Raba Interneta v Sloveniji (RIS): Anketa med šolskimi zavodi, 1999

Basic Study Information

ADP - IDNo: RISZAV99
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_RISZAV99_V1
Main author(s):
  • Vehovar, Vasja
Data file producer:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1999)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo in šport

Project number:

L5-8994 (None)

Series:
  • RIS/Raba interneta v Sloveniji

    RIS je samonaročniški, akademski in neprofitni projekt Centra za metodologijo in informatiko znotraj Fakultete za družbene vede v okviru Univerze v Ljubljani. Fokus raziskovanja so družbene spremembe, ki nastajajo zaradi širitve Interneta in z njim povezanih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V okviru projekta se zbirajo, povezujejo in analizirajo podatki za relevanta področja interneta ter formirajo indikatorji interneta in kazalcev informacijske družbe. Projekt poteka od leta 1996, posamezni podprojekti raziskujejo rabo interneta v različnih sferah: v gospodinjstvih, podjetjih, šolskih zavodih in med uporabniki interneta (anketa, ki poteka po svetovnem spletu). RIS vzpostavlja longitudinalne podatke in zagotavlja mednarodno primerljivost podatkov in rezultatov. Posebna pozornost je posvečena metodologiji raziskovanja s pomočjo interneta s poudarkom na zbiranju podatkov za potrebe anketnega raziskovanja. Rezultati so javni, glavnina je dosegljiva na predstavitvenih straneh (http://www.ris.org/) projekta. Prav tako so javno dostopni prihodki in stroški projekta, morebitni presežki pa so namenjeni razvoju projekta v okviru poslanstva. Projekt RIS upošteva tajnost in zasebnost podatkov v skladu z veljavnimi kodeksi.

Study Content

Keywords:

Uporaba računalnikov, šolski zavodi, informacijska tehnologija, omrežje in dostopnost do interneta, uporaba interneta, elektronska pošta, ponudnik dostopa, ocena storitev ARNES, zadovoljstvo s ponudniki dostopa, zadovoljstvo s poznavanjem interneta, domača stran, vzroki za majhno izkoriščenost interneta

Keywords ELSST:
INTERNET, DOSTOP DO INTERNETA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE, RAČUNALNIŠKA PISMENOST, IZOBRAŽEVALNA USTANOVA

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
dostop do interneta
uporaba interneta
odnos do interneta


Abstract:

Zaradi zagotavljanja kontinuitete podatkov je v vprašalniku večina vprašanj, ki so bila postavljena v prejšnjih letih. Raziskava RIS "Anketa med šolskimi zavodi" poteka že od leta 1996. Leta 1998 je bil vprašalnik RIS precej razširjen. Vprašanja v prvih dveh letih so se nanašala v večji meri na tehnološke vidike uporabe interneta, v letu 1998 pa se je zanimanje raziskave razširilo na vsebinske poglede, na samo uporabo Interneta v šolah, težave, ki omejujejo njegovo uporabo in vire financiranja. Od leta 1998 naprej je vprašalnik razdeljen na dva dela, eden je namenjen ravnatelju, drugi osebi, ki se v zavodu ukvarja z računalniki. Večina vprašanj je enakih v obeh vprašalnikih.

Methodology


Collection date: 23. avgust 1999 - 1. november 1999
Date of production: 1999
Country: Slovenija, Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis: no information
Universe:

Vzgojno-izobraževalni zavodi v Sloveniji (vrtci, osnovne šole srednje šole, glasbene šole, dijaški domovi in posebni zavodi), do vključno srednješolske stopnje.

Excluded:

Vrtci, ki spadajo k osnovnim šolam, podružnične osnovne šole, glasbene šole, ki spadajo k osnovnim šolam in oddelki srednjih šol, ki delujejo izven matične ustanove.

Data collected by:

Center za metodologijo in informatiko

Sampling procedure:

Anketirani so bili vsi vzgojno izobraževalni zavodi, ki ustrezajo definiciji ciljne populacije. Iz baze vseh šolskih zavodov v Sloveniji, posredovane z Zavoda za šolstvo so bile izločene v glavnem podružnične enote. Ker baza ni bila ažurirana, so bile naknadno izločene še nekatere neustrezne (neobstoječe) enote. V vsak zavod sta bila poslana dva vprašalnika, oba naslovljena na ravnatelja/ico. Eden je bil namenjen za izpolnjevanje ravnatelja/ice, drugega pa naj bi ravnatelj/ica posredoval/a osebi, zadolženi za delo z računalniki.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa po pošti.

Weighting:

Klasične uteži niso bile formirane, zaradi posebnosti datoteke se nekatere spremenljivke uporablja kot uteži in sicer za izbor enot, ki so vključene v analizo pri posameznem vprašanju.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: RISZAV99 - Podatki raziskave RIS, Zavodi 1999 [datoteka podatkov], 1999

Format: prenosljiva datoteka

  • number of variables: 243
  • number of units: 846

Variable list

TIP_A tip ankete Anketa je bila naslovljena na?

Value 13 Frequency
1 ravnatelj 425
2 ucitelj (racunalnicar) 421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846

Valid range from 1 to 2

SIFRA99 Šifra raziskave 99 Šifra ustanove v raziskavi RIS, Zavodi 1999.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846

Valid range from 1001 to 6034

SIFRA98 Šifra raziskave 98 Šifra ustanove v raziskavi RIS, Zavodi 1998.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836

Valid range from 1001 to 6038

TIP_A tip ankete Anketa je bila naslovljena na?

Value 1237 Frequency
1 ravnatelj 425
2 ucitelj (racunalnicar) 421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846

Valid range from 1 to 2

SIFRA99 Šifra raziskave 99 Šifra ustanove v raziskavi RIS, Zavodi 1999.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846

Valid range from 1001 to 6034

SIFRA98 Šifra raziskave 98 Šifra ustanove v raziskavi RIS, Zavodi 1998.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836

Valid range from 1001 to 6038

TIP_USTA Tip ustanove Tip ustanove:

Value 4234 Frequency
1 VRTEC 119
2 OSNOVNA ŠOLA 445
3 SREDNJA ŠOLA 155
4 DIJAŠKI DOM 40
5 NIŽJA GLASBENA ŠOLA 53
6 DRUGO 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846

Valid range from 1 to 6

STPOSTE Številka pošte

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846

Valid range from 1000 to 9264

IMEPOSTE Ime pošte

STATUS1

Value 7231 Frequency
1 345
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 1

STATUSX

Value 8230 Frequency
846

DATUM1 Datum prejema formularja Datum prejma izpolnjene ankete

Value 9229 Frequency
501
0109 29
0110 1
0111 2
0209 14
0309 21
0409 2
0410 1
0609 20
0709 12
0809 9
0909 11
1309 3
1409 32
1509 26
1609 11
1709 9
2009 11
2109 9
2209 6
2309 10
2408 1
2508 14
2608 24
2708 20
2709 2
279 1
289 3
3008 15
3009 1
3108 24
4 1

NEUSTR

Value 10228 Frequency
SYSMISS 846
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

Valid range from 0 to 0

R1_A Funkcija v zavodu Najprej vprašanje o osebi, ki izpolnjuje anketo. Kakšna je vaša osnovna funkcija v zavodu?

