Družbena struktura in kvaliteta življenja, 1991

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: LOL91
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_LOL91_V1
Glavni avtor(ji):
 • Svetlik, Ivan
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Novak, Mojca
 • Černič Istenič, Majda
 • Černigoj-Sadar, Nevenka
 • Mandič, Srna
 • Trbanc, Martina
 • Verlič-Dekleva, Barbara
Izdelal datoteko podatkov:
CDB - Center za družbeno blaginjo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1991)

Finančna podpora:

Republiška raziskovalna skupnost

Serija:
 • LOL/Kvaliteta življenja

  Raziskava je namenjena ugotavljanju stanja in ocenjevanju kvalitete življenje v Sloveniji. Prvi val raziskave LOL84 je zajel samo Slovenijo, drugi LOL87 in tretji LOL91 vsebuje podatke za celoto tedanje Jugoslavije, serijo pa zaključuje LOL94. Zasnova raziskave izhaja iz podobnih raziskav poročil o stanju v družbi, narejenih v tujini, ki pomagajo oblikovati izhodišča socialne politike in izboljšanja blaginje prebivalstva. Del vprašanj je povzet po vprašalniku "The Level of Living Survey", Swedish Institute for Social Research, veliko vprašanj je ponovljenih ali prirejenih iz raziskav prejšnjih let. Zajeti so demografski podatki o očetu in materi respondenta, kot je poklic, narodnost in izobrazba, primerni za analizo socialnega izvora, družbene stratifikacije in mobilnosti, podatki o selitvah. Opisana je opremljenost stanovanja in stanovanjski standard, lastništvo in karakteristike pogojev bivanja, ter ocenjeno zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami.

Vsebina raziskave

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
SESTAVA GOSPODINJSTVA
STANOVANJE
DOHODKI GOSPODINJSTVA
BIVALNO OKOLJE
ZDRAVJE
ZAPOSLENOST IN DELOVNI POGOJI
IZRABA ČASA IN PROSTI ČAS
STALIŠČA


Povzetek:

Poudarek raziskave je na analizi analizi socialnega izvora, družbene strukture in mobilnosti. Zajeti so demografski podatki o očetu, materi, zakoncu, starem očetu, starejšem otroku nad 15 let respondenta, kot je poklic, narodnost in izobrazba. Vsebovani so podatki o selitvah. Opisana je trenutna opremljenost stanovanja in stanovanjski standard, lastništvo in karakteristike pogojev bivanja, ter ocenjeno zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami. Popisano je premoženjsko stanje gospodinjstva. Del o bivalnem okolju obsega popis dostopnih storitev in ustanov v neposredni bližini in oceno onesnaženosti. Zajeta je sestava gospodinjstva, izvenšolske aktivnosti otrok, način otroškega varstva. Podrobna so vprašanja o zdravstvenem počutju, težavah, boleznih, zdravstvenih navadah, zdravljenju, o kajenju in pitju alkoholnih pijač in o prehrani. Poleg so vprašanja o zaposlitvi, delovnih pogojih, zaslužku, odnosu do nadrejenih, razporeditvi delovnega časa. Dodana je lestvica ugleda 26 poklicev. Dodana so vprašanja o pogostosti opravljanja gospodinjskih del. Prosti čas zajema preživljanje dopusta, počitnic, popis prostočasnih aktivnosti in zadovoljstvo, aktivnost v društvih, respondenti poročajo o članstvu v političnih organizacijah. Nova so stališča glede pomena dejavnikov za izbiro zakonca, do vloge moža in žene, nacionalno mešanih zakonov. Stališčni blok zajema tudi politično aktualno problematiko svobode govora, pomena interesov posameznika, narodne samoodločbe, enakosti pred zakonom, privatne lastnine in večstrankarstva, lestvica avtoritarnosti in poslušnosti. Naslednja vsebina zajema religioznost, veroizpoved, verovanja v boga, usodo, stališča do vloge cerkve v družbi. Kaj je vplivalo na izbiro zakonca, skladnost interesov različnih skupin v družbi, ocena vpliva v podjetju. Slovenski vprašalnik na koncu zajema še odnos do lastninskih reform in vračanja premoženja ter splošno oceno pogojev življenja ter izboljšanje v primerjavi s 5-6 let nazaj. Demografska vprašanja vključujejo spol, zakonski stan, izobrazbo, poklic, leto rojstva, velikost kraja in regijo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1991
Čas izdelave: 1991
Država: Slovenija, Republike bivše SFR Jugoslavije (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija, Srbija, Vojvodina).
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

ozemlje bivše SFR Jugoslavije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci, starejši od 15 do 75 let, ki živijo na stalnem naslovu.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za družbeno blaginjo

