Anketa o delovni sili, 2000/2

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ADS002
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ADS002_V1
Glavni avtor(ji):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Svetin, Irena
 • Sluga, Marko
 • Repinc, Janez
 • Blejec, Zdenka
 • Novak, Tatjana
 • Švajncer, Tanja
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije (Ljubljana; 2000)

Finančna podpora:

Vlada Republike Slovenije

Serija:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. -- Od leta 1995 ADS izvaja Statistični urad Republike Slovenije. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. -- Anketo o delovni sili izvajamo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, ter skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. -- Anketi 1989 in 1990 sta vključili okrog 4 000 gospodinjstev. Osebe so bile izbrane iz registra stalnega prebivalstva. Anketa 1991 je kot vzorčni okvir uporabila rezultate Popisa prebivalstva, stanovanj, gospodinjstev in kmečkih gospodinjstev (1991). V zadnji stopnji izbora so bila izbrana stanovanja (ne gospodinjstva) in anketirane vse osebe v stanovanju. Odgovarjalo je 2.715 gospodinjstev. V anketo 1992 so bila vključena gospodinjstva, ki so odgovarjala v predhodni anketi, dodana pa so bila še nova. Skupaj je odgovarjalo 4 965 gospodinjstev. ADS je bila leta 1993 vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Vzorčni okvir je bil Centralni register prebivalstva (CRP). Izbrana oseba je določila gospodinjstvo, ki ga je bilo treba anketirati. Vzorec so povečali na 8.272 gospodinjstev (odgovarjalo jih je 7.353). V ADS 1994 je odgovarjalo 7.506 gospodinjstev. Vzorec 1995 je vključeval 8 641, 1996 pa 8.493 gospodinjstev. Anketa je bila panelna, vsako gospodinjstvo je bilo vključeno 3 zaporedna leta. Do 1997 je bila ADS letna anketa, aprila 1997 pa smo prešli na kontinuirano ADS (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Novoizbrana gospodinjstva so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7.000 gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, državljanstvo, država rojstva, leto priselitve, dosežena izobrazba in drugi podatki o izobraževanju, delovna aktivnost, način zaposlitve, poklic, dejavnost zaposlitve, pogoji na delovnem mestu, delovni čas, dodatno delo, poročanje o minuli zaposlitvi, iskanje dela, prijavljen na zavodu za zaposlovanje, pomoč za brezposelne

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografski podatki
zaposlitev
brezposelnost


Povzetek:

Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji. glej: ADS00 - Dokumentacija Ankete o delovni sili [ostali dokumenti]

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: april 2000 - junij 2000
Čas izdelave: 2000
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

gospodinjstvo

Populacija:

Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so študentje, ki se šolajo v drugem kraju in živijo v študentskih domovih ali zasebno, osebe na služenju vojaškega roka, osebe, ki bivajo v ustanovah (samski dom, dom za ostarele, zapor, samostan ipd.), ladijsko in letalsko osebje, ki je nepretrgano odsotno 6 in več mesecev, osebe, ki so v bolnišnici 6 in več mesecev, zdomci, detaširani delavci, ki opravljajo dela v tujini 6 in več mesecev. Institucionalna gospodinjstva (domovi za ostarele, samski domovi, samostani ...) so izključena iz anketiranja. Ta gospodinjstva predstavljajo okrog 1,5 % prebivalstva Slovenije.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Vzorčni okvir predstavlja Centralni register prebivalstva (CRP). Iz CRP naključno izberemo osebo, starejšo od 18 let. Na naslovu izbrane osebe anketiramo gospodinjstvo, v katerem stanuje ali je stanovala izbrana oseba. Anketiramo vse osebe v gospodinjstvu. Slovenija je geografsko razdeljena na dvanajst statističnih regij - le te smo upoštevali pri izboru, dodatno pa smo za vsako naselje določili tip, glede na velikost naselja in delež kmetij. S tem smo celotno Slovenijo razdelili na 47 stratumov. Vzorec je stratificiran, alokacija je proporcionalna, z upoštevanjem stopnje odgovora v posameznem stratumu. Izbor oseb v stratumu je enostaven slučajen (SRS). Anketa o delovni sili je od leta 1997 rotirajoča panelna anketa, ki poteka nepretrgano skozi vse koledarsko leto. Vsako gospodinjstvo je po rotacijskem modelu 3-1-2 anketirano petkrat (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih).

