Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji, 1997: Drugi del

Basic Study Information

ADP - IDNo: CESTE97
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_CESTE97_V1
Main author(s):
  • Kos, Drago
Co-workers:
  • Vehovar, Vasja
  • Kurdija, Slavko
  • Gruev, Marta
Data file producer:
CPS - Center za prostorsko sociologijo (Ljubljana; 1997)

Funding agency:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Project number:

no information

Series:
  • None/CESTE

    Javnomnenjska raziskava o cestah je bila prvič izvedena leta 1970, pred izgradnjo prve avtoceste v Sloveniji. V 90-ih letih, pred nameravano izgradnjo »cestnega križa«, ali »projekta stoletja«, kot so ga tudi imenovali, sta bili izvedeni še dve raziskavi o avtocestah. Anketirani izražajo mnenja o različnih vidikih pomena avtocest (funkcionalni, ekološki, družbeni), o konkretnih načrtovanih trasah, načinih financiranja graditve avtocest, varnosti v cestnem prometu, odgovorijo tudi na vprašanja o lastni mobilnosti in prometnih navadah. Prvi dve raziskavi sta bili izvedeni kot del raziskave Slovensko javno mnenje in vsebujeta še železni repertoar vprašanj SJM, kot so vprašanja o religiji, političnih dogajanjih, vrednotah. V vseh vprašalnikih je tudi običajen nabor socio-demografskih vprašanj.

Study Content

Keywords:

stanje cest v Sloveniji, podpora izgradnji avtocest, stališča o gradnji avtocest v Sloveniji, merila za gradnjo avtocest, dobre in slabe strani izgradnje avtocest, zasluge za začetek gradnje, prednostne smeri izgradnje avtocest, kriteriji za določanje prednosti, financiranje izgradnje, razlogi za spremembo trase avtocest, razlogi za prometne nesreče, bivalne razmere v bližini avtocest, zaupanje v akterje izgradnje avtocest, ocena obveščenosti v zvezi z izgradnjo, stališča do izplačevanja odškodnin prizadetim, viri informiranja o gradnji avtocest, upoštevanje interesov pri gradnji avtocest, upoštevanje meril pri gradnji avtocest, konkretne lokacije, avtomatsko negotovinsko plačevanje cestnine, uporaba prevoznih sredstev, število avtomobilov v gospodinjstvu, število prevoženih kilometrov na leto, varnost v prometu

Keywords ELSST:
CESTNI PROMET, PROMETNA VARNOST, DRUŽBENA STALIŠČA, ZADOVOLJSTVO, DRUŽBENA MOBILNOST, CESTA, NAČRTOVANJE PROMETA

Topic Classification CESSDA
TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
SPLOŠNO
VRSTNI RED GRADITVE
VPLIV NA OKOLJE
AKTERJI ODLOČANJA
KONKRETNE LOKACIJE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Namen raziskave je bil preveriti mnenje javnosti o nameravani graditvi določenih novih odsekov avtoceste. Poleg mnenj o konkretnih smereh graditve zvemo tudi, kaj si Slovenci mislijo o ustreznosti posameznih tras, posledicah graditve, varovanju okolja, koliko zaupajo akterjem graditve, prometni varnosti, načinih plačevanja cestnine in drugih vprašanjih povezanih z graditvijo avtocest.

Methodology


Collection date: junij 1997 - junij 1997
Date of production: 1997
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Ninamedia, d. o. o. - Organizacija za raziskovalno dejavnost, založništvo in distribucijo

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Za potrebe pričujoče raziskave je bila uporabljena polovica vzorca izbranih oseb, tako da je velikost ciljne populacije 1050 oseb. V vzorec je vključenih še pet razširitev (ekstenzij) na območjih, kjer so v prvi polovici leta 1997 potekale intenzivne priprave na gradnjo (Radovljica, Murska Sobota, Trebnje, Novo mesto in Koper; N=600). Realizirani vzorec N=1048+600=1648. Vzorčni okvir predstavljajo volilni imeniki.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: CESTE97 - Podatki za raziskavo CESTE97 [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 172
  • number of units: 1648

Variable list

KEYSTRNG

ID id

V1_01A o samostojnosti Slovenije

Value 31 Frequency
1 nikoli 115
2 redko 439
3 vcasih 676
4 pogosto 410
SYSMISS SYSMIS 8

KEYSTRNG

ID id

V1_01A o samostojnosti Slovenije

Value 3170 Frequency
1 nikoli 115
2 redko 439
3 vcasih 676
4 pogosto 410
SYSMISS SYSMIS 8

V1_01B o povezovanju Slovenije z Evropo

Value 4169 Frequency
1 nikoli 112
2 redko 362
3 vcasih 670
4 pogosto 502
SYSMISS SYSMIS 2

V1_01C o prometni varnosti v Sloveniji

Value 5168 Frequency
1 nikoli 42
2 redko 191
3 vcasih 505
4 pogosto 908
SYSMISS SYSMIS 2

V1_01D o gradnji novih avtocest v Sloveniji

Value 6167 Frequency
1 nikoli 91
2 redko 300
3 vcasih 603
4 pogosto 653
SYSMISS SYSMIS 1

V1_01E o varstvu clovekovih pravic v Sloveniji

Value 7166 Frequency
1 nikoli 137
2 redko 428
3 vcasih 559
4 pogosto 521
SYSMISS SYSMIS 3

V1_01F o varstvu okolja v Sloveniji

Value 8165 Frequency
1 nikoli 54
2 redko 312
3 vcasih 624
4 pogosto 655
SYSMISS SYSMIS 3

V1_02 KAKSNO JE PO VASEM MNENJU STANJE CEST V

Value 9164 Frequency
1 zelo slabo 322
2 slabo 1006
3 dobro 278
4 zelo dobro 7
9 ne vem 35

V1_03 IN KAKSNO JE STANJE CEST NA OBMOCJU VASE

Value 10163 Frequency
1 zelo slabo 410
2 slabo 834
3 dobro 376
4 zelo dobro 6
9 ne vem 22

V1_04 ALI PODPIRATE TA PROGRAM ALI MU NASPROTU

Value 11162 Frequency
1 zelo nasprotujem 26
2 nasprotujem 82
3 podpiram 1022
4 zelo podpiram 343
9 ne vem 174
SYSMISS SYSMIS 1

