Stratifikacija in kvaliteta življenja v Jugoslaviji 1987

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: LOL87
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_LOL87_V1
Glavni avtor(ji):
 • Boh, Katja
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Antončič, Vojko
 • Černič, Majda
 • Černigoj-Sadar, Nevenka
 • Gregorič, Miloš
 • Iglič, Hajdeja
 • Jezernik, Mišo
 • Mandič, Srna
 • Pešec, Mojca
 • Rus, Veljko
 • Rus, Andrej
 • Svetlik, Ivan
 • Stropnik, Nada
 • Tomc, Gregor
 • Verlič-Dekleva, Barbara
 • Vrečko, Darinka
Izdelal datoteko podatkov:
ISU - Institut za sociologijo, Univerza v Ljubljani
RC FSPN - Računalniški center, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo.

Kraj; datum:

Ljubljana; 1987

Finančna podpora:

Raziskovalna skupnost Slovenije

Serija:
 • LOL/Kvaliteta življenja

  Raziskava je namenjena ugotavljanju stanja in ocenjevanju kvalitete življenje v Sloveniji. Prvi val raziskave LOL84 je zajel samo Slovenijo, drugi LOL87 in tretji LOL91 vsebuje podatke za celoto tedanje Jugoslavije, serijo pa zaključuje LOL94. Zasnova raziskave izhaja iz podobnih raziskav poročil o stanju v družbi, narejenih v tujini, ki pomagajo oblikovati izhodišča socialne politike in izboljšanja blaginje prebivalstva. Del vprašanj je povzet po vprašalniku "The Level of Living Survey", Swedish Institute for Social Research, veliko vprašanj je ponovljenih ali prirejenih iz raziskav prejšnjih let. Zajeti so demografski podatki o očetu in materi respondenta, kot je poklic, narodnost in izobrazba, primerni za analizo socialnega izvora, družbene stratifikacije in mobilnosti, podatki o selitvah. Opisana je opremljenost stanovanja in stanovanjski standard, lastništvo in karakteristike pogojev bivanja, ter ocenjeno zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

kvaliteta življenja, družbena stratifikacija, družbena mobilnost, selitve, bivanjski standard, bivalno okolje, sestava gospodinjstva, otroci, ostareli v gospodinjstvu, partner, gospodinjska opravila, zdravje, AIDS, prehranjevalne navade, delovna kariera, delovni pogoji, ekonomski standard, prosti čas, aktivnost v javni sferi, socialno omrežje

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo


Povzetek:

Zajeti so demografski podatki o očetu in materi respondenta, kot je poklic, narodnost in izobrazba, primerni za analizo socialnega izvora, družbene stratifikacije in mobilnosti. Sledijo podatki o selitvah. Opisana je trenutna opremljenost stanovanja in stanovanjski standard, lastništvo in karakteristike pogojev bivanja, ter ocenjeno zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami. Poglavje o bivalnem okolju obsega popis dostopnih storitev in ustanov v neposredni bližini; motnje in ekološki pogoji bivanja. Sledi podrobna sestava gospodinjstva, ocena medosebnih odnosov, število in izvenšolske aktivnosti otrok, način otroškega varstva, ostareli, ter poklic in izobrazba partnerja. Dodana so vprašanja o opravljanju gospodinjskih del, kot je kuhanje, nakupovanje in pospravljanje, ter vzdrževanje. Podrobna so vprašanja o zdravstvenem počutju, težavah, boleznih, nezgodah, zdravstvenih navadah, zdravljenju, kvaliteti zdravstvenih uslug, vprašanja o kajenju in pitju alkoholnih pijač. Tema se zaključi z vprašanji o poznavanju, strahu in stališčih do načinov preprečevanja bolezni AIDS. Sledi kratek razdelek o vrstah in količini prehrane. Naslednje poglavje o delovni karieri sprašuje o napredovanju in osebni zaposlitveni zgodovini, brezposelnosti, iskanju druge zaposlitve. Poleg so vprašanja o zaposlitvi, delovnih pogojih, zaslužku, odnosu do nadrejenih, razporeditvi delovnega časa. Vprašani poročajo o ekonomskem stanju in premoženju lastnega gospodinjstva in o varčevalnih navadah. Prosti čas zajema preživljanje dopusta, počitnic, popis prostočasnih aktivnosti in zadovoljstvo, ovire pri ukvarjanju z želenimi aktivnostmi, aktivnost v društvih. Respondenti v poglavju družbeni vpliv poročajo o lastni javni aktivnosti in članstvu v političnih in samoupravnih organizacijah. Socialna omrežja so opisana skozi povezave in karakteristike največ petih za respondenta pomembnih bližnjih oseb in neformalne vire pomoči. Na koncu ocenijo še pogoje življenja nasploh ter izboljšanje v primerjavi s 5-6 let nazaj. Demografska vprašanja vključujejo spol, zakonski stan, izobrazbo, poklic, leto rojstva, vernost, velikost kraja in regijo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj 1987 - julij 1987
Čas izdelave: 1987
Država: Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Slovenija, Srbija (brez AP), Vojvodina
Geografsko pokritje:

