Evrobarometer držav kandidatk, 2002.1; marec - april 2002: Družbene razmere v državah kandidatkah

Basic Study Information

ADP - IDNo: CCEB021
Main author(s):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Co-workers:
  • Mohedano-Brethes, R.
  • Soufflot de Magny, Renaudo
Data file producer:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; 2002)

Funding agency:

Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije

Series:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Study Content

Keywords:

podpora in prednosti članstva v EU, prihodki v gospodinjstvu, standard življenja, družina in otroci, starejši ljudje, zdravje, kakovost storitev in njihova dosegljivost, socialna varnost in socialna izključenost, družbena in politična participacija, zaposlenost, nezaposlenost, kakovost dela, zaupanje v institucije, regionalna mobilnost

Keywords ELSST:
POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNO VEDENJE, ZAUPANJE, SOCIALNA VARNOST, EVROPSKA UNIJA, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
XIV. POLITIČNO OBNAŠANJE IN STALIŠČA
C. Javno mnenje o političnih vsebinah
3. Stališča do regionalnega povezovanja
a. Evropa
Topic Classification ADP
SPLOŠEN RAZVOJ in SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in ocene prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. Tokrat prebivalce držav kandidatk sprašujejo o socialni siutaciji v državi, podpori in prednostih članstva v EU (referendumu), indikatorjih kakovosti življenja, prihodkih v gospodinjstvu in standardu življenja, družini, otrocih, starejših ljudeh, zdravju, kakovosti in dostopu do storitev, socialni varnosti in socialni izključenosti, družbeni in politični participaciji, zaposlenosti, nezaposlenosti, kakovosti dela ter regijski mobilnosti.

Methodology


Collection date: 2 marec - 5 april 2002
Date of production: 2002
Country: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Sampling procedure:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov ter na Poljskem in Turčiji kjer je vzorec obsegal 2000 respondentov.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Access restrictions

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: CCEB021 - Candidate Countries EB 2002.1; March - April 2002: Social Situation in the Countries Applying for European Union Membership [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 475
  • number of units: 14163

Version: januar 2006

Variable list

ZANR ZA Study Number

Value 13 Frequency
4153 14163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 4153 to 4153

EDITION ZA Edition ID

Value 22 Frequency
1 1st ZA Edition October, 2005 14163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 1

YEAR TECHVAR: Eurobarometer year

Value 31 Frequency
1 mar - apr. 2002 14163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 1

ZANR ZA Study Number

Value 1475 Frequency
4153 14163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 4153 to 4153

EDITION ZA Edition ID

Value 2474 Frequency
1 1st ZA Edition October, 2005 14163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 1

YEAR TECHVAR: Eurobarometer year

Value 3473 Frequency
1 mar - apr. 2002 14163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 1

CCEB TECHVAR: Eurobarometer number

Value 4472 Frequency
1 CC-EB 2002.1 14163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 1

ID TECHVAR: Respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0 1 3005 672.933 488.696

Valid range from 1 to 3005

UNIQID TECHVAR: Unique respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0 10000011 130002000 77311977.035 37875631.959

Valid range from 10000011 to 130002000

COUNTRY TECHVAR: Country

Value 7469 Frequency
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Rep. 1000
4 Estonia 1010
5 Hungary 1020
6 Latvia 1000
7 Lithuania 1015
8 Malta 500
9 Poland 2000
10 Romania 1049
11 Slovakia 1067
12 Slovenia 1002
13 Turkey 2000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 13

WEIGHT1 TECHVAR: Weight country

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0 0.338 2.83 1 0.594

Valid range from 0.337757519557578 to 2.829583155

WEIGHT2 TECHVAR: Weight CC13

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0 0.0217 6.966 1 1.192

Valid range from 0.0217000988218729 to 6.96626000930863

Q1 TREND: EU membership: Good/bad

Value 10466 Frequency
1 a good thing 7580
2 a bad thing 1937
3 neither good nor bad 3166
8 DK / no opinion 1463
9 refusal/NA 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12683 1480

Valid range from 1 to 3

Q2 TREND: Referendum about membership

Value 11465 Frequency
1 for 8708
2 against 2685
3 I would not to go to vote 1138
8 DK / no opinion 1587
9 refusal/NA 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12531 1632

Valid range from 1 to 3

Q3 TREND: Country benefits

Value 12464 Frequency
1 yes, it could 8307
2 no, it couldn't 3004
8 DK / no opinion 2786
9 refusal/NA 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11311 2852

Valid range from 1 to 2

Q4_1 Satisfaction: Life in general

Value 13463 Frequency
1 not at all satisfied 1412
2 not very satisfied 3802
3 fairly satisfied 7189
4 very satisfied 1686
8 DK / no opinion 59
9 refusal/NA 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14089 74

Valid range from 1 to 4

Q4_2 Satisfaction: Own health

Value 14462 Frequency
1 not at all satisfied 1192
2 not very satisfied 3246
3 fairly satisfied 7081
4 very satisfied 2590
8 DK / no opinion 38
9 refusal/NA 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14109 54

Valid range from 1 to 4

Q4_3 Satisfaction: COUNTRY'S health care system

Value 15461 Frequency
1 not at all satisfied 3724
2 not very satisfied 5561
3 fairly satisfied 3622
4 very satisfied 656
8 DK / no opinion 553
9 refusal/NA 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13563 600

Valid range from 1 to 4

Q4_4 Satisfaction: Family life

Value 16460 Frequency
1 not at all satisfied 502
2 not very satisfied 1679
3 fairly satisfied 7393
4 very satisfied 4282
8 DK / no opinion 185
9 refusal/NA 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13856 307

