Socialna opora dijakov Gimnazije Poljane (2000)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SOCOM00
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SOCOM00_V1
Glavni avtor(ji):
 • Hlebec, Valentina
Izdelal datoteko podatkov:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Finančna podpora:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo; Program: P0-0509-0582 Družboslovna metodologija, statistika in informatika 1.1.1999 - 31.12.2003
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo; Projekt: J5-7772 Metodološki problemi zbiranja in analize podatkov v družboslovju (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana) 1.1.1996 - 30.6.2001

Serija:
 • SOCOM/Evalvacija kakovosti merskih instrumentov za merjenje socialnih omrežij

  Tudi v družboslovju naj bi empirično raziskovanje potekalo na osnovi čim bolj kvalitetnih podatkov. Izmerjene spremenljivke naj bi bile veljavne in zanesljive. Analize merske kakovosti anketno zbranih podatkov o medosebnih egocentričnih omrežjih so redke zaradi tako imenovanega "nested design". Pri egocentričnih omrežjih namreč vsaka opazovana oseba poroča o povezavah z različnim številom drugih posameznikov. Analize kakovosti podatkov o popolnih omrežjih so še redkejše, saj je rezultat merjenja posamezne relacije matrika. V pričujočih raziskavah je problem posebnega načrta pri egocentričnih omrežjih rešen tako, da so tipična vprašanja za identifikacijo članov osebnega egocentričnega omrežja, t.i. generatorji imen, uporabljeni v popolnih omrežjih. Matrike, ki so rezultat merjenja popolnega omrežja, se z vektorizacijo lahko pretvorijo v spremenljivke. Mersko kakovost tako pridobljenih spremenljivk pa lahko ocenjujemo s klasičnimi načini ocenjevanja kakovosti merjenja.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

kvaliteta podatkov, veljavnost, zanesljivost, učinek metode, popolno socialno omrežje, socialna opora, materialna opora, informacijska opora, emocionalna opora, druženje, merske lestvice, tehnike zbiranja podatkov, dajanje in prejemanje socialne opore, čas med zaporednimi ponovitvami meritev

Ključne besede ELSST:
ANKETA, MLADOSTNIK , SOCIALNI KAPITAL, SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Socialne strukture
Vsebinska področja ADP
omrežja socialne opore
zanesljivost in veljavnost merjenja


Povzetek:

Dopolnjen MTMM merski model, ki sta ga zasnovala Saris in Andrews (1991), je bil uporabljen za ocenjevanje merske kakovosti štirih dimenzij socialne opore zato, ker lahko z njim ocenimo veljavnost, zanesljivost in učinek metode za vsako spremenljivko posebej. Na osnovi teoretičnih in empiričnih spoznanj so bili oblikovani štirje omrežni generatorji za merjenje teoretično utemeljenih dimenzij socialne opore. Vsebina omrežnih generatorjev za merjenje materialne, informacijske in emocionalne opore ter druženja je bila prilagojena značilnostim eksperimentalnih skupin - trem razredom tretjega letnika gimnazije Poljane v Ljubljani. Zasnovan je bil kompleksen eksperimentalni načrt za iskanje dejavnikov, ki vplivajo na kakovost merjenja socialne opore z anketnim vprašalnikom. Eksperimentalni načrt vsebuje značilnosti merskega instrumenta, ki lahko vplivajo na ocene zanesljivosti, veljavnosti in učinka metod, katere so raziskovalci kakovosti podatkov, pridobljenih z anketo, že spoznali za pomembne. V eksperimentalnem načrtu so bile vključene tri različne merske lestvice (pet stopenjska ordinalna lestvica z označenimi ekstremi, enajst stopenjska ordinalna lestvica in tri stopenjska ordinalna lestvica), ena tehnika zbiranja podatkov (naštevanje po spominu), dajanje socialne opore (osnovna vprašanja - sprejemanje), z omejitvijo števila izbir (tri izbire) in brez omejitve ter čas med zaporednimi ponovitvami meritev (en teden). glej: Evaluation of survey measurement instruments for measuring social networks

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2000
Čas izdelave: 2000
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ljubljana

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Dijaki treh razredov tretjega letnika Gimnazije Poljane v Ljubljani

