Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 1996 in 2012

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POLMR_12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POLMR_12_V1
Glavni avtor(ji):
 • Fink-Hafner, Danica
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Mandič, Srna
 • Lah, Marko
 • Kropivnik, Samo
 • Kotar, Mirjam
 • Židan, Alojzija
 • Lukšič, Andrej
 • Lukšič, Igor
 • Lajh, Damjan
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Kustec Lipicer, Simona
 • Krašovec, Alenka
 • Deželan, Tomaž
 • Knep, Matej
 • Novak, Meta
Izdelal datoteko podatkov:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Državni zbor Republike Slovenije
Vlada Republike Slovenije
Gospodarska zbornica Republike Slovenije
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
European Science Foundation

Serija:
 • POLMR/Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji

  Serija raziskav 'Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji' raziskuje najbolj vplivne interesne skupine iz enajstih izbranih sektorskih politik. Izvaja se vsakih nekaj let, v teoretsko smiselnih obdobjih. Temelji na uporabi mezo koncepta "policy omrežja". Koncept je uporabljen na naslednjih področjih empiričnega raziskovanja: a) v proučevanju razvoja interesno-skupinskega sistema in njegovega delovanja v procesu demokratičnega prehoda; b) v analizi notranje strukture in značilnosti razmerij v katera vstopajo interesne skupine in politični odločevalci v procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik; c) pri proučevanju metod in strategij lobiranja; d) pri proučevanju razmerij med centralno in lokalno vlado v procesu oblikovanja politik; e) pri spremljanju spreminjanja razmerij med (so)oblikovalci javnih politik; f) analizi povezanosti mednarodnega povezovanja interesnih skupin in njihove vplivnosti v slovenskem političnem odločanju; g) analizi povezanosti med prakso policy omrežij in učinkovitostjo ekonomskega sistema in h) v razvoju policy svetovanja vladnim in nevladnim akterjem.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

interesne skupine, lobiranje, policy omrežja, povezovanje z Evropsko unijo, proces oblikovanja javnih politik, izvajanje javnih politik, odnos do politike

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - elite in vodstvo
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
organizacijski razvoj interesne skupine
organizacijsko povezovanje
osebje, članstvo
viri
področje delovanja organizacije
aktivnosti organizacije/skupine
značilnosti okolja
tarče vpliva
dostop do odločevalcev
vlada
politične stranke
državni zbor
državni svet
predsednik RS
sodišča
množični mediji
mednarodno povezovanje
splošne značilnosti oblikovanja politik
demografski podatki o anketirancu


Povzetek:

Glavni namen raziskave Oblikovanja policy omrežij in lobiranja v Sloveniji leta 1996 je bil preučiti spremembe do katerih je prišlo zaradi tranzicijskega procesa v Sloveniji. Visoko interdisciplinarna skupina raziskovalcev je zajela družbene, ekonomske in druge spremembe na področju oblikovanja politik. Glavno raziskovalno vprašanje je bilo dinamika in spremembe policy omrežja skozi čas v procesu globokih sprememb političnega sistema. Spomladi 2012 je bila izvedena raziskava z enakim glavnih raziskovalnim vprašanjem, kot ga je imela tista iz leta 1996, torej oblikovanje policy omrežja v obdobju političnih sprememb. Namen raziskave je bil analizirati vpliv slovenske integracije v Evropsko unijo na strategije interesnih skupin skozi čas in skozi različna obdobja (pred pridružitvijo, v obdobju pridružitve ter polnopravno članstvo). Zato so bila v vprašalnik dodana vprašanja, ki se osredotočajo prav na mednarodno delovanje in sodelovanje interesnih skupin. Projekt v obeh časovnih točkah združuje dva glavna raziskovalna cilja: s čezsektorsko primerjavo je nameravano pridobiti pojasnjevalni vpogled v procese oblikovanja policy omrežij v obdobju tranzicije (1996) ali v integracijo v Evropsko unijo (2012) in pridobiti sktorski oziroma vsebinski pristop za razkrivanje značilnosti policy omrežij in dinamik. Raziskava iz leta 2012 je bila del mednarodnega projekta Primerjalno raziskovanje interesne politike v Evropi – INTEREURO. Ključni cilj projekta je bil oblikovanje kompleksnega teoretičnega in empiričnega razumevanja vloge interesnih skupin v evropskem politično-institucionalnem sistemu.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Prvi val: junij 1996., Drugi val: marec 2012 - maj 2012.
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

Drugo: interesna skupina

Populacija:

53 interesnih organizacij iz 11 identificiranih področij (ekonomske, socialne, stanovanjske, kmetijske, do invalidov, varstva okolja, zdravstva, izobraževanja, kulture, športa ter trženja / stikov z javnostmi), ki so bile leta 1996 najbolj dejavne na področju posameznih sektorskih politik in še vedno dejavne leta 2012. Intervjuvane interesne skupine predstavljajo najbolj aktivne interesne skupine v identificiranem policy območju in niso reprezentativne za vse interesne skupine v Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za politološke raziskave

Tip vzorca:

Neverjetnostno. V letu 1996 je bil vzorec oblikovan iz najaktivnejših interesnih skupin na podlagi prej opravljenih empiričnih raziskav. Le-ta je bil delno dopolnjen s podatki o aktivnih interesnih skupinah na področju posameznih sektorskih politik na podlagi informacij, pridobljenih od anketiranih interesnih skupin (snežna kepa). Leta 2012 se je raziskava ponovila na še delujočih organizacijah iz leta 1996.

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: PAPI

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: POLMR_12 - Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji 1996 in 2012 [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 554
 • število enot: 53

Verzija: 10. avgust 2018

Spremenljivke

stvpr STEVILKA VPRASALNIKA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1 1002 1070 1034.981 20.073

Vrednosti spremenljivk od 1002 do 1070

sektr_IS SEKTOR INTERESNE SKUPINE

Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo:

Vrednost 22 Frekvenca
1 gospodarske politike 9
2 socialne politike 3
3 stanovanjske politike 2
4 kmetijske politike 2
5 varstvo okolja 6
6 politike na področju zdravja 7
7 politike na področju izobraževanja 4
8 politike na področju športa 5
9 politike do invalidov 8
10 trženje/stiki z javnostmi 4
11 kulturne politike 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

zvrst_IS ZVRST INTERESNE SKUPINE

Zvrst interesne skupine:

Vrednost 31 Frekvenca
1 ekonomski interesi 24
2 situacijski interesi 12
3 vzrocni interesi 6
4 javni interesi 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stvpr STEVILKA VPRASALNIKA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1 1002 1070 1034.981 20.073

Vrednosti spremenljivk od 1002 do 1070

sektr_IS SEKTOR INTERESNE SKUPINE

Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo:

Vrednost 2553 Frekvenca
1 gospodarske politike 9
2 socialne politike 3
3 stanovanjske politike 2
4 kmetijske politike 2
5 varstvo okolja 6
6 politike na področju zdravja 7
7 politike na področju izobraževanja 4
8 politike na področju športa 5
9 politike do invalidov 8
10 trženje/stiki z javnostmi 4
11 kulturne politike 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

zvrst_IS ZVRST INTERESNE SKUPINE

Zvrst interesne skupine:

Vrednost 3552 Frekvenca
1 ekonomski interesi 24
2 situacijski interesi 12
3 vzrocni interesi 6
4 javni interesi 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_01 INTERESNA SKUPINA 1996

Ime interesne skupine/ organizacije:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 0 1 107 49.509 32.655

Vrednosti spremenljivk od 1 do 107

v1_02 LETO USTANOVITVE 1996

Katerega leta je bila ustanovljena vaša organizacija/ skupina? Prosimo, vpišite zadnje tri številke.

