Raba Interneta v Sloveniji (RIS): Anketa med šolskimi zavodi, 1999

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: RISZAV99
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_RISZAV99_V1
Glavni avtor(ji):
  • Vehovar, Vasja
Izdelal datoteko podatkov:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1999)

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo in šport

Serija:
  • RIS/Raba interneta v Sloveniji

    RIS je samonaročniški, akademski in neprofitni projekt Centra za metodologijo in informatiko znotraj Fakultete za družbene vede v okviru Univerze v Ljubljani. Fokus raziskovanja so družbene spremembe, ki nastajajo zaradi širitve Interneta in z njim povezanih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V okviru projekta se zbirajo, povezujejo in analizirajo podatki za relevanta področja interneta ter formirajo indikatorji interneta in kazalcev informacijske družbe. Projekt poteka od leta 1996, posamezni podprojekti raziskujejo rabo interneta v različnih sferah: v gospodinjstvih, podjetjih, šolskih zavodih in med uporabniki interneta (anketa, ki poteka po svetovnem spletu). RIS vzpostavlja longitudinalne podatke in zagotavlja mednarodno primerljivost podatkov in rezultatov. Posebna pozornost je posvečena metodologiji raziskovanja s pomočjo interneta s poudarkom na zbiranju podatkov za potrebe anketnega raziskovanja. Rezultati so javni, glavnina je dosegljiva na predstavitvenih straneh (http://www.ris.org/) projekta. Prav tako so javno dostopni prihodki in stroški projekta, morebitni presežki pa so namenjeni razvoju projekta v okviru poslanstva. Projekt RIS upošteva tajnost in zasebnost podatkov v skladu z veljavnimi kodeksi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Uporaba računalnikov, šolski zavodi, informacijska tehnologija, omrežje in dostopnost do interneta, uporaba interneta, elektronska pošta, ponudnik dostopa, ocena storitev ARNES, zadovoljstvo s ponudniki dostopa, zadovoljstvo s poznavanjem interneta, domača stran, vzroki za majhno izkoriščenost interneta

Ključne besede ELSST:
INTERNET, DOSTOP DO INTERNETA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE, RAČUNALNIŠKA PISMENOST, IZOBRAŽEVALNA USTANOVA

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Vsebinska področja ADP
dostop do interneta
uporaba interneta
odnos do interneta


Povzetek:

Zaradi zagotavljanja kontinuitete podatkov je v vprašalniku večina vprašanj, ki so bila postavljena v prejšnjih letih. Raziskava RIS "Anketa med šolskimi zavodi" poteka že od leta 1996. Leta 1998 je bil vprašalnik RIS precej razširjen. Vprašanja v prvih dveh letih so se nanašala v večji meri na tehnološke vidike uporabe interneta, v letu 1998 pa se je zanimanje raziskave razširilo na vsebinske poglede, na samo uporabo Interneta v šolah, težave, ki omejujejo njegovo uporabo in vire financiranja. Od leta 1998 naprej je vprašalnik razdeljen na dva dela, eden je namenjen ravnatelju, drugi osebi, ki se v zavodu ukvarja z računalniki. Večina vprašanj je enakih v obeh vprašalnikih.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 23. avgust 1999 - 1. november 1999
Čas izdelave: 1999
Država: Slovenija, Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: ni podatka
Populacija:

Vzgojno-izobraževalni zavodi v Sloveniji (vrtci, osnovne šole srednje šole, glasbene šole, dijaški domovi in posebni zavodi), do vključno srednješolske stopnje.

Izključeni:

Vrtci, ki spadajo k osnovnim šolam, podružnične osnovne šole, glasbene šole, ki spadajo k osnovnim šolam in oddelki srednjih šol, ki delujejo izven matične ustanove.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za metodologijo in informatiko

Tip vzorca:

Anketirani so bili vsi vzgojno izobraževalni zavodi, ki ustrezajo definiciji ciljne populacije. Iz baze vseh šolskih zavodov v Sloveniji, posredovane z Zavoda za šolstvo so bile izločene v glavnem podružnične enote. Ker baza ni bila ažurirana, so bile naknadno izločene še nekatere neustrezne (neobstoječe) enote. V vsak zavod sta bila poslana dva vprašalnika, oba naslovljena na ravnatelja/ico. Eden je bil namenjen za izpolnjevanje ravnatelja/ice, drugega pa naj bi ravnatelj/ica posredoval/a osebi, zadolženi za delo z računalniki.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa po pošti.

Uteževanje:

Klasične uteži niso bile formirane, zaradi posebnosti datoteke se nekatere spremenljivke uporablja kot uteži in sicer za izbor enot, ki so vključene v analizo pri posameznem vprašanju.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: RISZAV99 - Podatki raziskave RIS, Zavodi 1999 [datoteka podatkov], 1999

Format: prenosljiva datoteka

  • število spremenljivk: 243
  • število enot: 846

Spremenljivke

TIP_A tip ankete Anketa je bila naslovljena na?

Vrednost 13 Frekvenca
1 ravnatelj 425
2 ucitelj (racunalnicar) 421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

SIFRA99 Šifra raziskave 99 Šifra ustanove v raziskavi RIS, Zavodi 1999.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846

Vrednosti spremenljivk od 1001 do 6034

SIFRA98 Šifra raziskave 98 Šifra ustanove v raziskavi RIS, Zavodi 1998.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836

Vrednosti spremenljivk od 1001 do 6038

TIP_A tip ankete Anketa je bila naslovljena na?

Vrednost 1237 Frekvenca
1 ravnatelj 425
2 ucitelj (racunalnicar) 421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

SIFRA99 Šifra raziskave 99 Šifra ustanove v raziskavi RIS, Zavodi 1999.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846

Vrednosti spremenljivk od 1001 do 6034

SIFRA98 Šifra raziskave 98 Šifra ustanove v raziskavi RIS, Zavodi 1998.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836

Vrednosti spremenljivk od 1001 do 6038

TIP_USTA Tip ustanove Tip ustanove:

Vrednost 4234 Frekvenca
1 VRTEC 119
2 OSNOVNA ŠOLA 445
3 SREDNJA ŠOLA 155
4 DIJAŠKI DOM 40
5 NIŽJA GLASBENA ŠOLA 53
6 DRUGO 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

STPOSTE Številka pošte

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846

Vrednosti spremenljivk od 1000 do 9264

IMEPOSTE Ime pošte

STATUS1

Vrednost 7231 Frekvenca
1 345
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

STATUSX

Vrednost 8230 Frekvenca
846

DATUM1 Datum prejema formularja Datum prejma izpolnjene ankete

Vrednost 9229 Frekvenca
501
0109 29
0110 1
0111 2
0209 14
0309 21
0409 2
0410 1
0609 20
0709 12
0809 9
0909 11
1309 3
1409 32
1509 26
1609 11
1709 9
2009 11
2109 9
2209 6
2309 10
2408 1
2508 14
2608 24
2708 20
2709 2
279 1
289 3
3008 15
3009 1
3108 24
4 1

NEUSTR

Vrednost 10228 Frekvenca
SYSMISS 846
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

R1_A Funkcija v zavodu Najprej vprašanje o osebi, ki izpolnjuje anketo. Kakšna je vaša osnovna funkcija v zavodu?

