Kvaliteta življenja v Sloveniji 1994: Retrospektivna študija 1974-1994

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: LOL94
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_LOL94_V1
Glavni avtor(ji):
 • Svetlik, Ivan
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Novak, Mojca
 • Brešar, Alenka
 • Černič Istenič, Majda
 • Černigoj-Sadar, Nevenka
 • Gnidovec, Meta
 • Ivančič, Angela
 • Mandič, Srna
 • Možina, Ester
 • Trbanc, Martina
 • Verlič-Dekleva, Barbara
Izdelal datoteko podatkov:
CDB - Center za družbeno blaginjo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1994)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
 • LOL/Kvaliteta življenja

  Raziskava je namenjena ugotavljanju stanja in ocenjevanju kvalitete življenje v Sloveniji. Prvi val raziskave LOL84 je zajel samo Slovenijo, drugi LOL87 in tretji LOL91 vsebuje podatke za celoto tedanje Jugoslavije, serijo pa zaključuje LOL94. Zasnova raziskave izhaja iz podobnih raziskav poročil o stanju v družbi, narejenih v tujini, ki pomagajo oblikovati izhodišča socialne politike in izboljšanja blaginje prebivalstva. Del vprašanj je povzet po vprašalniku "The Level of Living Survey", Swedish Institute for Social Research, veliko vprašanj je ponovljenih ali prirejenih iz raziskav prejšnjih let. Zajeti so demografski podatki o očetu in materi respondenta, kot je poklic, narodnost in izobrazba, primerni za analizo socialnega izvora, družbene stratifikacije in mobilnosti, podatki o selitvah. Opisana je opremljenost stanovanja in stanovanjski standard, lastništvo in karakteristike pogojev bivanja, ter ocenjeno zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami.

Vsebina raziskave

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
ZDRAVJE IN DOSTOP DO ZDRAVSTVENIH STORITEV
ZAPOSLENOST IN DELOVNI POGOJI
EKONOMSKI VIRI IN NJIHOVA PORAZDELITEV
ZNANJE IN IZOBRAŽEVALNE MOŽNOSTI
DRUŽINA IN SOCIALNE MREŽE
STANOVANJE IN STANOVANJSKI STATUS
BIVALNO OKOLJE
VARNOST ŽIVLJENJA IN LASTNINE
IZRABA ČASA IN PROSTI ČAS
POLITIČNA PARTICIPACIJA


Povzetek:

Novost zadnje izvedbe raziskave je v pristopu k analizi življenskih potekov, kot je selitvena zgodovina, poklicna zgodovina, spreminjanje stanovanjskih razmer ipd. Poleg tega so podani uveljavljeni indikatorji kvalitete življenja na področjih dela in zaposlovanja, stanovanja in bivalnega okolja, zdravja, znanja in izobraževalnih možnosti, otroškega in socialnega varstva, porabe prostega časa. Opisana je trenutna opremljenost stanovanja in stanovanjski standard, lastništvo in karakteristike pogojev bivanja, ter ocenjeno zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami. Popisano je premoženjsko stanje gospodinjstva. Del o bivalnem okolju obsega popis dostopnih storitev in ustanov v neposredni bližini. Zajeta je sestava gospodinjstva, problemi in vzgoja otrok. Podrobna so vprašanja o zdravstvenem počutju, težavah, boleznih, zdravstvenih navadah, zdravljenju, o kajenju in pitju alkoholnih pijač in o prehrani. Poleg so vprašanja o zaposlitvi, delovnih pogojih, zaslužku, odnosu do nadrejenih, razporeditvi delovnega časa. Prosti čas zajema preživljanje dopusta, počitnic, popis prostočasnih aktivnosti in zadovoljstvo ter ovire pri preživljanju prostega časa, aktivnost v društvih. Respondenti poročajo, če so bili žrtev kraje ali nasilja. Vprašalnik se zaključi s splošno oceno pogojev življenja ter občutkom brezizhodnosti. Demografska vprašanja vključujejo spol, zakonski stan, izobrazbo, lastni poklic in poklic matere in očeta, leto rojstva, velikost kraja in regijo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 7. april 1994 - 30. september 1994
Čas izdelave: 1994-11-21
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za družbeno blaginjo

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Oblikovane so uteži, opisane v: Vehovar, Vasja. "Anketa o kvaliteti življenja 1994 - raking". Interno poročilo.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: LOL94 - Kvaliteta življenja v Sloveniji 1994 : Retrospektivna študija 1974-1994 [datoteka podatkov], 1994

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 2166
 • število enot: 1805

Spremenljivke

X2 Tip vprašalnika

Vrednost 13 Frekvenca
1 1805
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1805 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

X3 Ura začetka intervjuja

Vrednost 22 Frekvenca
6 1
7 11
8 62
9 119
10 168
11 142
12 105
13 110
14 131
15 189
16 242
17 211
18 158
19 92
20 53
21 7
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1801 4

Vrednosti spremenljivk od 6 do 21

X4 Minuta začetka intervjuja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1800 5 0 59 21.252 17.537

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

X2 Tip vprašalnika

Vrednost 12166 Frekvenca
1 1805
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1805 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

X3 Ura začetka intervjuja

Vrednost 22165 Frekvenca
6 1
7 11
8 62
9 119
10 168
11 142
12 105
13 110
14 131
15 189
16 242
17 211
18 158
19 92
20 53
21 7
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1801 4

Vrednosti spremenljivk od 6 do 21

X4 Minuta začetka intervjuja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1800 5 0 59 21.252 17.537

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

X5 Anketni okoliš

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1805 0 1 140 71.086 40.522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 140

