Inovacijske dejavnosti slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi, 2019

Basic Study Information

ADP - IDNo: INDEP19
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_INDEP19_V1
Main author(s):
 • Slavec, Ana
 • Burnard, Michael David
Co-workers:
 • Rovere, Barbara
 • Jutraz, Anja
 • Otorepec, Peter
 • Varkonji Šajn, Monika
 • Resinovič, Mojca
 • Kotrle, Barbara
 • Remešová, Hana
 • Kutnar, Andreja
Data file producer:
INNORENEW - InnoRenew CoE (Izola, Slovenija; januar, 2020)

Funding agency:

Evropska komisija, Okvirni program Evropske Unije, Obzorje 2020 (HORIZON 2020 WIDESPREAD-2-Teaming)

Project number:

739574 (EC)

Study Content

Keywords ADP: podjetje, inovacija, inovacijske aktivnosti, tržne aktivnosti, gozdno-lesna veriga, inovacija proizvoda, inovacija postopka, inovacijski partnerji pri sodelovanju, učinki inovacij, proizvod, storitve, viri informacij za inovacije

Keywords ELSST:
PODJETJE, INDUSTRIJSKO PODJETJE , PROIZVODNJA, INOVACIJA, IZDELEK

Topic Classification CESSDA
Trgovina, industrija in trgi
Poslovno/industrijsko upravljanje in organizacija
Topic Classification CERIF
Lesna, kašna in papirna tehnologija
Topic Classification ADP
POSLOVANJE PODJETJA
INOVACIJSKE DEJAVNOSTI PODJETJA
OVIRE ZA INOVACIJE
PODROČJE INOVACIJ
OKOLJE IN PATENTI
INFORMACIJE O PODJETJU


Abstract:

Slovenija velja za regijo, ki zaostaja za inovacijami, kar je še posebej opazno v gozdno-lesni verigi. Hkrati pa v okviru slovenske strategije pametne specializacije poudarjajo, da ima ta panoga velik potencial za rast. Da bi lahko kar najbolje izkoristili inovacijski potencial gozdno-lesne verige, je potrebno najprej poglobljeno razumeti obstoječe inovacijske dejavnosti in razloge za njihovo pomanjkanje. Na ravni EU podatke o inovacijskih dejavnostih zbira Eurostatova anketa o inovacijskih dejavnostih v industriji in izbranih storitvenih dejavnostih (Community Innovation Survey, CIS), ki se vsaki dve leti izvaja od leta 2006. Vendar raziskava vključuje samo podjetja z 10 ali več zaposlenimi. Ker mikro podjetja predstavljajo več kot 90 % podjetij v slovenski gozdno-lesni verigi, so za ustrezno razumevanje inovativnosti v tem sektorju nujni podatki o njihovih inovacijskih dejavnostih. Pričujoča raziskava zajema tržne in inovacijske dejavnosti slovenskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju, pri čemer so bila zajeta podjetja vseh velikosti. Raziskava se nanaša na obdobje 2016-2018. Raziskava vsebuje dve podatkovni datoteki, in sicer datoteko, ki vsebuje parapodatke in je dostopna pod posebnimi pogoji t. j. na zahtevo preko varne povezave (SUF verzija) in zajema dva vira podatkov - avtorske podatke in podatke iz drugih virov (Bizi.si – poštni okraj, pravna oblika, število zaposlenih in SKD klasifikacija) ter datoteko s podatki na osnovi vprašalnika, ki je dostopna ob predhodni registraciji (ter dodatna datoteka v .xlsx formatu, z anonimiziranimi odgovori dveh odprtih vprašanj).

Methodology


Collection date: 15. februar 2019 - 15. oktober 2019
Date of production: 2020-01
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Organizacija/Institucija

Universe:

Aktivna slovenska podjetja (januarja 2019), ki so bila ustvarjena pred 1. 1. 2016, katerih glavna dejavnost ustreza naslednjim SKD (NACE) kodam: A02.100 A02.200 A02.400 C16.100 C16.210 C16.220 C16.230 C16.240 C16.290 C17.110 C17.120 C17.210 C17.220 C17.230 C17.290 C31.010 C31.020 C31.090 C32.120 C32.130 C32.200 C32.300 C32.400 C32.910 F41.100 F41.200 G46.73.

Excluded:

Neaktivna podjetja, podjetja ustvarjena po 31. 12. 2015, podjetja v stečaju ali likvidaciji, agrarne skupnosti, združenja in interesne skupine.

Data collected by:

InnoRenew CoE

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

Kot vzorčni okvir je bil uporabljen register Bizi.si. V vzorec je bila zajeta celotna populacija podjetij v gozdno-lesni vrednostni verigi, ki so bila ustanovljena pred 1. januarjem 2016 in še bila aktivna v januarju 2019. Uporabljena je bila delovna definicija gozdno-lesne verige, tako je bilo v vzorec vključenih 7123 podjetij, katerih glavna dejavnost po SKD kodi je: Gozdarstvo (A02) - n=740, Gradbeništvo (G41) - n=2651, Trgovina (G46) - n=448, Pohištvena industrija (C31) - n=995, Lesna industrija (C16) - n=1747, Papirna industrija (C17) - n=152, Druga industrijska dejavnost (C32) - n=390. Podatkovna datoteka parapodatkov vsebuje 7125 enot, t. j. 7123 znanih enot in 2 neznani enoti (pri izpolnjevanju niso navedli ID številke), pri čemer so odgovori slednjih upoštevani v analizi. V analizi so bili upoštevani v celoti (n=289) in delno (n=5) izpolnjeni vprašalniki.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Inovacijske dejavnosti slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi, 2019: Podatki [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Slavec, Ana

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 187
 • number of units: 294

License: ccby

Version: 14. december 2021

Title of Data file: Inovacijske dejavnosti slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi, 2019: Odprti odgovori Q26B_ur in Q27_ur [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Slavec, Ana

Format: *.xlsx - TABELE

 • number of variables: 3
 • number of units: 294

License: ccby

Version: 19. november 2021

Additional information:

Odgovori so anonimizirani.

Podatkovna datoteka vsebuje odprte odgovore, ki jih je moč povezati z enotami v datoteki.

Title of Data file: Inovacijske dejavnosti slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi, 2019: Parapodatki [Podatkovna datoteka]

File ID: F3

Author of Data file: Slavec, Ana

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 27
 • number of units: 7125

License: ccby

Version: 14. december 2021

Additional information:

Podatkovna datoteka Parapodatki, je dostopna pod posebnimi pogoji t. j. na zahtevo preko varne povezave (SUF verzija).

Variable list

ZAP_ST1 Zaporedna številka

Zaporedna številka

Value 13 Frequency
101 1
102 1
103 1
391 1
392 1
393 1
394 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 0 101 394

Valid range from 101 to 394

SKD SKD klasifikacija dejavnosti

SKD klasifikacija dejavnosti

Value 22 Frequency
99 Ni znano 2
2100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti 2
2200 Sečnja 12
2400 Storitve za gozdarstvo 12
16100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 47
16210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa 9
16220 Proizvodnja sestavljenega parketa 1
16230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo 29
16240 Proizvodnja lesene embalaže 10
16290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 20
17120 Proizvodnja papirja in kartona 2
17210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kar 4
17220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebšči 1
17290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 2
31010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore 18
31020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva 10
31090 Proizvodnja drugega pohištva 29
32120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov 6
32300 Proizvodnja športne opreme 4
41100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov 5
41200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 54
46730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarn 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 0

Valid range from 99 to 46730

VER_VPR Verzija vprašalnika

Verzija vprašalnika

Value 31 Frequency
1 Gozdarstvo ter proizvodnja lesa, papirja in pohištva 208
2 Druga proizvodna podjetja 10
3 Gradbena podjetja 60
4 Trgovska podjetja 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 0

Valid range from 1 to 4

ZAP_ST1 Zaporedna številka

Zaporedna številka

Value 1187 Frequency
101 1
102 1
103 1
391 1
392 1
393 1
394 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 0 101 394

Valid range from 101 to 394

SKD SKD klasifikacija dejavnosti

SKD klasifikacija dejavnosti

Value 2186 Frequency
99 Ni znano 2
2100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti 2
2200 Sečnja 12
2400 Storitve za gozdarstvo 12
16100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 47
16210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa 9
16220 Proizvodnja sestavljenega parketa 1
16230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo 29
16240 Proizvodnja lesene embalaže 10
16290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 20
17120 Proizvodnja papirja in kartona 2
17210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kar 4
17220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebšči 1
17290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 2
31010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore 18
31020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva 10
31090 Proizvodnja drugega pohištva 29
32120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov 6
32300 Proizvodnja športne opreme 4
41100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov 5
41200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 54
46730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarn 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 0

Valid range from 99 to 46730

VER_VPR Verzija vprašalnika

Verzija vprašalnika

Value 3185 Frequency
1 Gozdarstvo ter proizvodnja lesa, papirja in pohištva 208
2 Druga proizvodna podjetja 10
3 Gradbena podjetja 60
4 Trgovska podjetja 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 0

Valid range from 1 to 4

ODG_PRE Odgovor prejet

Odgovor prejet

Value 4184 Frequency
2019-02-15 3
2019-02-19 2
2019-02-20 6
2019-10-11 2
2019-10-12 1
2019-10-15 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 2019-02-15 2019-10-15

TIME Čas odgovarjanja (v minutah)

Čas odgovarjanja (v minutah)

Value 5183 Frequency
10 4
11 4
12 7
13 5
134 1
14 3
15 2
16 1
17 2
18 3
19 2
20 2
21 2
23 3
24 2
25 1
28 1
30 1
33 1
4 2
40 1
42 1
5 3
576 1
6 4
63 1
7 8
8 2
80 1
83 1
85 1
9 2
9999 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75 219

RES_ENT Vnašalec odgovorov

Vnašalec odgovorov

Value 6182 Frequency
0 Podjetje 75
1 InnoRenew osebje 1 75
2 InnoRenew osebje 2 74
3 InnoRenew osebje 3 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 0

Valid range from 0 to 3

Q01_1 1. Na katerih geografskih trgih je vaše podjetje prodajalo izdelke oz. storitve v triletnem obd. od 2016 do 2018? [Na lokalnem oz. regionalnem trgu v Sloveniji] 1. Na katerih geografskih trgih je vaše podjetje prodajalo izdelke oz. storitve v triletnem obdobju od 2016 do 2018?

