Raba interneta v Sloveniji: Anketa med šolskimi zavodi, 1998

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: RISZAV98
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_RISZAV98_V1
Glavni avtor(ji):
  • Vehovar, Vasja
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • None
Izdelal datoteko podatkov:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; junij 1998 - avgust 1998)

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo in šport

Serija:
  • RIS/Raba interneta v Sloveniji

    RIS je samonaročniški, akademski in neprofitni projekt Centra za metodologijo in informatiko znotraj Fakultete za družbene vede v okviru Univerze v Ljubljani. Fokus raziskovanja so družbene spremembe, ki nastajajo zaradi širitve Interneta in z njim povezanih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V okviru projekta se zbirajo, povezujejo in analizirajo podatki za relevanta področja interneta ter formirajo indikatorji interneta in kazalcev informacijske družbe. Projekt poteka od leta 1996, posamezni podprojekti raziskujejo rabo interneta v različnih sferah: v gospodinjstvih, podjetjih, šolskih zavodih in med uporabniki interneta (anketa, ki poteka po svetovnem spletu). RIS vzpostavlja longitudinalne podatke in zagotavlja mednarodno primerljivost podatkov in rezultatov. Posebna pozornost je posvečena metodologiji raziskovanja s pomočjo interneta s poudarkom na zbiranju podatkov za potrebe anketnega raziskovanja. Rezultati so javni, glavnina je dosegljiva na predstavitvenih straneh (http://www.ris.org/) projekta. Prav tako so javno dostopni prihodki in stroški projekta, morebitni presežki pa so namenjeni razvoju projekta v okviru poslanstva. Projekt RIS upošteva tajnost in zasebnost podatkov v skladu z veljavnimi kodeksi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Internet, informacijska tehnologija, šolski zavod, elektronska pošta, ARNES, domača stran

Ključne besede ELSST:
INTERNET, DOSTOP DO INTERNETA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE, RAČUNALNIŠKA PISMENOST, IZOBRAŽEVALNA USTANOVA

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede


Povzetek:

Zaradi kontinuitete podatkov je v vprašalniku večina vprašanj, ki so bila postavljena v prejšnjih dveh letih. Leta 1998 je bil vprašalnik RIS razširjen še na mnenja in ocene o namenu uporabe, možnostih uporabe, razlogih za (manjšo) intenzivnost uporabe, posledicah, ki jih uporaba prinaša, področjih uporabe, interesu za elektronsko komuniciranje. Vprašanja so bila postavljena v dveh vprašalnikih - eden je bil namenjen ravnatelju, drugi pa tisti osebi, ki se v instituciji ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo interneta (računalničarju). Nekatera vprašanja so bila postavljena v obeh vprašalnikih. Oba odgovarjata na vprašanja številu računalnikov v zavodu, dostopom do interneta, o zadovoljstvu s številom in zmogljivostjo računalnikov, programsko opremo, za katere dejavnosti internet uporabljajo, kako močno posamezni dejavniki zavirajo uporabo interneta, ocenijo tudi uporabo interneta v naslednjem letu, pomembnost interneta za dejavnost zavoda, pozitvne oz. negativne posledice uporabe in zadovoljstvo s poznavanjem interneta v zavodu. Ravnatelju so posebej namenjena vprašanja o virih financiranja računalniške opreme, možnostih komuniciranja s posameznimi subjekti in ocena pomembnosti posameznih vzgojno-izobraževalnih komponent. Računalničar odgovarja na vprašanja, ki se tičejo tehničnih vidikov opremljenosti (lokalno omrežje, ISDN priključek, način dostopa do interneta, uporaba posameznih storitev, domača stran, možnosti učencev, da uporabljajo internet, uporaba pri posameznih šolskih predmetih, ocenijo tudi ponudnika dostopa). Med podatki so še funkcija osebe, ki je izpolnjevala anketo, tip šolskega zavoda, število zaposlenih in število učencev (dijakov, otrok) v organizaciji ter regija.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 12. junij 1998 - 7. september 1998
Čas izdelave: 1998
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: ni podatka
Populacija:

Vzgojnoizobraževalni zavodi v Sloveniji (vrtci, osnovne šole srednje šole, glasbene šole, dijaški domovi in posebni zavodi), do vključno srednješolske stopnje.

Izključeni:

Vrtci, ki spadajo k osnovnim šolam, podružnične osnovne šole, glasbene šole, ki spadajo k osnovnim šolam in oddelki srednjih šol, ki delujejo izven matične ustanove. Glej podrobnosti na naslovu:

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za metodologijo in informatiko

Tip vzorca:

Anketirani so bili vsi vzgojno izobraževalni zavodi, ki ustrezajo definiciji ciljne populacije. Iz baze vseh šolskih zavodov v Sloveniji, posredovane z Zavoda za šolstvo so bile izločene v glavnem podružnične enote. Ker baza ni bila ažurirana, so bile naknadno izločene še nekatere neustrezne (neobstoječe) enote. V vsak zavod sta bila poslana dva vprašalnika, oba naslovljena na ravnatelja/ico. Eden je bil namenjen za izpolnjevanje ravnatelja/ice, drugega pa naj bi ravnatelj/ica posredoval/a osebi, zadolženi za delo z računalniki. V vsakem drugem zavodu so imeli, poleg ankete na papirju, možnost odgovarjati na isti vprašalnik po internetu. Med tistimi osnovnimi šolami (dobra polovico vseh kontaktiranih enot), ki na vprašalnik, po treh pisemskih kontaktih, do sredine avgusta niso odgovorile, je bilo sistematično izbranih 10% šol, ki so na anketo odgovarjale po telefonu.

Način zbiranja podatkov:

Pisemska anketa, kombinirana z anketiranjem po WWW in telefonom.

Uteževanje:

Klasične uteži niso bile formirane, zaradi posebnosti datoteke se nekatere spremenljivke uporablja kot uteži in sicer za izbor enot, ki so vključene v analizo pri posameznem vprašanju.

Omejitve dostopa

Uporaba podatkov je dovoljena samo ob predložitvi pismene izjave s strani naročnika in izvajalca. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poizkusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomankljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: riszav98.por

Format: SPSS Portable

  • število spremenljivk: 440
  • število enot: 829

Spremenljivke

PHONEID položaj v datoteki

TIP_USTA

Vrednost 22 Frekvenca
1 VRTEC 97
2 OSNOVNA ŠOLA 479
3 SREDNJA ŠOLA 158
4 DIJAŠKI DOM 29
5 GLASBENA ŠOLA 30
6 POSEBNI ZAVOD 36

KSTATUS končni status

Vrednost 31 Frekvenca
1 samo R po pošti 87
2 samo U po pošti 51
3 oba po pošti 616
4 oba WWW 14
7 R po pošti; U po WWW - neuspešno 1
8 oba po telefonu 16
9 R po WWW - uspešno; U po pošti 2
11 samo R po WWW - uspešno 7
12 samo U po WWW - uspešno 7
13 R po pošti; U po pošti in WWW 6
14 R po pošti; S po WWW - uspešno 15
15 samo R po telefonu 4
16 samo S po WWW - neuspešno 1
17 R po WWW - uspešno; S po WWW - neuspešno 2

PHONEID položaj v datoteki

TIP_USTA

Vrednost 2305 Frekvenca
1 VRTEC 97
2 OSNOVNA ŠOLA 479
3 SREDNJA ŠOLA 158
4 DIJAŠKI DOM 29
5 GLASBENA ŠOLA 30
6 POSEBNI ZAVOD 36

KSTATUS končni status

Vrednost 3304 Frekvenca
1 samo R po pošti 87
2 samo U po pošti 51
3 oba po pošti 616
4 oba WWW 14
7 R po pošti; U po WWW - neuspešno 1
8 oba po telefonu 16
9 R po WWW - uspešno; U po pošti 2
11 samo R po WWW - uspešno 7
12 samo U po WWW - uspešno 7
13 R po pošti; U po pošti in WWW 6
14 R po pošti; S po WWW - uspešno 15
15 samo R po telefonu 4
16 samo S po WWW - neuspešno 1
17 R po WWW - uspešno; S po WWW - neuspešno 2

ODGOVORI

Vrednost 4303 Frekvenca
1 samo R 101
2 samo U 59
3 R + U 669

R_TIP Ravnateljeva anketa

Vrednost 5302 Frekvenca
0 361
1 R 468

U_TIP Učiteljeva anketa

Vrednost 6301 Frekvenca
0 403
1 U 426

VSI_TIP vsi - brez dvojnih

Vrednost 7300 Frekvenca
0 302
1 527

DATUM_R datum - ravnatelj

Vrednost 8299 Frekvenca
13117334400 77
13117420800 121
13117507200 86
13117593600 76
13117852800 44
13117939200 95
13118025600 46
13118198400 49
13118457600 18
13118544000 20
13118630400 22
13118716800 19
13118803200 21
13119062400 9
13119148800 3
13119235200 7
13119321600 7
13119408000 15
13119667200 7
13119753600 1
13119926400 2
13120012800 1
13120444800 2
13120963200 2
13122518400 1
13123468800 4
13123555200 1
13123641600 5
13123987200 4
13124073600 6
SYSMISS 58

R1 1. Najprej vprašanje o osebi, ki izpolnjuje anketo. Kakšna je vaša osnovna funkcija v zavodu?