Način zbiranja podatkov:

Več načinov anketiranja. Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Za prikazovanje rezultatov in tabeliranje uporabimo utežene podatke. Za uteževanje uporabimo imputirano, logično pravilno datoteko. Osnovna utež je utež zaradi neenake verjetnosti izbora in je obratno sorazmerna z verjetnostjo izbora (gospodinjstva z več osebami imajo večjo verjetnost, da so izbrana). Druga utež je utež zaradi neodgovora, tu predvidevamo, da gospodinjstva, ki odgovarjajo niso drugačna od tistih, ki ne odgovarjajo. Podatke oseb post-stratificiramo po regiji, spolu in starosti, na ta način dobimo enako strukturo po regiji, starosti in spolu.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ADS002 - Datoteka brez osebnih podatkov [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 95
 • število enot: 18751

Naslov podatkovne datoteke: ADS002 - Datoteka brez osebnih podatkov [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 95
 • število enot: 18751

Spremenljivke

SIFRA ID respondenta Šifra enolična oznaka enot (gospodinjstev) v različnih četrtletjih, in

sicer od 2. četrtletja 1997 naprej

Vrednost 13 Frekvenca
1 1 0
2 2 0
3 (...) 0
0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V0 Številka osebe v gospodinjstvu

VPR.0. Zaporedna številka osebe v gospodinjstvu

Vrednost 22 Frekvenca
1 5964
2 5277
3 3831
4 2394
5 802
6 318
7 101
8 37
9 13
10 2
11 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

UTEZ204 Utez za posameznike

UTEZ204. Utež

Vrednost 31 Frekvenca
1 Utež je ena 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

SIFRA ID respondenta Šifra enolična oznaka enot (gospodinjstev) v različnih četrtletjih, in

sicer od 2. četrtletja 1997 naprej

Vrednost 195 Frekvenca
1 1 0
2 2 0
3 (...) 0
0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V0 Številka osebe v gospodinjstvu

VPR.0. Zaporedna številka osebe v gospodinjstvu

Vrednost 294 Frekvenca
1 5964
2 5277
3 3831
4 2394
5 802
6 318
7 101
8 37
9 13
10 2
11 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

UTEZ204 Utez za posameznike

UTEZ204. Utež

Vrednost 393 Frekvenca
1 Utež je ena 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V1_3 Respondent živi v gospodinjstvu

VPR.1.3. Kje živi oseba?

Vrednost 492 Frekvenca
1 V tem gospodinjstvu 10380
2 V drugem gospodinjstvu na istem naslovu 0
3 Na drugem naslovu v Sloveniji 0
4 V drugi državi 0
5 Je na služenju vojaškega roka 0
6 Je umrla 0
-2 (podatki odstranjeni) 8371

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1_4 Sorodstveno razmerje do nosilca gospodinjstva

VPR.1.4. Kakšno je vaše razmerje do nosilca gospodinjstva?

Vrednost 591 Frekvenca
1 Sam je nosilec gospodinjstva 5998
2 Njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 4500
3 Otrok (njegov ali partnerjev) 6410
4 Starejši sorodnik nosilca gospodinjstva ali njegovega partnerja (oče, mati, tast, tašča, ded, babica) 728
5 Brat, sestra, vnuk, vnukinja ali drug sorodnik 891
6 Drugo, kaj? 224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1_5 Spol

VPR.1.5. Spol

Vrednost 690 Frekvenca
1 Moški 9324
2 Ženski 9427

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_6 Respondent ima slovensko državljanstvo

VPR.1.6. Ali imate slovensko državljanstvo?

Vrednost 789 Frekvenca
1 Da 18679
2 Ne 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_7 Državljanstvo (če ni slovensko)

VPR.1.7. Državljanstvo katere države imate?

Vrednost 888 Frekvenca
1 Hrvaške 16
2 BIH 33
3 ZRJ 7
4 Makedonije 2
5 Druge države 14
-2 INAP 18679

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_8 Rojen v Sloveniji

VPR.1.8. Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Vrednost 987 Frekvenca
1 Da 16998
2 Ne 1753

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_9 Država rojstva (če ni Slovenija)

VPR.1.9. V kateri državi ste bili rojeni?

Vrednost 1086 Frekvenca
1 Hrvaški 637
2 BIH 578
3 ZRJ 230
4 Makedoniji 86
5 Drugi državi 222
-2 16998

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_10 Leto priselitve

VPR.1.10. Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Vrednost 1185 Frekvenca
1900 (leta 1900) 0
1901 (...) 0
1999 (...) 49
2000 (leta 2000) 0
-2 INAP 16998

Vrednosti spremenljivk od 999 do 2000

V1_11 Ima stalno prebivališče ali začasno prebivališče ali ni prijavljen na naslovu

VPR.1.11. Ali imate na tem naslovu stalno prebivališče, začasno prebivališče ali na njem niste prijavljeni?

