Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Rezervni častniki vojnih enot in pogodbena rezerva

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CVSVRC09
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_CVSVRC09_V1
Glavni avtor(ji):
  • Prebilič, Vladimir
  • Kopač, Erik
Izdelal datoteko podatkov:
Obramboslovni raziskovalni center - Obramboslovni raziskovalni center , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Finančna podpora:

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (program Znanje za varnost in mir 2004-2010)

Serija:
  • CVSV/Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe

    Slovenska vojska se opredeljuje kot poklicna vojska, dopolnjena s pogodbeno rezervo. Kar pomeni da sta vojska s stalno in pogodbeno sestavo dopolnjujoči se sestavini vojaške organizacije. Vojaška rezerva je bila obravnavana z vidika odnosa samih pripadnikov do svoje sekundarne službe, pri čemer so bili proučevani trije ključni procesi: pridobivanje, razvoj in upravljanje pripadnikov (v smislu podaljševanja pogodb ter uporabe v razmestitvah vojske v tujini). Problematika pogodbene rezerve je, skladno z zasnovo projekta, pokazala, kako poteka proces pridobivanja kadrov, kako sami pogodbeniki vidijo svojo vlogo v Slovenski vojski, kako so zadovoljni s svojim delom in ali vidijo svoje sodelovanje v SV kot dolgoročno naložbo. V pogodbeni rezervi je potrebna ustrezna častniška struktura. Zaradi verjetnosti SV s srečevanjem problema zagotavljanja častniškega kadra v pogodbeni rezervi, je bilo potrebno poiskati le te med kadri, ki so že končali častniško izobraževanje (ali pa se vanj vključujejo) ter niso vključeni v stalno sestavo. Ocenjuje se, da so med njimi še mnogi ustrezni pripadniki častniške sestave pogodbene rezerve, ki bi ob primerni osvežitvi in nadgraditvi znanj lahko usposabljali pogodbeno rezervo.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pogodbeni rezervist Slovenske vojske, Slovenska vojska, rezerva Slovenske vojske, delodajalec, delo v tujini, postopek prijave

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
POLITIKA - spori, varnost in mir
DELO IN ZAPOSLOVANJE
Vsebinska področja ADP
VREDNOSTNI SISTEM


Povzetek:

V okviru projekta "Človeški dejavnik v vojaškem sistemu" eno od raziskovanih populacij predstavljajo rezervni častniki vojnih enot oziroma tisti nekdanji vojaški obvezniki, ki so zaključili svoje šolanje na Šoli za častnike vojnih enot (ŠČVE). Ta populacija predstavlja predvsem zelo pomemben vir za ponovno popolnjevanje struktur prostovoljne rezerve, saj so bili nekdanji pripadniki ŠČVE praviloma pazljivo izbran kader iz širše strukture nabornikov, ki so imeli praviloma višjo izobrazbo, so se izkazali v svojem okolju kot prepoznavni in potencialni kader in jih je ob naboru struktura Slovenske vojske prepoznala kot primerne za bodoče poveljnike rezervnih enot. V raziskavi rezervnih častnikov so pod drobnogled vzeti predvsem tisti dejavniki, ki so bistveni za razumevanje omenjene populacije in definirani tisti, s katerimi bi bilo mogoče povečati angažiranost rezervnih častnikov v strukturah pogodbenih pripadnikih rezervne sestave (PPRS) danes. Osnovni cilj raziskave rezervnih častnikov je zbrati ustrezne podatke, ki naročniku omogočajo razvoj ustrezne strategije vključevanja, zadrževanja in upravljanja tega potencialnega kadra znotraj struktur Slovenske vojske.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: marec 2009 - maj 2009
Čas izdelave: 2009
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Rezervni častniki vojnih enot oziroma tisti nekdanji vojaški obvezniki, ki so zaključili svoje šolanje na Šoli za častnike vojnih enot (ŠČVE), ki je v okviru Slovenske vojske delovala v obdobju od leta 1992 do leta 2003, ko Slovenska vojska preide na poklicni način popolnjevanja. Celotno število rezervnih častnikov vojnih enot je po evidenci Ministrstva za obrambo 517. Že v izhodišču je potrebno izpostaviti popolno spolno homogenost populacije, saj je bila možnost vstopa na šolanje za rezervne častnike namenjena izključno nabornikom. Ker je bila naborna obveznost vezana na moški del populacije, so v anketirani populaciji samo moški. Ob tem je pomembna tudi starostna struktura populacije. Upoštevajoč dejstvo obstoja ŠČVE med leti 1992 in 2003 in velikost ŠČVE enot, le-te so bile bolj številčne v prejšnjem stoletju, je povsem razumljiva starostna sestava, ki v veliki večini presega starostno mejo tridesetih let. K tej ugotovitvi je nujno prišteti dejstvo, da je bila zaradi potreb zaposlovanja novih častnikov prehodnost oziroma vključevanje rezervnih častnikov v devetdesetih letih bistveno večja kot to velja za zadnje generacije ŠČVE. Posledično je mogoče govoriti tudi o dokaj veliki starostni homogenosti respondentov.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Obramboslovni raziskovalni center

