Stališča o korupciji 2002-2004: Kumulativna datoteka

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KORUP_04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP_04_V1
Glavni avtor(ji):
 • Komisija za preprečevanje korupcije
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Vovk, Tina
Izdelal datoteko podatkov:
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2006)

Finančna podpora:

UPK - Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije (KORUP02 in KORUP03); KPK - Komisija za preprečevanje korupcije (KORUP04)

Serija:
 • KORUP/Stališa o korupciji

  ija raziskav o korupciji zajema tako raziskave med podjetji kot raziskave splošne slovenske populacije. Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem je bila narejena med vodilnimi delavci slovenskih podjetij, kjer so spraševali o oceni razširjenosti korupcije, mnenju o plačevanju dodatnih neuradnih plačil, vplivu različnih obliko korupcije na delovanje podjetja in o etičnem kodeksu podjetja. Raziskave, Stališča o korupciji, narejene na splošni populaciji, pa raziskuje odnos anketiranih do korupcije v javnem sektorju. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z demokracijo, ocena razmer v gospodarstvu, ocena razširjenosti korupcije, izkušnje s korupcijo, ravnanje ob namigu na korupcijo, mnenje o vzrokih za korupcijo, zaupanje v institucije, namera prijave primera korupcije, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o krivdi za podkupovanje, spremljanje informativnih oddaj, branje dnevnih časopisov, strankarske preference, demografija

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
PRIČAKOVANJE KORUPCIJE
KORUPCIJSKE NAVADE
PREPREČEVANJE KORUPCIJE
KRIMINAL
JAVNE SLUŽBE
NADZOR


Povzetek:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njenih vzrokih in sprejemanjem le-te med državljankami in državljani. Vprašanja se nanašajo na problemska področja kot so: javne službe, izkušnje s korupcijo, nadzorom, pregonom in zakonodajo, ki ureja to področje. Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov. Medtem ko je prvi namenjen osrednjemu problemu raziskave tj. korupciji, drugi sprašuje o zadovoljstvu z demokracijo, volilnih preferencah, dohodku, zaupanju v institucije ter spremljanju medijev. Tretji del vsebuje vprašanja socio-demografskega izvora. Oblikovan vprašalnik se naslanja na raziskave Inštituta Svetovne banke. glej: Working Papers and Articles: Corruption

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. julij - 4. julij 2002, 13. oktober - 15. oktober 2003, 11. oktober - 13. oktober 2004
Čas izdelave: 2006
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje države

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo (ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih izenačitvah glede na spol, starost in prostorsko razpršenost. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v dokumentu S. Kurdija, J. Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer", CJMMK, PB3/97.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KORUP_04 - Stališča o korupciji 2002 - 2004 [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 127
 • število enot: 2726

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

ANKETA Leto izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2002 914
2003 901
2004 911
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2726 0

Vrednosti spremenljivk od 2002 do 2004

V0 STE IMELI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Vrednost 22 Frekvenca
1 da, imeli smo 109
2 ne, nismo imeli 1681
3 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 916
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1790 936

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 847
2 NEZADOVOLJNI 1664
3 ne vem, b.o. 212
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2511 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA Leto izvedbe raziskave

Vrednost 1127 Frekvenca
2002 914
2003 901
2004 911
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2726 0

Vrednosti spremenljivk od 2002 do 2004

V0 STE IMELI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Vrednost 2126 Frekvenca
1 da, imeli smo 109
2 ne, nismo imeli 1681
3 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 916
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1790 936

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 3125 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 847
2 NEZADOVOLJNI 1664
3 ne vem, b.o. 212
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2511 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2 ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOS

ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJE?

Vrednost 4124 Frekvenca
1 V CELOTI ZADOSTUJE 524
2 V PRECEJŠNJI MERI ZADOSTUJE 670
3 LE V MANJŠI MERI ZADOSTUJE 898
4 SPLOH NE ZADOSTUJE 564
5 ni zaposlen, ne prejema dohodkov 44
6 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2700 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TE

KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENIJI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE ZELO SLABO, 5 POMENI, DA JE ZELO DOBRO, 3 PA JE NEKJE VMES.

