Kvaliteta življenja v Sloveniji 1994: Retrospektivna študija 1974-1994

Basic Study Information

ADP - IDNo: LOL94
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_LOL94_V1
Main author(s):
 • Svetlik, Ivan
Co-workers:
 • Novak, Mojca
 • Brešar, Alenka
 • Černič Istenič, Majda
 • Černigoj-Sadar, Nevenka
 • Gnidovec, Meta
 • Ivančič, Angela
 • Mandič, Srna
 • Možina, Ester
 • Trbanc, Martina
 • Verlič-Dekleva, Barbara
Data file producer:
CDB - Center za družbeno blaginjo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1994)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Series:
 • LOL/Kvaliteta življenja

  Raziskava je namenjena ugotavljanju stanja in ocenjevanju kvalitete življenje v Sloveniji. Prvi val raziskave LOL84 je zajel samo Slovenijo, drugi LOL87 in tretji LOL91 vsebuje podatke za celoto tedanje Jugoslavije, serijo pa zaključuje LOL94. Zasnova raziskave izhaja iz podobnih raziskav poročil o stanju v družbi, narejenih v tujini, ki pomagajo oblikovati izhodišča socialne politike in izboljšanja blaginje prebivalstva. Del vprašanj je povzet po vprašalniku "The Level of Living Survey", Swedish Institute for Social Research, veliko vprašanj je ponovljenih ali prirejenih iz raziskav prejšnjih let. Zajeti so demografski podatki o očetu in materi respondenta, kot je poklic, narodnost in izobrazba, primerni za analizo socialnega izvora, družbene stratifikacije in mobilnosti, podatki o selitvah. Opisana je opremljenost stanovanja in stanovanjski standard, lastništvo in karakteristike pogojev bivanja, ter ocenjeno zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami.

Study Content

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
ZDRAVJE IN DOSTOP DO ZDRAVSTVENIH STORITEV
ZAPOSLENOST IN DELOVNI POGOJI
EKONOMSKI VIRI IN NJIHOVA PORAZDELITEV
ZNANJE IN IZOBRAŽEVALNE MOŽNOSTI
DRUŽINA IN SOCIALNE MREŽE
STANOVANJE IN STANOVANJSKI STATUS
BIVALNO OKOLJE
VARNOST ŽIVLJENJA IN LASTNINE
IZRABA ČASA IN PROSTI ČAS
POLITIČNA PARTICIPACIJA


Abstract:

Novost zadnje izvedbe raziskave je v pristopu k analizi življenskih potekov, kot je selitvena zgodovina, poklicna zgodovina, spreminjanje stanovanjskih razmer ipd. Poleg tega so podani uveljavljeni indikatorji kvalitete življenja na področjih dela in zaposlovanja, stanovanja in bivalnega okolja, zdravja, znanja in izobraževalnih možnosti, otroškega in socialnega varstva, porabe prostega časa. Opisana je trenutna opremljenost stanovanja in stanovanjski standard, lastništvo in karakteristike pogojev bivanja, ter ocenjeno zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami. Popisano je premoženjsko stanje gospodinjstva. Del o bivalnem okolju obsega popis dostopnih storitev in ustanov v neposredni bližini. Zajeta je sestava gospodinjstva, problemi in vzgoja otrok. Podrobna so vprašanja o zdravstvenem počutju, težavah, boleznih, zdravstvenih navadah, zdravljenju, o kajenju in pitju alkoholnih pijač in o prehrani. Poleg so vprašanja o zaposlitvi, delovnih pogojih, zaslužku, odnosu do nadrejenih, razporeditvi delovnega časa. Prosti čas zajema preživljanje dopusta, počitnic, popis prostočasnih aktivnosti in zadovoljstvo ter ovire pri preživljanju prostega časa, aktivnost v društvih. Respondenti poročajo, če so bili žrtev kraje ali nasilja. Vprašalnik se zaključi s splošno oceno pogojev življenja ter občutkom brezizhodnosti. Demografska vprašanja vključujejo spol, zakonski stan, izobrazbo, lastni poklic in poklic matere in očeta, leto rojstva, velikost kraja in regijo.

Methodology


Collection date: 7. april 1994 - 30. september 1994
Date of production: 1994-11-21
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za družbeno blaginjo

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Oblikovane so uteži, opisane v: Vehovar, Vasja. "Anketa o kvaliteti življenja 1994 - raking". Interno poročilo.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: LOL94 - Kvaliteta življenja v Sloveniji 1994 : Retrospektivna študija 1974-1994 [datoteka podatkov], 1994

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • number of variables: 2166
 • number of units: 1805

Variable list

X2 Tip vprašalnika

Value 13 Frequency
1 1805
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1805 0

Valid range from 1 to 1

X3 Ura začetka intervjuja

Value 22 Frequency
6 1
7 11
8 62
9 119
10 168
11 142
12 105
13 110
14 131
15 189
16 242
17 211
18 158
19 92
20 53
21 7
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1801 4

Valid range from 6 to 21

X4 Minuta začetka intervjuja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1800 5 0 59 21.252 17.537

Valid range from 0 to 59

X2 Tip vprašalnika

Value 12166 Frequency
1 1805
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1805 0

Valid range from 1 to 1

X3 Ura začetka intervjuja

Value 22165 Frequency
6 1
7 11
8 62
9 119
10 168
11 142
12 105
13 110
14 131
15 189
16 242
17 211
18 158
19 92
20 53
21 7
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1801 4

Valid range from 6 to 21

X4 Minuta začetka intervjuja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1800 5 0 59 21.252 17.537

Valid range from 0 to 59

X5 Anketni okoliš

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1805 0 1 140 71.086 40.522

Valid range from 1 to 140

X6 Zap. št. osebe

Value 52162 Frequency
1 106
2 101
3 106
4 99
5 105
6 99
7 96
8 104
9 92
10 103
11 111
12 99
13 90
14 105
15 97
16 98
17 97
18 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1805 0

