Stališča o korupciji 2003

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KORUP03
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP03_V1
Glavni avtor(ji):
 • Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2003)

Finančna podpora:

Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije

Serija:
 • KORUP/Stališa o korupciji

  Serija raziskav o korupciji zajema raziskave splošne slovenske populacije. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z demokracijo, ocena razmer v gospodarstvu, ocena razširjenosti korupcije, izkušnje s korupcijo, ravnanje ob namigu na korupcijo, mnenje o vzrokih za korupcijo, zaupanje v institucije, namera prijave primera korupcije, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o krivdi za podkupovanje, spremljanje informativnih oddaj, branje dnevnih časopisov, strankarske preference, demografija

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
PRIČAKOVANJE KORUPCIJE
KORUPCIJSKE NAVADE
PREPREČEVANJE KORUPCIJE
KRIMINAL
JAVNE SLUŽBE
NADZOR


Povzetek:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njenih vzrokih in sprejemanjem le-te med državljankami in državljani. Vprašanja se nanašajo na problemska področja kot so: javne službe, izkušnje s korupcijo, nadzorom, pregonom in zakonodajo, ki ureja to področje. Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov. Medtem ko je prvi namenjen osrednjemu problemu raziskave tj. korupciji, drugi sprašuje o zadovoljstvu z demokracijo, volilnih preferencah, dohodku, zaupanju v institucije ter spremljanju medijev. Tretji del vsebuje vprašanja socio-demografskega izvora.Oblikovan vprašalnik se naslanja na raziskave Inštituta Svetovne banke. glej: Working Papers and Articles: Corruption

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 13. oktober - 15. oktober 2003
Čas izdelave: 2003
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje države

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo (ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih izenačitvah glede na spol, starost in prostorsko razpršenost. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v dokumentu S. Kurdija, J. Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer", CJMMK, PB3/97.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KORUP03 -Stališča o korupciji 2003 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 95
 • število enot: 901

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

V0 ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI

ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Vrednost 13 Frekvenca
1 da, imeli smo 39
2 ne, nismo imeli 853
3 ne vem, b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 242
2 NEZADOVOLJNI 590
3 ne vem, b.o. 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2 ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOS

ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJE?

Vrednost 31 Frekvenca
1 V CELOTI ZADOSTUJE 191
2 V PRECEJŠNJI MERI ZADOSTUJE 213
3 LE V MANJŠI MERI ZADOSTUJE 310
4 SPLOH NE ZADOSTUJE 172
5 ni zaposlen, ne prejema dohodkov 6
6 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V0 ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI

ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Vrednost 195 Frekvenca
1 da, imeli smo 39
2 ne, nismo imeli 853
3 ne vem, b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 294 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 242
2 NEZADOVOLJNI 590
3 ne vem, b.o. 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2 ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOS

ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJE?

Vrednost 393 Frekvenca
1 V CELOTI ZADOSTUJE 191
2 V PRECEJŠNJI MERI ZADOSTUJE 213
3 LE V MANJŠI MERI ZADOSTUJE 310
4 SPLOH NE ZADOSTUJE 172
5 ni zaposlen, ne prejema dohodkov 6
6 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4 KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO

KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE, ČE MU URADNIK REČE: BODITE POTRPEŽLJIVI, POČAKAJTE.

Vrednost 492 Frekvenca
1 NAJ POČAKA, SE BO ŽE UREDILO 301
2 NAJ PONUDI URADNIKU NAPITNINO, DA BI TAKOJ DOBIL, KAR ŽELI 21
3 NAJ UPORABI ZVEZE 164
4 NAJ NAPIŠE PISMO PREDSTOJNIKU URADA 163
5 NAJ NAREDI BREZ DOVOLJENJA TO, KAR NAMERAVA 37
6 NIČ SE NE DA NAREDITI 147
7 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V5 KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠN

KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE KORUPCIJA ZELO MAJHEN PROBLEM, 5 DA JE KORUPCIJA ZELO VELIK PROBLEM, 3 PA JE NEKJE VMES.

Vrednost 591 Frekvenca
1 zelo majhen problem 6
2 majhen problem 45
3 niti velik niti majhen problem 280
4 velik problem 269
5 zelo velik problem 260
6 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6 KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOV

KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNINE V JAVNIH SLUŽBAH?