Vrednost 5123 Frekvenca
1 zelo slabo 99
2 slabo 203
3 niti dobro, niti slabo 511
4 dobro 68
5 zelo dobro 7
6 (9)ne vem, b.o. 23
Sysmiss 1815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 1838

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4 KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO

KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE, ČE MU URADNIK REČE: BODITE POTRPEŽLJIVI, POČAKAJTE.

Vrednost 6122 Frekvenca
1 NAJ POČAKA, SE BO ŽE UREDILO 912
2 NAJ PONUDI URADNIKU NAPITNINO, DA BI TAKOJ DOBIL, KAR ŽELI 89
3 NAJ UPORABI ZVEZE 507
4 NAJ NAPIŠE PISMO PREDSTOJNIKU URADA 525
5 NAJ NAREDI BREZ DOVOLJENJA TO, KAR NAMERAVA 128
6 NIČ SE NE DA NAREDITI 376
7 ne vem, b.o. 181
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2537 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V5 KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠN

KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE KORUPCIJA ZELO MAJHEN PROBLEM, 5 DA JE KORUPCIJA ZELO VELIK PROBLEM, 3 PA JE NEKJE VMES.

Vrednost 7121 Frekvenca
1 zelo majhen problem 38
2 majhen problem 130
3 niti velik niti majhen problem 910
4 velik problem 795
5 zelo velik problem 722
6 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2595 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6 KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOV

KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNINE V JAVNIH SLUŽBAH?

Vrednost 8120 Frekvenca
1 SKORAJ NOBEN JAVNI USLUŽBENEC NE POČNE TEGA 65
2 TO POČNE LE NEKAJ JAVNIH USLUŽBENCEV 989
3 TO POČNE KAR PRECEJ JAVNIH USLUŽBENCEV 1211
4 TO POČNEJO SKORAJ VSI JAVNI USLUŽBENCI 262
5 ne vem, b.o. 187
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2527 199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7 NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE?

NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE? JE UTEMELJENO PREDVSEM ...

Vrednost 9119 Frekvenca
1 NA TISTEM, KAR STE PREBRALI V ČASOPISIH IN SLIŠALI NA TELEVIZIJI IN NA RADIU 808
2 NA TISTEM, KAR LJUDJE NA SPLOŠNO GOVORIJO O JAVNIH USLUŽBENCIH 181
3 NA IZKUŠNJA IN PRIPOVEDOVANJIH TISTIH, KI JIM ZAUPATE 374
4 NA VAŠIH OSEBNIH IZKUŠNJAH 545
5 NA VSEM OD NAVEDENEGA 622
6 ne vem, b.o. 180
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2530 196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJ

KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED LETOM 90 KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI...

Vrednost 10118 Frekvenca
1 MOČNO NARASLA 865
2 NEKOLIKO NARASLA 893
3 OSTALA NA ISTI RAVNI 520
4 NEKOLIKO UPADLA 155
5 MOČNO UPADLA 40
6 ne vem, b.o. 240
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2473 253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9A ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VE

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI? ZDRAVNIKI IN DRUGI DELAVCI V ZDRAVSTVU

Vrednost 11117 Frekvenca
1 je verjetno 1461
2 ni verjetno 1015
3 ne vem, b.o. 222
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2476 250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9B SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

Vrednost 12116 Frekvenca
1 je verjetno 1029
2 ni verjetno 1148
3 ne vem, b.o. 525
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2177 549

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9C ODVETNIKI IN NOTARJI

ODVETNIKI IN NOTARJI

Vrednost 13115 Frekvenca
1 je verjetno 1332
2 ni verjetno 970
3 ne vem, b.o. 394
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2302 424

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9D POLICISTI

POLICISTI

Vrednost 14114 Frekvenca
1 je verjetno 1063
2 ni verjetno 1243
3 ne vem, b.o. 387
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2306 420

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9E CARINIKI

CARINIKI

Vrednost 15113 Frekvenca
1 je verjetno 1103
2 ni verjetno 1128
3 ne vem, b.o. 463
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2231 495