Vrednost 9298 Frekvenca
1 direktor, ravnatelj 671
2 namestnik, pomočnik ravnatelja 42
3 drugi vodstveni delavec 13
4 pedagoški delavec 20
5 strokovni delavec 4
6 drugo 13
95 ni R ankete 61
98 brez odgovora 5

R1X navedba pod 'drugo'

Vrednost 10297 Frekvenca
815
glavni medicinski tehnik 2
knjigovodja 1
mentorji Produkcijske šole 2
ORGANIZACIJSKI VODJA VVE 1
organizator informacijske dejavnosti 1
pisarniški referent 1
svetov. delavka 2
svetovalna delavka 1
tajnica 1
učitelj fizike in tehnike, zadolžen tudi za računalnike 1
vzgojitelj 1

R2_A 1. mesto

Vrednost 11296 Frekvenca
1 posebej za to zadolžena oseba / organizator informacijskih 195
2 učitelj računalništva / informatike 216
3 en učitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 124
4 več učiteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 118
5 nihče posebej 44
6 kdo drug 60
95 61
98 11

R2_B 2. mesto

Vrednost 12295 Frekvenca
2 učitelj računalništva / informatike 17
3 en učitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 11
4 več učiteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 71
5 nihče posebej 2
6 kdo drug 27
SYSMISS SYSMIS 701

R2X navedba pod 'drugo'

Vrednost 13294 Frekvenca
742
administracija 1
administrativni 2
administrativni delavci 3
administrativno finančna služba, vzgojiteljice 2
administrativnovodstveni kader 1
dipl.ing. 2
dobavitelj opreme 1
mentorji PŠ 2
pedagoški, vodstveni in upravnoadministr. delavci 1
POM. RAV.,ravnatelj, pisarniške delavke 1
POM. RAVNATELJA 2
pomočnica ravnateljice 2
pomočnik 2
računovodja 4
RAČUNOVODJA, TAJNICA 1
računovodja,tajnica 2
ravnatelj 6
RAVNATELJ 4
RAVNATELJ IN POMOČNIK RAVNATELJA 2
ravnatelj, računovodkinja 1
ravnatelj, tajnica 1
ravnatelj,tajnica 2
RAVNATELJ,VODJA IZOBRAŽEVANJA 1
ravnateljica 1
RAVNATELJICA 1
ravnateljica in mentorica šolske zadruge 2
svet.del. 1
TAJNICA 2
tajnica 6
TAJNICA in računovodski delavci 2
tajnica, računovodja, pom. ravnatelja 1
tajnica,računovodja 2
TAJNIK 3
učitelj računalništva in POGODBENA FIRMA 1
učitelj računalništva in vzdrževalec opreme 2
učitelj računalništva in ZADOLŽEN DIJAK 1
več učiteljev in civilniki 2
več učiteljev in učenci 1
več učiteljev; se borijo za organizatorj. inf. dej 2
višji medicinski tehnik 2
vzgojitelj 2
zastopnik firme 1
ZUNANJI DELAVEC 2
zunanji mentor računalnistva 2
zunanji sodelavci 2

R2 2. Kdo se v vašem zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo računalnikov?

Vrednost 14293 Frekvenca
1.0 posebej za to zadolžena oseba / organizator informacijskih 148.0
2.0 učitelj računalništva / informatike 178.0
3.0 en učitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 112.0
3.5 računalničar in še en učitelj 15.0
3.6 en učitelj in ravnatelj ali tajnica 5.0
4.0 več učiteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 107.0
4.5 računalničar in vee ueiteljev 67.0
4.6 več učiteljev in ravnatelj / vodstvo 4.0
4.7 več učiteljev in tajnik / administr. 5.0
5.0 nihče posebej 47.0
6.0 kdo drug 69.0
98.0 brez odgovora 72.0

R3A sofinanciranje s strani Ministrstva za šolstvo in šport

Vrednost 15292 Frekvenca
1 NEpomembno 9
2 7
3 26
4 76
5 zelo pomembno 625
6 ni mogoče 6
9 ne vem 3
98 17
SYSMISS SYSMIS 60

R3B sponzorstvo podjetij

Vrednost 16291 Frekvenca
1 NEpomembno 108
2 126
3 129
4 55
5 zelo pomembno 126
6 ni mogoče 74
9 ne vem 14
98 137
SYSMISS SYSMIS 60

R3C pomoč občine

Vrednost 17290 Frekvenca
1 NEpomembno 82
2 59
3 86
4 89
5 zelo pomembno 294
6 ni mogoče 46
9 ne vem 4
98 108
SYSMISS SYSMIS 61

R3D sofinanciranje učencev/ staršev

Vrednost 18289 Frekvenca
1 NEpomembno 240
2 94
3 67
4 18
5 zelo pomembno 19
6 ni mogoče 122
9 ne vem 13
98 196
SYSMISS SYSMIS 60

R3E prodaja izdelkov/ storitev

Vrednost 19288 Frekvenca
1 NEpomembno 235
2 72
3 71
4 23
5 zelo pomembno 31
6 ni mogoče 138
9 ne vem 7
98 192
SYSMISS SYSMIS 60

R3F oddajanje računalniške učilnice/ organiziranje tečajev računalništva

Vrednost 20287 Frekvenca
1 NEpomembno 177
2 106
3 121
4 54
5 zelo pomembno 25
6 ni mogoče 96
9 ne vem 5
98 184
SYSMISS SYSMIS 61

R3G oddajanje drugih prostorov

Vrednost 21286 Frekvenca
1 NEpomembno 192
2 92
3 123
4 52
5 zelo pomembno 53
6 ni mogoče 56
9 ne vem 4
98 196
SYSMISS SYSMIS 61

R3H drugače

Vrednost 22285 Frekvenca
1 NEpomembno 45
2 6
3 8
4 4
5 zelo pomembno 12
6 ni mogoče 14
98 674
SYSMISS SYSMIS 66

R3HX navedba pod 'drugo'

Vrednost 23284 Frekvenca
753
0 52
darilo italijanske vlade 2
javljane na razne natečaje 2
KULTURNI VEČERI 2
lasten nakup 2
lastna sredstva 4
lastna sredstva,materialni str 2
lastno varčevanje 1
ponudili c,d? ni bilo odziva 2
prostovoljna darila 2
SMO ZELO UTESNJENI V PROSTORU 2
sodelovanje z matčnim narodom 1
zeleli bi več pomoči MŠ Š 2

R4A številom računalnikov

Vrednost 24283 Frekvenca
1 zelo nezadovoljni 82
2 85
3 272
4 269
5 zelo zadovoljni 51
98 8
SYSMISS SYSMIS 62

R4B zmogljivostjo računalnikov

Vrednost 25282 Frekvenca
1 zelo nezadovoljni 34
2 130
3 256
4 243
5 zelo zadovoljni 83
9 ne vem 1
98 20
SYSMISS SYSMIS 62

R4C programsko opremo

Vrednost 26281 Frekvenca
1 zelo nezadovoljni 26
2 125
3 307
4 246
5 zelo zadovoljni 43
98 20
SYSMISS SYSMIS 62

R4D znanjem računalništva učiteljev

Vrednost 27280 Frekvenca
1 zelo nezadovoljni 39
2 174
3 359
4 134
5 zelo zadovoljni 35
9 ne vem 7
98 19
SYSMISS SYSMIS 62

R5A zaposlenih (administrativnih, pedagoških in drugih delavcev)

R5A_R

Vrednost 29278 Frekvenca
1 1 - 19 81
2 20 - 39 189
3 40 - 59 231
4 60 - 79 128
5 80 - 99 55
6 100 in več 57
9 b. o. 88

R5B učencev

R5B_R

Vrednost 31276 Frekvenca
1 1 - 49 19
2 50 - 99 24
3 100 - 249 134
4 250 - 499 250
5 500 - 999 249
6 1000 - 1499 45
7 1500 - 1999 6
8 2000 in več 4
9 b. o. 98

R5B_A št. učencev na zaposlenega

R5B_A_R učencev na zaposlenega - rekodirano

Vrednost 33274 Frekvenca
1 do 3 32
2 3 - 6 62
3 6 - 9 240
4 9 - 12 241
5 12 - 15 97
6 15 - 18 34
7 18 - 25 5
8 25 - 50 1
9 nad 90 5
SYSMISS SYSMIS 112

