Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POPIS15C
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POPIS15C_V1
Glavni avtor(ji):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2017)

Finančna podpora:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001 - Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2015 (Uradni list RS, št. 83/14 in 32/15).

Serija:
  • POPIS/Popis

    Namen popisov prebivalstva je zbrati podatke o stanju in spremembah v demografskih, ekonomskih, izobraževalnih, naselitvenih in bivalnih razmerah. Popisi prebivalstva zajemajo celotno populacijo in zagotavljajo najzanesljivejše kazalce opazovanih lastnosti v primerjavah skozi čas in med državami, ki se uporabljajo kot kriterij za umerjanje drugih podatkov. Popis omogoča tudi najbolj podrobno členitev pregledov stanja po geografskih enotah. Tako predstavlja tudi trajno podlago za oblikovanje zakonskih ukrepov in politik. Prvi sodobni popis prebivalstva, ki vključuje slovensko ozemlje, je izvedla Avstro-Ogrska leta 1857, sledili pa so leta 1869, 1880, 1900 in 1910. Popisoma 1921 in 1931 je sledilo vsebinsko bolj skromen popis leta 1948, namenjen zlasti ugotavljanju stanja prebivalstva po vojni. Sledili so popisi leta 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 in Registrski popis 2011 in 2015. Popisi so se deloma razlikovali med sabo po izboru spremenljivk in podrobnih metodoloških pristopih, kar je potrebno upoštevati pri primerjavah.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: tip družine, struktura družine, status aktivnosti
Ključne besede ELSST:
OTROK , DRUŽINA

Vsebinska področja CESSDA
DEMOGRAFIJA (PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI) - Popisi
Vsebinsko področja CERIF
Demografija
Vsebinska področja ADP
DRUŽINA


Povzetek:

Registrski popis 2015 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih, družinah in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu. S prehodom na registrski popis se je Slovenija pridružila redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle z namenom zmanjšati administrativne ovire in znižati stroške raziskovanja. Podatkovna datoteka zajema 5 % vzorec populacije iz registrskega popisa 2015, ki so člani družine in je statistično zaščitena. Podatki so primerni le za izobraževalni namen.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. januar 2015
Čas izdelave: 2017
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Osebe z običajnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Zajete so vse osebe, ki imajo v Sloveniji običajno prebivališče na osnovi prijavljenega prebivališča (stalno ali začasno) in so hkrati člani družine. Družina je opredeljena kot življenjska skupnost najmanj dveh oseb v okviru zasebnega gospodinjstva.

Izključeni:

Vsi tisti, ki niso člani družine.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Verjetnostno: stratificirano

Vzorec je stratificiran glede na spol, starostne skupine in družinski tip osebe. Velikost vzorca je 5 % osnovne populacije, ki jo predstavljajo osebe, ki so člani družine in je bila vzeta iz registrskega popisa 2015.

Način zbiranja podatkov:

Kompilacija/sinteza

Uteževanje:

Spremenljivka "utez" dvajsetkratno pomnoži deleže na 5-odstotnih vzorcih in jih tako priredi populacijskim. Vrednost uteži je za vse enote enaka 20.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: POPIS15C - Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 12
  • število enot: 83944

Verzija: december 2017

Spremenljivke

tip_druz Tip družine

Tip družine

Vrednost 13 Frekvenca
1 Zakonca brez otrok 13127
2 Zakonca z otroki 41091
3 Mati z otroki 13799
4 Oče z otroki 2936
5 Zunajzakonska partnerja brez otrok 1457
6 Zunajzakonska partnerja z otroki 10787
-1 Statistična zaščita 747
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83197 1663940 747 14940

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

go_pol1 Družinski tip osebe

Družinski tip osebe

Vrednost 22 Frekvenca
1 Zakonec, partner brez otrok 14677
2 Starš 35714
3 Otrok 33367
-1 Statistična zaščita 186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83758 1675160 186 3720