Konzorcij družboslovnih inštitutov Jugoslavije

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: LOL91 - Družbena struktura in kvaliteta življenja, 1991 [datoteka podatkov], 1991

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 414
 • število enot: 1395

Naslov podatkovne datoteke: LOL91 - Družbena struktura in kvaliteta življenja, 1991 [datoteka podatkov], 1991

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 376
 • število enot: 10641

Spremenljivke

ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0 50001 51395 50698 402.846

Vrednosti spremenljivk od 50001 do 51395

K

Vrednost 22 Frekvenca
1 1395
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

OBC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0 1 68 33.968 19.074

Vrednosti spremenljivk od 1 do 68

ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0 50001 51395 50698 402.846

Vrednosti spremenljivk od 50001 do 51395

K

Vrednost 2413 Frekvenca
1 1395
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

OBC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0 1 68 33.968 19.074

Vrednosti spremenljivk od 1 do 68

OKOLIS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0 1 164 70.53 40.521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 164

OSEBA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0 1 27 12.705 9.23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 27

V003

Vrednost 6409 Frekvenca
1 675
2 719
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V004

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1 16 76 49.204 15.765

Vrednosti spremenljivk od 16 do 76

V005

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1392 3 0 18 10.475 5.302

Vrednosti spremenljivk od 0 do 18

V006

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1389 6 0 20 10.098 3.317

Vrednosti spremenljivk od 0 do 20

V007A

Vrednost 10405 Frekvenca
0 3
1 38
2 476
3 383
4 226
5 99
6 22
7 50
8 10
9 26
10 9
11 13
12 6
13 29
14 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14

V007B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1392 3 1 3 1.51 0.697

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V008

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1391 4 1 5 2.018 0.946

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V009

Vrednost 13402 Frekvenca
1 69
2 230
3 328
4 468
5 168
6 86
7 37
8 7
9 1
10 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V010

Vrednost 14401 Frekvenca
0 4
1 1315
2 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V011

Vrednost 15400 Frekvenca
1 1133
2 262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V012

Vrednost 16399 Frekvenca
1 1042
2 353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V013

Vrednost 17398 Frekvenca
1 1368
2 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V014

Vrednost 18397 Frekvenca
1 1345
2 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V015

Vrednost 19396 Frekvenca
1 1254
2 141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V016

Vrednost 20395 Frekvenca
1 1286
2 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V017

Vrednost 21394 Frekvenca
1 569
2 826
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V018

Vrednost 22393 Frekvenca
1 472
2 923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V019

Vrednost 23392 Frekvenca
1 1271
2 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V020

Vrednost 24391 Frekvenca
1 1351
2 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V021

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1 0 26 10.882 5.041

Vrednosti spremenljivk od 0 do 26

V022

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1390 5 0 26 11.235 5.94

Vrednosti spremenljivk od 0 do 26

V023

Vrednost 27388 Frekvenca
0 8
1 38
2 244
3 410
4 396
5 122
6 27
7 46
8 7
9 94
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1392 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V024

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1390 5 0 19 14.276 2.678

Vrednosti spremenljivk od 0 do 19

V025

Vrednost 29386 Frekvenca
0 3
1 63
2 284
3 664
4 170
5 131
6 20
7 12
8 1
9 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V026

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1389 6 1 19 14.339 2.506

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V027

Vrednost 31384 Frekvenca
0 18
1 468
2 906
5 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V028

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1385 10 0 26 10.838 7.37

Vrednosti spremenljivk od 0 do 26

V029

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1386 9 0 81 14.413 4.278

Vrednosti spremenljivk od 0 do 81

V030

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1386 9 0 5 1.244 0.865

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V031

Vrednost 35380 Frekvenca
0 139
1 426
2 281
3 198
4 108
5 80
6 48
7 48
8 29
9 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V032

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1 0 3 1.676 0.737

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V033

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1330 65 0 26 10.895 7.088

Vrednosti spremenljivk od 0 do 26

V034

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1319 76 0 9 3.703 1.885

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V035

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 477 1 26 12.759 6.006

Vrednosti spremenljivk od 1 do 26

V036

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 475 0 9 3.055 2.582

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V037

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 477 2 9 4.099 1.27

Vrednosti spremenljivk od 2 do 9

V038

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 485 1 2 1.169 0.375

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V039A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 398 0 2 0.995 0.322