Vrednost 1284 Frekvenca
1 Stalno prebivališče 18638
2 Začasno prebivališče 68
3 Ni prijavljen 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_12A Dan rojstva VPR.1.12. Datum rojstva:

VPR.1.12a. dan

Vrednost 1383 Frekvenca
0 podatki odstranjeni 18751

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V1_12B Mesec rojstva

VPR.1.12b. mesec

Vrednost 1482 Frekvenca
0 podatki odstranjeni 18751

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V1_12C Leto rojstva

VPR.1.12c. leto

Vrednost 1581 Frekvenca
1900 1900 0
1901 (...) 0
1999 (...) 164
2000 2000 43

Vrednosti spremenljivk od 999 do 2000

STAROST Starost v letih (izvedeno iz podatkov o datumu rojstva)

STAROST Iz datuma anketiranja in datuma rojstva izvedena starost v letih.

Vrednost 1680 Frekvenca
0 0 let 135
1 (...) 179
99 (...) 0
100 100 let 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 100

V1_13 Zakonski stan Za osebe, ki do dneva anketiranja še niso dopolnile 15 let, konec anketiranja.

VPR.1.13. Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 1779 Frekvenca
1 Samski 4715
2 Poročen 9245
3 Vdovec 1039
4 Razvezan 330
5 Zunajzakonska skupnost 716
-2 še ni dopolnil 15 let 2706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_1 Dosežena stopnja izobrazbe

VPR.2.1. Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?

Vrednost 1878 Frekvenca
1 Je brez šolske izobrazbe oz. ima nepopolno osnovno izobrazbo (1-3 razrede) 185
2 Ima nepopolno osnovno izobrazbo (4-7 razredov) 834
3 Ima osnovno izobrazbo 4406
4 Ima nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 3945
5 Ima srednjo strokovno izobrazbo 3662
6 Ima srednjo splošno izobrazbo 1091
7 Ima višjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, specialistično povišješolsko izobrazbo 865
8 Ima visoko strokovno izobrazbo 263
9 Ima visoko univerzitetno izobrazbo 679
10 Ima specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktorat 115
-2 2706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V2_1A Zaključeno šolanje v zadnjih desetih letih

VPR.2.1. a Ali ste sedanjo stopnjo izobrazbe dosegli v zadnjih desetih letih?

Vrednost 1977 Frekvenca
1 Da 4233
2 Ne 11812
-2 2706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_1B Leto zaključka šolanja (če manj od 10)

VPR.2.1. b Katerega leta?

Vrednost 2076 Frekvenca
1990 138
1991 155
1992 209
1993 238
1994 278
1995 432
1996 555
1997 639
1998 741
1999 758
2000 90
-2 14518

Vrednosti spremenljivk od 999 do 2000

V2_2 Respondent trenutno vpisan v redni šolski program

VPR.2.2. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vpisani v kakšen redni šolski program, šolo?

Vrednost 2175 Frekvenca
1 Da 2353
2 Ne 13692
-2 INAP 2706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_3 Respondent trenutno vpisan v kakšen drug izobraževalni program

VPR.2.3. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v kakšen drug izobraževalni program?

Vrednost 2274 Frekvenca
1 Da 560
2 Ne 13132
-2 INAP 5059

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_4 Stopnja izobrazbe pridobljena v tekočem izobraževalnem programu (če vpisan)

VPR.2.4. Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili v tem izobraževalnem programu?

Vrednost 2373 Frekvenca
1 Osnovno izobrazbo 80
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 239
3 Srednjo strokovno izobrazbo 558
4 Srednjo splošno izobrazbo 392
5 Višjo strokovno, višješolsko, specialistično povišješolsko izobrazbo 143
6 Visoko strokovno izobrazbo 328
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 521
8 Specialistično povisokošolsko izobrazbo 25
9 Magistrsko, doktorsko izobrazbo 67
-2 INAP 16398

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_5 Oblika izobraževanja

VPR.2.5. Za kakšno obliko izobraževanja, usposabljanja gre oz. je šlo?

Vrednost 2472 Frekvenca
1 Izobraževanje v razredu 2571
2 Izobraževanje izključno v delovnem okolju 84
3 Kombinirano izobraževanje v razredu in v delovnem okolju 45
4 Izobraževanje na daljavo, korespondenčni tečaji 21
5 Samoizobraževanje 55
6 Konference, seminarji, delavnice 137
-2 INAP 15838

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_6 Način izobraževanja

VPR.2.6. Za kakšen način izobraževanja gre oz. je šlo?

Vrednost 2571 Frekvenca
1 Redno šolanje pred prvo zaposlitvijo 2006
2 Nadaljnje usposabljanje za sedanje delo 570
3 Usposabljanje za drugo delo 222
4 Priprava za vrnitev na delo po daljši odsotnosti 5
5 Izobraževanje, usposabljanje kot program zavoda za zaposlovanje 18
6 Tečaji, ki niso povezani z delom 92
-2 INAP 15838

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_7 Izobraževanje traja eno leto ali več

VPR.2.7. Ali gre za daljše izobraževanje, ki v celoti traja eno leto ali več?

