Raba interneta v Sloveniji (RIS), 2000/2001: Anketa med šolskimi zavodi

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: RISZAV00
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_RISZAV00_V1
Glavni avtor(ji):
  • Vehovar, Vasja
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Lozar Manfreda, Katja
  • Omerzu, Mojca
  • Robinšak, Matjaž
Izdelal datoteko podatkov:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 2000 - januar 2001)

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo in šport

Serija:
  • RIS/Raba interneta v Sloveniji

    RIS je samonaročniški, akademski in neprofitni projekt Centra za metodologijo in informatiko znotraj Fakultete za družbene vede v okviru Univerze v Ljubljani. Fokus raziskovanja so družbene spremembe, ki nastajajo zaradi širitve Interneta in z njim povezanih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V okviru projekta se zbirajo, povezujejo in analizirajo podatki za relevanta področja interneta ter formirajo indikatorji interneta in kazalcev informacijske družbe. Projekt poteka od leta 1996, posamezni podprojekti raziskujejo rabo interneta v različnih sferah: v gospodinjstvih, podjetjih, šolskih zavodih in med uporabniki interneta (anketa, ki poteka po svetovnem spletu). RIS vzpostavlja longitudinalne podatke in zagotavlja mednarodno primerljivost podatkov in rezultatov. Posebna pozornost je posvečena metodologiji raziskovanja s pomočjo interneta s poudarkom na zbiranju podatkov za potrebe anketnega raziskovanja. Rezultati so javni, glavnina je dosegljiva na predstavitvenih straneh (http://www.ris.org/) projekta. Prav tako so javno dostopni prihodki in stroški projekta, morebitni presežki pa so namenjeni razvoju projekta v okviru poslanstva. Projekt RIS upošteva tajnost in zasebnost podatkov v skladu z veljavnimi kodeksi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Internet, šolski zavod, opremljenost z računalniki, zadovoljstvo z računalniško opremo, lokalno omrežje in ISDN, elektronska pošta, ponudniki dostopa, anketiranje po WWW, domača stran

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Vsebinska področja ADP
dostop do interneta
uporaba interneta
odnos do interneta


Povzetek:

Raziskava RIS 2000 med šolskimi zavodi je bila izvedena v letu 2000 že petič. Večino vprašanj je ohranjenih še iz vprašalnika, uporabljenega leta 1996, ko je raziskava potekala prvič. Vprašanja v prvih dveh letih so se nanašala v večji meri na tehnološke vidike uporabe Interneta, v letu 1998 pa se je zanimanje raziskovalcev razširilo še na vsebinske poglede, na samo uporabo Interneta v šolah, težave, ki omejujejo njegovo uporabo in vire financiranja. Tudi v tokratni raziskavi sta bila sestavljena dva vprašalnika, eden za ravnatelja/ico, drugi, pa za osebo, ki se v zavodu ukvarja z delom, povezanim z uporabo računalnikov ("računalničarjem" ).

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 25. november 2000 - 15. januar 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: ni podatka
Populacija:

Ciljna populacija so vzgojno-izobraževalni zavodi v Sloveniji (vrtci, osnovne šole, srednje šole, glasbene šole, dijaški domovi in posebni zavodi), do vključno srednješolske stopnje.

Izključeni:

Vrtci, ki spadajo k osnovnim šolam, podružnične osnovne šole, glasbene šole, ki spadajo k osnovnim šolam in oddelki srednjih šol, ki delujejo izven matične ustanove. Glej podrobnosti na naslovu:

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za metodologijo in informatiko

Tip vzorca:

Anketirani so bili vsi vzgojno izobraževalni zavodi, ki ustrezajo definiciji ciljne populacije. Iz baze vseh šolskih zavodov v Sloveniji, posredovane z Zavoda za šolstvo, znanost in šport, so bile izločene podružnične enote. Polovici zavodov je bil poslan vprašalnik za ravnatelja/ico, polovici pa računalničarjev. V obeh primerih je bil dopis naslovljen na ravnatelja/ico, s tem da je bil ravnatelj/ica pozvan/a, naj vprašalnik izpolni sam/a oziroma ga preda računalničarju. V primerjavi s prejšnjimi leti, je bil v raziskavi 2000/2001 spremenjen način anketiranja. Izveden je bil namreč metodološki eksperiment z načinom anketiranja. Zavodi so bili razdeljeni v tri skupine: prva skupina je odgovarjala na anketo samo po pošti, tako kot prejšnja leta. Druga skupina je imela možnost odgovarjati po pošti ali po svetovnem spletu. Tretja skupina pa je odgovarjala zgolj po svetovnem spletu. Vsi vrtci, glasbene šole in posebni zavodi so bili vključeni samo v anketo po pošti, pri čemer - kot rečeno - je polovica zavodov dobila vprašalnik za ravnatelja, polovica pa za računalničarja. Osnovne in srednje šole ter dijaški domovi pa so bili slučajno razdeljeni v tri skupine glede na način anketiranja, znotraj teh skupin pa še slučajno na ravnatelje in računalničarje. Polovica teh zavodov je torej ne glede na omenjeni tip skupine dobila vprašalnik za ravnatelja, polovica pa za računalničarja oziroma osebo, ki je zadolžena za delo z računalniki.Anketiranje je potekalo od novemba 2000 do januarja 2001, in sicer v treh korakih. Vrtci, glasbene šole in posebni zavodi so v prvem dopisu po pošti dobili povabilo k sodelovanju in anketno polo. V drugem dopisu je bila poslana zahvala (namenjena tistim, ki so že odgovorili) oziroma ponovno povabilo k sodelovanju (za tiste, ki še niso odgovorili). V tretjem dopisu je bila pri ponovnem pozivu nesodelujočim k odgovarjanju priložena še nadomestna anketna pola. Osnovne in srednje šole ter dijaški domovi pa so bili vključeni v eksperiment v zvezi z načinom anketiranja. Slučajno so bili razporejeni v tri skupine: 1. skupina - Pošta: Klasična anketa po pošti po postopku, kot je zgoraj opisan za vrtce, glasbene šole in posebne zavode. 2. skupina - Pošta/internet: Zavodi so v prvem dopisu prejeli po pošti povabilo k sodelovanju k anketi na svetovnem spletu. Povabilo je vsebovalo URL naslov ankete in geslo za dostop do vprašalnika. V drugem dopisu je bila poslana zahvala za tiste, ki so že odgovorili, oziroma ponovno vabilo k sodelovanju za tiste, ki še niso odgovorili. Poleg tega so bili zavodi povabljeni tudi k temu, da pokličejo in prosijo za anketni vprašalnik na papirju, v kolikor ne morejo izpolniti vprašalnika preko interneta. V tretjem dopisu so vsi nerespondenti poleg URL naslova in gesla prejeli tudi nadomestno anketno polo, v kolikor je bil razlog za neodgovor to, da je bila anketa na internetu. 3. skupina - internet: V vseh treh dopisih - prvem, drugem z zahvalo oziroma ponovnem povabilu k sodelovanju, in tretjim za nerespondente - so bili zavodi naprošeni, naj odgovorijo na anketo na svetovnem spletu (torej so prejeli URL naslov in geslo), brez omembe, da izvajamo tudi anketo po pošti.