Vrednost 11227 Frekvenca
1 direktor, ravnatelj 263
2 namestnik, pomočnik ravnatelja 16
3 drugi vodstveni delavec 3
4 pedagoški delavec 32
5 strokovni delavec 20
6 drugo 7
98 4
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R1_B Funkcija v zavodu 2 Najprej vprašanje o osebi, ki izpolnjuje anketo. Kakšna je vaša osnovna funkcija v zavodu? Drugi odgovor.

Vrednost 12226 Frekvenca
4 pedagoški delavec 4
5 strokovni delavec 1
SYSMISS 841
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5

Vrednosti spremenljivk od 4 do 5

R1X Funkcija v zavodu: drugo Najprej vprašanje o osebi, ki izpolnjuje anketo. Kakšna je vaša osnovna funkcija v zavodu? Drugo:

Vrednost 13225 Frekvenca
računalničar 3
računovodja 2
tajnica 1
vodja enote šole 1
SYSMISS 839

R2_A Oseba odgovorna za uporabo računalnikov Kdo se v vaš em zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo računalnikov?

Vrednost 14224 Frekvenca
1 posebej za to zadolžena oseba / organizator informacijskih dejavnosti 104
2 učitelj računalništva / informatike 78
3 en učitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 50
4 več učiteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 62
5 nihče posebej 21
6 kdo drug 28
98 2
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R2_B Oseba odgovorna za uporabo računalnikov 2 Kdo se v vaš em zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo računalnikov? Drug odgovor.

Vrednost 15223 Frekvenca
2 učitelj računalništva / informatike 7
3 en učitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 2
4 več učiteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 25
6 kdo drug 15
SYSMISS 797
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49

Vrednosti spremenljivk od 2 do 6

R2X Oseba odgovorna za uporabo računalnikov, Drugo Kdo se v vaš em zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo računalnikov? Drugo:

Vrednost 16222 Frekvenca
803
adm., rac. delavci 1
administrativni, pedagoški delavci 1
finančni administrativni delavec 1
iščemo učitelja z licenco 1
pedagoginja 1
pomočnik ravnatelja 2
pomočnik ravnatelja, tajnica 1
pomočnica ravnatelja 1
psiholog. vodja zdravstvene nege, soc. delavka 1
računalničarka, obenem je pomočnica ravnateljice 1
računovodja tajnik 1
računovodja, tajnica 2
računovodstvo, tajništvo 1
ravnatelj 5
ravnatelj, poleg drugih obveznosti 1
ravnatelj, pomočnik ravnatelja 1
ravnatelj, tajnica 1
ravnatelj/organizator inf. dejavnosti 1
ravnateljica 1
sam 1
sam tajnica,2 učitelja 1
servis po pogodbi 1
strokovna sodelavka 1
študentka računalništva 1
svetovalna delavka, pomočnica vzgojiteljice 1
svetovalni delavec 1
tajnica 1
tajnica, računovodja, pom.ravnateljice, ravnatelj 1
tajnice,računovodja,ravnatelj 1
tajnik 1
učitelj srednje šole 1
uprava 1
vzgojitelj 1
zunanji delavec in ravnatelj 1
zunanji sodelavec 2
zunanji sodelovec 1

R3A Sofinanciranje s strani MŠŠ Kako pomembni so za vaš zavod naslednji načini pridobivanja sredstev za nakup računalniške opreme (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

a) sofinanciranje s strani Ministrstva za šolstvo in šport

Vrednost 17221 Frekvenca
1 povsem nepomembno 3
2 2
3 14
4 20
5 zelo pomembno 297
6 ni mogoče 2
98 7
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R3B sponzorstvo podjetij Kako pomembni so za vaš zavod naslednji načini pridobivanja sredstev za nakup računalniške opreme (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

b) sponzorstvo podjetij

Vrednost 18220 Frekvenca
1 povsem nepomembno 54
2 48
3 79
4 25
5 zelo pomembno 50
6 ni mogoče 26
9 ne vem 2
98 61
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R3C pomoč občine Kako pomembni so za vaš zavod naslednji načini pridobivanja sredstev za nakup računalniške opreme (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

c) pomoč občine

Vrednost 19219 Frekvenca
1 povsem nepomembno 44
2 30
3 34
4 34
5 zelo pomembno 148
6 ni mogoče 18
9 ne vem 2
98 35
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R3D sofinanciranje učencev / staršev Kako pomembni so za vaš zavod naslednji načini pridobivanja sredstev za nakup računalniške opreme (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

d) sofinanciranje učencev / staršev

Vrednost 20218 Frekvenca
1 povsem nepomembno 115
2 44
3 33
4 13
5 zelo pomembno 14
6 ni mogoče 51
9 ne vem 6
98 69
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R3E prodaja izdelkov / storitev Kako pomembni so za vaš zavod naslednji načini pridobivanja sredstev za nakup računalniške opreme (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

e) prodaja izdelkov / storitev

Vrednost 21217 Frekvenca
1 povsem nepomembno 120
2 37
3 28
4 8
5 zelo pomembno 12
6 ni mogoče 61
9 ne vem 5
98 74
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R3F oddajanje računalniške učilnice Kako pomembni so za vaš zavod naslednji načini pridobivanja sredstev za nakup računalniške opreme (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

f) oddajanje računalniške učilnice / organiziranje tečajev računalništva

Vrednost 22216 Frekvenca
1 povsem nepomembno 83
2 54
3 65
4 14
5 zelo pomembno 15
6 ni mogoče 37
9 ne vem 9
98 68
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R3G oddajanje drugih prostorov Kako pomembni so za vaš zavod naslednji načini pridobivanja sredstev za nakup računalniške opreme (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

g) oddajanje drugih prostorov

Vrednost 23215 Frekvenca
1 povsem nepomembno 83
2 43
3 55
4 26
5 zelo pomembno 23
6 ni mogoče 33
9 ne vem 9
98 73
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R3H drugače (ocena) Kako pomembni so za vaš zavod naslednji načini pridobivanja sredstev za nakup računalniške opreme (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

h) drugače:

Vrednost 24214 Frekvenca
1 povsem nepomembno 20
2 2
3 2
4 3
5 zelo pomembno 2
6 ni mogoče 7
98 309
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R3HX drugače (odgovor) Kako pomembni so za vaš zavod naslednji načini pridobivanja sredstev za nakup računalniške opreme (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

h) drugače:

Vrednost 25213 Frekvenca
817
0 23
98 1
italijanske unije 1
sponzorstvo podjetnikov 1
sredstva šole 1
ustanovitelj (lj. škofija) 1
zzss 1

R4A zadovoljstvo z številom računalnikov Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

a) številom računalnikov

Vrednost 26212 Frekvenca
1 zelo nezadovoljni 15
2 24
3 143
4 124
5 zelo zadovoljni 37
98 2
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R4B zadovoljstvo z zmogljivostjo računalnikov Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

b) zmogljivostjo računalnikov

Vrednost 27211 Frekvenca
1 zelo nezadovoljni 5
2 42
3 107
4 135
5 zelo zadovoljni 44
9 ne vem 1
98 11
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R4C zadovoljstvo s programsko opremo Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

c) programsko opremo

Vrednost 28210 Frekvenca
1 zelo nezadovoljni 7
2 29
3 121
4 138
5 zelo zadovoljni 35
9 ne vem 2
98 13
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R4D zadovoljstvo z znanjem računalništva učiteljev Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

d) znanjem računalništva učiteljev

Vrednost 29209 Frekvenca
1 zelo nezadovoljni 20
2 75
3 161
4 62
5 zelo zadovoljni 15
98 12
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R5A število zaposlenih Kolikšno je v vašem zavodu število ...

