Mladina 1985: Položaj, svest i ponašanje mlade generacije Jugoslavije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MLA85
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLA85_V1
Glavni avtor(ji):
  • Ule, Mirjana
  • Vrcan, Srdjan
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Dekleva, Bojan
Izdelal datoteko podatkov:
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Univerza v Ljubljani
IDIS - Institut za društvena istraživanja, Sveučilište u Zagrebu

Kraj; datum:

Ljubljana, Zagreb; 1986

Finančna podpora:

Zveza socialistične mladine Slovenije
Institut za društvena istraživanja
Centar za istraživačku, dokumentacionu i izdavačku delatnost predsedništva konferencije SSOJ

Serija:
  • MLA/Mladina

    Raziskave iz serije Mladina so namenjene longitudinalnemu spremljanju mladinske populacije s poudarkom na spreminjanju vrednot in življenjskih stilov. Mladina'85 je bila prva v seriji raziskav, poleg slovenskih obstajajo za leto 1985 vzporedni podatki za ostale republike SFR Jugoslavije. Nekatera vprašanja iz Mladine 1985 se ponovijo v raziskavah Mladina 1993 (srednješolska populacija), Mladina 1995 (študentska populacija), Mladina 1998 in Mladina 2000.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

stanovanjske razmere, lastništvo premičnin in nepremičnin, mesečni dohodki, eksistenčni problemi mladih, individualizem/kolektivizem, tradicionalizem, instrumentalne/ekspresivne vrednote, merila za izbiro življenjskega partnerja, prijateljev, merila za vstop v odraslost, točke odraščanja, ostati mlad/odrasti, mladostniško vedenje, semantični diferenciali sebe in posameznih vlog, institucij, zanimanje za prijateljstvo, zanimanje za umetnost, zanimanje za šport, zanimanje za zabava, zanimanje za znanost, obisk kina, zabave, lenarjenje, športne prireditve, medijske navade in branje, avtoritarnost, lestvica nacionalizma, religozne prakse, nove duhovne potrebe, odnos do samoupravljanja, članstvo v političnih organizacijah in njihovih organih, ocena lastnega vpliva, družbeni problemi, potrebnost sprememb, uresničljivost sprememb in pripravljenost za sodelovanje pri družbenih spremembah, stališča do vojne in vojske, pripravljenost za odhod v tujino., tip naselja, spol, leto rojstva, izobrazba, zakonski stan, lastna narodnost, narodnost staršev

Ključne besede ELSST:
MLADOST, STALIŠČE, ZAPOSLOVANJE MLADIH, VREDNOTA, POLITIČNO STALIŠČE, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, OSEBNOSTNA ZNAČILNOST

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Socialna psihologija
Vsebinska področja ADP
družbeno ekonomski položaj anketiranca in njegove družine
vrednote in vrednotne orientacije
odnos do prihodnosti
dojemanje mladosti
razvrščanje interesov za področja
preživljanje prostega časa
osebnostne lastnosti
odnos do naroda in religije
politična stališča in politični aktivizem
odnos do družbenih sprememb


Povzetek:

Raziskava je potekala na dveh ravneh: kot kvantitativna študija vrednotnih usmeritev in življenjskih stilov mladih v Sloveniji, ki je bila del jugoslovanske raziskave "Položaj, svest i ponašanje mlade generacije Jugoslavije", ter kot kvalitativna študija, v okviru katere je bila opravljena analiza diskurza o mladini v revijah Mladina in Tribuna, v obdobju 1945-1985 ter globinski intervjuji s predstavniki družbenih gibanj. Osnovni cilj kvantitativne študije je bil opisati življenjske razmere, socialni položaj, vrednotne orientacije in prakse mladih ter ugotoviti temeljne dejavnike njihovega oblikovanja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1985 - 1986
Čas izdelave: 1985
Država: Slovenija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Hrvaška, Srbija, Vojvodina, Kosovo, Makedonija
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija mladi od 14. do 27. leta starosti.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti

Tip vzorca:

Realiziran vzorec N = 538 mladih na območju Slovenije (planiran vzorec N = 6840 mladih na območju Jugoslavije). Ciljna populacija mladih od 14. do 27. leta starosti se deli na pet stratumov: dijaki, študenti, zaposleni, nezaposleni, kmetovalci. Primarne vzorčne enote so občine, izbrane po verjetnosti proporcionalni velikosti (PPS) in predhodno stratificirane glede na stopnjo razvitosti in po kontingentih mladine. Na drugi stopnji so enostavno slučajno izbrane krajevne skupnosti iz spiskov v občinah. Znotraj njih je iz spiskov posameznih skupin na podlagi pregleda terena sistematično izbranih 15 elementarnih enot. Uporaba uteži rezultatov značilno ne spremeni, zato niso uporabljene. Opravljena pilotska anketa na vzorcu 800 mladih v Jugoslaviji, enakomerno razporejenih po republikah in kontingentih mladinske populacije.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MLA85 - Mladina 1985 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 627
  • število enot: 6215

Spremenljivke

id ID

ID

Vrednost 13 Frekvenca
4501 1
4636 1
4637 1
8026 1
8027 1
8028 1
8029 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0 1 8029

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8029

p1 Republika

Vrednost 22 Frekvenca
1 Bosna i Hercegovina 1090
2 Crna Gora 233
3 Hrvatska 1243
4 Kosovo 561
5 Makedonija 650
6 Srbija 1338
7 Slovenija 538
8 Vojvodina 555
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0 0 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

p2 Općina

V2 Općina

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0 28 2228 1695.108 507.267

Vrednosti spremenljivk od 28 do 2228

id ID

ID

Vrednost 1627 Frekvenca
4501 1
4636 1
4637 1
8026 1
8027 1
8028 1
8029 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0 1 8029