Vrednost 5550 Frekvenca
0 b.o.
999 ni podatka
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2 1872 1995 1972.667 26.868

Vrednosti spremenljivk od 1872 do 1995

v1_03 PREDHODNA ORG/SKUP? 19996

Ali je vaša organizacija izšla iz katere starejše organizacije oz. skupine?

Vrednost 6549 Frekvenca
1 da 18
2 ne 33
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_04 LETO UST. PREDHODNE ORG/SKUP 1996 Ali je vaša organizacija izšla iz katere starejše organizacije oz. skupine?

(Če da) Katerega leta je bila ustanovljena organizacija oz. skupina, iz katere je izšla vaša organizacija/ skupina? Prosimo, vpišite zadnje tri številke.

Vrednost 7548 Frekvenca
1753 1
1839 1
1850 1
1873 1
1886 1
1893 1
1898 1
1931 1
1945 1
1946 2
1951 1
1975 1
1976 1
1992 2
0 b.o. 0
999 ni predhodnice 0
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 37

Vrednosti spremenljivk od 1753 do 1992

v1_05 VKLJUC V SLO KROVNA ORGANIZACIJA 1996

Ali je vaša rganizacija vključena v kako krovno organizacijo, ki združuje sorodne organizacije v Sloveniji?

Vrednost 8547 Frekvenca
1 da 12
2 ne 40
0 b.o. 0
9 ni znano 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_06 VKLJUC V TUJO ORGANIZACIJO 1996

Ali je vaša organizacija vključena v kako organizacijo v tujini?

Vrednost 9546 Frekvenca
1 da 37
2 ne 15
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_07 NAVEDBA TUJE ORGANIZACIJE 1996 Ali je vaša organizacija vključena v kako organizacijo v tujini?

(Če da) Prosimo, navedite, v katere organizacije v tujini je včlanjena:

Vrednost 10545 Frekvenca
0 ni odgovora 16
1 odgovor 36
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v1_08 ALI JE KAJ ZAPOSLENIH? 1996

Ali je vaša organizacija/ skupina zaposluje kaj osebja?

Vrednost 11544 Frekvenca
1 da 42
2 ne 10
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_09 ST POLNO ZAPOSLENIH 1996 Ali je vaša organizacija/ skupina zaposluje kaj osebja?

(Če da) Koliko je zaposlenih za polni delovni čas? Prosimo vpišite številko.

Vrednost 12543 Frekvenca
0 nic polno zapos 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1 0 261

Vrednosti spremenljivk od 0 do 261

v1_10 ZAPOSL - SKRAJSAN DELOVNI CAS 1996 Ali je vaša organizacija/ skupina zaposluje kaj osebja?

(Če da) Koliko je zaposlenih za skrajšani delovni čas?

Vrednost 13542 Frekvenca
0 nic delno zap 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2 0 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

v1_11 ZAPOSLENI PRED 5 LETI 1996

Koliko (polno in delno) zaposlenih skupaj je imela vaša organizacija/ skupina pred petimi leti?

Vrednost 14541 Frekvenca
1 vec kot danes 6
2 enako kot danes 10
3 manj kot danes 15
4 nobenega 10
8 organiz ni bilo 10
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v1_12 ALI SODELUJEJO PROSTOVOLJCI? 1996

Ali pri delu vaše organizacije sodelujejo tudi prostovoljci, ki opravljajo neplačano delo?

Vrednost 15540 Frekvenca
1 da 49
2 ne 3
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_13 STEVILO PROSTOVOLJCEV 1996 Ali pri delu vaše organizacije sodelujejo tudi prostovoljci, ki opravljajo neplačano delo?

(Če da) Koliko prostovoljcev v celi Sloveniji stalno brezplačno dela za vašo organizacijo/ skupino? Prosimo, vpišite število.

Vrednost 16539 Frekvenca
0 ni prostovoljcev 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 11 0 30000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 30000

v1_14 DELEZ PROSTOVOLJCEV V AKTIVNOSTIH 1996 Ali pri delu vaše organizacije sodelujejo tudi prostovoljci, ki opravljajo neplačano delo?

(Če da) Kolikšen delež pri aktivnostih vaše organizacije/ skupine nosijo prostovoljci?

Vrednost 17538 Frekvenca
0 ni prostovoljcev 3
1 do 15% 10
2 cca 20% 1
3 cca 25% 5
4 cca 1/3 6
5 cca 1/2 2
6 cca 3/4 4
7 cca 80-90% 9
8 100% 9
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

v1_15 VRSTA CLANSTVA ORGANIZACIJE/SKUPINE 1996

Kakšno članstvo sestavlja vašo organizacijo/ skupino?

Vrednost 18537 Frekvenca
1 organizacije 13
2 posamez in organiz 19
3 samo posamezniki 20
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1_16 STEVILO INDIVIDUALNIH CLANOV 1996

Kolikšno je celotno število individualnih članov vaše organizacije?

Vrednost 19536 Frekvenca
99997 99.997 in vec 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36 17 14 99997

Vrednosti spremenljivk od 14 do 99997

v1_17 PREVLAD POKLICNA STRUKTURA CLANOV 1996

Katera od navedenih poklicnih skupin prevladuje v članstvu vaše organizacije/ skupine?

Vrednost 20535 Frekvenca
1 delavci 3
2 usluzbenci 16
4 obrt/podjetniki 4
5 svob poklici 2
6 kmetje 0
7 upokojenci 1
8 studenti 2
9 drugo 1
77 brez kvalifikacije 0
88 vse enakomerno 8
99 ni individ clanstva 0
0 b.o. 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v1_18 PREVLAD IZOBRAZBENA STRUKTURA CLANOV 1996

Katera od navedene izobrazbe pravladuje v članstvu vaše organizacije/ skupine?

