Registrski popis 2011: Podatki brez omejitev zaupnosti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POPIS11
Glavni avtor(ji):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2011.

Serija:
 • POPIS/Popis

  Namen popisov prebivalstva je zbrati podatke o stanju in spremembah v demografskih, ekonomskih, izobraževalnih, naselitvenih in bivalnih razmerah. Popisi prebivalstva zajemajo celotno populacijo in zagotavljajo najzanesljivejše kazalce opazovanih lastnosti v primerjavah skozi čas in med državami, ki se uporabljajo kot kriterij za umerjanje drugih podatkov. Popis omogoča tudi najbolj podrobno členitev pregledov stanja po geografskih enotah. Tako predstavlja tudi trajno podlago za oblikovanje zakonskih ukrepov in politik. Vzorec mikropodatkov iz popisa je dragocen vir za znanstvene in izobraževalne namene, saj omogoča poljubno pregledovanje večih spremenljivk hkrati in s tem poglobljeno raziskovanje ozadij posameznih pojavov. Prvi sodobni popis prebivalstva, ki vključuje slovensko ozemlje, je izvedla Avstro-Ogrska leta 1857, sledili pa so leta 1869, 1880, 1900 in 1910. Popisoma 1921 in 1931 je sledilo vsebinsko bolj skromen popis leta 1948, namenjen zlasti ugotavljanju stanja prebivalstva po vojni. Sledili so popisi leta 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 in prvi Registrski popis 2011. Popisi so se deloma razlikovali med sabo po izboru spremenljivk in podrobnih metodoloških pristopih, kar je potrebno upoštevati pri primerjavah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

demografske značilnosti, zakonski stan, otroci, prebivališče, priseljenci, selitve, status aktivnosti, zaposlitvene značilnosti, tip gospodinjstva, struktura gospodinjstva, stanovanjsko razmerje gospodinjstva, tip družine, struktura družine, tip bivalnih prostorov, lastništvo bivalnih prostorov, struktura bivalnih prostorov, inštalacijski priključki, značilnosti stavbe bivalnih prostorov, namen rabe bivalnih prostorov

Ključne besede ELSST:
POPISNI PODATEK, STATISTIKA, GOSPODINJSTVO, STANOVANJE, STANOVANJE, DEMOGRAFSKA STATISTIKA, DRUŽINA, DEMOGRAFIJA, MIGRACIJE PREBIVALSTVA

Vsebinska področja CESSDA
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - selitve
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - bivalne razmere
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - popisi
Vsebinsko področja CERIF
Demografija
Vsebinska področja ADP
Demografske značilnosti prebivalstva
Selitve prebivalstva
Aktivnost prebivalstva
Izobrazba
Gospodinjstva
Družine
Stanovanja
Naseljenost stanovanj


Povzetek:

Registrski popis 2011 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih, družinah in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu. S prehodom na registrski popis se je Slovenija pridružila redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle z namenom zmanjšati administrativne ovire in znižati stroške raziskovanja. Deinvidualizirane mikropodatkovne datoteke, dostopne v varovanem okolju Statističnega urada Republike Slovenije, obsegajo celotno populacijo in večino originalnih spremenljivk Registrskega popisa 2011.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. januar 2011
Čas izdelave: 2011
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

(1) posameznik

(2) gospodinjstvo

(3) družina

(4) stanovanje

Populacija:

(1) Osebe z običajnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Zajete so vse osebe, ki imajo v Sloveniji običajno prebivališče na osnovi prijavljenega prebivališča (stalno ali začasno).

(2) Zasebna in skupinska gospodinjstva v Republiki Sloveniji - skupnosti prebivalcev (ali prebivalci, ki živijo sami), ki prebivajo v istem stanovanju in imajo opredeljeno isto številko gospodinjstva.

(3) Družine v Republiki Sloveniji. Družina je opredeljena kot življenjska skupnost najmanj dveh oseb v okviru zasebnega gospodinjstva.

(4) Običajna in skupinska stanovanja in drugi naseljeni prostori v Republiki Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:

Urejanje, združevanje in obdelava administrativnih podatkov.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Kontakt: Danilo Dolenc

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: Registrski popis 2011 - oseba [datoteka podatkov]

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 89
 • število enot: 2050189

Verzija: 1. oktober 2014

Naslov podatkovne datoteke: Registrski popis 2011 - gospodinjstvo [datoteka podatkov]

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 115
 • število enot: 813531

Verzija: 1. oktober 2014

Naslov podatkovne datoteke: Registrski popis 2011 - družina [datoteka podatkov]

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 63
 • število enot: 567347

Verzija: 1. oktober 2014

Naslov podatkovne datoteke: Registrski popis 2011 - stanovanje [datoteka podatkov]

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 61
 • število enot: 846787

Verzija: 1. oktober 2014

Spremenljivke

GO_OS Stevilo oseb v gospodinjstvu

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

REF_GO Razmerje do referencne osebe gospodinjstva

Vrednost 22 Frekvenca
0 Referencna oseba gospodinjstva 0
1 Moz / zena 0
2 Zunajzakonski partner / Zunajzakonska partnerka 0
3 Sin / Hci 0
5 Oce / Mati 0
6 Tast / Tasca 0
7 Stari oce / Stara mati 0
8 Zet / Snaha 0
9 Vnuk / Vnukinja 0
10 Brat / Sestra 0
11 Necak / Necakinja 0
12 Druga oblika sorodstva 0
13 Ni sorodnik 0
18 Zunajzakonski partner / Zunajzakonska partnerka sina/hcerke 0
21 Clan skupinskega gospodinjstva 0
31 Clan posebnega gospodinjstva 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 31

DRUZ_ZS Zaporedna stevilka druzine v gospodinjstvu

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

GO_OS Stevilo oseb v gospodinjstvu

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

REF_GO Razmerje do referencne osebe gospodinjstva

Vrednost 2270 Frekvenca
0 Referencna oseba gospodinjstva 0
1 Moz / zena 0
2 Zunajzakonski partner / Zunajzakonska partnerka 0
3 Sin / Hci 0
5 Oce / Mati 0
6 Tast / Tasca 0
7 Stari oce / Stara mati 0
8 Zet / Snaha 0
9 Vnuk / Vnukinja 0
10 Brat / Sestra 0
11 Necak / Necakinja 0
12 Druga oblika sorodstva 0
13 Ni sorodnik 0
18 Zunajzakonski partner / Zunajzakonska partnerka sina/hcerke 0
21 Clan skupinskega gospodinjstva 0
31 Clan posebnega gospodinjstva 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 31

DRUZ_ZS Zaporedna stevilka druzine v gospodinjstvu

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

DRUZ_POL Polozaj v druzini

Vrednost 4268 Frekvenca
1 Stars / zakonec 0
2 Otrok v zakonski skupnosti 0
3 Zunajzakonski partner 0
4 Otrok v zunajzakonski skupnosti 0
5 Samski stars 0
6 Otrok v enostarsevski druzini 0
7 Stari stars 0
8 Stara starsa 0
9 Vnuk 0
10 Brat / Sestra 0
11 Ni clan druzine 0
12 Clan skupinskega / posebnega gospodinjstva 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

GO_GEN Generacija v gospodinjstvu

Vrednost 5267 Frekvenca
1 Prva generacija 0
2 Druga generacija 0
3 Tretja generacija 0
4 Cetrta generacija 0
6 Enoclansko gospodinjstvo 0
7 Skupinsko / posebno gospodinjstvo 0
9 Neznano 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

