Stališča o korupciji 2002

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KORUP02
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP02_V1
Glavni avtor(ji):
 • Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2002)

Finančna podpora:

Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije
The Stichting LaLance Hoofdstraat, Nizozemska

Serija:
 • KORUP/Stališa o korupciji

  Serija raziskav o korupciji zajema raziskave splošne slovenske populacije. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z demokracijo, ocena razmer v gospodarstvu, ocena razširjenosti korupcije, izkušnje s korupcijo, ravnanje ob namigu na korupcijo, mnenje o vzrokih za korupcijo, zaupanje v institucije, namera prijave primera korupcije, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o krivdi za podkupovanje, spremljanje informativnih oddaj, branje dnevnih časopisov, strankarske preference, demografija

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
PRIČAKOVANJE KORUPCIJE
KORUPCIJSKE NAVADE
PREPREČEVANJE KORUPCIJE
KRIMINAL
JAVNE SLUŽBE
NADZOR


Povzetek:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njenih vzrokih in sprejemanjem le-te med državljankami in državljani. Vprašanja se nanašajo na problemska področja kot so: javne službe, izkušnje s korupcijo, nadzorom, pregonom in zakonodajo, ki ureja to področje. Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov. Medtem ko je prvi namenjen osrednjemu problemu raziskave tj. korupciji, drugi sprašuje o zadovoljstvu z demokracijo, volilnih preferencah, dohodku, zaupanju v institucije ter spremljanju medijev. Tretji del vsebuje vprašanja socio-demografskega izvora. Oblikovan vprašalnik se naslanja na raziskave Inštituta Svetovne banke. glej: Working Papers and Articles: Corruption

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. julij - 4. julij 2002
Čas izdelave: 2002
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje države

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo (ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih izenačitvah glede na spol, starost in prostorsko razpršenost. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v dokumentu S. Kurdija, J. Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer", CJMMK, PB3/97.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KORUP02 - Stališča o korupciji 2002 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 97
 • število enot: 914

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

V1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 13 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 295
2 NEZADOVOLJNI 542
3 ne vem, b.o. 74
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2 ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOS

ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 V CELOTI ZADOSTUJE 171
2 V PRECEJŠNJI MERI ZADOSTUJE 232
3 LE V MANJŠI MERI ZADOSTUJE 286
4 SPLOH NE ZADOSTUJE 195
5 ni zaposlen, ne prejema dohodkov 18
6 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TE

KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENIJI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE ZELO SLABO, 5 POMENI, DA JE ZELO DOBRO, 3 PA JE NEKJE VMES.

Vrednost 31 Frekvenca
1 zelo slabo 99
2 slabo 203
3 niti dobro, niti slabo 511
4 dobro 68
5 zelo dobro 7
6 (9)ne vem, b.o. 23
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 197 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 295
2 NEZADOVOLJNI 542
3 ne vem, b.o. 74
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2 ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOS

ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJE?

Vrednost 296 Frekvenca
1 V CELOTI ZADOSTUJE 171
2 V PRECEJŠNJI MERI ZADOSTUJE 232
3 LE V MANJŠI MERI ZADOSTUJE 286
4 SPLOH NE ZADOSTUJE 195
5 ni zaposlen, ne prejema dohodkov 18
6 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TE

KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENIJI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE ZELO SLABO, 5 POMENI, DA JE ZELO DOBRO, 3 PA JE NEKJE VMES.

Vrednost 395 Frekvenca
1 zelo slabo 99
2 slabo 203
3 niti dobro, niti slabo 511
4 dobro 68
5 zelo dobro 7
6 (9)ne vem, b.o. 23
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4 KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO

KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE, ČE MU URADNIK REČE: BODITE POTRPEŽLJIVI, POČAKAJTE.

