Registrski popis 2011: Podatki brez omejitev zaupnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: POPIS11
Main author(s):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Funding agency:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2011.

Project number:

Uradni list RS: 93/2010 (None)

Series:
 • POPIS/Popis

  Namen popisov prebivalstva je zbrati podatke o stanju in spremembah v demografskih, ekonomskih, izobraževalnih, naselitvenih in bivalnih razmerah. Popisi prebivalstva zajemajo celotno populacijo in zagotavljajo najzanesljivejše kazalce opazovanih lastnosti v primerjavah skozi čas in med državami, ki se uporabljajo kot kriterij za umerjanje drugih podatkov. Popis omogoča tudi najbolj podrobno členitev pregledov stanja po geografskih enotah. Tako predstavlja tudi trajno podlago za oblikovanje zakonskih ukrepov in politik. Vzorec mikropodatkov iz popisa je dragocen vir za znanstvene in izobraževalne namene, saj omogoča poljubno pregledovanje večih spremenljivk hkrati in s tem poglobljeno raziskovanje ozadij posameznih pojavov. Prvi sodobni popis prebivalstva, ki vključuje slovensko ozemlje, je izvedla Avstro-Ogrska leta 1857, sledili pa so leta 1869, 1880, 1900 in 1910. Popisoma 1921 in 1931 je sledilo vsebinsko bolj skromen popis leta 1948, namenjen zlasti ugotavljanju stanja prebivalstva po vojni. Sledili so popisi leta 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 in prvi Registrski popis 2011. Popisi so se deloma razlikovali med sabo po izboru spremenljivk in podrobnih metodoloških pristopih, kar je potrebno upoštevati pri primerjavah.

Study Content

Keywords:

demografske značilnosti, zakonski stan, otroci, prebivališče, priseljenci, selitve, status aktivnosti, zaposlitvene značilnosti, tip gospodinjstva, struktura gospodinjstva, stanovanjsko razmerje gospodinjstva, tip družine, struktura družine, tip bivalnih prostorov, lastništvo bivalnih prostorov, struktura bivalnih prostorov, inštalacijski priključki, značilnosti stavbe bivalnih prostorov, namen rabe bivalnih prostorov

Keywords ELSST:
POPISNI PODATEK, STATISTIKA, GOSPODINJSTVO, STANOVANJE, STANOVANJE, DEMOGRAFSKA STATISTIKA, DRUŽINA, DEMOGRAFIJA, MIGRACIJE PREBIVALSTVA

Topic Classification CESSDA
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - selitve
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - bivalne razmere
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - popisi
Topic Classification CERIF
Demografija
Topic Classification ADP
Demografske značilnosti prebivalstva
Selitve prebivalstva
Aktivnost prebivalstva
Izobrazba
Gospodinjstva
Družine
Stanovanja
Naseljenost stanovanj


Abstract:

Registrski popis 2011 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih, družinah in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu. S prehodom na registrski popis se je Slovenija pridružila redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle z namenom zmanjšati administrativne ovire in znižati stroške raziskovanja. Deinvidualizirane mikropodatkovne datoteke, dostopne v varovanem okolju Statističnega urada Republike Slovenije, obsegajo celotno populacijo in večino originalnih spremenljivk Registrskega popisa 2011.

Methodology


Collection date: 1. januar 2011
Date of production: 2011
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

(1) posameznik

(2) gospodinjstvo

(3) družina

(4) stanovanje

Universe:

(1) Osebe z običajnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Zajete so vse osebe, ki imajo v Sloveniji običajno prebivališče na osnovi prijavljenega prebivališča (stalno ali začasno).

(2) Zasebna in skupinska gospodinjstva v Republiki Sloveniji - skupnosti prebivalcev (ali prebivalci, ki živijo sami), ki prebivajo v istem stanovanju in imajo opredeljeno isto številko gospodinjstva.

(3) Družine v Republiki Sloveniji. Družina je opredeljena kot življenjska skupnost najmanj dveh oseb v okviru zasebnega gospodinjstva.

(4) Običajna in skupinska stanovanja in drugi naseljeni prostori v Republiki Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Urejanje, združevanje in obdelava administrativnih podatkov.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Contact: Danilo Dolenc

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Basic Data File Description

Title of Data file: Registrski popis 2011 - oseba [datoteka podatkov]

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 89
 • number of units: 2050189

Version: 1. oktober 2014

Title of Data file: Registrski popis 2011 - gospodinjstvo [datoteka podatkov]

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 115
 • number of units: 813531

Version: 1. oktober 2014

Title of Data file: Registrski popis 2011 - družina [datoteka podatkov]

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 63
 • number of units: 567347

Version: 1. oktober 2014

Title of Data file: Registrski popis 2011 - stanovanje [datoteka podatkov]

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 61
 • number of units: 846787

Version: 1. oktober 2014

Variable list

GO_OS Stevilo oseb v gospodinjstvu

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

REF_GO Razmerje do referencne osebe gospodinjstva

Value 22 Frequency
0 Referencna oseba gospodinjstva 0
1 Moz / zena 0
2 Zunajzakonski partner / Zunajzakonska partnerka 0
3 Sin / Hci 0
5 Oce / Mati 0
6 Tast / Tasca 0
7 Stari oce / Stara mati 0
8 Zet / Snaha 0
9 Vnuk / Vnukinja 0
10 Brat / Sestra 0
11 Necak / Necakinja 0
12 Druga oblika sorodstva 0
13 Ni sorodnik 0
18 Zunajzakonski partner / Zunajzakonska partnerka sina/hcerke 0
21 Clan skupinskega gospodinjstva 0
31 Clan posebnega gospodinjstva 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 0 to 31

DRUZ_ZS Zaporedna stevilka druzine v gospodinjstvu

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

GO_OS Stevilo oseb v gospodinjstvu

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

REF_GO Razmerje do referencne osebe gospodinjstva

Value 2270 Frequency
0 Referencna oseba gospodinjstva 0
1 Moz / zena 0
2 Zunajzakonski partner / Zunajzakonska partnerka 0
3 Sin / Hci 0
5 Oce / Mati 0
6 Tast / Tasca 0
7 Stari oce / Stara mati 0
8 Zet / Snaha 0
9 Vnuk / Vnukinja 0
10 Brat / Sestra 0
11 Necak / Necakinja 0
12 Druga oblika sorodstva 0
13 Ni sorodnik 0
18 Zunajzakonski partner / Zunajzakonska partnerka sina/hcerke 0
21 Clan skupinskega gospodinjstva 0
31 Clan posebnega gospodinjstva 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 0 to 31

DRUZ_ZS Zaporedna stevilka druzine v gospodinjstvu

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

DRUZ_POL Polozaj v druzini

Value 4268 Frequency
1 Stars / zakonec 0
2 Otrok v zakonski skupnosti 0
3 Zunajzakonski partner 0
4 Otrok v zunajzakonski skupnosti 0
5 Samski stars 0
6 Otrok v enostarsevski druzini 0
7 Stari stars 0
8 Stara starsa 0
9 Vnuk 0
10 Brat / Sestra 0
11 Ni clan druzine 0
12 Clan skupinskega / posebnega gospodinjstva 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 12

GO_GEN Generacija v gospodinjstvu

Value 5267 Frequency
1 Prva generacija 0
2 Druga generacija 0
3 Tretja generacija 0
4 Cetrta generacija 0
6 Enoclansko gospodinjstvo 0
7 Skupinsko / posebno gospodinjstvo 0
9 Neznano 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 9