Valid range from 1 to 4

Q4_5 Satisfaction: Social life

Value 17459 Frequency
1 not at all satisfied 1004
2 not very satisfied 3203
3 fairly satisfied 6728
4 very satisfied 2327
8 DK / no opinion 638
9 refusal/NA 263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13262 901

Valid range from 1 to 4

Q4_6 Satisfaction: Personal safety

Value 18458 Frequency
1 not at all satisfied 1306
2 not very satisfied 3532
3 fairly satisfied 6905
4 very satisfied 2048
8 DK / no opinion 312
9 refusal/NA 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13791 372

Valid range from 1 to 4

Q4_7 Satisfaction: Financial situation

Value 19457 Frequency
1 not at all satisfied 3508
2 not very satisfied 5464
3 fairly satisfied 4456
4 very satisfied 617
8 DK / no opinion 65
9 refusal/NA 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14045 118

Valid range from 1 to 4

Q4_8 Satisfaction: Employment situation

Value 20456 Frequency
1 not at all satisfied 2208
2 not very satisfied 2982
3 fairly satisfied 4486
4 very satisfied 1165
8 DK / no opinion 1522
9 refusal/NA 1800
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10841 3322

Valid range from 1 to 4

Q4_9 Satisfaction: Home

Value 21455 Frequency
1 not at all satisfied 549
2 not very satisfied 1771
3 fairly satisfied 7915
4 very satisfied 3815
8 DK / no opinion 68
9 refusal/NA 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14050 113

Valid range from 1 to 4

Q4_10 Satisfaction: Neighbourhood

Value 22454 Frequency
1 not at all satisfied 489
2 not very satisfied 1683
3 fairly satisfied 7920
4 very satisfied 3945
8 DK / no opinion 78
9 refusal/NA 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14037 126

Valid range from 1 to 4

Q5A_1 Satisfaction in past: Life in general

Value 23453 Frequency
1 no change 6653
2 less satisfied 4065
3 more satisfied 3309
9 DK/NA 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14027 136

Valid range from 1 to 3

Q5A_2 Satisfaction in past: Own health

Value 24452 Frequency
1 no change 7921
2 less satisfied 3874
3 more satisfied 2246
9 DK/NA 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14041 122

Valid range from 1 to 3

Q5A_3 Satisfaction in past: COUNTRY'S health care system

Value 25451 Frequency
1 no change 6901
2 less satisfied 5256
3 more satisfied 1343
9 DK/NA 663
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13500 663

Valid range from 1 to 3

Q5A_4 Satisfaction in past: Family life

Value 26450 Frequency
1 no change 9000
2 less satisfied 1734
3 more satisfied 3208
9 DK/NA 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13942 221

Valid range from 1 to 3

Q5A_5 Satisfaction in past: Social life

Value 27449 Frequency
1 no change 8842
2 less satisfied 2480
3 more satisfied 2365
9 DK/NA 476
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13687 476

Valid range from 1 to 3

Q5A_6 Satisfaction in past: Personal safety

Value 28448 Frequency
1 no change 9342
2 less satisfied 2803
3 more satisfied 1736
9 DK/NA 282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13881 282

Valid range from 1 to 3

Q5A_7 Satisfaction in past: Financial situation

Value 29447 Frequency
1 no change 6119
2 less satisfied 5511
3 more satisfied 2398
9 DK/NA 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14028 135

Valid range from 1 to 3

Q5A_8 Satisfaction in past: Employment situation

Value 30446 Frequency
1 no change 7273
2 less satisfied 3045
3 more satisfied 1982
9 DK/NA 1863
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12300 1863

Valid range from 1 to 3

Q5A_9 Satisfaction in past: Home

Value 31445 Frequency
1 no change 9861
2 less satisfied 1459
3 more satisfied 2709
9 DK/NA 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14029 134

Valid range from 1 to 3

Q5A_10 Satisfaction in past: Neighbourhood

Value 32444 Frequency
1 no change 10356
2 less satisfied 1452
3 more satisfied 2194
9 DK/NA 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14002 161

Valid range from 1 to 3

Q5B_1 Future satisfaction: Life in general

Value 33443 Frequency
1 no change 5901
2 less satisfied 1950
3 more satisfied 3351
9 DK/NA 2961
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11202 2961

Valid range from 1 to 3

Q5B_2 Future satisfaction: Own health

Value 34442 Frequency
1 no change 6289
2 less satisfied 2376
3 more satisfied 1938
9 DK/NA 3560
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10603 3560

Valid range from 1 to 3

Q5B_3 Future satisfaction: COUNTRY'S health care system

Value 35441 Frequency
1 no change 5974
2 less satisfied 2879
3 more satisfied 2107
9 DK/NA 3203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10960 3203

Valid range from 1 to 3

Q5B_4 Future satisfaction: Family life

Value 36440 Frequency
1 no change 7684
2 less satisfied 844
3 more satisfied 3095
9 DK/NA 2540
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11623 2540

Valid range from 1 to 3

Q5B_5 Future satisfaction: Social life

Value 37439 Frequency
1 no change 7647
2 less satisfied 1179
3 more satisfied 2597
9 DK/NA 2740
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11423 2740

Valid range from 1 to 3

Q5B_6 Future satisfaction: Personal safety

Value 38438 Frequency
1 no change 7653
2 less satisfied 1675
3 more satisfied 2012
9 DK/NA 2823
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11340 2823

Valid range from 1 to 3

Q5B_7 Future satisfaction: Financial situation

Value 39437 Frequency
1 no change 5042
2 less satisfied 2691
3 more satisfied 3293
9 DK/NA 3137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11026 3137