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V039B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 398 0 2 0.965 0.32

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V040

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 473 0 19 14.367 2.427

Vrednosti spremenljivk od 0 do 19

V041

Vrednost 46369 Frekvenca
0 379
1 271
2 549
3 128
4 45
5 12
6 5
8 3
9 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V042

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1 0 7 3.707 2.851

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V043

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1 0 2 1.107 0.8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V044

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 376 0 25 6.753 6.97

Vrednosti spremenljivk od 0 do 25

V045

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 379 0 9 2.233 2.811

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V046

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 379 0 20 7.31 5.989

Vrednosti spremenljivk od 0 do 20

V047

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 379 0 14 3.109 3.317

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14

V048

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1373 22 0 4800 123.432 323.004

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4800

V049

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1391 4 0 2 1.024 0.308

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V050

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1391 4 0 2 0.988 0.261

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V051

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1391 4 0 2 1.702 0.464

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V052

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1392 3 0 12 4.486 2.974

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

V053

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1395

V054

Vrednost 59356 Frekvenca
0 31
1 961
2 16
3 130
4 23
5 23
6 210
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V055

Vrednost 60355 Frekvenca
0 7
1 137
2 400
3 432
4 239
5 95
6 52
7 15
8 7
9 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V056

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1384 11 9 300 74.202 35.804

Vrednosti spremenljivk od 9 do 300

V057

Vrednost 62353 Frekvenca
0 10
1 680
2 231
3 59
4 92
5 165
6 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V058

Vrednost 63352 Frekvenca
0 1
1 31
2 1363
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V059

Vrednost 64351 Frekvenca
0 2
1 4
2 1389
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V060

Vrednost 65350 Frekvenca
0 5
1 221
2 1169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V061

Vrednost 66349 Frekvenca
0 2
1 119
2 1274
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V062

Vrednost 67348 Frekvenca
0 2
1 111
2 1282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V063

Vrednost 68347 Frekvenca
0 3
1 436
2 956
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V064

Vrednost 69346 Frekvenca
0 6
1 493
2 896
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V065

Vrednost 70345 Frekvenca
0 6
1 1086
2 303
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V066

Vrednost 71344 Frekvenca
1 899
2 160
3 2
4 334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V067

Vrednost 72343 Frekvenca
0 1
1 55
2 97
3 224
4 807
5 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V068

Vrednost 73342 Frekvenca
0 1
1 61
2 1333
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V069

Vrednost 74341 Frekvenca
0 2
1 63
2 1330
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V070

Vrednost 75340 Frekvenca
0 1
1 43
2 1351
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V071

Vrednost 76339 Frekvenca
0 3
1 183
2 1209
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V072

Vrednost 77338 Frekvenca
0 4
1 1174
2 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V073

Vrednost 78337 Frekvenca
0 4
1 996
2 395
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V074

Vrednost 79336 Frekvenca
0 20
1 1073
2 302
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V075

Vrednost 80335 Frekvenca
0 1
1 250
2 1144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V076

Vrednost 81334 Frekvenca
0 4
1 991
2 400
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V077

Vrednost 82333 Frekvenca
0 5
1 1256
2 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V078

Vrednost 83332 Frekvenca
0 4
1 1241
2 150
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V079

Vrednost 84331 Frekvenca
0 4
1 984
2 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V080

Vrednost 85330 Frekvenca
0 16
1 324
2 253
3 540
4 235
5 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V081

Vrednost 86329 Frekvenca
0 10
1 1238
2 147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V082

Vrednost 87328 Frekvenca
0 44
1 239
2 722
3 287
4 81
5 20
6 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V083

Vrednost 88327 Frekvenca
0 302
1 282
2 634
3 133
4 36
5 7
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V084

Vrednost 89326 Frekvenca
0 1193
1 177
2 20
3 4
4 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V085

Vrednost 90325 Frekvenca
0 2
1 1172
2 142
3 26
4 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V086

Vrednost 91324 Frekvenca
0 3
1 1331
2 47
3 6
4 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V087

Vrednost 92323 Frekvenca
0 2
1 1306
2 63
3 11
4 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V088

Vrednost 93322 Frekvenca
0 3
1 1252
2 79
3 26
4 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V089

Vrednost 94321 Frekvenca
0 4
1 885
2 506
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V090A

Vrednost 95320 Frekvenca
0 914
1 179
2 302
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V090B

Vrednost 96319 Frekvenca
0 920
1 121
2 354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V091