a) zaposlenih (administrativnih, pedagoških in drugih delavcev)

Vrednost 30208 Frekvenca
1 1
4 2
8 1
10 1
11 1
12 4
13 2
14 3
15 5
16 3
17 5
18 4
19 2
20 7
21 3
22 2
23 4
24 6
25 7
26 4
27 5
28 3
29 2
30 13
31 2
32 3
33 6
34 4
35 4
36 2
37 7
38 5
39 1
40 7
41 3
42 2
43 4
44 4
45 10
46 1
47 5
48 4
49 2
50 10
51 4
52 7
53 5
54 5
55 3
56 4
57 6
58 4
59 2
60 9
61 3
62 3
63 6
64 5
65 7
66 4
67 2
68 2
70 8
71 2
72 1
73 1
75 3
76 2
78 1
79 3
80 6
82 5
83 1
85 1
90 3
92 1
93 1
96 1
98 5
100 3
101 1
102 1
107 1
112 1
115 1
120 1
121 1
125 1
127 1
132 1
134 1
140 1
146 1
149 1
156 1
212 1
300 1
998 18
9998 5
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9998

R5B število učencev Kolikšno je v vašem zavodu število ...

b) učencev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 19 do 9998

R6A število računalnikov, ki jih uporabljajo samo zaposleni Koliko računalnikov imate v vašem zavodu (lahko približno)?

a) računalnikov, ki jih uporabljajo samo zaposleni delavci, od tega ima

Vrednost 32206 Frekvenca
1 13
2 14
3 36
4 27
5 42
6 32
7 29
8 23
9 15
10 27
11 9
12 16
13 4
14 2
15 11
16 4
17 6
18 3
20 10
21 1
22 3
24 1
25 1
26 2
30 2
32 1
40 2
98 2
819 1
998 6
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 998

R6B število računalnikov, ki jih uporabljajo samo zaposleni, z dostopom do Internet Koliko računalnikov imate v vašem zavodu (lahko približno)?

b) računalnikov dostop do Interneta

Vrednost 33205 Frekvenca
0 39
1 74
2 44
3 43
4 31
5 22
6 16
7 9
8 8
9 3
10 12
11 3
12 3
13 1
14 1
15 3
16 1
17 3
20 4
21 1
22 1
24 1
30 1
98 5
998 15
999 1
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

R6C število računalnikov, ki jih uporabljajo samo učenci Koliko računalnikov imate v vašem zavodu (lahko približno)?

c) računalnikov, ki jih uporabljajo učenci, od tega ima

Vrednost 34204 Frekvenca
0 26
1 6
2 9
3 7
4 6
5 9
6 5
7 5
8 17
9 14
10 28
11 7
12 35
13 11
14 20
15 12
16 28
17 10
18 12
19 4
20 9
21 1
22 2
23 2
24 6
25 4
27 2
28 1
30 3
33 1
34 1
35 2
39 1
40 2
45 2
48 2
50 2
51 1
64 1
92 1
98 9
998 19
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 0 do 998

R6D število računalnikov, ki jih uporabljajo samo učenci z dostopom do Interneta Koliko računalnikov imate v vašem zavodu (lahko približno)?

d) računalnikov dostop do Interneta

Vrednost 35203 Frekvenca
0 72
1 51
2 19
3 2
4 4
5 6
6 1
7 1
8 8
9 7
10 10
11 4
12 20
13 11
14 16
15 8
16 14
17 7
18 5
19 5
20 4
21 1
22 1
25 3
27 1
30 2
32 2
35 2
36 1
40 1
45 1
48 2
50 1
80 1
98 16
998 34
999 1
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

R7A Pomembnost Interneta za izobraževalno dejavnost zavoda Kako pomemben je Internet (ocenite na lestvici od 1 do 5) ...

a) za izobraževalno dejavnost vašega zavoda:

Vrednost 36202 Frekvenca
1 povsem nepomemben 2
2 28
3 95
4 106
5 povsem pomemben 89
9 ne vem/ne poznam 10
98 15
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R7B Pomembnost Interneta za za administrativno in poslovno dejavnost Kako pomemben je Internet (ocenite na lestvici od 1 do 5) ...

b) za administrativno in poslovno dejavnost vašega zavoda:

Vrednost 37201 Frekvenca
1 povsem nepomemben 8
2 47
3 103
4 94
5 povsem pomemben 64
9 ne vem/ne poznam 9
98 20
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R8 Dostop do Interneta Ali ima vaš zavod dostop do Interneta?

Vrednost 38200 Frekvenca
1 DA, ima dostop 297
2 NE, vendar je v pripravi 14
3 NE, načrtujemo ga v naslednjih 12 mesecih 15
4 NE, vendar smo o tem že razmišljali 14
5 NE in o tem še nismo razmišljali (Če ste izbrali odgovor 5, nadaljujte na naslednji strani z vprašanjem 16!) 2
97 2
99 1
SYSMISS 501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

R8AA Koliko časa dostop že imate (leto) Koliko časa (kakršenkoli) dostop že imate?

a) Od leta

Vrednost 39199 Frekvenca
549
87 1
88 29
92 1
93 1
94 11
95 16
96 25
97 82
98 99
99 32

R8AB Koliko časa dostop že imate (mesec) Koliko časa (kakršenkoli) dostop že imate?

b) Od meseca

Vrednost 40198 Frekvenca
549
01 18
02 21
03 18
04 8
05 24
06 12
07 5
08 4
09 41
10 24
11 12
12 10
88 100

R9 Količina uporabe Interneta v nasl. letu Ali menite, da boste čez 12 mesecev v vašem zavodu uporabljali Internet v večji ali manjši meri kot sedaj (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

Vrednost 41197 Frekvenca
1 precej manjši 0
2 2
3 59
4 121
5 precej večji 123
6 sploh ne bomo uporabljali 1
9 ne vem 17
98 18
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
341

Vrednosti spremenljivk od 2 do 98

R10A Uporaba Interneta za oglaševanje in promocijo Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

a) oglaševanje in promocija

Vrednost 42196 Frekvenca
1 nikoli 79
2 včasih 105
3 pogosto 63
4 redno 43
9 ne vem 7
98 44
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
290

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R10B Uporaba Interneta za pridobivanje poslovnih informacij Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

b) pridobivanje poslovnih informacij

Vrednost 43195 Frekvenca
1 nikoli 10
2 včasih 113
3 pogosto 113
4 redno 72
9 ne vem 6
98 27
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R10C Uporaba Interneta za komuniciranje s šolskimi institucijami Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

c) komuniciranje s šolskimi institucijami(MŠŠ, ZRSŠ, CPI, ...)

