Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 1996 in 2012

Basic Study Information

ADP - IDNo: POLMR_12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POLMR_12_V1
Main author(s):
 • Fink-Hafner, Danica
Co-workers:
 • Mandič, Srna
 • Lah, Marko
 • Kropivnik, Samo
 • Kotar, Mirjam
 • Židan, Alojzija
 • Lukšič, Andrej
 • Lukšič, Igor
 • Lajh, Damjan
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Kustec Lipicer, Simona
 • Krašovec, Alenka
 • Deželan, Tomaž
 • Knep, Matej
 • Novak, Meta
Data file producer:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Državni zbor Republike Slovenije
Vlada Republike Slovenije
Gospodarska zbornica Republike Slovenije
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
European Science Foundation

Project number:

L5-7832; P5-0136; N5-0014; 10-ECRP-008 (None)

Series:
 • POLMR/Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji

  Serija raziskav 'Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji' raziskuje najbolj vplivne interesne skupine iz enajstih izbranih sektorskih politik. Izvaja se vsakih nekaj let, v teoretsko smiselnih obdobjih. Temelji na uporabi mezo koncepta "policy omrežja". Koncept je uporabljen na naslednjih področjih empiričnega raziskovanja: a) v proučevanju razvoja interesno-skupinskega sistema in njegovega delovanja v procesu demokratičnega prehoda; b) v analizi notranje strukture in značilnosti razmerij v katera vstopajo interesne skupine in politični odločevalci v procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik; c) pri proučevanju metod in strategij lobiranja; d) pri proučevanju razmerij med centralno in lokalno vlado v procesu oblikovanja politik; e) pri spremljanju spreminjanja razmerij med (so)oblikovalci javnih politik; f) analizi povezanosti mednarodnega povezovanja interesnih skupin in njihove vplivnosti v slovenskem političnem odločanju; g) analizi povezanosti med prakso policy omrežij in učinkovitostjo ekonomskega sistema in h) v razvoju policy svetovanja vladnim in nevladnim akterjem.

Study Content

Keywords:

interesne skupine, lobiranje, policy omrežja, povezovanje z Evropsko unijo, proces oblikovanja javnih politik, izvajanje javnih politik, odnos do politike

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - elite in vodstvo
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
organizacijski razvoj interesne skupine
organizacijsko povezovanje
osebje, članstvo
viri
področje delovanja organizacije
aktivnosti organizacije/skupine
značilnosti okolja
tarče vpliva
dostop do odločevalcev
vlada
politične stranke
državni zbor
državni svet
predsednik RS
sodišča
množični mediji
mednarodno povezovanje
splošne značilnosti oblikovanja politik
demografski podatki o anketirancu


Abstract:

Glavni namen raziskave Oblikovanja policy omrežij in lobiranja v Sloveniji leta 1996 je bil preučiti spremembe do katerih je prišlo zaradi tranzicijskega procesa v Sloveniji. Visoko interdisciplinarna skupina raziskovalcev je zajela družbene, ekonomske in druge spremembe na področju oblikovanja politik. Glavno raziskovalno vprašanje je bilo dinamika in spremembe policy omrežja skozi čas v procesu globokih sprememb političnega sistema. Spomladi 2012 je bila izvedena raziskava z enakim glavnih raziskovalnim vprašanjem, kot ga je imela tista iz leta 1996, torej oblikovanje policy omrežja v obdobju političnih sprememb. Namen raziskave je bil analizirati vpliv slovenske integracije v Evropsko unijo na strategije interesnih skupin skozi čas in skozi različna obdobja (pred pridružitvijo, v obdobju pridružitve ter polnopravno članstvo). Zato so bila v vprašalnik dodana vprašanja, ki se osredotočajo prav na mednarodno delovanje in sodelovanje interesnih skupin. Projekt v obeh časovnih točkah združuje dva glavna raziskovalna cilja: s čezsektorsko primerjavo je nameravano pridobiti pojasnjevalni vpogled v procese oblikovanja policy omrežij v obdobju tranzicije (1996) ali v integracijo v Evropsko unijo (2012) in pridobiti sktorski oziroma vsebinski pristop za razkrivanje značilnosti policy omrežij in dinamik. Raziskava iz leta 2012 je bila del mednarodnega projekta Primerjalno raziskovanje interesne politike v Evropi – INTEREURO. Ključni cilj projekta je bil oblikovanje kompleksnega teoretičnega in empiričnega razumevanja vloge interesnih skupin v evropskem politično-institucionalnem sistemu.

Methodology


Collection date: Prvi val: junij 1996., Drugi val: marec 2012 - maj 2012.
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Drugo: interesna skupina

Universe:

53 interesnih organizacij iz 11 identificiranih področij (ekonomske, socialne, stanovanjske, kmetijske, do invalidov, varstva okolja, zdravstva, izobraževanja, kulture, športa ter trženja / stikov z javnostmi), ki so bile leta 1996 najbolj dejavne na področju posameznih sektorskih politik in še vedno dejavne leta 2012. Intervjuvane interesne skupine predstavljajo najbolj aktivne interesne skupine v identificiranem policy območju in niso reprezentativne za vse interesne skupine v Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za politološke raziskave

Sampling procedure:

Neverjetnostno. V letu 1996 je bil vzorec oblikovan iz najaktivnejših interesnih skupin na podlagi prej opravljenih empiričnih raziskav. Le-ta je bil delno dopolnjen s podatki o aktivnih interesnih skupinah na področju posameznih sektorskih politik na podlagi informacij, pridobljenih od anketiranih interesnih skupin (snežna kepa). Leta 2012 se je raziskava ponovila na še delujočih organizacijah iz leta 1996.

Mode of data collection:

Osebni intervju: PAPI

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: POLMR_12 - Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji 1996 in 2012 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 554
 • number of units: 53

Version: 10. avgust 2018

Variable list

stvpr STEVILKA VPRASALNIKA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1 1002 1070 1034.981 20.073

Valid range from 1002 to 1070

sektr_IS SEKTOR INTERESNE SKUPINE

Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo:

Value 22 Frequency
1 gospodarske politike 9
2 socialne politike 3
3 stanovanjske politike 2
4 kmetijske politike 2
5 varstvo okolja 6
6 politike na področju zdravja 7
7 politike na področju izobraževanja 4
8 politike na področju športa 5
9 politike do invalidov 8
10 trženje/stiki z javnostmi 4
11 kulturne politike 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 0

Valid range from 1 to 11

zvrst_IS ZVRST INTERESNE SKUPINE

Zvrst interesne skupine:

Value 31 Frequency
1 ekonomski interesi 24
2 situacijski interesi 12
3 vzrocni interesi 6
4 javni interesi 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 0

Valid range from 1 to 4

stvpr STEVILKA VPRASALNIKA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1 1002 1070 1034.981 20.073

Valid range from 1002 to 1070

sektr_IS SEKTOR INTERESNE SKUPINE

Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo:

Value 2553 Frequency
1 gospodarske politike 9
2 socialne politike 3
3 stanovanjske politike 2
4 kmetijske politike 2
5 varstvo okolja 6
6 politike na področju zdravja 7
7 politike na področju izobraževanja 4
8 politike na področju športa 5
9 politike do invalidov 8
10 trženje/stiki z javnostmi 4
11 kulturne politike 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 0

Valid range from 1 to 11

zvrst_IS ZVRST INTERESNE SKUPINE

Zvrst interesne skupine:

Value 3552 Frequency
1 ekonomski interesi 24
2 situacijski interesi 12
3 vzrocni interesi 6
4 javni interesi 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 0

Valid range from 1 to 4

v1_01 INTERESNA SKUPINA 1996

Ime interesne skupine/ organizacije:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 0 1 107 49.509 32.655

Valid range from 1 to 107

v1_02 LETO USTANOVITVE 1996

Katerega leta je bila ustanovljena vaša organizacija/ skupina? Prosimo, vpišite zadnje tri številke.