V1_05 V KOLIKSNI MERI STE SEZNANJENI S POTEKOM

Value 12161 Frequency
1 sploh nisem seznanjen 174
2 slabo sem seznanjen 806
3 dobro sem seznanjen 596
4 zelo dobro sem seznanjen 71
SYSMISS SYSMIS 1

V1_06 ALI SE NA SPLOSNO STRINJATE Z GLAVNIMI S

Value 13160 Frequency
1 sploh se ne strinjam 42
2 v glavnem se ne strinjam 179
3 v glavnem se strinjam 973
4 v celoti se strinjam 131
9 b.o. 322
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07A Sele z izgradnjo avtocestnega sistema bo

Value 14159 Frequency
1 sploh ne soglasam 34
2 ne soglasam 208
3 soglasam 1063
4 povsem soglasam 232
9 b.o. neodlocen 110
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07B Zaradi neugodnih ekoloskih posledic je t

Value 15158 Frequency
1 sploh ne soglasam 77
2 ne soglasam 589
3 soglasam 626
4 povsem soglasam 180
9 b.o. neodlocen 175
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07C Nove avtoceste bodo koristile predvsem t

Value 16157 Frequency
1 sploh ne soglasam 126
2 ne soglasam 777
3 soglasam 536
4 povsem soglasam 107
9 b.o. neodlocen 101
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07D Slovenske avtoceste bodo koristile predv

Value 17156 Frequency
1 sploh ne soglasam 119
2 ne soglasam 731
3 soglasam 584
4 povsem soglasam 119
9 b.o. neodlocen 94
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07E Avtoceste potrebujemo predvsem zaradi no

Value 18155 Frequency
1 sploh ne soglasam 33
2 ne soglasam 236
3 soglasam 1001
4 povsem soglasam 294
9 b.o. neodlocen 83
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07F Namesto gradnje avtocest bi morali najpr

Value 19154 Frequency
1 sploh ne soglasam 29
2 ne soglasam 483
3 soglasam 834
4 povsem soglasam 216
9 b.o. neodlocen 85
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07G Izboljsati bi morali predvsem povezave o

Value 20153 Frequency
1 sploh ne soglasam 8
2 ne soglasam 184
3 soglasam 1181
4 povsem soglasam 214
9 b.o. neodlocen 59
SYSMISS SYSMIS 2

V1_07H Omejiti je treba narascanje cestnega pro

Value 21152 Frequency
1 sploh ne soglasam 180
2 ne soglasam 920
3 soglasam 338
4 povsem soglasam 82
9 b.o. neodlocen 127
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07I Hitro narascanje stevila avtomobilov je

Value 22151 Frequency
1 sploh ne soglasam 66
2 ne soglasam 521
3 soglasam 771
4 povsem soglasam 149
9 b.o. neodlocen 139
SYSMISS SYSMIS 2

V1_07J Novih avtocest ne potrebujemo, zadoscala

Value 23150 Frequency
1 sploh ne soglasam 271
2 ne soglasam 920
3 soglasam 303
4 povsem soglasam 73
9 b.o. neodlocen 79
SYSMISS SYSMIS 2

V1_07K Namesto gradnje avtocest bi morali prej

Value 24149 Frequency
1 sploh ne soglasam 143
2 ne soglasam 776
3 soglasam 431
4 povsem soglasam 115
9 b.o. neodlocen 182
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07L Se tako udoben in hiter zelezniski prevo

Value 25148 Frequency
1 sploh ne soglasam 82
2 ne soglasam 366
3 soglasam 847
4 povsem soglasam 250
9 b.o. neodlocen 101
SYSMISS SYSMIS 2

V1_07M Avtoceste so predrage, denar bi bilo bol

Value 26147 Frequency
1 sploh ne soglasam 135
2 ne soglasam 916
3 soglasam 360
4 povsem soglasam 66
9 b.o. neodlocen 168
SYSMISS SYSMIS 3

V1_07N Bolje bi bilo graditi avtoceste brez tuj

Value 27146 Frequency
1 sploh ne soglasam 137
2 ne soglasam 724
3 soglasam 528
4 povsem soglasam 90
9 b.o. neodlocen 166
SYSMISS SYSMIS 3

V1_07O Bolje bi bilo graditi pocasneje, ker bi

Value 28145 Frequency
1 sploh ne soglasam 127
2 ne soglasam 691
3 soglasam 591
4 povsem soglasam 91
9 b.o. neodlocen 146
SYSMISS SYSMIS 2

V1_07P Avtoceste v Sloveniji naj gradijo domaca

Value 29144 Frequency
1 sploh ne soglasam 72
2 ne soglasam 377
3 soglasam 817
4 povsem soglasam 283
9 b.o. neodlocen 98
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07R Pri gradnji avtocest je treba vsekakor z

Value 30143 Frequency
1 sploh ne soglasam 115
2 ne soglasam 647
3 soglasam 652
4 povsem soglasam 100
9 b.o. neodlocen 132
SYSMISS SYSMIS 2

V1_07S V pripravo programa in nacrtovanja avtoc

Value 31142 Frequency
1 sploh ne soglasam 69
2 ne soglasam 423
3 soglasam 850
4 povsem soglasam 184
9 b.o. neodlocen 119
SYSMISS SYSMIS 3

V1_08A varovanju naravnega okolja

Value 32141 Frequency
0 1
1 1
5 15
7 1
10 169
12 1
15 32
20 495
21 1
25 58
30 244
33 1
35 8
40 141
43 1
45 2
50 185
60 45
70 17
75 3
80 23
90 2
96 1
100 30
310 1
999 76
SYSMISS 94

V1_08B razvoju kraja

Value 33140 Frequency
0 1
1 2
3 1
4 1
5 51
6 1
8 2
10 367
12 1
15 63
17 1
18 3
20 547
24 1
25 42
30 174
35 3
40 38
44 1
50 51
60 10
70 4
80 7
85 1
100 17
999 55
SYSMISS 203

V1_08C neposredno prizadetim

Value 34139 Frequency
0 1
1 2
2 2
3 2
4 1
5 84
10 531
13 1
15 63
20 430
22 3
25 29
30 81
33 1
35 2
40 19
50 24
60 1
80 1
100 4
999 55
SYSMISS 311

V1_08D ceni gradnje

Value 35138 Frequency
0 2
1 1
3 1
4 2
5 84
8 1
10 427
12 1
15 68
17 1
18 1
20 493
24 2
25 49
30 104
35 3
40 21
50 18
60 3
70 2
75 1
100 1
999 55
SYSMISS 307