Jugoslavija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Prebivalci Jugoslavije, stari med 15 in 75 let.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Centar za istraživanje marketinga, Zagreb

Tip vzorca:

Vzorec je stratificiran glede na število gospodinjstev v republikah in pokrajinah po podatkih Centralnega registra prebivalstva, Popis 1981. Narejen je dvostopenjski izbor, kjer so v prvem koraku vzorčene občine, v drugem pa anketiranci znotraj občin.

Način zbiranja podatkov:

osebni intervju, dodatni vprašalnik »Neformalni viri pomoči«, vzet iz ISSP86 modula o »družbenih omrežjih«, je bil ponujen v samoizpolnjevanje.

Uteževanje:

Ni uteževanja kljub znanim odstopanjem od populacijske strukture.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: LOL87 - Stratifikacija in kvaliteta življenja v Jugoslaviji, 1987 [datoteka podatkov], 1987

Format: prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 955
 • število enot: 2241

Dodatna pojasnila:

Pri vnosu podatkov kontrola vnosa ni bila zagotovljena. ADP je delno očistil podatke.

Spremenljivke

SIFRA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2241 0 1 2263 1134.711 654.134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2263

REPUB

Vrednost 22 Frekvenca
1 345
2 85
3 471
4 89
5 151
6 289
7 582
8 229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2241 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

OBCINA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2241 0 2 916 404.75 240.054

Vrednosti spremenljivk od 2 do 916

SIFRA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2241 0 1 2263 1134.711 654.134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2263

REPUB

Vrednost 2954 Frekvenca
1 345
2 85
3 471
4 89
5 151
6 289
7 582
8 229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2241 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

OBCINA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2241 0 2 916 404.75 240.054

Vrednosti spremenljivk od 2 do 916

KRAJ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2240 1 1 907 77.765 60.128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 907

VELKRAJ

Vrednost 5951 Frekvenca
0 1
1 187
2 535
3 497
4 334
5 201
6 302
7 179
8 2
9 1
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2239 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

URBAN

Vrednost 6950 Frekvenca
1 320
2 395
3 527
4 202
5 791
7 2
8 2
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2239 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

TIPKS

Vrednost 7949 Frekvenca
0 2
1 1256
2 215
3 761
4 1
5 4
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2239 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

ZURA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2239 2 0 93 13.501 4.325

Vrednosti spremenljivk od 0 do 93

ZMIN

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2239 2 0 93 18.634 17.574

Vrednosti spremenljivk od 0 do 93

V1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2240 1 0 81 4.215 3.99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 81

V2

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2107 134 0 99 11.262 12.724

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2198 43 0 99 17.548 28.149

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V4

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2198 43 0 9 2.706 0.758

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V5A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2198 43 0 6 1.389 0.568

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V5BA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
675 1566 0 8 1.39 0.559

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V5BB

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
680 1561 0 8 1.396 0.665

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V5BC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
677 1564 0 9 1.629 0.777

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2200 41 1 60 6.678 3.081

Vrednosti spremenljivk od 1 do 60

V7

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2237 4 0 80 3.206 3.741

Vrednosti spremenljivk od 0 do 80

V8

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2219 22 0 9 1.764 0.553

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
575 1666 0 99 11.835 11.839

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2218 23 1 99 18.606 30.02

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V11

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2216 25 0 9 2.885 0.56

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V12A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2218 23 0 9 1.21 0.661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V12BA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
276 1965 0 9 1.841 0.916

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V12BB

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
277 1964 0 6 1.412 0.657

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V12BC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
278 1963 0 9 1.151 1.016

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V13

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2219 22 1 92 7.179 5.849

Vrednosti spremenljivk od 1 do 92

V14A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2214 27 0 9 1.852 0.53

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V14B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
373 1868 0 9 3.201 2.021

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2224 17 0 9 1.54 0.556

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V16A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1058 1183 0 9 1.815 0.49

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V16B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
215 2026 11 87 60.005 16.313