Value 5550 Frequency
0 b.o.
999 ni podatka
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2 1872 1995 1972.667 26.868

Valid range from 1872 to 1995

v1_03 PREDHODNA ORG/SKUP? 19996

Ali je vaša organizacija izšla iz katere starejše organizacije oz. skupine?

Value 6549 Frequency
1 da 18
2 ne 33
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 2

v1_04 LETO UST. PREDHODNE ORG/SKUP 1996 Ali je vaša organizacija izšla iz katere starejše organizacije oz. skupine?

(Če da) Katerega leta je bila ustanovljena organizacija oz. skupina, iz katere je izšla vaša organizacija/ skupina? Prosimo, vpišite zadnje tri številke.

Value 7548 Frequency
1753 1
1839 1
1850 1
1873 1
1886 1
1893 1
1898 1
1931 1
1945 1
1946 2
1951 1
1975 1
1976 1
1992 2
0 b.o. 0
999 ni predhodnice 0
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 37

Valid range from 1753 to 1992

v1_05 VKLJUC V SLO KROVNA ORGANIZACIJA 1996

Ali je vaša rganizacija vključena v kako krovno organizacijo, ki združuje sorodne organizacije v Sloveniji?

Value 8547 Frequency
1 da 12
2 ne 40
0 b.o. 0
9 ni znano 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 2

v1_06 VKLJUC V TUJO ORGANIZACIJO 1996

Ali je vaša organizacija vključena v kako organizacijo v tujini?

Value 9546 Frequency
1 da 37
2 ne 15
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 2

v1_07 NAVEDBA TUJE ORGANIZACIJE 1996 Ali je vaša organizacija vključena v kako organizacijo v tujini?

(Če da) Prosimo, navedite, v katere organizacije v tujini je včlanjena:

Value 10545 Frequency
0 ni odgovora 16
1 odgovor 36
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 0 to 1

v1_08 ALI JE KAJ ZAPOSLENIH? 1996

Ali je vaša organizacija/ skupina zaposluje kaj osebja?

Value 11544 Frequency
1 da 42
2 ne 10
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 2

v1_09 ST POLNO ZAPOSLENIH 1996 Ali je vaša organizacija/ skupina zaposluje kaj osebja?

(Če da) Koliko je zaposlenih za polni delovni čas? Prosimo vpišite številko.

Value 12543 Frequency
0 nic polno zapos 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1 0 261

Valid range from 0 to 261

v1_10 ZAPOSL - SKRAJSAN DELOVNI CAS 1996 Ali je vaša organizacija/ skupina zaposluje kaj osebja?

(Če da) Koliko je zaposlenih za skrajšani delovni čas?

Value 13542 Frequency
0 nic delno zap 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2 0 12

Valid range from 0 to 12

v1_11 ZAPOSLENI PRED 5 LETI 1996

Koliko (polno in delno) zaposlenih skupaj je imela vaša organizacija/ skupina pred petimi leti?

Value 14541 Frequency
1 vec kot danes 6
2 enako kot danes 10
3 manj kot danes 15
4 nobenega 10
8 organiz ni bilo 10
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 8

v1_12 ALI SODELUJEJO PROSTOVOLJCI? 1996

Ali pri delu vaše organizacije sodelujejo tudi prostovoljci, ki opravljajo neplačano delo?

Value 15540 Frequency
1 da 49
2 ne 3
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 2

v1_13 STEVILO PROSTOVOLJCEV 1996 Ali pri delu vaše organizacije sodelujejo tudi prostovoljci, ki opravljajo neplačano delo?

(Če da) Koliko prostovoljcev v celi Sloveniji stalno brezplačno dela za vašo organizacijo/ skupino? Prosimo, vpišite število.

Value 16539 Frequency
0 ni prostovoljcev 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 11 0 30000

Valid range from 0 to 30000

v1_14 DELEZ PROSTOVOLJCEV V AKTIVNOSTIH 1996 Ali pri delu vaše organizacije sodelujejo tudi prostovoljci, ki opravljajo neplačano delo?

(Če da) Kolikšen delež pri aktivnostih vaše organizacije/ skupine nosijo prostovoljci?

Value 17538 Frequency
0 ni prostovoljcev 3
1 do 15% 10
2 cca 20% 1
3 cca 25% 5
4 cca 1/3 6
5 cca 1/2 2
6 cca 3/4 4
7 cca 80-90% 9
8 100% 9
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 4

Valid range from 0 to 8

v1_15 VRSTA CLANSTVA ORGANIZACIJE/SKUPINE 1996

Kakšno članstvo sestavlja vašo organizacijo/ skupino?

Value 18537 Frequency
1 organizacije 13
2 posamez in organiz 19
3 samo posamezniki 20
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 3

v1_16 STEVILO INDIVIDUALNIH CLANOV 1996

Kolikšno je celotno število individualnih članov vaše organizacije?

Value 19536 Frequency
99997 99.997 in vec 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36 17 14 99997

Valid range from 14 to 99997

v1_17 PREVLAD POKLICNA STRUKTURA CLANOV 1996

Katera od navedenih poklicnih skupin prevladuje v članstvu vaše organizacije/ skupine?

Value 20535 Frequency
1 delavci 3
2 usluzbenci 16
4 obrt/podjetniki 4
5 svob poklici 2
6 kmetje 0
7 upokojenci 1
8 studenti 2
9 drugo 1
77 brez kvalifikacije 0
88 vse enakomerno 8
99 ni individ clanstva 0
0 b.o. 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 16

Valid range from 1 to 99

v1_18 PREVLAD IZOBRAZBENA STRUKTURA CLANOV 1996

Katera od navedene izobrazbe pravladuje v članstvu vaše organizacije/ skupine?

Value 21534 Frequency
1 osnovna sola ali manj 1
2 poklicna 3
3 srednja 6
4 visja, visoka, vec 19
8 vse enakomerno 8
9 ni individ clanstva 0
0 b.o. 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 16

Valid range from 1 to 9

v1_19 DELEZ ZENSK V ČLANSTVU 1996

Kolikšen je delež žensk v vašem članstvu?

