Registrski popis 2011: Javno dostopna podatkovna datoteka (5-odstotni vzorec)

Basic Study Information

ADP - IDNo: POPIS11P
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POPIS11P_V1
Main author(s):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Funding agency:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2011.

Project number:

Uradni list RS: 93/2010 (None)

Series:
 • POPIS/Popis

  Namen popisov prebivalstva je zbrati podatke o stanju in spremembah v demografskih, ekonomskih, izobraževalnih, naselitvenih in bivalnih razmerah. Popisi prebivalstva zajemajo celotno populacijo in zagotavljajo najzanesljivejše kazalce opazovanih lastnosti v primerjavah skozi čas in med državami, ki se uporabljajo kot kriterij za umerjanje drugih podatkov. Popis omogoča tudi najbolj podrobno členitev pregledov stanja po geografskih enotah. Tako predstavlja tudi trajno podlago za oblikovanje zakonskih ukrepov in politik. Prvi sodobni popis prebivalstva, ki vključuje slovensko ozemlje, je izvedla Avstro-Ogrska leta 1857, sledili pa so leta 1869, 1880, 1900 in 1910. Popisoma 1921 in 1931 je sledilo vsebinsko bolj skromen popis leta 1948, namenjen zlasti ugotavljanju stanja prebivalstva po vojni. Sledili so popisi leta 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 in Registrski popis 2011 in 2015. Popisi so se deloma razlikovali med sabo po izboru spremenljivk in podrobnih metodoloških pristopih, kar je potrebno upoštevati pri primerjavah.

Study Content

Keywords:

demografske značilnosti, zakonski stan, otroci, prebivališče, priseljenci, selitve, status aktivnosti, zaposlitvene značilnosti, tip gospodinjstva, struktura gospodinjstva, stanovanjsko razmerje gospodinjstva, tip družine, struktura družine, tip bivalnih prostorov, lastništvo bivalnih prostorov, struktura bivalnih prostorov, inštalacijski priključki, značilnosti stavbe bivalnih prostorov, namen rabe bivalnih prostorov

Keywords ELSST:
POPISNI PODATEK, STATISTIKA, STANOVANJE, STANOVANJE, DEMOGRAFSKA STATISTIKA, DRUŽINA, DEMOGRAFIJA, MIGRACIJE PREBIVALSTVA, GOSPODINJSTVO

Topic Classification CESSDA
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - selitve
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - bivalne razmere
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - popisi
Topic Classification CERIF
Demografija
Topic Classification ADP
Demografske značilnosti prebivalstva
Selitve prebivalstva
Izobrazba
Podatki o gospodinjstvu
Stanovanja


Abstract:

Registrski popis 2011 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih, družinah in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu. S prehodom na registrski popis se je Slovenija pridružila redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle z namenom zmanjšati administrativne ovire in znižati stroške raziskovanja. Za potrebe enostavnejše distribucije mikropodatkov drugim tipom uporabnikom mikropodatkov sta pripravljeni tudi anonimizirani podatkovni datoteki (osebe in stanovanja, brez gospodinjstev in družin), ki predstavljata 5-odstotni vzorec populacije gospodinjstev v Sloveniji.

Methodology


Collection date: 1. januar 2011
Date of production: 2011
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

(1) posameznik

(2) stanovanje

Universe:

(1) Osebe z običajnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Zajete so osebe, ki imajo v Sloveniji običajno prebivališče na osnovi prijavljenega prebivališča (stalno ali začasno).

(2) Običajna in skupinska stanovanja in drugi naseljeni prostori v Republiki Sloveniji.

Excluded:

(1) V vzorec niso zajeti prebivalci, ki prebivajo v skupinskih gospodinjstvih.

(2)Prazna stanovanja niso zajeta v vzorec.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Vzorec je sistematični slučajni gospodinjstev, stratificiranih po velikosti. Izbrani so vsi člani gospodinjstva in povezana stanovanja.

Mode of data collection:

Urejanje, združevanje in obdelava administrativnih podatkov.

