Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002: Vzorec mikropodatkov za javno uporabo : 5-odstotni vzorec posameznikov, stanovanj in stavb

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POPIS02
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POPIS02_V1
Glavni avtor(ji):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana; januar 2005)

Finančna podpora:

Statistični urad Republike Slovenije

Serija:
 • POPIS/Popis

  en Popisov prebivalstva je zbrati podatke o stanju in spremembah v demografskih, ekonomskih, izobraževalnih, naselitvenih in bivalnih razmerah. Popisi prebivalstva zajemajo celotno populacijo in zagotavljajo najzanesljivejše kazalce opazovanih lastnosti v primerjavah skozi čas in med državami, ki se uporabljajo kot kriterij za umerjanje drugih podatkov. Popis omogoča tudi najbolj podrobno členitev pregledov stanja po geografskih enotah. Tako predstavlja tudi trajno podlago za oblikovanje zakonskih ukrepov in politik. Vzorec mikropodatkov iz popisa je dragocen vir za znanstvene in izobraževalne namene, saj omogoča poljubno pregledovanje večih spremenljivk hkrati in s tem poglobljeno raziskovanje ozadij posameznih pojavov. Prvi sodobni popis prebivalstva, ki vključuje slovensko ozemlje, je izvedla Avstro-Ogrska leta 1857, sledili pa so leta 1869, 1880, 1900 in 1910. Popisoma 1921 in 1931 je sledilo vsebinsko bolj skromen popis leta 1948, namenjen zlasti ugotavljanju stanja prebivalstva po vojni. Potem pa imamo še popise leta 1961, 1971, 1981, 1991 in zadnjega 2002. Popisi so se deloma razlikovali med sabo po izboru spremenljivk in podrobnih metodoloških pristopih, kar je potrebno upoštevati pri primerjavah

Vsebina raziskave

Ključne besede:

demografske značilnosti, regija prebivališča, kraj šolanja, kraj dela, dnevne migracije, priselitev, število otrok, spol, starost, zakonski stan, delovna aktivnost, panoga zaposlitve, poklic, stanovanjsko razmerje, pridelovanje hrane, državljanstvo, starost, prvo prebivališče, izobrazba, tip gospodinjstva, stanovanje, napeljave, kabelska televizija, ogrevanje, stavba, material konstrukcije stavbe, leto zgraditve stavbe

Ključne besede ELSST:
POPISNI PODATEK, STATISTIKA, GOSPODINJSTVO, STANOVANJE, STANOVANJE, DEMOGRAFSKA STATISTIKA, DEMOGRAFIJA

Vsebinska področja CESSDA
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - popisi
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - selitve
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - bivalne razmere
Vsebinsko področja CERIF
Demografija
Vsebinska področja ADP
POPIS
GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OSEB
DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OSEB
EKONOMSKE ZNAČILNOSTI OSEB
IZOBRAZBENE ZNAČILNOSTI OSEB
GOSPODINJSKE IN DRUŽINSKE ZNAČILNOSTI OSEB
ZNAČILNOSTI STANOVANJSKIH ENOT
ZNAČILNOSTI STAVB, V KATERIH SO STANOVANJA


Povzetek:

Namen popisa v letu 2002 je bil zbrati osnovne podatke o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih in stavbah tudi za najnižje teritorialne ravni in za primerjavo s prejšnjimi popisi. Podatki so pomembni za državne ustanove, raziskovalce in tudi širšo javnost pri ugotavljanju stanja in načrtovanju sprememb v družbi. Statistični urad Republike Slovenije je na spletni strani glej: Rezultati Popisa 2002 in svojih publikacijah objavil agregirane popisne podatke v obliki tabel. Vzorec mikropodatkov za javno uporabo : 5-odstotni vzorec posameznikov, stanovanj in stavb je namenjen predvsem za uporabo v raziskovanju in izobraževanju in omogoča poljubno pregledovanje povezanosti med spremenljivkami. Na voljo so tri podatkovne datoteke: osebe, stanovanja in stavbe. Datoteke so za splošno rabo preko ADP anonimizirane, dostop do celovitih podatkov je ob upoštevanju omejitev zaradi statistične zaupnosti mogoč samo na SURS. V datoteki oseb so zajete geografske značilnosti oseb kot so regija prebivališča, kraj šolanja ali dela, pogostost in način dnevnih migracij, čas in država ali regija selitve, nato demografske značilnosti oseb kot so število živorojenih otrok, spol in starost, zakonski stan, nato ekonomske značilnosti kot so izobrazba, delovna aktivnost, panoga zaposlitve in poklic, ter stanovanjsko razmerje gospodinjstva in lastno pridelovanje hrane. Spremenljivki narodnost in veroizpoved sta izločeni iz datotek zaradi občutljivosti pri skrbi za zaupnost podatkov. Datoteka stanovanj zajema regijo, vrsto in lastništvo stanovanja, število oseb in gospodinjstev v stanovanju, lego, površino, število sob v stanovanju, opremljenost s pomožnimi prostori, priključki in napeljavami, način in vir ogrevanja. Datoteka stavb zajema spremenljivke vrste zgraditve, števila nadstropij in stanovanj, materiala konstrukcije in leta zgraditve.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. april 2002 - 15. april 2002
Čas izdelave: januar 2005
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik, stanovanje in stavbe

Populacija:

Prebivalci – osebe, ki imajo običajno prebivališče v Sloveniji (v Sloveniji prebivajo najmanj eno leto oz. iz Slovenije niso odsotne več kot leto dni).

Stanovanja in stanovanjske stavbe v Republiki Sloveniji.

Izključeni:

V vzorec niso zajeti prebivalci, ki prebivajo v skupinskih gospodinjstvih.

Prazna stanovanja in nestanovanjske stavbe niso zajete v vzorec.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije.

Tip vzorca:

Vzorec je sistematični slučajni gospodinjstev, stratificiranih po velikosti. Izbrani so vsi člani gospodinjstva in povezana stanovanje in stavba.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Samoizpolnjevana anketa. Za del popisnih vprašanj je bila dana možnost samopopisa.

Podatki prevzeti iz administrativnih in statističnih registrov.

Uteževanje:

Spremenljivka "Utez" dvajsetkratno pomnoži deleže na 5-odstotnih vzorcih in jih tako priredi populacijskim absolutnim vrednostim. Vrednost uteži je za vse enote enaka 20. Pri datoteki stavb spremenljika "Utez1" popravi neenake verjetnosti izbora stavb sorazmerne številu stanovanj na vzorcu. "Utez" pri tej datoteki vključuje iste popravke in dodatno vrednostim spremenljivke priredi absolutne populacijske.

Omejitve dostopa

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: POPIS02 - Osebe [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 31
 • število enot: 97175

Naslov podatkovne datoteke: POPIS02 - Stanovanja [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 29
 • število enot: 33912

Naslov podatkovne datoteke: POPIS02 - Stavbe [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 9
 • število enot: 31963

Spremenljivke

STAVBA_I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97175 0 5 507660 247884.329 139438.425

Vrednosti spremenljivk od 5 do 507660

STAN_ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97175 0 32 1016010 508225.44 293296.844

Vrednosti spremenljivk od 32 do 1016010

OSEBA_ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97175 0 60 2153096 1076038.286 622852.228

Vrednosti spremenljivk od 60 do 2153096

STAVBA_I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97175 0 5 507660 247884.329 139438.425

Vrednosti spremenljivk od 5 do 507660

STAN_ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97175 0 32 1016010 508225.44 293296.844

Vrednosti spremenljivk od 32 do 1016010

OSEBA_ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97175 0 60 2153096 1076038.286 622852.228

Vrednosti spremenljivk od 60 do 2153096

SR_ID Statistična regija prebivališča

Vrednost 428 Frekvenca
1 Pomurska 5829
2 Podravska 15539
3 Koroška 2971
4 Savinjska 12603
5 Zasavska 1456
6 Spodnjeposavska 2678
7 Jugovzhodna Slovenija 6355
8 Osrednjeslovenska 23914
9 Gorenjska 9589
10 Notranjsko-kraška 1816
11 Goriška 5590
12 Obalno-kraška 4703
99 statistična zaupnost 4132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93043 4132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

