Upravljanje človeških virov, Slovenija 2004: Mednarodna primerjalna študija

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: HRMSI04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_HRMSI04_V1
Glavni avtor(ji):
 • Svetlik, Ivan
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Černigoj-Sadar, Nevenka
 • Ignjatović, Miroljub
 • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra
 • Kohont, Andrej
 • Kopač, Anja
 • Mesner Andolšek, Dana
 • Nadoh, Jana
 • Pavlin, Samo
 • Stanojević, Miroslav
 • Trbanc, Martina
Izdelal datoteko podatkov:
CPOČV - Center za proučevanje organizacij in človeških virov, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2004)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • HRM/Upravljanje človeških virov

  Omrežje CRANFILED na projektu Primerjalnega upravljanja človeških virov (Comparative Human Resource Management - CRANET) je leta 1989 ustanovilo pet drž ustanoviteljic, vključenih v edinstven in pomemben raziskovalni projekt na področju upravljanja človeških virov. Projekt koordinira Cranfield School of Management iz Velike Britanije. V raziskavo Cranet je danes vključenih več kot 30 držav po vsem svetu in je največja in najbolj reprezentativna neodvisna raziskava na svojem področju. Cilji raziskave Cranet so: nuditi podatke o Upravljanju človeških virov za strokovnjake, oblikovalce javnih politik in akademike; nadzirati vpliv EU na raznovrstnost prakse na področju upravljanja človeških virov; priskrbeti konkretne kazalce za delo v različnih državah; medčasovni nadzor približevanja ali oddaljevanja "Evropeizacije" dela na specifičnih področjih upravljanja človeških virov; dokazovanje premika v politiki uslužbencev v smeri "Strateškega upravljanja človeških virov". Slovenija sodeluje v raziskavi od leta 2001.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

služba za kadrovske vire, služba za človeške vire, strategija in politika podjetja, praksa kadrovanja, pridobivanje in izbira kadrov, metode izbire, ranljive skupine, fleksibilne oblike dela, izobraževanje in razvoj zaposlenih, uspešnost usposabljanja, načini usposabljanja, razvoj menedžmenta, ocenjevanje delovne uspešnosti, usklajevanje delovnega in družinskega življenja, porast/krčenje števila zaposlenih, nadomestila in ugodnosti, plače, odnosi in komunikacije z zaposlenimi, sindikati, svet delavcev, načini sporočanja, mednarodne primerjave

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
Upravljanje kadrov/človeških virov v organizaciji
Strategija in politika podjetja
Praksa kadrovanja
Fleksibilne oblike dela
Razvoj zaposlenih
Nadomestila in ugodnosti
Odnosi in komunikacije z zaposlenimi
Podatki o organizaciji
Osebni podatki


Povzetek:

Namen mednarodne primerjalne študije Upravljanje človeških virov je zbrati podatke o stanju na področju upravljanja s človeškimi viri v Sloveniji in primerjava zbranih podatkov s stanjem v Evropski uniji in v tranzicijskih državah. Daje nam podatke o upravljanju s človeškimi viri v slovenskih organizacijah, ki zaposlujejo večje število delavcev (praviloma 200) v vseh sektorjih gospodarstva, v javnih zavodih in v državni upravi. Raziskava je nastala v sodelovanju s Cranfield network (CRANET), ki jo koordinira Cranfield University, Scholl of Management. Podatki v raziskavi so pridobljeni s pomočjo standardiziranega vprašalnika z večino vprašanj zaprtega tipa. Na vprašanja so praviloma odgovarjali vodje služb za kadrovske/človeške vire. Ker gre za del mednarodne raziskave je mogoča primerljivost med posameznimi članicami CRANETA in primerjava z drugimi organizacijami v Sloveniji oz. "benchmarking upravljanja človeških virov". Slovenske podatke glede upravljanja s človeškimi viri lahko primerjamo z mednarodnimi podatki za skupino držav Evropske unije, nekaterimi tranzicijskimi državami in nekaterimi bolj razvitimi državami sveta.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: februar, 2004 - marec, 2004
Čas izdelave: 2004
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

organizacija

Populacija:

Ciljna populacija so organizacije z 200 in več zaposlenimi in organizacije, ki po Standardni klasifikaciji dejavnosti (1999) sodijo v skupino dejavnosti javne uprave (SKD 75.1) in javnih zavodov in zaposlujejo 100 ali več oseb.

Izključeni:

Organizacije z manjšim številom zaposlenih.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Centre for European Human Resource Management

Tip vzorca:

Brez vzorčenja, pokrita cela populacija.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevana anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: HRMSI04 - Upravljanje človeških virov, Slovenija 2004 : Mednarodna primerjalna študija [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 335
 • število enot: 161

Spremenljivke

COUNTRY country

Vrednost 13 Frekvenca
1 United Kingdom 0
2 France 0
3 Germany W 0
4 Sweden 0
5 Spain 0
6 Denmark 0
7 The Netherlands 0
8 Italy 0
9 Norway 0
10 Switzerland 0
11 Turkey 0
12 Ireland 0
13 Portugal 0
14 Finland 0
15 Germany E 0
16 Greece 0
17 Czech Republic 0
18 Austria 0
19 Belgium 0
20 Bulgaria 0
21 Japan 0
22 Hungary 0
23 Australia 0
24 New Zealand 0
25 Greek Cypriot 0
26 Poland 0
27 Israel 0
28 USA 0
29 Canada 0
30 Tunisia 0
32 South Africa 0
33 N Ireland 0
34 Taiwan 0
35 Northern Cyprus 0
36 Estonia 0
37 Slovenia 161
38 Iceland 0
39 India 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
161 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 39

SFA Del večje skupine

Je vaša organizacija del večje skupine podjetij/institucije?

Vrednost 22 Frekvenca
0 Ne 87
1 Da 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
161 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

SFB Odgovarjate v imenu celotne skupine

Če da, ali odgovarjate v imenu celotne skupine?

Vrednost 31 Frekvenca
0 Ne 50
1 Da 24
Sysmiss 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
74 87

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

COUNTRY country

Vrednost 1335 Frekvenca
1 United Kingdom 0
2 France 0
3 Germany W 0
4 Sweden 0
5 Spain 0
6 Denmark 0
7 The Netherlands 0
8 Italy 0
9 Norway 0
10 Switzerland 0
11 Turkey 0
12 Ireland 0
13 Portugal 0
14 Finland 0
15 Germany E 0
16 Greece 0
17 Czech Republic 0
18 Austria 0
19 Belgium 0
20 Bulgaria 0
21 Japan 0
22 Hungary 0
23 Australia 0
24 New Zealand 0
25 Greek Cypriot 0
26 Poland 0
27 Israel 0
28 USA 0
29 Canada 0
30 Tunisia 0
32 South Africa 0
33 N Ireland 0
34 Taiwan 0
35 Northern Cyprus 0
36 Estonia 0
37 Slovenia 161
38 Iceland 0
39 India 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
161 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 39

SFA Del večje skupine

Je vaša organizacija del večje skupine podjetij/institucije?

Vrednost 2334 Frekvenca
0 Ne 87
1 Da 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
161 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

SFB Odgovarjate v imenu celotne skupine

Če da, ali odgovarjate v imenu celotne skupine?

Vrednost 3333 Frekvenca
0 Ne 50
1 Da 24
Sysmiss 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
74 87

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S1V1A1 Moški v oddelku za kadre

Približno koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v oddelku za kadre /človeške vire? _____Moški

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
155 6 0 16 0.994 1.853

Vrednosti spremenljivk od 0 do 16

S1V1A2 Ženske v oddelku za kadre

Približno koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v oddelku za kadre /človeške vire? _____ Ženske

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
155 6 1 84 4.948 9.001

Vrednosti spremenljivk od 1 do 84

S1V1A3 Nimamo oddelka za kadre

Nimamo oddelka za kadre/človeške vire

Vrednost 6330 Frekvenca
1 Nimamo oddelka za kadre. 4
Sysmiss 157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S1V2 Vodja oddelka za kadre član ožjega kolegija uprave

Če imate oddelek za kadre/človeške vire, ali je vodja tega oddelka član ožjega kolegija direktorjev/uprave (ali drugega ustreznega organa)?

