Družbena struktura in kvaliteta življenja, 1991

Basic Study Information

ADP - IDNo: LOL91
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_LOL91_V1
Main author(s):
 • Svetlik, Ivan
Co-workers:
 • Novak, Mojca
 • Černič Istenič, Majda
 • Černigoj-Sadar, Nevenka
 • Mandič, Srna
 • Trbanc, Martina
 • Verlič-Dekleva, Barbara
Data file producer:
CDB - Center za družbeno blaginjo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1991)

Funding agency:

Republiška raziskovalna skupnost

Series:
 • LOL/Kvaliteta življenja

  Raziskava je namenjena ugotavljanju stanja in ocenjevanju kvalitete življenje v Sloveniji. Prvi val raziskave LOL84 je zajel samo Slovenijo, drugi LOL87 in tretji LOL91 vsebuje podatke za celoto tedanje Jugoslavije, serijo pa zaključuje LOL94. Zasnova raziskave izhaja iz podobnih raziskav poročil o stanju v družbi, narejenih v tujini, ki pomagajo oblikovati izhodišča socialne politike in izboljšanja blaginje prebivalstva. Del vprašanj je povzet po vprašalniku "The Level of Living Survey", Swedish Institute for Social Research, veliko vprašanj je ponovljenih ali prirejenih iz raziskav prejšnjih let. Zajeti so demografski podatki o očetu in materi respondenta, kot je poklic, narodnost in izobrazba, primerni za analizo socialnega izvora, družbene stratifikacije in mobilnosti, podatki o selitvah. Opisana je opremljenost stanovanja in stanovanjski standard, lastništvo in karakteristike pogojev bivanja, ter ocenjeno zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami.

Study Content

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
SESTAVA GOSPODINJSTVA
STANOVANJE
DOHODKI GOSPODINJSTVA
BIVALNO OKOLJE
ZDRAVJE
ZAPOSLENOST IN DELOVNI POGOJI
IZRABA ČASA IN PROSTI ČAS
STALIŠČA


Abstract:

Poudarek raziskave je na analizi analizi socialnega izvora, družbene strukture in mobilnosti. Zajeti so demografski podatki o očetu, materi, zakoncu, starem očetu, starejšem otroku nad 15 let respondenta, kot je poklic, narodnost in izobrazba. Vsebovani so podatki o selitvah. Opisana je trenutna opremljenost stanovanja in stanovanjski standard, lastništvo in karakteristike pogojev bivanja, ter ocenjeno zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami. Popisano je premoženjsko stanje gospodinjstva. Del o bivalnem okolju obsega popis dostopnih storitev in ustanov v neposredni bližini in oceno onesnaženosti. Zajeta je sestava gospodinjstva, izvenšolske aktivnosti otrok, način otroškega varstva. Podrobna so vprašanja o zdravstvenem počutju, težavah, boleznih, zdravstvenih navadah, zdravljenju, o kajenju in pitju alkoholnih pijač in o prehrani. Poleg so vprašanja o zaposlitvi, delovnih pogojih, zaslužku, odnosu do nadrejenih, razporeditvi delovnega časa. Dodana je lestvica ugleda 26 poklicev. Dodana so vprašanja o pogostosti opravljanja gospodinjskih del. Prosti čas zajema preživljanje dopusta, počitnic, popis prostočasnih aktivnosti in zadovoljstvo, aktivnost v društvih, respondenti poročajo o članstvu v političnih organizacijah. Nova so stališča glede pomena dejavnikov za izbiro zakonca, do vloge moža in žene, nacionalno mešanih zakonov. Stališčni blok zajema tudi politično aktualno problematiko svobode govora, pomena interesov posameznika, narodne samoodločbe, enakosti pred zakonom, privatne lastnine in večstrankarstva, lestvica avtoritarnosti in poslušnosti. Naslednja vsebina zajema religioznost, veroizpoved, verovanja v boga, usodo, stališča do vloge cerkve v družbi. Kaj je vplivalo na izbiro zakonca, skladnost interesov različnih skupin v družbi, ocena vpliva v podjetju. Slovenski vprašalnik na koncu zajema še odnos do lastninskih reform in vračanja premoženja ter splošno oceno pogojev življenja ter izboljšanje v primerjavi s 5-6 let nazaj. Demografska vprašanja vključujejo spol, zakonski stan, izobrazbo, poklic, leto rojstva, velikost kraja in regijo.