Value 11227 Frequency
1 direktor, ravnatelj 263
2 namestnik, pomočnik ravnatelja 16
3 drugi vodstveni delavec 3
4 pedagoški delavec 32
5 strokovni delavec 20
6 drugo 7
98 4
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R1_B Funkcija v zavodu 2 Najprej vprašanje o osebi, ki izpolnjuje anketo. Kakšna je vaša osnovna funkcija v zavodu? Drugi odgovor.

Value 12226 Frequency
4 pedagoški delavec 4
5 strokovni delavec 1
SYSMISS 841
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5

Valid range from 4 to 5

R1X Funkcija v zavodu: drugo Najprej vprašanje o osebi, ki izpolnjuje anketo. Kakšna je vaša osnovna funkcija v zavodu? Drugo:

Value 13225 Frequency
računalničar 3
računovodja 2
tajnica 1
vodja enote šole 1
SYSMISS 839

R2_A Oseba odgovorna za uporabo računalnikov Kdo se v vaš em zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo računalnikov?

Value 14224 Frequency
1 posebej za to zadolžena oseba / organizator informacijskih dejavnosti 104
2 učitelj računalništva / informatike 78
3 en učitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 50
4 več učiteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 62
5 nihče posebej 21
6 kdo drug 28
98 2
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R2_B Oseba odgovorna za uporabo računalnikov 2 Kdo se v vaš em zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo računalnikov? Drug odgovor.

Value 15223 Frequency
2 učitelj računalništva / informatike 7
3 en učitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 2
4 več učiteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 25
6 kdo drug 15
SYSMISS 797
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49

Valid range from 2 to 6

R2X Oseba odgovorna za uporabo računalnikov, Drugo Kdo se v vaš em zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo računalnikov? Drugo:

Value 16222 Frequency
803
adm., rac. delavci 1
administrativni, pedagoški delavci 1
finančni administrativni delavec 1
iščemo učitelja z licenco 1
pedagoginja 1
pomočnik ravnatelja 2
pomočnik ravnatelja, tajnica 1
pomočnica ravnatelja 1
psiholog. vodja zdravstvene nege, soc. delavka 1
računalničarka, obenem je pomočnica ravnateljice 1
računovodja tajnik 1
računovodja, tajnica 2
računovodstvo, tajništvo 1
ravnatelj 5
ravnatelj, poleg drugih obveznosti 1
ravnatelj, pomočnik ravnatelja 1
ravnatelj, tajnica 1
ravnatelj/organizator inf. dejavnosti 1
ravnateljica 1
sam 1
sam tajnica,2 učitelja 1
servis po pogodbi 1
strokovna sodelavka 1
študentka računalništva 1
svetovalna delavka, pomočnica vzgojiteljice 1
svetovalni delavec 1
tajnica 1
tajnica, računovodja, pom.ravnateljice, ravnatelj 1
tajnice,računovodja,ravnatelj 1
tajnik 1
učitelj srednje šole 1
uprava 1
vzgojitelj 1
zunanji delavec in ravnatelj 1
zunanji sodelavec 2
zunanji sodelovec 1

R3A Sofinanciranje s strani MŠŠ Kako pomembni so za vaš zavod naslednji načini pridobivanja sredstev za nakup računalniške opreme (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

a) sofinanciranje s strani Ministrstva za šolstvo in šport

Value 17221 Frequency
1 povsem nepomembno 3
2 2
3 14
4 20
5 zelo pomembno 297
6 ni mogoče 2
98 7
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R3B sponzorstvo podjetij Kako pomembni so za vaš zavod naslednji načini pridobivanja sredstev za nakup računalniške opreme (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

b) sponzorstvo podjetij

Value 18220 Frequency
1 povsem nepomembno 54
2 48
3 79
4 25
5 zelo pomembno 50
6 ni mogoče 26
9 ne vem 2
98 61
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R3C pomoč občine Kako pomembni so za vaš zavod naslednji načini pridobivanja sredstev za nakup računalniške opreme (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

c) pomoč občine

Value 19219 Frequency
1 povsem nepomembno 44
2 30
3 34
4 34
5 zelo pomembno 148
6 ni mogoče 18
9 ne vem 2
98 35
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R3D sofinanciranje učencev / staršev Kako pomembni so za vaš zavod naslednji načini pridobivanja sredstev za nakup računalniške opreme (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

d) sofinanciranje učencev / staršev

Value 20218 Frequency
1 povsem nepomembno 115
2 44
3 33
4 13
5 zelo pomembno 14
6 ni mogoče 51
9 ne vem 6
98 69
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R3E prodaja izdelkov / storitev Kako pomembni so za vaš zavod naslednji načini pridobivanja sredstev za nakup računalniške opreme (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

e) prodaja izdelkov / storitev

Value 21217 Frequency
1 povsem nepomembno 120
2 37
3 28
4 8
5 zelo pomembno 12
6 ni mogoče 61
9 ne vem 5
98 74
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R3F oddajanje računalniške učilnice Kako pomembni so za vaš zavod naslednji načini pridobivanja sredstev za nakup računalniške opreme (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

f) oddajanje računalniške učilnice / organiziranje tečajev računalništva

Value 22216 Frequency
1 povsem nepomembno 83
2 54
3 65
4 14
5 zelo pomembno 15
6 ni mogoče 37
9 ne vem 9
98 68
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R3G oddajanje drugih prostorov Kako pomembni so za vaš zavod naslednji načini pridobivanja sredstev za nakup računalniške opreme (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

g) oddajanje drugih prostorov

Value 23215 Frequency
1 povsem nepomembno 83
2 43
3 55
4 26
5 zelo pomembno 23
6 ni mogoče 33
9 ne vem 9
98 73
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R3H drugače (ocena) Kako pomembni so za vaš zavod naslednji načini pridobivanja sredstev za nakup računalniške opreme (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

h) drugače:

Value 24214 Frequency
1 povsem nepomembno 20
2 2
3 2
4 3
5 zelo pomembno 2
6 ni mogoče 7
98 309
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R3HX drugače (odgovor) Kako pomembni so za vaš zavod naslednji načini pridobivanja sredstev za nakup računalniške opreme (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

h) drugače:

Value 25213 Frequency
817
0 23
98 1
italijanske unije 1
sponzorstvo podjetnikov 1
sredstva šole 1
ustanovitelj (lj. škofija) 1
zzss 1

R4A zadovoljstvo z številom računalnikov Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

a) številom računalnikov

Value 26212 Frequency
1 zelo nezadovoljni 15
2 24
3 143
4 124
5 zelo zadovoljni 37
98 2
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R4B zadovoljstvo z zmogljivostjo računalnikov Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

b) zmogljivostjo računalnikov

Value 27211 Frequency
1 zelo nezadovoljni 5
2 42
3 107
4 135
5 zelo zadovoljni 44
9 ne vem 1
98 11
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R4C zadovoljstvo s programsko opremo Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

c) programsko opremo

Value 28210 Frequency
1 zelo nezadovoljni 7
2 29
3 121
4 138
5 zelo zadovoljni 35
9 ne vem 2
98 13
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R4D zadovoljstvo z znanjem računalništva učiteljev Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

d) znanjem računalništva učiteljev

Value 29209 Frequency
1 zelo nezadovoljni 20
2 75
3 161
4 62
5 zelo zadovoljni 15
98 12
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R5A število zaposlenih Kolikšno je v vašem zavodu število ...

a) zaposlenih (administrativnih, pedagoških in drugih delavcev)