V1_08E prometni ustreznosti

Value 36137 Frequency
1 1
5 48
10 248
15 44
16 2
19 1
20 487
22 1
25 54
30 220
33 1
35 15
40 104
50 117
55 1
60 19
70 13
80 8
90 3
100 16
999 55
SYSMISS 190

V1_09A PRVA NAJPOMEMBNEJSA

Value 37136 Frequency
1 varnost prometa 1046
2 stroski gradnje 81
3 lepota in skladnost s pokrajino 45
4 povezati morajo vse vecje slovenske kr 90
5 povezati morajo Slovenijo z Evropo 81
6 izogibati se morajo naseljenim krajem 68
7 izogibati se morajo kmetijskim zemljis 119
8 izogibati se morajo neokrnjeni naravi 112
9 drugo 5
SYSMISS SYSMIS 1

V1_09B DRUGA NAJPOMEMBNEJSA

Value 38135 Frequency
1 varnost prometa 194
2 stroski gradnje 285
3 lepota in skladnost s pokrajino 143
4 povezati morajo vse vecje slovenske kr 262
5 povezati morajo Slovenijo z Evropo 195
6 izogibati se morajo naseljenim krajem 193
7 izogibati se morajo kmetijskim zemljis 209
8 izogibati se morajo neokrnjeni naravi 159
9 drugo 7
SYSMISS SYSMIS 1

V1_09C TRETJA NAJPOMEMBNEJSA

Value 39134 Frequency
1 varnost prometa 140
2 stroski gradnje 132
3 lepota in skladnost s pokrajino 142
4 povezati morajo vse vecje slovenske kr 242
5 povezati morajo Slovenijo z Evropo 235
6 izogibati se morajo naseljenim krajem 208
7 izogibati se morajo kmetijskim zemljis 278
8 izogibati se morajo neokrnjeni naravi 251
9 drugo 19
SYSMISS SYSMIS 1

V2_01A KOT PRVO BI MORALI ZGRADITI

Value 40133 Frequency
1 severovzhod: Stajerska - Avstrija - Ma 725
2 severozahod: Gorenjska - Avstrija - Ne 282
3 jugovzhod: Dolenjska - Hrvaska 319
4 jugozahod: Primorska - Italija 302
SYSMISS SYSMIS 20

V2_01B KOT DRUGO BI MORALI ZGRADITI

Value 41132 Frequency
1 severovzhod: Stajerska - Avstrija - Ma 344
2 severozahod: Gorenjska - Avstrija - Ne 624
3 jugovzhod: Dolenjska - Hrvaska 307
4 jugozahod: Primorska - Italija 350
SYSMISS SYSMIS 23

V2_01C KOT TRETJO BI MORALI ZGRADITI

Value 42131 Frequency
1 severovzhod: Stajerska - Avstrija - Ma 294
2 severozahod: Gorenjska - Avstrija - Ne 451
3 jugovzhod: Dolenjska - Hrvaska 479
4 jugozahod: Primorska - Italija 399
SYSMISS SYSMIS 25

V2_01D KOT CETRTO BI MORALI ZGRADITI

Value 43130 Frequency
1 severovzhod: Stajerska - Avstrija - Ma 263
2 severozahod: Gorenjska - Avstrija - Ne 265
3 jugovzhod: Dolenjska - Hrvaska 520
4 jugozahod: Primorska - Italija 576
SYSMISS SYSMIS 24

V2_02A KOT PRVI VIDIK PRI IZGRADNJI BI MORALI U

Value 44129 Frequency
1 ki so sedaj prometno najbolj obremenje 780
2 kjer so sedaj ceste najslabse 200
3 kjer je sedaj najvec prometnih nesrec 368
4 ob katerih so sedaj bivalne razmere na 40
5 ki so najpomembnejsi za gospodarski ra 127
6 kjer je ze vse pripravljeno za gradnjo 100
9 ne vem 28
SYSMISS SYSMIS 5

V2_02B KOT DRUGI VIDIK PRI IZGRADNJI BI MORALI

Value 45128 Frequency
1 ki so sedaj prometno najbolj obremenje 274
2 kjer so sedaj ceste najslabse 317
3 kjer je sedaj najvec prometnih nesrec 386
4 ob katerih so sedaj bivalne razmere na 101
5 ki so najpomembnejsi za gospodarski ra 325
6 kjer je ze vse pripravljeno za gradnjo 201
9 ne vem 38
SYSMISS SYSMIS 6

V2_03 TEMPO GRADITVE AVTOCEST

Value 46127 Frequency
1 pospesiti 680
2 tako kot sedaj 708
3 upocasniti 101
9 ne vem 154
SYSMISS SYSMIS 5

V2_04A za posodobitev ostalih cest

Value 47126 Frequency
1 da 1041
2 ne 370
9 ne vem 235
SYSMISS SYSMIS 2

V2_04B za posodobitev zeleznice

Value 48125 Frequency
1 da 594
2 ne 700
9 ne vem 349
SYSMISS SYSMIS 5

V2_05 V CASU GRADNJE AVTOCEST BO NA VOLJO MANJ

Value 49124 Frequency
1 najprej zgradili avtoceste 735
2 najprej bi morali posodobiti zeleznice 78
3 posodobitev cest in zeleznic naj potek 715
9 ne vem 118
SYSMISS SYSMIS 2

V2_06A odsek Kranj-Radovljica Vrba

Value 50123 Frequency
1 vsak dan 48
2 nekajkrat tedensko 68
3 nekajkrat mesecno 175
4 nekajkrat letno 570
5 nikoli 426
9 ne vem 360
SYSMISS SYSMIS 1

V2_06B vzhodna ljubljanska obvoznica (Malence-S

Value 51122 Frequency
1 vsak dan 42
2 nekajkrat tedensko 85
3 nekajkrat mesecno 214
4 nekajkrat letno 520
5 nikoli 421
9 ne vem 363
SYSMISS SYSMIS 3

V2_06C Ljubljana-Celje

Value 52121 Frequency
1 vsak dan 9
2 nekajkrat tedensko 58
3 nekajkrat mesecno 179
4 nekajkrat letno 802
5 nikoli 320
9 ne vem 279
SYSMISS SYSMIS 1

V2_06D Maribor-Ptuj-Gruskovje (Zagreb)