Valid range from 1 to 3

Q5B_8 Future satisfaction: Employment situation

Value 40436 Frequency
1 no change 5849
2 less satisfied 1519
3 more satisfied 2640
9 DK/NA 4155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10008 4155

Valid range from 1 to 3

Q5B_9 Future satisfaction: Home

Value 41435 Frequency
1 no change 8583
2 less satisfied 785
3 more satisfied 2720
9 DK/NA 2075
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12088 2075

Valid range from 1 to 3

Q5B_10 Future satisfaction: Neighbourhood

Value 42434 Frequency
1 no change 9046
2 less satisfied 790
3 more satisfied 2195
9 DK/NA 2132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12031 2132

Valid range from 1 to 3

Q6_1 Contribution to QoL: Good health

Value 43433 Frequency
1 mentioned among the top three 9207
2 not mentioned 4819
9 DK/NA 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14026 137

Valid range from 1 to 2

Q6_2 Contribution to QoL: Little worries

Value 44432 Frequency
1 mentioned among the top three 2365
2 not mentioned 11656
9 DK/NA 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14021 142

Valid range from 1 to 2

Q6_3 Contribution to QoL: Sufficient income

Value 45431 Frequency
1 mentioned among the top three 6051
2 not mentioned 7972
9 DK/NA 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14023 140

Valid range from 1 to 2

Q6_4 Contribution to QoL: Nice home

Value 46430 Frequency
1 mentioned among the top three 3156
2 not mentioned 10870
9 DK/NA 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14026 137

Valid range from 1 to 2

Q6_5 Contribution to QoL: Satisfactory environment

Value 47429 Frequency
1 mentioned among the top three 1415
2 not mentioned 12605
9 DK/NA 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14020 143

Valid range from 1 to 2

Q6_6 Contribution to QoL: Satisfactory job

Value 48428 Frequency
1 mentioned among the top three 3363
2 not mentioned 10658
9 DK/NA 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14021 142

Valid range from 1 to 2

Q6_7 Contribution to QoL: Family members around

Value 49427 Frequency
1 mentioned among the top three 6147
2 not mentioned 7881
9 DK/NA 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14028 135

Valid range from 1 to 2

Q6_8 Contribution to QoL: Friends around

Value 50426 Frequency
1 mentioned among the top three 2334
2 not mentioned 11687
9 DK/NA 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14021 142

Valid range from 1 to 2

Q6_9 Contribution to QoL: Good transport facilities

Value 51425 Frequency
1 mentioned among the top three 414
2 not mentioned 13607
9 DK/NA 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14021 142

Valid range from 1 to 2

Q6_10 Contribution to QoL: Good educational facilities

Value 52424 Frequency
1 mentioned among the top three 699
2 not mentioned 13321
9 DK/NA 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14020 143

Valid range from 1 to 2

Q6_11 Contribution to QoL: Good health services

Value 53423 Frequency
1 mentioned among the top three 1115
2 not mentioned 12906
9 DK/NA 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14021 142

Valid range from 1 to 2

Q6_12 Contribution to QoL: Living in a safe area

Value 54422 Frequency
1 mentioned among the top three 1485
2 not mentioned 12538
9 DK/NA 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14023 140

Valid range from 1 to 2

Q6_13 Contribution to QoL: Enough free time

Value 55421 Frequency
1 mentioned among the top three 1526
2 not mentioned 12500
9 DK/NA 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14026 137

Valid range from 1 to 2

Q6_14 Contribution to QoL: Information technologies

Value 56420 Frequency
1 mentioned among the top three 409
2 not mentioned 13605
9 DK/NA 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14014 149

Valid range from 1 to 2

Q6_15 Contribution to QoL: Social/ cultural activities

Value 57419 Frequency
1 mentioned among the top three 429
2 not mentioned 13583
9 DK/NA 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14012 151

Valid range from 1 to 2

Q6_16 Contribution to QoL: None of these

Value 58418 Frequency
1 mentioned 192
2 not mentioned 13077
0 missing / not documented 767
9 DK/NA 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13269 894

Valid range from 1 to 2

Q6_17 Contribution to QoL: Do not know

Value 59417 Frequency
1 mentioned 131
2 not mentioned 14032
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 2

Q7_1 Would improve QoL: Good health

Value 60416 Frequency
1 mentioned among the top three 7617
2 not mentioned 6430
9 DK/NA 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14047 116

Valid range from 1 to 2

Q7_2 Would improve QoL: Little worries

Value 61415 Frequency
1 mentioned among the top three 4075
2 not mentioned 9965
9 DK/NA 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14040 123

Valid range from 1 to 2

Q7_3 Would improve QoL: Sufficient income

Value 62414 Frequency
1 mentioned among the top three 8845
2 not mentioned 5199
9 DK/NA 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14044 119

Valid range from 1 to 2

Q7_4 Would improve QoL: Nice home

Value 63413 Frequency
1 mentioned among the top three 2137
2 not mentioned 11903
9 DK/NA 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14040 123

Valid range from 1 to 2

Q7_5 Would improve QoL: Satisfactory environment

Value 64412 Frequency
1 mentioned among the top three 1304
2 not mentioned 12737
9 DK/NA 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14041 122

Valid range from 1 to 2

Q7_6 Would improve QoL: Satisfactory job

Value 65411 Frequency
1 mentioned among the top three 4321
2 not mentioned 9715
9 DK/NA 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14036 127

Valid range from 1 to 2

Q7_7 Would improve QoL: Family members around

Value 66410 Frequency
1 mentioned among the top three 2992
2 not mentioned 11045
9 DK/NA 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14037 126