Value 30208 Frequency
1 1
4 2
8 1
10 1
11 1
12 4
13 2
14 3
15 5
16 3
17 5
18 4
19 2
20 7
21 3
22 2
23 4
24 6
25 7
26 4
27 5
28 3
29 2
30 13
31 2
32 3
33 6
34 4
35 4
36 2
37 7
38 5
39 1
40 7
41 3
42 2
43 4
44 4
45 10
46 1
47 5
48 4
49 2
50 10
51 4
52 7
53 5
54 5
55 3
56 4
57 6
58 4
59 2
60 9
61 3
62 3
63 6
64 5
65 7
66 4
67 2
68 2
70 8
71 2
72 1
73 1
75 3
76 2
78 1
79 3
80 6
82 5
83 1
85 1
90 3
92 1
93 1
96 1
98 5
100 3
101 1
102 1
107 1
112 1
115 1
120 1
121 1
125 1
127 1
132 1
134 1
140 1
146 1
149 1
156 1
212 1
300 1
998 18
9998 5
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 9998

R5B število učencev Kolikšno je v vašem zavodu število ...

b) učencev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 19 to 9998

R6A število računalnikov, ki jih uporabljajo samo zaposleni Koliko računalnikov imate v vašem zavodu (lahko približno)?

a) računalnikov, ki jih uporabljajo samo zaposleni delavci, od tega ima

Value 32206 Frequency
1 13
2 14
3 36
4 27
5 42
6 32
7 29
8 23
9 15
10 27
11 9
12 16
13 4
14 2
15 11
16 4
17 6
18 3
20 10
21 1
22 3
24 1
25 1
26 2
30 2
32 1
40 2
98 2
819 1
998 6
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 998

R6B število računalnikov, ki jih uporabljajo samo zaposleni, z dostopom do Internet Koliko računalnikov imate v vašem zavodu (lahko približno)?

b) računalnikov dostop do Interneta

Value 33205 Frequency
0 39
1 74
2 44
3 43
4 31
5 22
6 16
7 9
8 8
9 3
10 12
11 3
12 3
13 1
14 1
15 3
16 1
17 3
20 4
21 1
22 1
24 1
30 1
98 5
998 15
999 1
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 0 to 999

R6C število računalnikov, ki jih uporabljajo samo učenci Koliko računalnikov imate v vašem zavodu (lahko približno)?

c) računalnikov, ki jih uporabljajo učenci, od tega ima

Value 34204 Frequency
0 26
1 6
2 9
3 7
4 6
5 9
6 5
7 5
8 17
9 14
10 28
11 7
12 35
13 11
14 20
15 12
16 28
17 10
18 12
19 4
20 9
21 1
22 2
23 2
24 6
25 4
27 2
28 1
30 3
33 1
34 1
35 2
39 1
40 2
45 2
48 2
50 2
51 1
64 1
92 1
98 9
998 19
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 0 to 998

R6D število računalnikov, ki jih uporabljajo samo učenci z dostopom do Interneta Koliko računalnikov imate v vašem zavodu (lahko približno)?

d) računalnikov dostop do Interneta

Value 35203 Frequency
0 72
1 51
2 19
3 2
4 4
5 6
6 1
7 1
8 8
9 7
10 10
11 4
12 20
13 11
14 16
15 8
16 14
17 7
18 5
19 5
20 4
21 1
22 1
25 3
27 1
30 2
32 2
35 2
36 1
40 1
45 1
48 2
50 1
80 1
98 16
998 34
999 1
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 0 to 999

R7A Pomembnost Interneta za izobraževalno dejavnost zavoda Kako pomemben je Internet (ocenite na lestvici od 1 do 5) ...

a) za izobraževalno dejavnost vašega zavoda:

Value 36202 Frequency
1 povsem nepomemben 2
2 28
3 95
4 106
5 povsem pomemben 89
9 ne vem/ne poznam 10
98 15
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R7B Pomembnost Interneta za za administrativno in poslovno dejavnost Kako pomemben je Internet (ocenite na lestvici od 1 do 5) ...

b) za administrativno in poslovno dejavnost vašega zavoda:

Value 37201 Frequency
1 povsem nepomemben 8
2 47
3 103
4 94
5 povsem pomemben 64
9 ne vem/ne poznam 9
98 20
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R8 Dostop do Interneta Ali ima vaš zavod dostop do Interneta?

Value 38200 Frequency
1 DA, ima dostop 297
2 NE, vendar je v pripravi 14
3 NE, načrtujemo ga v naslednjih 12 mesecih 15
4 NE, vendar smo o tem že razmišljali 14
5 NE in o tem še nismo razmišljali (Če ste izbrali odgovor 5, nadaljujte na naslednji strani z vprašanjem 16!) 2
97 2
99 1
SYSMISS 501

Valid range from 1 to 99

R8AA Koliko časa dostop že imate (leto) Koliko časa (kakršenkoli) dostop že imate?

a) Od leta

Value 39199 Frequency
549
87 1
88 29
92 1
93 1
94 11
95 16
96 25
97 82
98 99
99 32

R8AB Koliko časa dostop že imate (mesec) Koliko časa (kakršenkoli) dostop že imate?

b) Od meseca

Value 40198 Frequency
549
01 18
02 21
03 18
04 8
05 24
06 12
07 5
08 4
09 41
10 24
11 12
12 10
88 100

R9 Količina uporabe Interneta v nasl. letu Ali menite, da boste čez 12 mesecev v vašem zavodu uporabljali Internet v večji ali manjši meri kot sedaj (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

Value 41197 Frequency
1 precej manjši 0
2 2
3 59
4 121
5 precej večji 123
6 sploh ne bomo uporabljali 1
9 ne vem 17
98 18
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341

Valid range from 2 to 98

R10A Uporaba Interneta za oglaševanje in promocijo Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

a) oglaševanje in promocija

Value 42196 Frequency
1 nikoli 79
2 včasih 105
3 pogosto 63
4 redno 43
9 ne vem 7
98 44
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290

Valid range from 1 to 98

R10B Uporaba Interneta za pridobivanje poslovnih informacij Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

b) pridobivanje poslovnih informacij

Value 43195 Frequency
1 nikoli 10
2 včasih 113
3 pogosto 113
4 redno 72
9 ne vem 6
98 27
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
308

Valid range from 1 to 98

R10C Uporaba Interneta za komuniciranje s šolskimi institucijami Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

c) komuniciranje s šolskimi institucijami(MŠŠ, ZRSŠ, CPI, ...)