Value 53120 Frequency
1 vsak dan 3
2 nekajkrat tedensko 23
3 nekajkrat mesecno 80
4 nekajkrat letno 559
5 nikoli 577
9 ne vem 402
SYSMISS SYSMIS 4

V2_06E Slovenska Bistrica- Ptuj-Ormoz

Value 54119 Frequency
1 vsak dan 4
2 nekajkrat tedensko 20
3 nekajkrat mesecno 75
4 nekajkrat letno 522
5 nikoli 576
9 ne vem 449
SYSMISS SYSMIS 2

V2_06F Maribor-Murska Sobota (madzarska meja)

Value 55118 Frequency
1 vsak dan 6
2 nekajkrat tedensko 34
3 nekajkrat mesecno 100
4 nekajkrat letno 606
5 nikoli 527
9 ne vem 372
SYSMISS SYSMIS 3

V2_06G Ljubljana-Novo mesto-Obrezje (Zagreb)

Value 56117 Frequency
1 vsak dan 58
2 nekajkrat tedensko 114
3 nekajkrat mesecno 206
4 nekajkrat letno 544
5 nikoli 389
9 ne vem 332
SYSMISS SYSMIS 5

V2_06H Nova Gorica-Ajdovscina- Razdrto/Logatec

Value 57116 Frequency
1 vsak dan 9
2 nekajkrat tedensko 42
3 nekajkrat mesecno 165
4 nekajkrat letno 741
5 nikoli 378
9 ne vem 310
SYSMISS SYSMIS 3

V2_06I Sezana-Fernetici (Trst)

Value 58115 Frequency
1 vsak dan 4
2 nekajkrat tedensko 29
3 nekajkrat mesecno 161
4 nekajkrat letno 667
5 nikoli 439
9 ne vem 347
SYSMISS SYSMIS 1

V2_06J Divaca-Koper

Value 59114 Frequency
1 vsak dan 13
2 nekajkrat tedensko 59
3 nekajkrat mesecno 190
4 nekajkrat letno 739
5 nikoli 348
9 ne vem 298
SYSMISS SYSMIS 1

V2_06K Koper-Lucija

Value 60113 Frequency
1 vsak dan 52
2 nekajkrat tedensko 59
3 nekajkrat mesecno 122
4 nekajkrat letno 750
5 nikoli 359
9 ne vem 305
SYSMISS SYSMIS 1

V2_07 KJE DOBIVA INFORMACIJE?

Value 61112 Frequency
1 casopisi, tv, radio 1362
2 prijatelji 115
3 od politicnih kolegov 12
4 od pripravljalcev nacrta 17
5 opazil sem dela na terenu 44
6 ze dolgo ve za to 28
7 ne ve 30
9 v kraju ni gradnje 37
SYSMISS SYSMIS 3

V2_08A SENTILJ-PESNICA

Value 62111 Frequency
1 vsak dan 6
2 nekajkrat tedensko 24
3 nekajkrat mesecno 95
4 nekajkrat letno 592
5 nikoli 785
9 ne vem 145
SYSMISS SYSMIS 1

V2_08B HOCE-ARJA VAS

Value 63110 Frequency
1 vsak dan 6
2 nekajkrat tedensko 42
3 nekajkrat mesecno 164
4 nekajkrat letno 686
5 nikoli 608
9 ne vem 139
SYSMISS SYSMIS 3

V2_08C TOMACEVO-SMARTINSKA C.

Value 64109 Frequency
1 vsak dan 30
2 nekajkrat tedensko 104
3 nekajkrat mesecno 201
4 nekajkrat letno 433
5 nikoli 661
9 ne vem 218
SYSMISS SYSMIS 1

V2_08D RAZDRTO-DIVACA

Value 65108 Frequency
1 vsak dan 5
2 nekajkrat tedensko 49
3 nekajkrat mesecno 172
4 nekajkrat letno 712
5 nikoli 521
9 ne vem 188
SYSMISS SYSMIS 1

V2_08E DIVACA-SEZANA

Value 66107 Frequency
1 vsak dan 4
2 nekajkrat tedensko 44
3 nekajkrat mesecno 163
4 nekajkrat letno 665
5 nikoli 565
9 ne vem 206
SYSMISS SYSMIS 1

V2_08F SELO-SEMPETER

Value 67106 Frequency
1 vsak dan 4
2 nekajkrat tedensko 30
3 nekajkrat mesecno 95
4 nekajkrat letno 514
5 nikoli 763
9 ne vem 241
SYSMISS SYSMIS 1

V2_09A SENTILJ-PESNICA

Value 68105 Frequency
1 zelo slabo 5
2 slabo 36
3 dobro 539
4 zelo dobro 159
9 ne vem 906
SYSMISS SYSMIS 3

V2_09B HOCE-ARJA VAS

Value 69104 Frequency
1 zelo slabo 7
2 slabo 105
3 dobro 661
4 zelo dobro 134
9 ne vem 738
SYSMISS SYSMIS 3

V2_09C TOMACEVO-SMARTINSKA C.

Value 70103 Frequency
1 zelo slabo 17
2 slabo 65
3 dobro 587
4 zelo dobro 94
9 ne vem 882
SYSMISS SYSMIS 3

V2_09D RAZDRTO-DIVACA

Value 71102 Frequency
1 zelo slabo 18
2 slabo 84
3 dobro 630
4 zelo dobro 155
9 ne vem 758
SYSMISS SYSMIS 3

V2_09E DIVACA-SEZANA

Value 72101 Frequency
1 zelo slabo 6
2 slabo 40
3 dobro 644
4 zelo dobro 155
9 ne vem 800
SYSMISS SYSMIS 3

V2_09F SELO-SEMPETER

Value 73100 Frequency
1 zelo slabo 11
2 slabo 43
3 dobro 476
4 zelo dobro 73
9 ne vem 1042
SYSMISS SYSMIS 3

