Kvaliteta življenja v Sloveniji, 1984

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: LOL84
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_LOL84_V1
Glavni avtor(ji):
 • Rus, Veljko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Antončič, Vojko
 • Boh, Katja
 • Černigoj-Sadar, Nevenka
 • Drobnič, Sonja
 • Jezernik, Mišo
 • Mandič, Srna
 • Pešec, Mojca
 • Svetlik, Ivan
 • Tomc, Gregor
 • Verlič-Dekleva, Barbara
Izdelal datoteko podatkov:
ISU - Institut za sociologijo, Univerza v Ljubljani. (Ljubljana; 1984)

Finančna podpora:

Raziskovalna skupnost Slovenije

Serija:
 • LOL/Kvaliteta življenja

  Raziskava je namenjena ugotavljanju stanja in ocenjevanju kvalitete življenje v Sloveniji. Prvi val raziskave LOL84 je zajel samo Slovenijo, drugi LOL87 in tretji LOL91 vsebuje podatke za celoto tedanje Jugoslavije, serijo pa zaključuje LOL94. Zasnova raziskave izhaja iz podobnih raziskav poročil o stanju v družbi, narejenih v tujini, ki pomagajo oblikovati izhodišča socialne politike in izboljšanja blaginje prebivalstva. Del vprašanj je povzet po vprašalniku "The Level of Living Survey", Swedish Institute for Social Research, veliko vprašanj je ponovljenih ali prirejenih iz raziskav prejšnjih let. Zajeti so demografski podatki o očetu in materi respondenta, kot je poklic, narodnost in izobrazba, primerni za analizo socialnega izvora, družbene stratifikacije in mobilnosti, podatki o selitvah. Opisana je opremljenost stanovanja in stanovanjski standard, lastništvo in karakteristike pogojev bivanja, ter ocenjeno zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

bivalno okolje, družinska situacija, zdravstveno stanje, prosti čas, javna aktivnost

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
javno mnenje
socialni indikatorji


Povzetek:

Prvi tematski sklop je opis družinske situacije v respondentovem otroštvu (do 15. leta), vključno z izobrazbo očeta in matere. Sledijo podatki o selitvah. Opisana je trenutna opremljenost stanovanja, lastništvo in karakteristike pogojev bivanja. Poglavje o bivalnem okolju obsega popis dostopnih storitev in ustanov v neposredni bližini; motnje v bivalnem okolju; stike s sosedi. Vključene so tudi: podrobna sestava gospodinjstva, izvenšolske aktivnosti otrok, način varstva in čas, ki ga preživijo z respondentom, vzgojni problemi, poklic in izobrazba partnerja. Podrobna so vprašanja o zdravstvenem počutju, težavah, boleznih, zdravstvenih navadah, zdravljenju, kvaliteti zdravstvenih uslug, vprašanja o kajenju in pitju alkoholnih pijač. Zaposlitev, delovni pogoji, zaslužek, odnos do nadrejenih, brezposelnost, iskanje druge zaposlitve predstavljajo posebno področje ocenjevanja kakovosti delovnega življenja. Opisana je razporeditev delovnega časa, preživljanje dopusta, počitnic in prostega časa. Za izbrane podpopulacije so vključene značilnosti študija, preživljanja obdobja upokojitve. Vprašani poročajo o ekonomskem stanju in premoženju lastnega gospodinjstva in o varčevalnih navadah. Ocenili so občutek ogroženosti zaradi kriminala. Poročajo o lastni javni in politični aktivnosti, članstvu v društvih in organizacijah, obiskovanju cerkve. Na koncu ocenijo še pogoje življenja nasploh ter izboljšanje v primerjavi s 5-6 let nazaj. Demografska vprašanja vključujejo spol, zakonski stan, izobrazbo, poklic, leto rojstva, sodelovanje v NOB, velikost kraja in tip urbanosti, regijo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1984
Čas izdelave: 1984
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci, starejši od 15 let, ki živijo na stalnem naslovu v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po šest oseb. Vzorec je izdelan po Blejčevem modelu (140×3×6; ciljna velikost N=2520). Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama. Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: LOL84 - Kvaliteta življenja v Sloveniji, 1984 [datoteka podatkov], 1984

Format: prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 1217
 • število enot: 2471

Dodatna pojasnila:

Pri vnosu podatkov kontrola vnosa ni bila zagotovljena. ADP je delno očistil podatke.