Methodology


Collection date: 1991
Date of production: 1991
Country: Slovenija, Republike bivše SFR Jugoslavije (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija, Srbija, Vojvodina).
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

ozemlje bivše SFR Jugoslavije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci, starejši od 15 do 75 let, ki živijo na stalnem naslovu.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za družbeno blaginjo

Konzorcij družboslovnih inštitutov Jugoslavije

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: LOL91 - Družbena struktura in kvaliteta življenja, 1991 [datoteka podatkov], 1991

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • number of variables: 414
 • number of units: 1395

Title of Data file: LOL91 - Družbena struktura in kvaliteta življenja, 1991 [datoteka podatkov], 1991

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • number of variables: 376
 • number of units: 10641

Variable list

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0 50001 51395 50698 402.846

Valid range from 50001 to 51395

K

Value 22 Frequency
1 1395
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 1 to 1

OBC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0 1 68 33.968 19.074

Valid range from 1 to 68

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0 50001 51395 50698 402.846

Valid range from 50001 to 51395

K

Value 2413 Frequency
1 1395
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 1 to 1

OBC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0 1 68 33.968 19.074

Valid range from 1 to 68

OKOLIS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0 1 164 70.53 40.521

Valid range from 1 to 164

OSEBA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0 1 27 12.705 9.23

Valid range from 1 to 27

V003

Value 6409 Frequency
1 675
2 719
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 1 to 2

V004

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1 16 76 49.204 15.765

Valid range from 16 to 76

V005

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1392 3 0 18 10.475 5.302

Valid range from 0 to 18

V006

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1389 6 0 20 10.098 3.317

Valid range from 0 to 20

V007A

Value 10405 Frequency
0 3
1 38
2 476
3 383
4 226
5 99
6 22
7 50
8 10
9 26
10 9
11 13
12 6
13 29
14 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 14

V007B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1392 3 1 3 1.51 0.697

Valid range from 1 to 3

V008

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1391 4 1 5 2.018 0.946

Valid range from 1 to 5

V009

Value 13402 Frequency
1 69
2 230
3 328
4 468
5 168
6 86
7 37
8 7
9 1
10 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 1 to 10

V010

Value 14401 Frequency
0 4
1 1315
2 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V011

Value 15400 Frequency
1 1133
2 262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 1 to 2

V012

Value 16399 Frequency
1 1042
2 353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 1 to 2

V013

Value 17398 Frequency
1 1368
2 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 1 to 2

V014

Value 18397 Frequency
1 1345
2 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 1 to 2

V015

Value 19396 Frequency
1 1254
2 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 1 to 2

V016

Value 20395 Frequency
1 1286
2 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 1 to 2

V017

Value 21394 Frequency
1 569
2 826
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 1 to 2

V018

Value 22393 Frequency
1 472
2 923
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 1 to 2

V019

Value 23392 Frequency
1 1271
2 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 1 to 2

V020

Value 24391 Frequency
1 1351
2 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 1 to 2

V021

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1 0 26 10.882 5.041

Valid range from 0 to 26

V022

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1390 5 0 26 11.235 5.94

Valid range from 0 to 26

V023

Value 27388 Frequency
0 8
1 38
2 244
3 410
4 396
5 122
6 27
7 46
8 7
9 94
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1392 3

Valid range from 0 to 9

V024

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1390 5 0 19 14.276 2.678

Valid range from 0 to 19

V025

Value 29386 Frequency
0 3
1 63
2 284
3 664
4 170
5 131
6 20
7 12
8 1
9 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 9

V026

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1389 6 1 19 14.339 2.506

Valid range from 1 to 19

V027

Value 31384 Frequency
0 18
1 468
2 906
5 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 5

