Registrski popis 2011: Javno dostopna podatkovna datoteka (5-odstotni vzorec)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POPIS11P
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POPIS11P_V1
Glavni avtor(ji):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2011.

Serija:
 • POPIS/Popis

  Namen popisov prebivalstva je zbrati podatke o stanju in spremembah v demografskih, ekonomskih, izobraževalnih, naselitvenih in bivalnih razmerah. Popisi prebivalstva zajemajo celotno populacijo in zagotavljajo najzanesljivejše kazalce opazovanih lastnosti v primerjavah skozi čas in med državami, ki se uporabljajo kot kriterij za umerjanje drugih podatkov. Popis omogoča tudi najbolj podrobno členitev pregledov stanja po geografskih enotah. Tako predstavlja tudi trajno podlago za oblikovanje zakonskih ukrepov in politik. Prvi sodobni popis prebivalstva, ki vključuje slovensko ozemlje, je izvedla Avstro-Ogrska leta 1857, sledili pa so leta 1869, 1880, 1900 in 1910. Popisoma 1921 in 1931 je sledilo vsebinsko bolj skromen popis leta 1948, namenjen zlasti ugotavljanju stanja prebivalstva po vojni. Sledili so popisi leta 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 in Registrski popis 2011 in 2015. Popisi so se deloma razlikovali med sabo po izboru spremenljivk in podrobnih metodoloških pristopih, kar je potrebno upoštevati pri primerjavah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

demografske značilnosti, zakonski stan, otroci, prebivališče, priseljenci, selitve, status aktivnosti, zaposlitvene značilnosti, tip gospodinjstva, struktura gospodinjstva, stanovanjsko razmerje gospodinjstva, tip družine, struktura družine, tip bivalnih prostorov, lastništvo bivalnih prostorov, struktura bivalnih prostorov, inštalacijski priključki, značilnosti stavbe bivalnih prostorov, namen rabe bivalnih prostorov

Ključne besede ELSST:
POPISNI PODATEK, STATISTIKA, STANOVANJE, STANOVANJE, DEMOGRAFSKA STATISTIKA, DRUŽINA, DEMOGRAFIJA, MIGRACIJE PREBIVALSTVA, GOSPODINJSTVO

Vsebinska področja CESSDA
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - selitve
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - bivalne razmere
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - popisi
Vsebinsko področja CERIF
Demografija
Vsebinska področja ADP
Demografske značilnosti prebivalstva
Selitve prebivalstva
Izobrazba
Podatki o gospodinjstvu
Stanovanja


Povzetek:

Registrski popis 2011 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih, družinah in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu. S prehodom na registrski popis se je Slovenija pridružila redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle z namenom zmanjšati administrativne ovire in znižati stroške raziskovanja. Za potrebe enostavnejše distribucije mikropodatkov drugim tipom uporabnikom mikropodatkov sta pripravljeni tudi anonimizirani podatkovni datoteki (osebe in stanovanja, brez gospodinjstev in družin), ki predstavljata 5-odstotni vzorec populacije gospodinjstev v Sloveniji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. januar 2011
Čas izdelave: 2011
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

(1) posameznik

(2) stanovanje

Populacija:

(1) Osebe z običajnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Zajete so osebe, ki imajo v Sloveniji običajno prebivališče na osnovi prijavljenega prebivališča (stalno ali začasno).

(2) Običajna in skupinska stanovanja in drugi naseljeni prostori v Republiki Sloveniji.

Izključeni:

(1) V vzorec niso zajeti prebivalci, ki prebivajo v skupinskih gospodinjstvih.

(2)Prazna stanovanja niso zajeta v vzorec.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Vzorec je sistematični slučajni gospodinjstev, stratificiranih po velikosti. Izbrani so vsi člani gospodinjstva in povezana stanovanja.

Način zbiranja podatkov:

Urejanje, združevanje in obdelava administrativnih podatkov.