Vrednost 21534 Frekvenca
1 osnovna sola ali manj 1
2 poklicna 3
3 srednja 6
4 visja, visoka, vec 19
8 vse enakomerno 8
9 ni individ clanstva 0
0 b.o. 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v1_19 DELEZ ZENSK V ČLANSTVU 1996

Kolikšen je delež žensk v vašem članstvu?

Vrednost 22533 Frekvenca
5 1
10 1
13 1
17 1
20 1
30 1
38 1
40 3
50 6
55 3
60 2
65 2
68 1
70 1
80 2
85 1
98 1
99 1
777 ni zensk 0
888 ni podatka 0
999 ni individ clanstva 0
0 b.o. 0
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30 23

Vrednosti spremenljivk od 5 do 999

v1_20 PREVLAD STAROSTNA SKUPINA CLANSTVA 1996

Katera od navedenih starostnih skupin prevladuje v članstvu vaše organizacije/ skupine?

Vrednost 23532 Frekvenca
1 mlajsi (do 35 let) 5
2 srednja generacija 24
3 starejsi (nad 55 let) 0
8 vse enakomerno 7
9 ni individ clanstva 0
0 b.o. 0
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v1_21 OKOLJE, IZ KATEREGA PRIHAJA CLANSTVO 1996

Ali je vaše članstvo pretežno iz vaškega ali pretežno iz mestnega okolja?

Vrednost 24531 Frekvenca
1 vasko okolje 2
2 mestno okolje 24
3 enako iz obeh 11
9 ni individ clanstva 0
0 b.o. 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v1_22 STEVILO VCLANJENIH ORGANIZACIJ/SKUPIN 1996

Kolikšno je celotno število organizacij/ skupin, ki so včlanjene v vašo organizacijo/ skupino?

Vrednost 25530 Frekvenca
99999 org niso clani
0 b.o.
88888 ni podatka
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30 23 7 40000

Vrednosti spremenljivk od 7 do 99999

v1_23 VRSTA VCLANJENIH ORGANIZACIJ/SKUPIN 1996

Kakšne organizacije skupine so člani vaše organizacije/ skupine?

Vrednost 26529 Frekvenca
1 profitne 5
2 neprofitne 25
3 mesane 2
9 org niso clani 0
0 b.o. 0
8 ne ve 0
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v1_24 CLANSTVO DANES IN 5 LET PREJ 1996

Kako številčno je članstvo vaše organizacije/ skupine danes v primerjavi s številom članov pred petimi leti?

Vrednost 27528 Frekvenca
1 danes vec 34
2 enako kot prej 6
3 danes manj 2
8 ni obst pred 5 leti 10
0 b.o. 0
9 ne ve 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v1_25 DELOVNI PROSTORI ORGANIZACIJE 1996

Ali imate na volje stalne prostore za svoje delo?

Vrednost 28527 Frekvenca
1 da, v lasti 19
2 da, v najemu 28
3 ni prostorov 5
0 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1_26 SEDEZI NA LOKALNI RAVNI? 1996

Ali ima vaša organizacija/ združenje svoje sedeže tudi na lokalni ravni?

Vrednost 29526 Frekvenca
1 da 27
2 ne 25
0 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_a SREDSTVA - VLADNE AGENCIJE 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

vladne agencije/ skladi

Vrednost 30525 Frekvenca
1 da 10
2 ne 41
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_b SREDSTVA - PRISPEVKI POSAMEZNIKOV 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

prispevki posameznikov (ne članarina!)

Vrednost 31524 Frekvenca
1 da 22
2 ne 29
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_c SREDSTVA - CLANARINA POSAMEZNIKOV 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

članarina od posameznikov

Vrednost 32523 Frekvenca
1 da 39
2 ne 12
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_d SREDSTVA - CLANARINA ORGANIZACIJ 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

članarina od včlanjenih organizacij

Vrednost 33522 Frekvenca
1 da 12
2 ne 37
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_e SREDSTVA - DRUGA ZDRUZENJA V SLOVENIJI 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

druga združenja/ organizacije v Sloveniji

Vrednost 34521 Frekvenca
1 da 14
2 ne 36
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_f SREDSTVA - PRODAJA PUBLIKACIJ 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

sredstva od prodaje publikacij

Vrednost 35520 Frekvenca
1 da 27
2 ne 24
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_g SREDSTVA - KOTIZACIJE 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

kotizacije za organizacijo konferenc

Vrednost 36519 Frekvenca
1 da 21
2 ne 29
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_h SREDSTVA - POSOJILA 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

posojila

Vrednost 37518 Frekvenca
1 da 14
2 ne 36
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_i SREDSTVA - OBRESTI 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

obresti

Vrednost 38517 Frekvenca
1 da 23
2 ne 27
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_j SREDSTVA - VLADA-ZA KONKRETNE STORITVE 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

vladna sredstva za izvajane določene vladne politike/ storitve

Vrednost 39516 Frekvenca
1 da 24
2 ne 27
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_k SREDSTVA - LASTNA SREDSTVA (KOMERCIALNO) 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

dotok iz lastnih sredstev (npr. najemnine, kupnine, komercialne aktivnosti)

Vrednost 40515 Frekvenca
1 da 20
2 ne 30
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_l SREDSTVA - DRZAVNI PRORACUN 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

prispevki iz državnega proračuna

Vrednost 41514 Frekvenca
1 da 26
2 ne 25
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_m SREDSTVA - LOKALNI PRORACUN 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

prispevki iz proračunov lokalnih skupnosti

Vrednost 42513 Frekvenca
1 da 14
2 ne 35
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_n SREDSTVA - SPONZORJI 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

prispevek sponzorjev

Vrednost 43512 Frekvenca
1 da 35
2 ne 17
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_o SREDSTVA - PRIVATNE FUNDACIJE V SLOVENIJI 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

privatne fundacije v Sloveniji

Vrednost 44511 Frekvenca
1 da 0
2 ne 49
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_p SREDSTVA - TUJE PRIVATNE FUNDACIJE 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

privatne fundacije iz tujine (npr. Soros)

Vrednost 45510 Frekvenca
1 da 8
2 ne 42
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_r SREDSTVA - PROGRAMI EU 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

sredstva iz raznih programv Evropske unije (npr. Tacis, Phare)

Vrednost 46509 Frekvenca
1 da 9
2 ne 41
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_s SREDSTVA - DOBRODELNE AKCIJE 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

dobrodelne akcije, prireditve

Vrednost 47508 Frekvenca
1 da 9
2 ne 42
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_27_t SREDSTVA - DRUGO 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

drugo (prosio, navedite):

Vrednost 48507 Frekvenca
1 da 14
2 ne 6
0 b.o. 30
9 ni podatka 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_28_a KLJUCNI VIR FINANCIRANJA - PRVA NAVEDBA 1996

Prosimo navedite tri vire, ki so ključni za obstoj in delovanje vaše organizacije/ skupine.