X6 Zap. št. osebe

Vrednost 52162 Frekvenca
1 106
2 101
3 106
4 99
5 105
6 99
7 96
8 104
9 92
10 103
11 111
12 99
13 90
14 105
15 97
16 98
17 97
18 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1805 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

X7 Občina

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1805 0 1 60 29.719 15.978

Vrednosti spremenljivk od 1 do 60

X8 Kraj

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1805 0 1 1403 716.06 408.11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1403

X9 Sodelovanje

Vrednost 82159 Frekvenca
1 Bo sodeloval 1805
2 Ne bo sodeloval 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1805 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

X10 Razlog nesodelovanja

Vrednost 92158 Frekvenca
1 Prezasedenost 0
2 Slabe izkusnje 0
3 Nacelno odklanjanje 0
4 Drugi razlogi 0
5 Daljsa odsotnost 0
6 Krajsa odsotnost 0
7 Preselil 0
8 Umrl 0
9 Nezmoznost sodelovanja 0
10 Kaj drugega 0
Sysmiss 1805
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1805

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

X11 Uporabnost vprašalnika

Vrednost 102157 Frekvenca
1 Uporaben 1805
2 Neup.-resp. 0
3 Neup.-ank. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1805 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A1A Rojstni datum-dan

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1803 2 1 99 15.746 9.215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

A1B Rojstni datum-mesec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1802 3 1 99 6.356 4.62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

A1C Rojstni datum-leto

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1804 1 0 76 48.411 17.482

Vrednosti spremenljivk od 0 do 76

A2 Spol

Vrednost 142153 Frekvenca
1 Moski 875
2 Zenska 928
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1803 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A3 Kraj bivanja do 15. leta

Vrednost 152152 Frekvenca
1 Vas 1252
2 Obc. sredisce 301
3 Reg. sredisce 51
4 Rep. sredisce 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1805 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A4 Leto rojstva matere

Vrednost 162151 Frekvenca
1860 1
1864 1
1869 1
1870 3
1872 2
1873 3
1874 1
1875 4
1876 2
1877 2
1878 5
1879 2
1880 3
1881 3
1882 11
1883 3
1884 3
1885 13
1886 11
1887 10
1888 17
1889 15
1890 11
1891 5
1892 17
1893 9
1894 14
1895 14
1896 16
1897 15
1898 19
1899 15
1900 27
1901 22
1902 23
1903 29
1904 24
1905 27
1906 30
1907 26
1908 32
1909 34
1910 24
1911 36
1912 23
1913 24
1914 24
1915 24
1916 15
1917 12
1918 15
1919 18
1920 26
1921 20
1922 51
1923 28
1924 28
1925 23
1926 34
1927 21
1928 37
1929 27
1930 25
1931 33
1932 38
1933 42
1934 33
1935 28
1936 47
1937 21
1938 27
1939 37
1940 28
1941 14
1942 33
1943 25
1944 18
1945 14
1946 17
1947 20
1948 32
1949 21
1950 24
1951 18
1952 14
1953 17
1954 14
1955 8
1956 3
1958 3
1965 1
9997 Neznana 2
9998 Ne ve 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1805 0

Vrednosti spremenljivk od 1860 do 9998

A5 Ali mati še živi?

Vrednost 172150 Frekvenca
1 Da 1014
2 Ne 789
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1803 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A6 Katerega leta je umrla?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 1023 4 99 73.171 17.211

Vrednosti spremenljivk od 4 do 99

A7 Mati do vašega 15 leta

Vrednost 192148 Frekvenca
1 Nikoli 960
2 Obdobja 217
3 Ves cas 612
7 Ni zivel z materjo 8
9 Ne ve 4
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1801 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A8 Stopnja izobrazba matere

Vrednost 202147 Frekvenca
1 Manj od OS 680
2 OS 713
3 Eno/dvoletna SS 55
4 Dvo/triletna SS 136
5 Stiri/petletna SS 134
6 Visja sola 33
7 Visoka sola 11
8 Mag., Dr. 4
9 Ne ve 31
99 3
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1800 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

A9 Narodnost matere

Vrednost 212146 Frekvenca
1 Albanska 2
2 Crnogorska 2
3 Hrvaska 81
4 Italijanska 4
5 Madzarska 4
6 Makedonska 7
7 Muslimanska 30
8 Srbska 52
9 Slovenska 1606
10 Jugoslovanska 4
11 Druge narodnosti 7
98 Neznano, ne ve 2
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1801 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

A10 Leto rojstva očeta

Vrednost 222145 Frekvenca
1863 1
1864 4
1865 4
1867 3
1869 3
1870 4
1871 2
1872 5
1873 4
1875 5
1876 7
1877 1
1878 6
1879 3
1880 6
1881 9
1882 7
1883 11
1884 8
1885 14
1886 11
1887 17
1888 12
1889 13
1890 10
1891 6
1892 16
1893 20
1894 14
1895 10
1896 16
1897 19
1898 34
1899 15
1900 32
1901 28
1902 23
1903 35
1904 27
1905 29
1906 33
1907 23
1908 28
1909 32
1910 36
1911 26
1912 26
1913 24
1914 28
1915 16
1916 9
1917 4
1918 22
1919 22
1920 19
1921 29
1922 28
1923 14
1924 29
1925 23
1926 25
1927 33
1928 39
1929 33
1930 42
1931 33
1932 35
1933 25
1934 28
1935 21
1936 35
1937 24
1938 35
1939 32
1940 23
1941 23
1942 29
1943 22
1944 20
1945 25
1946 18
1947 13
1948 18
1949 11
1950 17
1951 9
1952 5
1953 6
1954 2
1955 1
1956 1
9997 Neznana 27
9998 Ne ve 127
9999 1
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1803 2

Vrednosti spremenljivk od 1863 do 9999

A11 Ali oče še zivi?

