Stališča občanov o razvoju cestnega omrežja v Sloveniji 1970

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CESTE70
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_CESTE70_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Mlinar, Zdravko
 • Saksida, Stane
 • Jezernik, Mišo
 • Zajc, Drago
 • Kozmik, Peter
 • Blejec, Marjan
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Visoka šola za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1970)

Finančna podpora:

Cestni sklad Socialistične republike Slovenije

Serija:
 • CESTE/Ceste

  Javnomnenjska raziskava o cestah je bila prvič izvedena leta 1970, pred izgradnjo prve avtoceste v Sloveniji. V 90-ih letih, pred nameravano izgradnjo »cestnega križa«, ali »projekta stoletja«, kot so ga tudi imenovali, sta bili izvedeni še dve raziskavi o avtocestah. Anketirani izražajo mnenja o različnih vidikih pomena avtocest (funkcionalni, ekološki, družbeni), o konkretnih načrtovanih trasah, načinih financiranja graditve avtocest, varnosti v cestnem prometu, odgovorijo tudi na vprašanja o lastni mobilnosti in prometnih navadah. Prvi dve raziskavi sta bili izvedeni kot del raziskave Slovensko javno mnenje in vsebujeta še železni repertoar vprašanj SJM, kot so vprašanja o religiji, političnih dogajanjih, vrednotah. V vseh vprašalnikih je tudi običajen nabor socio-demografskih vprašanj.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

družbeni pomen cest, funkcionalni pomen cest, ekološki vidik graditve cest, cestno omrežje v Sloveniji, smeri gradenj avtocest, pomen gradnje avtocest, financiranje gradnje avtocest, potovanja v tujino, navezanost na kraj, dnevne migracije, avto (vozni park), vozniške navade, varnost v prometu, vrednote, samozavest, prioritete razvoja glede na geografsko lego krajev, uporaba prevoznih sredstev, financiranje graditve cest, stanovanjski standard, javni promet in oddaljenost kraja anketiranca, prostočasne dejavnosti, vzorci druženja, solidarnost, samoprispevek, bencinski davek, cestna kriza, aktivizem, fatalizem, konformizem, kulturne aktivnosti

Vsebinska področja CESSDA
TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
pomen ceste
stališča v zvezi s sistemom cestnega omrežja
prostor
avto, varnost
cestna kriza
vrednote
aktivnosti


Povzetek:

Večina vprašanj se nanaša le na naslovno temo, na koncu pa najdemo tudi nekatera zanimiva vprašanja o osebnih prepričanjih in kulturnih aktivnostih. Anketirani so izrazili stališča o družbenem, funkcionalnem, ekološkem, transportnem pomenu cest. Temu so sledila vprašanja v zvezi z varnostjo v cestnem prometu; kako pomembna se jim zdi, kaj nanjo vpliva in kako bi jo izboljšali. Precej vprašanj se nanaša na mobilnost v slovenskem prostoru. V sklopu o vrednotah so postavljena vprašanja, ki merijo stopnjo konformizma in fatalizma vprašanih ter aktivnosti v prostem času. Demografska vprašanja (med drugim vključujejo tudi lastništvo, tip in starost avtomobila) zaključujejo vprašalnik.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 8. junij 1970 - julij 1970
Čas izdelave: 1970
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).Vzorčni okvir predstavljajo volilni imeniki.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: CESTE70 - Stališča občanov o razvoju cestnega omrežja v Sloveniji, 1970 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 279
 • število enot: 2100

Spremenljivke

OKOLIS anketni okoliš

Vrednost 13 Frekvenca
1 15
2 15
... 15
140 15

ZAPOR zaporedna številka ankete (znotraj okoliša)

Vrednost 22 Frekvenca
1 140
2 140
... 140
15 140

V1.01A da cesta omogoča čim hitrejšo vožnjo

Vrednost 31 Frekvenca
1 zelo pomembno 160
2 pomembno 523
3 manj pomembno 544
4 nepomembno 824
5 b.o. 9
6 mašilo 40

OKOLIS anketni okoliš

Vrednost 1279 Frekvenca
1 15
2 15
... 15
140 15

ZAPOR zaporedna številka ankete (znotraj okoliša)

Vrednost 2278 Frekvenca
1 140
2 140
... 140
15 140

V1.01A da cesta omogoča čim hitrejšo vožnjo

Vrednost 3277 Frekvenca
1 zelo pomembno 160
2 pomembno 523
3 manj pomembno 544
4 nepomembno 824
5 b.o. 9
6 mašilo 40

V1.01B da so stroški za izgradnjo čim manjši

Vrednost 4276 Frekvenca
1 zelo pomembno 103
2 pomembno 525
3 manj pomembno 740
4 nepomembno 679
5 b.o. 1
6 mašilo 52

V1.01C da je cesta čim varnejša

Vrednost 5275 Frekvenca
1 zelo pomembno 1561
2 pomembno 384
3 manj pomembno 113
4 nepomembno 22
6 mašilo 20

V1.01D da je cesta čim lepše urejena

Vrednost 6274 Frekvenca
1 zelo pomembno 253
2 pomembno 617
3 manj pomembno 655
4 nepomembno 525
5 b.o. 3
6 mašilo 47

V1.02A avtoceste

Vrednost 7273 Frekvenca
1 97
2 1359
3 587
4 52
5 5

V1.02B ceste širšega pomena, pokrajinske regionalne)

Vrednost 8272 Frekvenca
1 745
2 1229
3 84
4 35
5 7

V1.02C ceste lokalnega pomena

Vrednost 9271 Frekvenca
1 1957
2 103
3 14
4 20
5 6

V1.03 ČE BI VI LAHKO ODLOČALI O TEM, KAKO SPELJATI CESTO SKOZI POKRAJINO, ALI BI JO...

Vrednost 10270 Frekvenca
1 speljali skozi čim lepšo pokrajino, vendar tako, da bi je ne 1427
2 speljali tako, da bi se najlepših predelov pokrajine izognil 141
3 speljali kar najbolj enostavno ne glede na pokrajino 494
4 kako drugače, navedite kako 19
5 b.o. 19

V1.04A V1.04 - prvi odgovor CESTA IMA ZA LJUDI RAZLIČEN POMEN. KAJ VAM OSEBNO PREDSTAVLJA CESTA? (Možna sta dva odgovora)

Vrednost 11269 Frekvenca
1 komunikacija na sploh 397
2 povezava s kraji 510
3 ugodnejše potovanje 406
4 gospodarska korist 314
5 vsakodnevno življenje 106
6 zveza z delom 115
7 stiki med ljudmi 29
8 drugo 71
9 nič ne pomeni 34
10 b.o. 118

V1.04B V1.04 - drugi odgovor CESTA IMA ZA LJUDI RAZLIČEN POMEN. KAJ VAM OSEBNO PREDSTAVLJA CESTA? (Možna sta dva odgovora)

Vrednost 12268 Frekvenca
1 komunikacija na sploh 4
2 povezava s kraji 17
3 ugodnejše potovanje 64
4 gospodarska korist 92
5 vsakodnevno življenje 15
6 zveza z delom 60
7 stiki med ljudmi 57
8 drugo 2
11 1789

V1.05A V1.05 - prvi odgovor ALI SODITE, DA SO NOVE OZ. BOLJŠE CESTE, ZGRAJENE V ZADNJIH 15 LETIH V SLOVENIJI VNESLE KAŠNE SPREMEMBE V ŽIVLJENJE LJUDI? (Možna sta dva odgovora)

Vrednost 13267 Frekvenca
1 boljše zveze 309
2 hitrejši promet 411
3 bolj varen promet 174
4 razvoj turizma 219
5 gospodarske koristi 156
6 stiki med ljudmi 188
7 možnosti za delo 50
8 kulturna središča so bližje 14
9 tempo življenja 147
10 sedaj je več nesreč 25
11 drugo 26
12 b.o. 15
13 ni sprememb 366

V1.05B V1.05 - drugi odgovor ALI SODITE, DA SO NOVE OZ. BOLJŠE CESTE, ZGRAJENE V ZADNJIH 15 LETIH V SLOVENIJI VNESLE KAŠNE SPREMEMBE V ŽIVLJENJE LJUDI? (Možna sta dva odgovora)

Vrednost 14266 Frekvenca
1 boljše zveze 16
2 hitrejši promet 48
3 bolj varen promet 98
4 razvoj turizma 123
5 gospodarske koristi 124
6 stiki med ljudmi 85
7 možnosti za delo 53
8 kulturna središča so bližje 24
9 tempo življenja 95
10 sedaj je več nesreč 25
11 drugo 3
14 1406

V1.06 KAJ SODITE, ALI BI KAJ PRIDOBILI OZIROMA ALI BI SE ZA VAS KAJ POSLABŠALO, ČE BI SKOZI VAŠ KRAJ ZGRADILI NOVO (BOLJŠO) CE

Vrednost 15265 Frekvenca
1 pridobil bi 1689
2 poslabšalo bi se 46
3 nič se ne bi spremenilo 284
4 ne vem 76
5 b.o. 5

V1.06A KORIST - prvi odgovor

Vrednost 16264 Frekvenca
1 gospodarska korist 724
2 manj stroškov za pot 349
3 lepši videz kraja 77
4 izboljšal bi se promet 160
5 več bi potoval 33
6 boljša povezanost 169
7 bolj varno potovanje 107
8 drugo 35
9 b.o. 33
10 nič se ne bi spremenilo 413

V1.06B KORIST - drugi odgovor

Vrednost 17263 Frekvenca
1 gospodarska korist 44
2 manj stroškov za pot 66
3 lepši videz kraja 32
4 izboljšal bi se promet 86
5 več bi potoval 10
6 boljša povezanost 108
7 bolj varno potovanje 117
8 drugo 3
11 1634

V1.07A prevoz kupljenega blaga ali blaga za prodajo

Vrednost 18262 Frekvenca
1 zelo pomembni 1363
2 srednje pomembni 454
3 malo pomembni, nepomembni 239
4 ne vem 39
5 b.o. 5

V1.07B ogledovanje drugih krajev (turizem, potovanje na dopust, ipd.)

Vrednost 19261 Frekvenca
1 zelo pomembni 1369
2 srednje pomembni 489
3 malo pomembni, nepomembni 206
4 ne vem 27
5 b.o. 9

V1.07C pritok turistov

Vrednost 20260 Frekvenca
1 zelo pomembni 1478
2 srednje pomembni 319
3 malo pomembni, nepomembni 254
4 ne vem 37
5 b.o. 12

V1.07D prevoz na delo

Vrednost 21259 Frekvenca
1 zelo pomembni 1500
2 srednje pomembni 299
3 malo pomembni, nepomembni 256
4 ne vem 30
5 b.o. 15

V1.07E službena potovanja

Vrednost 22258 Frekvenca
1 zelo pomembni 970
2 srednje pomembni 447
3 malo pomembni, nepomembni 559
4 ne vem 84
5 b.o. 40

V1.07F obiskovanje kulturnih prireditev

Vrednost 23257 Frekvenca
1 zelo pomembni 812
2 srednje pomembni 744
3 malo pomembni, nepomembni 481
4 ne vem 48
5 b.o. 15

V1.07G obisk športnih prireditev ipd.

Vrednost 24256 Frekvenca
1 zelo pomembni 729
2 srednje pomembni 667
3 malo pomembni, nepomembni 630
4 ne vem 55
5 b.o. 19

V1.07H obisk pri sorodnikih, prijateljih in znancih

Vrednost 25255 Frekvenca
1 943
2 856
3 274
4 18
5 9

V1.07I užitek v vožnji z avtomobilom

Vrednost 26254 Frekvenca
1 zelo pomembni 1075
2 srednje pomembni 421
3 malo pomembni, nepomembni 489
4 ne vem 88
5 b.o. 27

V1.07J povezava s svetom, z drugimi deželami

Vrednost 27253 Frekvenca
1 zelo pomembni 1551
2 srednje pomembni 282
3 malo pomembni, nepomembni 205
4 ne vem 46
5 b.o. 16

V2.01 KAJ SODITE NASPLOH O STANJU CEST NA SLOVENSKEM, ALI JE ZADOVOLJIVO, ALI NE?