Value 22533 Frequency
5 1
10 1
13 1
17 1
20 1
30 1
38 1
40 3
50 6
55 3
60 2
65 2
68 1
70 1
80 2
85 1
98 1
99 1
777 ni zensk 0
888 ni podatka 0
999 ni individ clanstva 0
0 b.o. 0
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30 23

Valid range from 5 to 999

v1_20 PREVLAD STAROSTNA SKUPINA CLANSTVA 1996

Katera od navedenih starostnih skupin prevladuje v članstvu vaše organizacije/ skupine?

Value 23532 Frequency
1 mlajsi (do 35 let) 5
2 srednja generacija 24
3 starejsi (nad 55 let) 0
8 vse enakomerno 7
9 ni individ clanstva 0
0 b.o. 0
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36 17

Valid range from 1 to 9

v1_21 OKOLJE, IZ KATEREGA PRIHAJA CLANSTVO 1996

Ali je vaše članstvo pretežno iz vaškega ali pretežno iz mestnega okolja?

Value 24531 Frequency
1 vasko okolje 2
2 mestno okolje 24
3 enako iz obeh 11
9 ni individ clanstva 0
0 b.o. 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 16

Valid range from 1 to 9

v1_22 STEVILO VCLANJENIH ORGANIZACIJ/SKUPIN 1996

Kolikšno je celotno število organizacij/ skupin, ki so včlanjene v vašo organizacijo/ skupino?

Value 25530 Frequency
99999 org niso clani
0 b.o.
88888 ni podatka
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30 23 7 40000

Valid range from 7 to 99999

v1_23 VRSTA VCLANJENIH ORGANIZACIJ/SKUPIN 1996

Kakšne organizacije skupine so člani vaše organizacije/ skupine?

Value 26529 Frequency
1 profitne 5
2 neprofitne 25
3 mesane 2
9 org niso clani 0
0 b.o. 0
8 ne ve 0
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 21

Valid range from 1 to 9

v1_24 CLANSTVO DANES IN 5 LET PREJ 1996

Kako številčno je članstvo vaše organizacije/ skupine danes v primerjavi s številom članov pred petimi leti?

Value 27528 Frequency
1 danes vec 34
2 enako kot prej 6
3 danes manj 2
8 ni obst pred 5 leti 10
0 b.o. 0
9 ne ve 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 8

v1_25 DELOVNI PROSTORI ORGANIZACIJE 1996

Ali imate na volje stalne prostore za svoje delo?

Value 28527 Frequency
1 da, v lasti 19
2 da, v najemu 28
3 ni prostorov 5
0 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 3

v1_26 SEDEZI NA LOKALNI RAVNI? 1996

Ali ima vaša organizacija/ združenje svoje sedeže tudi na lokalni ravni?

Value 29526 Frequency
1 da 27
2 ne 25
0 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 2

v1_27_a SREDSTVA - VLADNE AGENCIJE 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

vladne agencije/ skladi

Value 30525 Frequency
1 da 10
2 ne 41
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 2

v1_27_b SREDSTVA - PRISPEVKI POSAMEZNIKOV 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

prispevki posameznikov (ne članarina!)

Value 31524 Frequency
1 da 22
2 ne 29
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 2

v1_27_c SREDSTVA - CLANARINA POSAMEZNIKOV 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

članarina od posameznikov

Value 32523 Frequency
1 da 39
2 ne 12
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 2

v1_27_d SREDSTVA - CLANARINA ORGANIZACIJ 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

članarina od včlanjenih organizacij

Value 33522 Frequency
1 da 12
2 ne 37
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 4

Valid range from 1 to 2

v1_27_e SREDSTVA - DRUGA ZDRUZENJA V SLOVENIJI 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

druga združenja/ organizacije v Sloveniji

Value 34521 Frequency
1 da 14
2 ne 36
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 3

Valid range from 1 to 2

v1_27_f SREDSTVA - PRODAJA PUBLIKACIJ 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

sredstva od prodaje publikacij

Value 35520 Frequency
1 da 27
2 ne 24
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 2

v1_27_g SREDSTVA - KOTIZACIJE 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

kotizacije za organizacijo konferenc

Value 36519 Frequency
1 da 21
2 ne 29
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 3

Valid range from 1 to 2

v1_27_h SREDSTVA - POSOJILA 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

posojila

Value 37518 Frequency
1 da 14
2 ne 36
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 3

Valid range from 1 to 2

v1_27_i SREDSTVA - OBRESTI 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

obresti

Value 38517 Frequency
1 da 23
2 ne 27
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 3

Valid range from 1 to 2

v1_27_j SREDSTVA - VLADA-ZA KONKRETNE STORITVE 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

vladna sredstva za izvajane določene vladne politike/ storitve

Value 39516 Frequency
1 da 24
2 ne 27
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 2

v1_27_k SREDSTVA - LASTNA SREDSTVA (KOMERCIALNO) 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

dotok iz lastnih sredstev (npr. najemnine, kupnine, komercialne aktivnosti)

Value 40515 Frequency
1 da 20
2 ne 30
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 3

Valid range from 1 to 2

v1_27_l SREDSTVA - DRZAVNI PRORACUN 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

prispevki iz državnega proračuna

Value 41514 Frequency
1 da 26
2 ne 25
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 2

v1_27_m SREDSTVA - LOKALNI PRORACUN 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

prispevki iz proračunov lokalnih skupnosti

Value 42513 Frequency
1 da 14
2 ne 35
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 4

Valid range from 1 to 2

v1_27_n SREDSTVA - SPONZORJI 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

prispevek sponzorjev

Value 43512 Frequency
1 da 35
2 ne 17
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 2

v1_27_o SREDSTVA - PRIVATNE FUNDACIJE V SLOVENIJI 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

privatne fundacije v Sloveniji

Value 44511 Frequency
1 da 0
2 ne 49
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 4

Valid range from 1 to 2

v1_27_p SREDSTVA - TUJE PRIVATNE FUNDACIJE 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

privatne fundacije iz tujine (npr. Soros)

Value 45510 Frequency
1 da 8
2 ne 42
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 3

Valid range from 1 to 2

v1_27_r SREDSTVA - PROGRAMI EU 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

sredstva iz raznih programv Evropske unije (npr. Tacis, Phare)

Value 46509 Frequency
1 da 9
2 ne 41
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 3

Valid range from 1 to 2

v1_27_s SREDSTVA - DOBRODELNE AKCIJE 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

dobrodelne akcije, prireditve

Value 47508 Frequency
1 da 9
2 ne 42
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 2

v1_27_t SREDSTVA - DRUGO 1996 Ali je vaša organizacija/ združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

drugo (prosio, navedite):

Value 48507 Frequency
1 da 14
2 ne 6
0 b.o. 30
9 ni podatka 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 33

Valid range from 1 to 2

v1_28_a KLJUCNI VIR FINANCIRANJA - PRVA NAVEDBA 1996

Prosimo navedite tri vire, ki so ključni za obstoj in delovanje vaše organizacije/ skupine.

