Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Basic Study Information

ADP - IDNo: POPIS15C
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POPIS15C_V1
Main author(s):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2017)

Funding agency:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001 - Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2015 (Uradni list RS, št. 83/14 in 32/15).

Project number:

Uradni list RS, št. 45/1995 (None)

Series:
  • POPIS/Popis

    Namen popisov prebivalstva je zbrati podatke o stanju in spremembah v demografskih, ekonomskih, izobraževalnih, naselitvenih in bivalnih razmerah. Popisi prebivalstva zajemajo celotno populacijo in zagotavljajo najzanesljivejše kazalce opazovanih lastnosti v primerjavah skozi čas in med državami, ki se uporabljajo kot kriterij za umerjanje drugih podatkov. Popis omogoča tudi najbolj podrobno členitev pregledov stanja po geografskih enotah. Tako predstavlja tudi trajno podlago za oblikovanje zakonskih ukrepov in politik. Prvi sodobni popis prebivalstva, ki vključuje slovensko ozemlje, je izvedla Avstro-Ogrska leta 1857, sledili pa so leta 1869, 1880, 1900 in 1910. Popisoma 1921 in 1931 je sledilo vsebinsko bolj skromen popis leta 1948, namenjen zlasti ugotavljanju stanja prebivalstva po vojni. Sledili so popisi leta 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 in Registrski popis 2011 in 2015. Popisi so se deloma razlikovali med sabo po izboru spremenljivk in podrobnih metodoloških pristopih, kar je potrebno upoštevati pri primerjavah.

Study Content

Keywords ADP: tip družine, struktura družine, status aktivnosti

Keywords ELSST:
OTROK , DRUŽINA

Topic Classification CESSDA
DEMOGRAFIJA (PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI) - Popisi
Topic Classification CERIF
Demografija
Topic Classification ADP
DRUŽINA


Abstract:

Registrski popis 2015 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih, družinah in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu. S prehodom na registrski popis se je Slovenija pridružila redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle z namenom zmanjšati administrativne ovire in znižati stroške raziskovanja. Podatkovna datoteka zajema 5 % vzorec populacije iz registrskega popisa 2015, ki so člani družine in je statistično zaščitena. Podatki so primerni le za izobraževalni namen.

Methodology


Collection date: 1. januar 2015
Date of production: 2017
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Osebe z običajnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Zajete so vse osebe, ki imajo v Sloveniji običajno prebivališče na osnovi prijavljenega prebivališča (stalno ali začasno) in so hkrati člani družine. Družina je opredeljena kot življenjska skupnost najmanj dveh oseb v okviru zasebnega gospodinjstva.

Excluded:

Vsi tisti, ki niso člani družine.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Verjetnostno: stratificirano

Vzorec je stratificiran glede na spol, starostne skupine in družinski tip osebe. Velikost vzorca je 5 % osnovne populacije, ki jo predstavljajo osebe, ki so člani družine in je bila vzeta iz registrskega popisa 2015.

Mode of data collection:

Kompilacija/sinteza

Weighting:

Spremenljivka "utez" dvajsetkratno pomnoži deleže na 5-odstotnih vzorcih in jih tako priredi populacijskim. Vrednost uteži je za vse enote enaka 20.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: POPIS15C - Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 12
  • number of units: 83944

Version: december 2017

Variable list

tip_druz Tip družine

Tip družine

Value 13 Frequency
1 Zakonca brez otrok 13127
2 Zakonca z otroki 41091
3 Mati z otroki 13799
4 Oče z otroki 2936
5 Zunajzakonska partnerja brez otrok 1457
6 Zunajzakonska partnerja z otroki 10787
-1 Statistična zaščita 747
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83197 1663940 747 14940

Valid range from 1 to 6

go_pol1 Družinski tip osebe

Družinski tip osebe

Value 22 Frequency
1 Zakonec, partner brez otrok 14677
2 Starš 35714
3 Otrok 33367
-1 Statistična zaščita 186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83758 1675160 186 3720

Valid range from 1 to 3

vzp_druz Indikator vzpostavljenosti družine

Indikator vzpostavljenosti družine

Value 31 Frequency
1 Vzpostavljena družina 2317
2 Ni vzpostavljena družina 48156
3 Vzpostavljenosti ni mogoče ugotoviti, ker manjka vsaj en identifikator starša 1560
-2 Ni dvostarševska družina z otroki 31527
-1 Statistična zaščita 384
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52033 1040660 31911 638220