STAR1 Dopolnjena leta starosti

Vrednost 527 Frekvenca
1 starost 0 do 4 leta 4345
2 starost 5 do 9 let 4766
3 starost 10 do 14 let 5851
4 starost 15 do 19 let 6550
5 starost 20 do 24 let 7458
6 starost 25 do 29 let 7118
7 starost 30 do 34 let 6891
8 starost 35 do 39 let 7615
9 starost 40 do 44 let 7619
10 starost 45 do 49 let 7948
11 starost 50 do 54 let 6706
12 starost 55 do 59 let 5129
13 starost 60 do 64 let 5062
14 starost 65 do 69 let 4688
15 starost 70 do 74 let 3940
16 starost 75 do 79 let 2771
17 starost 80 do 84 let 1161
18 starost 85 let ali več 792
99 statistična zaupnost 765
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96410 765

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

SP Spol

Vrednost 626 Frekvenca
1 moški 45840
2 ženski 46261
9 statistična zaupnost 5074
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92101 5074

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D_POL Položaj člana gospodinjstva v družini

Vrednost 725 Frekvenca
1 mož / žena, oče / mati 46027
2 otrok, ki živi s poročenima staršema ali z enim od njiju 32679
3 zunajzakonski partner, zunajzakonska partnerka 4210
4 otrok s staršema, ki živita v zunajzakonski skupnosti 2143
5 ni član družine 12116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97175 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ZS Formalni zakonski stan

Vrednost 824 Frekvenca
1 samski / samska 43479
2 poročen / poročena 44188
3 vdovec / vdova 5974
4 razvezan / razvezana 3534
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97175 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

GO_UPOR1 Stanovanjsko razmerje gospodinjstva

Vrednost 923 Frekvenca
1 lastnik 18729
2 najemnik ali podnajemnik 83
3 druga oblika 209
9 statistična zaupnost 78154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19021 78154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

HP1 Gospodinjstvo prideluje hrano za lastno porabo in/ali prodajo

Vrednost 1022 Frekvenca
1 da 14701
2 ne 19211
9 statistična zaupnost 63263
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33912 63263

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

PP_IND Prvo prebivališče

Vrednost 1121 Frekvenca
1 naselje prebivališča 48771
2 drugo naselje v Sloveniji 40493
3 tuja država 7911
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97175 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

PP_DRZ Tuja država prvega prebivališča

Vrednost 1220 Frekvenca
9070 Bosna in Hercegovina 3084
9191 Hrvaška 2443
9807 Makedonija 287
9891 Jugoslavija 1239
9900 država Evropske unije (EU-15) 636
9901 druga država 222
9999 ni v tuji državi 89264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7911 89264

Vrednosti spremenljivk od 9070 do 9901

DRZ_PRIS Tuja država, iz katere se je oseba prvič preselila v Slovenijo

Vrednost 1319 Frekvenca
9070 Bosna in Hercegovina 2996
9191 Hrvaška 2483
9807 Makedonija 282
9891 Jugoslavija 1262
9900 država Evropske unije (EU-15) 660
9901 druga država 228
9999 se ni priselil iz tuje države 89264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7911 89264

Vrednosti spremenljivk od 9070 do 9901

LL_PRIS1 Obdobje prve priselitve v Slovenijo

Vrednost 1418 Frekvenca
1 v letih od 1900 do 1960 1332
2 v letih od 1961 do 1970 1285
3 v letih od 1971 do 1980 2589
4 v letih od 1981 do 1990 1564
5 v letih od 1991 do 2001 1141
9 se ni priselil 89264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7911 89264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ZD_SEL_D Tuja država, iz katere se je oseba preselila v Slovenijo ob zadnji selitvi

Vrednost 1517 Frekvenca
9070 Bosna in Hercegovina 2396
9191 Hrvaška 1990
9807 Makedonija 235
9891 Jugoslavija 1035
9900 država Evropske unije (EU-15) 655
9901 druga država 218
9999 se ni priselil iz tuje države ali manjka podatek 90646
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6529 90646