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8029

p1 Republika

Vrednost 2626 Frekvenca
1 Bosna i Hercegovina 1090
2 Crna Gora 233
3 Hrvatska 1243
4 Kosovo 561
5 Makedonija 650
6 Srbija 1338
7 Slovenija 538
8 Vojvodina 555
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0 0 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

p2 Općina

V2 Općina

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0 28 2228 1695.108 507.267

Vrednosti spremenljivk od 28 do 2228

p3 Kontingencijski stratum

V3 Kontingencijski stratum

Vrednost 4624 Frekvenca
1 Zaposlen 1629
2 Nezaposlen 1099
3 Učenik 1453
4 Student 876
5 Zemljoradnik 1158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

p4 Mjestna zajednica

V4 Mjestna zajednica

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0 0 583 265.827 147.092

Vrednosti spremenljivk od 0 do 583

p5 Naselje

V5 Naselje

Vrednost 6622 Frekvenca
0 6213
1 1
2 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

p6 Obilježje naselja

V6 Obilježje naselja

Vrednost 7621 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 28
1 Selo bez vodovoda i kanalizacije 3187
2 Selo samo s vodovodom ili s vodovodom i kanalizacijom 1514
3 Manje mesto ili grad 1486
4 Veliki grad 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

p7 Spol

V7 Spol

Vrednost 8620 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 5
1 Ženski 2602
2 Muški 3608
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

p8 Koje godine si rođen/a? (uzrast, godine života)

V8 Koje godine si rođen/a? (uzrast, godine života)

Vrednost 9619 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 55
1 Do 17,5 godina 1486
2 Od 17,7 do 19,5 godina 1417
3 Od 19,5 do 23,5 godina 2028
4 Preko 23,5 godina 1229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

p9 Dali si odslužio vojni rok? (Odgovaraju samo muškarci.)

V9 Dali si odslužio vojni rok? (Odgovaraju samo muškarci.)

Vrednost 10618 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 2542
1 Već sam odslužio vojni rok 2027
2 Još nisam odslužio vojni rok 1483
3 Oslobođen sam služenja vojnog roka 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p10 Koju je školu završio tvoj otac?

V10 Koju je školu završio tvoj otac?

Vrednost 11617 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 49
1 Bez šoklske spreme 475
2 Nepotpuna osnovna škola 1390
3 Potpuna osnovna škola 1113
4 Škola za KV radnike 963
5 Škola za VKV radnike 694
6 Ostale srednje škole 676
7 Viša škola 405
8 Fakultet 402
9 Magisterij - specializacija, doktorat znanosti 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

p11 Koju je školu završila tvoja majka?

V11 Koju je školu završila tvoja majka?

Vrednost 12616 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 53
1 Bez šoklske spreme 924
2 Nepotpuna osnovna škola 2024
3 Potpuna osnovna škola 1556
4 Škola za KV radnike 367
5 Škola za VKV radnike 114
6 Ostale srednje škole 806
7 Viša škola 228
8 Fakultet 132
9 Magisterij - specializacija, doktorat znanosti 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

p12 Koju si školu (do sada) završio ti sam?

V12 Koju si školu (do sada) završio ti sam?

Vrednost 13615 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 81
1 Bez šoklske spreme 174
2 Nepotpuna osnovna škola 2054
3 Potpuna osnovna škola 894
4 Škola za KV radnike 2493
5 Škola za VKV radnike 215
6 Ostale srednje škole 304
7 Viša škola 0
8 Fakultet 0
9 Magisterij - specializacija, doktorat znanosti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

p13 Tvoja nacionalnost:

V13 Tvoja nacionalnost:

Vrednost 14614 Frekvenca
0 Ostalo (ni mogoče preveriti v dokumentaciji) 2512
1 Hrvati 1044
2 Srbi 1695
3 Jugosloveni 964
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p14 Nacionalnost tvog oca:

V14 Nacionalnost tvog oca:

Vrednost 15613 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 43
1 Srbi 707
2 Hrvati 1844
3 Slovenci 1086
4 Makedonci 475
5 Crnogorci 573
6 Albanci 224
7 Muslimani 532
8 Jugosloveni 517
9 Ostalo 5
10 1
11 72
13 1
14 4
15 4
16 11
17 27
18 14
19 39
20 18
21 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 21

p15 Nacionalnost tvoje majke:

V15 Nacionalnost tvoje majke:

Vrednost 16612 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 72
1 Srbi 686
2 Hrvati 1815
3 Slovenci 1130
4 Makedonci 491
5 Crnogorci 563
6 Albanci 218
7 Muslimani 515
8 Jugosloveni 521
9 Ostalo 4
10 6
11 72
12 1
13 1
14 2
15 8
16 10
17 28
18 9
19 37
20 17
21 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 21

p16 Koje je tvoje bračno stanje?

V16 Koje je tvoje bračno stanje?

Vrednost 17611 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 35
1 Neoženjen - neudana 5132
2 Oženjen - udana, bez djece 332
3 Oženjen - udana, s jednim ili više djece 605
4 Rastavljen/a, bez djece 26
5 Rastavljen/a, s jednim ili više djece 26
6 Živimo zajedno, ali se nismo registrirali 40
7 Nešto drugo, što? 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p17 Kako stanuješ?

V17 Kako stanuješ?

Vrednost 18610 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 42
1 Stanujem kao podstanar 355
2 Stanujem u hotelu za samce, internatu ili domu 116
3 Stanujem s roditeljima u stanu u društvenom vlastništvu 1593
4 Stanujem u društvenom stanu u kojem sam ja ili moj /a suprug 99
5 Stanujem u stanu ili kući koja vlastništvo mojih roditelja i 3825
6 Stanujem u stanu/kući koji je moje vlastništvo ili vlastništ 185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

p18 Kupatilo Da li stan ili kuča u kojoj stanuješ ima?