Vrednost 97318 Frekvenca
0 27
1 1001
2 367
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V092

Vrednost 98317 Frekvenca
1 413
2 981
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V093

Vrednost 99316 Frekvenca
1 441
2 953
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V094

Vrednost 100315 Frekvenca
1 686
2 708
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V095A

Vrednost 101314 Frekvenca
1 562
2 832
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V095B

Vrednost 102313 Frekvenca
0 1
1 441
2 952
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V096

Vrednost 103312 Frekvenca
0 2
1 665
2 727
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V097

Vrednost 104311 Frekvenca
0 1
1 459
2 934
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V098

Vrednost 105310 Frekvenca
0 1
1 187
2 1206
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V099

Vrednost 106309 Frekvenca
0 1
1 327
2 1066
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V100

Vrednost 107308 Frekvenca
0 1
1 365
2 1028
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V101

Vrednost 108307 Frekvenca
0 1
1 520
2 873
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V102

Vrednost 109306 Frekvenca
0 1
1 506
2 887
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V103

Vrednost 110305 Frekvenca
0 1
1 323
2 1070
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V104

Vrednost 111304 Frekvenca
0 1
1 384
2 1009
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V105

Vrednost 112303 Frekvenca
0 2
1 799
2 593
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V106

Vrednost 113302 Frekvenca
0 3
1 730
2 661
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V107

Vrednost 114301 Frekvenca
1 47
2 439
3 714
4 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V108

Vrednost 115300 Frekvenca
0 1
1 110
2 806
3 433
4 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V109

Vrednost 116299 Frekvenca
0 1
1 819
2 370
3 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V110

Vrednost 117298 Frekvenca
0 924
1 123
2 73
3 105
4 5
5 11
6 7
7 3
8 85
9 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V111

Vrednost 118297 Frekvenca
0 947
1 373
2 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V112

Vrednost 119296 Frekvenca
0 950
1 365
2 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V113

Vrednost 120295 Frekvenca
0 952
1 413
2 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V114

Vrednost 121294 Frekvenca
0 943
1 317
2 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V115

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1387 8 0 26 12.982 7.433

Vrednosti spremenljivk od 0 do 26

V117

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1387 8 0 9 2.26 2.538

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V118

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1300 95 0 25 10.228 4.386

Vrednosti spremenljivk od 0 do 25

V119

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1300 95 0 9 3.712 1.536

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V120

Vrednost 126289 Frekvenca
0 140
1 1110
2 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V121A

Vrednost 127288 Frekvenca
0 122
1 1211
2 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V121B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1364 31 0 2 1.114 0.329

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V121C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1364 31 0 2 0.19 0.435

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V122A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1364 31 0 2 1.004 0.178

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V122B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1364 31 0 2 0.0543 0.23

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V122C

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1364 31 0 2 1.021 0.192

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V122D

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1364 31 0 2 0.0594 0.251

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V123

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1390 5 1 19 14.401 2.36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V124

Vrednost 135280 Frekvenca
1 814
2 199
3 178
4 23
5 78
6 101
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1393 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V125

Vrednost 136279 Frekvenca
1 55
2 7
3 50
4 5
5 1239
6 14
7 1
8 4
9 18
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1393 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V126

Vrednost 137278 Frekvenca
1 493
2 221
3 356
4 23
5 94
6 207
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V127

Vrednost 138277 Frekvenca
5 1393
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1393 2

Vrednosti spremenljivk od 5 do 5

V128

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1391 4 0 99 79.234 16.565

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V129

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1391 4 0 9 4.067 3.482

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V130

Vrednost 141274 Frekvenca
0 1018
1 54
2 78
3 133
4 17
5 45
6 48
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1393 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V131

Vrednost 142273 Frekvenca
0 1003
1 9
2 13
3 367
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1392 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V132

Vrednost 143272 Frekvenca
0 1
1 16
2 244
3 890
4 162
5 75
6 5
8 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V133

Vrednost 144271 Frekvenca
0 5
1 296
2 679
3 406
4 7
5 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V134

Vrednost 145270 Frekvenca
1 19
2 72
3 529
4 398
5 376
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V135

Vrednost 146269 Frekvenca
0 7
1 110
2 97
3 212
4 144
5 824
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V136

Vrednost 147268 Frekvenca
0 7
1 24
2 39
3 231
4 303
5 790
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V137

Vrednost 148267 Frekvenca
0 6
1 44
2 71
3 210
4 258
5 805
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V138

Vrednost 149266 Frekvenca
0 2
1 87
2 378
3 616
4 290
5 21
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V139