Valid range from 1 to 18

X7 Občina

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1805 0 1 60 29.719 15.978

Valid range from 1 to 60

X8 Kraj

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1805 0 1 1403 716.06 408.11

Valid range from 1 to 1403

X9 Sodelovanje

Value 82159 Frequency
1 Bo sodeloval 1805
2 Ne bo sodeloval 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1805 0

Valid range from 1 to 2

X10 Razlog nesodelovanja

Value 92158 Frequency
1 Prezasedenost 0
2 Slabe izkusnje 0
3 Nacelno odklanjanje 0
4 Drugi razlogi 0
5 Daljsa odsotnost 0
6 Krajsa odsotnost 0
7 Preselil 0
8 Umrl 0
9 Nezmoznost sodelovanja 0
10 Kaj drugega 0
Sysmiss 1805
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1805

Valid range from 1 to 10

X11 Uporabnost vprašalnika

Value 102157 Frequency
1 Uporaben 1805
2 Neup.-resp. 0
3 Neup.-ank. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1805 0

Valid range from 1 to 3

A1A Rojstni datum-dan

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1803 2 1 99 15.746 9.215

Valid range from 1 to 99

A1B Rojstni datum-mesec

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1802 3 1 99 6.356 4.62

Valid range from 1 to 99

A1C Rojstni datum-leto

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1804 1 0 76 48.411 17.482

Valid range from 0 to 76

A2 Spol

Value 142153 Frequency
1 Moski 875
2 Zenska 928
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1803 2

Valid range from 1 to 2

A3 Kraj bivanja do 15. leta

Value 152152 Frequency
1 Vas 1252
2 Obc. sredisce 301
3 Reg. sredisce 51
4 Rep. sredisce 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1805 0

Valid range from 1 to 4

A4 Leto rojstva matere

Value 162151 Frequency
1860 1
1864 1
1869 1
1870 3
1872 2
1873 3
1874 1
1875 4
1876 2
1877 2
1878 5
1879 2
1880 3
1881 3
1882 11
1883 3
1884 3
1885 13
1886 11
1887 10
1888 17
1889 15
1890 11
1891 5
1892 17
1893 9
1894 14
1895 14
1896 16
1897 15
1898 19
1899 15
1900 27
1901 22
1902 23
1903 29
1904 24
1905 27
1906 30
1907 26
1908 32
1909 34
1910 24
1911 36
1912 23
1913 24
1914 24
1915 24
1916 15
1917 12
1918 15
1919 18
1920 26
1921 20
1922 51
1923 28
1924 28
1925 23
1926 34
1927 21
1928 37
1929 27
1930 25
1931 33
1932 38
1933 42
1934 33
1935 28
1936 47
1937 21
1938 27
1939 37
1940 28
1941 14
1942 33
1943 25
1944 18
1945 14
1946 17
1947 20
1948 32
1949 21
1950 24
1951 18
1952 14
1953 17
1954 14
1955 8
1956 3
1958 3
1965 1
9997 Neznana 2
9998 Ne ve 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1805 0

Valid range from 1860 to 9998

A5 Ali mati še živi?

Value 172150 Frequency
1 Da 1014
2 Ne 789
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1803 2

Valid range from 1 to 2

A6 Katerega leta je umrla?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 1023 4 99 73.171 17.211

Valid range from 4 to 99

A7 Mati do vašega 15 leta

Value 192148 Frequency
1 Nikoli 960
2 Obdobja 217
3 Ves cas 612
7 Ni zivel z materjo 8
9 Ne ve 4
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1801 4

Valid range from 1 to 9

A8 Stopnja izobrazba matere

Value 202147 Frequency
1 Manj od OS 680
2 OS 713
3 Eno/dvoletna SS 55
4 Dvo/triletna SS 136
5 Stiri/petletna SS 134
6 Visja sola 33
7 Visoka sola 11
8 Mag., Dr. 4
9 Ne ve 31
99 3
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1800 5

Valid range from 1 to 99

A9 Narodnost matere

Value 212146 Frequency
1 Albanska 2
2 Crnogorska 2
3 Hrvaska 81
4 Italijanska 4
5 Madzarska 4
6 Makedonska 7
7 Muslimanska 30
8 Srbska 52
9 Slovenska 1606
10 Jugoslovanska 4
11 Druge narodnosti 7
98 Neznano, ne ve 2
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1801 4

Valid range from 1 to 98

A10 Leto rojstva očeta

Value 222145 Frequency
1863 1
1864 4
1865 4
1867 3
1869 3
1870 4
1871 2
1872 5
1873 4
1875 5
1876 7
1877 1
1878 6
1879 3
1880 6
1881 9
1882 7
1883 11
1884 8
1885 14
1886 11
1887 17
1888 12
1889 13
1890 10
1891 6
1892 16
1893 20
1894 14
1895 10
1896 16
1897 19
1898 34
1899 15
1900 32
1901 28
1902 23
1903 35
1904 27
1905 29
1906 33
1907 23
1908 28
1909 32
1910 36
1911 26
1912 26
1913 24
1914 28
1915 16
1916 9
1917 4
1918 22
1919 22
1920 19
1921 29
1922 28
1923 14
1924 29
1925 23
1926 25
1927 33
1928 39
1929 33
1930 42
1931 33
1932 35
1933 25
1934 28
1935 21
1936 35
1937 24
1938 35
1939 32
1940 23
1941 23
1942 29
1943 22
1944 20
1945 25
1946 18
1947 13
1948 18
1949 11
1950 17
1951 9
1952 5
1953 6
1954 2
1955 1
1956 1
9997 Neznana 27
9998 Ne ve 127
9999 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1803 2

Valid range from 1863 to 9999

A11 Ali oče še zivi?

