Raba interneta v Sloveniji (RIS), 2000/2001: Anketa med šolskimi zavodi

Basic Study Information

ADP - IDNo: RISZAV00
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_RISZAV00_V1
Main author(s):
  • Vehovar, Vasja
Co-workers:
  • Lozar Manfreda, Katja
  • Omerzu, Mojca
  • Robinšak, Matjaž
Data file producer:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 2000 - januar 2001)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo in šport

Project number:

no information

Series:
  • RIS/Raba interneta v Sloveniji

    RIS je samonaročniški, akademski in neprofitni projekt Centra za metodologijo in informatiko znotraj Fakultete za družbene vede v okviru Univerze v Ljubljani. Fokus raziskovanja so družbene spremembe, ki nastajajo zaradi širitve Interneta in z njim povezanih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V okviru projekta se zbirajo, povezujejo in analizirajo podatki za relevanta področja interneta ter formirajo indikatorji interneta in kazalcev informacijske družbe. Projekt poteka od leta 1996, posamezni podprojekti raziskujejo rabo interneta v različnih sferah: v gospodinjstvih, podjetjih, šolskih zavodih in med uporabniki interneta (anketa, ki poteka po svetovnem spletu). RIS vzpostavlja longitudinalne podatke in zagotavlja mednarodno primerljivost podatkov in rezultatov. Posebna pozornost je posvečena metodologiji raziskovanja s pomočjo interneta s poudarkom na zbiranju podatkov za potrebe anketnega raziskovanja. Rezultati so javni, glavnina je dosegljiva na predstavitvenih straneh (http://www.ris.org/) projekta. Prav tako so javno dostopni prihodki in stroški projekta, morebitni presežki pa so namenjeni razvoju projekta v okviru poslanstva. Projekt RIS upošteva tajnost in zasebnost podatkov v skladu z veljavnimi kodeksi.

Study Content

Keywords:

Internet, šolski zavod, opremljenost z računalniki, zadovoljstvo z računalniško opremo, lokalno omrežje in ISDN, elektronska pošta, ponudniki dostopa, anketiranje po WWW, domača stran

Keywords ELSST:
INTERNET, DOSTOP DO INTERNETA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE, RAČUNALNIŠKA PISMENOST, IZOBRAŽEVALNA USTANOVA

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
dostop do interneta
uporaba interneta
odnos do interneta


Abstract:

Raziskava RIS 2000 med šolskimi zavodi je bila izvedena v letu 2000 že petič. Večino vprašanj je ohranjenih še iz vprašalnika, uporabljenega leta 1996, ko je raziskava potekala prvič. Vprašanja v prvih dveh letih so se nanašala v večji meri na tehnološke vidike uporabe Interneta, v letu 1998 pa se je zanimanje raziskovalcev razširilo še na vsebinske poglede, na samo uporabo Interneta v šolah, težave, ki omejujejo njegovo uporabo in vire financiranja. Tudi v tokratni raziskavi sta bila sestavljena dva vprašalnika, eden za ravnatelja/ico, drugi, pa za osebo, ki se v zavodu ukvarja z delom, povezanim z uporabo računalnikov ("računalničarjem" ).

Methodology


Collection date: 25. november 2000 - 15. januar 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis: no information
Universe:

Ciljna populacija so vzgojno-izobraževalni zavodi v Sloveniji (vrtci, osnovne šole, srednje šole, glasbene šole, dijaški domovi in posebni zavodi), do vključno srednješolske stopnje.

Excluded:

Vrtci, ki spadajo k osnovnim šolam, podružnične osnovne šole, glasbene šole, ki spadajo k osnovnim šolam in oddelki srednjih šol, ki delujejo izven matične ustanove. Glej podrobnosti na naslovu:

Data collected by:

Center za metodologijo in informatiko

Sampling procedure:

Anketirani so bili vsi vzgojno izobraževalni zavodi, ki ustrezajo definiciji ciljne populacije. Iz baze vseh šolskih zavodov v Sloveniji, posredovane z Zavoda za šolstvo, znanost in šport, so bile izločene podružnične enote. Polovici zavodov je bil poslan vprašalnik za ravnatelja/ico, polovici pa računalničarjev. V obeh primerih je bil dopis naslovljen na ravnatelja/ico, s tem da je bil ravnatelj/ica pozvan/a, naj vprašalnik izpolni sam/a oziroma ga preda računalničarju. V primerjavi s prejšnjimi leti, je bil v raziskavi 2000/2001 spremenjen način anketiranja. Izveden je bil namreč metodološki eksperiment z načinom anketiranja. Zavodi so bili razdeljeni v tri skupine: prva skupina je odgovarjala na anketo samo po pošti, tako kot prejšnja leta. Druga skupina je imela možnost odgovarjati po pošti ali po svetovnem spletu. Tretja skupina pa je odgovarjala zgolj po svetovnem spletu. Vsi vrtci, glasbene šole in posebni zavodi so bili vključeni samo v anketo po pošti, pri čemer - kot rečeno - je polovica zavodov dobila vprašalnik za ravnatelja, polovica pa za računalničarja. Osnovne in srednje šole ter dijaški domovi pa so bili slučajno razdeljeni v tri skupine glede na način anketiranja, znotraj teh skupin pa še slučajno na ravnatelje in računalničarje. Polovica teh zavodov je torej ne glede na omenjeni tip skupine dobila vprašalnik za ravnatelja, polovica pa za računalničarja oziroma osebo, ki je zadolžena za delo z računalniki.Anketiranje je potekalo od novemba 2000 do januarja 2001, in sicer v treh korakih. Vrtci, glasbene šole in posebni zavodi so v prvem dopisu po pošti dobili povabilo k sodelovanju in anketno polo. V drugem dopisu je bila poslana zahvala (namenjena tistim, ki so že odgovorili) oziroma ponovno povabilo k sodelovanju (za tiste, ki še niso odgovorili). V tretjem dopisu je bila pri ponovnem pozivu nesodelujočim k odgovarjanju priložena še nadomestna anketna pola. Osnovne in srednje šole ter dijaški domovi pa so bili vključeni v eksperiment v zvezi z načinom anketiranja. Slučajno so bili razporejeni v tri skupine: 1. skupina - Pošta: Klasična anketa po pošti po postopku, kot je zgoraj opisan za vrtce, glasbene šole in posebne zavode. 2. skupina - Pošta/internet: Zavodi so v prvem dopisu prejeli po pošti povabilo k sodelovanju k anketi na svetovnem spletu. Povabilo je vsebovalo URL naslov ankete in geslo za dostop do vprašalnika. V drugem dopisu je bila poslana zahvala za tiste, ki so že odgovorili, oziroma ponovno vabilo k sodelovanju za tiste, ki še niso odgovorili. Poleg tega so bili zavodi povabljeni tudi k temu, da pokličejo in prosijo za anketni vprašalnik na papirju, v kolikor ne morejo izpolniti vprašalnika preko interneta. V tretjem dopisu so vsi nerespondenti poleg URL naslova in gesla prejeli tudi nadomestno anketno polo, v kolikor je bil razlog za neodgovor to, da je bila anketa na internetu. 3. skupina - internet: V vseh treh dopisih - prvem, drugem z zahvalo oziroma ponovnem povabilu k sodelovanju, in tretjim za nerespondente - so bili zavodi naprošeni, naj odgovorijo na anketo na svetovnem spletu (torej so prejeli URL naslov in geslo), brez omembe, da izvajamo tudi anketo po pošti.