Uteževanje:

Spremenljivka "utez" dvajsetkratno pomnoži deleže na 5-odstotnih vzorcih in jih tako priredi populacijskim. Vrednost uteži je za vse enote enaka 20.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: POPIS11P - Registrski popis 2011P - oseba [datoteka podatkov]

ID datoteke: F2

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 30
 • število enot: 91027

Verzija: junij 2015

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka temelji na 5 % vzorcu gospodinjstev v Sloveniji z do vključno 6 člani gospodinjstva. Izvedeno je bilo stratificirano vzorčenje, pri čemer je bilo 144 stratumov določenih na podlagi naslednjih spremenljivk: statistična regija, število oseb v gospodinjstvu in tip naselja. V vzorec oseb so vključene vse osebe, ki pripadajo gospodinjstvom v vzorcu. Zaščita podatkov je bila izvedena s programsko opremo Mu-ARGUS in je temeljila na agregaciji vrednosti ter na metodi manjkajočih vrednosti.

Naslov podatkovne datoteke: POPIS11P - Registrski popis 2011P - stanovanje [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 27
 • število enot: 36553

Verzija: junij 2015

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka temelji na 5 % vzorcu gospodinjstev v Sloveniji z do vključno 6 člani gospodinjstva. Izvedeno je bilo stratificirano vzorčenje, pri čemer je bilo 144 stratumov določenih na podlagi naslednjih spremenljivk: statistična regija, število oseb v gospodinjstvu in tip naselja. V vzorec stanovanj so vključena vsa stanovanja, v katerih živijo osebe, ki pripadajo gospodinjstvom v vzorcu. Zaščita podatkov je bila izvedena s programsko opremo Mu-ARGUS in je temeljila na agregaciji vrednosti ter na metodi manjkajočih vrednosti.

Spremenljivke

ID_STAN Identifikator stanovanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91027 0 1 36553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 36553

PREB Tip prebivalca (državljanstva)

Vrednost 22 Frekvenca
1 Državljan RS 88599
2 Tuj državljan 1711
-1 Zaščitena vrednost 717
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
90310 717

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

STAR Dopolnjena leta starosti

Vrednost 31 Frekvenca
1 0-4 4486
2 5-9 3716
3 10-14 4140
4 15-19 4439
5 20-24 4977
6 25-29 6084
7 30-34 6675
8 35-39 6363
9 40-44 6660
10 45-49 6889
11 50-54 6720
12 55-59 6594
13 60-64 5457
14 65-69 4290
15 70-74 3867
16 75-79 3064
17 80-84 2035
18 85+ 1086
-1 Zaščitena vrednost 3485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87542 3485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

ID_STAN Identifikator stanovanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91027 0 1 36553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 36553

PREB Tip prebivalca (državljanstva)

Vrednost 256 Frekvenca
1 Državljan RS 88599
2 Tuj državljan 1711
-1 Zaščitena vrednost 717
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
90310 717

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

STAR Dopolnjena leta starosti

Vrednost 355 Frekvenca
1 0-4 4486
2 5-9 3716
3 10-14 4140
4 15-19 4439
5 20-24 4977
6 25-29 6084
7 30-34 6675
8 35-39 6363
9 40-44 6660
10 45-49 6889
11 50-54 6720
12 55-59 6594
13 60-64 5457
14 65-69 4290
15 70-74 3867
16 75-79 3064
17 80-84 2035
18 85+ 1086
-1 Zaščitena vrednost 3485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87542 3485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

SP Spol

Vrednost 454 Frekvenca
1 Moški 44444
2 Ženska 46518
-1 Zaščitena vrednost 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
90962 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ZS Formalni zakonski stan

Vrednost 553 Frekvenca
1 Samski 42406
2 Poročen 37037
3 Vdovec 6404
4 Razvezan 5124
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
90971 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ROJ_ST Število živorojenih otrok

Vrednost 652 Frekvenca
0 0 otrok 8690
1 1 otrok 6150
2 2 otroka 14318
3 3 otroci 2678
4 4 otroci 280
5 5 ali več otrok 86
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 50656
-1 Zaščitena vrednost 8169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32202 58825

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

GO_OS Število oseb v gospodinjstvu

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91027 0 1 6 3.228 1.37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

GO_UPOR Stanovanjsko razmerje gospodinjstva

Vrednost 850 Frekvenca
1 Vsaj en član gospodinjstva je lastnik stanovanja 69260
2 Vsaj en član gospodinjstva je najemnik stanovanja 6451
3 Noben član gospodinjstva ni lastnik ali najemnik stanovanja 14276
-1 Zaščitena vrednost 1040
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89987 1040