GO_POL Polozaj v gospodinjstvu

Value 6266 Frequency
1 Zakonec brez otrok 0
2 Zakonec z otroki 0
3 Mati z otroki 0
4 Oce z otroki 0
5 Zunajzakonski partner brez otrok 0
6 Zunajzakonski partner z otroki 0
7 Otrok v zakonski skupnosti 0
8 Otrok v enostarsevski druzini, zivi z mamo 0
9 Otrok v enostarsevski druzini, zivi z ocetom 0
10 Otrok v zunajzakonski skupnosti 0
11 Ni clan druzine, zivi sam 0
12 Ni clan druzine, zivi v druzinskem gospodinjstvu 0
13 Ni clan druzine, zivi v nedruzinskem gospodinjstvu sorodniko 0
14 Ni clan druzine, zivi v nedruzinskem gospodinjstvu starih st 0
15 Ni clan druzine, zivi v nedruzinskem gospodinjstvu bratov in 0
16 Clan skupinskega gospodinjstva 0
17 Clan posebnega gospodinjstva 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 17

TIP_DRUZ Tip druzine

Value 7265 Frequency
1 Zakonca brez otrok 0
2 Zakonca z otroki 0
3 Mati z otroki 0
4 Oce z otroki 0
5 Zunajzakonska partnerja 0
6 Zunajzakonska partnerja z otroki 0
7 Stari stars z vnuki 0
8 Stara starsa z vnuki 0
9 Bratje / sestre 0
10 Ni clan druzine 0
11 Clan skupinskega gospodinjstva 0
12 Clan posebnega gospodinjstva 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 12

TIP_GO Tip gospodinjstva

Value 8264 Frequency
1 Enoclansko 0
2 Vecclansko nedruzinsko sorodnikov in nesorodnikov 0
3 Vecclansko nedruzinsko starih starsev, vnukov oz. bratov in 0
4 Vecclansko enodruzinsko 0
5 Vecclansko enodruzinsko razsirjeno 0
6 Vecclansko dvo- ali vecdruzinsko 0
7 Vecclansko dvo- ali vecdruzinsko razsirjeno 0
8 Skupinsko gospodinjstvo 0
9 Posebno gospodinjstvo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 9

PREB Tip prebivalca

Value 9263 Frequency
1 Drzavljan RS z obicajnim prebivaliscem na stalnem naslovu 0
2 Drzavljan RS z obicajnim prebivaliscem na zacasnem naslovu 0
3 Tuj drzavljan z obicajnim prebivaliscem na stalnem naslovu 0
4 Tuj drzavljan z obicajnim prebivaliscem na zacasnem naslovu 0
5 Drzavljan RS s stalnim prebivaliscem v Sloveniji in obicajni 0
6 Oseba, ki ima v Sloveniji prijavljeno prebivalisce, po stati 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 6

SP Spol

Value 10262 Frequency
1 Moski 0
2 Zenska 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

STAR Dopolnjena leta starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

ZS Formalni zakonski stan

Value 12260 Frequency
1 Samski 0
2 Porocen 0
3 Vdovec 0
4 Razvezan 0
5 Istospolna partnerska skupnost (IPS) 0
6 Prenehanje IPS - smrt 0
7 Prenehanje IPS - odlocba 0
9 Neznano 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 9

DRZ Drzavljanstvo

Value 13259 Frequency
4 Afganistan 0
8 Albanija 0
9 Kosovo 0
12 Alzirija 0
16 Ameriska Samoa 0
20 Andora 0
24 Angola 0
31 Azerbajdzan 0
32 Argentina 0
36 Avstralija 0
40 Avstrija 0
44 Bahami 0
50 Banglades 0
51 Armenija 0
52 Barbados 0
56 Belgija 0
68 Bolivija, vecnacionalna drzava 0
70 Bosna in Hercegovina 0
72 Bocvana 0
76 Brazilija 0
84 Belize 0
86 Britansko ozemlje Indijskega oceana 0
90 Salomonovi otoki 0
96 Brunej, Drzava 0
100 Bolgarija 0
104 Mjanmar 0
108 Burundi 0
112 Belorusija 0
116 Kambodza 0
120 Kamerun 0
124 Kanada 0
132 Zelenortski otoki 0
136 Kajmanski otoki 0
140 Srednjeafriska republika 0
144 Srilanka 0
148 Cad 0
152 Cile 0
156 Kitajska 0
158 Tajvan, Provinca Kitajske 0
170 Kolumbija 0
174 Komori 0
178 Kongo 0
180 Kongo, Demokraticna republika 0
188 Kostarika 0
191 Hrvaska 0
192 Kuba 0
196 Ciper 0
200 Ceskoslovaska 0
203 Ceska republika 0
204 Benin 0
208 Danska 0
212 Dominika 0
214 Dominikanska republika 0
218 Ekvador 0
222 Salvador 0
231 Etiopija 0
232 Eritreja 0
233 Estonija 0
242 Fidzi 0
246 Finska 0
250 Francija 0
254 Francoska Gvajana 0
258 Francoska Polinezija 0
262 Dzibuti 0
266 Gabon 0
268 Gruzija 0
270 Gambija 0
275 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
276 Nemcija 0
288 Gana 0
300 Grcija 0
320 Gvatemala 0
324 Gvineja 0
328 Gvajana 0
332 Haiti 0
336 Sveti sedez (Vatikanska mestna drzava) 0
340 Honduras 0
344 Hongkong 0
348 Madzarska 0
352 Islandija 0
356 Indija 0
360 Indonezija 0
364 Iran (Islamska republika) 0
368 Irak 0
372 Irska 0
376 Izrael 0
380 Italija 0
384 Slonokoscena obala 0
388 Jamajka 0
392 Japonska 0
398 Kazahstan 0
400 Jordanija 0
404 Kenija 0
408 Koreja, Demokraticna ljudska republika 0
410 Koreja, Republika 0
414 Kuvajt 0
417 Kirgizistan 0
418 Laoska ljudska demokraticna republika 0
422 Libanon 0
428 Latvija 0
430 Liberija 0
434 Libija 0
438 Lihtenstajn 0
440 Litva 0
442 Luksemburg 0
450 Madagaskar 0
454 Malavi 0
458 Malezija 0
466 Mali 0
470 Malta 0
480 Mauritius 0
484 Mehika 0
492 Monako 0
496 Mongolija 0
498 Moldavija, Republika 0
499 Crna Gora 0
500 Montserrat 0
504 Maroko 0
508 Mozambik 0
512 Oman 0
516 Namibija 0
524 Nepal 0
528 Nizozemska 0
530 Nizozemski Antili 0
533 Aruba 0
554 Nova Zelandija 0
558 Nikaragva 0
566 Nigerija 0
578 Norveska 0
586 Pakistan 0
591 Panama 0
598 Papua Nova Gvineja 0
600 Paragvaj 0
604 Peru 0
608 Filipini 0
616 Poljska 0
620 Portugalska 0
624 Gvineja Bissau 0
626 Vzhodni Timor 0
630 Portoriko 0
634 Katar 0
642 Romunija 0
643 Ruska federacija 0
646 Ruanda 0
659 Saint Kitts in Nevis 0
662 Saint Lucia 0
682 Saudova Arabija 0
686 Senegal 0
688 Srbija 0
694 Sierra Leone 0
702 Singapur 0
703 Slovaska 0
704 Vietnam 0
705 Slovenija 0
706 Somalija 0
710 Juzna Afrika 0
716 Zimbabve 0
724 Spanija 0
729 Sudan 0
732 Zahodna Sahara 0
736 Sudan 0
740 Surinam 0
752 Svedska 0
756 Svica 0
760 Sirska arabska republika 0
762 Tadzikistan 0
764 Tajska 0
768 Togo 0
780 Trinidad in Tobago 0
784 Zdruzeni arabski emirati 0
788 Tunizija 0
792 Turcija 0
795 Turkmenistan 0
800 Uganda 0
804 Ukrajina 0
807 Makedonija 0
810 Sovjetska zveza 0
818 Egipt 0
826 Zdruzeno kraljestvo 0
834 Tanzanija, Zdruzena republika 0
840 Zdruzene drzave 0
854 Burkina Faso 0
858 Urugvaj 0
860 Uzbekistan 0
862 Venezuela, Bolivarska republika 0
876 Otoki Wallis in Futuna 0
887 Jemen 0
890 Jugoslavija 0
891 Srbija in crna Gora 0
894 Zambija 0
901 Kosovo 0
995 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
998 Tujina 0
999 Neznana drzava 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 4 to 999