V18 Kupatilo

Vrednost 19609 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 49
1 Ne 1246
2 Da 4920
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

p19 Centralno grijanje Da li stan ili kuča u kojoj stanuješ ima?

V19 Centralno grijanje

Vrednost 20608 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 147
1 Ne 4671
2 Da 1397
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

p20 Telefon Da li stan ili kuča u kojoj stanuješ ima?

V20 Telefon

Vrednost 21607 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 119
1 Ne 3829
2 Da 2267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

p21 Obradivo zemljište Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V21 Obradivo zemljište

Vrednost 22606 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 96
1 Ne 2581
2 Da 3538
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

p22 Neobradivo zemljište Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V22 Neobradivo zemljište

Vrednost 23605 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 174
1 Ne 4659
2 Da 1382
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

p23 Vrt, okućnicu Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V23 Vrt, okućnicu

Vrednost 24604 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 132
1 Ne 2521
2 Da 3562
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

p24 Građevinsko zemljište Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V24 Građevinsko zemljište

Vrednost 25603 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 248
1 Ne 4945
2 Da 1022
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

p25 Kamion Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V25 Kamion

Vrednost 26602 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 182
1 Ne 5815
2 Da 218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

p26 Traktor Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V26 Traktor

Vrednost 27601 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 133
1 Ne 4614
2 Da 1468
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

p27 Motokultivator Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V27 Motokultivator

Vrednost 28600 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 154
1 Ne 5371
2 Da 690
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

p28 Obiteljsku kuću Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V28 Obiteljsku kuću

Vrednost 29599 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 85
1 Ne 1753
2 Da 4377
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

p29 Stan u zgradi u suvlastništvu ili vlasništvu Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V29 Stan u zgradi u suvlastništvu ili vlasništvu

Vrednost 30598 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 203
1 Ne 5436
2 Da 576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

p30 Poljoprivredne zgrade Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V30 Poljoprivredne zgrade

Vrednost 31597 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 200
1 Ne 4629
2 Da 1386
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

p31 Kuću za odmor u unutrašnjosti Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V31 Kuću za odmor u unutrašnjosti

Vrednost 32596 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 196
1 Ne 5567
2 Da 452
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

p32 Kuću za odmor na moru Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V32 Kuću za odmor na moru

Vrednost 33595 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 260
1 Ne 5747
2 Da 208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

p33 Kino kameru Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V33 Kino kameru

Vrednost 34594 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 127
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5605
2 Mogu samo koristiti 292
3 Posjedujem i mogu koristiti 191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p34 Foto aparat Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V34 Foto aparat

Vrednost 35593 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 100
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 2757
2 Mogu samo koristiti 1202
3 Posjedujem i mogu koristiti 2156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p35 Skijašku opremu Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V35 Skijašku opremu

Vrednost 36592 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 127
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 4804
2 Mogu samo koristiti 465
3 Posjedujem i mogu koristiti 819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p36 Pribor za kampiranje Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V36 Pribor za kampiranje

Vrednost 37591 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 129
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 4812
2 Mogu samo koristiti 620
3 Posjedujem i mogu koristiti 654
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p37 Sportski bicikl Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V37 Sportski bicikl

Vrednost 38590 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 119
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 3899
2 Mogu samo koristiti 868
3 Posjedujem i mogu koristiti 1329
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p38 Motor do 150 cm3 Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V38 Motor do 150 cm3

Vrednost 39589 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 126
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5256
2 Mogu samo koristiti 364
3 Posjedujem i mogu koristiti 469
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p39 Motor od 200 cm3 na više Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V39 Motor od 200 cm3 na više

Vrednost 40588 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 131
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5760
2 Mogu samo koristiti 208
3 Posjedujem i mogu koristiti 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p40 Čamac do 5 m Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V40 Čamac do 5 m

Vrednost 41587 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 123
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5690
2 Mogu samo koristiti 250
3 Posjedujem i mogu koristiti 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p41 Čamac preko 5 m Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V41 Čamac preko 5 m

Vrednost 42586 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 129
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5878
2 Mogu samo koristiti 134
3 Posjedujem i mogu koristiti 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p42 Jedrilicu ili glise do 7m Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V42 Jedrilicu ili glise do 7m

Vrednost 43585 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 127
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5959
2 Mogu samo koristiti 81
3 Posjedujem i mogu koristiti 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p43 Jedrilicu ili gliser preko 7 m Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V43 Jedrilicu ili gliser preko 7 m

Vrednost 44584 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 145
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5903
2 Mogu samo koristiti 94
3 Posjedujem i mogu koristiti 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p44 Sanduk za zmrzavanje Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V44 Sanduk za zmrzavanje

Vrednost 45583 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 81
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 2298
2 Mogu samo koristiti 1551
3 Posjedujem i mogu koristiti 2285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p45 Stroj za pranje rublja Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V45 Stroj za pranje rublja

Vrednost 46582 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 84
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 1744
2 Mogu samo koristiti 1779
3 Posjedujem i mogu koristiti 2608
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p46 Stroj za pranje posuđa Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V46 Stroj za pranje posuđa

Vrednost 47581 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 177
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5135
2 Mogu samo koristiti 464
3 Posjedujem i mogu koristiti 439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p47 Televizor crno-bijeli Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V47 Televizor crno-bijeli

Vrednost 48580 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 101
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 1672
2 Mogu samo koristiti 1602
3 Posjedujem i mogu koristiti 2840
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p48 Televizor u boji Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V48 Televizor u boji

Vrednost 49579 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 140
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 3775
2 Mogu samo koristiti 1007
3 Posjedujem i mogu koristiti 1293
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p49 Hi-fi uređaj Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V49 Hi-fi uređaj

Vrednost 50578 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 127
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 4897
2 Mogu samo koristiti 413
3 Posjedujem i mogu koristiti 778
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p50 Video uređaj za presnimavanje Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V50 Video uređaj za presnimavanje