Vrednosti spremenljivk od 11 do 87

V17B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 1182 0 9 4.658 2.421

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V18

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 1184 0 7 3.922 1.346

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V19A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 1182 0 8 1.386 0.556

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V19B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
666 1575 1 83 3.047 6.344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 83

V20A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1058 1183 0 87 63.132 16.677

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

V20B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 1182 0 81 7.419 9.638

Vrednosti spremenljivk od 0 do 81

V21OBC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1042 1199 0 951 401.182 246.454

Vrednosti spremenljivk od 0 do 951

V21REP

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1052 1189 0 9 4.641 2.438

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V22

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2221 20 0 9 1.04 0.455

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V23A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2212 29 0 8 2.191 1.498

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V23B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 1470 1 92 10.75 12.622

Vrednosti spremenljivk od 1 do 92

V23C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 1470 0 7 1.333 0.609

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V24A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2211 30 0 900 77.763 55.02

Vrednosti spremenljivk od 0 do 900

V24B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2215 26 0 70 3.119 3.751

Vrednosti spremenljivk od 0 do 70

V25A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2215 26 0 5 1.945 0.295

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V25B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2215 26 0 3 1.989 0.148

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V25C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2215 26 1 5 1.779 0.426

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V25D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2215 26 1 3 1.865 0.344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V25E

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2215 26 1 3 1.828 0.379

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V25F

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2213 28 0 2 1.322 0.468

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V25G

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2207 34 0 2 1.083 0.278

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V26

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2215 26 0 3 1.136 0.347

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2215 26 0 3 1.905 0.296

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V28

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2216 25 0 8 1.57 0.518

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V29

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2215 26 1 80 3.962 2.733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 80

V30

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2213 28 0 96 41.108 32.261

Vrednosti spremenljivk od 0 do 96

V31

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2217 24 1 89 68.225 14.688

Vrednosti spremenljivk od 1 do 89

V32

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2214 27 0 9 1.689 0.511

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V33

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2217 24 1 627 9.915 26.865

Vrednosti spremenljivk od 1 do 627

V34A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 1514 1 7 1.484 0.589

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V34BA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
339 1902 0 4 1.56 0.52

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V34BB

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
338 1903 0 2 1.775 0.425

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V34BC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
335 1906 1 2 1.493 0.501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V35A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
726 1515 1 2 1.503 0.5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V35BA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
363 1878 1 2 1.727 0.446

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V35BB

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
364 1877 1 2 1.585 0.493

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V35BC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
358 1883 1 2 1.101 0.301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V35C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
363 1878 0 3 1.559 0.508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V35D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 2038 1 5 1.567 0.553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35E

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
110 2131 1 70 3.864 8.293

Vrednosti spremenljivk od 1 do 70

V36A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
731 1510 1 4 1.829 0.395

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V36B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
130 2111 1 2 1.485 0.502

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V37A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1270 971 0 7 1.602 0.57

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V37B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
746 1495 0 8 4.32 1.947

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V38

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2239 2 0 7 1.041 0.275

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V39

Vrednost 79877 Frekvenca
0 2
1 667
2 1561
3 4
4 2
5 1
6 1
8 1
9 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2241 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V40A

Vrednost 80876 Frekvenca
0 5
1 1385
2 840
3 5
5 1
6 2
8 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2241 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V40B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 1390 0 8 2.911 2.304

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V41

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2238 3 0 8 1.715 0.584

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V42

Vrednost 83873 Frekvenca
1 1376
2 674
3 189
4 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2240 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V43

Vrednost 84872 Frekvenca
0 1
1 1381
2 856
3 1
5 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2240 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V44

Vrednost 85871 Frekvenca
1 2062
2 176
7 1
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2239 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V45

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2064 177 1 2 1.052 0.223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V46

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1954 287 1 3 1.015 0.127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V47A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
134 2107 1 2 1.47 0.501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V47BA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 2179 1 2 1.597 0.495

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V47BB

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
63 2178 1 2 1.81 0.396

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V47BC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 2180 1 2 1.426 0.499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V48A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2222 19 0 3 1.822 0.386

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V48B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2229 12 1 4 1.596 0.494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V48C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2228 13 1 2 1.638 0.481

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V48D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2229 12 1 2 1.659 0.474

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V48E

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2228 13 1 2 1.516 0.5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V48F

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2228 13 1 3 1.625 0.485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48G

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2228 13 1 3 1.852 0.359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48H

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2227 14 1 3 1.579 0.495

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2228 13 1 3 1.855 0.355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48J