Value 49506 Frequency
1 clanarina 25
2 prispev. posam. 0
3 druge CD organiz 0
4 sponzorji 2
5 drzavni proracun 11
6 drzavni skladi 0
7 vlada - pogodba 0
8 lokalni proracun 1
9 delo po pogodbi 0
10 fundac. - tujina 0
11 loterija 8
12 kotizacije 0
13 obresti 0
14 lastna sredstva 4
15 prostov. delo 0
16 akcije.. 1
17 zavarovalnistvo 0
98 drugo 0
0 b.o. 0
99 ne ve 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 98

v1_28_b KLJUCNI VIR FINANCIRANJA - DRUGA NAVEDBA 1996

Prosimo navedite tri vire, ki so ključni za obstoj in delovanje vaše organizacije/ skupine.

Value 50505 Frequency
1 clanarina 6
2 prispev. posam. 2
3 druge CD organiz 1
4 sponzorji 4
5 drzavni proracun 11
6 drzavni skladi 0
7 vlada - pogodba 2
8 lokalni proracun 3
9 delo po pogodbi 0
10 fundac. - tujina 1
11 loterija 0
12 kotizacije 5
13 obresti 1
14 lastna sredstva 4
15 prostov. delo 1
16 akcije.. 1
17 zavarovalnistvo 0
98 drugo 0
0 b.o. 10
99 ne ve 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 11

Valid range from 1 to 98

v1_28_c KLJUCNI VIR FINANCIRANJA - TRETJA NAVEDBA 1996

Prosimo navedite tri vire, ki so ključni za obstoj in delovanje vaše organizacije/ skupine.

Value 51504 Frequency
1 clanarina 3
2 prispev. posam. 2
3 druge CD organiz 1
4 sponzorji 6
5 drzavni proracun 3
6 drzavni skladi 1
7 vlada - pogodba 1
8 lokalni proracun 1
9 delo po pogodbi 0
10 fundac. - tujina 2
11 loterija 1
12 kotizacije 1
13 obresti 0
14 lastna sredstva 7
15 prostov. delo 0
16 akcije.. 1
17 zavarovalnistvo 1
98 drugo 0
0 b.o. 21
99 ne ve 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 22

Valid range from 1 to 98

v1_29 NAMEN PORABE SREDSTEV/ FINANČNIH VIROV 1996

Za kateri namen ste v zadnjih letih porabili največji delež finančnih sredstev vaše organizacije/ skupine?

Value 52503 Frequency
1 pogajanja 0
2 stavka 1
3 solidarnost 1
4 inform. clanov 1
5 inform. javnosti 0
6 placilo pravnikom 0
7 place 3
8 funkcio. stroski 10
9 izobraz. vodstva 1
10 strokov srecanja 4
11 nalozbe 3
12 programi 19
13 publiciranje 5
14 skupno dobro 2
15 raziskave 0
16 strokovno delo 1
17 poslovni stiki 0
18 clanar.-mednarod 0
98 drugo 0
0 b.o. 0
99 ne ve 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 98

v1_30 ALI BI SE KAJ DODALI VPRAŠALNIKU? 1996

Ali želite še kaj dodati v zvezi z vpršalniku obravnavanimi temami?

Value 53502 Frequency
0 ni odgovora 39
1 odgovor 13
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 0 to 1

v1_31 ALI BI V PRIHODNJE SE SODELOVALI V PODOBNI RAZISKAVI? 1996

Ali bi v prihodnje še sodelovali v podobni raziskavi?

Value 54501 Frequency
1 da 44
2 ne 1
0 b.o. 0
9 ne ve 0
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 8

Valid range from 1 to 2

xdan_1 DATUM - DAN IZPOLNJEVANJA VPRASALNIKA 1 1996

Datum izpolnjevanja ankete: dan

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1 1 29 15.788 6.943

Valid range from 1 to 29

xmes_1 DATUM - MESEC IZPOLNJEVANJA VPRASALNIKA 1 1996

Datum izpolnjevanja ankete: mesec

Value 56499 Frequency
5 maj 0
6 junij 40
7 julij 12
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 5 to 7

obdustan OBDOBJE USTANOVITVE ORGANIZACIJE 1996

Katerega leta je bila ustanovljena vaša organizacija/ skupina? Prosimo, vpišite zadnje tri številke. Recode.

Value 57498 Frequency
1 do 1944 5
2 od 1945 do 1987 19
3 od 1988 do 1991 14
4 od 1992 naprej 13
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 4

stvpr2 ZAPOREDNA ST. VPRASALNIKA 2 1996

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1 2002 2070 2034.981 20.073

Valid range from 2002 to 2070

v2_01a SEKTOR - GOSPODARSKE POLITIKE 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

gospodarske politike

Value 59496 Frequency
1 ne, masilo 43
3 da 9
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 3

v2_01b SEKTOR - SOCIALNE POLITIKE 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

socialne politike

Value 60495 Frequency
1 ne, masilo 40
3 da 12
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 3

v2_01c SEKTOR - STANOVANJSKE POLITIKE 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

stanovanjske politike

Value 61494 Frequency
1 ne, masilo 50
3 da 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 3

v2_01d SEKTOR - KMETIJSKE POLITIKE 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

kmetijske politike

Value 62493 Frequency
1 ne, masilo 50
3 da 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 3

v2_01e SEKTOR - VARSTVO OKOLJA 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

varstvo okolja

Value 63492 Frequency
1 ne, masilo 46
3 da 6
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 3

v2_01f SEKTOR - ZDRAVSTVO 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

politike na področju zdravstva

Value 64491 Frequency
1 ne, masilo 45
3 da 7
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 3

v2_01g SEKTOR - IZOBRAZEVANJE 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

politike na področju izobraževanja

Value 65490 Frequency
1 ne, masilo 48
3 da 4
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 3

v2_01h SEKTOR - SPORT 1996

politike na področju športa

Value 66489 Frequency
1 ne, masilo 47
3 da 5
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 3

v2_01i SEKTOR - INVALIDI 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

politike do invalidov

Value 67488 Frequency
1 ne, masilo 45
3 da 7
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 3

v2_01j SEKTOR - TRZENJE/STIKI Z JAVNOSTMI 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

trženje/ stiki z javnostmi

Value 68487 Frequency
1 ne, masilo 48
3 da 4
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 3

v2_01k SEKTOR - KULTURNE POLITIKE 1996 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/ skupina izbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov)

kulturne politike

Value 69486 Frequency
1 ne, masilo 48
3 da 4
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 3

v2_03 PRIZADEVANJA ZA ČIGAVE INTERESE ORGANIZACIJE/SKUPINE 1996

Kateri opis orizadevanj vaše organizacije/ skupine je po vašem mnenju najbolj točen?

