Evrobarometer držav kandidatk, 2002.1; marec - april 2002: Družbene razmere v državah kandidatkah

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CCEB021
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Mohedano-Brethes, R.
  • Soufflot de Magny, Renaudo
Izdelal datoteko podatkov:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; 2002)

Finančna podpora:

Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije

Serija:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

podpora in prednosti članstva v EU, prihodki v gospodinjstvu, standard življenja, družina in otroci, starejši ljudje, zdravje, kakovost storitev in njihova dosegljivost, socialna varnost in socialna izključenost, družbena in politična participacija, zaposlenost, nezaposlenost, kakovost dela, zaupanje v institucije, regionalna mobilnost

Ključne besede ELSST:
POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNO VEDENJE, ZAUPANJE, SOCIALNA VARNOST, EVROPSKA UNIJA, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
XIV. POLITIČNO OBNAŠANJE IN STALIŠČA
C. Javno mnenje o političnih vsebinah
3. Stališča do regionalnega povezovanja
a. Evropa
Vsebinska področja ADP
SPLOŠEN RAZVOJ in SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in ocene prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. Tokrat prebivalce držav kandidatk sprašujejo o socialni siutaciji v državi, podpori in prednostih članstva v EU (referendumu), indikatorjih kakovosti življenja, prihodkih v gospodinjstvu in standardu življenja, družini, otrocih, starejših ljudeh, zdravju, kakovosti in dostopu do storitev, socialni varnosti in socialni izključenosti, družbeni in politični participaciji, zaposlenosti, nezaposlenosti, kakovosti dela ter regijski mobilnosti.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2 marec - 5 april 2002
Čas izdelave: 2002
Država: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Tip vzorca:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov ter na Poljskem in Turčiji kjer je vzorec obsegal 2000 respondentov.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Omejitve dostopa

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: CCEB021 - Candidate Countries EB 2002.1; March - April 2002: Social Situation in the Countries Applying for European Union Membership [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 475
  • število enot: 14163

Verzija: januar 2006

Spremenljivke

ZANR ZA Study Number

Vrednost 13 Frekvenca
4153 14163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 4153 do 4153

EDITION ZA Edition ID

Vrednost 22 Frekvenca
1 1st ZA Edition October, 2005 14163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

YEAR TECHVAR: Eurobarometer year

Vrednost 31 Frekvenca
1 mar - apr. 2002 14163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ZANR ZA Study Number

Vrednost 1475 Frekvenca
4153 14163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 4153 do 4153

EDITION ZA Edition ID

Vrednost 2474 Frekvenca
1 1st ZA Edition October, 2005 14163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

YEAR TECHVAR: Eurobarometer year

Vrednost 3473 Frekvenca
1 mar - apr. 2002 14163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

CCEB TECHVAR: Eurobarometer number

Vrednost 4472 Frekvenca
1 CC-EB 2002.1 14163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ID TECHVAR: Respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0 1 3005 672.933 488.696

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3005

UNIQID TECHVAR: Unique respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0 10000011 130002000 77311977.035 37875631.959

Vrednosti spremenljivk od 10000011 do 130002000

COUNTRY TECHVAR: Country

Vrednost 7469 Frekvenca
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Rep. 1000
4 Estonia 1010
5 Hungary 1020
6 Latvia 1000
7 Lithuania 1015
8 Malta 500
9 Poland 2000
10 Romania 1049
11 Slovakia 1067
12 Slovenia 1002
13 Turkey 2000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

WEIGHT1 TECHVAR: Weight country

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0 0.338 2.83 1 0.594

Vrednosti spremenljivk od 0.337757519557578 do 2.829583155

WEIGHT2 TECHVAR: Weight CC13

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0 0.0217 6.966 1 1.192

Vrednosti spremenljivk od 0.0217000988218729 do 6.96626000930863

Q1 TREND: EU membership: Good/bad

Vrednost 10466 Frekvenca
1 a good thing 7580
2 a bad thing 1937
3 neither good nor bad 3166
8 DK / no opinion 1463
9 refusal/NA 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12683 1480

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 TREND: Referendum about membership

Vrednost 11465 Frekvenca
1 for 8708
2 against 2685
3 I would not to go to vote 1138
8 DK / no opinion 1587
9 refusal/NA 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12531 1632

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q3 TREND: Country benefits

Vrednost 12464 Frekvenca
1 yes, it could 8307
2 no, it couldn't 3004
8 DK / no opinion 2786
9 refusal/NA 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11311 2852

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q4_1 Satisfaction: Life in general

Vrednost 13463 Frekvenca
1 not at all satisfied 1412
2 not very satisfied 3802
3 fairly satisfied 7189
4 very satisfied 1686
8 DK / no opinion 59
9 refusal/NA 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14089 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q4_2 Satisfaction: Own health

Vrednost 14462 Frekvenca
1 not at all satisfied 1192
2 not very satisfied 3246
3 fairly satisfied 7081
4 very satisfied 2590
8 DK / no opinion 38
9 refusal/NA 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14109 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q4_3 Satisfaction: COUNTRY'S health care system