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9F DAVČNI USLUŽBENCI

DAVČNI USLUŽBENCI

Vrednost 16112 Frekvenca
1 je verjetno 909
2 ni verjetno 1280
3 ne vem, b.o. 511
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2189 537

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9G UČITELJI IN PROFESORJI

UČITELJI IN PROFESORJI

Vrednost 17111 Frekvenca
1 je verjetno 960
2 ni verjetno 1399
3 ne vem, b.o. 334
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2359 367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9H POSLANCI

POSLANCI

Vrednost 18110 Frekvenca
1 je verjetno 1098
2 ni verjetno 1043
3 ne vem, b.o. 557
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2141 585

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9I URADNIKI NA MINISTRSTVIH

URADNIKI NA MINISTRSTVIH

Vrednost 19109 Frekvenca
1 je verjetno 1148
2 ni verjetno 956
3 ne vem, b.o. 591
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2104 622

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9J ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH IN V UPRA

ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH IN V UPRAVNIH ENOTAH

Vrednost 20108 Frekvenca
1 je verjetno 1204
2 ni verjetno 1155
3 ne vem, b.o. 343
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2359 367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9K INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

Vrednost 21107 Frekvenca
1 je verjetno 1201
2 ni verjetno 1160
3 ne vem, b.o. 338
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2361 365

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V10 KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZR

KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI? IZ NAVEDENIH MOŽNIH VZROKOV IZBERITE POGLAVITNI RAZLOG...

Vrednost 22106 Frekvenca
1 POMANJKLJIVA ZAKONODAJA 501
2 PRENIZKE KAZNI 502
3 NEUČINKOVIT PREGON KORUPCIJE 676
4 ZAPLETENOST UPRAVNIH IN PODOBNIH POSTOPKOV 241
5 DRŽAVLJANI NE IZRAŽAJO ŽELJE, DA BI SE BORILI PROTI KORUPCIJI 195
6 GRE ZA USTALJENE NAVADE 362
7 drugo 119
8 ne vem, b.o. 113
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2596 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V11A ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI...: OBISKU ZDRAVNIKA ALI PRI SREČANJU Z DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI

Vrednost 23105 Frekvenca
1 DA 161
2 NE 749
Sysmiss 1816
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 1816

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11A0 STE IMELI KAKŠEN STIK - ZDRAVNIKI?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠEN STIK Z ZDRAVNIKI OZIROMA DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI?

Vrednost 24104 Frekvenca
1 DA 1448
2 NE 348
Sysmiss 930
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1796 930

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11A_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - ZDRAVNIKI?

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 25103 Frekvenca
1 DA 114
2 NE 1333
Sysmiss 1279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1447 1279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 26102 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 118
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 117
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 25
4 drugo 10
5 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 2452
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
270 2456

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V12DOD NA ČIGAVO POBUDO JE BILO TO DANO?

ČE JE ŠLO ZA DENAR ALI DARILA, NA ČIGAVO POBUDO JE BILO TO DANO?

Vrednost 27101 Frekvenca
1 ZDRAVNIKA OZ. ZDR.DELAVCA 4
2 NA VAŠO POBUDO 11
3 PRIJATELJEV IN ZNANCEV 5
4 drugih oseb 2
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2703
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22 2704

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11B PRI IZOBRAŽEVANJU, PRI VPISU V ŠOLO IN O

PRI IZOBRAŽEVANJU, PRI VPISU V ŠOLO IN OPRAVLJANJU IZPITOV

Vrednost 28100 Frekvenca
1 DA 75
2 NE 834
Sysmiss 1817
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 1817

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11B0 STE IMELI KAKŠEN STIK - IZOBRAŽEVANJE?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z IZOBRAŽEVANJEM, Z VPISOM V ŠOLO, Z OPRAVLJANJEM IZPITOV?

Vrednost 2999 Frekvenca
1 DA 625
2 NE 1170
Sysmiss 931
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1795 931

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11B_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - IZOBRAŽEVANJE?

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 3098 Frekvenca
1 DA 33
2 NE 591
Sysmiss 2102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
624 2102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3197 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 60
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 27
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 11
4 drugo 7
5 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 2618
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
105 2621

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11C PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

Vrednost 3296 Frekvenca
1 DA 28
2 NE 875
Sysmiss 1823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 1823

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11C0 STE IMELI KAKŠEN STIK - DAVKI?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADENJM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z ODMERO IN PLAČEVANJEM DAVKOV?