Vrednost 51577 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 142
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5619
2 Mogu samo koristiti 257
3 Posjedujem i mogu koristiti 197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p51 Kućni kompjutor Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V51 Kućni kompjutor

Vrednost 52576 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 145
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5767
2 Mogu samo koristiti 161
3 Posjedujem i mogu koristiti 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p52 Automobil do 750 cm3 Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V52 Automobil do 750 cm3

Vrednost 53575 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 185
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 4960
2 Mogu samo koristiti 489
3 Posjedujem i mogu koristiti 581
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p53 Automobil do 1300 cm3 Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V53 Automobil do 1300 cm3

Vrednost 54574 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 136
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 4536
2 Mogu samo koristiti 679
3 Posjedujem i mogu koristiti 864
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p54 Automobil iznad 1300 cm3 Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V54 Automobil iznad 1300 cm3

Vrednost 55573 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 196
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5399
2 Mogu samo koristiti 307
3 Posjedujem i mogu koristiti 313
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p55 Na moru Gde si 1984. godine proveo/la godišnji odmor ili školski razpust? Upiši koliko dana.

V55 Na moru

Vrednost 56572 Frekvenca
0 dana 3505
1 dan 5
2 dana 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0 0 99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

p56 Na planini Gde si 1984. godine proveo/la godišnji odmor ili školski razpust? Upiši koliko dana.

V56 Na planini

Vrednost 57571 Frekvenca
0 dana 5341
1 dan 10
2 dana 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0 0 90

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

p57 U inozemstvu Gde si 1984. godine proveo/la godišnji odmor ili školski razpust? Upiši koliko dana.

V57 U inozemstvu

Vrednost 58570 Frekvenca
0 dana 5728
1 dan 12
2 dana 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0 0 99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

p58 Na radnoj akciji Gde si 1984. godine proveo/la godišnji odmor ili školski razpust? Upiši koliko dana.

V58 Na radnoj akciji

Vrednost 59569 Frekvenca
0 dana 5889
1 dan 11
2 dana 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0 0 99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

p59 Na selu kod rodbine i prijatelja Gde si 1984. godine proveo/la godišnji odmor ili školski razpust? Upiši koliko dana.

V59 Na selu kod rodbine i prijatelja

Vrednost 60568 Frekvenca
0 dana 4447
1 dan 6
2 dana 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0 0 99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

p60 Kod kuće (u mjestu gdje živim) Gde si 1984. godine proveo/la godišnji odmor ili školski razpust? Upiši koliko dana.

V60 Kod kuće (u mjestu gdje živim)

Vrednost 61567 Frekvenca
0 dana 2555
1 dan 5
2 dana 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0 0 99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

p61 Mladi se ljudi na različit način odnose prema mladosti. Neki bi htjeli što prije odrasti, drugi bi htjeli što duže ostati mladi. Kako se ti osjećaš? (Zaokružiti jedan odgovor.)

V61 Mladi se ljudi na različit način odnose prema mladosti. Neki bi htjeli što prije odrasti, drugi bi htjeli što duže ostati mladi. Kako se ti osjećaš? (Zaokružiti jedan odgovor.)

Vrednost 62566 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 225
1 Ne osjećam se drukčiji/a od odraslih 2449
2 Osjećam se drukčiji/a od odraslih, ali bih htio/la što pre p 598
3 Osjećam se drukčiji/a od odraslih i želim biti takav/a još n 1482
4 Osjećam se drukčiji/a od odraslih i želim što duže takav/a o 1461
5 Ne znam, bez odgovora 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

p62 Po tvom mišljenju, do koje se godine života nekoga može smatrati omladincem / omladinkom?

V62 Po tvom mišljenju, do koje se godine života nekoga može smatrati omladincem / omladinkom?

Vrednost 63565 Frekvenca
1 godine života 1
2 godine života 1
3 godine života 0
10 godine života 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0 0 99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

p63 Izlazak iz puberteta i spolno sazrijevanje Što je po tvom mišljenju najvažniji pokazatelj da su djevojke in mladići prestali biti omladinci i da su postali odrasle osobe u punom smislu te riječi? (Zaokružiti odgovarajući stupanj važnosti za svaki odgovor.)

V63 Izlazak iz puberteta i spolno sazrijevanje

Vrednost 64564 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 161
1 Nevažno 2714
2 Važno 2460
3 Najvažnije 880
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p64 Stalno radno mjesto, odnosno zaposlenje Što je po tvom mišljenju najvažniji pokazatelj da su djevojke in mladići prestali biti omladinci i da su postali odrasle osobe u punom smislu te riječi? (Zaokružiti odgovarajući stupanj važnosti za svaki odgovor.)

V64 Stalno radno mjesto, odnosno zaposlenje

Vrednost 65563 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 124
1 Nevažno 1398
2 Važno 2924
3 Najvažnije 1769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p65 Ženidba ili udaja Što je po tvom mišljenju najvažniji pokazatelj da su djevojke in mladići prestali biti omladinci i da su postali odrasle osobe u punom smislu te riječi? (Zaokružiti odgovarajući stupanj važnosti za svaki odgovor.)

V65 Ženidba ili udaja

Vrednost 66562 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 138
1 Nevažno 2103
2 Važno 2528
3 Najvažnije 1446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p66 Ekonomska nezavisnost Što je po tvom mišljenju najvažniji pokazatelj da su djevojke in mladići prestali biti omladinci i da su postali odrasle osobe u punom smislu te riječi? (Zaokružiti odgovarajući stupanj važnosti za svaki odgovor.)