Value 232144 Frequency
1 Da 735
2 Ne 1038
9 4
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1777 28

Valid range from 1 to 9

A12 Katerega leta je umrl?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1031 774 14 99 70.009 18.12

Valid range from 14 to 99

A13 Stopnja izobrazbe očeta

Value 252142 Frequency
1 Manj od OS 525
2 OS 445
3 Eno/dvoletna SS 153
4 Dvo/triletna SS 335
5 Stiri/petletna SS 167
6 Visja sola 55
7 Visoka sola 48
8 Mag., Dr. 2
9 Ne ve 41
99 3
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1774 31

Valid range from 1 to 99

A14 ISCO koda za očeta

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1761 44 11 9999 705.983 578.262

Valid range from 11 to 9999

A15 Narodnost očeta

Value 272140 Frequency
1 Albanska 2
2 Crnogorska 2
3 Hrvaska 97
4 Italijanska 4
5 Madzarska 4
6 Makedonska 7
7 Muslimanska 31
8 Srbska 63
9 Slovenska 1542
10 Jugoslovanska 4
11 Druge narodnosti 14
98 Neznano, ne ve 3
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1773 32

Valid range from 1 to 98

A16 Pogovorni jezik v otroštvu

Value 282139 Frequency
1 Slovenski 1627
2 Srbski 56
3 Hrvaski 73
4 Makedonski 6
5 Albanski 6
6 Italijanski 3
7 Madzarski 7
8 Drugi 27
9 Vec kot en jezik 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1805 0

Valid range from 1 to 9

A17 Ali imate brate ali sestre?

Value 292138 Frequency
1 Ne 119
2 Da 1685
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1804 1

Valid range from 1 to 2

A18 Število bratov in sester

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1684 121 1 20 3.308 2.766

Valid range from 1 to 20

B1 Zivite v istem kraju

Value 312136 Frequency
1 Ne 1453
2 Da 352
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1805 0

Valid range from 1 to 2

B2 Kako velik je ta kraj?

Value 322135 Frequency
1 manj kot 500 preb. 154
2 500 - 2000 preb. 81
3 2000 - 10000 preb. 45
4 10000 - 50000 preb. 31
5 nad 50000 preb. 40
Sysmiss 1454
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
351 1454

Valid range from 1 to 5

B3 Tip krajevne skupnosti

Value 332134 Frequency
1 mestna 88
2 primestna 45
3 vaska 219
Sysmiss 1453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
352 1453

Valid range from 1 to 3

B4 Pomen kraja v regiji

Value 342133 Frequency
1 Vas 255
2 Obc. sredisce 44
3 Reg. sredisce 13
4 Rep. sredisce 40
Sysmiss 1453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
352 1453

Valid range from 1 to 4

B5 Koliko oseb ob rojstvu

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
350 1455 2 14 5.209 2.027

Valid range from 2 to 14

B6 Koliko oseb sedaj

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
352 1453 1 10 4 1.679

Valid range from 1 to 10

B7 Ali je stanovanje vlazno?

Value 372130 Frequency
1 Ne 279
2 Da 73
Sysmiss 1453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
352 1453

Valid range from 1 to 2

B8 Prezidovali v stanovanju

Value 382129 Frequency
1 Ne 195
2 Da 157
Sysmiss 1453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
352 1453

Valid range from 1 to 2

B9 Sobe na začetku bivanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 1648 1 9 2.962 1.436

Valid range from 1 to 9

B10 Uporabna površina-prej

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 1649 10 999 89.878 133.689

Valid range from 10 to 999

B11 Stranišče na izpiranje-prej

Value 412126 Frequency
1 Ne 100
2 Da 57
Sysmiss 1648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 1648

Valid range from 1 to 2

B12 Kopalnica-prej

Value 422125 Frequency
1 Ne 106
2 Da 51
Sysmiss 1648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 1648

Valid range from 1 to 2

B13 Število sob sedaj

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
351 1454 1 9 3.943 1.837

Valid range from 1 to 9

B14 Uporabna površina-sedaj

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 1456 10 999 104.49 117.805

Valid range from 10 to 999

B15 Stranišče na izpiranje-sedaj

Value 452122 Frequency
1 Ne 55
2 Da 297
Sysmiss 1453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
352 1453

Valid range from 1 to 2

B16 Kopalnica-sedaj

Value 462121 Frequency
1 Ne 52
2 Da 300
Sysmiss 1453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
352 1453

Valid range from 1 to 2

B17 Število različnih krajev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1449 356 1 99 2.896 2.968

Valid range from 1 to 99

B18 Rojen v Sloveniji

Value 482119 Frequency
1 Da 1237
2 Ne 197
9 1
Sysmiss 370
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1435 370

Valid range from 1 to 9

B19A Leto prihoda v Slovenijo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1609 14 99 66.474 15.987

Valid range from 14 to 99

B19B V kateri kraj ste prišli

Value 502117 Frequency
99999999999999999999999999999999999 1
`alec 1
ba~a pri podbrdu 1
borovnica 1
bovec 1
bre`ice 3
brezje pri vel.dol. 1
celje 5
cerknica 2
dankovci 1
deskle 1
doboj,bih 1
dobrova 1
dom`ale 1
duh na ostrem vrhu 1
dvorjane 1
fu`ina 1
grosuplje 2
hrastje 1
hrastnik 2
hum, slovenija 1
ilirska bistrica 1
izola 6
jel{ane 1
jesenice 6
jurklo{ter 1
kamnik 1
kanal 1
ka{tel 1
kojsko-priklju~eno sloveniji 1
koper 6
koprivnik 1
ko~evje 2
kranj 6
kropa 1
kum 1
labin/hrva{ka 1
labor 1
lendava 2
lipica 1
litija 1
ljubljana 46
ljutomer 2
logatec 1
maribor 12
mlaka 1
nova gorica 4
novinci 1
novo mesto 5
oto~ec 1
pivka 1
pi{ece (bre`ice) 1
podplat pri restinju 1
polskava 1
pomjan 2
portoro` 1
postojna 2
ptuj 1
pu{enci 1
radovljica 1
raka pri kr{kem 1
ravne na koro{kem 1
razkri`je 1
ribnica 2
roga{ka slatina 4
sava pri litiji 1
se`ana 1
seno`e~e 1
sevnica 1
slovenska bistrica 2
slovenske konjice 1
sp. bitnje 1
strunjan 1
su`id pri kobaridu 1
tacen 1
tolmin 4
velenje 5
vrbno pri ilirski bistrici 1
vrhnika 1
zagorje 2
{empeter 1
{kofja loka 2
{marje pri jel{ah 1
{o{tanj 1
~rnomelj 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196