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

TIP_GO Tip gospodinjstva

Vrednost 949 Frekvenca
1 Enočlansko 10872
2 Veččlansko nedružinsko 1976
3 Veččlansko enodružinsko 70154
4 Veččlansko dvo- ali večdružinsko 8015
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91017 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIP_DRUZ Tip družine

Vrednost 1048 Frekvenca
1 Zakonca brez otrok 11666
2 Zakonca z otroki 39783
3 Mati z otroki 13119
4 Oče z otroki 2445
5 Zunajzakonska partnerja 1116
6 Zunajzakonska partnerja z otroki 8040
7 Ni družina 14813
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
90982 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

DRUZ_POL Položaj v družini

Vrednost 1147 Frekvenca
1 Starš / zakonec 33354
2 Otrok v zakonski skupnosti ali enostarševski družini 26983
3 Zunajzakonski partner 5652
4 Otrok v zunajzakonski skupnosti 3531
5 Samski starš 6678
6 Ni član družine 14815
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91013 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

GO_GEN Generacija v gospodinjstvu

Vrednost 1246 Frekvenca
1 Prva generacija 43638
2 Druga generacija 31160
3 Tretja / četrta generacija 3971
4 Generacija ni določljiva 12258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91027 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

PRI_GEN2 Generacija priseljenca

Vrednost 1345 Frekvenca
1 Prva generacija 8777
2 Druga generacija 8562
3 Tretja generacija 5588
4 Ni priseljenec 54541
5 Generacija ni določljiva, ni podatkov o starših 13559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91027 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ID_STAT Statistična regija

Vrednost 1444 Frekvenca
1 Pomurska 5089
2 Podravska 14157
3 Koroška 2702
4 Savinjska 11276
5 Zasavska 1654
6 Spodnjeposavska 2762
7 Jugovzhodna Slovenija 5937
8 Osrednjeslovenska 23201
9 Gorenjska 8969
10 Notranjsko-kraška 2035
11 Goriška 5133
12 Obalno-kraška 4668
-1 Zaščitena vrednost 3444
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87583 3444

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

TIP_NAS Tip naselja

Vrednost 1543 Frekvenca
1 Mestno naselje 45808
2 Nemestno naselje 45197
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91005 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

PP_IND Indikator prvega prebivališča

Vrednost 1642 Frekvenca
1 Naselje prebivališča 43400
2 Drugo naselje v Sloveniji 38850
3 Tujina 8777
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91027 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

PP_DRZ Država prvega prebivališča

Vrednost 1741 Frekvenca
70 Bosna in Hercegovina 3453
191 Hrvaška 2021
688 Srbija 811
997 Druge evropske države 1712
998 Neevropske države 116
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 82250
-1 Zaščitena vrednost 664
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8113 82914

Vrednosti spremenljivk od 70 do 998

DRZ_PRIS Država prebivališča v tujini

Vrednost 1840 Frekvenca
70 Bosna in Hercegovina 3601
191 Hrvaška 2300
688 Srbija 887
997 Druge evropske države 2128
998 Neevropske države 155
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 81240
-1 Zaščitena vrednost 716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9071 81956

Vrednosti spremenljivk od 70 do 998

LL_PRIS Leto priselitve v Slovenijo

Vrednost 1939 Frekvenca
1 1910-1960 941
2 1961-1970 1112
3 1971-1980 2452
4 1981-1990 1796
5 1991-2000 871
6 2001-2010 2573
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 81240
-1 Zaščitena vrednost 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9745 81282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

ZD_SEL_R Regija prejšnjega prebivališča

Vrednost 2038 Frekvenca
1 Pomurska 2809
2 Podravska 7758
3 Koroška 1771
4 Savinjska 6218
5 Zasavska 845
6 Spodnjeposavska 1644
7 Jugovzhodna Slovenija 3396
8 Osrednjeslovenska 10131
9 Gorenjska 4734
10 Notranjsko-kraška 1186
11 Goriška 2911
12 Obalno-kraška 2535
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 43709
-1 Zaščitena vrednost 1380
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45938 45089

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

ZD_SEL_D Država prejšnjega prebivališča

Vrednost 2137 Frekvenca
70 Bosna in Hercegovina 2408
191 Hrvaška 1658
688 Srbija 686
997 Druge evropske države 1681
998 Neevropske države 159
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 84435
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6592 84435