Način zbiranja podatkov:

Poštna anketa, kombinirana z anketiranjem po WWW.

Uteževanje:

Klasične uteži niso bile formirane, zaradi posebnosti datoteke se nekatere spremenljivke uporablja kot uteži in sicer za izbor enot, ki so vključene v analizo pri posameznem vprašanju ali za posamezno vrsto anketiranja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: RISZAV00 - Raba interneta v Sloveniji (RIS) 2000/2001 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 263
  • število enot: 739

Spremenljivke

SYS_UID Vpiši ID številko vprašalnika

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
695 0 6230200.0 2784780.0 1221490.0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6230196

TIP Tip zavoda

Vrednost 22 Frekvenca
1 vrtec 99
2 OS 365
3 srednja 128
4 dijaski dom 30
5 glasbena šola 43
6 posebni zavodi 29
SYSMISS 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 1 6 2.48127 1.22342

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

SKUPINA Eksperimentalna skupina

Vrednost 31 Frekvenca
1 Ravnatelji:posta 183
2 Ucitelji:posta 180
3 Ravnatelji: Web+posta 88
4 Ucitelji: Web+posta 83
5 Ravnatelji: Web 76
6 ucitelji:Web 84
SYSMISS 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 1 6 2.91499 1.71992

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

SYS_UID Vpiši ID številko vprašalnika

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
695 0 6230200.0 2784780.0 1221490.0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6230196

TIP Tip zavoda

Vrednost 2261 Frekvenca
1 vrtec 99
2 OS 365
3 srednja 128
4 dijaski dom 30
5 glasbena šola 43
6 posebni zavodi 29
SYSMISS 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 1 6 2.48127 1.22342

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

SKUPINA Eksperimentalna skupina

Vrednost 3260 Frekvenca
1 Ravnatelji:posta 183
2 Ucitelji:posta 180
3 Ravnatelji: Web+posta 88
4 Ucitelji: Web+posta 83
5 Ravnatelji: Web 76
6 ucitelji:Web 84
SYSMISS 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 1 6 2.91499 1.71992

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

DOPIS1 Po katerem dopisu so odgovorili

Vrednost 4259 Frekvenca
1 po 1. dopisu 331
2 po 2. dopisu 211
3 po 3. dopisu 149
999 2
SYSMISS 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
691 1 3 1.73661 0.791315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

URA Ura pricetka anketiranja

Vrednost 5258 Frekvenca
738 739
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 738 738 738 0

Vrednosti spremenljivk od 2294 do 85216

DATUM Dan pricetka anketiranja/datum odposlane ankete

Vrednost 6257 Frekvenca
738 739
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 738 738 738 0

Vrednosti spremenljivk od 308118912 do 315462912

XLQNA last question - name

Vrednost 7256 Frekvenca
408
PRIP_R 72
R17f 1
R18j 1
R19j 1
R19k 2
R28b 3
R32b 1
R33 1
R4d 2
R8 10
R9a 1
XZAg 236

XLQID last question - ID

Vrednost 8255 Frekvenca
23 2
32 6
35 1
112 1
113 2
121 115
122 32
SYSMISS 580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
159 23 122 115.912 21.0867

Vrednosti spremenljivk od 23 do 122

VPRAS Paper ali Web vprasalnik

Vrednost 9254 Frekvenca
1 paper 408
2 web 331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 1 2 1.4479 0.497615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ODGOV Delni/celotni odgovori pri Web anketi

Vrednost 10253 Frekvenca
1 pritisnil samo zacetek ankete 0
2 delni odgovor 18
3 celotni odgovor 313
5 Pri webu samo zacetek ankete, odgovoril po posti 0
11 samo kaksen odgovor na 1. zaslonu, vendar nic drugega - tore 0
SYSMISS 408
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
331 2 3 2.94562 0.227111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

R1 Najprej vprašanje o osebi, ki izpolnjuje anketo. Kakšna je vaša osnovna funkcija v zavodu?

Vrednost 11252 Frekvenca
1 direktor, ravnatelj 368
2 drugi vodstveni delavec 41
3 učitelj računalništva 192
4 drugi pedagoški delavec 46
5 strokovni delavec 27
6 drugo. .. 48
9 8
SYSMISS 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 1 9 2.33562 1.68295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R1X Drugo ...

Vrednost 12251 Frekvenca
675
37 1
999 1
Organizator informacojskih dejavnost 1
administrativni delavec 1
fizika + informatika 1
matematike, PTHV 1
mentorica inf.dej 1
org. vodja 1
organizator inf. dej. 1
organizator informacijskih dejavnosti 1
pedag. delavec +racunalnicar 25 procentov 1
pisarniski referent 2
pom. ravnatelja 1
pomocnica ravnatelja 1
psihologsvetovalna delavka 1
rac. delavec 1
racunalnicar 3
racunalnikar 3
racunalnikar organizator informac. dejavnosti 1
racunovodja 4
ravnateljica in računalnikar 2
računalnikar 2
računalnikar v o 1
računalnikar, pomočnica ravnateljice 1
računalnikarka 1
računalničar 1
računovodska delavka 1
resevala skupaj 1 in 3 1
svetovalna delavka 1
svetovalni delavec 1
tajnica 8
tajnica sole 1
tajnistvo 1
ucitelj 1
ucitelj fiz,teh,rac 1
ucitelj fizike 1
uprava zavoda 1
učitelj matematike 1
učitelj matematike, fizike; org. inf. tehn. 1
učitelj računalnikar 1
učitelj računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti 2
učiteljica, računalnikarica 1
vzd. internet opreme 1
vzdrzevalec av. in rac. naprav 1
vzdrzevalec ucne tehnologije 1
vzdrľevalev učne tehnologije 1

R2_A Kdo se v vašem zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo racunalnikov?