Vrednost 44194 Frekvenca
1 nikoli 12
2 včasih 50
3 pogosto 93
4 redno 159
9 ne vem 1
98 26
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
314

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R10D Uporaba Interneta za komuniciranje z drugimi zavod Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

d) komuniciranje z drugimi zavodi, šolami v Sloveniji

Vrednost 45193 Frekvenca
1 nikoli 17
2 včasih 120
3 pogosto 111
4 redno 61
98 32
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R10E Uporaba Interneta za komuniciranje z drugimi zavod v tujini Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

e) komuniciranje z drugimi zavodi, šolami v tujini

Vrednost 46192 Frekvenca
1 nikoli 103
2 včasih 115
3 pogosto 56
4 redno 20
9 ne vem 7
98 40
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
294

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R10F Uporaba Interneta za komuniciranje s poslovnimi partnerji Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

f) komuniciranje s poslovnimi partnerji

Vrednost 47191 Frekvenca
1 nikoli 73
2 včasih 126
3 pogosto 75
4 redno 20
9 ne vem 9
98 38
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
294

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R10G Uporaba Interneta za izobraževanje zaposlenih Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

g) izobraževanje zaposlenih

Vrednost 48190 Frekvenca
1 nikoli 26
2 včasih 108
3 pogosto 121
4 redno 52
9 ne vem 6
98 28
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R10H Uporaba Interneta za izobraževanje učencev Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

h) izobraževanje učencev

Vrednost 49189 Frekvenca
1 nikoli 40
2 včasih 81
3 pogosto 107
4 redno 70
9 ne vem 9
98 34
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
298

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R10I Uporaba Interneta za sodelovanje učencev pri projektih Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

i) sodelovanje učencev pri projektih

Vrednost 50188 Frekvenca
1 nikoli 53
2 včasih 94
3 pogosto 96
4 redno 47
9 ne vem 8
98 43
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
290

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R10J Uporaba Interneta za predstavitev dejavnosti zavoda Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

j) predstavitev dejavnosti zavoda

Vrednost 51187 Frekvenca
1 nikoli 52
2 včasih 66
3 pogosto 70
4 redno 107
9 ne vem 8
98 38
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R10K Uporaba Interneta za druge namene (ocena) Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

k) drugo

Vrednost 52186 Frekvenca
1 nikoli 2
2 včasih 3
3 pogosto 3
4 redno 1
98 332
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R10KX Uporaba Interneta za druge namene (odgovor) Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

kx) drugo

Vrednost 53185 Frekvenca
839
0 5
odprta šola 1
stanje na ŽR 1

R11A Pogostost uporabe elektronske pošte Kako pogosto sami uporabljate ... ?

a) elektronsko pošto

Vrednost 54184 Frekvenca
1 vsak dan 97
2 nekajkrat tedensko 88
3 nekajkrat mesečno 66
4 redkeje 33
5 nikoli 21
9 nimam možnosti 17
98 19
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R11B Pogostost uporabe WWW strani Kako pogosto sami uporabljate ... ?

b) WWW strani

Vrednost 55183 Frekvenca
1 vsak dan 55
2 nekajkrat tedensko 105
3 nekajkrat mesečno 71
4 redkeje 44
5 nikoli 17
9 nimam možnosti 14
98 35
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R11C Pogostost uporabe drugih Internet storitev(ocena) Kako pogosto sami uporabljate ... ?

c) druge Internet storitve (ocena)

Vrednost 56182 Frekvenca
1 vsak dan 9
2 nekajkrat tedensko 37
3 nekajkrat mesečno 37
4 redkeje 78
5 nikoli 32
98 148
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R11CX Pogostost uporabe drugih Internet storitev (odprto): Kako pogosto sami uporabljate ... ?

cx) druge Internet storitve:

Vrednost 57181 Frekvenca
662
0 165
3 1
4 1
5 1
98 3
elektronske konference 1
ftp 5
ftp, irc 1
informativne 1
konference 3
od 1.9.99 1
tv, irc 1

R12 Zadovoljstvo s ponudnikom interneta V celoti gledano, kako ste zadovoljni z vašim ponudnikom dostopa do Interneta (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

Vrednost 58180 Frekvenca
1 povsem nezadovoljni 2
2 7
3 89
4 113
5 zelo zadovoljni 87
6 (še) nimamo ponudnika 10
9 ne vem 9
98 24
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R13_A Ponudnik dostopa do Interneta? Kdo je vaš ponudnik dostopa do Interneta?

Vrednost 59179 Frekvenca
1 ARNES 298
2 drugo 16
9 (še) nimamo ponudnika 12
98 15
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R13_B Ponudnik dostopa do Interneta(št. drugih) Kdo je vaš ponudnik dostopa do Interneta?(št. drugih)

Vrednost 60178 Frekvenca
2 drugo 14
SYSMISS 832
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14

Vrednosti spremenljivk od 2 do 2

R13X Ponudnik dostopa do Interneta (drugo)? Kdo je vaš ponudnik dostopa do Interneta? (drugo)

Vrednost 61177 Frekvenca
816
0 1
car d.o.o. 1
intec 1
kabel žirovnica 1
kks rotovž (kabelski sistem) 1
perftech bled 1
pirs trebnje 1
pošta 1
siol 19
telekom siol 1
unistar 1
zabra 1

R14A Pregled med aktivnostmi na Internetu med zaposlenimi Kakšen pregled ima vaš zavod nad aktivnostmi na Internetu (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

a) med zaposlenimi

Vrednost 62176 Frekvenca
1 nobenega pregleda 36
2 80
3 145
4 42
5 zelo podroben pregled 11
9 ne vem 14
98 13
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R14B Pregled med aktivnostmi na Internetu med učenci Kakšen pregled ima vaš zavod nad aktivnostmi na Internetu (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

b) med učenci

Vrednost 63175 Frekvenca
1 nobenega pregleda 47
2 63
3 87
4 55
5 zelo podroben pregled 18
9 ne vem 22
98 49
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R15A Zadovoljstvo s poznavanjem Interneta med zaposlenimi Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s poznavanjem Interneta (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

a) med zaposlenimi

Vrednost 64174 Frekvenca
1 zelo nezadovoljni 23
2 111
3 140
4 37
5 zelo zadovoljni 5
9 ne vem 16
98 9
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R15B Zadovoljstvo s poznavanjem Interneta med učenci Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s poznavanjem Interneta (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

b) med učenci

Vrednost 65173 Frekvenca
1 zelo nezadovoljni 16
2 46
3 109
4 70
5 zelo zadovoljni 11
9 ne vem 39
98 50
SYSMISS 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R16A Internet kor nadomestilo dosedanjemu načinu komuniciranja s šolskimi institucijami Bi v prihodnosti komuniciranje s pomočjo Interneta ali preko elektronske pošte lahko nadomestilo vaše dosedanje načine komuniciranja s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

a) s šolskimi institucijami (MŠŠ, ZRSŠ, CPI, ...)