Vrednost 7329 Frekvenca
0 Ne 50
1 Da 101
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
151 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S1V3 Od kod je bil rekrutiran najvišji vodja oddelka za kadre (Prosimo, izberite le en odgovor.)

Od kod je bil rekrutiran najvišji vodja oddelka za kadre/človeške vire?

Vrednost 8328 Frekvenca
1 Iz oddelka za kadre 56
2 Iz vrst nekadrovskih strokovnjakov v organizaciji 44
3 Iz vrst kadrovskih strokovnjakov zunaj organizacije 38
4 Iz vrst nekadrovskih strokovnjakov zunaj organizacije 14
5 Drugo 0
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
152 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S1V4A Sprememba uporabe zunanjih storitev za - Plače

Kako se je v zadnjih treh letih spremenila uporaba zunanjih storitev za naslednja področja? A. Plače

Vrednost 9327 Frekvenca
1 Se je povečala 18
2 Se je zmanjšala 3
3 Je enaka 54
4 Ne uporabljamo 83
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
158 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V4B Sprememba uporabe zunanjih storitev za - Pokojnine

Kako se je v zadnjih treh letih spremenila uporaba zunanjih storitev za naslednja področja? B. Pokojnine

Vrednost 10326 Frekvenca
1 Se je povečala 16
2 Se je zmanjšala 1
3 Je enaka 46
4 Ne uporabljamo 93
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
63 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V4C Sprememba uporabe zunanjih storitev za - Ugodnosti

Kako se je v zadnjih treh letih spremenila uporaba zunanjih storitev za naslednja področja? C. Ugodnosti

Vrednost 11325 Frekvenca
1 Se je povečala 13
2 Se je zmanjšala 3
3 Je enaka 57
4 Ne uporabljamo 81
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V4D Sprememba uporabe zunanjih storitev za - Usposabljanje in razvoj

Kako se je v zadnjih treh letih spremenila uporaba zunanjih storitev za naslednja področja? D. Usposabljanje in razvoj

Vrednost 12324 Frekvenca
1 Se je povečala 84
2 Se je zmanjšala 7
3 Je enaka 51
4 Ne uporabljamo 11
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
142 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V4E Sprememba uporabe zunanjih storitev za - Zaposlovanje v druge organizacije/zmanjševanj št. zaposlenih

Kako se je v zadnjih treh letih spremenila uporaba zunanjih storitev za naslednja področja? E. Zaposlovanje v druge organizacije/ zmanjševanje števila zaposlenih

Vrednost 13323 Frekvenca
1 Se je povečala 29
2 Se je zmanjšala 9
3 Je enaka 42
4 Ne uporabljamo 75
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V4F Sprememba uporabe zunanjih storitev za - kadrovski informacijski sistem

Kako se je v zadnjih treh letih spremenila uporaba zunanjih storitev za naslednja področja? F. Kadrovski informacijski sistem

Vrednost 14322 Frekvenca
1 Se je povečala 54
2 Se je zmanjšala 2
3 Je enaka 70
4 Ne uporabljamo 30
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V4G Sprememba uporabe zunanjih storitev za - Drugo

Kako se je v zadnjih treh letih spremenila uporaba zunanjih storitev za naslednja področja? G. Drugo; prosimo, navedite

Vrednost 15321 Frekvenca
1 Se je povečala 1
2 Se je zmanjšala 0
3 Je enaka 2
4 Ne uporabljamo 4
Sysmiss 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V5A Opredeljeno poslanstvo

Ali vaša organizacija ima: A. Opredeljeno poslanstvo

Vrednost 16320 Frekvenca
1 Da, napisano 139
2 Da, nenapisano 13
3 Ne 6
4 Ne vem 1
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
158 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V5B Poslovno strategijo

Ali vaša organizacija ima: B. Poslovno strategijo

Vrednost 17319 Frekvenca
1 Da, napisano 147
2 Da, nenapisano 9
3 Ne 4
4 Ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
160 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V5C Strategijo za kadre/človeške vire

Ali vaša organizacija ima: C. Strategijo za kadre/človeške vire

Vrednost 18318 Frekvenca
1 Da, napisano 101
2 Da, nenapisano 43
3 Ne 16
4 Ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
160 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V5D Opredeljene organizacijske vrednote

Ali vaša organizacija ima: D. Opredeljene organizacijske vrednote

Vrednost 19317 Frekvenca
1 Da, napisano 86
2 Da, nenapisano 35
3 Ne 32
4 Ne vem 7
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
153 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V6 V kateri fazi je oseba, odgovorna za kadre vključena v razvoj poslovne strategije podjetja?

Če imate poslovno strategijo podjetja, v kateri fazi je oseba, odgovorna za kadre/ človeške vire, vključena v njen razvoj?

Vrednost 20316 Frekvenca
1 Od začetka 86
2 Naknadno posvetovanje 17
3 Pri izvajanju 41
4 Ni konzultirana 10
11111 2
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
154 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V7A Odgovornost za plačo in ugodnost

Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih? A. Plača in ugodnosti

Vrednost 21315 Frekvenca
1 Linijski vodje 52
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 60
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskim vodjem 37
4 Oddelek za človeške vire 5
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
154 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V7B Odgovornost za pridobivanje in izbiro kadrov

Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih? B. Pridobivanje in izbira kadrov

Vrednost 22314 Frekvenca
1 Linijski vodje 23
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 60
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskim vodjem 72
4 Oddelek za človeške vire 5
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
160 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V7C Odgovornost za usposabljanje in razvoj

Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih? C. Usposabljanje in razvoj

Vrednost 23313 Frekvenca
1 Linijski vodje 24
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 54
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskim vodjem 70
4 Oddelek za človeške vire 10
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
158 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V7D Odgovornost za industrijske odnose

Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih? D. Odnosi z zaposlenimi/sindikati/sveti delavcev

Vrednost 24312 Frekvenca
1 Linijski vodje 35
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 33
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskim vodjem 49
4 Oddelek za človeške vire 40
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
157 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V7E Odgovornost za porast/krčenje št. zaposlenih

Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih? E. Porast/krčenje števila zaposlenih

Vrednost 25311 Frekvenca
1 Linijski vodje 30
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 70
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskim vodjem 51
4 Oddelek za človeške vire 8
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
159 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V8A Kateri izzivi bodo v naslednjih treh letih najpomembnejši za zaposlene?

Kateri izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.)