Vrednost 2670 Frekvenca
1 Da 2585
2 Ne 328
-2 INAP 15838

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_8 Leta trajanja izobraževalnega programa (če več kot leto)

VPR.2.8. Koliko let traja ta izobraževalni program?

Vrednost 2769 Frekvenca
1 95
2 301
3 535
4 1412
5 135
6 23
7 0
8 82
20 0
30 1
-2 16166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2_9 Tedni trajanja izobraževalnega programa (če manj kot leto)

VPR.2.9. Koliko tednov traja ta izobraževalni program?

Vrednost 2868 Frekvenca
1 en teden 52
2 (...) 22
99 manj kot 1 teden 128
-2 INAP 18423

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_10 Povprečno ur na teden trajanja izobraževalnega programa

VPR.2.10. Povprečno koliko ur na teden?

Vrednost 2967 Frekvenca
1 absolvent 184
2 2 57
3 (...) 25
-2 INAP 15838

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_1 Zaposlitveni status

VPR.3.1. Kateri od navedenih statusov velja za vas?

Vrednost 3066 Frekvenca
1 Ima zaposlitev, samozaposlitev ali pomaga na družinski kmetiji, v podjetju, obrti 7924
2 Je brezposeln 1438
3 Je učenec, dijak, študent 1939
4 Je gospodinja 683
5 Je upokojenec 3922
6 Je nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 96
7 Drugo, kaj? 43
-2 INAP 2706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V3_2 Respondent dela

VPR.3.2. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Vrednost 3165 Frekvenca
1 Da 7460
2 Ne 8585
-2 INAP 2706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_3 Respondent pomaga na družinski kmetiji ali podjetju

VPR.3.3. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Vrednost 3264 Frekvenca
1 Da 618
2 Ne 7967
-2 INAP 10166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_4 Respondent zaposlen oziroma samozaposlen, čeprav v tekočem tednu ne dela

VPR.3.4. Ali ste zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali?

Vrednost 3363 Frekvenca
1 Da 650
2 Ne 7317
-2 INAP 10784

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_5 Razlog zakaj v tekočem tednu ne dela

VPR.3.5. Zakaj V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 3462 Frekvenca
1 Zaradi slabega vremena 1
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 8
3 Zaradi stavke 0
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organizacije 11
5 Zaradi bolezni, poškodbe 237
6 Zaradi dopusta 222
7 Zaradi praznika 41
8 Ni delal, ker je na čakanju 21
9 Zaradi porodniškega dopusta 109
-2 INAP 18101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V3_6 Trajanje odsotnosti z dela

VPR.3.6. Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 3561 Frekvenca
1 1 mesec 48
2 (...) 35
99 manj kot 1 mesec 366
-2 INAP 18101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_1 Zaposlitveni status pri tekočem delu

VPR.4.1. Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri delu, ki ste ga opravljali v V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Vrednost 3660 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 6104
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 862
3 Zaposlen pri kmetu 9
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 1
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 61
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 103
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje delavcev 258
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 216
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 366
10 Kmet, zaposluje delavce 19
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 25
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce 5
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 515
14 Delal po pogodbi o delu 60
15 Delal po avtorski pogodbi 12
16 Delal za neposredno plačilo 21
17 Delal preko študentskega servisa 91
-2 INAP 10023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V4_2 Delo za nedoločen čas

VPR.4.2. Ali imate delo za nedoločen ali določen čas ? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 3759 Frekvenca
1 Za nedoločen čas 6216
2 Za določen čas 760
-2 INAP 11775

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_3 Meseci trajanja tekočega dela

VPR.4.3.Koliko mesecev traja delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Vrednost 3858 Frekvenca
1 1 mesec 43
2 (...) 29
99 manj kot 1 mesec 43
-2 INAP 17807

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_4 Razlogi za delo za določen čas

VPR.4.4. Kakšni so razlogi, da opravljate delo za določen čas? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 3957 Frekvenca
1 Pripravništvo, usposabljanje 82
2 Ne more najti stalne zaposlitve 400
3 Ne želi stalne zaposlitve 81
4 Je na poskusni dobi 35
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 253
6 Trajni presežni delavec (s končno odločbo) 2
7 Drugo, kaj? 91
-2 INAP 17807

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V4_5C Dejavnost zaposlitve (SKD koda)

VPR.4.5. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer ste delali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Vrednost 4056 Frekvenca
1 943
2 (...) 43
-2 INAP 10023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_6C Poklic (4-mestna SKP koda)

VPR.4.6. Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Vrednost 4155 Frekvenca
110 21
-2 INAP 10023