Vrednost 15461 Frekvenca
1 not at all satisfied 3724
2 not very satisfied 5561
3 fairly satisfied 3622
4 very satisfied 656
8 DK / no opinion 553
9 refusal/NA 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13563 600

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q4_4 Satisfaction: Family life

Vrednost 16460 Frekvenca
1 not at all satisfied 502
2 not very satisfied 1679
3 fairly satisfied 7393
4 very satisfied 4282
8 DK / no opinion 185
9 refusal/NA 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13856 307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q4_5 Satisfaction: Social life

Vrednost 17459 Frekvenca
1 not at all satisfied 1004
2 not very satisfied 3203
3 fairly satisfied 6728
4 very satisfied 2327
8 DK / no opinion 638
9 refusal/NA 263
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13262 901

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q4_6 Satisfaction: Personal safety

Vrednost 18458 Frekvenca
1 not at all satisfied 1306
2 not very satisfied 3532
3 fairly satisfied 6905
4 very satisfied 2048
8 DK / no opinion 312
9 refusal/NA 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13791 372

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q4_7 Satisfaction: Financial situation

Vrednost 19457 Frekvenca
1 not at all satisfied 3508
2 not very satisfied 5464
3 fairly satisfied 4456
4 very satisfied 617
8 DK / no opinion 65
9 refusal/NA 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14045 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q4_8 Satisfaction: Employment situation

Vrednost 20456 Frekvenca
1 not at all satisfied 2208
2 not very satisfied 2982
3 fairly satisfied 4486
4 very satisfied 1165
8 DK / no opinion 1522
9 refusal/NA 1800
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10841 3322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q4_9 Satisfaction: Home

Vrednost 21455 Frekvenca
1 not at all satisfied 549
2 not very satisfied 1771
3 fairly satisfied 7915
4 very satisfied 3815
8 DK / no opinion 68
9 refusal/NA 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14050 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q4_10 Satisfaction: Neighbourhood

Vrednost 22454 Frekvenca
1 not at all satisfied 489
2 not very satisfied 1683
3 fairly satisfied 7920
4 very satisfied 3945
8 DK / no opinion 78
9 refusal/NA 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14037 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q5A_1 Satisfaction in past: Life in general

Vrednost 23453 Frekvenca
1 no change 6653
2 less satisfied 4065
3 more satisfied 3309
9 DK/NA 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14027 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5A_2 Satisfaction in past: Own health

Vrednost 24452 Frekvenca
1 no change 7921
2 less satisfied 3874
3 more satisfied 2246
9 DK/NA 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14041 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5A_3 Satisfaction in past: COUNTRY'S health care system

Vrednost 25451 Frekvenca
1 no change 6901
2 less satisfied 5256
3 more satisfied 1343
9 DK/NA 663
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13500 663

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5A_4 Satisfaction in past: Family life

Vrednost 26450 Frekvenca
1 no change 9000
2 less satisfied 1734
3 more satisfied 3208
9 DK/NA 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13942 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5A_5 Satisfaction in past: Social life

Vrednost 27449 Frekvenca
1 no change 8842
2 less satisfied 2480
3 more satisfied 2365
9 DK/NA 476
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13687 476

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5A_6 Satisfaction in past: Personal safety

Vrednost 28448 Frekvenca
1 no change 9342
2 less satisfied 2803
3 more satisfied 1736
9 DK/NA 282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13881 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5A_7 Satisfaction in past: Financial situation

Vrednost 29447 Frekvenca
1 no change 6119
2 less satisfied 5511
3 more satisfied 2398
9 DK/NA 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14028 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5A_8 Satisfaction in past: Employment situation

Vrednost 30446 Frekvenca
1 no change 7273
2 less satisfied 3045
3 more satisfied 1982
9 DK/NA 1863
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12300 1863

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5A_9 Satisfaction in past: Home

Vrednost 31445 Frekvenca
1 no change 9861
2 less satisfied 1459
3 more satisfied 2709
9 DK/NA 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14029 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5A_10 Satisfaction in past: Neighbourhood

Vrednost 32444 Frekvenca
1 no change 10356
2 less satisfied 1452
3 more satisfied 2194
9 DK/NA 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14002 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5B_1 Future satisfaction: Life in general

Vrednost 33443 Frekvenca
1 no change 5901
2 less satisfied 1950
3 more satisfied 3351
9 DK/NA 2961
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11202 2961

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5B_2 Future satisfaction: Own health

Vrednost 34442 Frekvenca
1 no change 6289
2 less satisfied 2376
3 more satisfied 1938
9 DK/NA 3560
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10603 3560

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5B_3 Future satisfaction: COUNTRY'S health care system

Vrednost 35441 Frekvenca
1 no change 5974
2 less satisfied 2879
3 more satisfied 2107
9 DK/NA 3203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10960 3203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5B_4 Future satisfaction: Family life

Vrednost 36440 Frekvenca
1 no change 7684
2 less satisfied 844
3 more satisfied 3095
9 DK/NA 2540
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11623 2540

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5B_5 Future satisfaction: Social life

Vrednost 37439 Frekvenca
1 no change 7647
2 less satisfied 1179
3 more satisfied 2597
9 DK/NA 2740
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11423 2740