Vrednost 26310 Frekvenca
100 General references to Personnel Function 1
101 Computerisation of some or all of the Personnel function 1
102 Improve the performance and standing of the HR function/Pers 4
103 Decentralisation with particular reference to the Personnel 0
104 Development and implementation of personnel strategy 0
105 Other Personnel Function 0
200 General references to Manpower Planning 0
201 Development of strategies to deal with demographic changes a 3
202 References to succession planning or promotions 0
203 Other Workforce Planning 0
300 General reference to recruitment & retention 6
301 Recruitment marketing- (D= "Personalmarketing") (image marke 0
302 Retention issues only 1
303 Recruitment/retention (managerial staff) 3
304 Recruitment/retention (non-managerial staff) 1
305 Selection 2
306 Other Recruitment 0
400 General reference to pay and benefits 3
401 Benefit policies/pensions 0
402 Introduce/modify use of performance related pay 0
403 Employee share options/profit sharing 0
404 Harmonisation of terms and conditions between different cate 0
405 Decentralisation of Pay conditions 0
406 Other Pay and Benefits 0
500 Job evaluation and job definitions 1
600 General reference to training or development (non-specified 16
601 Competence development 5
602 Further training and education 3
603 Apprenticeship training 2
604 Training and/or development programmes aimed at Managerial S 2
605 Training and/or development programmes aimed at Senior Manag 0
606 Training and /or development programmes aimed at non-manager 1
607 Preparing line managers of HR responsibilities 1
608 Identification of training needs and development of specific 2
609 Career planning (and identifying potential) 1
610 Retraining 0
611 Training/ retraining with specific reference to new technolo 1
612 Training and development leading to recognised national/prof 3
613 Multi skilling 1
614 Other Training & Development 0
615 self development 0
700 Performance Appraisal 0
701 Performance Management 2
800 References to Motivation 1
801 References to company culture 2
802 References to management styles and theories 0
803 Empowerment of staff 1
804 Team work, job enrichment, job rotation, etc. 1
805 References to Communication 5
806 References to Industrial relations 0
807 Development/implementation of equal opportunities policies 0
809 Creating a balanced relationship between working life and fa 0
810 Other Employee Relations 0
900 General references to efficiency and productivity 6
901 Reduction of Absenteeism 0
902 References to flexible working practices 0
903 Management of Change 0
904 References to Quality programmes and Customer Care 2
905 Other Efficiency, Productivity and Flexibility 0
1000 References to adjustment of the workforce 0
1001 Reference to staff increases 0
1002 References to staff reductions/Redundancies 3
1003 Redeployment 0
1004 Other Workforce Adjustments (increases and/or reductions) 0
1100 Working Time 0
1101 Working time and older workers 0
1102 Working time: 35 hour week 0
1200 General reference to Health and Safety and The Working Envir 0
1201 Stress Management 0
1300 General reference to Internationalisation and the European U 15
1301 Recruitment and/or development of staff for internationalisa 0
1302 Social Chapter 0
1303 Working Time Directive 0
1304 The EURO 0
1400 General reference to organisational development 1
1401 General references to company strategy and objectives (inclu 1
1402 References to dealing with mergers/takeovers 2
1403 Restructuring/Rationalisation 2
1404 Decentralisation 0
1405 Government review changes 0
1406 Reference to compulsive competitive tendering (UK specific) 0
1407 Gaining national quality awards eg. ISO9000, BS5750, IIP 0
1408 Other Business and Organisation Development 0
1409 Preparing for growth 0
1410 Dealing with change (include general reference to constant c 2
1500 Recruitment and Training (as a joint objective) 1
1501 Recruitment and Development of professional/technical staff 1
1600 Reference to dealing with issues as a result of flatter stru 0
1700 Objectives under review/unknown 0
1800 Other 1
1900 Illegible 0
2000 General reference to government intervention of any kind 0
2001 Minimum wage legislation 1
2100 References to legislation 2
2200 References to corporate social responsibility 0
2300 Reference to HRM input to corporate strategy 2
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
118 43

Vrednosti spremenljivk od 100 do 2300

S1V8B Kateri izzivi bodo v naslednjih treh letih najpomembnejši?

Kateri izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.)

Vrednost 27309 Frekvenca
100 General references to Personnel Function 0
101 Computerisation of some or all of the Personnel function 3
102 Improve the performance and standing of the HR function/Pers 2
103 Decentralisation with particular reference to the Personnel 0
104 Development and implementation of personnel strategy 0
105 Other Personnel Function 0
200 General references to Manpower Planning 1
201 Development of strategies to deal with demographic changes a 1
202 References to succession planning or promotions 1
203 Other Workforce Planning 0
300 General reference to recruitment & retention 0
301 Recruitment marketing- (D= "Personalmarketing") (image marke 0
302 Retention issues only 0
303 Recruitment/retention (managerial staff) 1
304 Recruitment/retention (non-managerial staff) 1
305 Selection 2
306 Other Recruitment 0
400 General reference to pay and benefits 4
401 Benefit policies/pensions 0
402 Introduce/modify use of performance related pay 2
403 Employee share options/profit sharing 0
404 Harmonisation of terms and conditions between different cate 0
405 Decentralisation of Pay conditions 0
406 Other Pay and Benefits 0
500 Job evaluation and job definitions 1
600 General reference to training or development (non-specified 15
601 Competence development 5
602 Further training and education 3
603 Apprenticeship training 1
604 Training and/or development programmes aimed at Managerial S 3
605 Training and/or development programmes aimed at Senior Manag 1
606 Training and /or development programmes aimed at non-manager 0
607 Preparing line managers of HR responsibilities 1
608 Identification of training needs and development of specific 1
609 Career planning (and identifying potential) 1
610 Retraining 0
611 Training/ retraining with specific reference to new technolo 2
612 Training and development leading to recognised national/prof 1
613 Multi skilling 3
614 Other Training & Development 0
615 self development 0
700 Performance Appraisal 2
701 Performance Management 1
800 References to Motivation 5
801 References to company culture 3
802 References to management styles and theories 1
803 Empowerment of staff 0
804 Team work, job enrichment, job rotation, etc. 1
805 References to Communication 2
806 References to Industrial relations 0
807 Development/implementation of equal opportunities policies 0
809 Creating a balanced relationship between working life and fa 0
810 Other Employee Relations 2
900 General references to efficiency and productivity 3
901 Reduction of Absenteeism 1
902 References to flexible working practices 0
903 Management of Change 0
904 References to Quality programmes and Customer Care 1
905 Other Efficiency, Productivity and Flexibility 0
1000 References to adjustment of the workforce 0
1001 Reference to staff increases 0
1002 References to staff reductions/Redundancies 5
1003 Redeployment 0
1004 Other Workforce Adjustments (increases and/or reductions) 1
1100 Working Time 0
1101 Working time and older workers 0
1102 Working time: 35 hour week 1
1200 General reference to Health and Safety and The Working Envir 1
1201 Stress Management 0
1300 General reference to Internationalisation and the European U 5
1301 Recruitment and/or development of staff for internationalisa 1
1302 Social Chapter 0
1303 Working Time Directive 0
1304 The EURO 0
1400 General reference to organisational development 0
1401 General references to company strategy and objectives (inclu 0
1402 References to dealing with mergers/takeovers 0
1403 Restructuring/Rationalisation 1
1404 Decentralisation 0
1405 Government review changes 0
1406 Reference to compulsive competitive tendering (UK specific) 0
1407 Gaining national quality awards eg. ISO9000, BS5750, IIP 0
1408 Other Business and Organisation Development 0
1409 Preparing for growth 1
1410 Dealing with change (include general reference to constant c 0
1500 Recruitment and Training (as a joint objective) 1
1501 Recruitment and Development of professional/technical staff 0
1600 Reference to dealing with issues as a result of flatter stru 0
1700 Objectives under review/unknown 0
1800 Other 1
1900 Illegible 0
2000 General reference to government intervention of any kind 2
2001 Minimum wage legislation 1
2100 References to legislation 2
2200 References to corporate social responsibility 0
2300 Reference to HRM input to corporate strategy 0
Sysmiss 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
101 60

Vrednosti spremenljivk od 100 do 2300

S1V8C Kateri izzivi bodo v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov?

Kateri izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.)