B20A01 01. kraj/drzava

Value 512116 Frequency
0983 1
BASEL,{vica 1
Ljubljana 1
`aga 5
`alec 5
`elezniki 9
`eljne 1
`epovci 1
`etale 1
`iganja vas 2
`iri 1
adle{i~i 1
ajdov{~ina 4
andrenci 1
ankaran 1
apa~e 3
arja vas 4
arlow 1
avstrija 2
banja luka BiH 1
banja luka, bih 1
banja luka/bih 1
banjaluka,bih 1
banovci 1
barislovci 1
basel 1
beltinci 1
beograd srbija 1
berlin, nem~ija 1
besnica pri kranju 1
bezena 1
bijelina BiH 1
bijeljina/bih 1
bistrica 3
bistrica ob dravi 2
bjelina 1
blatna brezovica 2
blatno 1
bled 1
boben 1
bobovo pri ponikvi 1
bohinj 1
boltija 3
borovnica 5
bos.gradi{ka/bih 1
bosanska krupa/bih 1
bovec 3
bo~na 4
bratislavci 3
bravnice, bih 1
brdo 34 1
bre`ice 4
bre`ice bukov{ek 1
breg 1
breg pri litiji 1
breg pri polzeli 3
breginj 3
breginju 1
brestanica 1
brestje 1
brezje 2
brezno 2
brezovica 4
bru{nik 1
br~ko 1
br~ko/bih 2
bugojno 1
bukovica 1
bu~ 1
bu~ka 1
cazin/bih 1
celje 31
cerklje 6
cerknica 11
cerkno 1
cerkvenjak 1
cerovec 3
cetine, hrvatska 1
cirkovce 1
dankovci 2
delnice, hrva{ka 1
deskle 1
doboj, bih 1
dobovec 2
dobrati}i bih 1
dobri dub, srbija 1
dobrina 2
dobrini 1
dobrova 2
dol - suha 1
dol - suma 24 1
dol jezero pri cerkn 1
dol pri borovnici 4
dol pri hrastniku 1
dol pri litiji 1
dol suha 1
dol.vas pri cerknici 1
dolenci 3
dolenja nem{ka vas 1
dolenja vas 6
dolga vas 4
dom`ale 10
dona~ka gora 2
donja mari~ka/bih 1
donji lokanj BiH 1
dornava 1
dra`evac srbija 1
dragomelj 1
dragoslavec 1
drakovci 1
dramlje 1
dravograd 1
dre~ji vrh 1
dru`mirje 1
drulovka kranj 1
drvanja benedikt 1
duplica 2
duplje 1
duplje pri vipavi 1
fojana 1
frajhajem 1
freinsing/nem~ija 1
fu`ine nadajdov{~ino 1
gabajeva greda 1
gabernik 2
gabrovica 1
gabrovica pri komnu 1
gabrovica pri litiji 1
galjevica 1
galu{ak 5
gameljne 1
glinje 1
globoko 4
godi~ 3
goli{~e 2
goli{~e` 1
golnik 1
gomilsko 1
gorenja vas 2
gorenjci 1
gorenje mokro polje 1
gori~ane/medvode 1
gorjansko 1
gornja prekopa 4
gornja radgona 1
gornja vas 1
gornje mokro polje 2
gostovi}/bih 1
gradenc 2
gradi{~e 1
grajena 4
gri`e 1
gri~ pri klev`u 1
grosuplje 5
hajdina 2
hajdod{e 1
hajdo{e 1
hercegnovi,~rna gora 1
hercegov~ak 1
hlapi~ina hrva{ka 1
homec - brdo 2
hotema`e 1
hotinja vas 1
ho~e 1
hrastje kranj 1
hrastnik 9
hrpelje 3
hru{ica 2
hrva{ka 1
hudi kot 3
hum 2
idrija 4
ihan 1
ihova 1
il. bistrica 6
ilova gora 1
ilova/bih 1
ingolstadt, nem~ija 1
izola 11
jablance 3
jan`eva gora 4
jane`ovski vrh 2
jeli~ni vrh 1
jel{ane 1
jesenice 11
jezero 1
jurij ob pesnici 1
jurovski dol 1
kacevac 1
kamna gorica 4
kamnica 2
kamnik 1
kanal 2
kapele 1
kidri~evo 1
kisovec 1
klinja vas 1
kne`ak 2
kojsko 2
kokra 1
komenda 1
koper 19
koro{ka bela 1
koseze 1
kosovo,vu~itelj 1
kostanjek 4
kotlje 4
kotor varo{, bih 1
kova~a vas 1
kozina 1
kozjak nad pesnico 1
ko{, kosovo srbija 1
ko~evje 12
kranj 13
kranj drulovka 1
kranj primskovo 2
kranj ~ir~e 1
kri`ovec 1
krmine 1
krnice 1
kropa 4
ku{pinci 1
labor 1
lahov graben 1
latkova vas 1
lauterauch avstrija 1
lavtarskivrh 1
lazec 1
la{ko 2
lehen 3
lenart 1
lendava 4
lesce 2
leskovec 1
letence 1
leutkirch, nem~ija 1
limbu{ 1
lipa 2
lipovci 1
litija 3
ljubija 1
ljubljana 172
ljubljana vi`marje 1
ljubljana vrhovci 1
ljubljana {i{ka 1
ljubljana-sto`ice 1
ljubljana-vi`marje 1
ljutomer 9
lo`nica pri `alcu 3
log 1
logatec 12
loka 1
loka pri {entjerneju 1
loke 1
loke v tuhinju 1
lokovica 1
lokve, brestanica 1
lopata 1
lovrenc 1
lovrenc na pohorju 1
lo{ki potok 1
lo~e 1
ludwigburg,nem~ija 1
lukavac 1
lukavac, bih 1
lukavica,bih 1
lukovec pri bo{tjanu 1
makedonija 1
makole 1
male lo~e 1
male~nik 1
mali kamen 1
maribor 81
marijina vas 2
marno 1
marol~e 1
martinjak 1
matke 1
me`ica 5