R6A računalnikov, ki jih uporabljajo samo zaposleni delavci, od tega ima

Vrednost 34273 Frekvenca
1 37
2 54
3 57
4 95
5 73
6 98
7 74
8 53
9 29
10 42
11 14
12 15
13 12
14 7
15 21
16 4
17 2
19 4
20 11
21 3
22 4
23 3
24 3
26 2
28 2
30 8
34 2
40 5
55 2
70 1
998 32
SYSMISS 60

R6B raunalnikov dostop do Interneta

Vrednost 35272 Frekvenca
0 163
1 223
2 100
3 55
4 38
5 21
6 15
7 15
8 11
9 6
10 18
11 4
12 3
13 2
14 3
15 2
17 3
18 4
20 10
21 1
30 2
60 1
998 69
SYSMISS 60

R6C raeunalnikov, ki jih uporabljajo ueenci, od tega ima

Vrednost 36271 Frekvenca
0 72
1 17
2 27
3 24
4 13
5 18
6 16
7 12
8 45
9 65
10 62
11 13
12 84
13 26
14 29
15 24
16 27
17 15
18 17
19 2
20 19
21 7
22 2
23 2
24 12
25 5
26 2
27 3
28 2
30 4
32 8
33 2
34 2
35 1
36 1
40 4
45 2
48 3
50 4
64 1
75 2
80 2
110 2
998 67
SYSMISS 62

R6D raeunalnikov dostop do Interneta

Vrednost 37270 Frekvenca
0 223
1 177
2 26
3 9
4 1
5 10
6 5
7 2
8 15
9 18
10 19
11 2
12 40
13 15
14 14
15 12
16 7
17 13
18 10
19 2
20 6
21 2
24 2
25 1
28 4
29 2
30 2
32 2
33 2
34 2
36 2
40 2
48 3
50 2
55 2
60 1
75 2
999 1
998 107
SYSMISS 62

STR_A stevilo rae. -zaposl (R+U)

Vrednost 38269 Frekvenca
0.0 2.0
1.0 36.0
1.5 4.0
2.0 54.0
2.5 6.0
3.0 72.0
3.5 2.0
4.0 92.0
4.5 2.0
5.0 72.0
5.5 14.0
6.0 101.0
6.5 2.0
7.0 71.0
7.5 2.0
8.0 57.0
9.0 37.0
10.0 56.0
11.0 12.0
11.5 2.0
12.0 17.0
13.0 12.0
14.0 9.0
15.0 24.0
16.0 8.0
17.0 4.0
18.0 3.0
20.0 14.0
21.0 1.0
22.0 2.0
23.0 5.0
24.0 3.0
26.0 2.0
28.0 4.0
30.0 7.0
40.0 6.0
50.0 2.0
70.0 1.0
998.0 9.0

STRA_R st. rac. zaposleni - po razredih (R+U)

Vrednost 39268 Frekvenca
1 0 - 2 96
2 3 - 5 246
3 6 - 9 284
4 10 - 14 108
5 15 - 20 53
6 21 - 27 13
7 28 in vee 20
9 b. o. 9

STRA_Z št. raeunalnikov na 10 zaposlenih (R+U)

STRA_Z_R št. raeunalnikov na 10 zaposlenih (R+U) - rekodirano

Vrednost 41266 Frekvenca
1 do 1 237
2 1 - 2 339
3 2 - 3 88
4 3 - 4 22
5 4 - 5 24
6 5 - 10 26
9 b. o. 93

STR_B st rac - zap -dostop

Vrednost 42265 Frekvenca
0.0 197.0
1.0 247.0
1.5 10.0
2.0 103.0
2.5 2.0
3.0 64.0
3.5 2.0
4.0 39.0
4.5 1.0
5.0 29.0
6.0 14.0
7.0 16.0
8.0 17.0
9.0 8.0
10.0 19.0
11.0 4.0
12.0 4.0
13.0 4.0
14.0 3.0
15.0 5.0
16.0 2.0
17.0 1.0
20.0 6.0
21.0 1.0
40.0 1.0
60.0 1.0
998.0 29.0

STRB_R

Vrednost 43264 Frekvenca
1 nie 197
2 1 247
3 2 113
4 3 66
5 4 - 5 71
6 6 - 10 74
7 vee kot 10 32
9 b. o. 29

STRB_A

Vrednost 44263 Frekvenca
0.00 197.00
4.35 2.00
4.55 1.00
6.25 2.00
6.67 2.00
8.33 2.00
9.09 3.00
10.00 22.00
11.11 10.00
11.76 2.00
12.50 12.00
13.04 1.00
13.33 2.00
14.29 29.00
15.38 4.00
16.67 47.00
17.39 2.00
17.50 2.00
18.18 4.00
18.75 2.00
20.00 41.00
21.43 2.00
22.22 4.00
23.08 2.00
25.00 57.00
26.67 2.00
27.27 6.00
27.78 1.00
28.57 9.00
29.41 2.00
30.00 9.00
32.14 2.00
33.33 44.00
35.00 2.00
36.36 4.00
37.50 5.00
38.46 2.00
39.13 2.00
40.00 18.00
41.67 5.00
42.86 9.00
44.44 6.00
46.67 2.00
50.00 54.00
53.85 1.00
54.55 1.00
55.56 2.00
56.25 1.00
57.14 8.00
60.00 10.00
61.54 1.00
61.90 1.00
62.50 1.00
63.64 2.00
65.38 1.00
66.67 19.00
71.43 4.00
75.00 9.00
77.78 2.00
80.00 5.00
83.33 6.00
85.71 3.00
87.50 1.00
88.89 2.00
90.00 2.00
91.67 2.00
92.31 2.00
100.00 73.00
SYSMISS 32.00

STRB_A_R

Vrednost 45262 Frekvenca
1.00 nie 197.00
2.00 - 0% - 25% 257.00
3.00 - 25% - 50% 184.00
4.00 - 50% - 75% 61.00
5.00 - 75% - 100% 98.00
9.00 b. o. 32.00

STR_C št rač - učenci

Vrednost 46261 Frekvenca
0.0 83.0
1.0 19.0
1.5 4.0
2.0 25.0
2.5 4.0
3.0 23.0
4.0 12.0
4.5 2.0
5.0 21.0
6.0 17.0
7.0 13.0
8.0 55.0
8.5 4.0
9.0 64.0
9.5 2.0
10.0 66.0
11.0 30.0
11.5 2.0
12.0 78.0
13.0 40.0
14.0 23.0
14.5 2.0
15.0 36.0
16.0 27.0
16.5 2.0
17.0 15.0
17.5 2.0
18.0 18.0
20.0 20.0
21.0 7.0
22.0 2.0
23.0 4.0
24.0 9.0
25.0 4.0
27.0 5.0
28.0 3.0
30.0 4.0
32.0 4.0
33.0 2.0
34.0 2.0
35.0 3.0
36.0 1.0
37.0 2.0
40.0 2.0
45.0 2.0
48.0 3.0
49.0 4.0
50.0 6.0
64.0 1.0
70.0 1.0
75.0 4.0
80.0 2.0
105.0 2.0
120.0 1.0
300.0 2.0
998.0 38.0

STRC_R

Vrednost 47260 Frekvenca
0 0 83
1 1 - 3 75
2 4 - 6 52
3 7 - 9 136
4 10 - 15 279
5 16 - 20 84
6 21 - 40 54
7 41 - 100 23
8 100 in vee 5
9 b. o. 38

STRC_U

STRC_U_R

Vrednost 49258 Frekvenca
0 nie 83
1 do 1 54
2 1 - 2 144
3 2 - 3 164
4 3 - 4 100
5 4 - 5 68
6 5 - 10 84
7 10 in vee 28
9 b. o. 104

STR_D št rač - učenci - dostop

Vrednost 50257 Frekvenca
0.0 262.0
1.0 214.0
1.5 2.0
2.0 27.0
3.0 9.0
4.0 3.0
5.0 11.0
6.0 3.0
7.0 4.0
8.0 24.0
9.0 18.0
10.0 24.0
11.0 7.0
12.0 42.0
13.0 18.0
14.0 14.0
15.0 23.0
16.0 10.0
17.0 7.0
17.5 2.0
18.0 9.0
20.0 6.0
21.0 2.0
24.0 2.0
25.0 1.0
27.0 2.0
28.0 4.0
30.0 4.0
32.0 2.0
33.0 2.0
34.0 2.0
35.0 2.0
36.0 2.0
48.0 1.0
49.0 4.0
50.0 1.0
55.0 2.0
60.0 1.0
75.0 2.0
77.0 2.0
120.0 1.0
300.0 2.0
998.0 49.0

STRD_R

Vrednost 51256 Frekvenca
1 nie 262
2 1 214
3 2 - 5 52
4 6 - 10 73
5 11 - 25 143
6 26 do 50 26
7 vee kot 50 10
9 b. o. 49