Mode of data collection:

Poštna anketa, kombinirana z anketiranjem po WWW.

Weighting:

Klasične uteži niso bile formirane, zaradi posebnosti datoteke se nekatere spremenljivke uporablja kot uteži in sicer za izbor enot, ki so vključene v analizo pri posameznem vprašanju ali za posamezno vrsto anketiranja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: RISZAV00 - Raba interneta v Sloveniji (RIS) 2000/2001 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 263
  • number of units: 739

Variable list

SYS_UID Vpiši ID številko vprašalnika

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
695 0 6230200.0 2784780.0 1221490.0

Valid range from 0 to 6230196

TIP Tip zavoda

Value 22 Frequency
1 vrtec 99
2 OS 365
3 srednja 128
4 dijaski dom 30
5 glasbena šola 43
6 posebni zavodi 29
SYSMISS 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 1 6 2.48127 1.22342

Valid range from 1 to 6

SKUPINA Eksperimentalna skupina

Value 31 Frequency
1 Ravnatelji:posta 183
2 Ucitelji:posta 180
3 Ravnatelji: Web+posta 88
4 Ucitelji: Web+posta 83
5 Ravnatelji: Web 76
6 ucitelji:Web 84
SYSMISS 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 1 6 2.91499 1.71992

Valid range from 1 to 6

SYS_UID Vpiši ID številko vprašalnika

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
695 0 6230200.0 2784780.0 1221490.0

Valid range from 0 to 6230196

TIP Tip zavoda

Value 2261 Frequency
1 vrtec 99
2 OS 365
3 srednja 128
4 dijaski dom 30
5 glasbena šola 43
6 posebni zavodi 29
SYSMISS 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 1 6 2.48127 1.22342

Valid range from 1 to 6

SKUPINA Eksperimentalna skupina

Value 3260 Frequency
1 Ravnatelji:posta 183
2 Ucitelji:posta 180
3 Ravnatelji: Web+posta 88
4 Ucitelji: Web+posta 83
5 Ravnatelji: Web 76
6 ucitelji:Web 84
SYSMISS 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 1 6 2.91499 1.71992

Valid range from 1 to 6

DOPIS1 Po katerem dopisu so odgovorili

Value 4259 Frequency
1 po 1. dopisu 331
2 po 2. dopisu 211
3 po 3. dopisu 149
999 2
SYSMISS 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 1 3 1.73661 0.791315

Valid range from 1 to 999

URA Ura pricetka anketiranja

Value 5258 Frequency
738 739
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 738 738 738 0

Valid range from 2294 to 85216

DATUM Dan pricetka anketiranja/datum odposlane ankete

Value 6257 Frequency
738 739
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 738 738 738 0

Valid range from 308118912 to 315462912

XLQNA last question - name

Value 7256 Frequency
408
PRIP_R 72
R17f 1
R18j 1
R19j 1
R19k 2
R28b 3
R32b 1
R33 1
R4d 2
R8 10
R9a 1
XZAg 236

XLQID last question - ID

Value 8255 Frequency
23 2
32 6
35 1
112 1
113 2
121 115
122 32
SYSMISS 580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 23 122 115.912 21.0867

Valid range from 23 to 122

VPRAS Paper ali Web vprasalnik

Value 9254 Frequency
1 paper 408
2 web 331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 1 2 1.4479 0.497615

Valid range from 1 to 2

ODGOV Delni/celotni odgovori pri Web anketi

Value 10253 Frequency
1 pritisnil samo zacetek ankete 0
2 delni odgovor 18
3 celotni odgovor 313
5 Pri webu samo zacetek ankete, odgovoril po posti 0
11 samo kaksen odgovor na 1. zaslonu, vendar nic drugega - tore 0
SYSMISS 408
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
331 2 3 2.94562 0.227111

Valid range from 1 to 11

R1 Najprej vprašanje o osebi, ki izpolnjuje anketo. Kakšna je vaša osnovna funkcija v zavodu?

Value 11252 Frequency
1 direktor, ravnatelj 368
2 drugi vodstveni delavec 41
3 učitelj računalništva 192
4 drugi pedagoški delavec 46
5 strokovni delavec 27
6 drugo. .. 48
9 8
SYSMISS 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 1 9 2.33562 1.68295

Valid range from 1 to 9

R1X Drugo ...

Value 12251 Frequency
675
37 1
999 1
Organizator informacojskih dejavnost 1
administrativni delavec 1
fizika + informatika 1
matematike, PTHV 1
mentorica inf.dej 1
org. vodja 1
organizator inf. dej. 1
organizator informacijskih dejavnosti 1
pedag. delavec +racunalnicar 25 procentov 1
pisarniski referent 2
pom. ravnatelja 1
pomocnica ravnatelja 1
psihologsvetovalna delavka 1
rac. delavec 1
racunalnicar 3
racunalnikar 3
racunalnikar organizator informac. dejavnosti 1
racunovodja 4
ravnateljica in računalnikar 2
računalnikar 2
računalnikar v o 1
računalnikar, pomočnica ravnateljice 1
računalnikarka 1
računalničar 1
računovodska delavka 1
resevala skupaj 1 in 3 1
svetovalna delavka 1
svetovalni delavec 1
tajnica 8
tajnica sole 1
tajnistvo 1
ucitelj 1
ucitelj fiz,teh,rac 1
ucitelj fizike 1
uprava zavoda 1
učitelj matematike 1
učitelj matematike, fizike; org. inf. tehn. 1
učitelj računalnikar 1
učitelj računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti 2
učiteljica, računalnikarica 1
vzd. internet opreme 1
vzdrzevalec av. in rac. naprav 1
vzdrzevalec ucne tehnologije 1
vzdrľevalev učne tehnologije 1

R2_A Kdo se v vašem zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo racunalnikov?