Vrednosti spremenljivk od 110 do 110

V4_7 Država zaposlitve

VPR.4.7. V kateri državi delate? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 4254 Frekvenca
1 V Sloveniji 8640
2 Na Hrvaškem 2
3 V Avstriji 41
4 V Italiji 23
5 Na Madžarskem 0
6 V drugi državi, kateri? 22
-2 INAP 10023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4_8 Leto začetka tekoče zaposlitve

VPR.4.8. Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 4353 Frekvenca
1900 (leta 1900) 0
1901 (...) 0
1999 (...) 763
2000 (leta 2000) 495
-2 INAP 10023

Vrednosti spremenljivk od 999 do 2000

V4_9 Mesec začetka tekoče zaposlitve

VPR.4.9. Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu) (če v zadnjih 2 letih)

Vrednost 4452 Frekvenca
1 265
2 216
3 226
4 175
5 186
6 124
7 92
8 71
9 147
10 132
11 124
12 115
-2 16878

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V4_10 Število zaposlenih na lokaciji, kjer delate

VPR.4.10. Koliko delavcev dela na lokaciji, kjer delate (vključno z vami)? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 4551 Frekvenca
1 1 782
2 (...) 931
-2 INAP 10023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_11 Število ur dela na teden

VPR.4.11. Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Vrednost 4650 Frekvenca
1 1 6
2 (...) 3
-2 INAP 10023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_12 Razlog (če manj kot 36 ur)

VPR.4.12. Zakaj navadno delate manj kot 36 ur? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 4749 Frekvenca
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 122
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 169
3 Ne more najti dela z daljšim delovnim časom 56
4 Ne želi dela z daljšim delovnim časom 76
5 Zaradi pomanjkanja dela 69
6 Zaradi družinskih razlogov 21
7 Drugo, kaj? 48
-2 INAP 18190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V4_13 Število ur dela v zadnjem tednu

VPR.4.13. Koliko ur ste delali V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pri delu, o katerem se pogovarjava?

Vrednost 4848 Frekvenca
0 0 673
1 (...) 8
-2 INAP 10023

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V4_14 Zakaj (če v zadnjem tednu ne kot navadno)

VPR.4.14. Zakaj ne toliko ur kot navadno?

Vrednost 4947 Frekvenca
1 Delal je več kot navadno: Ker ima premakljiv delovni čas 21
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 320
3 Drugo, kaj? 18
4 Delal je manj kot navadno: Zaradi slabega vremena 20
5 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 22
6 Zaradi stavke 1
7 Ker se je izobraževal, usposabljal 18
8 Ker ima premakljiv delovni čas 13
9 Zaradi bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 279
10 Zaradi porodniškega dopusta 113
11 Zaradi družinskih oziroma osebnih razlogov 7
12 Zaradi dopusta 289
13 Zaradi praznikov 500
14 Zaradi začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 24
15 Zaradi izteka zaposlitve v prejšnjem tednu 2
16 Ker ni bilo pravega dela, ker čaka na delo 30
17 Drugo, kaj? 21
-2 INAP 17053

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V4_15 Respondent bi žele delali več ur na teden kot običajno če je v VPR.4.11.>35, preskok na v VPR.4.18a.

VPR.4.15. Ali bi radi delali več ur na teden, kot običajno delate?

Vrednost 5046 Frekvenca
1 Da, z dodatnim delom 16
2 Da, z drugim osnovnim delom 51
3 Da, v okviru sedanjega dela 47
4 Ne 451
-2 INAP 18186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_16 Željeno število ur dela na teden

VPR.4.16. Koliko ur na teden bi radi delali vse skupaj?

Vrednost 5145 Frekvenca
0 0 ur 0
1 (...) 0
-2 INAP 18637

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V4_17 Pripravljenost delati več

VPR.4.17. Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 5244 Frekvenca
1 Da 95
2 Ne 19
-2 INAP 18637

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_18A Delo v izmenah

VPR.4.18a. Ali delate v izmenah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 5343 Frekvenca
1 Običajno 2399
2 Včasih 281
3 Nikoli 6048
-2 INAP 10023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18B Delo zvečer

VPR.4.18b. Ali delate zvečer? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 5442 Frekvenca
1 Običajno 1890
2 Včasih 1453
3 Nikoli 5385
-2 INAP 10023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18C Delo ponoči

VPR.4.18c. Ali delate ponoči? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 5541 Frekvenca
1 Običajno 668
2 Včasih 792
3 Nikoli 7268
-2 INAP 10023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18D Delo ob sobotah

VPR.4.18d. Ali delate ob sobotah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 5640 Frekvenca
1 Običajno 2405
2 Včasih 2828
3 Nikoli 3495
-2 INAP 10023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18E Delo ob nedeljah

VPR.4.18e. Ali delate ob nedeljah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 5739 Frekvenca
1 Običajno 1396
2 Včasih 1408
3 Nikoli 5924
-2 INAP 10023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18F Delo na domu

VPR.4.18f. Ali opravljate svojo osnovno dejavnost doma, v stanovanju? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 5838 Frekvenca
1 Običajno 388
2 Včasih 292
3 Nikoli 8048
-2 INAP 10023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_1 Dodatno delo

VPR.5.1. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) poleg do sedaj opisanega osnovnega dela opravljali še kakšno dodatno delo za plačilo ali dobiček?