Vrednosti spremenljivk od 70 do 998

LL_SEL Leto zadnje selitve

Vrednost 2236 Frekvenca
1 1910-1960 4512
2 1961-1970 4834
3 1971-1980 6453
4 1981-1990 9037
5 1991-2000 8786
6 2001-2010 20275
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 36914
-1 Zaščitena vrednost 216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53897 37130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

KRAJ_SEL Zadnja selitev

Vrednost 2335 Frekvenca
1 Od rojstva prebiva v naselju prebivališča 36914
2 Priselitev iz drugega naselja iste občine 15422
3 Priselitev iz druge občine iste statistične regije 19827
4 Priselitev iz druge statistične regije 12068
5 Priselitev iz tujine 6795
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91026 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IZB Izobrazba

Vrednost 2434 Frekvenca
1 Brez izobrazbe, nepopolna osnovnošolska 2404
2 Osnovnošolska 17942
3 Nižja poklicna, srednja poklicna 16472
4 Srednja strokovna, srednja splošna 23263
5 Visokošolska 1. stopnje ipd. 5547
6 Visokošolska 2. in 3. stopnje ipd. 6890
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 12656
-1 Zaščitena vrednost 5853
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72518 18509

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

AKT Status aktivnosti

Vrednost 2533 Frekvenca
1 Zaposleni 37423
2 Brezposelni 4561
3 Mlajši od 15 let 12656
4 Učenci, dijaki in študenti 7969
5 Upokojenci in drugi neaktivni 28384
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
90993 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

SKD Dejavnost - GLEJ ŠIFRANT SKD 2008

Vrednost 2632 Frekvenca
1 A-F 13029
2 G-N 14514
3 O-U 9357
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 53810
-1 Zaščitena vrednost 317
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36900 54127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

SKP Poklic

Vrednost 2731 Frekvenca
0 Vojaški poklici 307
1 Zakonodajalci/zakonodajalke, visoki uradniki/visoke uradnice, menedžerji/menedžerke 2128
2 Strokovnjaki/strokovnjakinje 7148
3 Tehniki in drugi strokovni sodelavci/tehnice in druge strokovne sodelavke 6428
4 Uradniki/uradnice 3221
5 Poklici za storitve, prodajalci/prodajalke 5061
6 Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke, ribiči/ribičke, lovci/lovke 870
7 Poklici za neindustrijski način dela 5196
8 Upravljavci/ke strojev in naprav, industrijski izdelovalci/ke in sestavljavci/ke 3422
9 Poklici za preprosta dela 3392
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 53854
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37173 53854

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

KRAJ_DEL Kraj dela

Vrednost 2830 Frekvenca
1 Drugo naselje v isti občini 5935
2 Naselje prebivališča 13366
3 Druga občina iste statistične regije 12199
4 Druga statistična regija 5598
5 Tujina 325
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 53604
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37423 53604

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ID_GO Identifikator gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91027 0 1 36394

Vrednosti spremenljivk od 1 do 36394

UTEZ Utež

Vrednost 3028 Frekvenca
20 91027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91027 0

Vrednosti spremenljivk od 20 do 20

ID_STAN Identifikator stanovanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36553 0 1 36553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 36553

REG Statistična regija

Vrednost 3226 Frekvenca
1 Pomurska 1910
2 Podravska 5853
3 Koroška 1047
4 Savinjska 4506
5 Zasavska 636
6 Spodnjeposavska 998
7 Jugovzhodna Slovenija 2171
8 Osrednjeslovenska 9307
9 Gorenjska 3388
10 Notranjsko-kraška 727
11 Goriška 1937
12 Obalno-kraška 1901
-1 Zaščitena vrednost 2172
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34381 2172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

TIP_NAS Tip naselja

Vrednost 3325 Frekvenca
1 Mestno naselje 19706
2 Nemestno naselje 16837
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36543 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID_TIP_S Tip stavbe

Vrednost 3424 Frekvenca
1 samostoječa stavba 31089
2 ni samostoječa stavba 5246
-1 Zaščitena vrednost 218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36335 218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RABA_S Stanovanjska/nestanovanjska raba stavbe

Vrednost 3523 Frekvenca
1 Pretežno stanovanjska stavba 35550
2 Pretežno nestanovanjska stavba 802
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36352 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID_KONST Material nosilne konstrukcije