Value 13250 Frequency
1 posebej za to zadolžena oseba / organizator informacijskih 64
2 ucitelj racunalništva / informatike 51
3 en ucitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 18
4 vec uciteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 28
5 nihce posebej 26
6 kdo drug ... 20
9 5
SYSMISS 527
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
212 1 9 2.95755 1.94549

Valid range from 1 to 9

R2_B Kdo se v vašem zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo racunalnikov?

Value 14249 Frequency
1 posebej za to zadolžena oseba / organizator informacijskih 83
2 ucitelj racunalništva / informatike 7
3 en ucitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 4
4 vec uciteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 11
5 nihce posebej 0
6 kdo drug ... 11
SYSMISS 623
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 1 6 1.88793 1.63

Valid range from 1 to 6

R2_C Kdo se v vašem zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo racunalnikov?

Value 15248 Frequency
1 posebej za to zadolžena oseba / organizator informacijskih 0
2 ucitelj racunalništva / informatike 61
3 en ucitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 0
4 vec uciteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 0
5 nihce posebej 0
6 kdo drug ... 0
SYSMISS 678
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 2 2 2 0

Valid range from 1 to 6

R2_D Kdo se v vašem zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo racunalnikov?

Value 16247 Frequency
1 posebej za to zadolžena oseba / organizator informacijskih 0
2 ucitelj racunalništva / informatike 0
3 en ucitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 21
4 vec uciteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 0
5 nihce posebej 0
6 kdo drug ... 0
SYSMISS 718
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 3 3 3 0

Valid range from 1 to 6

R2_E Kdo se v vašem zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo racunalnikov?

Value 17246 Frequency
1 posebej za to zadolžena oseba / organizator informacijskih 0
2 ucitelj racunalništva / informatike 0
3 en ucitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 0
4 vec uciteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 22
5 nihce posebej 0
6 kdo drug ... 0
SYSMISS 717
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 4 4 4 0

Valid range from 1 to 6

R2_F Kdo se v vašem zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo racunalnikov?

Value 18245 Frequency
1 posebej za to zadolžena oseba / organizator informacijskih 0
2 ucitelj racunalništva / informatike 0
3 en ucitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 0
4 vec uciteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 0
5 nihce posebej 3
6 kdo drug ... 0
SYSMISS 736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 5 5 5 0

Valid range from 1 to 6

R2X kdo drug. ..

Value 19244 Frequency
693
Ravnatelj, poleg drugih obveznosti 1
administr. in racun. delavci 1
administrat. delavka, racunovodkinja 1
administrativno upravna sluzba 1
fin. adm. sluzba 1
fin. knjigovodje,poleg ostalih obveznosti 1
knjiznicarka 1
knjižničar 1
osebe, ki sluzijo civilni vojaski rok 1
pisarniski referent 1
pom. ravnatelja 1
pomocnica ravnateljice 1
racunov. 1
racunovodja 2
racunovodja, tajnica 1
racunovodstvo, psihologinja, vodja kadr. sl. 1
racunovodstvo, ravnatelj 1
ravnatelj 8
ravnatelj, ker nimamo računalniąke učilnice; nimamo sistemiziranega RAČUNALNIČARJA 1
ravnatelj, racunovodja tajnik 1
ravnatelj, racunovodjatajnik 1
ravnatelj,pomočnik rav. 1
ravnateljica 3
ravnateljica, racunovodja 1
sodelavka v racunovodstvu 1
student 1
svetovalna delavka, tajnica, rac. 1
tajnica 2
tajnica, racunovodkinja 1
tajnistvo, racunovodja 1
vodstveni delavec 1
vzdrzevalec ucne tehnologije 1
vzdrľevalec učne tehnologije 1
zunanji sodelavec 1
ątudent preko ątud. servisa 1

R3A Kako pomembni so za vaš zavod naslednji nacini pridobivanja sredstev za nakup racunalniške opreme? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!) - sofinanciranje s strani Ministrstva za šolstvo in šport

Value 20243 Frequency
1 1 povsem Nepomembno 5
2 2 4
3 3 12
4 4 28
5 5 zelo pomembno 313
8 8 ni mogoce 0
9 9 ne vem 7
SYSMISS 370
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
369 1 9 4.84824 0.896099

Valid range from 1 to 9

R3B Kako pomembni so za vaš zavod naslednji nacini pridobivanja sredstev za nakup racunalniške opreme? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!) - sponzorstvo podjetij

Value 21242 Frequency
1 1 povsem Nepomembno 44
2 2 69
3 3 69
4 4 36
5 5 zelo pomembno 62
8 8 ni mogoce 29
9 9 ne vem 52
SYSMISS 378
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
361 1 9 4.27424 2.65615

Valid range from 1 to 9

R3C Kako pomembni so za vaš zavod naslednji nacini pridobivanja sredstev za nakup racunalniške opreme? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!) - pomoc obcine

Value 22241 Frequency
1 1 povsem Nepomembno 46
2 2 28
3 3 38
4 4 44
5 5 zelo pomembno 155
8 8 ni mogoce 15
9 9 ne vem 31
SYSMISS 382
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
357 1 9 4.38655 2.17277

Valid range from 1 to 9

R3D Kako pomembni so za vaš zavod naslednji nacini pridobivanja sredstev za nakup racunalniške opreme? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!) - sofinanciranje ucencev/ staršev

Value 23240 Frequency
1 1 povsem Nepomembno 129
2 2 58
3 3 33
4 4 19
5 5 zelo pomembno 19
8 8 ni mogoce 55
9 9 ne vem 47
SYSMISS 379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
360 1 9 3.82778 3.11762

Valid range from 1 to 9

R3E Kako pomembni so za vaš zavod naslednji nacini pridobivanja sredstev za nakup racunalniške opreme? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!) - prodaja izdelkov/ storitev

Value 24239 Frequency
1 1 povsem Nepomembno 135
2 2 37
2.5 1
3 3 33
4 4 20
5 5 zelo pomembno 11
8 8 ni mogoce 63
9 9 ne vem 56
SYSMISS 383
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
356 1 9 4.08287 3.2781

Valid range from 1 to 9

R3F Kako pomembni so za vaš zavod naslednji nacini pridobivanja sredstev za nakup racunalniške opreme? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!) - oddajanje racunalniške ucilnice/ organiziranje tecajev racunalništva

Value 25238 Frequency
1 1 povsem Nepomembno 94
2 2 61
3 3 58
4 4 24
5 5 zelo pomembno 16
6 1
8 8 ni mogoce 52
9 9 ne vem 50
SYSMISS 383
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
356 1 9 4.03933 3.02546

Valid range from 1 to 9

R3G Kako pomembni so za vaš zavod naslednji nacini pridobivanja sredstev za nakup racunalniške opreme? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!) - oddajanje drugih prostorov

Value 26237 Frequency
1 1 povsem Nepomembno 89
2 2 62
3 3 58
4 4 34
5 5 zelo pomembno 28
8 8 ni mogoce 38
9 9 ne vem 55
SYSMISS 375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
364 1 9 4.01648 2.93074

Valid range from 1 to 9

R3H Kako pomembni so za vaš zavod naslednji nacini pridobivanja sredstev za nakup racunalniške opreme? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!) - drugace ...