Value 70485 Frequency
1 interesi clanstva 14
2 interesi podobnih 22
3 obci interesi 10
4 drugo 6
0 b.o. 0
9 ne ve 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 4

v2_04 KLJUCNO PODROCJE DELOVANJA ORGANIZACIJE 1996

Če bi poskušali opredeliti ključno področje dejvanosti vaše organizacije, katero področje/ ministrski resor bi navedli:

Value 71484 Frequency
1 gospodarstvo 7
2 okolje 4
3 energetika 0
4 kmetijstvo, ziv.ind. 2
5 solstvo, sport... 9
6 delo, druzina, sociala 12
7 kultura 5
8 zdravstvo 8
9 obramba 1
11 vse odloc strukture 1
12 medsektorsko 0
13 zunanje zadeve 0
14 znanost, tehnologija 1
0 b.o. 0
99 ni mogoce opredeliti 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 3

Valid range from 1 to 14

v2_05a PODROCJE DELOVANJA - OBCASNO 1 1996

Na področje katerih drugih javnih politik/ ministrskih resorjev še občasno posegate s svojim delovanjem:

Value 72483 Frequency
1 okolje 2
2 lokalna politika 0
3 socialna politika 2
4 gospodarstvo 9
5 solstvo, sport 8
6 zdravstvo 8
7 kultura 0
8 delo, druzina, sociala 9
9 znanost, tehnologija 3
10 finance 1
11 davcna politika 0
12 turizem 0
13 stanovanjska politika 1
14 pravosodje 1
15 zunanje zadeve 0
16 promet in zveze 0
17 notranje zadeve 0
18 kmetijstvo, gozdarstvo 0
19 vec kot dve podrocji 0
20 zakonodaja 1
21 privatizacija, denacionalizacija 0
22 vse odl strukture 0
23 trgovina 0
24 drugo 1
0 b.o. 0
99 ni mogoce opredeliti 3
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 7

Valid range from 1 to 24

v2_05b PODROCJE DELOVANJA- OBCASNO 2 1996

Na področje katerih drugih javnih politik/ ministrskih resorjev še občasno posegate s svojim delovanjem:

Value 73482 Frequency
1 okolje 0
2 lokalna politika 0
3 socialna politika 0
4 gospodarstvo 2
5 solstvo, sport 4
6 zdravstvo 3
7 kultura 1
8 delo, druzina, sociala 1
9 znanost, tehnologija 3
10 finance 3
11 davcna politika 1
12 turizem 0
13 stanovanjska politika 1
14 pravosodje 0
15 zunanje zadeve 1
16 promet in zveze 1
17 notranje zadeve 0
18 kmetijstvo, gozdarstvo 0
19 vec kot dve podrocji 11
20 zakonodaja 1
21 privatizacija, denacionalizacija 1
22 vse odl strukture 0
23 trgovina 1
24 drugo 0
0 b.o. 14
99 ni mogoce opredeliti 0
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35 18

Valid range from 1 to 24

v2_06a RESEVANJE DRUŽBENEGA PROBLEMA 1 1996

Prosimo navedite tri ključne družbene probleme, za katerih reševanje si je vaše organizacije prizadevala v zadnjih dveh letih:

Value 74481 Frequency
1 ciljne skupine 18
2 ekonomske politike 2
3 socialne politike 2
4 socialno partnerstvo 2
5 lastninjenje 0
6 odnosi s tujino 2
7 vrednotenje dela 2
8 zdravstvo, zdravje 3
9 sist soc varstva 0
10 prav druzb skupin 0
11 delov lastne organizacije 1
12 promet in zveze 0
13 davcna politika 2
14 zaposlovanje 0
15 demokracija 1
16 skrb za kulturne dobrine 1
17 varstvo okolja 3
18 energetika 1
19 ozavescanje javnosti 3
22 uvelj. stroke znanja... 3
23 stanov. pol.(konkretno) 0
24 finance 0
25 oprema za zdravstvo 0
26 solstvo -zakonodaja 2
27 pospes malega gospodarstva 0
28 trzenje - zakonodaja 1
29 napred. managementa 0
30 zdravje prebivalstva 0
31 pravni sistem 2
32 povezovanje NVO 0
0 b.o. 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 32

v2_06b RESEVANJE DRUŽBENEGA PROBLEMA 2 1996

Prosimo navedite tri ključne družbene probleme, za katerih reševanje si je vaše organizacije prizadevala v zadnjih dveh letih:

Value 75480 Frequency
1 ciljne skupine 7
2 ekonomske politike 1
3 socialne politike 7
4 socialno partnerstvo 3
5 lastninjenje 1
6 odnosi s tujino 1
7 vrednotenje dela 1
8 zdravstvo, zdravje 3
9 sist soc varstva 0
10 prav druzb skupin 0
11 delov lastne organizacije 1
12 promet in zveze 0
13 davcna politika 0
14 zaposlovanje 1
15 demokracija 0
16 skrb za kulturne dobrine 2
17 varstvo okolja 4
18 energetika 3
19 ozavescanje javnosti 0
22 uvelj. stroke znanja... 1
23 stanov. pol.(konkretno) 1
24 finance 2
25 oprema za zdravstvo 0
26 solstvo -zakonodaja 2
27 pospes malega gospodarstva 0
28 trzenje - zakonodaja 1
29 napred. managementa 1
30 zdravje prebivalstva 1
31 pravni sistem 3
32 povezovanje NVO 1
0 b.o. 3
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 5

Valid range from 1 to 32

v2_06c RESEVANJE DRUŽBENEGA PROBLEMA 3 1996

Prosimo navedite tri ključne družbene probleme, za katerih reševanje si je vaše organizacije prizadevala v zadnjih dveh letih:

Value 76479 Frequency
1 ciljne skupine 7
2 ekonomske politike 2
3 socialne politike 0
4 socialno partnerstvo 2
5 lastninjenje 0
6 odnosi s tujino 1
7 vrednotenje dela 0
8 zdravstvo, zdravje 4
9 sist soc varstva 1
10 prav druzb skupin 1
11 delov lastne organizacije 3
12 promet in zveze 1
13 davcna politika 0
14 zaposlovanje 1
15 demokracija 1
16 skrb za kulturne dobrine 0
17 varstvo okolja 2
18 energetika 2
19 ozavescanje javnosti 2
22 uvelj. stroke znanja... 1
23 stanov. pol.(konkretno) 0
24 finance 2
25 oprema za zdravstvo 1
26 solstvo -zakonodaja 1
27 pospes malega gospodarstva 0
28 trzenje - zakonodaja 2
29 napred. managementa 0
30 zdravje prebivalstva 0
31 pravni sistem 3
32 povezovanje NVO 0
0 b.o. 11
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 13

Valid range from 1 to 32

v2_07 AKTIVNOST ORG/SKUP PRI VPLIVANJU NA POLITIKE 1996

Kako aktivna je po vašem mnenju vaša organizacija/ skupina pri vplivanju na oblikovanje in izvajanje politik na vašem interesnem področju (področjih)?