OBC Obcina - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

NAS Naselje - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

PP_IND Indikator prvega prebivalisca

Value 16256 Frequency
1 Naselje prebivalisca 0
2 Drugo naselje v Sloveniji 0
3 Tujina 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 3

PP_VIR Vir podatka o prvem prebivaliscu

Value 17255 Frequency
1 Popis 2002 0
2 Statisticno raziskovanje o rojenih 2002-2010 0
3 Statisticno raziskovanje o priseljenih iz tujine 2002-2010 0
4 Statisticne metode 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 4

PP_OBC Obcina prvega prebivalisca - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

PP_DRZ Drzava prvega prebivalisca

Value 19253 Frequency
4 Afganistan 0
8 Albanija 0
9 Kosovo 0
12 Alzirija 0
16 Ameriska Samoa 0
20 Andora 0
24 Angola 0
31 Azerbajdzan 0
32 Argentina 0
36 Avstralija 0
40 Avstrija 0
44 Bahami 0
50 Banglades 0
51 Armenija 0
52 Barbados 0
56 Belgija 0
68 Bolivija, vecnacionalna drzava 0
70 Bosna in Hercegovina 0
72 Bocvana 0
76 Brazilija 0
84 Belize 0
86 Britansko ozemlje Indijskega oceana 0
90 Salomonovi otoki 0
96 Brunej, Drzava 0
100 Bolgarija 0
104 Mjanmar 0
108 Burundi 0
112 Belorusija 0
116 Kambodza 0
120 Kamerun 0
124 Kanada 0
132 Zelenortski otoki 0
136 Kajmanski otoki 0
140 Srednjeafriska republika 0
144 Srilanka 0
148 Cad 0
152 Cile 0
156 Kitajska 0
158 Tajvan, Provinca Kitajske 0
170 Kolumbija 0
174 Komori 0
178 Kongo 0
180 Kongo, Demokraticna republika 0
188 Kostarika 0
191 Hrvaska 0
192 Kuba 0
196 Ciper 0
200 Ceskoslovaska 0
203 Ceska republika 0
204 Benin 0
208 Danska 0
212 Dominika 0
214 Dominikanska republika 0
218 Ekvador 0
222 Salvador 0
231 Etiopija 0
232 Eritreja 0
233 Estonija 0
242 Fidzi 0
246 Finska 0
250 Francija 0
254 Francoska Gvajana 0
258 Francoska Polinezija 0
262 Dzibuti 0
266 Gabon 0
268 Gruzija 0
270 Gambija 0
275 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
276 Nemcija 0
288 Gana 0
300 Grcija 0
320 Gvatemala 0
324 Gvineja 0
328 Gvajana 0
332 Haiti 0
336 Sveti sedez (Vatikanska mestna drzava) 0
340 Honduras 0
344 Hongkong 0
348 Madzarska 0
352 Islandija 0
356 Indija 0
360 Indonezija 0
364 Iran (Islamska republika) 0
368 Irak 0
372 Irska 0
376 Izrael 0
380 Italija 0
384 Slonokoscena obala 0
388 Jamajka 0
392 Japonska 0
398 Kazahstan 0
400 Jordanija 0
404 Kenija 0
408 Koreja, Demokraticna ljudska republika 0
410 Koreja, Republika 0
414 Kuvajt 0
417 Kirgizistan 0
418 Laoska ljudska demokraticna republika 0
422 Libanon 0
428 Latvija 0
430 Liberija 0
434 Libija 0
438 Lihtenstajn 0
440 Litva 0
442 Luksemburg 0
450 Madagaskar 0
454 Malavi 0
458 Malezija 0
466 Mali 0
470 Malta 0
480 Mauritius 0
484 Mehika 0
492 Monako 0
496 Mongolija 0
498 Moldavija, Republika 0
499 Crna Gora 0
500 Montserrat 0
504 Maroko 0
508 Mozambik 0
512 Oman 0
516 Namibija 0
524 Nepal 0
528 Nizozemska 0
530 Nizozemski Antili 0
533 Aruba 0
554 Nova Zelandija 0
558 Nikaragva 0
566 Nigerija 0
578 Norveska 0
586 Pakistan 0
591 Panama 0
598 Papua Nova Gvineja 0
600 Paragvaj 0
604 Peru 0
608 Filipini 0
616 Poljska 0
620 Portugalska 0
624 Gvineja Bissau 0
626 Vzhodni Timor 0
630 Portoriko 0
634 Katar 0
642 Romunija 0
643 Ruska federacija 0
646 Ruanda 0
659 Saint Kitts in Nevis 0
662 Saint Lucia 0
682 Saudova Arabija 0
686 Senegal 0
688 Srbija 0
694 Sierra Leone 0
702 Singapur 0
703 Slovaska 0
704 Vietnam 0
705 Slovenija 0
706 Somalija 0
710 Juzna Afrika 0
716 Zimbabve 0
724 Spanija 0
729 Sudan 0
732 Zahodna Sahara 0
736 Sudan 0
740 Surinam 0
752 Svedska 0
756 Svica 0
760 Sirska arabska republika 0
762 Tadzikistan 0
764 Tajska 0
768 Togo 0
780 Trinidad in Tobago 0
784 Zdruzeni arabski emirati 0
788 Tunizija 0
792 Turcija 0
795 Turkmenistan 0
800 Uganda 0
804 Ukrajina 0
807 Makedonija 0
810 Sovjetska zveza 0
818 Egipt 0
826 Zdruzeno kraljestvo 0
834 Tanzanija, Zdruzena republika 0
840 Zdruzene drzave 0
854 Burkina Faso 0
858 Urugvaj 0
860 Uzbekistan 0
862 Venezuela, Bolivarska republika 0
876 Otoki Wallis in Futuna 0
887 Jemen 0
890 Jugoslavija 0
891 Srbija in crna Gora 0
894 Zambija 0
901 Kosovo 0
995 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
998 Tujina 0
999 Neznana drzava 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 4 to 999