V66 Ekonomska nezavisnost

Vrednost 67561 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 201
1 Nevažno 1381
2 Važno 2495
3 Najvažnije 2138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p67 Slobodno razpolaganje svojim slobodnim vremenom (dolaziti kuči kada se želi,družiti se s kim želi i slično) Što je po tvom mišljenju najvažniji pokazatelj da su djevojke in mladići prestali biti omladinci i da su postali odrasle osobe u punom smislu te riječi? (Zaokružiti odgovarajući stupanj važnosti za svaki odgovor.)

V67 Slobodno razpolaganje svojim slobodnim vremenom (dolaziti kuči kada se želi,družiti se s kim želi i slično)

Vrednost 68560 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 176
1 Nevažno 2203
2 Važno 2440
3 Najvažnije 1396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p68 Tvoja Kako ti lično gledaš na bližu budićnost i to svoju i našeg društva? (Zaokružiti odgovarajuči znak za oba slučaja.)

V68 Tvoja

Vrednost 69559 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 109
1 Mnogo bolja od sadašnjosti: od budućnosti mnogo očekujem 3197
2 Samo nešto bolja od sadašnjosti: od budućnosti nešto očekuje 1862
3 Isto takva kao i sadašnjost: od budućnosti ne očekujem ništa 693
4 Nešto gora od sadašnjosti: od budućnosti očekujem određeno p 194
5 Mnogo gora od sadašnjosti: od budućnosti ne očekujem ništa d 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

p69 Društva Kako ti lično gledaš na bližu budićnost i to svoju i našeg društva? (Zaokružiti odgovarajuči znak za oba slučaja.)

V69 Društva

Vrednost 70558 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 242
1 Mnogo bolja od sadašnjosti: od budućnosti mnogo očekujem 1850
2 Samo nešto bolja od sadašnjosti: od budućnosti nešto očekuje 1899
3 Isto takva kao i sadašnjost: od budućnosti ne očekujem ništa 1028
4 Nešto gora od sadašnjosti: od budućnosti očekujem određeno p 702
5 Mnogo gora od sadašnjosti: od budućnosti ne očekujem ništa d 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

p70 O mladima se govori na različite načine. Ovdje navodimo različita mišljenja - zaokruži ono s kojim se najviše slažeš.

V70 O mladima se govori na različite načine. Ovdje navodimo različita mišljenja - zaokruži ono s kojim se najviše slažeš.

Vrednost 71557 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 117
1 Na mlade se u našem društvu često gleda kao na kriminalce sa 861
2 U našem društvu mladi stalno doživljavaju nepovjerenje i to 2860
3 Naše društvo pruža podjednake uvjete za život mladih i stari 1255
4 Naše društvo čini veoma mnogo za omladinu i mladi posvuda os 1122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

p71 Stariji se često tuže na odnos omladine prema njima ili na odnos mladih prema društvu. Kako se ti lično odnosiš prema starijima?

V71 Stariji se često tuže na odnos omladine prema njima ili na odnos mladih prema društvu. Kako se ti lično odnosiš prema starijima?

Vrednost 72556 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 73
1 Muka mi je od starijih in njihovih stalnih savjeta, uputa in 368
2 Općenito ne vjerujem puno ljudima starijim od 30 godina 178
3 Mladi i odrasli su zapravo dva potpuno različita svijeta koj 1072
4 Određeni problemi između omladine i starijih prirodna su stv 1973
5 S obzirom na godine, zasluge i iskustvo omladina ima dovoljn 410
6 Stariji žive u isto vrijeme kad i mladi i zato među njima im 625
7 Samo odrasli i stariji mogu stvarno pomoći i razumjeti omlad 1516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p72 Radim raznorazne gluposti i uopšte ništa ne uzimam ozbiljno Mladi se često raduju stvarima koje odrasli, koji se smartaju razumnim, normalnim i pristojnim, odbacuju. Da li se ti voliš ponašati n načine koji su ovdje navedeni? (Zaokružiti odgovarajuči znak učestalosti za svaki odgovor.)

V72 Radim raznorazne gluposti i uopšte ništa ne uzimam ozbiljno

Vrednost 73555 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 88
1 Nikad 3567
2 Ponekad 2306
3 Često 254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p73 "Brišem" iz škole ili s posla Mladi se često raduju stvarima koje odrasli, koji se smartaju razumnim, normalnim i pristojnim, odbacuju. Da li se ti voliš ponašati n načine koji su ovdje navedeni? (Zaokružiti odgovarajuči znak učestalosti za svaki odgovor.)

V73 "Brišem" iz škole ili s posla

Vrednost 74554 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 94
1 Nikad 3838
2 Ponekad 2102
3 Često 181
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p74 Na ulici hodam drugačije nego "razumni ljudi" Mladi se često raduju stvarima koje odrasli, koji se smartaju razumnim, normalnim i pristojnim, odbacuju. Da li se ti voliš ponašati n načine koji su ovdje navedeni? (Zaokružiti odgovarajuči znak učestalosti za svaki odgovor.)

V74 Na ulici hodam drugačije nego "razumni ljudi"

Vrednost 75553 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 107
1 Nikad 4851
2 Ponekad 1094
3 Često 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p75 Tražim pustolovine, napetosti, akcije Mladi se često raduju stvarima koje odrasli, koji se smartaju razumnim, normalnim i pristojnim, odbacuju. Da li se ti voliš ponašati n načine koji su ovdje navedeni? (Zaokružiti odgovarajuči znak učestalosti za svaki odgovor.)

V75 Tražim pustolovine, napetosti, akcije

Vrednost 76552 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 113
1 Nikad 2580
2 Ponekad 2813
3 Često 709
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p76 Vozim se voziti biciklom ili motorom odnosno autom naokolo kao lud Mladi se često raduju stvarima koje odrasli, koji se smartaju razumnim, normalnim i pristojnim, odbacuju. Da li se ti voliš ponašati n načine koji su ovdje navedeni? (Zaokružiti odgovarajuči znak učestalosti za svaki odgovor.)