Vrednost 28252 Frekvenca
1 da, popolnoma 47
2 deloma zadovoljivo 728
3 ni zadovoljivo 1274
4 ne vem, me ne zanima 48
5 b.o. 3

V2.02 KAKO JE Z VZDRŽEVANOSTJO CEST V VAŠEM KRAJU? ALI SO...

Vrednost 29251 Frekvenca
1 ceste v glavnem dobro vzdrževane 307
2 bolj slabo 1513
3 ceste sploh niso vzdrževane 254
4 ne vem 15
5 b.o. 11

V2.03 KATERI LOKALNI CESTI NA PODROČJU VAŠE ALI KAKE DRUGE OBČINE BI MORALI DATI PREDNOST PRI MODERNIZACIJI (ASFALTIRANJE, PRE

Vrednost 30250 Frekvenca
1 od kraja, kjer živi 1179
2 od kraja v isti občini 356
3 od kraja v drugi občini 55
4 b.o. 510

V2.04 ALI STE ŽE KDAJ TUDI SAMI PRISPEVALI K GRADNJI CEST?

Vrednost 31249 Frekvenca
0 13
1 da, z denarjem (samoprispevek), materialom 275
2 da, z delom v svojem kraju, prevažanjem ipd. 312
3 da, 1 + 2 258
4 da, z delom na 'mladinskih cestah' 131
5 da, 1 + 4 24
6 da, 2 + 4 17
7 da, 1 + 2 + 4 18
8 da, vendar posredno prek raznih davščin 332
9 ne, še nisem prispeval 720

V2.05 ČE BI VAŠA OBČINA SPROŽILA AKCIJO ZA MODERNIZACIJO LOKALNIH CEST NA VAŠEM OBMOČJU, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PRISPEVATI A

Vrednost 32248 Frekvenca
1 s posojilom 343
2 s samoprispevkom (brez povračila) 558
3 da, 1 + 2 98
4 z delom, materialom ali prevozom 276
5 da, 1 + 4 68
6 da, 2 + 4 146
7 da, 1 + 2 + 4 27
8 še ne vem ali bi prispeval ali ne, ne bi prispeval 563
9 b.o. 21

V2.06 ALI STE MORDA UTEGNILI PREBRATI KNJIŽICO O CESTAH V SLOVENIJI, KI SMO VAM JO POSLALI?

Vrednost 33247 Frekvenca
1 da, sem prebral 1187
2 nisem utegnil 727
3 je sploh nisem dobil 149
4 b.o. 37

V2.07 KOT STE ('KOT BI') LAHKO RAZBRALI IZ KNJIŽICE, PREDVIDEVA OSNUTEK NAČRTA CESTNEGA SKLADA SRS, DA BI V PRIHODNJE ZGRADILI

Vrednost 34246 Frekvenca
1 v celoti ustreza 831
2 v glavnem ustreza 825
3 le deloma ustreza 152
4 ne ustreza 13
5 sploh ne ustreza 2
6 259
7 b.o. 18

V2.08 KATERO POKRAJINSKO CESTO BI MORALI NAJPREJ MODERNIZIRATI? (Anketiranec odgovori na osnovi karte in seznama.)

Vrednost 35245 Frekvenca
1 Ljubelj-Ljubljan-Bregana 92
2 Podtabor-Rateče 36
3 Podkoren-Korensko sedlo 24
4 Šentilj-Maribor-Celje-Ljubljana-Postojna- Sežana 543
5 Kranjska gora-Vršič-Gorica- Sežana-Divača 88
9 Kalce-Idrija-Ušnik 19
11 Razdrto-Ajdovščina-Nova Gorica 78
12 Senožeče-Kozina- križišče Ankaran 17
13 Škofije-Koper-Sečovlje 31
14 Aver-Kubed-meja SRH 1
15 meja SRH-Kozina-državna meja 4
16 Postojna-Ilirska Bistrica-Rupa 56
17 Bača-Podbrdo-Škofja Loka- Jeperca 52
18 Lesce-Bled-Bohinj-Savica 32
19 Kranj-Jezersko-državna meja 27
23 Planina-Cerknica-Bloška polica-meja SRH 23
24 Škofljica-Kočevje-Brod na Kolpi 57
25 Karteljevo-Novo mesto-Metlika-Črnomelj- Vinica-meja SRH 48
26 Ljubljana-Litija-Zidani most 65
27 Trzin-Črnivec-Luče-Poljana 61
28 Šentrupert-Logarska dolina 16
29 Arja vas-Velenje-Dravograd-Vič 46
31 Holmec-Dravograd-Maribor-Ptuj-Ormož-meja SRH 53
32 Hoče-Areh 2
33 Slovenska Bistrica-Pečica-Podplat 19
34 Celje-Rogatec-meja SRH 37
35 Celje-Zidani most-Krško-Drnovo 88
36 Čatež-Brežice- Mestinje 27
37 Slovenska Bistrica-Hajdina 21
38 Ptuj-Macelj 35
39 Počehova-Murska Sobota-Lendava 73
40 državna meja-Lendava-meja SRH 15
42 meja SRH-Središče-Ormož- Ljutomer-Križevci-Bratonci 29
44 Murska Sobota-Mačkovci-Petrovci- Hodoš 59
45 b.o. 226

V2.09A PREDNOSTNI ODSEKI - prvi odgovor "IN KATERIM TREM ODSEKOM AVTOCESTE BI V IZGRADNJI MORALI DATI PREDNOST?

Vrednost 36244 Frekvenca
1 Šentilj - Pesnica 288
2 Pesnica - Hoče 122
3 Hoče - Levec 360
4 Levec - Ločica 70
5 Ločica - Prevoje 21
6 Prevoje - Šentjakob 12
7 Šentjakob - Dolgi most 14
8 Dolgi most - Vrhnika 96
9 Vrhnika - Postojna 366
10 Postojna - Razdrto 82
11 Razdrto - Divača 24
12 Divača - Bertoki 21
13 Postojna - Rupa 37
14 Škofije - Sečovlje 34
15 Senožeče - Sežana 10
16 Razdrto - Vipava 34
17 Vipava - Črniče 9
18 Črniče - Gorica 40
19 Korensko sedlo - Kranjska gora 20
20 Kranjska gora - Jesenice 63
21 Jesenice - Črnivec 20
22 Črnivec - Naklo 11
23 Naklo - Vižmarje 46
24 Vižmarje - Cikava 28
25 Cikava - Višnja gora 25
26 Višnja gora - Otočec 31
27 Otočec - Bregana 21
28 Rateče - Kranjska gora 5
29 predor Karavanke 2
30 Ljubelj - Podtabor 9
31 b.o. 179

V2.09B PREDNOSTNI ODSEKI - drugi odgovor "IN KATERIM TREM ODSEKOM AVTOCESTE BI V IZGRADNJI MORALI DATI PREDNOST?

Vrednost 37243 Frekvenca
1 Šentilj - Pesnica 74
2 Pesnica - Hoče 274
3 Hoče - Levec 188
4 Levec - Ločica 143
5 Ločica - Prevoje 78
6 Prevoje - Šentjakob 19
7 Šentjakob - Dolgi most 15
8 Dolgi most - Vrhnika 70
9 Vrhnika - Postojna 250
10 Postojna - Razdrto 144
11 Razdrto - Divača 64
12 Divača - Bertoki 43
13 Postojna - Rupa 33
14 Škofije - Sečovlje 34
15 Senožeče - Sežana 10
16 Razdrto - Vipava 47
17 Vipava - Črniče 63
18 Črniče - Gorica 18
19 Korensko sedlo - Kranjska gora 20
20 Kranjska gora - Jesenice 55
21 Jesenice - Črnivec 54
22 Črnivec - Naklo 28
23 Naklo - Vižmarje 48
24 Vižmarje - Cikava 6
25 Cikava - Višnja gora 53
26 Višnja gora - Otočec 42
27 Otočec - Bregana 16
28 Rateče - Kranjska gora 7
29 predor Karavanke 7
30 Ljubelj - Podtabor 10
32 187

V2.09C PREDNOSTNI ODSEKI - tretji odgovor "IN KATERIM TREM ODSEKOM AVTOCESTE BI V IZGRADNJI MORALI DATI PREDNOST?

Vrednost 38242 Frekvenca
1 Šentilj - Pesnica 87
2 Pesnica - Hoče 66
3 Hoče - Levec 260
4 Levec - Ločica 92
5 Ločica - Prevoje 125
6 Prevoje - Šentjakob 51
7 Šentjakob - Dolgi most 28
8 Dolgi most - Vrhnika 46
9 Vrhnika - Postojna 144
10 Postojna - Razdrto 165
11 Razdrto - Divača 103
12 Divača - Bertoki 71
13 Postojna - Rupa 55
14 Škofije - Sečovlje 70
15 Senožeče - Sežana 32
16 Razdrto - Vipava 61
17 Vipava - Črniče 28
18 Črniče - Gorica 52
19 Korensko sedlo - Kranjska gora 10
20 Kranjska gora - Jesenice 70
21 Jesenice - Črnivec 41
22 Črnivec - Naklo 26
23 Naklo - Vižmarje 63
24 Vižmarje - Cikava 29
25 Cikava - Višnja gora 14
26 Višnja gora - Otočec 49
27 Otočec - Bregana 36
28 Rateče - Kranjska gora 13
29 predor Karavanke 4
30 Ljubelj - Podtabor 7
32 202

V2.10 V ZVEZI Z GRADNJO AVTOCEST JE NEREŠENIH VRSTA VPRAŠANJ. VZEMIMO NAJPREJ NASLEDNJE. ALI NAJ BO AVTOCESTA GRAJENA...