Weighting:

Spremenljivka "utez" dvajsetkratno pomnoži deleže na 5-odstotnih vzorcih in jih tako priredi populacijskim. Vrednost uteži je za vse enote enaka 20.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: POPIS11P - Registrski popis 2011P - oseba [datoteka podatkov]

File ID: F2

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 30
 • number of units: 91027

Version: junij 2015

Additional information:

Podatkovna datoteka temelji na 5 % vzorcu gospodinjstev v Sloveniji z do vključno 6 člani gospodinjstva. Izvedeno je bilo stratificirano vzorčenje, pri čemer je bilo 144 stratumov določenih na podlagi naslednjih spremenljivk: statistična regija, število oseb v gospodinjstvu in tip naselja. V vzorec oseb so vključene vse osebe, ki pripadajo gospodinjstvom v vzorcu. Zaščita podatkov je bila izvedena s programsko opremo Mu-ARGUS in je temeljila na agregaciji vrednosti ter na metodi manjkajočih vrednosti.

Title of Data file: POPIS11P - Registrski popis 2011P - stanovanje [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 27
 • number of units: 36553

Version: junij 2015

Additional information:

Podatkovna datoteka temelji na 5 % vzorcu gospodinjstev v Sloveniji z do vključno 6 člani gospodinjstva. Izvedeno je bilo stratificirano vzorčenje, pri čemer je bilo 144 stratumov določenih na podlagi naslednjih spremenljivk: statistična regija, število oseb v gospodinjstvu in tip naselja. V vzorec stanovanj so vključena vsa stanovanja, v katerih živijo osebe, ki pripadajo gospodinjstvom v vzorcu. Zaščita podatkov je bila izvedena s programsko opremo Mu-ARGUS in je temeljila na agregaciji vrednosti ter na metodi manjkajočih vrednosti.

Variable list

ID_STAN Identifikator stanovanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91027 0 1 36553

Valid range from 1 to 36553

PREB Tip prebivalca (državljanstva)

Value 22 Frequency
1 Državljan RS 88599
2 Tuj državljan 1711
-1 Zaščitena vrednost 717
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
90310 717

Valid range from 1 to 2

STAR Dopolnjena leta starosti

Value 31 Frequency
1 0-4 4486
2 5-9 3716
3 10-14 4140
4 15-19 4439
5 20-24 4977
6 25-29 6084
7 30-34 6675
8 35-39 6363
9 40-44 6660
10 45-49 6889
11 50-54 6720
12 55-59 6594
13 60-64 5457
14 65-69 4290
15 70-74 3867
16 75-79 3064
17 80-84 2035
18 85+ 1086
-1 Zaščitena vrednost 3485
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87542 3485

Valid range from 1 to 18

ID_STAN Identifikator stanovanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91027 0 1 36553

Valid range from 1 to 36553

PREB Tip prebivalca (državljanstva)

Value 256 Frequency
1 Državljan RS 88599
2 Tuj državljan 1711
-1 Zaščitena vrednost 717
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
90310 717

Valid range from 1 to 2

STAR Dopolnjena leta starosti

Value 355 Frequency
1 0-4 4486
2 5-9 3716
3 10-14 4140
4 15-19 4439
5 20-24 4977
6 25-29 6084
7 30-34 6675
8 35-39 6363
9 40-44 6660
10 45-49 6889
11 50-54 6720
12 55-59 6594
13 60-64 5457
14 65-69 4290
15 70-74 3867
16 75-79 3064
17 80-84 2035
18 85+ 1086
-1 Zaščitena vrednost 3485
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87542 3485

Valid range from 1 to 18

SP Spol

Value 454 Frequency
1 Moški 44444
2 Ženska 46518
-1 Zaščitena vrednost 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
90962 65

Valid range from 1 to 2

ZS Formalni zakonski stan

Value 553 Frequency
1 Samski 42406
2 Poročen 37037
3 Vdovec 6404
4 Razvezan 5124
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
90971 56

Valid range from 1 to 4

ROJ_ST Število živorojenih otrok

Value 652 Frequency
0 0 otrok 8690
1 1 otrok 6150
2 2 otroka 14318
3 3 otroci 2678
4 4 otroci 280
5 5 ali več otrok 86
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 50656
-1 Zaščitena vrednost 8169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32202 58825

Valid range from 0 to 5

GO_OS Število oseb v gospodinjstvu

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91027 0 1 6 3.228 1.37

Valid range from 1 to 6

GO_UPOR Stanovanjsko razmerje gospodinjstva

Value 850 Frequency
1 Vsaj en član gospodinjstva je lastnik stanovanja 69260
2 Vsaj en član gospodinjstva je najemnik stanovanja 6451
3 Noben član gospodinjstva ni lastnik ali najemnik stanovanja 14276
-1 Zaščitena vrednost 1040
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89987 1040