Vrednost 232144 Frekvenca
1 Da 735
2 Ne 1038
9 4
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1777 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A12 Katerega leta je umrl?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1031 774 14 99 70.009 18.12

Vrednosti spremenljivk od 14 do 99

A13 Stopnja izobrazbe očeta

Vrednost 252142 Frekvenca
1 Manj od OS 525
2 OS 445
3 Eno/dvoletna SS 153
4 Dvo/triletna SS 335
5 Stiri/petletna SS 167
6 Visja sola 55
7 Visoka sola 48
8 Mag., Dr. 2
9 Ne ve 41
99 3
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1774 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

A14 ISCO koda za očeta

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1761 44 11 9999 705.983 578.262

Vrednosti spremenljivk od 11 do 9999

A15 Narodnost očeta

Vrednost 272140 Frekvenca
1 Albanska 2
2 Crnogorska 2
3 Hrvaska 97
4 Italijanska 4
5 Madzarska 4
6 Makedonska 7
7 Muslimanska 31
8 Srbska 63
9 Slovenska 1542
10 Jugoslovanska 4
11 Druge narodnosti 14
98 Neznano, ne ve 3
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1773 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

A16 Pogovorni jezik v otroštvu

Vrednost 282139 Frekvenca
1 Slovenski 1627
2 Srbski 56
3 Hrvaski 73
4 Makedonski 6
5 Albanski 6
6 Italijanski 3
7 Madzarski 7
8 Drugi 27
9 Vec kot en jezik 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1805 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A17 Ali imate brate ali sestre?

Vrednost 292138 Frekvenca
1 Ne 119
2 Da 1685
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1804 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A18 Število bratov in sester

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1684 121 1 20 3.308 2.766

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

B1 Zivite v istem kraju

Vrednost 312136 Frekvenca
1 Ne 1453
2 Da 352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1805 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B2 Kako velik je ta kraj?

Vrednost 322135 Frekvenca
1 manj kot 500 preb. 154
2 500 - 2000 preb. 81
3 2000 - 10000 preb. 45
4 10000 - 50000 preb. 31
5 nad 50000 preb. 40
Sysmiss 1454
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
351 1454

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B3 Tip krajevne skupnosti

Vrednost 332134 Frekvenca
1 mestna 88
2 primestna 45
3 vaska 219
Sysmiss 1453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
352 1453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B4 Pomen kraja v regiji

Vrednost 342133 Frekvenca
1 Vas 255
2 Obc. sredisce 44
3 Reg. sredisce 13
4 Rep. sredisce 40
Sysmiss 1453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
352 1453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B5 Koliko oseb ob rojstvu

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
350 1455 2 14 5.209 2.027

Vrednosti spremenljivk od 2 do 14

B6 Koliko oseb sedaj

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
352 1453 1 10 4 1.679

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

B7 Ali je stanovanje vlazno?

Vrednost 372130 Frekvenca
1 Ne 279
2 Da 73
Sysmiss 1453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
352 1453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B8 Prezidovali v stanovanju

Vrednost 382129 Frekvenca
1 Ne 195
2 Da 157
Sysmiss 1453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
352 1453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B9 Sobe na začetku bivanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
157 1648 1 9 2.962 1.436

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B10 Uporabna površina-prej

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
156 1649 10 999 89.878 133.689

Vrednosti spremenljivk od 10 do 999

B11 Stranišče na izpiranje-prej

Vrednost 412126 Frekvenca
1 Ne 100
2 Da 57
Sysmiss 1648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
157 1648

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B12 Kopalnica-prej

Vrednost 422125 Frekvenca
1 Ne 106
2 Da 51
Sysmiss 1648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
157 1648

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B13 Število sob sedaj

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
351 1454 1 9 3.943 1.837

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B14 Uporabna površina-sedaj

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
349 1456 10 999 104.49 117.805

Vrednosti spremenljivk od 10 do 999

B15 Stranišče na izpiranje-sedaj

Vrednost 452122 Frekvenca
1 Ne 55
2 Da 297
Sysmiss 1453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
352 1453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B16 Kopalnica-sedaj

Vrednost 462121 Frekvenca
1 Ne 52
2 Da 300
Sysmiss 1453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
352 1453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B17 Število različnih krajev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1449 356 1 99 2.896 2.968

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

B18 Rojen v Sloveniji

Vrednost 482119 Frekvenca
1 Da 1237
2 Ne 197
9 1
Sysmiss 370
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1435 370

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B19A Leto prihoda v Slovenijo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1609 14 99 66.474 15.987

Vrednosti spremenljivk od 14 do 99

B19B V kateri kraj ste prišli

Vrednost 502117 Frekvenca
99999999999999999999999999999999999 1
`alec 1
ba~a pri podbrdu 1
borovnica 1
bovec 1
bre`ice 3
brezje pri vel.dol. 1
celje 5
cerknica 2
dankovci 1
deskle 1
doboj,bih 1
dobrova 1
dom`ale 1
duh na ostrem vrhu 1
dvorjane 1
fu`ina 1
grosuplje 2
hrastje 1
hrastnik 2
hum, slovenija 1
ilirska bistrica 1
izola 6
jel{ane 1
jesenice 6
jurklo{ter 1
kamnik 1
kanal 1
ka{tel 1
kojsko-priklju~eno sloveniji 1
koper 6
koprivnik 1
ko~evje 2
kranj 6
kropa 1
kum 1
labin/hrva{ka 1
labor 1
lendava 2
lipica 1
litija 1
ljubljana 46
ljutomer 2
logatec 1
maribor 12
mlaka 1
nova gorica 4
novinci 1
novo mesto 5
oto~ec 1
pivka 1
pi{ece (bre`ice) 1
podplat pri restinju 1
polskava 1
pomjan 2
portoro` 1
postojna 2
ptuj 1
pu{enci 1
radovljica 1
raka pri kr{kem 1
ravne na koro{kem 1
razkri`je 1
ribnica 2
roga{ka slatina 4
sava pri litiji 1
se`ana 1
seno`e~e 1
sevnica 1
slovenska bistrica 2
slovenske konjice 1
sp. bitnje 1
strunjan 1
su`id pri kobaridu 1
tacen 1
tolmin 4
velenje 5
vrbno pri ilirski bistrici 1
vrhnika 1
zagorje 2
{empeter 1
{kofja loka 2
{marje pri jel{ah 1
{o{tanj 1
~rnomelj 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196