Vrednost 28308 Frekvenca
100 General references to Personnel Function 0
101 Computerisation of some or all of the Personnel function 1
102 Improve the performance and standing of the HR function/Pers 1
103 Decentralisation with particular reference to the Personnel 0
104 Development and implementation of personnel strategy 0
105 Other Personnel Function 0
200 General references to Manpower Planning 0
201 Development of strategies to deal with demographic changes a 0
202 References to succession planning or promotions 0
203 Other Workforce Planning 0
300 General reference to recruitment & retention 2
301 Recruitment marketing- (D= "Personalmarketing") (image marke 0
302 Retention issues only 2
303 Recruitment/retention (managerial staff) 1
304 Recruitment/retention (non-managerial staff) 0
305 Selection 0
306 Other Recruitment 0
400 General reference to pay and benefits 4
401 Benefit policies/pensions 0
402 Introduce/modify use of performance related pay 0
403 Employee share options/profit sharing 0
404 Harmonisation of terms and conditions between different cate 0
405 Decentralisation of Pay conditions 0
406 Other Pay and Benefits 1
500 Job evaluation and job definitions 0
600 General reference to training or development (non-specified 6
601 Competence development 2
602 Further training and education 4
603 Apprenticeship training 0
604 Training and/or development programmes aimed at Managerial S 0
605 Training and/or development programmes aimed at Senior Manag 1
606 Training and /or development programmes aimed at non-manager 0
607 Preparing line managers of HR responsibilities 0
608 Identification of training needs and development of specific 1
609 Career planning (and identifying potential) 3
610 Retraining 1
611 Training/ retraining with specific reference to new technolo 1
612 Training and development leading to recognised national/prof 0
613 Multi skilling 0
614 Other Training & Development 0
615 self development 0
700 Performance Appraisal 1
701 Performance Management 1
800 References to Motivation 3
801 References to company culture 4
802 References to management styles and theories 0
803 Empowerment of staff 0
804 Team work, job enrichment, job rotation, etc. 0
805 References to Communication 1
806 References to Industrial relations 0
807 Development/implementation of equal opportunities policies 0
809 Creating a balanced relationship between working life and fa 0
810 Other Employee Relations 0
900 General references to efficiency and productivity 2
901 Reduction of Absenteeism 0
902 References to flexible working practices 1
903 Management of Change 1
904 References to Quality programmes and Customer Care 1
905 Other Efficiency, Productivity and Flexibility 0
1000 References to adjustment of the workforce 2
1001 Reference to staff increases 0
1002 References to staff reductions/Redundancies 1
1003 Redeployment 0
1004 Other Workforce Adjustments (increases and/or reductions) 0
1100 Working Time 1
1101 Working time and older workers 0
1102 Working time: 35 hour week 0
1200 General reference to Health and Safety and The Working Envir 3
1201 Stress Management 0
1300 General reference to Internationalisation and the European U 2
1301 Recruitment and/or development of staff for internationalisa 0
1302 Social Chapter 0
1303 Working Time Directive 0
1304 The EURO 0
1400 General reference to organisational development 1
1401 General references to company strategy and objectives (inclu 0
1402 References to dealing with mergers/takeovers 0
1403 Restructuring/Rationalisation 2
1404 Decentralisation 0
1405 Government review changes 0
1406 Reference to compulsive competitive tendering (UK specific) 0
1407 Gaining national quality awards eg. ISO9000, BS5750, IIP 0
1408 Other Business and Organisation Development 0
1409 Preparing for growth 0
1410 Dealing with change (include general reference to constant c 0
1500 Recruitment and Training (as a joint objective) 0
1501 Recruitment and Development of professional/technical staff 0
1600 Reference to dealing with issues as a result of flatter stru 0
1700 Objectives under review/unknown 0
1800 Other 0
1900 Illegible 0
2000 General reference to government intervention of any kind 0
2001 Minimum wage legislation 0
2100 References to legislation 0
2200 References to corporate social responsibility 0
2300 Reference to HRM input to corporate strategy 0
Sysmiss 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 103

Vrednosti spremenljivk od 100 do 2300

S1V8D Pomembni izzivi v naslednjih treh letih?

Kateri izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.)

Vrednost 29307 Frekvenca
100 General references to Personnel Function 0
101 Computerisation of some or all of the Personnel function 1
102 Improve the performance and standing of the HR function/Pers 0
103 Decentralisation with particular reference to the Personnel 0
104 Development and implementation of personnel strategy 0
105 Other Personnel Function 0
200 General references to Manpower Planning 0
201 Development of strategies to deal with demographic changes a 0
202 References to succession planning or promotions 1
203 Other Workforce Planning 0
300 General reference to recruitment & retention 0
301 Recruitment marketing- (D= "Personalmarketing") (image marke 0
302 Retention issues only 0
303 Recruitment/retention (managerial staff) 0
304 Recruitment/retention (non-managerial staff) 1
305 Selection 0
306 Other Recruitment 0
400 General reference to pay and benefits 0
401 Benefit policies/pensions 0
402 Introduce/modify use of performance related pay 0
403 Employee share options/profit sharing 0
404 Harmonisation of terms and conditions between different cate 0
405 Decentralisation of Pay conditions 0
406 Other Pay and Benefits 0
500 Job evaluation and job definitions 0
600 General reference to training or development (non-specified 1
601 Competence development 3
602 Further training and education 0
603 Apprenticeship training 0
604 Training and/or development programmes aimed at Managerial S 0
605 Training and/or development programmes aimed at Senior Manag 0
606 Training and /or development programmes aimed at non-manager 0
607 Preparing line managers of HR responsibilities 2
608 Identification of training needs and development of specific 0
609 Career planning (and identifying potential) 1
610 Retraining 0
611 Training/ retraining with specific reference to new technolo 0
612 Training and development leading to recognised national/prof 0
613 Multi skilling 0
614 Other Training & Development 0
615 self development 1
700 Performance Appraisal 0
701 Performance Management 0
800 References to Motivation 0
801 References to company culture 1
802 References to management styles and theories 1
803 Empowerment of staff 0
804 Team work, job enrichment, job rotation, etc. 0
805 References to Communication 1
806 References to Industrial relations 0
807 Development/implementation of equal opportunities policies 0
809 Creating a balanced relationship between working life and fa 0
810 Other Employee Relations 0
900 General references to efficiency and productivity 0
901 Reduction of Absenteeism 0
902 References to flexible working practices 2
903 Management of Change 1
904 References to Quality programmes and Customer Care 0
905 Other Efficiency, Productivity and Flexibility 0
1000 References to adjustment of the workforce 0
1001 Reference to staff increases 0
1002 References to staff reductions/Redundancies 0
1003 Redeployment 1
1004 Other Workforce Adjustments (increases and/or reductions) 0
1100 Working Time 0
1101 Working time and older workers 0
1102 Working time: 35 hour week 0
1200 General reference to Health and Safety and The Working Envir 0
1201 Stress Management 0
1300 General reference to Internationalisation and the European U 2
1301 Recruitment and/or development of staff for internationalisa 0
1302 Social Chapter 0
1303 Working Time Directive 0
1304 The EURO 0
1400 General reference to organisational development 0
1401 General references to company strategy and objectives (inclu 0
1402 References to dealing with mergers/takeovers 0
1403 Restructuring/Rationalisation 2
1404 Decentralisation 0
1405 Government review changes 0
1406 Reference to compulsive competitive tendering (UK specific) 0
1407 Gaining national quality awards eg. ISO9000, BS5750, IIP 0
1408 Other Business and Organisation Development 0
1409 Preparing for growth 0
1410 Dealing with change (include general reference to constant c 0
1500 Recruitment and Training (as a joint objective) 0
1501 Recruitment and Development of professional/technical staff 0
1600 Reference to dealing with issues as a result of flatter stru 0
1700 Objectives under review/unknown 0
1800 Other 0
1900 Illegible 0
2000 General reference to government intervention of any kind 0
2001 Minimum wage legislation 0
2100 References to legislation 1
2200 References to corporate social responsibility 0
2300 Reference to HRM input to corporate strategy 0
Sysmiss 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23 138

Vrednosti spremenljivk od 100 do 2300

S1V8E Pomembni izzivi v naslednjih treh letih?

Kateri izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.)

