Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo: Povratniki

Basic Study Information

ADP - IDNo: MIGPOV76
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MIGPOV76_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Klinar, Peter
 • Mežnarić, Silva
 • Saksida, Stane
 • Švara, Sergio
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1976)

Funding agency:

Raziskovalna skupnost Slovenije
Izvršni svet SRS
Republiški sekretariat za delo SRS

Project number:

no information

Series:
 • MIG/Migracije

  Ekonomske migracije slovenskih delavcev v tujino (prevsem Nemčijo) so bile ob koncu 60. in v 70. letih zelo razširjen pojav. Sociologi so raziskovanje le-tega zastavili z obsežno študijo, katere načrt in priprave segajo v leto 1972, terenske faze pa so se izvajale v letih 1974 in 1976. Prva terenska raziskava z imenom Zdomci je potekala med junijem in oktobrom leta 1974. Anketirani so bili slovenski delavci na delu v tujini, terenski anketarji (študenti FSPN in raziskovalci sami) so respondente obiskali na njihovem bivališču v ZR Nemčiji. S pomočjo obširnega vprašalnika so raziskovalci zbrali podatke o vzrokih za odhod v tujino, morebitnem napredovanju v poklicu in izobrazbi, znanju jezika, koliko zdomci v Nemčiji zaslužijo in kam nameravajo vložiti prihranjen denar, kako ocenjujejo konkretne dejavnike migracijskega privlačevanja in odbijanja, ali se nameravajo vrniti v domovino, kakšne so njihove stanovanjske in družinske razmere in kakšne so bile pred odhodom. V istem času je bila predvidena tudi študija med partnerji oz. drugimi sorodniki zdomcev, ki so ostali v Sloveniji, vendar ni bila izvedena. Leta 1976 sta bili izvedeni še študiji Povratniki (avgusta in septembra) in Pari (med septembrom in novembrom). V okviru študije Povratniki je bila izvedena anketa med delavci, ki so se po delu v tujini vrnili v domovino. Raziskovalci so zbrali primerjalne podatke skupini zdomcev, ki so bili anketirani predhodno, zato se vprašanja v veliki meri ujemajo s tistimi iz raziskave Zdomci. Cilj študije je bil raziskati vzroke za odhod v tujino in povratek, lastnosti Slovencev, ki so delali v ZRN, njihovo vključevanje v nemško delovno in življensko okolje, kot so napredovanje v poklicu in izobrazbi, znanje jezika, koliko so zdomci v Nemčiji zaslužili in kam so vložili prihranjen denar, njihove navade. Povratniki so poročali tudi o težavah po vrnitvi v Slovenijo. V sklopu študije Pari je bila izvedena anketa med Slovenci, ki niso bili na delu v tujini in predstavljajo pare, oz. kontrolno skupino anketiranim Zdomcem iz predhodne faze. Na osnovi lastnosti posameznega anketiranega zdomca v ZR Nemčiji, so raziskovalci v Sloveniji poiskali njemu adekvatno osebo, ki je ustrezala anketiranemu emigrantu glede na kraj njegovega stalnega bivališča v Sloveniji, oseba naj bi bila zaposlena v isti delovni organizaciji kot emigrant pred odhodom v tujino, naj bo istega spola, vsaj približno enake starosti in na približno enakem nivoju glede stratifikacijskih dimenzij. S pomočjo vprašalnika Parov so raziskovalci zbrali primerjalne podatke skupini zdomcev in povratnikov, ki so bili anketirani predhodno, zato vprašalnik vsebuje večino vprašanj, ki jih najdemo tudi v vprašalniku za povratnike in zdomce, razen tistih, ki se nanašajo na specifične izkušnje, povezane z bivanjem v Nemčiji. Osnovne teme so: delo in zadovoljstvo z delom, poklic in zaslužek, poklicno napredovanje, materialni položaj, stanovanjski status ter življenjske in družinske razmere.

Study Content

Keywords:

načrtovana zaposlitev v tujini ali emigracija, imigracije, delavec, zadovoljstvo z delom, delovne izkušnje, poklici, dohodek, napredovanje v službi, družbeni položaj družine, življenjski pogoji, družinske razmere, napredovanje v službi, znanje jezikov, prihranki, izobrazba, strankarske preference

Keywords ELSST:
MIGRACIJE PREBIVALSTVA, MEDNARODNE MIGRACIJE, DELOVNA MIGRACIJA, ZAPOSLITEV V TUJINI, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, MIGRACIJE PREBIVALSTVA, MEDNARODNE MIGRACIJE, DELOVNA MIGRACIJA, ZAPOSLITEV V TUJINI, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ

Topic Classification CESSDA
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - selitve
Topic Classification CERIF
Sociologija


Abstract:

Projekt sociološkega proučevanja migracij Slovencev v Nemčiji je obsegal raziskavo Zdomcev leta 1974, raziskavo njim ustrezajočih Parov državljanov Slovenije, ki se niso preselili v Nemčijo in pričujočo anketo med Povratniki v domovino leta 1976. Z vprašalnikom so raziskovalci zbrali primerjalne podatke skupini zdomcev, ki so bili anketirani predhodno, zato se vprašanja v veliki meri ujemajo s tistimi iz raziskave Zdomci. Cilj projekta je raziskati vzroke za odhod v tujino in povratek, lastnosti Slovencev, ki so delali v ZRN, njihovo vključevanje v nemško delovno in življensko okolje, kot so napredovanje v poklicu in izobrazbi, znanje jezika, koliko so zdomci v Nemčiji zaslužili in kam so vložili prihranjen denar, njihove navade. Povratniki so poročali tudi o težavah po vrnitvi v Slovenijo.

Methodology


Collection date: avgust 1976 - september 1976
Date of production: 1976
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Anketirani so Slovenci, ki so se po začasnem delu v ZR Nemčiji vrnili v domovino med začetkom leta 1974 in februarjem 1976. Zajeti so le nedetaširani delavci, ki so redno delali pri nemških firmah. Vzorec je konstruiran po metodi »snow-ball« (vsak anketirani z imenom in naslovom navede po pet znancev, ki so se, tako ko se je sam, vrnili z dela v ZR Nemčiji). Postopek izbora izhodiščnih točk ni znan. Realiziranih anket je N=461.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MIGPOV76 - Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemcijo [datoteka podatkov], 1976

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 792
 • number of units: 461

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
migpov76

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
migpov76

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. TOŠ, Niko (1976). Metodološko gradivo, sociološki in politološki vidiki migracij.
 2. TOŠ, Niko, ŠVARA, Sergej in MEŽNARIĆ, Silva (1977). Slovenci po povratku iz ZR Nemčije – sumarni podatki.
 3. KLINAR, Peter (1978). lovenci po povratku iz ZR Nemčije : drugo poročilo. Sociološki vidiki povratništva - regionalna analiza.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo: Povratniki [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MIGPOV76. https://doi.org/10.17898/ADP_MIGPOV76_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si