STRD_C

Vrednost 52255 Frekvenca
0.00 179.00
2.00 2.00
2.08 2.00
4.00 3.00
4.35 2.00
5.00 2.00
5.56 2.00
5.88 2.00
6.25 15.00
6.67 12.00
6.90 2.00
7.14 7.00
7.69 11.00
8.33 32.00
8.70 2.00
9.09 17.00
9.52 2.00
10.00 24.00
10.53 2.00
11.11 22.00
12.50 24.00
14.29 5.00
15.00 6.00
15.38 5.00
16.67 7.00
18.18 1.00
20.00 15.00
22.22 5.00
23.53 1.00
25.00 5.00
26.67 2.00
29.63 2.00
31.25 2.00
33.33 9.00
35.71 1.00
37.50 2.00
38.10 1.00
40.00 2.00
41.67 2.00
42.86 2.00
45.45 3.00
45.71 1.00
50.00 5.00
51.85 2.00
52.17 2.00
53.12 1.00
53.85 2.00
56.25 1.00
57.14 4.00
60.00 7.00
62.22 2.00
62.50 2.00
66.67 9.00
70.00 2.00
70.59 1.00
71.43 1.00
72.73 2.00
72.97 2.00
73.33 4.00
75.00 9.00
76.47 2.00
76.92 4.00
80.00 1.00
81.25 2.00
82.35 1.00
83.33 2.00
84.62 2.00
88.24 2.00
88.89 2.00
90.00 1.00
90.91 1.00
91.67 2.00
100.00 171.00
-1.00 83.00
SYSMISS 50.00

STRD_C_R

Vrednost 53254 Frekvenca
1.00 nie 179.00
2.00 - 0% - 25% 237.00
3.00 - 25% - 50% 34.00
4.00 - 50% - 75% 53.00
5.00 - 75% - 100% 193.00
8.00 nimajo računalnikov 83.00
9.00 b. o. 50.00

R7A za vašo izobraževalno dejavnost:

Vrednost 54253 Frekvenca
1 povsem NEpomemben 11
2 35
3 235
4 199
5 zelo pomemben 207
9 ne vem/ ne poznam 41
98 38
SYSMISS SYSMIS 63

R7B za vašo administrativno in poslovno dejavnost:

Vrednost 55252 Frekvenca
1 povsem NEpomemben 21
2 124
3 236
4 167
5 zelo pomemben 108
9 ne vem/ ne poznam 60
98 50
SYSMISS SYSMIS 63

R8 8. Ali ima vaš zavod dostop do Interneta?

Vrednost 56251 Frekvenca
1 DA, ima dostop 610
2 NE, vendar je v pripravi 42
3 NE, načrtujemo ga v naslednjih 12 mesecih 48
4 NE, vendar smo o tem že razmišljali 41
5 NE in o tem še nismo razmišljali 26
98 b.o. - verjetno ne 2
SYSMISS SYSMIS 60

R8AA od leta:

Vrednost 57250 Frekvenca
88 80
90 1
93 2
94 10
95 49
96 136
97 186
98 144
SYSMISS 221

R8AB meseca:

Vrednost 58249 Frekvenca
1 47
2 35
3 47
4 47
5 47
6 22
7 9
8 3
9 75
10 47
11 32
12 15
88 182
SYSMISS 221

R9 9. Ali menite, da boste čez 12 mesecev v vašem zavodu uporabljali Internet v večji ali manjši meri kot sedaj (ocenite na

Vrednost 59248 Frekvenca
1 precej manjši 2
2 3
3 80
4 299
5 precej večji 268
6 sploh ne bomo uporabljali 4
9 ne vem 32
98 52
SYSMISS SYSMIS 89

R10A oglaševanje in promocija

Vrednost 60247 Frekvenca
1 nikoli 189
2 včasih 239
3 pogosto 115
4 redno 89
9 ne vem 16
98 97
SYSMISS SYSMIS 84

R10B pridobivanje poslovnih informacij

Vrednost 61246 Frekvenca
1 nikoli 52
2 včasih 250
3 pogosto 202
4 redno 138
9 ne vem 11
98 92
SYSMISS SYSMIS 84

R10C komuniciranje s šolskimi institucijami (MŠŠ, ZRSŠ, CPI, ...)

Vrednost 62245 Frekvenca
1 nikoli 51
2 včasih 164
3 pogosto 230
4 redno 218
9 ne vem 5
98 77
SYSMISS SYSMIS 84

R10D komuniciranje z drugimi zavodi, šolami v Sloveniji

Vrednost 63244 Frekvenca
1 nikoli 75
2 včasih 234
3 pogosto 221
4 redno 126
9 ne vem 9
98 80
SYSMISS SYSMIS 84

R10E komuniciranje z drugimi zavodi, šolami v tujini

Vrednost 64243 Frekvenca
1 nikoli 250
2 včasih 242
3 pogosto 84
4 redno 54
9 ne vem 18
98 96
SYSMISS SYSMIS 85

R10F komuniciranje s poslovnimi partnerji

Vrednost 65242 Frekvenca
1 nikoli 185
2 včasih 258
3 pogosto 112
4 redno 49
9 ne vem 23
98 118
SYSMISS SYSMIS 84

R10G izobraževanje zaposlenih

Vrednost 66241 Frekvenca
1 nikoli 89
2 včasih 231
3 pogosto 234
4 redno 95
9 ne vem 17
98 79
SYSMISS SYSMIS 84

R10H izobraževanje učencev

Vrednost 67240 Frekvenca
1 nikoli 87
2 včasih 190
3 pogosto 224
4 redno 136
9 ne vem 15
98 92
SYSMISS SYSMIS 85

R10I sodelovanje učencev pri projektih

Vrednost 68239 Frekvenca
1 nikoli 150
2 včasih 194
3 pogosto 175
4 redno 112
9 ne vem 16
98 97
SYSMISS SYSMIS 85

R10J predstavitev dejavnosti zavoda

Vrednost 69238 Frekvenca
1 nikoli 144
2 včasih 149
3 pogosto 167
4 redno 186
9 ne vem 11
98 87
SYSMISS SYSMIS 85

R10K drugo

Vrednost 70237 Frekvenca
1 nikoli 21
2 včasih 4
3 pogosto 5
4 redno 6
9 ne vem 2
98 692
SYSMISS SYSMIS 99

R10KX navedba pod 'drugo'

Vrednost 71236 Frekvenca
813
0 7
98 1
knjižnica 1
NATEČAJI LIKOVNE UMETNOSTI 2
nimamo izkušenj 1
SMO KOMAJ ZAČELI 2
uporaba za strokovne članke 2

R11A elektronsko pošto

Vrednost 72235 Frekvenca
1 vsak dan 85
2 nekajkrat tedensko 138
3 nekajkrat meseeno 108
4 redkeje 150
5 nikoli 106
9 nimam možnosti 99
98 59
SYSMISS SYSMIS 84

R11B WWW strani

Vrednost 73234 Frekvenca
1 vsak dan 43
2 nekajkrat tedensko 143
3 nekajkrat meseeno 129
4 redkeje 129
5 nikoli 89
9 nimam možnosti 88
98 124
SYSMISS SYSMIS 84

R11C druge Internet storitve:

Vrednost 74233 Frekvenca
1 vsak dan 11
2 nekajkrat tedensko 50
3 nekajkrat meseeno 69
4 redkeje 112
5 nikoli 121
9 nimam možnosti 5
98 374
SYSMISS SYSMIS 87

R11CX navedba pod 'drugo'

Vrednost 75232 Frekvenca
487
0 323
98 2
banka 1
FREE AGENT 2
ftp 2
ftp, irc 1
INFORM. 2
IRC, USENET 1
konference 3
news 1
news, ftp vsak dan 1
računalnik imam le doma 1
RAZNE TEME 2

R12 12. V celoti gledano, kako ste zadovoljni z vašim ponudnikom dostopa do Interneta (ocenite na lestvici od 1 do 5)?

Vrednost 76231 Frekvenca
1 povsem NEzadovoljni 2
2 28
3 172
4 213
5 zelo zadovoljni 148
6 (še) nimamo ponudnika 57
9 ne vem 64
98 55
SYSMISS SYSMIS 90

R13_A 1. mesto

Vrednost 77230 Frekvenca
1 ARNES 629
2 drugo 29
9 (še) nimamo ponudnika 55
98 28
SYSMISS SYSMIS 88

R13_B 2. mesto

Vrednost 78229 Frekvenca
2 drugo 9
SYSMISS SYSMIS 820

R13X KATEREGA DRUGEGA PONUDNIKA:

Vrednost 79228 Frekvenca
791
0 4
gorenjski kabel 1
IRTS KOPER 2
IRTS Koper 2
medianet 1
perftech bled 3
sinel 2
siol 7
SIOL.NET 2
TELEKOM 9
telekom 2
TELEKOM SIOL 2
telekomisdn 1

R14A med zaposlenimi

Vrednost 80227 Frekvenca
1 nobenega pregleda 96
2 195
3 247
4 86
5 zelo podroben pregled 19
9 ne vem 48
98 48
SYSMISS SYSMIS 90

R14B med ueenci

Vrednost 81226 Frekvenca
1 nobenega pregleda 127
2 122
3 182
4 103
5 zelo podroben pregled 38
9 ne vem 61
98 104
SYSMISS SYSMIS 92

R15A med zaposlenimi

Vrednost 82225 Frekvenca
1 zelo NEzadovoljni 77
2 263
3 268
4 46
5 zelo zadovoljni 6
9 ne vem 67
98 40
SYSMISS SYSMIS 62

R15B med učenci

Vrednost 83224 Frekvenca
1 zelo NEzadovoljni 73
2 93
3 230
4 125
5 zelo zadovoljni 33
9 ne vem 89
98 122
SYSMISS SYSMIS 64

R16A s šolskimi institucijami (MŠŠ, ZRSŠ, CPI, ...)