Vrednost 3395 Frekvenca
1 DA 725
2 NE 1068
Sysmiss 933
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1793 933

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11C_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - DAVKI?

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 3494 Frekvenca
1 DA 28
2 NE 697
Sysmiss 2001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 2001

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12C ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3593 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 20
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 15
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 8
4 drugo 10
5 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 2670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 2673

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11D PRI ODDAJI PONUDBE V POSTOPKU JAVNEGA NA

PRI ODDAJI PONUDBE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

Vrednost 3692 Frekvenca
1 DA 63
2 NE 839
Sysmiss 1824
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 1824

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11D0 STE IMELI KAKŠEN STIK - JAVNO NAROČANJE?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z ODDAJO PONUDBE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA?

Vrednost 3791 Frekvenca
1 DA 122
2 NE 1673
Sysmiss 931
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1795 931

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11D_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - JAVNO NAROČANJE

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 3890 Frekvenca
1 DA 41
2 NE 81
Sysmiss 2604
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
122 2604

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12D ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3989 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 63
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 20
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 11
4 drugo 9
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2622
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
103 2623

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11E PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO POKOJNINE,

PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO POKOJNINE, ALI PA DO RAZLIČNIH PODPOR IN DOKLAD, TUDI PRI UVELJAVLJANJU PODPORE ZA NEZAPOSLENE

Vrednost 4088 Frekvenca
1 DA 63
2 NE 835
Sysmiss 1828
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 1828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11E0 STE IMELI KAKŠEN STIK - PRAVICA DO POKOJNINE, DOKLAD?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE DO POKOJNINE, ALI PA DO RAZLIČNIH PODPOR IN DOKLAD, TUDI PODPORE ZA NEZAPOSLENE?

Vrednost 4187 Frekvenca
1 DA 478
2 NE 1316
Sysmiss 932
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1794 932

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11E_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - PRAVICA DO POKO

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 4286 Frekvenca
1 DA 37
2 NE 440
Sysmiss 2249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
477 2249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12E ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4385 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 48
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 23
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 12
4 drugo 13
5 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 2626
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 2630

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11F PRI POSTOPKU PRIVATIZACIJE ALI DENACIONA

PRI POSTOPKU PRIVATIZACIJE ALI DENACIONALIZACIJE

Vrednost 4484 Frekvenca
1 DA 51
2 NE 849
Sysmiss 1826
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 1826

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11F0 STE IMELI KAKŠEN STIK - PRIVATIZACIJA?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKI PRIVATIZACIJE ALI DENACIONALIZACIJE?

Vrednost 4583 Frekvenca
1 DA 142
2 NE 1650
Sysmiss 934
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1792 934

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11F_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - PRIVATIZACIJA?

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 4682 Frekvenca
1 DA 34
2 NE 108
Sysmiss 2584
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
142 2584

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12F ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4781 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 38
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 20
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 8
4 drugo 16
5 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 2642
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
82 2644

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11G PRI CARINSKIH POSTOPKIH

PRI CARINSKIH POSTOPKIH

Vrednost 4880 Frekvenca
1 DA 59
2 NE 840
Sysmiss 1827
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 1827

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11G0 STE IMELI KAKŠEN STIK - CARINSKI POSTOPKI?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S CARINSKIMI POSTOPKI?

Vrednost 4979 Frekvenca
1 DA 120
2 NE 1671
Sysmiss 935
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1791 935

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11G_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - CARINSKI POSTOP

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 5078 Frekvenca
1 DA 23
2 NE 96
Sysmiss 2607
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
119 2607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12G ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 5177 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 43
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 25
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 8
4 drugo 5
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
81 2645

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11H PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

Vrednost 5276 Frekvenca
1 DA 65
2 NE 830
Sysmiss 1831
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 1831

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11H0 STE IMELI KAKŠEN STIK - POLICIJA?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POLICIJSKIMI POSTOPKI?

