Visokotehnološka podjetja - vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij na prenos znanja

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: VTPOD14
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_VTPOD14_V1
Glavni avtor(ji):
  • Adam, Frane
  • Gojkovič, Uroš
  • Hafner, Ana
  • Ivančič, Angelca
  • Pustovrh, Toni
  • Zajc, Jožica
Izdelal datoteko podatkov:
IRSA - Inštitut za razvojne in strateške analize (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Vsebina raziskave

Ključne besede:

majhna visokotehnološka podjetja, srednja visokotehnološka podjetja, organizacijska kultura, socialni kapital, prenos znanja, akademsko podjetništvo, inovativnost, intelektualna lastnina

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO
Vsebinsko področja CERIF
Vodenje podjetij
Vsebinska področja ADP
pomen raziskovalno-razvojne dejavnosti in percepcija podjetja
povezovanje in prenos znanja (socialni kapital)
notranja organizacija ter organizacijska kultura
epistemološka skupnost
vključevanje novih članov
poslovna uspešnost


Povzetek:

Raziskava proučuje povezavo organizacijske kulture, socialnega kapitala in prenosa znanja v okviru majhnih in srednje velikih visokotehnoloških podjetij. Na temelju predpostavk in izhodišč, ki so bila temeljito obdelana v sklopu programske skupine in temeljnega projekta, je bil izdelan vprašalnik za polstrukturirani intervju, s katerim je bilo opravljenih enajst intervjujev s predstavniki enajstih majhnih in srednje velikih visokotehnoloških podjetij (VTP). Raziskava izhaja iz dveh hipotez. Prva pravi, da glede organizacijske strukturiranosti in organizacijske (poslovne) kulture obstajajo – v percepciji respondentov – razlike med VTP in drugimi podjetji. Druga pa pravi, da imajo VTP več stikov z akademskimi institucijami kot z drugimi podjetji. Vprašalnik vsebuje šest tematskih sklopov: pomen raziskovalno-razvojne dejavnosti (RRD) in percepcija podjetja, povezovanje oz. tip omrežij in prenos znanja, epistemološka skupnost, notranja organizacija dela in organizacijska kultura, vključevanje novih članov ter ocena poslovne uspešnosti. V raziskavi so uporabljeni tudi drugi podatkovni (sekundarni) viri, tako domači, kot mednarodni.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: julij 2013 - december 2013
Čas izdelave: 2014
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

podjetje

Populacija:

Majhna in srednje velika visokotehnološka podjetja (najmanj 10 in največ 249 zaposlenih).

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Inštitut za razvojne in strateške analize

Tip vzorca:

Neslučajen vzorec, vzorčenje po principu snežene kepe. Podjetja, ki so predmet raziskave, se ukvarjajo zlasti z dvema področjema, z razvijanjem programske in strojne opreme ter izdelovanjem natančnih merilnih inštrumentov. Izbrana so bila na podlagi poizvedovanj v različnih bazah in člankih v medijih. Čeprav vsa izbrana podjetja v prvi fazi niso dovolila, da bi z njimi naredili intervjuje, ali pa se je bilo težko dogovoriti, da bi bili ti opravljeni v doglednem času, je bila posebna pozornost namenjena temu, da je realiziran vzorec vključeval podjetja iz različnih vej gospodarstva (storitve, proizvodnja) in podjetja različnih velikosti.

Način zbiranja podatkov:

Poglobljeni osebni intervju

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Za dostop do podatkov se obrnite na Arhiv družboslovnih podatkov.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: VTPOD14 - Visokotehnološka podjetja - vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij na prenos znanja, 2014 [povzetki intervjujev]

ID datoteke: F1

Format: *.pdf - GRAFIČNA

  • število spremenljivk: 6
  • število enot: 11

Verzija: april 2015

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Adam, F., Gojkovič, U., Hafner, A., Ivančič, A., Pustovrh, T. in Zajc, J. (2015). Visokotehnološka podjetja - vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij na prenos znanja [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: VTPOD14. https://doi.org/10.17898/ADP_VTPOD14_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2015
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si