Stališča o korupciji 2004

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KORUP04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP04_V1
Glavni avtor(ji):
 • Komisija za preprečevanje korupcije
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2004)

Finančna podpora:

Komisija za preprečevanje korupcije

Serija:
 • KORUP/Stališa o korupciji

  Serija raziskav o korupciji zajema raziskave splošne slovenske populacije. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z demokracijo, ocena razmer v gospodarstvu, ocena razširjenosti korupcije, izkušnje s korupcijo, ravnanje ob namigu na korupcijo, mnenje o vzrokih za korupcijo, zaupanje v institucije, namera prijave primera korupcije, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o krivdi za podkupovanje, spremljanje informativnih oddaj, branje dnevnih časopisov, strankarske preference, demografija

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
PRIČAKOVANJE KORUPCIJE
KORUPCIJSKE NAVADE
PREPREČEVANJE KORUPCIJE
KRIMINAL
JAVNE SLUŽBE
NADZOR


Povzetek:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njenih vzrokih in sprejemanjem le-te med državljankami in državljani. Vprašanja se nanašajo na problemska področja kot so: javne službe, izkušnje s korupcijo, nadzorom, pregonom in zakonodajo, ki ureja to področje. Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov. Medtem ko je prvi namenjen osrednjemu problemu raziskave tj. korupciji, drugi sprašuje o zadovoljstvu z demokracijo, volilnih preferencah, dohodku, zaupanju v institucije ter spremljanju medijev. Tretji del vsebuje vprašanja socio-demografskega izvora. Oblikovan vprašalnik se naslanja na raziskave Inštituta Svetovne banke. glej: Working Papers and Articles: Corruption

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 11. oktober - 13. oktober 2004
Čas izdelave: 2004
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje države

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo (ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih izenačitvah glede na spol, starost in prostorsko razpršenost. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v dokumentu S. Kurdija, J. Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer", CJMMK, PB3/97.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KORUP04 - Stališča o korupciji 2004 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 96
 • število enot: 911

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

V0 ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI

ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Vrednost 13 Frekvenca
1 da, imeli smo 70
2 ne, nismo imeli 828
3 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 310
2 NEZADOVOLJNI 532
3 ne vem, b.o. 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2 ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOS

ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJE?

Vrednost 31 Frekvenca
1 V CELOTI ZADOSTUJE 162
2 V PRECEJŠNJI MERI ZADOSTUJE 225
3 LE V MANJŠI MERI ZADOSTUJE 302
4 SPLOH NE ZADOSTUJE 197
5 ni zaposlen, ne prejema dohodkov 20
6 ne vem, b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V0 ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI

ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Vrednost 196 Frekvenca
1 da, imeli smo 70
2 ne, nismo imeli 828
3 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 295 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 310
2 NEZADOVOLJNI 532
3 ne vem, b.o. 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2 ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOS

ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJE?

Vrednost 394 Frekvenca
1 V CELOTI ZADOSTUJE 162
2 V PRECEJŠNJI MERI ZADOSTUJE 225
3 LE V MANJŠI MERI ZADOSTUJE 302
4 SPLOH NE ZADOSTUJE 197
5 ni zaposlen, ne prejema dohodkov 20
6 ne vem, b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4 KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO

KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE, ČE MU URADNIK REČE: BODITE POTRPEŽLJIVI, POČAKAJTE.

Vrednost 493 Frekvenca
1 NAJ POČAKA, SE BO ŽE UREDILO 313
2 NAJ PONUDI URADNIKU NAPITNINO, DA BI TAKOJ DOBIL, KAR ŽELI 29
3 NAJ UPORABI ZVEZE 166
4 NAJ NAPIŠE PISMO PREDSTOJNIKU URADA 197
5 NAJ NAREDI BREZ DOVOLJENJA TO, KAR NAMERAVA 25
6 NIČ SE NE DA NAREDITI 114
7 ne vem, b.o. 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V5 KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠN

KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE KORUPCIJA ZELO MAJHEN PROBLEM, 5 DA JE KORUPCIJA ZELO VELIK PROBLEM, 3 PA JE NEKJE VMES.

Vrednost 592 Frekvenca
1 zelo majhen problem 22
2 majhen problem 36
3 niti velik niti majhen problem 318
4 velik problem 260
5 zelo velik problem 239
6 ne vem, b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6 KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOV

KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNINE V JAVNIH SLUŽBAH?