Value 44194 Frequency
1 nikoli 12
2 včasih 50
3 pogosto 93
4 redno 159
9 ne vem 1
98 26
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
314

Valid range from 1 to 98

R10D Uporaba Interneta za komuniciranje z drugimi zavod Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

d) komuniciranje z drugimi zavodi, šolami v Sloveniji

Value 45193 Frequency
1 nikoli 17
2 včasih 120
3 pogosto 111
4 redno 61
98 32
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309

Valid range from 1 to 98

R10E Uporaba Interneta za komuniciranje z drugimi zavod v tujini Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

e) komuniciranje z drugimi zavodi, šolami v tujini

Value 46192 Frequency
1 nikoli 103
2 včasih 115
3 pogosto 56
4 redno 20
9 ne vem 7
98 40
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294

Valid range from 1 to 98

R10F Uporaba Interneta za komuniciranje s poslovnimi partnerji Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

f) komuniciranje s poslovnimi partnerji

Value 47191 Frequency
1 nikoli 73
2 včasih 126
3 pogosto 75
4 redno 20
9 ne vem 9
98 38
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294

Valid range from 1 to 98

R10G Uporaba Interneta za izobraževanje zaposlenih Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

g) izobraževanje zaposlenih

Value 48190 Frequency
1 nikoli 26
2 včasih 108
3 pogosto 121
4 redno 52
9 ne vem 6
98 28
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307

Valid range from 1 to 98

R10H Uporaba Interneta za izobraževanje učencev Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

h) izobraževanje učencev

Value 49189 Frequency
1 nikoli 40
2 včasih 81
3 pogosto 107
4 redno 70
9 ne vem 9
98 34
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298

Valid range from 1 to 98

R10I Uporaba Interneta za sodelovanje učencev pri projektih Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

i) sodelovanje učencev pri projektih

Value 50188 Frequency
1 nikoli 53
2 včasih 94
3 pogosto 96
4 redno 47
9 ne vem 8
98 43
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290

Valid range from 1 to 98

R10J Uporaba Interneta za predstavitev dejavnosti zavoda Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

j) predstavitev dejavnosti zavoda

Value 51187 Frequency
1 nikoli 52
2 včasih 66
3 pogosto 70
4 redno 107
9 ne vem 8
98 38
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
295

Valid range from 1 to 98

R10K Uporaba Interneta za druge namene (ocena) Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

k) drugo

Value 52186 Frequency
1 nikoli 2
2 včasih 3
3 pogosto 3
4 redno 1
98 332
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9

Valid range from 1 to 98

R10KX Uporaba Interneta za druge namene (odgovor) Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate Internet za naslednje dejavnosti (če dostopa do Interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati Internet za naslednje dejavnosti)?

kx) drugo

Value 53185 Frequency
839
0 5
odprta šola 1
stanje na ŽR 1

R11A Pogostost uporabe elektronske pošte Kako pogosto sami uporabljate ... ?

a) elektronsko pošto

Value 54184 Frequency
1 vsak dan 97
2 nekajkrat tedensko 88
3 nekajkrat mesečno 66
4 redkeje 33
5 nikoli 21
9 nimam možnosti 17
98 19
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341

Valid range from 1 to 98

R11B Pogostost uporabe WWW strani Kako pogosto sami uporabljate ... ?

b) WWW strani

Value 55183 Frequency
1 vsak dan 55
2 nekajkrat tedensko 105
3 nekajkrat mesečno 71
4 redkeje 44
5 nikoli 17
9 nimam možnosti 14
98 35
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341

Valid range from 1 to 98

R11C Pogostost uporabe drugih Internet storitev(ocena) Kako pogosto sami uporabljate ... ?

c) druge Internet storitve (ocena)

Value 56182 Frequency
1 vsak dan 9
2 nekajkrat tedensko 37
3 nekajkrat mesečno 37
4 redkeje 78
5 nikoli 32
98 148
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341

Valid range from 1 to 98

R11CX Pogostost uporabe drugih Internet storitev (odprto): Kako pogosto sami uporabljate ... ?

cx) druge Internet storitve:

Value 57181 Frequency
662
0 165
3 1
4 1
5 1
98 3
elektronske konference 1
ftp 5
ftp, irc 1
informativne 1
konference 3
od 1.9.99 1
tv, irc 1

R12 Zadovoljstvo s ponudnikom interneta V celoti gledano, kako ste zadovoljni z vašim ponudnikom dostopa do Interneta (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

Value 58180 Frequency
1 povsem nezadovoljni 2
2 7
3 89
4 113
5 zelo zadovoljni 87
6 (še) nimamo ponudnika 10
9 ne vem 9
98 24
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341

Valid range from 1 to 98

R13_A Ponudnik dostopa do Interneta? Kdo je vaš ponudnik dostopa do Interneta?

Value 59179 Frequency
1 ARNES 298
2 drugo 16
9 (še) nimamo ponudnika 12
98 15
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341

Valid range from 1 to 98

R13_B Ponudnik dostopa do Interneta(št. drugih) Kdo je vaš ponudnik dostopa do Interneta?(št. drugih)

Value 60178 Frequency
2 drugo 14
SYSMISS 832
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14

Valid range from 2 to 2

R13X Ponudnik dostopa do Interneta (drugo)? Kdo je vaš ponudnik dostopa do Interneta? (drugo)

Value 61177 Frequency
816
0 1
car d.o.o. 1
intec 1
kabel žirovnica 1
kks rotovž (kabelski sistem) 1
perftech bled 1
pirs trebnje 1
pošta 1
siol 19
telekom siol 1
unistar 1
zabra 1

R14A Pregled med aktivnostmi na Internetu med zaposlenimi Kakšen pregled ima vaš zavod nad aktivnostmi na Internetu (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

a) med zaposlenimi

Value 62176 Frequency
1 nobenega pregleda 36
2 80
3 145
4 42
5 zelo podroben pregled 11
9 ne vem 14
98 13
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341

Valid range from 1 to 98

R14B Pregled med aktivnostmi na Internetu med učenci Kakšen pregled ima vaš zavod nad aktivnostmi na Internetu (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

b) med učenci

Value 63175 Frequency
1 nobenega pregleda 47
2 63
3 87
4 55
5 zelo podroben pregled 18
9 ne vem 22
98 49
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341

Valid range from 1 to 98

R15A Zadovoljstvo s poznavanjem Interneta med zaposlenimi Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s poznavanjem Interneta (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

a) med zaposlenimi

Value 64174 Frequency
1 zelo nezadovoljni 23
2 111
3 140
4 37
5 zelo zadovoljni 5
9 ne vem 16
98 9
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341

Valid range from 1 to 98

R15B Zadovoljstvo s poznavanjem Interneta med učenci Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s poznavanjem Interneta (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

b) med učenci

Value 65173 Frequency
1 zelo nezadovoljni 16
2 46
3 109
4 70
5 zelo zadovoljni 11
9 ne vem 39
98 50
SYSMISS 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341

Valid range from 1 to 98

R16A Internet kor nadomestilo dosedanjemu načinu komuniciranja s šolskimi institucijami Bi v prihodnosti komuniciranje s pomočjo Interneta ali preko elektronske pošte lahko nadomestilo vaše dosedanje načine komuniciranja s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

a) s šolskimi institucijami (MŠŠ, ZRSŠ, CPI, ...)

Value 66172 Frequency
1 NE, nikakor 16
2 19
3 84
4 152
5 DA, v celoti 59
9 ne vem 3
98 12
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
330

Valid range from 1 to 98

R16B Internet kor nadomestilo dosedanjemu načinu komuniciranja z ostalimi zaposlenimi Bi v prihodnosti komuniciranje s pomočjo Interneta ali preko elektronske pošte lahko nadomestilo vaše dosedanje načine komuniciranja s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

b) z ostalimi zaposlenimi (interno komuniciranje)

Value 67171 Frequency
1 NE, nikakor 72
2 81
3 102
4 51
5 DA, v celoti 10
9 ne vem 8
98 21
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
316

Valid range from 1 to 98

R16C Internet kor nadomestilo dosedanjemu načinu komuniciranja s starši Bi v prihodnosti komuniciranje s pomočjo Interneta ali preko elektronske pošte lahko nadomestilo vaše dosedanje načine komuniciranja s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

c) s starši

Value 68170 Frequency
1 NE, nikakor 112
2 110
3 71
4 16
5 DA, v celoti 4
9 ne vem 9
98 23
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
313