Vrednost 3622 Frekvenca
1 opeka 17962
2 beton, železobeton 6951
3 kamen 2715
4 les 235
5 kombinacija različnih materialov 6390
6 montažna gradnja 487
7 drug material 1650
-1 Zaščitena vrednost 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36390 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

ID_LEGA Lega dela v večstanovanjski stavbi

Vrednost 3721 Frekvenca
1 klet 214
2 pritličje 21102
3 nadstropje 12349
4 mansarda 472
5 drugo 906
-1 Zaščitena vrednost 1510
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35043 1510

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

UPOR_POV Uporabna površina - razredi

Vrednost 3820 Frekvenca
1 Manj kot 30 m2 1363
2 30 - manj kot 40 m2 2411
3 40 - manj kot 50 m2 3216
4 50 - manj kot 60 m2 4853
5 60 - manj kot 80 m2 8376
6 80 - manj kot 100 m2 5414
7 100 - manj kot 120 m2 3787
8 120 - manj kot 150 m2 3717
9 150 m2 in več 2740
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 676
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35877 676

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ST_SOB Število sob (brez kuhinje)

Vrednost 3919 Frekvenca
1 0 ali 1 soba 3835
2 2 sobi 8657
3 3 sobe 9765
4 4 sobe 6450
5 5 ali več sob 7729
-1 Zaščitena vrednost 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36436 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ID_KUHIN Kuhinja

Vrednost 4018 Frekvenca
1 Kuhinja je 35988
2 Brez kuhinje 564
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36552 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID_KOPAL Kopalnica

Vrednost 4117 Frekvenca
1 Nameščena kad ali prha v stanovanjski enoti 35149
2 Brez nameščene kadi ali prhe v stanovanjski enoti 1404
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36553 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID_STRAN Stranišče

Vrednost 4216 Frekvenca
1 Stranišče na izplakovanje v stanovanjski enoti 35162
2 Brez stranišča na izplakovanje v stanovanjski enoti 1391
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36553 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID_ELEKT Možnost priklopa na elektriko

Vrednost 4315 Frekvenca
1 Električno omrežje je 36220
2 Ni električnega omrežja 228
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36448 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VODA_STA Oskrba z vodo v stanovanjski enoti

Vrednost 4414 Frekvenca
1 Oskrba z vodo v stanovanjski enoti 36151
2 Brez oskrbe z vodo v stanovanjski enoti 341
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36492 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID_KANAL Možnost priklopa na kanalizacijo

Vrednost 4513 Frekvenca
1 Možnost priklopa na kanalizacijo 21047
2 Ni možnosti priklopa na kanalizacijo 15506
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36553 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID_PLIN Možnost prikopa na plin

Vrednost 4612 Frekvenca
1 Možnost priključka na plin 8280
2 Ni možnosti priključka na plin 28273
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36553 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID_TELEF Možnost priklopa na telefon

Vrednost 4711 Frekvenca
1 Možnost priklopa na telefonsko omrežje 32767
2 Ni možnosti priklopa na telefonsko omrežje 3786
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36553 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID_KABEL Možnost priklopa na kabelsko TV

Vrednost 4810 Frekvenca
1 Možnost priklopa na kabelsko TV 20242
2 Ni možnosti priklopa na kabelsko TV 16311
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36553 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

CENT_OGR Centralna kurjava

Vrednost 499 Frekvenca
1 centralno ali daljinsko ogrevanje 30684
2 ni centralnega ali daljinskega ogrevanja 5869
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36553 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID_OGREV Vrsta ogrevanja

Vrednost 508 Frekvenca
1 daljinsko ogrevanje 5353
2 centralno ogrevanje 25331
3 drugo ogrevanje 4819
4 ni ogrevanja 1050
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36553 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LETO_ZGR Leto zgraditve - razredi

Vrednost 517 Frekvenca
1 Pred letom 1919 4778
2 1919 – 1945 2432
3 1946 – 1960 3673
4 1961 – 1970 5942
5 1971 – 1980 8457
6 1981 – 1990 6283
7 1991 – 2000 2598
8 2001 in pozneje 2374
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36537 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