Vrednost 39241 Frekvenca
1 kot cesta z dvema samostojnima cestiščema s po dvema pasovom 1820
2 ali kot cesta z razširjenim cestiščem - s tremi pasovi 196
3 kako drugače 3
4 ne vem 81

V2.11 (Če V2.10 'avtoceste z dvema cestiščema') ALI NAJ:

Vrednost 40240 Frekvenca
1 gradimo obe cestišči istočasno, čeprav so takoj potrebna vel 1580
2 gradimo najprej le eno cestišče, ki bo sicer nekaj prej prev 193
3 kaj drugega, kaj 2
4 ne vem 51
5 ne z dvema cestiščema 274

V2.12A - za vas oz. za vašo družino ČE BI POIZKUŠALI OCENITI KORISTI, KI BODO NASTALE Z GRADNJO AVTOCESTE OD MARIBORA (ŠENTILJA) PREKO LJUBLJANE DO NOVE GORICE - IN IZ GORENJSKE LJUBLJANE PROTI ZAGREBU - KAKŠNE BODO TE KORISTI? (obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)

Vrednost 41239 Frekvenca
1 433
2 srednje koristi 792
3 majhne koristi 482
4 nobenih koristi 324
5 ne vem 58
6 b.o. 11

V2.12B - za vaše potomce (prihodnje rodove) ČE BI POIZKUŠALI OCENITI KORISTI, KI BODO NASTALE Z GRADNJO AVTOCESTE OD MARIBORA (ŠENTILJA) PREKO LJUBLJANE DO NOVE GORICE - IN IZ GORENJSKE LJUBLJANE PROTI ZAGREBU - KAKŠNE BODO TE KORISTI? (obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)

Vrednost 42238 Frekvenca
1 953
2 srednje koristi 704
3 majhne koristi 150
4 nobenih koristi 80
5 ne vem 193
6 b.o. 20

V2.12C - za vaš kraj ČE BI POIZKUŠALI OCENITI KORISTI, KI BODO NASTALE Z GRADNJO AVTOCESTE OD MARIBORA (ŠENTILJA) PREKO LJUBLJANE DO NOVE GORICE - IN IZ GORENJSKE LJUBLJANE PROTI ZAGREBU - KAKŠNE BODO TE KORISTI? (obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)

Vrednost 43237 Frekvenca
1 1023
2 srednje koristi 621
3 majhne koristi 239
4 nobenih koristi 145
5 ne vem 61
6 b.o. 11

V2.12D - za vašo občino ČE BI POIZKUŠALI OCENITI KORISTI, KI BODO NASTALE Z GRADNJO AVTOCESTE OD MARIBORA (ŠENTILJA) PREKO LJUBLJANE DO NOVE GORICE - IN IZ GORENJSKE LJUBLJANE PROTI ZAGREBU - KAKŠNE BODO TE KORISTI? (obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)

Vrednost 44236 Frekvenca
1 1343
2 srednje koristi 520
3 majhne koristi 98
4 nobenih koristi 55
5 ne vem 70
6 b.o. 14

V2.12E - za Slovenijo ČE BI POIZKUŠALI OCENITI KORISTI, KI BODO NASTALE Z GRADNJO AVTOCESTE OD MARIBORA (ŠENTILJA) PREKO LJUBLJANE DO NOVE GORICE - IN IZ GORENJSKE LJUBLJANE PROTI ZAGREBU - KAKŠNE BODO TE KORISTI? (obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)

Vrednost 45235 Frekvenca
1 1935
2 srednje koristi 101
3 majhne koristi 8
4 nobenih koristi 8
5 ne vem 40
6 b.o. 8

V2.12F - za Jugoslavijo ČE BI POIZKUŠALI OCENITI KORISTI, KI BODO NASTALE Z GRADNJO AVTOCESTE OD MARIBORA (ŠENTILJA) PREKO LJUBLJANE DO NOVE GORICE - IN IZ GORENJSKE LJUBLJANE PROTI ZAGREBU - KAKŠNE BODO TE KORISTI? (obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)

Vrednost 46234 Frekvenca
1 1917
2 srednje koristi 113
3 majhne koristi 9
4 nobenih koristi 11
5 ne vem 38
6 b.o. 12

V2.12G - za delovno organizacijo, kjer ste zaposleni ČE BI POIZKUŠALI OCENITI KORISTI, KI BODO NASTALE Z GRADNJO AVTOCESTE OD MARIBORA (ŠENTILJA) PREKO LJUBLJANE DO NOVE GORICE - IN IZ GORENJSKE LJUBLJANE PROTI ZAGREBU - KAKŠNE BODO TE KORISTI? (obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)

Vrednost 47233 Frekvenca
1 795
2 srednje koristi 264
3 majhne koristi 82
4 nobenih koristi 57
5 ne vem 15
6 b.o. 35
7 ni zaposlen 852

V2.13 KDO PA BO PO VAŠI SODBI NAJBOLJ PRIZADET OZ. OŠKODOVAN Z IZGRADNJO AVTOCESTE IN ZAKAJ?

Vrednost 48232 Frekvenca
1 lastniki zemljišč 627
2 kraji, ki jih bo ceste obšla 12
3 vaški turizem 7
4 prebivalci ob novih cestah 5
5 vsi, ki prispevajo 115
6 železnica 63
7 ostali 27
8 nihče 1152
9 b.o. 92

V2.14A V2.14 - prvi odgovor STROŠKI V ZVEZI Z GRADNJO AVTOCEST V SLOVENIJI SO VELIKI, SAJ STANE 1 KM TAKE CESTE PRIBLIŽNO 1,5 MILIJARDE STARIH DINARJEV. CELOTNI PROGRAM IZGRADNJE PA NAJ BI VELJAL OKOLI 830 MILIJARD STARIH DINARJEV. KAJ MENITE, DA PREDVSEM OPRAVIČUJE TAKO VELIK POTROŠEK (INVESTICIJO) DRUŽBENIH SREDSTEV? PROSIMO, DA IZBERETE NAJVEČ TRI NAJVAŽNEJŠE RAZLOGE (Možni so trije odgovori)

Vrednost 49231 Frekvenca
1 bolj tesno moramo povezati glavne predele Slovenije (regije) 171
2 povezovanje podeželskih krajev z mestom 120
3 tesnejša povezanost Slovenije z drugimi predeli Jugoslavije 155
4 tesnejša povezanost s svetom (Evropo) 395
5 veliko človeških žrtev zaradi slabih cest 1005
6 omogočiti ljudem hitro potovanje 102
7 vse zahodnoevropske dežele že imajo dobre avtoceste 30
8 graditev ceste povečuje možnosti zaposlovanja 48
9 zmanjšanje razlik med ljudmi v mestih in na podeželju 26
10 kaj drugega, kaj 2
11 b.o. 20
12 nič ne opravičuje tako visokih stroškov 26

V2.14B V2.14 - drugi odgovor STROŠKI V ZVEZI Z GRADNJO AVTOCEST V SLOVENIJI SO VELIKI, SAJ STANE 1 KM TAKE CESTE PRIBLIŽNO 1,5 MILIJARDE STARIH DINARJEV. CELOTNI PROGRAM IZGRADNJE PA NAJ BI VELJAL OKOLI 830 MILIJARD STARIH DINARJEV. KAJ MENITE, DA PREDVSEM OPRAVIČUJE TAKO VELIK POTROŠEK (INVESTICIJO) DRUŽBENIH SREDSTEV? PROSIMO, DA IZBERETE NAJVEČ TRI NAJVAŽNEJŠE RAZLOGE (Možni so trije odgovori)

Vrednost 50230 Frekvenca
1 bolj tesno moramo povezati glavne predele Slovenije (regije) 203
2 povezovanje podeželskih krajev z mestom 188
3 tesnejša povezanost Slovenije z drugimi predeli Jugoslavije 307
4 tesnejša povezanost s svetom (Evropo) 461
5 veliko človeških žrtev zaradi slabih cest 385
6 omogočiti ljudem hitro potovanje 249
7 vse zahodnoevropske dežele že imajo dobre avtoceste 68
8 graditev ceste povečuje možnosti zaposlovanja 107
9 zmanjšanje razlik med ljudmi v mestih in na podeželju 72
10 kaj drugega, kaj 2
13 58

V2.14C V2.14 - tretji odgovor STROŠKI V ZVEZI Z GRADNJO AVTOCEST V SLOVENIJI SO VELIKI, SAJ STANE 1 KM TAKE CESTE PRIBLIŽNO 1,5 MILIJARDE STARIH DINARJEV. CELOTNI PROGRAM IZGRADNJE PA NAJ BI VELJAL OKOLI 830 MILIJARD STARIH DINARJEV. KAJ MENITE, DA PREDVSEM OPRAVIČUJE TAKO VELIK POTROŠEK (INVESTICIJO) DRUŽBENIH SREDSTEV? PROSIMO, DA IZBERETE NAJVEČ TRI NAJVAŽNEJŠE RAZLOGE (Možni so trije odgovori)

Vrednost 51229 Frekvenca
1 bolj tesno moramo povezati glavne predele Slovenije (regije) 207
2 povezovanje podeželskih krajev z mestom 148
3 tesnejša povezanost Slovenije z drugimi predeli Jugoslavije 290
4 tesnejša povezanost s svetom (Evropo) 351
5 veliko človeških žrtev zaradi slabih cest 193
6 omogočiti ljudem hitro potovanje 324
7 vse zahodnoevropske dežele že imajo dobre avtoceste 151
8 graditev ceste povečuje možnosti zaposlovanja 184
9 zmanjšanje razlik med ljudmi v mestih in na podeželju 172
10 kaj drugega, kaj 4
13 76

V2.15A (Če nič ne opravičuje) KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALO IMETI PREDNOST PRED IZGRADNJO CEST?

Vrednost 52228 Frekvenca
1 imajo ceste 2054
2 standard, plače 5
3 zdravstvo, bolnice 8
4 šole, kulturne ustanove 2
6 6
7 25

V2.16A bodočih avtocest SREDSTVA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST DAJEJO OBČANI, DELOVNE ORGANIZACIJE IN UPORABNIKI CEST. KDO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU IMEL PRAVICO ODLOČATI O TEM, KAKO NAJ SE TA SREDSTVA UPORABI, ČE GRE ZA GRADNJO ALI VZDRŽEVANJE BODOČIH AVTOCEST, REGIONALNIH IN LOKALNIH CEST

Vrednost 53227 Frekvenca
1 13
2 občinske skupščine 71
3 republika 1111
4 federacija 781
5 ne vem 117
6 b.o. 7

V2.16B pokrajinskih regionalnih cest I. in II. reda SREDSTVA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST DAJEJO OBČANI, DELOVNE ORGANIZACIJE IN UPORABNIKI CEST. KDO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU IMEL PRAVICO ODLOČATI O TEM, KAKO NAJ SE TA SREDSTVA UPORABI, ČE GRE ZA GRADNJO ALI VZDRŽEVANJE BODOČIH AVTOCEST, REGIONALNIH IN LOKALNIH CEST

Vrednost 54226 Frekvenca
1 42
2 občinske skupščine 701
3 republika 1194
4 federacija 63
5 ne vem 93
6 b.o. 7

V2.16C lokalnih cest III. in IV. reda SREDSTVA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST DAJEJO OBČANI, DELOVNE ORGANIZACIJE IN UPORABNIKI CEST. KDO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU IMEL PRAVICO ODLOČATI O TEM, KAKO NAJ SE TA SREDSTVA UPORABI, ČE GRE ZA GRADNJO ALI VZDRŽEVANJE BODOČIH AVTOCEST, REGIONALNIH IN LOKALNIH CEST

Vrednost 55225 Frekvenca
1 445
2 občinske skupščine 1450
3 republika 101
4 federacija 14
5 ne vem 83
6 b.o. 7

V2.17A davek na bencin naj služi le za gradnjo avtocest in za nič drugega KAJ MENITE O NASLEDNJIH NAČINIH ZBIRANJA DENARJA ZA GRADNJO AVTOCESTE? ALI SE STRINJATE ALI NE, DA NAJ...

Vrednost 56224 Frekvenca
1 zelo se strinjam 1343
2 deloma se strinjam 479
3 se ne strinjam 177
4 ne vem 97
5 b.o. 4

V2.17B davek na bencin, zbran v Sloveniji, naj v celoti služi za gradnjo slovenskih cest KAJ MENITE O NASLEDNJIH NAČINIH ZBIRANJA DENARJA ZA GRADNJO AVTOCESTE? ALI SE STRINJATE ALI NE, DA NAJ...

Vrednost 57223 Frekvenca
1 zelo se strinjam 1803
2 deloma se strinjam 189
3 se ne strinjam 40
4 ne vem 64
5 b.o. 4

V2.17C več za gradnjo naj prispevajo lastniki avtomobilov s taksami KAJ MENITE O NASLEDNJIH NAČINIH ZBIRANJA DENARJA ZA GRADNJO AVTOCESTE? ALI SE STRINJATE ALI NE, DA NAJ...

Vrednost 58222 Frekvenca
1 zelo se strinjam 633
2 deloma se strinjam 794
3 se ne strinjam 537
4 ne vem 123
5 b.o. 13

V2.17D uporabniki avtocest naj plačujejo cestnino KAJ MENITE O NASLEDNJIH NAČINIH ZBIRANJA DENARJA ZA GRADNJO AVTOCESTE? ALI SE STRINJATE ALI NE, DA NAJ...