V028

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1385 10 0 26 10.838 7.37

Valid range from 0 to 26

V029

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1386 9 0 81 14.413 4.278

Valid range from 0 to 81

V030

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1386 9 0 5 1.244 0.865

Valid range from 0 to 5

V031

Value 35380 Frequency
0 139
1 426
2 281
3 198
4 108
5 80
6 48
7 48
8 29
9 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 9

V032

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1 0 3 1.676 0.737

Valid range from 0 to 3

V033

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1330 65 0 26 10.895 7.088

Valid range from 0 to 26

V034

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 76 0 9 3.703 1.885

Valid range from 0 to 9

V035

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 477 1 26 12.759 6.006

Valid range from 1 to 26

V036

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 475 0 9 3.055 2.582

Valid range from 0 to 9

V037

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 477 2 9 4.099 1.27

Valid range from 2 to 9

V038

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 485 1 2 1.169 0.375

Valid range from 1 to 2

V039A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 398 0 2 0.995 0.322

Valid range from 0 to 2

V039B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 398 0 2 0.965 0.32

Valid range from 0 to 2

V040

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 473 0 19 14.367 2.427

Valid range from 0 to 19

V041

Value 46369 Frequency
0 379
1 271
2 549
3 128
4 45
5 12
6 5
8 3
9 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 9

V042

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1 0 7 3.707 2.851

Valid range from 0 to 7

V043

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1 0 2 1.107 0.8

Valid range from 0 to 2

V044

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 376 0 25 6.753 6.97

Valid range from 0 to 25

V045

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 379 0 9 2.233 2.811

Valid range from 0 to 9

V046

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 379 0 20 7.31 5.989

Valid range from 0 to 20

V047

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 379 0 14 3.109 3.317

Valid range from 0 to 14

V048

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1373 22 0 4800 123.432 323.004

Valid range from 0 to 4800

V049

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1391 4 0 2 1.024 0.308

Valid range from 0 to 2

V050

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1391 4 0 2 0.988 0.261

Valid range from 0 to 2

V051

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1391 4 0 2 1.702 0.464

Valid range from 0 to 2

V052

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1392 3 0 12 4.486 2.974

Valid range from 0 to 12

V053

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1395

V054

Value 59356 Frequency
0 31
1 961
2 16
3 130
4 23
5 23
6 210
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 6

V055

Value 60355 Frequency
0 7
1 137
2 400
3 432
4 239
5 95
6 52
7 15
8 7
9 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 9

V056

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1384 11 9 300 74.202 35.804

Valid range from 9 to 300

V057

Value 62353 Frequency
0 10
1 680
2 231
3 59
4 92
5 165
6 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 6

V058

Value 63352 Frequency
0 1
1 31
2 1363
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V059

Value 64351 Frequency
0 2
1 4
2 1389
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V060

Value 65350 Frequency
0 5
1 221
2 1169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V061

Value 66349 Frequency
0 2
1 119
2 1274
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V062

Value 67348 Frequency
0 2
1 111
2 1282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V063

Value 68347 Frequency
0 3
1 436
2 956
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V064

Value 69346 Frequency
0 6
1 493
2 896
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V065

Value 70345 Frequency
0 6
1 1086
2 303
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V066

Value 71344 Frequency
1 899
2 160
3 2
4 334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 1 to 4

V067

Value 72343 Frequency
0 1
1 55
2 97
3 224
4 807
5 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 5

V068

Value 73342 Frequency
0 1
1 61
2 1333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V069

Value 74341 Frequency
0 2
1 63
2 1330
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V070

Value 75340 Frequency
0 1
1 43
2 1351
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V071

Value 76339 Frequency
0 3
1 183
2 1209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V072

Value 77338 Frequency
0 4
1 1174
2 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V073

Value 78337 Frequency
0 4
1 996
2 395
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V074

Value 79336 Frequency
0 20
1 1073
2 302
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V075

Value 80335 Frequency
0 1
1 250
2 1144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V076

Value 81334 Frequency
0 4
1 991
2 400
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V077

Value 82333 Frequency
0 5
1 1256
2 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V078