Vrednost 5375 Frekvenca
1 DA 300
2 NE 1490
Sysmiss 936
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1790 936

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11H_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - POLICIJA?

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 5474 Frekvenca
1 DA 49
2 NE 249
Sysmiss 2428
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
298 2428

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12H ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 5573 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 71
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 24
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 7
4 drugo 9
5 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 2612
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
111 2615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11I PRI POSTOPKU NA SODIŠČU PRI KATEREM JE B

PRI POSTOPKU NA SODIŠČU PRI KATEREM JE BIL UDELEŽEN SODNIK ALI TOŽILEC

Vrednost 5672 Frekvenca
1 DA 38
2 NE 860
Sysmiss 1828
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 1828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11I0 STE IMELI KAKŠEN STIK - SODIŠČA (SODNIK, TOŽILEC)?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM NA SODIŠČU PRI KATEREM JE BIL UDELEŽEN SODNIK ALI TOŽILEC?

Vrednost 5771 Frekvenca
1 DA 217
2 NE 1575
Sysmiss 934
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1792 934

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11I_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - SODIŠČA (SODNIK

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 5870 Frekvenca
1 DA 33
2 NE 182
Sysmiss 2511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
215 2511

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12I ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 5969 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 40
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 17
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 5
4 drugo 8
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2655
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70 2656

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11J PRI POSTOPKU NA SODIŠČU PRI KATEREM SO S

PRI POSTOPKU NA SODIŠČU PRI KATEREM SO SODELOVALI DRUGI DELAVCI SODIŠČA, TUDI ZAPOSLENI V ZEMLJIŠKI KNJIGI

Vrednost 6068 Frekvenca
1 DA 25
2 NE 867
Sysmiss 1834
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 1834

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11J0 STE IMELI KAKŠEN STIK - SODIŠČA (DRUGI DELAVCI)?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM NA SODIŠČU PRI KATEREM SO SODELOVALI DRUGI DELAVCI SODIŠČA, TUDI ZAPOSLENI V ZEMLJIŠKI KNJIGI?

Vrednost 6167 Frekvenca
1 DA 141
2 NE 1619
Sysmiss 966
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1760 966

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11J_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - SODIŠČA (DRUGI

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 6266 Frekvenca
1 DA 11
2 NE 129
Sysmiss 2586
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
140 2586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12J ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 6365 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 21
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 8
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 4
4 drugo 3
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 2690
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36 2690

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11K PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTA

PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA

Vrednost 6464 Frekvenca
1 DA 50
2 NE 844
Sysmiss 1832
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 1832

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11K0 STE IMELI KAKŠEN STIK - ODVETNIŠKA PISARNA?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA?

Vrednost 6563 Frekvenca
1 DA 333
2 NE 1458
Sysmiss 935
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1791 935

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11K_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - ODVETNIŠKA PISA

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 6662 Frekvenca
1 DA 33
2 NE 299
Sysmiss 2394
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
332 2394

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12K ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 6761 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 38
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 32
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 6
4 drugo 6
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2643
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
82 2644

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11L PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URADU ALI URAD

PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE

Vrednost 6860 Frekvenca
1 DA 86
2 NE 811
Sysmiss 1829
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 1829

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11L0 STE IMELI KAKŠEN STIK - OBČINSKI URAD?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE?

Vrednost 6959 Frekvenca
1 DA 572
2 NE 1218
Sysmiss 936
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1790 936

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11L_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - OBČINSKI URAD?

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 7058 Frekvenca
1 DA 46
2 NE 523
Sysmiss 2157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
569 2157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12L ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 7157 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 97
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 20
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 7
4 drugo 7
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2594
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
131 2595

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11M PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

Vrednost 7256 Frekvenca
1 DA 47
2 NE 841
Sysmiss 1838
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 1838

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11M0 STE IMELI KAKŠEN STIK - INŠPEKCIJSKA SLUŽBA?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM INŠPEKCIJSKE SLUŽBE?

Vrednost 7355 Frekvenca
1 DA 139
2 NE 1652
Sysmiss 935
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1791 935

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11M_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - INŠPEKCIJSKA SL

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 7454 Frekvenca
1 DA 18
2 NE 121
Sysmiss 2587
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
139 2587

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12M ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 7553 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 32
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 25
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 4
5 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 2661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 2664

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13 KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV ALI TIS

KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV ALI TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI JO SPREJEMA?