Vrednost 494 Frekvenca
1 NAJ POČAKA, SE BO ŽE UREDILO 298
2 NAJ PONUDI URADNIKU NAPITNINO, DA BI TAKOJ DOBIL, KAR ŽELI 39
3 NAJ UPORABI ZVEZE 177
4 NAJ NAPIŠE PISMO PREDSTOJNIKU URADA 165
5 NAJ NAREDI BREZ DOVOLJENJA TO, KAR NAMERAVA 66
6 NIČ SE NE DA NAREDITI 115
7 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V5 KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠN

KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE KORUPCIJA ZELO MAJHEN PROBLEM, 5 DA JE KORUPCIJA ZELO VELIK PROBLEM, 3 PA JE NEKJE VMES.

Vrednost 593 Frekvenca
1 zelo majhen problem 10
2 majhen problem 49
3 niti velik niti majhen problem 312
4 velik problem 266
5 zelo velik problem 223
6 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6 KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOV

KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNINE V JAVNIH SLUŽBAH?

Vrednost 692 Frekvenca
1 SKORAJ NOBEN JAVNI USLUŽBENEC NE POČNE TEGA 18
2 TO POČNE LE NEKAJ JAVNIH USLUŽBENCEV 317
3 TO POČNE KAR PRECEJ JAVNIH USLUŽBENCEV 420
4 TO POČNEJO SKORAJ VSI JAVNI USLUŽBENCI 105
5 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7 NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE?

NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE? JE UTEMELJENO PREDVSEM ...

Vrednost 791 Frekvenca
1 NA TISTEM, KAR STE PREBRALI V ČASOPISIH IN SLIŠALI NA TELEVIZIJI IN NA RADIU 276
2 NA TISTEM, KAR LJUDJE NA SPLOŠNO GOVORIJO O JAVNIH USLUŽBENCIH 64
3 NA IZKUŠNJA IN PRIPOVEDOVANJIH TISTIH, KI JIM ZAUPATE 103
4 NA VAŠIH OSEBNIH IZKUŠNJAH 190
5 NA VSEM OD NAVEDENEGA 226
6 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJ

KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED LETOM 90 KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI...

Vrednost 890 Frekvenca
1 MOČNO NARASLA 299
2 NEKOLIKO NARASLA 274
3 OSTALA NA ISTI RAVNI 184
4 NEKOLIKO UPADLA 56
5 MOČNO UPADLA 20
6 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9A ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VE

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI? ZDRAVNIKI IN DRUGI DELAVCI V ZDRAVSTVU

Vrednost 989 Frekvenca
1 je verjetno 483
2 ni verjetno 367
3 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9B SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

Vrednost 1088 Frekvenca
1 je verjetno 357
2 ni verjetno 362
3 ne vem, b.o. 189
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
719 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9C ODVETNIKI IN NOTARJI

ODVETNIKI IN NOTARJI

Vrednost 1187 Frekvenca
1 je verjetno 458
2 ni verjetno 304
3 ne vem, b.o. 143
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
762 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9D POLICISTI

POLICISTI

Vrednost 1286 Frekvenca
1 je verjetno 344
2 ni verjetno 404
3 ne vem, b.o. 157
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9E CARINIKI

CARINIKI

Vrednost 1385 Frekvenca
1 je verjetno 361
2 ni verjetno 360
3 ne vem, b.o. 182
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
721 193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9F DAVČNI USLUŽBENCI

DAVČNI USLUŽBENCI

Vrednost 1484 Frekvenca
1 je verjetno 284
2 ni verjetno 410
3 ne vem, b.o. 212
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9G UČITELJI IN PROFESORJI

UČITELJI IN PROFESORJI

Vrednost 1583 Frekvenca
1 je verjetno 346
2 ni verjetno 422
3 ne vem, b.o. 130
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9H POSLANCI

POSLANCI

Vrednost 1682 Frekvenca
1 je verjetno 398
2 ni verjetno 309
3 ne vem, b.o. 196
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9I URADNIKI NA MINISTRSTVIH

URADNIKI NA MINISTRSTVIH

Vrednost 1781 Frekvenca
1 je verjetno 405
2 ni verjetno 282
3 ne vem, b.o. 211
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
687 227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9J ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH IN V UPRA

ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH IN V UPRAVNIH ENOTAH

Vrednost 1880 Frekvenca
1 je verjetno 442
2 ni verjetno 331
3 ne vem, b.o. 128
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9K INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

Vrednost 1979 Frekvenca
1 je verjetno 446
2 ni verjetno 295
3 ne vem, b.o. 156
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V10 KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZR

KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI? IZ NAVEDENIH MOŽNIH VZROKOV IZBERITE POGLAVITNI RAZLOG...