Valid range from 1 to 2

Q7_8 Would improve QoL: Friends around

Value 67409 Frequency
1 mentioned among the top three 1151
2 not mentioned 12887
9 DK/NA 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14038 125

Valid range from 1 to 2

Q7_9 Would improve QoL: Good transport facilities

Value 68408 Frequency
1 mentioned among the top three 522
2 not mentioned 13512
9 DK/NA 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14034 129

Valid range from 1 to 2

Q7_10 Would improve QoL: Good educational facilities

Value 69407 Frequency
1 mentioned among the top three 1100
2 not mentioned 12937
9 DK/NA 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14037 126

Valid range from 1 to 2

Q7_11 Would improve QoL: Good health services

Value 70406 Frequency
1 mentioned among the top three 2264
2 not mentioned 11774
9 DK/NA 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14038 125

Valid range from 1 to 2

Q7_12 Would improve QoL: Living in a safe area

Value 71405 Frequency
1 mentioned among the top three 1162
2 not mentioned 12878
9 DK/NA 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14040 123

Valid range from 1 to 2

Q7_13 Would improve QoL: Enough free time

Value 72404 Frequency
1 mentioned among the top three 1486
2 not mentioned 12551
9 DK/NA 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14037 126

Valid range from 1 to 2

Q7_14 Would improve QoL: Information technologies

Value 73403 Frequency
1 mentioned among the top three 615
2 not mentioned 13420
9 DK/NA 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14035 128

Valid range from 1 to 2

Q7_15 Would improve QoL: Social/ cultural activities

Value 74402 Frequency
1 mentioned among the top three 616
2 not mentioned 13417
9 DK/NA 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14033 130

Valid range from 1 to 2

Q7_16 Would improve QoL: None of these

Value 75401 Frequency
1 mentioned 82
2 not mentioned 13336
0 missing / not documented 632
9 DK/NA 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13418 745

Valid range from 1 to 2

Q7_17 Would improve QoL: Do not know

Value 76400 Frequency
1 mentioned 115
2 not mentioned 14048
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 2

Q8 Ideal number of children for a family

Value 77399 Frequency
0 none 212
1 one 1139
2 two 8067
3 three 3324
4 four 572
5 five 126
6 six 23
7 more than six 51
8 DK / no opinion 607
9 refusal/NA 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13514 649

Valid range from 0 to 7

Q9 Ideal number of children personally

Value 78398 Frequency
0 none 257
1 one 1375
2 two 7953
3 three 2947
4 four 689
5 five 196
6 six 52
7 more than six 72
8 DK / no opinion 547
9 refusal/NA 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13541 622

Valid range from 0 to 7

Q10 Wanted number of children around 20

Value 79397 Frequency
0 none 1086
1 one 1060
2 two 4493
3 three 1524
4 four 431
5 five 142
6 six 60
7 more than six 78
8 wanted to have children but didn't know how many 687
9 didn't care/think about it 1593
97 INAP - AGE less then 25 2528
98 DK / no opinion 367
99 refusal/NA 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11154 3009

Valid range from 0 to 9

Q11 All wanted children around 20

Value 80396 Frequency
1 yes, I had all the children 3433
2 yes, I had even more 1279
3 No 3189
0 INAP - 0, 97 in Q10 3614
9 refusal / not clearly documented 2648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7901 6262

Valid range from 1 to 3

Q11A_1 Reason less children: Health problems

Value 81395 Frequency
1 mentioned among the top three 574
2 not mentioned 2446
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 41
9 DK/NA 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3020 11143

Valid range from 1 to 2

Q11A_2 Reason less children: Partner's health problems

Value 82394 Frequency
1 mentioned among the top three 266
2 not mentioned 2757
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 37
9 DK/NA 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3023 11140

Valid range from 1 to 2

Q11A_3 Reason less children: Problems with partner

Value 83393 Frequency
1 mentioned among the top three 693
2 not mentioned 2326
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 40
9 DK/NA 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3019 11144

Valid range from 1 to 2

Q11A_4 Reason less children: Financial problems

Value 84392 Frequency
1 mentioned among the top three 780
2 not mentioned 2244
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 37
9 DK/NA 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3024 11139

Valid range from 1 to 2

Q11A_5 Reason less children: Partner's financial problems

Value 85391 Frequency
1 mentioned among the top three 136
2 not mentioned 2879
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 44
9 DK/NA 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3015 11148

Valid range from 1 to 2

Q11A_6 Reason less children: Combine work and family

Value 86390 Frequency
1 mentioned among the top three 342
2 not mentioned 2676
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 42
9 DK/NA 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3018 11145

Valid range from 1 to 2

Q11A_7 Reason less children: No suitable accommodation

Value 87389 Frequency
1 mentioned among the top three 592
2 not mentioned 2427
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 42
9 DK/NA 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3019 11144

Valid range from 1 to 2

Q11A_8 Reason less children: Cost of children

Value 88388 Frequency
1 mentioned among the top three 469
2 not mentioned 2549
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 43
9 DK/NA 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3018 11145

Valid range from 1 to 2

Q11A_9 Reason less children: Not the right time

Value 89387 Frequency
1 mentioned among the top three 359
2 not mentioned 2666
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 35
9 DK/NA 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3025 11138

Valid range from 1 to 2

Q11A_10 Reason less children: Priorities changed

Value 90386 Frequency
1 mentioned among the top three 282
2 not mentioned 2738
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 40
9 DK/NA 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3020 11143