Na lokalnem oz. regionalnem trgu v Sloveniji

Value 7181 Frequency
1 Da 252
2 Ne 6
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
258 36

Valid range from 1 to 2

Q01_2 1. Na katerih geografskih trgih je vaše podjetje prodajalo izdelke oz. storitve v triletnem obd. od 2016 do 2018? [Na nacionalnem trgu (druge regije) v Sloveniji] 1. Na katerih geografskih trgih je vaše podjetje prodajalo izdelke oz. storitve v triletnem obdobju od 2016 do 2018?

Na nacionalnem trgu (druge regije) v Sloveniji

Value 8180 Frequency
1 Da 163
2 Ne 48
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
211 83

Valid range from 1 to 2

Q01_3 1. Na katerih geografskih trgih je vaše podjetje prodajalo izdelke oz. storitve v triletnem obd. od 2016 do 2018? [Na trgih drugih držav Evropske unije ali povezanih držav] 1. Na katerih geografskih trgih je vaše podjetje prodajalo izdelke oz. storitve v triletnem obdobju od 2016 do 2018?

Na trgih drugih držav Evropske unije ali povezanih držav (Albanija, BIH, Črna gora, Kosovo, Lithenštajn, Makedonija, Norveška, Srbija, Švica, Turčija)

Value 9179 Frequency
1 Da 101
2 Ne 91
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 102

Valid range from 1 to 2

Q01_4 1. Na katerih geografskih trgih je vaše podjetje prodajalo izdelke oz. storitve v triletnem obd. od 2016 do 2018? [Na trgih drugih držav] 1. Na katerih geografskih trgih je vaše podjetje prodajalo izdelke oz. storitve v triletnem obdobju od 2016 do 2018?

Na trgih drugih držav

Value 10178 Frequency
1 Da 45
2 Ne 110
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 139

Valid range from 1 to 2

Q02_1 2. Kako pomembna je bila za vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 vsaka od naslednjih strategij? [Osredotočanje na izobljševanje obstoječih proizvodov] 2. Kako pomembna je bila za vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 vsaka od naslednjih strategij?

Osredotočanje na: izboljševanje obstoječih proizvodov

Value 11177 Frequency
1 Visoko 132
2 Srednje 94
3 Nizko 34
4 Ni pomembno 22
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
282 12

Valid range from 1 to 4

Q02_2 2. Kako pomembna je bila za vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 vsaka od naslednjih strategij? [Osredotočanje na uvajanje povsem novih proizvodov] 2. Kako pomembna je bila za vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 vsaka od naslednjih strategij?

Osredotočanje na: uvajanje povsem novih proizvodov

Value 12176 Frequency
1 Visoko 59
2 Srednje 93
3 Nizko 76
4 Ni pomembno 40
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
268 26

Valid range from 1 to 4

Q02_3 2. Kako pomembna je bila za vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 vsaka od naslednjih strategij? [Osredotočanje na doseganje novih skupin potrošnikov] 2. Kako pomembna je bila za vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 vsaka od naslednjih strategij?

Osredotočanje na: doseganje novih skupin potrošnikov

Value 13175 Frequency
1 Visoko 72
2 Srednje 125
3 Nizko 50
4 Ni pomembno 27
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 20

Valid range from 1 to 4

Q02_4 2. Kako pomembna je bila za vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 vsaka od naslednjih strategij? [Osredotočanje na posebne rešitve za stranke] 2. Kako pomembna je bila za vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 vsaka od naslednjih strategij?

Osredotočanje na: posebne rešitve za stranke

Value 14174 Frequency
1 Visoko 107
2 Srednje 99
3 Nizko 44
4 Ni pomembno 26
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
276 18

Valid range from 1 to 4

Q02_5 2. Kako pomembna je bila za vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 vsaka od naslednjih strategij? [Osredotočanje na nizko ceno] 2. Kako pomembna je bila za vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 vsaka od naslednjih strategij?

Osredotočanje na: nizko ceno

Value 15173 Frequency
1 Visoko 45
2 Srednje 109
3 Nizko 73
4 Ni pomembno 41
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
268 26

Valid range from 1 to 4

Q03_A 3a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane izdelke?

3a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane izdelke?

Value 16172 Frequency
1 Da 115
2 Ne 167
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
282 12

Valid range from 1 to 2

Q03_B1 3b. Kdo je razvil te izdelke? [Vaše podjetje samo] 3b. Kdo je razvil te izdelke? (možnih je več odgovorov)

Vaše podjetje samo

Value 17171 Frequency
1 Izbran 86
2 Ni izbran 20
98 Preskok 167
99 Brez odgovora 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
106 188

Valid range from 1 to 2

Q03_B2 3b. Kdo je razvil te izdelke? [Vaše podjetje skupaj z drugimi podjetji ali ustanovami] 3b. Kdo je razvil te izdelke? (možnih je več odgovorov)

Vaše podjetje skupaj z drugimi podjetji ali ustanovami

Value 18170 Frequency
1 Izbran 33
2 Ni izbran 29
98 Preskok 167
99 Brez odgovora 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62 232

Valid range from 1 to 2

Q03_B3 3b. Kdo je razvil te izdelke? [Vaše podjetje s prilagoditvijo ali spremembo proizvoda, ki ga je prvotno razvilo drugo podjetje ali ustanova] 3b. Kdo je razvil te izdelke? (možnih je več odgovorov)

Vaše podjetje s prilagoditvijo ali spremembo proizvoda, ki ga je prvotno razvilo drugo podjetje ali ustanova

Value 19169 Frequency
1 Izbran 17
2 Ni izbran 36
98 Preskok 167
99 Brez odgovora 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 241

Valid range from 1 to 2

Q03_B4 3b. Kdo je razvil te izdelke? [Druga podjetja ali ustanove] 3b. Kdo je razvil te izdelke? (možnih je več odgovorov)

Druga podjetja ali ustanove

Value 20168 Frequency
1 Izbran 15
2 Ni izbran 37
98 Preskok 167
99 Brez odgovora 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 242

Valid range from 1 to 2

Q04_A 4a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane storitve?

4a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane storitve?

Value 21167 Frequency
1 Da 98
2 Ne 182
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
280 14

Valid range from 1 to 2

Q04_B1 4b. Kdo je razvil te storitve? [Vaše podjetje samo] 4b. Kdo je razvil te storitve? (možnih je več odgovorov)

Vaše podjetje samo

Value 22166 Frequency
1 Izbran 65
2 Ni izbran 23
98 Preskok 182
99 Brez odgovora 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88 206

Valid range from 1 to 2

Q04_B2 4b. Kdo je razvil te storitve? [Vaše podjetje skupaj z drugimi podjetji ali ustanovami] 4b. Kdo je razvil te storitve? (možnih je več odgovorov)

Vaše podjetje skupaj z drugimi podjetji ali ustanovami

Value 23165 Frequency
1 Izbran 32
2 Ni izbran 24
98 Preskok 182
99 Brez odgovora 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 238

Valid range from 1 to 2

Q04_B3 4b. Kdo je razvil te storitve? [Vaše podjetje s prilagoditvijo ali spremembo proizvoda, ki ga je prvotno razvilo drugo podjetje ali ustanova] 4b. Kdo je razvil te storitve? (možnih je več odgovorov)

Vaše podjetje s prilagoditvijo ali spremembo proizvoda, ki ga je prvotno razvilo drugo podjetje ali ustanova

Value 24164 Frequency
1 Izbran 11
2 Ni izbran 36
98 Preskok 182
99 Brez odgovora 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 247

Valid range from 1 to 2

Q04_B4 4b. Kdo je razvil te storitve? [Druga podjetja ali ustanove] 4b. Kdo je razvil te storitve? (možnih je več odgovorov)

Druga podjetja ali ustanove

Value 25163 Frequency
1 Izbran 15
2 Ni izbran 35
98 Preskok 182
99 Brez odgovora 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 244

Valid range from 1 to 2

Q05_A1 5a. Ali so bile katere od vaših inovacij proizvoda v obd. od 2016 do 2018: [nove na vašem trgu (na drugih trgih je lahko bil proizvod že na voljo)?] Če ste vpeljali nove izdelke/storitve (»Da« pri vprašanjih 3a in 4a), nadaljujte z vprašanjem 5a. Sicer pojdite na vpr. 6a. 5a. Ali so bile katere od vaših inovacij proizvoda v obdobju od 2016 to 2018:

Nove na vašem trgu (na drugih trgih je lahko bil proizvod že na voljo)?

Value 26162 Frequency
1 Da 57
2 Ne 48
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 137
99 Brez odgovora 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 189

Valid range from 1 to 2

Q05_A2 5a. Ali so bile katere od vaših inovacij proizvoda v obd. od 2016 do 2018: [nove le za vaše podjetje (proizvod je že bil na voljo pri konkurentih na vašem trgu)?] Če ste vpeljali nove izdelke/storitve (»Da« pri vprašanjih 3a in 4a), nadaljujte z vprašanjem 5a. Sicer pojdite na vpr. 6a. 5a. Ali so bile katere od vaših inovacij proizvoda v obdobju od 2016 to 2018:

Nove le za vaše podjetje (proizvod je že bil na voljo pri konkurentih na vašem trgu)?