Vrednost 66172 Frekvenca
1 NE, nikakor 16
2 19
3 84
4 152
5 DA, v celoti 59
9 ne vem 3
98 12
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R16B Internet kor nadomestilo dosedanjemu načinu komuniciranja z ostalimi zaposlenimi Bi v prihodnosti komuniciranje s pomočjo Interneta ali preko elektronske pošte lahko nadomestilo vaše dosedanje načine komuniciranja s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

b) z ostalimi zaposlenimi (interno komuniciranje)

Vrednost 67171 Frekvenca
1 NE, nikakor 72
2 81
3 102
4 51
5 DA, v celoti 10
9 ne vem 8
98 21
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R16C Internet kor nadomestilo dosedanjemu načinu komuniciranja s starši Bi v prihodnosti komuniciranje s pomočjo Interneta ali preko elektronske pošte lahko nadomestilo vaše dosedanje načine komuniciranja s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

c) s starši

Vrednost 68170 Frekvenca
1 NE, nikakor 112
2 110
3 71
4 16
5 DA, v celoti 4
9 ne vem 9
98 23
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R16D Internet kor nadomestilo dosedanjemu načinu komuniciranja z drugimi zavodi / šolami Bi v prihodnosti komuniciranje s pomočjo Interneta ali preko elektronske pošte lahko nadomestilo vaše dosedanje načine komuniciranja s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

d) z drugimi zavodi / šolami

Vrednost 69169 Frekvenca
1 NE, nikakor 7
2 33
3 137
4 123
5 DA, v celoti 24
9 ne vem 3
98 18
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
324

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R16E Internet kor nadomestilo dosedanjemu načinu komuniciranja z drugo (Ocena) Bi v prihodnosti komuniciranje s pomočjo Interneta ali preko elektronske pošte lahko nadomestilo vaše dosedanje načine komuniciranja s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

e) drugo (ocena)

Vrednost 70168 Frekvenca
1 NE, nikakor 4
3 4
4 2
5 DA, v celoti 4
98 331
SYSMISS 501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R16EX Internet kor nadomestilo dosedanjemu načinu komuniciranja z drugo (Odgovor) Bi v prihodnosti komuniciranje s pomočjo Interneta ali preko elektronske pošte lahko nadomestilo vaše dosedanje načine komuniciranja s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

ex) drugo (odgorov)

Vrednost 71167 Frekvenca
836
0 6
1 1
3 2
poslovni partnerji 1

R17A Vpliv pomanjkanja finančnih sredstev na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

a) pomanjkanje finančnih sredstev

Vrednost 72166 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 58
2 46
3 63
4 49
5 bistveno vpliva 93
9 ne vem 6
98 30
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R17B Vpliv pomanjkanje časa na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

b) pomanjkanje časa

Vrednost 73165 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 44
2 55
3 101
4 63
5 bistveno vpliva 42
9 ne vem 5
98 35
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R17C Vpliv nezadostne količine računalnikov na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

c) premalo računalnikov

Vrednost 74164 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 64
2 66
3 83
4 52
5 bistveno vpliva 47
9 ne vem 3
98 30
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R17D Vpliv slabe telefonske linije na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

d) slabe telefonske linije

Vrednost 75163 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 78
2 54
3 46
4 53
5 bistveno vpliva 81
9 ne vem 6
98 27
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R17E Vpliv počasne povezave do Interneta na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

e) počasna povezava do Interneta

Vrednost 76162 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 57
2 61
3 73
4 56
5 bistveno vpliva 45
9 ne vem 9
98 44
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R17F Vpliv pomanjkanja primernega prostora na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

f) ni primernega prostora

Vrednost 77161 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 98
2 64
3 61
4 36
5 bistveno vpliva 43
9 ne vem 3
98 40
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R17G Vpliv premalega znanja na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

g) premalo znanja

Vrednost 78160 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 26
2 49
3 91
4 89
5 bistveno vpliva 61
9 ne vem 3
98 26
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R17H Vpliv nezainteresiranosti učencev na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

h) nezainteresiranost učencev

Vrednost 79159 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 114
2 85
3 56
4 12
5 bistveno vpliva 4
9 ne vem 22
98 52
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R17I Vpliv nezainteresiranosti učiteljev na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

i) nezainteresiranost učiteljev

Vrednost 80158 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 49
2 61
3 112
4 54
5 bistveno vpliva 26
9 ne vem 9
98 34
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R17J Vpliv nezainteresiranosti vodstva na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

j) nezainteresiranost vodstva

Vrednost 81157 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 155
2 63
3 61
4 16
5 bistveno vpliva 6
9 ne vem 6
98 38
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R17K Vpliv v programih nepredvidenosti uporabe Interneta na njegovo neuporabo Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

k) v programih uporaba Interneta ni predvidena

Vrednost 82156 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 124
2 50
3 57
4 25
5 bistveno vpliva 20
9 ne vem 11
98 58
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R17L Vpliv nepotrebe po večji uporabi Interneta na njegovo neuporabo Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

l) ni potrebe po večji uporabi

Vrednost 83155 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 92
2 55
3 80
4 30
5 bistveno vpliva 8
9 ne vem 13
98 67
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R17M Vpliv drugih komponent na neuporabo Interneta (ocena) Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

m) drugo: (ocena)

Vrednost 84154 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 3
2 1
3 2
5 bistveno vpliva 3
98 336
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R17MX Vpliv drugih komponent na neuporabo Interneta (odgovor) Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

mx) drugo: (odgovor)

Vrednost 85153 Frekvenca
840
0 1
17 his 1
2 1
pomanjkanje telefonskih linij 1
premalo povezav z računalniki in Internetom 1
še nimamo dostopa 1

R18A Strinjanje s trditvijo: Internet je le izguba časa. Kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami, povezanimi z Internetom (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

a) Internet je le izguba časa / igranje.

Vrednost 86152 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 231
2 64
3 27
4 5
5 popolnoma se strinjam 1
9 ne vem 2
98 15
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R18B Strinjanje s trditvijo: Internet zbližuje ljudi. Kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami, povezanimi z Internetom (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

b) Internet zbližuje ljudi.

Vrednost 87151 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 21
2 58
3 121
4 67
5 popolnoma se strinjam 57
9 ne vem 4
98 17
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R18C Strinjanje s trditvijo: Slaba zaščita podatkov omogoča nevarnost njihove zlorabe. Kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami, povezanimi z Internetom (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

c) Zaradi slabe zaščite podatkov obstaja resna nevarnost njihove zlorabe.

Vrednost 88150 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 13
2 54
3 120
4 86
5 popolnoma se strinjam 43
9 ne vem 18
98 11
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R18D Strinjanje s trditvijo: Internet spodbuja osebno kreativnost. Kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami, povezanimi z Internetom (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

d) Internet spodbuja osebno kreativnost.

Vrednost 89149 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 8
2 27
3 144
4 93
5 popolnoma se strinjam 58
9 ne vem 6
98 9
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R18E Strinjanje s trditvijo: Pretirana uporaba lahko škoduje zdravju. Kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami, povezanimi z Internetom (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

e) Pretirana uporaba lahko škoduje zdravju.

Vrednost 90148 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 31
2 58
3 99
4 71
5 popolnoma se strinjam 60
9 ne vem 16
98 10
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R18F Strinjanje s trditvijo: Neoviran dostop do spornih vsebin ima lahko škodljive posledice. Kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami, povezanimi z Internetom (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

f) Neoviran dostop do spornih vsebin ima lahko škodljive posledice.

Vrednost 91147 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 14
2 46
3 85
4 90
5 popolnoma se strinjam 90
9 ne vem 9
98 11
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R18G Strinjanje s trditvijo: Uporabniki lahko postanejo zasvojeni. Kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami, povezanimi z Internetom (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

g) Uporabniki lahko postanejo zasvojeni.