Valid range from 1 to 2

Q11A_11 Reason less children: Plans to have more

Value 91385 Frequency
1 mentioned among the top three 371
2 not mentioned 2647
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 41
9 DK/NA 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3018 11145

Valid range from 1 to 2

Q11A_12 Reason less children: Other

Value 92384 Frequency
1 mentioned among the top three 483
2 not mentioned 2482
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 115
9 DK/NA 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2965 11198

Valid range from 1 to 2

Q11A_99 Reason less children: Do not know

Value 93383 Frequency
1 mentioned 135
2 not mentioned 2862
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2997 11166

Valid range from 1 to 2

Q12 Number of children

Value 94382 Frequency
0 none 3740
1 one 2655
2 two 4866
3 three 1738
4 four 612
5 five 235
6 six 104
7 seven 45
8 eight 31
9 nine 15
10 ten or more 24
98 DK 14
99 refusal/NA 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14065 98

Valid range from 0 to 10

Q13 Age when first child

Value 95381 Frequency
0 INAP - not 1-10 in Q12 3838
99 DK/refusal 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10185 3978 14 58 23.843 4.255

Valid range from 14 to 58

Q14 Number of planned children

Value 96380 Frequency
0 none 4414
1 one 1128
2 two 1550
3 three 313
4 four 59
5 five 21
6 six 12
7 more than six 8
97 INAP - AGE greater then 50 5467
98 DK / no opinion 1048
99 refusal/NA 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7505 6658

Valid range from 0 to 7

Q15_1 Government priority: Duration of birth-leave

Value 97379 Frequency
1 mentioned among the top three 3149
2 not mentioned 10602
9 DK/NA 412
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13751 412

Valid range from 1 to 2

Q15_4 Government priority: Benefits for newborns

Value 98378 Frequency
1 mentioned among the top three 6337
2 not mentioned 7421
9 DK/NA 405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13758 405

Valid range from 1 to 2

Q15_2 Government priority: Childcare arrangements

Value 99377 Frequency
1 mentioned among the top three 3299
2 not mentioned 10458
9 DK/NA 406
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13757 406

Valid range from 1 to 2

Q15_3 Government priority: Child allowance

Value 100376 Frequency
1 mentioned among the top three 6517
2 not mentioned 7246
9 DK/NA 400
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13763 400

Valid range from 1 to 2

Q15_8 Government priority: Tax advantages

Value 101375 Frequency
1 mentioned among the top three 5062
2 not mentioned 8696
9 DK/NA 405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13758 405

Valid range from 1 to 2

Q15_7 Government priority: Costs of educating children

Value 102374 Frequency
1 mentioned among the top three 4510
2 not mentioned 9250
9 DK/NA 403
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13760 403

Valid range from 1 to 2

Q15_5 Government priority: Flexible working hours

Value 103373 Frequency
1 mentioned among the top three 1837
2 not mentioned 11921
9 DK/NA 405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13758 405

Valid range from 1 to 2

Q15_9 Government priority: Unemployment

Value 104372 Frequency
1 mentioned among the top three 4828
2 not mentioned 8938
9 DK/NA 397
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13766 397

Valid range from 1 to 2

Q15_6 Government priority: Accommodation

Value 105371 Frequency
1 mentioned among the top three 4231
2 not mentioned 9530
9 DK/NA 402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13761 402

Valid range from 1 to 2

Q15_10 Government priority: Methods of contraception

Value 106370 Frequency
1 mentioned among the top three 449
2 not mentioned 13305
9 DK/NA 409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13754 409

Valid range from 1 to 2

Q15_11 Government priority: Do not know/ refusal

Value 107369 Frequency
1 mentioned 392
2 not mentioned 13771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 2

Q16_1 Mother or father: Playing sports with the children

Value 108368 Frequency
1 father 3336
2 mother 325
3 by both 10163
9 DK/NA 339
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13824 339

Valid range from 1 to 3

Q16_2 Mother or father: Bringing children to activities

Value 109367 Frequency
1 father 999
2 mother 2144
3 by both 10621
9 DK/NA 399
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13764 399

Valid range from 1 to 3

Q16_3 Mother or father: Changing nappies

Value 110366 Frequency
1 father 104
2 mother 6625
3 by both 7266
9 DK/NA 168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13995 168

Valid range from 1 to 3

Q16_4 Mother or father: Dressing the children

Value 111365 Frequency
1 father 88
2 mother 6946
3 by both 6960
9 DK/NA 169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13994 169

Valid range from 1 to 3

Q16_5 Mother or father: Taking children to the doctor

Value 112364 Frequency
1 father 516
2 mother 3367
3 by both 10142
9 DK/NA 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14025 138

Valid range from 1 to 3

Q16_6 Mother or father: Helping with schoolwork

Value 113363 Frequency
1 father 679
2 mother 1683
3 by both 11632
9 DK/NA 169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13994 169

Valid range from 1 to 3

Q16_7 Mother or father: Reading to children

Value 114362 Frequency
1 father 492
2 mother 2542
3 by both 10924
9 DK/NA 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13958 205

Valid range from 1 to 3

Q16_8 Mother or father: Buying toys

Value 115361 Frequency
1 father 924
2 mother 1476
3 by both 11566
9 DK/NA 197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13966 197

Valid range from 1 to 3

Q16_9 Mother or father: Punishing children

Value 116360 Frequency
1 father 1572
2 mother 812
3 by both 10866
9 DK/NA 913
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13250 913

Valid range from 1 to 3

Q16_10 Mother or father: Putting children to bed

Value 117359 Frequency
1 father 141
2 mother 4589
3 by both 9254
9 DK/NA 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13984 179