Vrednost 690 Frekvenca
1 SKORAJ NOBEN JAVNI USLUŽBENEC NE POČNE TEGA 18
2 TO POČNE LE NEKAJ JAVNIH USLUŽBENCEV 340
3 TO POČNE KAR PRECEJ JAVNIH USLUŽBENCEV 398
4 TO POČNEJO SKORAJ VSI JAVNI USLUŽBENCI 76
5 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7 NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE?

NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE? JE UTEMELJENO PREDVSEM ...

Vrednost 789 Frekvenca
1 NA TISTEM, KAR STE PREBRALI V ČASOPISIH IN SLIŠALI NA TELEVIZIJI IN NA RADIU 276
2 NA TISTEM, KAR LJUDJE NA SPLOŠNO GOVORIJO O JAVNIH USLUŽBENCIH 63
3 NA IZKUŠNJA IN PRIPOVEDOVANJIH TISTIH, KI JIM ZAUPATE 145
4 NA VAŠIH OSEBNIH IZKUŠNJAH 162
5 NA VSEM OD NAVEDENEGA 191
6 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJ

KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED LETOM 90 KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI...

Vrednost 888 Frekvenca
1 MOČNO NARASLA 296
2 NEKOLIKO NARASLA 309
3 OSTALA NA ISTI RAVNI 158
4 NEKOLIKO UPADLA 42
5 MOČNO UPADLA 10
6 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9K ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VE

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI? INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

Vrednost 987 Frekvenca
1 je verjetno 419
2 ni verjetno 383
3 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9B SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

Vrednost 1086 Frekvenca
1 je verjetno 358
2 ni verjetno 352
3 ne vem, b.o. 178
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
710 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9C ODVETNIKI IN NOTARJI

ODVETNIKI IN NOTARJI

Vrednost 1185 Frekvenca
1 je verjetno 458
2 ni verjetno 305
3 ne vem, b.o. 124
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9D POLICISTI

POLICISTI

Vrednost 1284 Frekvenca
1 je verjetno 400
2 ni verjetno 375
3 ne vem, b.o. 112
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9E CARINIKI

CARINIKI

Vrednost 1383 Frekvenca
1 je verjetno 407
2 ni verjetno 336
3 ne vem, b.o. 144
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9F DAVČNI USLUŽBENCI

DAVČNI USLUŽBENCI

Vrednost 1482 Frekvenca
1 je verjetno 340
2 ni verjetno 400
3 ne vem, b.o. 149
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9G UČITELJI IN PROFESORJI

UČITELJI IN PROFESORJI

Vrednost 1581 Frekvenca
1 je verjetno 335
2 ni verjetno 455
3 ne vem, b.o. 99
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9H POSLANCI

POSLANCI

Vrednost 1680 Frekvenca
1 je verjetno 377
2 ni verjetno 327
3 ne vem, b.o. 187
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
704 197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9I URADNIKI NA MINISTRSTVIH

URADNIKI NA MINISTRSTVIH

Vrednost 1779 Frekvenca
1 je verjetno 399
2 ni verjetno 284
3 ne vem, b.o. 207
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
683 218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9J ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH IN V UPRA

ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH IN V UPRAVNIH ENOTAH

Vrednost 1878 Frekvenca
1 je verjetno 411
2 ni verjetno 377
3 ne vem, b.o. 104
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9A ZDRAVNIKI IN DRUGI DELAVCI V ZDRAVSTVU

ZDRAVNIKI IN DRUGI DELAVCI V ZDRAVSTVU

Vrednost 1977 Frekvenca
1 je verjetno 517
2 ni verjetno 286
3 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V10 KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZR

KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI? IZ NAVEDENIH MOŽNIH VZROKOV IZBERITE POGLAVITNI RAZLOG...