Vrednost 30306 Frekvenca
100 General references to Personnel Function 0
101 Computerisation of some or all of the Personnel function 0
102 Improve the performance and standing of the HR function/Pers 0
103 Decentralisation with particular reference to the Personnel 0
104 Development and implementation of personnel strategy 0
105 Other Personnel Function 0
200 General references to Manpower Planning 0
201 Development of strategies to deal with demographic changes a 0
202 References to succession planning or promotions 0
203 Other Workforce Planning 0
300 General reference to recruitment & retention 0
301 Recruitment marketing- (D= "Personalmarketing") (image marke 0
302 Retention issues only 0
303 Recruitment/retention (managerial staff) 0
304 Recruitment/retention (non-managerial staff) 0
305 Selection 0
306 Other Recruitment 0
400 General reference to pay and benefits 0
401 Benefit policies/pensions 0
402 Introduce/modify use of performance related pay 0
403 Employee share options/profit sharing 0
404 Harmonisation of terms and conditions between different cate 0
405 Decentralisation of Pay conditions 0
406 Other Pay and Benefits 0
500 Job evaluation and job definitions 0
600 General reference to training or development (non-specified 1
601 Competence development 0
602 Further training and education 1
603 Apprenticeship training 1
604 Training and/or development programmes aimed at Managerial S 1
605 Training and/or development programmes aimed at Senior Manag 0
606 Training and /or development programmes aimed at non-manager 0
607 Preparing line managers of HR responsibilities 0
608 Identification of training needs and development of specific 0
609 Career planning (and identifying potential) 0
610 Retraining 0
611 Training/ retraining with specific reference to new technolo 0
612 Training and development leading to recognised national/prof 0
613 Multi skilling 0
614 Other Training & Development 0
615 self development 0
700 Performance Appraisal 0
701 Performance Management 0
800 References to Motivation 3
801 References to company culture 0
802 References to management styles and theories 0
803 Empowerment of staff 0
804 Team work, job enrichment, job rotation, etc. 0
805 References to Communication 1
806 References to Industrial relations 0
807 Development/implementation of equal opportunities policies 0
809 Creating a balanced relationship between working life and fa 0
810 Other Employee Relations 0
900 General references to efficiency and productivity 0
901 Reduction of Absenteeism 0
902 References to flexible working practices 0
903 Management of Change 1
904 References to Quality programmes and Customer Care 0
905 Other Efficiency, Productivity and Flexibility 0
1000 References to adjustment of the workforce 0
1001 Reference to staff increases 0
1002 References to staff reductions/Redundancies 0
1003 Redeployment 0
1004 Other Workforce Adjustments (increases and/or reductions) 0
1100 Working Time 0
1101 Working time and older workers 0
1102 Working time: 35 hour week 0
1200 General reference to Health and Safety and The Working Envir 0
1201 Stress Management 0
1300 General reference to Internationalisation and the European U 0
1301 Recruitment and/or development of staff for internationalisa 0
1302 Social Chapter 0
1303 Working Time Directive 0
1304 The EURO 0
1400 General reference to organisational development 0
1401 General references to company strategy and objectives (inclu 0
1402 References to dealing with mergers/takeovers 0
1403 Restructuring/Rationalisation 0
1404 Decentralisation 0
1405 Government review changes 0
1406 Reference to compulsive competitive tendering (UK specific) 0
1407 Gaining national quality awards eg. ISO9000, BS5750, IIP 0
1408 Other Business and Organisation Development 0
1409 Preparing for growth 0
1410 Dealing with change (include general reference to constant c 0
1500 Recruitment and Training (as a joint objective) 0
1501 Recruitment and Development of professional/technical staff 0
1600 Reference to dealing with issues as a result of flatter stru 0
1700 Objectives under review/unknown 0
1800 Other 0
1900 Illegible 0
2000 General reference to government intervention of any kind 0
2001 Minimum wage legislation 0
2100 References to legislation 0
2200 References to corporate social responsibility 0
2300 Reference to HRM input to corporate strategy 0
Sysmiss 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 152

Vrednosti spremenljivk od 100 do 2300

S1V8F Pomembni izzivi v naslednjih treh letih?

Kateri izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.)

Vrednost 31305 Frekvenca
100 General references to Personnel Function 0
101 Computerisation of some or all of the Personnel function 0
102 Improve the performance and standing of the HR function/Pers 0
103 Decentralisation with particular reference to the Personnel 0
104 Development and implementation of personnel strategy 0
105 Other Personnel Function 0
200 General references to Manpower Planning 0
201 Development of strategies to deal with demographic changes a 0
202 References to succession planning or promotions 0
203 Other Workforce Planning 0
300 General reference to recruitment & retention 0
301 Recruitment marketing- (D= "Personalmarketing") (image marke 0
302 Retention issues only 0
303 Recruitment/retention (managerial staff) 0
304 Recruitment/retention (non-managerial staff) 0
305 Selection 0
306 Other Recruitment 0
400 General reference to pay and benefits 0
401 Benefit policies/pensions 0
402 Introduce/modify use of performance related pay 0
403 Employee share options/profit sharing 0
404 Harmonisation of terms and conditions between different cate 0
405 Decentralisation of Pay conditions 0
406 Other Pay and Benefits 0
500 Job evaluation and job definitions 0
600 General reference to training or development (non-specified 0
601 Competence development 0
602 Further training and education 0
603 Apprenticeship training 0
604 Training and/or development programmes aimed at Managerial S 1
605 Training and/or development programmes aimed at Senior Manag 0
606 Training and /or development programmes aimed at non-manager 0
607 Preparing line managers of HR responsibilities 0
608 Identification of training needs and development of specific 0
609 Career planning (and identifying potential) 0
610 Retraining 0
611 Training/ retraining with specific reference to new technolo 0
612 Training and development leading to recognised national/prof 0
613 Multi skilling 0
614 Other Training & Development 0
615 self development 0
700 Performance Appraisal 0
701 Performance Management 0
800 References to Motivation 0
801 References to company culture 0
802 References to management styles and theories 0
803 Empowerment of staff 0
804 Team work, job enrichment, job rotation, etc. 0
805 References to Communication 0
806 References to Industrial relations 0
807 Development/implementation of equal opportunities policies 0
809 Creating a balanced relationship between working life and fa 0
810 Other Employee Relations 0
900 General references to efficiency and productivity 0
901 Reduction of Absenteeism 0
902 References to flexible working practices 0
903 Management of Change 0
904 References to Quality programmes and Customer Care 0
905 Other Efficiency, Productivity and Flexibility 0
1000 References to adjustment of the workforce 0
1001 Reference to staff increases 0
1002 References to staff reductions/Redundancies 0
1003 Redeployment 0
1004 Other Workforce Adjustments (increases and/or reductions) 0
1100 Working Time 0
1101 Working time and older workers 0
1102 Working time: 35 hour week 0
1200 General reference to Health and Safety and The Working Envir 0
1201 Stress Management 0
1300 General reference to Internationalisation and the European U 0
1301 Recruitment and/or development of staff for internationalisa 0
1302 Social Chapter 0
1303 Working Time Directive 0
1304 The EURO 0
1400 General reference to organisational development 0
1401 General references to company strategy and objectives (inclu 0
1402 References to dealing with mergers/takeovers 0
1403 Restructuring/Rationalisation 0
1404 Decentralisation 0
1405 Government review changes 0
1406 Reference to compulsive competitive tendering (UK specific) 0
1407 Gaining national quality awards eg. ISO9000, BS5750, IIP 0
1408 Other Business and Organisation Development 0
1409 Preparing for growth 0
1410 Dealing with change (include general reference to constant c 0
1500 Recruitment and Training (as a joint objective) 0
1501 Recruitment and Development of professional/technical staff 0
1600 Reference to dealing with issues as a result of flatter stru 0
1700 Objectives under review/unknown 0
1800 Other 0
1900 Illegible 0
2000 General reference to government intervention of any kind 0
2001 Minimum wage legislation 0
2100 References to legislation 0
2200 References to corporate social responsibility 0
2300 Reference to HRM input to corporate strategy 0
Sysmiss 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 160

Vrednosti spremenljivk od 100 do 2300

S1V8G Pomembni izzivi v naslednjih treh letih?

Kateri izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.)