Vrednost 691 Frekvenca
1 SKORAJ NOBEN JAVNI USLUŽBENEC NE POČNE TEGA 29
2 TO POČNE LE NEKAJ JAVNIH USLUŽBENCEV 332
3 TO POČNE KAR PRECEJ JAVNIH USLUŽBENCEV 393
4 TO POČNEJO SKORAJ VSI JAVNI USLUŽBENCI 81
5 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7 NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE?

NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE? JE UTEMELJENO PREDVSEM ...

Vrednost 790 Frekvenca
1 NA TISTEM, KAR STE PREBRALI V ČASOPISIH IN SLIŠALI NA TELEVIZIJI IN NA RADIU 256
2 NA TISTEM, KAR LJUDJE NA SPLOŠNO GOVORIJO O JAVNIH USLUŽBENCIH 54
3 NA IZKUŠNJAH IN PRIPOVEDOVANJIH TISTIH, KI JIM ZAUPATE 126
4 NA VAŠIH OSEBNIH IZKUŠNJAH 193
5 NA VSEM OD NAVEDENEGA 205
6 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJ

KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED LETOM 90 KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI...

Vrednost 889 Frekvenca
1 MOČNO NARASLA 270
2 NEKOLIKO NARASLA 310
3 OSTALA NA ISTI RAVNI 178
4 NEKOLIKO UPADLA 57
5 MOČNO UPADLA 10
6 ne vem, b.o. 85
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9K ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VE

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI? INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

Vrednost 988 Frekvenca
1 je verjetno 336
2 ni verjetno 482
3 ne vem, b.o. 92
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9B SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

Vrednost 1087 Frekvenca
1 je verjetno 314
2 ni verjetno 434
3 ne vem, b.o. 158
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9C ODVETNIKI IN NOTARJI

ODVETNIKI IN NOTARJI

Vrednost 1186 Frekvenca
1 je verjetno 416
2 ni verjetno 361
3 ne vem, b.o. 127
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9D POLICISTI

POLICISTI

Vrednost 1285 Frekvenca
1 je verjetno 319
2 ni verjetno 464
3 ne vem, b.o. 118
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9E CARINIKI

CARINIKI

Vrednost 1384 Frekvenca
1 je verjetno 335
2 ni verjetno 432
3 ne vem, b.o. 137
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9F DAVČNI USLUŽBENCI

DAVČNI USLUŽBENCI

Vrednost 1483 Frekvenca
1 je verjetno 285
2 ni verjetno 470
3 ne vem, b.o. 150
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9G UČITELJI IN PROFESORJI

UČITELJI IN PROFESORJI

Vrednost 1582 Frekvenca
1 je verjetno 279
2 ni verjetno 522
3 ne vem, b.o. 105
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9H POSLANCI

POSLANCI

Vrednost 1681 Frekvenca
1 je verjetno 323
2 ni verjetno 407
3 ne vem, b.o. 174
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9I URADNIKI NA MINISTRSTVIH

URADNIKI NA MINISTRSTVIH

Vrednost 1780 Frekvenca
1 je verjetno 344
2 ni verjetno 390
3 ne vem, b.o. 173
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
734 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9J ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH IN V UPRA

ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH IN V UPRAVNIH ENOTAH

Vrednost 1879 Frekvenca
1 je verjetno 351
2 ni verjetno 447
3 ne vem, b.o. 111
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9A ZDRAVNIKI IN DRUGI DELAVCI V ZDRAVSTVU

ZDRAVNIKI IN DRUGI DELAVCI V ZDRAVSTVU

Vrednost 1978 Frekvenca
1 je verjetno 461
2 ni verjetno 362
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V10 KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZR

KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI? IZ NAVEDENIH MOŽNIH VZROKOV IZBERITE POGLAVITNI RAZLOG...

Vrednost 2077 Frekvenca
1 POMANJKLJIVA ZAKONODAJA 161
2 PRENIZKE KAZNI 150
3 NEUČINKOVIT PREGON KORUPCIJE 249
4 ZAPLETENOST UPRAVNIH IN PODOBNIH POSTOPKOV 78
5 DRŽAVLJANI NE IZRAŽAJO ŽELJE, DA BI SE BORILI PROTI KORUPCIJI 58
6 GRE ZA USTALJENE NAVADE 124
7 drugo 47
8 ne vem, b.o. 41
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V11A0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠEN STIK Z ZDRAVNIKI OZIROMA DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI?