Vrednost 2076 Frekvenca
1 POMANJKLJIVA ZAKONODAJA 173
2 PRENIZKE KAZNI 168
3 NEUČINKOVIT PREGON KORUPCIJE 201
4 ZAPLETENOST UPRAVNIH IN PODOBNIH POSTOPKOV 79
5 DRŽAVLJANI NE IZRAŽAJO ŽELJE, DA BI SE BORILI PROTI KORUPCIJI 61
6 GRE ZA USTALJENE NAVADE 138
7 drugo 33
8 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V11A0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠEN STIK Z ZDRAVNIKI OZIROMA DRUGII ZDRAVSTVENIMI DELAVCI?

Vrednost 2175 Frekvenca
1 DA 704
2 NE 188
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11A_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 2274 Frekvenca
1 DA 58
2 NE 645
Sysmiss 198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
703 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2373 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 26
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 24
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 3
4 drugo 4
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 844

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11B0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z IZOBRAŽEVANJEM, Z VPISOM V ŠOLO, Z OPRAVLJANJEM IZPITOV?

Vrednost 2472 Frekvenca
1 DA 318
2 NE 574
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11B_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 2571 Frekvenca
1 DA 17
2 NE 300
Sysmiss 584
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
317 584

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2670 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 10
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 5
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 0
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 884
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 884

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11C0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADENJM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z ODMERO IN PLAČEVANJEM DAVKOV?

Vrednost 2769 Frekvenca
1 DA 403
2 NE 487
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11C_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 2868 Frekvenca
1 DA 16
2 NE 387
Sysmiss 498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
403 498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12C ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2967 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 8
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 4
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 886

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11D0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z ODDAJO PONUDBE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA?

Vrednost 3066 Frekvenca
1 DA 65
2 NE 827
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11D_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 3165 Frekvenca
1 DA 19
2 NE 46
Sysmiss 836
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65 836

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12D ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3264 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 9
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 3
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 4
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 882
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18 883

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11E0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE DO POKOJNINE, ALI PA DO RAZLIČNIH PODPOR IN DOKLAD, TUDI PODPORE ZA NEZAPOSLENE?

Vrednost 3363 Frekvenca
1 DA 252
2 NE 639
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11E_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 3462 Frekvenca
1 DA 23
2 NE 228
Sysmiss 650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
251 650

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12E ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3561 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 11
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 6
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 5
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 878
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23 878

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11F0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKI PRIVATIZACIJE ALI DENACIONALIZACIJE?

Vrednost 3660 Frekvenca
1 DA 68
2 NE 822
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11F_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 3759 Frekvenca
1 DA 15
2 NE 53
Sysmiss 833
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 833

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12F ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3858 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 7
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 4
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 3
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 886
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 886

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11G0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S CARINSKIMI POSTOPKI?

Vrednost 3957 Frekvenca
1 DA 66
2 NE 823
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11G_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 4056 Frekvenca
1 DA 11
2 NE 54
Sysmiss 836
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65 836

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12G ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4155 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 5
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 5
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 0
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 890
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11 890

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11H0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POLICIJSKIMI POSTOPKI?

Vrednost 4254 Frekvenca
1 DA 146
2 NE 746
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11H_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 4353 Frekvenca
1 DA 24
2 NE 120
Sysmiss 757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
144 757

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12H ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4452 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 14
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 7
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 877
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24 877

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11I0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM NA SODIŠČU PRI KATEREM JE BIL UDELEŽEN SODNIK ALI TOŽILEC?

Vrednost 4551 Frekvenca
1 DA 97
2 NE 793
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11I_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 4650 Frekvenca
1 DA 15
2 NE 80
Sysmiss 806
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 806

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12I ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4749 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 5
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 6
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 3
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 886
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 886

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11J0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM NA SODIŠČU PRI KATEREM SO SODELOVALI DRUGI DELAVCI SODIŠČA, TUDI ZAPOSLENI V ZEMLJIŠKI KNJIGI?

Vrednost 4848 Frekvenca
1 DA 74
2 NE 801
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11J_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 4947 Frekvenca
1 DA 4
2 NE 69
Sysmiss 828
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12J ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 5046 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 2
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 1
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 0
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 897
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 897

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11K0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA?

Vrednost 5145 Frekvenca
1 DA 165
2 NE 724
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11K_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 5244 Frekvenca
1 DA 17
2 NE 147
Sysmiss 737
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
164 737

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12K ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 5343 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 7
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 5
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 4
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 884
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 884

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11L0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE?