LAST1 Lastništvo stanovanja

Vrednost 526 Frekvenca
1 zasebna last fizičnih oseb 33734
2 drugo 2499
9 neznano 219
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36452 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ST_STAN Število stanovanj v stavbi

Vrednost 535 Frekvenca
1 1 stanovanje 20563
2 2 stanovanji 2584
3 od 3 do 5 stanovanj 1586
4 od 6 do 10 stanovanj 2063
5 od 11 do 20 stanovanj 3925
6 od 21 do 50 stanovanj 3993
7 51 in več stanovanj 1833
-1 Zaščitena vrednost 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36547 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

ST_PREB Število prebivalcev v stanovanju

Vrednost 544 Frekvenca
1 1 oseba 8081
2 2 osebi 8125
3 3 osebe 7004
4 4 osebe 6437
5 5 oseb 3568
6 6 in več oseb 3308
-1 Zaščitena vrednost 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36523 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

ST_GOSP Število gospodinjstev v stanovanju

Vrednost 553 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36492 61 0.333 2 1.224 0.434

Vrednosti spremenljivk od 0.3333 do 2

GOST_RAZ Standard gostote - razredi

Vrednost 562 Frekvenca
1 Manj kot 10 m2 na stanovalca 1046
2 10 in manj kot 15 m2 na stanovalca 3376
3 15 in manj kot 20 m2 na stanovalca 5232
4 20 in manj kot 30 m2 na stanovalca 10008
5 30 in manj kot 40 m2 na stanovalca 6239
6 40 in manj kot 60 m2 na stanovalca 5680
7 60 in manj kot 80 m2 na stanovalca 2490
8 80 m2 in več na stanovalca 1779
-1 Zaščitena vrednost 703
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35850 703

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

UTEZ Utež

Vrednost 571 Frekvenca
18 36553
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36553 0

Vrednosti spremenljivk od 18 do 18

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2014). POPIS11P - REGISTRSKI POPIS PREBIVALSTVA, GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ, SLOVENIJA, 1. 1. 2011 [ostalo gradivo].
 2. Statistični urad Republike Slovenije (2011). POPIS11P - Registrski popis 2011: šifrant RPE_POPIS_2011 [ostalo gradivo].
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2011). POPIS11P - Registrski popis 2011: šifrant CC_SI_REN [ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2011). POPIS11P - REGISTRSKI POPIS PREBIVALSTVA V LETU 2011 – NOV IZZIV SLOVENSKE DRŽAVNE STATISTIKE.
 2. Statistični urad Republike Slovenije (2010). POPIS11P - REGISTRSKI POPIS PREBIVALSTVA, GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ V LETU 2011 – PRIPRAVE IN PRIHODNJE AKTIVNOSTI.
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2011). POPIS11P - Registrski popis 2011: spletna stran [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

OPOMBA: Podatkovna datoteka temelji na 5 % vzorcu gospodinjstev v Sloveniji z do vključno 6 člani gospodinjstva. Izvedeno je bilo stratificirano vzorčenje, pri čemer je bilo 144 stratumov določenih na podlagi naslednjih spremenljivk: statistična regija, število oseb v gospodinjstvu in tip naselja. V vzorec oseb so vključene vse osebe, ki pripadajo gospodinjstvom v vzorcu. Zaščita podatkov je bila izvedena s programsko opremo Mu-ARGUS in je temeljila na agregaciji vrednosti ter na metodi manjkajočih vrednosti.

OPOMBA: Podatkovna datoteka temelji na 5 % vzorcu gospodinjstev v Sloveniji z do vključno 6 člani gospodinjstva. Izvedeno je bilo stratificirano vzorčenje, pri čemer je bilo 144 stratumov določenih na podlagi naslednjih spremenljivk: statistična regija, število oseb v gospodinjstvu in tip naselja. V vzorec stanovanj so vključena vsa stanovanja, v katerih živijo osebe, ki pripadajo gospodinjstvom v vzorcu. Zaščita podatkov je bila izvedena s programsko opremo Mu-ARGUS in je temeljila na agregaciji vrednosti ter na metodi manjkajočih vrednosti.

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Statistični urad Republike Slovenije. (2015). Registrski popis 2011: Javno dostopna podatkovna datoteka (5-odstotni vzorec) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: POPIS11P. https://doi.org/10.17898/ADP_POPIS11P_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2015
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si