Vrednost 49506 Frekvenca
1 clanarina 25
2 prispev. posam. 0
3 druge CD organiz 0
4 sponzorji 2
5 drzavni proracun 11
6 drzavni skladi 0
7 vlada - pogodba 0
8 lokalni proracun 1
9 delo po pogodbi 0
10 fundac. - tujina 0
11 loterija 8
12 kotizacije 0
13 obresti 0
14 lastna sredstva 4
15 prostov. delo 0
16 akcije.. 1
17 zavarovalnistvo 0
98 drugo 0
0 b.o. 0
99 ne ve 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

v1_28_b KLJUCNI VIR FINANCIRANJA - DRUGA NAVEDBA 1996

Prosimo navedite tri vire, ki so ključni za obstoj in delovanje vaše organizacije/ skupine.

Vrednost 50505 Frekvenca
1 clanarina 6
2 prispev. posam. 2
3 druge CD organiz 1
4 sponzorji 4
5 drzavni proracun 11
6 drzavni skladi 0
7 vlada - pogodba 2
8 lokalni proracun 3
9 delo po pogodbi 0
10 fundac. - tujina 1
11 loterija 0
12 kotizacije 5
13 obresti 1
14 lastna sredstva 4
15 prostov. delo 1
16 akcije.. 1
17 zavarovalnistvo 0
98 drugo 0
0 b.o. 10
99 ne ve 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

v1_28_c KLJUCNI VIR FINANCIRANJA - TRETJA NAVEDBA 1996

Prosimo navedite tri vire, ki so ključni za obstoj in delovanje vaše organizacije/ skupine.

Vrednost 51504 Frekvenca
1 clanarina 3
2 prispev. posam. 2
3 druge CD organiz 1
4 sponzorji 6
5 drzavni proracun 3
6 drzavni skladi 1
7 vlada - pogodba 1
8 lokalni proracun 1
9 delo po pogodbi 0
10 fundac. - tujina 2
11 loterija 1
12 kotizacije 1
13 obresti 0
14 lastna sredstva 7
15 prostov. delo 0
16 akcije.. 1
17 zavarovalnistvo 1
98 drugo 0
0 b.o. 21
99 ne ve 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

v1_29 NAMEN PORABE SREDSTEV/ FINANČNIH VIROV 1996

Za kateri namen ste v zadnjih letih porabili največji delež finančnih sredstev vaše organizacije/ skupine?

Vrednost 52503 Frekvenca
1 pogajanja 0
2 stavka 1
3 solidarnost 1
4 inform. clanov 1
5 inform. javnosti 0
6 placilo pravnikom 0
7 place 3
8 funkcio. stroski 10
9 izobraz. vodstva 1
10 strokov srecanja 4
11 nalozbe 3
12 programi 19
13 publiciranje 5
14 skupno dobro 2
15 raziskave 0
16 strokovno delo 1
17 poslovni stiki 0
18 clanar.-mednarod 0
98 drugo 0
0 b.o. 0
99 ne ve 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

v1_30 ALI BI SE KAJ DODALI VPRAŠALNIKU? 1996

Ali želite še kaj dodati v zvezi z vpršalniku obravnavanimi temami?

Vrednost 53502 Frekvenca
0 ni odgovora 39
1 odgovor 13
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v1_31 ALI BI V PRIHODNJE SE SODELOVALI V PODOBNI RAZISKAVI? 1996

Ali bi v prihodnje še sodelovali v podobni raziskavi?

Vrednost 54501 Frekvenca
1 da 44
2 ne 1
0 b.o. 0
9 ne ve 0
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

xdan_1 DATUM - DAN IZPOLNJEVANJA VPRASALNIKA 1 1996

Datum izpolnjevanja ankete: dan

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1 1 29 15.788 6.943

Vrednosti spremenljivk od 1 do 29

xmes_1 DATUM - MESEC IZPOLNJEVANJA VPRASALNIKA 1 1996

Datum izpolnjevanja ankete: mesec

Vrednost 56499 Frekvenca
5 maj 0
6 junij 40
7 julij 12
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 5 do 7

obdustan OBDOBJE USTANOVITVE ORGANIZACIJE 1996

Katerega leta je bila ustanovljena vaša organizacija/ skupina? Prosimo, vpišite zadnje tri številke. Recode.

Vrednost 57498 Frekvenca
1 do 1944 5
2 od 1945 do 1987 19
3 od 1988 do 1991 14
4 od 1992 naprej 13
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stvpr2 ZAPOREDNA ST. VPRASALNIKA 2 1996

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1 2002 2070 2034.981 20.073

Vrednosti spremenljivk od 2002 do 2070

v2_01a SEKTOR - GOSPODARSKE POLITIKE 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

gospodarske politike

Vrednost 59496 Frekvenca
1 ne, masilo 43
3 da 9
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_01b SEKTOR - SOCIALNE POLITIKE 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

socialne politike

Vrednost 60495 Frekvenca
1 ne, masilo 40
3 da 12
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_01c SEKTOR - STANOVANJSKE POLITIKE 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

stanovanjske politike

Vrednost 61494 Frekvenca
1 ne, masilo 50
3 da 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_01d SEKTOR - KMETIJSKE POLITIKE 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

kmetijske politike

Vrednost 62493 Frekvenca
1 ne, masilo 50
3 da 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_01e SEKTOR - VARSTVO OKOLJA 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

varstvo okolja

Vrednost 63492 Frekvenca
1 ne, masilo 46
3 da 6
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_01f SEKTOR - ZDRAVSTVO 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

politike na področju zdravstva

Vrednost 64491 Frekvenca
1 ne, masilo 45
3 da 7
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_01g SEKTOR - IZOBRAZEVANJE 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

politike na področju izobraževanja

Vrednost 65490 Frekvenca
1 ne, masilo 48
3 da 4
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_01h SEKTOR - SPORT 1996

politike na področju športa

Vrednost 66489 Frekvenca
1 ne, masilo 47
3 da 5
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_01i SEKTOR - INVALIDI 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

politike do invalidov

Vrednost 67488 Frekvenca
1 ne, masilo 45
3 da 7
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_01j SEKTOR - TRZENJE/STIKI Z JAVNOSTMI 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

trženje/ stiki z javnostmi

Vrednost 68487 Frekvenca
1 ne, masilo 48
3 da 4
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_01k SEKTOR - KULTURNE POLITIKE 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

kulturne politike

Vrednost 69486 Frekvenca
1 ne, masilo 48
3 da 4
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_03 PRIZADEVANJA ZA ČIGAVE INTERESE ORGANIZACIJE/SKUPINE 1996

Kateri opis orizadevanj vaše organizacije/ skupine je po vašem mnenju najbolj točen?