Valid range from 1 to 3

TIP_GO Tip gospodinjstva

Value 949 Frequency
1 Enočlansko 10872
2 Veččlansko nedružinsko 1976
3 Veččlansko enodružinsko 70154
4 Veččlansko dvo- ali večdružinsko 8015
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91017 10

Valid range from 1 to 4

TIP_DRUZ Tip družine

Value 1048 Frequency
1 Zakonca brez otrok 11666
2 Zakonca z otroki 39783
3 Mati z otroki 13119
4 Oče z otroki 2445
5 Zunajzakonska partnerja 1116
6 Zunajzakonska partnerja z otroki 8040
7 Ni družina 14813
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
90982 45

Valid range from 1 to 7

DRUZ_POL Položaj v družini

Value 1147 Frequency
1 Starš / zakonec 33354
2 Otrok v zakonski skupnosti ali enostarševski družini 26983
3 Zunajzakonski partner 5652
4 Otrok v zunajzakonski skupnosti 3531
5 Samski starš 6678
6 Ni član družine 14815
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91013 14

Valid range from 1 to 6

GO_GEN Generacija v gospodinjstvu

Value 1246 Frequency
1 Prva generacija 43638
2 Druga generacija 31160
3 Tretja / četrta generacija 3971
4 Generacija ni določljiva 12258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91027 0

Valid range from 1 to 4

PRI_GEN2 Generacija priseljenca

Value 1345 Frequency
1 Prva generacija 8777
2 Druga generacija 8562
3 Tretja generacija 5588
4 Ni priseljenec 54541
5 Generacija ni določljiva, ni podatkov o starših 13559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91027 0

Valid range from 1 to 5

ID_STAT Statistična regija

Value 1444 Frequency
1 Pomurska 5089
2 Podravska 14157
3 Koroška 2702
4 Savinjska 11276
5 Zasavska 1654
6 Spodnjeposavska 2762
7 Jugovzhodna Slovenija 5937
8 Osrednjeslovenska 23201
9 Gorenjska 8969
10 Notranjsko-kraška 2035
11 Goriška 5133
12 Obalno-kraška 4668
-1 Zaščitena vrednost 3444
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87583 3444

Valid range from 1 to 12

TIP_NAS Tip naselja

Value 1543 Frequency
1 Mestno naselje 45808
2 Nemestno naselje 45197
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91005 22

Valid range from 1 to 2

PP_IND Indikator prvega prebivališča

Value 1642 Frequency
1 Naselje prebivališča 43400
2 Drugo naselje v Sloveniji 38850
3 Tujina 8777
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91027 0

Valid range from 1 to 3

PP_DRZ Država prvega prebivališča

Value 1741 Frequency
70 Bosna in Hercegovina 3453
191 Hrvaška 2021
688 Srbija 811
997 Druge evropske države 1712
998 Neevropske države 116
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 82250
-1 Zaščitena vrednost 664
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8113 82914

Valid range from 70 to 998

DRZ_PRIS Država prebivališča v tujini

Value 1840 Frequency
70 Bosna in Hercegovina 3601
191 Hrvaška 2300
688 Srbija 887
997 Druge evropske države 2128
998 Neevropske države 155
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 81240
-1 Zaščitena vrednost 716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9071 81956

Valid range from 70 to 998

LL_PRIS Leto priselitve v Slovenijo

Value 1939 Frequency
1 1910-1960 941
2 1961-1970 1112
3 1971-1980 2452
4 1981-1990 1796
5 1991-2000 871
6 2001-2010 2573
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 81240
-1 Zaščitena vrednost 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9745 81282

Valid range from 1 to 7

ZD_SEL_R Regija prejšnjega prebivališča

Value 2038 Frequency
1 Pomurska 2809
2 Podravska 7758
3 Koroška 1771
4 Savinjska 6218
5 Zasavska 845
6 Spodnjeposavska 1644
7 Jugovzhodna Slovenija 3396
8 Osrednjeslovenska 10131
9 Gorenjska 4734
10 Notranjsko-kraška 1186
11 Goriška 2911
12 Obalno-kraška 2535
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 43709
-1 Zaščitena vrednost 1380
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45938 45089

Valid range from 1 to 12

ZD_SEL_D Država prejšnjega prebivališča

Value 2137 Frequency
70 Bosna in Hercegovina 2408
191 Hrvaška 1658
688 Srbija 686
997 Druge evropske države 1681
998 Neevropske države 159
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 84435
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6592 84435