GO_POL Polozaj v gospodinjstvu

Vrednost 6266 Frekvenca
1 Zakonec brez otrok 0
2 Zakonec z otroki 0
3 Mati z otroki 0
4 Oce z otroki 0
5 Zunajzakonski partner brez otrok 0
6 Zunajzakonski partner z otroki 0
7 Otrok v zakonski skupnosti 0
8 Otrok v enostarsevski druzini, zivi z mamo 0
9 Otrok v enostarsevski druzini, zivi z ocetom 0
10 Otrok v zunajzakonski skupnosti 0
11 Ni clan druzine, zivi sam 0
12 Ni clan druzine, zivi v druzinskem gospodinjstvu 0
13 Ni clan druzine, zivi v nedruzinskem gospodinjstvu sorodniko 0
14 Ni clan druzine, zivi v nedruzinskem gospodinjstvu starih st 0
15 Ni clan druzine, zivi v nedruzinskem gospodinjstvu bratov in 0
16 Clan skupinskega gospodinjstva 0
17 Clan posebnega gospodinjstva 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

TIP_DRUZ Tip druzine

Vrednost 7265 Frekvenca
1 Zakonca brez otrok 0
2 Zakonca z otroki 0
3 Mati z otroki 0
4 Oce z otroki 0
5 Zunajzakonska partnerja 0
6 Zunajzakonska partnerja z otroki 0
7 Stari stars z vnuki 0
8 Stara starsa z vnuki 0
9 Bratje / sestre 0
10 Ni clan druzine 0
11 Clan skupinskega gospodinjstva 0
12 Clan posebnega gospodinjstva 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

TIP_GO Tip gospodinjstva

Vrednost 8264 Frekvenca
1 Enoclansko 0
2 Vecclansko nedruzinsko sorodnikov in nesorodnikov 0
3 Vecclansko nedruzinsko starih starsev, vnukov oz. bratov in 0
4 Vecclansko enodruzinsko 0
5 Vecclansko enodruzinsko razsirjeno 0
6 Vecclansko dvo- ali vecdruzinsko 0
7 Vecclansko dvo- ali vecdruzinsko razsirjeno 0
8 Skupinsko gospodinjstvo 0
9 Posebno gospodinjstvo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

PREB Tip prebivalca

Vrednost 9263 Frekvenca
1 Drzavljan RS z obicajnim prebivaliscem na stalnem naslovu 0
2 Drzavljan RS z obicajnim prebivaliscem na zacasnem naslovu 0
3 Tuj drzavljan z obicajnim prebivaliscem na stalnem naslovu 0
4 Tuj drzavljan z obicajnim prebivaliscem na zacasnem naslovu 0
5 Drzavljan RS s stalnim prebivaliscem v Sloveniji in obicajni 0
6 Oseba, ki ima v Sloveniji prijavljeno prebivalisce, po stati 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

SP Spol

Vrednost 10262 Frekvenca
1 Moski 0
2 Zenska 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

STAR Dopolnjena leta starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

ZS Formalni zakonski stan

Vrednost 12260 Frekvenca
1 Samski 0
2 Porocen 0
3 Vdovec 0
4 Razvezan 0
5 Istospolna partnerska skupnost (IPS) 0
6 Prenehanje IPS - smrt 0
7 Prenehanje IPS - odlocba 0
9 Neznano 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

DRZ Drzavljanstvo

Vrednost 13259 Frekvenca
4 Afganistan 0
8 Albanija 0
9 Kosovo 0
12 Alzirija 0
16 Ameriska Samoa 0
20 Andora 0
24 Angola 0
31 Azerbajdzan 0
32 Argentina 0
36 Avstralija 0
40 Avstrija 0
44 Bahami 0
50 Banglades 0
51 Armenija 0
52 Barbados 0
56 Belgija 0
68 Bolivija, vecnacionalna drzava 0
70 Bosna in Hercegovina 0
72 Bocvana 0
76 Brazilija 0
84 Belize 0
86 Britansko ozemlje Indijskega oceana 0
90 Salomonovi otoki 0
96 Brunej, Drzava 0
100 Bolgarija 0
104 Mjanmar 0
108 Burundi 0
112 Belorusija 0
116 Kambodza 0
120 Kamerun 0
124 Kanada 0
132 Zelenortski otoki 0
136 Kajmanski otoki 0
140 Srednjeafriska republika 0
144 Srilanka 0
148 Cad 0
152 Cile 0
156 Kitajska 0
158 Tajvan, Provinca Kitajske 0
170 Kolumbija 0
174 Komori 0
178 Kongo 0
180 Kongo, Demokraticna republika 0
188 Kostarika 0
191 Hrvaska 0
192 Kuba 0
196 Ciper 0
200 Ceskoslovaska 0
203 Ceska republika 0
204 Benin 0
208 Danska 0
212 Dominika 0
214 Dominikanska republika 0
218 Ekvador 0
222 Salvador 0
231 Etiopija 0
232 Eritreja 0
233 Estonija 0
242 Fidzi 0
246 Finska 0
250 Francija 0
254 Francoska Gvajana 0
258 Francoska Polinezija 0
262 Dzibuti 0
266 Gabon 0
268 Gruzija 0
270 Gambija 0
275 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
276 Nemcija 0
288 Gana 0
300 Grcija 0
320 Gvatemala 0
324 Gvineja 0
328 Gvajana 0
332 Haiti 0
336 Sveti sedez (Vatikanska mestna drzava) 0
340 Honduras 0
344 Hongkong 0
348 Madzarska 0
352 Islandija 0
356 Indija 0
360 Indonezija 0
364 Iran (Islamska republika) 0
368 Irak 0
372 Irska 0
376 Izrael 0
380 Italija 0
384 Slonokoscena obala 0
388 Jamajka 0
392 Japonska 0
398 Kazahstan 0
400 Jordanija 0
404 Kenija 0
408 Koreja, Demokraticna ljudska republika 0
410 Koreja, Republika 0
414 Kuvajt 0
417 Kirgizistan 0
418 Laoska ljudska demokraticna republika 0
422 Libanon 0
428 Latvija 0
430 Liberija 0
434 Libija 0
438 Lihtenstajn 0
440 Litva 0
442 Luksemburg 0
450 Madagaskar 0
454 Malavi 0
458 Malezija 0
466 Mali 0
470 Malta 0
480 Mauritius 0
484 Mehika 0
492 Monako 0
496 Mongolija 0
498 Moldavija, Republika 0
499 Crna Gora 0
500 Montserrat 0
504 Maroko 0
508 Mozambik 0
512 Oman 0
516 Namibija 0
524 Nepal 0
528 Nizozemska 0
530 Nizozemski Antili 0
533 Aruba 0
554 Nova Zelandija 0
558 Nikaragva 0
566 Nigerija 0
578 Norveska 0
586 Pakistan 0
591 Panama 0
598 Papua Nova Gvineja 0
600 Paragvaj 0
604 Peru 0
608 Filipini 0
616 Poljska 0
620 Portugalska 0
624 Gvineja Bissau 0
626 Vzhodni Timor 0
630 Portoriko 0
634 Katar 0
642 Romunija 0
643 Ruska federacija 0
646 Ruanda 0
659 Saint Kitts in Nevis 0
662 Saint Lucia 0
682 Saudova Arabija 0
686 Senegal 0
688 Srbija 0
694 Sierra Leone 0
702 Singapur 0
703 Slovaska 0
704 Vietnam 0
705 Slovenija 0
706 Somalija 0
710 Juzna Afrika 0
716 Zimbabve 0
724 Spanija 0
729 Sudan 0
732 Zahodna Sahara 0
736 Sudan 0
740 Surinam 0
752 Svedska 0
756 Svica 0
760 Sirska arabska republika 0
762 Tadzikistan 0
764 Tajska 0
768 Togo 0
780 Trinidad in Tobago 0
784 Zdruzeni arabski emirati 0
788 Tunizija 0
792 Turcija 0
795 Turkmenistan 0
800 Uganda 0
804 Ukrajina 0
807 Makedonija 0
810 Sovjetska zveza 0
818 Egipt 0
826 Zdruzeno kraljestvo 0
834 Tanzanija, Zdruzena republika 0
840 Zdruzene drzave 0
854 Burkina Faso 0
858 Urugvaj 0
860 Uzbekistan 0
862 Venezuela, Bolivarska republika 0
876 Otoki Wallis in Futuna 0
887 Jemen 0
890 Jugoslavija 0
891 Srbija in crna Gora 0
894 Zambija 0
901 Kosovo 0
995 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
998 Tujina 0
999 Neznana drzava 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 4 do 999