Vrednost 7652 Frekvenca
1 tisti, ki jo daje 485
2 tisti, ki jo sprejme 1060
3 oba enako 1089
4 ne vem, nimam mnejnja, b.o. 75
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2634 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V14A SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA USTANOVI SPLOH NE ZAUPATE, 5 DA JI POPOLNOMA ZAUPATE, 3 PA JE NEKJE VMES. VLADI V CELOTI

Vrednost 7751 Frekvenca
1 najmanj zaupa 144
2 . 202
3 nekaj vmes 389
4 . 127
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 1818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 1838

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14B PREDSEDNIKU VLADE

PREDSEDNIKU VLADE

Vrednost 7850 Frekvenca
1 najmanj zaupa 115
2 . 122
3 nekaj vmes 260
4 . 259
5 najbolj zaupa 121
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 1818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 1849

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14C DRŽAVNEMU ZBORU

DRŽAVNEMU ZBORU

Vrednost 7949 Frekvenca
1 najmanj zaupa 135
2 . 214
3 nekaj vmes 360
4 . 149
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 1818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 1848

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14D PREDSEDNIKU REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE

Vrednost 8048 Frekvenca
1 najmanj zaupa 93
2 . 55
3 nekaj vmes 200
4 . 280
5 najbolj zaupa 256
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 1819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 1842

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14E POLITIČNIM STRANKAM

POLITIČNIM STRANKAM

Vrednost 8147 Frekvenca
1 najmanj zaupa 230
2 . 297
3 nekaj vmes 273
4 . 39
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 1818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 1875

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14F SODIŠČEM

SODIŠČEM

Vrednost 8246 Frekvenca
1 najmanj zaupa 120
2 . 171
3 nekaj vmes 344
4 . 167
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 1818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 1885

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14G POLICIJI

POLICIJI

Vrednost 8345 Frekvenca
1 najmanj zaupa 90
2 . 149
3 nekaj vmes 334
4 . 240
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 1819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 1864

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14H VOJSKI

VOJSKI

Vrednost 8444 Frekvenca
1 najmanj zaupa 62
2 . 66
3 nekaj vmes 270
4 . 317
5 najbolj zaupa 104
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 1819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 1907

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14I ORGANOM OBČINSKE UPRAVE IN UPRAVNIH ENOT

ORGANOM OBČINSKE UPRAVE IN UPRAVNIH ENOT

Vrednost 8543 Frekvenca
1 najmanj zaupa 80
2 . 143
3 nekaj vmes 399
4 . 196
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 1819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 1873

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14J INŠPEKCIJSKIM SLUŽBAM

INŠPEKCIJSKIM SLUŽBAM

Vrednost 8642 Frekvenca
1 najmanj zaupa 102
2 . 165
3 nekaj vmes 353
4 . 169
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 1818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 1907

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14K CERKVI IN DUHOVŠČINI

CERKVI IN DUHOVŠČINI

Vrednost 8741 Frekvenca
1 najmanj zaupa 243
2 . 200
3 nekaj vmes 236
4 . 121
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 1818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 1874

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14L BANKI SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE

Vrednost 8840 Frekvenca
1 najmanj zaupa 55
2 . 83
3 nekaj vmes 276
4 . 336
5 najbolj zaupa 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 1819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 1861

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14M USTAVNEMU SODIŠČU

USTAVNEMU SODIŠČU

Vrednost 8939 Frekvenca
1 najmanj zaupa 60
2 . 79
3 nekaj vmes 300
4 . 293
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 1819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 1910

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14N SLOVENSKEMU ŠOLSTVU

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU

Vrednost 9038 Frekvenca
1 najmanj zaupa 37
2 . 68
3 nekaj vmes 309
4 . 382
5 najbolj zaupa 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 1818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 1861

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14O SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU

Vrednost 9137 Frekvenca
1 najmanj zaupa 39
2 . 107
3 nekaj vmes 289
4 . 344
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 1820
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 1846

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14P ČASOPISOM, TELEVIZIJI, RADIU

ČASOPISOM, TELEVIZIJI, RADIU

Vrednost 9236 Frekvenca
1 najmanj zaupa 66
2 . 132
3 nekaj vmes 349
4 . 249
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 1818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 1855

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V15 ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI

ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI ZANJ IZVEDELI?