Vrednost 2078 Frekvenca
1 POMANJKLJIVA ZAKONODAJA 167
2 PRENIZKE KAZNI 184
3 NEUČINKOVIT PREGON KORUPCIJE 226
4 ZAPLETENOST UPRAVNIH IN PODOBNIH POSTOPKOV 84
5 DRŽAVLJANI NE IZRAŽAJO ŽELJE, DA BI SE BORILI PROTI KORUPCIJI 76
6 GRE ZA USTALJENE NAVADE 100
7 drugo 39
8 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V11A ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI...: OBISKU ZDRAVNIKA ALI PRI SREČANJU Z DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI

Vrednost 2177 Frekvenca
1 DA 161
2 NE 749
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2276 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 66
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 69
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 19
4 drugo 4
5 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 753
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
158 756

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11B PRI IZOBRAŽEVANJU, PRI VPISU V ŠOLO IN O

PRI IZOBRAŽEVANJU, PRI VPISU V ŠOLO IN OPRAVLJANJU IZPITOV

Vrednost 2375 Frekvenca
1 DA 75
2 NE 834
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2474 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 40
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 19
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 9
4 drugo 4
5 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72 842

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11C PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

Vrednost 2573 Frekvenca
1 DA 28
2 NE 875
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12C ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2672 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 7
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 7
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 6
4 drugo 7
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 886
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27 887

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11D PRI ODDAJI PONUDBE V POSTOPKU JAVNEGA NA

PRI ODDAJI PONUDBE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

Vrednost 2771 Frekvenca
1 DA 63
2 NE 839
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12D ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2870 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 42
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 11
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 4
4 drugo 6
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 851
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
63 851

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11E PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO POKOJNINE,

PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO POKOJNINE, ALI PA DO RAZLIČNIH PODPOR IN DOKLAD, TUDI PRI UVELJAVLJANJU PODPORE ZA NEZAPOSLENE

Vrednost 2969 Frekvenca
1 DA 63
2 NE 835
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12E ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3068 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 33
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 12
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 7
4 drugo 8
5 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 851
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 854

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11F PRI POSTOPKU PRIVATIZACIJE ALI DENACIONA

PRI POSTOPKU PRIVATIZACIJE ALI DENACIONALIZACIJE

Vrednost 3167 Frekvenca
1 DA 51
2 NE 849
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12F ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3266 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 22
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 13
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 3
4 drugo 11
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 864
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 865

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11G PRI CARINSKIH POSTOPKIH

PRI CARINSKIH POSTOPKIH

Vrednost 3365 Frekvenca
1 DA 59
2 NE 840
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12G ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3464 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 31
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 16
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 6
4 drugo 5
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 855
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 856

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11H PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

Vrednost 3563 Frekvenca
1 DA 65
2 NE 830
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12H ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3662 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 45
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 12
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 3
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 849
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 852

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11I PRI POSTOPKU NA SODIŠČU PRI KATEREM JE B

PRI POSTOPKU NA SODIŠČU PRI KATEREM JE BIL UDELEŽEN SODNIK ALI TOŽILEC

Vrednost 3761 Frekvenca
1 DA 38
2 NE 860
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12I ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3860 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 24
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 8
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 2
4 drugo 3
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 876
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37 877

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11J PRI POSTOPKU NA SODIŠČU PRI KATEREM SO S