V76 Vozim se voziti biciklom ili motorom odnosno autom naokolo kao lud

Vrednost 77551 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 88
1 Nikad 3017
2 Ponekad 2233
3 Često 877
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p77 Volim slušati muziku i to ludu muziku na sav glas Mladi se često raduju stvarima koje odrasli, koji se smartaju razumnim, normalnim i pristojnim, odbacuju. Da li se ti voliš ponašati n načine koji su ovdje navedeni? (Zaokružiti odgovarajuči znak učestalosti za svaki odgovor.)

V77 Volim slušati muziku i to ludu muziku na sav glas

Vrednost 78550 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 72
1 Nikad 2138
2 Ponekad 2722
3 Često 1283
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p78 Oblačim se u lude stvari Mladi se često raduju stvarima koje odrasli, koji se smartaju razumnim, normalnim i pristojnim, odbacuju. Da li se ti voliš ponašati n načine koji su ovdje navedeni? (Zaokružiti odgovarajuči znak učestalosti za svaki odgovor.)

V78 Oblačim se u lude stvari

Vrednost 79549 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 110
1 Nikad 4220
2 Ponekad 1590
3 Često 295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p79 Volim provocirati starije Mladi se često raduju stvarima koje odrasli, koji se smartaju razumnim, normalnim i pristojnim, odbacuju. Da li se ti voliš ponašati n načine koji su ovdje navedeni? (Zaokružiti odgovarajuči znak učestalosti za svaki odgovor.)

V79 Volim provocirati starije

Vrednost 80548 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 100
1 Nikad 4406
2 Ponekad 1462
3 Često 247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

p80 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V80 moj otac

Vrednost 81547 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 47
1 1 toplo 3122
2 2 1201
3 3 551
4 4 657
5 5 159
6 6 159
7 7 hladno 319
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p81 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V81 moj otac

Vrednost 82546 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 59
1 1 jako 2979
2 2 1448
3 3 620
4 4 568
5 5 174
6 6 186
7 7 slabo 181
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p82 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V82 moj otac

Vrednost 83545 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 84
1 1 prljavo 166
2 2 166
3 3 250
4 4 916
5 5 416
6 6 1017
7 7 čisto 3200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p83 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V83 moj otac

Vrednost 84544 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 127
1 1 sporo 405
2 2 466
3 3 490
4 4 1213
5 5 541
6 6 1067
7 7 brzo 1906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p84 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V84 moj otac

Vrednost 85543 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 82
1 1 svijetlo 2768
2 2 1209
3 3 580
4 4 806
5 5 270
6 6 211
7 7 mračno 289
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p85 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V85 moj otac

Vrednost 86542 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 83
1 1 maleno 245
2 2 301
3 3 344
4 4 905
5 5 493
6 6 1187
7 7 veliko 2657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p86 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V86 moj otac

Vrednost 87541 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 82
1 1 lijepo 3004
2 2 1233
3 3 568
4 4 745
5 5 199
6 6 156
7 7 ružno 228
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p87 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V87 moj otac

Vrednost 88540 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 78
1 1 grubo 451
2 2 436
3 3 620
4 4 1042
5 5 580
6 6 1078
7 7 nježno 1930
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p88 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V88 moj otac

Vrednost 89539 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 79
1 1 napeto 762
2 2 622
3 3 683
4 4 1348
5 5 477
6 6 830
7 7 opušteno 1414
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p89 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V89 moj otac

Vrednost 90538 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 83
1 1 plitko 319
2 2 282
3 3 315
4 4 1993
5 5 553
6 6 979
7 7 duboko 1691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p90 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V90 moj otac

Vrednost 91537 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 79
1 1 daleko 611
2 2 343
3 3 340
4 4 890
5 5 486
6 6 904
7 7 blizu 2562
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p91 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V91 moj otac

Vrednost 92536 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 74
1 1 slatko 2151
2 2 989
3 3 640
4 4 1641
5 5 251
6 6 172
7 7 gorko 297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p92 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V92 ja

Vrednost 93535 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 71
1 1 toplo 2778
2 2 1162
3 3 529
4 4 1080
5 5 146
6 6 161
7 7 hladno 288
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p93 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V93 ja

Vrednost 94534 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 75
1 1 jako 2381
2 2 1433
3 3 796
4 4 838
5 5 235
6 6 218
7 7 slabo 239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p94 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V94 ja

Vrednost 95533 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 87
1 1 prljavo 151
2 2 118
3 3 160
4 4 828
5 5 409
6 6 1129
7 7 čisto 3333
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p95 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V95 ja

Vrednost 96532 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 112
1 1 sporo 324
2 2 332
3 3 332
4 4 991
5 5 549
6 6 1272
7 7 brzo 2303
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p96 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V96 ja

Vrednost 97531 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 94
1 1 svijetlo 2534
2 2 1363
3 3 595
4 4 967
5 5 214
6 6 203
7 7 mračno 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p97 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V97 ja

Vrednost 98530 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 102
1 1 maleno 362
2 2 339
3 3 410
4 4 1241
5 5 650
6 6 1342
7 7 veliko 1769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p98 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V98 ja

Vrednost 99529 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 97
1 1 lijepo 2298
2 2 1408
3 3 778
4 4 1210
5 5 136
6 6 120
7 7 ružno 168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p99 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V99 ja

Vrednost 100528 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 94
1 1 grubo 277
2 2 279
3 3 388
4 4 1055
5 5 589
6 6 1196
7 7 nježno 2337
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p100 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V100 ja

Vrednost 101527 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 103
1 1 napeto 784
2 2 640
3 3 635
4 4 1315
5 5 496
6 6 871
7 7 opušteno 1371
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p101 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V101 ja