Value 27161 Frequency
1 Da 69
2 Ne 35
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 137
99 Brez odgovora 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
104 190

Valid range from 1 to 2

Q05_B1 5b. Glede na to, ali so bile inov. proizvoda novost na vašem trgu oz. novost le za vaše podjetje, navedite odstotek vašega skupnega prihodka od prodaje v letu 2018 [% prihodka od proizvodov, novih za vaš trg] 5b. Glede na to, ali so bile inovacije proizvoda novost na vašem trgu oz. novost le za vaše podjetje, navedite odstotek vašega skupnega prihodka od prodaje v letu 2018.

% prihodka od proizvodov, novih za vaš trg

Value 28160 Frequency
1 0% do manj kot 1% 0
2 1% do manj kot 5% 2
3 5% do manj kot 10% 7
4 10% do manj kot 25% 9
5 25% do manj kot 50% 4
6 50% do manj kot 75% 3
7 75% ali več 1
97 Nejasen odgovor 16
98 Preskok 185
99 Brez odgovora 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26 268

Valid range from 1 to 7

Q05_B2 5b. Glede na to, ali so bile inov. proizvoda novost na vašem trgu oz. novost le za vaše podjetje, navedite odstotek vašega skupnega prihodka od prodaje v letu 2018 [% prihodka od proizvodov, novih samo za vaše podjetje] 5b. Glede na to, ali so bile inovacije proizvoda novost na vašem trgu oz. novost le za vaše podjetje, navedite odstotek vašega skupnega prihodka od prodaje v letu 2018.

% prihodka od proizvodov, novih samo za vaše podjetje

Value 29159 Frequency
1 0% do manj kot 1% 0
2 1% do manj kot 5% 2
3 5% do manj kot 10% 3
4 10% do manj kot 25% 20
5 25% do manj kot 50% 5
6 50% do manj kot 75% 3
7 75% ali več 0
97 Nejasen odgovor 17
98 Preskok 172
99 Brez odgovora 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33 261

Valid range from 1 to 7

Q06_A1 6a. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane: [postopke predelave ali proizvodnje izdelkov ali storitev?] 6a. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane:

Postopke predelave ali proizvodnje izdelkov ali storitev?

Value 30158 Frequency
1 Da 107
2 Ne 164
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
271 23

Valid range from 1 to 2

Q06_A2 6a. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane: [postopke logistike, načine za dostavo in distribucijo vaših proizvodov?] 6a. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane:

Postopke logistike, načine za dostavo in distribucijo vaših proizvodov?

Value 31157 Frequency
1 Da 59
2 Ne 201
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
260 34

Valid range from 1 to 2

Q06_A3 6a. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane: [podporne dejavnosti za vaše postopke, kot so sistemi za vzdrževanje ali dejavnosti za nabavo, vodenje evidenc ali računalništvo?] 6a. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane:

Podporne dejavnosti za vaše postopke, kot so sistemi za vzdrževanje ali dejavnosti za nabavo, vodenje evidenc ali računalništvo?

Value 32156 Frequency
1 Da 73
2 Ne 190
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 31

Valid range from 1 to 2

Q06_B1 6b. Kdo je razvil te postopke?  [Vaše podjetje samo] 6b. Kdo je razvil te postopke? (možnih je več odgovorov)

Vaše podjetje samo

Value 33155 Frequency
1 Izbran 90
2 Ni izbran 36
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 168

Valid range from 1 to 2

Q06_B2 6b. Kdo je razvil te postopke?  [Vaše podjetje skupaj z drugimi podjetji ali ustanovami] 6b. Kdo je razvil te postopke? (možnih je več odgovorov)

Vaše podjetje skupaj z drugimi podjetji ali ustanovami

Value 34154 Frequency
1 Izbran 46
2 Ni izbran 40
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 208

Valid range from 1 to 2

Q06_B3 6b. Kdo je razvil te postopke?  [Vaše podjetje s prilagoditvijo ali spremembo proizvoda, ki ga je prvotno razvilo drugo podjetje ali ustanova] 6b. Kdo je razvil te postopke? (možnih je več odgovorov)

Vaše podjetje s prilagoditvijo ali spremembo proizvoda, ki ga je prvotno razvilo drugo podjetje ali ustanova

Value 35153 Frequency
1 Izbran 12
2 Ni izbran 52
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64 230

Valid range from 1 to 2

Q06_B4 6b. Kdo je razvil te postopke?  [Druga podjetja ali ustanove] 6b. Kdo je razvil te postopke? (možnih je več odgovorov)

Druga podjetja ali ustanove

Value 36152 Frequency
1 Izbran 26
2 Ni izbran 47
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 221

Valid range from 1 to 2

Q07_1 7. Ali je imelo vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 inovacijske dejavnosti, ki niso privedle do inovacije proizvoda ali postopka, ker so: [bile opuščene ali začasno ustavljene pred dokončanjem?] 7. Ali je imelo vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 inovacijske dejavnosti, ki niso privedle do inovacije proizvoda ali postopka, ker so:

Bile opuščene ali začasno ustavljene pred dokončanjem?

Value 37151 Frequency
1 Da 29
2 Ne 220
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 45

Valid range from 1 to 2

Q07_2 7. Ali je imelo vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 inovacijske dejavnosti, ki niso privedle do inovacije proizvoda ali postopka, ker so: [konec leta 2018 še potekale?] 7. Ali je imelo vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 inovacijske dejavnosti, ki niso privedle do inovacije proizvoda ali postopka, ker so:

Konec leta 2018 še potekale?

Value 38150 Frequency
1 Da 41
2 Ne 196
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 57

Valid range from 1 to 2

Q08_A1 8a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 izvajalo naslednje inovacijske dejavnosti? [Notranje raziskave in razvoj] Če ste pri vprašanjih 3a, 4a, 6a in 7 povsod izbrali opcijo Ne, pojdite na vprašanje 11. Sicer nadaljujte z vprašanjem 8a. 8a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 izvajalo naslednje inovacijske dejavnosti? Prosimo, označite kvadratek pred ustreznimi kategorijami.

Notranje raziskave in razvoj

Value 39149 Frequency
1 Izbran 59
2 Ni izbran 96
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 139

Valid range from 1 to 2

Q08_A2 8a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 izvajalo naslednje inovacijske dejavnosti? [Zunanje raziskave in razvoj] Če ste pri vprašanjih 3a, 4a, 6a in 7 povsod izbrali opcijo Ne, pojdite na vprašanje 11. Sicer nadaljujte z vprašanjem 8a. 8a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 izvajalo naslednje inovacijske dejavnosti? Prosimo, označite kvadratek pred ustreznimi kategorijami.

Zunanje raziskave in razvoj

Value 40148 Frequency
1 Izbran 30
2 Ni izbran 125
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 139

Valid range from 1 to 2

Q08_A3 8a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 izvajalo naslednje inovacijske dejavnosti? [Pridobitev strojev, opreme, programske opreme ali zgradb] Če ste pri vprašanjih 3a, 4a, 6a in 7 povsod izbrali opcijo Ne, pojdite na vprašanje 11. Sicer nadaljujte z vprašanjem 8a. 8a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 izvajalo naslednje inovacijske dejavnosti? Prosimo, označite kvadratek pred ustreznimi kategorijami.

Pridobitev strojev, opreme, programske opreme ali zgradb

Value 41147 Frequency
1 Izbran 91
2 Ni izbran 64
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 139

Valid range from 1 to 2

Q08_A4 8a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 izvajalo naslednje inovacijske dejavnosti? [Pridobitev že obstoječega znanja iz drugih podjetij ali organizacij] Če ste pri vprašanjih 3a, 4a, 6a in 7 povsod izbrali opcijo Ne, pojdite na vprašanje 11. Sicer nadaljujte z vprašanjem 8a. 8a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 izvajalo naslednje inovacijske dejavnosti? Prosimo, označite kvadratek pred ustreznimi kategorijami.

Pridobitev že obstoječega znanja iz drugih podjetij ali organizacij

Value 42146 Frequency
1 Izbran 34
2 Ni izbran 121
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 139

Valid range from 1 to 2

Q08_A5 8a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 izvajalo naslednje inovacijske dejavnosti? [Usposabljanje za dejavnosti na področju inovacij] Če ste pri vprašanjih 3a, 4a, 6a in 7 povsod izbrali opcijo Ne, pojdite na vprašanje 11. Sicer nadaljujte z vprašanjem 8a. 8a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 izvajalo naslednje inovacijske dejavnosti? Prosimo, označite kvadratek pred ustreznimi kategorijami.

Usposabljanje za dejavnosti na področju inovacij

Value 43145 Frequency
1 Izbran 24
2 Ni izbran 131
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 139

Valid range from 1 to 2

Q08_A6 8a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 izvajalo naslednje inovacijske dejavnosti? [Uvajanje inovacij na trg] Če ste pri vprašanjih 3a, 4a, 6a in 7 povsod izbrali opcijo Ne, pojdite na vprašanje 11. Sicer nadaljujte z vprašanjem 8a. 8a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 izvajalo naslednje inovacijske dejavnosti? Prosimo, označite kvadratek pred ustreznimi kategorijami.

Uvajanje inovacij na trg

Value 44144 Frequency
1 Izbran 16
2 Ni izbran 139
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 139

Valid range from 1 to 2

Q08_A7 8a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 izvajalo naslednje inovacijske dejavnosti? [Oblikovanje] Če ste pri vprašanjih 3a, 4a, 6a in 7 povsod izbrali opcijo Ne, pojdite na vprašanje 11. Sicer nadaljujte z vprašanjem 8a. 8a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 izvajalo naslednje inovacijske dejavnosti? Prosimo, označite kvadratek pred ustreznimi kategorijami.