Value 27236 Frequency
1 1 povsem Nepomembno 21
2 2 3
3 3 2
4 4 0
5 5 zelo pomembno 5
8 8 ni mogoce 7
9 9 ne vem 205
SYSMISS 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 1 9 8.06173 2.43602

Valid range from 1 to 9

R3X Drugace...

Value 28235 Frequency
731
999 1
O(c) kot neprofitna organizacija 1
donatorstvo 1
pogodba z min. za delo. druzino in soc. zadeve 1
redna sredstva ustanovitelja za investicijsko vzdrľevanje ąole 1
sponzorstvo ustanov 3

R4A Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s številom računalnikov? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!)

Value 29234 Frequency
1 1 zelo Nezadovoljni 50
2 2 124
3 3 284
4 4 225
5 5 zelo zadovoljni 44
9 9 ne vem 8
SYSMISS 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 1 5 3.12242 0.991774

Valid range from 1 to 9

R4B Kako ste v vašem zavodu zadovoljni z zmogljivostjo računalnikov? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!)

Value 30233 Frequency
1 1 zelo Nezadovoljni 51
2 2 172
3 3 297
4 4 174
5 5 zelo zadovoljni 27
9 9 ne vem 14
SYSMISS 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
721 1 5 2.9362 0.953841

Valid range from 1 to 9

R4C Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s programsko opremo? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!)

Value 31232 Frequency
1 1 zelo Nezadovoljni 19
2 2 80
3 3 305
4 4 274
5 5 zelo zadovoljni 41
9 9 ne vem 15
SYSMISS 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 1 5 3.33102 0.847098

Valid range from 1 to 9

R4D Kako ste v vašem zavodu zadovoljni z znanjem računalništva učiteljev? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!)

Value 32231 Frequency
1 1 zelo Nezadovoljni 20
2 2 162
3 3 330
3.5 1
4 4 145
5 5 zelo zadovoljni 33
9 9 ne vem 40
SYSMISS 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 1 5 3.01375 0.867379

Valid range from 1 to 9

R5A1 Kolikšno je v vašem zavodu število zaposlenih (administrativnih, pedagoških in drugih delavcev)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 1 440 56.735 41.334

Valid range from 1 to 999

R5B1 Kolikšno je v vašem zavodu število ucencev?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
697 0 14000 491.009 639.809

Valid range from 0 to 14000

R6A1 Koliko racunalnikov imate v vašem zavodu (lahko približno)? Racunalnikov, ki jih uporabljajo samo zaposleni delavci:

Value 35228 Frequency
0 1
1 18
2 31
3 45
4 63
5 80
6 61
7 68
8 57
9 42
10 52
11 22
12 24
13 9
14 19
15 30
16 7
17 7
18 4
19 2
20 22
21 2
22 1
23 4
24 4
25 8
26 2
27 3
28 3
29 1
30 8
31 1
32 2
35 2
37 2
40 8
43 1
44 1
45 1
50 1
60 3
62 1
70 1
130 1
150 1
200 1
999 1
SYSMISS 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 0 200 10.5612 13.1718

Valid range from 0 to 999

R6B1 od tega ima koliko racunalnikov dostop do interneta:

Value 36227 Frequency
0 23
1 80
2 76
3 92
4 61
5 55
6 51
7 42
8 39
9 21
10 30
11 12
12 14
13 6
14 11
15 19
16 5
17 7
18 4
20 13
21 2
22 2
23 1
24 4
25 9
26 1
27 2
28 1
29 1
30 5
32 1
35 2
36 1
40 6
43 1
60 2
62 1
65 1
82 1
130 1
150 1
180 1
999 11
SYSMISS 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
708 0 180 8.05508 12.9194

Valid range from 0 to 999

R6C1 Koliko racunalnikov, ki jih uporabljajo ucenci:

Value 37226 Frequency
0 51
1 18
2 10
3 8
4 15
5 17
6 12
7 11
8 15
9 10
10 12
11 8
12 33
13 15
14 18
15 16
16 13
17 6
18 12
19 6
20 20
21 5
22 5
24 3
25 2
26 1
27 1
28 2
30 5
32 2
33 1
34 1
35 5
40 3
42 1
45 2
50 1
58 1
70 2
80 2
82 1
85 1
999 32
SYSMISS 334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
373 0 85 12.4021 12.7406

Valid range from 0 to 999

R6D1 od tega ima koliko racunalnikov dostop do interneta

Value 38225 Frequency
0 116
1 32
2 15
3 8
4 10
5 2
6 3
7 3
8 10
9 8
10 12
11 5
12 24
13 16
14 16
15 12
16 13
17 5
18 10
19 5
20 15
21 1
23 1
26 1
27 1
28 2
30 3
32 1
33 1
35 2
38 1
40 2
42 1
45 1
50 2
70 1
80 2
82 1
85 1
999 40
SYSMISS 334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
365 0 85 9.17808 12.5222

Valid range from 0 to 999

R21 Imate računalnike povezane v lastno lokalno omrežje?

Value 39224 Frequency
1 DA 264
2 NE, vendar načrtujemo v 12 mesecih 29
3 NE, vendar smo že razmišljali 41
4 NE in nismo razmišljali 27
9 4
SYSMISS 374
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
361 1 4 1.53186 0.963044

Valid range from 1 to 9

R221 Koliko računalnikov je (bo) skupno povezanih v vaše omrežje?