Vrednost 84223 Frekvenca
1 NE, nikakor 16
2 43
3 198
4 314
5 DA, v celoti 140
9 ne vem 27
98 32
SYSMISS SYSMIS 59

R16B z ostalimi zaposlenimi (interno komuniciranje)

Vrednost 85222 Frekvenca
1 NE, nikakor 112
2 201
3 208
4 95
5 DA, v celoti 33
9 ne vem 43
98 78
SYSMISS SYSMIS 59

R16C s starši

Vrednost 86221 Frekvenca
1 NE, nikakor 234
2 241
3 121
4 33
5 DA, v celoti 8
9 ne vem 51
98 80
SYSMISS SYSMIS 61

R16D z drugimi zavodi / šolami

Vrednost 87220 Frekvenca
1 NE, nikakor 11
2 60
3 274
4 282
5 DA, v celoti 66
9 ne vem 23
98 53
SYSMISS SYSMIS 60

R16E drugo

Vrednost 88219 Frekvenca
1 NE, nikakor 23
2 2
3 15
4 12
5 DA, v celoti 4
9 ne vem 1
98 688
SYSMISS SYSMIS 84

R16EX DRUGO:

Vrednost 89218 Frekvenca
796
0 17
2 4
3 2
4 2
98 2
dobavitelji 2
MEDNARODNO 2
poslovni partnerji 2

R17A pomanjkanje finančnih sredstev

Vrednost 90217 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 82
2 80
3 118
4 118
5 bistveno vpliva 266
9 ne vem 6
98 95
SYSMISS SYSMIS 64

R17B pomanjkanje časa

Vrednost 91216 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 84
2 129
3 203
4 154
5 bistveno vpliva 74
9 ne vem 10
98 111
SYSMISS SYSMIS 64

R17C premalo raeunalnikov

Vrednost 92215 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 98
2 119
3 159
4 115
5 bistveno vpliva 171
9 ne vem 7
98 96
SYSMISS SYSMIS 64

R17D slabe telefonske linije

Vrednost 93214 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 118
2 92
3 128
4 123
5 bistveno vpliva 203
9 ne vem 6
98 95
SYSMISS SYSMIS 64

R17E poeasna povezava do Interneta

Vrednost 94213 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 103
2 113
3 178
4 113
5 bistveno vpliva 93
9 ne vem 33
98 132
SYSMISS SYSMIS 64

R17F ni primernega prostora

Vrednost 95212 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 198
2 128
3 114
4 87
5 bistveno vpliva 106
9 ne vem 4
98 128
SYSMISS SYSMIS 64

R17G premalo znanja

Vrednost 96211 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 28
2 74
3 238
4 171
5 bistveno vpliva 155
9 ne vem 4
98 95
SYSMISS SYSMIS 64

R17H nezainteresiranost ueencev

Vrednost 97210 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 235
2 161
3 121
4 34
5 bistveno vpliva 8
9 ne vem 40
98 165
SYSMISS SYSMIS 65

R17I nezainteresiranost ueiteljev

Vrednost 98209 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 90
2 148
3 242
4 112
5 bistveno vpliva 38
9 ne vem 19
98 116
SYSMISS SYSMIS 64

R17J nezainteresiranost vodstva

Vrednost 99208 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 303
2 142
3 132
4 24
5 bistveno vpliva 16
9 ne vem 7
98 140
SYSMISS SYSMIS 65

R17K v programih uporaba Interneta ni predvidena

Vrednost 100207 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 220
2 108
3 135
4 60
5 bistveno vpliva 33
9 ne vem 31
98 178
SYSMISS SYSMIS 64

R17L ni potrebe po veeji uporabi

Vrednost 101206 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 173
2 129
3 197
4 36
5 bistveno vpliva 17
9 ne vem 36
98 179
SYSMISS SYSMIS 62

R17M drugo

Vrednost 102205 Frekvenca
1 sploh NE vpliva 13
2 1
4 1
5 bistveno vpliva 19
98 711
SYSMISS SYSMIS 84

R17MX DRUGO:

Vrednost 103204 Frekvenca
808
0 2
finance oprema, samo to 2
ISND linija 2
Menim da ga uporabljamo dovolj 1
ni moznosti 1
ni tehtnega razloga, adaptacia 2
nimamo ga 2
nimamo interneta 2
pomanjkanje prostora!!! 1
probl.s.pridob.ISDN BA 2
prostor, linija znanje,voljaje 2
se nismo vkljuceni 2

R18A Internet je le izguba easa / igranje.

Vrednost 104203 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 481
2 138
3 79
4 11
5 popolnoma se strinjam 2
9 ne vem 5
98 54
SYSMISS SYSMIS 59

R18B Internet zbližuje ljudi.

Vrednost 105202 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 38
2 97
3 241
4 181
5 popolnoma se strinjam 143
9 ne vem 16
98 54
SYSMISS SYSMIS 59

R18C Zaradi slabe zašeite podatkov obstaja resna nevarnost njihove zlorabe.

Vrednost 106201 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 21
2 100
3 252
4 184
5 popolnoma se strinjam 130
9 ne vem 41
98 42
SYSMISS SYSMIS 59

R18D Internet spodbuja osebno kreativnost.

Vrednost 107200 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 12
2 55
3 248
4 247
5 popolnoma se strinjam 133
9 ne vem 26
98 49
SYSMISS SYSMIS 59

R18E Pretirana uporaba lahko škoduje zdravju.

Vrednost 108199 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 84
2 121
3 194
4 134
5 popolnoma se strinjam 138
9 ne vem 44
98 55
SYSMISS SYSMIS 59

R18F Neoviran dostop do spornih vsebin ima lahko škodljive posledice.

Vrednost 109198 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 41
2 87
3 188
4 185
5 popolnoma se strinjam 195
9 ne vem 24
98 50
SYSMISS SYSMIS 59

R18G Uporabniki lahko postanejo zasvojeni.

Vrednost 110197 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 42
2 90
3 198
4 203
5 popolnoma se strinjam 149
9 ne vem 36
98 52
SYSMISS SYSMIS 59

R19A varstvo

Vrednost 111196 Frekvenca
1 povsem NEpomembno 80
2 90
3 225
4 91
5 zelo pomembno 173
9 ne vem 9
98 97
SYSMISS SYSMIS 64

R19B vzgoja

Vrednost 112195 Frekvenca
1 povsem NEpomembno 18
2 24
3 104
4 154
5 zelo pomembno 397
9 ne vem 3
98 65
SYSMISS SYSMIS 64

R19C naueiti se življenja v skupnosti

Vrednost 113194 Frekvenca
1 povsem NEpomembno 22
2 36
3 85
4 163
5 zelo pomembno 389
9 ne vem 8
98 62
SYSMISS SYSMIS 64

R19D pridobitev znanja naravoslovno-tehnienih ved

Vrednost 114193 Frekvenca
1 povsem NEpomembno 13
2 12
3 73
4 208
5 zelo pomembno 387
9 ne vem 1
98 71
SYSMISS SYSMIS 64

R19E pridobitev znanja družboslovnih ved

Vrednost 115192 Frekvenca
1 povsem NEpomembno 9
2 16
3 91
4 205
5 zelo pomembno 371
9 ne vem 1
98 72
SYSMISS SYSMIS 64

R19F delati z raeunalnikom

Vrednost 116191 Frekvenca
1 povsem NEpomembno 12
2 29
3 142
4 250
5 zelo pomembno 264
9 ne vem 1
98 67
SYSMISS SYSMIS 64

R19G uporabljati Internet

Vrednost 117190 Frekvenca
1 povsem NEpomembno 33
2 44
3 160
4 252
5 zelo pomembno 197
9 ne vem 1
98 78
SYSMISS SYSMIS 64

R19H pridobitev roenih spretnosti/ praktienih znanj

Vrednost 118189 Frekvenca
1 povsem NEpomembno 37
2 59
3 164
4 212
5 zelo pomembno 221
9 ne vem 5
98 67
SYSMISS SYSMIS 64