Valid range from 1 to 98

R16D Internet kor nadomestilo dosedanjemu načinu komuniciranja z drugimi zavodi / šolami Bi v prihodnosti komuniciranje s pomočjo Interneta ali preko elektronske pošte lahko nadomestilo vaše dosedanje načine komuniciranja s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

d) z drugimi zavodi / šolami

Value 69169 Frequency
1 NE, nikakor 7
2 33
3 137
4 123
5 DA, v celoti 24
9 ne vem 3
98 18
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
324

Valid range from 1 to 98

R16E Internet kor nadomestilo dosedanjemu načinu komuniciranja z drugo (Ocena) Bi v prihodnosti komuniciranje s pomočjo Interneta ali preko elektronske pošte lahko nadomestilo vaše dosedanje načine komuniciranja s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

e) drugo (ocena)

Value 70168 Frequency
1 NE, nikakor 4
3 4
4 2
5 DA, v celoti 4
98 331
SYSMISS 501

Valid range from 1 to 98

R16EX Internet kor nadomestilo dosedanjemu načinu komuniciranja z drugo (Odgovor) Bi v prihodnosti komuniciranje s pomočjo Interneta ali preko elektronske pošte lahko nadomestilo vaše dosedanje načine komuniciranja s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

ex) drugo (odgorov)

Value 71167 Frequency
836
0 6
1 1
3 2
poslovni partnerji 1

R17A Vpliv pomanjkanja finančnih sredstev na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

a) pomanjkanje finančnih sredstev

Value 72166 Frequency
1 sploh NE vpliva 58
2 46
3 63
4 49
5 bistveno vpliva 93
9 ne vem 6
98 30
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R17B Vpliv pomanjkanje časa na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

b) pomanjkanje časa

Value 73165 Frequency
1 sploh NE vpliva 44
2 55
3 101
4 63
5 bistveno vpliva 42
9 ne vem 5
98 35
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R17C Vpliv nezadostne količine računalnikov na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

c) premalo računalnikov

Value 74164 Frequency
1 sploh NE vpliva 64
2 66
3 83
4 52
5 bistveno vpliva 47
9 ne vem 3
98 30
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R17D Vpliv slabe telefonske linije na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

d) slabe telefonske linije

Value 75163 Frequency
1 sploh NE vpliva 78
2 54
3 46
4 53
5 bistveno vpliva 81
9 ne vem 6
98 27
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R17E Vpliv počasne povezave do Interneta na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

e) počasna povezava do Interneta

Value 76162 Frequency
1 sploh NE vpliva 57
2 61
3 73
4 56
5 bistveno vpliva 45
9 ne vem 9
98 44
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R17F Vpliv pomanjkanja primernega prostora na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

f) ni primernega prostora

Value 77161 Frequency
1 sploh NE vpliva 98
2 64
3 61
4 36
5 bistveno vpliva 43
9 ne vem 3
98 40
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R17G Vpliv premalega znanja na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

g) premalo znanja

Value 78160 Frequency
1 sploh NE vpliva 26
2 49
3 91
4 89
5 bistveno vpliva 61
9 ne vem 3
98 26
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R17H Vpliv nezainteresiranosti učencev na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

h) nezainteresiranost učencev

Value 79159 Frequency
1 sploh NE vpliva 114
2 85
3 56
4 12
5 bistveno vpliva 4
9 ne vem 22
98 52
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R17I Vpliv nezainteresiranosti učiteljev na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

i) nezainteresiranost učiteljev

Value 80158 Frequency
1 sploh NE vpliva 49
2 61
3 112
4 54
5 bistveno vpliva 26
9 ne vem 9
98 34
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R17J Vpliv nezainteresiranosti vodstva na neuporabo Interneta Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

j) nezainteresiranost vodstva

Value 81157 Frequency
1 sploh NE vpliva 155
2 63
3 61
4 16
5 bistveno vpliva 6
9 ne vem 6
98 38
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R17K Vpliv v programih nepredvidenosti uporabe Interneta na njegovo neuporabo Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

k) v programih uporaba Interneta ni predvidena

Value 82156 Frequency
1 sploh NE vpliva 124
2 50
3 57
4 25
5 bistveno vpliva 20
9 ne vem 11
98 58
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R17L Vpliv nepotrebe po večji uporabi Interneta na njegovo neuporabo Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

l) ni potrebe po večji uporabi

Value 83155 Frequency
1 sploh NE vpliva 92
2 55
3 80
4 30
5 bistveno vpliva 8
9 ne vem 13
98 67
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R17M Vpliv drugih komponent na neuporabo Interneta (ocena) Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

m) drugo: (ocena)

Value 84154 Frequency
1 sploh NE vpliva 3
2 1
3 2
5 bistveno vpliva 3
98 336
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R17MX Vpliv drugih komponent na neuporabo Interneta (odgovor) Kako močno naslednji dejavniki vplivajo na to, da Interneta v vašem zavodu ne uporabljate intenzivneje (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

mx) drugo: (odgovor)

Value 85153 Frequency
840
0 1
17 his 1
2 1
pomanjkanje telefonskih linij 1
premalo povezav z računalniki in Internetom 1
še nimamo dostopa 1

R18A Strinjanje s trditvijo: Internet je le izguba časa. Kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami, povezanimi z Internetom (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

a) Internet je le izguba časa / igranje.

Value 86152 Frequency
1 sploh se ne strinjam 231
2 64
3 27
4 5
5 popolnoma se strinjam 1
9 ne vem 2
98 15
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R18B Strinjanje s trditvijo: Internet zbližuje ljudi. Kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami, povezanimi z Internetom (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

b) Internet zbližuje ljudi.

Value 87151 Frequency
1 sploh se ne strinjam 21
2 58
3 121
4 67
5 popolnoma se strinjam 57
9 ne vem 4
98 17
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R18C Strinjanje s trditvijo: Slaba zaščita podatkov omogoča nevarnost njihove zlorabe. Kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami, povezanimi z Internetom (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

c) Zaradi slabe zaščite podatkov obstaja resna nevarnost njihove zlorabe.

Value 88150 Frequency
1 sploh se ne strinjam 13
2 54
3 120
4 86
5 popolnoma se strinjam 43
9 ne vem 18
98 11
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R18D Strinjanje s trditvijo: Internet spodbuja osebno kreativnost. Kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami, povezanimi z Internetom (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

d) Internet spodbuja osebno kreativnost.

Value 89149 Frequency
1 sploh se ne strinjam 8
2 27
3 144
4 93
5 popolnoma se strinjam 58
9 ne vem 6
98 9
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R18E Strinjanje s trditvijo: Pretirana uporaba lahko škoduje zdravju. Kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami, povezanimi z Internetom (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

e) Pretirana uporaba lahko škoduje zdravju.

Value 90148 Frequency
1 sploh se ne strinjam 31
2 58
3 99
4 71
5 popolnoma se strinjam 60
9 ne vem 16
98 10
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R18F Strinjanje s trditvijo: Neoviran dostop do spornih vsebin ima lahko škodljive posledice. Kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami, povezanimi z Internetom (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

f) Neoviran dostop do spornih vsebin ima lahko škodljive posledice.

Value 91147 Frequency
1 sploh se ne strinjam 14
2 46
3 85
4 90
5 popolnoma se strinjam 90
9 ne vem 9
98 11
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R18G Strinjanje s trditvijo: Uporabniki lahko postanejo zasvojeni. Kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami, povezanimi z Internetom (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

g) Uporabniki lahko postanejo zasvojeni.