Manjkajoči podatki, tudi preskoki so ponekod označeni z vrednostmi -1 ali praznim mestom.

Spremenljivke

VPRAS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 1 3773 1869.381 1090.894

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3773

OKOLIS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 948 70.609 47.613

Vrednosti spremenljivk od -1 do 948

OBCINA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 1 83 32.333 17.594

Vrednosti spremenljivk od 1 do 83

VPRAS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 1 3773 1869.381 1090.894

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3773

OKOLIS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 948 70.609 47.613

Vrednosti spremenljivk od -1 do 948

OBCINA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 1 83 32.333 17.594

Vrednosti spremenljivk od 1 do 83

KRAJ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 420 207.946 121.997

Vrednosti spremenljivk od -1 do 420

VELKRAJ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2445 26 1 5 2.641 1.409

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TIPKS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2443 28 1 3 2.052 0.915

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

DATUM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 66 16.474 10.538

Vrednosti spremenljivk od -1 do 66

MESEC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 84 5.536 1.689

Vrednosti spremenljivk od -1 do 84

LETO

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 87 83.688 5.045

Vrednosti spremenljivk od -1 do 87

URA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 41 14.814 3.398

Vrednosti spremenljivk od -1 do 41

MINUTE

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 66 20.97 17.568

Vrednosti spremenljivk od -1 do 66

V1A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2454 17 1 2 1.872 0.334

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1B

Vrednost 131205 Frekvenca
-1 2154
1 3
2 10
3 115
4 4
5 10
6 8
7 29
8 79
9 42
10 3
11 13
12 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do 12

V1C

Vrednost 141204 Frekvenca
-1 2150
1 4
2 11
3 118
4 3
5 9
6 7
7 30
8 70
9 57
10 2
11 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

V1D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
342 2129 1 8 2.091 1.558

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2453 18 1 2 1.829 0.377

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
421 2050 1 9 4.062 2.516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2436 35 1 5 2.674 1.292

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4A

Vrednost 191199 Frekvenca
-1 46
1 666
2 386
3 400
4 161
5 509
6 10
7 169
8 4
9 38
10 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do 10

V4B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2426 45 1 2 1.436 0.496

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4CA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1026 1445 1 2 1.485 0.5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4CB

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1030 1441 1 2 1.436 0.496

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4CC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1029 1442 1 2 1.432 0.496

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5A

Vrednost 241194 Frekvenca
-1 42
1 833
2 503
3 701
4 56
5 150
6 15
7 134
8 1
9 17
10 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do 10

V5B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2436 35 1 2 1.317 0.465

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5CA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 1696 1 2 1.782 0.413

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5CB

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 1717 1 2 1.41 0.492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5CC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 1724 1 2 1.064 0.245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2448 23 1 2 1.737 0.441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
676 1795 1 2 1.777 0.417

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2441 30 1 2 1.925 0.264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7B

Vrednost 321186 Frekvenca
-1 196
1 564
2 473
3 353
4 277
5 185
6 138
7 91
8 58
9 54
10 39
11 15
12 11
13 10
14 3
15 3
16 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do 16

V8A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2454 17 1 2 1.187 0.39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8BA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
381 2090 1 2 1.16 0.367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8BB

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
403 2068 1 2 1.295 0.457

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8BC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
400 2071 1 2 1.345 0.476

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8BD

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
408 2063 1 2 1.478 0.5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8BE

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
379 2092 1 2 1.071 0.258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2453 18 1 2 1.458 0.498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1140 1331 1 2 1.492 0.5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1320 1151 1 2 1.802 0.398

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 83 5.875 20.513

Vrednosti spremenljivk od -1 do 83

V11AOBC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 65 14.151 21.412

Vrednosti spremenljivk od -1 do 65

V11AREP

Vrednost 441174 Frekvenca
-1 1151
1 70
2 5
3 95
4 7
5 1089
6 35
7 2
8 7
9 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do 9