medvedje brdo 1
medvode 1
mekinje 3
menge{ 2
metle~e 1
mihovce 1
miklav` 1
mlaka 2
mle{~evo 1
moers, nem~ija 1
mokronog 1
moste pri ljubljani 1
mostje 1
motovilci 1
muenchen 1
muenchen, nem~ija 1
muretinci 2
murska sobota 6
na logu 3
naklo 3
nazarje 2
negonje 1
nem{ka vas 1
nem~ija 3
nem~ija,augsburg 2
nova gorica 9
nova vas 1
novake 2
nove jar{e ljubljana 1
novi sad srbija 1
novinci 2
novo mesto 14
novo mesto - k roku 1
novo mesto-gotna vas 3
novo mesto-m. jarca 1
novo selo/hrva{ka 1
novo selo/srbija 1
nuskova 1
oko{ka gora 1
onek 1
orehek 3
orehova vas 1
ore{je nad sevnico 4
orla vas 2
osek 1
oto~e 1
oto~ec 4
pame~e 1
pan~evo SRBIJA 1
pereloge 1
perovo 1
pesje 1
pesnica 3
piran 7
pirni~e pri lj. 1
pivka 4
planina 4
planina nad horjulom 1
pleterje 4
pobre`je 1
podbrdo 1
podgorje 4
podlehnik 1
podmelec 1
podnanos 2
podpe~ 1
podtabor 1
poklek nad blanco 2
polhov gradec 2
poljane 1
polskava 1
pomjan 1
ponikve 1
pore~ 1
portoro` 1
postojna 1
po~e 1
praprotno 3
prapro~e 1
preba~evo 1
predmeja 5
predor 1
predoslje 2
prekorje 1
preman~an 5
prepolje 2
pretre` 3
prevalje 3
prva~ina 4
ptuj 10
pu{enci 3
radegunda 1
radenci 4
rade~e 1
radomlje 1
radovljica 3
radvanje 1
rakitna 2
raki~an 2
ravne na koro{kem 11
ravne na korp{kem 1
ravne pri zdolah 1
ra~e 4
rde~i kal 2
reichenbach nem~ija 1
reka 1
ren~e 2
rete~e 5
ribnica 5
rigonce 2
rimske toplice 1
rizvanovi}i/bih 1
ro`na dolina 2
robanov kot 2
roga{evci 1
roga{ka slatina 8
ro{pan 1
ru{e 2
sajevec 2
sanski most, bih 1
sarajevo 1
sarajevo BiH 1
sarajevo, BIH 1
savlje 1
se`ana 8
seenovo 1
selca 1
sele 3
selnica ob muri 1
selo 2
semeljci Hrva{ka 1
semi~ 5
sene{ci 2
senica/medvode 1
seno`e~e 1
senovo 6
sevnica 4
se~ovlje 1
siminhan BiH 1
site` 1
skobra 1
skorno 1
sl.konjice 7
slapnica 1
slatina 2
slov. bistrica 2
slov. konjice 1
slovenj gradec 4
slovenska bistrica 6
slunj hrvatska 1
smartno 4
sodji vrh pri semi~u 1
sodra`ica 1
solkan 1
sombor, srbija 1
sp. log 1
sp. se~ovo 1
sp.bitnje 1
spittal, avstrija 1
spodnja bre`nica 1
spodnja lipnica 3
spodnja pohanca 1
spodnje {kofije 3
spodnji duplek 2
spodnji log litija 2
sr. gameljne 2
sredi{~e ob dravi 2
srednja vas 1
srednja vas bohinj 1
stari kot 3
stari trg 1
stave{inski vrh 1
sti~na 2
stoma` 2
stopi~e 2
str`i{~e 4
strmec 3
strumica/makedonija 1
stubi{ke toplice 1
stuttgart 1
tacen 2
tehovec/medvode 1
temnica 1
tesli}/bih 1
te{ova 4
tolmin 9
topol pri medvodah 3
tr`i~ 1
trata 2
trate 1
trboje 1
trbovlje 12
treb~e 1
trnje 1
tryin 1
trzin 1
tr~ova 3
tuttlingen 1
ulm nem~ija 1
urban 2
velenje 21
velesovo 2
velika ilova gora 1
velika nova gora 1
velike brusnice 3
velike la{~e 2
veliki brebrovnik 1
veliki obre` 1
veliki vrh pri litij 1
velino selo 1
velino selo/bih 1
verd 1
vidomlje BiH 1
vinja vas 3
vipol`e 1
vir 4
vitanje 1
vodice 1
vodole 2
vodole 31 1
voglje 4
voklo 1
vranje 1
vransko 2
vratja vas 1
vra~e 1
vrbno 1
vrhinka 1
vrhnika 4
vuhred 4
vuzenica 3
zabukovica 6
zadar 1
zagorje 6
zagreb 3
zagreb hrva{ka 1
zagreb, hrva{ka 2
zagreb/hrva{ka 1
zaj~ji vrh 3
zapoge 1
zavicovi}i 1
zenica BIH 1
zetalo 1
zg. bistrica 1
zg. dartinje 1
zg. partinje 1
zg. polskava 1
zg. por~i~ 1
zg. {~avnica 1
zgornja kapla 2
zgornja {~avnica 1
zgornje gradi{~e 1
zibika 1
zidani most 1
zilje pri vinici 1
zlakova 2
zornja kapla 1
{alek 3
{empeter 1
{entilj 1
{entjernej 5
{entjo{t 3
{entjur 5
{entvid pri sti~ni 2
{en~ur 2
{evlje 1
{irmanski hrib 1
{kale 3
{kofja loka 9
{mal~ja vas 1
{marjeta 3
{martno 1
{martno pri litiji 1
{martno pri litili 1
{martno(gori{ka brda 1
{mihel 1
{o{tanj 5
{tore 2
~akljina, bih 1
~eplje 2
~e{njica 1
~rnci 3
~rnomelj 8
~rnu~e 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1450

