Anketa o porabi v gospodinjstev 1998-2000

Basic Study Information

ADP - IDNo: APG00
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_APG00_V1
Main author(s):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Co-workers:
 • Žnidaršič, Erika
 • Hribar, Nada
 • Intihar, Stanka
 • Zaletel, Metka
 • Arnež, Marta
 • Kozjek, Pavle
 • Slatnar, Boštjan
 • Blejec, Zdenka
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije (Ljubljana; 2002)

Funding agency:

Vlada Republike Slovenije

Project number:

Nacionalni program statističnih raziskovanj (None)

Series:
 • APG/Anketa o porabi v gospodinjstvih

  APG sodi v področje socialne statistike in vključuje spremenljivke o izdatkih, dohodkih v zadnjih 12 mesecih ter drugih elementih življenjske ravni v anketiranem gospodinjstvu. Namen ankete je spoznati raven in sestavo osebne porabe v gospodinjstvih v celoti ter po posameznih socialno-ekonomskih kategorijah. Poleg tega se podatki ankete uporabljajo za izračunavanje ponderjev indeksa cen življenjskih potrebščin, input-output tabele, analize revščine ter druge izvedene izračune, povezane s porabo prebivalstva. Anketa pokriva vse pomembnejše spremenljivke, ki jih priporoča Eurostat. Glavni uporabniki rezultatov APG so: vlada, njene službe in ministrstva, sindikati, raziskovalne inštitucije, mednarodne organizacije, posamezna podjetja, novinarji, študenti, dijaki. Zavod Republike Slovenije za statistiko je po osamosvojitvi za izvedbo Ankete o porabi gospodinjstev v letu 1993 pripravil metodološke in organizacijske osnove in pri tem sledil dvema ciljema, da je anketa primerljiva s prejšnjimi, in da je mednarodno primerljiva. Klasifikacijo potrošnih dobrin smo prilagodili klasifikaciji, ki se uporablja pri mednarodni primerjavi bruto domačega proizvoda po kupni moči (ICP). Določene kategorije družbenoekonomskega položaja člana gospodinjstva smo razbili tako, da je možno kreirati status zaposlitve po priporočilu ILO. Vsebina ankete je bila prilagojena tudi spremenjenim zakonom in tržnim razmeram v tem času. Anketa o porabi v gospodinjstvih je vzorčna raziskava. V vzorec je bilo leta 1997 izbranih 1671 gospodinjstev. Končna velikost (neto) vzorca je bila 1276 gospodinjstev. Vzorčni okvir predstavlja Centralni register prebivalstva. Anketa je od februarja 1997 kontinuirana, rezultati se objavljajo za vsako leto posebej kot letno povprečje. Rezultati prvega leta (1997) predstavljajo leto 1997, nato pa se vzorci treh zaporednih let združujejo, podatki pa se preračunajo na srednje leto, ki ga uporabljamo kot referenčno leto. Objava prvih podatkov (Statistične informacije) je predvidena po 5-6 mesecih po koncu četrtega četrtletja opazovanega leta. Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih, ne zajema pa skupinskih gospodinjstev kot so internati, domovi za varstvo in nego otrok in starejših občanov, bolnišnice, dijaški in študentski domovi.

Study Content

Keywords:

demografske značilnosti gospodinjstva, delo, (ne)zaposlenost, značilnosti stanovanja, stanovanjske instalacije, lastništvo stanovanj, najemnine, izdatki za stanovanje, ogrevanje, vzdrževanje stanovanja ali hiše, garažiranje, počitniško stanovanje ali hiša, drugo stanovanje ali hiša, nakup stanovanja ali hiše, trajne dobrine, lastništvo avtomobila, registracija avtomobila, zavarovanje avtomobila, stroški uporabe avtomobila, službeni avtomobil, prodaja avtomobila, nakup drugih prevoznih sredstev, pohištvo in stanovanjska oprema, orodje ter oprema za hišo in vrt, rekreacija in razvedrilo, nakup komunikacijskih naprav, nakup obleke, nakup obutve, izdatki za šolo, izdatki za varstvo otrok, izdatki za šolsko prehrano, izdatki za izobraževanje in tečaje, izdatki za časopise in revije, storitve socialnega skrbstva, različni ostali izdatki, plačani denarni zneski, prejeti denarni zneski, shajanje z razpoložljivim dohodkom, potovanja, razlogi potovanj, način organizacije potovanja, uporabljeno prevozno sredstvo, uporabljeni prenočitveni objekt, dohodek iz zaposlitve, dohodek iz samozaposlitve in drugih oblik dela, socialni prejemki, družinski prejemki, dohodek iz lastnine, prejemki od prodaje, preostali prejemki, lastna proizvodnja hrane, lastna proizvodnja pijače, lastna proizvodnja kuriva, lastna proizvodnja skupaj

Keywords ELSST:
GOSPODINJSKA OPRAVILA, GOSPODINJSKI PRORAČUN, GOSPODINJSKO DELO, STROŠKI, SOCIALNO VARSTVENI PREJEMEK, IZDATEK, POVPREČNI OSEBNI PREJEMKI

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
značilnosti članov gospodinjstva
stanovanje
druga stanovanja
nakup stanovanja ali hiše
razpoložljivost trajnih potrošnih dobrin
avto
kolesa, motorna kolesa, počitniške prikolice, motorni čolni
pohištvo, gospodinjske naprave in druga oprema
obleka in obutev
izdatki za otroke, izobraževanje in pomoč gospodinjstvom
različni izdatki
denarni prenosi in darila
finančni položaj gospodinjstva
potovanja, letovanja in izleti
dohodek
lastna proizvodnja porabljena v gospodinjstvu


Abstract:

Anketa zajema vprašanja o izdatkih glede na namen porabe (hrana, pijača, obleka, obutev, stanarina ipd), stanovanjskih pogojih, razpoložljivosti trajnejših potrošnih dobrin, načinu ogrevanja stanovanja, potovanjih, osnovnih demografskih, ekonomskih in socioloških značilnostih prebivalstva, dohodku ter lastni proizvodnji, porabljeni v gospodinjstvu.

Methodology


Collection date: januar 1998 - december 2000
Date of production: 2002
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Pri Anketi o porabi v gospodinjstvih anketiramo osebe, ki bivajo v Sloveniji v individualnih gospodinjstvih, medtem ko skupinska gospodinjstva niso zajeta. Anketiramo vse osebe v gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka družinska ali druga skupnost oseb, ki skupaj stanuje in skupaj porablja svoje dohodke. Kot člane gospodinjstva štejemo tudi: osebe, ki so zaradi službenih obveznosti odsotne, vendar nimajo nikjer drugje stanovanja ali gospodinjstva; osebe, ki so na začasnem delu v tujini in se vračajo domov (vsaj enkrat na mesec); osebe v isti hišni skupnosti; dijake in študente; osebe na služenju vojaškega roka.