Vrednost 13250 Frekvenca
1 posebej za to zadolžena oseba / organizator informacijskih 64
2 ucitelj racunalništva / informatike 51
3 en ucitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 18
4 vec uciteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 28
5 nihce posebej 26
6 kdo drug ... 20
9 5
SYSMISS 527
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
212 1 9 2.95755 1.94549

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R2_B Kdo se v vašem zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo racunalnikov?

Vrednost 14249 Frekvenca
1 posebej za to zadolžena oseba / organizator informacijskih 83
2 ucitelj racunalništva / informatike 7
3 en ucitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 4
4 vec uciteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 11
5 nihce posebej 0
6 kdo drug ... 11
SYSMISS 623
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
116 1 6 1.88793 1.63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

R2_C Kdo se v vašem zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo racunalnikov?

Vrednost 15248 Frekvenca
1 posebej za to zadolžena oseba / organizator informacijskih 0
2 ucitelj racunalništva / informatike 61
3 en ucitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 0
4 vec uciteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 0
5 nihce posebej 0
6 kdo drug ... 0
SYSMISS 678
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 2 2 2 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

R2_D Kdo se v vašem zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo racunalnikov?

Vrednost 16247 Frekvenca
1 posebej za to zadolžena oseba / organizator informacijskih 0
2 ucitelj racunalništva / informatike 0
3 en ucitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 21
4 vec uciteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 0
5 nihce posebej 0
6 kdo drug ... 0
SYSMISS 718
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21 3 3 3 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

R2_E Kdo se v vašem zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo racunalnikov?

Vrednost 17246 Frekvenca
1 posebej za to zadolžena oseba / organizator informacijskih 0
2 ucitelj racunalništva / informatike 0
3 en ucitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 0
4 vec uciteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 22
5 nihce posebej 0
6 kdo drug ... 0
SYSMISS 717
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22 4 4 4 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

R2_F Kdo se v vašem zavodu ukvarja z dejavnostmi, ki so povezane z uporabo racunalnikov?

Vrednost 18245 Frekvenca
1 posebej za to zadolžena oseba / organizator informacijskih 0
2 ucitelj racunalništva / informatike 0
3 en ucitelj / vzgojitelj, poleg drugih obveznosti 0
4 vec uciteljev / vzgojiteljev, poleg ostalih obveznosti 0
5 nihce posebej 3
6 kdo drug ... 0
SYSMISS 736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 5 5 5 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

R2X kdo drug. ..

Vrednost 19244 Frekvenca
693
Ravnatelj, poleg drugih obveznosti 1
administr. in racun. delavci 1
administrat. delavka, racunovodkinja 1
administrativno upravna sluzba 1
fin. adm. sluzba 1
fin. knjigovodje,poleg ostalih obveznosti 1
knjiznicarka 1
knjižničar 1
osebe, ki sluzijo civilni vojaski rok 1
pisarniski referent 1
pom. ravnatelja 1
pomocnica ravnateljice 1
racunov. 1
racunovodja 2
racunovodja, tajnica 1
racunovodstvo, psihologinja, vodja kadr. sl. 1
racunovodstvo, ravnatelj 1
ravnatelj 8
ravnatelj, ker nimamo računalniąke učilnice; nimamo sistemiziranega RAČUNALNIČARJA 1
ravnatelj, racunovodja tajnik 1
ravnatelj, racunovodjatajnik 1
ravnatelj,pomočnik rav. 1
ravnateljica 3
ravnateljica, racunovodja 1
sodelavka v racunovodstvu 1
student 1
svetovalna delavka, tajnica, rac. 1
tajnica 2
tajnica, racunovodkinja 1
tajnistvo, racunovodja 1
vodstveni delavec 1
vzdrzevalec ucne tehnologije 1
vzdrľevalec učne tehnologije 1
zunanji sodelavec 1
ątudent preko ątud. servisa 1

R3A Kako pomembni so za vaš zavod naslednji nacini pridobivanja sredstev za nakup racunalniške opreme? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!) - sofinanciranje s strani Ministrstva za šolstvo in šport

Vrednost 20243 Frekvenca
1 1 povsem Nepomembno 5
2 2 4
3 3 12
4 4 28
5 5 zelo pomembno 313
8 8 ni mogoce 0
9 9 ne vem 7
SYSMISS 370
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
369 1 9 4.84824 0.896099

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R3B Kako pomembni so za vaš zavod naslednji nacini pridobivanja sredstev za nakup racunalniške opreme? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!) - sponzorstvo podjetij

Vrednost 21242 Frekvenca
1 1 povsem Nepomembno 44
2 2 69
3 3 69
4 4 36
5 5 zelo pomembno 62
8 8 ni mogoce 29
9 9 ne vem 52
SYSMISS 378
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
361 1 9 4.27424 2.65615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R3C Kako pomembni so za vaš zavod naslednji nacini pridobivanja sredstev za nakup racunalniške opreme? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!) - pomoc obcine

Vrednost 22241 Frekvenca
1 1 povsem Nepomembno 46
2 2 28
3 3 38
4 4 44
5 5 zelo pomembno 155
8 8 ni mogoce 15
9 9 ne vem 31
SYSMISS 382
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
357 1 9 4.38655 2.17277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R3D Kako pomembni so za vaš zavod naslednji nacini pridobivanja sredstev za nakup racunalniške opreme? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!) - sofinanciranje ucencev/ staršev

Vrednost 23240 Frekvenca
1 1 povsem Nepomembno 129
2 2 58
3 3 33
4 4 19
5 5 zelo pomembno 19
8 8 ni mogoce 55
9 9 ne vem 47
SYSMISS 379
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
360 1 9 3.82778 3.11762

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R3E Kako pomembni so za vaš zavod naslednji nacini pridobivanja sredstev za nakup racunalniške opreme? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!) - prodaja izdelkov/ storitev

Vrednost 24239 Frekvenca
1 1 povsem Nepomembno 135
2 2 37
2.5 1
3 3 33
4 4 20
5 5 zelo pomembno 11
8 8 ni mogoce 63
9 9 ne vem 56
SYSMISS 383
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
356 1 9 4.08287 3.2781