Vrednost 59221 Frekvenca
1 zelo se strinjam 1011
2 deloma se strinjam 629
3 se ne strinjam 343
4 ne vem 107
5 b.o. 10

V2.17E k stroškom naj več prispevajo avtoprevozniška podjetja KAJ MENITE O NASLEDNJIH NAČINIH ZBIRANJA DENARJA ZA GRADNJO AVTOCESTE? ALI SE STRINJATE ALI NE, DA NAJ...

Vrednost 60220 Frekvenca
1 zelo se strinjam 1501
2 deloma se strinjam 440
3 se ne strinjam 63
4 ne vem 79
5 b.o. 17

V2.17F k stroškom naj več prispevajo vsi občani neposredno KAJ MENITE O NASLEDNJIH NAČINIH ZBIRANJA DENARJA ZA GRADNJO AVTOCESTE? ALI SE STRINJATE ALI NE, DA NAJ...

Vrednost 61219 Frekvenca
1 zelo se strinjam 291
2 deloma se strinjam 875
3 se ne strinjam 813
4 ne vem 112
5 b.o. 9

V2.17G republika naj vloži v ceste čim več denarja, čeprav bi ga za druge potrebe (zdravstvo, šolstvo ipd.) primanjkovalo KAJ MENITE O NASLEDNJIH NAČINIH ZBIRANJA DENARJA ZA GRADNJO AVTOCESTE? ALI SE STRINJATE ALI NE, DA NAJ...

Vrednost 62218 Frekvenca
1 zelo se strinjam 156
2 deloma se strinjam 489
3 se ne strinjam 1361
4 ne vem 88
5 b.o. 6

V2.18 DENIMO, DA BI SE SLOVENSKA SKUPŠČINA ODLOČILA ZA RAZPIS POSOJILA (OBVEZNIC) ZA GRADNJO AVTOCEST V SLOVENIJI. ALI MISLITE

Vrednost 63217 Frekvenca
1 da, v celoti bi podprli 409
2 v glavnem bi podprli 739
3 nekateri da, drugi ne 707
4 v glavnem ne bi podprli 71
5 večina ne bi podprla 62
6 ne vem 107
7 b.o. 5

V2.19 ALI BI VI KAJ PRISPEVALI K POSOJILU ALI NE?

Vrednost 64216 Frekvenca
1 da, bi prispeval 1230
2 ne bi prispeval, ker nimam niti sam dovolj 427
3 ne bi prispeval, ker je to dolžnost drugih 42
4 ne bi prispeval, ker imam slabe izkušnje 37
5 ne bi prispeval iz drugih razlogov 53
6 še ne vem, kako bi ravnal 306
7 b.o. 5

V2.20 (Če 'bi prispeval') KAKŠNE BI MORALE BITI OBRESTI IN KAKŠNA DOBA VRAČANJA POSOJILA, DA BI BILI PRIPRAVLJENI VPISATI POSO

Vrednost 65215 Frekvenca
1 5 let, 6 % obresti 225
2 10 let, 6 % obresti 254
3 15 let, 6 % obresti 71
4 5 let, 7 % obresti 110
5 10 let, 7 % obresti 202
6 15 let, 7 % obresti 31
7 5 let, 8 % obresti 87
8 10 let, 8 % obresti 92
9 15 let, 8 % obresti 38
10 ne ve 134
11 ne bi prispeval 856

V2.21 IN KOLIKO BI POD TAKŠNIMI POGOJI BILI PRIPRAVLJENI VPISATI POSOJILA?

Vrednost 66214 Frekvenca
1 do 10.000 SD 184
2 10.001 do 20.000 SD 157
3 20.001 do 30.000 SD 54
4 30.001 do 40.000 SD 14
5 40.001 do 50.000 SD 202
6 50.001 do 100.000 SD 191
7 100.001 do 200.000 SD 37
8 200.001 in več 35
9 ne ve koliko 370
10 ne bi prispeval 856

V2.22 KDO NAJ UPRAVLJA Z DENARJEM, KI SE ZBIRA ZA CESTE V CESTNEM SKLADU?

Vrednost 67213 Frekvenca
1 cestni sklad SRS oz. republiški organ za ceste in lokalni or 1203
2 cestna pojetja (kot vsa druga podjetja) naj samostojno gospo 231
3 cestna podjetja ter predstavniki uporabnikov cest, ki za ces 538
4 kdo drug, kdo 20
5 b.o. 108

V3.01CA Ljubljana ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 68212 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 123
2 10 in več krat 301
3 5-9 krat 169
4 3-4 krat 200
5 1-2 krat 396
6 nobenkrat 636
7 v tem kraju živim 275

V3.01ZA Ljubljana ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 69211 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 15
2 10 in več krat 26
3 5-9 krat 23
4 3-4 krat 32
5 1-2 krat 87
6 nobenkrat 1641
7 v tem kraju živim 276

V3.01SA Ljubljana ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 70210 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 130
2 10 in več krat 321
3 5-9 krat 179
4 3-4 krat 215
5 1-2 krat 404
6 nobenkrat 579
7 v tem kraju živim 272

V3.01CB Maribor ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 71209 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 69
2 10 in več krat 166
3 5-9 krat 113
4 3-4 krat 121
5 1-2 krat 347
6 nobenkrat 1139
7 v tem kraju živim 145

V3.01ZB Maribor ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 72208 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 5
2 10 in več krat 11
3 5-9 krat 9
4 3-4 krat 13
5 1-2 krat 37
6 nobenkrat 1881
7 v tem kraju živim 144

V3.01SB Maribor ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 73207 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 70
2 10 in več krat 177
3 5-9 krat 114
4 3-4 krat 119
5 1-2 krat 361
6 nobenkrat 1113
7 v tem kraju živim 146

V3.01CC Novo mesto ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 74206 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 22
2 10 in več krat 108
3 5-9 krat 61
4 3-4 krat 105
5 1-2 krat 291
6 nobenkrat 1496
7 v tem kraju živim 17

V3.01ZC Novo mesto ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 75205 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 1
2 10 in več krat 2
3 5-9 krat 3
4 3-4 krat 3
5 1-2 krat 27
6 nobenkrat 2047
7 v tem kraju živim 17

V3.01SC Novo mesto ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 76204 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 22
2 10 in več krat 111
3 5-9 krat 62
4 3-4 krat 115
5 1-2 krat 290
6 nobenkrat 1482
7 v tem kraju živim 18

V3.01CD Murska Sobota ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 77203 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 42
2 10 in več krat 78
3 5-9 krat 45
4 3-4 krat 69
5 1-2 krat 195
6 nobenkrat 1651
7 v tem kraju živim 20

V3.01ZD Murska Sobota ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 78202 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 2
2 10 in več krat 4
3 5-9 krat 2
4 3-4 krat 4
5 1-2 krat 16
6 nobenkrat 2052
7 v tem kraju živim 20

V3.01SD Murska Sobota ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 79201 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 42
2 10 in več krat 83
3 5-9 krat 48
4 3-4 krat 71
5 1-2 krat 193
6 nobenkrat 1642
7 v tem kraju živim 21

V3.01CE Celje ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 80200 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 59
2 10 in več krat 214
3 5-9 krat 106
4 3-4 krat 163
5 1-2 krat 342
6 nobenkrat 1169
7 v tem kraju živim 47

V3.01ZE Celje ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 81199 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 5
2 10 in več krat 14
3 5-9 krat 10
4 3-4 krat 12
5 1-2 krat 36
6 nobenkrat 1977
7 v tem kraju živim 46

V3.01SE Celje ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 82198 Frekvenca
1 62
2 227
3 114
4 155
5 355
6 1141
7 46

V3.01CF Kranj ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 83197 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 57
2 10 in več krat 158
3 5-9 krat 96
4 3-4 krat 143
5 1-2 krat 283
6 nobenkrat 1321
7 v tem kraju živim 42

V3.01ZF Kranj ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 84196 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 1
2 10 in več krat 10
3 5-9 krat 2
4 3-4 krat 7
5 1-2 krat 23
6 nobenkrat 2018
7 v tem kraju živim 39

V3.01SF Kranj ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 85195 Frekvenca
1 58
2 163
3 99
4 145
5 290
6 1302
7 43

V3.01CG Nova Gorica ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 86194 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 36
2 10 in več krat 74
3 5-9 krat 49
4 3-4 krat 70
5 1-2 krat 301
6 nobenkrat 1545
7 v tem kraju živim 25

V3.01ZG Nova Gorica ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 87193 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 1
2 10 in več krat 2
3 5-9 krat 1
4 3-4 krat 4
5 1-2 krat 19
6 nobenkrat 2049
7 v tem kraju živim 24

V3.01SG Nova Gorica ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 88192 Frekvenca
1 36
2 78
3 49
4 73
5 312
6 1527
7 25

V3.01CH Koper ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 89191 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 35
2 10 in več krat 93
3 5-9 krat 63
4 3-4 krat 109
5 1-2 krat 376
6 nobenkrat 1394
7 v tem kraju živim 30

V3.01ZH Koper ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 90190 Frekvenca
2 10 in več krat 1
3 5-9 krat 1
4 3-4 krat 3
5 1-2 krat 15
6 nobenkrat 2050
7 v tem kraju živim 30

V3.01SH Koper ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 91189 Frekvenca
1 35
2 96
3 65
4 109
5 374
6 1391
7 30

V3.01CI Jesenice ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 92188 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 16
2 10 in več krat 65
3 5-9 krat 52
4 3-4 krat 79
5 1-2 krat 254
6 nobenkrat 1611
7 v tem kraju živim 23

V3.01ZI Jesenice ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 93187 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 2
2 10 in več krat 10
3 5-9 krat 4
4 3-4 krat 11
5 1-2 krat 26
6 nobenkrat 2024
7 v tem kraju živim 23

V3.01SI Jesenice ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 94186 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 18
2 10 in več krat 70
3 5-9 krat 59
4 3-4 krat 83
5 1-2 krat 271
6 nobenkrat 1576
7 v tem kraju živim 23

V3.01CJ Slovenj G. ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 95185 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 10
2 10 in več krat 66
3 5-9 krat 39
4 3-4 krat 57
5 1-2 krat 170
6 nobenkrat 1753
7 v tem kraju živim 5

V3.01ZJ Slovenj G. ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 96184 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 2
2 10 in več krat 1
4 3-4 krat 4
5 1-2 krat 7
6 nobenkrat 2081
7 v tem kraju živim 5

V3.01SJ Slovenj G. ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 97183 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 12
2 10 in več krat 66
3 5-9 krat 40
4 3-4 krat 56
5 1-2 krat 172
6 nobenkrat 1749
7 v tem kraju živim 5

V3.01CK Brežice ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 98182 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 11
2 10 in več krat 49
3 5-9 krat 31
4 3-4 krat 51
5 1-2 krat 196
6 nobenkrat 1746
7 v tem kraju živim 16

V3.01ZK Brežice ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 99181 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 2
2 10 in več krat 6
3 5-9 krat 3
4 3-4 krat 3
5 1-2 krat 20
6 nobenkrat 2050
7 v tem kraju živim 16

V3.01SK Brežice ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 100180 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 12
2 10 in več krat 57
3 5-9 krat 35
4 3-4 krat 51
5 1-2 krat 197
6 nobenkrat 1732
7 v tem kraju živim 16

V3.01CL Trbovlje ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 101179 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 8
2 10 in več krat 40
3 5-9 krat 25
4 3-4 krat 37
5 1-2 krat 154
6 nobenkrat 1822
7 v tem kraju živim 14

V3.01ZL Trbovlje ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 102178 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 2
2 10 in več krat 6
3 5-9 krat 4
4 3-4 krat 2
5 1-2 krat 16
6 nobenkrat 2064
7 v tem kraju živim 6