R19I spoznavanje z umetnostjo in kulturo

Vrednost 119188 Frekvenca
1 povsem NEpomembno 8
2 18
3 119
4 244
5 zelo pomembno 301
9 ne vem 3
98 72
SYSMISS SYSMIS 64

R19J športna vzgoja

Vrednost 120187 Frekvenca
1 povsem NEpomembno 46
2 55
3 93
4 201
5 zelo pomembno 280
9 ne vem 10
98 78
SYSMISS SYSMIS 66

R19K drugo

Vrednost 121186 Frekvenca
1 povsem NEpomembno 10
3 3
4 12
5 zelo pomembno 29
9 ne vem 1
98 690
SYSMISS SYSMIS 84

R19KX DRUGO:

Vrednost 122185 Frekvenca
783
0 15
98 2
bonton 1
CELOVITA OSEBNOST 2
dodatne ucne vsebine 1
ekologija v najsirsem pomenu 1
glasba 2
nauciti se osn. vrednot zdreko 2
poglobiti in usmeriti interese 1
racunalnisko znanje 1
RAZVIJATI KREATIVNOST 1
razvoj cutil 2
razvoj vrednot, pozit.lastnosi 2
samopotrditev 2
spl. izobrazba 2
spostovati razlicnost 2
spoznavanje z racunalniki 4
UPORABA ZNANJ 2
ZADOVOLJEVANJE POTREB OTROKA 1

ODDAL Prosimo vas, da predate rumeno kuverto osebi, ki je v vašen zavodu zadolžena za delo povezano z uporabo raeunalnikov

Vrednost 123184 Frekvenca
1 da, predano tej osebi 517
2 oseba je nedosegljiva, odgovoril bom sam 54
9 drugo 23
98 173
SYSMISS SYSMIS 62

ODDALX DRUGO:

Vrednost 124183 Frekvenca
805
0 2
da, predano tem osebam 2
JE NI 1
nimamo te osebe 1
racunalnicar 2
TEL; racunalnicar na izobr; 2
telefon 3
telefon, 2
telefon, sel iskat rac. 2
telefon; jutri racunalnicar 1
telefon; klici 31.8. 1
telefon; Milena Sabadin racun. 1
telefon; sam 1
to sem jaz 1
ucit. fizike telefon 2

PRIP Vaše pripombe na anketo:

Vrednost 125182 Frekvenca
74
---- 1
/ 1
0 615
00 2
19. VPRASANJE NI POVEZANO Z ANKETO. AVTORJI ANKETE NAJ SE PODPISEJO, ZAKAJ GOVORITE O ANONIMNI ANKETI, CE JE OZNACENA S SIFRAMI 2
19.vprasanjebolj bi morali poudariti,da leto ni vezano na uporabo interneta. 2
ANKETA JE DOBRO ZASTAVLJENA,VPRASANJE 19 JE NEJASNONE VEM ALI SE NANASA NA INTERNET ,KAR JE VSEBINA ANKETE,ALI NA SPLOSNO POSLANSTVO ZAVODA.ARNES NAJ RAZMISLI O DODATNEM STREZNIKU IZVEN MARIBORANPR.PTUJ. 2
ANKETA JE VSEBINSKO PRIMERNA IN JO PODPIRAM 2
anketa kar pokriva vse, upam, da bo kaksen ucinek; ne morejo imeti ISDN zaradi oddaljenosti; vve+sola 2
ANKETA NA WWW JE STRASNO POCASNA 2
ANKETA VELJA ZA SOLO IN VVE 1
ANKETE O RAC.SO PREPOGOSTE,ZBIRATE JIH RAZLICNI NASLOVNIKI,NEPOVEZANI DRUG Z DRUGIM.TOLIKO JIH V PRIH.LETIH NE BOMO IZPOLNJEVALI. 1
ANKETO IZPOLNIL ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 1
CEPRAV JE VPRASALNIK "KRATEK" JE BILO TEZKO NAJTI CAS ZA IZPOLNITEV.BODITE USPESNI + NECITLJIV PODPIS 2
DIJASKI DOM JE V SKLOPU ZAVODA.RAVNATELJICA JE ZA OBE ENOTI SAMO ENA,ZATO VAM VPRASALNIKA ZA DIJASKI DOM NE POSILJAMO POSEBEJ,SAJ SMO PODATKE ZA DIJASKI DOM UPOSTEVALI V TEJ ANKETI. 1
Dosedanja preslaba opremljenost in zaradi nove gradnje sole trenutno nismo vlagali vecjih sredstev v to. 2
DOSTOP DO INTERNETA IMA PEDAGOGVPIS,SKIS, NACRTUJEMO GA V NASLEDNJIH 12 MESECIH OSTALI. 2
DOSTOP DO INTERNETA SMO DOBILI SELE V JUNIJU 1998,PREJ GA JE IMELA LE SVETOVALNA DELAVKA. 2
DOSTOP DO INTERNETA V POVEZAVI Z OSN.SOLO 1
GLEDE NA MAJHNOST2 ZAPOSLENANIMAJO CASA ZA INTERNET 1
Glede na to da mss soli 0.25 racunalnicarja ,je v nasem kraju in na nasi soli takega cloveka nemogoce dobiti,yaradi slabih komunikacij,ga pa tudi od drugod dobiti. 1
Internet smo komaj dobili in se moramo usposobiti za usposabljanje. 2
INTERNET ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE Z ZMERNO,TEZJO IN TEZKO MOTNJO V DUSEVNEM RAZVOJU NE PRIDE V POSTEV.Z UPORABO RAC.IGRIC IN ENOSTAVNIH PROGRAMOV ZA PREDSOLSKO POPULACIJO IMAMO POZITIVNE IZKUSNJE.ZAL JE IZBIRA ZELO SKROMNA. 2
izpolnjevala sva skupaj z uciteljem racunalnistva.Sama racunalnika ne uporabljam,pac pa mocno skrbim za usposabljanje uciteljev in nabavo strojne opreme programov...... Lep dan vam zelim. 1
Jaz, kot ravnatelj, nimam racunalnika v sluzbi, le doma. Na tej soli ni dobre opremljenosti z racunalniki, sele sedaj jo pripravljamo. Naslov na internetu ima le tajnica. 1
ker imamo internet se zelo malo casa,so nekateri odgovori bolj odraz zelja kot dejanskega stanja. 2
KOT RAVNATELJICA SEM ZA INTERNET ZAINTERESIRANA,VENDAR KOT MAJHEN ZASEBNI VRTEC SMO FINANCNO ZELO OMEJENI IN JE TO NAJVECJA OVIRA. TUDI OTROCI,KI SO VKLJUCENI V NAS ZAVOD SO FINANCNO SIBKEJSIH STARSEV . 1
Kot vrtec krijemo izkljucno predsolsko populacijo otrok,tako sam internet za nase varovance ni zanimiv.Je pa zanimiv za nase pedagoske delavce,ki pa zaradi slabe opremljenosti vrtca nimajo moznosti za pedagosko delo. 1
LEP POZDRAV IN VELIKO USPEHA! 2
LEP POZDRAV. PODATKI SO ZA DVE SOLI. 2
na drugi anketi je pri pripombah napisano:na soli imamo le stiri racunalnike (knjiz. ucilnica t.h.v. )brez interneta kabinet, racunovodstvo. 1
NA SOLI SE UPORABLJA RACUNALNIK LE V TAJNISTVU.MORDA CEZ NEKAJ LET BOMO UPORABLJALI RACUNALNIK PRI NAUKU O GLASBI,VENDAR TO BI BILO TUDI VSE ZAENKRAT NA GLASBENI SOLI 1
NA VPRASALNIK SEM NEHAL ODGOVARJATI KER JE SLABO SESTAVLJEN. 2
Nakup racunalniske opreme naj ne bi bil stvar sponzorjev,ampak ministrstva. 1
napeljano imamo ISDN linijo in pripravljen priklop za internet 1
ne ve, zakaj ne ... 1
ne ve, zakaj, prevec dela takrat, potem ze poteklo prevec casa; TELEFON 1
NI 2
ni odgovarjala ker so dobili 7 anket.; gradnja sole; trenutno ne upor. IN; vve + sola 1
NI POVSEM PRILAGOJENA ORGANIZACIJAM ZA IZOBRAZEVANJE ODRASLIH.INTERNETA IN NOVE PROGRAMSKE OPREME OD MICROSOFTA SE NIMAMO,KER NAM DRZAVA NICESAR NE SOFINANCIRATA,MICROSOFT PA NAM NE DAJE POPUSTOV,TAKO KOT OSTALIM JAVNIM ZAVODOM NA PODROCJU IZOBRAZ. 1
NIKAR ANKET V MESECU JUNIJU(VELJA SE TO IN NASLEDNJE TISOCLETJE) 2
NIMAM 2
nimamo! 1
O STEVILU RACUNALNIKOV VPRASAJTE RACUNALNICARJA 2
OB KONCU LETA NAM JE RES VELIKO BREME. 2
ob koncu s.l.dobivamo kopico anket.priporocam,da jih posiljate vsaj v zac.2.pollet.sedaj vlada v solah "naelektrenost". 2
obvestila o takšnih anketah, bi lahko prihajala tudi po elektronski pošti 2
odgovor velja tudi za VVE pri soli 2
ODGOVORI SE NISO POPOLNOMA VERODOSTOJNI, KER IMAMO PRIKLJUCEK NA INTERNET SELE DOBER MESEC. 1
Opravicujem se vam za zapoznelo izpolnjevanje vase ankete,upam pa tudi na to,da se kmalu tudi nasa glasbena sola prikljuci na internet. 2
OSEBA ZADOLZENA ZA DELO POVEZANO Z UPORABO RAC. JE NA BOLNISKI 1
Po tel. so sporocili da odgovori za vrtec spadajo tudi pod solo 2
podobnih anket je bilo v zadnjem casu kar precej... 2
PODPISAMPAK ZELO GRD 2
posebnih pripomb ni! 2
Posiljajte te in podobne ankete v bolj primernem casu. 2
poslana je bila v najvecji casovni stiski, zato jo posiljam z zamudo. Mentorica org. inf. dejavnosti pa je poslala pravocasno. 2
PREDOLGA 1
preobsezna! 2
pripis r8: dostop imamo, vendar ga ne uporabljamo, ker eakamo na novo telefonsko linijo, ki je trenutno ni 2
problem je telekom, ne Arnes 1
RACUNALNIKE KI JIH UPORABLJAJO UCENCI IMAJO V NAJEMU 1
RUMENE KUVERTE NISEM VIDEL.POPOLNOMA NEPRIMEREN CAS ZA IZPOLNJEVANJE ANKETE(MATURA,ZAKLJUCNI IZPITI,POPRAVNI IZPITI,SISTEMIZACIJE DELAVCEV ITD.) 1
Se borijo, da bi dobili racunalnicarja; menjal se je ravnatelj 2
se ne spomni, menda je odgovarjal na neko anketo ... a, junija, ja guzva ... 2
SIFRI 3012 IN 3013 STA DVE ENOTI EKONOM.SOLE,STEVILO UCENCEV IN ZAPOSLENIH JE ENAKO. 2
smo zdravstveni zavod in nimamo šolarjev, zato so nekateri odgovori takšni, kot so 2
smo kombinirana ustanovaOSPP,OVI+VDC 1
SMO NA ZACETKU UVAJANJA IN SPOZNAVANJA INTERNETA 2
Smo vrtec, dobili smo samo en racunalnik , katerega pa uporabljamo samo zaposleni,ker tudi moznosti nimamo za kaj drugega. !!!! ANKETA ZA UCITELJA - vzgojiteljica je napisala , da so vrtec z enim racunalnikom in ga uporabljajo zaposleni za delo. 1
sola se je delala, niso utegnili 2
SOLSKA SVETOVALNA SLUZBA IMA DOSTOP DO INTERNETA OD L.1996 2
Take ankete mi niso vsec in ne vidim razloga v njih. 1
To izpolnil racunalnicar, ravnateljeva anketa pride v koverti 1
upam, da bodo poleg rezultatov ankete vidni tudi kateri drugi ucinki (vecje razumevanje za podporo pri nakupu programske opreme) 1
ustrezna,upamo da bo dosegla v institucijah in ministrstvu!!!! 2
V RAZMISLEK!CENIM STROKOVNJAKE ZA UPORABO RACUNALNIKOV,INTERNETA,EL.POSTE...VENDAR NAJ NE POZABIJO PREHITRO,DA SO TUDI ONI LE LJUDJE,KI POTREBUJEJO TOPLINO SOLJUDI IN PRIJAZNO BESEDO,NE LE EL.POSTE.NAJ SI VZAMEJO CAS IN KDAJ ZAVRTIJO VSAJ TELEFON. 2
V TEM CASU MI V DELOVNEM CASU PRIMANJKUJE CASA ZA POGLABLJANJE V INTERNET.PRAV TAKO PA SO TELEFONSKE LINIJE DOPOLDAN PREOBREMENJENEINTENZIVNO RAZMISLJAMO O MOZNI VARIANTI. 2
VELIKO JIH JE 1
VPR. 11.:DRUGE INTERNET STORITVE :UPORABA KNJIZ. 1
vprasalnik v casu najvecje obremenjenosti,ni primerno posiljati 1
VPRASANJE 18 DAL DEVETKE IN ANKETA ZA OSEBO, ZADOLZENO ZA DELO Z RACUNALNIKI JE BILA CISTO PRAZNA 1
VPRASANJE 19TEZKO RANGIRATI 2
vrtec pri OS.SENCUR ni odgovarjal na anketo,ker so vrtci organizacijska enota sole 1
Vsi podatki veljajo le za Produkcijsko šolo, ki je poleg osnovne šole in stanovanjskih skupin del Mladinskega doma Jarše! 2
Vtem solskem letu smo imeli tezave z zaposlitvijo racunalnicarja. V bodoce planiramo posebno izobrazevanje ucitelja, ki bo v solskem letu 1998/99 prevzel tudi podrocje racunalnistva. 1
z novim sol.letom bomo naredili vec na podrocju racunalnistva,ko dobimo nekaj racunalnikov. 2
Z novim solskim letom bomo naredili vec na podrocju racunalnistva, ko dobimo nekaj novih racunalnikov. 1
Z OZIROM NA TO,DA SMO RAVNOKAR SELE PRICELI Z UPORABO INTERNETA SEM NA NEKAJ VPRASANJ ODGOVORILA BOLJ PO PREDVIDEVANJU.VEC SODELOVANJA Z DRUGIMI ZAVODI BO,KO BODO SOLE IN STARSI UPORABLJALI INTERNET,ZAENKRAT JE PORABA SLABA. 1
ZA IZPOLNJEVANJE ANKET NI DOVOLJ CASA NA RAZPOLAGO, KER SMO ZAPOSLENI Z DRUGIMI AKTIVNOSTMI.CAS JE ZLATO,UPOSTEVAJTE TO NACELO IN TEMU PRIMERNO OBLIKUJTE ANKETE. 2
Ze dolgo smo prijavljeni na izobrazevanje (opus) pa menda ne smejo izobrazevati. Zelimo si izobrazevanja na nasi solipo dostojni ceni. Potem bodo zaposleni zagotovo uporabljali pridobljeno znanje. Menim, da nam primanjkuje znanja. 2
zraven anketa za ucitelja cisto prazna. 1