Vrednost 32304 Frekvenca
100 General references to Personnel Function 0
101 Computerisation of some or all of the Personnel function 0
102 Improve the performance and standing of the HR function/Pers 0
103 Decentralisation with particular reference to the Personnel 0
104 Development and implementation of personnel strategy 0
105 Other Personnel Function 0
200 General references to Manpower Planning 0
201 Development of strategies to deal with demographic changes a 0
202 References to succession planning or promotions 0
203 Other Workforce Planning 0
300 General reference to recruitment & retention 0
301 Recruitment marketing- (D= "Personalmarketing") (image marke 0
302 Retention issues only 0
303 Recruitment/retention (managerial staff) 0
304 Recruitment/retention (non-managerial staff) 0
305 Selection 0
306 Other Recruitment 0
400 General reference to pay and benefits 0
401 Benefit policies/pensions 0
402 Introduce/modify use of performance related pay 0
403 Employee share options/profit sharing 0
404 Harmonisation of terms and conditions between different cate 0
405 Decentralisation of Pay conditions 0
406 Other Pay and Benefits 0
500 Job evaluation and job definitions 0
600 General reference to training or development (non-specified 0
601 Competence development 0
602 Further training and education 0
603 Apprenticeship training 0
604 Training and/or development programmes aimed at Managerial S 0
605 Training and/or development programmes aimed at Senior Manag 0
606 Training and /or development programmes aimed at non-manager 0
607 Preparing line managers of HR responsibilities 0
608 Identification of training needs and development of specific 0
609 Career planning (and identifying potential) 0
610 Retraining 0
611 Training/ retraining with specific reference to new technolo 0
612 Training and development leading to recognised national/prof 0
613 Multi skilling 0
614 Other Training & Development 0
615 self development 0
700 Performance Appraisal 0
701 Performance Management 0
800 References to Motivation 0
801 References to company culture 0
802 References to management styles and theories 0
803 Empowerment of staff 0
804 Team work, job enrichment, job rotation, etc. 0
805 References to Communication 0
806 References to Industrial relations 0
807 Development/implementation of equal opportunities policies 0
809 Creating a balanced relationship between working life and fa 0
810 Other Employee Relations 0
900 General references to efficiency and productivity 0
901 Reduction of Absenteeism 0
902 References to flexible working practices 0
903 Management of Change 0
904 References to Quality programmes and Customer Care 0
905 Other Efficiency, Productivity and Flexibility 0
1000 References to adjustment of the workforce 0
1001 Reference to staff increases 0
1002 References to staff reductions/Redundancies 1
1003 Redeployment 0
1004 Other Workforce Adjustments (increases and/or reductions) 0
1100 Working Time 0
1101 Working time and older workers 0
1102 Working time: 35 hour week 0
1200 General reference to Health and Safety and The Working Envir 0
1201 Stress Management 0
1300 General reference to Internationalisation and the European U 0
1301 Recruitment and/or development of staff for internationalisa 0
1302 Social Chapter 0
1303 Working Time Directive 0
1304 The EURO 0
1400 General reference to organisational development 0
1401 General references to company strategy and objectives (inclu 0
1402 References to dealing with mergers/takeovers 0
1403 Restructuring/Rationalisation 0
1404 Decentralisation 0
1405 Government review changes 0
1406 Reference to compulsive competitive tendering (UK specific) 0
1407 Gaining national quality awards eg. ISO9000, BS5750, IIP 0
1408 Other Business and Organisation Development 0
1409 Preparing for growth 0
1410 Dealing with change (include general reference to constant c 0
1500 Recruitment and Training (as a joint objective) 0
1501 Recruitment and Development of professional/technical staff 0
1600 Reference to dealing with issues as a result of flatter stru 0
1700 Objectives under review/unknown 0
1800 Other 0
1900 Illegible 0
2000 General reference to government intervention of any kind 0
2001 Minimum wage legislation 0
2100 References to legislation 0
2200 References to corporate social responsibility 0
2300 Reference to HRM input to corporate strategy 0
Sysmiss 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 160

Vrednosti spremenljivk od 100 do 2300

S1V9 Oblika kadrovskega informacijskega sistema

Kakšno obliko kadrovskega informacijskega sistema (računalniško podprtega) imate?

Vrednost 33303 Frekvenca
1 Nimamo računalniško podprtega kadrovskega informacijskega si 14
2 V glavnem neodvisen od drugih področij 59
3 V glavnem prepleten v širši informacijski sistem za upravlja 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
161 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V10A Dostop do kadrovskega informacijskega sistema preko svetovnega spleta

Če uporabljate kadrovski informacijski sistem, kako dostopate do njega? A. Preko svetovnega spleta

Vrednost 34302 Frekvenca
0 Ne 99
1 Da 5
11111 1
Sysmiss 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
104 57

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S1V10B Dostop do kadrovskega informacijskega sistema preko notranjega omrežja

Če uporabljate kadrovski informacijski sistem, kako dostopate do njega? B. Preko notranjega omrežja (lokalni strežnik organizacije)

Vrednost 35301 Frekvenca
0 Ne 2
1 Da 145
11111 1
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
147 14

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S1V11 Stopnja spletne podpore pri upravljanju kadrov

Če je upravljanje kadrov/človeških virov pri vas elektronsko podprto, prosimo označite, na kateri od spodaj navedenih stopenj uporabljate spletno podporo:

Vrednost 36300 Frekvenca
1 Enosmerno komuniciranje: (npr. objava informacij za splošno obveščenost). 109
2 B. Enosmerno komuniciranje, vendar zaposlenim omogoča dostop do nekaterih osebnih informacij (npr. razporeditev dela, tekoči dodatki in ugodnosti). 21
3 C. Dvosmerno komuniciranje: zaposleni lahko ažurira osnovne osebne informacije npr. podatke o svoji banki. 2
4 D. Dvosmerno komuniciranje: zaposleni lahko izvaja kompleksne operacije (transakcije) in izbira podatke (na primer sestava dodatkov in ugodnosti), ki jih sistem lahko preračunava, odobri/odkloni in potrdi zaposlenemu. 1
5 E. Drugo; če vaš sistem omogoča bolj kompleksne operacije, jih prosimo opišite spodaj: 0
6 Ne vem 7
11111 1
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
140 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S1V12A Področje na katerem uporabljate kadrovski informacijski sistem - Individualni osebni podatki

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? A. Individualni osebni podatki

Vrednost 37299 Frekvenca
0 Ne 3
1 Da 144
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
147 14

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S1V12B IS za plače

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? B. Plače

Vrednost 38298 Frekvenca
0 Ne 11
1 Da 136
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
147 14

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S1V12C IS za ugodnosti

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? C. Ugodnosti

Vrednost 39297 Frekvenca
0 Ne 68
1 Da 67
9 Ne vem 7
11111 2
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
135 26

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S1V12D IS za registracijo časa in prisotnosti na delu

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? D. Registracija časa in prisotnosti na delu

Vrednost 40296 Frekvenca
0 Ne 50
1 Da 96
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
146 15

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S1V12E IS za pridobivanje in izbiro kadrov

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? E. Pridobivanje in izbira kadrov

Vrednost 41295 Frekvenca
0 Ne 102
1 Da 41
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
143 18

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S1V12F IS za usposabljanje in razvoj

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? F. Usposabljanje in razvoj

Vrednost 42294 Frekvenca
0 Ne 59
1 Da 86
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
145 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S1V12G IS za ocenjevanje delovne uspešnosti

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? G. Ocenjevanje delovne uspešnosti

Vrednost 43293 Frekvenca
0 Ne 77
1 Da 69
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
146 15

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S1V12H IS za načrtovanje kariere/nasledstva

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? H. Načrtovanje kariere/nasledstva

Vrednost 44292 Frekvenca
0 Ne 124
1 Da 21
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
145 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S1V12I IS za urnike dela

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? I. Urniki dela

Vrednost 45291 Frekvenca
0 Ne 81
1 Da 63
9 Ne vem 1
11111 2
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
144 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S1V12J IS za zdravje in varnost

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? J. Zdravje in varnost

Vrednost 46290 Frekvenca
0 Ne 60
1 Da 82
9 Ne vem 2
11111 2
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
142 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S1V12K Drugo

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? K. Drugo; prosimo, navedite

Vrednost 47289 Frekvenca
1 Drugo 1
Sysmiss 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S1V13 V kolikšni meri ta sistem ustreza vašim trenutnim potrebam?

V kolikšni meri ta sistem ustreza vašim trenutnim potrebam?

Vrednost 48288 Frekvenca
1 Sploh ne 1
2 V majhni meri 52
3 V veliki meri 83
4 V celoti 10
11111 2
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
146 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S2V1A Sprememba v številu zaposlenih

Kako se je skupno število zaposlenih (preračunano v zaposlitve za polni delovni čas) v vaši organizaciji spremenilo v zadnjih treh letih?

Vrednost 49287 Frekvenca
1 Se je povečalo 73
2 Je ostalo enako 30
3 Se je zmanjšalo 56
4 Ne vem 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
159 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S2V1B Povečanje števila zaposlenih %

Kako se je skupno število zaposlenih (preračunano v zaposlitve za polni delovni čas) v vaši organizaciji spremenilo v zadnjih treh letih? Se je povečalo za ____%

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 88 1 500 29.562 70.714

Vrednosti spremenljivk od 1 do 500

S2V1C Zmanjšanje števila zaposlenih %

Kako se je skupno število zaposlenih (preračunano v zaposlitve za polni delovni čas) v vaši organizaciji spremenilo v zadnjih treh letih? Se je zmanjšalo za ___%

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 107 1 50 13.704 11.556

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

S2V2A Zmanjšanje zaradi zamrznitve zaposlovanja (Označite za vsako metodo.)

Če se je število zaposlenih zmanjšalo, ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? A. Zamrznitev zaposlovanja

Vrednost 52284 Frekvenca
0 Ne 21
1 Da 33
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 107

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

S2V2B Zmanjšanje zaradi predčasnega upokojevanja (Označite za vsako metodo.)