Value 77478 Frequency
1 stalno 32
2 pogosto 11
3 obcasno 8
4 redko 0
5 nikoli 1
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_08a DEJAVNOSTI - NOTRANJE ORGANIZIRANJE 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

notranje organiziranje

Value 78477 Frequency
1 nic casa 1
2 9
3 17
4 17
5 zelo veliko casa 8
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_08b DEJAVNOSTI - PREDSTAVLJANJE V MEDIJIH 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

predstavljanje vaše organizacije/ skupine in njenih dejavnosti v množičnih medijih

Value 79476 Frequency
1 nic casa 2
2 7
3 20
4 15
5 zelo veliko casa 8
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_08c DEJAVNOSTI - AKCIJE ZA RESEVANJE NOTRANJI PROBLEMI 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

organizacija konkretnih akcij za reševanje notranjih problemov vaše organizacije/ skupine oz. vaših članov

Value 80475 Frequency
1 nic casa 6
2 8
3 12
4 18
5 zelo veliko casa 7
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 5

v2_08d DEJAVNOSTI - AKCIJE ZA RESEVANJE SIRSI DRUZB PROBLEMI 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

organizacija konkretnih akcij za reševanje širših družbenih problemov

Value 81474 Frequency
1 nic casa 4
2 13
3 11
4 16
5 zelo veliko casa 7
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 5

v2_08e DEJAVNOSTI - KONFERENCE STROKOVNJAKOV 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

organizacija konferenc, sestankov na področju delovanja vaše organizacije/ skupine

Value 82473 Frequency
1 nic casa 1
2 9
3 18
4 16
5 zelo veliko casa 8
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_08f DEJAVNOSTI - KONFERENCE NE-STROKOVNJAKOV 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

organizacija konferenc sestankov zainteresiranih ne-strokovnjakov (državljanov) na področju delovanja vaše organizacije/ skupine

Value 83472 Frequency
1 nic casa 13
2 13
3 14
4 11
5 zelo veliko casa 1
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_08g DEJAVNOSTI - ZBIRANJE VIROV ZA DELOVANJE 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

zbiranje virov za delovanje (finance, oprema...)

Value 84471 Frequency
1 nic casa 2
2 8
3 15
4 17
5 zelo veliko casa 10
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_08h DEJAVNOSTI - OBJAVLJANJE BILTENA, REVIJ, KNJIG... 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

objava biltena organizacije/ skupine, revij, monografij, knjig

Value 85470 Frequency
1 nic casa 4
2 9
3 12
4 16
5 zelo veliko casa 10
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 5

v2_08i DEJAVNOSTI - OBVESCANJE CLANSTVA 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

obveščanje članstva o dogajanjih na področju ineresa vaše organizacije/ skupine

Value 86469 Frequency
1 nic casa 0
2 8
3 13
4 16
5 zelo veliko casa 15
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_08j DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE USPOSABLJANJA NA MATICNEM PODROCJU ORGANIZACIJE 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

organiziranje strokovnega usposabljanja na matičnem področju delovanja vaše organizacije/ skupine

Value 87468 Frequency
1 nic casa 7
2 10
3 10
4 17
5 zelo veliko casa 7
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 5

v2_08k DEJAVNOSTI - USPOSABLJANJE CLANSTVA ZA LOBIRANJE 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

organiziranje usposabljanja vodstva oz. članstva vaše organizacije/ skupine za uspešno lobiranje

Value 88467 Frequency
1 nic casa 19
2 17
3 11
4 4
5 zelo veliko casa 1
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_08l DEJAVNOSTI - PISANJE PREDLOGOV ZAKONOV, AMANDMAJEV 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

pisanje predlogov zakonov oz. amandmajev k zakonom v proceduri

Value 89466 Frequency
1 nic casa 8
2 13
3 13
4 11
5 zelo veliko casa 7
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_08m DEJAVNOSTI - PODPORA POLITICNIM VODITELJEM 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

podpora političnem voditelje, ki so naklonjeni ciljem vaše organizacije/ skupine v predvolilnem času (lokalne volitve 1994, parlamentarne volitve 1996)

Value 90465 Frequency
1 nic casa 40
2 4
3 6
4 0
5 zelo veliko casa 0
0 b.o. 0
9 ne vem 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 3

Valid range from 1 to 5

v2_08n DEJAVNOSTI - POVEZOVANJE Z ORG V TUJINI 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

povezovanje s sorodnimi organizacijami tujini

Value 91464 Frequency
1 nic casa 2
2 13
3 16
4 12
5 zelo veliko casa 9
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_08o DEJAVNOSTI - POVEZOVANJE Z DRUGIMI ORG V SLO 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

povezovanje z drugimi interesnimi organizacijami/ skupinami v Sloveniji

Value 92463 Frequency
1 nic casa 3
2 11
3 26
4 8
5 zelo veliko casa 4
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_08p DEJAVNOSTI - ISKANJE INFORMACIJ ZA DELOVANJE 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

iskanje informacij pomembnih za delovanje vaše organizacije/ skupine

Value 93462 Frequency
1 nic casa 0
2 8
3 14
4 21
5 zelo veliko casa 9
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_08r DEJAVNOSTI - STIKI Z ODLOCEVALCI 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

stiki s tistimi, ki odločajo o problemih, za reševanje katerih si orizadeva naša organizacija/ skupina

Value 94461 Frequency
1 nic casa 0
2 8
3 16
4 19
5 zelo veliko casa 8
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 5

v2_08s DEJAVNOSTI - IZVAJANJE/ NAROCANJE RAZISKAV 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

izvajanje ali naročanje raziskav o družbenih problemih s katerimi se ukvarja vaša organizacija/ skupina

Value 95460 Frequency
1 nic casa 21
2 17
3 7
4 5
5 zelo veliko casa 1
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 5

v2_08t DEJAVNOSTI - STORITVE ZA VLADO, MINISTRSTVA 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

izvajanje storitev na podlagi pogodb z ministrstvi ali vladnimi agencijami

Value 96459 Frequency
1 nic casa 19
2 7
3 9
4 10
5 zelo veliko casa 6
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 5

v2_08u DEJAVNOSTI - DRUGE 1996 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in kolika časa je namenila tem dejavnostim?

s čim drugim - prosimo, navedite s čim:

Value 97458 Frequency
1 nic casa 1
2 0
3 1
4 3
5 zelo veliko casa 6
0 b.o. 39
9 ne vem 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 42

Valid range from 1 to 5

v2_09a AKTIVNOSTI - SRECANJE Z VLAD. URADNIKI 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

srečanje z visokimi vladnimi uradniki (državnimi sekretarji, svetovalci)

Value 98457 Frequency
1 nikoli 4
2 redko 5
3 obcasno 21
4 pogosto 17
5 stalno 5
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_09b AKTIVNOSTI - SRECANJE Z MINISTRI 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

srečanje z ministri

Value 99456 Frequency
1 nikoli 6
2 redko 15
3 obcasno 17
4 pogosto 9
5 stalno 4
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 5

v2_09c AKTIVNOSTI - SRECANJE S PREDST. VLAD. AGENCIJ 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

srečanje s predstavniki državnih agencij, skladov

Value 100455 Frequency
1 nikoli 15
2 redko 14
3 obcasno 16
4 pogosto 5
5 stalno 2
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_09d AKTIVNOSTI - DELOVANJE PREK MEDIJEV 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

delovanje prek množičnih medijev (časopisi, radio, TV)

Value 101454 Frequency
1 nikoli 0
2 redko 6
3 obcasno 12
4 pogosto 18
5 stalno 16
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_09e AKTIVNOSTI - JAVNE PRIREDITVE, OKROGLE MIZE 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

organiziranje javnih prireditev ( tribun, okroglih miz ipd.)