B20A01 01. kraj/drzava

Vrednost 512116 Frekvenca
0983 1
BASEL,{vica 1
Ljubljana 1
`aga 5
`alec 5
`elezniki 9
`eljne 1
`epovci 1
`etale 1
`iganja vas 2
`iri 1
adle{i~i 1
ajdov{~ina 4
andrenci 1
ankaran 1
apa~e 3
arja vas 4
arlow 1
avstrija 2
banja luka BiH 1
banja luka, bih 1
banja luka/bih 1
banjaluka,bih 1
banovci 1
barislovci 1
basel 1
beltinci 1
beograd srbija 1
berlin, nem~ija 1
besnica pri kranju 1
bezena 1
bijelina BiH 1
bijeljina/bih 1
bistrica 3
bistrica ob dravi 2
bjelina 1
blatna brezovica 2
blatno 1
bled 1
boben 1
bobovo pri ponikvi 1
bohinj 1
boltija 3
borovnica 5
bos.gradi{ka/bih 1
bosanska krupa/bih 1
bovec 3
bo~na 4
bratislavci 3
bravnice, bih 1
brdo 34 1
bre`ice 4
bre`ice bukov{ek 1
breg 1
breg pri litiji 1
breg pri polzeli 3
breginj 3
breginju 1
brestanica 1
brestje 1
brezje 2
brezno 2
brezovica 4
bru{nik 1
br~ko 1
br~ko/bih 2
bugojno 1
bukovica 1
bu~ 1
bu~ka 1
cazin/bih 1
celje 31
cerklje 6
cerknica 11
cerkno 1
cerkvenjak 1
cerovec 3
cetine, hrvatska 1
cirkovce 1
dankovci 2
delnice, hrva{ka 1
deskle 1
doboj, bih 1
dobovec 2
dobrati}i bih 1
dobri dub, srbija 1
dobrina 2
dobrini 1
dobrova 2
dol - suha 1
dol - suma 24 1
dol jezero pri cerkn 1
dol pri borovnici 4
dol pri hrastniku 1
dol pri litiji 1
dol suha 1
dol.vas pri cerknici 1
dolenci 3
dolenja nem{ka vas 1
dolenja vas 6
dolga vas 4
dom`ale 10
dona~ka gora 2
donja mari~ka/bih 1
donji lokanj BiH 1
dornava 1
dra`evac srbija 1
dragomelj 1
dragoslavec 1
drakovci 1
dramlje 1
dravograd 1
dre~ji vrh 1
dru`mirje 1
drulovka kranj 1
drvanja benedikt 1
duplica 2
duplje 1
duplje pri vipavi 1
fojana 1
frajhajem 1
freinsing/nem~ija 1
fu`ine nadajdov{~ino 1
gabajeva greda 1
gabernik 2
gabrovica 1
gabrovica pri komnu 1
gabrovica pri litiji 1
galjevica 1
galu{ak 5
gameljne 1
glinje 1
globoko 4
godi~ 3
goli{~e 2
goli{~e` 1
golnik 1
gomilsko 1
gorenja vas 2
gorenjci 1
gorenje mokro polje 1
gori~ane/medvode 1
gorjansko 1
gornja prekopa 4
gornja radgona 1
gornja vas 1
gornje mokro polje 2
gostovi}/bih 1
gradenc 2
gradi{~e 1
grajena 4
gri`e 1
gri~ pri klev`u 1
grosuplje 5
hajdina 2
hajdod{e 1
hajdo{e 1
hercegnovi,~rna gora 1
hercegov~ak 1
hlapi~ina hrva{ka 1
homec - brdo 2
hotema`e 1
hotinja vas 1
ho~e 1
hrastje kranj 1
hrastnik 9
hrpelje 3
hru{ica 2
hrva{ka 1
hudi kot 3
hum 2
idrija 4
ihan 1
ihova 1
il. bistrica 6
ilova gora 1
ilova/bih 1
ingolstadt, nem~ija 1
izola 11
jablance 3
jan`eva gora 4
jane`ovski vrh 2
jeli~ni vrh 1
jel{ane 1
jesenice 11
jezero 1
jurij ob pesnici 1
jurovski dol 1
kacevac 1
kamna gorica 4
kamnica 2
kamnik 1
kanal 2
kapele 1
kidri~evo 1
kisovec 1
klinja vas 1
kne`ak 2
kojsko 2
kokra 1
komenda 1
koper 19
koro{ka bela 1
koseze 1
kosovo,vu~itelj 1
kostanjek 4
kotlje 4
kotor varo{, bih 1
kova~a vas 1
kozina 1
kozjak nad pesnico 1
ko{, kosovo srbija 1
ko~evje 12
kranj 13
kranj drulovka 1
kranj primskovo 2
kranj ~ir~e 1
kri`ovec 1
krmine 1
krnice 1
kropa 4
ku{pinci 1
labor 1
lahov graben 1
latkova vas 1
lauterauch avstrija 1
lavtarskivrh 1
lazec 1
la{ko 2
lehen 3
lenart 1
lendava 4
lesce 2
leskovec 1
letence 1
leutkirch, nem~ija 1
limbu{ 1
lipa 2
lipovci 1
litija 3
ljubija 1
ljubljana 172
ljubljana vi`marje 1
ljubljana vrhovci 1
ljubljana {i{ka 1
ljubljana-sto`ice 1
ljubljana-vi`marje 1
ljutomer 9
lo`nica pri `alcu 3
log 1
logatec 12
loka 1
loka pri {entjerneju 1
loke 1
loke v tuhinju 1
lokovica 1
lokve, brestanica 1
lopata 1
lovrenc 1
lovrenc na pohorju 1
lo{ki potok 1
lo~e 1
ludwigburg,nem~ija 1
lukavac 1
lukavac, bih 1
lukavica,bih 1
lukovec pri bo{tjanu 1
makedonija 1
makole 1
male lo~e 1
male~nik 1
mali kamen 1
maribor 81
marijina vas 2
marno 1
marol~e 1
martinjak 1
matke 1
me`ica 5
