Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji: Opis serije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CESTE
Glavni avtor(ji):
  • Kos, Drago
  • Toš, Niko
Izdelal datoteko podatkov:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Univerza v Ljubljani
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani

Kraj; datum:

Ljubljana, Slovenija; 2002, 1997, 1994, 1970

Finančna podpora:

ni podatka

Serija:
  • CESTE/Ceste

    Javnomnenjska raziskava o cestah je bila prvič izvedena leta 1970, pred izgradnjo prve avtoceste v Sloveniji. V 90-ih letih, pred nameravano izgradnjo »cestnega križa«, ali »projekta stoletja«, kot so ga tudi imenovali, sta bili izvedeni še dve raziskavi o avtocestah. Anketirani izražajo mnenja o različnih vidikih pomena avtocest (funkcionalni, ekološki, družbeni), o konkretnih načrtovanih trasah, načinih financiranja graditve avtocest, varnosti v cestnem prometu, odgovorijo tudi na vprašanja o lastni mobilnosti in prometnih navadah. Prvi dve raziskavi sta bili izvedeni kot del raziskave Slovensko javno mnenje in vsebujeta še železni repertoar vprašanj SJM, kot so vprašanja o religiji, političnih dogajanjih, vrednotah. V vseh vprašalnikih je tudi običajen nabor socio-demografskih vprašanj.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

družbeni pomen cest, funkcionalni pomen cest, ekološki vidik graditve cest, glavni viri onesnaževanja v okolju, cestno omrežje v Sloveniji, stanje cest v Sloveniji, podpora izgradnji avtocest, stališča o gradnji avtocest v Sloveniji, lastniki zemljišč, tempo graditve, pogostost uporabe obstoječih in načrtovanih avtocestnih odsekov, dobre in slabe strani izgradnje avtocest, zasluge za začetek gradnje, prednostne smeri izgradnje avtocest, kriteriji za določanje prednosti, razlogi za spremembo trase avtocest, ukrepi pri gradnji avtocest, gradnja predorov, pomen gradnje avtocest, ocena obveščenosti v zvezi z izgradnjo, zaupanje v akterje izgradnje avtocest, financiranje izgradnje, obveščenost o gradnji, upoštevanje interesov pri gradnji avtocest, upoštevanje meril pri gradnji avtocest, stališča do izplačevanja odškodnin prizadetim, avtomatsko brezgotovinsko plačevanje cestnine (sistem ABC), cestnina zastoji na slovenskih avtocestah, delovanje službe, pomoč - informacije, cena bencina, odnos do odprtja tujih bencinskih servisov na avtocestah, delo in delovni čas, vpliv avtoceste na organizacijo dela, vožnja v službo, bivalne razmere v bližini avtocest, teledelo, število avtomobilov v gospodinjstvu, število prevoženih kilometrov na leto, uporaba prevoznih sredstev, kraj potovanja, potovanja v tujino, poglavitni vzroki za potovanja, pogostost potovanj, navezanost na kraj, dnevne migracije, vozniške navade, varnost v prometu, razlogi za prometne nesreče, udeleženost v prometnih nesrečah, vrednote, samozavest, stanovanjski standard, javni promet in oddaljenost kraja anketiranca, prostočasne dejavnosti, uporaba telekomunikacijskih in informacijskih naprav, uporaba storitev, uporaba interneta, vzorci druženja, solidarnost, aktivizem, fatalizem, konformizem, kulturne aktivnosti, ocena stanja v slovenski družbi, levo desno v politiki, ugledna politična osebnost, strankarske preference, soglašanje z zakonom o občinah, lokalne volitve

Vsebinska področja CESSDA
TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - informacijska družba
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
POMEN CESTE
STALIŠČA V ZVEZI S SISTEMOM CESTNEGA OMREŽJA
PROSTOR
VARNOST
PROMETNE NESREČE
CESTNINE
ZASTOJI
VPLIV NA OKOLJE
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Večina vprašanj se nanaša le na naslovno temo, na koncu pa najdemo tudi nekatera zanimiva vprašanja o osebnih prepričanjih in kulturnih aktivnostih. Anketirani so izrazili stališča o družbenem, funkcionalnem, ekološkem, transportnem pomenu cest, o nameravani graditvi določenih novih odsekov avtoceste. Poleg mnenj o konkretnih smereh graditve zvemo tudi, kaj Slovenci mislijo o ustreznosti posameznih tras, posledicah graditve, varovanju okolja, koliko zaupajo akterjem graditve, prometni varnosti, načinih plačevanja cestnine in drugih vprašanjih povezanih z graditvijo avtocest ter dojemanje uporabnosti avtocestnega sistema v vsakdanjem življenju prebivalcev večjih mest in manjših naselij, ki ležijo v njihovi okolici. Podatki so lahko uporabni tudi za raziskave potovalnih navad. Tem sledijo vprašanja v zvezi z varnostjo v cestnem prometu; kako pomembna se jim zdi, kaj nanjo vpliva in kako bi jo izboljšali. Precej vprašanj se nanaša na mobilnost v slovenskem prostoru. V sklopu o vrednotah so postavljena vprašanja, ki merijo stopnjo konformizma in fatalizma vprašanih ter aktivnosti v prostem času. Demografska vprašanja (med drugim vključujejo tudi lastništvo, tip in starost avtomobila) zaključujejo vprašalnik.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1970,, 1994,, 1997 in, 2002
Čas izdelave: 2002, 1997, 1994, 1970
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Informacije niso na voljo.

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
CESTE

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
CESTE

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Toš, Niko (1997). Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990.
  2. Toš, N. (1999). VREDNOTE v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998.
  3. Toš, N. (2004). VREDNOTE v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2003.
  4. Švara, Sergio (2008). Vsebine anket SJM 1968 - 2008.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Podrobnejše informacije o dostopu najdete v opisu posamezne raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kos, D. in Toš, N. (2009). Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji: Opis serije [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: CESTE. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ceste/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si