OBC Obcina - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

NAS Naselje - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

PP_IND Indikator prvega prebivalisca

Vrednost 16256 Frekvenca
1 Naselje prebivalisca 0
2 Drugo naselje v Sloveniji 0
3 Tujina 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

PP_VIR Vir podatka o prvem prebivaliscu

Vrednost 17255 Frekvenca
1 Popis 2002 0
2 Statisticno raziskovanje o rojenih 2002-2010 0
3 Statisticno raziskovanje o priseljenih iz tujine 2002-2010 0
4 Statisticne metode 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

PP_OBC Obcina prvega prebivalisca - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

PP_DRZ Drzava prvega prebivalisca

Vrednost 19253 Frekvenca
4 Afganistan 0
8 Albanija 0
9 Kosovo 0
12 Alzirija 0
16 Ameriska Samoa 0
20 Andora 0
24 Angola 0
31 Azerbajdzan 0
32 Argentina 0
36 Avstralija 0
40 Avstrija 0
44 Bahami 0
50 Banglades 0
51 Armenija 0
52 Barbados 0
56 Belgija 0
68 Bolivija, vecnacionalna drzava 0
70 Bosna in Hercegovina 0
72 Bocvana 0
76 Brazilija 0
84 Belize 0
86 Britansko ozemlje Indijskega oceana 0
90 Salomonovi otoki 0
96 Brunej, Drzava 0
100 Bolgarija 0
104 Mjanmar 0
108 Burundi 0
112 Belorusija 0
116 Kambodza 0
120 Kamerun 0
124 Kanada 0
132 Zelenortski otoki 0
136 Kajmanski otoki 0
140 Srednjeafriska republika 0
144 Srilanka 0
148 Cad 0
152 Cile 0
156 Kitajska 0
158 Tajvan, Provinca Kitajske 0
170 Kolumbija 0
174 Komori 0
178 Kongo 0
180 Kongo, Demokraticna republika 0
188 Kostarika 0
191 Hrvaska 0
192 Kuba 0
196 Ciper 0
200 Ceskoslovaska 0
203 Ceska republika 0
204 Benin 0
208 Danska 0
212 Dominika 0
214 Dominikanska republika 0
218 Ekvador 0
222 Salvador 0
231 Etiopija 0
232 Eritreja 0
233 Estonija 0
242 Fidzi 0
246 Finska 0
250 Francija 0
254 Francoska Gvajana 0
258 Francoska Polinezija 0
262 Dzibuti 0
266 Gabon 0
268 Gruzija 0
270 Gambija 0
275 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
276 Nemcija 0
288 Gana 0
300 Grcija 0
320 Gvatemala 0
324 Gvineja 0
328 Gvajana 0
332 Haiti 0
336 Sveti sedez (Vatikanska mestna drzava) 0
340 Honduras 0
344 Hongkong 0
348 Madzarska 0
352 Islandija 0
356 Indija 0
360 Indonezija 0
364 Iran (Islamska republika) 0
368 Irak 0
372 Irska 0
376 Izrael 0
380 Italija 0
384 Slonokoscena obala 0
388 Jamajka 0
392 Japonska 0
398 Kazahstan 0
400 Jordanija 0
404 Kenija 0
408 Koreja, Demokraticna ljudska republika 0
410 Koreja, Republika 0
414 Kuvajt 0
417 Kirgizistan 0
418 Laoska ljudska demokraticna republika 0
422 Libanon 0
428 Latvija 0
430 Liberija 0
434 Libija 0
438 Lihtenstajn 0
440 Litva 0
442 Luksemburg 0
450 Madagaskar 0
454 Malavi 0
458 Malezija 0
466 Mali 0
470 Malta 0
480 Mauritius 0
484 Mehika 0
492 Monako 0
496 Mongolija 0
498 Moldavija, Republika 0
499 Crna Gora 0
500 Montserrat 0
504 Maroko 0
508 Mozambik 0
512 Oman 0
516 Namibija 0
524 Nepal 0
528 Nizozemska 0
530 Nizozemski Antili 0
533 Aruba 0
554 Nova Zelandija 0
558 Nikaragva 0
566 Nigerija 0
578 Norveska 0
586 Pakistan 0
591 Panama 0
598 Papua Nova Gvineja 0
600 Paragvaj 0
604 Peru 0
608 Filipini 0
616 Poljska 0
620 Portugalska 0
624 Gvineja Bissau 0
626 Vzhodni Timor 0
630 Portoriko 0
634 Katar 0
642 Romunija 0
643 Ruska federacija 0
646 Ruanda 0
659 Saint Kitts in Nevis 0
662 Saint Lucia 0
682 Saudova Arabija 0
686 Senegal 0
688 Srbija 0
694 Sierra Leone 0
702 Singapur 0
703 Slovaska 0
704 Vietnam 0
705 Slovenija 0
706 Somalija 0
710 Juzna Afrika 0
716 Zimbabve 0
724 Spanija 0
729 Sudan 0
732 Zahodna Sahara 0
736 Sudan 0
740 Surinam 0
752 Svedska 0
756 Svica 0
760 Sirska arabska republika 0
762 Tadzikistan 0
764 Tajska 0
768 Togo 0
780 Trinidad in Tobago 0
784 Zdruzeni arabski emirati 0
788 Tunizija 0
792 Turcija 0
795 Turkmenistan 0
800 Uganda 0
804 Ukrajina 0
807 Makedonija 0
810 Sovjetska zveza 0
818 Egipt 0
826 Zdruzeno kraljestvo 0
834 Tanzanija, Zdruzena republika 0
840 Zdruzene drzave 0
854 Burkina Faso 0
858 Urugvaj 0
860 Uzbekistan 0
862 Venezuela, Bolivarska republika 0
876 Otoki Wallis in Futuna 0
887 Jemen 0
890 Jugoslavija 0
891 Srbija in crna Gora 0
894 Zambija 0
901 Kosovo 0
995 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
998 Tujina 0
999 Neznana drzava 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 4 do 999