Valid range from 70 to 998

LL_SEL Leto zadnje selitve

Value 2236 Frequency
1 1910-1960 4512
2 1961-1970 4834
3 1971-1980 6453
4 1981-1990 9037
5 1991-2000 8786
6 2001-2010 20275
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 36914
-1 Zaščitena vrednost 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53897 37130

Valid range from 1 to 7

KRAJ_SEL Zadnja selitev

Value 2335 Frequency
1 Od rojstva prebiva v naselju prebivališča 36914
2 Priselitev iz drugega naselja iste občine 15422
3 Priselitev iz druge občine iste statistične regije 19827
4 Priselitev iz druge statistične regije 12068
5 Priselitev iz tujine 6795
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91026 1

Valid range from 1 to 5

IZB Izobrazba

Value 2434 Frequency
1 Brez izobrazbe, nepopolna osnovnošolska 2404
2 Osnovnošolska 17942
3 Nižja poklicna, srednja poklicna 16472
4 Srednja strokovna, srednja splošna 23263
5 Visokošolska 1. stopnje ipd. 5547
6 Visokošolska 2. in 3. stopnje ipd. 6890
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 12656
-1 Zaščitena vrednost 5853
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72518 18509

Valid range from 1 to 6

AKT Status aktivnosti

Value 2533 Frequency
1 Zaposleni 37423
2 Brezposelni 4561
3 Mlajši od 15 let 12656
4 Učenci, dijaki in študenti 7969
5 Upokojenci in drugi neaktivni 28384
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
90993 34

Valid range from 1 to 5

SKD Dejavnost - GLEJ ŠIFRANT SKD 2008

Value 2632 Frequency
1 A-F 13029
2 G-N 14514
3 O-U 9357
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 53810
-1 Zaščitena vrednost 317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36900 54127

Valid range from 1 to 3

SKP Poklic

Value 2731 Frequency
0 Vojaški poklici 307
1 Zakonodajalci/zakonodajalke, visoki uradniki/visoke uradnice, menedžerji/menedžerke 2128
2 Strokovnjaki/strokovnjakinje 7148
3 Tehniki in drugi strokovni sodelavci/tehnice in druge strokovne sodelavke 6428
4 Uradniki/uradnice 3221
5 Poklici za storitve, prodajalci/prodajalke 5061
6 Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke, ribiči/ribičke, lovci/lovke 870
7 Poklici za neindustrijski način dela 5196
8 Upravljavci/ke strojev in naprav, industrijski izdelovalci/ke in sestavljavci/ke 3422
9 Poklici za preprosta dela 3392
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 53854
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37173 53854

Valid range from 0 to 9

KRAJ_DEL Kraj dela

Value 2830 Frequency
1 Drugo naselje v isti občini 5935
2 Naselje prebivališča 13366
3 Druga občina iste statistične regije 12199
4 Druga statistična regija 5598
5 Tujina 325
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 53604
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37423 53604

Valid range from 1 to 5

ID_GO Identifikator gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91027 0 1 36394

Valid range from 1 to 36394

UTEZ Utež

Value 3028 Frequency
20 91027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91027 0

Valid range from 20 to 20

ID_STAN Identifikator stanovanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36553 0 1 36553

Valid range from 1 to 36553

REG Statistična regija

Value 3226 Frequency
1 Pomurska 1910
2 Podravska 5853
3 Koroška 1047
4 Savinjska 4506
5 Zasavska 636
6 Spodnjeposavska 998
7 Jugovzhodna Slovenija 2171
8 Osrednjeslovenska 9307
9 Gorenjska 3388
10 Notranjsko-kraška 727
11 Goriška 1937
12 Obalno-kraška 1901
-1 Zaščitena vrednost 2172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34381 2172

Valid range from 1 to 12

TIP_NAS Tip naselja

Value 3325 Frequency
1 Mestno naselje 19706
2 Nemestno naselje 16837
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36543 10

Valid range from 1 to 2

ID_TIP_S Tip stavbe

Value 3424 Frequency
1 samostoječa stavba 31089
2 ni samostoječa stavba 5246
-1 Zaščitena vrednost 218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36335 218

Valid range from 1 to 2

RABA_S Stanovanjska/nestanovanjska raba stavbe

Value 3523 Frequency
1 Pretežno stanovanjska stavba 35550
2 Pretežno nestanovanjska stavba 802
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36352 201

