Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, starih od 15 do vključno 34 let

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POP15MLA
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POP15MLA_V1
Glavni avtor(ji):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2018)

Finančna podpora:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001 - Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2015 (Uradni list RS, št. 83/14 in 32/15).

Serija:
  • POPIS/Popis

    Namen popisov prebivalstva je zbrati podatke o stanju in spremembah v demografskih, ekonomskih, izobraževalnih, naselitvenih in bivalnih razmerah. Popisi prebivalstva zajemajo celotno populacijo in zagotavljajo najzanesljivejše kazalce opazovanih lastnosti v primerjavah skozi čas in med državami, ki se uporabljajo kot kriterij za umerjanje drugih podatkov. Popis omogoča tudi najbolj podrobno členitev pregledov stanja po geografskih enotah. Tako predstavlja tudi trajno podlago za oblikovanje zakonskih ukrepov in politik. Prvi sodobni popis prebivalstva, ki vključuje slovensko ozemlje, je izvedla Avstro-Ogrska leta 1857, sledili pa so leta 1869, 1880, 1900 in 1910. Popisoma 1921 in 1931 je sledilo vsebinsko bolj skromen popis leta 1948, namenjen zlasti ugotavljanju stanja prebivalstva po vojni. Sledili so popisi leta 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 in Registrski popis 2011 in 2015. Popisi so se deloma razlikovali med sabo po izboru spremenljivk in podrobnih metodoloških pristopih, kar je potrebno upoštevati pri primerjavah.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: starost, izobrazba, stopnja urbanizacije, mladina, status aktivnosti
Ključne besede ELSST:
DRUŽINA, STARŠI

Vsebinska področja CESSDA
DEMOGRAFIJA (PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI) - Popisi
Vsebinsko področja CERIF
Demografija
Vsebinska področja ADP
MLADI


Povzetek:

Registrski popis 2015 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih, družinah in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu. S prehodom na registrski popis se je Slovenija pridružila redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle z namenom zmanjšati administrativne ovire in znižati stroške raziskovanja. Podatkovna datoteka zajema 5 % vzorec populacije iz registrskega popisa 2015, v starosti od 15 do vključno 34 let in je statistično zaščitena. Podatki so primerni le za izobraževalni namen. Za sklop družine glej: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/popis15c

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. januar 2015
Čas izdelave: 2018
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Osebe z običajnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Zajete so vse osebe, ki imajo v Sloveniji običajno prebivališče na osnovi prijavljenega prebivališča (stalno ali začasno) in so stare od 15 do vključno 34 let.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Verjetnostno: stratificirano

Vzorec je stratificiran glede na spol, starostne skupine, izobrazbo in stopnjo urbanizacije. Velikost vzorca je 5 % osnovne populacije, ki jo predstavljajo osebe, ki so stare od 15 do vključno 34 let in je bila vzeta iz registrskega popisa 2015.

Način zbiranja podatkov:

Kompilacija/sinteza

Uteževanje:

Spremenljivka "utez" dvajsetkratno pomnoži deleže na 5-odstotnih vzorcih in jih tako priredi populacijskim. Vrednost uteži je za vse enote enaka 20.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: POP15MLA - Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, starih od 15 do vključno 34 let [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 13
  • število enot: 24241

Verzija: februar 2019

Spremenljivke

ID Identifikator

Identifikator

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24241 0

STAR Starost

Starost

Vrednost 22 Frekvenca
1 15 let 915
2 16 let 947
3 17 let 900
4 18 let 1020
5 19 let 968
6 20 let 1043
7 21 let 1016
8 22 let 1015
9 23 let 1107
10 24 let 1205
11 25 let 1188
12 26 let 1335
13 27 let 1363
14 28 let 1376
15 29 let 1374
16 30 let 1356
17 31 let 1472
18 32 let 1508
19 33 let 1537
20 34 let 1586
-1 Statistična zaščita 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24231 484620 10 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

SP Spol

Spol

Vrednost 31 Frekvenca
1 Moški 12566
2 Ženska 11675
-1 Statistična zaščita 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24241 484820 0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID Identifikator