Excluded:

Med člane gospodinjstva ne štejemo: oseb, ki se v gospodinjstvu hranijo; dijakov in študentov (sostanovalci, podnajemniki); oseb na začasnem delu v tujini, ki se redno vračajo domov; zdomcev; oseb v kolektivnih gospodinjstvih.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Vzorčni okvir raziskave predstavlja Centralni register prebivalstva (CRP), iz katerega naključno izberemo osebo starejšo od 18 let. Na naslovu izbrane osebe anketiramo gospodinjstvo (kot enoto opazovanja), v katerem stanuje ali je stanovala izbrana oseba, ne glede na to ali v času anketiranja živi na naslovu. V prvi fazi smo Slovenijo razdelili na 12 statističnih regij. Hkrati smo razdelili naselja po velikosti in deležu kmečkega prebivalstva. Tako smo dobili 47 stratumov. Pri tej anketi smo se odločili, da v manjših naseljih vzorčimo v skupinah (PPS) po štiri gospodinjstva, v večjih pa imamo enostaven slučajni vzorec (SRS). Iz dosedanjih izkušenj smo ocenili, da bo v manjših naseljih stopnja anketiranja približno 75-odstotna, oziroma 66-odstotna v večjih naseljih. Ker smo želeli dobiti 1200 gospodinjstev, smo na podlagi teh ocen ustrezno povečali vzorec. Tako je v letu 1997 potekala anketa v 1671 izbranih gospodinjstvih. Izbrana gospodinjstva morajo biti enakomerno porazdeljena čez celo četrtletje, in sicer časovno in krajevno. Gospodinjstva so porazdeljena na dvanajst tednov, trinajsti teden porabimo za "čiščenje" četrtletja.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Weighting:

Z uteževanjem izračunamo nepristranske ocene in dosežemo reprezentativnost vzorca. Pri APG uporabljamo več vrst uteži: vzorčne uteži zaradi neenake verjetnosti izbora oseb - gospodinjstva z več polnoletnimi člani imajo večjo možnost izbora; uteži, s katerimi popravimo porazdelitev gospodinjstev in oseb na znane populacijske vrednosti; uteži zaradi različnega referenčnega obdobja spremenljivk - različno dolga obdobja opazovanja spremenljivk preračunamo na eno leto; uteži, s katerimi deflacioniramo podatke na določen datum v referenčnem letu ankete. Tudi združevanje treh zaporednih let poteka na podoben način. Npr., podatki treh zaporednih let 1998, 1999 in 2000, so preračunani na maj 1999, ki se v tem primeru uporablja kot referenčno leto. Z združevanjem vzorcev večih let pridobimo večji vzorec gospodinsjtev in bolj natančne ocene.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: apg9800_f1 - člani gospodinjstva [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 34
 • number of units: 12659

Title of Data file: apg9800_f2 - stanovanjski del [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 100
 • number of units: 3859

Title of Data file: apg9800_f3 - porabljena sredstva v gospodinjstvu [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 133
 • number of units: 3859

Title of Data file: apg9800_f4 - razpoložljiva denarna sredstva gospodinjstva [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 70
 • number of units: 3859

Title of Data file: apg9800_f5 - denarna vrednost lastne proizvodnje [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 6
 • number of units: 3859

Variable list

ID_GOSP1 identifikacija gospodinjstva

Identifikacija gospodinjstva

Value 13 Frequency
1998101275 2
1998101276 5
1998101277 2
2000412373 2
2000412374 4
2000412393 2
2000412404 2

Valid range from 1998101275 to 2000412404

ZAP_OS zaporedna št. člana

Zaporedna številka člana gospodinjstva

Value 22 Frequency
1 3859
2 3493
3 2619
4 1738
5 609
6 223
7 76
8 28
9 9
10 4
11 1

Valid range from 1 to 11

UTEZ1 vzorčna utež

UTEZ Vzorčna utež

Value 31 Frequency
0.300 30
0.302 1
0.305 1
3.642 2
3.650 1
3.679 1
3.771 1

Valid range from 0.3 to 3.771

ID_GOSP1 identifikacija gospodinjstva

Identifikacija gospodinjstva

Value 1343 Frequency
1998101275 2
1998101276 5
1998101277 2
2000412373 2
2000412374 4
2000412393 2
2000412404 2

Valid range from 1998101275 to 2000412404

ZAP_OS zaporedna št. člana

Zaporedna številka člana gospodinjstva

Value 2342 Frequency
1 3859
2 3493
3 2619
4 1738
5 609
6 223
7 76
8 28
9 9
10 4
11 1

Valid range from 1 to 11

UTEZ1 vzorčna utež

UTEZ Vzorčna utež

Value 3341 Frequency
0.300 30
0.302 1
0.305 1
3.642 2
3.650 1
3.679 1
3.771 1

Valid range from 0.3 to 3.771

A2A spol

a2a Spol

Value 4340 Frequency
1 moški 6245
2 ženski 6414

Valid range from 1 to 2

A12 starost

a12 starost

Value 5339 Frequency
0 98
1 95
2 109
94 1
95 1
96 1
97 2

Valid range from 0 to 97

A4A razmerje do nosilca

a4a Razmerje do nosilca

Value 6338 Frequency
0 nosilec/nosilka gospodinjstva 0
1 zakonec/partner 2947
2 otrok 4509
3 rejenec/rejenka 15
4 oče/mati 493
5 sestra/brat 136
6 tast/tašča 127
7 zet/snaha 147
8 svak/svakinja 26
9 babica/dedek 6
10 vnuk/vnukinja 289
11 drug sorodnik/druga sorodnica 66
12 oseba, ki ni v sorodu 39
" " 3859

Valid range from 0 to 12

A5A dolžina bivanja

a5a Dolžina bivanja v gospodinjstvu v zadnjih 12 mesecih (v mesecih)

Value 7337 Frequency
1 12
2 13
3 6
4 4
5 23
6 17
7 5
8 15
9 12
10 15
11 9
12 12527
" " 1

Valid range from 1 to 12

A6A stalno prebivališče

a6a Ali imate na tem naslovu stalno prebivališče?

Value 8336 Frequency
1 DA 12525
2 NE 134

Valid range from 1 to 2

A7A zakonski stan

a7a Zakonski stan

Value 9335 Frequency
1 nikoli poročen/a 3367
2 poročen/a 6012
3 v zunajzakonski skupnosti 510
4 vdovec/vdova 715
5 razvezan/a 217
9 drugo 1
" " 1837

Valid range from 1 to 9

A9A tekoče izobraževanje

a9a Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili v tem izobraževalnem programu?

Value 10334 Frequency
1 osnovna šola 36
2 poklicna šola 109
3 srednja šola 686
4 višja strokovna šola 54
5 višja šola 119
6 visoka strokovna šola 185
7 visoka šola (univerzitetni program) 399
8 specializacija, magisterij, doktorat 28
" " 11043

Valid range from 1 to 8

A10A dosežena stopnja izobrazbe

a10a Dosežena stopnja izobrazbe

Value 11333 Frequency
1 brez šolske izobrazbe (niti enega razreda osnovne šole) 66
2 nedokončana osnovna šola 480
3 osnovna šola 3309
4 poklicna šola 2599
5 srednja šola 3187
6 višja strokovna šola 317
7 višja šola 300
8 visoka strokovna šola 168
9 visoka šola (univerzitetni program) 335
10 specializacija, magisterij, doktorat 61
" " 1837

Valid range from 1 to 10

B1A formalni status

b1a Kakšen je vaš formalni status?