Vrednost 70485 Frekvenca
1 interesi clanstva 14
2 interesi podobnih 22
3 obci interesi 10
4 drugo 6
0 b.o. 0
9 ne ve 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_04 KLJUCNO PODROCJE DELOVANJA ORGANIZACIJE 1996

Če bi poskušali opredeliti ključno področje dejvanosti vaše organizacije, katero področje/ ministrski resor bi navedli:

Vrednost 71484 Frekvenca
1 gospodarstvo 7
2 okolje 4
3 energetika 0
4 kmetijstvo, ziv.ind. 2
5 solstvo, sport... 9
6 delo, druzina, sociala 12
7 kultura 5
8 zdravstvo 8
9 obramba 1
11 vse odloc strukture 1
12 medsektorsko 0
13 zunanje zadeve 0
14 znanost, tehnologija 1
0 b.o. 0
99 ni mogoce opredeliti 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v2_05a PODROCJE DELOVANJA - OBCASNO 1 1996

Na področje katerih drugih javnih politik/ ministrskih resorjev še občasno posegate s svojim delovanjem:

Vrednost 72483 Frekvenca
1 okolje 2
2 lokalna politika 0
3 socialna politika 2
4 gospodarstvo 9
5 solstvo, sport 8
6 zdravstvo 8
7 kultura 0
8 delo, druzina, sociala 9
9 znanost, tehnologija 3
10 finance 1
11 davcna politika 0
12 turizem 0
13 stanovanjska politika 1
14 pravosodje 1
15 zunanje zadeve 0
16 promet in zveze 0
17 notranje zadeve 0
18 kmetijstvo, gozdarstvo 0
19 vec kot dve podrocji 0
20 zakonodaja 1
21 privatizacija, denacionalizacija 0
22 vse odl strukture 0
23 trgovina 0
24 drugo 1
0 b.o. 0
99 ni mogoce opredeliti 3
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v2_05b PODROCJE DELOVANJA- OBCASNO 2 1996

Na področje katerih drugih javnih politik/ ministrskih resorjev še občasno posegate s svojim delovanjem:

Vrednost 73482 Frekvenca
1 okolje 0
2 lokalna politika 0
3 socialna politika 0
4 gospodarstvo 2
5 solstvo, sport 4
6 zdravstvo 3
7 kultura 1
8 delo, druzina, sociala 1
9 znanost, tehnologija 3
10 finance 3
11 davcna politika 1
12 turizem 0
13 stanovanjska politika 1
14 pravosodje 0
15 zunanje zadeve 1
16 promet in zveze 1
17 notranje zadeve 0
18 kmetijstvo, gozdarstvo 0
19 vec kot dve podrocji 11
20 zakonodaja 1
21 privatizacija, denacionalizacija 1
22 vse odl strukture 0
23 trgovina 1
24 drugo 0
0 b.o. 14
99 ni mogoce opredeliti 0
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v2_06a RESEVANJE DRUŽBENEGA PROBLEMA 1 1996

Prosimo navedite tri ključne družbene probleme, za katerih reševanje si je vaše organizacije prizadevala v zadnjih dveh letih:

Vrednost 74481 Frekvenca
1 ciljne skupine 18
2 ekonomske politike 2
3 socialne politike 2
4 socialno partnerstvo 2
5 lastninjenje 0
6 odnosi s tujino 2
7 vrednotenje dela 2
8 zdravstvo, zdravje 3
9 sist soc varstva 0
10 prav druzb skupin 0
11 delov lastne organizacije 1
12 promet in zveze 0
13 davcna politika 2
14 zaposlovanje 0
15 demokracija 1
16 skrb za kulturne dobrine 1
17 varstvo okolja 3
18 energetika 1
19 ozavescanje javnosti 3
22 uvelj. stroke znanja... 3
23 stanov. pol.(konkretno) 0
24 finance 0
25 oprema za zdravstvo 0
26 solstvo -zakonodaja 2
27 pospes malega gospodarstva 0
28 trzenje - zakonodaja 1
29 napred. managementa 0
30 zdravje prebivalstva 0
31 pravni sistem 2
32 povezovanje NVO 0
0 b.o. 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 32

v2_06b RESEVANJE DRUŽBENEGA PROBLEMA 2 1996

Prosimo navedite tri ključne družbene probleme, za katerih reševanje si je vaše organizacije prizadevala v zadnjih dveh letih:

Vrednost 75480 Frekvenca
1 ciljne skupine 7
2 ekonomske politike 1
3 socialne politike 7
4 socialno partnerstvo 3
5 lastninjenje 1
6 odnosi s tujino 1
7 vrednotenje dela 1
8 zdravstvo, zdravje 3
9 sist soc varstva 0
10 prav druzb skupin 0
11 delov lastne organizacije 1
12 promet in zveze 0
13 davcna politika 0
14 zaposlovanje 1
15 demokracija 0
16 skrb za kulturne dobrine 2
17 varstvo okolja 4
18 energetika 3
19 ozavescanje javnosti 0
22 uvelj. stroke znanja... 1
23 stanov. pol.(konkretno) 1
24 finance 2
25 oprema za zdravstvo 0
26 solstvo -zakonodaja 2
27 pospes malega gospodarstva 0
28 trzenje - zakonodaja 1
29 napred. managementa 1
30 zdravje prebivalstva 1
31 pravni sistem 3
32 povezovanje NVO 1
0 b.o. 3
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 32

v2_06c RESEVANJE DRUŽBENEGA PROBLEMA 3 1996

Prosimo navedite tri ključne družbene probleme, za katerih reševanje si je vaše organizacije prizadevala v zadnjih dveh letih:

Vrednost 76479 Frekvenca
1 ciljne skupine 7
2 ekonomske politike 2
3 socialne politike 0
4 socialno partnerstvo 2
5 lastninjenje 0
6 odnosi s tujino 1
7 vrednotenje dela 0
8 zdravstvo, zdravje 4
9 sist soc varstva 1
10 prav druzb skupin 1
11 delov lastne organizacije 3
12 promet in zveze 1
13 davcna politika 0
14 zaposlovanje 1
15 demokracija 1
16 skrb za kulturne dobrine 0
17 varstvo okolja 2
18 energetika 2
19 ozavescanje javnosti 2
22 uvelj. stroke znanja... 1
23 stanov. pol.(konkretno) 0
24 finance 2
25 oprema za zdravstvo 1
26 solstvo -zakonodaja 1
27 pospes malega gospodarstva 0
28 trzenje - zakonodaja 2
29 napred. managementa 0
30 zdravje prebivalstva 0
31 pravni sistem 3
32 povezovanje NVO 0
0 b.o. 11
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 32

v2_07 AKTIVNOST ORG/SKUP PRI VPLIVANJU NA POLITIKE 1996

Kako aktivna je po vašem mnenju vaša organizacija/ skupina pri vplivanju na oblikovanje in izvajanje politik na vašem interesnem področju (področjih)?