DRZ_PRIS Drzava prebivalisca v tujini

Vrednost 20252 Frekvenca
4 Afganistan 0
8 Albanija 0
9 Kosovo 0
12 Alzirija 0
16 Ameriska Samoa 0
20 Andora 0
24 Angola 0
31 Azerbajdzan 0
32 Argentina 0
36 Avstralija 0
40 Avstrija 0
44 Bahami 0
50 Banglades 0
51 Armenija 0
52 Barbados 0
56 Belgija 0
68 Bolivija, vecnacionalna drzava 0
70 Bosna in Hercegovina 0
72 Bocvana 0
76 Brazilija 0
84 Belize 0
86 Britansko ozemlje Indijskega oceana 0
90 Salomonovi otoki 0
96 Brunej, Drzava 0
100 Bolgarija 0
104 Mjanmar 0
108 Burundi 0
112 Belorusija 0
116 Kambodza 0
120 Kamerun 0
124 Kanada 0
132 Zelenortski otoki 0
136 Kajmanski otoki 0
140 Srednjeafriska republika 0
144 Srilanka 0
148 Cad 0
152 Cile 0
156 Kitajska 0
158 Tajvan, Provinca Kitajske 0
170 Kolumbija 0
174 Komori 0
178 Kongo 0
180 Kongo, Demokraticna republika 0
188 Kostarika 0
191 Hrvaska 0
192 Kuba 0
196 Ciper 0
200 Ceskoslovaska 0
203 Ceska republika 0
204 Benin 0
208 Danska 0
212 Dominika 0
214 Dominikanska republika 0
218 Ekvador 0
222 Salvador 0
231 Etiopija 0
232 Eritreja 0
233 Estonija 0
242 Fidzi 0
246 Finska 0
250 Francija 0
254 Francoska Gvajana 0
258 Francoska Polinezija 0
262 Dzibuti 0
266 Gabon 0
268 Gruzija 0
270 Gambija 0
275 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
276 Nemcija 0
288 Gana 0
300 Grcija 0
320 Gvatemala 0
324 Gvineja 0
328 Gvajana 0
332 Haiti 0
336 Sveti sedez (Vatikanska mestna drzava) 0
340 Honduras 0
344 Hongkong 0
348 Madzarska 0
352 Islandija 0
356 Indija 0
360 Indonezija 0
364 Iran (Islamska republika) 0
368 Irak 0
372 Irska 0
376 Izrael 0
380 Italija 0
384 Slonokoscena obala 0
388 Jamajka 0
392 Japonska 0
398 Kazahstan 0
400 Jordanija 0
404 Kenija 0
408 Koreja, Demokraticna ljudska republika 0
410 Koreja, Republika 0
414 Kuvajt 0
417 Kirgizistan 0
418 Laoska ljudska demokraticna republika 0
422 Libanon 0
428 Latvija 0
430 Liberija 0
434 Libija 0
438 Lihtenstajn 0
440 Litva 0
442 Luksemburg 0
450 Madagaskar 0
454 Malavi 0
458 Malezija 0
466 Mali 0
470 Malta 0
480 Mauritius 0
484 Mehika 0
492 Monako 0
496 Mongolija 0
498 Moldavija, Republika 0
499 Crna Gora 0
500 Montserrat 0
504 Maroko 0
508 Mozambik 0
512 Oman 0
516 Namibija 0
524 Nepal 0
528 Nizozemska 0
530 Nizozemski Antili 0
533 Aruba 0
554 Nova Zelandija 0
558 Nikaragva 0
566 Nigerija 0
578 Norveska 0
586 Pakistan 0
591 Panama 0
598 Papua Nova Gvineja 0
600 Paragvaj 0
604 Peru 0
608 Filipini 0
616 Poljska 0
620 Portugalska 0
624 Gvineja Bissau 0
626 Vzhodni Timor 0
630 Portoriko 0
634 Katar 0
642 Romunija 0
643 Ruska federacija 0
646 Ruanda 0
659 Saint Kitts in Nevis 0
662 Saint Lucia 0
682 Saudova Arabija 0
686 Senegal 0
688 Srbija 0
694 Sierra Leone 0
702 Singapur 0
703 Slovaska 0
704 Vietnam 0
705 Slovenija 0
706 Somalija 0
710 Juzna Afrika 0
716 Zimbabve 0
724 Spanija 0
729 Sudan 0
732 Zahodna Sahara 0
736 Sudan 0
740 Surinam 0
752 Svedska 0
756 Svica 0
760 Sirska arabska republika 0
762 Tadzikistan 0
764 Tajska 0
768 Togo 0
780 Trinidad in Tobago 0
784 Zdruzeni arabski emirati 0
788 Tunizija 0
792 Turcija 0
795 Turkmenistan 0
800 Uganda 0
804 Ukrajina 0
807 Makedonija 0
810 Sovjetska zveza 0
818 Egipt 0
826 Zdruzeno kraljestvo 0
834 Tanzanija, Zdruzena republika 0
840 Zdruzene drzave 0
854 Burkina Faso 0
858 Urugvaj 0
860 Uzbekistan 0
862 Venezuela, Bolivarska republika 0
876 Otoki Wallis in Futuna 0
887 Jemen 0
890 Jugoslavija 0
891 Srbija in crna Gora 0
894 Zambija 0
901 Kosovo 0
995 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
998 Tujina 0
999 Neznana drzava 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 4 do 999

LL_PRIS Leto priselitve v Slovenijo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

ZD_SEL_OBC Obcina prejsnjega prebivalisca - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

ZD_SEL_DRZ Drzava prejsnjega prebivalisca

Vrednost 23249 Frekvenca
4 Afganistan 0
8 Albanija 0
9 Kosovo 0
12 Alzirija 0
16 Ameriska Samoa 0
20 Andora 0
24 Angola 0
31 Azerbajdzan 0
32 Argentina 0
36 Avstralija 0
40 Avstrija 0
44 Bahami 0
50 Banglades 0
51 Armenija 0
52 Barbados 0
56 Belgija 0
68 Bolivija, vecnacionalna drzava 0
70 Bosna in Hercegovina 0
72 Bocvana 0
76 Brazilija 0
84 Belize 0
86 Britansko ozemlje Indijskega oceana 0
90 Salomonovi otoki 0
96 Brunej, Drzava 0
100 Bolgarija 0
104 Mjanmar 0
108 Burundi 0
112 Belorusija 0
116 Kambodza 0
120 Kamerun 0
124 Kanada 0
132 Zelenortski otoki 0
136 Kajmanski otoki 0
140 Srednjeafriska republika 0
144 Srilanka 0
148 Cad 0
152 Cile 0
156 Kitajska 0
158 Tajvan, Provinca Kitajske 0
170 Kolumbija 0
174 Komori 0
178 Kongo 0
180 Kongo, Demokraticna republika 0
188 Kostarika 0
191 Hrvaska 0
192 Kuba 0
196 Ciper 0
200 Ceskoslovaska 0
203 Ceska republika 0
204 Benin 0
208 Danska 0
212 Dominika 0
214 Dominikanska republika 0
218 Ekvador 0
222 Salvador 0
231 Etiopija 0
232 Eritreja 0
233 Estonija 0
242 Fidzi 0
246 Finska 0
250 Francija 0
254 Francoska Gvajana 0
258 Francoska Polinezija 0
262 Dzibuti 0
266 Gabon 0
268 Gruzija 0
270 Gambija 0
275 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
276 Nemcija 0
288 Gana 0
300 Grcija 0
320 Gvatemala 0
324 Gvineja 0
328 Gvajana 0
332 Haiti 0
336 Sveti sedez (Vatikanska mestna drzava) 0
340 Honduras 0
344 Hongkong 0
348 Madzarska 0
352 Islandija 0
356 Indija 0
360 Indonezija 0
364 Iran (Islamska republika) 0
368 Irak 0
372 Irska 0
376 Izrael 0
380 Italija 0
384 Slonokoscena obala 0
388 Jamajka 0
392 Japonska 0
398 Kazahstan 0
400 Jordanija 0
404 Kenija 0
408 Koreja, Demokraticna ljudska republika 0
410 Koreja, Republika 0
414 Kuvajt 0
417 Kirgizistan 0
418 Laoska ljudska demokraticna republika 0
422 Libanon 0
428 Latvija 0
430 Liberija 0
434 Libija 0
438 Lihtenstajn 0
440 Litva 0
442 Luksemburg 0
450 Madagaskar 0
454 Malavi 0
458 Malezija 0
466 Mali 0
470 Malta 0
480 Mauritius 0
484 Mehika 0
492 Monako 0
496 Mongolija 0
498 Moldavija, Republika 0
499 Crna Gora 0
500 Montserrat 0
504 Maroko 0
508 Mozambik 0
512 Oman 0
516 Namibija 0
524 Nepal 0
528 Nizozemska 0
530 Nizozemski Antili 0
533 Aruba 0
554 Nova Zelandija 0
558 Nikaragva 0
566 Nigerija 0
578 Norveska 0
586 Pakistan 0
591 Panama 0
598 Papua Nova Gvineja 0
600 Paragvaj 0
604 Peru 0
608 Filipini 0
616 Poljska 0
620 Portugalska 0
624 Gvineja Bissau 0
626 Vzhodni Timor 0
630 Portoriko 0
634 Katar 0
642 Romunija 0
643 Ruska federacija 0
646 Ruanda 0
659 Saint Kitts in Nevis 0
662 Saint Lucia 0
682 Saudova Arabija 0
686 Senegal 0
688 Srbija 0
694 Sierra Leone 0
702 Singapur 0
703 Slovaska 0
704 Vietnam 0
705 Slovenija 0
706 Somalija 0
710 Juzna Afrika 0
716 Zimbabve 0
724 Spanija 0
729 Sudan 0
732 Zahodna Sahara 0
736 Sudan 0
740 Surinam 0
752 Svedska 0
756 Svica 0
760 Sirska arabska republika 0
762 Tadzikistan 0
764 Tajska 0
768 Togo 0
780 Trinidad in Tobago 0
784 Zdruzeni arabski emirati 0
788 Tunizija 0
792 Turcija 0
795 Turkmenistan 0
800 Uganda 0
804 Ukrajina 0
807 Makedonija 0
810 Sovjetska zveza 0
818 Egipt 0
826 Zdruzeno kraljestvo 0
834 Tanzanija, Zdruzena republika 0
840 Zdruzene drzave 0
854 Burkina Faso 0
858 Urugvaj 0
860 Uzbekistan 0
862 Venezuela, Bolivarska republika 0
876 Otoki Wallis in Futuna 0
887 Jemen 0
890 Jugoslavija 0
891 Srbija in crna Gora 0
894 Zambija 0
901 Kosovo 0
995 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
998 Tujina 0
999 Neznana drzava 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 4 do 999