Value 12332 Frequency
1 zaposlen/-a 4539
2 samozaposlen/-a 525
3 pomagajoči družinski član (pomoč na družinski kmetiji, družinskem podjetju) 99
4 druge oblike dela (po avtorski pogodbi, po pogodbi o delu, za neposredno plačilo) 33
5 brezposelni/-a 952
6 upokojenec/-ka 2635
7 učenec, dijak, študent 1493
8 gospodinja 453
9 nezmožen za delo 55
10 na služenju vojaškega roka 29
11 drugo 9
" " 1837

Valid range from 1 to 11

B2A delo v 7 dneh

b2a Ali ste v zadnjih 7 dneh opravili vsaj eno uro dela za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali družinsko blaginjo?

Value 13331 Frequency
1 DA ----- vpr. b4a 5221
2 NE 5601
" " 1837

Valid range from 1 to 2

B3A odsotnost v 7 dneh

b3a Ali ste zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav v preteklih sedmih dneh niste delali?

Value 14330 Frequency
1 DA 273
2 NE ----- vpr. b11a 5328
" " 7058

Valid range from 1 to 2

B4A zaposlitveni status

b4a Kakšen je bil vaš zaposlitveni status v zadnjih 7 dneh?

Value 15329 Frequency
1 zaposlen/-a ----- vpr. b6a 4527
2 delal/-a v lastnem podjetju 149
3 samostojni podjetnik posameznik 255
4 kmet 194
5 v svobodnem poklicu 6
6 pomagal/-a na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju ----- vpr. 9a 230
7 delal/-a po pogodbi o delu ----- vpr. 8a 85
8 delal/-a po avtorski pogodbi ----- vpr. 8a 4
9 delal/-a za neposredno plačilo ----- vpr. 8a 44
" " 7165

Valid range from 1 to 9

B5A zaposluje delavce

b5a Ali zaposlujete delavce?

Value 16328 Frequency
1 DA ----- vpr. 9 192
2 NE 412
" " 12055

Valid range from 1 to 2

B6A dol_nedol_čas

b6a Ali imate delo za...

Value 17327 Frequency
1 nedoločen čas 3985
2 določen čas 542
" " 8132

Valid range from 1 to 2

B7A pol_kraj_čas

b7a Ali imate delo...

Value 18326 Frequency
1 s polnim delovnim časom 4444
2 s krajšim delovnim časom 83
" " 8132

Valid range from 1 to 2

B8A sektor

b8a Ali delate v...

Value 19325 Frequency
1 zasebnem sektorju 2268
2 javnem sektorju 2619
" " 7772

Valid range from 1 to 2

B9A dejavnost

b9a Kaj se proizvaja oziroma katere storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate? Kakšen je naziv, kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer delate?

Value 20324 Frequency
1 464
2 15
5 3
92 67
93 34
95 2
" " 7165

Valid range from 1 to 95

B10A poklic

b10a Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ga opravljate.

Value 21323 Frequency
1 18
11 10
12 192
91 182
92 25
93 38
" " 7165

Valid range from 1 to 93

B11A iskal_delo

b11a Ali ste v zadnjih 4 tednih iskali kakšno delo, zaposlitev ali samozaposlitev?

Value 22322 Frequency
1 DA 556
2 NE ----- vpr. b13a 4766
3 NE, sem pa že našel/našla delo, vendar ga bom šele začel/-a opravljati. 6
" " 7331

Valid range from 1 to 3

B12A pripravljenost

b12a Če bi zdaj dobili ustrezno delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih dveh tednih?

Value 23321 Frequency
1 DA 534
2 NE 28
" " 12097

Valid range from 1 to 2

B13A status_ni delal

b13a Kateri status velja za vas?

Value 24320 Frequency
1 brezposelni/-a 866
2 upokojenec/upokojenk 2497
3 učenec/učenka, dijak/dijakinja, študent/-ka 1445
4 gospodinja 402
5 nezmožen/-a za delo 68
6 na služenju vojaškega roka 33
7 drugo 17
" " 7331

Valid range from 1 to 7

B14 aktivnost člana

b14 Aktivnost člana - izvedena spremenljivka

Value 25319 Frequency
1 dela 5221
2 ima zaposlitev, čeprav ne dela 273
3 brezposeln 534
4 upokojen 2496
5 učenec, dijak, študent 1427
6 neekonomska aktivnost, gospodinja 754
7 nezmožen za delo 67
8 na služenju vojaškega roka 33
9 drugo 17
10 starost manj kot 15 let 1837

Valid range from 1 to 9

B17 zaposlitveni status člana

b17 Zaposlitveni status

Value 26318 Frequency
1 delodajalec 192
2 samozaposlen 412
3 zaposlen 4660
4 pomagajoči družinski član 230
7 neaktivni 5328
8 starost manj kot 15 let 1837

Valid range from 1 to 7

B18 socialno ekonomski položaj osebe

b18 Socialno ekonomski položaj člana

Value 27317 Frequency
1 fizični delavec izven kmetijstva, privatni sektor 975
2 nefizični delavec izven kmetijstva, privatni sektor 1034
3 fizični delavec izven kmetijstva, javni sektor 928
4 nefizični delavec izven kmetijstva, javni sektor 1643
5 samozaposlen izven kmetijstva 405
6 kmetovalec ali kmetijski delavec 428
7 brezposeln 534
8 upokojen 2496
9 učenec, dijak, študent 1427
10 neek. aktivnost, gospodinja 754
11 nezmožen za delo 67
12 na služenju vojaškega roka 33
88 manj kot 15 let 1837
99 neznano 98

Valid range from 1 to 12

C1 velikost gospodinjstva

c1 Velikost gospodinjstva

Value 28316 Frequency
1 1 član 366
2 2 člana 1748
3 3 člani 2643
4 4 člani 4516
5 5 članov 1930
6 6 članov 882
7 7 članov 336
8 8 članov 152
9 9 članov 45
10 10 članov 30
11 11 članov 11

Valid range from 1 to 11

C4 tip gospodinjstva1

c4

Value 29315 Frequency
1 ena oseba stara 65 let in več 10 191
2 ena oseba, stara 30 do 64 let 152
3 ena oseba stara manj kot 30 let 23
4 ena oseba z otroki do 16 let 78
5 par brez otrok, starejši član star 65 let ali več 590
6 par brez otrok, starejši član star manj kot 65 let 644
7 par z 1 otrokom do 16 let 711
8 par z dvema otrokoma do 16 let 1364
9 par s tremi ali več otroki do 16 let 334
10 samohranilka-ec z vsaj enim otrokom nad 16 let 635
11 par z vsaj enim otrokom nad 16 let 4612
12 druga gospodinjstva, kjer so vsi člani v sorodu 3169
13 druga gospodinjstva, kjer en ali več članov ni v sorodu 156