DRZ_PRIS Drzava prebivalisca v tujini

Value 20252 Frequency
4 Afganistan 0
8 Albanija 0
9 Kosovo 0
12 Alzirija 0
16 Ameriska Samoa 0
20 Andora 0
24 Angola 0
31 Azerbajdzan 0
32 Argentina 0
36 Avstralija 0
40 Avstrija 0
44 Bahami 0
50 Banglades 0
51 Armenija 0
52 Barbados 0
56 Belgija 0
68 Bolivija, vecnacionalna drzava 0
70 Bosna in Hercegovina 0
72 Bocvana 0
76 Brazilija 0
84 Belize 0
86 Britansko ozemlje Indijskega oceana 0
90 Salomonovi otoki 0
96 Brunej, Drzava 0
100 Bolgarija 0
104 Mjanmar 0
108 Burundi 0
112 Belorusija 0
116 Kambodza 0
120 Kamerun 0
124 Kanada 0
132 Zelenortski otoki 0
136 Kajmanski otoki 0
140 Srednjeafriska republika 0
144 Srilanka 0
148 Cad 0
152 Cile 0
156 Kitajska 0
158 Tajvan, Provinca Kitajske 0
170 Kolumbija 0
174 Komori 0
178 Kongo 0
180 Kongo, Demokraticna republika 0
188 Kostarika 0
191 Hrvaska 0
192 Kuba 0
196 Ciper 0
200 Ceskoslovaska 0
203 Ceska republika 0
204 Benin 0
208 Danska 0
212 Dominika 0
214 Dominikanska republika 0
218 Ekvador 0
222 Salvador 0
231 Etiopija 0
232 Eritreja 0
233 Estonija 0
242 Fidzi 0
246 Finska 0
250 Francija 0
254 Francoska Gvajana 0
258 Francoska Polinezija 0
262 Dzibuti 0
266 Gabon 0
268 Gruzija 0
270 Gambija 0
275 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
276 Nemcija 0
288 Gana 0
300 Grcija 0
320 Gvatemala 0
324 Gvineja 0
328 Gvajana 0
332 Haiti 0
336 Sveti sedez (Vatikanska mestna drzava) 0
340 Honduras 0
344 Hongkong 0
348 Madzarska 0
352 Islandija 0
356 Indija 0
360 Indonezija 0
364 Iran (Islamska republika) 0
368 Irak 0
372 Irska 0
376 Izrael 0
380 Italija 0
384 Slonokoscena obala 0
388 Jamajka 0
392 Japonska 0
398 Kazahstan 0
400 Jordanija 0
404 Kenija 0
408 Koreja, Demokraticna ljudska republika 0
410 Koreja, Republika 0
414 Kuvajt 0
417 Kirgizistan 0
418 Laoska ljudska demokraticna republika 0
422 Libanon 0
428 Latvija 0
430 Liberija 0
434 Libija 0
438 Lihtenstajn 0
440 Litva 0
442 Luksemburg 0
450 Madagaskar 0
454 Malavi 0
458 Malezija 0
466 Mali 0
470 Malta 0
480 Mauritius 0
484 Mehika 0
492 Monako 0
496 Mongolija 0
498 Moldavija, Republika 0
499 Crna Gora 0
500 Montserrat 0
504 Maroko 0
508 Mozambik 0
512 Oman 0
516 Namibija 0
524 Nepal 0
528 Nizozemska 0
530 Nizozemski Antili 0
533 Aruba 0
554 Nova Zelandija 0
558 Nikaragva 0
566 Nigerija 0
578 Norveska 0
586 Pakistan 0
591 Panama 0
598 Papua Nova Gvineja 0
600 Paragvaj 0
604 Peru 0
608 Filipini 0
616 Poljska 0
620 Portugalska 0
624 Gvineja Bissau 0
626 Vzhodni Timor 0
630 Portoriko 0
634 Katar 0
642 Romunija 0
643 Ruska federacija 0
646 Ruanda 0
659 Saint Kitts in Nevis 0
662 Saint Lucia 0
682 Saudova Arabija 0
686 Senegal 0
688 Srbija 0
694 Sierra Leone 0
702 Singapur 0
703 Slovaska 0
704 Vietnam 0
705 Slovenija 0
706 Somalija 0
710 Juzna Afrika 0
716 Zimbabve 0
724 Spanija 0
729 Sudan 0
732 Zahodna Sahara 0
736 Sudan 0
740 Surinam 0
752 Svedska 0
756 Svica 0
760 Sirska arabska republika 0
762 Tadzikistan 0
764 Tajska 0
768 Togo 0
780 Trinidad in Tobago 0
784 Zdruzeni arabski emirati 0
788 Tunizija 0
792 Turcija 0
795 Turkmenistan 0
800 Uganda 0
804 Ukrajina 0
807 Makedonija 0
810 Sovjetska zveza 0
818 Egipt 0
826 Zdruzeno kraljestvo 0
834 Tanzanija, Zdruzena republika 0
840 Zdruzene drzave 0
854 Burkina Faso 0
858 Urugvaj 0
860 Uzbekistan 0
862 Venezuela, Bolivarska republika 0
876 Otoki Wallis in Futuna 0
887 Jemen 0
890 Jugoslavija 0
891 Srbija in crna Gora 0
894 Zambija 0
901 Kosovo 0
995 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
998 Tujina 0
999 Neznana drzava 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 4 to 999

LL_PRIS Leto priselitve v Slovenijo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

ZD_SEL_OBC Obcina prejsnjega prebivalisca - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

ZD_SEL_DRZ Drzava prejsnjega prebivalisca

Value 23249 Frequency
4 Afganistan 0
8 Albanija 0
9 Kosovo 0
12 Alzirija 0
16 Ameriska Samoa 0
20 Andora 0
24 Angola 0
31 Azerbajdzan 0
32 Argentina 0
36 Avstralija 0
40 Avstrija 0
44 Bahami 0
50 Banglades 0
51 Armenija 0
52 Barbados 0
56 Belgija 0
68 Bolivija, vecnacionalna drzava 0
70 Bosna in Hercegovina 0
72 Bocvana 0
76 Brazilija 0
84 Belize 0
86 Britansko ozemlje Indijskega oceana 0
90 Salomonovi otoki 0
96 Brunej, Drzava 0
100 Bolgarija 0
104 Mjanmar 0
108 Burundi 0
112 Belorusija 0
116 Kambodza 0
120 Kamerun 0
124 Kanada 0
132 Zelenortski otoki 0
136 Kajmanski otoki 0
140 Srednjeafriska republika 0
144 Srilanka 0
148 Cad 0
152 Cile 0
156 Kitajska 0
158 Tajvan, Provinca Kitajske 0
170 Kolumbija 0
174 Komori 0
178 Kongo 0
180 Kongo, Demokraticna republika 0
188 Kostarika 0
191 Hrvaska 0
192 Kuba 0
196 Ciper 0
200 Ceskoslovaska 0
203 Ceska republika 0
204 Benin 0
208 Danska 0
212 Dominika 0
214 Dominikanska republika 0
218 Ekvador 0
222 Salvador 0
231 Etiopija 0
232 Eritreja 0
233 Estonija 0
242 Fidzi 0
246 Finska 0
250 Francija 0
254 Francoska Gvajana 0
258 Francoska Polinezija 0
262 Dzibuti 0
266 Gabon 0
268 Gruzija 0
270 Gambija 0
275 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
276 Nemcija 0
288 Gana 0
300 Grcija 0
320 Gvatemala 0
324 Gvineja 0
328 Gvajana 0
332 Haiti 0
336 Sveti sedez (Vatikanska mestna drzava) 0
340 Honduras 0
344 Hongkong 0
348 Madzarska 0
352 Islandija 0
356 Indija 0
360 Indonezija 0
364 Iran (Islamska republika) 0
368 Irak 0
372 Irska 0
376 Izrael 0
380 Italija 0
384 Slonokoscena obala 0
388 Jamajka 0
392 Japonska 0
398 Kazahstan 0
400 Jordanija 0
404 Kenija 0
408 Koreja, Demokraticna ljudska republika 0
410 Koreja, Republika 0
414 Kuvajt 0
417 Kirgizistan 0
418 Laoska ljudska demokraticna republika 0
422 Libanon 0
428 Latvija 0
430 Liberija 0
434 Libija 0
438 Lihtenstajn 0
440 Litva 0
442 Luksemburg 0
450 Madagaskar 0
454 Malavi 0
458 Malezija 0
466 Mali 0
470 Malta 0
480 Mauritius 0
484 Mehika 0
492 Monako 0
496 Mongolija 0
498 Moldavija, Republika 0
499 Crna Gora 0
500 Montserrat 0
504 Maroko 0
508 Mozambik 0
512 Oman 0
516 Namibija 0
524 Nepal 0
528 Nizozemska 0
530 Nizozemski Antili 0
533 Aruba 0
554 Nova Zelandija 0
558 Nikaragva 0
566 Nigerija 0
578 Norveska 0
586 Pakistan 0
591 Panama 0
598 Papua Nova Gvineja 0
600 Paragvaj 0
604 Peru 0
608 Filipini 0
616 Poljska 0
620 Portugalska 0
624 Gvineja Bissau 0
626 Vzhodni Timor 0
630 Portoriko 0
634 Katar 0
642 Romunija 0
643 Ruska federacija 0
646 Ruanda 0
659 Saint Kitts in Nevis 0
662 Saint Lucia 0
682 Saudova Arabija 0
686 Senegal 0
688 Srbija 0
694 Sierra Leone 0
702 Singapur 0
703 Slovaska 0
704 Vietnam 0
705 Slovenija 0
706 Somalija 0
710 Juzna Afrika 0
716 Zimbabve 0
724 Spanija 0
729 Sudan 0
732 Zahodna Sahara 0
736 Sudan 0
740 Surinam 0
752 Svedska 0
756 Svica 0
760 Sirska arabska republika 0
762 Tadzikistan 0
764 Tajska 0
768 Togo 0
780 Trinidad in Tobago 0
784 Zdruzeni arabski emirati 0
788 Tunizija 0
792 Turcija 0
795 Turkmenistan 0
800 Uganda 0
804 Ukrajina 0
807 Makedonija 0
810 Sovjetska zveza 0
818 Egipt 0
826 Zdruzeno kraljestvo 0
834 Tanzanija, Zdruzena republika 0
840 Zdruzene drzave 0
854 Burkina Faso 0
858 Urugvaj 0
860 Uzbekistan 0
862 Venezuela, Bolivarska republika 0
876 Otoki Wallis in Futuna 0
887 Jemen 0
890 Jugoslavija 0
891 Srbija in crna Gora 0
894 Zambija 0
901 Kosovo 0
995 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
998 Tujina 0
999 Neznana drzava 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 4 to 999