V11B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1311 1160 1 5 2.176 1.27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 72 9.871 11.801

Vrednosti spremenljivk od -1 do 72

V12A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1325 1146 1 2 1.267 0.443

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B

Vrednost 481170 Frekvenca
-1 2111
1 235
2 91
3 18
4 6
5 3
6 2
7 1
8 1
10 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do 10

V13

Vrednost 491169 Frekvenca
-1 1259
1 578
2 410
3 136
4 45
5 21
6 7
7 3
8 4
9 2
10 1
11 1
13 2
15 1
16 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do 16

V14A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 84 34.666 34.337

Vrednosti spremenljivk od -1 do 84

V14B

Vrednost 511167 Frekvenca
-1 1150
1 328
2 328
3 3
4 5
5 358
6 12
7 51
8 10
9 15
10 124
11 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

V15LETO

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 84 53.051 31.73

Vrednosti spremenljivk od -1 do 84

V15INST

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 2463 1 5 2 1.852

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V16A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2463 8 1 4 1.693 1.099

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V16B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 31 2.314 8.215

Vrednosti spremenljivk od -1 do 31

V17A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 400 70.781 35.442

Vrednosti spremenljivk od -1 do 400

V17B

Vrednost 571161 Frekvenca
-1 21
1 313
2 895
3 768
4 302
5 127
6 30
7 10
8 2
9 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do 9

V17C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2456 15 1 2 1.989 0.104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V17D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2441 30 1 5 2.508 1.012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2462 9 1 2 1.959 0.198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V18B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2462 9 1 2 1.757 0.429

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V18C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2462 9 1 2 1.799 0.401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V18D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2462 9 1 2 1.824 0.381

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V18E

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2459 12 1 2 1.833 0.373

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V18F

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2462 9 1 2 1.515 0.5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V18G

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2096 375 1 2 1.009 0.0948

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V19A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2441 30 1 2 1.228 0.42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V19B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
571 1900 1 2 1.629 0.484

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V19C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2440 31 1 2 1.94 0.238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V19D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 2303 1 2 1.53 0.501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20AA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2463 8 1 2 1.913 0.282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20AB

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2464 7 1 2 1.914 0.28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20AC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2466 5 1 2 1.931 0.253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20AD

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2466 5 1 2 1.68 0.467

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20AE

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2465 6 1 2 1.082 0.275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20AF

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2465 6 1 2 1.016 0.126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20BA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2465 6 1 2 1.139 0.346

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20BB

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2463 8 1 2 1.501 0.5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20BC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2465 6 1 2 1.443 0.497

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20BD

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2465 6 1 2 1.007 0.0852

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20BE

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2465 6 1 2 1.018 0.134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2465 6 1 2 1.348 0.476

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2465 6 1 2 1.542 0.498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V22A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2444 27 1 2 1.097 0.296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V22B

Vrednost 851133 Frekvenca
-1 275
2 369
3 501
4 754
5 336
6 144
7 55
8 27
9 6
10 1
11 2
12 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do 12

V23

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2231 240 1 2 1.641 0.48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V24A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2448 23 1 2 1.824 0.381

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V24B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
436 2035 1 4 1.592 1.012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2448 23 1 2 1.301 0.459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V26

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
732 1739 1 9 1.482 1.306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V27A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 1904 1 5 1.628 1.261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V27B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
569 1902 1 2 1.167 0.373

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V27C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 370000 2603.371 19221.256

Vrednosti spremenljivk od -1 do 370000

V28

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1669 802 1 2 1.708 0.455

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V29

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1179 1292 1 5 2.851 1.329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V30A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 1724 1 2 1.466 0.499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30BA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
349 2122 1 2 1.347 0.477

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30BB

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
350 2121 1 2 1.506 0.501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30BC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
348 2123 1 2 1.193 0.395

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30BD

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
347 2124 1 2 1.02 0.141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30BE

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
347 2124 1 2 1.078 0.268

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30BF

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
349 2122 1 2 1.367 0.483

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30BG

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
348 2123 1 2 1.155 0.363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30BH

