Letno sociološko srečanje: Slovenija v času negotovosti

Start: Nov. 9, 2012
End: Nov. 10, 2012
Place: Maribor, Slovenija
Organizer: Slovensko sociološko društvo
Letošnje sociološko srečanje bo namenjeno razmisleku ter predstavitvi rezultatov raziskav o spremembah, ki v slovenski družbi in njenem nadnacionalnem okolju potekajo v zadnjih letih. Predmet obravnave ne bodo le ekonomske, politične in kulturne spremembe na makro družbeni ravni, ampak tudi njihov vpliv na procese na mikro ravni v vsakdanjem življenju. Ob tem bo nedvomno eno od osrednjih (spoznavnih) vprašanj, katere značilnosti teh sprememb je mogoče šteti za »krizne«.
Na srečanju bodo dobrodošle sociološke analize soočanja z neželenimi spremembami ter poskusi usmerjanja sprememb glede na legitimne družbene cilje.Sociološka obravnava se na sociološkem srečanju ne bo mogla izogniti tudi širšemu vprašanju o posebnostih slovenskega prehoda iz socializma v kapitalizem in njegovi povezanosti s trendi v globalnem kapitalizmu. To vprašanje se ne nanaša le na ekonomske in politične procese v poosamosvojitvenem obdobju, ampak še zlasti na procese, ki so oblikovali in oblikujejo temeljne značilnosti slovenske družbene skupnosti. Odražajo se v problematiki družbene vključenosti oz. izključenosti posameznikov in skupin, družbenih neenakostih ter družbeni integraciji in solidarnosti na eni strani ter v razcepih in konfliktih na drugi.


Povzetke svojih prispevkov (800 – 1000 znakov s presledki), ki naj se praviloma navezujejo na naslovno temo in vsebinske sklope, ki jih pokrivajo posamezne delujoče sekcije (http://www.sociolosko-drustvo.si/o_drustvu/sekcije/) našega društva, lahko posredujete vodjem sekcij oz. kontaktnim osebam do 5. septembra 2012.Sekcija za vprašanja družbene blaginje

Vodja sekcije: izr. prof. dr. Srna Mandič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Katedra za analitsko sociologijo. Kontakt: srna.mandic@fdv.uni-lj.siSekcija za spol in družbo

Vodja sekcije: red. prof. dr. Milica Antić Gaber, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo. Kontakt: milica.antic-gaber@guest.arnes.siSekcija za socialno delo

Kontaktna oseba: red. prof. dr. Darja Zaviršek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Katedra za proučevanje družbene pravičnosti in družbenega vključevanja. Kontakt: darja.zavirsek@fsd.uni-lj.siReligiološka sekcija

Vodja sekcije: izr. prof. dr. Aleš Črnič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Oddelek in katedra za kulturologijo. Kontakt: Ales.Crnic@fdv.uni-lj.siSekcija za medkulturne študije

Vodja sekcije: izr. prof. dr. Mateja Sedmak, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper, Inštitut za sredozemske humanistične in družboslovne študije. Kontakt: mateja.sedmak@zrs-kp.siSekcija za sociologijo znanosti

Vodja sekcije: red. prof. dr. Franc Mali, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Oddelek in katedra za kulturologijo. Kontakt: franc.mali@fdv.uni-lj.siSekcija za razvojne strategije

Vodja sekcije: doc. dr. Jože Vogrinc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo. Kontakt: joze.vogrinc@guest.arnes.siSekcija za sociologijo edukacije

Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Slavko Gaber, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za temeljni pedagoški študij. Kontakt: slavko.gaber@guest.arnes.siPedagoška sekcija

Kontaktna oseba: Alenka Bukovič, kontaktni naslov: alenkabukovic@gmail.comTerminološka sekcija

Kontaktna oseba: zasl. red. prof. dr. Maca Jogan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene. Kontakt: maca.jogan@fdv.uni-lj.si»Odprti termin«

Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Valentina Hlebec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene. Kontakt: samo.uhan@fdv.uni-lj.si
Forum za predstavitev izkušenj sociologov in sociologov v gospodarstvu, javnih službah in nevladnih organizacijah
Kontaktna oseba: ivan.bernik@fdv.uni-lj.si


Rok za obvestilo vodij sekcij o sprejemu prispevkov: 19. september 2012

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Slovene Public Opinion Survey 2003/2:, International Family and National Identity Survey and attitudes toward local democracy, CJMMK

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si