V3.01SL Trbovlje ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 103177 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 9
2 10 in več krat 42
3 5-9 krat 29
4 3-4 krat 42
5 1-2 krat 162
6 nobenkrat 1802
7 v tem kraju živim 14

V3.01CM Ptuj ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 104176 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 39
2 10 in več krat 96
3 5-9 krat 72
4 3-4 krat 84
5 1-2 krat 207
6 nobenkrat 1586
7 v tem kraju živim 16

V3.01ZM Ptuj ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 105175 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 2
2 10 in več krat 8
3 5-9 krat 6
4 3-4 krat 5
5 1-2 krat 11
6 nobenkrat 2052
7 v tem kraju živim 16

V3.01SM Ptuj ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 106174 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 40
2 10 in več krat 103
3 5-9 krat 72
4 3-4 krat 81
5 1-2 krat 214
6 nobenkrat 1574
7 v tem kraju živim 16

V3.01CN Zagreb ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 107173 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 9
2 10 in več krat 67
3 5-9 krat 44
4 3-4 krat 95
5 1-2 krat 367
6 nobenkrat 1518

V3.01ZN Zagreb ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 108172 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 1
2 10 in več krat 9
3 5-9 krat 4
4 3-4 krat 13
5 1-2 krat 53
6 nobenkrat 2020

V3.01SN Zagreb ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 109171 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 11
2 10 in več krat 77
3 5-9 krat 55
4 3-4 krat 102
5 1-2 krat 384
6 nobenkrat 1471

V3.01CO Karlovac ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 110170 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 1
2 10 in več krat 9
3 5-9 krat 16
4 3-4 krat 24
5 1-2 krat 130
6 nobenkrat 1920

V3.01ZO Karlovac ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 111169 Frekvenca
3 5-9 krat 1
4 3-4 krat 3
5 1-2 krat 8
6 nobenkrat 2088

V3.01SO Karlovac ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 112168 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 1
2 10 in več krat 10
3 5-9 krat 16
4 3-4 krat 27
5 1-2 krat 132
6 nobenkrat 1914

V3.01CP Varaždin ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 113167 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 7
2 10 in več krat 20
3 5-9 krat 18
4 3-4 krat 25
5 1-2 krat 123
6 nobenkrat 1907

V3.01ZP Varaždin ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 114166 Frekvenca
2 10 in več krat 1
3 5-9 krat 1
5 1-2 krat 8
6 nobenkrat 2090

V3.01SP Varaždin ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 115165 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 7
2 10 in več krat 21
3 5-9 krat 18
4 3-4 krat 28
5 1-2 krat 122
6 nobenkrat 1904

V3.01CR Rijeka ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 116164 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 4
2 10 in več krat 29
3 5-9 krat 27
4 3-4 krat 50
5 1-2 krat 298
6 nobenkrat 1692

V3.01ZR Rijeka ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 117163 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 1
2 10 in več krat 3
3 5-9 krat 4
4 3-4 krat 5
5 1-2 krat 33
6 nobenkrat 2054

V3.01SR Rijeka ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 118162 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 5
2 10 in več krat 35
3 5-9 krat 29
4 3-4 krat 57
5 1-2 krat 312
6 nobenkrat 1662

V3.01CS Gradec (tudi Lipnico) ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 119161 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 9
2 10 in več krat 47
3 5-9 krat 28
4 3-4 krat 57
5 1-2 krat 222
6 nobenkrat 1737

V3.01ZS Gradec (tudi Lipnico) ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 120160 Frekvenca
2 10 in več krat 1
3 5-9 krat 1
4 3-4 krat 2
5 1-2 krat 15
6 nobenkrat 2081

V3.01SS Gradec (tudi Lipnico) ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 121159 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 9
2 10 in več krat 48
3 5-9 krat 29
4 3-4 krat 61
5 1-2 krat 223
6 nobenkrat 1730

V3.01CT Celovec,Beljak oz.Trbiž ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 122158 Frekvenca
2 10 in več krat 32
3 5-9 krat 40
4 3-4 krat 87
5 1-2 krat 290
6 nobenkrat 1651

V3.01ZT Celovec,Beljak oz.Trbiž ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 123157 Frekvenca
2 10 in več krat 1
3 5-9 krat 1
4 3-4 krat 1
5 1-2 krat 8
6 nobenkrat 2089

V3.01ST Celovec,Beljak oz.Trbiž ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 124156 Frekvenca
2 10 in več krat 32
3 5-9 krat 40
4 3-4 krat 89
5 1-2 krat 292
6 nobenkrat 1647

V3.01CU Trst ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 125155 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 24
2 10 in več krat 80
3 5-9 krat 48
4 3-4 krat 85
5 1-2 krat 348
6 nobenkrat 1515

V3.01ZU Trst ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 126154 Frekvenca
2 10 in več krat 3
3 5-9 krat 3
4 3-4 krat 2
5 1-2 krat 21
6 nobenkrat 2071

V3.01SU Trst ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 127153 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 25
2 10 in več krat 84
3 5-9 krat 54
4 3-4 krat 87
5 1-2 krat 347
6 nobenkrat 1503

V3.01CV Gorica ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? C E S T E

Vrednost 128152 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 32
2 10 in več krat 65
3 5-9 krat 39
4 3-4 krat 44
5 1-2 krat 214
6 nobenkrat 1706

V3.01ZV Gorica ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? Ž E L E Z N I C E

Vrednost 129151 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 2
2 10 in več krat 9
3 5-9 krat 2
5 1-2 krat 6
6 nobenkrat 2081

V3.01SV Gorica ZANIMA NAS, V KATERA VEČJA MESTA V SLOVENIJI IN V SOSEDNJIH DEŽELAH STE POTOVALI PO CESTI ALI Z ŽELEZNICO V ZADNJEM LETU? (Od lanske pomladi do sedaj) IN KOLIKOKRAT PRIBLIŽNO? ALI S P L O H POTUJETE

Vrednost 130150 Frekvenca
1 vsak dan, tedensko 32
2 10 in več krat 71
3 5-9 krat 39
4 3-4 krat 46
5 1-2 krat 218
6 nobenkrat 1694

V3.02A Ljubljana

Vrednost 131149 Frekvenca
1 manj kot doslej 8
2 enako kot doslej 1066
3 nekaj več kot doslej 438
4 dosti več kot doslej 96
5 živim v tem kraju 269
6 ne vem 223

V3.02B Maribor

Vrednost 132148 Frekvenca
1 manj kot doslej 12
2 enako kot doslej 1167
3 nekaj več kot doslej 407
4 dosti več kot doslej 105
5 živim v tem kraju 134
6 ne vem 275

V3.02C Novo mesto

Vrednost 133147 Frekvenca
1 manj kot doslej 14
2 enako kot doslej 1303
3 nekaj več kot doslej 304
4 dosti več kot doslej 61
5 živim v tem kraju 17
6 ne vem 401

V3.02D Murska Sobota

Vrednost 134146 Frekvenca
1 manj kot doslej 15
2 enako kot doslej 1334
3 nekaj več kot doslej 247
4 dosti več kot doslej 61
5 živim v tem kraju 20
6 ne vem 423

V3.02E Celje

Vrednost 135145 Frekvenca
1 manj kot doslej 12
2 enako kot doslej 1204
3 nekaj več kot doslej 376
4 dosti več kot doslej 112
5 živim v tem kraju 46
6 ne vem 350

V3.02F Kranj

Vrednost 136144 Frekvenca
1 manj kot doslej 13
2 enako kot doslej 1279
3 nekaj več kot doslej 319
4 dosti več kot doslej 66
5 živim v tem kraju 47
6 ne vem 376

V3.02G Nova Gorica

Vrednost 137143 Frekvenca
1 manj kot doslej 14
2 enako kot doslej 1223
3 nekaj več kot doslej 381
4 dosti več kot doslej 69
5 živim v tem kraju 22
6 ne vem 391

V3.02H Koper

Vrednost 138142 Frekvenca
1 manj kot doslej 10
2 enako kot doslej 1164
3 nekaj več kot doslej 421
4 dosti več kot doslej 104
5 živim v tem kraju 38
6 ne vem 363

V3.02I Jesenice

Vrednost 139141 Frekvenca
1 manj kot doslej 12
2 enako kot doslej 1301
3 nekaj več kot doslej 285
4 dosti več kot doslej 60
5 živim v tem kraju 20
6 ne vem 422

V3.02J Slovenj G.

Vrednost 140140 Frekvenca
1 manj kot doslej 15
2 enako kot doslej 1338
3 nekaj več kot doslej 236
4 dosti več kot doslej 51
5 živim v tem kraju 6
6 ne vem 454

V3.02K Brežice

Vrednost 141139 Frekvenca
1 manj kot doslej 14
2 enako kot doslej 1339
3 nekaj več kot doslej 209
4 dosti več kot doslej 52
5 živim v tem kraju 16
6 ne vem 470

V3.02L Trbovlje

Vrednost 142138 Frekvenca
1 manj kot doslej 14
2 enako kot doslej 1346
3 nekaj več kot doslej 204
4 dosti več kot doslej 40
5 živim v tem kraju 15
6 ne vem 481

V3.02M Ptuj

Vrednost 143137 Frekvenca
1 manj kot doslej 14
2 enako kot doslej 1299
3 nekaj več kot doslej 297
4 dosti več kot doslej 66
5 živim v tem kraju 17
6 ne vem 407

V3.02N Zagreb

Vrednost 144136 Frekvenca
1 manj kot doslej 10
2 enako kot doslej 1250
3 nekaj več kot doslej 377
4 dosti več kot doslej 84
5 živim v tem kraju 1
6 ne vem 378

V3.02O Karlovac

Vrednost 145135 Frekvenca
1 manj kot doslej 15
2 enako kot doslej 1360
3 nekaj več kot doslej 199
4 dosti več kot doslej 35
5 živim v tem kraju 1
6 ne vem 490

V3.02P Varaždin

Vrednost 146134 Frekvenca
1 manj kot doslej 14
2 enako kot doslej 1362
3 nekaj več kot doslej 201
4 dosti več kot doslej 40
5 živim v tem kraju 1
6 ne vem 482

V3.02R Rijeka

Vrednost 147133 Frekvenca
1 manj kot doslej 12
2 enako kot doslej 1249
3 nekaj več kot doslej 356
4 dosti več kot doslej 75
5 živim v tem kraju 1
6 ne vem 407

V3.02S Gradec (tudi Lipnico)

Vrednost 148132 Frekvenca
1 manj kot doslej 12
2 enako kot doslej 1224
3 nekaj več kot doslej 366
4 dosti več kot doslej 69
5 živim v tem kraju 3
6 ne vem 426

V3.02T Celovec,Beljak oz.Trbiž

Vrednost 149131 Frekvenca
1 manj kot doslej 12
2 enako kot doslej 1236
3 nekaj več kot doslej 352
4 dosti več kot doslej 66
5 živim v tem kraju 3
6 ne vem 431

V3.02U Trst

Vrednost 150130 Frekvenca
1 manj kot doslej 12
2 enako kot doslej 1196
3 nekaj več kot doslej 423
4 dosti več kot doslej 82
5 živim v tem kraju 3
6 ne vem 384

V3.02V Gorica

Vrednost 151129 Frekvenca
1 manj kot doslej 11
2 enako kot doslej 1239
3 nekaj več kot doslej 374
4 dosti več kot doslej 69
5 živim v tem kraju 2
6 ne vem 405

V3.03 NAVEDITE ŠE KRAJ, KAMOR POGOSTO HODITE, PA NI NAVEDEN NA PREJŠNJI LISTI.