PRI POSTOPKU NA SODIŠČU PRI KATEREM SO SODELOVALI DRUGI DELAVCI SODIŠČA, TUDI ZAPOSLENI V ZEMLJIŠKI KNJIGI

Vrednost 3959 Frekvenca
1 DA 25
2 NE 867
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12J ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4058 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 16
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 6
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 889
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 889

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11K PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTA

PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA

Vrednost 4157 Frekvenca
1 DA 50
2 NE 844
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12K ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4256 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 25
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 22
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 2
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 864
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 864

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11L PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URADU ALI URAD

PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE

Vrednost 4355 Frekvenca
1 DA 86
2 NE 811
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12L ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4454 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 67
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 13
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 2
4 drugo 4
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 828
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11M PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

Vrednost 4553 Frekvenca
1 DA 47
2 NE 841
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12M ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4652 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 27
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 16
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 867
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45 869

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13 KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV ALI TIS

KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV ALI TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI JO SPREJEMA?

Vrednost 4751 Frekvenca
1 tisti, ki jo daje 158
2 tisti, ki jo sprejme 365
3 oba enako 366
4 ne vem, nimam mnejnja, b.o. 21
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V14A SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA USTANOVI SPLOH NE ZAUPATE, 5 DA JI POPOLNOMA ZAUPATE, 3 PA JE NEKJE VMES. VLADI V CELOTI

Vrednost 4850 Frekvenca
1 najmanj zaupa 144
2 . 202
3 nekaj vmes 389
4 . 127
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14B PREDSEDNIKU VLADE

PREDSEDNIKU VLADE

Vrednost 4949 Frekvenca
1 najmanj zaupa 115
2 . 122
3 nekaj vmes 260
4 . 259
5 najbolj zaupa 121
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14C DRŽAVNEMU ZBORU

DRŽAVNEMU ZBORU

Vrednost 5048 Frekvenca
1 najmanj zaupa 135
2 . 214
3 nekaj vmes 360
4 . 149
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14D PREDSEDNIKU REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE

Vrednost 5147 Frekvenca
1 najmanj zaupa 93
2 . 55
3 nekaj vmes 200
4 . 280
5 najbolj zaupa 256
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14E POLITIČNIM STRANKAM

POLITIČNIM STRANKAM

Vrednost 5246 Frekvenca
1 najmanj zaupa 230
2 . 297
3 nekaj vmes 273
4 . 39
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14F SODIŠČEM

SODIŠČEM

Vrednost 5345 Frekvenca
1 najmanj zaupa 120
2 . 171
3 nekaj vmes 344
4 . 167
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14G POLICIJI

POLICIJI

Vrednost 5444 Frekvenca
1 najmanj zaupa 90
2 . 149
3 nekaj vmes 334
4 . 240
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14H VOJSKI

VOJSKI

Vrednost 5543 Frekvenca
1 najmanj zaupa 62
2 . 66
3 nekaj vmes 270
4 . 317
5 najbolj zaupa 104
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14I ORGANOM OBČINSKE UPRAVE IN UPRAVNIH ENOT

ORGANOM OBČINSKE UPRAVE IN UPRAVNIH ENOT

Vrednost 5642 Frekvenca
1 najmanj zaupa 80
2 . 143
3 nekaj vmes 399
4 . 196
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14J INŠPEKCIJSKIM SLUŽBAM

INŠPEKCIJSKIM SLUŽBAM

Vrednost 5741 Frekvenca
1 najmanj zaupa 102
2 . 165
3 nekaj vmes 353
4 . 169
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14K CERKVI IN DUHOVŠČINI

CERKVI IN DUHOVŠČINI

Vrednost 5840 Frekvenca
1 najmanj zaupa 243
2 . 200
3 nekaj vmes 236
4 . 121
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14L BANKI SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE

Vrednost 5939 Frekvenca
1 najmanj zaupa 55
2 . 83
3 nekaj vmes 276
4 . 336
5 najbolj zaupa 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14M USTAVNEMU SODIŠČU