Vrednost 5442 Frekvenca
1 DA 299
2 NE 590
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11L_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 5541 Frekvenca
1 DA 20
2 NE 276
Sysmiss 605
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
296 605

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12L ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 5640 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 11
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 4
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 2
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19 882

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11M0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM INŠPEKCIJSKE SLUŽBE?

Vrednost 5739 Frekvenca
1 DA 75
2 NE 815
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11M_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Vrednost 5838 Frekvenca
1 DA 4
2 NE 71
Sysmiss 826
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 826

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12M ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 5937 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 1
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 1
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 0
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 897
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 898

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13 KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV ALI TIS

KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV ALI TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI JO SPREJEMA?

Vrednost 6036 Frekvenca
1 tisti, ki jo daje 163
2 tisti, ki jo sprejme 363
3 oba enako 338
4 ne vem, nimam mnejnja, b.o. 27
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V15 ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI

ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI ZANJ IZVEDELI?

Vrednost 6135 Frekvenca
1 da 466
2 ne 279
3 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V16 KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

Vrednost 6234 Frekvenca
1 POLICIJI 142
2 DRŽAVNEMU TOŽILSTVU 18
3 SODIŠČU 8
4 URADU ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 169
5 URADU ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 4
6 MEDIJEM (ČASOPISOM, RADIU, TELEVIZIJI) 56
7 drugo 21
8 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 435
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
418 483

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V17 KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE B

KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

Vrednost 6333 Frekvenca
1 KER NE VESTE KJE BI PRIJAVILI 14
2 KER PRIMERA NE BI BILO MOGOČE DOKAZATI 64
3 KER JE TO PRI NAS NEKAJ OBIČAJNEGA 18
4 KER PREISKAVE TAKO ALI TAKO NE BI SPROŽILI 52
5 KER BI VAS SKRBELO ZARADI MOREBITNIH MAŠČEVALNIH UKREPOV 79
6 drugo 34
7 ne vem, b.o. 18
Sysmiss 622
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
261 640

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V18A PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAU

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI. OCENIITE S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISO PRIPOMOGLE IN 5 POMENI, DA SO MOČNO PRIPOMOGLE. SODIŠČA

Vrednost 6432 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 169
2 . 203
3 nekaj vmes 301
4 . 89
5 močno so pripomogle 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 101
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18B VLADA

VLADA

Vrednost 6531 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 236
2 . 254
3 nekaj vmes 229
4 . 72
5 močno so pripomogle 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18C POLICIJA

POLICIJA

Vrednost 6630 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 125
2 . 196
3 nekaj vmes 325
4 . 133
5 močno so pripomogle 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18D URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Vrednost 6729 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 88
2 . 86
3 nekaj vmes 257
4 . 220
5 močno so pripomogle 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 166
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
726 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18E URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

Vrednost 6828 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 113
2 . 140
3 nekaj vmes 255
4 . 135
5 močno so pripomogle 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 204
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
686 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18F DRŽAVNO TOŽILSTVO

DRŽAVNO TOŽILSTVO

Vrednost 6927 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 136
2 . 188
3 nekaj vmes 282
4 . 135
5 močno so pripomogle 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 124
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18G ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

Vrednost 7026 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 204
2 . 194
3 nekaj vmes 243
4 . 72
5 močno so pripomogle 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 154
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
736 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18H OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

Vrednost 7125 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 192
2 . 220
3 nekaj vmes 222
4 . 84
5 močno so pripomogle 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 155
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
735 166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18I ZDRAVSTVENE USTANOVE

ZDRAVSTVENE USTANOVE

Vrednost 7224 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 169
2 . 188
3 nekaj vmes 247
4 . 137
5 močno so pripomogle 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 128
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18J MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

Vrednost 7323 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 63
2 . 75
3 nekaj vmes 218
4 . 299
5 močno so pripomogle 147
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18K INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