Value 102453 Frequency
1 nikoli 3
2 redko 11
3 obcasno 18
4 pogosto 13
5 stalno 7
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_09f AKTIVNOSTI - STIKI S POSLANCI, PARL. KOMISIJAMI 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

stiki s poslanci ali parlamentarnimi komisijami (strokovni stiki, osebni stiki)

Value 103452 Frequency
1 nikoli 5
2 redko 15
3 obcasno 21
4 pogosto 8
5 stalno 3
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_09g AKTIVNOSTI - STIKI Z VODITELJI POL. STRANK 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

stiki z voditelji političnih strank

Value 104451 Frequency
1 nikoli 26
2 redko 14
3 obcasno 9
4 pogosto 3
5 stalno 0
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_09h AKTIVNOSTI - STIKI S PREDST. LOKALNIH OBLASTI 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

stiki s predstavniki lokalnih oblasti

Value 105450 Frequency
1 nikoli 9
2 redko 18
3 obcasno 17
4 pogosto 8
5 stalno 0
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1

Valid range from 1 to 5

v2_09i AKTIVNOSTI - STIKI S PODJETJI, GOSPODARSKIMI ORGANIZACIJAMI 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

stiki s podjetji, gospodarskimi organizacijami

Value 106449 Frequency
1 nikoli 10
2 redko 10
3 obcasno 13
4 pogosto 10
5 stalno 8
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 5

v2_09j AKTIVNOSTI - DEMONSTRACIJE, PROTESTI 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

demonstracije, protesti ali druge neposredne akcije

Value 107448 Frequency
1 nikoli 30
2 redko 6
3 obcasno 11
4 pogosto 4
5 stalno 0
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 5

v2_09k AKTIVNOSTI - STIKI Z NASPROTNIMI SKUPINAMI 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

stiki s skupinami, ki imajo nasprotne interese kot vaša organizacija

Value 108447 Frequency
1 nikoli 18
2 redko 13
3 obcasno 14
4 pogosto 3
5 stalno 0
0 b.o. 0
9 ne vem 4
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 5

Valid range from 1 to 5

v2_09l AKTIVNOSTI - SODELOVANJE Z SKUPINAMI, SKUPNI INTERESI 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

sodelovanje s skupinami, s katerimi ima vaša organizacija skupne interese

Value 109446 Frequency
1 nikoli 1
2 redko 5
3 obcasno 16
4 pogosto 22
5 stalno 7
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 2

Valid range from 1 to 5

v2_09m AKTIVNOSTI - KOLEKTIVNA POGAJANJA 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

kolektivna pogajanja

Value 110445 Frequency
1 nikoli 18
2 redko 4
3 obcasno 8
4 pogosto 6
5 stalno 9
0 b.o. 0
9 ne vem 6
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 8

Valid range from 1 to 5

v2_09n AKTIVNOSTI - SODELOVANJE S STROKOVNJAKI 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

sodelovanje s strokovnjaki - prosimo, navedite, s katerih področij:

Value 111444 Frequency
1 nikoli 3
2 redko 1
3 obcasno 10
4 pogosto 20
5 stalno 15
0 b.o. 0
9 ne vem 2
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 4

Valid range from 1 to 5

v2_09o AKTIVNOSTI - DRUGE 1996 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/ skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite , ali jih vaša organizacija/ skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

druge aktivnosti - prosimo, navedite, katere:

Value 112443 Frequency
1 nikoli 0
2 redko 0
3 obcasno 2
4 pogosto 5
5 stalno 2
0 b.o. 41
9 ne vem 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 44

Valid range from 1 to 5

v2_10a TEHNIKE VPLIVANJA - TELEFONSKI RAZGOVORI Z VPLIVNIMI 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

telefonski razgovori z vplivnimi posamezniki

Value 113442 Frequency
1 zelo ucinkovita 4
2 precej ucinkovita 20
3 v manjsi meri ucinkovita 22
4 sploh ni ucinkovita 0
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 4
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 7

Valid range from 1 to 4

v2_10b TEHNIKE VPLIVANJA - OSEBNI STIKI Z ODLOČEVALCI NA URADNIH MESTIH 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

osebni stiki z odločevalci na uradnih mestih

Value 114441 Frequency
1 zelo ucinkovita 10
2 precej ucinkovita 27
3 v manjsi meri ucinkovita 9
4 sploh ni ucinkovita 1
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 3
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 6

Valid range from 1 to 4

v2_10c TEHNIKE VPLIVNJA - NEFORMALNI OSEBNI STIKI Z ODLOČEVALCI 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

neformalni osebni stiki z odločevalci izven uradnih prostorov

Value 115440 Frequency
1 zelo ucinkovita 11
2 precej ucinkovita 16
3 v manjsi meri ucinkovita 12
4 sploh ni ucinkovita 3
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 8
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 11

Valid range from 1 to 4

v2_10d TEHNIKE VPLIVANJA - POSILJANJE PISEM PRISTOJNIM USTANOVAM 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

pošiljanje pisem pristojnim ustanovam, delovnim telesom

Value 116439 Frequency
1 zelo ucinkovita 1
2 precej ucinkovita 12
3 v manjsi meri ucinkovita 26
4 sploh ni ucinkovita 10
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 1
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 4

Valid range from 1 to 4

v2_10e TEHNIKE VPLIVANJA - OBJAVA JAVNIH PISEM 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

objava javnih pisem, naslovljenih na odločevalce v množičnih medijih

Value 117438 Frequency
1 zelo ucinkovita 4
2 precej ucinkovita 10
3 v manjsi meri ucinkovita 19
4 sploh ni ucinkovita 4
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 13
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 16

Valid range from 1 to 4

v2_10f TEHNIKE VPLIVANJA - UDELEZBA NA DELOVNIH TELESIH DZ 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

udeležba na delovnih telesih državnega zbora

Value 118437 Frequency
1 zelo ucinkovita 1
2 precej ucinkovita 13
3 v manjsi meri ucinkovita 15
4 sploh ni ucinkovita 4
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 17
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33 20

Valid range from 1 to 4

v2_10g TEHNIKE VPLIVANJA - KOSILA, ZAJTRKI, VECERJE 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

vabljenje vplivnih posameznikov na kosila, zajtrke ali večerje

Value 119436 Frequency
1 zelo ucinkovita 0
2 precej ucinkovita 7
3 v manjsi meri ucinkovita 6
4 sploh ni ucinkovita 2
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 35
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 38

Valid range from 1 to 4

v2_10h TEHNIKE VPLIVANJA - PISMA ODLOCEVALCEM 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

pošiljanje pisnih materialov oz. analiz pristojnim odločevalcem

Value 120435 Frequency
1 zelo ucinkovita 2
2 precej ucinkovita 14
3 v manjsi meri ucinkovita 21
4 sploh ni ucinkovita 7
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 6
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44 9