Value 92146 Frequency
1 sploh se ne strinjam 23
2 35
3 89
4 92
5 popolnoma se strinjam 85
9 ne vem 8
98 13
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R19A Zavod naj bi nudil otroku predvsem varstvo. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

a) varstvo

Value 93145 Frequency
1 manj pomembno 58
2 40
3 81
4 60
5 bistveno 79
9 ne vem 4
98 23
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R19B Zavod naj bi nudil otroku predvsem vzgojo. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

b) vzgoja

Value 94144 Frequency
1 manj pomembno 9
2 5
3 37
4 75
5 bistveno 202
9 ne vem 3
98 14
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R19C Zavod naj bi otroka naučil predvsem življenja v skupnosti. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

c) naučiti se življenja v skupnosti

Value 95143 Frequency
1 manj pomembno 13
2 6
3 43
4 81
5 bistveno 180
9 ne vem 3
98 19
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R19D Zavod naj bi otroka naučil predvsem znanja naravoslovno-tehničnih ved. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

d) pridobitev znanja naravoslovno-tehničnih ved

Value 96142 Frequency
1 manj pomembno 14
2 13
3 36
4 104
5 bistveno 158
9 ne vem 2
98 18
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R19E Zavod naj bi otroka naučil predvsem znanja družboslovnih ved. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

e) pridobitev znanja družboslovnih ved

Value 97141 Frequency
1 manj pomembno 8
2 12
3 50
4 112
5 bistveno 139
9 ne vem 3
98 21
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R19F Zavod naj bi otroka naučil predvsem delati z računalnikom. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

f) delati z računalnikom

Value 98140 Frequency
1 manj pomembno 16
2 11
3 81
4 126
5 bistveno 92
9 ne vem 2
98 17
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R19G Zavod naj bi otroka naučil uporabljati Internet. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

g) uporabljati Internet

Value 99139 Frequency
1 manj pomembno 20
2 21
3 100
4 107
5 bistveno 74
9 ne vem 2
98 21
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R19H Zavod naj bi otroka naučil pridobitev ročnih spretnosti. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

h) pridobitev ročnih spretnosti / praktičnih znanj

Value 100138 Frequency
1 manj pomembno 18
2 24
3 79
4 105
5 bistveno 95
9 ne vem 2
98 22
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R19I Zavod naj bi otroka naučil spoznavanje z umetnostjo in kulturo. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

i) spoznavanje z umetnostjo in kulturo

Value 101137 Frequency
1 manj pomembno 6
2 9
3 65
4 132
5 bistveno 114
9 ne vem 1
98 18
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R19J Zavod naj bi otroka naučil športne vzgoje. Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

j) športna vzgoja

Value 102136 Frequency
1 manj pomembno 23
2 26
3 49
4 117
5 bistveno 107
9 ne vem 3
98 20
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R19K Zavod naj bi otroka naučil drugih stvari (ocena). Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

k) drugo: (ocena)

Value 103135 Frequency
1 manj pomembno 2
3 5
4 5
5 bistveno 10
98 323
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

R19KX Zavod naj bi otroka naučil drugih stvari (odgovor). Kaj naj bi, po vašem mnenju, vaš zavod, predvsem nudil otrokom (ocenite pomembnost vsake izmed naštetih vgojno-izobraževalnih komponent na lestvici od 1 do 5)?

kx) drugo: (odgovor)

Value 104134 Frequency
826
0 8
98 3
glasbena vygoja 1
osebnostno rast 1
pozitivna samopodoba 1
prijazno otroštvo 1
razvijati mišljenje 1
rehabilitacijo 1
varnost 1
varnost, ljubezen, prijazen vrt 1
vzgoja za zdravje 1

R20A Slovenska država je optimalno poskrbela za razvoj Interneta. Kako močno se strinjate z nasledenjo trditvijo (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

Slovenska država je optimalno poskrbela za razvoj Interneta v šolskem sistemu.

Value 105133 Frequency
1 sploh se ne strinjam 24
2 48
3 106
4 104
5 popolnoma se strinjam 38
9 ne vem 18
98 7
SYSMISS 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345

Valid range from 1 to 98

PRIP_R Pripomba ravnatelja Pripomba ravnatelja

Value 106132 Frequency
501
0 305
20.vprasanje pripomba: M.S.S.! 1
98 2
Bila je poslana v casu, ko je na soli najvec dela, zato je vrnjena z zamudo. 1
DOBRA! 1
Ko bomo imelo denar bomo racunalnisko ucilnico povezali, da bo z "kuterjem" lahko naenkrat delalo 12 racunalnikov. 1
Na nekatera vprasanja je bilo tezko odgovoriti. Anketa je bolj prilagojena solam, kot vrtcem, pri nas v vrtcu, otrokom lahko prikazemo sodoben nacin komuniciranja. Uporabo racunalnika pri dolocenih projektih sicer z otroki ne prakticiramo 1
Na nekatera vprasanja smo tezko objektivno odgovorili, ker smo racunovodska splosna sluzba os na napacnem podrocju 1
Opravicujem se,ker nisem takoj odgovoril na anketoze 2leti imamo predracun,da bi obnovili 20let staro telefonijo,a je vedno zmanjkalo denarja.Smo v tezjem polozaju kot kdajkoli,vendar se dogovarjamo,da bi tako tel. kot Int. uresnicili v letu2000 1
Pod 18: 5. trditev. Vecurno sedenje pred racunalnikom 1
Poskrbite, da bo Arnes omogocil dostop do interneta in elektronske poste tudi vrtcem ali kdo drugi 1
Se opravicujem zaradi zamude. Moram vas pohvaliti, da ste dosledni in vztrajni. 1
Upam, da se bo kaj premaknilo za OS, srednje so na boljsem. 1
Vprasanje st.20 bi se lahko nadaljevalo, kako je drzava poskrbela za moznosti uporabe interneta in opreme za dostop do njega. Imamo sistem in racunalnike v administraciji, malo pa jih imamo med ucitelji in vzgojitelji. 1
ali je smiselno uporabo racunalnika yreducirati na rabo interneta.vprasanje je cudno.ceprav je racunalnik pomemben,ima nemalo neyayeljenih ucinkov,vcaihpovecuje razdalje med ljudmi.ali je pomembno,da ze osnovnosolce povezujemo samo s telefonskimi imi 1
anket takih vrst je veliko, vcasih za ravnatelje vecjih sol on v casu prehajanja v devetletko tudi prevec! 1
anketa bi bila bolj objektivno izpolnjena, ce bi se pri nekaterih vprasanjih posvetovala z ucitelji in racunalnicarjem /npr. 10,12,14,15/ 1
anketa je odraz stanja v uvz 1
anketo sem fotokopiral. V primeru, da bi katera institucija zelela podobne podatke (kar se dogaja), jo bom napotil na vas naslov. 1
ce bi razdelili izpolnjievalce ankete na vrtce, os, zavode, ss ... bi ugotovili katero so z racunalnisko opremo torej tudi z internetom najslabse opremljeni 1
dodali bi lahko vprasaja o internih omrezjih, ki povezujejo vec racunalnikov in njihov dostop do interneta 1
internet storitvetelefon je zelo drag!! nekateri ucitelji so celo proti racunalnikom, proti internetu!! prostorske stiske (knjiznica na hodniku, svetovalna sluzba v bivsi vratarnici) 1
interneta nimamo, za otroke s tezkimi motnjami v dusevnem tazvoju ni smotern, ni mogoce odgovoriti na vprasanja pod st.19 1
iskreno se opravucujem za zamudo! 1
letno izpolnimo vsaj tri take ankete, toda taksni odzivi nam ne koristijo nimamo sredstev, smo podezelska sola s tremi podruznicami, na demogr. ogrozenem podr. 1
letos smo dobili rabljeni racunalnik, vendar ga nezanmo se uporabljati. Upamo, da bomo v tem solskem letu uspeli, da se naucimo delati z njim 1
menim, da je vprasalnik v vecji meri naravnan na solsko populacijo, zato je bilo na vprasanja vcasih tezko odgovoriti 1
nase podroje e ni pokrito s signalom za priklop na internet yato je anketa iypolnjena le s predvidevanji 1
nekatera vprasanja niso smiselna z moznimi odgovori 1
oddaljene sole ne morejo dobiti isdn, placujejo drazje impujze izven Ljubljane 1
potreboval bi celotnega racunalnicarja, ne le 45%! 1
predsolskih otrok ne spodbujamo k uporabi racunalnika 1
prevec vprasalnikov in anket 1
prikazite loceno dijaske domove, ki smo specifika. nimam pripomb! 1
pripravite locene za vrtce, os, ss, uni 1
prosim, nikar ne posiljajte vprasalnikov v zacetku solskega leta, ker smo ta moment preobremenjeni. Sicer nimam posebnih pripomb. 1
smo sola s tremi razlicnimi usmeritvami (zdravstvena, strojna, poslovna), ravnateljica je tik pred upokojitvijo, pomocnica intenzivno uporablja racunalnik in internet 1
v nasem zavodu nimamo povezavo z interentom! 1
vpogled v internet nimajo mnogi uitelji in uenci na dananjih telefonih 1
z dograditvijo dodatnih olskih prostorov med njimi tudi raunal. uilnice in s tem poveyave z internetom bomo zahtevali tudi delo s tem 1