LL_ZAD_SEL Leto zadnje selitve

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

EU_PRIS Leto priselitve v Slovenijo po EU metodologiji

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

OBC_2010 Obcina prebivalisca 1. 1. 2010 - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

ROJ_IND Indikator rojstva

Value 27245 Frequency
1 Niso rodile 0
2 Rodile 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

ROJ_VIR Vir podatka o stevilu zivorojenih otrok

Value 28244 Frequency
1 Centralni register prebivalstva - biolosko razmerje mati-otr 0
2 Statisticno raziskovanje o rojenih 2002-2010 0
3 Popis 2002 0
4 Statisticno pravilo (ni podatka v virih) 0
5 Statisticne metode (imputacije) 0
6 Statisticno pravilo (druzine z otroki) 0
7 Ni potrebno 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 7

ROJ_ST Stevilo zivorojenih otrok

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

AKT Status aktivnosti

Value 30242 Frequency
1 Zaposlen 0
2 Samozaposlen 0
3 Kmet / pomagajoci druzinski clan 0
4 Brezposeln, isce prvo zaposlitev 0
5 Brezposeln, ze bil zaposlen 0
6 Oseba, stara 14 let ali manj 0
7 Ucenec, dijak 0
8 Student 0
9 Upokojenec 0
10 Prejemnik socialnih transferjev 0
11 Druga neaktivna oseba 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 11

AKT_VIR Vir podatka o aktivnosti

Value 31241 Frequency
1 Statisticni register delovno aktivnega prebivalstva (SURS) 0
2 Statisticni register delovno aktivnega prebivalstva (SURS) - 0
3 Registrirane brezposelne osebe (Zavod RS za zaposlovanje) 0
4 Statisticno raziskovanje o vpisu v visje strokovno in visoko 0
5 Statisticno raziskovanje o stipendistih (SURS) 0
6 Prejemniki pokojnin (Zavod za pokojninsko in invalidsko zava 0
7 Neaktivne zdravstveno zavarovane osebe (Zavod za pokojninsk 0
8 Druzinski clani zdravstvenih zavarovancev (Zavod za pokojnin 0
9 Prejemniki socialnih in drugih pomoci (Ministrstvo za delo, 0
10 Zavezanci za dohodnina (Davcna uprava Republike Slovenije) 0
11 Statisticno pravilo (starostna meja za aktivnost) 0
12 Statisticno pravilo (tip nastanitve) 0
13 Statisticno pravilo (kmecko gospodinjstvo) 0
14 Statisticne metode (imputacije) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 14

SKP Poklic - GLEJ SIFRANT SKP_08

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

SKD Dejavnost - GLEJ SIFRANT SKD_2008

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

AKT_STAT Zaposlitveni status

Value 34238 Frequency
1 Delojemalec 0
2 Delodajalec 0
3 Samostojni delavec 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 3