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R3F Kako pomembni so za vaš zavod naslednji nacini pridobivanja sredstev za nakup racunalniške opreme? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!) - oddajanje racunalniške ucilnice/ organiziranje tecajev racunalništva

Vrednost 25238 Frekvenca
1 1 povsem Nepomembno 94
2 2 61
3 3 58
4 4 24
5 5 zelo pomembno 16
6 1
8 8 ni mogoce 52
9 9 ne vem 50
SYSMISS 383
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
356 1 9 4.03933 3.02546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R3G Kako pomembni so za vaš zavod naslednji nacini pridobivanja sredstev za nakup racunalniške opreme? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!) - oddajanje drugih prostorov

Vrednost 26237 Frekvenca
1 1 povsem Nepomembno 89
2 2 62
3 3 58
4 4 34
5 5 zelo pomembno 28
8 8 ni mogoce 38
9 9 ne vem 55
SYSMISS 375
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
364 1 9 4.01648 2.93074

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R3H Kako pomembni so za vaš zavod naslednji nacini pridobivanja sredstev za nakup racunalniške opreme? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!) - drugace ...

Vrednost 27236 Frekvenca
1 1 povsem Nepomembno 21
2 2 3
3 3 2
4 4 0
5 5 zelo pomembno 5
8 8 ni mogoce 7
9 9 ne vem 205
SYSMISS 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
243 1 9 8.06173 2.43602

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R3X Drugace...

Vrednost 28235 Frekvenca
731
999 1
O(c) kot neprofitna organizacija 1
donatorstvo 1
pogodba z min. za delo. druzino in soc. zadeve 1
redna sredstva ustanovitelja za investicijsko vzdrľevanje ąole 1
sponzorstvo ustanov 3

R4A Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s številom računalnikov? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!)

Vrednost 29234 Frekvenca
1 1 zelo Nezadovoljni 50
2 2 124
3 3 284
4 4 225
5 5 zelo zadovoljni 44
9 9 ne vem 8
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 1 5 3.12242 0.991774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R4B Kako ste v vašem zavodu zadovoljni z zmogljivostjo računalnikov? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!)

Vrednost 30233 Frekvenca
1 1 zelo Nezadovoljni 51
2 2 172
3 3 297
4 4 174
5 5 zelo zadovoljni 27
9 9 ne vem 14
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
721 1 5 2.9362 0.953841

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R4C Kako ste v vašem zavodu zadovoljni s programsko opremo? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!)

Vrednost 31232 Frekvenca
1 1 zelo Nezadovoljni 19
2 2 80
3 3 305
4 4 274
5 5 zelo zadovoljni 41
9 9 ne vem 15
SYSMISS 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
719 1 5 3.33102 0.847098

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R4D Kako ste v vašem zavodu zadovoljni z znanjem računalništva učiteljev? (Ocenite na lestvici od 1 do 5!)

Vrednost 32231 Frekvenca
1 1 zelo Nezadovoljni 20
2 2 162
3 3 330
3.5 1
4 4 145
5 5 zelo zadovoljni 33
9 9 ne vem 40
SYSMISS 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
691 1 5 3.01375 0.867379

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R5A1 Kolikšno je v vašem zavodu število zaposlenih (administrativnih, pedagoških in drugih delavcev)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 1 440 56.735 41.334

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

R5B1 Kolikšno je v vašem zavodu število ucencev?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
697 0 14000 491.009 639.809

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14000

R6A1 Koliko racunalnikov imate v vašem zavodu (lahko približno)? Racunalnikov, ki jih uporabljajo samo zaposleni delavci:

Vrednost 35228 Frekvenca
0 1
1 18
2 31
3 45
4 63
5 80
6 61
7 68
8 57
9 42
10 52
11 22
12 24
13 9
14 19
15 30
16 7
17 7
18 4
19 2
20 22
21 2
22 1
23 4
24 4
25 8
26 2
27 3
28 3
29 1
30 8
31 1
32 2
35 2
37 2
40 8
43 1
44 1
45 1
50 1
60 3
62 1
70 1
130 1
150 1
200 1
999 1
SYSMISS 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 0 200 10.5612 13.1718

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

R6B1 od tega ima koliko racunalnikov dostop do interneta:

Vrednost 36227 Frekvenca
0 23
1 80
2 76
3 92
4 61
5 55
6 51
7 42
8 39
9 21
10 30
11 12
12 14
13 6
14 11
15 19
16 5
17 7
18 4
20 13
21 2
22 2
23 1
24 4
25 9
26 1
27 2
28 1
29 1
30 5
32 1
35 2
36 1
40 6
43 1
60 2
62 1
65 1
82 1
130 1
150 1
180 1
999 11
SYSMISS 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
708 0 180 8.05508 12.9194

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

R6C1 Koliko racunalnikov, ki jih uporabljajo ucenci:

Vrednost 37226 Frekvenca
0 51
1 18
2 10
3 8
4 15
5 17
6 12
7 11
8 15
9 10
10 12
11 8
12 33
13 15
14 18
15 16
16 13
17 6
18 12
19 6
20 20
21 5
22 5
24 3
25 2
26 1
27 1
28 2
30 5
32 2
33 1
34 1
35 5
40 3
42 1
45 2
50 1
58 1
70 2
80 2
82 1
85 1
999 32
SYSMISS 334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
373 0 85 12.4021 12.7406

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

R6D1 od tega ima koliko racunalnikov dostop do interneta

Vrednost 38225 Frekvenca
0 116
1 32
2 15
3 8
4 10
5 2
6 3
7 3
8 10
9 8
10 12
11 5
12 24
13 16
14 16
15 12
16 13
17 5
18 10
19 5
20 15
21 1
23 1
26 1
27 1
28 2
30 3
32 1
33 1
35 2
38 1
40 2
42 1
45 1
50 2
70 1
80 2
82 1
85 1
999 40
SYSMISS 334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
365 0 85 9.17808 12.5222

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

R21 Imate računalnike povezane v lastno lokalno omrežje?

Vrednost 39224 Frekvenca
1 DA 264
2 NE, vendar načrtujemo v 12 mesecih 29
3 NE, vendar smo že razmišljali 41
4 NE in nismo razmišljali 27
9 4
SYSMISS 374
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
361 1 4 1.53186 0.963044

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R221 Koliko računalnikov je (bo) skupno povezanih v vaše omrežje?