Valid range from 1 to 3

Q16_11 Mother or father: Answering important questions

Value 118358 Frequency
1 father 535
2 mother 685
3 by both 12752
9 DK/NA 191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13972 191

Valid range from 1 to 3

Q17A_1 Family in society: Bringing up children

Value 119357 Frequency
1 yes 12500
2 no 1288
9 DK/NA 375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13788 375

Valid range from 1 to 2

Q17A_2 Family in society: Providing love to f. members

Value 120356 Frequency
1 yes 10872
2 no 2854
9 DK/NA 437
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13726 437

Valid range from 1 to 2

Q17A_3 Family in society: Looking after health of f. members

Value 121355 Frequency
1 yes 10980
2 no 2782
9 DK/NA 401
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13762 401

Valid range from 1 to 2

Q17A_4 Family in society: Maintaining moral values

Value 122354 Frequency
1 yes 9612
2 no 4055
9 DK/NA 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13667 496

Valid range from 1 to 2

Q17A_5 Family in society: Taking care of elderly f. members

Value 123353 Frequency
1 yes 9961
2 no 3770
9 DK/NA 432
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13731 432

Valid range from 1 to 2

Q17A_6 Family in society: Providing moral support to f. members

Value 124352 Frequency
1 yes 9552
2 no 4168
9 DK/NA 443
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13720 443

Valid range from 1 to 2

Q17A_7 Family in society: Contributing to the economy

Value 125351 Frequency
1 yes 7480
2 no 6043
9 DK/NA 640
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13523 640

Valid range from 1 to 2

Q17A_8 Family in society: Other

Value 126350 Frequency
1 yes 371
2 no 13438
9 DK/NA 354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13809 354

Valid range from 1 to 2

Q17A_9 Family in society: None

Value 127349 Frequency
1 yes 82
2 no 13750
9 DK/NA 331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13832 331

Valid range from 1 to 2

Q17A_10 Family in society: Do not know

Value 128348 Frequency
1 yes 315
2 no 13848
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 2

Q17B_1 Family personally: Bringing up children

Value 129347 Frequency
1 yes 11707
2 no 2075
9 DK/NA 381
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13782 381

Valid range from 1 to 2

Q17B_2 Family personally: Providing love to f. members

Value 130346 Frequency
1 yes 12037
2 no 1770
9 DK/NA 356
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13807 356

Valid range from 1 to 2

Q17B_3 Family personally: Looking after health of f. members

Value 131345 Frequency
1 yes 11371
2 no 2460
9 DK/NA 332
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13831 332

Valid range from 1 to 2

Q17B_4 Family personally: Maintaining moral values

Value 132344 Frequency
1 yes 8830
2 no 4848
9 DK/NA 485
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13678 485

Valid range from 1 to 2

Q17B_5 Family personally: Taking care of elderly f. members

Value 133343 Frequency
1 yes 9550
2 no 4226
9 DK/NA 387
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13776 387

Valid range from 1 to 2

Q17B_6 Family personally: Providing moral support to f. members

Value 134342 Frequency
1 yes 9768
2 no 4023
9 DK/NA 372
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13791 372

Valid range from 1 to 2

Q17B_7 Family personally: Contributing to the economy

Value 135341 Frequency
1 yes 6527
2 no 7051
9 DK/NA 585
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13578 585

Valid range from 1 to 2

Q17B_8 Family personally: Other

Value 136340 Frequency
1 yes 381
2 no 13442
9 DK/NA 340
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13823 340

Valid range from 1 to 2

Q17B_9 Family personally: None

Value 137339 Frequency
1 yes 112
2 no 13732
9 DK/NA 319
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13844 319

Valid range from 1 to 2

Q17B_10 Family personally: Do not know

Value 138338 Frequency
1 yes 288
2 no 13875
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 2

Q18 Taking care of elderly parents more

Value 139337 Frequency
1 rather a good thing 10327
2 rather a bad thing 1871
3 neither one, nor the other 1278
8 DK 634
9 refusal/NA 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13476 687

Valid range from 1 to 3

Q19 Opinion: Nursing homes vs. remaining home

Value 140336 Frequency
1 in residential/ nursing homes 1619
2 in own homes for as long as possible 11746
8 DK 720
9 refusal/NA 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13365 798

Valid range from 1 to 2

Q20 What to do with elderly father/ mother

Value 141335 Frequency
1 parent should move to child 6451
2 child should move in with parent 918
3 one should move closer to the other 1046
4 parent should move to nursing home 675
5 parent should stay home/ receive services there 3573
6 it depends 1049
8 DK 350
9 refusal/NA 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13712 451

Valid range from 1 to 6

Q21 Paying for taking care of elderly parents

Value 142334 Frequency
1 the elderly parents themselves 1421
2 their children 3674
3 the State or other public authorities 5601
4 everyone equally 2856
5 other 84
8 DK 477
9 refusal/NA 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13636 527

Valid range from 1 to 5

Q22A_1 Extra family responsibilities: Partner under 60

Value 143333 Frequency
1 yes 292
2 no 13648
9 DK/NA 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13940 223

Valid range from 1 to 2

Q22A_2 Extra family responsibilities: Partner, 60 or over

Value 144332 Frequency
1 yes 353
2 no 13588
9 DK/NA 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13941 222

Valid range from 1 to 2

Q22A_3 Extra family responsibilities: Child under 5

Value 145331 Frequency
1 yes 254
2 no 13686
9 DK/NA 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13940 223

Valid range from 1 to 2

Q22A_4 Extra family responsibilities: Child, 5 or over

Value 146330 Frequency
1 yes 479
2 no 13464
9 DK/NA 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13943 220