Vrednost 102526 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 107
1 1 plitko 259
2 2 231
3 3 261
4 4 2035
5 5 569
6 6 1094
7 7 duboko 1659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p102 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V102 ja

Vrednost 103525 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 96
1 1 daleko 504
2 2 323
3 3 286
4 4 1557
5 5 473
6 6 884
7 7 blizu 2092
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p103 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V103 ja

Vrednost 104524 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 86
1 1 slatko 2156
2 2 1027
3 3 613
4 4 1694
5 5 211
6 6 165
7 7 gorko 263
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p104 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V104 muškarac

Vrednost 105523 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 67
1 1 toplo 1810
2 2 993
3 3 617
4 4 1238
5 5 331
6 6 322
7 7 hladno 837
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p105 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V105 muškarac

Vrednost 106522 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 74
1 1 jako 3068
2 2 1167
3 3 599
4 4 638
5 5 179
6 6 178
7 7 slabo 312
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p106 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V106 muškarac

Vrednost 107521 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 94
1 1 prljavo 362
2 2 271
3 3 493
4 4 1357
5 5 635
6 6 1131
7 7 čisto 1872
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p107 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V107 muškarac

Vrednost 108520 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 110
1 1 sporo 361
2 2 310
3 3 368
4 4 1170
5 5 593
6 6 1137
7 7 brzo 2166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p108 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V108 muškarac

Vrednost 109519 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 95
1 1 svijetlo 1631
2 2 1127
3 3 792
4 4 1376
5 5 413
6 6 326
7 7 mračno 455
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p109 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V109 muškarac

Vrednost 110518 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 88
1 1 maleno 265
2 2 223
3 3 244
4 4 1127
5 5 607
6 6 1338
7 7 veliko 2323
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p110 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V110 muškarac

Vrednost 111517 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 81
1 1 lijepo 2015
2 2 1187
3 3 774
4 4 1344
5 5 310
6 6 205
7 7 ružno 299
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p111 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V111 muškarac

Vrednost 112516 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 88
1 1 grubo 970
2 2 683
3 3 873
4 4 1060
5 5 499
6 6 768
7 7 nježno 1274
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p112 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V112 muškarac

Vrednost 113515 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 92
1 1 napeto 837
2 2 662
3 3 715
4 4 1605
5 5 506
6 6 703
7 7 opušteno 1095
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p113 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V113 muškarac

Vrednost 114514 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 96
1 1 plitko 436
2 2 320
3 3 457
4 4 2165
5 5 602
6 6 852
7 7 duboko 1287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p114 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V114 muškarac

Vrednost 115513 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 91
1 1 daleko 715
2 2 447
3 3 474
4 4 1745
5 5 501
6 6 812
7 7 blizu 1430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p115 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V115 muškarac

Vrednost 116512 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 79
1 1 slatko 1639
2 2 817
3 3 641
4 4 2025
5 5 345
6 6 282
7 7 gorko 387
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p116 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V116 žena

Vrednost 117511 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 68
1 1 toplo 4002
2 2 925
3 3 359
4 4 503
5 5 85
6 6 64
7 7 hladno 209
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p117 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V117 žena

Vrednost 118510 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 72
1 1 jako 1435
2 2 782
3 3 498
4 4 692
5 5 614
6 6 725
7 7 slabo 1397
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p118 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V118 žena

Vrednost 119509 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 91
1 1 prljavo 187
2 2 132
3 3 142
4 4 610
5 5 350
6 6 901
7 7 čisto 3802
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p119 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V119 žena

Vrednost 120508 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 86
1 1 sporo 752
2 2 560
3 3 549
4 4 1347
5 5 652
6 6 853
7 7 brzo 1416
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p120 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V120 žena

Vrednost 121507 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 86
1 1 svijetlo 2803
2 2 1287
3 3 554
4 4 794
5 5 177
6 6 181
7 7 mračno 333
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p121 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V121 žena

Vrednost 122506 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 78
1 1 maleno 1098
2 2 675
3 3 774
4 4 1209
5 5 485
6 6 779
7 7 veliko 1117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p122 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V122 žena

Vrednost 123505 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 82
1 1 lijepo 4034
2 2 988
3 3 355
4 4 435
5 5 100
6 6 85
7 7 ružno 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p123 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V123 žena

Vrednost 124504 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 76
1 1 grubo 174
2 2 141
3 3 158
4 4 561
5 5 329
6 6 898
7 7 nježno 3878
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p124 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V124 žena

Vrednost 125503 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 87
1 1 napeto 634
2 2 396
3 3 415
4 4 1401
5 5 556
6 6 901
7 7 opušteno 1825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p125 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V125 žena

Vrednost 126502 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 103
1 1 plitko 557
2 2 371
3 3 431
4 4 1957
5 5 494
6 6 761
7 7 duboko 1541
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p126 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V126 žena

Vrednost 127501 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 79
1 1 daleko 502
2 2 277
3 3 278
4 4 1400
5 5 494
6 6 978
7 7 blizu 2207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p127 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V127 žena

Vrednost 128500 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 77
1 1 slatko 3349
2 2 1012
3 3 467
4 4 897
5 5 121
6 6 108
7 7 gorko 184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p128 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V128 bog

Vrednost 129499 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 100
1 1 toplo 1210
2 2 402
3 3 438
4 4 2380
5 5 195
6 6 218
7 7 hladno 1272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p129 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V129 bog

Vrednost 130498 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 101
1 1 jako 1722
2 2 444
3 3 463
4 4 2085
5 5 250
6 6 212
7 7 slabo 938
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p130 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V130 bog

Vrednost 131497 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 127
1 1 prljavo 473
2 2 150
3 3 232
4 4 2504
5 5 477
6 6 477
7 7 čisto 1775
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p131 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V131 bog

