O podatkih pooblaščenih izvajalcev državne statistike

Podatki uradne statistike so dragocen vir za družboslovno raziskovanje. To v čedalje večji meri ugotavljajo tudi uporabniki, ki želijo pogosteje dostopati do mikropodatkov uradne statistike. V tem smislu smo zagotovili dodatno podporo delu raziskovalcev. Arhiv družboslovnih podatkov že od same ustanovitve razširja metapodatke in mikropodatke določenih raziskovanj Statističnega urada Republike Slovenije, kot so npr. Anketa o delovni sili, Anketa o porabi časa, Anketa o žrtvah kriminala ter Anketa o porabi v gospodinjstvih.

Zaradi sodelovanja na mednarodnem projektu DwB ter zaradi povečanih potreb raziskovalcev po dostopu do kakovostnih mikropodatkov ter metapodatkov uradne statistike sta ADP in SURS v letu 2012 poglobila sodelovanje (v prihodnosti je sodelovanje načrtovano tudi z drugimi pooblaščenimi izvajalci državne statistike). SURS namreč razpolaga z velikim naborom kakovostnih mikropodatkov, primernih za napredne statistične analize in raziskovanje na različnih področjih. Do njih registrirani raziskovalci lahko dostopajo v varni sobi statističnega urada in preko oddaljenega dostopa. ADP pri zagotavljanju dostopa sodeluje na področjih, na katerih lahko z znanjem in izkušnjami zagotovi dodano vrednost mikropodatkom uradne statistike. Ta področja so predvsem priprava mikropodatkov, metapodatkov in seznama razpoložljivih mikropodatkov.

Dosedanje sodelovanje je obrodilo naslednje rezultate:

Seznam razpoložljivih mikropodatkov na SURS – gre za seznam mikropodatkov, do katerih se lahko dostopa preko oddaljenega dostopa ter v varni sobi Statističnega urada Republike Slovenije.

Mikropodatki uradne statistike, dostopni preko SURS - za potrebe dostopa v varni sobi in preko oddaljenega dostopa so bili v sklopu sodelovanja skrbno pripravljeni mikropodatki naslednjih raziskovanj: Anketa o delovni sili, Registrski popis 2011, Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela. Pripravljeni so tako, da lahko raziskovalci takoj začnejo s statističnimi obdelavami, hkrati pa je dodana pripadajoča raziskovalna dokumentacija na ravni opisa raziskave ter opisi posameznih spremenljivk za bolj učinkovito delo na mikropodatkih.

Raziskave uradne statistike, dostopne preko ADP – pripravljeni so opisi raziskav Ankete o delovni sili (od 2001 do 2011, letno), Registrski popis 2011 in Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela (2007, 2010). Dostopni so na spletni strani ADP in vključujejo izpis frekvenc za posamezne spremenljivke ter vso pripadajočo dokumentacijo. So hkrati tudi nadaljevanje serij raziskav Anketa v delovni sili iz obdobja 1997-2000 in Popis (iz zadnjega klasičnega popisa leta 2002).

Anonimizirane verzije podatkovnih datotek, dostopnih preko ADP - Pripravljene so bile anonimizirane verzije podatkovnih datotek Anketa o delovni sili 2010 PUF in Registrski popis 2011 PUF. Mikropodatki so namenjeni distribuciji preko ADP. Ohranjenih je bilo kar se da veliko spremenljivk za širok krog uporabnikov, ki zadoščajo za večino preprostih kot tudi bolj zahtevnih raziskovanj na tem področju. Do anonimizirane verzije mikropodatkov imajo namreč ob poenostavljeni registraciji preko ADP dostop tudi drugi uporabniki, kot so študenti, in ne le registrirani raziskovalci.

Organizacija delavnic za promocijo rabe podatkov uradne statistike – v sklopu sodelovanja organiziramo delavnice za predavatelje in delavnice za študente, katerih cilj je široka izraba za te namene pripravljenih mikropodatkov uradne statistike, zlasti njihovo vključevanje v študijski proces na različne načine.

 
© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si