V3_01A kadar naleti cesta na pomembno arheolosk

Value 7499 Frequency
1 da 1038
2 ne 326
9 ne vem 281
SYSMISS SYSMIS 3

V3_01B kadar bi bilo treba porusiti spomenisko

Value 7598 Frequency
1 da 905
2 ne 431
9 ne vem 308
SYSMISS SYSMIS 4

V3_01C kadar cesta razdeli kraj/naselje na dva

Value 7697 Frequency
1 da 1124
2 ne 337
9 ne vem 182
SYSMISS SYSMIS 5

V3_01D kadar se cesta povsem pribliza solam, bo

Value 7796 Frequency
1 da 1452
2 ne 112
9 ne vem 79
SYSMISS SYSMIS 5

V3_01E kadar naleti cesta na mocvirje, kjer gne

Value 7895 Frequency
1 da 947
2 ne 412
9 ne vem 284
SYSMISS SYSMIS 5

V3_01F kadar cesta naleti na kmetijska zemljisc

Value 7994 Frequency
1 da 1108
2 ne 336
9 ne vem 199
SYSMISS SYSMIS 5

V3_01G kadar cesta naleti na pomemben vir zalog

Value 8093 Frequency
1 da 1485
2 ne 70
9 ne vem 87
SYSMISS SYSMIS 6

V3_02 KAKO JE PO VASEM MNENJU BOLJE SPELJATI A

Value 8192 Frequency
1 cim blize naselij 332
2 cim bolj stran od naselij 1139
9 ne vem 175
SYSMISS SYSMIS 2

V3_03 ALI BO Z DOGRADITVIJO VEC PROMETNE VARNO

Value 8291 Frequency
1 zelo izboljsana 382
2 izboljsana 978
3 poslabsala 85
4 zelo poslabsala 10
5 ostala ista 54
9 ne vem 136
SYSMISS SYSMIS 3

V3_04 KATERI RAZLOG PROMETNIH NESREC NA NASIH

Value 8390 Frequency
1 cloveski faktor (voznja pod vplivom al 1332
2 slabe ceste 258
9 ne vem 53
SYSMISS SYSMIS 5

V3_05 KAJ BI BILO ZA VAS BOLJ SPREJEMLJIVO

Value 8489 Frequency
1 izkoristiti prometno ze obremenjeno do 948
2 cesto raje nacrtovali po se neokrnjeni 301
9 ne vem 392
SYSMISS SYSMIS 7

V4_01A vladi RS (vladni koaliciji)

Value 8588 Frequency
1 sploh ne zaupam 168
2 ne zaupam 462
3 zaupam 764
4 povsem zaupam 51
9 b.o. 198
SYSMISS SYSMIS 5

V4_01B opozicijskim strankam

Value 8687 Frequency
1 sploh ne zaupam 186
2 ne zaupam 672
3 zaupam 480
4 povsem zaupam 26
9 b.o. 279
SYSMISS SYSMIS 5

V4_01C Ministrstvu za promet in zveze

Value 8786 Frequency
1 sploh ne zaupam 102
2 ne zaupam 372
3 zaupam 890
4 povsem zaupam 58
9 b.o. 221
SYSMISS SYSMIS 5

V4_01D Ministrstvu za okolje in prostor

Value 8885 Frequency
1 sploh ne zaupam 88
2 ne zaupam 358
3 zaupam 917
4 povsem zaupam 66
9 b.o. 214
SYSMISS SYSMIS 5

V4_01E obcini

Value 8984 Frequency
1 sploh ne zaupam 111
2 ne zaupam 402
3 zaupam 855
4 povsem zaupam 90
9 b.o. 185
SYSMISS SYSMIS 5

V4_01F ekoloskim strankam, civilnim zdruzenjem

Value 9083 Frequency
1 sploh ne zaupam 106
2 ne zaupam 395
3 zaupam 804
4 povsem zaupam 82
9 b.o. 256
SYSMISS SYSMIS 5

V4_01G Druzbi za avtoceste v Republiki Slovenij

Value 9182 Frequency
1 sploh ne zaupam 89
2 ne zaupam 319
3 zaupam 887
4 povsem zaupam 102
9 b.o. 246
SYSMISS SYSMIS 5

V4_01H slovenskim gradbenim podjetjem

Value 9281 Frequency
1 sploh ne zaupam 69
2 ne zaupam 248
3 zaupam 1021
4 povsem zaupam 94
9 b.o. 209
SYSMISS SYSMIS 7

V4_01I planerskim, gradbenim strokovnjakom

Value 9380 Frequency
1 sploh ne zaupam 43
2 ne zaupam 216
3 zaupam 1059
4 povsem zaupam 97
9 b.o. 228
SYSMISS SYSMIS 5

V4_01J novinarjem, casopisnim, radijskim, TV ob

Value 9479 Frequency
1 sploh ne zaupam 122
2 ne zaupam 470
3 zaupam 764
4 povsem zaupam 74
9 b.o. 213
SYSMISS SYSMIS 5

V4_02 PRI GRADNJI AVTOCEST SE ODLOCA O VELIKIH

Value 9578 Frequency
1 sploh ne zaupam 189
2 v glavnem ne zaupam 500
3 v glavnem zaupam 751
4 povsem zaupam 27
9 ne vem 178
SYSMISS SYSMIS 3

V4_03 ALI PO VASEM MNENJU ODGOVORNE INSTITUCIJ

Value 9677 Frequency
1 da 445
2 ne 699
3 ne vem 498
SYSMISS SYSMIS 6

V4_04A Lastniki zemljisc in objektov (na trasah

Value 9776 Frequency
1 sploh ne soglasam 38
2 ne soglasam 354
3 soglasam 884
4 povsem soglasam 127
9 b.o. neodlocen 241
SYSMISS SYSMIS 4

V4_04B vladne stranke izrabljajo gradnjo avtoce

Value 9875 Frequency
1 sploh ne soglasam 27
2 ne soglasam 449
3 soglasam 737
4 povsem soglasam 176
9 b.o. neodlocen 255
SYSMISS SYSMIS 4

V4_04C ni denarja, ki bi ustrezno poplacal nave

Value 9974 Frequency
1 sploh ne soglasam 57
2 ne soglasam 532
3 soglasam 692
4 povsem soglasam 236
9 b.o. neodlocen 127
SYSMISS SYSMIS 4

V4_04D sklicevanje na varstvo okolja je velikok

Value 10073 Frequency
1 sploh ne soglasam 29
2 ne soglasam 440
3 soglasam 791
4 povsem soglasam 117
9 b.o. neodlocen 267
SYSMISS SYSMIS 4

V4_04E okoljevarstvenih interesov pri gradnji a

Value 10172 Frequency
1 sploh ne soglasam 17
2 ne soglasam 273
3 soglasam 904
4 povsem soglasam 199
9 b.o. neodlocen 251
SYSMISS SYSMIS 4

V4_04F mnoge kritike programa gradnje avtocest

Value 10271 Frequency
1 sploh ne soglasam 24
2 ne soglasam 378
3 soglasam 697
4 povsem soglasam 140
9 b.o. neodlocen 405
SYSMISS SYSMIS 4