Vrednost 2176 Frekvenca
1 DA 744
2 NE 160
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11A_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 2275 Frekvenca
1 DA 56
2 NE 688
Sysmiss 167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2374 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 26
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 24
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 3
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 856

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V12DOD ČE JE ŠLO ZA DENAR ALI DARILA, NA ČIGAVO

ČE JE ŠLO ZA DENAR ALI DARILA, NA ČIGAVO POBUDO JE BILO TO DANO?

Vrednost 2473 Frekvenca
1 ZDRAVNIKA OZ. ZDRAVSTVENEGA DELAVCA 4
2 NA VAŠO POBUDO 11
3 PRIJATELJEV IN ZNANCEV 5
4 drugih oseb 2
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 888
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22 889

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11B0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z IZOBRAŽEVANJEM, Z VPISOM V ŠOLO, Z OPRAVLJANJEM IZPITOV?

Vrednost 2572 Frekvenca
1 DA 307
2 NE 596
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11B_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 2671 Frekvenca
1 DA 16
2 NE 291
Sysmiss 604
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 604

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2770 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 10
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 3
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 2
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 895

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11C0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADENJM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z ODMERO IN PLAČEVANJEM DAVKOV?

Vrednost 2869 Frekvenca
1 DA 322
2 NE 581
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11C_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 2968 Frekvenca
1 DA 12
2 NE 310
Sysmiss 589
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
322 589

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12C ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3067 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 5
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 4
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 899
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11 900

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11D0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z ODDAJO PONUDBE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA?

Vrednost 3166 Frekvenca
1 DA 57
2 NE 846
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11D_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 3265 Frekvenca
1 DA 22
2 NE 35
Sysmiss 854
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 854

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12D ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3364 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 12
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 6
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 3
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 889
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22 889

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11E0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE DO POKOJNINE, ALI PA DO RAZLIČNIH PODPOR IN DOKLAD, TUDI PODPORE ZA NEZAPOSLENE?

Vrednost 3463 Frekvenca
1 DA 226
2 NE 677
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11E_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 3562 Frekvenca
1 DA 14
2 NE 212
Sysmiss 685
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
226 685

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12E ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3661 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 4
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 5
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 4
4 drugo 0
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 897
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 898

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11F0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKI PRIVATIZACIJE ALI DENACIONALIZACIJE?

Vrednost 3760 Frekvenca
1 DA 74
2 NE 828
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11F_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 3859 Frekvenca
1 DA 19
2 NE 55
Sysmiss 837
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
74 837

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12F ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3958 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 9
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 3
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 2
4 drugo 4
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 892
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18 893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11G0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S CARINSKIMI POSTOPKI?

Vrednost 4057 Frekvenca
1 DA 54
2 NE 848
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11G_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 4156 Frekvenca
1 DA 12
2 NE 42
Sysmiss 857
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 857

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12G ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4255 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 7
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 4
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 0
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 899
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12 899

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11H0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POLICIJSKIMI POSTOPKI?

Vrednost 4354 Frekvenca
1 DA 154
2 NE 744
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11H_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 4453 Frekvenca
1 DA 25
2 NE 129
Sysmiss 757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
154 757

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12H ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4552 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 12
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 5
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 3
4 drugo 5
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 886
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 886

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11I0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM NA SODIŠČU PRI KATEREM JE BIL UDELEŽEN SODNIK ALI TOŽILEC?

Vrednost 4651 Frekvenca
1 DA 120
2 NE 782
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11I_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 4750 Frekvenca
1 DA 18
2 NE 102
Sysmiss 791
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
120 791

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12I ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4849 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 11
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 3
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 2
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 893
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18 893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11J0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM NA SODIŠČU PRI KATEREM SO SODELOVALI DRUGI DELAVCI SODIŠČA, TUDI ZAPOSLENI V ZEMLJIŠKI KNJIGI?

Vrednost 4948 Frekvenca
1 DA 67
2 NE 818
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11J_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 5047 Frekvenca
1 DA 7
2 NE 60
Sysmiss 844
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67 844

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12J ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 5146 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 3
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 1
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 2
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 904
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 904

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11K0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA?