Oblikovanje

Value 45143 Frequency
1 Izbran 30
2 Ni izbran 125
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 139

Valid range from 1 to 2

Q08_A8_n 8a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 izvajalo naslednje inovacijske dejavnosti? [Nič] Če ste pri vprašanjih 3a, 4a, 6a in 7 povsod izbrali opcijo Ne, pojdite na vprašanje 11. Sicer nadaljujte z vprašanjem 8a. 8a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 izvajalo naslednje inovacijske dejavnosti? Prosimo, označite kvadratek pred ustreznimi kategorijami.

Nič

Value 46142 Frequency
1 Izbran 29
2 Ni izbran 126
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 139

Valid range from 1 to 2

Q08_A8_o 8a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 izvajalo naslednje inovacijske dejavnosti? [Drugo] Če ste pri vprašanjih 3a, 4a, 6a in 7 povsod izbrali opcijo Ne, pojdite na vprašanje 11. Sicer nadaljujte z vprašanjem 8a. 8a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 izvajalo naslednje inovacijske dejavnosti? Prosimo, označite kvadratek pred ustreznimi kategorijami.

Drugo

Value 47141 Frequency
2 Ni izbran 152
10 Izbran, a brez odgovora 1
11 Izobraževanja, posvetovanja 1
12 Obnova starih strojev 1
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 139

Valid range from 2 to 12

Q08_B1 8b. Koliko ste porabili za vsako od inovacijskih dejavnosti? (znesek v EUR, vsaj ocena) [Notranje raziskave in razvoj] 8b. Koliko ste porabili za vsako od inovacijskih dejavnosti? Znesek v EUR (vsaj ocena)

Notranje raziskave in razvoj

Value 48140 Frequency
0 0 EUR 2
1 Nad 0 do manj kot 1.000 EUR 8
2 1.000 do manj kot 5.000 EUR 13
3 5.000 do manj kot 25.000 EUR 13
4 25.000 do manj kot 100.000 EUR 3
5 100.000 do manj kot 250.000 EUR 3
6 250.000 do manj kot 500.000 EUR 0
7 500.000 do manj kot 1 milijon EUR 0
8 1 milijon do manj kot 5 milijonov EUR 1
9 Več kot 5 milijonov EUR 1
97 Nejasen odgovor 1
98 Preskok 110
99 Brez odgovora 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44 250

Valid range from 0 to 9

Q08_B2 8b. Koliko ste porabili za vsako od inovacijskih dejavnosti? (znesek v EUR, vsaj ocena) [Zunanje raziskave in razvoj] 8b. Koliko ste porabili za vsako od inovacijskih dejavnosti? Znesek v EUR (vsaj ocena)

Zunanje raziskave in razvoj

Value 49139 Frequency
0 0 EUR 2
1 Nad 0 do manj kot 1.000 EUR 5
2 1.000 do manj kot 5.000 EUR 5
3 5.000 do manj kot 25.000 EUR 5
4 25.000 do manj kot 100.000 EUR 2
5 100.000 do manj kot 250.000 EUR 2
6 250.000 do manj kot 500.000 EUR 0
7 500.000 do manj kot 1 milijon EUR 0
8 1 milijon do manj kot 5 milijonov EUR 1
9 Več kot 5 milijonov EUR 0
97 Nejasen odgovor 1
98 Preskok 125
99 Brez odgovora 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 272

Valid range from 0 to 9

Q08_B3 8b. Koliko ste porabili za vsako od inovacijskih dejavnosti? (znesek v EUR, vsaj ocena) [Pridobitev strojev, opreme, programske opreme ali zgradb] 8b. Koliko ste porabili za vsako od inovacijskih dejavnosti? Znesek v EUR (vsaj ocena)

Pridobitev strojev, opreme, programske opreme ali zgradb

Value 50138 Frequency
0 0 EUR 0
1 Nad 0 do manj kot 1.000 EUR 17
2 1.000 do manj kot 5.000 EUR 4
3 5.000 do manj kot 25.000 EUR 22
4 25.000 do manj kot 100.000 EUR 12
5 100.000 do manj kot 250.000 EUR 9
6 250.000 do manj kot 500.000 EUR 3
7 500.000 do manj kot 1 milijon EUR 0
8 1 milijon do manj kot 5 milijonov EUR 6
9 Več kot 5 milijonov EUR 0
97 Nejasen odgovor 2
98 Preskok 99
99 Brez odgovora 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 221

Valid range from 0 to 9

Q08_B4 8b. Koliko ste porabili za vsako od inovacijskih dejavnosti? (znesek v EUR, vsaj ocena) [Pridobitev že obstoječega znanja iz drugih podjetij ali organizacij] 8b. Koliko ste porabili za vsako od inovacijskih dejavnosti? Znesek v EUR (vsaj ocena)

Pridobitev že obstoječega znanja iz drugih podjetij ali organizacij

Value 51137 Frequency
0 0 EUR 3
1 Nad 0 do manj kot 1.000 EUR 3
2 1.000 do manj kot 5.000 EUR 6
3 5.000 do manj kot 25.000 EUR 7
4 25.000 do manj kot 100.000 EUR 0
5 100.000 do manj kot 250.000 EUR 0
6 250.000 do manj kot 500.000 EUR 0
7 500.000 do manj kot 1 milijon EUR 0
8 1 milijon do manj kot 5 milijonov EUR 0
9 Več kot 5 milijonov EUR 0
97 Nejasen odgovor 1
98 Preskok 122
99 Brez odgovora 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 275

Valid range from 0 to 9

Q08_B5 8b. Koliko ste porabili za vsako od inovacijskih dejavnosti? (znesek v EUR, vsaj ocena) [Usposabljanje za dejavnosti na področju inovacij] 8b. Koliko ste porabili za vsako od inovacijskih dejavnosti? Znesek v EUR (vsaj ocena)

Usposabljanje za dejavnosti na področju inovacij

Value 52136 Frequency
0 0 EUR 1
1 Nad 0 do manj kot 1.000 EUR 6
2 1.000 do manj kot 5.000 EUR 7
3 5.000 do manj kot 25.000 EUR 3
4 25.000 do manj kot 100.000 EUR 0
5 100.000 do manj kot 250.000 EUR 0
6 250.000 do manj kot 500.000 EUR 0
7 500.000 do manj kot 1 milijon EUR 0
8 1 milijon do manj kot 5 milijonov EUR 0
9 Več kot 5 milijonov EUR 0
97 Nejasen odgovor 1
98 Preskok 126
99 Brez odgovora 150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 277

Valid range from 0 to 9

Q08_B6 8b. Koliko ste porabili za vsako od inovacijskih dejavnosti? (znesek v EUR, vsaj ocena) [Uvajanje inovacij na trg] 8b. Koliko ste porabili za vsako od inovacijskih dejavnosti? Znesek v EUR (vsaj ocena)

Uvajanje inovacij na trg

Value 53135 Frequency
0 0 EUR 1
1 Nad 0 do manj kot 1.000 EUR 5
2 1.000 do manj kot 5.000 EUR 2
3 5.000 do manj kot 25.000 EUR 2
4 25.000 do manj kot 100.000 EUR 0
5 100.000 do manj kot 250.000 EUR 0
6 250.000 do manj kot 500.000 EUR 0
7 500.000 do manj kot 1 milijon EUR 0
8 1 milijon do manj kot 5 milijonov EUR 0
9 Več kot 5 milijonov EUR 0
97 Nejasen odgovor 1
98 Preskok 130
99 Brez odgovora 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 284

Valid range from 0 to 9

Q08_B7 8b. Koliko ste porabili za vsako od inovacijskih dejavnosti? (znesek v EUR, vsaj ocena) [Oblikovanje] 8b. Koliko ste porabili za vsako od inovacijskih dejavnosti? Znesek v EUR (vsaj ocena)

Oblikovanje

Value 54134 Frequency
0 0 EUR 3
1 Nad 0 do manj kot 1.000 EUR 5
2 1.000 do manj kot 5.000 EUR 8
3 5.000 do manj kot 25.000 EUR 5
4 25.000 do manj kot 100.000 EUR 1
5 100.000 do manj kot 250.000 EUR 0
6 250.000 do manj kot 500.000 EUR 0
7 500.000 do manj kot 1 milijon EUR 0
8 1 milijon do manj kot 5 milijonov EUR 0
9 Več kot 5 milijonov EUR 0
97 Nejasen odgovor 2
98 Preskok 118
99 Brez odgovora 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 272

Valid range from 0 to 9

Q08_B8 8b. Koliko ste porabili za vsako od inovacijskih dejavnosti? (znesek v EUR, vsaj ocena) [Drugo] 8b. Koliko ste porabili za vsako od inovacijskih dejavnosti? Znesek v EUR (vsaj ocena)

Drugo

Value 55133 Frequency
0 0 EUR 0
1 Nad 0 do manj kot 1.000 EUR 1
2 1.000 do manj kot 5.000 EUR 2
3 5.000 do manj kot 25.000 EUR 0
4 25.000 do manj kot 100.000 EUR 0
5 100.000 do manj kot 250.000 EUR 0
6 250.000 do manj kot 500.000 EUR 0
7 500.000 do manj kot 1 milijon EUR 0
8 1 milijon do manj kot 5 milijonov EUR 0
9 Več kot 5 milijonov EUR 0
97 Nejasen odgovor 1
98 Preskok 136
99 Brez odgovora 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 291

Valid range from 0 to 9

Q08_C 8c. Če je vaše podjetje izvajalo notranje raziskave in razvoj, ali je to počelo redno ali občasno?

8c. Če je vaše podjetje izvajalo notranje raziskave in razvoj, ali je to počelo redno ali občasno?