Vrednost 92146 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 23
2 35
3 89
4 92
5 popolnoma se strinjam 85
9 ne vem 8
98 13
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R19A Zavod naj bi nudil otroku predvsem varstvo. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

a) varstvo

Vrednost 93145 Frekvenca
1 manj pomembno 58
2 40
3 81
4 60
5 bistveno 79
9 ne vem 4
98 23
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R19B Zavod naj bi nudil otroku predvsem vzgojo. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

b) vzgoja

Vrednost 94144 Frekvenca
1 manj pomembno 9
2 5
3 37
4 75
5 bistveno 202
9 ne vem 3
98 14
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R19C Zavod naj bi otroka naučil predvsem življenja v skupnosti. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

c) naučiti se življenja v skupnosti

Vrednost 95143 Frekvenca
1 manj pomembno 13
2 6
3 43
4 81
5 bistveno 180
9 ne vem 3
98 19
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R19D Zavod naj bi otroka naučil predvsem znanja naravoslovno-tehničnih ved. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

d) pridobitev znanja naravoslovno-tehničnih ved

Vrednost 96142 Frekvenca
1 manj pomembno 14
2 13
3 36
4 104
5 bistveno 158
9 ne vem 2
98 18
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R19E Zavod naj bi otroka naučil predvsem znanja družboslovnih ved. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

e) pridobitev znanja družboslovnih ved

Vrednost 97141 Frekvenca
1 manj pomembno 8
2 12
3 50
4 112
5 bistveno 139
9 ne vem 3
98 21
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R19F Zavod naj bi otroka naučil predvsem delati z računalnikom. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

f) delati z računalnikom

Vrednost 98140 Frekvenca
1 manj pomembno 16
2 11
3 81
4 126
5 bistveno 92
9 ne vem 2
98 17
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R19G Zavod naj bi otroka naučil uporabljati Internet. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

g) uporabljati Internet

Vrednost 99139 Frekvenca
1 manj pomembno 20
2 21
3 100
4 107
5 bistveno 74
9 ne vem 2
98 21
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R19H Zavod naj bi otroka naučil pridobitev ročnih spretnosti. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

h) pridobitev ročnih spretnosti / praktičnih znanj

Vrednost 100138 Frekvenca
1 manj pomembno 18
2 24
3 79
4 105
5 bistveno 95
9 ne vem 2
98 22
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R19I Zavod naj bi otroka naučil spoznavanje z umetnostjo in kulturo. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

i) spoznavanje z umetnostjo in kulturo

Vrednost 101137 Frekvenca
1 manj pomembno 6
2 9
3 65
4 132
5 bistveno 114
9 ne vem 1
98 18
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R19J Zavod naj bi otroka naučil športne vzgoje. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

j) športna vzgoja

Vrednost 102136 Frekvenca
1 manj pomembno 23
2 26
3 49
4 117
5 bistveno 107
9 ne vem 3
98 20
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R19K Zavod naj bi otroka naučil drugih stvari (ocena). Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

k) drugo: (ocena)

Vrednost 103135 Frekvenca
1 manj pomembno 2
3 5
4 5
5 bistveno 10
98 323
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

R19KX Zavod naj bi otroka naučil drugih stvari (odgovor). Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

kx) drugo: (odgovor)

Vrednost 104134 Frekvenca
826
0 8
98 3
glasbena vygoja 1
osebnostno rast 1
pozitivna samopodoba 1
prijazno otroštvo 1
razvijati mišljenje 1
rehabilitacijo 1
varnost 1
varnost, ljubezen, prijazen vrt 1
vzgoja za zdravje 1

R20A Slovenska država je optimalno poskrbela za razvoj Interneta. Kako močno se strinjate z nasledenjo trditvijo (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

Slovenska država je optimalno poskrbela za razvoj Interneta v šolskem sistemu.

Vrednost 105133 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 24
2 48
3 106
4 104
5 popolnoma se strinjam 38
9 ne vem 18
98 7
SYSMISS 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

PRIP_R Pripomba ravnatelja Pripomba ravnatelja

Vrednost 106132 Frekvenca
501
0 305
20.vprasanje pripomba: M.S.S.! 1
98 2
Bila je poslana v casu, ko je na soli najvec dela, zato je vrnjena z zamudo. 1
DOBRA! 1
Ko bomo imelo denar bomo racunalnisko ucilnico povezali, da bo z "kuterjem" lahko naenkrat delalo 12 racunalnikov. 1
Na nekatera vprasanja je bilo tezko odgovoriti. Anketa je bolj prilagojena solam, kot vrtcem, pri nas v vrtcu, otrokom lahko prikazemo sodoben nacin komuniciranja. Uporabo racunalnika pri dolocenih projektih sicer z otroki ne prakticiramo 1
Na nekatera vprasanja smo tezko objektivno odgovorili, ker smo racunovodska splosna sluzba os na napacnem podrocju 1
Opravicujem se,ker nisem takoj odgovoril na anketoze 2leti imamo predracun,da bi obnovili 20let staro telefonijo,a je vedno zmanjkalo denarja.Smo v tezjem polozaju kot kdajkoli,vendar se dogovarjamo,da bi tako tel. kot Int. uresnicili v letu2000 1
Pod 18: 5. trditev. Vecurno sedenje pred racunalnikom 1
Poskrbite, da bo Arnes omogocil dostop do interneta in elektronske poste tudi vrtcem ali kdo drugi 1
Se opravicujem zaradi zamude. Moram vas pohvaliti, da ste dosledni in vztrajni. 1
Upam, da se bo kaj premaknilo za OS, srednje so na boljsem. 1
Vprasanje st.20 bi se lahko nadaljevalo, kako je drzava poskrbela za moznosti uporabe interneta in opreme za dostop do njega. Imamo sistem in racunalnike v administraciji, malo pa jih imamo med ucitelji in vzgojitelji. 1
ali je smiselno uporabo racunalnika yreducirati na rabo interneta.vprasanje je cudno.ceprav je racunalnik pomemben,ima nemalo neyayeljenih ucinkov,vcaihpovecuje razdalje med ljudmi.ali je pomembno,da ze osnovnosolce povezujemo samo s telefonskimi imi 1
anket takih vrst je veliko, vcasih za ravnatelje vecjih sol on v casu prehajanja v devetletko tudi prevec! 1
anketa bi bila bolj objektivno izpolnjena, ce bi se pri nekaterih vprasanjih posvetovala z ucitelji in racunalnicarjem /npr. 10,12,14,15/ 1
anketa je odraz stanja v uvz 1
anketo sem fotokopiral. V primeru, da bi katera institucija zelela podobne podatke (kar se dogaja), jo bom napotil na vas naslov. 1
ce bi razdelili izpolnjievalce ankete na vrtce, os, zavode, ss ... bi ugotovili katero so z racunalnisko opremo torej tudi z internetom najslabse opremljeni 1
dodali bi lahko vprasaja o internih omrezjih, ki povezujejo vec racunalnikov in njihov dostop do interneta 1
internet storitvetelefon je zelo drag!! nekateri ucitelji so celo proti racunalnikom, proti internetu!! prostorske stiske (knjiznica na hodniku, svetovalna sluzba v bivsi vratarnici) 1
interneta nimamo, za otroke s tezkimi motnjami v dusevnem tazvoju ni smotern, ni mogoce odgovoriti na vprasanja pod st.19 1
iskreno se opravucujem za zamudo! 1
letno izpolnimo vsaj tri take ankete, toda taksni odzivi nam ne koristijo nimamo sredstev, smo podezelska sola s tremi podruznicami, na demogr. ogrozenem podr. 1
letos smo dobili rabljeni racunalnik, vendar ga nezanmo se uporabljati. Upamo, da bomo v tem solskem letu uspeli, da se naucimo delati z njim 1
menim, da je vprasalnik v vecji meri naravnan na solsko populacijo, zato je bilo na vprasanja vcasih tezko odgovoriti 1
nase podroje e ni pokrito s signalom za priklop na internet yato je anketa iypolnjena le s predvidevanji 1
nekatera vprasanja niso smiselna z moznimi odgovori 1
oddaljene sole ne morejo dobiti isdn, placujejo drazje impujze izven Ljubljane 1
potreboval bi celotnega racunalnicarja, ne le 45%! 1
predsolskih otrok ne spodbujamo k uporabi racunalnika 1
prevec vprasalnikov in anket 1
prikazite loceno dijaske domove, ki smo specifika. nimam pripomb! 1
pripravite locene za vrtce, os, ss, uni 1
prosim, nikar ne posiljajte vprasalnikov v zacetku solskega leta, ker smo ta moment preobremenjeni. Sicer nimam posebnih pripomb. 1
smo sola s tremi razlicnimi usmeritvami (zdravstvena, strojna, poslovna), ravnateljica je tik pred upokojitvijo, pomocnica intenzivno uporablja racunalnik in internet 1
v nasem zavodu nimamo povezavo z interentom! 1
vpogled v internet nimajo mnogi uitelji in uenci na dananjih telefonih 1
z dograditvijo dodatnih olskih prostorov med njimi tudi raunal. uilnice in s tem poveyave z internetom bomo zahtevali tudi delo s tem 1

