Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo: Pari

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MIGPAR76
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Klinar, Peter
 • Mežnarić, Sliva
 • Švara, Sergio
 • Saksida, Stane
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana; 1976)

Finančna podpora:

Raziskovalna skupnost Slovenije
Izvršni svet SRS
Republiški sekretariat za delo SRS

Serija:
 • MIG/Migracije

  Ekonomske migracije slovenskih delavcev v tujino (prevsem Nemčijo) so bile ob koncu 60. in v 70. letih zelo razširjen pojav. Sociologi so raziskovanje le-tega zastavili z obsežno študijo, katere načrt in priprave segajo v leto 1972, terenske faze pa so se izvajale v letih 1974 in 1976. Prva terenska raziskava z imenom Zdomci je potekala med junijem in oktobrom leta 1974. Anketirani so bili slovenski delavci na delu v tujini, terenski anketarji (študenti FSPN in raziskovalci sami) so respondente obiskali na njihovem bivališču v ZR Nemčiji. S pomočjo obširnega vprašalnika so raziskovalci zbrali podatke o vzrokih za odhod v tujino, morebitnem napredovanju v poklicu in izobrazbi, znanju jezika, koliko zdomci v Nemčiji zaslužijo in kam nameravajo vložiti prihranjen denar, kako ocenjujejo konkretne dejavnike migracijskega privlačevanja in odbijanja, ali se nameravajo vrniti v domovino, kakšne so njihove stanovanjske in družinske razmere in kakšne so bile pred odhodom. V istem času je bila predvidena tudi študija med partnerji oz. drugimi sorodniki zdomcev, ki so ostali v Sloveniji, vendar ni bila izvedena. Leta 1976 sta bili izvedeni še študiji Povratniki (avgusta in septembra) in Pari (med septembrom in novembrom). V okviru študije Povratniki je bila izvedena anketa med delavci, ki so se po delu v tujini vrnili v domovino. Raziskovalci so zbrali primerjalne podatke skupini zdomcev, ki so bili anketirani predhodno, zato se vprašanja v veliki meri ujemajo s tistimi iz raziskave Zdomci. Cilj študije je bil raziskati vzroke za odhod v tujino in povratek, lastnosti Slovencev, ki so delali v ZRN, njihovo vključevanje v nemško delovno in življensko okolje, kot so napredovanje v poklicu in izobrazbi, znanje jezika, koliko so zdomci v Nemčiji zaslužili in kam so vložili prihranjen denar, njihove navade. Povratniki so poročali tudi o težavah po vrnitvi v Slovenijo. V sklopu študije Pari je bila izvedena anketa med Slovenci, ki niso bili na delu v tujini in predstavljajo pare, oz. kontrolno skupino anketiranim Zdomcem iz predhodne faze. Na osnovi lastnosti posameznega anketiranega zdomca v ZR Nemčiji, so raziskovalci v Sloveniji poiskali njemu adekvatno osebo, ki je ustrezala anketiranemu emigrantu glede na kraj njegovega stalnega bivališča v Sloveniji, oseba naj bi bila zaposlena v isti delovni organizaciji kot emigrant pred odhodom v tujino, naj bo istega spola, vsaj približno enake starosti in na približno enakem nivoju glede stratifikacijskih dimenzij. S pomočjo vprašalnika Parov so raziskovalci zbrali primerjalne podatke skupini zdomcev in povratnikov, ki so bili anketirani predhodno, zato vprašalnik vsebuje večino vprašanj, ki jih najdemo tudi v vprašalniku za povratnike in zdomce, razen tistih, ki se nanašajo na specifične izkušnje, povezane z bivanjem v Nemčiji. Osnovne teme so: delo in zadovoljstvo z delom, poklic in zaslužek, poklicno napredovanje, materialni položaj, stanovanjski status ter življenjske in družinske razmere.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

načrtovana zaposlitev v tujini ali emigracija, imigracije, delavec, zadovoljstvo z delom, delovne izkušnje, poklici, dohodek, napredovanje v službi, materialni položaj družine, življenjski pogoji, družinske razmere

Vsebinska področja:

DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - selitve
Sociologija

Povzetek:

Projekt sociološkega proučevanja migracij Slovencev v Nemčiji je obsegal raziskavo Zdomcev leta 1974, njim ustrezajočih Parov državljanov Slovenije, ki se niso preselili v Nemčijo in skupine Povratnikov v domovino leta 1976. S pomočjo vprašalnika Parov so raziskovalci zbrali primerjalne podatke skupini zdomcev in povratnikov, ki so bili anketirani predhodno, zato vprašalnik vsebuje večino vprašanj, ki jih najdemo tudi v vprašalniku za povratnike in zdomce, razen tistih, ki se nanašajo na specifične izkušnje, povezane z bivanjem v Nemčiji. Osnovne teme so: delo in zadovoljstvo z delom, poklic in zaslužek, poklicno napredovanje, materialni položaj, stanovanjski status ter življenjske in družinske razmere.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: september 1976 - november 1976
Čas izdelave: 1976
Država: Slovenija
Geografsko pokritje: ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: posameznik

Populacija: Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. Anketirani so Slovenci, ki niso bili na delu v tujini in predstavljajo pare, oz. kontrolno skupino anketiranim »zdomcem« iz predhodne faze.

Izključeni:

Zbiranje podatkov je opravil: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca: Vzorec je kvotni, N=500. Na osnovi lastnosti posameznega anketiranega zdomca v ZR Nemčiji, so raziskovalci v Sloveniji poiskali njemu adekvatno osebo, ki je ustrezala anketiranemu emigrantu glede na kraj njegovega stalnega bivališča v Sloveniji, oseba naj bo zaposlena v isti delovni organizaciji kot emigrant pred odhodom v tujino, naj bo istega spola, vsaj približno enake starosti in na približno enakem nivoju glede stratifikacijskih dimenzij.

Uteževanje:

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

MIGPAR76 - Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo: Pari [datoteka podatkov], 1976

*.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 316
 • število enot: 500

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
migpar76

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
migpar76

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. ŠVARA, Sergio, TOŠ, Niko in MENARIĆ, Silva (1977). Slovenci po povratku iz ZR Nemčije : sumarni podatki.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


Opis

opis

Status raziskave: 2 - Polni opis raziskave.

RANG RAZISKAVE:

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, Niko et al.: Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo: Pari [datoteka podatkov]. Slovenia, Ljubljana: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 1976. Slovenia, Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], maj 2009. ADP - IDNo: MIGPAR76.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

UNI-FDV'CESSDA coretrust_logo

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si