medvedje brdo 1
medvode 1
mekinje 3
menge{ 2
metle~e 1
mihovce 1
miklav` 1
mlaka 2
mle{~evo 1
moers, nem~ija 1
mokronog 1
moste pri ljubljani 1
mostje 1
motovilci 1
muenchen 1
muenchen, nem~ija 1
muretinci 2
murska sobota 6
na logu 3
naklo 3
nazarje 2
negonje 1
nem{ka vas 1
nem~ija 3
nem~ija,augsburg 2
nova gorica 9
nova vas 1
novake 2
nove jar{e ljubljana 1
novi sad srbija 1
novinci 2
novo mesto 14
novo mesto - k roku 1
novo mesto-gotna vas 3
novo mesto-m. jarca 1
novo selo/hrva{ka 1
novo selo/srbija 1
nuskova 1
oko{ka gora 1
onek 1
orehek 3
orehova vas 1
ore{je nad sevnico 4
orla vas 2
osek 1
oto~e 1
oto~ec 4
pame~e 1
pan~evo SRBIJA 1
pereloge 1
perovo 1
pesje 1
pesnica 3
piran 7
pirni~e pri lj. 1
pivka 4
planina 4
planina nad horjulom 1
pleterje 4
pobre`je 1
podbrdo 1
podgorje 4
podlehnik 1
podmelec 1
podnanos 2
podpe~ 1
podtabor 1
poklek nad blanco 2
polhov gradec 2
poljane 1
polskava 1
pomjan 1
ponikve 1
pore~ 1
portoro` 1
postojna 1
po~e 1
praprotno 3
prapro~e 1
preba~evo 1
predmeja 5
predor 1
predoslje 2
prekorje 1
preman~an 5
prepolje 2
pretre` 3
prevalje 3
prva~ina 4
ptuj 10
pu{enci 3
radegunda 1
radenci 4
rade~e 1
radomlje 1
radovljica 3
radvanje 1
rakitna 2
raki~an 2
ravne na koro{kem 11
ravne na korp{kem 1
ravne pri zdolah 1
ra~e 4
rde~i kal 2
reichenbach nem~ija 1
reka 1
ren~e 2
rete~e 5
ribnica 5
rigonce 2
rimske toplice 1
rizvanovi}i/bih 1
ro`na dolina 2
robanov kot 2
roga{evci 1
roga{ka slatina 8
ro{pan 1
ru{e 2
sajevec 2
sanski most, bih 1
sarajevo 1
sarajevo BiH 1
sarajevo, BIH 1
savlje 1
se`ana 8
seenovo 1
selca 1
sele 3
selnica ob muri 1
selo 2
semeljci Hrva{ka 1
semi~ 5
sene{ci 2
senica/medvode 1
seno`e~e 1
senovo 6
sevnica 4
se~ovlje 1
siminhan BiH 1
site` 1
skobra 1
skorno 1
sl.konjice 7
slapnica 1
slatina 2
slov. bistrica 2
slov. konjice 1
slovenj gradec 4
slovenska bistrica 6
slunj hrvatska 1
smartno 4
sodji vrh pri semi~u 1
sodra`ica 1
solkan 1
sombor, srbija 1
sp. log 1
sp. se~ovo 1
sp.bitnje 1
spittal, avstrija 1
spodnja bre`nica 1
spodnja lipnica 3
spodnja pohanca 1
spodnje {kofije 3
spodnji duplek 2
spodnji log litija 2
sr. gameljne 2
sredi{~e ob dravi 2
srednja vas 1
srednja vas bohinj 1
stari kot 3
stari trg 1
stave{inski vrh 1
sti~na 2
stoma` 2
stopi~e 2
str`i{~e 4
strmec 3
strumica/makedonija 1
stubi{ke toplice 1
stuttgart 1
tacen 2
tehovec/medvode 1
temnica 1
tesli}/bih 1
te{ova 4
tolmin 9
topol pri medvodah 3
tr`i~ 1
trata 2
trate 1
trboje 1
trbovlje 12
treb~e 1
trnje 1
tryin 1
trzin 1
tr~ova 3
tuttlingen 1
ulm nem~ija 1
urban 2
velenje 21
velesovo 2
velika ilova gora 1
velika nova gora 1
velike brusnice 3
velike la{~e 2
veliki brebrovnik 1
veliki obre` 1
veliki vrh pri litij 1
velino selo 1
velino selo/bih 1
verd 1
vidomlje BiH 1
vinja vas 3
vipol`e 1
vir 4
vitanje 1
vodice 1
vodole 2
vodole 31 1
voglje 4
voklo 1
vranje 1
vransko 2
vratja vas 1
vra~e 1
vrbno 1
vrhinka 1
vrhnika 4
vuhred 4
vuzenica 3
zabukovica 6
zadar 1
zagorje 6
zagreb 3
zagreb hrva{ka 1
zagreb, hrva{ka 2
zagreb/hrva{ka 1
zaj~ji vrh 3
zapoge 1
zavicovi}i 1
zenica BIH 1
zetalo 1
zg. bistrica 1
zg. dartinje 1
zg. partinje 1
zg. polskava 1
zg. por~i~ 1
zg. {~avnica 1
zgornja kapla 2
zgornja {~avnica 1
zgornje gradi{~e 1
zibika 1
zidani most 1
zilje pri vinici 1
zlakova 2
zornja kapla 1
{alek 3
{empeter 1
{entilj 1
{entjernej 5
{entjo{t 3
{entjur 5
{entvid pri sti~ni 2
{en~ur 2
{evlje 1
{irmanski hrib 1
{kale 3
{kofja loka 9
{mal~ja vas 1
{marjeta 3
{martno 1
{martno pri litiji 1
{martno pri litili 1
{martno(gori{ka brda 1
{mihel 1
{o{tanj 5
{tore 2
~akljina, bih 1
~eplje 2
~e{njica 1
~rnci 3
~rnomelj 8
~rnu~e 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1450