Value 56132 Frequency
1 Redno 20
2 Občasno 54
98 Preskok 110
99 Brez odgovora 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 220

Valid range from 1 to 2

Q09_01 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obd. od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij? [Viri iz vašega podjetja ali skupine podjetij] 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obdobju od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij?

Viri iz vašega podjetja ali skupine podjetij

Value 57131 Frequency
1 Visoko 66
2 Srednje 39
3 Nizko 8
5 Ni uporabljeno 9
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 172

Valid range from 1 to 5

Q09_02 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obd. od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij? [Dobavitelji opreme, materialov, komponent, programske opreme] 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obdobju od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij?

Dobavitelji opreme, materialov, komponent, programske opreme

Value 58130 Frequency
1 Visoko 53
2 Srednje 52
3 Nizko 14
5 Ni uporabljeno 8
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
127 167

Valid range from 1 to 5

Q09_03 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obd. od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij? [Stranke ali kupci zasebnega sektorja] 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obdobju od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij?

Stranke ali kupci zasebnega sektorja

Value 59129 Frequency
1 Visoko 40
2 Srednje 50
3 Nizko 18
5 Ni uporabljeno 16
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 170

Valid range from 1 to 5

Q09_04 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obd. od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij? [Stranke ali kupci javnega sektorja] 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obdobju od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij?

Stranke ali kupci javnega sektorja

Value 60128 Frequency
1 Visoko 13
2 Srednje 24
3 Nizko 33
5 Ni uporabljeno 42
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 182

Valid range from 1 to 5

Q09_05 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obd. od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij? [Konkurenti ali druga podjetja na vašem področju] 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obdobju od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij?

Konkurenti ali druga podjetja na vašem področju

Value 61127 Frequency
1 Visoko 17
2 Srednje 55
3 Nizko 30
5 Ni uporabljeno 18
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 174

Valid range from 1 to 5

Q09_06 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obd. od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij? [Svetovalci in izvajalci tržnih raziskav] 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obdobju od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij?

Svetovalci in izvajalci tržnih raziskav

Value 62126 Frequency
1 Visoko 7
2 Srednje 16
3 Nizko 31
5 Ni uporabljeno 59
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 181

Valid range from 1 to 5

Q09_07 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obd. od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij? [Univerze ali druge visokošolske ustanove] 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obdobju od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij?

Univerze ali druge visokošolske ustanove

Value 63125 Frequency
1 Visoko 4
2 Srednje 15
3 Nizko 28
5 Ni uporabljeno 66
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 181

Valid range from 1 to 5

Q09_08 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obd. od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij? [Vladne, javne ali zasebne raziskovalne ustanove] 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obdobju od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij?

Vladne, javne ali zasebne raziskovalne ustanove

Value 64124 Frequency
1 Visoko 3
2 Srednje 9
3 Nizko 31
5 Ni uporabljeno 69
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 182

Valid range from 1 to 5

Q09_09 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obd. od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij? [Konference, trgovinski sejmi, razstave] 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obdobju od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij?

Konference, trgovinski sejmi, razstave

Value 65123 Frequency
1 Visoko 16
2 Srednje 38
3 Nizko 32
5 Ni uporabljeno 31
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117 177

Valid range from 1 to 5

Q09_10 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obd. od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij? [Znanstvene revije in tehnične publikacije] 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obdobju od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij?

Znanstvene revije in tehnične publikacije

Value 66122 Frequency
1 Visoko 8
2 Srednje 30
3 Nizko 36
5 Ni uporabljeno 41
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 179

Valid range from 1 to 5

Q09_11 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obd. od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij? [Strokovna združenja in gospodarske panoge] 9. Kako pomembni za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju so bili v obdobju od 2016 do 2018 spodaj našteti viri informacij?

Strokovna združenja in gospodarske panoge

Value 67121 Frequency
1 Visoko 5
2 Srednje 38
3 Nizko 30
5 Ni uporabljeno 43
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 178

Valid range from 1 to 5

Q10_A1 10a. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 pri kateri od svojih inovacijskih dejavnostih sodelovalo s spodaj naštetimi podjetji ali ustanovami? [A. Druga podjetja v vaši skupini podjetij] 10a. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 pri kateri od svojih inovacijskih dejavnostih sodelovalo s spodaj naštetimi podjetji ali ustanovami?

Druga podjetja v vaši skupini podjetij

Value 68120 Frequency
1 Da 54
2 Ne 65
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 90
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119 175

Valid range from 1 to 2

Q10_A2 10a. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 pri kateri od svojih inovacijskih dejavnostih sodelovalo s spodaj naštetimi podjetji ali ustanovami? [B. Dobavitelji opreme, materialov, komponent ...] 10a. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 pri kateri od svojih inovacijskih dejavnostih sodelovalo s spodaj naštetimi podjetji ali ustanovami?

Dobavitelji opreme, materialov, komponent ...

Value 69119 Frequency
1 Da 104
2 Ne 22
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 168

Valid range from 1 to 2

Q10_A3 10a. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 pri kateri od svojih inovacijskih dejavnostih sodelovalo s spodaj naštetimi podjetji ali ustanovami? [C. Stranke ali kupci zasebnega sektorja] 10a. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 pri kateri od svojih inovacijskih dejavnostih sodelovalo s spodaj naštetimi podjetji ali ustanovami?

Stranke ali kupci zasebnega sektorja

Value 70118 Frequency
1 Da 66
2 Ne 56
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 172

Valid range from 1 to 2

Q10_A4 10a. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 pri kateri od svojih inovacijskih dejavnostih sodelovalo s spodaj naštetimi podjetji ali ustanovami? [D. Stranke ali kupci javnega sektorja] 10a. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 pri kateri od svojih inovacijskih dejavnostih sodelovalo s spodaj naštetimi podjetji ali ustanovami?

Stranke ali kupci javnega sektorja

Value 71117 Frequency
1 Da 25
2 Ne 89
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 180

Valid range from 1 to 2

Q10_A5 10a. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 pri kateri od svojih inovacijskih dejavnostih sodelovalo s spodaj naštetimi podjetji ali ustanovami? [E. Konkurenti ali druga podjetja na vašem področju] 10a. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 pri kateri od svojih inovacijskih dejavnostih sodelovalo s spodaj naštetimi podjetji ali ustanovami?

Konkurenti ali druga podjetja na vašem področju

Value 72116 Frequency
1 Da 31
2 Ne 86
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117 177

Valid range from 1 to 2

Q10_A6 10a. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 pri kateri od svojih inovacijskih dejavnostih sodelovalo s spodaj naštetimi podjetji ali ustanovami? [F. Svetovalci in izvajalci tržnih raziskav] 10a. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 pri kateri od svojih inovacijskih dejavnostih sodelovalo s spodaj naštetimi podjetji ali ustanovami?

Svetovalci in izvajalci tržnih raziskav

Value 73115 Frequency
1 Da 22
2 Ne 95
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117 177

Valid range from 1 to 2

Q10_A7 10a. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 pri kateri od svojih inovacijskih dejavnostih sodelovalo s spodaj naštetimi podjetji ali ustanovami? [G. Univerze ali druge visokošolske ustanove] 10a. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 pri kateri od svojih inovacijskih dejavnostih sodelovalo s spodaj naštetimi podjetji ali ustanovami?

Univerze ali druge visokošolske ustanove

Value 74114 Frequency
1 Da 20
2 Ne 96
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 178

Valid range from 1 to 2

Q10_A8 10a. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 pri kateri od svojih inovacijskih dejavnostih sodelovalo s spodaj naštetimi podjetji ali ustanovami? [H. Vladne, javne ali zasebne raziskovalne ustanove] 10a. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 pri kateri od svojih inovacijskih dejavnostih sodelovalo s spodaj naštetimi podjetji ali ustanovami?

Vladne, javne ali zasebne raziskovalne ustanove

Value 75113 Frequency
1 Da 16
2 Ne 99
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 84
99 Brez odgovora 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 179

Valid range from 1 to 2

Q10_B 10b. Katera vrsta družbenika/partnerja v vprašanju 10a je imela najmočnejši vpliv?

10b. Katera vrsta družbenika/partnerja v vprašanju 10a je imela najmočnejši vpliv? (Prosimo, izberite črko od A do H.)

Value 76112 Frequency
1 A. Druga podjetja v vaši skupini podjetij 15
2 B. Dobavitelji opreme, materialov, komponent ... 38
3 C. Stranke ali kupci zasebnega sektorja 26
4 D. Stranke ali kupci javnega sektorja 3
5 E. Konkurenti ali druga podjetja na vašem področju 3
6 F. Svetovalci in izvajalci tržnih raziskav 1
7 G. Univerze ali druge visokošolske ustanove 2
8 H. Vladne, javne ali zasebne raziskovalne ustanove 2
98 Preskok 99
99 Brez odgovora 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
90 204

Valid range from 1 to 8

Q11_1 11. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane: [poslovne prakse za organiziranje postopkov?] 11. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane:

Poslovne prakse za organiziranje postopkov (npr. upravljanje dobavne verige, reinženiring poslovanja, vitka proizvodnja ipd.)?

Value 77111 Frequency
1 Da 68
2 Ne 190
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
258 36

Valid range from 1 to 2

Q11_2 11. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane: [metode za organiziranje delovnih obveznosti in odločanja?] 11. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane:

Metode za organiziranje delovnih obveznosti in odločanja (npr. prva uporaba novega sistema odgovornosti zaposlenih skupinsko delo ipd.)?