Vrednost 9335 Frekvenca
1 da 1412
2 ne 847
3 ne vem, b.o. 449
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2259 467

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V16 KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

Vrednost 9434 Frekvenca
1 POLICIJI 479
2 DRŽAVNEMU TOŽILSTVU 60
3 SODIŠČU 38
4 URADU ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 471
5 URADU ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 16
6 MEDIJEM (ČASOPISOM, RADIU, TELEVIZIJI) 176
7 drugo 62
8 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 1314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1302 1424

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V17 KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE B

KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

Vrednost 9533 Frekvenca
1 KER NE VESTE KJE BI PRIJAVILI 39
2 KER PRIMERA NE BI BILO MOGOČE DOKAZATI 195
3 KER JE TO PRI NAS NEKAJ OBIČAJNEGA 42
4 KER PREISKAVE TAKO ALI TAKO NE BI SPROŽILI 154
5 KER BI VAS SKRBELO ZARADI MOREBITNIH MAŠČEVALNIH UKREPOV 275
6 drugo 104
7 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 1879
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 1917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V18A PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAU

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI. OCENIITE S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISO PRIPOMOGLE IN 5 POMENI, DA SO MOČNO PRIPOMOGLE. SODIŠČA

Vrednost 9632 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 449
2 . 595
3 nekaj vmes 987
4 . 283
5 močno so pripomogle 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 199
Sysmiss 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2410 316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18B VLADA

VLADA

Vrednost 9731 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 610
2 . 723
3 nekaj vmes 793
4 . 248
5 močno so pripomogle 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 180
Sysmiss 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2437 289

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18C POLICIJA

POLICIJA

Vrednost 9830 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 305
2 . 555
3 nekaj vmes 1002
4 . 472
5 močno so pripomogle 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 166
Sysmiss 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2447 279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18D URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Vrednost 9929 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 246
2 . 308
3 nekaj vmes 783
4 . 658
5 močno so pripomogle 219
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 342
Sysmiss 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2214 512

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18E URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

Vrednost 10028 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 303
2 . 385
3 nekaj vmes 798
4 . 466
5 močno so pripomogle 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 390
Sysmiss 247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2089 637

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18F DRŽAVNO TOŽILSTVO

DRŽAVNO TOŽILSTVO

Vrednost 10127 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 348
2 . 531
3 nekaj vmes 914
4 . 444
5 močno so pripomogle 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 255
Sysmiss 147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2324 402

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18G ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

Vrednost 10226 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 536
2 . 608
3 nekaj vmes 800
4 . 263
5 močno so pripomogle 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 296
Sysmiss 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2265 461

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18H OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

Vrednost 10325 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 478
2 . 631
3 nekaj vmes 852
4 . 248
5 močno so pripomogle 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 286
Sysmiss 174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2266 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18I ZDRAVSTVENE USTANOVE

ZDRAVSTVENE USTANOVE

Vrednost 10424 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 460
2 . 517
3 nekaj vmes 807
4 . 419
5 močno so pripomogle 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 263
Sysmiss 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2305 421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18J MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

Vrednost 10523 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 171
2 . 240
3 nekaj vmes 724
4 . 908
5 močno so pripomogle 389
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 185
Sysmiss 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2432 294

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18K INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

Vrednost 10622 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 247
2 . 461
3 nekaj vmes 1008
4 . 479
5 močno so pripomogle 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 289
Sysmiss 153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2284 442

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V191 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Vrednost 10721 Frekvenca
1 dnevnik tvs 1499
2 odmevi tvs 182
3 24ur - pop tv 836
4 ne spremljam informativnih oddaj 185
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2702 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V192 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Vrednost 10820 Frekvenca
1 dnevnik tvs 189
2 odmevi tvs 627
3 24ur - pop tv 378
4 ne spremljam informativnih oddaj 2
Sysmiss 1530
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1196 1530

