Vabljeni prispevki za Konferenco Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji


Prispevki naj sledijo specifičnim usmeritvam teme konference, to je vprašanjem uresničevanja Akcijskega načrta ter izkoriščanja priporočil in drugih aktivnosti iz RDA.


Obvezne sestavine prispevkov:

  •           Osnovna in kratka predstavitev storitve oz. projekta
  •           Predlogi in primeri, kako aktivnost prispeva k izpolnjevanju prednostnih točk iz Akcijskega načrta?
  •           Katere nove aktivnosti in izboljšave načrtuje pri izpolnjevanju prednostnih točk iz Akcijskega načrta?
  •           Kakšne predloge ima za prednostne točke pri uresničevanju Akcijskega načrta?
  •           Kako upoštevati RDA in druga priporočila pri uresničevanju prednostnih točk iz Akcijskega načrta? 


Prednostne točke iz Akcijskega načrta in z njimi povezana RDA priporočila


Leta 2017 je Vlada RS potrdila Akcijski načrt izvedbe Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 (http://www.ff.um.si/dotAsset/68527.pdf ). Ključne točke iz Akcijskega načrta so pod zaporedno številko III. 4. do III.6., ki opredeljujejo zahteve, ki naj jih izpolnjujejo z raziskovalnimi podatki povezane storitve. Načrt predvideva vzpostavitev in zagotavljanje delovanja certificiranih področnih podatkovnih središč za raziskovalne podatke v skladu z mednarodnimi standardi ter s tem povezano trajno hranjenje raziskovalnih podatkov. Na konferenci bi želeli izpostaviti predvsem dva vidika podatkovnih repozitorijev: certificiranje in upoštevanje principov FAIR.


Certificiranje podatkovnih storitev skozi OAIS model na osnovni ravni uveljavlja CTS (Core Trust Seal), ki je plod sodelovanja znotraj RDA (glej Repository Audit and Certification DSA–WDS Partnership WG Recommendations). V oktobru bo objavljena novejša različica zahtev CTS, usklajena vzdolž FAIR principov in za potrebe EOSC (European Open Science Cloud). RDA je organiziral tudi prikaz zgodb za zgled uresničevanja CTS: The RDA CoreTrustSeal adoption story across domains and regions. Certificiranje CTS je razmeroma zahtevno, splošna vodila za ravnanje z raziskovalnimi podatki daje Science Europe v »Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management«.


Poleg osnovne presoje podatkovnih storitev s CTS so aktualni tudi kriteriji za ocenjevanje FAIR podatkov. Poenotenje FAIR indikatorjev pripravlja RDA skupina FAIR Data Maturity Model WG, pri tem pa je glede na znanstveno področje in posebnosti nacionalnega okolja smiselno načrtovati postopno izpolnjevanje kriterijev. Pri tem lahko pomagajo RDA delovne oz. interesne skupine in ambasadorji za posamezna področja (https://www.rd-alliance.org/rda-disciplines).


Prestavitve naj predstavijo dosedanje aktivnosti in načrte glede izpolnjevanja zahtev, ki naj jih izpolnjujejo z raziskovalnimi podatki povezane storitve. S predstavitvami in razpravo na konferenci želimo zbrati izkušnje in predloge, ki bodo podlaga za nadaljnje aktivnosti pri realizaciji Akcijskega načrta, zato naj se predstavitve držijo podanega okvira tu predstavljene teme konference.


V sklopu konference bo tudi sestanek delovne skupine RDA vozlišča Slovenije za Infrastrukturo, kjer se bomo pomenili o prednostnih nalogah pri preostalih aktivnostih projekta. Pripravljen je pregled priporočil RDA skupnosti, ki bi jih veljalo upoštevati pri delovni skupini.


Lokacija dogodka:

 

Kontakt

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
(01) 5805 292
(01) 5805 293

 ADP ACTIVITIES
14. November 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. April 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 CONFERENCES AND EVENTS
20. January 2020 | Bruselj, Belgija

Zimska šola: Four dimensions of the future of work

17. February 2020 | Dublin, Ireland

15th International Digital Curation Conference (IDCC)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si