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
349 2122 1 2 1.708 0.455

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30BI

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
348 2123 1 2 1.379 0.486

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30BJ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
348 2123 1 2 1.244 0.43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30BK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
346 2125 1 2 1.118 0.324

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V31A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 1728 1 2 1.357 0.479

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V31BA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
268 2203 1 2 1.164 0.371

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V31BB

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
266 2205 1 2 1.113 0.317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V31BC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
267 2204 1 2 1.022 0.148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V31BD

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
267 2204 1 2 1.004 0.0612

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V31BE

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
267 2204 1 2 1.011 0.106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V31BF

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
267 2204 1 2 1.037 0.19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V31BG

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
267 2204 1 2 1.022 0.148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V31BH

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
268 2203 1 2 1.922 0.269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V31BI

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
267 2204 1 2 1.154 0.361

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V31BJ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
267 2204 1 2 1.142 0.35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V31BK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
267 2204 1 2 1.03 0.171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V32A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 1726 1 2 1.463 0.499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V32BA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
346 2125 1 2 1.052 0.222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V32BB

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
344 2127 1 2 1.006 0.0761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V32BC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
344 2127 1 2 1.003 0.0539

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V32BD

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
343 2128 1 2 1.009 0.0932

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V32BE

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
343 2128 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V32BF

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
344 2127 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V32BG

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
344 2127 1 2 1.009 0.0931

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V32BH

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
347 2124 1 2 1.977 0.15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V32BI

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345 2126 1 2 1.104 0.306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V32BJ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
344 2127 1 2 1.093 0.291

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V32BK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
344 2127 1 2 1.041 0.198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V33A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 1721 1 2 1.713 0.453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V33B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
533 1938 1 2 1.82 0.385

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V33C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 20000 506.403 1761.775

Vrednosti spremenljivk od -1 do 20000

V34A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 1726 1 2 1.111 0.315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V34B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
560 1911 1 7 2.163 1.721

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V35A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1336 1135 1 2 1.546 0.498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V35B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 10000 480.648 997.954

Vrednosti spremenljivk od -1 do 10000

V35C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 1741 1 2 1.032 0.175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V36

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 99999 5460.073 5057.607

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99999

V37A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2458 13 1 2 1.243 0.429

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V37B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
601 1870 1 2 1.616 0.487

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V37C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
227 2244 1 4 1.952 1.161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V38AA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2341 130 1 3 1.748 0.49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AB

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2340 131 1 3 1.721 0.511

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2349 122 1 3 1.537 0.616

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AD

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2342 129 1 3 1.602 0.605

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AE

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2340 131 1 3 1.677 0.558

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AF

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2342 129 1 3 1.518 0.566

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AG

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2331 140 1 3 1.236 0.465

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AH

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2337 134 1 3 1.656 0.539

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AI

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2338 133 1 3 1.695 0.52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AJ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2339 132 1 3 1.876 0.417

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2344 127 1 3 1.788 0.583

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AL

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2344 127 1 3 1.802 0.545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2351 120 1 3 1.855 0.62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AN

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2339 132 1 3 1.407 0.525

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AO

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2342 129 1 3 1.618 0.554

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AP

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2339 132 1 3 1.531 0.546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2341 130 1 3 1.758 0.461

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2339 132 1 3 1.678 0.486

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AT

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2339 132 1 3 1.545 0.535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AU

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2339 132 1 3 1.438 0.512

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AV

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2341 130 1 3 1.326 0.528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38AZ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2332 139 1 3 1.441 0.517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V38C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2286 185 0 4 0.162 0.456

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V39AA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2333 138 1 3 1.468 0.617

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V39AB

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2335 136 1 3 1.559 0.645

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V39AC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2346 125 1 3 1.682 0.703

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V39AD

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2337 134 1 3 1.448 0.621

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V39AE

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2331 140 1 3 1.583 0.603

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V39AF

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2326 145 1 3 1.408 0.571

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V39AG

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2331 140 1 3 1.414 0.565

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V39AH

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2351 120 1 3 1.541 0.739

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V39AI

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2336 135 1 3 1.532 0.582

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V39AJ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2329 142 1 3 1.225 0.434