DATUM2

Value 107131 Frequency
516
0 1
0109 23
0111 1
0113 1
0209 25
0309 25
0409 1
0410 2
0509 1
0609 23
0709 6
0809 7
0810 1
0909 12
1 1
110 5
1309 10
1409 24
1509 29
1609 18
1709 8
2009 11
2109 7
2209 7
2309 8
2508 3
2608 18
2708 14
279 3
289 1
3008 18
3108 16

U1_A Funkcija osebe, ki izpolnjuje anketo. Najprej vprašanje o osebi, ki izpolnjuje anketo. Kakšna je vaša osnovna funkcija v zavodu?

Value 108130 Frequency
1 direktor, ravnatelj 93
2 drugi vodstveni delavec 22
3 učitelj računalništva 124
4 drugi pedagoški delavec 44
5 strokovni delavec (Če ste izbrali odgovor 5, nadaljujte na naslednji strani z vprašanjem 29!) 15
6 drugo 26
98 6
SYSMISS 516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
330

Valid range from 1 to 98

U1_B Funkcija osebe, ki izpolnjuje anketo (drugi odgovor). Najprej vprašanje o osebi, ki izpolnjuje anketo. Kakšna je vaša osnovna funkcija v zavodu?

Value 109129 Frequency
3 učitelj računalništva 5
4 drugi pedagoški delavec 8
6 drugo 10
SYSMISS 823
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23

Valid range from 3 to 6

U1X Funkcija osebe, ki izpolnjuje anketo (odprto). Najprej vprašanje o osebi, ki izpolnjuje anketo. Kakšna je vaša osnovna funkcija v zavodu?

Value 110128 Frequency
810
knjiznicar 1
org.inf.d. 1
organizator rac. dejavnosti 1
pisarniski referent 1
pripravnik 1
racunal. informatik 1
racunalnicar 5
racunalnicar organizator inf. dejavnosti 1
racunalnicar in pomocnik ravnatelja 1
racunalnicar, prof. mateh 1
racunalnikar 1
racunlnicar 1
racunovodja 3
svetovalna delavka 1
svetovalni delavec 1
svetovalno delo 1
tajnica 4
tajnica, racunovodja 1
tajnica] 1
tajnik 1
tajnik, pisarniski referent 1
učitelj, "učitelj racunalnicar" 1
učitelj matematike 1
vzdrževalec 1
vzdrževalec opreme 1
vzdrževalec programske in strojne opreme 1
vzgojiteljica 1

U2A število računalnikov, ki jih uporabljajo zaposleni delavci Koliko računalnikov imate v vašem zavodu (lahko približno)?

a)število računalnikov, ki jih uporabljajo samo zaposleni delavci, od tega ima

Value 111127 Frequency
1 11
2 17
3 33
4 25
5 45
6 34
7 26
8 28
9 10
10 25
11 6
12 13
13 3
14 5
15 10
16 4
17 4
18 4
19 1
20 9
21 1
22 1
23 1
25 1
28 2
30 3
35 1
40 1
44 1
150 1
998 3
SYSMISS 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329

Valid range from 1 to 998

U2B št. računalnikov, ki jih uporabljajo zaposleni delavci z dostopom do Interneta Koliko računalnikov imate v vašem zavodu (lahko približno)?

b)računalnikov dostop do Interneta

Value 112126 Frequency
0 34
1 73
2 54
3 33
4 23
5 17
6 17
7 11
8 10
9 5
10 8
11 1
12 4
13 1
14 2
15 2
16 1
17 1
18 1
19 1
20 4
22 2
25 1
30 1
35 1
140 1
998 20
SYSMISS 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329

Valid range from 0 to 998

U2C št. računalnikov, ki jih uporabljajo učenci Koliko računalnikov imate v vašem zavodu (lahko približno)?

c)računalnikov, ki jih uporabljajo učenci, od tega ima

Value 113125 Frequency
0 17
1 9
2 8
3 3
4 7
5 6
6 5
7 5
8 12
9 15
10 17
11 11
12 33
13 15
14 17
15 15
16 15
17 14
18 7
19 3
20 19
21 4
22 1
23 4
24 4
25 9
26 4
27 1
28 1
30 2
33 1
34 1
35 1
39 2
40 1
48 1
50 1
52 1
60 1
65 1
70 3
80 2
998 30
SYSMISS 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329

Valid range from 0 to 998

U2D št. računalnikov, ki jih uporabljajo učenciz dostopom do Interneta Koliko računalnikov imate v vašem zavodu (lahko približno)?

d)računalnikov dostop do Interneta

Value 114124 Frequency
0 65
1 57
2 20
3 5
4 2
5 3
6 2
7 2
8 9
9 8
10 9
11 4
12 16
13 19
14 11
15 8
16 7
17 2
18 5
20 11
21 1
25 1
26 1
28 1
29 1
34 1
35 1
39 1
40 1
48 1
50 2
55 1
60 1
64 1
65 1
70 1
80 1
98 1
998 45
SYSMISS 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329

Valid range from 0 to 998

U3 Računalniki povezani v lastno lokalno omrežje Imate računalnike povezane v lastno lokalno omrežje

Value 115123 Frequency
1 DA 207
2 NE, vendar načrtujemo v 12 mesecih 44
3 NE, vendar smo že razmišljali 46
4 NE in nismo razmišljali 32
SYSMISS 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329

Valid range from 1 to 4

U4A št. računalnikov povezanih v omrežje danes Koliko računalnikov je (bo) skupno povezanih v vaše omrežje?