B20C01 01. mesec priselitve

Vrednost 522115 Frekvenca
1 51
2 47
3 41
4 68
5 104
6 63
7 60
8 92
9 84
10 58
11 69
12 41
21 Jan-Mar 33
22 Apr-Jun 50
23 Jul-Sep 60
24 Okt-Dec 26
99 od rojstva 464
999 10
Sysmiss 384
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1421 384

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

B20D01 01. leto priselitve

Vrednost 532114 Frekvenca
2 1
12 1
13 1
18 1
21 1
24 1
26 2
27 3
29 3
31 3
32 2
33 4
34 2
35 7
37 4
38 4
39 5
40 9
41 5
42 2
43 2
44 1
45 7
46 21
47 5
48 9
49 9
50 11
51 6
52 10
53 16
54 19
55 27
56 14
57 12
58 22
59 20
60 26
61 24
62 32
63 21
64 42
65 28
66 41
67 29
68 36
69 36
70 56
71 45
72 58
73 72
74 54
75 6
76 9
77 8
78 7
79 16
80 14
81 8
82 9
83 4
84 5
85 3
87 1
89 2
90 3
98 od rojstva 462
999 2
Sysmiss 374
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1431 374

Vrednosti spremenljivk od 2 do 999

B2101 01. vzrok selitve

Vrednost 542113 Frekvenca
1 S starsi 213
2 Druzina 266
3 Zaposlitev 225
4 Stanovanje 249
5 Kraj 21
Sysmiss 831
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 831

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2201 01. prijava

Vrednost 552112 Frekvenca
1 Stalno 1373
2 Zacasno 75
3 Neprijavljen 3
Sysmiss 354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1451 354

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B2301 01. velikost kraja

Vrednost 562111 Frekvenca
1 manj kot 500 preb. 439
2 500 - 2000 preb. 303
3 2000 - 10000 preb. 299
4 10000 - 50000 preb. 141
5 nad 50000 preb. 259
Sysmiss 364
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1441 364

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2401 01. tip KS

Vrednost 572110 Frekvenca
1 mestna 632
2 primestna 184
3 vaska 631
Sysmiss 358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1447 358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B2501 01. pomen kraja

Vrednost 582109 Frekvenca
1 Vas 764
2 Obc. sredisce 329
3 Reg. sredisce 86
4 Rep. sredisce 263
Sysmiss 363
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1442 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2601 01. lastnina stanovanja

Vrednost 592108 Frekvenca
1 Druzbena 415
2 Privatna 1036
3 1
Sysmiss 353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1452 353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B2701 01. naźin pridobitve

Vrednost 602107 Frekvenca
1 Starsi 628
2 DO 208
3 Solidarnostno 16
4 Kadrovsko 18
5 Podedoval 82
6 Gradnja 227
7 Nakup 120
8 Podnajemnik 87
9 Stud. dom 14
10 Samski dom 6
11 Menj.last.stan. 6
12 Menj.naj.stan. 6
13 Drugace 32
Sysmiss 355
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1450 355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

B2801 01. vlaga

Vrednost 612106 Frekvenca
1 Ne 1002
2 Da 412
9 1
Sysmiss 390
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1415 390

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B29A01 01. št. oseb-začetek

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1415 390 1 15 4.349 1.946

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

B29B01 01. št. oseb-konec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1410 395 1 15 3.964 1.945

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

B30A01 01. št. sob-začetek

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1413 392 1 9 2.781 1.48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B30B01 01. št. sob-konec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1411 394 1 10 3.102 1.63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

B31A01 01. površina-začetek

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1407 398 6 999 86.208 126.578

Vrednosti spremenljivk od 6 do 999

B31B01 01. površina-konec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1404 401 9 999 91.494 124.764

Vrednosti spremenljivk od 9 do 999

B32A01 01. stranišče-začetek

Vrednost 682099 Frekvenca
1 Ne 483
2 Da 933
Sysmiss 389
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1416 389

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B32B01 01. stranišče-konec

Vrednost 692098 Frekvenca
1 Ne 255
2 Da 1157
Sysmiss 393
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1412 393

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B33A01 01. kopalnica-začetek

Vrednost 702097 Frekvenca
1 Ne 558
2 Da 858
Sysmiss 389
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1416 389

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B33B01 01. kopalnica-konec

Vrednost 712096 Frekvenca
1 Ne 306
2 Da 1106
Sysmiss 393
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1412 393