Value 83332 Frequency
0 4
1 1241
2 150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V079

Value 84331 Frequency
0 4
1 984
2 407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V080

Value 85330 Frequency
0 16
1 324
2 253
3 540
4 235
5 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 5

V081

Value 86329 Frequency
0 10
1 1238
2 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V082

Value 87328 Frequency
0 44
1 239
2 722
3 287
4 81
5 20
6 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 6

V083

Value 88327 Frequency
0 302
1 282
2 634
3 133
4 36
5 7
6 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 6

V084

Value 89326 Frequency
0 1193
1 177
2 20
3 4
4 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 4

V085

Value 90325 Frequency
0 2
1 1172
2 142
3 26
4 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 4

V086

Value 91324 Frequency
0 3
1 1331
2 47
3 6
4 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 4

V087

Value 92323 Frequency
0 2
1 1306
2 63
3 11
4 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 4

V088

Value 93322 Frequency
0 3
1 1252
2 79
3 26
4 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 4

V089

Value 94321 Frequency
0 4
1 885
2 506
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V090A

Value 95320 Frequency
0 914
1 179
2 302
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V090B

Value 96319 Frequency
0 920
1 121
2 354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V091

Value 97318 Frequency
0 27
1 1001
2 367
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V092

Value 98317 Frequency
1 413
2 981
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 1 to 2

V093

Value 99316 Frequency
1 441
2 953
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 1 to 2

V094

Value 100315 Frequency
1 686
2 708
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 1 to 2

V095A

Value 101314 Frequency
1 562
2 832
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 1 to 2

V095B

Value 102313 Frequency
0 1
1 441
2 952
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 2

V096

Value 103312 Frequency
0 2
1 665
2 727
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 2

V097

Value 104311 Frequency
0 1
1 459
2 934
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 2

V098

Value 105310 Frequency
0 1
1 187
2 1206
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 2

V099

Value 106309 Frequency
0 1
1 327
2 1066
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 2

V100

Value 107308 Frequency
0 1
1 365
2 1028
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 2

V101

Value 108307 Frequency
0 1
1 520
2 873
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 2

V102

Value 109306 Frequency
0 1
1 506
2 887
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 2

V103

Value 110305 Frequency
0 1
1 323
2 1070
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 2

V104

Value 111304 Frequency
0 1
1 384
2 1009
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 2

V105

Value 112303 Frequency
0 2
1 799
2 593
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 2

V106

Value 113302 Frequency
0 3
1 730
2 661
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 2

V107

Value 114301 Frequency
1 47
2 439
3 714
4 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 1 to 4

V108

Value 115300 Frequency
0 1
1 110
2 806
3 433
4 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 4

V109

Value 116299 Frequency
0 1
1 819
2 370
3 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 3

V110

Value 117298 Frequency
0 924
1 123
2 73
3 105
4 5
5 11
6 7
7 3
8 85
9 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 9

V111

Value 118297 Frequency
0 947
1 373
2 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V112

Value 119296 Frequency
0 950
1 365
2 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V113

Value 120295 Frequency
0 952
1 413
2 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V114

Value 121294 Frequency
0 943
1 317
2 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V115

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1387 8 0 26 12.982 7.433

Valid range from 0 to 26

V117

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1387 8 0 9 2.26 2.538

Valid range from 0 to 9

V118

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1300 95 0 25 10.228 4.386

Valid range from 0 to 25

V119

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1300 95 0 9 3.712 1.536

Valid range from 0 to 9

V120

Value 126289 Frequency
0 140
1 1110
2 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V121A

Value 127288 Frequency
0 122
1 1211
2 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 0 to 2

V121B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1364 31 0 2 1.114 0.329

Valid range from 0 to 2

V121C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1364 31 0 2 0.19 0.435

Valid range from 0 to 2

V122A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1364 31 0 2 1.004 0.178

Valid range from 0 to 2

V122B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1364 31 0 2 0.0543 0.23

Valid range from 0 to 2

V122C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1364 31 0 2 1.021 0.192

Valid range from 0 to 2

V122D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1364 31 0 2 0.0594 0.251