B20C01 01. mesec priselitve

Value 522115 Frequency
1 51
2 47
3 41
4 68
5 104
6 63
7 60
8 92
9 84
10 58
11 69
12 41
21 Jan-Mar 33
22 Apr-Jun 50
23 Jul-Sep 60
24 Okt-Dec 26
99 od rojstva 464
999 10
Sysmiss 384
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1421 384

Valid range from 1 to 999

B20D01 01. leto priselitve

Value 532114 Frequency
2 1
12 1
13 1
18 1
21 1
24 1
26 2
27 3
29 3
31 3
32 2
33 4
34 2
35 7
37 4
38 4
39 5
40 9
41 5
42 2
43 2
44 1
45 7
46 21
47 5
48 9
49 9
50 11
51 6
52 10
53 16
54 19
55 27
56 14
57 12
58 22
59 20
60 26
61 24
62 32
63 21
64 42
65 28
66 41
67 29
68 36
69 36
70 56
71 45
72 58
73 72
74 54
75 6
76 9
77 8
78 7
79 16
80 14
81 8
82 9
83 4
84 5
85 3
87 1
89 2
90 3
98 od rojstva 462
999 2
Sysmiss 374
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1431 374

Valid range from 2 to 999

B2101 01. vzrok selitve

Value 542113 Frequency
1 S starsi 213
2 Druzina 266
3 Zaposlitev 225
4 Stanovanje 249
5 Kraj 21
Sysmiss 831
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 831

Valid range from 1 to 5

B2201 01. prijava

Value 552112 Frequency
1 Stalno 1373
2 Zacasno 75
3 Neprijavljen 3
Sysmiss 354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1451 354

Valid range from 1 to 3

B2301 01. velikost kraja

Value 562111 Frequency
1 manj kot 500 preb. 439
2 500 - 2000 preb. 303
3 2000 - 10000 preb. 299
4 10000 - 50000 preb. 141
5 nad 50000 preb. 259
Sysmiss 364
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1441 364

Valid range from 1 to 5

B2401 01. tip KS

Value 572110 Frequency
1 mestna 632
2 primestna 184
3 vaska 631
Sysmiss 358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1447 358

Valid range from 1 to 3

B2501 01. pomen kraja

Value 582109 Frequency
1 Vas 764
2 Obc. sredisce 329
3 Reg. sredisce 86
4 Rep. sredisce 263
Sysmiss 363
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1442 363

Valid range from 1 to 4

B2601 01. lastnina stanovanja

Value 592108 Frequency
1 Druzbena 415
2 Privatna 1036
3 1
Sysmiss 353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1452 353

Valid range from 1 to 3

B2701 01. naźin pridobitve

Value 602107 Frequency
1 Starsi 628
2 DO 208
3 Solidarnostno 16
4 Kadrovsko 18
5 Podedoval 82
6 Gradnja 227
7 Nakup 120
8 Podnajemnik 87
9 Stud. dom 14
10 Samski dom 6
11 Menj.last.stan. 6
12 Menj.naj.stan. 6
13 Drugace 32
Sysmiss 355
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1450 355

Valid range from 1 to 13

B2801 01. vlaga

Value 612106 Frequency
1 Ne 1002
2 Da 412
9 1
Sysmiss 390
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1415 390

Valid range from 1 to 9

B29A01 01. št. oseb-začetek

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1415 390 1 15 4.349 1.946

Valid range from 1 to 15

B29B01 01. št. oseb-konec

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1410 395 1 15 3.964 1.945

Valid range from 1 to 15

B30A01 01. št. sob-začetek

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1413 392 1 9 2.781 1.48

Valid range from 1 to 9

B30B01 01. št. sob-konec

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1411 394 1 10 3.102 1.63

Valid range from 1 to 10

B31A01 01. površina-začetek

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1407 398 6 999 86.208 126.578

Valid range from 6 to 999

B31B01 01. površina-konec

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1404 401 9 999 91.494 124.764

Valid range from 9 to 999

B32A01 01. stranišče-začetek

Value 682099 Frequency
1 Ne 483
2 Da 933
Sysmiss 389
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1416 389

Valid range from 1 to 2

B32B01 01. stranišče-konec

Value 692098 Frequency
1 Ne 255
2 Da 1157
Sysmiss 393
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1412 393

Valid range from 1 to 2

B33A01 01. kopalnica-začetek

Value 702097 Frequency
1 Ne 558
2 Da 858
Sysmiss 389
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1416 389

Valid range from 1 to 2

B33B01 01. kopalnica-konec

Value 712096 Frequency
1 Ne 306
2 Da 1106
Sysmiss 393
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1412 393