Value 40223 Frequency
1 računalnikov nimamo/ne nameravamo povezati v omrežje 20
9 172
20 1
SYSMISS 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 1 20 8.22798 2.588

Valid range from 1 to 20

R221A1 Koliko računalnikov je skupno povezanih v vaše omrežje? Št. računalnikov, povezanim v omrežje danes:

Value 41222 Frequency
0 6
1 3
2 5
3 10
4 5
5 4
6 8
7 9
8 4
9 11
10 9
11 4
12 12
13 15
14 7
15 15
16 9
17 7
18 8
19 7
20 14
21 4
22 11
23 3
24 13
25 8
26 2
27 4
28 3
29 4
30 6
31 3
32 2
33 1
35 2
36 3
37 2
38 2
39 2
40 5
47 1
48 1
49 1
50 3
53 1
58 1
62 2
74 1
80 2
83 1
95 2
110 1
120 1
130 2
180 1
999 53
SYSMISS 413
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
273 0 180 21.5751 21.8866

Valid range from 0 to 999

R221B1 Št. računalnikov, povezanih v omrežje čez 12 mesecev: (za tiste, ki že imajo omrežje)

Value 42221 Frequency
0 7
1 1
3 4
4 8
5 2
6 1
7 1
8 3
9 3
10 4
11 2
12 7
13 3
14 4
15 8
16 3
18 5
19 3
20 10
21 3
22 2
24 5
25 12
26 2
27 2
28 4
30 11
32 6
34 2
35 3
37 1
38 1
40 3
41 1
43 3
45 1
49 1
50 3
60 1
64 1
65 1
70 1
80 1
85 1
99 1
100 1
130 2
140 1
150 1
200 1
999 55
SYSMISS 526
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 0 200 27.1962 28.7363

Valid range from 0 to 999

R222B1 Št. računalnikov, povezavnih v omrežje čez 12 mesecev: (za tiste, ki načrtujejo omrežje)

Value 43220 Frequency
0 7
1 1
2 2
3 5
4 5
5 5
6 1
7 1
8 1
10 1
11 1
12 1
14 1
15 2
16 3
17 3
18 2
20 1
21 1
22 2
25 3
30 1
35 1
999 41
SYSMISS 647
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 0 35 10.2549 9.10789

Valid range from 0 to 999

R231 Ali ima vaše omrežje dostop do interneta?

Value 44219 Frequency
1 DA 233
2 NE, vendar načrtujemo v 12 mesecih 16
3 NE, vendar smo že razmišljali 14
4 NE in nismo razmišljali 0
9 računalnikov nimamo/ne nameravamo povezati v omrežje 2
SYSMISS 474
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 1 9 1.22642 0.840308

Valid range from 1 to 9

R232 Ali bo imelo vaše omrežje dostop do interneta?

Value 45218 Frequency
1 DA 51
2 NE, vendar načrtujemo v 12 mesecih 10
3 NE, vendar smo že razmišljali 12
4 NE in nismo razmišljali 6
9 20
SYSMISS 640
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
79 1 4 1.65823 0.998538

Valid range from 1 to 9

R24 Ali imate v vašem zavodu ISDN priključek?

Value 46217 Frequency
1 DA 295
2 NE, vendar načrtujemo v 12 mesecih 27
3 NE, vendar smo že razmišljali 23
4 NE in nismo razmišljali 19
9 ne poznam 1
SYSMISS 374
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
364 1 4 1.35714 0.819143

Valid range from 1 to 9

R7A Kako pomemben je internet za izobraževalno dejavnost vašega zavoda ?(Ocenite na lestvici od 1 do 5!)

Value 47216 Frequency
1 1 povsem Nepomemben 3
2 2 38
3 3 175
3.5 1
4 4 240
5 5 zelo pomemben 247
9 9 ne vem 20
SYSMISS 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
704 1 5 3.98082 0.924605

Valid range from 1 to 9

R7B Kako pomemben je internet za administrativno in poslovno dejavnost vašega zavoda?(Ocenite na lestvici od 1 do 5!)

Value 48215 Frequency
1 1 povsem Nepomemben 2
2 2 33
3 3 170
4 4 207
4.5 1
5 5 zelo pomemben 292
9 9 ne vem 21
SYSMISS 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
705 1 5 4.07163 0.929804

Valid range from 1 to 9

R8 Ali ima vaš zavod dostop do interneta?

Value 49214 Frequency
1 DA, ima dostop 693
2 NE, vendar je v pripravi 4
3 NE, načrtujemo ga v naslednjih 12 mesecih 16
4 NE, vendar smo o tem že razmišljali 9
5 NE in o tem še nismo razmišljali 3
9 3
SYSMISS 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 1 5 1.10345 0.511256

Valid range from 1 to 9

R8B_A Kdo natančno ima dostop? (Označite vse ustrezne opcije!)

Value 50213 Frequency
1 dostop ima zavod kot celota 110
2 dostop imajo posamezni učenci 11
3 dostop imajo posamezni zaposleni 34
9 38
SYSMISS 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 1 3 1.50968 0.832519

Valid range from 1 to 9

R8B_B Kdo natančno ima dostop? (Označite vse ustrezne opcije!)

Value 51212 Frequency
1 dostop ima zavod kot celota 132
2 dostop imajo posamezni učenci 56
3 dostop imajo posamezni zaposleni 28
SYSMISS 523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
216 1 3 1.51852 0.715041

Valid range from 1 to 3

R8B_C Kdo natančno ima dostop? (Označite vse ustrezne opcije!)

Value 52211 Frequency
1 dostop ima zavod kot celota 0
2 dostop imajo posamezni učenci 91
3 dostop imajo posamezni zaposleni 56
SYSMISS 592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
147 2 3 2.38095 0.487281

Valid range from 1 to 3

R8A11 Koliko casa (kakršenkoli) dostop imate? Od leta:

Value 53210 Frequency
1990 1
1991 1
1992 3
1993 4
1994 9
1995 25
1996 36
1997 65
1998 93
1999 44
2000 31
SYSMISS 427
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312 1990 2000 1997.38 1.74327

Valid range from 1990 to 2000

R8A21 Od meseca:

Value 54209 Frequency
1 17
2 10
3 19
4 13
5 8
6 9
7 7
8 12
9 76
10 20
11 10
12 11
SYSMISS 527
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
212 1 12 7.12736 3.26664

Valid range from 1 to 12

R25A1 Koliko zaposlenih v vašem zavodu ima dostop do interneta:

Value 55208 Frequency
0 4
1 8
2 12
3 9
4 9
5 8
6 5
7 7
8 5
9 4
10 13
11 4
12 4
13 6
14 5
15 19
16 3
17 4
18 5
19 1
20 19
21 4
22 5
23 2
24 4
25 15
27 5
28 2
29 3
30 16
31 1
32 2
33 2
35 3
36 3
37 1
38 2
39 1
40 8
41 2
42 3
43 1
44 2
45 6
46 1
47 1
48 2
49 1
50 12
51 4
52 3
53 2
55 2
56 1
57 1
60 6
62 1
64 2
65 1
66 1
67 1
68 2
69 2
70 4
72 1
73 2
75 2
76 1
80 1
84 3
85 2
87 1
90 1
100 1
106 2
113 1
123 1
128 1
135 1
143 1
230 1
999 21
SYSMISS 398
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
320 0 230 30.0312 28.1038

Valid range from 0 to 999

R25B1 Koliko zaposlenih v vašem zavodu ima dostop do WWW:

Value 56207 Frequency
0 12
1 7
2 5
3 6
4 6
5 6
6 2
7 6
8 4
9 4
10 13
11 4
12 2
13 6
14 4
15 19
16 1
17 2
18 6
19 1
20 16
21 4
22 4
23 1
24 2
25 14
27 3
28 1
30 12
31 1
32 2
33 2
35 2
36 4
37 1
38 2
40 6
41 2
42 2
44 2
45 7
46 1
47 1
48 2
49 1
50 10
51 4
52 3
53 4
55 1
56 1
57 1
60 6
62 1
64 2
65 1
67 1
68 3
69 2
70 3
72 1
73 2
75 2
80 2
84 3
85 2
87 1
100 1
106 2
113 1
123 1
128 1
135 1
143 1
230 1
999 56
SYSMISS 407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
276 0 230 31.221 29.3437

Valid range from 0 to 999

R25C1 Koliko zaposlenih v vašem zavodu ima osebni elektronski naslov:

Value 57206 Frequency
0 11
1 9
2 13
3 14
4 7
5 16
6 6
7 9
8 10
9 11
10 17
11 5
12 8
13 8
14 5
15 27
16 4
17 5
18 4
19 3
20 23
21 5
22 5
23 5
24 1
25 23
26 1
27 4
28 1
29 3
30 14
31 2
32 4
33 1
34 2
35 3
37 1
38 2
40 10
41 1
42 1
43 1
45 1
50 4
51 2
52 1
60 2
62 1
66 1
69 1
70 2
72 1
73 1
80 1
90 1
100 1
106 1
150 1
564 1
999 19
SYSMISS 392
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
328 0 564 20.8079 35.1444

Valid range from 0 to 999

R26A1 Koliko učencev v vašem zavodu ima dostop do interneta:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 0 14000 272.972 913.525

Valid range from 0 to 14000

R26B1 Koliko učencev v vašem zavodu ima dostop do WWW:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
227 0 14000 286.692 963.535

Valid range from 0 to 14000

R26C1 Koliko učencev v vašem zavodu ima osebni elektronski naslov:

Value 60203 Frequency
0 38
1 3
2 5
3 4
4 7
5 7
6 4
7 1
8 4
9 4
10 20
11 5
12 6
13 1
14 5
15 15
16 2
17 1
18 2
19 1
20 15
22 2
23 2
25 7
26 1
28 1
30 6
32 1
33 1
35 3
36 1
37 1
39 1
40 10
41 1
45 3
48 1
50 8
52 1
54 1
55 1
56 2
60 3
65 1
70 1
75 1
80 3
86 1
89 1
95 1
100 6
119 1
120 2
150 6
184 1
200 5
240 1
242 1
250 1
287 1
300 1
500 2
514 1
600 2
800 1
999 71
SYSMISS 419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 0 800 48.5141 101.027

Valid range from 0 to 999

R251A Koliko zaposlenih v vašem zavodu bo imelo dostop do interneta?

Value 61202 Frequency
736
ne vem 1
vsi 2

R251B Koliko zaposlenih v vašem zavodu bo imelo dostop do WWW?

Value 62201 Frequency
736
2/3 1
ne vem 1
vsi 1

R251C Koliko zaposlenih v vašem zavodu bo imelo osebni elektronski naslov?

Value 63200 Frequency
736
2/3 1
nekateri ga ľe imajo 1
vsi 1

R261A Koliko učencev v vašem zavodu bo imelo dostop do interneta?

Value 64199 Frequency
739

R261B Koliko učencev v vašem zavodu bo imelo dostop do WWW?

Value 65198 Frequency
739

R261C Koliko učencev v vašem zavodu bo imelo osebni elektronski naslov?

Value 66197 Frequency
739

R28A Na kakšen način je vaš zavod povezan z internetom? (ce dostopa do interneta še nimate - na kakšen način bo povezan z internetom) - Klicni dostop preko modema

Value 67196 Frequency
1 1 DA 109
2 2 NE 38
3 3 pripravljamo 0
4 4 smo razmišljali 3
5 5 nimamo več 19
9 9 ne vem 102
SYSMISS 468
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
169 1 5 1.72781 1.28979

Valid range from 1 to 9

R28B Na kakšen način je vaš zavod povezan z internetom? (ce dostopa do interneta še nimate - na kakšen način bo povezan z internetom) - klicni dostop preko ISDN

Value 68195 Frequency
1 1 DA 223
2 2 NE 22
3 3 pripravljamo 14
4 4 smo razmišljali 8
5 5 nimamo več 5
9 9 ne vem 59
SYSMISS 408
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 1 5 1.34559 0.853719

Valid range from 1 to 9

R28C Na kakšen način je vaš zavod povezan z internetom? (ce dostopa do interneta še nimate - na kakšen način bo povezan z internetom) - stalna povezava preko najete linije

Value 69194 Frequency
1 1 DA 64
2 2 NE 65
3 3 pripravljamo 11
4 4 smo razmišljali 20
5 5 nimamo več 0
9 9 ne vem 123
SYSMISS 456
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 1 4 1.91875 0.983971

Valid range from 1 to 9

R281A klicni dostop preko modema

Value 70193 Frequency
1 1 DA 1
2 2 NE 0
3 3 pripravljamo 0
4 4 smo razmišljali 0
9 9 ne vem 0
SYSMISS 738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1 1 1 SYSMISS

Valid range from 1 to 9

R281B klicni dostop preko ISDN

Value 71192 Frequency
1 1 DA 3
2 2 NE 0
3 3 pripravljamo 0
4 4 smo razmišljali 0
9 9 ne vem 0
SYSMISS 736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 1 1 1 0

Valid range from 1 to 9

R281C stalna povezava preko najete linije

Value 72191 Frequency
1 1 DA 1
2 2 NE 1
3 3 pripravljamo 0
4 4 smo razmišljali 0
9 9 ne vem 0
SYSMISS 737
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1 2 1.5 0.707107

Valid range from 1 to 9

R282A Ali imate v vašem zavodu lasten WWW strežnik?