USTAVNEMU SODIŠČU

Vrednost 6038 Frekvenca
1 najmanj zaupa 60
2 . 79
3 nekaj vmes 300
4 . 293
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14N SLOVENSKEMU ŠOLSTVU

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU

Vrednost 6137 Frekvenca
1 najmanj zaupa 37
2 . 68
3 nekaj vmes 309
4 . 382
5 najbolj zaupa 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14O SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU

Vrednost 6236 Frekvenca
1 najmanj zaupa 39
2 . 107
3 nekaj vmes 289
4 . 344
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14P ČASOPISOM, TELEVIZIJI, RADIU

ČASOPISOM, TELEVIZIJI, RADIU

Vrednost 6335 Frekvenca
1 najmanj zaupa 66
2 . 132
3 nekaj vmes 349
4 . 249
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V15 ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI

ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI ZANJ IZVEDELI?

Vrednost 6434 Frekvenca
1 da 498
2 ne 263
3 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V16 KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

Vrednost 6533 Frekvenca
1 POLICIJI 208
2 DRŽAVNEMU TOŽILSTVU 27
3 SODIŠČU 17
4 URADU ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 133
5 URADU ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 7
6 MEDIJEM (ČASOPISOM, RADIU, TELEVIZIJI) 61
7 drugo 19
8 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 416
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
472 442

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V17 KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE B

KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

Vrednost 6632 Frekvenca
1 KER NE VESTE KJE BI PRIJAVILI 13
2 KER PRIMERA NE BI BILO MOGOČE DOKAZATI 50
3 KER JE TO PRI NAS NEKAJ OBIČAJNEGA 14
4 KER PREISKAVE TAKO ALI TAKO NE BI SPROŽILI 53
5 KER BI VAS SKRBELO ZARADI MOREBITNIH MAŠČEVALNIH UKREPOV 89
6 drugo 39
7 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
258 656

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V18A PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAU

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI. OCENIITE S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISO PRIPOMOGLE IN 5 POMENI, DA SO MOČNO PRIPOMOGLE. SODIŠČA

Vrednost 6731 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 105
2 . 187
3 nekaj vmes 366
4 . 125
5 močno so pripomogle 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 98
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18B VLADA

VLADA

Vrednost 6830 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 144
2 . 229
3 nekaj vmes 320
4 . 99
5 močno so pripomogle 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 100
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18C POLICIJA

POLICIJA

Vrednost 6929 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 71
2 . 169
3 nekaj vmes 343
4 . 200
5 močno so pripomogle 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18D URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Vrednost 7028 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 71
2 . 125
3 nekaj vmes 276
4 . 218
5 močno so pripomogle 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 176
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
731 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18E URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

Vrednost 7127 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 84
2 . 152
3 nekaj vmes 265
4 . 185
5 močno so pripomogle 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 186
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
720 194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18F DRŽAVNO TOŽILSTVO

DRŽAVNO TOŽILSTVO

Vrednost 7226 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 74
2 . 138
3 nekaj vmes 325
4 . 205
5 močno so pripomogle 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 131
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
774 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18G ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

Vrednost 7325 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 121
2 . 194
3 nekaj vmes 318
4 . 117
5 močno so pripomogle 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 142
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
762 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18H OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

Vrednost 7424 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 119
2 . 199
3 nekaj vmes 348
4 . 93
5 močno so pripomogle 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 131
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18I ZDRAVSTVENE USTANOVE

ZDRAVSTVENE USTANOVE

Vrednost 7523 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 100
2 . 143
3 nekaj vmes 313
4 . 177
5 močno so pripomogle 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 135
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18J MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

Vrednost 7622 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 45
2 . 76
3 nekaj vmes 275
4 . 314
5 močno so pripomogle 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 97
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18K INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

Vrednost 7721 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 65
2 . 139
3 nekaj vmes 353
4 . 177
5 močno so pripomogle 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 144
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V191 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Vrednost 7820 Frekvenca
1 dnevnik tvs 515
2 odmevi tvs 92
3 24ur - pop tv 230
4 ne spremljam informativnih oddaj 71
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V192 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Vrednost 7919 Frekvenca
1 dnevnik tvs 59
2 odmevi tvs 266
3 24ur - pop tv 105
4 ne spremljam informativnih oddaj 0
Sysmiss 484
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
430 484