LL_ZAD_SEL Leto zadnje selitve

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

EU_PRIS Leto priselitve v Slovenijo po EU metodologiji

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

OBC_2010 Obcina prebivalisca 1. 1. 2010 - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

ROJ_IND Indikator rojstva

Vrednost 27245 Frekvenca
1 Niso rodile 0
2 Rodile 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ROJ_VIR Vir podatka o stevilu zivorojenih otrok

Vrednost 28244 Frekvenca
1 Centralni register prebivalstva - biolosko razmerje mati-otr 0
2 Statisticno raziskovanje o rojenih 2002-2010 0
3 Popis 2002 0
4 Statisticno pravilo (ni podatka v virih) 0
5 Statisticne metode (imputacije) 0
6 Statisticno pravilo (druzine z otroki) 0
7 Ni potrebno 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

ROJ_ST Stevilo zivorojenih otrok

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

AKT Status aktivnosti

Vrednost 30242 Frekvenca
1 Zaposlen 0
2 Samozaposlen 0
3 Kmet / pomagajoci druzinski clan 0
4 Brezposeln, isce prvo zaposlitev 0
5 Brezposeln, ze bil zaposlen 0
6 Oseba, stara 14 let ali manj 0
7 Ucenec, dijak 0
8 Student 0
9 Upokojenec 0
10 Prejemnik socialnih transferjev 0
11 Druga neaktivna oseba 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

AKT_VIR Vir podatka o aktivnosti

Vrednost 31241 Frekvenca
1 Statisticni register delovno aktivnega prebivalstva (SURS) 0
2 Statisticni register delovno aktivnega prebivalstva (SURS) - 0
3 Registrirane brezposelne osebe (Zavod RS za zaposlovanje) 0
4 Statisticno raziskovanje o vpisu v visje strokovno in visoko 0
5 Statisticno raziskovanje o stipendistih (SURS) 0
6 Prejemniki pokojnin (Zavod za pokojninsko in invalidsko zava 0
7 Neaktivne zdravstveno zavarovane osebe (Zavod za pokojninsk 0
8 Druzinski clani zdravstvenih zavarovancev (Zavod za pokojnin 0
9 Prejemniki socialnih in drugih pomoci (Ministrstvo za delo, 0
10 Zavezanci za dohodnina (Davcna uprava Republike Slovenije) 0
11 Statisticno pravilo (starostna meja za aktivnost) 0
12 Statisticno pravilo (tip nastanitve) 0
13 Statisticno pravilo (kmecko gospodinjstvo) 0
14 Statisticne metode (imputacije) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

SKP Poklic - GLEJ SIFRANT SKP_08

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

SKD Dejavnost - GLEJ SIFRANT SKD_2008

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

AKT_STAT Zaposlitveni status

Vrednost 34238 Frekvenca
1 Delojemalec 0
2 Delodajalec 0
3 Samostojni delavec 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KR_DEL_OBC Obcina dela - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

KR_DEL_DRZ Drzava dela

Vrednost 36236 Frekvenca
4 Afganistan 0
8 Albanija 0
9 Kosovo 0
12 Alzirija 0
16 Ameriska Samoa 0
20 Andora 0
24 Angola 0
31 Azerbajdzan 0
32 Argentina 0
36 Avstralija 0
40 Avstrija 0
44 Bahami 0
50 Banglades 0
51 Armenija 0
52 Barbados 0
56 Belgija 0
68 Bolivija, vecnacionalna drzava 0
70 Bosna in Hercegovina 0
72 Bocvana 0
76 Brazilija 0
84 Belize 0
86 Britansko ozemlje Indijskega oceana 0
90 Salomonovi otoki 0
96 Brunej, Drzava 0
100 Bolgarija 0
104 Mjanmar 0
108 Burundi 0
112 Belorusija 0
116 Kambodza 0
120 Kamerun 0
124 Kanada 0
132 Zelenortski otoki 0
136 Kajmanski otoki 0
140 Srednjeafriska republika 0
144 Srilanka 0
148 Cad 0
152 Cile 0
156 Kitajska 0
158 Tajvan, Provinca Kitajske 0
170 Kolumbija 0
174 Komori 0
178 Kongo 0
180 Kongo, Demokraticna republika 0
188 Kostarika 0
191 Hrvaska 0
192 Kuba 0
196 Ciper 0
200 Ceskoslovaska 0
203 Ceska republika 0
204 Benin 0
208 Danska 0
212 Dominika 0
214 Dominikanska republika 0
218 Ekvador 0
222 Salvador 0
231 Etiopija 0
232 Eritreja 0
233 Estonija 0
242 Fidzi 0
246 Finska 0
250 Francija 0
254 Francoska Gvajana 0
258 Francoska Polinezija 0
262 Dzibuti 0
266 Gabon 0
268 Gruzija 0
270 Gambija 0
275 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
276 Nemcija 0
288 Gana 0
300 Grcija 0
320 Gvatemala 0
324 Gvineja 0
328 Gvajana 0
332 Haiti 0
336 Sveti sedez (Vatikanska mestna drzava) 0
340 Honduras 0
344 Hongkong 0
348 Madzarska 0
352 Islandija 0
356 Indija 0
360 Indonezija 0
364 Iran (Islamska republika) 0
368 Irak 0
372 Irska 0
376 Izrael 0
380 Italija 0
384 Slonokoscena obala 0
388 Jamajka 0
392 Japonska 0
398 Kazahstan 0
400 Jordanija 0
404 Kenija 0
408 Koreja, Demokraticna ljudska republika 0
410 Koreja, Republika 0
414 Kuvajt 0
417 Kirgizistan 0
418 Laoska ljudska demokraticna republika 0
422 Libanon 0
428 Latvija 0
430 Liberija 0
434 Libija 0
438 Lihtenstajn 0
440 Litva 0
442 Luksemburg 0
450 Madagaskar 0
454 Malavi 0
458 Malezija 0
466 Mali 0
470 Malta 0
480 Mauritius 0
484 Mehika 0
492 Monako 0
496 Mongolija 0
498 Moldavija, Republika 0
499 Crna Gora 0
500 Montserrat 0
504 Maroko 0
508 Mozambik 0
512 Oman 0
516 Namibija 0
524 Nepal 0
528 Nizozemska 0
530 Nizozemski Antili 0
533 Aruba 0
554 Nova Zelandija 0
558 Nikaragva 0
566 Nigerija 0
578 Norveska 0
586 Pakistan 0
591 Panama 0
598 Papua Nova Gvineja 0
600 Paragvaj 0
604 Peru 0
608 Filipini 0
616 Poljska 0
620 Portugalska 0
624 Gvineja Bissau 0
626 Vzhodni Timor 0
630 Portoriko 0
634 Katar 0
642 Romunija 0
643 Ruska federacija 0
646 Ruanda 0
659 Saint Kitts in Nevis 0
662 Saint Lucia 0
682 Saudova Arabija 0
686 Senegal 0
688 Srbija 0
694 Sierra Leone 0
702 Singapur 0
703 Slovaska 0
704 Vietnam 0
705 Slovenija 0
706 Somalija 0
710 Juzna Afrika 0
716 Zimbabve 0
724 Spanija 0
729 Sudan 0
732 Zahodna Sahara 0
736 Sudan 0
740 Surinam 0
752 Svedska 0
756 Svica 0
760 Sirska arabska republika 0
762 Tadzikistan 0
764 Tajska 0
768 Togo 0
780 Trinidad in Tobago 0
784 Zdruzeni arabski emirati 0
788 Tunizija 0
792 Turcija 0
795 Turkmenistan 0
800 Uganda 0
804 Ukrajina 0
807 Makedonija 0
810 Sovjetska zveza 0
818 Egipt 0
826 Zdruzeno kraljestvo 0
834 Tanzanija, Zdruzena republika 0
840 Zdruzene drzave 0
854 Burkina Faso 0
858 Urugvaj 0
860 Uzbekistan 0
862 Venezuela, Bolivarska republika 0
876 Otoki Wallis in Futuna 0
887 Jemen 0
890 Jugoslavija 0
891 Srbija in crna Gora 0
894 Zambija 0
901 Kosovo 0
995 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
998 Tujina 0
999 Neznana drzava 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 4 do 999