Vrednosti spremenljivk od 9070 do 9901

LL_ZAD_S Obdobje zadnje selitve

Vrednost 1616 Frekvenca
1 v letih od 1900 do 1960 6494
2 v letih od 1961 do 1970 4864
3 v letih od 1971 do 1980 6437
4 v letih od 1981 do 1990 11273
5 v letih od 1991 do 2001 14816
9 statistična zaupnost ali se ni selil 53291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43884 53291

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

KR_IZB_D Tudi država šolanja

Vrednost 1715 Frekvenca
9070 Bosna in Hercegovina 4
9191 Hrvaška 38
9807 Makedonija 4
9891 Jugoslavija 11
9900 država Evropske unije (EU-15) 105
9901 druga država 28
9999 ni v tuji državi, se ne šola ipd. razlogi neodgovora 96985
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
190 96985

Vrednosti spremenljivk od 9070 do 9901

KRAJ_BIV Zadnja selitev

Vrednost 1814 Frekvenca
1 ni selitve, od rojstva živi v naselju prebivališča 44510
2 zadnja selitev iz drugega naselja iste občine 16946
3 zadnja selitev iz druge občine iste statistične regije 18433
4 zadnja selitev iz druge statistične regije 10757
5 zadnja selitev iz tujine 6529
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97175 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

KRAJ_SOL Kraj šolanja

Vrednost 1913 Frekvenca
1 naselje prebivališča 8518
2 drugo naselje v isti občini 4149
3 druga občina iste statistične regije 5113
4 druga statistična regija 4542
5 tuja država 190
9 se ne šola ipd. razlogi neodgovora 74663
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22512 74663

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

KRAJ_DEL Kraj dela

Vrednost 2012 Frekvenca
1 naselje prebivališča 17200
2 drugo naselje v isti občini 7689
3 druga občina iste statistične regije 11539
4 druga statistična regija 3644
5 tuja država 568
9 ne dela ipd. razlogi neodgovora 56535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40640 56535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ROJ_ST1 Število živorojenih otrok, ki jih je rodila ženska

Vrednost 2111 Frekvenca
1 en otrok 4968
2 dva otroka 14239
3 tri otroke 1990
4 štiri otroke 187
5 pet otrok ali več 116
9 ni ženska, stara 15 let ali več ali statistična zaupnost 75675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21500 75675

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IZB1 Najvišja dokončana izobrazba

Vrednost 2210 Frekvenca
1 brez izobrazbe ali nedokončana osnovna šola 4492
2 osnovna 20862
3 nižja ali srednja poklicna 21104
4 srednja strokovna ali splošna 21121
5 višja ali visoka strokovna 3296
6 visoka univerzitetna ali visoka podiplomska 4896
9 mlajši od 15 let ali statistična zaupnost 21404
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75771 21404

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IZB_PR1 Pridobljena izobrazba po končanem izobraževanju

Vrednost 239 Frekvenca
1 osnovna 8844
2 srednja 5784
3 višja 202
4 visoka dodiplomska 4645
5 visoka podiplomska 405
9 se javnoveljavno ne izobražuje ali statistična zaupnost 77295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19880 77295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

POG_IZB1 Pogostost potovanja v kraj šolanja

Vrednost 248 Frekvenca
1 dnevno 19241
2 tedensko ali manj 2539
9 se javnoveljavno ne izobražuje 75395
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21780 75395

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NAC_IZB1 Način potovanja v šolo

Vrednost 257 Frekvenca
1 peš, s kolesom ali motornim kolesom 5760
2 z osebnim avtomobilom 6942
3 z avtobusom 6958
4 z vlakom 1670
9 se javnoveljavno ne izobražuje 75845
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21330 75845

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

AKT1 Status aktivnosti

Vrednost 266 Frekvenca
1 delovno aktivna oseba 40640
2 brezposelna oseba 6453
3 otrok, učenec, dijak, študent 24983
4 druga neaktivna oseba 25099
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97175 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SKD1 Dejavnost delodajalca delovno aktivne osebe