Valid range from 0 to 2

V123

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1390 5 1 19 14.401 2.36

Valid range from 1 to 19

V124

Value 135280 Frequency
1 814
2 199
3 178
4 23
5 78
6 101
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1393 2

Valid range from 1 to 6

V125

Value 136279 Frequency
1 55
2 7
3 50
4 5
5 1239
6 14
7 1
8 4
9 18
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1393 2

Valid range from 1 to 9

V126

Value 137278 Frequency
1 493
2 221
3 356
4 23
5 94
6 207
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 1 to 6

V127

Value 138277 Frequency
5 1393
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1393 2

Valid range from 5 to 5

V128

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1391 4 0 99 79.234 16.565

Valid range from 0 to 99

V129

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1391 4 0 9 4.067 3.482

Valid range from 0 to 9

V130

Value 141274 Frequency
0 1018
1 54
2 78
3 133
4 17
5 45
6 48
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1393 2

Valid range from 0 to 6

V131

Value 142273 Frequency
0 1003
1 9
2 13
3 367
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1392 3

Valid range from 0 to 3

V132

Value 143272 Frequency
0 1
1 16
2 244
3 890
4 162
5 75
6 5
8 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 8

V133

Value 144271 Frequency
0 5
1 296
2 679
3 406
4 7
5 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 5

V134

Value 145270 Frequency
1 19
2 72
3 529
4 398
5 376
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 1 to 5

V135

Value 146269 Frequency
0 7
1 110
2 97
3 212
4 144
5 824
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 5

V136

Value 147268 Frequency
0 7
1 24
2 39
3 231
4 303
5 790
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 5

V137

Value 148267 Frequency
0 6
1 44
2 71
3 210
4 258
5 805
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 5

V138

Value 149266 Frequency
0 2
1 87
2 378
3 616
4 290
5 21
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 5

V139

Value 150265 Frequency
0 147
1 740
2 507
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 2

V140

Value 151264 Frequency
0 27
1 738
2 629
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 2

V141

Value 152263 Frequency
0 31
1 887
2 476
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 2

V142

Value 153262 Frequency
0 27
1 611
2 756
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 2

V143

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1390 5 1 3 1.801 0.905

Valid range from 1 to 3

V144

Value 155260 Frequency
0 932
1 139
2 323
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 0 to 2

V145

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 936 1 60 16.264 11.675

Valid range from 1 to 60

V146

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1379 16 1 2 1.615 0.487

Valid range from 1 to 2

V147

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 495 1 2 1.191 0.393

Valid range from 1 to 2

V148

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 510 1 2 1.128 0.334

Valid range from 1 to 2

V149

Value 160255 Frequency
1 209
2 1183
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1392 3

Valid range from 1 to 2

V150

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1392 3 1 2 1.693 0.461

Valid range from 1 to 2

V151

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1392 3 1 2 1.774 0.419

Valid range from 1 to 2

V152

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1392 3 1 2 1.401 0.49

Valid range from 1 to 2

V153

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1390 5 1 2 1.373 0.484

Valid range from 1 to 2

V154

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1389 6 1 2 1.294 0.456

Valid range from 1 to 2

V155

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1391 4 1 2 1.418 0.493

Valid range from 1 to 2

V156

Value 167248 Frequency
1 1206
2 184
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1390 5

Valid range from 1 to 2

V157

Value 168247 Frequency
1 1052
2 338
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1390 5

Valid range from 1 to 2

V158

Value 169246 Frequency
1 1313
2 78
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1391 4

Valid range from 1 to 2

V159

Value 170245 Frequency
1 1319
2 71
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1390 5

Valid range from 1 to 2

V160

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1356 39 1 2 1.11 0.313

Valid range from 1 to 2

V161

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1392 3 1 3 1.583 0.678

Valid range from 1 to 3

V162

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1392 3 1 3 1.774 0.816

Valid range from 1 to 3

V163

Value 174241 Frequency
1 937
2 251
3 207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 1 to 3