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5B_6 Future satisfaction: Personal safety

Vrednost 38438 Frekvenca
1 no change 7653
2 less satisfied 1675
3 more satisfied 2012
9 DK/NA 2823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11340 2823

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5B_7 Future satisfaction: Financial situation

Vrednost 39437 Frekvenca
1 no change 5042
2 less satisfied 2691
3 more satisfied 3293
9 DK/NA 3137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11026 3137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5B_8 Future satisfaction: Employment situation

Vrednost 40436 Frekvenca
1 no change 5849
2 less satisfied 1519
3 more satisfied 2640
9 DK/NA 4155
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10008 4155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5B_9 Future satisfaction: Home

Vrednost 41435 Frekvenca
1 no change 8583
2 less satisfied 785
3 more satisfied 2720
9 DK/NA 2075
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12088 2075

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5B_10 Future satisfaction: Neighbourhood

Vrednost 42434 Frekvenca
1 no change 9046
2 less satisfied 790
3 more satisfied 2195
9 DK/NA 2132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12031 2132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q6_1 Contribution to QoL: Good health

Vrednost 43433 Frekvenca
1 mentioned among the top three 9207
2 not mentioned 4819
9 DK/NA 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14026 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_2 Contribution to QoL: Little worries

Vrednost 44432 Frekvenca
1 mentioned among the top three 2365
2 not mentioned 11656
9 DK/NA 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14021 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_3 Contribution to QoL: Sufficient income

Vrednost 45431 Frekvenca
1 mentioned among the top three 6051
2 not mentioned 7972
9 DK/NA 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14023 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_4 Contribution to QoL: Nice home

Vrednost 46430 Frekvenca
1 mentioned among the top three 3156
2 not mentioned 10870
9 DK/NA 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14026 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_5 Contribution to QoL: Satisfactory environment

Vrednost 47429 Frekvenca
1 mentioned among the top three 1415
2 not mentioned 12605
9 DK/NA 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14020 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_6 Contribution to QoL: Satisfactory job

Vrednost 48428 Frekvenca
1 mentioned among the top three 3363
2 not mentioned 10658
9 DK/NA 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14021 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_7 Contribution to QoL: Family members around

Vrednost 49427 Frekvenca
1 mentioned among the top three 6147
2 not mentioned 7881
9 DK/NA 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14028 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_8 Contribution to QoL: Friends around

Vrednost 50426 Frekvenca
1 mentioned among the top three 2334
2 not mentioned 11687
9 DK/NA 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14021 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_9 Contribution to QoL: Good transport facilities

Vrednost 51425 Frekvenca
1 mentioned among the top three 414
2 not mentioned 13607
9 DK/NA 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14021 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_10 Contribution to QoL: Good educational facilities

Vrednost 52424 Frekvenca
1 mentioned among the top three 699
2 not mentioned 13321
9 DK/NA 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14020 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_11 Contribution to QoL: Good health services

Vrednost 53423 Frekvenca
1 mentioned among the top three 1115
2 not mentioned 12906
9 DK/NA 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14021 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_12 Contribution to QoL: Living in a safe area

Vrednost 54422 Frekvenca
1 mentioned among the top three 1485
2 not mentioned 12538
9 DK/NA 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14023 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_13 Contribution to QoL: Enough free time

Vrednost 55421 Frekvenca
1 mentioned among the top three 1526
2 not mentioned 12500
9 DK/NA 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14026 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_14 Contribution to QoL: Information technologies

Vrednost 56420 Frekvenca
1 mentioned among the top three 409
2 not mentioned 13605
9 DK/NA 149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14014 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_15 Contribution to QoL: Social/ cultural activities

Vrednost 57419 Frekvenca
1 mentioned among the top three 429
2 not mentioned 13583
9 DK/NA 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14012 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_16 Contribution to QoL: None of these

Vrednost 58418 Frekvenca
1 mentioned 192
2 not mentioned 13077
0 missing / not documented 767
9 DK/NA 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13269 894

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_17 Contribution to QoL: Do not know

Vrednost 59417 Frekvenca
1 mentioned 131
2 not mentioned 14032
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_1 Would improve QoL: Good health

Vrednost 60416 Frekvenca
1 mentioned among the top three 7617
2 not mentioned 6430
9 DK/NA 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14047 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_2 Would improve QoL: Little worries

Vrednost 61415 Frekvenca
1 mentioned among the top three 4075
2 not mentioned 9965
9 DK/NA 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14040 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_3 Would improve QoL: Sufficient income

Vrednost 62414 Frekvenca
1 mentioned among the top three 8845
2 not mentioned 5199
9 DK/NA 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14044 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_4 Would improve QoL: Nice home

Vrednost 63413 Frekvenca
1 mentioned among the top three 2137
2 not mentioned 11903
9 DK/NA 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14040 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_5 Would improve QoL: Satisfactory environment

Vrednost 64412 Frekvenca
1 mentioned among the top three 1304
2 not mentioned 12737
9 DK/NA 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14041 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_6 Would improve QoL: Satisfactory job