Vrednost 77478 Frekvenca
1 stalno 32
2 pogosto 11
3 obcasno 8
4 redko 0
5 nikoli 1
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08a DEJAVNOSTI - NOTRANJE ORGANIZIRANJE 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

notranje organiziranje

Vrednost 78477 Frekvenca
1 nic casa 1
2 9
3 17
4 17
5 zelo veliko casa 8
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08b DEJAVNOSTI - PREDSTAVLJANJE V MEDIJIH 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

predstavljanje vaše organizacije/ skupine in njenih dejavnosti v množičnih medijih

Vrednost 79476 Frekvenca
1 nic casa 2
2 7
3 20
4 15
5 zelo veliko casa 8
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08c DEJAVNOSTI - AKCIJE ZA RESEVANJE NOTRANJI PROBLEMI 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

organizacija konkretnih akcij za reševanje notranjih problemov vaše organizacije/ skupine oz. vaših članov

Vrednost 80475 Frekvenca
1 nic casa 6
2 8
3 12
4 18
5 zelo veliko casa 7
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08d DEJAVNOSTI - AKCIJE ZA RESEVANJE SIRSI DRUZB PROBLEMI 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

organizacija konkretnih akcij za reševanje širših družbenih problemov

Vrednost 81474 Frekvenca
1 nic casa 4
2 13
3 11
4 16
5 zelo veliko casa 7
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08e DEJAVNOSTI - KONFERENCE STROKOVNJAKOV 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

organizacija konferenc, sestankov na področju delovanja vaše organizacije/ skupine

Vrednost 82473 Frekvenca
1 nic casa 1
2 9
3 18
4 16
5 zelo veliko casa 8
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08f DEJAVNOSTI - KONFERENCE NE-STROKOVNJAKOV 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

organizacija konferenc sestankov zainteresiranih ne-strokovnjakov (državljanov) na področju delovanja vaše organizacije/ skupine

Vrednost 83472 Frekvenca
1 nic casa 13
2 13
3 14
4 11
5 zelo veliko casa 1
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08g DEJAVNOSTI - ZBIRANJE VIROV ZA DELOVANJE 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

zbiranje virov za delovanje (finance, oprema...)

Vrednost 84471 Frekvenca
1 nic casa 2
2 8
3 15
4 17
5 zelo veliko casa 10
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08h DEJAVNOSTI - OBJAVLJANJE BILTENA, REVIJ, KNJIG... 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

objava biltena organizacije/ skupine, revij, monografij, knjig

Vrednost 85470 Frekvenca
1 nic casa 4
2 9
3 12
4 16
5 zelo veliko casa 10
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08i DEJAVNOSTI - OBVESCANJE CLANSTVA 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

obveščanje članstva o dogajanjih na področju ineresa vaše organizacije/ skupine

Vrednost 86469 Frekvenca
1 nic casa 0
2 8
3 13
4 16
5 zelo veliko casa 15
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08j DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE USPOSABLJANJA NA MATICNEM PODROCJU ORGANIZACIJE 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

organiziranje strokovnega usposabljanja na matičnem področju delovanja vaše organizacije/ skupine

Vrednost 87468 Frekvenca
1 nic casa 7
2 10
3 10
4 17
5 zelo veliko casa 7
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08k DEJAVNOSTI - USPOSABLJANJE CLANSTVA ZA LOBIRANJE 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

organiziranje usposabljanja vodstva oz. članstva vaše organizacije/ skupine za uspešno lobiranje

Vrednost 88467 Frekvenca
1 nic casa 19
2 17
3 11
4 4
5 zelo veliko casa 1
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08l DEJAVNOSTI - PISANJE PREDLOGOV ZAKONOV, AMANDMAJEV 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

pisanje predlogov zakonov oz. amandmajev k zakonom v proceduri

Vrednost 89466 Frekvenca
1 nic casa 8
2 13
3 13
4 11
5 zelo veliko casa 7
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08m DEJAVNOSTI - PODPORA POLITICNIM VODITELJEM 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

podpora političnem voditelje, ki so naklonjeni ciljem vaše organizacije/ skupine v predvolilnem času (lokalne volitve 1994, parlamentarne volitve 1996)

Vrednost 90465 Frekvenca
1 nic casa 40
2 4
3 6
4 0
5 zelo veliko casa 0
0 b.o. 0
9 ne vem 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08n DEJAVNOSTI - POVEZOVANJE Z ORG V TUJINI 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

povezovanje s sorodnimi organizacijami tujini

Vrednost 91464 Frekvenca
1 nic casa 2
2 13
3 16
4 12
5 zelo veliko casa 9
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08o DEJAVNOSTI - POVEZOVANJE Z DRUGIMI ORG V SLO 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

povezovanje z drugimi interesnimi organizacijami/ skupinami v Sloveniji

Vrednost 92463 Frekvenca
1 nic casa 3
2 11
3 26
4 8
5 zelo veliko casa 4
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08p DEJAVNOSTI - ISKANJE INFORMACIJ ZA DELOVANJE 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

iskanje informacij pomembnih za delovanje vaše organizacije/ skupine

Vrednost 93462 Frekvenca
1 nic casa 0
2 8
3 14
4 21
5 zelo veliko casa 9
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08r DEJAVNOSTI - STIKI Z ODLOCEVALCI 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

stiki s tistimi, ki odločajo o problemih, za reševanje katerih si orizadeva naša organizacija/ skupina

Vrednost 94461 Frekvenca
1 nic casa 0
2 8
3 16
4 19
5 zelo veliko casa 8
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08s DEJAVNOSTI - IZVAJANJE/ NAROCANJE RAZISKAV 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

izvajanje ali naročanje raziskav o družbenih problemih s katerimi se ukvarja vaša organizacija/ skupina

Vrednost 95460 Frekvenca
1 nic casa 21
2 17
3 7
4 5
5 zelo veliko casa 1
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08t DEJAVNOSTI - STORITVE ZA VLADO, MINISTRSTVA 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

izvajanje storitev na podlagi pogodb z ministrstvi ali vladnimi agencijami

Vrednost 96459 Frekvenca
1 nic casa 19
2 7
3 9
4 10
5 zelo veliko casa 6
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_08u DEJAVNOSTI - DRUGE 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

s čim drugim - prosimo, navedite s čim:

Vrednost 97458 Frekvenca
1 nic casa 1
2 0
3 1
4 3
5 zelo veliko casa 6
0 b.o. 39
9 ne vem 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_09a AKTIVNOSTI - SRECANJE Z VLAD. URADNIKI 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

srečanje z visokimi vladnimi uradniki (državnimi sekretarji, svetovalci)