Valid range from 1 to 13

C5 tip gospodinjstva2

c5

Value 30314 Frequency
1 ena oseba stara 65 let in več 191
2 ena oseba, stara 30 do 64 let 152
3 ena oseba stara manj kot 30 let 23
4 ena oseba z otroki do 18 let 122
5 par brez otrok, starejši član star 65 let ali več 590
6 par brez otrok, starejši član star manj kot 65 let 644
7 par z 1 otrokom do 18 let 852
8 par z dvema otrokoma do 18 let 1676
9 par s tremi ali več otroki do 18 let 436
10 samohranilka-ec z vsaj enim otrokom nad 18 let 593
11 par z vsaj enim otrokom nad 18 let 4045
12 druga gospodinjstva, kjer so vsi člani v sorodu 3179
13 druga gospodinjstva, kjer en ali več članov ni v sorodu 156

Valid range from 1 to 13

C8 ekonomski položaj gospodinjstva - delovna aktivnost

c8 Ekonomski položaj gospodinjstva - delovna aktivnost

Value 31313 Frequency
1 nosilec in zakonec sta delovno aktivna, vsaj še en član je delovno aktiven 1492
2 nosilec in zakonec sta delovno aktivna, nihče drug ni delovno aktiven 4316
3 samo nosilec ali samo zakonec je delovno aktiven, vsaj še en član je delovno aktiven(vklj. tudi, če zakonec ne obstaja in nosilec je delovno aktiven) 1488
4 samo nosilec ali samo zakonec je delovno aktiven, nihče drug ni delovno aktiven 2032
5 niti nosilec niti zakonec nista delovno aktivna, vsaj dva druga člana sta delovno aktivna (vklj. tudi, če nosilec ni delovno aktiven in zakonec ne obstaja) 639
6 niti nosilec niti zakonec nista delovno aktivna, en član je delovno aktiven (vklj. tudi, če nosilec ni delovno aktiven in zakonec ne obstaja) 855
7 nihče ni delovno aktiven 1837

Valid range from 1 to 7

C9 ekonomski položaj gospodinjstva - aktivnost

c9 Ekonomski položaj gospodinjstva - aktivnost

Value 32312 Frequency
1 nosilec in zakonec sta aktivna, vsaj še en član je aktiven 1915
2 nosilec in zakonec sta aktivna, nihče drug ni aktiven 4526
3 samo nosilec ali samo zakonec je aktiven, vsaj še en član je aktiven 1596
4 samo nosilec ali samo zakonec je aktiven, nihče drug ni aktiven 1490
5 niti nosilec niti zakonec nista aktivna, vsaj dva druga člana sta aktivna 742
6 niti nosilec niti zakonec nista aktivna, en član je aktiven 833
7 nihče ni aktiven 1557

Valid range from 1 to 7

C10 število delovnih aktivnih članov

c10 Število delovno aktivnih članov

Value 33311 Frequency
0 nobeden 1837
1 1 član 2887
2 2 člana 5738
3 3 člani 1634
4 4 člani 421
5 5 članov 116
6 6 članov 26

Valid range from 0 to 6

C11 število aktivnih članov

c11 Število aktivnih članov

Value 34310 Frequency
0 nobeden 1557
1 1 član 2323
2 2 člana 5937
3 3 člani 2002
4 4 člani 613
5 5 članov 184
6 6 članov 43

Valid range from 0 to 6

ID_GOSP2 identifikacija gospodinjstva

Identifikacija gospodinjstva

Value 35309 Frequency
1998101275 2
1998101276 5
1998101277 2
2000412373 2
2000412374 4
2000412393 2
2000412404 2

Valid range from 1998101275 to 2000412404

UTEZ2 vzorčna utež

UTEZ Vzorčna utež

Value 36308 Frequency
0.300 30
0.302 1
0.305 1
3.642 2
3.650 1
3.679 1
3.771 1

Valid range from 0.3 to 3.771

V12A1 vrsta stanovanja

V12a1 Vrsta stanovanja, ki ga vaše gospodinjstvo uporablja kot glavno prebivališče?

Value 37307 Frequency
1 posebna soba ----- vpr. v12.a3 4
2 garsonjera ----- vpr. v12.a3 49
3 enosobno ali večje stanovanje 3805
4 nestanovanjski prostori ----- vpr. v12.a3 1

Valid range from 1 to 4

V12A2 število sob

V12a2 Število sob v stanovanju (sob, namenjenih izključno za poslovne namene, ne upoštevajte):

Value 38306 Frequency
1 238
2 1081
3 1284
4 747
5 287
6 123
7 28
8 10
9 3
10 3
11 1
" " 54

Valid range from 1 to 11

V12A3 vrsta stavbe

V12a3 Vrsta stanovanjske zgradbe, v kateri je stanovanje?

Value 39305 Frequency
1 družinska hiša z 1 stanovanjem 1934
2 družinska hiša z 2 stanovanjema 776
3 stanovanjska zgradba brez dvigala 855
4 stanovanjska zgradba z dvigalom 294

Valid range from 1 to 4

V12A4 položaj stanovanja

V12a4 Lega stanovanja v stanovanjski zgradbi?

Value 40304 Frequency
1 v kleti 79
2 v pritličju 1506
3 v nadstropju 1401
4 v dveh ali več etažah (le če gre za družinsko hišo) 820
5 v mansardi 53

Valid range from 1 to 5

V12A51 kuhinja V12a5 Ali ima stanovanje:

V12a51 kuhinjo

Value 41303 Frequency
1 DA 3843
2 NE 16

Valid range from 1 to 2

V12A52 kopalnica V12a5 Ali ima stanovanje:

V12a52 kopalnico

Value 42302 Frequency
1 DA 3656
2 NE 203

Valid range from 1 to 2

V12A53 stranišče v kopalnici V12a5 Ali ima stanovanje:

V12a53 stranišče, v kopalnici

Value 43301 Frequency
1 DA 2575
2 NE 1284

Valid range from 1 to 2

V12A54 stranišče zunaj kopalnice V12a5 Ali ima stanovanje:

V12a54 stranišče, ločeno od kopalnice

Value 44300 Frequency
1 DA 1664
2 NE 2195

Valid range from 1 to 2

V12A55 balkon V12a5 Ali ima stanovanje:

V12a55 balkon

Value 45299 Frequency
1 DA 2595
2 NE 1264

Valid range from 1 to 2

V12A56 terasa V12a5 Ali ima stanovanje:

V12a56 teraso

Value 46298 Frequency
1 DA 698
2 NE 3161

Valid range from 1 to 2

V12A57 loža V12a5 Ali ima stanovanje:

V12a57 ložo

Value 47297 Frequency
1 DA 244
2 NE 3615

Valid range from 1 to 2

V12A6 površina stanovanja

V12a6 Skupna površina stanovanja (m2)