Valid range from 1 to 3

tip_druz Tip družine

Tip družine

Value 112 Frequency
1 Zakonca brez otrok 13127
2 Zakonca z otroki 41091
3 Mati z otroki 13799
4 Oče z otroki 2936
5 Zunajzakonska partnerja brez otrok 1457
6 Zunajzakonska partnerja z otroki 10787
-1 Statistična zaščita 747
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83197 1663940 747 14940

Valid range from 1 to 6

go_pol1 Družinski tip osebe

Družinski tip osebe

Value 211 Frequency
1 Zakonec, partner brez otrok 14677
2 Starš 35714
3 Otrok 33367
-1 Statistična zaščita 186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83758 1675160 186 3720

Valid range from 1 to 3

vzp_druz Indikator vzpostavljenosti družine

Indikator vzpostavljenosti družine

Value 310 Frequency
1 Vzpostavljena družina 2317
2 Ni vzpostavljena družina 48156
3 Vzpostavljenosti ni mogoče ugotoviti, ker manjka vsaj en identifikator starša 1560
-2 Ni dvostarševska družina z otroki 31527
-1 Statistična zaščita 384
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52033 1040660 31911 638220

Valid range from 1 to 3

star1 Starost

Starost

Value 49 Frequency
1 0-4 leta 5401
2 5-9 let 5122
3 10-14 let 4530
4 15-19 let 4474
5 20-24 let 4336
6 25-29 let 5618
7 30-34 let 6360
8 35-39 let 6773
9 40-44 let 6230
10 45-49 let 6422
11 50-54 let 6310
12 55-59 let 5974
13 60-64 let 5409
14 65-69 let 3774
15 70-74 let 3056
16 75-70 let 2208
17 80-84 let 1294
18 85 in več let 629
-1 Statistična zaščita 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83920 1678400 24 480

Valid range from 1 to 18

sp Spol

Spol

Value 58 Frequency
1 Moški 41912
2 Ženska 42032
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83944 1678880 0 0

Valid range from 1 to 2

st_ot_dr Število otrok, ki živijo v družini

Število otrok, ki živijo v družini

Value 67 Frequency
0 Družina brez otrok 14677
1 En otrok v družini 30079
2 Dva otroka v družini 29417
3 Trije otroci v družini 7422
4 Štirje ali več otrok v družini 1969
-1 Statistična zaščita 380
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83564 1671280 380 7600

Valid range from 0 to 4

roj_st1 Število živorojenih otrok

Število živorojenih otrok

Value 76 Frequency
0 Ni rodila 7966
1 Rodila enega otroka 7020
2 Rodila dva otroka 14449
3 Rodila tri otroke 3857
4 Rodila štiri ali več otrok 1282
-2 Ni smiselno (moški ali oseba, stara 14 let ali manj) 49218
-1 Statistična zaščita 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34574 691480 49370 987400

Valid range from 0 to 4

akt2 Status aktivnosti

Status aktivnosti

Value 85 Frequency
1 Zaposlen 34691
2 Brezposlen 4775
3 Se izobražuje 7129
4 Upokojenec 17511
5 Drug neaktiven 4637
-2 Ni smiselno (oseba, stara 14 let ali manj) 15053
-1 Statistična zaščita 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68743 1374860 15201 304020

Valid range from 1 to 5

izb2 Izobrazba

Izobrazba

Value 94 Frequency
1 Osnovnošolska ali manj 16678
2 Nižja, srednja poklicna 15066
3 Srednja strokovna, splošna 21537
4 Visokošolska 1. stopnje 7383
5 Visokošolska 2. stopnje 6981
6 Visokošolska 3. stopnje 1206
-2 Ni smiselno (oseba, stara 14 let ali manj) 15053
-1 Statistična zaščita 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68851 1377020 15093 301860

Valid range from 1 to 6

st_urb1 Stopnja urbanizacije

Stopnja urbanizacije

Value 103 Frequency
1 Urbano 43740
2 Neurbano 40204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83944 1678880 0 0

Valid range from 1 to 2

id Identifikator

Identifikator

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83944 1678880 0 0

utez Utež

Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83944 0 20 20 20 0

Valid range from 20 to 20

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Statistični urad Republike Slovenije. (2017). Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: POPIS15C. https://doi.org/10.17898/ADP_POPIS15C_V1

COBISS.SI
Publication date: 2017
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si