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B34AA01 01. mesec začetka bivanja

Vrednost 722095 Frekvenca
1 90
2 84
3 68
4 98
5 144
6 89
7 97
8 123
9 134
10 97
11 108
12 60
21 Jan-Mar 45
22 Apr-Jun 62
23 Jul-Sep 67
24 Okt-Dec 32
99 13
Sysmiss 394
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1411 394

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

B34AB01 01. leto začetka bivanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1430 375 3 99 63.305 11.781

Vrednosti spremenljivk od 3 do 99

B34BA01 01. mesec konca bivanja

Vrednost 742093 Frekvenca
1 39
2 34
3 43
4 43
5 73
6 78
7 57
8 67
9 109
10 65
11 67
12 58
21 Jan-Mar 13
22 Apr-Jun 29
23 Jul-Sep 42
24 Okt-Dec 26
99 Se zivi 592
999 8
Sysmiss 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1443 362

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

B34BB01 01. leto konca bivanja

Vrednost 752092 Frekvenca
35 1
41 2
42 1
44 2
49 1
50 2
51 1
52 3
53 1
54 2
57 1
58 4
59 2
60 1
61 2
62 4
63 2
65 9
66 2
67 5
68 3
69 5
70 7
71 7
72 10
73 5
74 41
75 76
76 67
77 50
78 60
79 59
80 62
81 29
82 35
83 26
84 31
85 27
86 34
87 21
88 33
89 31
90 24
91 25
92 23
93 15
94 3
98 Se zivi 591
999 3
Sysmiss 354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1451 354

Vrednosti spremenljivk od 35 do 999

B20AA02 02. kraj/drzava

Vrednost 762091 Frekvenca
DRULOVKA KRANJ 1
LJUBLAJANA 1
`alec 2
`elezniki 5
`etale 1
`iri 2
ajdov{~ina 5
andrenci 3
apa~e 1
arja vas 1
arto 15 1
barislovci 2
beograd, srbija 1
bistrica 1
blanca 1
bohova 1
bovec 1
bo~na 3
bratislavci 1
bre`ice 8
breg 1
breg pri polzeli 1
breginj 1
breginju 1
brezje 1
brezje pri vel.dol. 1
brezno 1
brezovica 5
br~ko/bih 1
bukovec 3
celje 22
cerklje 3
cerknica 9
cerkno 1
cerovec 1
cogetinci 3
dankovci 1
deskle 1
diva~a 1
dobri dub, srbija 1
dobrina 1
dobrova 1
dol - suha 2
dol - suma 1
dol pri hrastniku 1
dolenci 1
dolenja vas 1
dolga nem{ka vas 1
dolga vas 1
dom`ale 5
domajinci 1
donje kolibe/hrva{ka 1
dravlje 1
drnulovka pri kranju 1
duple 1
duplica 1
esslingen 1
fala 1
fu`ine nad ajdov{~in 1
gabernik 1
galu{ak 1
globoko 1
golica 1
golnik 1
gonja~e 1
gorenja vas 1
gorenja vas pri mokr 1
gornja prekopa 1
gornji grad 1
gradi{~e 1
grajena 2
gresov~ak 1
grosuplje 7
hajdo{e 2
hanover 1
hotema`e 4
hotinja vas 1
hrastnik 8
hrpelje 3
hru{ica 1
hum 2
idrija 4
ihova 1
il. bistrica 5
ilirska bistrica 2
irak 1
izlake 1
izola 6
jablance 2
jan`eva gora 1
jela~i~ bih 1
jeli~ni vrh 2
jel{ane 1
jereninski vrh 1
jesenice 12
jezero 1
jurklo{ter 1
jurski vrh 1
kamnik 2
kanal 3
kani`arica 1
klinja vas 1
kne`ak 2
kojsko 3
kokrica 1
koper 16
kostanjek 1
kotlje 1
kozina 1
kozjak nad pesnico 3
ko~ani/makedonija 1
ko~evje 7
kranj 10
kranj drulovka 1
kranj planina 3
kranjska gora 1
kropa 5
kr{ko 4
kr~evina pri vurberg 1
lahov graben 1
la{ko 2
lendava 5
lent 1
lesce 2
leutkirch nem~ija 1
lipa 1
lipovci 2
ljubljana 126
ljubljana center 1
ljuibljana 1
ljutomer 6
lo`nica pri `alcu 2
logatec 7
loke 2
loke v tuhinju 1
london 1
lucija 1
maj{perk pri ptuju 1
mala vas 1
malo polje 1
maribor 48
maribor, slovenija 1
matke 2
me`ica 2
medvode 1
mekinje 1
menge{ 3
metle~e 1
mlaka 1
morodvis 1
moste 1
mo{nje 1
muretinci 3
murska sobota 3
na log 1
na logu 3
nadgorica 1
naklo 1
nem~ija,ingolstadt 1
notranje gorice 1
nova gorica 7
nova vas 1
nova {tifta 1
novake 2
novo mesto 8
novo mesto-br{lin 1
novo mesto-gotna vas 3
orehek 1
ore{je nad sevnico 1
orla vas 2
oto~ec 2
pame~e 1
pesnica 3
piran 1
pivka 5
planina 1
planina pri cerknem 2
pletarje 1
pleterje 2
podgorje 3
podpe~ 1
poklek 1
poklek nad blanco 1
polskava 1
polzela 2
pomjan 4
pore~ hrva{ka 1
portoro` 2
potok 1
praprotno 2
praprotno pri {.loki 1
preba~evo 1
predmeja 2
predosje 1
prepole 1
pretre` 2
prevalje 2
prnjavor/bih 1
prva~ina 2
ptuj 7
ptuj/slovenija 1
pu{enci 1
radegunda 3
radenci 5
radovljica 2
rakitna 1
raki~an 1
ravne na koro{kem 8
ravne nad {entrupert 1
ravne pri zdolah 1
ra~e 2
rde~i kal 3
reka 1
ren~e 2
ribnica 4
ribnica lepov~e 1
ro`engrunt 1
roga{evci 1
roga{ka saltina 1
roga{ka slatina 6
ru{e 1
sajevec 2
samobor 1
sanski most, bih 1
se`ana 3
sene{ci 1
seno`e~e 1
senovo 7
sevnica 3
skoke 1
sl.konjice 6
slatina 3
slov. bistrica 1
slovenj gradec 3
slovenska bistrica 4
slovenske konjice 1
smartno 1
solkan 1
spittal, austria 1
spodnja pohanca 1
spodnje se~ovo 1
spodnje {kofije 2
spodnji duplek 2
spodnji log litija 2
sr. gameljne 2
sredi{~e ob dravi 1
srednja vas 3
stra`i{~e 1
sv. ema 1
tacen 1
te{ova 1
titograd, ~rna gora 1
titov most, hrva{ka 1
tolmin 4
topol pri medvodah 1
tr`i~ 1
trata 1
trboje 1
trbovlje 8
tribu~e 3
trnava 1
trzin 2
tr~ova 1
tuzla BiH 1
va{e/medvode 1
velenje 17
velesovo 2
velika ilova gora 1
velika nova gora 1
velike brusnice 2
velike la{~e 1
veliki vrh 1
veliki vrh litija 1
vi`marje 1
vinja vas 2
vir 7
vi{egrad BiH 1
vi{nja gora 1
vodole 2
vodole 21 1
vojsko 1
vransko 2
vrhnika 9
vuhred 1
zabukovica 4
zagorje 4
zagradac 1
zagreb/hrva{ka 1
zaj~ji vrh 3
zapoge 1
zg. bistrica 2
zg. gameljne 1
zgornja bistrica 1
zlakova 1
zornja kapla 1
{alek 4
{empeter 3
{empeter pri gorici 1
{entjernej 3
{entjo{t 1
{entjur 1
{entvid pri sti~ni 1
{en~ur 1
{evlje 1
{kale 3
{kofije 1
{kofja loka 8
{marjeta 2
{martno pri litiji 1
{mihel 2
{tanjel 1
~reta 1
~rnci 3
~rnomelj 8
~rnu~e 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860