V4_04G lastniki zemljisc zganjajo velik hrup za

Value 10370 Frequency
1 sploh ne soglasam 59
2 ne soglasam 497
3 soglasam 715
4 povsem soglasam 131
9 b.o. neodlocen 242
SYSMISS SYSMIS 4

V4_04H nevladne stranke nasprotujejo gradnji sa

Value 10469 Frequency
1 sploh ne soglasam 50
2 ne soglasam 465
3 soglasam 628
4 povsem soglasam 110
9 b.o. neodlocen 391
SYSMISS SYSMIS 4

V4_05 KDO PO VASEM MNENJU NAJBOLJ SCITI INTERE

Value 10568 Frequency
0 ne vem 345
1 vlada (ministrstva) 125
2 parlament 43
3 vladajoce stranke 33
4 Druzba za izgradnjo avtocest (DARS) 60
5 lokalne oblasti (obcina) 318
6 civilna zdruzenja (iniciative) 256
7 opozicijske stranke 56
8 nihce 389
9 drugi 19
SYSMISS SYSMIS 4

V4_06 ALI BI MORALI TISTI, KI BODO ZIVELI NEPO

Value 10667 Frequency
1 podpiram 794
2 ne podpiram 514
9 neodlocen 336
SYSMISS SYSMIS 4

V4_07 KAJ VAM JE OSEBNO BLIZJE?

Value 10766 Frequency
1 brez soglasja lastnika ne bi smeli por 974
2 dopustno je rusiti tudi brez soglasja 481
9 neodlocen 190
SYSMISS SYSMIS 3

V4_08 ALI SO ZAPORE CEST KOT PROTEST

Value 10865 Frequency
1 povsem sprejemljiva 151
2 sprejemljiva 641
3 nesprejemljiva 522
4 povsem nesprejemljiva 193
9 ne vem 137
SYSMISS SYSMIS 4

V4_09 ALI IMAJO PREBIVALCI KRAJA PRAVICO, DA P

Value 10964 Frequency
1 da 911
2 ne 409
9 ne vem 323
SYSMISS SYSMIS 5

V4_10 KDO NAJ PRESODI KONFLIKTE?

Value 11063 Frequency
1 republiski organi 240
2 obcinski organi 183
4 zbori krajanov 262
5 neodvisni domaci strokovnjaki 286
6 neodvisni tuji strokovnjaki 123
7 sodisce 331
9 ne vem 218
SYSMISS SYSMIS 5

V4_11 ALI NACRTOVALCI PREVERJAJO VSE VARIANTE?

Value 11162 Frequency
1 prav vse 293
2 le nekatere 883
3 le eno 104
4 nic 103
9 ne vem 261
SYSMISS SYSMIS 4

V4_12 ALI SE NACRTOVALCI PRILAGAJAJO KRAJANOM?

Value 11261 Frequency
1 sploh ne 158
2 le malo 687
3 da 488
4 v najvecji mozni meri 163
9 gradnja ni predvidena 146
SYSMISS SYSMIS 6

V5_01 ALI POZNATE POTEKE AVTOCESTNIH TRAS V VA

Value 11360 Frequency
1 zelo dobro poznam 123
2 dobro poznam 504
3 slabo poznam 461
4 sploh ne poznam 90
9 v blizini ni predvidena gradnja 459
SYSMISS SYSMIS 11

V5_02 KAKSEN JE VAS ODNOS GRADNJE?

Value 11459 Frequency
1 zelo podpiram gradnjo 182
2 podpiram gradnjo 674
3 neopredeljen 269
4 ne podpiram gradnje 28
5 sploh ne podpiram gradnje 5
9 ni predvidena gradnja 478
SYSMISS SYSMIS 12

V5_03 RADOVLJICA

Value 11558 Frequency
1 juzno od letalisca 80
2 severno od letalisca 56
9 ne vem 219
SYSMISS SYSMIS 1293

V5_04 TREBNJE

Value 11657 Frequency
1 dograditev obstojece ceste 117
2 v pobocje, dlje od Trebnjega 53
9 ne vem 210
SYSMISS SYSMIS 1268

V5_05 KOPER

Value 11756 Frequency
1 nad Dekani 81
2 pred Zusterno 26
9 ne vem 230
SYSMISS SYSMIS 1311

V5_06 OBALNA CESTA

Value 11855 Frequency
1 za Zusterno 34
2 pred Zusterno 90
9 ne vem 225
SYSMISS SYSMIS 1299

V5_07A PRVO NAJPOMEMBNEJSE MERILO PRI GRADNJI

Value 11954 Frequency
1 varnost prometa 920
2 stroski gradnje 75
3 lepota s pokrajino 59
4 izogibati se kmetijskim zemljiscem 102
5 izogibati se neokrnjeni naravi 82
6 2 v 4 pasovnica 75
7 drugo 6
9 ni predvidena gradnja 309
SYSMISS SYSMIS 20

V5_07B DRUGO NAJPOMEMBNEJSE MERILO PRI GRADNJI

Value 12053 Frequency
1 varnost prometa 142
2 stroski gradnje 364
3 lepota s pokrajino 189
4 izogibati se kmetijskim zemljiscem 317
5 izogibati se neokrnjeni naravi 200
6 2 v 4 pasovnica 101
7 drugo 5
9 ni predvidena gradnja 308
SYSMISS SYSMIS 22

V5_07C TRETJE NAJPOMEMBNEJSE MERILO PRI GRADNJI

Value 12152 Frequency
1 varnost prometa 126
2 stroski gradnje 199
3 lepota s pokrajino 198
4 izogibati se kmetijskim zemljiscem 221
5 izogibati se neokrnjeni naravi 335
6 2 v 4 pasovnica 199
7 drugo 38
9 ni predvidena gradnja 308
SYSMISS SYSMIS 24