Tip vzorca:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija. Le ta je v okviru Slovenske vojske delovala v obdobju od leta 1992 do leta 2003.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: CVSVRC09 - Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe. Rezervni častniki vojnih enot in pogodbena rezerva [datoteka podatkov]

ID datoteke: CVSVRC09_P1_SL_V3_R2

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 28
  • število enot: 177

Verzija: junij 2013

Spremenljivke

v1 bi postal pripadnik PPRS

Ali bi želeli postati pogodbeni pripadnik rezervne sestave Slovenske vojske?

Vrednost 13 Frekvenca
1 sploh ne bi želel 23
2 ne bi želel 55
3 srednje 62
4 želel bi 29
5 zelo bi želel 6
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
175 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2 vpliv kraja usposabljanja na odločitev o vstopu v PPRS

Koliko bi na vašo odločitev za služenje v pogodbeni rezervi vplival kraj usposabljanja enote SV, v katero bi bili razporejeni?

Vrednost 22 Frekvenca
1 nič ne bi vplivalo 26
2 malo bi vplivalo 25
3 delno bi vplivalo 24
4 precej bi vplivalo 42
5 zelo bi vplivalo 52
8 usposabljal bi se kjerkoli 7
9 ne vem, b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 1 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v3 se seznanim z vojsko Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

se seznanim z vojsko

Vrednost 31 Frekvenca
1 sploh ne bi vplivala 61
2 ne bi vplivala 37
3 niti bi, niti ne bi 38
4 bi vplivala 34
5 zelo bi vplivala 5
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
175 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1 bi postal pripadnik PPRS

Ali bi želeli postati pogodbeni pripadnik rezervne sestave Slovenske vojske?

Vrednost 128 Frekvenca
1 sploh ne bi želel 23
2 ne bi želel 55
3 srednje 62
4 želel bi 29
5 zelo bi želel 6
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
175 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2 vpliv kraja usposabljanja na odločitev o vstopu v PPRS

Koliko bi na vašo odločitev za služenje v pogodbeni rezervi vplival kraj usposabljanja enote SV, v katero bi bili razporejeni?

Vrednost 227 Frekvenca
1 nič ne bi vplivalo 26
2 malo bi vplivalo 25
3 delno bi vplivalo 24
4 precej bi vplivalo 42
5 zelo bi vplivalo 52
8 usposabljal bi se kjerkoli 7
9 ne vem, b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 1 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v3 se seznanim z vojsko Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

se seznanim z vojsko

Vrednost 326 Frekvenca
1 sploh ne bi vplivala 61
2 ne bi vplivala 37
3 niti bi, niti ne bi 38
4 bi vplivala 34
5 zelo bi vplivala 5
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
175 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v4 v rezervnih enotah pridobim nove prijatelje Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