Vrednost 40223 Frekvenca
1 računalnikov nimamo/ne nameravamo povezati v omrežje 20
9 172
20 1
SYSMISS 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 1 20 8.22798 2.588

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

R221A1 Koliko računalnikov je skupno povezanih v vaše omrežje? Št. računalnikov, povezanim v omrežje danes:

Vrednost 41222 Frekvenca
0 6
1 3
2 5
3 10
4 5
5 4
6 8
7 9
8 4
9 11
10 9
11 4
12 12
13 15
14 7
15 15
16 9
17 7
18 8
19 7
20 14
21 4
22 11
23 3
24 13
25 8
26 2
27 4
28 3
29 4
30 6
31 3
32 2
33 1
35 2
36 3
37 2
38 2
39 2
40 5
47 1
48 1
49 1
50 3
53 1
58 1
62 2
74 1
80 2
83 1
95 2
110 1
120 1
130 2
180 1
999 53
SYSMISS 413
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
273 0 180 21.5751 21.8866

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

R221B1 Št. računalnikov, povezanih v omrežje čez 12 mesecev: (za tiste, ki že imajo omrežje)

Vrednost 42221 Frekvenca
0 7
1 1
3 4
4 8
5 2
6 1
7 1
8 3
9 3
10 4
11 2
12 7
13 3
14 4
15 8
16 3
18 5
19 3
20 10
21 3
22 2
24 5
25 12
26 2
27 2
28 4
30 11
32 6
34 2
35 3
37 1
38 1
40 3
41 1
43 3
45 1
49 1
50 3
60 1
64 1
65 1
70 1
80 1
85 1
99 1
100 1
130 2
140 1
150 1
200 1
999 55
SYSMISS 526
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
158 0 200 27.1962 28.7363

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

R222B1 Št. računalnikov, povezavnih v omrežje čez 12 mesecev: (za tiste, ki načrtujejo omrežje)

Vrednost 43220 Frekvenca
0 7
1 1
2 2
3 5
4 5
5 5
6 1
7 1
8 1
10 1
11 1
12 1
14 1
15 2
16 3
17 3
18 2
20 1
21 1
22 2
25 3
30 1
35 1
999 41
SYSMISS 647
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 0 35 10.2549 9.10789

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

R231 Ali ima vaše omrežje dostop do interneta?

Vrednost 44219 Frekvenca
1 DA 233
2 NE, vendar načrtujemo v 12 mesecih 16
3 NE, vendar smo že razmišljali 14
4 NE in nismo razmišljali 0
9 računalnikov nimamo/ne nameravamo povezati v omrežje 2
SYSMISS 474
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
265 1 9 1.22642 0.840308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R232 Ali bo imelo vaše omrežje dostop do interneta?

Vrednost 45218 Frekvenca
1 DA 51
2 NE, vendar načrtujemo v 12 mesecih 10
3 NE, vendar smo že razmišljali 12
4 NE in nismo razmišljali 6
9 20
SYSMISS 640
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79 1 4 1.65823 0.998538

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R24 Ali imate v vašem zavodu ISDN priključek?

Vrednost 46217 Frekvenca
1 DA 295
2 NE, vendar načrtujemo v 12 mesecih 27
3 NE, vendar smo že razmišljali 23
4 NE in nismo razmišljali 19
9 ne poznam 1
SYSMISS 374
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
364 1 4 1.35714 0.819143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R7A Kako pomemben je internet za izobraževalno dejavnost vašega zavoda ?(Ocenite na lestvici od 1 do 5!)

Vrednost 47216 Frekvenca
1 1 povsem Nepomemben 3
2 2 38
3 3 175
3.5 1
4 4 240
5 5 zelo pomemben 247
9 9 ne vem 20
SYSMISS 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
704 1 5 3.98082 0.924605

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R7B Kako pomemben je internet za administrativno in poslovno dejavnost vašega zavoda?(Ocenite na lestvici od 1 do 5!)

Vrednost 48215 Frekvenca
1 1 povsem Nepomemben 2
2 2 33
3 3 170
4 4 207
4.5 1
5 5 zelo pomemben 292
9 9 ne vem 21
SYSMISS 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
705 1 5 4.07163 0.929804

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R8 Ali ima vaš zavod dostop do interneta?

Vrednost 49214 Frekvenca
1 DA, ima dostop 693
2 NE, vendar je v pripravi 4
3 NE, načrtujemo ga v naslednjih 12 mesecih 16
4 NE, vendar smo o tem že razmišljali 9
5 NE in o tem še nismo razmišljali 3
9 3
SYSMISS 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 1 5 1.10345 0.511256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R8B_A Kdo natančno ima dostop? (Označite vse ustrezne opcije!)

Vrednost 50213 Frekvenca
1 dostop ima zavod kot celota 110
2 dostop imajo posamezni učenci 11
3 dostop imajo posamezni zaposleni 34
9 38
SYSMISS 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
155 1 3 1.50968 0.832519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R8B_B Kdo natančno ima dostop? (Označite vse ustrezne opcije!)

Vrednost 51212 Frekvenca
1 dostop ima zavod kot celota 132
2 dostop imajo posamezni učenci 56
3 dostop imajo posamezni zaposleni 28
SYSMISS 523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
216 1 3 1.51852 0.715041

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

R8B_C Kdo natančno ima dostop? (Označite vse ustrezne opcije!)

Vrednost 52211 Frekvenca
1 dostop ima zavod kot celota 0
2 dostop imajo posamezni učenci 91
3 dostop imajo posamezni zaposleni 56
SYSMISS 592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
147 2 3 2.38095 0.487281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

R8A11 Koliko casa (kakršenkoli) dostop imate? Od leta:

Vrednost 53210 Frekvenca
1990 1
1991 1
1992 3
1993 4
1994 9
1995 25
1996 36
1997 65
1998 93
1999 44
2000 31
SYSMISS 427
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
312 1990 2000 1997.38 1.74327

Vrednosti spremenljivk od 1990 do 2000

R8A21 Od meseca:

Vrednost 54209 Frekvenca
1 17
2 10
3 19
4 13
5 8
6 9
7 7
8 12
9 76
10 20
11 10
12 11
SYSMISS 527
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
212 1 12 7.12736 3.26664

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

R25A1 Koliko zaposlenih v vašem zavodu ima dostop do interneta:

Vrednost 55208 Frekvenca
0 4
1 8
2 12
3 9
4 9
5 8
6 5
7 7
8 5
9 4
10 13
11 4
12 4
13 6
14 5
15 19
16 3
17 4
18 5
19 1
20 19
21 4
22 5
23 2
24 4
25 15
27 5
28 2
29 3
30 16
31 1
32 2
33 2
35 3
36 3
37 1
38 2
39 1
40 8
41 2
42 3
43 1
44 2
45 6
46 1
47 1
48 2
49 1
50 12
51 4
52 3
53 2
55 2
56 1
57 1
60 6
62 1
64 2
65 1
66 1
67 1
68 2
69 2
70 4
72 1
73 2
75 2
76 1
80 1
84 3
85 2
87 1
90 1
100 1
106 2
113 1
123 1
128 1
135 1
143 1
230 1
999 21
SYSMISS 398
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
320 0 230 30.0312 28.1038

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

R25B1 Koliko zaposlenih v vašem zavodu ima dostop do WWW:

Vrednost 56207 Frekvenca
0 12
1 7
2 5
3 6
4 6
5 6
6 2
7 6
8 4
9 4
10 13
11 4
12 2
13 6
14 4
15 19
16 1
17 2
18 6
19 1
20 16
21 4
22 4
23 1
24 2
25 14
27 3
28 1
30 12
31 1
32 2
33 2
35 2
36 4
37 1
38 2
40 6
41 2
42 2
44 2
45 7
46 1
47 1
48 2
49 1
50 10
51 4
52 3
53 4
55 1
56 1
57 1
60 6
62 1
64 2
65 1
67 1
68 3
69 2
70 3
72 1
73 2
75 2
80 2
84 3
85 2
87 1
100 1
106 2
113 1
123 1
128 1
135 1
143 1
230 1
999 56
SYSMISS 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
276 0 230 31.221 29.3437

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

R25C1 Koliko zaposlenih v vašem zavodu ima osebni elektronski naslov:

Vrednost 57206 Frekvenca
0 11
1 9
2 13
3 14
4 7
5 16
6 6
7 9
8 10
9 11
10 17
11 5
12 8
13 8
14 5
15 27
16 4
17 5
18 4
19 3
20 23
21 5
22 5
23 5
24 1
25 23
26 1
27 4
28 1
29 3
30 14
31 2
32 4
33 1
34 2
35 3
37 1
38 2
40 10
41 1
42 1
43 1
45 1
50 4
51 2
52 1
60 2
62 1
66 1
69 1
70 2
72 1
73 1
80 1
90 1
100 1
106 1
150 1
564 1
999 19
SYSMISS 392
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
328 0 564 20.8079 35.1444

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

R26A1 Koliko učencev v vašem zavodu ima dostop do interneta:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 0 14000 272.972 913.525

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14000

R26B1 Koliko učencev v vašem zavodu ima dostop do WWW:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
227 0 14000 286.692 963.535

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14000

R26C1 Koliko učencev v vašem zavodu ima osebni elektronski naslov:

Vrednost 60203 Frekvenca
0 38
1 3
2 5
3 4
4 7
5 7
6 4
7 1
8 4
9 4
10 20
11 5
12 6
13 1
14 5
15 15
16 2
17 1
18 2
19 1
20 15
22 2
23 2
25 7
26 1
28 1
30 6
32 1
33 1
35 3
36 1
37 1
39 1
40 10
41 1
45 3
48 1
50 8
52 1
54 1
55 1
56 2
60 3
65 1
70 1
75 1
80 3
86 1
89 1
95 1
100 6
119 1
120 2
150 6
184 1
200 5
240 1
242 1
250 1
287 1
300 1
500 2
514 1
600 2
800 1
999 71
SYSMISS 419
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
249 0 800 48.5141 101.027

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

R251A Koliko zaposlenih v vašem zavodu bo imelo dostop do interneta?

Vrednost 61202 Frekvenca
736
ne vem 1
vsi 2

R251B Koliko zaposlenih v vašem zavodu bo imelo dostop do WWW?

Vrednost 62201 Frekvenca
736
2/3 1
ne vem 1
vsi 1

R251C Koliko zaposlenih v vašem zavodu bo imelo osebni elektronski naslov?

Vrednost 63200 Frekvenca
736
2/3 1
nekateri ga ľe imajo 1
vsi 1

R261A Koliko učencev v vašem zavodu bo imelo dostop do interneta?

Vrednost 64199 Frekvenca
739

R261B Koliko učencev v vašem zavodu bo imelo dostop do WWW?

Vrednost 65198 Frekvenca
739

R261C Koliko učencev v vašem zavodu bo imelo osebni elektronski naslov?

Vrednost 66197 Frekvenca
739

R28A Na kakšen način je vaš zavod povezan z internetom? (ce dostopa do interneta še nimate - na kakšen način bo povezan z internetom) - Klicni dostop preko modema

Vrednost 67196 Frekvenca
1 1 DA 109
2 2 NE 38
3 3 pripravljamo 0
4 4 smo razmišljali 3
5 5 nimamo več 19
9 9 ne vem 102
SYSMISS 468
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
169 1 5 1.72781 1.28979

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R28B Na kakšen način je vaš zavod povezan z internetom? (ce dostopa do interneta še nimate - na kakšen način bo povezan z internetom) - klicni dostop preko ISDN

Vrednost 68195 Frekvenca
1 1 DA 223
2 2 NE 22
3 3 pripravljamo 14
4 4 smo razmišljali 8
5 5 nimamo več 5
9 9 ne vem 59
SYSMISS 408
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
272 1 5 1.34559 0.853719

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R28C Na kakšen način je vaš zavod povezan z internetom? (ce dostopa do interneta še nimate - na kakšen način bo povezan z internetom) - stalna povezava preko najete linije

Vrednost 69194 Frekvenca
1 1 DA 64
2 2 NE 65
3 3 pripravljamo 11
4 4 smo razmišljali 20
5 5 nimamo več 0
9 9 ne vem 123
SYSMISS 456
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
160 1 4 1.91875 0.983971

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R281A klicni dostop preko modema

Vrednost 70193 Frekvenca
1 1 DA 1
2 2 NE 0
3 3 pripravljamo 0
4 4 smo razmišljali 0
9 9 ne vem 0
SYSMISS 738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1 1 1 SYSMISS

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R281B klicni dostop preko ISDN

Vrednost 71192 Frekvenca
1 1 DA 3
2 2 NE 0
3 3 pripravljamo 0
4 4 smo razmišljali 0
9 9 ne vem 0
SYSMISS 736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R281C stalna povezava preko najete linije

Vrednost 72191 Frekvenca
1 1 DA 1
2 2 NE 1
3 3 pripravljamo 0
4 4 smo razmišljali 0
9 9 ne vem 0
SYSMISS 737
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 1 2 1.5 0.707107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R282A Ali imate v vašem zavodu lasten WWW strežnik?