Vrednost 65411 Frekvenca
1 mentioned among the top three 4321
2 not mentioned 9715
9 DK/NA 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14036 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_7 Would improve QoL: Family members around

Vrednost 66410 Frekvenca
1 mentioned among the top three 2992
2 not mentioned 11045
9 DK/NA 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14037 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_8 Would improve QoL: Friends around

Vrednost 67409 Frekvenca
1 mentioned among the top three 1151
2 not mentioned 12887
9 DK/NA 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14038 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_9 Would improve QoL: Good transport facilities

Vrednost 68408 Frekvenca
1 mentioned among the top three 522
2 not mentioned 13512
9 DK/NA 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14034 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_10 Would improve QoL: Good educational facilities

Vrednost 69407 Frekvenca
1 mentioned among the top three 1100
2 not mentioned 12937
9 DK/NA 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14037 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_11 Would improve QoL: Good health services

Vrednost 70406 Frekvenca
1 mentioned among the top three 2264
2 not mentioned 11774
9 DK/NA 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14038 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_12 Would improve QoL: Living in a safe area

Vrednost 71405 Frekvenca
1 mentioned among the top three 1162
2 not mentioned 12878
9 DK/NA 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14040 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_13 Would improve QoL: Enough free time

Vrednost 72404 Frekvenca
1 mentioned among the top three 1486
2 not mentioned 12551
9 DK/NA 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14037 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_14 Would improve QoL: Information technologies

Vrednost 73403 Frekvenca
1 mentioned among the top three 615
2 not mentioned 13420
9 DK/NA 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14035 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_15 Would improve QoL: Social/ cultural activities

Vrednost 74402 Frekvenca
1 mentioned among the top three 616
2 not mentioned 13417
9 DK/NA 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14033 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_16 Would improve QoL: None of these

Vrednost 75401 Frekvenca
1 mentioned 82
2 not mentioned 13336
0 missing / not documented 632
9 DK/NA 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13418 745

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_17 Would improve QoL: Do not know

Vrednost 76400 Frekvenca
1 mentioned 115
2 not mentioned 14048
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8 Ideal number of children for a family

Vrednost 77399 Frekvenca
0 none 212
1 one 1139
2 two 8067
3 three 3324
4 four 572
5 five 126
6 six 23
7 more than six 51
8 DK / no opinion 607
9 refusal/NA 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13514 649

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

Q9 Ideal number of children personally

Vrednost 78398 Frekvenca
0 none 257
1 one 1375
2 two 7953
3 three 2947
4 four 689
5 five 196
6 six 52
7 more than six 72
8 DK / no opinion 547
9 refusal/NA 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13541 622

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

Q10 Wanted number of children around 20

Vrednost 79397 Frekvenca
0 none 1086
1 one 1060
2 two 4493
3 three 1524
4 four 431
5 five 142
6 six 60
7 more than six 78
8 wanted to have children but didn't know how many 687
9 didn't care/think about it 1593
97 INAP - AGE less then 25 2528
98 DK / no opinion 367
99 refusal/NA 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11154 3009

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q11 All wanted children around 20

Vrednost 80396 Frekvenca
1 yes, I had all the children 3433
2 yes, I had even more 1279
3 No 3189
0 INAP - 0, 97 in Q10 3614
9 refusal / not clearly documented 2648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7901 6262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q11A_1 Reason less children: Health problems

Vrednost 81395 Frekvenca
1 mentioned among the top three 574
2 not mentioned 2446
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 41
9 DK/NA 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3020 11143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11A_2 Reason less children: Partner's health problems

Vrednost 82394 Frekvenca
1 mentioned among the top three 266
2 not mentioned 2757
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 37
9 DK/NA 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3023 11140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11A_3 Reason less children: Problems with partner

Vrednost 83393 Frekvenca
1 mentioned among the top three 693
2 not mentioned 2326
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 40
9 DK/NA 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3019 11144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11A_4 Reason less children: Financial problems

Vrednost 84392 Frekvenca
1 mentioned among the top three 780
2 not mentioned 2244
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 37
9 DK/NA 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3024 11139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11A_5 Reason less children: Partner's financial problems

Vrednost 85391 Frekvenca
1 mentioned among the top three 136
2 not mentioned 2879
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 44
9 DK/NA 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3015 11148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11A_6 Reason less children: Combine work and family

Vrednost 86390 Frekvenca
1 mentioned among the top three 342
2 not mentioned 2676
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 42
9 DK/NA 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3018 11145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11A_7 Reason less children: No suitable accommodation

Vrednost 87389 Frekvenca
1 mentioned among the top three 592
2 not mentioned 2427
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 42
9 DK/NA 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3019 11144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11A_8 Reason less children: Cost of children

Vrednost 88388 Frekvenca
1 mentioned among the top three 469
2 not mentioned 2549
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 43
9 DK/NA 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3018 11145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11A_9 Reason less children: Not the right time

Vrednost 89387 Frekvenca
1 mentioned among the top three 359
2 not mentioned 2666
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 35
9 DK/NA 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3025 11138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11A_10 Reason less children: Priorities changed

Vrednost 90386 Frekvenca
1 mentioned among the top three 282
2 not mentioned 2738
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 40
9 DK/NA 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3020 11143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11A_11 Reason less children: Plans to have more