Value 78110 Frequency
1 Da 57
2 Ne 197
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 40

Valid range from 1 to 2

Q11_3 11. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane: [metode organiziranja odnosov z drugimi podjetji ali javnimi ustanovami?] 11. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane:

Metode organiziranja odnosov z drugimi podjetji ali javnimi ustanovami (npr. prva uporaba zavezništev, partnerstev ipd.)?

Value 79109 Frequency
1 Da 38
2 Ne 211
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 45

Valid range from 1 to 2

Q11_4 11. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane: [spremembe v estetskem oblikovanju ali embalaži proizvodov?] 11. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane:

Spremembe v estetskem oblikovanju ali embalaži proizvodov (ne upoštevajte sprememb funkcionalnih ali uporabniških lastnosti)?

Value 80108 Frequency
1 Da 45
2 Ne 209
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 40

Valid range from 1 to 2

Q11_5 11. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane: [medije ali tehnike za promocijo proizvodov?] 11. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane:

Medije ali tehnike za promocijo proizvodov (npr. novega oglaševalskega medija, nova podoba blagovne znamke, uvedba kartic zvestobe ipd.)?

Value 81107 Frequency
1 Da 39
2 Ne 213
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
252 42

Valid range from 1 to 2

Q11_6 11. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane: [metode plasiranja proizvodov?] 11. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane:

Metode plasiranja proizvodov (npr. prva uporaba franšize ali dovoljenja za distribucijo, direktna prodaja, ekskluzivna maloprodaja ipd.)?

Value 82106 Frequency
1 Da 21
2 Ne 230
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 43

Valid range from 1 to 2

Q11_7 11. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane: [metode oblikovanja cen izdelkov in storitev?] 11. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 uvedlo nove ali bistveno izboljšane:

Metode oblikovanja cen izdelkov in storitev (npr. prva uporaba variabilnega oblikovanja cen glede na povpraševanje, sistemi popustov ipd.)?

Value 83105 Frequency
1 Da 50
2 Ne 203
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
253 41

Valid range from 1 to 2

Q12 12. Kaj od naštetega najbolje opisuje, zakaj vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 ni imelo inovacijskih dejavnosti? 12. Če vaše podjetje ni uvedlo nobene inovacije (odgovor »Ne« pri vprašanjih 3a, 4a, 6a, 7 in 11), nadaljujte z vprašanjem 12. Sicer pojdite na vprašanje 15a.

Kaj od naštetega najbolje opisuje, zakaj vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 ni imelo inovacijskih dejavnosti?

Value 84104 Frequency
1 Ni bilo prepričljivih razlogov za inovacije 52
2 Velike ovire, ki preprečujejo inovacije 12
98 Preskok 195
99 Brez odgovora 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64 230

Valid range from 1 to 2

Q13_1 13. Kateri od naštetih razlogov najbolje opisujejo, zakaj vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 ni imelo inovacijskih dejavnosti? [Nizko povpraševanje po inovacijah na vašem trgu] Odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju 12 odgovorili z 1. 13. Kateri od naštetih razlogov najbolje opisujejo, zakaj vaše podjetje v obdobju od 2016 to 2018 ni imelo inovacijskih dejavnosti?

Nizko povpraševanje po inovacijah na vašem trgu

Value 85103 Frequency
1 Visoko 7
2 Srednje 17
3 Nizko 13
4 Ni pomembno 22
98 Preskok 207
99 Brez odgovora 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 235

Valid range from 1 to 4

Q13_2 13. Kateri od naštetih razlogov najbolje opisujejo, zakaj vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 ni imelo inovacijskih dejavnosti? [Zaradi prejšnjih inovacij ni potrebe po inovacijah] Odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju 12 odgovorili z 1. 13. Kateri od naštetih razlogov najbolje opisujejo, zakaj vaše podjetje v obdobju od 2016 to 2018 ni imelo inovacijskih dejavnosti?

Zaradi prejšnjih inovacij ni potrebe po inovacijah

Value 86102 Frequency
1 Visoko 3
2 Srednje 8
3 Nizko 15
4 Ni pomembno 29
98 Preskok 207
99 Brez odgovora 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 239

Valid range from 1 to 4

Q13_3 13. Kateri od naštetih razlogov najbolje opisujejo, zakaj vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 ni imelo inovacijskih dejavnosti? [Zaradi zelo majhne konkurence na trgu vašega podjetja ni potrebe po inovacijah] Odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju 12 odgovorili z 1. 13. Kateri od naštetih razlogov najbolje opisujejo, zakaj vaše podjetje v obdobju od 2016 to 2018 ni imelo inovacijskih dejavnosti?

Zaradi zelo majhne konkurence na trgu vašega podjetja ni potrebe po inovacijah

Value 87101 Frequency
1 Visoko 2
2 Srednje 10
3 Nizko 14
4 Ni pomembno 29
98 Preskok 207
99 Brez odgovora 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 239

Valid range from 1 to 4

Q13_4 13. Kateri od naštetih razlogov najbolje opisujejo, zakaj vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 ni imelo inovacijskih dejavnosti? [Pomanjkanje dobrih idej za inovacije] Odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju 12 odgovorili z 1. 13. Kateri od naštetih razlogov najbolje opisujejo, zakaj vaše podjetje v obdobju od 2016 to 2018 ni imelo inovacijskih dejavnosti?

Pomanjkanje dobrih idej za inovacije

Value 88100 Frequency
1 Visoko 5
2 Srednje 6
3 Nizko 15
4 Ni pomembno 29
98 Preskok 207
99 Brez odgovora 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 239

Valid range from 1 to 4

Q14_1 14. Kako pomembne so bile za vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 naslednje ovire za inovacije? [Pomanjkanje notranjega financiranja za inovacije] Odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju 12 odgovorili z 2. 14. Kako pomembne so bile za vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 naslednje ovire za inovacije?

Pomanjkanje notranjega financiranja za inovacije

Value 8999 Frequency
1 Visoko 9
2 Srednje 6
3 Nizko 2
4 Ni pomembno 6
98 Preskok 247
99 Brez odgovora 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 271

Valid range from 1 to 4

Q14_2 14. Kako pomembne so bile za vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 naslednje ovire za inovacije? [Pomanjkanje kreditov ali zasebnega kapitala] Odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju 12 odgovorili z 2. 14. Kako pomembne so bile za vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 naslednje ovire za inovacije?

Pomanjkanje kreditov ali zasebnega kapitala

Value 9098 Frequency
1 Visoko 9
2 Srednje 5
3 Nizko 2
4 Ni pomembno 5
98 Preskok 247
99 Brez odgovora 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 273

Valid range from 1 to 4

Q14_3 14. Kako pomembne so bile za vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 naslednje ovire za inovacije? [Pomanjkanje usposobljenih zaposlenih v vašem podjetju] Odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju 12 odgovorili z 2. 14. Kako pomembne so bile za vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 naslednje ovire za inovacije?

Pomanjkanje usposobljenih zaposlenih v vašem podjetju

Value 9197 Frequency
1 Visoko 4
2 Srednje 7
3 Nizko 3
4 Ni pomembno 6
98 Preskok 247
99 Brez odgovora 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 274

Valid range from 1 to 4

Q14_4 14. Kako pomembne so bile za vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 naslednje ovire za inovacije? [Težave pri pridobivanju državnih subvencij ali subvencij za inovacije] Odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju 12 odgovorili z 2. 14. Kako pomembne so bile za vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 naslednje ovire za inovacije?

Težave pri pridobivanju državnih subvencij ali subvencij za inovacije

Value 9296 Frequency
1 Visoko 8
2 Srednje 2
3 Nizko 4
4 Ni pomembno 7
98 Preskok 247
99 Brez odgovora 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 273

Valid range from 1 to 4

Q14_5 14. Kako pomembne so bile za vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 naslednje ovire za inovacije? [Pomanjkanje partnerjev za sodelovanje] Odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju 12 odgovorili z 2. 14. Kako pomembne so bile za vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 naslednje ovire za inovacije?

Pomanjkanje partnerjev za sodelovanje

Value 9395 Frequency
1 Visoko 3
2 Srednje 3
3 Nizko 5
4 Ni pomembno 10
98 Preskok 247
99 Brez odgovora 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 273

Valid range from 1 to 4

Q14_6 14. Kako pomembne so bile za vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 naslednje ovire za inovacije? [Nezanesljivo tržno povpraševanje po vaših idejah za inovacije] Odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju 12 odgovorili z 2. 14. Kako pomembne so bile za vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 naslednje ovire za inovacije?

Nezanesljivo tržno povpraševanje po vaših idejah za inovacije

Value 9494 Frequency
1 Visoko 4
2 Srednje 4
3 Nizko 6
4 Ni pomembno 8
98 Preskok 247
99 Brez odgovora 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 272

Valid range from 1 to 4

Q14_7 14. Kako pomembne so bile za vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 naslednje ovire za inovacije? [Preveč konkurence na vašem trgu] Odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju 12 odgovorili z 2. 14. Kako pomembne so bile za vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 naslednje ovire za inovacije?

Preveč konkurence na vašem trgu

Value 9593 Frequency
1 Visoko 6
2 Srednje 4
3 Nizko 4
4 Ni pomembno 7
98 Preskok 247
99 Brez odgovora 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 273

Valid range from 1 to 4

Q14_8 14. Kako pomembne so bile za vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 naslednje ovire za inovacije? [Zakonodaja/uredbe] Odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju 12 odgovorili z 2. 14. Kako pomembne so bile za vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 naslednje ovire za inovacije?

Zakonodaja/uredbe

Value 9692 Frequency
1 Visoko 8
2 Srednje 2
3 Nizko 3
4 Ni pomembno 7
98 Preskok 247
99 Brez odgovora 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 274

Valid range from 1 to 4

Q15_A01 15a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij? [A. Zbiranje podatkov s senzorji] 15a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 to 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij?