DATUM2

Vrednost 107131 Frekvenca
516
0 1
0109 23
0111 1
0113 1
0209 25
0309 25
0409 1
0410 2
0509 1
0609 23
0709 6
0809 7
0810 1
0909 12
1 1
110 5
1309 10
1409 24
1509 29
1609 18
1709 8
2009 11
2109 7
2209 7
2309 8
2508 3
2608 18
2708 14
279 3
289 1
3008 18
3108 16

U1_A Funkcija osebe, ki izpolnjuje anketo. Najprej vprašanje o osebi, ki izpolnjuje anketo. Kakšna je vaša osnovna funkcija v zavodu?

Vrednost 108130 Frekvenca
1 direktor, ravnatelj 93
2 drugi vodstveni delavec 22
3 učitelj računalništva 124
4 drugi pedagoški delavec 44
5 strokovni delavec (Če ste izbrali odgovor 5, nadaljujte na naslednji strani z vprašanjem 29!) 15
6 drugo 26
98 6
SYSMISS 516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

U1_B Funkcija osebe, ki izpolnjuje anketo (drugi odgovor). Najprej vprašanje o osebi, ki izpolnjuje anketo. Kakšna je vaša osnovna funkcija v zavodu?

Vrednost 109129 Frekvenca
3 učitelj računalništva 5
4 drugi pedagoški delavec 8
6 drugo 10
SYSMISS 823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23

Vrednosti spremenljivk od 3 do 6

U1X Funkcija osebe, ki izpolnjuje anketo (odprto). Najprej vprašanje o osebi, ki izpolnjuje anketo. Kakšna je vaša osnovna funkcija v zavodu?

Vrednost 110128 Frekvenca
810
knjiznicar 1
org.inf.d. 1
organizator rac. dejavnosti 1
pisarniski referent 1
pripravnik 1
racunal. informatik 1
racunalnicar 5
racunalnicar organizator inf. dejavnosti 1
racunalnicar in pomocnik ravnatelja 1
racunalnicar, prof. mateh 1
racunalnikar 1
racunlnicar 1
racunovodja 3
svetovalna delavka 1
svetovalni delavec 1
svetovalno delo 1
tajnica 4
tajnica, racunovodja 1
tajnica] 1
tajnik 1
tajnik, pisarniski referent 1
učitelj, "učitelj racunalnicar" 1
učitelj matematike 1
vzdrževalec 1
vzdrževalec opreme 1
vzdrževalec programske in strojne opreme 1
vzgojiteljica 1

U2A število računalnikov, ki jih uporabljajo zaposleni delavci Koliko računalnikov imate v vašem zavodu (lahko približno)?

a)število računalnikov, ki jih uporabljajo samo zaposleni delavci, od tega ima

Vrednost 111127 Frekvenca
1 11
2 17
3 33
4 25
5 45
6 34
7 26
8 28
9 10
10 25
11 6
12 13
13 3
14 5
15 10
16 4
17 4
18 4
19 1
20 9
21 1
22 1
23 1
25 1
28 2
30 3
35 1
40 1
44 1
150 1
998 3
SYSMISS 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 998

U2B št. računalnikov, ki jih uporabljajo zaposleni delavci z dostopom do Interneta Koliko računalnikov imate v vašem zavodu (lahko približno)?

b)računalnikov dostop do Interneta

Vrednost 112126 Frekvenca
0 34
1 73
2 54
3 33
4 23
5 17
6 17
7 11
8 10
9 5
10 8
11 1
12 4
13 1
14 2
15 2
16 1
17 1
18 1
19 1
20 4
22 2
25 1
30 1
35 1
140 1
998 20
SYSMISS 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329

Vrednosti spremenljivk od 0 do 998

U2C št. računalnikov, ki jih uporabljajo učenci Koliko računalnikov imate v vašem zavodu (lahko približno)?

c)računalnikov, ki jih uporabljajo učenci, od tega ima

Vrednost 113125 Frekvenca
0 17
1 9
2 8
3 3
4 7
5 6
6 5
7 5
8 12
9 15
10 17
11 11
12 33
13 15
14 17
15 15
16 15
17 14
18 7
19 3
20 19
21 4
22 1
23 4
24 4
25 9
26 4
27 1
28 1
30 2
33 1
34 1
35 1
39 2
40 1
48 1
50 1
52 1
60 1
65 1
70 3
80 2
998 30
SYSMISS 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329

Vrednosti spremenljivk od 0 do 998

U2D št. računalnikov, ki jih uporabljajo učenciz dostopom do Interneta Koliko računalnikov imate v vašem zavodu (lahko približno)?

d)računalnikov dostop do Interneta

Vrednost 114124 Frekvenca
0 65
1 57
2 20
3 5
4 2
5 3
6 2
7 2
8 9
9 8
10 9
11 4
12 16
13 19
14 11
15 8
16 7
17 2
18 5
20 11
21 1
25 1
26 1
28 1
29 1
34 1
35 1
39 1
40 1
48 1
50 2
55 1
60 1
64 1
65 1
70 1
80 1
98 1
998 45
SYSMISS 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329

Vrednosti spremenljivk od 0 do 998

U3 Računalniki povezani v lastno lokalno omrežje Imate računalnike povezane v lastno lokalno omrežje

Vrednost 115123 Frekvenca
1 DA 207
2 NE, vendar načrtujemo v 12 mesecih 44
3 NE, vendar smo že razmišljali 46
4 NE in nismo razmišljali 32
SYSMISS 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