Vrednost 5937 Frekvenca
1 Da 273
2 Ne 8455
-2 INAP 10023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5_2 Zaposlitveni status pri dodatnem delu

VPR.5.2. Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri dodatnem delu?

Vrednost 6036 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 13
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 3
3 Zaposlen pri kmetu 0
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 1
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 0
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje delavcev 21
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 3
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 29
10 Kmet, zaposluje delavce 3
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 1
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce 0
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ni prejemal stalne plače) 147
14 Delal po pogodbi o delu 23
15 Delal po avtorski pogodbi 20
16 Delal za neposredno plačilo 9
-2 INAP 18478

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V5_3C Dejavnost zaposlitve kjer opravlja dodatno delo (SKD koda)

VPR.5.3. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer opravljate dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate?

Vrednost 6135 Frekvenca
1 177
2 (...) 0
-2 INAP 18478

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5_4C Poklic pri dodatnem delu (SKP koda)

VPR.5.4. Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite dodatno delo, ki ga opravljate?

Vrednost 6234 Frekvenca
11 4
-2 INAP 18478

Vrednosti spremenljivk od 11 do 11

V5_5 Število ur dela v zadnjem tednu pri dodatnem delu

VPR.5.5. Koliko ur ste opravili pri dodatnem delu V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Vrednost 6333 Frekvenca
0 0 4
1 (...) 0
-2 INAP 18478

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V5_6 Redno, občasno ali sezonsko delo

VPR.5.6. Ali je to delo redno, občasno ali sezonsko?

Vrednost 6432 Frekvenca
1 Redno 196
2 Občasno 69
3 Sezonsko 8
-2 INAP 18478

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_7 Trenutno išče drugo delo (ima zaposlitev)

VPR.5.7. Ali iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Vrednost 6531 Frekvenca
1 Drugo osnovno delo 264
2 Dodatno delo 29
3 Niti eno niti drugo 8435
-2 INAP 10023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_8 Razlogi iskanja novega dela

VPR.5.8. Zakaj iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Vrednost 6630 Frekvenca
1 Boji se ali ve, da bo izgubil delo 24
2 Ima zaposlitev za določen čas oziroma opravlja priložnostna, pogodbena dela 58
3 Išče dodatno delo, ker želi delati več ur 5
4 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal več ur 15
5 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal manj ur 1
6 Želi boljšo plačo 62
7 Želi imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na delo, manj naporno delo...) 58
8 Želi opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 53
9 Drugo, kaj? 17
-2 INAP 18458

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6_1 Zaposlen kdaj v preteklosti

VPR.6.1. Ali ste kdaj prej delali bodisi kot zaposlena oseba, samozaposlena oseba ali pomagajoči družinski član? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa ne štejeta!)

Vrednost 6729 Frekvenca
1 Da 4164
2 Ne 3153
-2 INAP 11434

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6_2 Leto zadnje zaposlitve

VPR.6.2. Katerega leta ste nazadnje delali?

Vrednost 6828 Frekvenca
1900 (leta 1900) 0
1901 (...) 0
1999 (...) 365
2000 (leta 2000) 135
-2 INAP 14587

Vrednosti spremenljivk od 999 do 2000

V6_3 Mesec zadnje zaposlitve

VPR.6.3. Kateri mesec ste nazadnje delali? če v zadnjih 2 letih

Vrednost 6927 Frekvenca
1 46
2 38
3 64
4 53
5 59
6 51
7 45
8 36
9 42
10 50
11 47
12 104
-2 INAP 18116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V6_4 Razlogi prenehanja zaposlitve

VPR.6.4. Zakaj ne opravljate več tega dela?

Vrednost 7026 Frekvenca
1 Ker je bil odpuščen 254
2 Ker je dal odpoved 96
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 130
4 Zaradi izteka pogodbe 29
5 Zaradi upokojitve - brez dokupa zavarovalne dobe (redna, predčasna, invalidska) 2592
6 Zaradi upokojitve - z dokupom zavarovalne dobe 225
7 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nerentabilnosti...) 300
8 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 137
9 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 176
10 Zaradi izobraževanja 11
11 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka 4
12 Drugo, kaj? 210
-2 INAP 14587

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V6_5 Zadnji zaposlitveni status

VPR.6.5. Kakšen je bil vaš takratni zaposlitveni status?