SKIS_JP Izpeljani institucionalni sektor

Vrednost 37235 Frekvenca
1 Zasebni institucionalni sektor 0
2 Javni institucionalni sektor 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

CAS_BP Trajanje brezposelnosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

IZB Izobrazba

Vrednost 39233 Frekvenca
0 Brez izobrazbe 0
11001 Osnovnosolsko izobrazevanje nizje stopnje/nepopolna nizja st 0
11002 Osnovnosolsko izobrazevanje nizje stopnje/popolna nizja stop 0
11003 Izpolnjena osnovnosolska obveznost/nepopolna visja stopnja o 0
12001 0snovnosolsko izobrazevanje visje stopnje/osnovnosolska izob 0
13001 Nizje poklicno izobrazevanje/nizja poklicna izobrazba 0
14001 Srednje poklicno izobrazevanje/srednja poklicna izobrazba 0
15001 Srednje tehnisko in drugo strokovno izobrazevanje/srednja st 0
15002 Srednje splosno izobrazevanje/srednja splosna izobrazba 0
16101 Visje strokovno izobrazevanje/visja strokovna izobrazba 0
16102 Visjesolsko izobrazevanje (prejsnje)/visjesolska izobrazba ( 0
16201 Specialisticno izobrazevanje po visjesolski izobrazbi/specia 0
16202 Visokosolsko strokovno izobrazevanje (prejsnje)/visokosolska 0
16203 Visokosolsko strokovno izobrazevanje/visokosolska strokovna 0
16204 Visokosolsko univerzitetno izobrazevanje/visokosolska univer 0
17001 Specialisticno izobrazevanje ali specializacija po visokosol 0
17002 Visokosolsko univerzitetno izobrazevanje (prejsnje)/visokoso 0
17003 Magistrsko izobrazevanje (druga bolonjska stopnja)/magistrsk 0
18101 Specialisticno izobrazevanje po univerzitetni izobrazbi/spec 0
18102 Magistrsko izobrazevanje (prejsnje)/magisterij znanosti (pre 0
18201 Doktorsko izobrazevanje (prejsnje)/doktorat znanosti (prejsn 0
18202 Doktorsko izobrazevanje(tretja bolonjska stopnja)/doktorat z 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 18202

IZB_VIR Vir podatka o izobrazbi

Vrednost 40232 Frekvenca
1 Statisticno raziskovanje o diplomantih visjesolskega in viso 0
2 Maturanti splosne in poklicne mature (Drzavni izpitni center 0
3 Srednja poklicna izobrazba/osebe z opravljenim mojstrskim/de 0
4 Statisticno raziskovanje o vpisu v visje strokovno in visoko 0
5 Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 3. vzgojno-izobrazeva 0
6 Statisticno raziskovanje o stipendistih (SURS) 0
7 Statisticni register delovno aktivnega prebivalstva (SURS) 0
8 Registrirane brezposelne osebe (Zavod RS za zaposlovanje) 0
9 Popis 2002 - izobrazevanje 0
10 Popis 2002 - izobrazba 0
11 Statisticno pravilo (stari 0-14 let) 0
12 Statisticno pravilo (tip nastanitve) 0
13 Statisticno pravilo (aktivnost) 0
14 Statisticne metode (imputacije) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

MATI Status matere

Vrednost 41231 Frekvenca
1 Mati prebiva v isti druzini 0
2 Mati prebiva v istem gospodinjstvu 0
3 Mati prebiva v drugem gospodinjstvu v Sloveniji 0
4 Mati ni prebivalka Slovenije 0
5 Ni podatka o materi 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

OCE Status oceta

Vrednost 42230 Frekvenca
1 Oce prebiva v isti druzini 0
2 Oce prebiva v istem gospodinjstvu 0
3 Oce prebiva v drugem gospodinjstvu v Sloveniji 0
4 Oce ni prebivalec Slovenije 0
5 Ni podatka o ocetu 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ZAKONEC Status zakonca

Vrednost 43229 Frekvenca
1 Zakonec prebiva v druzini 0
2 Zakonec prebiva v gospodinjstvu 0
3 Zakonec prebiva v drugem gospodinjstvu v Sloveniji 0
4 Zakonec ni prebivalec Slovenije 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

STARSI Status starsev

Vrednost 44228 Frekvenca
1 Oba starsa prebivata v isti druzini 0
2 Oba starsa prebivata v istem gospodinjstvu 0
3 Eden od starsev prebiva v isti druzini, drugi v istem gospod 0
4 Mati prebiva v druzini ali gospodinjstvu, oce prebiva v dru 0
5 Oce prebiva v druzini ali gospodinjstvu, mati prebiva v dru 0
6 Oba starsa prebivata v drugem gospodinjstvu v Sloveniji 0
7 Mati prebiva v druzini ali gospodinjstvu, oce ni prebivalec 0
8 Oce prebiva v druzini ali gospodinjstvu, mati ni prebivalka 0
9 Eden od starsev prebiva v drugem gospodinjstvu v Sloveniji, 0
10 Nobeden od starsev ni prebivalec Slovenije 0
11 Mati prebiva v drugem gospodinjstvu v Sloveniji, podatka o 0
12 Oce prebiva v drugem gospodinjstvu v Sloveniji, podatka o m 0
13 Eden od starsev ni prebivalec Slovenije, o drugem ni podatka 0
14 Ni podatka o starsih 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