Vrednost 91385 Frekvenca
1 mentioned among the top three 371
2 not mentioned 2647
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 41
9 DK/NA 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3018 11145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11A_12 Reason less children: Other

Vrednost 92384 Frekvenca
1 mentioned among the top three 483
2 not mentioned 2482
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 115
9 DK/NA 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2965 11198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11A_99 Reason less children: Do not know

Vrednost 93383 Frekvenca
1 mentioned 135
2 not mentioned 2862
0 INAP - not 3 in Q11 10974
7 refusal / not clearly documented 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2997 11166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q12 Number of children

Vrednost 94382 Frekvenca
0 none 3740
1 one 2655
2 two 4866
3 three 1738
4 four 612
5 five 235
6 six 104
7 seven 45
8 eight 31
9 nine 15
10 ten or more 24
98 DK 14
99 refusal/NA 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14065 98

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q13 Age when first child

Vrednost 95381 Frekvenca
0 INAP - not 1-10 in Q12 3838
99 DK/refusal 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10185 3978 14 58 23.843 4.255

Vrednosti spremenljivk od 14 do 58

Q14 Number of planned children

Vrednost 96380 Frekvenca
0 none 4414
1 one 1128
2 two 1550
3 three 313
4 four 59
5 five 21
6 six 12
7 more than six 8
97 INAP - AGE greater then 50 5467
98 DK / no opinion 1048
99 refusal/NA 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7505 6658

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

Q15_1 Government priority: Duration of birth-leave

Vrednost 97379 Frekvenca
1 mentioned among the top three 3149
2 not mentioned 10602
9 DK/NA 412
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13751 412

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q15_4 Government priority: Benefits for newborns

Vrednost 98378 Frekvenca
1 mentioned among the top three 6337
2 not mentioned 7421
9 DK/NA 405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13758 405

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q15_2 Government priority: Childcare arrangements

Vrednost 99377 Frekvenca
1 mentioned among the top three 3299
2 not mentioned 10458
9 DK/NA 406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13757 406

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q15_3 Government priority: Child allowance

Vrednost 100376 Frekvenca
1 mentioned among the top three 6517
2 not mentioned 7246
9 DK/NA 400
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13763 400

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q15_8 Government priority: Tax advantages

Vrednost 101375 Frekvenca
1 mentioned among the top three 5062
2 not mentioned 8696
9 DK/NA 405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13758 405

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q15_7 Government priority: Costs of educating children

Vrednost 102374 Frekvenca
1 mentioned among the top three 4510
2 not mentioned 9250
9 DK/NA 403
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13760 403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q15_5 Government priority: Flexible working hours

Vrednost 103373 Frekvenca
1 mentioned among the top three 1837
2 not mentioned 11921
9 DK/NA 405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13758 405

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q15_9 Government priority: Unemployment

Vrednost 104372 Frekvenca
1 mentioned among the top three 4828
2 not mentioned 8938
9 DK/NA 397
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13766 397

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q15_6 Government priority: Accommodation

Vrednost 105371 Frekvenca
1 mentioned among the top three 4231
2 not mentioned 9530
9 DK/NA 402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13761 402

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q15_10 Government priority: Methods of contraception

Vrednost 106370 Frekvenca
1 mentioned among the top three 449
2 not mentioned 13305
9 DK/NA 409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13754 409

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q15_11 Government priority: Do not know/ refusal

Vrednost 107369 Frekvenca
1 mentioned 392
2 not mentioned 13771
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q16_1 Mother or father: Playing sports with the children

Vrednost 108368 Frekvenca
1 father 3336
2 mother 325
3 by both 10163
9 DK/NA 339
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13824 339

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q16_2 Mother or father: Bringing children to activities

Vrednost 109367 Frekvenca
1 father 999
2 mother 2144
3 by both 10621
9 DK/NA 399
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13764 399

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q16_3 Mother or father: Changing nappies

Vrednost 110366 Frekvenca
1 father 104
2 mother 6625
3 by both 7266
9 DK/NA 168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13995 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q16_4 Mother or father: Dressing the children

Vrednost 111365 Frekvenca
1 father 88
2 mother 6946
3 by both 6960
9 DK/NA 169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13994 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q16_5 Mother or father: Taking children to the doctor

Vrednost 112364 Frekvenca
1 father 516
2 mother 3367
3 by both 10142
9 DK/NA 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14025 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q16_6 Mother or father: Helping with schoolwork

Vrednost 113363 Frekvenca
1 father 679
2 mother 1683
3 by both 11632
9 DK/NA 169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13994 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q16_7 Mother or father: Reading to children

Vrednost 114362 Frekvenca
1 father 492
2 mother 2542
3 by both 10924
9 DK/NA 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13958 205

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q16_8 Mother or father: Buying toys

Vrednost 115361 Frekvenca
1 father 924
2 mother 1476
3 by both 11566
9 DK/NA 197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13966 197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q16_9 Mother or father: Punishing children

Vrednost 116360 Frekvenca
1 father 1572
2 mother 812
3 by both 10866
9 DK/NA 913
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13250 913