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V193 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Vrednost 10919 Frekvenca
1 dnevnik tvs 23
2 odmevi tvs 95
3 24ur - pop tv 264
4 ne spremljam informativnih oddaj 2
Sysmiss 2342
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
384 2342

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V201 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Vrednost 11018 Frekvenca
1 DELO 807
2 DNEVNIK 391
3 VEČER 372
4 SLOVENSKE NOVICE 543
5 nobenega 403
6 182
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2698 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V202 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Vrednost 11117 Frekvenca
1 DELO 104
2 DNEVNIK 178
3 VEČER 68
4 SLOVENSKE NOVICE 176
5 nobenega 21
Sysmiss 2179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
547 2179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Vrednost 11216 Frekvenca
1 DELO 9
2 DNEVNIK 11
3 VEČER 15
4 SLOVENSKE NOVICE 24
5 nobenega 13
Sysmiss 2654
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72 2654

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V204 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Vrednost 11315 Frekvenca
1 DELO 0
2 DNEVNIK 3
3 VEČER 2
4 SLOVENSKE NOVICE 5
5 nobenega 0
Sysmiss 2716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 2716

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21 DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 11414 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 32
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 421
3 NSI - krscanska ljudska stranka 90
4 SLS -slovenska ljudska stranka 69
5 SMS - stranka mladih Slovenije 40
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 87
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 369
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 170
9 drugo 115
0 ne vem, b.o. 1314
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1393 1333

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2712 14 15 86 56.223 17.071

Vrednosti spremenljivk od 0 do 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 11612 Frekvenca
1 OSNOVNA 433
2 KONČANA POKLICNA 410
3 KONČANA SREDNJA 1228
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 636
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2707 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 11711 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 716
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 505
3 SAMOZAPOSLEN 105
4 KMET 25
5 GOSPODINJA 43
6 UPOKOJENEC 867
7 ŠTUDENT, DIJAK 274
8 BREZPOSELN 159
9 DRUGO... 19
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2713 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

TIPK KRAJ BIVANJA

Vrednost 11810 Frekvenca
1 PODEŽELJE 606
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 630
3 VEČJE MESTO 216
4 LJUBLJANA,MARIBORU 350
Sysmiss 924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1802 924

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 1199 Frekvenca
1 sem veren 1374
2 nisem veren 884
3 nekaj vmes... 359
4 zavrnil odg.,b.o. 97
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2617 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 1208 Frekvenca
1 moški 1197
2 ženska 1521
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2718 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Vrednost 1217 Frekvenca
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu 0
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.) 0
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati 2
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete 0
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma 0
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.) 3
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete 3
8 drugo,...? 0
Sysmiss 2718
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 2718

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

RSTAR STAROST

Vrednost 1226 Frekvenca
30 ->30 575
45 30 - 45 760
60 46 - 60 730
99 61 -> 647
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2712 14

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

OMR Omrežna skupina

Vrednost 1235 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 800
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 603
3 03 - Celje, Trbovlje 413
4 04 - Kranj 278
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 400
7 07 - Novo Mesto, Krsko 232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2726 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA Regija

Vrednost 1244 Frekvenca
1 POMURSKA 123
2 PODRAVSKA 388
3 KOROSKA 83
4 SAVINJSKA 348
5 GORENJSKA 266
6 ZASAVSKA 60
7 OSREDNJA 783
8 SPOD. POSAVSKA 83
9 DOLENJSKA 151
10 GORISKA 180
11 OBALNO-KRASKA 158
12 KRASKA 74
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2697 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 1253 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 877
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 461
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 164
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 291
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 369
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 555
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2717 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W1 Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 1812 0.464 2.602 1 0.676

Vrednosti spremenljivk od 0.464299 do 2.601507

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1812 914 0.314 3.434 1 0.672

Vrednosti spremenljivk od 0.314028473289243 do 3.43418509909947

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Komisija za preprečevanje korupcije. (2006). Stališča o korupciji 2002-2004: Kumulativna datoteka [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: KORUP_04. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP_04_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2006
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si