KR_DEL_OBC Obcina dela - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

KR_DEL_DRZ Drzava dela

Value 36236 Frequency
4 Afganistan 0
8 Albanija 0
9 Kosovo 0
12 Alzirija 0
16 Ameriska Samoa 0
20 Andora 0
24 Angola 0
31 Azerbajdzan 0
32 Argentina 0
36 Avstralija 0
40 Avstrija 0
44 Bahami 0
50 Banglades 0
51 Armenija 0
52 Barbados 0
56 Belgija 0
68 Bolivija, vecnacionalna drzava 0
70 Bosna in Hercegovina 0
72 Bocvana 0
76 Brazilija 0
84 Belize 0
86 Britansko ozemlje Indijskega oceana 0
90 Salomonovi otoki 0
96 Brunej, Drzava 0
100 Bolgarija 0
104 Mjanmar 0
108 Burundi 0
112 Belorusija 0
116 Kambodza 0
120 Kamerun 0
124 Kanada 0
132 Zelenortski otoki 0
136 Kajmanski otoki 0
140 Srednjeafriska republika 0
144 Srilanka 0
148 Cad 0
152 Cile 0
156 Kitajska 0
158 Tajvan, Provinca Kitajske 0
170 Kolumbija 0
174 Komori 0
178 Kongo 0
180 Kongo, Demokraticna republika 0
188 Kostarika 0
191 Hrvaska 0
192 Kuba 0
196 Ciper 0
200 Ceskoslovaska 0
203 Ceska republika 0
204 Benin 0
208 Danska 0
212 Dominika 0
214 Dominikanska republika 0
218 Ekvador 0
222 Salvador 0
231 Etiopija 0
232 Eritreja 0
233 Estonija 0
242 Fidzi 0
246 Finska 0
250 Francija 0
254 Francoska Gvajana 0
258 Francoska Polinezija 0
262 Dzibuti 0
266 Gabon 0
268 Gruzija 0
270 Gambija 0
275 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
276 Nemcija 0
288 Gana 0
300 Grcija 0
320 Gvatemala 0
324 Gvineja 0
328 Gvajana 0
332 Haiti 0
336 Sveti sedez (Vatikanska mestna drzava) 0
340 Honduras 0
344 Hongkong 0
348 Madzarska 0
352 Islandija 0
356 Indija 0
360 Indonezija 0
364 Iran (Islamska republika) 0
368 Irak 0
372 Irska 0
376 Izrael 0
380 Italija 0
384 Slonokoscena obala 0
388 Jamajka 0
392 Japonska 0
398 Kazahstan 0
400 Jordanija 0
404 Kenija 0
408 Koreja, Demokraticna ljudska republika 0
410 Koreja, Republika 0
414 Kuvajt 0
417 Kirgizistan 0
418 Laoska ljudska demokraticna republika 0
422 Libanon 0
428 Latvija 0
430 Liberija 0
434 Libija 0
438 Lihtenstajn 0
440 Litva 0
442 Luksemburg 0
450 Madagaskar 0
454 Malavi 0
458 Malezija 0
466 Mali 0
470 Malta 0
480 Mauritius 0
484 Mehika 0
492 Monako 0
496 Mongolija 0
498 Moldavija, Republika 0
499 Crna Gora 0
500 Montserrat 0
504 Maroko 0
508 Mozambik 0
512 Oman 0
516 Namibija 0
524 Nepal 0
528 Nizozemska 0
530 Nizozemski Antili 0
533 Aruba 0
554 Nova Zelandija 0
558 Nikaragva 0
566 Nigerija 0
578 Norveska 0
586 Pakistan 0
591 Panama 0
598 Papua Nova Gvineja 0
600 Paragvaj 0
604 Peru 0
608 Filipini 0
616 Poljska 0
620 Portugalska 0
624 Gvineja Bissau 0
626 Vzhodni Timor 0
630 Portoriko 0
634 Katar 0
642 Romunija 0
643 Ruska federacija 0
646 Ruanda 0
659 Saint Kitts in Nevis 0
662 Saint Lucia 0
682 Saudova Arabija 0
686 Senegal 0
688 Srbija 0
694 Sierra Leone 0
702 Singapur 0
703 Slovaska 0
704 Vietnam 0
705 Slovenija 0
706 Somalija 0
710 Juzna Afrika 0
716 Zimbabve 0
724 Spanija 0
729 Sudan 0
732 Zahodna Sahara 0
736 Sudan 0
740 Surinam 0
752 Svedska 0
756 Svica 0
760 Sirska arabska republika 0
762 Tadzikistan 0
764 Tajska 0
768 Togo 0
780 Trinidad in Tobago 0
784 Zdruzeni arabski emirati 0
788 Tunizija 0
792 Turcija 0
795 Turkmenistan 0
800 Uganda 0
804 Ukrajina 0
807 Makedonija 0
810 Sovjetska zveza 0
818 Egipt 0
826 Zdruzeno kraljestvo 0
834 Tanzanija, Zdruzena republika 0
840 Zdruzene drzave 0
854 Burkina Faso 0
858 Urugvaj 0
860 Uzbekistan 0
862 Venezuela, Bolivarska republika 0
876 Otoki Wallis in Futuna 0
887 Jemen 0
890 Jugoslavija 0
891 Srbija in crna Gora 0
894 Zambija 0
901 Kosovo 0
995 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
998 Tujina 0
999 Neznana drzava 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 4 to 999

SKIS_JP Izpeljani institucionalni sektor

Value 37235 Frequency
1 Zasebni institucionalni sektor 0
2 Javni institucionalni sektor 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

CAS_BP Trajanje brezposelnosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

IZB Izobrazba

Value 39233 Frequency
0 Brez izobrazbe 0
11001 Osnovnosolsko izobrazevanje nizje stopnje/nepopolna nizja st 0
11002 Osnovnosolsko izobrazevanje nizje stopnje/popolna nizja stop 0
11003 Izpolnjena osnovnosolska obveznost/nepopolna visja stopnja o 0
12001 0snovnosolsko izobrazevanje visje stopnje/osnovnosolska izob 0
13001 Nizje poklicno izobrazevanje/nizja poklicna izobrazba 0
14001 Srednje poklicno izobrazevanje/srednja poklicna izobrazba 0
15001 Srednje tehnisko in drugo strokovno izobrazevanje/srednja st 0
15002 Srednje splosno izobrazevanje/srednja splosna izobrazba 0
16101 Visje strokovno izobrazevanje/visja strokovna izobrazba 0
16102 Visjesolsko izobrazevanje (prejsnje)/visjesolska izobrazba ( 0
16201 Specialisticno izobrazevanje po visjesolski izobrazbi/specia 0
16202 Visokosolsko strokovno izobrazevanje (prejsnje)/visokosolska 0
16203 Visokosolsko strokovno izobrazevanje/visokosolska strokovna 0
16204 Visokosolsko univerzitetno izobrazevanje/visokosolska univer 0
17001 Specialisticno izobrazevanje ali specializacija po visokosol 0
17002 Visokosolsko univerzitetno izobrazevanje (prejsnje)/visokoso 0
17003 Magistrsko izobrazevanje (druga bolonjska stopnja)/magistrsk 0
18101 Specialisticno izobrazevanje po univerzitetni izobrazbi/spec 0
18102 Magistrsko izobrazevanje (prejsnje)/magisterij znanosti (pre 0
18201 Doktorsko izobrazevanje (prejsnje)/doktorat znanosti (prejsn 0
18202 Doktorsko izobrazevanje(tretja bolonjska stopnja)/doktorat z 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 0 to 18202

IZB_VIR Vir podatka o izobrazbi

Value 40232 Frequency
1 Statisticno raziskovanje o diplomantih visjesolskega in viso 0
2 Maturanti splosne in poklicne mature (Drzavni izpitni center 0
3 Srednja poklicna izobrazba/osebe z opravljenim mojstrskim/de 0
4 Statisticno raziskovanje o vpisu v visje strokovno in visoko 0
5 Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 3. vzgojno-izobrazeva 0
6 Statisticno raziskovanje o stipendistih (SURS) 0
7 Statisticni register delovno aktivnega prebivalstva (SURS) 0
8 Registrirane brezposelne osebe (Zavod RS za zaposlovanje) 0
9 Popis 2002 - izobrazevanje 0
10 Popis 2002 - izobrazba 0
11 Statisticno pravilo (stari 0-14 let) 0
12 Statisticno pravilo (tip nastanitve) 0
13 Statisticno pravilo (aktivnost) 0
14 Statisticne metode (imputacije) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 14

MATI Status matere

Value 41231 Frequency
1 Mati prebiva v isti druzini 0
2 Mati prebiva v istem gospodinjstvu 0
3 Mati prebiva v drugem gospodinjstvu v Sloveniji 0
4 Mati ni prebivalka Slovenije 0
5 Ni podatka o materi 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

OCE Status oceta

Value 42230 Frequency
1 Oce prebiva v isti druzini 0
2 Oce prebiva v istem gospodinjstvu 0
3 Oce prebiva v drugem gospodinjstvu v Sloveniji 0
4 Oce ni prebivalec Slovenije 0
5 Ni podatka o ocetu 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

ZAKONEC Status zakonca

Value 43229 Frequency
1 Zakonec prebiva v druzini 0
2 Zakonec prebiva v gospodinjstvu 0
3 Zakonec prebiva v drugem gospodinjstvu v Sloveniji 0
4 Zakonec ni prebivalec Slovenije 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 4

STARSI Status starsev

Value 44228 Frequency
1 Oba starsa prebivata v isti druzini 0
2 Oba starsa prebivata v istem gospodinjstvu 0
3 Eden od starsev prebiva v isti druzini, drugi v istem gospod 0
4 Mati prebiva v druzini ali gospodinjstvu, oce prebiva v dru 0
5 Oce prebiva v druzini ali gospodinjstvu, mati prebiva v dru 0
6 Oba starsa prebivata v drugem gospodinjstvu v Sloveniji 0
7 Mati prebiva v druzini ali gospodinjstvu, oce ni prebivalec 0
8 Oce prebiva v druzini ali gospodinjstvu, mati ni prebivalka 0
9 Eden od starsev prebiva v drugem gospodinjstvu v Sloveniji, 0
10 Nobeden od starsev ni prebivalec Slovenije 0
11 Mati prebiva v drugem gospodinjstvu v Sloveniji, podatka o 0
12 Oce prebiva v drugem gospodinjstvu v Sloveniji, podatka o m 0
13 Eden od starsev ni prebivalec Slovenije, o drugem ni podatka 0
14 Ni podatka o starsih 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 14