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q16_10 Mother or father: Putting children to bed

Vrednost 117359 Frekvenca
1 father 141
2 mother 4589
3 by both 9254
9 DK/NA 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13984 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q16_11 Mother or father: Answering important questions

Vrednost 118358 Frekvenca
1 father 535
2 mother 685
3 by both 12752
9 DK/NA 191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13972 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q17A_1 Family in society: Bringing up children

Vrednost 119357 Frekvenca
1 yes 12500
2 no 1288
9 DK/NA 375
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13788 375

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17A_2 Family in society: Providing love to f. members

Vrednost 120356 Frekvenca
1 yes 10872
2 no 2854
9 DK/NA 437
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13726 437

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17A_3 Family in society: Looking after health of f. members

Vrednost 121355 Frekvenca
1 yes 10980
2 no 2782
9 DK/NA 401
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13762 401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17A_4 Family in society: Maintaining moral values

Vrednost 122354 Frekvenca
1 yes 9612
2 no 4055
9 DK/NA 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13667 496

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17A_5 Family in society: Taking care of elderly f. members

Vrednost 123353 Frekvenca
1 yes 9961
2 no 3770
9 DK/NA 432
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13731 432

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17A_6 Family in society: Providing moral support to f. members

Vrednost 124352 Frekvenca
1 yes 9552
2 no 4168
9 DK/NA 443
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13720 443

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17A_7 Family in society: Contributing to the economy

Vrednost 125351 Frekvenca
1 yes 7480
2 no 6043
9 DK/NA 640
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13523 640

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17A_8 Family in society: Other

Vrednost 126350 Frekvenca
1 yes 371
2 no 13438
9 DK/NA 354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13809 354

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17A_9 Family in society: None

Vrednost 127349 Frekvenca
1 yes 82
2 no 13750
9 DK/NA 331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13832 331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17A_10 Family in society: Do not know

Vrednost 128348 Frekvenca
1 yes 315
2 no 13848
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_1 Family personally: Bringing up children

Vrednost 129347 Frekvenca
1 yes 11707
2 no 2075
9 DK/NA 381
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13782 381

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_2 Family personally: Providing love to f. members

Vrednost 130346 Frekvenca
1 yes 12037
2 no 1770
9 DK/NA 356
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13807 356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_3 Family personally: Looking after health of f. members

Vrednost 131345 Frekvenca
1 yes 11371
2 no 2460
9 DK/NA 332
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13831 332

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_4 Family personally: Maintaining moral values

Vrednost 132344 Frekvenca
1 yes 8830
2 no 4848
9 DK/NA 485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13678 485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_5 Family personally: Taking care of elderly f. members

Vrednost 133343 Frekvenca
1 yes 9550
2 no 4226
9 DK/NA 387
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13776 387

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_6 Family personally: Providing moral support to f. members

Vrednost 134342 Frekvenca
1 yes 9768
2 no 4023
9 DK/NA 372
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13791 372

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_7 Family personally: Contributing to the economy

Vrednost 135341 Frekvenca
1 yes 6527
2 no 7051
9 DK/NA 585
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13578 585

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_8 Family personally: Other

Vrednost 136340 Frekvenca
1 yes 381
2 no 13442
9 DK/NA 340
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13823 340

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_9 Family personally: None

Vrednost 137339 Frekvenca
1 yes 112
2 no 13732
9 DK/NA 319
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13844 319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_10 Family personally: Do not know

Vrednost 138338 Frekvenca
1 yes 288
2 no 13875
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q18 Taking care of elderly parents more

Vrednost 139337 Frekvenca
1 rather a good thing 10327
2 rather a bad thing 1871
3 neither one, nor the other 1278
8 DK 634
9 refusal/NA 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13476 687

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q19 Opinion: Nursing homes vs. remaining home

Vrednost 140336 Frekvenca
1 in residential/ nursing homes 1619
2 in own homes for as long as possible 11746
8 DK 720
9 refusal/NA 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13365 798

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q20 What to do with elderly father/ mother

Vrednost 141335 Frekvenca
1 parent should move to child 6451
2 child should move in with parent 918
3 one should move closer to the other 1046
4 parent should move to nursing home 675
5 parent should stay home/ receive services there 3573
6 it depends 1049
8 DK 350
9 refusal/NA 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13712 451

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q21 Paying for taking care of elderly parents

Vrednost 142334 Frekvenca
1 the elderly parents themselves 1421
2 their children 3674
3 the State or other public authorities 5601
4 everyone equally 2856
5 other 84
8 DK 477
9 refusal/NA 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13636 527

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q22A_1 Extra family responsibilities: Partner under 60

Vrednost 143333 Frekvenca
1 yes 292
2 no 13648
9 DK/NA 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13940 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22A_2 Extra family responsibilities: Partner, 60 or over

Vrednost 144332 Frekvenca
1 yes 353
2 no 13588
9 DK/NA 222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13941 222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22A_3 Extra family responsibilities: Child under 5

Vrednost 145331 Frekvenca
1 yes 254
2 no 13686
9 DK/NA 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13940 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22A_4 Extra family responsibilities: Child, 5 or over