B20AC02 02. isti/drug kraj

Vrednost 772090 Frekvenca
1 Isti kraj 410
2 Drug kraj 449
Sysmiss 946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 946

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B2102 02. vzrok selitve

Vrednost 782089 Frekvenca
1 S starsi 59
2 Druzina 301
3 Zaposlitev 139
4 Stanovanje 297
5 Kraj 15
9 2
Sysmiss 992
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 992

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B2202 02. prijava

Vrednost 792088 Frekvenca
1 Stalno 371
2 Zacasno 59
3 Neprijavljen 16
Sysmiss 1359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
446 1359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B2302 02. velikost kraja

Vrednost 802087 Frekvenca
1 manj kot 500 preb. 122
2 500 - 2000 preb. 77
3 2000 - 10000 preb. 114
4 10000 - 50000 preb. 58
5 nad 50000 preb. 75
Sysmiss 1359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
446 1359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2402 02. tip KS

Vrednost 812086 Frekvenca
1 mestna 212
2 primestna 58
3 vaska 176
Sysmiss 1359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
446 1359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B2502 02. pomen kraja

Vrednost 822085 Frekvenca
1 Vas 236
2 Obc. sredisce 108
3 Reg. sredisce 30
4 Rep. sredisce 74
Sysmiss 1357
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
448 1357

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2602 02. lastnina stanovanja

Vrednost 832084 Frekvenca
1 Druzbena 288
2 Privatna 569
Sysmiss 948
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 948

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B2702 02. način pridobitve

Vrednost 842083 Frekvenca
1 Starsi 193
2 DO 167
3 Solidarnostno 23
4 Kadrovsko 15
5 Podedoval 37
6 Gradnja 211
7 Nakup 61
8 Podnajemnik 88
9 Stud. dom 14
10 Samski dom 12
11 Menj.last.stan. 2
12 Menj.naj.stan. 5
13 Drugace 29
99 2
Sysmiss 946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 946

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

B2802 02. vlaga

Vrednost 852082 Frekvenca
1 Ne 681
2 Da 135
Sysmiss 989
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 989

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B29A02 02. št. oseb-začetek

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 988 1 24 3.479 1.759

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

B29B02 02. št. oseb-konec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 990 1 24 3.702 1.862

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

B30A02 02. št. sob-začetek

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
820 985 1 9 2.832 1.575

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B30B02 02. št. sob-konec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 988 1 9 2.965 1.652

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B31A02 02. površina-začetek

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 989 4 999 82.195 101.578

Vrednosti spremenljivk od 4 do 999

B31B02 02. površina-konec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 992 4 999 84.916 101.59

Vrednosti spremenljivk od 4 do 999

B32A02 02. stranišče-začetek

Vrednost 922075 Frekvenca
1 Ne 92
2 Da 727
Sysmiss 986
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 986

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B32B02 02. stranišče-konec

Vrednost 932074 Frekvenca
1 Ne 63
2 Da 748
Sysmiss 994
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 994

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B33A02 02. kopalnica-začetek

Vrednost 942073 Frekvenca
1 Ne 119
2 Da 700
Sysmiss 986
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 986

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B33B02 02. kopalnica-konec

Vrednost 952072 Frekvenca
1 Ne 88
2 Da 723
Sysmiss 994