Value 73190 Frequency
1 1 DA 47
2 2 NE 110
3 3 pripravljamo 12
4 4 smo razmišljali 14
5 5 nimamo več 0
9 9 ne vem 47
SYSMISS 509
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 1 9 3.4 2.93094

Valid range from 1 to 9

R282B Ali imate v vašem zavodu lasten usmerjevalnik (router)?

Value 74189 Frequency
1 1 DA 104
2 2 NE 67
3 3 pripravljamo 7
4 4 smo razmišljali 5
5 5 nimamo več 0
9 9 ne vem 46
SYSMISS 510
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 1 9 3.0262 3.0664

Valid range from 1 to 9

R282C Ali imate v vašem zavodu lasten e-mail strežnik?

Value 75188 Frequency
1 1 DA 47
2 2 NE 107
3 3 pripravljamo 15
4 4 smo razmišljali 13
5 5 nimamo več 0
9 9 ne vem 46
SYSMISS 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 1 9 3.38596 2.91588

Valid range from 1 to 9

R282D Ali imate v vašem zavodu lasten firewall?

Value 76187 Frequency
1 1 DA 34
2 2 NE 106
3 3 pripravljamo 14
4 4 smo razmišljali 8
5 5 nimamo več 0
9 9 ne vem 66
SYSMISS 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 1 9 4.00877 3.24749

Valid range from 1 to 9

R283A lasten WWW strežnik

Value 77186 Frequency
1 1 DA 2
2 2 NE 1
3 3 smo razmišljali 2
9 9 ne vem 1
SYSMISS 733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 1 9 3.16667 2.99444

Valid range from 1 to 9

R283B lasten usmerjevalnik (router)

Value 78185 Frequency
1 1 DA 5
2 2 NE 0
3 3 smo razmišljali 1
9 9 ne vem 0
SYSMISS 733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 1 3 1.33333 0.816497

Valid range from 1 to 9

R283C lasten e-mail strežnik

Value 79184 Frequency
1 1 DA 0
2 2 NE 1
3 3 smo razmišljali 4
9 9 ne vem 1
SYSMISS 733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 2 9 3.83333 2.56255

Valid range from 1 to 9

R283D lasten firewall

Value 80183 Frequency
1 1 DA 1
2 2 NE 0
3 3 smo razmišljali 3
9 9 ne vem 2
SYSMISS 733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 1 9 4.66667 3.4448

Valid range from 1 to 9

R29A Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate naslednje storitve na internetu (če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati naslednje storitve)? - elektronsko pošto

Value 81182 Frequency
1 1 nikoli 2
2 2 včasih 54
2.5 1
3 3 redno 284
8 4 ne poznam 0
9 9 ne vem 12
SYSMISS 386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341 1 3 2.82845 0.391881

Valid range from 1 to 9

R29B Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate naslednje storitve na internetu (če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati naslednje storitve)? - World-Wide-Web (WWW)

Value 82181 Frequency
1 1 nikoli 16
2 2 včasih 71
2.3 1
3 3 redno 232
8 4 ne poznam 3
9 9 ne vem 29
SYSMISS 387
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
320 1 3 2.67594 0.565144

Valid range from 1 to 9

R29C Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate naslednje storitve na internetu (če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati naslednje storitve)? - prenašanje podatkov s FTP-jem

Value 83180 Frequency
1 1 nikoli 62
2 2 včasih 176
3 3 redno 57
8 4 ne poznam 12
9 9 ne vem 42
SYSMISS 390
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
295 1 3 1.98305 0.635982

Valid range from 1 to 9

R29D Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate naslednje storitve na internetu (če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati naslednje storitve)? - interaktivne storitve (IRC, ipd.)

Value 84179 Frequency
1 1 nikoli 112
2 2 včasih 156
3 3 redno 26
8 4 ne poznam 11
9 9 ne vem 45
SYSMISS 389
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 1 3 1.70748 0.62059

Valid range from 1 to 9

R29E Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate naslednje storitve na internetu (če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati naslednje storitve)? - elekt. konference: usenet, mail liste

Value 85178 Frequency
1 1 nikoli 140
2 2 včasih 142
3 3 redno 20
8 4 ne poznam 5
9 9 ne vem 46
SYSMISS 386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
302 1 3 1.60265 0.610859

Valid range from 1 to 9

R291A elektronsko pošto

Value 86177 Frequency
1 1 nikoli 0
2 2 včasih 1
3 3 redno 2
8 8 ne poznam 0
9 9 ne vem 0
SYSMISS 736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 2 3 2.66667 0.57735

Valid range from 1 to 9

R291B World-Wide-Web (WWW)

Value 87176 Frequency
1 1 nikoli 0
2 2 včasih 0
3 3 redno 3
8 8 ne poznam 0
9 9 ne vem 0
SYSMISS 736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 3 3 3 0

Valid range from 1 to 9

R291C prenašanje podatkov s FTP-jem

Value 88175 Frequency
1 1 nikoli 0
2 2 včasih 2
3 3 redno 1
8 8 ne poznam 0
9 9 ne vem 0
SYSMISS 736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 2 3 2.33333 0.57735

Valid range from 1 to 9

R291D interaktivne storitve (IRC, ipd.)

Value 89174 Frequency
1 1 nikoli 1
2 2 včasih 2
3 3 redno 0
8 8 ne poznam 0
9 9 ne vem 0
SYSMISS 736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 1 2 1.66667 0.57735

Valid range from 1 to 9

R291E elekt. konference: usenet, mail liste

Value 90173 Frequency
1 1 nikoli 0
2 2 včasih 1
3 3 redno 1
8 8 ne poznam 0
9 9 ne vem 1
SYSMISS 736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 2 9 4.66667 3.78594

Valid range from 1 to 9

R10A Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - komuniciranje z drugimi zavodi, šolami

Value 91172 Frequency
1 1 nikoli 7
2 2 včasih 148
3 3 pogosto 133
4 4 redno 54
9 9 ne vem 11
SYSMISS 386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
342 1 4 2.68421 0.757939

Valid range from 1 to 9

R10B Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - komuniciranje s šolskimi institucijami (MŠŠ, ZRSŠ, CPI, ...)