Vrednost 146330 Frekvenca
1 yes 479
2 no 13464
9 DK/NA 220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13943 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22A_5 Extra family responsibilities: Relative under 60

Vrednost 147329 Frekvenca
1 yes 277
2 no 13664
9 DK/NA 222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13941 222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22A_6 Extra family responsibilities: Relative, 60 or over

Vrednost 148328 Frekvenca
1 yes 866
2 no 13076
9 DK/NA 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13942 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22A_7 Extra family responsibilities: Friend under 60

Vrednost 149327 Frekvenca
1 yes 18
2 no 13922
9 DK/NA 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13940 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22A_8 Extra family responsibilities: Friend, 60 or over

Vrednost 150326 Frekvenca
1 yes 22
2 no 13918
9 DK/NA 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13940 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22A_9 Extra family responsibilities: Other person, under 60

Vrednost 151325 Frekvenca
1 yes 41
2 no 13902
9 DK/NA 220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13943 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22A_10 Extra family responsibilities: Other person, 60 or over

Vrednost 152324 Frekvenca
1 yes 126
2 no 13817
9 DK/NA 220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13943 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22A_12 Extra family responsibilities: Do not know

Vrednost 153323 Frekvenca
1 yes 217
2 no 13946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_1 Extra responsibilities elsewhere: Partner under 60

Vrednost 154322 Frekvenca
1 yes 78
2 no 13798
9 DK/NA 287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13876 287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_2 Extra responsibilities elsewhere: Partner, 60 or over

Vrednost 155321 Frekvenca
1 yes 68
2 no 13809
9 DK/NA 286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13877 286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_3 Extra responsibilities elsewhere: Child under 5

Vrednost 156320 Frekvenca
1 yes 107
2 no 13770
9 DK/NA 286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13877 286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_4 Extra responsibilities elsewhere: Child, 5 or over

Vrednost 157319 Frekvenca
1 yes 227
2 no 13652
9 DK/NA 284
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13879 284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_5 Extra responsibilities elsewhere: Relative under 60

Vrednost 158318 Frekvenca
1 yes 316
2 no 13560
9 DK/NA 287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13876 287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_6 Extra responsibilities elsewhere: Relative, 60 or over

Vrednost 159317 Frekvenca
1 yes 1262
2 no 12615
9 DK/NA 286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13877 286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_7 Extra responsibilities elsewhere: Friend under 60

Vrednost 160316 Frekvenca
1 yes 90
2 no 13787
9 DK/NA 286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13877 286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_8 Extra responsibilities elsewhere: Friend, 60 or over

Vrednost 161315 Frekvenca
1 yes 129
2 no 13749
9 DK/NA 285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13878 285

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_9 Extra responsibilities elsewhere: Other person, under 60

Vrednost 162314 Frekvenca
1 yes 100
2 no 13778
9 DK/NA 285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13878 285

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_10 Extra responsibilities elsewhere: Other person, 60 or over

Vrednost 163313 Frekvenca
1 yes 400
2 no 13477
9 DK/NA 286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13877 286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_12 Extra responsibilities elsewhere: Do not know

Vrednost 164312 Frekvenca
1 yes 281
2 no 13882
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q23_1 Lifestyle: Healthy lifestyle

Vrednost 165311 Frekvenca
1 yes 8120
2 no 5040
8 DK 940
9 refusal/NA 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13160 1003

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q23_2 Lifestyle: Balanced diet

Vrednost 166310 Frekvenca
1 yes 7217
2 no 6270
8 DK 629
9 refusal/NA 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13487 676

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q23_3 Lifestyle: Exercise twice a week

Vrednost 167309 Frekvenca
1 yes 5274
2 no 8750
8 DK 80
9 refusal/NA 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14024 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q23_4 Lifestyle: Regularly drinking alcohol

Vrednost 168308 Frekvenca
1 yes 1297
2 no 12619
8 DK 114
9 refusal/NA 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13916 247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q23_5 Lifestyle: Smoking

Vrednost 169307 Frekvenca
1 yes 4522
2 no 9538
8 DK 33
9 refusal/NA 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14060 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q23_6 Lifestyle: Regularly feeling stressed

Vrednost 170306 Frekvenca
1 yes 5430
2 no 8034
8 DK 581
9 refusal/NA 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13464 699

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q24 Long-standing illness limiting activities

Vrednost 171305 Frekvenca
1 yes 3547
2 no 10312
8 DK 196
9 refusal/NA 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13859 304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q25A_1 Time: Work or study place

Vrednost 172304 Frekvenca
1 less than 20 minutes 4415
2 20-59 minutes 3208
3 one hour or more 713
9 DK/NA 5827
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8336 5827

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q25A_2 Time: General doctor

Vrednost 173303 Frekvenca
1 less than 20 minutes 8872
2 20-59 minutes 4441
3 one hour or more 565
9 DK/NA 285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13878 285

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q25A_3 Time: Nearest hospital

Vrednost 174302 Frekvenca
1 less than 20 minutes 5142
2 20-59 minutes 7086
3 one hour or more 1701
9 DK/NA 234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13929 234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q25A_4 Time: Nearest grocery shop