Vrednost 98457 Frekvenca
1 nikoli 4
2 redko 5
3 obcasno 21
4 pogosto 17
5 stalno 5
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_09b AKTIVNOSTI - SRECANJE Z MINISTRI 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

srečanje z ministri

Vrednost 99456 Frekvenca
1 nikoli 6
2 redko 15
3 obcasno 17
4 pogosto 9
5 stalno 4
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_09c AKTIVNOSTI - SRECANJE S PREDST. VLAD. AGENCIJ 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

srečanje s predstavniki državnih agencij, skladov

Vrednost 100455 Frekvenca
1 nikoli 15
2 redko 14
3 obcasno 16
4 pogosto 5
5 stalno 2
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_09d AKTIVNOSTI - DELOVANJE PREK MEDIJEV 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

delovanje prek množičnih medijev (časopisi, radio, TV)

Vrednost 101454 Frekvenca
1 nikoli 0
2 redko 6
3 obcasno 12
4 pogosto 18
5 stalno 16
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_09e AKTIVNOSTI - JAVNE PRIREDITVE, OKROGLE MIZE 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

organiziranje javnih prireditev ( tribun, okroglih miz ipd.)

Vrednost 102453 Frekvenca
1 nikoli 3
2 redko 11
3 obcasno 18
4 pogosto 13
5 stalno 7
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_09f AKTIVNOSTI - STIKI S POSLANCI, PARL. KOMISIJAMI 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

stiki s poslanci ali parlamentarnimi komisijami (strokovni stiki, osebni stiki)

Vrednost 103452 Frekvenca
1 nikoli 5
2 redko 15
3 obcasno 21
4 pogosto 8
5 stalno 3
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_09g AKTIVNOSTI - STIKI Z VODITELJI POL. STRANK 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

stiki z voditelji političnih strank

Vrednost 104451 Frekvenca
1 nikoli 26
2 redko 14
3 obcasno 9
4 pogosto 3
5 stalno 0
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_09h AKTIVNOSTI - STIKI S PREDST. LOKALNIH OBLASTI 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

stiki s predstavniki lokalnih oblasti

Vrednost 105450 Frekvenca
1 nikoli 9
2 redko 18
3 obcasno 17
4 pogosto 8
5 stalno 0
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_09i AKTIVNOSTI - STIKI S PODJETJI, GOSPODARSKIMI ORGANIZACIJAMI 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

stiki s podjetji, gospodarskimi organizacijami

Vrednost 106449 Frekvenca
1 nikoli 10
2 redko 10
3 obcasno 13
4 pogosto 10
5 stalno 8
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_09j AKTIVNOSTI - DEMONSTRACIJE, PROTESTI 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

demonstracije, protesti ali druge neposredne akcije

Vrednost 107448 Frekvenca
1 nikoli 30
2 redko 6
3 obcasno 11
4 pogosto 4
5 stalno 0
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_09k AKTIVNOSTI - STIKI Z NASPROTNIMI SKUPINAMI 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

stiki s skupinami, ki imajo nasprotne interese kot vaša organizacija

Vrednost 108447 Frekvenca
1 nikoli 18
2 redko 13
3 obcasno 14
4 pogosto 3
5 stalno 0
0 b.o. 0
9 ne vem 4
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_09l AKTIVNOSTI - SODELOVANJE Z SKUPINAMI, SKUPNI INTERESI 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

sodelovanje s skupinami, s katerimi ima vaša organizacija skupne interese

Vrednost 109446 Frekvenca
1 nikoli 1
2 redko 5
3 obcasno 16
4 pogosto 22
5 stalno 7
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_09m AKTIVNOSTI - KOLEKTIVNA POGAJANJA 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

kolektivna pogajanja

Vrednost 110445 Frekvenca
1 nikoli 18
2 redko 4
3 obcasno 8
4 pogosto 6
5 stalno 9
0 b.o. 0
9 ne vem 6
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_09n AKTIVNOSTI - SODELOVANJE S STROKOVNJAKI 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

sodelovanje s strokovnjaki - prosimo, navedite, s katerih področij:

Vrednost 111444 Frekvenca
1 nikoli 3
2 redko 1
3 obcasno 10
4 pogosto 20
5 stalno 15
0 b.o. 0
9 ne vem 2
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_09o AKTIVNOSTI - DRUGE 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

druge aktivnosti - prosimo, navedite, katere:

Vrednost 112443 Frekvenca
1 nikoli 0
2 redko 0
3 obcasno 2
4 pogosto 5
5 stalno 2
0 b.o. 41
9 ne vem 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_10a TEHNIKE VPLIVANJA - TELEFONSKI RAZGOVORI Z VPLIVNIMI 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

telefonski razgovori z vplivnimi posamezniki

Vrednost 113442 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 4
2 precej ucinkovita 20
3 v manjsi meri ucinkovita 22
4 sploh ni ucinkovita 0
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 4
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_10b TEHNIKE VPLIVANJA - OSEBNI STIKI Z ODLOČEVALCI NA URADNIH MESTIH 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

osebni stiki z odločevalci na uradnih mestih

Vrednost 114441 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 10
2 precej ucinkovita 27
3 v manjsi meri ucinkovita 9
4 sploh ni ucinkovita 1
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 3
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_10c TEHNIKE VPLIVNJA - NEFORMALNI OSEBNI STIKI Z ODLOČEVALCI 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

neformalni osebni stiki z odločevalci izven uradnih prostorov

Vrednost 115440 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 11
2 precej ucinkovita 16
3 v manjsi meri ucinkovita 12
4 sploh ni ucinkovita 3
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 8
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_10d TEHNIKE VPLIVANJA - POSILJANJE PISEM PRISTOJNIM USTANOVAM 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

pošiljanje pisem pristojnim ustanovam, delovnim telesom

Vrednost 116439 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 1
2 precej ucinkovita 12
3 v manjsi meri ucinkovita 26
4 sploh ni ucinkovita 10
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 1
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_10e TEHNIKE VPLIVANJA - OBJAVA JAVNIH PISEM 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

objava javnih pisem, naslovljenih na odločevalce v množičnih medijih

Vrednost 117438 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 4
2 precej ucinkovita 10
3 v manjsi meri ucinkovita 19
4 sploh ni ucinkovita 4
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 13
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_10f TEHNIKE VPLIVANJA - UDELEZBA NA DELOVNIH TELESIH DZ 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

udeležba na delovnih telesih državnega zbora

Vrednost 118437 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 1
2 precej ucinkovita 13
3 v manjsi meri ucinkovita 15
4 sploh ni ucinkovita 4
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 17
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_10g TEHNIKE VPLIVANJA - KOSILA, ZAJTRKI, VECERJE 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