Valid range from 1 to 2

ID_KONST Material nosilne konstrukcije

Value 3622 Frequency
1 opeka 17962
2 beton, železobeton 6951
3 kamen 2715
4 les 235
5 kombinacija različnih materialov 6390
6 montažna gradnja 487
7 drug material 1650
-1 Zaščitena vrednost 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36390 163

Valid range from 1 to 7

ID_LEGA Lega dela v večstanovanjski stavbi

Value 3721 Frequency
1 klet 214
2 pritličje 21102
3 nadstropje 12349
4 mansarda 472
5 drugo 906
-1 Zaščitena vrednost 1510
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35043 1510

Valid range from 1 to 5

UPOR_POV Uporabna površina - razredi

Value 3820 Frequency
1 Manj kot 30 m2 1363
2 30 - manj kot 40 m2 2411
3 40 - manj kot 50 m2 3216
4 50 - manj kot 60 m2 4853
5 60 - manj kot 80 m2 8376
6 80 - manj kot 100 m2 5414
7 100 - manj kot 120 m2 3787
8 120 - manj kot 150 m2 3717
9 150 m2 in več 2740
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 676
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35877 676

Valid range from 1 to 9

ST_SOB Število sob (brez kuhinje)

Value 3919 Frequency
1 0 ali 1 soba 3835
2 2 sobi 8657
3 3 sobe 9765
4 4 sobe 6450
5 5 ali več sob 7729
-1 Zaščitena vrednost 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36436 117

Valid range from 1 to 5

ID_KUHIN Kuhinja

Value 4018 Frequency
1 Kuhinja je 35988
2 Brez kuhinje 564
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36552 1

Valid range from 1 to 2

ID_KOPAL Kopalnica

Value 4117 Frequency
1 Nameščena kad ali prha v stanovanjski enoti 35149
2 Brez nameščene kadi ali prhe v stanovanjski enoti 1404
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36553 0

Valid range from 1 to 2

ID_STRAN Stranišče

Value 4216 Frequency
1 Stranišče na izplakovanje v stanovanjski enoti 35162
2 Brez stranišča na izplakovanje v stanovanjski enoti 1391
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36553 0

Valid range from 1 to 2

ID_ELEKT Možnost priklopa na elektriko

Value 4315 Frequency
1 Električno omrežje je 36220
2 Ni električnega omrežja 228
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36448 105

Valid range from 1 to 2

VODA_STA Oskrba z vodo v stanovanjski enoti

Value 4414 Frequency
1 Oskrba z vodo v stanovanjski enoti 36151
2 Brez oskrbe z vodo v stanovanjski enoti 341
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36492 61

Valid range from 1 to 2

ID_KANAL Možnost priklopa na kanalizacijo

Value 4513 Frequency
1 Možnost priklopa na kanalizacijo 21047
2 Ni možnosti priklopa na kanalizacijo 15506
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36553 0

Valid range from 1 to 2

ID_PLIN Možnost prikopa na plin

Value 4612 Frequency
1 Možnost priključka na plin 8280
2 Ni možnosti priključka na plin 28273
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36553 0

Valid range from 1 to 2

ID_TELEF Možnost priklopa na telefon

Value 4711 Frequency
1 Možnost priklopa na telefonsko omrežje 32767
2 Ni možnosti priklopa na telefonsko omrežje 3786
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36553 0

Valid range from 1 to 2

ID_KABEL Možnost priklopa na kabelsko TV

Value 4810 Frequency
1 Možnost priklopa na kabelsko TV 20242
2 Ni možnosti priklopa na kabelsko TV 16311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36553 0

Valid range from 1 to 2

CENT_OGR Centralna kurjava

Value 499 Frequency
1 centralno ali daljinsko ogrevanje 30684
2 ni centralnega ali daljinskega ogrevanja 5869
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36553 0

Valid range from 1 to 2

ID_OGREV Vrsta ogrevanja

Value 508 Frequency
1 daljinsko ogrevanje 5353
2 centralno ogrevanje 25331
3 drugo ogrevanje 4819
4 ni ogrevanja 1050
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36553 0

Valid range from 1 to 4

LETO_ZGR Leto zgraditve - razredi

Value 517 Frequency
1 Pred letom 1919 4778
2 1919 – 1945 2432
3 1946 – 1960 3673
4 1961 – 1970 5942
5 1971 – 1980 8457
6 1981 – 1990 6283
7 1991 – 2000 2598
8 2001 in pozneje 2374
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36537 16