Value 48296 Frequency
10 1
15 1
16 4
300 1
320 1
342 1
350 1

Valid range from 10 to 350

V12A71 klet V12a7 Pomožni prostori

V12a71 klet

Value 49295 Frequency
1 DA 3245
2 NE 614

Valid range from 1 to 2

V12A72 drvarnica v hiši V12a7 Pomožni prostori

V12a72 drvarnica v hiši

Value 50294 Frequency
1 DA 929
2 NE 2930

Valid range from 1 to 2

V12A73 drvarnica ločena od hiše V12a7 Pomožni prostori

V12a73 drvarnica ločena od hiše

Value 51293 Frequency
1 DA 1393
2 NE 2466

Valid range from 1 to 2

V12A74 garaža v hiši V12a7 Pomožni prostori

V12a74 garaža v hiši

Value 52292 Frequency
1 DA 1355
2 NE 2504

Valid range from 1 to 2

V12A75 garaža zunaj hiše V12a7 Pomožni prostori

V12a75 garaža zunaj hiše

Value 53291 Frequency
1 DA 1110
2 NE 2749

Valid range from 1 to 2

V12A8 površina pomožnih prostorov

V12a8 Skupna uporabna površina pomožnih prostorov (m2)

Value 54290 Frequency
1 13
2 155
3 168
174 8
180 1
182 1
" " 154

Valid range from 1 to 182

V12B1 vodovod

V12b1 Vodovod

Value 55289 Frequency
1 vodovod z mrzlo vodo 3372
2 vodovod z mrzlo in toplo vodo 434
3 (v stanovanju) ni vodovoda 53

Valid range from 1 to 3

V12B21 elektrika

V12b21 elektrika

Value 56288 Frequency
1 DA 3855
2 NE 4

Valid range from 1 to 2

V12B22 trofazni tok

V12b22 trifazni tok

Value 57287 Frequency
1 DA 2299
2 NE 1556
" " 4

Valid range from 1 to 2

V12B23 dvotarifni števec

V12b23 dvotarifni števec

Value 58286 Frequency
1 DA 2912
2 DA 943
" " 4

Valid range from 1 to 2

V12B3 kanalizacija

V12b3 Kanalizacija

Value 59285 Frequency
1 priključek na javno kanalizacijo 1863
2 priključek na greznico 1684
3 brez priključka 312

Valid range from 1 to 3

V12B4 zemeljski plin

V12b4 Zemeljski plin

Value 60284 Frequency
1 DA 444
2 NE 3415

Valid range from 1 to 2

V12B5 centralno ogrevanje

V12b5 Centralno ogrevanje

Value 61283 Frequency
1 daljinsko (toplarna) 678
2 hišno (kotlarna) 2186
3 etažno (samo za stanovanje) 365
4 nima centralnega ----- vpr. v12.b7 630

Valid range from 1 to 4

V12B6 centr_ogrevanje vode

V12b6 Ali uporabljate centralno ogrevanje tudi za ogrevanje vode?

Value 62282 Frequency
1 DA 2242
2 NE 987
" " 630

Valid range from 1 to 2

V12B7 sončni kolektorji

V12b7 Sončni zbiralniki (kolektorji)

Value 63281 Frequency
1 DA 102
2 NE 3757

Valid range from 1 to 2

V12B8 toplotna črpalka

V12b8 Toplotna črpalka

Value 64280 Frequency
1 DA 462
2 NE 3397

Valid range from 1 to 2

V12B91 telefonski priključek

V12b91 telefonski priključek

Value 65279 Frequency
1 DA 3514
2 NE 345

Valid range from 1 to 2

V12B92 satelitska antena

V12b92 stelitska antena

Value 66278 Frequency
1 DA 655
2 NE 3204

Valid range from 1 to 2

V12B93 kabelski priključek

V12b93 kabelski priključek

Value 67277 Frequency
1 DA 1709
2 NE 2150

Valid range from 1 to 2

V12B94 domofon

V12b94 domofon

Value 68276 Frequency
1 DA 846
2 NE 3013

Valid range from 1 to 2

V12B95 alarmna naprava

V12b95 alarmna naprava

Value 69275 Frequency
1 DA 100
2 NE 3759

Valid range from 1 to 2

V12B10 leto zgraditve stavbe

V12b10 Leto zgraditve stavbe - štirimestna letnica od leta 2000 naprej

Value 70274 Frequency
2 1
3 3
4 1
1998 19
1999 18
2000 1
" " 138

Valid range from 2 to 2000

OGRESTAN elektr. za ogrevanje V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

aa) električna energija - za ogrevanje stanovanja

Value 71273 Frequency
1 DA 209
2 NE 3646
" " 4

Valid range from 1 to 2

PRIPHRAN elektr. za pripravo hrane V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

ab) električna energija - za pripravo hrane

Value 72272 Frequency
1 DA 2931
2 NE 924
" " 4

Valid range from 1 to 2

SEGRVODE elektr. za segrevanje vode V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

ac) električna energija - za segrevanje vode

Value 73271 Frequency
1 DA 1871
2 NE 1984
" " 4

Valid range from 1 to 2

OGRESTA2 kur.olje. za ogrevanje V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

ba) kurilno olje (nafta, mazut) - za ogrevanje stanovanja

Value 74270 Frequency
1 DA 1788
2 NE 2071

Valid range from 1 to 2

SEGRVOD2 kur.olje za segrevanje vode V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

bb) kurilno olje (nafta, mazut) - za segrevanje vode

Value 75269 Frequency
1 DA 1426
2 NE 2433

Valid range from 1 to 2

OGRESTA3 naf.plin za ogrevanje V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

ca) tekoči naftni plin (propan-butan plin) - za ogrevanje stanovanja

Value 76268 Frequency
1 DA 105
2 NE 3754

Valid range from 1 to 2

PRIPHRA2 naf.plin za pripravo hrane V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

cb) tekoči naftni plin (propan-butan plin) - za pripravo hrane

Value 77267 Frequency
1 DA 1819
2 NE 2040

Valid range from 1 to 2

SEGRVOD3 naf.plin za segrevanje vode V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

cc) tekoči naftni plin (propan-butan plin) - za segrevanje vode

Value 78266 Frequency
1 DA 85
2 NE 3774

Valid range from 1 to 2

OGRESTA4 zem.plin za ogrevanje V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

da) zemeljski plin - za ogrevanje stanovanja

Value 79265 Frequency
1 DA 210
2 NE 234
" " 3415

Valid range from 1 to 2

PRIPHRA3 zem.plin za pripravo hrane V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

db) zemeljski plin - za pripravo hrane

Value 80264 Frequency
1 DA 358
2 NE 86
" " 3415

Valid range from 1 to 2

SEGRVOD4 zem.plin za segrevanje vode V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

dc) zemeljski plin - za segrevanje vode

Value 81263 Frequency
1 DA 184
2 NE 260
" " 3415

Valid range from 1 to 2

OGRESTA5 premog za ogrevanje V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

ea) premog, premogovi briketi - za ogrevanje stanovanja

Value 82262 Frequency
1 DA 243
2 NE 3616

Valid range from 1 to 2

PRIPHRA4 premog za pripravo hrane V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

eb) premog, premogovi briketi - za pripravo hrane

Value 83261 Frequency
1 DA 68
2 NE 3791

Valid range from 1 to 2

SEGRVOD5 premog za segrevanje vode V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

ec) premog, premogovi briketi - za segrevanje vode

Value 84260 Frequency
1 DA 121
2 NE 3738

Valid range from 1 to 2

OGRESTA6 drva za ogrevanje V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