Vrednost 7125 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 3530
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 222
3 Zaposlen pri kmetu 3
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 10
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 11
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje delavcev 57
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 40
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 139
10 Kmet, zaposluje delavce 7
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 7
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce 0
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 113
14 Delal po pogodbi o delu 16
15 Delal po avtorski pogodbi 4
16 Delal za neposredno plačilo 5
-2 INAP 14587

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V6_6C Dejavnost zadnje zaposlitve (SKD koda)

VPR.6.6. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali?

Vrednost 7224 Frekvenca
1 323
2 (...) 41
-2 INAP 14587

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6_7C Poklic ob zadnji zaposlitvi (SKP koda)

VPR.6.7. Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Vrednost 7323 Frekvenca
110 19
-2 INAP 14587

Vrednosti spremenljivk od 110 do 110

V6_8 Trenutno išče delo (brez zaposlitve)

VPR.6.8. Ali ste V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Vrednost 7422 Frekvenca
1 Da 709
2 Ne 6597
3 Ne, ker je delo že našel 11
-2 INAP 11434

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6_9 Respondent bi rad delal (ne išče zapolitve)

VPR.6.9. Ali bi, čeprav ne iščete dela, radi delali?

Vrednost 7521 Frekvenca
1 Da 363
2 Ne 6234
-2 INAP 12154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6_10 Razlog za neiskanje dela

VPR.6.10. Kaj je poglavitni razlog, da ne iščete dela?

Vrednost 7620 Frekvenca
1 Čaka, da ga pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 35
2 Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 417
3 Osebni ali družinski razlogi 400
4 Izobraževanje, usposabljanje 1795
5 Upokojitev 3691
6 Meni, da dela ni na voljo 90
7 Ne želi takoj začeti iskati dela 11
8 Drugo, kaj 10
9 148
-2 INAP 12154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V7_1 Išče zaposlitev ali samozaposlitev

VPR.7.1. Ali iščete oziroma ste že našli zaposlitev ali samozaposlitev?

Vrednost 7719 Frekvenca
1 Zaposlitev 993
2 Samozaposlitev 20
-2 INAP 17738

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_2 Išče zaposlitev s polnim ali skrajšanim delovnim časom

VPR.7.2. Kakšno zaposlitev iščete oziroma ste jo že našli?

Vrednost 7818 Frekvenca
1 Išče zaposlitev s polnim delovnim časom 935
2 Išče zaposlitev s skrajšanim delovnim časom 44
3 Je že našel zaposlitev s polnim delovnim časom 11
4 Je že našel zaposlitev s skrajšanim delovnim časom 3
-2 INAP 17758

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7_3 Pripravljenost sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom (če išče s polnim)

VPR.7.3. Ali bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Vrednost 7917 Frekvenca
1 Da 734
2 Ne 201
-2 INAP 17816

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_4 Pripravljenost sprejeli delo s polnim delovnim časom (če išče s skrajšanim)

VPR.7.4. Ali bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Vrednost 8016 Frekvenca
1 Da 14
2 Ne 30
-2 INAP 18707

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_5 Trajanje iskanja dela

VPR.7.5. Koliko mesecev že iščete (oziroma ste iskali) delo ali dodatno delo?

Vrednost 8115 Frekvenca
1 1 55
2 (...) 50
999 manj kot 1 mesec 39
-2 INAP 17738

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6 Metoda iskanja dela

VPR.7.6. Katero glavno metodo iskanja dela uporabljate oziroma ste uporabljali?

Vrednost 8214 Frekvenca
1 Vprašal je pri zavodu za zaposlovanje 369
2 Čaka, da ga pokličejo iz zavoda za zaposlovanje 46
3 Vprašal je neposredno pri delodajalcu 120
4 Vprašal je sorodnike, prijatelje, znance 108
5 Priglasil se je na oglas v časopisu ali reviji 208
6 Intenzivno je pregledoval oglase v časopisih ali revijah 122
7 Vprašal je pri zasebnih agencijah za zaposlovanje 2
8 Dal je oglas v časopise ali revije 2
9 Iskal je zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev 1
10 Iskal je dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev 14
11 Čaka na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev 2
12 Bil je na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu 0
13 Uporabil je drugo metodo, katero 19
-2 INAP 17738

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V7_7 Podroben zaposlitveni status pred začetkom iskanja dela

VPR.7.7. Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 8313 Frekvenca
1 Bil je redno zaposlen za nedoločen čas 327
2 Bil je redno zaposlen za določen čas 127
3 Bil je podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), kmet oziroma je delal v svobodnem poklicu 5
4 Pomagal je na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti 0
5 Opravljal je pogodbena oziroma priložnostna dela 17
6 Redno se je izobraževal, šolal 165
7 Bil je na služenju vojaškega roka 14
8 Imel je družinske obveznosti oziroma opravljal je gospodinjska dela 22
9 Bil je upokojen 4
10 Drugo, kaj? 39
-2 INAP 18031

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V7_8 Lahko začne delati V DVEH TEDNIH

VPR.7.8. Če bi sedaj našli delo, ali bi lahko začeli delati V NASLEDNJIH DVEH TEDNIH?