Vrednost 275 Frekvenca
1 kmetijska 1653
2 nekmetijska 15411
3 storitvena 21564
4 neznana dejavnost 2012
9 ni delovno aktiven 56535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40640 56535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SKP1 Poklic delovno aktivne osebe

Vrednost 284 Frekvenca
0 vojaški poklici 344
1 zakonodajalci, visoki uradniki, menedžerji 1704
2 strokovnjaki 4580
3 tehniki in drugi strokovni sodelavci 6672
4 uradniki 4086
5 poklici za storitve, prodajalci 4662
6 kmetovalci, gozdarji, ribiči, lovci 1307
7 poklici za neindustrijski način dela 5154
8 upravljalci strojev in naprav, industrijski izdelovalci... 6362
9 poklici za preprosta dela 3296
10 neznan poklic 2473
99 ni delovno aktiven 56535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40640 56535

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

POG_AKT1 Pogostost potovanja v kraj dela

Vrednost 293 Frekvenca
1 dnevno ali dela doma 39144
2 tedensko ali manj 1496
9 ni delovno aktiven 56535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40640 56535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NAC_AKT1 Način potovanja na delo

Vrednost 302 Frekvenca
1 peš, s kolesom ali motornim kolesom 5755
2 z osebnim avtomobilom 27990
3 z avtobusom 3226
4 z vlakom 464
9 ni delovno aktiven 59740
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37435 59740

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

UTEZ Utež

Vrednost 311 Frekvenca
20 vrednost uteži = 20 97175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97175 0

Vrednosti spremenljivk od 20 do 20

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Jukić, Nina (2004). POPIS02 - Vsebina spremenljivk [ostalo gradivo].
 2. Jukić, Nina (2004). POPIS02 - Struktura zapisa in združevanje spremenljivk [ostalo gradivo].
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2002). POPIS02 - Popisni vprašalniki (slovenski jezik) [vprašalnik].
 4. Statistični urad Republike Slovenije (2002). POPIS02 - Popisni vprašalniki (angleški jezik) [vprašalnik].
 5. Statistični urad Republike Slovenije (2002). POPIS02 - Popisni vprašalniki (italijanski jezik) [vprašalnik] (IT).
 6. Statistični urad Republike Slovenije (2002). POPIS02 - Popisni vprašalniki (madžarski jezik) [vprašalnik].
 7. Statistični urad RS (2002). POPIS02 - Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS leta 2002 : Navodila za popisovanje [ostalo gradivo].
 8. Statistični urad RS (2006). POPIS02 - KLASJE - strežnik za statistične klasifikacije [ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2005). Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 2002 : Končno poročilo [ostali dokumenti].
 2. Statistični Urad Republike Slovenije (2005). POPIS02 - Standardno poročilo o kakovosti [ostali dokumenti].

Povezane objave

 1. Statistični Urad Republike Slovenije (2005). Rezultati Popisa 2002.
 2. Prva statistična objava [First Release] Št./No 44, Statistični urad Republike Slovenije (16. april 2003). POPIS02 - Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, Slovenija, 31. marec 2002: Prebivalstvo.
 3. Statistične informacije [Rapid Reports] št./No 92, Statistični urad Republike Slovenije (16. april 2005). POPIS02 - Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, Slovenija, 31. marca 2002: Prebivalstvo št. 2.
 4. Statistične informacije [Rapid Reports] št./No 93, Statistični urad Republike Slovenije (16. april 2005). POPIS02 - Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, Slovenija, 31. marca 2002: Prebivalstvo št. 3.
 5. Statistični Urad Republike Slovenije (2005). Verska, jezikovna in narodna sestava prebivalstva Slovenije - Popisi 1921-2002.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Statistični urad Republike Slovenije. (2006). Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002: Vzorec mikropodatkov za javno uporabo : 5-odstotni vzorec posameznikov, stanovanj in stavb [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: POPIS02. https://doi.org/10.17898/ADP_POPIS02_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2005
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si