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2227 14 1 2 1.689 0.463

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V48K

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2228 13 1 2 1.485 0.5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V48L

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2228 13 1 2 1.552 0.497

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V48M

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2228 13 1 2 1.575 0.495

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V48N

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2228 13 1 3 1.718 0.451

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48O

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2227 14 1 3 1.773 0.42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48P

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2226 15 1 2 1.516 0.5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V48R

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2224 17 1 3 1.527 0.5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48S

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2224 17 1 2 1.602 0.49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V48T

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2223 18 1 2 1.381 0.486

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V48U

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2218 23 1 2 1.195 0.396

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V48V

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2188 53 1 3 1.39 0.49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V49A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2237 4 1 3 1.596 0.492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V49B

Vrednost 114842 Frekvenca
1 677
2 409
3 1153
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2239 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V49C

Vrednost 115841 Frekvenca
1 1583
2 652
3 3
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2238 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V49D

Vrednost 116840 Frekvenca
1 681
2 1557
3 1
5 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2240 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V49E

Vrednost 117839 Frekvenca
1 314
2 1925
5 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2240 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V50

Vrednost 118838 Frekvenca
1 1143
2 1093
3 1
5 1
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2238 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V51A

Vrednost 119837 Frekvenca
1 1577
2 662
4 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2240 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V51B

Vrednost 120836 Frekvenca
1 1396
2 845
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2241 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V51C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2238 3 0 2 1.292 0.456

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V52A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2231 10 0 3 1.916 0.281

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V52BA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2045 196 0 2 1.327 0.47

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V52BB

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2046 195 0 3 1.068 0.256

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V52BC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2044 197 0 4 1.169 0.38

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V52BD

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2043 198 0 2 1.63 0.484

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V52BE

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2043 198 0 3 1.69 0.465

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V52BF

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2036 205 0 2 1.094 0.297

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V52BG

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2013 228 0 5 1.019 0.219

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V53

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2058 183 0 80 4.279 4.077

Vrednosti spremenljivk od 0 do 80

V54A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 189 0 54 2.285 2.863

Vrednosti spremenljivk od 0 do 54

V54B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2000 241 0 511 32.7 34.217

Vrednosti spremenljivk od 0 do 511

V55

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2050 191 0 6 4.146 0.807

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V56

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 189 0 5 1.698 0.482

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V57

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1422 819 1 2 1.103 0.304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V58

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 1435 0 4 1.759 1.222

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V59A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
303 1938 0 80 11.35 7.33

Vrednosti spremenljivk od 0 do 80

V59B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
298 1943 4 99 11.527 8.868

Vrednosti spremenljivk od 4 do 99

V59C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
296 1945 0 99 11.878 10.393

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V60A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1274 967 1 99 9.612 5.245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V60B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1272 969 0 99 9.759 6.502

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V60C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1273 968 0 99 9.92 7.415

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V61

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1588 653 0 8 2.705 0.676

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V62

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1591 650 0 10 4.843 1.922

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V63

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1590 651 0 92 7.07 5.414

Vrednosti spremenljivk od 0 do 92

V64A

Vrednost 146810 Frekvenca
0 2
1 727
2 1511
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2240 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V64B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1512 729 1 3 1.511 0.503

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V64C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 1473 0 7 1.608 0.714

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V65

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 1477 0 601 33.527 50.569

Vrednosti spremenljivk od 0 do 601

V66

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1511 730 0 6 1.948 0.932

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V67A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
267 1974 0 7 1.622 0.597

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V67B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
163 2078 0 9 2.644 1.373

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V68A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
267 1974 1 7 1.888 0.523

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V68B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
224 2017 0 7 2.339 1.239

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V69

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 1208 0 3 1.479 0.506

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V70

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 1208 1 7 4.175 1.65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V71

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 1741 0 2 1.602 0.498

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V72

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 2194 0 8 1.872 1.312

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V73

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
276 1965 1 6 2 0.295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V74A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
266 1975 0 6 1.883 0.432

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V74B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
233 2008 1 6 2.326 1.698

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V74C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
264 1977 1 5 1.97 0.358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V74D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 2224 0 5 1.882 1.364

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V75

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
258 1983 1 2 1.973 0.163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V76A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
247 1994 1 2 1.105 0.308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V76B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
221 2020 1 2 1.489 0.501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V77A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
247 1994 1 5 1.162 0.43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V77B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
211 2030 1 2 1.583 0.494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V78A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
246 1995 1 2 1.053 0.224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V78B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
234 2007 1 2 1.517 0.501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V79A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
246 1995 1 2 1.224 0.417