Vrednost 175301 Frekvenca
1 less than 20 minutes 12884
2 20-59 minutes 1038
3 one hour or more 81
9 DK/NA 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14003 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q25A_5 Time: Nearest place to get money

Vrednost 176300 Frekvenca
1 less than 20 minutes 9727
2 20-59 minutes 3531
3 one hour or more 499
9 DK/NA 406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13757 406

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q25A_6 Time: Nearest stop for public transport

Vrednost 177299 Frekvenca
1 less than 20 minutes 12904
2 20-59 minutes 955
3 one hour or more 56
9 DK/NA 248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13915 248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q25A_7 Time: Nearest nursery/ kindergarten

Vrednost 178298 Frekvenca
1 less than 20 minutes 9942
2 20-59 minutes 2485
3 one hour or more 371
9 DK/NA 1365
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12798 1365

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q25A_8 Time: Nearest primary school

Vrednost 179297 Frekvenca
1 less than 20 minutes 11156
2 20-59 minutes 2113
3 one hour or more 138
9 DK/NA 756
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13407 756

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q25A_9 Time: Nearest police station

Vrednost 180296 Frekvenca
1 less than 20 minutes 7760
2 20-59 minutes 5160
3 one hour or more 632
9 DK/NA 611
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13552 611

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q25A_10 Time: Nearest cinema

Vrednost 181295 Frekvenca
1 less than 20 minutes 4605
2 20-59 minutes 6292
3 one hour or more 1958
9 DK/NA 1308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12855 1308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q25B_1 Walking distance: Work or study place

Vrednost 182294 Frekvenca
1 yes 4428
2 no 9735
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q25B_2 Walking distance: General doctor

Vrednost 183293 Frekvenca
1 yes 9146
2 no 5017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q25B_3 Walking distance: Nearest hospital

Vrednost 184292 Frekvenca
1 yes 5145
2 no 9018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q25B_4 Walking distance: Nearest grocery shop

Vrednost 185291 Frekvenca
1 yes 12953
2 no 1210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q25B_5 Walking distance: Nearest place to get money

Vrednost 186290 Frekvenca
1 yes 10168
2 no 3995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q25B_6 Walking distance: Nearest stop for public transport

Vrednost 187289 Frekvenca
1 yes 13040
2 no 1123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q25B_7 Walking distance: Nearest nursery/ kindergarten

Vrednost 188288 Frekvenca
1 yes 10306
2 no 3857
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q25B_8 Walking distance: Nearest primary school

Vrednost 189287 Frekvenca
1 yes 11411
2 no 2752
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q25B_9 Walking distance: Nearest police station

Vrednost 190286 Frekvenca
1 yes 8171
2 no 5992
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q25B_10 Walking distance: Nearest cinema

Vrednost 191285 Frekvenca
1 yes 4845
2 no 9318
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14163 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q26A Satisfaction with social services in [COUNTRY]

Vrednost 192284 Frekvenca
1 not at all satisfied 2379
2 1196
3 1939
4 1671
5 2633
6 1188
7 878
8 608
9 209
10 extremely satisfied 205
98 DK 1155
99 refusal/NA 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12906 1257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q26B Satisfaction with health services in [COUNTRY]

Vrednost 193283 Frekvenca
1 not at all satisfied 2312
2 1360
3 1969
4 1598
5 2450
6 1186
7 1005
8 940
9 419
10 extremely satisfied 412
98 DK 446
99 refusal/NA 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13651 512

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q27_1 Gov./ comp./ NGO: Child care

Vrednost 194282 Frekvenca
1 local/national government 11025
2 NGO's/ other associations 1320
3 private companies 436
8 DK 1108
9 refusal/NA 274
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12781 1382

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q27_2 Gov./ comp./ NGO: Care for old people

Vrednost 195281 Frekvenca
1 local/national government 10824
2 NGO's/ other associations 2139
3 private companies 346
8 DK 671
9 refusal/NA 183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13309 854

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q27_3 Gov./ comp./ NGO: Health services

Vrednost 196280 Frekvenca
1 local/national government 12080
2 NGO's/ other associations 819
3 private companies 564
8 DK 542
9 refusal/NA 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13463 700

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q27_4 Gov./ comp./ NGO: Leisure activities for adults

Vrednost 197279 Frekvenca
1 local/national government 5691
2 NGO's/ other associations 4852
3 private companies 2224
8 DK 1184
9 refusal/NA 212
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12767 1396

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q27_5 Gov./ comp./ NGO: Leisure activities for children

Vrednost 198278 Frekvenca
1 local/national government 6249
2 NGO's/ other associations 4727
3 private companies 1891
8 DK 1089
9 refusal/NA 207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12867 1296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q27_6 Gov./ comp./ NGO: Education

Vrednost 199277 Frekvenca
1 local/national government 12382
2 NGO's/ other associations 779
3 private companies 340
8 DK 500
9 refusal/NA 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13501 662

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q27_7 Gov./ comp./ NGO: Environment

Vrednost 200276 Frekvenca
1 local/national government 9981
2 NGO's/ other associations 2438
3 private companies 778
8 DK 770