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za metodologijo in informatiko

Tip vzorca:

Ne-slučajno vzorčenje: na prvem koraku so bili izbrani trije razredi tretjega letnika; znotraj razredov so bili anketirani vsi dijaki.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevana anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 15e_1L4s_o1_i12a - 15. eksperiment, materialna opora, ordinalna z vsemi ozn.vred., spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 21

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 15e_1L5s_o1_i11a - 15. eksperiment, materialna opora, ordinalna 11 stopenjska, spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 21

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 15e_2L4s_o1_i12a - 15. eksperiment, informacijska opora, ordinalna z vsemi ozn.vred., spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 21

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 15e_2L5s_o1_i11a - 15. eksperiment, informacijska opora, ordinalna 11 stopenjska, spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 21

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 15e_3L4s_o1_i12a - 15. eksperiment, neformalno druženje, ordinalna z vsemi ozn.vred., spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 21

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 15e_3L5s_o1_i11a - 15. eksperiment, neformalno druženje, ordinalna 11 stopenjska, spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 21

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 15e_4L4s_o1_i12a - 15. eksperiment, emocionalna opora, ordinalna z vsemi ozn.vred., spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 21

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 15e_4L5s_o1_i11a - 15. eksperiment, emocionalna opora, ordinalna 11 stopenjska, spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 21

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 16e_1L5s_o1_i12a - 16. eksperiment, materialna opora, ordinalna 11 stopenjska, spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 25

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 16e_1L6s_o2_i11a - 16. eksperiment, materialna opora, ordinalna 3 stopenjska, spominska metoda, 3 enote, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 25

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 16e_2L5s_o1_i12a - 16. eksperiment, informacijska opora, ordinalna 11 stopenjska, spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 25

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 16e_2L6s_o2_i11a - 16. eksperiment, informacijska opora, ordinalna 3 stopenjska, spominska metoda, 3 enote, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 25

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 16e_3L5s_o1_i12a - 16. eksperiment, neformalno druženje, ordinalna 11 stopenjska, spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašan [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 25

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 16e_3L6s_o2_i11a - 16. eksperiment, neformalno druženje, ordinalna 3 stopenjska, spominska metoda, 3 enote, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 25

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 16e_4L5s_o1_i12a - 16. eksperiment, emocionalna opora, ordinalna 11 stopenjska, spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 25

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 16e_4L6s_o2_i11a - 16. eksperiment, emocionalna opora, ordinalna 3 stopenjska, spominska metoda, 3 enote, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 25

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 17e_1L4s_o1_i11a - 17. eksperiment, materialna opora, ordinalna z vsemi ozn.vred., spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 1. merska lestivca, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 26

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 17e_1L6s_o2_i12a - 17. eksperiment, materialna opora, ordinalna 3 stopenjska, spominska metoda, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 26

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 17e_2L4s_o1_i11a - 17. eksperiment, informacijska opora, ordinalna z vsemi ozn.vred., spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 26

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 17e_2L6s_o2_i12a - 17. eksperiment, informacijska opora, ordinalna 3 stopenjska, spominska metoda, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 26

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 17e_3L4s_o1_i11a - 17. eksperiment, neformalno druženje, ordinalna z vsemi ozn.vred., spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 26

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 17e_3L6s_o2_i12a - 17. eksperiment, neformalno druženje, ordinalna 3 stopenjska, spominska metoda, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestivca, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 26

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 17e_4L4s_o1_i11a - 17. eksperiment, emocionalna opora, ordinalna z vsemi ozn.vred., spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 26

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM00 - 17e_4L6s_o2_i12a - 17. eksperiment, emocionalna opora, ordinalna 3 stopenjska, spominska metoda, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2000

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 26

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
socom01

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
socom01

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Hlebec, Valentina (2000). SOCOM00 - e15 - vprašalnik [vprašalnik].
 2. Hlebec, Valentina (2000). SOCOM00 - e16 - vprašalnik [vprašalnik].
 3. Hlebec, Valentina (2000). SOCOM00 - e17 - vprašalnik [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. HLEBEC, Valentina (1999). Evaluation of survey measurement instruments for measuring social networks.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si