Zbiranje podatkov s senzorji

Value 9791 Frequency
1 Da 13
2 Ne 115
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 69
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
128 166

Valid range from 1 to 2

Q15_A02 15a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij? [B. Sodelovanje s strokovnjaki za informacijske tehnologije in podatke] 15a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 to 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij?

Sodelovanje s strokovnjaki za informacijske tehnologije in podatke

Value 9890 Frequency
1 Da 39
2 Ne 90
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
129 165

Valid range from 1 to 2

Q15_A03 15a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij? [C. Digitalna simulacija izdelkov in proizvodnih procesov] 15a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 to 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij?

Digitalna simulacija izdelkov in proizvodnih procesov

Value 9989 Frequency
1 Da 18
2 Ne 110
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
128 166

Valid range from 1 to 2

Q15_A04 15a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij? [D. Obogatena in navidezna resničnost] 15a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 to 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij?

Obogatena in navidezna resničnost

Value 10088 Frequency
1 Da 11
2 Ne 114
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125 169

Valid range from 1 to 2

Q15_A05 15a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij? [E. Uporaba platform za sodelovanje in socialnih orodij za vključevanje strank] 15a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 to 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij?

Uporaba platform za sodelovanje in socialnih orodij za vključevanje strank

Value 10187 Frequency
1 Da 25
2 Ne 99
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 170

Valid range from 1 to 2

Q15_A06 15a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij? [F. Internet stvari (IoT)] 15a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 to 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij?

Internet stvari (IoT)

Value 10286 Frequency
1 Da 28
2 Ne 96
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 73
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 170

Valid range from 1 to 2

Q15_A07 15a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij? [G. Priprave za Industrijo 4.0] 15a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 to 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij?

Priprave za Industrijo 4.0

Value 10385 Frequency
1 Da 15
2 Ne 106
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 76
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 173

Valid range from 1 to 2

Q15_A08 15a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij? [H. Priprava digitalnih modelov vaših proizvodov za informacijsko modeliranje gradenj] 15a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 to 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij?

Priprava digitalnih modelov vaših proizvodov za informacijsko modeliranje gradenj (BIM)

Value 10484 Frequency
1 Da 11
2 Ne 112
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 171

Valid range from 1 to 2

Q15_A09 15a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij? [I. Prilagojeni pametni izdelki in storitve] 15a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 to 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij?

Prilagojeni pametni izdelki in storitve

Value 10583 Frequency
1 Da 15
2 Ne 104
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 78
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119 175

Valid range from 1 to 2

Q15_A10 15a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij? [J. Tehnologija 3D tiskanja] 15a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 to 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij?

Tehnologija 3D tiskanja

Value 10682 Frequency
1 Da 9
2 Ne 113
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 172

Valid range from 1 to 2

Q15_A11 15a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij? [K. Avtomatizacija proizvodnih linij] 15a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 to 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij?

Avtomatizacija proizvodnih linij

Value 10781 Frequency
1 Da 27
2 Ne 98
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125 169

Valid range from 1 to 2

Q15_A12 15a. Ali je vaše podjetje v obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij? [L. Digitalizacija logistike in prodajnih sistemov] 15a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 to 2018 uvedlo inovacije, povezane s procesom digitalizacije podjetij?

Digitalizacija logistike in prodajnih sistemov

Value 10880 Frequency
1 Da 12
2 Ne 111
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 171

Valid range from 1 to 2

Q15_B01 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? [A. Zbiranje podatkov s senzorji] 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Zbiranje podatkov s senzorji

Value 10979 Frequency
1 Izbran 9
2 Ni izbran 32
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41 253

Valid range from 1 to 2

Q15_B02 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? [B. Sodelovanje s strokovnjaki za informacijske tehnologije in podatke] 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Sodelovanje s strokovnjaki za informacijske tehnologije in podatke

Value 11078 Frequency
1 Izbran 8
2 Ni izbran 31
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 255

Valid range from 1 to 2

Q15_B03 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? [C. Digitalna simulacija izdelkov in proizvodnih procesov] 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Digitalna simulacija izdelkov in proizvodnih procesov

Value 11177 Frequency
1 Izbran 5
2 Ni izbran 32
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 257

Valid range from 1 to 2

Q15_B04 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? [D. Obogatena in navidezna resničnost] 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Obogatena in navidezna resničnost

Value 11276 Frequency
1 Izbran 7
2 Ni izbran 31
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 256

Valid range from 1 to 2

Q15_B05 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? [E. Uporaba platform za sodelovanje in socialnih orodij za vključevanje strank] 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Uporaba platform za sodelovanje in socialnih orodij za vključevanje strank

Value 11375 Frequency
1 Izbran 7
2 Ni izbran 30
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 257

Valid range from 1 to 2

Q15_B06 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? [F. Internet stvari (IoT)] 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Internet stvari (IoT)

Value 11474 Frequency
1 Izbran 8
2 Ni izbran 30
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 256

Valid range from 1 to 2

Q15_B07 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? [G. Priprave za Industrijo 4.0] 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Priprave za Industrijo 4.0

Value 11573 Frequency
1 Izbran 9
2 Ni izbran 29
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 256

Valid range from 1 to 2

Q15_B08 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? [H. Priprava digitalnih modelov vaših proizvodov za informacijsko modeliranje gradenj (BIM)] 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Priprava digitalnih modelov vaših proizvodov za informacijsko modeliranje gradenj (BIM)

Value 11672 Frequency
1 Izbran 5
2 Ni izbran 32
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 257

Valid range from 1 to 2

Q15_B09 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? [I. Prilagojeni pametni izdelki in storitve] 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Prilagojeni pametni izdelki in storitve

Value 11771 Frequency
1 Izbran 11
2 Ni izbran 29
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 254

Valid range from 1 to 2

Q15_B10 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? [J. Tehnologija 3D tiskanja] 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Tehnologija 3D tiskanja

Value 11870 Frequency
1 Izbran 6
2 Ni izbran 33
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 255

Valid range from 1 to 2

Q15_B11 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? [K. Avtomatizacija proizvodnih linij] 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Avtomatizacija proizvodnih linij

Value 11969 Frequency
1 Izbran 18
2 Ni izbran 29
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 247

Valid range from 1 to 2

Q15_B12 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? [L. Digitalizacija logistike in prodajnih sistemov] 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Digitalizacija logistike in prodajnih sistemov

Value 12068 Frequency
1 Izbran 12
2 Ni izbran 29
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41 253

Valid range from 1 to 2

Q15_B13 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? [Nič od naštetega] 15b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 15a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Nič od naštetega

Value 12167 Frequency
1 Izbran 63
2 Ni izbran 34
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 197

Valid range from 1 to 2

Q16_A1 16a. Ali je vaše podj. v obd. 2016-2018 uvedlo inov. za prod. ali post. in inov. na podr. org. ali trž., ki imajo katero od nasl. okolj. koristi? [A. Zmanjšana raba materialov ali vode na enoto proizvodnje] 16a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 uvedlo inovacije za produkte ali postopke in inovacije na področju organizacije ali trženja, ki imajo katero od naslednjih okoljskih koristi?

Zmanjšana raba materialov ali vode na enoto proizvodnje

Value 12266 Frequency
1 Da 39
2 Ne 80
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 74
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119 175

Valid range from 1 to 2

Q16_A2 16a. Ali je vaše podj. v obd. 2016-2018 uvedlo inov. za prod. ali post. in inov. na podr. org. ali trž., ki imajo katero od nasl. okolj. koristi? [B. Zmanjšana raba energije ali ogljičnega odtisa] 16a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 uvedlo inovacije za produkte ali postopke in inovacije na področju organizacije ali trženja, ki imajo katero od naslednjih okoljskih koristi?

Zmanjšana raba energije ali ogljičnega odtisa

Value 12365 Frequency
1 Da 57
2 Ne 64
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 74
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 173

Valid range from 1 to 2

Q16_A3 16a. Ali je vaše podj. v obd. 2016-2018 uvedlo inov. za prod. ali post. in inov. na podr. org. ali trž., ki imajo katero od nasl. okolj. koristi? [C. Zmanjšano onesnaževanje zraka, vode, hrupa ali tal] 16a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 uvedlo inovacije za produkte ali postopke in inovacije na področju organizacije ali trženja, ki imajo katero od naslednjih okoljskih koristi?

Zmanjšano onesnaževanje zraka, vode, hrupa ali tal

Value 12464 Frequency
1 Da 58
2 Ne 63
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 74
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 173

Valid range from 1 to 2

Q16_A4 16a. Ali je vaše podj. v obd. 2016-2018 uvedlo inov. za prod. ali post. in inov. na podr. org. ali trž., ki imajo katero od nasl. okolj. koristi? [D. Nadomestilo deleža materialov z manj onesnaževalnimi ali nevarnimi materiali] 16a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 uvedlo inovacije za produkte ali postopke in inovacije na področju organizacije ali trženja, ki imajo katero od naslednjih okoljskih koristi?

Nadomestilo deleža materialov z manj onesnaževalnimi ali nevarnimi materiali

Value 12563 Frequency
1 Da 39
2 Ne 82
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 76
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 173

Valid range from 1 to 2

Q16_A5 16a. Ali je vaše podj. v obd. 2016-2018 uvedlo inov. za prod. ali post. in inov. na podr. org. ali trž., ki imajo katero od nasl. okolj. koristi? [E. Nadomestilo deleža fosilne energije z obnovljivimi viri energije] 16a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 uvedlo inovacije za produkte ali postopke in inovacije na področju organizacije ali trženja, ki imajo katero od naslednjih okoljskih koristi?