Vrednost 150265 Frekvenca
0 147
1 740
2 507
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V140

Vrednost 151264 Frekvenca
0 27
1 738
2 629
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V141

Vrednost 152263 Frekvenca
0 31
1 887
2 476
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V142

Vrednost 153262 Frekvenca
0 27
1 611
2 756
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V143

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1390 5 1 3 1.801 0.905

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V144

Vrednost 155260 Frekvenca
0 932
1 139
2 323
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V145

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 936 1 60 16.264 11.675

Vrednosti spremenljivk od 1 do 60

V146

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1379 16 1 2 1.615 0.487

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V147

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 495 1 2 1.191 0.393

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V148

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 510 1 2 1.128 0.334

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V149

Vrednost 160255 Frekvenca
1 209
2 1183
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1392 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V150

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1392 3 1 2 1.693 0.461

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V151

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1392 3 1 2 1.774 0.419

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V152

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1392 3 1 2 1.401 0.49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V153

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1390 5 1 2 1.373 0.484

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V154

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1389 6 1 2 1.294 0.456

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V155

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1391 4 1 2 1.418 0.493

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V156

Vrednost 167248 Frekvenca
1 1206
2 184
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1390 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V157

Vrednost 168247 Frekvenca
1 1052
2 338
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1390 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V158

Vrednost 169246 Frekvenca
1 1313
2 78
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1391 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V159

Vrednost 170245 Frekvenca
1 1319
2 71
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1390 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V160

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1356 39 1 2 1.11 0.313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V161

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1392 3 1 3 1.583 0.678

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V162

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1392 3 1 3 1.774 0.816

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V163

Vrednost 174241 Frekvenca
1 937
2 251
3 207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V164

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1393 2 1 3 1.532 0.675

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V165

Vrednost 176239 Frekvenca
1 1030
2 240
3 122
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1392 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V166

Vrednost 177238 Frekvenca
1 925
2 355
3 114
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V167

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1390 5 1 3 1.122 0.384

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V168

Vrednost 179236 Frekvenca
1 39
2 131
3 456
4 653
5 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V169

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1329 66 1 2 1.746 0.436

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V170

Vrednost 181234 Frekvenca
1 716
2 676
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1392 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V171

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1390 5 1 2 1.615 0.487

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V172

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1390 5 1 2 1.396 0.489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V173

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1389 6 1 2 1.572 0.495

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V174

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
721 674 1 2 1.627 0.484

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V175

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
720 675 1 2 1.536 0.499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V176

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 604 0 2 1.188 0.462

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V177

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 603 0 6 0.408 0.962

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V178

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 604 0 2 1.857 0.385

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V179

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 606 0 4 3.123 1.116

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V180

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 606 0 4 2.665 0.953

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V181

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 607 0 5 2.977 1.117

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V182

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 607 0 2 1.174 0.396

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V183

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 607 0 2 1.6 0.498

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V184

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 607 0 2 1.193 0.411

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V185

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 610 0 2 1.698 0.468

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V186

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 610 0 2 1.808 0.407

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V187

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 611 0 4 2.861 1.009

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V188

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 611 0 4 2.69 1.173

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V189

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 611 0 4 2.832 1.204

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V190

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 609 0 2 1.616 0.497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V191

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 608 0 2 1.41 0.507

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V192

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 613 0 9 7.873 2.308

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V193

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 609 0 3 1.837 0.842

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V194

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1385 10 0 2 0.961 0.912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V195

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1362 33 0 18 7.537 5.648

Vrednosti spremenljivk od 0 do 18

V196

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1386 9 0 5 3.649 0.785

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V197

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1386 9 0 5 3.563 0.796

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V198

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1386 9 0 5 4.009 0.792

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V199

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1386 9 0 5 3.57 0.85

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V200

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1386 9 0 5 3.488 0.917

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V201

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1386 9 0 5 3.405 0.999

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V202

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1386 9 0 5 2.697 0.804

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V203

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1386 9 0 5 2.706 0.767

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V204

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1386 9 0 5 2.7 0.888

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V205

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1386 9 0 5 2.735 0.892

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V206

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1385 10 0 5 2.736 1.048

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V207

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1385 10 0 5 2.914 0.989

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V208

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1385 10 0 5 2.57 0.79

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V209

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1385 10 0 5 2.135 0.946

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V210

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1385 10 0 5 2.894 1.138

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V211

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1385 10 0 5 3.512 0.989

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V212

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1385 10 0 5 3.532 0.836