fa) drva (les in lesni odpadki) - za ogrevanje stanovanja

Value 85259 Frequency
1 DA 1421
2 NE 2438

Valid range from 1 to 2

PRIPHRA5 drva za pripravo hrane V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

fb) drva (les in lesni odpadki) - za pripravo hrane

Value 86258 Frequency
1 DA 952
2 NE 2907

Valid range from 1 to 2

SEGRVOD6 drva za segrevanje vode V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

fc) drva (les in lesni odpadki) - za segrevanje vode

Value 87257 Frequency
1 DA 1055
2 NE 2804

Valid range from 1 to 2

OGRESTA7 sonce za ogrevanje V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

ga) sončna energija - za ogrevanje stanovanja

Value 88256 Frequency
1 DA 13
2 NE 89
" " 3757

Valid range from 1 to 2

PRIPHRA6 sonce za pripravo hrane V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

gb) sončna energija - za pripravo hrane

Value 89255 Frequency
1 DA 0
2 NE 102
" " 3757

Valid range from 1 to 2

SEGRVOD7 sonce za segrevanje vode V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

gc) sončna energija - za segrevanje vode

Value 90254 Frequency
1 DA 65
2 NE 37
" " 3757

Valid range from 1 to 2

V12D stanovanjsko razmerje

V12d Stanovanjsko razmerje: Vaše gospodinjstvo je

Value 91253 Frequency
1 lastnik/solastnik ----- vpr. v12e 3345
2 živi v stanovanju staršev/sorodnikov ----- vpr. v12e 259
3 v profitnem stanovanju ----- vpr. v12f 27
4 v službenem stanovanju ----- vpr. v12f 42
5 v neprofitnem stanovanju ----- vpr. v12f 162
6 v socialnem stanovanju ----- vpr. v12f 24

Valid range from 1 to 6

V12F4 pomoč pri uporabi stanovanja (SIT)

V12F4 Kolikšen je znesek, ki ga prejmete kot pomoč za uporabo stanovanja? (SIT)

Value 92252 Frequency
4838.58 1
5572.21 1
" " 3857

Valid range from 4838.58 to 5572.21

K04210 ocenjena najemnina - lastniki (SIT)

K04210 Ali lahko ocenite, kolikšna bi bila mesečna najemnina za vaše stanovanje (SIT)?

Value 93251 Frequency
24.65 1
32.83 1
62.58 2
2926073.13 1
2930271.36 1
2980351.52 1
" " 253

Valid range from 24.653 to 2.98035e+06

K04221 ocenjena najemnina2 -drugi, ki ne plačajo(SIT)

K04221 Ali lahko ocenite, kolikšna bi bila celotna najemnina (SIT)?

Value 94250 Frequency
12973.64 1
50060.35 1
62048.04 1
240000.00 1
278126.18 1
334332.43 1
" " 2

Valid range from 12973.6 to 334332

AR površina obdelovalnih zemljišč

AR Kolikšna je površina obdelovalnih zemljišč (njiv, vrtov, sadovnjakov, vinogradov, hmeljišč in travnikov), ki so last gospodinjstva? (ha, a)

Value 95249 Frequency
1 130
2 149
3 104
2421 1
2423 1
2436 1
" " 1618

Valid range from 1 to 2436

V13A1 počitniško stanovanje

V13a1 Ali ste lastnik, solastnik, najemnik ali uporabnik počitniškega stanovanja ali hiše? (Ne upoštevajte stanovanj ali hiš, ki jih dajete v najem ali služijo za poslovne namene.)

Value 96248 Frequency
1 DA 331
2 NE ----- vpr. v13b 3528

Valid range from 1 to 2

KJE Slovenija ali tujina a) 1. stanovanje

Kje1 Kje se nahaja vaše počitniško stanovanje:

Value 97247 Frequency
1 v Sloveniji 288
2 v tujini 43
" " 3528

Valid range from 1 to 2

POVRS površina stanovanja

Povrs1 Kolikšna je površina tega stanovanja (ali hiše)?

Value 98246 Frequency
1 do 50 m2 194
2 od 51 do 100 m2 117
3 več kot 100 m2 20
" " 3528

Valid range from 1 to 3

KJE2 Slovenija ali tujina b) 2.stanovanje

Kje2 Kje se nahaja vaše počitniško stanovanje:

Value 99245 Frequency
1 v Sloveniji 9
2 v tujini 1
" " 3849

Valid range from 1 to 2

POVRS2 površina stanovanja

Povrs2 Kolikšna je površina tega stanovanja (ali hiše)?

Value 100244 Frequency
1 do 50 m2 2
2 od 51 do 100 m2 8
3 več kot 100 m2 0
" " 3849

Valid range from 1 to 3

KJE3 Slovenija ali tujina c) 3. stanovanje

Kje3 Kje se nahaja vaše počitniško stanovanje:

Value 101243 Frequency
1 v Sloveniji 2
2 v tujini 0
" " 3857

Valid range from 1 to 2

POVRS3 površina stanovanja

Povrs3 Kolikšna je površina tega stanovanja (ali hiše)?

Value 102242 Frequency
1 do 50 m2 0
2 od 51 do 100 m2 1
3 več kot 100 m2 1
" " 3857

Valid range from 1 to 3

KJE4 Slovenija ali tujina d) 1. stanovanje

Kje4 Kje se nahaja vaše počitniško stanovanje:

Value 103241 Frequency
1 v Sloveniji 128
2 v tujini 5
" " 3726

Valid range from 1 to 2

POVRS4 površina stanovanja

Povrs4 Kolikšna je površina tega stanovanja (ali hiše)?

Value 104240 Frequency
1 do 50 m2 44
2 od 51 do 100 m2 58
3 več kot 100 m2 31
" " 3726

Valid range from 1 to 3

KJE5 Slovenija ali tujina e) 2.stanovanje

Kje5 Kje se nahaja vaše počitniško stanovanje:

Value 105239 Frequency
1 v Sloveniji 3
2 v tujini 0
" " 3856

Valid range from 1 to 2

POVRS5 površina stanovanja

Povrs5 Kolikšna je površina tega stanovanja (ali hiše)?

Value 106238 Frequency
1 do 50 m2 1
2 od 51 do 100 m2 0
3 več kot 100 m2 2
" " 3856

Valid range from 1 to 3

KJE6 Slovenija ali tujina f) 3. stanovanje

Kje6 Kje se nahaja vaše počitniško stanovanje:

Value 107237 Frequency
1 v Sloveniji 0
2 v tujini 0
" " 3859

Valid range from 999 to -999

POVRS6 površina stanovanja

Povrs6 Kolikšna je površina tega stanovanja (ali hiše)?