Valid range from 1 to 8

LAST1 Lastništvo stanovanja

Value 526 Frequency
1 zasebna last fizičnih oseb 33734
2 drugo 2499
9 neznano 219
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36452 101

Valid range from 1 to 9

ST_STAN Število stanovanj v stavbi

Value 535 Frequency
1 1 stanovanje 20563
2 2 stanovanji 2584
3 od 3 do 5 stanovanj 1586
4 od 6 do 10 stanovanj 2063
5 od 11 do 20 stanovanj 3925
6 od 21 do 50 stanovanj 3993
7 51 in več stanovanj 1833
-1 Zaščitena vrednost 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36547 6

Valid range from 1 to 7

ST_PREB Število prebivalcev v stanovanju

Value 544 Frequency
1 1 oseba 8081
2 2 osebi 8125
3 3 osebe 7004
4 4 osebe 6437
5 5 oseb 3568
6 6 in več oseb 3308
-1 Zaščitena vrednost 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36523 30

Valid range from 1 to 6

ST_GOSP Število gospodinjstev v stanovanju

Value 553 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36492 61 0.333 2 1.224 0.434

Valid range from 0.3333 to 2

GOST_RAZ Standard gostote - razredi

Value 562 Frequency
1 Manj kot 10 m2 na stanovalca 1046
2 10 in manj kot 15 m2 na stanovalca 3376
3 15 in manj kot 20 m2 na stanovalca 5232
4 20 in manj kot 30 m2 na stanovalca 10008
5 30 in manj kot 40 m2 na stanovalca 6239
6 40 in manj kot 60 m2 na stanovalca 5680
7 60 in manj kot 80 m2 na stanovalca 2490
8 80 m2 in več na stanovalca 1779
-1 Zaščitena vrednost 703
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35850 703

Valid range from 1 to 8

UTEZ Utež

Value 571 Frequency
18 36553
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36553 0

Valid range from 18 to 18

Materials of the Study

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2014). POPIS11P - REGISTRSKI POPIS PREBIVALSTVA, GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ, SLOVENIJA, 1. 1. 2011 [ostalo gradivo].
 2. Statistični urad Republike Slovenije (2011). POPIS11P - Registrski popis 2011: šifrant RPE_POPIS_2011 [ostalo gradivo].
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2011). POPIS11P - Registrski popis 2011: šifrant CC_SI_REN [ostalo gradivo].

Study Results Materials

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2011). POPIS11P - REGISTRSKI POPIS PREBIVALSTVA V LETU 2011 – NOV IZZIV SLOVENSKE DRŽAVNE STATISTIKE.
 2. Statistični urad Republike Slovenije (2010). POPIS11P - REGISTRSKI POPIS PREBIVALSTVA, GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ V LETU 2011 – PRIPRAVE IN PRIHODNJE AKTIVNOSTI.
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2011). POPIS11P - Registrski popis 2011: spletna stran [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

NOTE: Podatkovna datoteka temelji na 5 % vzorcu gospodinjstev v Sloveniji z do vključno 6 člani gospodinjstva. Izvedeno je bilo stratificirano vzorčenje, pri čemer je bilo 144 stratumov določenih na podlagi naslednjih spremenljivk: statistična regija, število oseb v gospodinjstvu in tip naselja. V vzorec oseb so vključene vse osebe, ki pripadajo gospodinjstvom v vzorcu. Zaščita podatkov je bila izvedena s programsko opremo Mu-ARGUS in je temeljila na agregaciji vrednosti ter na metodi manjkajočih vrednosti.

NOTE: Podatkovna datoteka temelji na 5 % vzorcu gospodinjstev v Sloveniji z do vključno 6 člani gospodinjstva. Izvedeno je bilo stratificirano vzorčenje, pri čemer je bilo 144 stratumov določenih na podlagi naslednjih spremenljivk: statistična regija, število oseb v gospodinjstvu in tip naselja. V vzorec stanovanj so vključena vsa stanovanja, v katerih živijo osebe, ki pripadajo gospodinjstvom v vzorcu. Zaščita podatkov je bila izvedena s programsko opremo Mu-ARGUS in je temeljila na agregaciji vrednosti ter na metodi manjkajočih vrednosti.

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Statistični urad Republike Slovenije. (2015). Registrski popis 2011: Javno dostopna podatkovna datoteka (5-odstotni vzorec) [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: POPIS11P. https://doi.org/10.17898/ADP_POPIS11P_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si