DATUM_U

Vrednost 126181 Frekvenca
13117334400 53
13117420800 92
13117507200 107
13117593600 75
13117852800 48
13117939200 68
13118025600 56
13118198400 56
13118457600 19
13118544000 24
13118630400 24
13118716800 9
13118803200 18
13119062400 12
13119148800 6
13119235200 4
13119321600 6
13119408000 16
13119667200 3
13119753600 1
13119840000 3
13119926400 2
13120444800 2
13120963200 3
13122518400 5
13123468800 1
13123641600 2
13123987200 5
13124073600 8
SYSMISS 101

U1_A 1. mesto

Vrednost 127180 Frekvenca
1 direktor, ravnatelj 84
2 drugi vodstveni delavec 44
3 ueitelj raeunalništva 302
4 drugi pedagoški delavec 142
5 strokovni delavec 55
6 drugo... 92
98 6
SYSMISS SYSMIS 104

U1_B 2. mesto

Vrednost 128179 Frekvenca
3 ueitelj raeunalništva 7
4 drugi pedagoški delavec 29
5 strokovni delavec 8
6 drugo... 3
SYSMISS SYSMIS 782

U1X DRUGO:

Vrednost 129178 Frekvenca
736
+ucitelj ma sl v 5. razredu 2
0 4
admin.del. 2
ADMINISTRATIVNI DELAV. 2
EKONOM.REFERENT 2
FIN. ADM. DELAVAEC 2
laborant 2
mentor solske zadruge 2
ORG. INFORM. DEJAVNOSTI 1
ORG.INF.DEJAVNOSTI 2
pedag.del. in racunalnicar 2
PISAR. REFERENT 2
PISARNISKI REFERENTTAJNICA 2
pomocnica ravnatelja 2
pomocnik ravnatelja 3
PSIHOLOG 1
pv.teh.v. 2
ra;unovodja 2
RACUNALNICAR 2
racunalnicar 2
racunovodja 6
RACUNOVODJA 5
RACUNOVODSKI DELAVEC 2
SVETOVALNA DELAVKA 1
svetovalni delavec 2
TAJNICA 2
tajnica 7
tajnica racunovodja 2
TAJNIK 2
tajnik 2
tajnik/kadrovik 2
UCITELJ 1
UCITELJ KUHARSTVA,SKRBNIK TEHNIKE 2
ucitelj raz, pouka, caka na potrditev mza racunala 2
UCITELJ RB 1
UCITELJ(MA+FI)+ZADOLZITEV ZA UPORABO RAC.PRI POUKU 2
vzdrzevalec 2
vzdrzevalec ucne tehnologije 2
VZGOJITELJ 1
vzgojitelj predsolskih otrok 2
zunanji mentor rac. 2
ZUNANJI SODELAVEC 2