U4A št. računalnikov povezanih v omrežje danes Koliko računalnikov je (bo) skupno povezanih v vaše omrežje?

a) _____ računalnikov imamo v omrežje povezanih danes

Vrednost 116122 Frekvenca
0 25
2 4
3 4
4 5
5 3
6 4
7 7
8 10
9 6
10 12
11 6
12 21
13 12
14 13
15 23
16 11
17 11
18 8
19 5
20 8
21 4
22 5
23 4
24 3
25 5
26 2
27 1
28 1
30 4
31 2
32 1
33 1
35 1
36 1
38 1
39 1
40 3
43 1
47 1
50 1
52 3
55 1
57 1
75 1
80 1
98 2
100 4
140 1
997 28
998 45
999 1
SYSMISS 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

U4B št. računalnikov v omrežje povezanih čez 12 mesecev Koliko računalnikov je (bo) skupno povezanih v vaše omrežje?

b)_____ računalnikov pa bomo imeli v omrežje povezanih čez 12 mesecev

Vrednost 117121 Frekvenca
0 28
1 1
2 10
3 5
4 3
5 3
6 5
7 1
8 2
9 1
10 7
11 1
12 7
13 1
14 9
15 5
16 1
17 5
18 6
19 2
20 12
21 2
22 2
23 3
24 2
25 7
26 4
27 1
30 11
31 2
33 1
34 1
35 2
36 1
38 1
40 4
43 1
44 1
45 1
55 1
60 1
65 1
75 1
98 4
100 4
997 29
998 115
999 11
SYSMISS 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

U5 Ali ima vaše omrežje dostop do Interneta? Ali ima vaše omrežje dostop do Interneta?

Vrednost 118120 Frekvenca
1 DA 185
2 NE, vendar načrtujemo v 12 mesecih 76
3 NE, vendar smo že razmišljali 40
4 NE in nismo razmišljali 7
9 računalnikov nimamo / ne nameravamo povezati v omrežje 9
98 12
SYSMISS 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

U6 V zavodu ISDN priključek? Ali imate v vašem zavodu ISDN priključek?

Vrednost 119119 Frekvenca
1 DA, imamo 177
2 NE, vendar načrtujemo 102
3 NE in nismo razmišljali 43
9 ne poznam 2
98 5
SYSMISS 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

U7A Zadovoljstvo s številom računalnikov Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

a) številom računalnikov

Vrednost 120118 Frekvenca
1 zelo NEzadovoljni 23
2 38
3 106
4 109
5 zelo zadovoljni 48
9 ne vem 2
98 3
SYSMISS 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

U7B Zadovoljstvo z zmogljivostjo računalnikov Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

b) zmogljivostjo računalnikov

Vrednost 121117 Frekvenca
1 zelo NEzadovoljni 8
2 56
3 122
4 103
5 zelo zadovoljni 33
9 ne vem 2
98 5
SYSMISS 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

U7C Zadovoljstvo s programsko opremo Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

c) programsko opremo

Vrednost 122116 Frekvenca
1 zelo NEzadovoljni 5
2 29
3 126
4 132
5 zelo zadovoljni 26
9 ne vem 3
98 8
SYSMISS 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

U7D Zadovoljstvo z znanjem računalništva učiteljev Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

d) znanjem računalništva učiteljev

Vrednost 123115 Frekvenca
1 zelo NEzadovoljni 15
2 89
3 146
4 47
5 zelo zadovoljni 11
9 ne vem 10
98 11
SYSMISS 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

U8A Pomembnost Interneta za izobraževalno dejavnost Kako pomemben je Internet (ocenite na lestvici od 1 do 5)...

a) za izobraževalno dejavnost vašega zavoda

Vrednost 124114 Frekvenca
1 povsem NEpomemben 1
2 22
3 90
4 118
5 zelo pomemben 90
9 ne vem 4
98 4
SYSMISS 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

U8B Pomembnost Interneta za vašo administrativno in poslovno dejavnost Kako pomemben je Internet (ocenite na lestvici od 1 do 5)...

b) za vašo administrativno in poslovno dejavnost

Vrednost 125113 Frekvenca
1 povsem NEpomemben 4
2 39
3 103
4 90
5 zelo pomemben 79
9 ne vem 6
98 8
SYSMISS 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

U9 Dostop do Interneta? Ali ima vaš zavod dostop do Interneta?

Vrednost 126112 Frekvenca
1 DA, ima dostop (Če dostop že imate, označite vse ustrezne opcije! - glej 9a) 287
2 NE, vendar je v pripravi 15
3 NE, načrtujemo ga v 12 mesecih 8
4 NE, vendar smo o tem že razmišljali 12
5 NE in o tem še nismo razmišljali 6
97 1
SYSMISS 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

U9AA dostop ima zavod kot celota in sicer ... (če dostop že imate, označite vse ustrezne opcije!)

a) dostop ima zavod kot celota

Vrednost 127111 Frekvenca
1 označeno 172
2 neoznačeno 114
98 1
SYSMISS 559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

U9AB dostop imajo posamezni učenci in sicer ... (če dostop že imate, označite vse ustrezne opcije!)

b) dostop imajo posamezni učenci

Vrednost 128110 Frekvenca
1 označeno 140
2 neoznačeno 146
98 1
SYSMISS 559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

U9AC dostop imajo posamezni zaposleni in sicer ... (če dostop že imate, označite vse ustrezne opcije!)

c) dostop imajo posamezni zaposleni

Vrednost 129109 Frekvenca
1 označeno 196
2 neoznačeno 90
98 1
SYSMISS 559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

U10A št. zaposlenih z dostopom do Interneta Koliko oseb v vašem zavodu ima ...

a) dostop do Interneta, zaposleni

Vrednost 130108 Frekvenca
0 7
1 10
2 14
3 17
4 5
5 13
6 10
7 11
8 10
9 3
10 23
11 1
12 5
13 3
14 2
15 12
16 5
17 2
18 3
19 2
20 17
21 1
22 3
23 1
24 3
25 8
27 1
30 14
31 2
32 4
35 1
37 2
38 2
40 4
41 1
44 1
45 1
48 1
50 6
58 1
60 2
67 1
70 3
85 1
90 1
99 1
100 4
120 1
998 74
999 1
SYSMISS 525
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
321

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

U10B št. zaposlenih z dostopom do WWW Koliko oseb v vašem zavodu ima ...

b) dostop do WWW, zaposleni

Vrednost 131107 Frekvenca
0 10
1 5
2 11
3 10
4 5
5 8
6 7
7 9
8 10
9 2
10 18
11 1
12 3
13 2
15 11
16 3
17 3
18 3
19 2
20 16
22 2
23 1
24 3
25 8
30 10
31 1
32 4
35 1
37 1
38 2
40 5
41 1
44 1
45 1
48 1
50 6
60 2
67 1
70 2
90 1
98 1
99 1
100 4
998 120
999 2
SYSMISS 525
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
321

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

U10C št. zaposlenih z dostopom do osebnega elektronskega naslova Koliko oseb v vašem zavodu ima ...

c) osebni elektronski naslov, zaposleni

Vrednost 132106 Frekvenca
0 8
1 13
2 9
3 20
4 11
5 17
6 11
7 13
8 23
9 5
10 27