ID_GO Identifikator gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

ID_DRUZ Identifikator druzine

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

ST_PREB_STAN Stevilo prebivalcev v stanovanju

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

ST_GO_STAN Stevilo gospodinjstev v stanovanju

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

ST_GO_HS Stevilo gospodinjstev na naslovu

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

ST_OT_DRUZ Stevilo otrok v druzini

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

HS_MID_NAST Tip nastanitve (posebni naslovi)

Vrednost 51221 Frekvenca
1 Center za socialno delo brez obicajnih stanovanj 0
2 Dijaski in studentski dom 0
3 Dom podiplomcev 0
4 Posebna bivalna skupnost 0
5 Vzgojno izobrazevalni zavod 0
6 Zapor 0
7 Samostan / verska skupnost 0
8 Dom za starostnike 0
9 Dom za starostnike in zasebna gospodinjstva 0
10 Studentski dom in samostan 0
11 Dom za starostnike, samostan in zasebna gospodinjstva 0
12 Dom za starostnike in zasebna gospodinjstva 0
13 Samostan, studentski dom in zasebna gospodinjstva 0
14 Samski dom v nestanovanjski stavbi 0
15 Samski dom v stavbi za kratkotrajno nastanitev 0
16 Samski dom v stavbi za posebne druzbene skupine 0
17 Samski dom v stanovanjski stavbi z enim stanovanjem 0
18 Samski dom v stavbi z vec stanovanji 0
19 Studentski dom s samskim domom in stanovanji 0
20 Samostan, studentski dom in zasebna gospodinjstva 0
21 Posebna bivalna skupnosti z zasebnimi gospodinjstvi 0
22 Romsko naselje 0
23 Center za socialno delo z obicajnimi stanovanji 0
24 Posebni nastanitveni objekti 0
25 Studentska nastanitev v stavbi z obicajnimi stanovanji 0
26 Dijaski in studentski dom brez skupinskega gospodinjstva 0
27 Samostan, zupnisce, druga verska ustanova brez skupinskega g 0
28 Socialni zavod, bolnica, posebna bivalna skupnost brez skupi 0
29 Hotel, lovski dom, planinska koca ipd. 0
30 Del stavbe je skupinska nastanitev 0
31 Skupinsko stanovanje z manj kot 7 prebivalci 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

DST_SID_K Identifikator dela stavbe - dopolnjen

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

LASTNISKI_STATUS lastniski status osebe

Vrednost 53219 Frekvenca
1 Lastnik, solastnik 0
2 Najemnik 0
3 Drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

GO_UPOR Stanovanjsko razmerje gospodinjstva

Vrednost 54218 Frekvenca
1 Vsaj en clan gospodinjstva je lastnik stanovanja 0
2 Vsaj en clan gospodinjstva je najemnik stanovanja 0
3 Noben clan gospodinjstva ni lastnik ali najemnik stanovanja 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ZS_D Dejanski zakonski stan

Vrednost 55217 Frekvenca
1 Samski 0
2 Porocen 0
3 Vdovec 0
4 Razvezan 0
5 Zunajzakonski partner 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

DRUZ_OS Stevilo clanov druzine

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

SEL Selivnost

Vrednost 57215 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

STAR_PRIS Dopolnjena starost v letih ob priselitvi v Slovenijo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

KRAJ_SEL Zadnja selitev

Vrednost 59213 Frekvenca
1 Od rojstva prebiva v naselju prebivalisca 0
2 Priselitev iz drugega naselja iste obcine 0
3 Priselitev iz druge obcine iste statisticne regije 0
4 Priselitev iz druge statisticne regije 0
5 Priselitev iz tujine do leta 2009 0
6 Priselitev iz tujine v letu 2010 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

STAR_ZD_SEL Dopolnjena starost v letih ob zadnji selitvi

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

LETA_SLO Stevilo let prebivanja v Sloveniji

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

KRAJ_2010 Kraj prebivanja leto dni pred popisom

Vrednost 62210 Frekvenca
1 Naselje prebivalisca 0
2 Drugo naselje v isti obcini 0
3 Druga obcina iste statisticne regije 0
4 Druga statisticna regija 0
5 Tujina 0
6 Rojstvo v zadnjem letu 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

KRAJ_DELA Kraj dela

Vrednost 63209 Frekvenca
1 Drugo naselje v isti obcini 0
2 Naselje prebivalisca 0
3 Druga obcina iste statisticne regije 0
4 Druga statisticna regija 0
5 Tujina 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ST_STAN_HS Stevilo naseljenih stanovanj na naslovu

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

ST_PREB_NAS Stevilo prebivalcev naselja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

VEL_NAS Velikost naselja

Vrednost 66206 Frekvenca
1 1.000.000 prebivalcev ali vec 0
2 Od 500.000 do 999.999 prebivalcev 0
3 Od 200.000 do 499.999 prebivalcev 0
4 Od 100.000 do 199.999 prebivalcev 0
5 Od 50.000 do 99.999 prebivalcev 0
6 Od 20.000 do 49.999 prebivalcev 0
7 Od 10.000 do 19.999 prebivalcev 0
8 Od 5.000 do 9.999 prebivalcev 0
9 Od 2.000 do 4.999 prebivalcev 0
10 Od 1.000 do 1.999 prebivalcev 0
11 Od 500 do 999 prebivalcev 0
12 Od 200 do 499 prebivalcev 0
13 Od 100 do 199 prebivalcev 0
14 Od 50 do 99 prebivalcev 0
15 Od 25 do 49 prebivalcev 0
16 Od 1 do 24 prebivalcev 0
17 Brez prebivalcev 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

ID_KOHEZIJSKA Kohezijska regija - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

ID_STATISTICNA Statisticna regija - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

TIP_NASELJA Indikator mestno /nemestno naselje

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

TIP_STAR_GO Starostna sestava gospodinjstva

Vrednost 70202 Frekvenca
1 Mlado gospodinjstvo, vsi clani stari do 35 let 0
2 Gospodinjstvo z mlado in s srednjo generacijo, vsi clani sta 0
3 Gospodinjstvo s srednjo generacijo, vsi clani stari 35-49 le 0
4 Gospodinjstvo s srednjo in starejso generacijo, vsi clani st 0
5 Gospodinjstvo s starejso generacijo, vsi clani stari 50-69 l 0
6 Gospodinjstvo s starejso in staro generacijo, vsi clani star 0
7 Ostarelo gospodinjstvo, vsi clani starejsi od 70 let 0
8 Gospodinjstvo s clani dveh nezaporednih starostnih skupin 0
9 Gospodinjstvo s clani treh ali stirih starostnih skupin 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

TIP_GEN_GO Generacijska sestava gospodinjstva

Vrednost 71201 Frekvenca
1 Samo prva generacija v gospodinjstvu 0
2 Dve zaporedni generaciji v gospodinjstvu 0
3 Tri zaporedne generacije v gospodinjstvu 0
4 Stiri zaporedne generacije v gospodinjstvu 0
5 Prva, druga in cetrta generacija v gospodinjstvu 0
6 Prva in tretja generacija v gospodinjstvu 0
7 Prva, tretja in cetrta generacija v gospodinjstvu 0
8 Enoclansko gospodinjstvo 0
9 Generacija ni dolocljiva 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