Valid range from 1 to 2

B34AA01 01. mesec začetka bivanja

Value 722095 Frequency
1 90
2 84
3 68
4 98
5 144
6 89
7 97
8 123
9 134
10 97
11 108
12 60
21 Jan-Mar 45
22 Apr-Jun 62
23 Jul-Sep 67
24 Okt-Dec 32
99 13
Sysmiss 394
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1411 394

Valid range from 1 to 99

B34AB01 01. leto začetka bivanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1430 375 3 99 63.305 11.781

Valid range from 3 to 99

B34BA01 01. mesec konca bivanja

Value 742093 Frequency
1 39
2 34
3 43
4 43
5 73
6 78
7 57
8 67
9 109
10 65
11 67
12 58
21 Jan-Mar 13
22 Apr-Jun 29
23 Jul-Sep 42
24 Okt-Dec 26
99 Se zivi 592
999 8
Sysmiss 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1443 362

Valid range from 1 to 999

B34BB01 01. leto konca bivanja

Value 752092 Frequency
35 1
41 2
42 1
44 2
49 1
50 2
51 1
52 3
53 1
54 2
57 1
58 4
59 2
60 1
61 2
62 4
63 2
65 9
66 2
67 5
68 3
69 5
70 7
71 7
72 10
73 5
74 41
75 76
76 67
77 50
78 60
79 59
80 62
81 29
82 35
83 26
84 31
85 27
86 34
87 21
88 33
89 31
90 24
91 25
92 23
93 15
94 3
98 Se zivi 591
999 3
Sysmiss 354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1451 354

Valid range from 35 to 999

B20AA02 02. kraj/drzava

Value 762091 Frequency
DRULOVKA KRANJ 1
LJUBLAJANA 1
`alec 2
`elezniki 5
`etale 1
`iri 2
ajdov{~ina 5
andrenci 3
apa~e 1
arja vas 1
arto 15 1
barislovci 2
beograd, srbija 1
bistrica 1
blanca 1
bohova 1
bovec 1
bo~na 3
bratislavci 1
bre`ice 8
breg 1
breg pri polzeli 1
breginj 1
breginju 1
brezje 1
brezje pri vel.dol. 1
brezno 1
brezovica 5
br~ko/bih 1
bukovec 3
celje 22
cerklje 3
cerknica 9
cerkno 1
cerovec 1
cogetinci 3
dankovci 1
deskle 1
diva~a 1
dobri dub, srbija 1
dobrina 1
dobrova 1
dol - suha 2
dol - suma 1
dol pri hrastniku 1
dolenci 1
dolenja vas 1
dolga nem{ka vas 1
dolga vas 1
dom`ale 5
domajinci 1
donje kolibe/hrva{ka 1
dravlje 1
drnulovka pri kranju 1
duple 1
duplica 1
esslingen 1
fala 1
fu`ine nad ajdov{~in 1
gabernik 1
galu{ak 1
globoko 1
golica 1
golnik 1
gonja~e 1
gorenja vas 1
gorenja vas pri mokr 1
gornja prekopa 1
gornji grad 1
gradi{~e 1
grajena 2
gresov~ak 1
grosuplje 7
hajdo{e 2
hanover 1
hotema`e 4
hotinja vas 1
hrastnik 8
hrpelje 3
hru{ica 1
hum 2
idrija 4
ihova 1
il. bistrica 5
ilirska bistrica 2
irak 1
izlake 1
izola 6
jablance 2
jan`eva gora 1
jela~i~ bih 1
jeli~ni vrh 2
jel{ane 1
jereninski vrh 1
jesenice 12
jezero 1
jurklo{ter 1
jurski vrh 1
kamnik 2
kanal 3
kani`arica 1
klinja vas 1
kne`ak 2
kojsko 3
kokrica 1
koper 16
kostanjek 1
kotlje 1
kozina 1
kozjak nad pesnico 3
ko~ani/makedonija 1
ko~evje 7
kranj 10
kranj drulovka 1
kranj planina 3
kranjska gora 1
kropa 5
kr{ko 4
kr~evina pri vurberg 1
lahov graben 1
la{ko 2
lendava 5
lent 1
lesce 2
leutkirch nem~ija 1
lipa 1
lipovci 2
ljubljana 126
ljubljana center 1
ljuibljana 1
ljutomer 6
lo`nica pri `alcu 2
logatec 7
loke 2
loke v tuhinju 1
london 1
lucija 1
maj{perk pri ptuju 1
mala vas 1
malo polje 1
maribor 48
maribor, slovenija 1
matke 2
me`ica 2
medvode 1
mekinje 1
menge{ 3
metle~e 1
mlaka 1
morodvis 1
moste 1
mo{nje 1
muretinci 3
murska sobota 3
na log 1
na logu 3
nadgorica 1
naklo 1
nem~ija,ingolstadt 1
notranje gorice 1
nova gorica 7
nova vas 1
nova {tifta 1
novake 2
novo mesto 8
novo mesto-br{lin 1
novo mesto-gotna vas 3
orehek 1
ore{je nad sevnico 1
orla vas 2
oto~ec 2
pame~e 1
pesnica 3
piran 1
pivka 5
planina 1
planina pri cerknem 2
pletarje 1
pleterje 2
podgorje 3
podpe~ 1
poklek 1
poklek nad blanco 1
polskava 1
polzela 2
pomjan 4
pore~ hrva{ka 1
portoro` 2
potok 1
praprotno 2
praprotno pri {.loki 1
preba~evo 1
predmeja 2
predosje 1
prepole 1
pretre` 2
prevalje 2
prnjavor/bih 1
prva~ina 2
ptuj 7
ptuj/slovenija 1
pu{enci 1
radegunda 3
radenci 5
radovljica 2
rakitna 1
raki~an 1
ravne na koro{kem 8
ravne nad {entrupert 1
ravne pri zdolah 1
ra~e 2
rde~i kal 3
reka 1
ren~e 2
ribnica 4
ribnica lepov~e 1
ro`engrunt 1
roga{evci 1
roga{ka saltina 1
roga{ka slatina 6
ru{e 1
sajevec 2
samobor 1
sanski most, bih 1
se`ana 3
sene{ci 1
seno`e~e 1
senovo 7
sevnica 3
skoke 1
sl.konjice 6
slatina 3
slov. bistrica 1
slovenj gradec 3
slovenska bistrica 4
slovenske konjice 1
smartno 1
solkan 1
spittal, austria 1
spodnja pohanca 1
spodnje se~ovo 1
spodnje {kofije 2
spodnji duplek 2
spodnji log litija 2
sr. gameljne 2
sredi{~e ob dravi 1
srednja vas 3
stra`i{~e 1
sv. ema 1
tacen 1
te{ova 1
titograd, ~rna gora 1
titov most, hrva{ka 1
tolmin 4
topol pri medvodah 1
tr`i~ 1
trata 1
trboje 1
trbovlje 8
tribu~e 3
trnava 1
trzin 2
tr~ova 1
tuzla BiH 1
va{e/medvode 1
velenje 17
velesovo 2
velika ilova gora 1
velika nova gora 1
velike brusnice 2
velike la{~e 1
veliki vrh 1
veliki vrh litija 1
vi`marje 1
vinja vas 2
vir 7
vi{egrad BiH 1
vi{nja gora 1
vodole 2
vodole 21 1
vojsko 1
vransko 2
vrhnika 9
vuhred 1
zabukovica 4
zagorje 4
zagradac 1
zagreb/hrva{ka 1
zaj~ji vrh 3
zapoge 1
zg. bistrica 2
zg. gameljne 1
zgornja bistrica 1
zlakova 1
zornja kapla 1
{alek 4
{empeter 3
{empeter pri gorici 1
{entjernej 3
{entjo{t 1
{entjur 1
{entvid pri sti~ni 1
{en~ur 1
{evlje 1
{kale 3
{kofije 1
{kofja loka 8
{marjeta 2
{martno pri litiji 1
{mihel 2
{tanjel 1
~reta 1
~rnci 3
~rnomelj 8
~rnu~e 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860