Value 108236 Frequency
1 do 50 m2 0
2 od 51 do 100 m2 0
3 več kot 100 m2 0
" " 3859

Valid range from 999 to -999

V15A1 Barvni televizor V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a1 barvni televizor

Value 109235 Frequency
1 DA 3663
2 NE 196

Valid range from 1 to 2

V15A2 Črnobeli televizor V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a2 črno-beli televizor

Value 110234 Frequency
1 DA 173
2 NE 3686

Valid range from 1 to 2

V15A3 Videorekorder V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a3 videorekorder

Value 111233 Frequency
1 DA 1813
2 NE 2046

Valid range from 1 to 2

V15A4 Videokamera V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a4 videokamera

Value 112232 Frequency
1 DA 291
2 NE 3568

Valid range from 1 to 2

V15A5 Radijski sprejemnik V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a5 radijski sprejemnik

Value 113231 Frequency
1 DA 3682
2 NE 177

Valid range from 1 to 2

V15A6 Glasbene naprave hi-fi V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a6 hi-fi glasbene naprave

Value 114230 Frequency
1 DA 1674
2 NE 2185

Valid range from 1 to 2

V15A7 Osebni računalnik V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a7 osebni računalnik

Value 115229 Frequency
1 DA 1241
2 NE 2618

Valid range from 1 to 2

V15A8 Pralni stroj V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a8 pralni stroj

Value 116228 Frequency
1 DA 3757
2 NE 102

Valid range from 1 to 2

V15A9 Stroj za sušenje perila V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a9 stroj za sušenje perila

Value 117227 Frequency
1 DA 460
2 NE 3399

Valid range from 1 to 2

V15A10 Hladilnik V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a10 hladilnik

Value 118226 Frequency
1 DA 3766
2 NE 93

Valid range from 1 to 2

V15A11 Zamrzovalna skrinja ali omara V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a11 zamrzovalna skrinja ali omara

Value 119225 Frequency
1 DA 3401
2 NE 458

Valid range from 1 to 2

V15A12 Pomivalni stroj V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a12 pomivalni stroj

Value 120224 Frequency
1 DA 1147
2 NE 2712

Valid range from 1 to 2

V15A13 Mikrovalovna pečica V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a13 mikrovalovna pečica

Value 121223 Frequency
1 DA 361
2 NE 3498

Valid range from 1 to 2

V15A14 Sesalec za prah V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a14 sesalnik za prah

Value 122222 Frequency
1 DA 3406
2 NE 453

Valid range from 1 to 2

V15A15 Šivalni stroj V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a15 šivalni stroj

Value 123221 Frequency
1 DA 2398
2 NE 1461

Valid range from 1 to 2

V15A16 Naprave za sončno ogrevanje V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a16 naprave za sončno ogrevanje

Value 124220 Frequency
1 DA 108
2 NE 3751

Valid range from 1 to 2

V15A17 Klavir, pianino V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a17 klavir, pianino

Value 125219 Frequency
1 DA 189
2 NE 3670

Valid range from 1 to 2

V15A18 Harmonika V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a18 harmonika

Value 126218 Frequency
1 DA 292
2 NE 3567

Valid range from 1 to 2

V15A19 Drugi večji instrumenti V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a19 drugi večji glasbeni instrumenti

Value 127217 Frequency
1 DA 400
2 NE 3459

Valid range from 1 to 2

V21A število avtomobilov

V21a Koliko avtomobilov (vključno s kombiji in z drugimi štirikolesnimi motornimi vozili) ima vaše gospodinjstvo trenutno na voljo za lastno rabo (lastno, službeno, v najemu)?

Value 128216 Frequency
0 nobenega 0
1 eno 1886
2 dve 1032
3 tri 228
4 štiri vozila in več 48
" " 665

Valid range from 0 to 4

V21B imeli avto v zadnjih 12 mesecih

V21b Čeprav zdaj nimate avtomobila, nas zanima, ali ste ga imeli na voljo v zadnjih 12 mesecih?

Value 129215 Frequency
1 DA 22
2 NE 643
" " 3194

Valid range from 1 to 2

IMA ima kolo V22a Ali ima vaše gospodinjstvo oziroma njegovi člani...

a) kolo

Value 130214 Frequency
1 DA 2613
2 NE 1246

Valid range from 1 to 2

IMA2 ima moped V22a Ali ima vaše gospodinjstvo oziroma njegovi člani...

b) moped

Value 131213 Frequency
1 DA 620
2 NE 3239

Valid range from 1 to 2

IMA3 ima motorno kolo V22a Ali ima vaše gospodinjstvo oziroma njegovi člani...

c) motorno kolo

Value 132212 Frequency
1 DA 99
2 NE 3760

Valid range from 1 to 2

IMA4 Ima počitniško prikolico V22a Ali ima vaše gospodinjstvo oziroma njegovi člani...

d) počitniško prikolico

Value 133211 Frequency
1 DA 72
2 NE 3787

Valid range from 1 to 2

IMA5 Ima motorni čoln V22a Ali ima vaše gospodinjstvo oziroma njegovi člani...

e) motorni čoln

Value 134210 Frequency
1 DA 40
2 NE 3819

Valid range from 1 to 2

ID_GOSP3 identifikacija gospodinjstva

Identifikacija gospodinjstva

Value 135209 Frequency
1998101275 2
1998101276 5
1998101277 2
2000412373 2
2000412374 4
2000412393 2
2000412404 2

Valid range from 1998101275 to 2000412404

UTEZ3 vzorčna utež

UTEZ Vzorčna utež

Value 136208 Frequency
0.300 30
0.302 1
0.305 1
3.642 2
3.650 1
3.679 1
3.771 1

Valid range from 0.3 to 3.771

V3 hrana in brezalkoholna pijača (.01)

V3 Stroški za hrano in brezalkoholne pijaće

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3859 24627.1 2904670.0 551752 313377

Valid range from 24627.1 to 2.90467e+06

V4 hrana (.011)

V4 Stroški za hrano

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3859 8321.35 2808600.0 491297 289366

Valid range from 8321.35 to 2.8086e+06

V5 brezalkoholna pijača (.012)

V5 Stroški za brezalkoholne pijaće

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3684 1706.87 371922 63326.5 48405.6

Valid range from 1706.87 to 371922

V6 alkoholna pijača in tobak (.02)

V6 Stroški za alkoholne pijaće in tobak

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2485 1386.77 877362 86091.5 89981.3

Valid range from 1386.77 to 877362

V7 alkoholna pijača (.021)

V7 Stroški za alkoholne pijaće

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1990 1386.77 877362 59286.9 73396.1

Valid range from 1386.77 to 877362

V8 tobak (.022)

V8 Stroški za tobak

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1198 4486.44 502604 80097.3 63398.4

Valid range from 4486.44 to 502604

V9 obleka in obutev (.03)

V9 Stroški za obleko in obutev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3582 943.483 3476260.0 264056 269333

Valid range from 943.483 to 3.47626e+06

V10 obleka (.031)

V10 Stroški za obleko

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3421 943.483 2790260.0 214293 227478

Valid range from 943.483 to 2.79026e+06

V11 obutev (.032)

V11 Stroški za obutev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2849 832.923 686002 74675.7 66422.6

Valid range from 832.923 to 686002

V12 stanovanje, elektrika, voda, plin in drugo gorivo (.04)

V4 Stroški za stanovanje, elektriko, vodo, plin, in drugo gorivo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3857 4982.74 5725640.0 278677 172626

Valid range from 4982.74 to 5.72564e+06

V13 dejanske najemnine (.041)

V13 Stroški dejanske najemnine

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2377 1.12055 789930 28269.7 62224.6