Vrednost 73190 Frekvenca
1 1 DA 47
2 2 NE 110
3 3 pripravljamo 12
4 4 smo razmišljali 14
5 5 nimamo več 0
9 9 ne vem 47
SYSMISS 509
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 1 9 3.4 2.93094

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R282B Ali imate v vašem zavodu lasten usmerjevalnik (router)?

Vrednost 74189 Frekvenca
1 1 DA 104
2 2 NE 67
3 3 pripravljamo 7
4 4 smo razmišljali 5
5 5 nimamo več 0
9 9 ne vem 46
SYSMISS 510
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
229 1 9 3.0262 3.0664

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R282C Ali imate v vašem zavodu lasten e-mail strežnik?

Vrednost 75188 Frekvenca
1 1 DA 47
2 2 NE 107
3 3 pripravljamo 15
4 4 smo razmišljali 13
5 5 nimamo več 0
9 9 ne vem 46
SYSMISS 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
228 1 9 3.38596 2.91588

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R282D Ali imate v vašem zavodu lasten firewall?

Vrednost 76187 Frekvenca
1 1 DA 34
2 2 NE 106
3 3 pripravljamo 14
4 4 smo razmišljali 8
5 5 nimamo več 0
9 9 ne vem 66
SYSMISS 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
228 1 9 4.00877 3.24749

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R283A lasten WWW strežnik

Vrednost 77186 Frekvenca
1 1 DA 2
2 2 NE 1
3 3 smo razmišljali 2
9 9 ne vem 1
SYSMISS 733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 1 9 3.16667 2.99444

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R283B lasten usmerjevalnik (router)

Vrednost 78185 Frekvenca
1 1 DA 5
2 2 NE 0
3 3 smo razmišljali 1
9 9 ne vem 0
SYSMISS 733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 1 3 1.33333 0.816497

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R283C lasten e-mail strežnik

Vrednost 79184 Frekvenca
1 1 DA 0
2 2 NE 1
3 3 smo razmišljali 4
9 9 ne vem 1
SYSMISS 733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 2 9 3.83333 2.56255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R283D lasten firewall

Vrednost 80183 Frekvenca
1 1 DA 1
2 2 NE 0
3 3 smo razmišljali 3
9 9 ne vem 2
SYSMISS 733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 1 9 4.66667 3.4448

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R29A Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate naslednje storitve na internetu (če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati naslednje storitve)? - elektronsko pošto

Vrednost 81182 Frekvenca
1 1 nikoli 2
2 2 včasih 54
2.5 1
3 3 redno 284
8 4 ne poznam 0
9 9 ne vem 12
SYSMISS 386
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
341 1 3 2.82845 0.391881

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R29B Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate naslednje storitve na internetu (če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati naslednje storitve)? - World-Wide-Web (WWW)

Vrednost 82181 Frekvenca
1 1 nikoli 16
2 2 včasih 71
2.3 1
3 3 redno 232
8 4 ne poznam 3
9 9 ne vem 29
SYSMISS 387
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
320 1 3 2.67594 0.565144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R29C Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate naslednje storitve na internetu (če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati naslednje storitve)? - prenašanje podatkov s FTP-jem

Vrednost 83180 Frekvenca
1 1 nikoli 62
2 2 včasih 176
3 3 redno 57
8 4 ne poznam 12
9 9 ne vem 42
SYSMISS 390
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
295 1 3 1.98305 0.635982

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R29D Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate naslednje storitve na internetu (če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati naslednje storitve)? - interaktivne storitve (IRC, ipd.)

Vrednost 84179 Frekvenca
1 1 nikoli 112
2 2 včasih 156
3 3 redno 26
8 4 ne poznam 11
9 9 ne vem 45
SYSMISS 389
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
294 1 3 1.70748 0.62059

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R29E Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate naslednje storitve na internetu (če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati naslednje storitve)? - elekt. konference: usenet, mail liste

Vrednost 85178 Frekvenca
1 1 nikoli 140
2 2 včasih 142
3 3 redno 20
8 4 ne poznam 5
9 9 ne vem 46
SYSMISS 386
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
302 1 3 1.60265 0.610859

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R291A elektronsko pošto

Vrednost 86177 Frekvenca
1 1 nikoli 0
2 2 včasih 1
3 3 redno 2
8 8 ne poznam 0
9 9 ne vem 0
SYSMISS 736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 2 3 2.66667 0.57735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R291B World-Wide-Web (WWW)

Vrednost 87176 Frekvenca
1 1 nikoli 0
2 2 včasih 0
3 3 redno 3
8 8 ne poznam 0
9 9 ne vem 0
SYSMISS 736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 3 3 3 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R291C prenašanje podatkov s FTP-jem

Vrednost 88175 Frekvenca
1 1 nikoli 0
2 2 včasih 2
3 3 redno 1
8 8 ne poznam 0
9 9 ne vem 0
SYSMISS 736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 2 3 2.33333 0.57735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R291D interaktivne storitve (IRC, ipd.)

Vrednost 89174 Frekvenca
1 1 nikoli 1
2 2 včasih 2
3 3 redno 0
8 8 ne poznam 0
9 9 ne vem 0
SYSMISS 736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 1 2 1.66667 0.57735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R291E elekt. konference: usenet, mail liste

Vrednost 90173 Frekvenca
1 1 nikoli 0
2 2 včasih 1
3 3 redno 1
8 8 ne poznam 0
9 9 ne vem 1
SYSMISS 736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 2 9 4.66667 3.78594

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R10A Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - komuniciranje z drugimi zavodi, šolami

Vrednost 91172 Frekvenca
1 1 nikoli 7
2 2 včasih 148
3 3 pogosto 133
4 4 redno 54
9 9 ne vem 11
SYSMISS 386
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
342 1 4 2.68421 0.757939

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R10B Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - komuniciranje s šolskimi institucijami (MŠŠ, ZRSŠ, CPI, ...)