v rezervnih enotah pridobim nove prijatelje

Vrednost 425 Frekvenca
1 sploh ne bi vplivala 50
2 ne bi vplivala 47
3 niti bi, niti ne bi 42
4 bi vplivala 30
5 zelo bi vplivala 7
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5 zaslužim nekaj dodatnega denarja Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

zaslužim nekaj dodatnega denarja

Vrednost 524 Frekvenca
1 sploh ne bi vplivala 26
2 ne bi vplivala 29
3 niti bi, niti ne bi 19
4 bi vplivala 64
5 zelo bi vplivala 35
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
173 4 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v6 prispevam k pripravam za obrambo domovine Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

prispevam k pripravam za obrambo domovine

Vrednost 623 Frekvenca
1 sploh ne bi vplivala 22
2 ne bi vplivala 21
3 niti bi, niti ne bi 42
4 bi vplivala 76
5 zelo bi vplivala 15
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v7 sodelujem v mirovnih operacijah v tujini Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

sodelujem v mirovnih operacijah v tujini

Vrednost 722 Frekvenca
1 sploh ne bi vplivala 69
2 ne bi vplivala 41
3 niti bi, niti ne bi 17
4 bi vplivala 29
5 zelo bi vplivala 20
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v8 doživim kaj razburljivega Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

doživim kaj razburljivega

Vrednost 821 Frekvenca
1 sploh ne bi vplivala 44
2 ne bi vplivala 45
3 niti bi, niti ne bi 40
4 bi vplivala 35
5 zelo bi vplivala 10
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
174 3 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v9 spoznam vojaško tehniko in orožje Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

spoznam vojaško tehniko in orožje

Vrednost 920 Frekvenca
1 sploh ne bi vplivala 29
2 ne bi vplivala 23
3 niti bi, niti ne bi 42
4 bi vplivala 58
5 zelo bi vplivala 23
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
175 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v10 pridobim druge ugodnosti v času usposabljanja Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

pridobim druge ugodnosti v času usposabljanja

Vrednost 1019 Frekvenca
1 sploh ne bi vplivala 29
2 ne bi vplivala 28
3 niti bi, niti ne bi 42
4 bi vplivala 61
5 zelo bi vplivala 16
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v11 izboljšam svojo telesno pripravljenost Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

izboljšam svojo telesno pripravljenost

Vrednost 1118 Frekvenca
1 sploh ne bi vplivala 19
2 ne bi vplivala 18
3 niti bi, niti ne bi 38
4 bi vplivala 61
5 zelo bi vplivala 40
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v12 se lažje redno zaposlim v SV Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

se lažje redno zaposlim v SV

Vrednost 1217 Frekvenca
1 sploh ne bi vplivala 80
2 ne bi vplivala 42
3 niti bi, niti ne bi 28
4 bi vplivala 22
5 zelo bi vplivala 4
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v13 reakcija delodajalca

Kako bi po vašem mnenju vaš delodajalec sprejel vašo odločitev za služenje v pogodbeni rezervi?

Vrednost 1316 Frekvenca
1 nasprotovaal bi moji odločitvi 26
2 ne bi me podpiral, vendar ne bi branil 30
3 odločitev bi prepustil meni, vendar bi zahteval da delo ne 73
4 z razumevanjem, s bi ga skrbel vpliv na delo 23
5 z razumevanjem in bi me podpiral 8
6 nisem zaposlen ali drugo 7
9 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
167 10 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v13a drugo - kaj Kako bi po vašem mnenju vaš delodajalec sprejel vašo odločitev za služenje v pogodbeni rezervi?

drugo, kaj?

Vrednost 1415 Frekvenca
Zakrita vrednost 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
177 0

v14 bi odšel na vojaško nalogo v tujino

Ali bi bili kot pogodbeni rezervist pripravljeni oditi na vojaško nalogo v tujino?