Valid range from 1 to 2

Q22A_5 Extra family responsibilities: Relative under 60

Value 147329 Frequency
1 yes 277
2 no 13664
9 DK/NA 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13941 222

Valid range from 1 to 2

Q22A_6 Extra family responsibilities: Relative, 60 or over

Value 148328 Frequency
1 yes 866
2 no 13076
9 DK/NA 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13942 221

Valid range from 1 to 2

Q22A_7 Extra family responsibilities: Friend under 60

Value 149327 Frequency
1 yes 18
2 no 13922
9 DK/NA 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13940 223

Valid range from 1 to 2

Q22A_8 Extra family responsibilities: Friend, 60 or over

Value 150326 Frequency
1 yes 22
2 no 13918
9 DK/NA 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13940 223

Valid range from 1 to 2

Q22A_9 Extra family responsibilities: Other person, under 60

Value 151325 Frequency
1 yes 41
2 no 13902
9 DK/NA 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13943 220

Valid range from 1 to 2

Q22A_10 Extra family responsibilities: Other person, 60 or over

Value 152324 Frequency
1 yes 126
2 no 13817
9 DK/NA 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13943 220

Valid range from 1 to 2

Q22A_12 Extra family responsibilities: Do not know

Value 153323 Frequency
1 yes 217
2 no 13946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 2

Q22B_1 Extra responsibilities elsewhere: Partner under 60

Value 154322 Frequency
1 yes 78
2 no 13798
9 DK/NA 287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13876 287

Valid range from 1 to 2

Q22B_2 Extra responsibilities elsewhere: Partner, 60 or over

Value 155321 Frequency
1 yes 68
2 no 13809
9 DK/NA 286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13877 286

Valid range from 1 to 2

Q22B_3 Extra responsibilities elsewhere: Child under 5

Value 156320 Frequency
1 yes 107
2 no 13770
9 DK/NA 286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13877 286

Valid range from 1 to 2

Q22B_4 Extra responsibilities elsewhere: Child, 5 or over

Value 157319 Frequency
1 yes 227
2 no 13652
9 DK/NA 284
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13879 284

Valid range from 1 to 2

Q22B_5 Extra responsibilities elsewhere: Relative under 60

Value 158318 Frequency
1 yes 316
2 no 13560
9 DK/NA 287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13876 287

Valid range from 1 to 2

Q22B_6 Extra responsibilities elsewhere: Relative, 60 or over

Value 159317 Frequency
1 yes 1262
2 no 12615
9 DK/NA 286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13877 286

Valid range from 1 to 2

Q22B_7 Extra responsibilities elsewhere: Friend under 60

Value 160316 Frequency
1 yes 90
2 no 13787
9 DK/NA 286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13877 286

Valid range from 1 to 2

Q22B_8 Extra responsibilities elsewhere: Friend, 60 or over

Value 161315 Frequency
1 yes 129
2 no 13749
9 DK/NA 285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13878 285

Valid range from 1 to 2

Q22B_9 Extra responsibilities elsewhere: Other person, under 60

Value 162314 Frequency
1 yes 100
2 no 13778
9 DK/NA 285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13878 285

Valid range from 1 to 2

Q22B_10 Extra responsibilities elsewhere: Other person, 60 or over

Value 163313 Frequency
1 yes 400
2 no 13477
9 DK/NA 286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13877 286

Valid range from 1 to 2

Q22B_12 Extra responsibilities elsewhere: Do not know

Value 164312 Frequency
1 yes 281
2 no 13882
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 2

Q23_1 Lifestyle: Healthy lifestyle

Value 165311 Frequency
1 yes 8120
2 no 5040
8 DK 940
9 refusal/NA 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13160 1003

Valid range from 1 to 2

Q23_2 Lifestyle: Balanced diet

Value 166310 Frequency
1 yes 7217
2 no 6270
8 DK 629
9 refusal/NA 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13487 676

Valid range from 1 to 2

Q23_3 Lifestyle: Exercise twice a week

Value 167309 Frequency
1 yes 5274
2 no 8750
8 DK 80
9 refusal/NA 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14024 139

Valid range from 1 to 2

Q23_4 Lifestyle: Regularly drinking alcohol

Value 168308 Frequency
1 yes 1297
2 no 12619
8 DK 114
9 refusal/NA 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13916 247

Valid range from 1 to 2

Q23_5 Lifestyle: Smoking

Value 169307 Frequency
1 yes 4522
2 no 9538
8 DK 33
9 refusal/NA 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14060 103

Valid range from 1 to 2

Q23_6 Lifestyle: Regularly feeling stressed

Value 170306 Frequency
1 yes 5430
2 no 8034
8 DK 581
9 refusal/NA 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13464 699

Valid range from 1 to 2

Q24 Long-standing illness limiting activities

Value 171305 Frequency
1 yes 3547
2 no 10312
8 DK 196
9 refusal/NA 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13859 304

Valid range from 1 to 2

Q25A_1 Time: Work or study place

Value 172304 Frequency
1 less than 20 minutes 4415
2 20-59 minutes 3208
3 one hour or more 713
9 DK/NA 5827
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8336 5827

Valid range from 1 to 3

Q25A_2 Time: General doctor

Value 173303 Frequency
1 less than 20 minutes 8872
2 20-59 minutes 4441
3 one hour or more 565
9 DK/NA 285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13878 285

Valid range from 1 to 3

Q25A_3 Time: Nearest hospital

Value 174302 Frequency
1 less than 20 minutes 5142
2 20-59 minutes 7086
3 one hour or more 1701
9 DK/NA 234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13929 234