B20AC02 02. isti/drug kraj

Value 772090 Frequency
1 Isti kraj 410
2 Drug kraj 449
Sysmiss 946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 946

Valid range from 1 to 2

B2102 02. vzrok selitve

Value 782089 Frequency
1 S starsi 59
2 Druzina 301
3 Zaposlitev 139
4 Stanovanje 297
5 Kraj 15
9 2
Sysmiss 992
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 992

Valid range from 1 to 9

B2202 02. prijava

Value 792088 Frequency
1 Stalno 371
2 Zacasno 59
3 Neprijavljen 16
Sysmiss 1359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
446 1359

Valid range from 1 to 3

B2302 02. velikost kraja

Value 802087 Frequency
1 manj kot 500 preb. 122
2 500 - 2000 preb. 77
3 2000 - 10000 preb. 114
4 10000 - 50000 preb. 58
5 nad 50000 preb. 75
Sysmiss 1359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
446 1359

Valid range from 1 to 5

B2402 02. tip KS

Value 812086 Frequency
1 mestna 212
2 primestna 58
3 vaska 176
Sysmiss 1359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
446 1359

Valid range from 1 to 3

B2502 02. pomen kraja

Value 822085 Frequency
1 Vas 236
2 Obc. sredisce 108
3 Reg. sredisce 30
4 Rep. sredisce 74
Sysmiss 1357
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
448 1357

Valid range from 1 to 4

B2602 02. lastnina stanovanja

Value 832084 Frequency
1 Druzbena 288
2 Privatna 569
Sysmiss 948
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 948

Valid range from 1 to 2

B2702 02. način pridobitve

Value 842083 Frequency
1 Starsi 193
2 DO 167
3 Solidarnostno 23
4 Kadrovsko 15
5 Podedoval 37
6 Gradnja 211
7 Nakup 61
8 Podnajemnik 88
9 Stud. dom 14
10 Samski dom 12
11 Menj.last.stan. 2
12 Menj.naj.stan. 5
13 Drugace 29
99 2
Sysmiss 946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 946

Valid range from 1 to 99

B2802 02. vlaga

Value 852082 Frequency
1 Ne 681
2 Da 135
Sysmiss 989
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 989

Valid range from 1 to 2

B29A02 02. št. oseb-začetek

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 988 1 24 3.479 1.759

Valid range from 1 to 24

B29B02 02. št. oseb-konec

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 990 1 24 3.702 1.862

Valid range from 1 to 24

B30A02 02. št. sob-začetek

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 985 1 9 2.832 1.575

Valid range from 1 to 9

B30B02 02. št. sob-konec

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 988 1 9 2.965 1.652

Valid range from 1 to 9

B31A02 02. površina-začetek

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 989 4 999 82.195 101.578

Valid range from 4 to 999

B31B02 02. površina-konec

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 992 4 999 84.916 101.59

Valid range from 4 to 999

B32A02 02. stranišče-začetek

Value 922075 Frequency
1 Ne 92
2 Da 727
Sysmiss 986
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 986

Valid range from 1 to 2

B32B02 02. stranišče-konec

Value 932074 Frequency
1 Ne 63
2 Da 748
Sysmiss 994
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 994

Valid range from 1 to 2

B33A02 02. kopalnica-začetek

Value 942073 Frequency
1 Ne 119
2 Da 700
Sysmiss 986
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 986

Valid range from 1 to 2

B33B02 02. kopalnica-konec

Value 952072 Frequency
1 Ne 88
2 Da 723
Sysmiss 994