U1X_R

Vrednost 130177 Frekvenca
1.00 tajnik, tajnica, pisarniški referent, administrator 23.00
2.00 raeunovodja 21.00
4.00 organizator informacijskih dejavnosti 3.00
5.00 vzgojitelj 3.00
7.00 drugo 18.00
8.00 psiholog, svetovalna delavka 4.00
9.00 brez odgovora 6.00
SYSMISS SYSMIS 751.00

U1

Vrednost 131176 Frekvenca
1 direktor, ravnatelj 84
2 drugi vodstveni delavec 37
3 vodstveni, ki je tudi pedagoški delavec 12
4 ueitelj raeunalništva 271
5 drugi pedagoški delavec 147
6 ueitelj raeunalništva, hkrati drugi pedagoški delavec 31
7 strokovni delavec 59
8 drugo 78
98 9
SYSMISS SYSMIS 101

U2A raeunalnikov, ki jih uporabljajo samo zaposleni delavci, od tega ima

Vrednost 132175 Frekvenca
1 32
2 58
3 66
4 62
5 74
6 81
7 65
8 40
9 32
10 61
11 10
12 12
13 8
14 8
15 22
16 8
17 6
18 3
20 9
21 1
23 4
24 2
28 4
30 7
37 2
40 7
51 2
998 32
SYSMISS 111

U2B raeunalnikov dostop do Interneta

Vrednost 133174 Frekvenca
0 144
1 218
2 86
3 48
4 34
5 23
6 11
7 15
8 15
9 10
10 14
11 2
12 5
13 3
14 2
15 5
16 2
20 6
22 2
30 2
40 1
85 2
997 1
999 1
998 66
SYSMISS 111

U2C raeunalnikov, ki jih uporabljajo ueenci, od tega ima

Vrednost 134173 Frekvenca
0 49
1 19
2 13
3 19
4 12
5 23
6 14
7 10
8 49
9 49
10 68
11 19
12 76
13 24
14 26
15 29
16 24
17 16
18 19
19 2
20 11
21 10
22 2
23 2
24 8
25 2
27 5
28 5
30 2
32 4
34 2
35 5
37 2
40 2
45 2
48 4
50 8
70 1
75 4
80 1
100 2
120 1
300 2
998 69
SYSMISS 113

U2D raeunalnikov dostop do Interneta

Vrednost 135172 Frekvenca
0 175
1 193
2 25
3 6
4 2
5 10
6 5
7 2
8 20
9 18
10 21
11 7
12 37
13 13
14 10
15 21
16 6
17 8
18 7
20 4
21 4
24 2
27 2
28 4
30 4
32 2
34 2
35 2
48 2
50 3
55 2
60 1
75 2
80 2
120 1
300 2
998 89
SYSMISS 113

U3 3. Imate raeunalnike povezane v lastno lokalno omrežje?

Vrednost 136171 Frekvenca
1 DA 479
2 NE, vendar naertujemo v 12 mesecih 43
3 NE, vendar smo že razmišljali 125
4 NE in nismo razmišljali 60
98 21
SYSMISS SYSMIS 101

U4A raeunalnikov imamo v omrežje povezanih danes

Vrednost 137170 Frekvenca
2 2
3 9
4 16
5 16
6 8
7 13
8 25
9 52
10 36
11 23
12 54
13 31
14 12
15 18
16 20
17 11
18 16
19 2
20 28
21 2
22 7
23 8
24 7
25 4
26 2
27 4
28 1
30 4
31 4
33 3
35 4
37 4
40 4
45 2
48 2
50 5
58 2
60 2
63 2
70 1
86 2
130 2
155 2
160 1
300 2
997 60
998 193
SYSMISS 101

U4A_R

Vrednost 138169 Frekvenca
1 manj kot 5 27
2 5 - 9 114
3 10 - 14 156
4 15 - 19 67
5 20 - 29 63
6 30 - 39 19
7 40 in vee 29
997 ne nameravajo povezati raeunalnikov 60
998 b.o. 193
SYSMISS SYSMIS 101

U4B raeunalnikov pa bomo imeli v omrežje povezanih eez 12 mesecev

Vrednost 139168 Frekvenca
2 2
3 17
4 6
5 13
6 3
8 9
9 17
10 19
11 8
12 24
13 7
14 20
15 14
16 25
17 19
18 6
19 4
20 16
22 9
23 4
25 6
26 2
27 5
30 17
31 2
32 4
33 2
35 3
36 2
37 2
40 4
44 1
45 2
48 1
53 2
70 2
75 2
130 1
180 2
200 2
997 60
998 362
SYSMISS 101

U4B_R

Vrednost 140167 Frekvenca
1 manj kot 5 25
2 5 - 9 42
3 10 - 14 78
4 15 - 19 68
5 20 - 29 42
6 30 - 39 32
7 40 in vee 19
997 ne nameravajo povezati raeunalnikov 60
998 b.o. 362
SYSMISS SYSMIS 101

U5 5. Ali ima vaše omrežje dostop do Interneta?

Vrednost 141166 Frekvenca
1 DA 320
2 NE, vendar naertujemo v 12 mesecih 179
3 NE, vendar smo že razmišljali 114
4 NE in nismo razmišljali 3
9 raeunalnikov nimamo / ne nameravamo povezati v omrežje 62
98 50
SYSMISS SYSMIS 101

U6 6. Ali imate v vašem zavodu ISDN prikljueek?

Vrednost 142165 Frekvenca
1 DA, imamo 249
2 NE, vendar naertujemo 254
3 NE in nismo razmišljali 140
9 ne poznam 41
98 44
SYSMISS SYSMIS 101

U7A številom raeunalnikov

Vrednost 143164 Frekvenca
1 zelo NEzadovoljni 64
2 92
3 233
4 226
5 zelo zadovoljni 69
98 44
SYSMISS SYSMIS 101

U7B zmogljivostjo raeunalnikov

Vrednost 144163 Frekvenca
1 zelo NEzadovoljni 48
2 124
3 281
4 190
5 zelo zadovoljni 40
98 45
SYSMISS SYSMIS 101

U7C programsko opremo

Vrednost 145162 Frekvenca
1 zelo NEzadovoljni 14
2 72
3 288
4 246
5 zelo zadovoljni 62
98 46
SYSMISS SYSMIS 101

U7D znanjem raeunalništva ueiteljev

Vrednost 146161 Frekvenca
1 zelo NEzadovoljni 45
2 144
3 323
4 105
5 zelo zadovoljni 29
9 ne vem 20
98 62
SYSMISS SYSMIS 101

U8A za vašo izobraževalno dejavnost:

Vrednost 147160 Frekvenca
1 povsem NEpomemben 10
2 36
3 235
4 214
5 zelo pomemben 179
9 ne vem / ne poznam 14
98 40
SYSMISS SYSMIS 101

U8B za vašo administrativno in poslovno dejavnost:

Vrednost 148159 Frekvenca
1 povsem NEpomemben 9
2 92
3 258
4 188
5 zelo pomemben 104
9 ne vem / ne poznam 36
98 41
SYSMISS SYSMIS 101

U9 9. Ali ima vaš zavod dostop do Interneta?

Vrednost 149158 Frekvenca
1 DA, ima dostop 592
2 NE, vendar je v pripravi 25
3 NE, naertujemo ga v naslednjih 12 mesecih 37
4 NE, vendar smo o tem že razmišljali 55
5 NE in o tem še nismo razmišljali 19
SYSMISS SYSMIS 101

U9AA dostop ima zavod kot celota

Vrednost 150157 Frekvenca
1 oznaeeno 296
2 ni oznaeeno 280
98 33
998 2
SYSMISS SYSMIS 218

U9AB dostop imajo posamezni ueenci

Vrednost 151156 Frekvenca
1 oznaeeno 268
2 ni oznaeeno 310
8 1
98 29
998 3
SYSMISS SYSMIS 218

U9AC dostop imajo posamezni zaposleni

Vrednost 152155 Frekvenca
1 oznaeeno 420
2 ni oznaeeno 159
98 29
998 3
SYSMISS SYSMIS 218

U10A dostop do Interneta (ZAPOSLENI)

Vrednost 153154 Frekvenca
0 45
1 47
2 34
3 38
4 37
5 29
6 22
7 27
8 20
9 18
10 41
11 6
12 8
13 4
14 3
15 25
16 7
17 6
18 3
19 4
20 31
22 3
24 6
25 6
27 6
30 14
32 1
33 1
34 1
35 4
38 2
40 10
41 3
42 2
44 2
45 1
46 2
49 2
50 11
53 2
54 2
55 2
56 4
57 5
60 4
61 3