Vrednost 5245 Frekvenca
1 DA 168
2 NE 734
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11K_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 5344 Frekvenca
1 DA 16
2 NE 152
Sysmiss 743
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 743

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12K ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 5443 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 6
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 5
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 3
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 896

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11L0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE?

Vrednost 5542 Frekvenca
1 DA 273
2 NE 628
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11L_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 5641 Frekvenca
1 DA 26
2 NE 247
Sysmiss 638
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
273 638

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12L ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 5740 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 19
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 3
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 3
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26 885

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11M0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM INŠPEKCIJSKE SLUŽBE?

Vrednost 5839 Frekvenca
1 DA 64
2 NE 837
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11M_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 5938 Frekvenca
1 DA 14
2 NE 50
Sysmiss 847
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64 847

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12M ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 6037 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 4
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 8
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 0
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 897
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 897

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13 KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV ALI TIS

KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV ALI TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI JO SPREJEMA?

Vrednost 6136 Frekvenca
1 tisti, ki jo daje 164
2 tisti, ki jo sprejme 332
3 oba enako 385
4 ne vem, nimam mnejnja, b.o. 27
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V15 ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI

ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI ZANJ IZVEDELI?

Vrednost 6235 Frekvenca
1 da 448
2 ne 305
3 ne vem, b.o. 155
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
753 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V16 KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

Vrednost 6334 Frekvenca
1 POLICIJI 129
2 DRŽAVNEMU TOŽILSTVU 15
3 SODIŠČU 13
4 URADU ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 169
5 URADU ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 5
6 MEDIJEM (ČASOPISOM, RADIU, TELEVIZIJI) 59
7 drugo 22
8 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 463
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V17 KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE B

KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

Vrednost 6433 Frekvenca
1 KER NE VESTE KJE BI PRIJAVILI 12
2 KER PRIMERA NE BI BILO MOGOČE DOKAZATI 81
3 KER JE TO PRI NAS NEKAJ OBIČAJNEGA 10
4 KER PREISKAVE TAKO ALI TAKO NE BI SPROŽILI 49
5 KER BI VAS SKRBELO ZARADI MOREBITNIH MAŠČEVALNIH UKREPOV 107
6 drugo 31
7 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
290 621

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V18A PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAU

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI. OCENIITE S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISO PRIPOMOGLE IN 5 POMENI, DA SO MOČNO PRIPOMOGLE. SODIŠČA

Vrednost 6532 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 175
2 . 205
3 nekaj vmes 320
4 . 69
5 močno so pripomogle 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18B VLADA

VLADA

Vrednost 6631 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 230
2 . 240
3 nekaj vmes 244
4 . 77
5 močno so pripomogle 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18C POLICIJA

POLICIJA

Vrednost 6730 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 109
2 . 190
3 nekaj vmes 334
4 . 139
5 močno so pripomogle 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18D URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Vrednost 6829 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 87
2 . 97
3 nekaj vmes 250
4 . 220
5 močno so pripomogle 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18E URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

Vrednost 6928 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 106
2 . 93
3 nekaj vmes 278
4 . 146
5 močno so pripomogle 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 228
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
683 228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18F DRŽAVNO TOŽILSTVO

DRŽAVNO TOŽILSTVO

Vrednost 7027 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 138
2 . 205
3 nekaj vmes 307
4 . 104
5 močno so pripomogle 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18G ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

Vrednost 7126 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 211
2 . 220
3 nekaj vmes 239
4 . 74
5 močno so pripomogle 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18H OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

Vrednost 7225 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 167
2 . 212
3 nekaj vmes 282
4 . 71
5 močno so pripomogle 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18I ZDRAVSTVENE USTANOVE

ZDRAVSTVENE USTANOVE

Vrednost 7324 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 191
2 . 186
3 nekaj vmes 247
4 . 105
5 močno so pripomogle 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
774 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18J MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

Vrednost 7423 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 63
2 . 89
3 nekaj vmes 231
4 . 295
5 močno so pripomogle 145
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18K INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