Nadomestilo deleža fosilne energije z obnovljivimi viri energije

Value 12662 Frequency
1 Da 24
2 Ne 96
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 76
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 174

Valid range from 1 to 2

Q16_A6 16a. Ali je vaše podj. v obd. 2016-2018 uvedlo inov. za prod. ali post. in inov. na podr. org. ali trž., ki imajo katero od nasl. okolj. koristi? [F. Recikliranje odpadkov, vode ali materialov za lastno uporabo ali prodajo] 16a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 uvedlo inovacije za produkte ali postopke in inovacije na področju organizacije ali trženja, ki imajo katero od naslednjih okoljskih koristi?

Recikliranje odpadkov, vode ali materialov za lastno uporabo ali prodajo

Value 12761 Frequency
1 Da 44
2 Ne 76
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 77
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 174

Valid range from 1 to 2

Q16_A7 16a. Ali je vaše podj. v obd. 2016-2018 uvedlo inov. za prod. ali post. in inov. na podr. org. ali trž., ki imajo katero od nasl. okolj. koristi? [G. Olajšanje recikliranja produktov po uporabi] 16a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 uvedlo inovacije za produkte ali postopke in inovacije na področju organizacije ali trženja, ki imajo katero od naslednjih okoljskih koristi?

Olajšanje recikliranja produktov po uporabi

Value 12860 Frequency
1 Da 37
2 Ne 81
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 76
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118 176

Valid range from 1 to 2

Q16_A8 16a. Ali je vaše podj. v obd. 2016-2018 uvedlo inov. za prod. ali post. in inov. na podr. org. ali trž., ki imajo katero od nasl. okolj. koristi? [H. Podaljšana življenjska doba izdelkov z dolgotrajnejšimi in trajnejšimi produkti] 16a. Ali je vaše podjetje v obdobju od 2016 do 2018 uvedlo inovacije za produkte ali postopke in inovacije na področju organizacije ali trženja, ki imajo katero od naslednjih okoljskih koristi?

Podaljšana življenjska doba izdelkov z dolgotrajnejšimi in trajnejšimi produkti

Value 12959 Frequency
1 Da 46
2 Ne 74
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 174

Valid range from 1 to 2

Q16_B1 16b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 16a? [A. Zmanjšana raba materialov ali vode na enoto proizvodnje] 16b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 16a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Zmanjšana raba materialov ali vode na enoto proizvodnje

Value 13058 Frequency
1 Izbran 12
2 Ni izbran 32
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44 250

Valid range from 1 to 2

Q16_B2 16b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 16a? [B. Zmanjšana raba energije ali ogljičnega odtisa] 16b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 16a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Zmanjšana raba energije ali ogljičnega odtisa

Value 13157 Frequency
1 Izbran 18
2 Ni izbran 31
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 245

Valid range from 1 to 2

Q16_B3 16b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 16a? [C. Zmanjšano onesnaževanje zraka, vode, hrupa ali tal] 16b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 16a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Zmanjšano onesnaževanje zraka, vode, hrupa ali tal

Value 13256 Frequency
1 Izbran 14
2 Ni izbran 32
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 248

Valid range from 1 to 2

Q16_B4 16b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 16a? [D. Nadomestilo deleža materialov z manj onesnaževalnimi ali nevarnimi materiali] 16b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 16a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Nadomestilo deleža materialov z manj onesnaževalnimi ali nevarnimi materiali

Value 13355 Frequency
1 Izbran 7
2 Ni izbran 37
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44 250

Valid range from 1 to 2

Q16_B5 16b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 16a? [E. Nadomestilo deleža fosilne energije z obnovljivimi viri energije] 16b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 16a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Nadomestilo deleža fosilne energije z obnovljivimi viri energije

Value 13454 Frequency
1 Izbran 13
2 Ni izbran 34
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 247

Valid range from 1 to 2

Q16_B6 16b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 16a? [F. Recikliranje odpadkov, vode ali materialov za lastno uporabo ali prodajo] 16b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 16a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Recikliranje odpadkov, vode ali materialov za lastno uporabo ali prodajo

Value 13553 Frequency
1 Izbran 14
2 Ni izbran 33
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 247

Valid range from 1 to 2

Q16_B7 16b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 16a? [G. Olajšanje recikliranja produktov po uporabi] 16b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 16a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Olajšanje recikliranja produktov po uporabi

Value 13652 Frequency
1 Izbran 10
2 Ni izbran 35
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 249

Valid range from 1 to 2

Q16_B8 16b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 16a? [H. Podaljšana življenjska doba izdelkov z dolgotrajnejšimi in trajnejšimi produkti] 16b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 16a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Podaljšana življenjska doba izdelkov z dolgotrajnejšimi in trajnejšimi produkti

Value 13751 Frequency
1 Izbran 15
2 Ni izbran 30
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 249

Valid range from 1 to 2

Q16_B9 16b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 16a? [Nič od naštetega] 16b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij, naštetih v vprašanju 16a? (Prosimo, označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Nič od naštetega

Value 13850 Frequency
1 Izbran 66
2 Ni izbran 38
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
104 190

Valid range from 1 to 2

Q17_A1 17a. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacijo izdelka, procesa ali organizacije z eno od naslednjih koristi za zdravje? [A. Ergonomsko oblikovan izdelek] 17a. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 uvedlo inovacijo izdelka, procesa ali organizacije z eno od naslednjih koristi za zdravje?

Ergonomsko oblikovan izdelek

Value 13949 Frequency
1 Da 28
2 Ne 96
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 170

Valid range from 1 to 2

Q17_A2 17a. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacijo izdelka, procesa ali organizacije z eno od naslednjih koristi za zdravje? [B. Privlačen videz (vizualno udobje)] 17a. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 uvedlo inovacijo izdelka, procesa ali organizacije z eno od naslednjih koristi za zdravje?

Privlačen videz (vizualno udobje)

Value 14048 Frequency
1 Da 65
2 Ne 64
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
129 165

Valid range from 1 to 2

Q17_A3 17a. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacijo izdelka, procesa ali organizacije z eno od naslednjih koristi za zdravje? [C. Raba materialov, ki absorbirajo zvok] 17a. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 uvedlo inovacijo izdelka, procesa ali organizacije z eno od naslednjih koristi za zdravje?

Raba materialov, ki absorbirajo zvok

Value 14147 Frequency
1 Da 23
2 Ne 100
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 171

Valid range from 1 to 2

Q17_A4 17a. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacijo izdelka, procesa ali organizacije z eno od naslednjih koristi za zdravje? [D. Raba materialov z zdravstvenimi certifikati] 17a. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 uvedlo inovacijo izdelka, procesa ali organizacije z eno od naslednjih koristi za zdravje?

Raba materialov z zdravstvenimi certifikati

Value 14246 Frequency
1 Da 15
2 Ne 108
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 171

Valid range from 1 to 2

Q17_A5 17a. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacijo izdelka, procesa ali organizacije z eno od naslednjih koristi za zdravje? [E. Raba materialov brez formaldehida, benzena ali drugih HOS] 17a. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 uvedlo inovacijo izdelka, procesa ali organizacije z eno od naslednjih koristi za zdravje?

Raba materialov brez formaldehida, benzena ali drugih hlapnih organskih spojin

Value 14345 Frequency
1 Da 44
2 Ne 81
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125 169

Valid range from 1 to 2

Q17_A6 17a. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacijo izdelka, procesa ali organizacije z eno od naslednjih koristi za zdravje? [F. Proizvodi, preizkušeni za varno in udobno uporabo] 17a. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 uvedlo inovacijo izdelka, procesa ali organizacije z eno od naslednjih koristi za zdravje?

Proizvodi, preizkušeni za varno in udobno uporabo

Value 14444 Frequency
1 Da 46
2 Ne 78
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 73
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 170

Valid range from 1 to 2

Q17_A7 17a. Ali je vaše podjetje v triletnem obd. od 2016 do 2018 uvedlo inovacijo izdelka, procesa ali organizacije z eno od naslednjih koristi za zdravje? [G. Oblikovanje v sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki] 17a. Ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2016 do 2018 uvedlo inovacijo izdelka, procesa ali organizacije z eno od naslednjih koristi za zdravje?

Oblikovanje v sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki

Value 14543 Frequency
1 Da 6
2 Ne 116
96 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 172

Valid range from 1 to 2

Q17_B1 17b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij naštetih v vprašanju 17a?  [A. Ergonomsko oblikovan izdelek] 17b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij naštetih v vprašanju 17a? (Prosimo označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Ergonomsko oblikovan izdelek

Value 14642 Frequency
1 Izbran 4
2 Ni izbran 30
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 260

Valid range from 1 to 2

Q17_B2 17b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij naštetih v vprašanju 17a?  [B. Privlačen videz (vizualno udobje)] 17b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij naštetih v vprašanju 17a? (Prosimo označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Privlačen videz (vizualno udobje)

Value 14741 Frequency
1 Izbran 7
2 Ni izbran 28
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35 259

Valid range from 1 to 2

Q17_B3 17b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij naštetih v vprašanju 17a?  [C. Raba materialov, ki absorbirajo zvok] 17b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij naštetih v vprašanju 17a? (Prosimo označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Raba materialov, ki absorbirajo zvok

Value 14840 Frequency
1 Izbran 4
2 Ni izbran 29
98 Preskok 96
99 Brez odgovora 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33 261

Valid range from 1 to 2

Q17_B4 17b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij naštetih v vprašanju 17a?  [D. Raba materialov z zdravstvenimi certifikati] 17b. Ali v prihodnosti nameravate uvesti katero izmed inovacij naštetih v vprašanju 17a? (Prosimo označite kvadratke pred pripadajočimi črkami. Možnih je več odgovorov).

Raba materialov z zdravstvenimi certifikati

Value 14939 Frequency
1 Izbran 11
2 Ni izbran 25
98