Če se je število zaposlenih zmanjšalo, ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?B. Predčasno upokojevanje

Vrednost 53283 Frekvenca
0 Ne 24
1 Da 29
9 Ne vem 0
11111 1
Sysmiss 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 108

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

S2V2C Zmanjšanje zaradi prostovoljnih presežkov (Označite za vsako metodo.)

Če se je število zaposlenih zmanjšalo, ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? C. Prostovoljni presežki

Vrednost 54282 Frekvenca
0 Ne 20
1 Da 34
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 107

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

S2V2D Zmanjšanje zaradi prisilnih presežkov (Označite za vsako metodo.)

Če se je število zaposlenih zmanjšalo, ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? D. Prisilni presežki

Vrednost 55281 Frekvenca
0 Ne 35
1 Da 16
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 110

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

S2V2E Zmanjšanje zaradi notranje prerazporeditve (Označite za vsako metodo.)

Če se je število zaposlenih zmanjšalo, ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? E. Prerazporeditev v okviru organizacije (prezaposlitev)

Vrednost 56280 Frekvenca
0 Ne 13
1 Da 42
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 106

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

S2V2F Zmanjšanje zaradi nepodaljševanje delovnega razmerja za določen čas (Označite za vsako metodo.)

Če se je število zaposlenih zmanjšalo, ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? F. Nepodaljševanje delovnega razmerja za določen čas

Vrednost 57279 Frekvenca
0 Ne 10
1 Da 44
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 107

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

S2V2G Zmanjšanje zaradi prenosa posameznih dejavnosti na druge izvajalce (Označite za vsako metodo.)

Če se je število zaposlenih zmanjšalo, ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? G. Prenos posameznih dejavnosti na druge izvajalce-outsourcing

Vrednost 58278 Frekvenca
0 Ne 28
1 Da 25
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 108

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

S2V2H Zmanjšanje zaradi drugih razlogov (Označite za vsako metodo.)

Če se je število zaposlenih zmanjšalo, ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? H. Drugo; prosimo, navedite

Vrednost 59277 Frekvenca
1 Drugo 3
Sysmiss 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V2XA Odstotek zmanjšanja števila zaposlenih zaradi prenosa posameznih dejavnosti na druge izvajalce

Če ste v zadnjih treh letih uporabljali prenos posameznih dejavnosti na druge izvajalce (outsourcing) za zmanjševanje števila zaposlenih, za kakšen odstotek ste na ta način zmanjšali obseg zaposlenih?

Vrednost 60276 Frekvenca
1 0-5% 20
2 6-10% 3
3 11-20% 2
4 21-50% 0
5 >50% 0
6 Ne vem 0
Sysmiss 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S2V3A Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto vodje (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Vodje

Vrednost 61275 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 103
2 Kadrovske agencije/svetovalci 15
3 Z oglaševanjem 24
4 Na podlagi ustnih priporočil 9
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 3
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 2
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 0
8 Drugo 0
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
156 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V3A_1 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto vodje (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Vodje

Vrednost 62274 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 3
3 Z oglaševanjem 15
4 Na podlagi ustnih priporočil 4
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 6
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 2
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 0
8 Drugo 1
Sysmiss 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31 130

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V3A_2 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto vodje (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Vodje

Vrednost 63273 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 2
4 Na podlagi ustnih priporočil 4
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 6
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 1
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 2
8 Drugo 0
Sysmiss 146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 146

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V3A_3 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto vodje (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Vodje

Vrednost 64272 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 0
4 Na podlagi ustnih priporočil 1
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 2
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 5
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 1
8 Drugo 0
Sysmiss 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 152

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V3A_4 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto vodje (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Vodje

Vrednost 65271 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 0
4 Na podlagi ustnih priporočil 0
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 1
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 1
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 1
8 Drugo 0
Sysmiss 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 158

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V3A_5 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto vodje (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Vodje

Vrednost 66270 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 0
4 Na podlagi ustnih priporočil 0
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 0
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 1
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 0
8 Drugo 0
Sysmiss 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 160

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V3B Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto strokovnjakov/tehnikov (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Strokovnjaki/tehniki

Vrednost 67269 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 36
2 Kadrovske agencije/svetovalci 20
3 Z oglaševanjem 72
4 Na podlagi ustnih priporočil 9
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 4
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 8
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 8
8 Drugo 0
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
157 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V3B_1 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto strokovnjakov/tehnikov (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Strokovnjaki/tehniki

Vrednost 68268 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 3
3 Z oglaševanjem 17
4 Na podlagi ustnih priporočil 7
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 7
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 9
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 11
8 Drugo 0
Sysmiss 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 107

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V3B_2 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto strokovnjakov/tehnikov (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Strokovnjaki/tehniki

Vrednost 69267 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 1
4 Na podlagi ustnih priporočil 6
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 7
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 10
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 8
8 Drugo 0
Sysmiss 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 129

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V3B_3 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto strokovnjakov/tehnikov (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Strokovnjaki/tehniki

Vrednost 70266 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 0
4 Na podlagi ustnih priporočil 0
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 5
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 5
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 8
8 Drugo 0
Sysmiss 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18 143

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V3B_4 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto strokovnjakov/tehnikov (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Strokovnjaki/tehniki

Vrednost 71265 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 0
4 Na podlagi ustnih priporočil 0
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 0
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 3
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 4
8 Drugo 0
Sysmiss 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 154

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V3C Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto administrativnih/režijskih delavcev (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Administrativni/režijski delavci

Vrednost 72264 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 49
2 Kadrovske agencije/svetovalci 8
3 Z oglaševanjem 51
4 Na podlagi ustnih priporočil 13
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 8
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 12
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 2
8 Drugo 2
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
145 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V3C_1 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto administrativnih/režijskih delavcev (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Administrativni/režijski delavci

Vrednost 73263 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 8
4 Na podlagi ustnih priporočil 5
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 8
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 9
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 2
8 Drugo 0
Sysmiss 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 129

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V3C_2 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto administrativnih/režijskih delavcev (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Administrativni/režijski delavci

Vrednost 74262 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 0
4 Na podlagi ustnih priporočil 1
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 2
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 8
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 2
8 Drugo 0
Sysmiss 148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 148

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V3C_3 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto administrativnih/režijskih delavcev (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Administrativni/režijski delavci

Vrednost 75261 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 0
4 Na podlagi ustnih priporočil 0
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 0
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 1
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 1
8 Drugo 0
Sysmiss 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 159

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V3D Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto proizvodnih/fizičnih delavcev (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Proizvodni/fizični delavci

Vrednost 76260 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 23
2 Kadrovske agencije/svetovalci 23
3 Z oglaševanjem 52
4 Na podlagi ustnih priporočil 11
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 3
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 18
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 3
8 Drugo 2
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
135 26

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V3D_1 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto proizvodnih/fizičnih delavcev (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Proizvodni/fizični delavci

Vrednost 77259 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 7
4 Na podlagi ustnih priporočil 11
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 3
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 3
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 7
8 Drugo 0
Sysmiss 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31 130

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V3D_2 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto proizvodnih/fizičnih delavcev (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Proizvodni/fizični delavci

Vrednost 78258 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 0
4 Na podlagi ustnih priporočil 2
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 2
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 3
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 1
8 Drugo 1
Sysmiss 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 152

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V3D_3 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto proizvodnih/fizičnih delavcev (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Proizvodni/fizični delavci

Vrednost 79257 Frekvenca
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 0
4 Na podlagi ustnih priporočil 0
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 0
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 4
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 0
8 Drugo 0
Sysmiss 157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 157

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

S2V4A1 Intervju pred komisijo za vodje (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. A. Intervju pred komisijo - Vodje

Vrednost 80256 Frekvenca
1 Da 96
Sysmiss 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4A2 Intervju pred komisijo za strokovnjake/tehnike (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. A. Intervju pred komisijo - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 81255 Frekvenca
1 Da 89
Sysmiss 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4A3 Intervju pred komisijo za administrativne/režijske delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. A. Intervju pred komisijo - Administrativni/režijski delavci

Vrednost 82254 Frekvenca
1 Da 44
Sysmiss 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4A4 Intervju pred komisijo za proizvodne/fizične delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. A. Intervju pred komisijo - Proizvodni/fizični delavci