Vrednost 1514 Frekvenca
1 da 44
2 ne 108
9 ne vem 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
152 25 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v15 poznate postopek prijave v PPRS

Poznate postopek prijave za pogodbenega pripadnika rezervne sestave Slovenske vojske?

Vrednost 1613 Frekvenca
1 da 69
2 ne 107
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 1 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v16 starost

Vpišite, v katero starostno skupino spadate.

Vrednost 1712 Frekvenca
1 25 do 34 let 58
2 35 do 39 let 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
177 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v17 regija

V kateri regiji živite?

Vrednost 1811 Frekvenca
1 Celjska 25
2 Gorenjska 37
3 Ljubljanska 68
4 Mariborska 11
5 Novomeška 5
6 Postojnska 15
7 drugo 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
177 0 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v17a drugo - kaj V kateri regiji živite?

drugo

Vrednost 1910 Frekvenca
Zakrita vrednost 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
177 0

v18 izobrazba

Kakšna je vaša zaključena šolska izobrazba?

Vrednost 209 Frekvenca
1 3-letna strokovna 0
2 4-letna srednja 7
3 višja 12
4 visoka strokovna 21
5 visoka, fakulteta, akademija 97
6 magisterij, doktorat 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
177 0 2 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v19 zaposlitev - zasebni-javni sektor

Ali delate v zasebnem ali v javnem sektorju? Delam...

Vrednost 218 Frekvenca
1 državna ali občinska uprava 24
2 javni zavod 21
3 javno podjetje 6
4 podjetje v državni lasti 22
5 podjetje v privatni lasti 91
6 kmetijska zadruga, kombinat 0
7 kmet, kmetica 0
8 samozaposlen 7
9 brezposeln 0
10 b.o. 0
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
171 6 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v20 zakonski stan

Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 227 Frekvenca
1 poročen 91
2 IZP - izvenzakonska skupnost 54
3 imam partnerico/partnerja, a ne živim z njo / njim 17
5 samski (brez trdne zveze) ali razvezan 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
177 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v21 otroci

Koliko otrok imate?

Vrednost 236 Frekvenca
1 enega 60
2 dva 51
3 tri ali več 17
4 nimam otrok 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
177 0 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v23 ČIN

Kakšen je vaš čin?

Vrednost 245 Frekvenca
1 desetnik 3
2 vodnik 106
3 višji vodnik 9
4 podporočnik 21
5 poročnik 18
6 nadporočnik 7
7 stotnik 3
8 ne vem in me ne zanima 4
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
171 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v24 leto zaključka šole za častnike vojnih enot

Katerega leta ste zaključili šolo za častnike vojnih enot?

Vrednost 254 Frekvenca
1 1992 - 1994 5
2 1995 6
3 1996 22
4 1997 36
5 1998 23
6 1999 19
7 2000 16
8 2001 21
9 2002 14
10 2003 7
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
169 8 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v25 koliko let od zadnjega usposabljanja

Koliko let je preteklo od vašega zadnjega vojaškega usposabljanja?

Vrednost 263 Frekvenca
2 2 in manj 4
3 3 0
4 4 2
5 5 3
6 6 8
7 7 4
8 8 23
9 9 12
10 10 18
11 11 6
12 12 7
13 13 in več 5
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 85 2 13

Vrednosti spremenljivk od 2 do 13

v25a koliko let - opisni odgovor

Koliko let je preteklo od vašega zadnjega vojaškega usposabljanja?

Vrednost 272 Frekvenca
Zakrita vrednost 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
177 0

uspos leta od zadnjega usposabljanja

Koliko let je preteklo od vašega zadnjega vojaškega usposabljanja?

Vrednost 281 Frekvenca
1 od 1 do 5 let 8
2 od 6 do 10 let 65
3 več kot 11 let 19
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 85 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Prebilič, V. in Kopač, E. (). Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Rezervni častniki vojnih enot in pogodbena rezerva [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: CVSVRC09. https://doi.org/10.17898/ADP_CVSVRC09_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2013
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si