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

vzp_druz Indikator vzpostavljenosti družine

Indikator vzpostavljenosti družine

Vrednost 31 Frekvenca
1 Vzpostavljena družina 2317
2 Ni vzpostavljena družina 48156
3 Vzpostavljenosti ni mogoče ugotoviti, ker manjka vsaj en identifikator starša 1560
-2 Ni dvostarševska družina z otroki 31527
-1 Statistična zaščita 384
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52033 1040660 31911 638220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

tip_druz Tip družine

Tip družine

Vrednost 112 Frekvenca
1 Zakonca brez otrok 13127
2 Zakonca z otroki 41091
3 Mati z otroki 13799
4 Oče z otroki 2936
5 Zunajzakonska partnerja brez otrok 1457
6 Zunajzakonska partnerja z otroki 10787
-1 Statistična zaščita 747
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83197 1663940 747 14940

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

go_pol1 Družinski tip osebe

Družinski tip osebe

Vrednost 211 Frekvenca
1 Zakonec, partner brez otrok 14677
2 Starš 35714
3 Otrok 33367
-1 Statistična zaščita 186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83758 1675160 186 3720

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

vzp_druz Indikator vzpostavljenosti družine

Indikator vzpostavljenosti družine

Vrednost 310 Frekvenca
1 Vzpostavljena družina 2317
2 Ni vzpostavljena družina 48156
3 Vzpostavljenosti ni mogoče ugotoviti, ker manjka vsaj en identifikator starša 1560
-2 Ni dvostarševska družina z otroki 31527
-1 Statistična zaščita 384
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52033 1040660 31911 638220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

star1 Starost

Starost

Vrednost 49 Frekvenca
1 0-4 leta 5401
2 5-9 let 5122
3 10-14 let 4530
4 15-19 let 4474
5 20-24 let 4336
6 25-29 let 5618
7 30-34 let 6360
8 35-39 let 6773
9 40-44 let 6230
10 45-49 let 6422
11 50-54 let 6310
12 55-59 let 5974
13 60-64 let 5409
14 65-69 let 3774
15 70-74 let 3056
16 75-70 let 2208
17 80-84 let 1294
18 85 in več let 629
-1 Statistična zaščita 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83920 1678400 24 480

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

sp Spol

Spol

Vrednost 58 Frekvenca
1 Moški 41912
2 Ženska 42032
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83944 1678880 0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

st_ot_dr Število otrok, ki živijo v družini

Število otrok, ki živijo v družini

Vrednost 67 Frekvenca
0 Družina brez otrok 14677
1 En otrok v družini 30079
2 Dva otroka v družini 29417
3 Trije otroci v družini 7422
4 Štirje ali več otrok v družini 1969
-1 Statistična zaščita 380
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83564 1671280 380 7600

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

roj_st1 Število živorojenih otrok

Število živorojenih otrok

Vrednost 76 Frekvenca
0 Ni rodila 7966
1 Rodila enega otroka 7020
2 Rodila dva otroka 14449
3 Rodila tri otroke 3857
4 Rodila štiri ali več otrok 1282
-2 Ni smiselno (moški ali oseba, stara 14 let ali manj) 49218
-1 Statistična zaščita 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34574 691480 49370 987400

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

akt2 Status aktivnosti

Status aktivnosti

Vrednost 85 Frekvenca
1 Zaposlen 34691
2 Brezposlen 4775
3 Se izobražuje 7129
4 Upokojenec 17511
5 Drug neaktiven 4637
-2 Ni smiselno (oseba, stara 14 let ali manj) 15053
-1 Statistična zaščita 148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68743 1374860 15201 304020

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

izb2 Izobrazba

Izobrazba

Vrednost 94 Frekvenca
1 Osnovnošolska ali manj 16678
2 Nižja, srednja poklicna 15066
3 Srednja strokovna, splošna 21537
4 Visokošolska 1. stopnje 7383
5 Visokošolska 2. stopnje 6981
6 Visokošolska 3. stopnje 1206
-2 Ni smiselno (oseba, stara 14 let ali manj) 15053
-1 Statistična zaščita 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68851 1377020 15093 301860

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

st_urb1 Stopnja urbanizacije

Stopnja urbanizacije

Vrednost 103 Frekvenca
1 Urbano 43740
2 Neurbano 40204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83944 1678880 0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

id Identifikator

Identifikator

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83944 1678880 0 0

utez Utež

Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83944 0 20 20 20 0

Vrednosti spremenljivk od 20 do 20

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Statistični urad Republike Slovenije. (2017). Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: POPIS15C. https://doi.org/10.17898/ADP_POPIS15C_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2017
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si