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V39AK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2335 136 1 3 1.334 0.512

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V39AL

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2339 132 1 3 1.686 0.557

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V39AM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2329 142 1 3 1.447 0.536

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V39AN

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2321 150 1 3 1.344 0.493

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V39C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2336 135 0 5 0.0796 0.348

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V39DA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2088 383 1 2 1.524 0.5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V39DB

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2088 383 1 2 1.452 0.498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V39DC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2084 387 1 2 1.238 0.426

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V39DD

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2088 383 1 2 1.112 0.316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V39DE

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2085 386 1 2 1.048 0.215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V40A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2453 18 1 3 1.756 0.897

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V40B

Vrednost 1881030 Frekvenca
1 624
2 1146
3 692
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2462 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V40C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2460 11 1 3 1.454 0.724

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2464 7 1 3 1.297 0.625

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2461 10 1 3 1.064 0.306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2461 10 1 3 1.223 0.563

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2460 11 1 3 1.184 0.525

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41E

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2460 11 1 3 1.28 0.601

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41F

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2460 11 1 3 1.188 0.494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41G

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2458 13 1 3 1.204 0.522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V42A

Vrednost 1971021 Frekvenca
1 29
2 405
3 2034
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2468 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V42B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2438 33 1 2 1.975 0.157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V42C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2376 95 1 2 1.742 0.438

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V43

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2455 16 1 2 1.757 0.429

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1857 614 1 2 1.693 0.461

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44B1A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
565 1906 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V44B1B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 84 11.143 22.88

Vrednosti spremenljivk od -1 do 84

V44B1C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
564 1907 1 2 1.55 0.498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44B1D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
564 1907 1 3 1.246 0.588

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V44B2A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
300 2171 2 2 2 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 2

V44B2B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 78 5.185 17.097

Vrednosti spremenljivk od -1 do 78

V44B2C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
294 2177 1 2 1.544 0.499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44B2D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
294 2177 1 3 1.187 0.556

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V44B3A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
123 2348 3 3 3 0

Vrednosti spremenljivk od 3 do 3

V44B3B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 81 1.528 11.193

Vrednosti spremenljivk od -1 do 81

V44B3C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
122 2349 1 2 1.492 0.502

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44B3D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
118 2353 1 3 1.237 0.609

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V44B4A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 2414 4 4 4 0

Vrednosti spremenljivk od 4 do 4

V44B4B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 69 0.208 7.954

Vrednosti spremenljivk od -1 do 69

V44B4C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 2414 1 2 1.614 0.491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44B4D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56 2415 1 3 1.25 0.667

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V44B5A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29 2442 5 5 5 0

Vrednosti spremenljivk od 5 do 5

V44B5B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 64 -0.376 5.755

Vrednosti spremenljivk od -1 do 64

V44B5C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29 2442 1 2 1.483 0.509

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44B5D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29 2442 1 3 1.138 0.516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V44B6A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 2457 6 6 6 0

Vrednosti spremenljivk od 6 do 6

V44B6B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 65 -0.69 4.134

Vrednosti spremenljivk od -1 do 65

V44B6C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 2457 1 2 1.5 0.519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44B6D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 2457 1 3 1.286 0.611

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V44B7A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 2462 7 7 7 0

Vrednosti spremenljivk od 7 do 7

V44B7B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 64 -0.797 3.368

Vrednosti spremenljivk od -1 do 64

V44B7C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 2462 1 2 1.333 0.5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44B7D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 2462 1 3 1.222 0.667

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V44B8A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 2465 8 8 8 0

Vrednosti spremenljivk od 8 do 8

V44B8B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 64 -0.881 2.555

Vrednosti spremenljivk od -1 do 64

V44B8C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 2466 1 2 1.2 0.447

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44B8D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 2464 1 2 1.143 0.378

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44B9A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 2467 9 9 9 0

Vrednosti spremenljivk od 9 do 9

V44B9B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2471 0 -1 55 -0.947 1.536

Vrednosti spremenljivk od -1 do 55

V44B9C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 2469 1 2 1.5 0.707

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44B9D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 2469 1 1 1