Vrednost 152128 Frekvenca
1 občinski center 242
2 drug kraj v občini 243
3 kraj v isti regiji 295
4 kraj v drugi regiji 433
5 kraj izven Slovenije 79
6 kraj izven Jugoslavije 14
7 b.o. 794

V3.04 ALI ŽELITE, DA BI V PRIHODNJE POTOVALI V DRUGE KRAJE VEČ ALI MANJ KOT DOSLEJ?

Vrednost 153127 Frekvenca
1 mnogo več 234
2 več 965
3 enako kot doslej 718
4 manj kot doslej 61
5 ne vem 102
6 b.o. 20

V3.05A DOBRE - prvi odgovor NEKATERI LJUDJE POGOSTO POTUJEJ0, DRUGI PA LE REDKO, ALI PA SPLOH NE POTUJEJO V DRUGE KRAJE. KAKŠNE SO DOBRE IN KAKŠNE SO SLABE STRANI OZIROMA POSLEDICE POTOVANJA? (Možnih je več odgovorov)

Vrednost 154126 Frekvenca
1 gospodarske koristi 56
2 spoznavanje zanimivosti 917
3 seznanjanje z ljudmi 57
4 širjenje obzorja 274
5 razvedrilo, izleti 203
6 užitek v potovanju 169
7 obiski, nakupovanja 49
8 večja varnost 19
9 drugo 61
10 jih ni 14
11 b.o. 281

V3.05B DOBRE - drugi odgovor NEKATERI LJUDJE POGOSTO POTUJEJ0, DRUGI PA LE REDKO, ALI PA SPLOH NE POTUJEJO V DRUGE KRAJE. KAKŠNE SO DOBRE IN KAKŠNE SO SLABE STRANI OZIROMA POSLEDICE POTOVANJA? (Možnih je več odgovorov)

Vrednost 155125 Frekvenca
1 gospodarske koristi 24
2 spoznavanje zanimivosti 97
3 seznanjanje z ljudmi 181
4 širjenje obzorja 80
5 razvedrilo, izleti 91
6 užitek v potovanju 28
7 obiski, nakupovanja 49
8 večja varnost 3
12 1547

V3.05C SLABE - prvi odgovor NEKATERI LJUDJE POGOSTO POTUJEJ0, DRUGI PA LE REDKO, ALI PA SPLOH NE POTUJEJO V DRUGE KRAJE. KAKŠNE SO DOBRE IN KAKŠNE SO SLABE STRANI OZIROMA POSLEDICE POTOVANJA? (Možnih je več odgovorov)

Vrednost 156124 Frekvenca
1 slabe ceste 378
2 stroški 250
3 utrujenost, napor 243
4 nevarnost, nesreče 494
5 izguba časa 33
6 druge slabe strani 112
7 jih ni 118
8 b.o. 472

V3.05D SLABE - drugi odgovor NEKATERI LJUDJE POGOSTO POTUJEJ0, DRUGI PA LE REDKO, ALI PA SPLOH NE POTUJEJO V DRUGE KRAJE. KAKŠNE SO DOBRE IN KAKŠNE SO SLABE STRANI OZIROMA POSLEDICE POTOVANJA? (Možnih je več odgovorov)

Vrednost 157123 Frekvenca
0 1
1 slabe ceste 70
2 stroški 61
3 utrujenost, napor 77
4 nevarnost, nesreče 130
5 izguba časa 29
9 1732

V3.06A V3.06 - prvi odgovor NAVEDITE GLAVNE RAZLOGE, ZARADI KATERIH STE POTOVALI V DRUGE KRAJE? (Obkroži največ tri odgovore)

Vrednost 158122 Frekvenca
1 obiski prijateljev, znancev 696
2 obiski sorodnikov 785
3 zaradi nakupovanja v trgovinah 251
4 nabava ozimnice ipd. na podeželju 3
5 službena potovanja 75
6 izleti, turizem 94
7 obisk športnih prireditev 4
8 obisk kulturnih prireditev 1
9 k zdravniku, v bolnico ipd. 43
10 kaj drugega, kaj 12
11 ne potujem v druge kraje 131
12 b.o. 5

V3.06B V3.06 - drugi odgovor NAVEDITE GLAVNE RAZLOGE, ZARADI KATERIH STE POTOVALI V DRUGE KRAJE? (Obkroži največ tri odgovore)

Vrednost 159121 Frekvenca
0 13
1 obiski prijateljev, znancev 3
2 obiski sorodnikov 398
3 zaradi nakupovanja v trgovinah 418
4 nabava ozimnice ipd. na podeželju 32
5 službena potovanja 215
6 izleti, turizem 414
7 obisk športnih prireditev 35
8 obisk kulturnih prireditev 14
9 k zdravniku, v bolnico ipd. 137
13 421

V3.06C V3.06 - tretji odgovor NAVEDITE GLAVNE RAZLOGE, ZARADI KATERIH STE POTOVALI V DRUGE KRAJE? (Obkroži največ tri odgovore)

Vrednost 160120 Frekvenca
0 32
1 obiski prijateljev, znancev 6
2 obiski sorodnikov 1
3 zaradi nakupovanja v trgovinah 93
4 nabava ozimnice ipd. na podeželju 7
5 službena potovanja 56
6 izleti, turizem 507
7 obisk športnih prireditev 96
8 obisk kulturnih prireditev 82
9 k zdravniku, v bolnico ipd. 400
13 820

V3.07 ČE POTUJETE VI, OZ. ČLANI VAŠE DRUŽINE V TRST, GRADEC IPD. OZ. AVSTRIJ0, ITALIJ0: S KAKŠNIMI NAMENI PRETEŽN0 POTUJETE V

Vrednost 161119 Frekvenca
1 nakupovat 487
2 na izlete 405
3 k sorodnikom, prijateljem 172
4 na delo 26
5 službeno 36
6 kaj drugega, kaj 16
7 ne potujem v Italijo oz. Avstrijo 952
8 b.o. 6

V3.08 (Če hodi nakupovat) KAJ JE TISTO, KAR PREDVSEM VPLIVA NA VAS OZIROMA NA KOGA V VAŠI DRUŽINl, DA KUPUJETE V TRSTU GRADCU

Vrednost 162118 Frekvenca
1 cene blaga 160
2 velika izbira blaga 246
3 kvaliteta blaga 26
4 izgled, oblika, vzorec blaga 40
5 postrežljivi prodajalci 9
6 kaj drugega, kaj 7
7 ne hodim nakupovat 654
8 ne potujem v Italijo, Avstrijo 952
9 b.o. 6

V3.09A SORODNIKI - prvi odgovor ALI IMATE SORODNIKE OZIROMA PRIJATELJE, KI JIH POGOSTO OBISKUJETE? (ČE DA) KJE ŽIVIJO?

Vrednost 163117 Frekvenca
1 v istem kraju 597
2 v bližnjih sosednjih krajih (lahko tudi v drugi občini) 368
3 kje drugje v občini 124
4 v bližnji občini 194
5 kje drugje v Sloveniji 359
6 drugje v Jugoslaviji 72
7 izven Jugoslavije 38
8 jih nimam, jih ne obiskujem pogosto 279
9 b.o. 69

V3.09B SORODNIKI - drugi odgovor ALI IMATE SORODNIKE OZIROMA PRIJATELJE, KI JIH POGOSTO OBISKUJETE? (ČE DA) KJE ŽIVIJO?

Vrednost 164116 Frekvenca
* 1140
1 2
2 102
3 64
4 113
5 353
6 122
7 191
8 3
9 10

V3.09D PRIJATELJI - prvi odgovor ALI IMATE SORODNIKE OZIROMA PRIJATELJE, KI JIH POGOSTO OBISKUJETE? (ČE DA) KJE ŽIVIJO?

Vrednost 165115 Frekvenca
1 v istem kraju 798
2 v bližnjih sosednjih krajih (lahko tudi v drugi občini) 222
3 kje drugje v občini 81
4 v bližnji občini 88
5 kje drugje v Sloveniji 211
6 drugje v Jugoslaviji 35
7 izven Jugoslavije 18
8 jih nimam, jih ne obiskujem pogosto 439
9 b.o. 208

V3.09E PRIJATELJI - drugi odgovor ALI IMATE SORODNIKE OZIROMA PRIJATELJE, KI JIH POGOSTO OBISKUJETE? (ČE DA) KJE ŽIVIJO?

Vrednost 166114 Frekvenca
2 v bližnjih sosednjih krajih (lahko tudi v drugi občini) 132
3 kje drugje v občini 68
4 v bližnji občini 102
5 kje drugje v Sloveniji 228
6 drugje v Jugoslaviji 89
7 izven Jugoslavije 87
8 jih nimam, jih ne obiskujem pogosto 4
9 b.o. 11
10 1379

V3.10A na krajše razdalje (v okolici kraja bivanja) ČE, OZIROMA KADAR POTUJETE - S KAKŠINIM PREVOZNIM SREDSTVOM OBIČAJNO NAJPOGOSTEJE POTUJETE?

Vrednost 167113 Frekvenca
1 kolo, moped, motor 625
2 avtobus 798
3 osebni avto 552
4 železnica 24
6 ne potujem 84
7 b.o. 17

V3.10B na srednje razdalje (po Sloveniji) ČE, OZIROMA KADAR POTUJETE - S KAKŠINIM PREVOZNIM SREDSTVOM OBIČAJNO NAJPOGOSTEJE POTUJETE?

Vrednost 168112 Frekvenca
1 kolo, moped, motor 22
2 avtobus 1045
3 osebni avto 698
4 železnica 149
6 ne potujem 167
7 b.o. 19

V3.10C na velike razdalje (po Jugoslaviji in tujini) ČE, OZIROMA KADAR POTUJETE - S KAKŠINIM PREVOZNIM SREDSTVOM OBIČAJNO NAJPOGOSTEJE POTUJETE?

Vrednost 169111 Frekvenca
1 kolo, moped, motor 7
2 avtobus 527
3 osebni avto 502
4 železnica 345
5 letalo 18
6 ne potujem 674
7 b.o. 27

V3.11 DO KAM NAJDLJE STE V SVOJEM ŽIVLJENJU DOSLEJ POTOVALI? NAVEDITE IME KRAJA OZIROMA DRŽAVE

Vrednost 170110 Frekvenca
1 kraj v Sloveniji 345
2 kraj, drugje v Jugoslaviji 875
3 v Italiji, Avstriji, Madžarski 449
4 kraj drugje na svetu 32
5 ne potuje 14
6 b.o. 2
7 drugje v Evropi 383

V3.12 DO KAM NAJDLJE PA STE POTOVALI V ZADNJIH TREH LETIH?

Vrednost 171109 Frekvenca
1 678
2 651
3 460
4 15
5 43
6 7
7 246

V3.13 KAKO DOLGO ŽE ŽIVITE V TEM KRAJU?

Vrednost 172108 Frekvenca
1 že od rojstva 977
2 manj kot 2 leti 25
3 nad 2 do 4 leta 90
4 nad 4 do 8 let 182
5 več kot 8 let 825
6 1

V3.14 (Če ni že od rojstva v tem kraju) IZ KATEREGA KRAJA STE SE PRISELILI?

Vrednost 173107 Frekvenca
1 iz vasi z do 500 prebivalcev 426
2 iz kraja od 500 do 2000 prebivalcev 253
3 iz kraja z 2000 do 4000 prebivalcev 119
4 iz večjega kraja - nad 4000 prebivalcev 324
5 sem že od rojstva v tem kraju 977
6 1

V3.15A ob današnjih prometnih razmerah (Odgovarjajo vsi anketiranci) DENIMO, DA BI VAM PONUDILI ZAPOSLITEV S ŠE ENKRAT VEČJIM ZASLUŽKOM V KRAJU, KI JE OD VAŠEGA KRAJA ODDALJEN 50 KM. - ALI BI PONUDBO SPREJELI?