V164

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1393 2 1 3 1.532 0.675

Valid range from 1 to 3

V165

Value 176239 Frequency
1 1030
2 240
3 122
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1392 3

Valid range from 1 to 3

V166

Value 177238 Frequency
1 925
2 355
3 114
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 1

Valid range from 1 to 3

V167

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1390 5 1 3 1.122 0.384

Valid range from 1 to 3

V168

Value 179236 Frequency
1 39
2 131
3 456
4 653
5 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 0

Valid range from 1 to 5

V169

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1329 66 1 2 1.746 0.436

Valid range from 1 to 2

V170

Value 181234 Frequency
1 716
2 676
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1392 3

Valid range from 1 to 2

V171

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1390 5 1 2 1.615 0.487

Valid range from 1 to 2

V172

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1390 5 1 2 1.396 0.489

Valid range from 1 to 2

V173

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1389 6 1 2 1.572 0.495

Valid range from 1 to 2

V174

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
721 674 1 2 1.627 0.484

Valid range from 1 to 2

V175

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
720 675 1 2 1.536 0.499

Valid range from 1 to 2

V176

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 604 0 2 1.188 0.462

Valid range from 0 to 2

V177

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 603 0 6 0.408 0.962

Valid range from 0 to 6

V178

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 604 0 2 1.857 0.385

Valid range from 0 to 2

V179

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 606 0 4 3.123 1.116

Valid range from 0 to 4

V180

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 606 0 4 2.665 0.953

Valid range from 0 to 4

V181

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 607 0 5 2.977 1.117

Valid range from 0 to 5

V182

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 607 0 2 1.174 0.396

Valid range from 0 to 2

V183

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 607 0 2 1.6 0.498

Valid range from 0 to 2

V184

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 607 0 2 1.193 0.411

Valid range from 0 to 2

V185

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 610 0 2 1.698 0.468

Valid range from 0 to 2

V186

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 610 0 2 1.808 0.407

Valid range from 0 to 2

V187

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 611 0 4 2.861 1.009

Valid range from 0 to 4

V188

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 611 0 4 2.69 1.173

Valid range from 0 to 4

V189

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 611 0 4 2.832 1.204

Valid range from 0 to 4

V190

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 609 0 2 1.616 0.497

Valid range from 0 to 2

V191

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 608 0 2 1.41 0.507

Valid range from 0 to 2

V192

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 613 0 9 7.873 2.308

Valid range from 0 to 9

V193

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 609 0 3 1.837 0.842

Valid range from 0 to 3

V194

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1385 10 0 2 0.961 0.912

Valid range from 0 to 2

V195

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1362 33 0 18 7.537 5.648

Valid range from 0 to 18

V196

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1386 9 0 5 3.649 0.785

Valid range from 0 to 5

V197

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1386 9 0 5 3.563 0.796

Valid range from 0 to 5

V198

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1386 9 0 5 4.009 0.792

Valid range from 0 to 5

V199

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1386 9 0 5 3.57 0.85

Valid range from 0 to 5

V200

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1386 9 0 5 3.488 0.917

Valid range from 0 to 5

V201

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1386 9 0 5 3.405 0.999

Valid range from 0 to 5

V202

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1386 9 0 5 2.697 0.804

Valid range from 0 to 5

V203

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1386 9 0 5 2.706 0.767

Valid range from 0 to 5

V204

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1386 9 0 5 2.7 0.888

Valid range from 0 to 5

V205

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1386 9 0 5 2.735 0.892

Valid range from 0 to 5

V206

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1385 10 0 5 2.736 1.048

Valid range from 0 to 5

V207

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1385 10 0 5 2.914 0.989

Valid range from 0 to 5

V208

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1385 10 0 5 2.57 0.79

Valid range from 0 to 5

V209

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1385 10 0 5 2.135 0.946

Valid range from 0 to 5

V210

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1385 10 0 5 2.894 1.138

Valid range from 0 to 5

V211

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1385 10 0 5 3.512 0.989

Valid range from 0 to 5

V212

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1385 10 0 5 3.532 0.836

Valid range from 0 to 5

V213

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1385 10 0 5 3.886