Vrednost 92171 Frekvenca
1 1 nikoli 12
2 2 včasih 151
3 3 pogosto 242
3.5 1
4 4 redno 274
9 9 ne vem 20
SYSMISS 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
680 1 4 3.14632 0.821912

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R10C Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - pridobivanje informacij o izobraževalnih dejavnostih v Sloveniji

Vrednost 93170 Frekvenca
1 1 nikoli 2
2 2 včasih 71
3 3 pogosto 156
4 4 redno 108
9 9 ne vem 16
SYSMISS 386
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
337 1 4 3.09792 0.739547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R10D Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - zasebno (zabava, klepet, igre, "surfanje", IRC, ...)

Vrednost 94169 Frekvenca
1 1 nikoli 60
2 2 včasih 173
3 3 pogosto 62
4 4 redno 30
9 9 ne vem 27
SYSMISS 387
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
325 1 4 2.19077 0.842857

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R10E Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - izobraževanje učencev

Vrednost 95168 Frekvenca
1 1 nikoli 78
2 2 včasih 183
3 3 pogosto 248
4 4 redno 148
9 9 ne vem 49
SYSMISS 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
657 1 4 2.70928 0.946329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R10F Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - raziskovalno delo

Vrednost 96167 Frekvenca
1 1 nikoli 31
1.5 1
2 2 včasih 144
3 3 pogosto 97
4 4 redno 48
9 9 ne vem 29
SYSMISS 389
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
321 1 4 2.50312 0.864214

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R10G Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - predstavitev dejavnosti zavoda

Vrednost 97166 Frekvenca
1 1 nikoli 114
2 2 včasih 171
2.5 1
3 3 pogosto 167
4 4 redno 206
9 9 ne vem 45
SYSMISS 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
659 1 4 2.70637 1.08627

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R10H Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - drugo ...

Vrednost 98165 Frekvenca
1 1 nikoli 19
2 2 včasih 4
3 3 pogosto 9
4 4 redno 8
9 9 ne vem 399
SYSMISS 300
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40 1 4 2.15 1.23101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R10I Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - oglaševanje in promocija

Vrednost 99164 Frekvenca
1 1 nikoli 108
2 2 včasih 129
3 3 pogosto 45
4 4 redno 43
9 9 ne vem 28
SYSMISS 386
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
325 1 4 2.07077 0.999031

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R10J Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - pridobivanje poslovnih informacij

Vrednost 100163 Frekvenca
1 1 nikoli 10
2 2 včasih 86
3 3 pogosto 154
3.5 1
4 4 redno 87
9 9 ne vem 15
SYSMISS 386
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
338 1 4 2.94527 0.79359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R10K Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - komuniciranje z drugimi zavodi, šolami v Sloveniji

Vrednost 101162 Frekvenca
1 1 nikoli 12
2 2 včasih 99
3 3 pogosto 141
4 4 redno 91
9 9 ne vem 12
SYSMISS 384
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
343 1 4 2.90671 0.828961

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R10L Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - komuniciranje z drugimi zavodi, šolami v tujini

Vrednost 102161 Frekvenca
1 1 nikoli 123
2 2 včasih 133
3 3 pogosto 46
4 4 redno 26
9 9 ne vem 27
SYSMISS 384
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
328 1 4 1.92378 0.910514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R10M Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - komuniciranje s poslovnimi partnerji

Vrednost 103160 Frekvenca
1 1 nikoli 52
1.5 1
2 2 včasih 159
3 3 pogosto 85
4 4 redno 28
9 9 ne vem 28
SYSMISS 386
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
325 1 4 2.27231 0.833612

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R10N Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - izobraževanje zaposlenih

Vrednost 104159 Frekvenca
1 1 nikoli 33
2 2 včasih 120
3 3 pogosto 127
4 4 redno 52
9 9 ne vem 19
SYSMISS 388
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
332 1 4 2.59639 0.868926

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R10O Kako pogosto v vašem zavodu uporabljate internet za naslednje dejavnosti(če dostopa do interneta še nimate - kako pogosto nameravate uporabljati internet za naslednje dejavnosti)? - sodelovanje učencev pri projektih

Vrednost 105158 Frekvenca
1 1 nikoli 57
2 2 včasih 104
3 3 pogosto 111
4 4 redno 56
9 9 ne vem 25
SYSMISS 386
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
328 1 4 2.5061 0.970494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R10X Drugo ...

Vrednost 106157 Frekvenca
717
2 1
3 1
5 3
administrativna dejav. 1
domaca stran 1
iskanje didakticne opreme 1
iskanje idej, novosti... 1
izobraľevanje učiteljev 1
mednarodni projekt phare 1
mednarodno projektno delo 1
medsebojno komunic. 1
multimedijsko podprt pouk 1
obračuni prehrane... 1
pouk 1
predstavitev projektov 1
projektno delo, solanje na daljavo 1
seminarske naloge 1
sinteza podatkov projektnega učnega dela 1
tezko se povezujemo, ker je dostop zaseden 1
ucenje na daljavo 1

R101A komuniciranje z drugimi zavodi, šolami

Vrednost 107156 Frekvenca
1 1 nikoli 0
2 2 včasih 0
3 3 pogosto 1
4 4 redno 1
9 9 ne vem 1
SYSMISS 736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 3 9 5.33333 3.21455

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R101B komuniciranje s šolskimi institucijami (MŠŠ, ZRSŠ, CPI,. ..)

Vrednost 108155 Frekvenca
1 1 nikoli 0
2 2 vcasih 0
3 3 pogosto 1
4 4 redno 1
9 9 ne vem 1
SYSMISS 736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 3 9 5.33333 3.21455

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R101C pridobivanje informacij o izobraževalnih dejavnostih v Sloveniji

Vrednost 109154 Frekvenca
1 1 nikoli 0
2 2 včasih 0
3 3 pogosto 1
4 4 redno 2
9 9 ne vem 0
SYSMISS 736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 3 4 3.66667 0.57735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R101D zasebno (zabava, klepet, igre, surfanje, IRC,. ..)

Vrednost 110153 Frekvenca
1 1 nikoli 0
2 2 včasih 3
3 3 pogosto 0
4 4 redno 0
9 9 ne vem 0
SYSMISS 736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 2 2 2 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R101E izobraževanje ucencev

Vrednost 111152 Frekvenca
1 1 nikoli 0
2 2 vcasih 0
3 3 pogosto 0
4 4 redno 3
9 9 ne vem 0
SYSMISS 736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 4 4 4 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R101F raziskovalno delo

Vrednost 112151 Frekvenca
1 1 nikoli 0
2 2 včasih 1
3 3 pogosto 0
4 4 redno