Vrednost 174106 Frekvenca
1 ponudbo bi sprejel in se dnevno vozil 348
2 ponudbo bi sprejel in se preselil v drug kraj 461
3 ne bi sprejel 1190
4 ne vem 101

V3.15B in kako bi ravnali, če bi bile ceste že modernizirane (Odgovarjajo vsi anketiranci) DENIMO, DA BI VAM PONUDILI ZAPOSLITEV S ŠE ENKRAT VEČJIM ZASLUŽKOM V KRAJU, KI JE OD VAŠEGA KRAJA ODDALJEN 50 KM. - ALI BI PONUDBO SPREJELI?

Vrednost 175105 Frekvenca
1 ponudbo bi sprejel in se dnevno vozil 581
2 ponudbo bi sprejel in se preselil v drug kraj 310
3 ne bi sprejel 1089
4 ne vem 119
5 1

V3.15C 3.15 B (Če ne) ZAKAJ NE BI PONUDBE SPREJELI? (Odgovarjajo vsi anketiranci) DENIMO, DA BI VAM PONUDILI ZAPOSLITEV S ŠE ENKRAT VEČJIM ZASLUŽKOM V KRAJU, KI JE OD VAŠEGA KRAJA ODDALJEN 50 KM. - ALI BI PONUDBO SPREJELI?

Vrednost 176104 Frekvenca
1 270
2 56
3 145
4 117
5 212
6 89
7 23
8 4
9 68
10 99
11 93
12 113
14 811

V3.15D (Odgovarjajo vsi anketiranci) DENIMO, DA BI VAM PONUDILI ZAPOSLITEV S ŠE ENKRAT VEČJIM ZASLUŽKOM V KRAJU, KI JE OD VAŠEGA KRAJA ODDALJEN 50 KM. - ALI BI PONUDBO SPREJELI?

Vrednost 177103 Frekvenca
0 1954
R 146

V3.16 NEKATERI LJUDJE SO NAVEZANI NA SVOJ DOMAČI KRAJ. PRAVIJO, DA SO NAVAJENI NA LJUDI IN OKOLJE TER SE ZARADI TEGA NISO PRIP

Vrednost 178102 Frekvenca
1 navezan na domač kraj 1319
2 bi se preselil 741
3 kaj drugega 16
4 b.o. 24

V4.01 ALI VOZITE KATEREGA OD NAVEDENIH VOZIL? (Možnih je več odgovorov)

Vrednost 179101 Frekvenca
1 kolo 878
2 moped, motor 58
3 kolo, moped, motor 205
4 osebni, tovorni avto 120
5 seštevek 1 + 4 149
6 seštevek 2 + 4 16
7 seštevek 1 + 2 + 4 237
8 nisem voznik nobenega od teh vozil 437

V4.02 (Če je voznik avtomobila) KOLIKO ČASA ŽE VOZITE AVTOMOBIL?

Vrednost 180100 Frekvenca
1 manj kot 2 leti 106
2 več kot 2 do 4 leta 130
3 več kot 4 do 8 let 111
4 več kot 8 let 175
5 ni voznik avtomobila 1578

V4.03 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINl OSEBNI AVTO?

Vrednost 18199 Frekvenca
1 da 800
2 ne 1300

V4.04ZN (Če ima on ali kdo v družini avto) KAKŠNO VRSTO AVTOMOBILA IMATE?

Vrednost 18298 Frekvenca
1 Fiat - Zastava 408
2 Škoda 55
3 Ford 23
4 Peugeot 5
5 Citroen - Tomos 39
6 Renault 50
7 Simca 15
8 BMW 5
9 DKV - Audi 14
10 Moskvič 1
11 Wartburg 10
12 NSU - Prinz 32
13 Opel 40
14 Volkswagen 58
15 Austin - Morris 11
16 ostali zahodni avtomobili 26
17 ostali vzhodni avtomobili 1
18 ne ve 9
20 1298

V4.04KS KONJSKE SILE:

Vrednost 18397 Frekvenca
1 do 750 ccm 285
2 751 do 1000 ccm 129
3 1.001 do 1.300 ccm 172
4 1.301 do 1.500 ccm 29
5 1.501 do 1.800 ccm 16
6 na 1.800 ccm 10
7 b.o. 159
8 nima avtomobila 1300

V4.04LI LETO IZDELAVE:

Vrednost 18496 Frekvenca
1 1970, 1969 205
2 1968, 1967 216
3 1966, 1955 146
4 1964, 1963, 1962 110
5 1961 in prej 82
6 ne ve 41
7 nima avtomobila 1300

V4.05 (Če ima on ali kdo v družini avto) KOLIKO PRIBLIŽNO MESEČNO POTROŠITE ZA BENCIN?

Vrednost 18595 Frekvenca
1 do 10.000 SD 129
2 10.001 do 15.000 SD 112
3 15.001 do 20.000 SD 164
4 20.001 do 25.000 SD 63
5 25.001 do 30.000 SD 60
6 30.001 in več 80
7 ne ve, koliko 192
8 nima avtomobila 1300

V4.06 (Če ima on ali kdo v družini avto) KOLIKO KILOMETROV PRIBLIŽNO STE PREVOZILI V ZADNJEM LETU?

Vrednost 18694 Frekvenca
1 do 5.000 km 84
2 5.001 do 10.000 km 137
3 10.001 do 15.000 km 157
4 15.001 do 20.000 km 95
5 20.001 do 25.000 km 43
6 25.001 do 30.000 km 42
7 30.001 in več km 46
8 ne ve, koliko 197
9 nima avtomobila 1299

V4.07 (Če ima on ali kdo v družini avto) MENITE, DA BOSTE ČEZ l0 LET, KO BO MNOGO NOVIH CEST IN AVTOCEST PREVOZILI LETNO KAJ V

Vrednost 18793 Frekvenca
1 nič več, morda celo manj 75
2 malo več 254
3 precej več 379
4 ne vem 92
5 nimamo avta 1300

V4.08A za tiste, ki že imajo sami ali v družini avto ALI ŽELITE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI V PRIHODNOSTl KUPITI OSEBNI AVTO?

Vrednost 18892 Frekvenca
1 sam ga bom kupil 219
2 kupil ga bo kdo drug v moji družini 158
3 kupil ga bom sam in še nekdo v moji družini 40
4 nimamo namena kupiti avta 336
5 ne vem 34
6 nimajo avtomobila - imajo avto 1313

V4.08B za tiste, ki avtomobila nimajo ALI ŽELITE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI V PRIHODNOSTl KUPITI OSEBNI AVTO?

Vrednost 18991 Frekvenca
1 sam ga bom kupil 288
2 kupil ga bo kdo drug v moji družini 260
3 kupil ga bom sam in še nekdo v moji družini 63
4 nimamo namena kupiti avta 650
5 ne vem 53
6 nimajo avtomobila - imajo avto 786

V4.09 (Za vse, ki nameravajo kupiti avto) KDAJ BOSTE TO ŽELJO LAHKO IZPOLNILI - PRIBLIŽNO ČEZ KOLIKO LET?

Vrednost 19090 Frekvenca
1 v enem ali dveh letih 504
2 v treh do štirih letih 217
3 v petih do šestih letih 205
4 v sedmih ali več letih 91
5 ne ve 86
6 ne nameravam(o) kupiti avtomobila 997

V4.10 (Za vse, ki nameravajo kupiti avto) IN KAKŠEN AVTO NAMERAVATE KUPITI?

Vrednost 19189 Frekvenca
1 uvožen avto/ majhen, do 1000 ccm 39
2 uvožen avto/ srednje velik nad 1000 do 1500 ccm 180
3 uvožen avto/ velik nad 1500 ccm 26
4 v Jugoslaviji montiran/ majhen, do 1000 ccm 98
5 v Jugoslaviji montiran/ srednje velik nad 1000 do 1500 ccm 201
6 jug. avto (Zastava 750, 850, 1300)/ majhen, do 1000 ccm 318
7 jug. avto (Zastava 750, 850, 1300)/ srednje velik nad 1000 d 96
8 še ne vedo, kakšnega 149
9 ne nameravam(o) kupiti avtomobila 993

V4.11ZN (Za vse, ki nameravajo kupiti avto) ALI JE NAČRT (VAŠ ALI KOGA OD ČLANOV VAŠE DRUŽINE) O NAKUPU ŽE TAKO IZOBLIKOVAN, DA

Vrednost 19288 Frekvenca
1 Fiat - Zastava 324
2 Škoda 28
3 Ford - Taunus 12
4 Peugeot 7
5 Citroen - Tomos 39
6 Renault 58
7 Simca 9
8 BMW 7
9 DKV - Audi 5
10 Moskvič 1
11 Wartburg 3
12 NSU - Prinz 14
13 Opel 13
14 Volkswagen 28
15 Austin - Morris 31
16 ostali zahodni avtomobili 19
18 ne ve, katero znamko 71
19 še nimajo načrta 436
20 ne nameravajo kupiti 995

V4.12A V4.12 - prvi odgovor KAJ BI BILO PREDVSEM POTREBNO STORITI ZA VEČJO VARNOST V PROMETU? PROSIMO, DA IZBERETE TRI NAJVAŽNEJŠE UKREPE

Vrednost 19387 Frekvenca
1 več prometnih znakov in semaforjev 563
2 prometna vzgoja 672
3 strožje kazni za prekrške 556
4 poostrena kontrola na cestah 173
5 omejitev hitrosti 78
6 boljše ceste 51
7 boljša usposobljenost voznikov 1
9 drugo, kaj 3
11 nič ni potrebno storiti 3

V4.12B V4.12 - drugi odgovor KAJ BI BILO PREDVSEM POTREBNO STORITI ZA VEČJO VARNOST V PROMETU? PROSIMO, DA IZBERETE TRI NAJVAŽNEJŠE UKREPE

Vrednost 19486 Frekvenca
1 več prometnih znakov in semaforjev 1
2 prometna vzgoja 170
3 strožje kazni za prekrške 399
4 poostrena kontrola na cestah 487
5 omejitev hitrosti 430
6 boljše ceste 538
7 boljša usposobljenost voznikov 57
8 zmanjšati oziroma omejiti prevoz s tovornjaki 3
9 drugo, kaj 2
12 13

V4.12C V4.12 - tretji odgovor KAJ BI BILO PREDVSEM POTREBNO STORITI ZA VEČJO VARNOST V PROMETU? PROSIMO, DA IZBERETE TRI NAJVAŽNEJŠE UKREPE

Vrednost 19585 Frekvenca
1 več prometnih znakov in semaforjev 1
3 strožje kazni za prekrške 44
4 poostrena kontrola na cestah 72
5 omejitev hitrosti 192
6 boljše ceste 962
7 boljša usposobljenost voznikov 503
8 zmanjšati oziroma omejiti prevoz s tovornjaki 267
9 drugo, kaj 19
12 40

V4.13 IN KATERI OD IZBRANIH TREH UKREPOV SE VAM ZDI NAJPOMEMBNEJŠI?

Vrednost 19684 Frekvenca
1 več prometnih znakov in semaforjev 99
2 prometna vzgoja 221
3 strožje kazni za prekrške 323
4 poostrena kontrola na cestah 129
5 omejitev hitrosti 205
6 boljše ceste 933
7 boljša usposobljenost voznikov 139
8 zmanjšati oziroma omejiti prevoz s tovornjaki 30
9 drugo, kaj 11
10 b.o. 2
11 nič ni potrebno storiti 8

V4.14A kot pešec ZANIMA NAS, KDAJ SE V PROMETU POČUTITE BOLJ IN KDAJ MANJ VARNE?

Vrednost 19783 Frekvenca
1 - zelo varno 357
2 še kar varno 890
3 ne počutim se varno 801
4 ne bi mogel odgovoriti, ne vem 19
5 ne potujem na ta način 25
6 b.o. 8

V4.14B kolesar ZANIMA NAS, KDAJ SE V PROMETU POČUTITE BOLJ IN KDAJ MANJ VARNE?