ID_GO Identifikator gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

ID_DRUZ Identifikator druzine

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

ST_PREB_STAN Stevilo prebivalcev v stanovanju

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

ST_GO_STAN Stevilo gospodinjstev v stanovanju

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

ST_GO_HS Stevilo gospodinjstev na naslovu

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

ST_OT_DRUZ Stevilo otrok v druzini

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

HS_MID_NAST Tip nastanitve (posebni naslovi)

Value 51221 Frequency
1 Center za socialno delo brez obicajnih stanovanj 0
2 Dijaski in studentski dom 0
3 Dom podiplomcev 0
4 Posebna bivalna skupnost 0
5 Vzgojno izobrazevalni zavod 0
6 Zapor 0
7 Samostan / verska skupnost 0
8 Dom za starostnike 0
9 Dom za starostnike in zasebna gospodinjstva 0
10 Studentski dom in samostan 0
11 Dom za starostnike, samostan in zasebna gospodinjstva 0
12 Dom za starostnike in zasebna gospodinjstva 0
13 Samostan, studentski dom in zasebna gospodinjstva 0
14 Samski dom v nestanovanjski stavbi 0
15 Samski dom v stavbi za kratkotrajno nastanitev 0
16 Samski dom v stavbi za posebne druzbene skupine 0
17 Samski dom v stanovanjski stavbi z enim stanovanjem 0
18 Samski dom v stavbi z vec stanovanji 0
19 Studentski dom s samskim domom in stanovanji 0
20 Samostan, studentski dom in zasebna gospodinjstva 0
21 Posebna bivalna skupnosti z zasebnimi gospodinjstvi 0
22 Romsko naselje 0
23 Center za socialno delo z obicajnimi stanovanji 0
24 Posebni nastanitveni objekti 0
25 Studentska nastanitev v stavbi z obicajnimi stanovanji 0
26 Dijaski in studentski dom brez skupinskega gospodinjstva 0
27 Samostan, zupnisce, druga verska ustanova brez skupinskega g 0
28 Socialni zavod, bolnica, posebna bivalna skupnost brez skupi 0
29 Hotel, lovski dom, planinska koca ipd. 0
30 Del stavbe je skupinska nastanitev 0
31 Skupinsko stanovanje z manj kot 7 prebivalci 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 31

DST_SID_K Identifikator dela stavbe - dopolnjen

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

LASTNISKI_STATUS lastniski status osebe

Value 53219 Frequency
1 Lastnik, solastnik 0
2 Najemnik 0
3 Drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 3

GO_UPOR Stanovanjsko razmerje gospodinjstva

Value 54218 Frequency
1 Vsaj en clan gospodinjstva je lastnik stanovanja 0
2 Vsaj en clan gospodinjstva je najemnik stanovanja 0
3 Noben clan gospodinjstva ni lastnik ali najemnik stanovanja 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 3

ZS_D Dejanski zakonski stan

Value 55217 Frequency
1 Samski 0
2 Porocen 0
3 Vdovec 0
4 Razvezan 0
5 Zunajzakonski partner 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

DRUZ_OS Stevilo clanov druzine

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

SEL Selivnost

Value 57215 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

STAR_PRIS Dopolnjena starost v letih ob priselitvi v Slovenijo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

KRAJ_SEL Zadnja selitev

Value 59213 Frequency
1 Od rojstva prebiva v naselju prebivalisca 0
2 Priselitev iz drugega naselja iste obcine 0
3 Priselitev iz druge obcine iste statisticne regije 0
4 Priselitev iz druge statisticne regije 0
5 Priselitev iz tujine do leta 2009 0
6 Priselitev iz tujine v letu 2010 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 6

STAR_ZD_SEL Dopolnjena starost v letih ob zadnji selitvi

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

LETA_SLO Stevilo let prebivanja v Sloveniji

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

KRAJ_2010 Kraj prebivanja leto dni pred popisom

Value 62210 Frequency
1 Naselje prebivalisca 0
2 Drugo naselje v isti obcini 0
3 Druga obcina iste statisticne regije 0
4 Druga statisticna regija 0
5 Tujina 0
6 Rojstvo v zadnjem letu 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 6

KRAJ_DELA Kraj dela

Value 63209 Frequency
1 Drugo naselje v isti obcini 0
2 Naselje prebivalisca 0
3 Druga obcina iste statisticne regije 0
4 Druga statisticna regija 0
5 Tujina 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

ST_STAN_HS Stevilo naseljenih stanovanj na naslovu

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

ST_PREB_NAS Stevilo prebivalcev naselja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

VEL_NAS Velikost naselja

Value 66206 Frequency
1 1.000.000 prebivalcev ali vec 0
2 Od 500.000 do 999.999 prebivalcev 0
3 Od 200.000 do 499.999 prebivalcev 0
4 Od 100.000 do 199.999 prebivalcev 0
5 Od 50.000 do 99.999 prebivalcev 0
6 Od 20.000 do 49.999 prebivalcev 0
7 Od 10.000 do 19.999 prebivalcev 0
8 Od 5.000 do 9.999 prebivalcev 0
9 Od 2.000 do 4.999 prebivalcev 0
10 Od 1.000 do 1.999 prebivalcev 0
11 Od 500 do 999 prebivalcev 0
12 Od 200 do 499 prebivalcev 0
13 Od 100 do 199 prebivalcev 0
14 Od 50 do 99 prebivalcev 0
15 Od 25 do 49 prebivalcev 0
16 Od 1 do 24 prebivalcev 0
17 Brez prebivalcev 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 17

ID_KOHEZIJSKA Kohezijska regija - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

ID_STATISTICNA Statisticna regija - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

TIP_NASELJA Indikator mestno /nemestno naselje

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

TIP_STAR_GO Starostna sestava gospodinjstva

Value 70202 Frequency
1 Mlado gospodinjstvo, vsi clani stari do 35 let 0
2 Gospodinjstvo z mlado in s srednjo generacijo, vsi clani sta 0
3 Gospodinjstvo s srednjo generacijo, vsi clani stari 35-49 le 0
4 Gospodinjstvo s srednjo in starejso generacijo, vsi clani st 0
5 Gospodinjstvo s starejso generacijo, vsi clani stari 50-69 l 0
6 Gospodinjstvo s starejso in staro generacijo, vsi clani star 0
7 Ostarelo gospodinjstvo, vsi clani starejsi od 70 let 0
8 Gospodinjstvo s clani dveh nezaporednih starostnih skupin 0
9 Gospodinjstvo s clani treh ali stirih starostnih skupin 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 9

TIP_GEN_GO Generacijska sestava gospodinjstva

Value 71201 Frequency
1 Samo prva generacija v gospodinjstvu 0
2 Dve zaporedni generaciji v gospodinjstvu 0
3 Tri zaporedne generacije v gospodinjstvu 0
4 Stiri zaporedne generacije v gospodinjstvu 0
5 Prva, druga in cetrta generacija v gospodinjstvu 0
6 Prva in tretja generacija v gospodinjstvu 0
7 Prva, tretja in cetrta generacija v gospodinjstvu 0
8 Enoclansko gospodinjstvo 0
9 Generacija ni dolocljiva 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 9