vabljenje vplivnih posameznikov na kosila, zajtrke ali večerje

Vrednost 119436 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 0
2 precej ucinkovita 7
3 v manjsi meri ucinkovita 6
4 sploh ni ucinkovita 2
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 35
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_10h TEHNIKE VPLIVANJA - PISMA ODLOCEVALCEM 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

pošiljanje pisnih materialov oz. analiz pristojnim odločevalcem

Vrednost 120435 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 2
2 precej ucinkovita 14
3 v manjsi meri ucinkovita 21
4 sploh ni ucinkovita 7
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 6
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_10i TEHNIKE VPLIVANJA - DARILA 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

izročanje daril vplivnim posameznikom

Vrednost 121434 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 0
2 precej ucinkovita 0
3 v manjsi meri ucinkovita 5
4 sploh ni ucinkovita 2
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 43
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_10j TEHNIKE VPLIVANJA - PISMA DRZAVLJANOM, ORGANIZACIJAM 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

pošiljanje pisem z vašimi pojasnili oz. zahtevami državčjanom ali organizacijam

Vrednost 122433 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 3
2 precej ucinkovita 8
3 v manjsi meri ucinkovita 17
4 sploh ni ucinkovita 5
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 17
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_10k TEHNIKE VPLIVANJA - IZMENJAVA USLUG 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

izmenjava uslug med vašo organizacijo/ skupino in vplivnimi politiki

Vrednost 123432 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 1
2 precej ucinkovita 2
3 v manjsi meri ucinkovita 2
4 sploh ni ucinkovita 1
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 44
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_10l TEHNIKE VPLIVANJA - NAJEMANJE ZASTOPNIKOV 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

najemanje zastopnikov, ki poskušajo proti plačilu v vašem imenu vplivati na odločevalce

Vrednost 124431 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 0
2 precej ucinkovita 0
3 v manjsi meri ucinkovita 0
4 sploh ni ucinkovita 2
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 48
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_10m TEHNIKE VPLIVANJA - STIKI NA SPREJEMIH 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

stiki z vplivnimi posamezniki na sprejemih

Vrednost 125430 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 3
2 precej ucinkovita 12
3 v manjsi meri ucinkovita 21
4 sploh ni ucinkovita 4
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 10
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_10n TEHNIKE VPLIVANJA - DRUGE 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

katera druga tehnika vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite:

Vrednost 126429 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 4
2 precej ucinkovita 7
3 v manjsi meri ucinkovita 2
4 sploh ni ucinkovita 0
0 b.o. 35
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 4
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_11 NEKATERI UPORABLJAJO NEPRIMERNE METODE 1996

Nekateri poznavalci slovenske politike menijo, da nekaj interesnih organizacij/ skupin uporablja neprimerne metode vplivanja na odločevalce. Ali se vi strinjate ali se ne strinjate s takšno oceno?

Vrednost 127428 Frekvenca
1 popolno strinja 9
2 deloma strinja 22
3 sploh ne strinja 3
9 ne vem 17
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_12a NAVEDBA NEPRIMERNE METODE 1 1996 Nekateri poznavalci slovenske politike menijo, da nekaj interesnih organizacij/ skupin uporablja neprimerne metode vplivanja na odločevalce. Ali se vi strinjate ali se ne strinjate s takšno oceno?

Če se popolnma ali deloma strinjate z zgornjo oceno: Katere metode se vam zdijo neprimerne? Prosimo, navedite:

Vrednost 128427 Frekvenca
1 podkupovanje 15
2 osebna darila 1
3 kosila, zajtrki, vecerje 1
4 reciprocnost 2
5 izsiljevanje 0
6 osebne zveze 0
7 etiketiranje nasprotnika 1
8 sirjenje lazi 0
9 preziveta polit stalisca 0
10 populizem 0
11 agresivno obvescanje 2
12 javni protesti 1
13 osebno okoriscanje 0
14 odlocevalci-lobisti 0
15 povez s polit strukturami 4
16 tuji sumljivi financerji 0
17 najemanje zastopnikov 0
18 nepravna sredstva 0
19 druzb sredstva za usluge 0
20 prorac sred mimo postopkov 0
21 familiarnost 1
22 lazno predstavljanje 0
0 b.o. 0
99 masilo 0
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

v2_12b NAVEDBA NEPRIMERNE METODE 2 1996 Nekateri poznavalci slovenske politike menijo, da nekaj interesnih organizacij/ skupin uporablja neprimerne metode vplivanja na odločevalce. Ali se vi strinjate ali se ne strinjate s takšno oceno?

Če se popolnma ali deloma strinjate z zgornjo oceno: Katere metode se vam zdijo neprimerne? Prosimo, navedite:

Vrednost 129426 Frekvenca
1 podkupovanje 3
2 osebna darila 0
3 kosila, zajtrki, vecerje 1
4 reciprocnost 5
5 izsiljevanje 4
6 osebne zveze 0
7 etiketiranje nasprotnika 0
8 sirjenje lazi 1
9 preziveta polit stalisca 0
10 populizem 0
11 agresivno obvescanje 0
12 javni protesti 0
13 osebno okoriscanje 1
14 odlocevalci-lobisti 0
15 povez s polit strukturami 0
16 tuji sumljivi financerji 1
17 najemanje zastopnikov 1
18 nepravna sredstva 0
19 druzb sredstva za usluge 0
20 prorac sred mimo postopkov 0
21 familiarnost 0
22 lazno predstavljanje 0
0 b.o. 0
99 masilo 11
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

v2_13 POTREBNOST PISNIH PRAVIL VPLIVANJA 1996

Ali menite, da bi bilo potrebno določiti pisna pravila vplivanja interesnih organizacij/ skupin na odločevalce?

Vrednost 130425 Frekvenca
1 da, z zakonom 13
2 da, pisna pravila 11
3 da, pisno/drugace 8
4 ni treba pisnih pravil 15
0 b.o. 0
9 ne vem 5
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_14a KAJ OPREDELITI V PISNIH PRAVILIH 1 1996 Ali menite, da bi bilo potrebno določiti pisna pravila vplivanja interesnih organizacij/ skupin na odločevalce? 1 - da, potrebno bi jih bilo opredeliti z zakonom 2 - da, potrebno bi jih bilo opredeliti s pisnimi pravili pri posameznih institucijah ( npr. pri parlamentu, pri vladi itd.) 3 - da, potrebno, bi jih bilo pisno opredeliti, vendar drugače kot z zakonom ali pravilniki - prosimo, navedite, kako: 4 - takih pisnih pravil v Sloveniji ne potrebujemo 9 - ne ve, ne more oceniti 0 - b.o.

(Če da) Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno opredeliti v teh pravilih?

<
Vrednost 131424 Frekvenca
1 metode komuniciranja 15
2 eticni kodeks 2
3 sankcije za nelegalno lobiranje 0
4 vrednost daril 2