Vrednost 8412 Frekvenca
1 Da 895
2 Ne 118
-2 INAP 17738

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_9 Razlog (če ne more začeti z delom)

VPR.7.9. Zakaj ne bi mogli začeti z delom?

Vrednost 8511 Frekvenca
1 Zaključiti mora izobraževanje, šolanje 22
2 Sedanjega dela ne more zapustiti v dveh tednih 58
3 Osebni ali družinski razlogi 11
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 20
5 Ureja si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna sredstva, oprema, prostori...) 2
6 Drugo, kaj? 5
-2 INAP 18633

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8_1 Prijavljen na zavodu za zaposlovanje

VPR.8.1. Ali ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 8610 Frekvenca
1 Da, kot iskalec zaposlitve 1052
2 Da, kot iskalec premestitve 10
3 Ne 6548
-2 INAP 11141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V8_2 Vključen v program zavoda za zaposlovanje

VPR.8.2. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v katerega od programov zavoda za zaposlovanje (javna dela, izobraževanje, usposabljanje)?

Vrednost 879 Frekvenca
1 Da 96
2 Ne 966
-2 INAP 17689

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8_3 Iskal pomoč na zavodu za zaposlovanje

VPR.8.3. Ali ste iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 888 Frekvenca
1 Da 848
2 Ne 214
-2 INAP 17689

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8_4A Mesec ko zadnjič iskal pomoč VPR.8.4. Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje? Povejte mesec in leto!

8.4a. mesec

Vrednost 897 Frekvenca
1 32
2 57
3 199
4 203
5 276
6 59
7 0
8 3
9 2
10 2
11 3
12 12
-2 INAP 17903

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V8_4B Leto ko zadnjič iskal pomoč

8.4b. leto

Vrednost 906 Frekvenca
1999 (...) 26
2000 2000 819
-2 INAP 17903

Vrednosti spremenljivk od 999 do 2000

V8_5A Prejema denarno nadomestilo za čas brezposelnosti VPR.8.5. Ali prejemate

VPR.8.5A. denarno nadomestilo za čas brezposelnosti

Vrednost 915 Frekvenca
1 Da 370
2 Ne 692
-2 INAP 17689

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8_5B Prejema denarno pomoč za čas brezposelnosti

VPR.8.5B. denarno pomoč za čas brezposelnosti

Vrednost 924 Frekvenca
1 Da 72
2 Ne 990
-2 INAP 17689

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8_6 Zaposlitveni status pred enim letom

VPR.8.6. Kaj je veljalo za vas PRED ENIM LETOM?

Vrednost 933 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 6105
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 720
3 Zaposlen pri kmetu 7
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 2
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 47
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 89
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje delavcev 234
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 200
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 217
10 Kmet, zaposluje delavce 13
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 20
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce 2
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 108
14 Delal je po pogodbi o delu 13
15 Delal po avtorski pogodbi 3
16 Delal za neposredno plačilo 3
17 Brezposeln 1499
18 Učenec, dijak, študent 2083
19 Upokojenec 3814
20 Gospodinja 685
21 Nezmožen za delo 97
22 Na služenju vojaškega roka 33
23 Drugo, kaj? 51
-2 INAP 2706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

V8_7C Dejavnost podjetja kjer delal pred enim letom

VPR.8.7. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali pred enim letom?

Vrednost 942 Frekvenca
1 390
2 (...) 38
-2 INAP 10968

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8_8 Informacije pridobljene neposredno

VPR.8.8. Ali so bile informacije pridobljene neposredno?

Vrednost 951 Frekvenca
1 Da 6881
2 Ne 9164
-2 INAP 2706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Statistični urad RS (2000). ADS00 - ADS Anketa o delovni sili [vprašalnik].
 2. Statistični urad RS (2000). ADS00 - LFS Labour force survey [vprašalnik].
 3. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija poklicev [ostalo gradivo].
 4. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija dejavnosti [ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

 1. Statistični urad RS (2000). ADS00 - Dokumentacija Ankete o delovni sili [ostali dokumenti].

Povezane objave

 1. (). SURS serijske publikacije.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen. Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Statistični urad Republike Slovenije. (2001). Anketa o delovni sili, 2000/2 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: ADS002. https://doi.org/10.17898/ADP_ADS002_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001

SORODNE RAZISKAVE

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS00 - Anketa o delovni sili, skupni dokumenti za serijo

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si