Vrednost 83253 Frekvenca
1 Da 34
Sysmiss 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4B1 Individualni intervju za vodje (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. B. Individualni intervju - Vodje

Vrednost 84252 Frekvenca
1 Da 115
Sysmiss 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
115 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4B2 Individualni intervju za strokovnjake/tehnike (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. B. Individualni intervju - Strokovnjaki/tehniki

Vrednost 85251 Frekvenca
1 Da 113
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
113 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4B3 Individualni intervju za administrativne/režijske delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. B. Individualni intervju - Administrativni/režijski delavci

Vrednost 86250 Frekvenca
1 Da 111
Sysmiss 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
111 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4B4 Individualni intervju za proizvodne/fizične delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. B. Individualni intervju - Proizvodni/fizični delavci

Vrednost 87249 Frekvenca
1 Da 99
Sysmiss 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4C1 Obrazec za prijavo za vodje (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. C. Obrazec za prijavo - Vodje

Vrednost 88248 Frekvenca
1 Da 60
Sysmiss 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4C2 Obrazec za prijavo za strokovnjake/tehnike (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. C. Obrazec za prijavo - Strokovnjaki/tehniki

Vrednost 89247 Frekvenca
1 Da 74
Sysmiss 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
74 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4C3 Obrazec za prijavo za administrativne/režijske delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. C. Obrazec za prijavo - Administrativni/režijski delavci

Vrednost 90246 Frekvenca
1 Da 77
Sysmiss 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
77 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4C4 Obrazec za prijavo za proizvodne/fizične delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. C. Obrazec za prijavo - Proizvodni/fizični delavci

Vrednost 91245 Frekvenca
1 Da 72
Sysmiss 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4D1 Psihometrični test za vodje (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. D. Psihometrični test - Vodje

Vrednost 92244 Frekvenca
1 Da 47
Sysmiss 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4D2 Psihometrični test za strokovnjake/tehnike (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. D. Psihometrični test - Strokovnjaki/tehniki

Vrednost 93243 Frekvenca
1 Da 42
Sysmiss 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4D3 Psihometrični test za administrativne/režijske delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. D. Psihometrični test - Administrativni/režijski delavci

Vrednost 94242 Frekvenca
1 Da 29
Sysmiss 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4D4 Psihometrični test za proizvodne/fizične delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. D. Psihometrični test - Proizvodni/fizični delavci

Vrednost 95241 Frekvenca
1 Da 18
Sysmiss 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4E1 Ocenjevalni center za vodje (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. E. Ocenjevalni center - Vodje

Vrednost 96240 Frekvenca
1 Da 7
Sysmiss 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4E2 Ocenjevalni center za strokovnjake/tehnike (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. E. Ocenjevalni center - Strokovnjaki/tehniki

Vrednost 97239 Frekvenca
1 Da 2
Sysmiss 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4E3 Ocenjevalni center za administrativne/režijske delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. E. Ocenjevalni center - Administrativni/režijski delavci

Vrednost 98238 Frekvenca
1 Da 1
Sysmiss 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4E4 Ocenjevalni center za proizvodne/fizične delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. E. Ocenjevalni center - Proizvodni/fizični delavci

Vrednost 99237 Frekvenca
1 Da 1
Sysmiss 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4F1 Grafologija za vodje (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. F. Grafologija - Vodje

Vrednost 100236 Frekvenca
1 Da 2
Sysmiss 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4F2 Grafologija za strokovnjake/tehnike (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. F. Grafologija - Strokovnjaki/tehniki

Vrednost 101235 Frekvenca
1 Da 1
Sysmiss 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4F3 Grafologija za administrativne/režijske delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. F. Grafologija - Administrativni/režijski delavci

Vrednost 102234 Frekvenca
1 Da 0
Sysmiss 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4F4 Grafologija za proizvodne/fizične delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. F. Grafologija - Proizvodni/fizični delavci

Vrednost 103233 Frekvenca
1 Da 0
Sysmiss 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4G1 Reference za vodje (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. G. Reference (priporočila, dosežki, izkušnje) - Vodje

Vrednost 104232 Frekvenca
1 Da 116
Sysmiss 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
116 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4G2 Reference za strokovnjake/tehnike (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. G. Reference (priporočila, dosežki, izkušnje) - Strokovnjaki/tehniki

Vrednost 105231 Frekvenca
1 Da 113
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
113 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4G3 Reference za administrativne/režijske delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. G. Reference (priporočila, dosežki, izkušnje) - Administrativni/režijski delavci

Vrednost 106230 Frekvenca
1 Da 68
Sysmiss 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4G4 Reference za proizvodne/fizične delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. G. Reference (priporočila, dosežki, izkušnje) - Proizvodni/fizični delavci

Vrednost 107229 Frekvenca
1 Da 47
Sysmiss 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4H1 Drugo za vodje (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. H. Drugo; prosimo, navedite - Vodje

Vrednost 108228 Frekvenca
1 Da 1
Sysmiss 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4H2 Drugo za strokovnjake/tehnike (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. H. Drugo; prosimo, navedite - Strokovnjaki/tehniki

Vrednost 109227 Frekvenca
1 Da 2
Sysmiss 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4H3 Drugo za administrativne/režijske delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. H. Drugo; prosimo, navedite - Administrativni/režijski delavci

Vrednost 110226 Frekvenca
1 Da 2
Sysmiss 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V4H4 Drugo za proizvodne/fizične delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. H. Drugo; prosimo, navedite - Proizvodni/fizični delavci

Vrednost 111225 Frekvenca
1 Da 1
Sysmiss 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V5A Akcijski programi za etnične manjšine

Ali ima vaša organizacija akcijske programe, ki so osredotočeni na katero od naslednjih skupin: A. Etnične manjšine

Vrednost 112224 Frekvenca
0 Ne 161
1 Da 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
161 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S2V5B Akcijski programi za starejše delavce

Ali ima vaša organizacija akcijske programe, ki so osredotočeni na katero od naslednjih skupin: B. Starejši delavci (stari 50 let in več)

Vrednost 113223 Frekvenca
0 Ne 146
1 Da 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
161 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S2V5C Akcijski programi za invalide

Ali ima vaša organizacija akcijske programe, ki so osredotočeni na katero od naslednjih skupin: C. Invalidi

Vrednost 114222 Frekvenca
0 Ne 117
1 Da 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
161 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S2V5D Akcijski programi za ženske

Ali ima vaša organizacija akcijske programe, ki so osredotočeni na katero od naslednjih skupin: D. Ženske

Vrednost 115221 Frekvenca
0 Ne 157
1 Da 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
161 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S2V5E Akcijski programi za druge

Ali ima vaša organizacija akcijske programe, ki so osredotočeni na katero od naslednjih skupin: E. Drugo; prosimo, navedite

Vrednost 116220 Frekvenca
0 Ne 0
1 Da 0
Sysmiss 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 161

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S2V6A Delo med vikendom v %

Prosimo, označite približni delež tistih, ki delajo v vaši organizaciji v naslednjih oblikah dela. A. Delo med vikendom (delo v soboto in/ali v nedeljo)

Vrednost 117219 Frekvenca
1 Ne uporabljamo 32
2 0 - 5% 43
3 6-10% 28
4 11-20% 19
5 21-50% 26
6 >50% 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
161 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S2V6B Delo v izmenah v %

Prosimo, označite približni delež tistih, ki delajo v vaši organizaciji v naslednjih oblikah dela. B. Delo v izmenah (delo v časovnih blokih, ki vključujejo tudi čas zunaj običajnih delovnih ur)

Vrednost 118218 Frekvenca
1 Ne uporabljamo 27
2 0 - 5% 16
3 6-10% 13
4 11-20% 20
5 21-50% 47
6 >50% 37
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
160 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S2V6C Nadurno delo v %

Prosimo, označite približni delež tistih, ki delajo v vaši organizaciji v naslednjih oblikah dela. C. Nadurno delo (dodaten čas, ki presega običajni delovni čas zaposlenega, dodan k delovnemu dnevu ali izmeni)

Vrednost 119217 Frekvenca
1 Ne uporabljamo 14
2 0 - 5% 51