a) _____ računalnikov imamo v omrežje povezanih danes

Value 116122 Frequency
0 25
2 4
3 4
4 5
5 3
6 4
7 7
8 10
9 6
10 12
11 6
12 21
13 12
14 13
15 23
16 11
17 11
18 8
19 5
20 8
21 4
22 5
23 4
24 3
25 5
26 2
27 1
28 1
30 4
31 2
32 1
33 1
35 1
36 1
38 1
39 1
40 3
43 1
47 1
50 1
52 3
55 1
57 1
75 1
80 1
98 2
100 4
140 1
997 28
998 45
999 1
SYSMISS 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329

Valid range from 0 to 999

U4B št. računalnikov v omrežje povezanih čez 12 mesecev Koliko računalnikov je (bo) skupno povezanih v vaše omrežje?

b)_____ računalnikov pa bomo imeli v omrežje povezanih čez 12 mesecev

Value 117121 Frequency
0 28
1 1
2 10
3 5
4 3
5 3
6 5
7 1
8 2
9 1
10 7
11 1
12 7
13 1
14 9
15 5
16 1
17 5
18 6
19 2
20 12
21 2
22 2
23 3
24 2
25 7
26 4
27 1
30 11
31 2
33 1
34 1
35 2
36 1
38 1
40 4
43 1
44 1
45 1
55 1
60 1
65 1
75 1
98 4
100 4
997 29
998 115
999 11
SYSMISS 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329

Valid range from 0 to 999

U5 Ali ima vaše omrežje dostop do Interneta? Ali ima vaše omrežje dostop do Interneta?

Value 118120 Frequency
1 DA 185
2 NE, vendar načrtujemo v 12 mesecih 76
3 NE, vendar smo že razmišljali 40
4 NE in nismo razmišljali 7
9 računalnikov nimamo / ne nameravamo povezati v omrežje 9
98 12
SYSMISS 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329

Valid range from 1 to 98

U6 V zavodu ISDN priključek? Ali imate v vašem zavodu ISDN priključek?

Value 119119 Frequency
1 DA, imamo 177
2 NE, vendar načrtujemo 102
3 NE in nismo razmišljali 43
9 ne poznam 2
98 5
SYSMISS 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329

Valid range from 1 to 98

U7A Zadovoljstvo s številom računalnikov Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

a) številom računalnikov

Value 120118 Frequency
1 zelo NEzadovoljni 23
2 38
3 106
4 109
5 zelo zadovoljni 48
9 ne vem 2
98 3
SYSMISS 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329

Valid range from 1 to 98

U7B Zadovoljstvo z zmogljivostjo računalnikov Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

b) zmogljivostjo računalnikov

Value 121117 Frequency
1 zelo NEzadovoljni 8
2 56
3 122
4 103
5 zelo zadovoljni 33
9 ne vem 2
98 5
SYSMISS 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329

Valid range from 1 to 98

U7C Zadovoljstvo s programsko opremo Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

c) programsko opremo

Value 122116 Frequency
1 zelo NEzadovoljni 5
2 29
3 126
4 132
5 zelo zadovoljni 26
9 ne vem 3
98 8
SYSMISS 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329

Valid range from 1 to 98

U7D Zadovoljstvo z znanjem računalništva učiteljev Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s ... (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

d) znanjem računalništva učiteljev

Value 123115 Frequency
1 zelo NEzadovoljni 15
2 89
3 146
4 47
5 zelo zadovoljni 11
9 ne vem 10
98 11
SYSMISS 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329

Valid range from 1 to 98

U8A Pomembnost Interneta za izobraževalno dejavnost Kako pomemben je Internet (ocenite na lestvici od 1 do 5)...

a) za izobraževalno dejavnost vašega zavoda

Value 124114 Frequency
1 povsem NEpomemben 1
2 22
3 90
4 118
5 zelo pomemben 90
9 ne vem 4
98 4
SYSMISS 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329

Valid range from 1 to 98

U8B Pomembnost Interneta za vašo administrativno in poslovno dejavnost Kako pomemben je Internet (ocenite na lestvici od 1 do 5)...

b) za vašo administrativno in poslovno dejavnost

Value 125113 Frequency
1 povsem NEpomemben 4
2 39
3 103
4 90
5 zelo pomemben 79
9 ne vem 6
98 8
SYSMISS 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329

Valid range from 1 to 98

U9 Dostop do Interneta? Ali ima vaš zavod dostop do Interneta?

Value 126112 Frequency
1 DA, ima dostop (Če dostop že imate, označite vse ustrezne opcije! - glej 9a) 287
2 NE, vendar je v pripravi 15
3 NE, načrtujemo ga v 12 mesecih 8
4 NE, vendar smo o tem že razmišljali 12
5 NE in o tem še nismo razmišljali 6
97 1
SYSMISS 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329

Valid range from 1 to 97

U9AA dostop ima zavod kot celota in sicer ... (če dostop že imate, označite vse ustrezne opcije!)

a) dostop ima zavod kot celota

Value 127111 Frequency
1 označeno 172
2 neoznačeno 114
98 1
SYSMISS 559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287

Valid range from 1 to 98

U9AB dostop imajo posamezni učenci in sicer ... (če dostop že imate, označite vse ustrezne opcije!)

b) dostop imajo posamezni učenci

Value 128110 Frequency
1 označeno 140
2 neoznačeno 146
98 1
SYSMISS 559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287

Valid range from 1 to 98

U9AC dostop imajo posamezni zaposleni in sicer ... (če dostop že imate, označite vse ustrezne opcije!)

c) dostop imajo posamezni zaposleni

Value 129109 Frequency
1 označeno 196
2 neoznačeno 90
98 1
SYSMISS 559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287

Valid range from 1 to 98

U10A št. zaposlenih z dostopom do Interneta Koliko oseb v vašem zavodu ima ...

a) dostop do Interneta, zaposleni

Value 130108 Frequency
0 7
1 10
2 14
3 17
4 5
5 13
6 10
7 11
8 10
9 3
10 23
11 1
12 5
13 3
14 2
15 12
16 5
17 2
18 3
19 2
20 17
21 1
22 3
23 1
24 3
25 8
27 1
30 14
31 2
32 4
35 1
37 2
38 2
40 4
41 1
44 1
45 1
48 1
50 6
58 1
60 2
67 1
70 3
85 1
90 1
99 1
100 4
120 1
998 74
999 1
SYSMISS 525
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
321

Valid range from 0 to 999

U10B št. zaposlenih z dostopom do WWW Koliko oseb v vašem zavodu ima ...

b) dostop do WWW, zaposleni

Value 131107 Frequency
0 10
1 5
2 11
3 10
4 5
5 8
6 7
7 9
8 10
9 2
10 18
11 1
12 3
13 2
15 11
16 3
17 3
18 3
19 2
20 16
22 2
23 1
24 3
25 8
30 10
31 1
32 4
35 1
37 1
38 2
40 5
41 1
44 1
45 1
48 1
50 6
60 2
67 1
70 2
90 1
98 1
99 1
100 4
998 120
999 2
SYSMISS 525
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
321

Valid range from 0 to 999

U10C št. zaposlenih z dostopom do osebnega elektronskega naslova Koliko oseb v vašem zavodu ima ...

c) osebni elektronski naslov, zaposleni

Value 132106 Frequency
0 8
1 13
2 9
3 20
4 11
5 17
6 11
7 13
8 23
9 5
10 27
11 1
12 7