V5_08A protihrupne ograje

Value 12251 Frequency
1 da 1480
2 ne 72
9 ne vem 87
SYSMISS SYSMIS 9

V5_08B prehodi za zivali

Value 12350 Frequency
1 da 1295
2 ne 174
9 ne vem 170
SYSMISS SYSMIS 9

V5_08C viadukti namesto nasipov

Value 12449 Frequency
1 da 957
2 ne 233
9 ne vem 449
SYSMISS SYSMIS 9

V5_08CC premaknitev trase

Value 12548 Frequency
1 da 565
2 ne 488
9 ne vem 585
SYSMISS SYSMIS 10

V5_08D ozji profil ceste

Value 12647 Frequency
1 da 269
2 ne 950
9 ne vem 420
SYSMISS SYSMIS 9

V5_08E omejitev hitrosti

Value 12746 Frequency
1 da 987
2 ne 458
9 ne vem 192
SYSMISS SYSMIS 11

V5_08F zascita pitne vode (podtalnice)

Value 12845 Frequency
1 da 1519
2 ne 34
9 ne vem 86
SYSMISS SYSMIS 9

V5_08G oblikovanje skladno z znacilnostmi pokra

Value 12944 Frequency
1 da 1219
2 ne 187
9 ne vem 231
SYSMISS SYSMIS 11

V5_08H nasipi za zascito kmetijskih zemljis

Value 13043 Frequency
1 da 1278
2 ne 142
9 ne vem 219
SYSMISS SYSMIS 9

V5_08I nadomestitev vseh prekinjenih povezav

Value 13142 Frequency
1 da 1207
2 ne 141
9 ne vem 290
SYSMISS SYSMIS 10

V5_08J omejitev nocnega tovornega prometa

Value 13241 Frequency
1 da 875
2 ne 503
9 ne vem 261
SYSMISS SYSMIS 9

V5_08K gradnja predorov namesto usekov

Value 13340 Frequency
1 da 958
2 ne 218
9 ne vem 461
SYSMISS SYSMIS 11

V5_08L drugo

Value 13439 Frequency
1 da 146
2 ne 392
9 ne vem 571
SYSMISS SYSMIS 539

V5_09 ALI STE SLISALI ZA NEGOTOVINSKO PLACEVAN

Value 13538 Frequency
1 da 1140
2 ne 506
SYSMISS SYSMIS 2

V5_10 KATERA OBLIKA POBIRANJA CEST. JE NAJBOLJ

Value 13637 Frequency
1 kot na primorski AC 807
2 pavsalno 96
3 avtomatsko 539
9 b.o. 203
SYSMISS SYSMIS 3

V6_01 SPOL

Value 13736 Frequency
1 moski 807
2 zenski 840
SYSMISS SYSMIS 1

V6_02 KATEREGA LETA STE BILI ROJENI?

Value 13835 Frequency
7 1
8 2
9 2
11 2
12 1
13 3
14 1
15 1
17 2
18 3
19 4
20 8
21 9
22 5
23 11
24 13
25 12
26 10
27 14
28 17
29 17
30 23
31 22
32 16
33 18
34 10
35 24
36 27
37 23
38 22
39 18
40 25
41 27
42 31
43 27
44 21
45 27
46 25
47 42
48 44
49 38
50 43
51 30
52 31
53 27
54 32
55 49
56 33
57 43
58 25
59 32
60 39
61 37
62 29
63 34
64 27
65 33
66 27
67 25
68 27
69 36
70 38
71 22
72 34
73 42
74 36
75 41
76 40
77 41
78 27
79 15
80 1
81 1
SYSMISS 3

V6_03 NAVEDITE ZADNJO SOLO, KI STE JO KONCALI,

Value 13934 Frequency
1 nedokoncana osnovna sola 52
2 dokoncana osnovna sola 281
3 nedokoncana strokovna ali srednja sola 64
4 dokoncana 2 ali 3-letna strokovna sola 338
5 dokoncana 4-letna srednja sola 547
6 nedokoncana visja ali visoka sola 71
7 dokoncana 2-letna visja sola 146
8 dokoncana visoka sola, fakulteta, akad 141
9 b.o. 8

V6_04 DELOVNA AKTIVNOST?

Value 14033 Frequency
1 polno zaposlen (8 ur na dan) 763
2 zaposlen za skrajsan delovni cas (vec 39
3 zaposlen za manj kot 4 ure na dan 9
4 brezposeln, ne prejemam nadomestila, p 49
5 brezposeln, prejemam nadomestilo oz. p 54
6 nisem zaposlen, vendar prejemam invali 14
7 samozaposlen, samostojen podjetnik, ob 73
8 kmet, kmetica, dela na kmetiji 56
9 upokojenec, z dodatno zaposlitvijo 38
10 upokojenec, brez dodatne zaposlitve 306
11 gospodinja, hisna opravila 48
12 vajenec, dijak, student 169
13 ostali delovno neaktivni 6
14 priloznostno zaposlen 17
99 brez odgovora 7

V6_05 KM DO SOLE, SLUZBE?

Value 14132 Frequency
1 do 5 km 523
2 5-10km 208
3 10-20km 160
4 20-30km 89
5 nad 30km 143
9 ne hodi... 523
SYSMISS SYSMIS 2

V6_06 IMATE VOZNISKO DOVOLJENJE?

Value 14231 Frequency
1 da 1258
2 ne 390

V6_07 KOLIKLO KM PREVOZITE LETNO?

Value 14330 Frequency
1 do 5000 km 257
2 5000-10000km 285
3 10000-20000km 334
4 20000-30000km 176
5 nad 30000km 143
9 ne vozi 85
SYSMISS SYSMIS 368

V6_08 PREVOZNO SREDSTVO?

Value 14429 Frequency
1 pes 165
2 kolo 49
3 avto 713
4 avtobus 189
5 vlak 24
9 izlocilno 503
SYSMISS SYSMIS 5

V6_09 KAKSEN JE VAS ZAKONSKI STAN?

Value 14528 Frequency
1 porocen/a 973
2 izvenzakonska skupnost 112
3 vdovec/a 128
4 razvezan/a 47
5 samski/a, nikoli nisem bil/a porocen/a 386
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10 V KAKSNEM STANOVANJEM ZIVITE?