Vrednost 19882 Frekvenca
1 - zelo varno 77
2 še kar varno 601
3 ne počutim se varno 808
4 ne bi mogel odgovoriti, ne vem 29
5 ne potujem na ta način 568
6 b.o. 17

V4.14C motorist, mopedist ZANIMA NAS, KDAJ SE V PROMETU POČUTITE BOLJ IN KDAJ MANJ VARNE?

Vrednost 19981 Frekvenca
1 - zelo varno 21
2 še kar varno 268
3 ne počutim se varno 258
4 ne bi mogel odgovoriti, ne vem 33
5 ne potujem na ta način 1476
6 b.o. 44

V4.14D v osebnem avtomobilu ZANIMA NAS, KDAJ SE V PROMETU POČUTITE BOLJ IN KDAJ MANJ VARNE?

Vrednost 20080 Frekvenca
1 - zelo varno 183
2 še kar varno 988
3 ne počutim se varno 365
4 ne bi mogel odgovoriti, ne vem 40
5 ne potujem na ta način 493
6 b.o. 31

V4.14E v avtobusu ZANIMA NAS, KDAJ SE V PROMETU POČUTITE BOLJ IN KDAJ MANJ VARNE?

Vrednost 20179 Frekvenca
1 - zelo varno 528
2 še kar varno 1232
3 ne počutim se varno 215
4 ne bi mogel odgovoriti, ne vem 14
5 ne potujem na ta način 99
6 b.o. 12

V4.14F na vlaku ZANIMA NAS, KDAJ SE V PROMETU POČUTITE BOLJ IN KDAJ MANJ VARNE?

Vrednost 20278 Frekvenca
1 - zelo varno 859
2 še kar varno 636
3 ne počutim se varno 67
4 ne bi mogel odgovoriti, ne vem 12
5 ne potujem na ta način 506
6 b.o. 20

V4.14G v letalu ZANIMA NAS, KDAJ SE V PROMETU POČUTITE BOLJ IN KDAJ MANJ VARNE?

Vrednost 20377 Frekvenca
1 - zelo varno 98
2 še kar varno 106
3 ne počutim se varno 46
4 ne bi mogel odgovoriti, ne vem 19
5 ne potujem na ta način 1779
6 b.o. 52

V4.15 STE MORDA ŽE KDAJ SAMI, ALI KDO OD ČLANOV VAŠE DRUŽINE DOŽIVELI ALI VIDELI KAKO HUJŠO PROMETNO NESREČO? (Možnih je več o

Vrednost 20476 Frekvenca
1 sem doživel sam 190
2 je doživel član družine 117
3 seštevek 1 + 2 16
4 sem videl sam 806
5 seštevek 1 + 4 41
6 seštevek 2 + 4 23
7 seštevek 1 + 2 + 4 5
8 nisem (nismo) doživel(i), nisem videl 896
9 b.o. 6

V5.01 NA JESEN LANSKEGA LETA JE V ZVEZI S CESTAMI OZIROMA DODELJEVANJEM MEDNARODNEGA POSOJILA ZA CESTE V SLOVENIJI PRIŠLO DO D

Vrednost 20575 Frekvenca
1 da, slišal sem 1301
2 ne 797
3 2

V5.02A ALI IMATE V ZVEZI S TEM KAKO STALIŠČE?

Vrednost 20674 Frekvenca
1 nima stališča 351
2 stališče Slovenije je pravilno 293
3 morali bi dobiti posojilo 206
4 zaostreno stališče 144
5 objektivni argumenti 216
6 kritično stališče 53
7 drugo 39
8 nič ni slišal 798

V6.01A ni vredno, da bi si človek delal skrbi, kar bo pa bo ZANIMA NAS, S KATERIMI OD SPODAJ NAVEDENIH STALIŠČ SE VI OSEBNO STRINJATE ALI NE STRINJATE

Vrednost 20773 Frekvenca
1 se zelo strinjam 164
2 se strinjam 592
3 se ne strinjam 1141
4 se zelo ne strinjam 175
5 b.o. 28

V6.01B rajši bi zamolčal to kar mislim, kot pa, da bi me ljudje grdo gledali ZANIMA NAS, S KATERIMI OD SPODAJ NAVEDENIH STALIŠČ SE VI OSEBNO STRINJATE ALI NE STRINJATE

Vrednost 20872 Frekvenca
1 se zelo strinjam 194
2 se strinjam 719
3 se ne strinjam 1009
4 se zelo ne strinjam 152
5 b.o. 26

V6.01C nikoli nisem povsem zadovoljen s tem kar sem dosegel ZANIMA NAS, S KATERIMI OD SPODAJ NAVEDENIH STALIŠČ SE VI OSEBNO STRINJATE ALI NE STRINJATE

Vrednost 20971 Frekvenca
1 se zelo strinjam 202
2 se strinjam 964
3 se ne strinjam 839
4 se zelo ne strinjam 57
5 b.o. 38

V6.01D rad si postavljam težavne cilje ZANIMA NAS, S KATERIMI OD SPODAJ NAVEDENIH STALIŠČ SE VI OSEBNO STRINJATE ALI NE STRINJATE

Vrednost 21070 Frekvenca
1 se zelo strinjam 142
2 se strinjam 769
3 se ne strinjam 1050
4 se zelo ne strinjam 79
5 b.o. 60

V6.01E kar se dogaja danes po svetu, ni odvisno od volje ljudi ZANIMA NAS, S KATERIMI OD SPODAJ NAVEDENIH STALIŠČ SE VI OSEBNO STRINJATE ALI NE STRINJATE

Vrednost 21169 Frekvenca
1 se zelo strinjam 223
2 se strinjam 740
3 se ne strinjam 951
4 se zelo ne strinjam 130
5 b.o. 56

V6.01F vsak človek je sam svoje sreče kovač ZANIMA NAS, S KATERIMI OD SPODAJ NAVEDENIH STALIŠČ SE VI OSEBNO STRINJATE ALI NE STRINJATE

Vrednost 21268 Frekvenca
1 se zelo strinjam 524
2 se strinjam 1115
3 se ne strinjam 382
4 se zelo ne strinjam 37
5 b.o. 42

V6.01G usoda je tista, ki določa, kakšno bo življenje človeka ZANIMA NAS, S KATERIMI OD SPODAJ NAVEDENIH STALIŠČ SE VI OSEBNO STRINJATE ALI NE STRINJATE

Vrednost 21367 Frekvenca
1 se zelo strinjam 287
2 se strinjam 818
3 se ne strinjam 775
4 se zelo ne strinjam 152
5 b.o. 68

V6.01H rajši povem kar mislim, pa četudi bi me zmerjali ZANIMA NAS, S KATERIMI OD SPODAJ NAVEDENIH STALIŠČ SE VI OSEBNO STRINJATE ALI NE STRINJATE

Vrednost 21466 Frekvenca
1 se zelo strinjam 525
2 se strinjam 1058
3 se ne strinjam 442
4 se zelo ne strinjam 35
5 b.o. 40

V6.01I držim se pregovora: bolje vrabec v roki kot golob na strehi ZANIMA NAS, S KATERIMI OD SPODAJ NAVEDENIH STALIŠČ SE VI OSEBNO STRINJATE ALI NE STRINJATE

Vrednost 21565 Frekvenca
1 se zelo strinjam 684
2 se strinjam 1150
3 se ne strinjam 193
4 se zelo ne strinjam 14
5 b.o. 59

V6.02 KAJ MISLITE, ALI JE TREBA PRI NAS ..,

Vrednost 21664 Frekvenca
1 predvsem razvijati velika mestna naselja 195
2 vsak kraj naj se razvija v skladu s svojimi možnostmi 1211
3 predvsem je treba razvijati manjše kraje 586
4 drugo, kaj 32
5 ne vem 65
6 b.o. 11

V7.01A obiskujete gledališke oz. glasbene prireditve ALI REDNO OZ. POGOSTO DELATE KAJ OD NASLEDNJEGA:

Vrednost 21763 Frekvenca
1 DA 465
2 NE 1614
3 b.o. 21

V7.01B obiskujete športne prireditve ALI REDNO OZ. POGOSTO DELATE KAJ OD NASLEDNJEGA:

Vrednost 21862 Frekvenca
1 DA 578
2 NE 1507
3 b.o. 15

V7.01C hodite v kino ALI REDNO OZ. POGOSTO DELATE KAJ OD NASLEDNJEGA:

Vrednost 21961 Frekvenca
1 DA 827
2 NE 1252
3 b.o. 21

V7.01D gledate televizijo ALI REDNO OZ. POGOSTO DELATE KAJ OD NASLEDNJEGA:

Vrednost 22060 Frekvenca
1 DA 1569
2 NE 520
3 b.o. 11

V7.01E poslušate radio ALI REDNO OZ. POGOSTO DELATE KAJ OD NASLEDNJEGA:

Vrednost 22159 Frekvenca
1 DA 1956
2 NE 134
3 b.o. 10

V7.01F berete dnevne časopise ALI REDNO OZ. POGOSTO DELATE KAJ OD NASLEDNJEGA:

Vrednost 22258 Frekvenca
1 DA 1693
2 NE 386
3 b.o. 21

V7.01G obiskujete sestanke političnih organizacij ALI REDNO OZ. POGOSTO DELATE KAJ OD NASLEDNJEGA:

Vrednost 22357 Frekvenca
1 DA 650
2 NE 1433
3 b.o. 17

V7.01H hodite o cerkev ALI REDNO OZ. POGOSTO DELATE KAJ OD NASLEDNJEGA:

Vrednost 22456 Frekvenca
1 DA 927
2 NE 1146
3 b.o. 27

V7.01I hodite na predavanja ALI REDNO OZ. POGOSTO DELATE KAJ OD NASLEDNJEGA:

Vrednost 22555 Frekvenca
1 DA 944
2 NE 1136
3 b.o. 20

V7.01J si izposojate knjige ALI REDNO OZ. POGOSTO DELATE KAJ OD NASLEDNJEGA:

Vrednost 22654 Frekvenca
1 DA 706
2 NE 1379
3 b.o. 15

V7.01K delujete kot funkcionar ALI REDNO OZ. POGOSTO DELATE KAJ OD NASLEDNJEGA:

Vrednost 22753 Frekvenca
1 DA 293
2 NE 1801
3 b.o. 6

V7.01L ali ste član ZK ALI REDNO OZ. POGOSTO DELATE KAJ OD NASLEDNJEGA:

Vrednost 22852 Frekvenca
1 DA 198
2 NE 1895
3 b.o. 7

V7.02A vašega kraja ALI SE S SVOJIMI PRIJATELJI, ZNANCI ALI SORODNIKI KDAJ POGOVARJATE O PROBLEMIH...

Vrednost 22951 Frekvenca
1 pogosto 555
2 včasih 1145
3 redko, nikoli 394
4 b.o. 6

V7.02B vaše občine ALI SE S SVOJIMI PRIJATELJI, ZNANCI ALI SORODNIKI KDAJ POGOVARJATE O PROBLEMIH...

Vrednost 23050 Frekvenca
1 pogosto 395
2 včasih 1108
3 redko, nikoli 586
4 b.o. 11

V7.02C Slovenije ALI SE S SVOJIMI PRIJATELJI, ZNANCI ALI SORODNIKI KDAJ POGOVARJATE O PROBLEMIH...

Vrednost 23149 Frekvenca
1 334
2 1044
3 702
4 20

V7.02D Jugoslavije ALI SE S SVOJIMI PRIJATELJI, ZNANCI ALI SORODNIKI KDAJ POGOVARJATE O PROBLEMIH...

Vrednost 23248 Frekvenca
1 319
2 1045
3