Identifikator

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24241 0

STAR Starost

Starost

Vrednost 212 Frekvenca
1 15 let 915
2 16 let 947
3 17 let 900
4 18 let 1020
5 19 let 968
6 20 let 1043
7 21 let 1016
8 22 let 1015
9 23 let 1107
10 24 let 1205
11 25 let 1188
12 26 let 1335
13 27 let 1363
14 28 let 1376
15 29 let 1374
16 30 let 1356
17 31 let 1472
18 32 let 1508
19 33 let 1537
20 34 let 1586
-1 Statistična zaščita 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24231 484620 10 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

SP Spol

Spol

Vrednost 311 Frekvenca
1 Moški 12566
2 Ženska 11675
-1 Statistična zaščita 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24241 484820 0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

PREB1 Tip prebivalca

Tip prebivalca

Vrednost 410 Frekvenca
1 Državljan na stalnem naslovu 20451
2 Državljan na začasnem naslovu 1538
3 Tuj državljan 1492
-1 Statistična zaščita 760
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23481 469620 760 15200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

GO_POL1 Družinski tip osebe

Družinski tip osebe

Vrednost 59 Frekvenca
1 Zakonec, partner brez otrok 778
2 Starš 4941
3 Otrok 14423
4 Živi sam 1676
5 Ni član družine zasebnega gospodinjstva 594
6 Član skupinskega gospodinjstva 610
-1 Statistična zaščita 1219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23022 460440 1219 24380

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

AKT3 Status aktivnosti

Status aktivnosti

Vrednost 68 Frekvenca
1 Zaposlen 11420
2 Brezposelen, išče prvo zaposlitev 784
3 Brezposelen, že bil zaposlen 1094
4 Se izobražuje 8211
5 Upokojenec 0
6 Drug neaktiven 1945
-1 Statistična zaščita 787
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23454 469080 787 15740

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

AKT_M1 Status aktivnosti matere

Status aktivnosti matere

Vrednost 77 Frekvenca
1 Zaposlen 13918
2 Brezposelen 1753
3 Se izobražuje 0
4 Upokojenec 3974
5 Drug neaktiven 1798
-2 Manjkajoča vrednost 2578
-1 Statistična zaščita 220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21443 428860 2798 55960

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

AKT_O1 Status aktivnosti očeta

Status aktivnosti očeta

Vrednost 86 Frekvenca
1 Zaposlen 12354
2 Brezposelen 1513
3 Se izobražuje 0
4 Upokojenec 5080
5 Drug neaktiven 853
-2 Manjkajoča vrednost 4315
-1 Statistična zaščita 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19800 396000 4441 88820

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IZB1 Izobrazba

Izobrazba

Vrednost 95 Frekvenca
1 Osnovnošolska ali manj 5699
2 Srednješolska 12776
3 Višješolska, visokošolska 5718
-1 Statistična zaščita 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24193 483860 48 960

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

IZB_M1 Izobrazba matere

Izobrazba matere

Vrednost 104 Frekvenca
1 Osnovnošolska ali manj 5238
2 Srednješolska 11435
3 Višješolska, visokošolska 4990
-2 Manjkajoča vrednost 2578
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21663 433260 2578 51560

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

IZB_O1 Izobrazba očeta

Izobrazba očeta

Vrednost 113 Frekvenca
1 Osnovnošolska ali manj 3610
2 Srednješolska 12694
3 Višješolska, visokošolska 3622
-2 Manjkajoča vrednost 4315
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19926 398520 4315 86300

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ST_URB1 Stopnja urbanizacije

Stopnja urbanizacije

Vrednost 122 Frekvenca
1 Urbano 13250
2 Neurbano 10991
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24241 484820 0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

utez Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24241 0 20 20 20 0

Vrednosti spremenljivk od 20 do 20

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Statistični urad RS (2018). POP15MLA - Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, starih od 15 do vključno 34 let. Šifranti [Ostalo gradivo].
  2. Arhiv družboslovnih podatkov (2019). POP15MLA - Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, starih od 15 do vključno 34 let. Sintaksa_II [Datoteka programa v SPSS].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Statistični urad Republike Slovenije. (2019). Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, starih od 15 do vključno 34 let [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: POP15MLA. https://doi.org/10.17898/ADP_POP15MLA_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2019
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si