Vrednost 7522 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 98
2 . 161
3 nekaj vmes 349
4 . 138
5 močno so pripomogle 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V191 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Vrednost 7621 Frekvenca
1 dnevnik tvs 459
2 odmevi tvs 44
3 24ur - pop tv 346
4 ne spremljam informativnih oddaj 54
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V192 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Vrednost 7720 Frekvenca
1 dnevnik tvs 68
2 odmevi tvs 128
3 24ur - pop tv 144
4 ne spremljam informativnih oddaj 0
Sysmiss 571
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
340 571

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V193 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Vrednost 7819 Frekvenca
1 dnevnik tvs 4
2 odmevi tvs 28
3 24ur - pop tv 51
4 ne spremljam informativnih oddaj 0
Sysmiss 828
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V201 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Vrednost 7918 Frekvenca
1 DELO 255
2 DNEVNIK 144
3 VEČER 117
4 SLOVENSKE NOVICE 193
5 FINANCE 12
6 nobenega 182
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V202 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Vrednost 8017 Frekvenca
1 DELO 37
2 DNEVNIK 52
3 VEČER 21
4 SLOVENSKE NOVICE 53
5 FINANCE 20
6 nobenega 0
Sysmiss 728
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
183 728

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V203 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Vrednost 8116 Frekvenca
1 DELO 1
2 DNEVNIK 1
3 VEČER 5
4 SLOVENSKE NOVICE 4
5 FINANCE 13
6 nobenega 0
Sysmiss 887
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24 887

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V204 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Vrednost 8215 Frekvenca
1 DELO 0
2 DNEVNIK 2
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 0
5 FINANCE 0
6 nobenega 0
Sysmiss 909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 909

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V21 DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 8314 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 21
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 135
3 NSI - krscanska ljudska stranka 34
4 SLS -slovenska ljudska stranka 17
5 SMS - stranka mladih Slovenije 15
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 46
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 228
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 71
9 drugo 46
0 ne vem, b.o. 292
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
613 298

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0 16 86 55.872 17.51

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 8512 Frekvenca
1 OSNOVNA 141
2 KONČANA POKLICNA 141
3 KONČANA SREDNJA 408
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 217
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 8611 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 224
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 163
3 SAMOZAPOSLEN 41
4 KMET 5
5 GOSPODINJA 13
6 UPOKOJENEC 316
7 ŠTUDENT, DIJAK 89
8 BREZPOSELN 54
9 DRUGO... 5
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 8710 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 317
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 303
3 V VEČJEM MESTU 107
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 183
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 889 Frekvenca
1 sem veren 470
2 nisem veren 270
3 nekaj vmes... 128
4 zavrnil odg.,b.o. 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 898 Frekvenca
1 moški 398
2 ženska 513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Vrednost 907 Frekvenca
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu 0
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.) 0
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati 0
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete 0
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma 0
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.) 0
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete 0
8 drugo,...? 0
Sysmiss 911
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 911

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

RSTAR STAROST

Vrednost 916 Frekvenca
30 ->30 174
45 30 - 45 243
60 46 - 60 236
99 61 -> 258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

OMR Omrežna skupina

Vrednost 925 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 280
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 209
3 03 - Celje, Trbovlje 132
4 04 - Kranj 80
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 141
7 07 - Novo Mesto, Krsko 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA Regija

Vrednost 934 Frekvenca
1 POMURSKA 36
2 PODRAVSKA 136
3 KOROSKA 34
4 SAVINJSKA 115
5 GORENJSKA 77
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 274
8 SPOD. POSAVSKA 21
9 DOLENJSKA 48
10 GORISKA 66
11 OBALNO-KRASKA 53
12 KRASKA 25
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 943 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 284
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 169
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 58
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 82
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 114
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0 0.373 2.912 1.001 0.674

Vrednosti spremenljivk od 0.373443331058407 do 2.91196985994993

ANKETA Leto izvedbe raziskave

Vrednost 961 Frekvenca
2004 911
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

Vrednosti spremenljivk od 2004 do 2004

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (2004). KORUP04 - Stališča o korupciji; oktober 2004 [vprašalnik] (SI).

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. The World Bank Institute (2005). Working Papers and Articles: Corruption.

Povezane objave

 1. Toš, Niko (2004). KORUP04 - Stališča o korupciji - poročilo [ostalo gradivo] (SI).
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2005). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Komisija za preprečevanje korupcije. (2005). Stališča o korupciji 2004 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: KORUP04. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP04_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2005
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si