TIP_DRZ_GO Sestava gospodinjstva po drzavljanstvu

Value 72200 Frequency
1 V gospodinjstvu samo drzavljani RS s stalnim prebivaliscem 0
2 V gospodinjstvu samo drzavljani RS z zacasnim prebivaliscem 0
3 V gospodinjstvu samo drzavljani RS s stalnim ali zacasnim pr 0
4 V gospodinjstvu samo tujci s stalnim prebivaliscem 0
5 V gospodinjstvu samo tujci z zacasnim prebivaliscem 0
6 V gospodinjstvu samo tujci s stalnim ali zacasnim prebivalis 0
7 V gospodinjstvu so drzavljani RS in tujci 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 7

TIP_PRIS_GO Sestava gospodinjstva po statusu priseljenosti

Value 73199 Frequency
1 V gospodinjstvu so samo priseljenci prve generacije 0
2 V gospodinjstvu so priseljenci prve in druge generacije 0
3 V gospodinjstvu so samo priseljenci druge generacije 0
4 V gospodinjstvu so priseljenci druge in tretje generacije 0
5 V gospodinjstvu so samo priseljenci tretje generacije 0
6 V gospodinjstvu so priseljenci prve generacije in nepriselje 0
7 V gospodinjstvu so priseljenci prve in druge generacije in n 0
8 V gospodinjstvu so priseljenci druge generacije in nepriselj 0
9 V gospodinjstvu so priseljenci druge in tretje generacije in 0
10 V gospodinjstvu so samo priseljenci tretje generacije in nep 0
11 V gospodinjstvu so priseljenci prve, druge in tretje generac 0
12 V gospodinjstvu so priseljenci prve, druge in tretje generac 0
13 V gospodinjstvu so priseljenci prve in tretje generacije 0
14 V gospodinjstvu so priseljenci prve in tretje generacije in 0
15 V gospodinjstvu ni priseljencev 0
16 V gospodinjstvu so nepriseljenci in osebe, ki jim ni mogoce 0
17 V gospodinjstvu so samo osebe, ki jim ni mozno dolociti stat 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 17

TIP_STAN_ENOTE Tip stanovanjske enote

Value 74198 Frequency
1 Obicajno stanovanje 0
2 Skupinsko stanovanje 0
3 Druga bivalna enota 0
4 Bivalna enota za posebna gospodinjstva 0
5 Neznano 0
6 Ostali deli nestanovanjski del stavbe 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 6

UPOR_POVR_GO Uporabna povrsna stanovanja na gospodinjstvo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

UPOR_POVR_GO_R Uporabna povrsna stanovanja - razredi

Value 76196 Frequency
1 Manj kot 30 m2 0
2 30 - manj kot 40 m2 0
3 40 - manj kot 50 m2 0
4 50 - manj kot 60 m2 0
5 60 - manj kot 80 m2 0
6 80 - manj kot 100 m2 0
7 100 - manj kot 120 m2 0
8 120 - manj kot 150 m2 0
9 150 m2 in vec 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 9

UPOR_POVR_GO_OS Uporabna povrsna stanovanja na clana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

UPOR_POVR_GO_OS_R Uporabna povrsna stanovanja na clana gospodinjstva - razredi

Value 78194 Frequency
1 manj kot 10 m2 0
2 10 - manj kot 15 m2 0
3 15 - manj kot 20 m2 0
4 20 - manj kot 30 m2 0
5 30 - manj kot 40 m2 0
6 40 - manj kot 60 m2 0
7 60 - manj kot 80 m2 0
8 80 m2 in vec 0
9 Ni navedeno 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 9

ST_SOB_GO Stevilo sob v stanovanju na gospodinjstvo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

KOP_WC_GO Osnovna infrastruktura v stanovanju

Value 80192 Frequency
1 Stanovanje ima vodo, stranisce in kopalnico 0
2 Stanovanje ima vodo in stranisce, nima kopalnice 0
3 Stanovanje ima vodo in kopalnico, nima stranisca 0
4 Stanovanje ima vodo, nima kopalnice in stranisca 0
5 Stanovanje nima vode, ima kopalnico in stranisce 0
6 Stanovanje nima vode in kopalnice, ima stranisce 0
7 Stanovanje nima vode in stranisca, ima kopalnico 0
8 Stanovanje nima vode, stranisca in kopalnice 0
9 Druga stanovanjska enota 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 9

REG_2010 Regija prebivalisca 1. 1. 2010 - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

KR_DEL_REG Regija dela - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

ZD_SEL_REG Regija prejsnjega prebivalisca - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

PP_IND_M_2 Indikator prvega prebivalisca matere

Value 84188 Frequency
1 Slovenija, ni priseljenka 0
2 Slovenija, priseljenka druge generacije 0
3 Tujina, priseljenka prve generacije 0
4 Statusa priseljenosti ni moc dolociti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 4

PP_DRZ_M_2 Drzava prvega prebivalisca matere

Value 85187 Frequency
4 Afganistan 0
8 Albanija 0
9 Kosovo 0
12 Alzirija 0
16 Ameriska Samoa 0
20 Andora 0
24 Angola 0
31 Azerbajdzan 0
32 Argentina 0
36 Avstralija 0
40 Avstrija 0
44 Bahami 0
50 Banglades 0
51 Armenija 0
52 Barbados 0
56 Belgija 0
68 Bolivija, vecnacionalna drzava 0
70 Bosna in Hercegovina 0
72 Bocvana 0
76 Brazilija 0
84 Belize 0
86 Britansko ozemlje Indijskega oceana 0
90 Salomonovi otoki 0
96 Brunej, Drzava 0
100 Bolgarija 0
104 Mjanmar 0
108 Burundi 0
112 Belorusija 0
116 Kambodza 0
120 Kamerun 0
124 Kanada 0
132 Zelenortski otoki 0
136 Kajmanski otoki 0
140 Srednjeafriska republika 0
144 Srilanka 0
148 Cad 0
152 Cile 0
156 Kitajska 0
158 Tajvan, Provinca Kitajske 0
170 Kolumbija 0
174 Komori 0
178 Kongo 0
180 Kongo, Demokraticna republika 0
188 Kostarika 0
191 Hrvaska 0
192 Kuba 0
196 Ciper 0
200 Ceskoslovaska 0
203 Ceska republika 0
204 Benin 0
208 Danska 0
212 Dominika 0
214 Dominikanska republika 0
218 Ekvador 0
222 Salvador 0
231 Etiopija 0
232 Eritreja 0
233 Estonija 0
242 Fidzi 0
246 Finska 0
250 Francija 0
254 Francoska Gvajana 0
258 Francoska Polinezija 0
262 Dzibuti 0
266 Gabon 0
268 Gruzija 0
270 Gambija 0
275 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
276 Nemcija 0
288 Gana 0
300 Grcija 0
320 Gvatemala 0
324 Gvineja 0
328 Gvajana 0
332 Haiti 0
336 Sveti sedez (Vatikanska mestna drzava) 0
340 Honduras 0
344 Hongkong 0
348 Madzarska 0
352 Islandija 0
356 Indija 0
360 Indonezija 0
364 Iran (Islamska republika) 0
368 Irak 0
372 Irska 0
376 Izrael 0
380 Italija 0
384 Slonokoscena obala 0
388 Jamajka 0
392 Japonska 0
398 Kazahstan 0
400 Jordanija 0
404 Kenija 0
408 Koreja, Demokraticna ljudska republika 0
410 Koreja, Republika 0
414 Kuvajt 0
417 Kirgizistan 0
418 Laoska ljudska demokraticna republika 0
422 Libanon 0
428 Latvija 0
430 Liberija 0
434 Libija 0
438 Lihtenstajn 0
440 Litva 0
442 Luksemburg 0
450 Madagaskar 0
454 Malavi 0
458 Malezija 0
466 Mali 0
470 Malta 0
480 Mauritius 0
484 Mehika 0