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V193 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Vrednost 8018 Frekvenca
1 dnevnik tvs 11
2 odmevi tvs 32
3 24ur - pop tv 104
4 ne spremljam informativnih oddaj 1
Sysmiss 766
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
148 766

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V201 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Vrednost 8117 Frekvenca
1 DELO 284
2 DNEVNIK 136
3 VEČER 128
4 SLOVENSKE NOVICE 170
5 nobenega 186
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V202 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Vrednost 8216 Frekvenca
1 DELO 34
2 DNEVNIK 66
3 VEČER 23
4 SLOVENSKE NOVICE 62
5 nobenega 1
Sysmiss 728
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
186 728

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Vrednost 8315 Frekvenca
1 DELO 3
2 DNEVNIK 5
3 VEČER 5
4 SLOVENSKE NOVICE 12
5 nobenega 0
Sysmiss 889
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 889

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V204 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Vrednost 8414 Frekvenca
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 1
4 SLOVENSKE NOVICE 4
5 nobenega 0
Sysmiss 909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 909

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21 DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 8513 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 9
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 143
3 NSI - krscanska ljudska stranka 27
4 SLS -slovenska ljudska stranka 26
5 SMS - stranka mladih Slovenije 20
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 17
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 60
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 44
9 drugo 31
0 ne vem, b.o. 533
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
377 537

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 6 15 84 56.623 16.568

Vrednosti spremenljivk od 0 do 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 8711 Frekvenca
1 OSNOVNA 145
2 KONČANA POKLICNA 131
3 KONČANA SREDNJA 432
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 199
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 8810 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 253
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 172
3 SAMOZAPOSLEN 29
4 KMET 11
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 267
7 ŠTUDENT, DIJAK 102
8 BREZPOSELN 55
9 DRUGO... 6
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 899 Frekvenca
1 sem veren 433
2 nisem veren 330
3 nekaj vmes... 119
4 zavrnil odg.,b.o. 28
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 908 Frekvenca
1 moški 414
2 ženska 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Vrednost 917 Frekvenca
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu 0
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.) 0
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati 0
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete 0
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma 0
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.) 0
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete 0
8 drugo,...? 0
Sysmiss 914
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 914

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

RSTAR STAROST

Vrednost 926 Frekvenca
30 -> 30 215
45 30 - 45 263
60 46 - 60 262
99 61 -> 168
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 6

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

OMR Omrežna skupina

Vrednost 935 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 266
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 195
3 03 - Celje, Trbovlje 134
4 04 - Kranj 107
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 129
7 07 - Novo Mesto, Krsko 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA Regija

Vrednost 944 Frekvenca
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 126
3 KOROSKA 21
4 SAVINJSKA 112
5 GORENJSKA 103
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 258
8 SPOD. POSAVSKA 33
9 DOLENJSKA 51
10 GORISKA 49
11 OBALNO-KRASKA 61
12 KRASKA 26
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 953 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 297
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 155
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 56
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 99
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 129
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 169
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W1 Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 0 0.464 2.602 1 0.676

Vrednosti spremenljivk od 0.464299 do 2.601507

ANKETA Leto izvedbe raziskave

Vrednost 971 Frekvenca
2002 914
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 0

Vrednosti spremenljivk od 2002 do 2002

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (2002). KORUP02 - Stališča o korupciji 2002 [vprašalnik] (SI).

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. The World Bank Institute (2005). Working Papers and Articles: Corruption.

Povezane objave

 1. Toš, Niko (2002). KORUP02 - Stališča o korupciji - poročilo [ostalo gradivo] (SI).
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2005). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije. (2005). Stališča o korupciji 2002 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: KORUP02. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP02_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2005
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si