Vrednost 132496 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 131
1 1 sporo 748
2 2 230
3 3 336
4 4 3036
5 5 292
6 6 328
7 7 brzo 1114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p132 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V132 bog

Vrednost 133495 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 134
1 1 svijetlo 1518
2 2 505
3 3 440
4 4 2125
5 5 249
6 6 245
7 7 mračno 999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p133 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V133 bog

Vrednost 134494 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 118
1 1 maleno 607
2 2 155
3 3 246
4 4 2285
5 5 375
6 6 465
7 7 veliko 1964
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p134 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V134 bog

Vrednost 135493 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 119
1 1 lijepo 1343
2 2 475
3 3 463
4 4 2819
5 5 206
6 6 172
7 7 ružno 618
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p135 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V135 bog

Vrednost 136492 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 121
1 1 grubo 605
2 2 199
3 3 289
4 4 3171
5 5 424
6 6 374
7 7 nježno 1032
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p136 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V136 bog

Vrednost 137491 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 123
1 1 napeto 626
2 2 244
3 3 293
4 4 3323
5 5 314
6 6 320
7 7 opušteno 972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p137 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V137 bog

Vrednost 138490 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 120
1 1 plitko 636
2 2 180
3 3 279
4 4 2977
5 5 332
6 6 387
7 7 duboko 1304
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p138 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V138 bog

Vrednost 139489 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 108
1 1 daleko 2399
2 2 275
3 3 269
4 4 2036
5 5 195
6 6 232
7 7 blizu 701
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p139 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V139 bog

Vrednost 140488 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 119
1 1 slatko 909
2 2 275
3 3 341
4 4 3546
5 5 209
6 6 184
7 7 gorko 632
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p140 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V140 Savez komunista Jugoslavije

Vrednost 141487 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 94
1 1 toplo 2145
2 2 737
3 3 620
4 4 1714
5 5 259
6 6 184
7 7 hladno 462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p141 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V141 Savez komunista Jugoslavije

Vrednost 142486 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 83
1 1 jako 2730
2 2 874
3 3 692
4 4 888
5 5 308
6 6 202
7 7 slabo 438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p142 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V142 Savez komunista Jugoslavije

Vrednost 143485 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 98
1 1 prljavo 266
2 2 194
3 3 294
4 4 1534
5 5 637
6 6 803
7 7 čisto 2389
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p143 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V143 Savez komunista Jugoslavije

Vrednost 144484 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 121
1 1 sporo 688
2 2 421
3 3 574
4 4 1693
5 5 506
6 6 603
7 7 brzo 1609
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p144 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V144 Savez komunista Jugoslavije

Vrednost 145483 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 106
1 1 svijetlo 2416
2 2 891
3 3 759
4 4 1291
5 5 273
6 6 190
7 7 mračno 289
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p145 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V145 Savez komunista Jugoslavije

Vrednost 146482 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 94
1 1 lijepo 271
2 2 200
3 3 288
4 4 1160
5 5 583
6 6 891
7 7 ružno 2728
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p146 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V146 Savez komunista Jugoslavije

Vrednost 147481 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 99
1 1 lijepo 2282
2 2 853
3 3 681
4 4 1707
5 5 214
6 6 147
7 7 ružno 232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p147 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V147 Savez komunista Jugoslavije

Vrednost 148480 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 101
1 1 grubo 353
2 2 264
3 3 433
4 4 2860
5 5 423
6 6 559
7 7 nježno 1222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p148 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V148 Savez komunista Jugoslavije

Vrednost 149479 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 107
1 1 napeto 976
2 2 576
3 3 587
4 4 2335
5 5 321
6 6 425
7 7 opušteno 888
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p149 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V149 Savez komunista Jugoslavije

Vrednost 150478 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 107
1 1 plitko 422
2 2 249
3 3 397
4 4 2264
5 5 448
6 6 693
7 7 duboko 1635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p150 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V150 Savez komunista Jugoslavije

Vrednost 151477 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 100
1 1 daleko 759
2 2 360
3 3 391
4 4 1628
5 5 489
6 6 719
7 7 blizu 1769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p151 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V151 Savez komunista Jugoslavije

Vrednost 152476 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 92
1 1 slatko 1340
2 2 548
3 3 505
4 4 2964
5 5 279
6 6 171
7 7 gorko 316
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

p152_1 prvi odgovor

Vrednost 153475 Frekvenca
0 ne znam, bez odgovora 30
1 U životu treba težiti prosječnom materialnom standardu 1006
2 U životu je najvažnije "proživjeti" seksualni život 356
3 U životu je najvažnije biti lukav i prepreden 414
4 Najvažnije je odgajati djecu da postanu pošteni ljudi 1621
5 Život je u stvari niz spontanih događaja 889
6 Najvažnije je boriti se protiv svake nepravde 662
7 Najvažnije je pokoravati se Božjim zakonima 40
8 Život ne bi imao smisla kad ne bi bilo veselja i zabave 283
9 Najveće bogatstvo je znanje 289
10 Najvažnije je razvijati svijest i čovjeka u sebi 296
11 U međuljudskim odnosima najvažnije je ići linijom nezamjeran 42
12 Pravi smisao života je u tome da se proživi što bezbrižnije 80
13 Treba biti zadovoljan onim što ti drugi pruže 12
14 Najvažnije je izgraditi samouvjerenost in sigurnost u sebe 122
15 Čovjek će najmanje pogriješiti ako radi ono što radi većina 24
16 Najvažnije je zadovoljiti se onim što se od tebe očekuje 15
17 Treba nametati drugima svoju volju in mišljenje 3
18 Najčešće mislim kako da budem koristan društvu i svojim bliž 16
19 Treba raditi u pravcu društveno prihvatljivih opredeljenja b 3
20 Najvažnije je biti dobro materialno osiguran 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6215 0