TIP_DRZ_GO Sestava gospodinjstva po drzavljanstvu

Vrednost 72200 Frekvenca
1 V gospodinjstvu samo drzavljani RS s stalnim prebivaliscem 0
2 V gospodinjstvu samo drzavljani RS z zacasnim prebivaliscem 0
3 V gospodinjstvu samo drzavljani RS s stalnim ali zacasnim pr 0
4 V gospodinjstvu samo tujci s stalnim prebivaliscem 0
5 V gospodinjstvu samo tujci z zacasnim prebivaliscem 0
6 V gospodinjstvu samo tujci s stalnim ali zacasnim prebivalis 0
7 V gospodinjstvu so drzavljani RS in tujci 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

TIP_PRIS_GO Sestava gospodinjstva po statusu priseljenosti

Vrednost 73199 Frekvenca
1 V gospodinjstvu so samo priseljenci prve generacije 0
2 V gospodinjstvu so priseljenci prve in druge generacije 0
3 V gospodinjstvu so samo priseljenci druge generacije 0
4 V gospodinjstvu so priseljenci druge in tretje generacije 0
5 V gospodinjstvu so samo priseljenci tretje generacije 0
6 V gospodinjstvu so priseljenci prve generacije in nepriselje 0
7 V gospodinjstvu so priseljenci prve in druge generacije in n 0
8 V gospodinjstvu so priseljenci druge generacije in nepriselj 0
9 V gospodinjstvu so priseljenci druge in tretje generacije in 0
10 V gospodinjstvu so samo priseljenci tretje generacije in nep 0
11 V gospodinjstvu so priseljenci prve, druge in tretje generac 0
12 V gospodinjstvu so priseljenci prve, druge in tretje generac 0
13 V gospodinjstvu so priseljenci prve in tretje generacije 0
14 V gospodinjstvu so priseljenci prve in tretje generacije in 0
15 V gospodinjstvu ni priseljencev 0
16 V gospodinjstvu so nepriseljenci in osebe, ki jim ni mogoce 0
17 V gospodinjstvu so samo osebe, ki jim ni mozno dolociti stat 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

TIP_STAN_ENOTE Tip stanovanjske enote

Vrednost 74198 Frekvenca
1 Obicajno stanovanje 0
2 Skupinsko stanovanje 0
3 Druga bivalna enota 0
4 Bivalna enota za posebna gospodinjstva 0
5 Neznano 0
6 Ostali deli nestanovanjski del stavbe 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

UPOR_POVR_GO Uporabna povrsna stanovanja na gospodinjstvo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

UPOR_POVR_GO_R Uporabna povrsna stanovanja - razredi

Vrednost 76196 Frekvenca
1 Manj kot 30 m2 0
2 30 - manj kot 40 m2 0
3 40 - manj kot 50 m2 0
4 50 - manj kot 60 m2 0
5 60 - manj kot 80 m2 0
6 80 - manj kot 100 m2 0
7 100 - manj kot 120 m2 0
8 120 - manj kot 150 m2 0
9 150 m2 in vec 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

UPOR_POVR_GO_OS Uporabna povrsna stanovanja na clana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

UPOR_POVR_GO_OS_R Uporabna povrsna stanovanja na clana gospodinjstva - razredi

Vrednost 78194 Frekvenca
1 manj kot 10 m2 0
2 10 - manj kot 15 m2 0
3 15 - manj kot 20 m2 0
4 20 - manj kot 30 m2 0
5 30 - manj kot 40 m2 0
6 40 - manj kot 60 m2 0
7 60 - manj kot 80 m2 0
8 80 m2 in vec 0
9 Ni navedeno 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ST_SOB_GO Stevilo sob v stanovanju na gospodinjstvo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

KOP_WC_GO Osnovna infrastruktura v stanovanju

Vrednost 80192 Frekvenca
1 Stanovanje ima vodo, stranisce in kopalnico 0
2 Stanovanje ima vodo in stranisce, nima kopalnice 0
3 Stanovanje ima vodo in kopalnico, nima stranisca 0
4 Stanovanje ima vodo, nima kopalnice in stranisca 0
5 Stanovanje nima vode, ima kopalnico in stranisce 0
6 Stanovanje nima vode in kopalnice, ima stranisce 0
7 Stanovanje nima vode in stranisca, ima kopalnico 0
8 Stanovanje nima vode, stranisca in kopalnice 0
9 Druga stanovanjska enota 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

REG_2010 Regija prebivalisca 1. 1. 2010 - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

KR_DEL_REG Regija dela - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

ZD_SEL_REG Regija prejsnjega prebivalisca - GLEJ SIFRANT RPE_POPIS_2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

PP_IND_M_2 Indikator prvega prebivalisca matere

Vrednost 84188 Frekvenca
1 Slovenija, ni priseljenka 0
2 Slovenija, priseljenka druge generacije 0
3 Tujina, priseljenka prve generacije 0
4 Statusa priseljenosti ni moc dolociti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

PP_DRZ_M_2 Drzava prvega prebivalisca matere

Vrednost 85187 Frekvenca
4 Afganistan 0
8 Albanija 0
9 Kosovo 0
12 Alzirija 0
16 Ameriska Samoa 0
20 Andora 0
24 Angola 0
31 Azerbajdzan 0
32 Argentina 0
36 Avstralija 0
40 Avstrija 0
44 Bahami 0
50 Banglades 0
51 Armenija 0
52 Barbados 0
56 Belgija 0
68 Bolivija, vecnacionalna drzava 0
70 Bosna in Hercegovina 0
72 Bocvana 0
76 Brazilija 0
84 Belize 0
86 Britansko ozemlje Indijskega oceana 0
90 Salomonovi otoki 0
96 Brunej, Drzava 0
100 Bolgarija 0
104 Mjanmar 0
108 Burundi 0
112 Belorusija 0
116 Kambodza 0
120 Kamerun 0
124 Kanada 0
132 Zelenortski otoki 0
136 Kajmanski otoki 0
140 Srednjeafriska republika 0
144 Srilanka 0
148 Cad 0
152 Cile 0
156 Kitajska 0
158 Tajvan, Provinca Kitajske 0
170 Kolumbija 0
174 Komori 0
178 Kongo 0
180 Kongo, Demokraticna republika 0
188 Kostarika 0
191 Hrvaska 0
192 Kuba 0
196 Ciper 0
200 Ceskoslovaska 0
203 Ceska republika 0
204 Benin 0
208 Danska 0
212 Dominika 0
214 Dominikanska republika 0
218 Ekvador 0
222 Salvador 0
231 Etiopija 0
232 Eritreja 0
233 Estonija 0
242 Fidzi 0
246 Finska 0
250 Francija 0
254 Francoska Gvajana 0
258 Francoska Polinezija 0
262 Dzibuti 0
266 Gabon 0
268 Gruzija 0
270 Gambija 0
275 Palestinsko ozemlje, zasedeno 0
276 Nemcija 0
288 Gana 0
300 Grcija 0
320 Gvatemala 0
324 Gvineja 0
328 Gvajana 0
332 Haiti 0
336 Sveti sedez (Vatikanska mestna drzava) 0
340 Honduras 0
344 Hongkong 0
348 Madzarska 0
352 Islandija 0
356 Indija 0
360 Indonezija 0
364 Iran (Islamska republika) 0
368 Irak 0
372 Irska 0
376 Izrael 0
380 Italija 0
384 Slonokoscena obala 0
388 Jamajka 0
392 Japonska 0
398 Kazahstan 0
400 Jordanija 0
404 Kenija 0
408 Koreja, Demokraticna ljudska republika 0
410 Koreja, Republika 0
414 Kuvajt 0
417 Kirgizistan 0
418 Laoska ljudska demokraticna republika 0
422 Libanon 0
428 Latvija 0
430 Liberija 0
434 Libija 0
438 Lihtenstajn 0
440 Litva 0
442 Luksemburg 0
450 Madagaskar 0
454 Malavi 0
458 Malezija 0
466 Mali 0
470 Malta 0
480 Mauritius 0
484 Mehika 0
492 Monako 0