Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo: Povratniki

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MIGPOV76
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MIGPOV76_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Klinar, Peter
 • Mežnarić, Silva
 • Saksida, Stane
 • Švara, Sergio
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1976)

Finančna podpora:

Raziskovalna skupnost Slovenije
Izvršni svet SRS
Republiški sekretariat za delo SRS

Serija:
 • MIG/Migracije

  Ekonomske migracije slovenskih delavcev v tujino (prevsem Nemčijo) so bile ob koncu 60. in v 70. letih zelo razširjen pojav. Sociologi so raziskovanje le-tega zastavili z obsežno študijo, katere načrt in priprave segajo v leto 1972, terenske faze pa so se izvajale v letih 1974 in 1976. Prva terenska raziskava z imenom Zdomci je potekala med junijem in oktobrom leta 1974. Anketirani so bili slovenski delavci na delu v tujini, terenski anketarji (študenti FSPN in raziskovalci sami) so respondente obiskali na njihovem bivališču v ZR Nemčiji. S pomočjo obširnega vprašalnika so raziskovalci zbrali podatke o vzrokih za odhod v tujino, morebitnem napredovanju v poklicu in izobrazbi, znanju jezika, koliko zdomci v Nemčiji zaslužijo in kam nameravajo vložiti prihranjen denar, kako ocenjujejo konkretne dejavnike migracijskega privlačevanja in odbijanja, ali se nameravajo vrniti v domovino, kakšne so njihove stanovanjske in družinske razmere in kakšne so bile pred odhodom. V istem času je bila predvidena tudi študija med partnerji oz. drugimi sorodniki zdomcev, ki so ostali v Sloveniji, vendar ni bila izvedena. Leta 1976 sta bili izvedeni še študiji Povratniki (avgusta in septembra) in Pari (med septembrom in novembrom). V okviru študije Povratniki je bila izvedena anketa med delavci, ki so se po delu v tujini vrnili v domovino. Raziskovalci so zbrali primerjalne podatke skupini zdomcev, ki so bili anketirani predhodno, zato se vprašanja v veliki meri ujemajo s tistimi iz raziskave Zdomci. Cilj študije je bil raziskati vzroke za odhod v tujino in povratek, lastnosti Slovencev, ki so delali v ZRN, njihovo vključevanje v nemško delovno in življensko okolje, kot so napredovanje v poklicu in izobrazbi, znanje jezika, koliko so zdomci v Nemčiji zaslužili in kam so vložili prihranjen denar, njihove navade. Povratniki so poročali tudi o težavah po vrnitvi v Slovenijo. V sklopu študije Pari je bila izvedena anketa med Slovenci, ki niso bili na delu v tujini in predstavljajo pare, oz. kontrolno skupino anketiranim Zdomcem iz predhodne faze. Na osnovi lastnosti posameznega anketiranega zdomca v ZR Nemčiji, so raziskovalci v Sloveniji poiskali njemu adekvatno osebo, ki je ustrezala anketiranemu emigrantu glede na kraj njegovega stalnega bivališča v Sloveniji, oseba naj bi bila zaposlena v isti delovni organizaciji kot emigrant pred odhodom v tujino, naj bo istega spola, vsaj približno enake starosti in na približno enakem nivoju glede stratifikacijskih dimenzij. S pomočjo vprašalnika Parov so raziskovalci zbrali primerjalne podatke skupini zdomcev in povratnikov, ki so bili anketirani predhodno, zato vprašalnik vsebuje večino vprašanj, ki jih najdemo tudi v vprašalniku za povratnike in zdomce, razen tistih, ki se nanašajo na specifične izkušnje, povezane z bivanjem v Nemčiji. Osnovne teme so: delo in zadovoljstvo z delom, poklic in zaslužek, poklicno napredovanje, materialni položaj, stanovanjski status ter življenjske in družinske razmere.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

načrtovana zaposlitev v tujini ali emigracija, imigracije, delavec, zadovoljstvo z delom, delovne izkušnje, poklici, dohodek, napredovanje v službi, družbeni položaj družine, življenjski pogoji, družinske razmere, napredovanje v službi, znanje jezikov, prihranki, izobrazba, strankarske preference

Ključne besede ELSST:
MIGRACIJE PREBIVALSTVA, MEDNARODNE MIGRACIJE, DELOVNA MIGRACIJA, ZAPOSLITEV V TUJINI, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, MIGRACIJE PREBIVALSTVA, MEDNARODNE MIGRACIJE, DELOVNA MIGRACIJA, ZAPOSLITEV V TUJINI, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ

Vsebinska področja CESSDA
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - selitve
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija


Povzetek:

Projekt sociološkega proučevanja migracij Slovencev v Nemčiji je obsegal raziskavo Zdomcev leta 1974, raziskavo njim ustrezajočih Parov državljanov Slovenije, ki se niso preselili v Nemčijo in pričujočo anketo med Povratniki v domovino leta 1976. Z vprašalnikom so raziskovalci zbrali primerjalne podatke skupini zdomcev, ki so bili anketirani predhodno, zato se vprašanja v veliki meri ujemajo s tistimi iz raziskave Zdomci. Cilj projekta je raziskati vzroke za odhod v tujino in povratek, lastnosti Slovencev, ki so delali v ZRN, njihovo vključevanje v nemško delovno in življensko okolje, kot so napredovanje v poklicu in izobrazbi, znanje jezika, koliko so zdomci v Nemčiji zaslužili in kam so vložili prihranjen denar, njihove navade. Povratniki so poročali tudi o težavah po vrnitvi v Slovenijo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: avgust 1976 - september 1976
Čas izdelave: 1976
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Anketirani so Slovenci, ki so se po začasnem delu v ZR Nemčiji vrnili v domovino med začetkom leta 1974 in februarjem 1976. Zajeti so le nedetaširani delavci, ki so redno delali pri nemških firmah. Vzorec je konstruiran po metodi »snow-ball« (vsak anketirani z imenom in naslovom navede po pet znancev, ki so se, tako ko se je sam, vrnili z dela v ZR Nemčiji). Postopek izbora izhodiščnih točk ni znan. Realiziranih anket je N=461.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MIGPOV76 - Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemcijo [datoteka podatkov], 1976

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 792
 • število enot: 461

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
migpov76

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
migpov76

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. TOŠ, Niko (1976). Metodološko gradivo, sociološki in politološki vidiki migracij.
 2. TOŠ, Niko, ŠVARA, Sergej in MEŽNARIĆ, Silva (1977). Slovenci po povratku iz ZR Nemčije – sumarni podatki.
 3. KLINAR, Peter (1978). lovenci po povratku iz ZR Nemčije : drugo poročilo. Sociološki vidiki povratništva - regionalna analiza.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo: Povratniki [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MIGPOV76. https://doi.org/10.17898/ADP_MIGPOV76_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si