Valid range from 1 to 4

v2_10i TEHNIKE VPLIVANJA - DARILA 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

izročanje daril vplivnim posameznikom

Value 121434 Frequency
1 zelo ucinkovita 0
2 precej ucinkovita 0
3 v manjsi meri ucinkovita 5
4 sploh ni ucinkovita 2
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 43
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 46

Valid range from 1 to 4

v2_10j TEHNIKE VPLIVANJA - PISMA DRZAVLJANOM, ORGANIZACIJAM 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

pošiljanje pisem z vašimi pojasnili oz. zahtevami državčjanom ali organizacijam

Value 122433 Frequency
1 zelo ucinkovita 3
2 precej ucinkovita 8
3 v manjsi meri ucinkovita 17
4 sploh ni ucinkovita 5
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 17
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33 20

Valid range from 1 to 4

v2_10k TEHNIKE VPLIVANJA - IZMENJAVA USLUG 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

izmenjava uslug med vašo organizacijo/ skupino in vplivnimi politiki

Value 123432 Frequency
1 zelo ucinkovita 1
2 precej ucinkovita 2
3 v manjsi meri ucinkovita 2
4 sploh ni ucinkovita 1
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 44
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 47

Valid range from 1 to 4

v2_10l TEHNIKE VPLIVANJA - NAJEMANJE ZASTOPNIKOV 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

najemanje zastopnikov, ki poskušajo proti plačilu v vašem imenu vplivati na odločevalce

Value 124431 Frequency
1 zelo ucinkovita 0
2 precej ucinkovita 0
3 v manjsi meri ucinkovita 0
4 sploh ni ucinkovita 2
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 48
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 51

Valid range from 1 to 4

v2_10m TEHNIKE VPLIVANJA - STIKI NA SPREJEMIH 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

stiki z vplivnimi posamezniki na sprejemih

Value 125430 Frequency
1 zelo ucinkovita 3
2 precej ucinkovita 12
3 v manjsi meri ucinkovita 21
4 sploh ni ucinkovita 4
0 b.o. 0
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 10
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 13

Valid range from 1 to 4

v2_10n TEHNIKE VPLIVANJA - DRUGE 1996 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/ skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je... 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita

katera druga tehnika vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite:

Value 126429 Frequency
1 zelo ucinkovita 4
2 precej ucinkovita 7
3 v manjsi meri ucinkovita 2
4 sploh ni ucinkovita 0
0 b.o. 35
8 ne vem 0
9 ne uporabljamo 4
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 40

Valid range from 1 to 4

v2_11 NEKATERI UPORABLJAJO NEPRIMERNE METODE 1996

Nekateri poznavalci slovenske politike menijo, da nekaj interesnih organizacij/ skupin uporablja neprimerne metode vplivanja na odločevalce. Ali se vi strinjate ali se ne strinjate s takšno oceno?

Value 127428 Frequency
1 popolno strinja 9
2 deloma strinja 22
3 sploh ne strinja 3
9 ne vem 17
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 19

Valid range from 1 to 3

v2_12a NAVEDBA NEPRIMERNE METODE 1 1996 Nekateri poznavalci slovenske politike menijo, da nekaj interesnih organizacij/ skupin uporablja neprimerne metode vplivanja na odločevalce. Ali se vi strinjate ali se ne strinjate s takšno oceno?

Če se popolnma ali deloma strinjate z zgornjo oceno: Katere metode se vam zdijo neprimerne? Prosimo, navedite:

Value 128427 Frequency
1 podkupovanje 15
2 osebna darila 1
3 kosila, zajtrki, vecerje 1
4 reciprocnost 2
5 izsiljevanje 0
6 osebne zveze 0
7 etiketiranje nasprotnika 1
8 sirjenje lazi 0
9 preziveta polit stalisca 0
10 populizem 0
11 agresivno obvescanje 2
12 javni protesti 1
13 osebno okoriscanje 0
14 odlocevalci-lobisti 0
15 povez s polit strukturami 4
16 tuji sumljivi financerji 0
17 najemanje zastopnikov 0
18 nepravna sredstva 0
19 druzb sredstva za usluge 0
20 prorac sred mimo postopkov 0
21 familiarnost 1
22 lazno predstavljanje 0
0 b.o. 0
99 masilo 0
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28 25

Valid range from 1 to 22

v2_12b NAVEDBA NEPRIMERNE METODE 2 1996 Nekateri poznavalci slovenske politike menijo, da nekaj interesnih organizacij/ skupin uporablja neprimerne metode vplivanja na odločevalce. Ali se vi strinjate ali se ne strinjate s takšno oceno?

Če se popolnma ali deloma strinjate z zgornjo oceno: Katere metode se vam zdijo neprimerne? Prosimo, navedite:

Value 129426 Frequency
1 podkupovanje 3
2 osebna darila 0
3 kosila, zajtrki, vecerje 1
4 reciprocnost 5
5 izsiljevanje 4
6 osebne zveze 0
7 etiketiranje nasprotnika 0
8 sirjenje lazi 1
9 preziveta polit stalisca 0
10 populizem 0
11 agresivno obvescanje 0
12 javni protesti 0
13 osebno okoriscanje 1
14 odlocevalci-lobisti 0
15 povez s polit strukturami 0
16 tuji sumljivi financerji 1
17 najemanje zastopnikov 1
18 nepravna sredstva 0
19 druzb sredstva za usluge 0
20 prorac sred mimo postopkov 0
21 familiarnost 0
22 lazno predstavljanje 0
0 b.o. 0
99 masilo 11
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 36

Valid range from 1 to 22

v2_13 POTREBNOST PISNIH PRAVIL VPLIVANJA 1996

Ali menite, da bi bilo potrebno določiti pisna pravila vplivanja interesnih organizacij/ skupin na odločevalce?

Value 130425 Frequency
1 da, z zakonom 13
2 da, pisna pravila 11
3 da, pisno/drugace 8
4 ni treba pisnih pravil 15
0 b.o. 0
9 ne vem 5
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 6

Valid range from 1 to 4

v2_14a KAJ OPREDELITI V PISNIH PRAVILIH 1 1996 Ali menite, da bi bilo potrebno določiti pisna pravila vplivanja interesnih organizacij/ skupin na odločevalce? 1 - da, potrebno bi jih bilo opredeliti z zakonom 2 - da, potrebno bi jih bilo opredeliti s pisnimi pravili pri posameznih institucijah ( npr. pri parlamentu, pri vladi itd.) 3 - da, potrebno, bi jih bilo pisno opredeliti, vendar drugače kot z zakonom ali pravilniki - prosimo, navedite, kako: 4 - takih pisnih pravil v Sloveniji ne potrebujemo 9 - ne ve, ne more oceniti 0 - b.o.

(Če da) Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno opredeliti v teh pravilih?

Value 131424 Frequency
1 metode komuniciranja 15
2 eticni kodeks 2
3 sankcije za nelegalno lobiranje 0
4 vrednost daril 2
5 akt., status NVO 0
6 prepoved podkupovanja 1
7