Vrednost 7422 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 84
2 . 161
3 nekaj vmes 306
4 . 164
5 močno so pripomogle 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 145
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V191 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Vrednost 7521 Frekvenca
1 dnevnik tvs 525
2 odmevi tvs 46
3 24ur - pop tv 260
4 ne spremljam informativnih oddaj 60
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V192 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Vrednost 7620 Frekvenca
1 dnevnik tvs 62
2 odmevi tvs 233
3 24ur - pop tv 129
4 ne spremljam informativnih oddaj 2
Sysmiss 475
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
426 475

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V193 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Vrednost 7719 Frekvenca
1 dnevnik tvs 8
2 odmevi tvs 35
3 24ur - pop tv 109
4 ne spremljam informativnih oddaj 1
Sysmiss 748
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
153 748

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V201 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Vrednost 7818 Frekvenca
1 DELO 268
2 DNEVNIK 111
3 VEČER 127
4 SLOVENSKE NOVICE 180
5 nobenega 205
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V202 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Vrednost 7917 Frekvenca
1 DELO 33
2 DNEVNIK 60
3 VEČER 24
4 SLOVENSKE NOVICE 61
5 nobenega 0
Sysmiss 723
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
178 723

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Vrednost 8016 Frekvenca
1 DELO 5
2 DNEVNIK 5
3 VEČER 5
4 SLOVENSKE NOVICE 8
5 nobenega 0
Sysmiss 878
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23 878

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V204 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Vrednost 8115 Frekvenca
1 DELO 0
2 DNEVNIK 1
3 VEČER 1
4 SLOVENSKE NOVICE 1
5 nobenega 0
Sysmiss 898
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 898

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21 DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 8214 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 2
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 143
3 NSI - krscanska ljudska stranka 29
4 SLS -slovenska ljudska stranka 26
5 SMS - stranka mladih Slovenije 5
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 24
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 81
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 55
9 drugo 38
0 ne vem, b.o. 489
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
403 498

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 8 16 85 56.175 17.131

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 8412 Frekvenca
1 OSNOVNA 147
2 KONČANA POKLICNA 138
3 KONČANA SREDNJA 388
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 220
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 8511 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 239
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 170
3 SAMOZAPOSLEN 35
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 284
7 ŠTUDENT, DIJAK 83
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 8
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 8610 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 289
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 327
3 V VEČJEM MESTU 109
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 167
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 879 Frekvenca
1 sem veren 471
2 nisem veren 284
3 nekaj vmes... 112
4 zavrnil odg.,b.o. 26
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 888 Frekvenca
1 moški 385
2 ženska 508
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Vrednost 897 Frekvenca
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu 0
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.) 0
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati 2
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete 0
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma 0
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.) 3
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete 3
8 drugo,...? 0
Sysmiss 893
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

RSTAR STAROST

Vrednost 906 Frekvenca
30 -> >30 186
45 30 - 45 254
60 46 - 60 232
99 61 -> 221
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 8

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

OMR Omrežna skupina

Vrednost 915 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 254
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 199
3 03 - Celje, Trbovlje 147
4 04 - Kranj 91
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 130
7 07 - Novo Mesto, Krsko 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA Regija

Vrednost 924 Frekvenca
1 POMURSKA 42
2 PODRAVSKA 126
3 KOROSKA 28
4 SAVINJSKA 121
5 GORENJSKA 86
6 ZASAVSKA 23
7 OSREDNJA 251
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 52
10 GORISKA 65
11 OBALNO-KRASKA 44
12 KRASKA 23
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 933 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 296
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 137
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 50
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 110
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 126
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0 0.314 3.434 1 0.67

Vrednosti spremenljivk od 0.314028473289243 do 3.43418509909947

ANKETA Leto izvedbe raziskave

Vrednost 951 Frekvenca
2003 901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 2003 do 2003

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (2003). KORUP03 - STALIŠČA O KORUPCIJI; oktober 2003 [vprašalnik] (SI).

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. The World Bank Institute (2005). Working Papers and Articles: Corruption.

Povezane objave

 1. Toš, Niko (2003). KORUP03 - Stališča o korupciji - poročilo [ostalo gradivo] (SI).
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2005). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije. (2005). Stališča o korupciji 2003 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: KORUP03. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP03_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2005
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si