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V79B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 2049 1 2 1.594 0.492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V80A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
246 1995 1 2 1.187 0.391

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V80B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2041 1 2 1.515 0.501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V81A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
503 1738 1 2 1.195 0.396

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V81B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 2144 1 21 5.01 3.309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

V82

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
503 1738 1 3 1.087 0.29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V84

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1511 730 1 8 1.502 0.531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V85

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1512 729 0 6 1.645 0.568

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V86

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1511 730 0 7 4.557 1.71

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V87

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 1373 0 5 1.562 0.543

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V88

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 2187 1 2 1.593 0.496

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V89

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
288 1953 1 2 1.962 0.192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V90A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
273 1968 1 6 1.949 0.459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V90B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
248 1993 0 6 2.194 1.59

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V90C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
273 1968 0 2 1.897 0.316

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V90D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27 2214 0 5 2.259 1.583

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V91

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
315 1926 1 2 1.975 0.158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V92A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
304 1937 1 2 1.138 0.346

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V92B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
262 1979 1 2 1.538 0.499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V93A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
303 1938 1 2 1.195 0.397

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V93B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
245 1996 1 2 1.6 0.491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V94A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
304 1937 1 2 1.063 0.242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V94B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
286 1955 1 2 1.5 0.501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V95A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
303 1938 1 2 1.257 0.438

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V95B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
228 2013 1 2 1.583 0.494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V96A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
302 1939 1 2 1.232 0.423

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V96B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
233 2008 1 2 1.494 0.501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V97A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
578 1663 0 2 1.185 0.402

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V97B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 2129 1 82 6.482 8.571

Vrednosti spremenljivk od 1 do 82

V98

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
582 1659 1 2 1.082 0.275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V99A

Vrednost 202754 Frekvenca
0 2
1 647
2 1586
3 1
4 1
5 3
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2241 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V99B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1587 654 0 7 1.876 0.368

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V100AZ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1399 842 0 61 2.965 3.091

Vrednosti spremenljivk od 0 do 61

V100AK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1397 844 0 60 3.709 2.923

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

V100AV

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 846 0 60 3.624 3.146

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

V100AD

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1392 849 0 50 1.055 2.547

Vrednosti spremenljivk od 0 do 50

V100ASKU

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1396 845 0 99 10.812 7.156

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V100B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 846 0 90 6.584 6.376

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

V100C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 846 0 94 6.56 6.241

Vrednosti spremenljivk od 0 do 94

V101

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1384 857 0 99 29.523 17.015

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V102

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1393 848 0 90 6.044 6.972

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

V103

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1388 853 0 90 19.068 15.331

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

V104A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 847 0 9 1.382 0.599

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V104B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1397 844 0 8 1.738 0.494

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V105A

Vrednost 216740 Frekvenca
0 6
1 1047
2 871
3 313
4 1
5 1
7 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2240 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V105B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
321 1920 1 71 13.09 10.414

Vrednosti spremenljivk od 1 do 71

V106A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2236 5 0 8 1.766 0.765

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V106B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
400 1841 0 80 12.823 12.059

Vrednosti spremenljivk od 0 do 80

V107A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2201 40 0 6 1.838 0.44

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V107B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2208 33 0 8 1.666 0.585

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V107C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2207 34 0 4 1.727 0.452

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V108A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2232 9 0 3 1.478 0.502

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V108B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2227 14 0 2 1.421 0.496

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V108C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2228 13 0 2 1.394 0.49

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V108D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2219 22 0 9 1.486 0.525

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V109A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2237 4 1 2 1.171 0.377

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V109B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2237 4 0 3 1.286 0.454

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V109C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2237 4 1 3 1.123 0.33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V109D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2235 6 0 2 1.099 0.3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V109E

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2194 47 1 3 1.093 0.297

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1101

Vrednost 232724 Frekvenca
1 1254
2 817
3 169
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2240 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1102

Vrednost 233723 Frekvenca
1 1934
2 222
3 82
7 1
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2239 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1103

Vrednost 234722 Frekvenca
1 2064
2 140
3 35
6 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2240 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1104

Vrednost 235721 Frekvenca
1 1953
2 228
3 59
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2240 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1105

Vrednost 236720 Frekvenca
1 1833
2 335
3 72
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2240 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1106

Vrednost 237719 Frekvenca
1 1908
2 229
3 103
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2240 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1107

Vrednost 238718 Frekvenca
1 1561
2 490
3 189
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2240 1