Valid range from 1 to 3

Q25A_4 Time: Nearest grocery shop

Value 175301 Frequency
1 less than 20 minutes 12884
2 20-59 minutes 1038
3 one hour or more 81
9 DK/NA 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14003 160

Valid range from 1 to 3

Q25A_5 Time: Nearest place to get money

Value 176300 Frequency
1 less than 20 minutes 9727
2 20-59 minutes 3531
3 one hour or more 499
9 DK/NA 406
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13757 406

Valid range from 1 to 3

Q25A_6 Time: Nearest stop for public transport

Value 177299 Frequency
1 less than 20 minutes 12904
2 20-59 minutes 955
3 one hour or more 56
9 DK/NA 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13915 248

Valid range from 1 to 3

Q25A_7 Time: Nearest nursery/ kindergarten

Value 178298 Frequency
1 less than 20 minutes 9942
2 20-59 minutes 2485
3 one hour or more 371
9 DK/NA 1365
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12798 1365

Valid range from 1 to 3

Q25A_8 Time: Nearest primary school

Value 179297 Frequency
1 less than 20 minutes 11156
2 20-59 minutes 2113
3 one hour or more 138
9 DK/NA 756
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13407 756

Valid range from 1 to 3

Q25A_9 Time: Nearest police station

Value 180296 Frequency
1 less than 20 minutes 7760
2 20-59 minutes 5160
3 one hour or more 632
9 DK/NA 611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13552 611

Valid range from 1 to 3

Q25A_10 Time: Nearest cinema

Value 181295 Frequency
1 less than 20 minutes 4605
2 20-59 minutes 6292
3 one hour or more 1958
9 DK/NA 1308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12855 1308

Valid range from 1 to 3

Q25B_1 Walking distance: Work or study place

Value 182294 Frequency
1 yes 4428
2 no 9735
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 2

Q25B_2 Walking distance: General doctor

Value 183293 Frequency
1 yes 9146
2 no 5017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 2

Q25B_3 Walking distance: Nearest hospital

Value 184292 Frequency
1 yes 5145
2 no 9018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 2

Q25B_4 Walking distance: Nearest grocery shop

Value 185291 Frequency
1 yes 12953
2 no 1210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 2

Q25B_5 Walking distance: Nearest place to get money

Value 186290 Frequency
1 yes 10168
2 no 3995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 2

Q25B_6 Walking distance: Nearest stop for public transport

Value 187289 Frequency
1 yes 13040
2 no 1123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 2

Q25B_7 Walking distance: Nearest nursery/ kindergarten

Value 188288 Frequency
1 yes 10306
2 no 3857
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 2

Q25B_8 Walking distance: Nearest primary school

Value 189287 Frequency
1 yes 11411
2 no 2752
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 2

Q25B_9 Walking distance: Nearest police station

Value 190286 Frequency
1 yes 8171
2 no 5992
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 2

Q25B_10 Walking distance: Nearest cinema

Value 191285 Frequency
1 yes 4845
2 no 9318
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14163 0

Valid range from 1 to 2

Q26A Satisfaction with social services in [COUNTRY]

Value 192284 Frequency
1 not at all satisfied 2379
2 1196
3 1939
4 1671
5 2633
6 1188
7 878
8 608
9 209
10 extremely satisfied 205
98 DK 1155
99 refusal/NA 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12906 1257

Valid range from 1 to 10

Q26B Satisfaction with health services in [COUNTRY]

Value 193283 Frequency
1 not at all satisfied 2312
2 1360
3 1969
4 1598
5 2450
6 1186
7 1005
8 940
9 419
10 extremely satisfied 412
98 DK 446
99 refusal/NA 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13651 512

Valid range from 1 to 10

Q27_1 Gov./ comp./ NGO: Child care

Value 194282 Frequency
1 local/national government 11025
2 NGO's/ other associations 1320
3 private companies 436
8 DK 1108
9 refusal/NA 274
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12781 1382

Valid range from 1 to 3

Q27_2 Gov./ comp./ NGO: Care for old people

Value 195281 Frequency
1 local/national government 10824
2 NGO's/ other associations 2139
3 private companies 346
8 DK 671
9 refusal/NA 183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13309 854

Valid range from 1 to 3

Q27_3 Gov./ comp./ NGO: Health services

Value 196280 Frequency
1 local/national government 12080
2 NGO's/ other associations 819
3 private companies 564
8 DK 542
9 refusal/NA 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13463 700

Valid range from 1 to 3

Q27_4 Gov./ comp./ NGO: Leisure activities for adults

Value 197279 Frequency
1 local/national government 5691
2 NGO's/ other associations 4852
3 private companies 2224
8 DK 1184
9 refusal/NA 212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12767 1396

Valid range from 1 to 3

Q27_5 Gov./ comp./ NGO: Leisure activities for children

Value 198278 Frequency
1 local/national government 6249
2 NGO's/ other associations 4727
3 private companies 1891
8 DK 1089
9 refusal/NA 207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12867 1296

Valid range from 1 to 3

Q27_6 Gov./ comp./ NGO: Education

Value 199277 Frequency
1 local/national government 12382
2 NGO's/ other associations 779
3 private companies 340
8 DK 500
9 refusal/NA 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13501 662

Valid range from 1 to 3

Q27_7 Gov./ comp./ NGO: Environment

Value 200276 Frequency
1 local/national government 9981
2 NGO's/ other associations 2438
3 private companies 778
8 DK 770
9 refusal/NA 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13197 966

Valid range from 1 to 3

Q27_9 Gov./ comp./ NGO: Humanitarian aid

Value 201275 Frequency