Value 14627 Frequency
1 lastna hisa 843
2 lastno stanovanje 331
3 najemno stanovanje 115
4 stanuje brez placevanja najemnine 335
5 drugo 16
9 b.o. 8

V6_11A vikend hiso

Value 14726 Frequency
1 da 303
2 ne 1337
SYSMISS SYSMIS 8

V6_11B osebni avto do 1100 ccm

Value 14825 Frequency
1 da 520
2 ne 1118
SYSMISS SYSMIS 10

V6_11C osebni avto od 1101 do 1800 ccm

Value 14924 Frequency
1 da 916
2 ne 722
SYSMISS SYSMIS 10

V6_11D osebni avto 1801 in vec ccm

Value 15023 Frequency
1 da 208
2 ne 1429
SYSMISS SYSMIS 11

V6_11E telefon

Value 15122 Frequency
1 da 1462
2 ne 177
SYSMISS SYSMIS 9

V6_11F stroj za pomivanje posode

Value 15221 Frequency
1 da 564
2 ne 1074
SYSMISS SYSMIS 10

V6_11G videorekorder

Value 15320 Frequency
1 da 855
2 ne 783
SYSMISS SYSMIS 10

V6_11H video kamero

Value 15419 Frequency
1 da 191
2 ne 1447
SYSMISS SYSMIS 10

V6_11I HI-FI aparaturo, glasbeni stolp

Value 15518 Frequency
1 da 938
2 ne 700
SYSMISS SYSMIS 10

V6_11J osebni racunalnik

Value 15617 Frequency
1 da 575
2 ne 1063
SYSMISS SYSMIS 10

V6_11K umetnine - slike, pohistvo skulpture, na

Value 15716 Frequency
1 da 352
2 ne 1285
SYSMISS SYSMIS 11

V6_11L knjiznico, ki ima vec kot 100 knjig

Value 15815 Frequency
1 da 647
2 ne 989
SYSMISS SYSMIS 12

V6_11M do 5 ha (vseh vrst) zemljisc

Value 15914 Frequency
1 da 700
2 ne 936
SYSMISS SYSMIS 12

V6_11N nad 5 ha

Value 16013 Frequency
1 da 176
2 ne 1459
SYSMISS SYSMIS 13

V6_11O stanovanje/a, hiso/e v katerih ne stanuj

Value 16112 Frequency
1 da 236
2 ne 1392
SYSMISS SYSMIS 20

V6_12 KATERI DRUZBENI SKUPINI - SLOJU ALI RAZR

Value 16211 Frequency
1 cisto spodnji 56
2 delavski 432
3 srednji 753
4 visji srednji 124
5 zgornji 14
7 zavrnil odgovor 66
8 ne vem 102
9 brez odgovora 98
SYSMISS SYSMIS 3

OKOLIS ANKETNI OKOLIS

Value 16310 Frequency
1 7
2 8
3 8
4 10
5 8
6 6
7 8
8 6
9 7
10 8
11 6
12 10
13 8
14 8
15 8
16 8
17 8
18 8
19 8
21 8
22 8
23 7
24 8
25 7
26 7
27 7
28 8
29 8
30 7
31 7
32 8
33 7
34 8
35 2
36 7
37 6
38 7
39 6
40 8
41 8
42 8
43 8
44 7
45 8
46 8
47 8
48 8
49 7
50 8
51 8
52 8
53 8
54 6
55 8
56 6
57 8
58 8
59 5
60 8
61 8
62 8
63 8
64 8
65 8
66 8
67 7
68 6
69 7
70 8
71 7
72 8
73 7
74 8
75 7
76 7
77 7
78 7
79 7
80 8
81 7
82 9
83 7
84 8
85 7
86 8
87 6
88 8
89 8
90 8
91 8
92 7
93 7
94 8
95 8
96 9
97 8
98 8
99 6
100 8
101 8
102 8
103 8
104 7
105 7
106 7
107 8
108 7
109 8
110 8
111 8
112 7
113 8
114 8
115 6
116 8
117 8
118 8
119 8
120 8
121 8
122 8
123 7
124 6
125 8
126 7
127 7
128 8
129 8
130 7
131 7
132 8
133 8
134 8
135 8
136 8
137 8
138 8
139 8
140 8
201 119
202 120
203 121
204 119
205 121

ZAPORST ZAPOREDNA STEVILKA ANKETIRANCA

OBCINA OBCINA

Value 1658 Frequency
1 7
2 8
3 8
8 16
9 15
10 8
11 21
12 8
13 8
17 8
21 8
23 24
26 8
30 8
32 7
34 7
36 8
38 7
39 8
40 46
41 16
43 18
44 8
46 17
48 10
50 46
51 7
52 17
53 8
54 8
55 8
57 8
58 16
59 7
60 7
61 143
63 15
65 7
69 8
70 65
71 8
73 8
74 1
76 7
79 8
80 126
81 9
84 23
85 131
89 8
90 48
92 6
94 7
96 16
97 8
99 7
102 134
103 16
104 7
106 8
108 8
110 15
111 8
112 8
113 13
114 8
117 8
118 8
120 8
122 8
123 7
126 6
128 8
129 7
130 159
131 8
133 14
134 8
139 8
142 7
144 16
145 16
146 8
201 10
259 1
270 9
SYSMISS 1

VELNAS Velikost naselja

Value 1667 Frequency
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas 315
2 vas, kraj (s solo, posto, trgovino), t 449
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 218
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 179
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalce 315
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljan 163
SYSMISS SYSMIS 9

STOB STOB

Value 1676 Frequency
1 1313
2 226
3 71
4 26
5 6
SYSMISS 6

CASTRA Cas trajanja razgovora

Value 1685 Frequency
1 do 45 minut 1310
2 45 minut do 1 ure 244
3 1 ura do 1,15 ure 67
4 1,15 do 1,30 ure 14
5 1,30 do 1,45 ure 8
6 1,45 do 2 ure 1
7 vec kot 2 uri 3
SYSMISS SYSMIS 1

DNE DATUM ANKETIRANJA

Value 1694 Frequency
1 166
2 88
3 23
4 40
5 68
6 36
7 167
8 105
9 31
10 43
11 30
12 38
13 41
14 64
15 27
16 15
17 25
18 36
19 53
20 69
21 84
22 36
23 24
24 22
25 13
26 8
27 19
28 13
29 23
30 45
31 191
SYSMISS 5

MESEC MESEC ANKETIRANJA

Value 1703 Frequency
5 213
6 1336
7 99

VZOREC vzorec

Value 1712 Frequency
1.00 populacija 1048.00
2.00 ekstenzija 600.00

RSTAR STAROST

Value 1721 Frequency
30.00 -- 30 453.00
45.00 30 - 45 501.00
60.00 46 - 60 440.00
99.00 61 -- 251.00
SYSMISS SYSMIS 3.00

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Kos, D. (2000). Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji, 1997: Drugi del [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: CESTE97. https://doi.org/10.17898/ADP_CESTE97_V1

COBISS.SI
Publication date: 2000
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si