Value 92171 Frequency
1 1 nikoli 12
2 2 včasih 151
3 3 pogosto 242
3.5 1
4 4 redno 274
9 9 ne vem 20
SYSMISS 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
680 1 4 3.14632 0.821912

Valid range from 1 to 9

R10C Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - pridobivanje informacij o izobraževalnih dejavnostih v Sloveniji

Value 93170 Frequency
1 1 nikoli 2
2 2 včasih 71
3 3 pogosto 156
4 4 redno 108
9 9 ne vem 16
SYSMISS 386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
337 1 4 3.09792 0.739547

Valid range from 1 to 9

R10D Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - zasebno (zabava, klepet, igre, "surfanje", IRC, ...)

Value 94169 Frequency
1 1 nikoli 60
2 2 včasih 173
3 3 pogosto 62
4 4 redno 30
9 9 ne vem 27
SYSMISS 387
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
325 1 4 2.19077 0.842857

Valid range from 1 to 9

R10E Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - izobraževanje učencev

Value 95168 Frequency
1 1 nikoli 78
2 2 včasih 183
3 3 pogosto 248
4 4 redno 148
9 9 ne vem 49
SYSMISS 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
657 1 4 2.70928 0.946329

Valid range from 1 to 9

R10F Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - raziskovalno delo

Value 96167 Frequency
1 1 nikoli 31
1.5 1
2 2 včasih 144
3 3 pogosto 97
4 4 redno 48
9 9 ne vem 29
SYSMISS 389
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
321 1 4 2.50312 0.864214

Valid range from 1 to 9

R10G Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - predstavitev dejavnosti zavoda

Value 97166 Frequency
1 1 nikoli 114
2 2 včasih 171
2.5 1
3 3 pogosto 167
4 4 redno 206
9 9 ne vem 45
SYSMISS 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
659 1 4 2.70637 1.08627

Valid range from 1 to 9

R10H Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - drugo ...

Value 98165 Frequency
1 1 nikoli 19
2 2 včasih 4
3 3 pogosto 9
4 4 redno 8
9 9 ne vem 399
SYSMISS 300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 1 4 2.15 1.23101

Valid range from 1 to 9

R10I Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - oglaševanje in promocija

Value 99164 Frequency
1 1 nikoli 108
2 2 včasih 129
3 3 pogosto 45
4 4 redno 43
9 9 ne vem 28
SYSMISS 386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
325 1 4 2.07077 0.999031

Valid range from 1 to 9

R10J Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - pridobivanje poslovnih informacij

Value 100163 Frequency
1 1 nikoli 10
2 2 včasih 86
3 3 pogosto 154
3.5 1
4 4 redno 87
9 9 ne vem 15
SYSMISS 386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
338 1 4 2.94527 0.79359

Valid range from 1 to 9

R10K Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - komuniciranje z drugimi zavodi, šolami v Sloveniji

Value 101162 Frequency
1 1 nikoli 12
2 2 včasih 99
3 3 pogosto 141
4 4 redno 91
9 9 ne vem 12
SYSMISS 384
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
343 1 4 2.90671 0.828961

Valid range from 1 to 9

R10L Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - komuniciranje z drugimi zavodi, šolami v tujini

Value 102161 Frequency
1 1 nikoli 123
2 2 včasih 133
3 3 pogosto 46
4 4 redno 26
9 9 ne vem 27
SYSMISS 384
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
328 1 4 1.92378 0.910514

Valid range from 1 to 9

R10M Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - komuniciranje s poslovnimi partnerji

Value 103160 Frequency
1 1 nikoli 52
1.5 1
2 2 včasih 159
3 3 pogosto 85
4 4 redno 28
9 9 ne vem 28
SYSMISS 386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
325 1 4 2.27231 0.833612

Valid range from 1 to 9

R10N Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - izobraževanje zaposlenih

Value 104159 Frequency
1 1 nikoli 33
2 2 včasih 120
3 3 pogosto 127
4 4 redno 52
9 9 ne vem 19
SYSMISS 388
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
332 1 4 2.59639 0.868926

Valid range from 1 to 9

R10O Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - sodelovanje učencev pri projektih

Value 105158 Frequency
1 1 nikoli 57
2 2 včasih 104
3 3 pogosto 111
4 4 redno 56
9 9 ne vem 25
SYSMISS 386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
328 1 4 2.5061 0.970494

Valid range from 1 to 9

R10X Drugo ...

Value 106157 Frequency
717
2 1
3 1
5 3
administrativna dejav. 1
domaca stran 1
iskanje didakticne opreme 1
iskanje idej, novosti... 1
izobraľevanje učiteljev 1
mednarodni projekt phare 1
mednarodno projektno delo 1
medsebojno komunic. 1
multimedijsko podprt pouk 1
obračuni prehrane... 1
pouk 1
predstavitev projektov 1
projektno delo, solanje na daljavo 1
seminarske naloge 1
sinteza podatkov projektnega učnega dela 1
tezko se povezujemo, ker je dostop zaseden 1
ucenje na daljavo 1

R101A komuniciranje z drugimi zavodi, šolami

Value 107156 Frequency
1 1 nikoli 0
2 2 včasih 0
3 3 pogosto 1
4 4 redno 1
9 9 ne vem 1
SYSMISS 736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 3 9 5.33333 3.21455

Valid range from 1 to 9

R101B komuniciranje s šolskimi institucijami (MŠŠ, ZRSŠ, CPI,. ..)

Value 108155 Frequency
1 1 nikoli 0
2 2 vcasih 0
3 3 pogosto 1
4 4 redno 1
9 9 ne vem 1
SYSMISS 736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 3 9 5.33333 3.21455

Valid range from 1 to 9

R101C pridobivanje informacij o izobraževalnih dejavnostih v Sloveniji

Value 109154 Frequency
1 1 nikoli 0
2 2 včasih 0
3 3 pogosto 1
4 4 redno 2
9 9 ne vem 0
SYSMISS 736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 3 4 3.66667 0.57735

Valid range from 1 to 9

R101D zasebno (zabava, klepet, igre, surfanje, IRC,. ..)

Value 110153 Frequency
1 1 nikoli 0
2 2 včasih 3
3 3 pogosto 0
4 4 redno 0
9 9 ne vem 0
SYSMISS 736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 2 2 2 0

Valid range from 1 to 9

R101E izobraževanje ucencev

Value 111152 Frequency
1 1 nikoli 0
2 2 vcasih 0
3 3 pogosto 0
4 4 redno 3
9 9 ne vem 0
SYSMISS 736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 4 4 4 0

Valid range from 1 to 9

R101F raziskovalno delo

Value 112151 Frequency
1 1 nikoli 0
2 2 včasih 1
3 3 pogosto 0