Valid range from 1.12055 to 789930

V14 najemnina (.0411)

V14 Stroški najemnine

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2363 1.12055 789930 27112.8 60407.6

Valid range from 1.12055 to 789930

V15 najemnina za stanovanje (.04110.01)

V15 Stroški najemnine za stanovanje

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
238 16572 789930 167312 102076

Valid range from 16572 to 789930

V16 najemnina za garažo (.04110.02)

V16 Stroški najemnine za garažo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 1042.04 198155 49774.9 56012.1

Valid range from 1042.04 to 198155

V17 nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča (.04110.03)

V17 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišća

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2253 1.12055 260329 9547.1 10545.4

Valid range from 1.12055 to 260329

V18 druga najemnina (.0412)

V18 Stroški druge najemnine

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 857.965 615600 24837.1 69964.7

Valid range from 857.965 to 615600

V19 najemnina za drugo stanovanje (.04120.01)

V19 Stroški najemnine za drugo stanovanje

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 5030.75 615600 159174 192530

Valid range from 5030.75 to 615600

V20 najemnina za garažo drugega stanovanja (.04120.02)

V20 Stroški najemnine za garažo drugega stanovanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 12515.1 12515.1 12515.1 SYSMISS

Valid range from 12515.1 to 12515.1

V21 nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča (drugo stanov.) (.04120.03)

V21 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišća (drugo stanovanje)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3859 0 81436 353.977 3117.29

Valid range from 0 to 81436

V22 redno vzdrževanje stanovanja in popravila (.043)

V22 Stroški rednega vzdrževanje stanovanja in popravil

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1978 556 891133 67377.1 88601.8

Valid range from 556 to 891133

V23 izdelki in material za redno vzdrževanje stanovanja in popravila (.0431)

V23 Stroški izdelkov in materiala za redno vzdrževanje stanovanja in popravila

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1427 556 728327 42955.6 54501

Valid range from 556 to 728327

V24 storitve za redno vzdrževanje stanovanja in popravila (.0432)

V24 Stroški rednega vzrdrževanja in popravil

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 935.213 891133 87453.6 101171

Valid range from 935.213 to 891133

V25 druge storitve (.044)

V25 Stroški drugih storitev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3783 672.329 418664 47823.8 31732.5

Valid range from 672.329 to 418664

V26 odvoz smeti (.0441)

V26 Stroški odvoza smeti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3290 519.036 71856.8 12396.8 7862.86

Valid range from 519.036 to 71856.8

V27 komunalne storitve (.0442)

V27 Stroški komunalnih storitev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1341 6.25223 403266 10939.5 13548.7

Valid range from 6.25223 to 403266

V28 hladna voda (.0443)

V4 Stroški hladne vode

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3631 249.877 157780 23837.1 17075.3

Valid range from 249.877 to 157780

V29 druge storitve v zvezi s stanovanjem (.0444)

V4 Drugi stroški v zvezi s stanovanjem

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1664 1.03807 182808 23383.2 27342.7

Valid range from 1.03807 to 182808

V30 elektrika, plin in drugo gorivo (.045)

V30 Stroški elektrike, plina in drugih kuriv

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3856 8456.99 5561460.0 179842 133733

Valid range from 8456.99 to 5.56146e+06

V31 elektrika (.0451)

V31 Stroški elektrike

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3855 8456.99 390439 80705.4 38299.9

Valid range from 8456.99 to 390439

V32 zemeljski plin (.04521)

V32 Stroški zemeljskega plina

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
417 674.668 280414 54757.3 61571.2

Valid range from 674.668 to 280414

V33 propan-butan plin (.04522)

V33 Stroški propan-butan plina

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
609 4041.35 330258 53770.9 38709.7

Valid range from 4041.35 to 330258

V34 tekoče gorivo (.0453)

V34 Stroški tekoćih goriv

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1623 1752.11 5486310.0 134193 165224

Valid range from 1752.11 to 5.48631e+06

V35 trdo gorivo (.0454)

V35 Stroški trdih goriv

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
667 339.145 207966 49363.5 33109.9

Valid range from 339.145 to 207966

V36 premog (.04540.01)

V36 Stroški premoga

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 1803.63 183399 46272.5 28736.2

Valid range from 1803.63 to 183399

V37 drva (.04540.02)

V37 Stroški za drva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
562 3126.11 188697 44749.1 30719.7

Valid range from 3126.11 to 188697

V38 drugo trdo gorivo (.04540.99)

V38 Stroški drugih trdih goriv

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27 339.145 112597 20666.4 24338.9

Valid range from 339.145 to 112597

V39 topla voda, para (.0455)

V39 Stroški za toplo vodo in paro

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 1062 428064 88020.9 46884.5

Valid range from 1062 to 428064

V40 topla voda (.04550.01)

V40 Stroški tople vode

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 2792.16 75090.5 23234.1 12356.2

Valid range from 2792.16 to 75090.5

V41 centralno ogrevanje (.04550.02)

V41 Stroški centralnega ogrevanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 1062 428064 80893.7 46649.9

Valid range from 1062 to 428064

V42 pohištvo, gospodinjska oprema in storitve za gospodinjstvo (.05)

V42 Stroški pohištva, gospodinjske opreme in gospodinjskih storitev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3735 312.328 3349990.0 202499 252323

Valid range from 312.328 to 3.34999e+06

V43 pohištvo, oprema, dekoracija, talne obloge in popravila pohištva (.051)

V43 Stroški pohištva, opreme, dekoracije talnih oblog in popravila pohitšva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1495 1122.6 2325940.0 152816 232486

Valid range from 1122.6 to 2.32594e+06

V44 tekstil za gospodinjstvo (.052)

V44 Stroški tekstila za gospodinjstvo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1570 1405.99 517931 43125.9 53758.5

Valid range from 1405.99 to 517931

V45 grelne, kuhalne in druge naprave (.053)

V45 Stroški grelnih, kuhalnih in drugih naprav

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1777 1344.66 1883960.0 86425.5 106018

Valid range from 1344.66 to 1.88396e+06

V46 steklenina, posoda (.054)

V46 Stroški steklenine in posode

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1749 517.067 1436580.0 34117.2 82951

Valid range from 517.067 to 1.43658e+06

V47 orodje in oprema za hišo in vrt (.055)

V47 Stroški orodja in opreme za hišo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
735 371.336 561299 33292.8 59643.3

Valid range from 371.336 to 561299

V48 izdelki in storitve za vzdrževanje doma (.056)

V48 Stroški izdelkov in storitev za vzdrževanje doma

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3424 309.079 996738 64967.2 68787.3

Valid range from 309.079 to 996738

V49 zdravje (.06)

V49 Stroški zdravstvenih uslug

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2256 622.843 850627 78331.3 95753.5

Valid range from 622.843 to 850627

V50 zdravstveni izdelki in naprave (.061)

V50 Stroški zdravstvenih izdelkov in naprav

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1764 613.28 706242 55548.7 59837.3

Valid range from 613.28 to 706242

V51 izven-bolnišnične storitve (.062)

V51 Stroški izven-bolnišnićnega zdravljenja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1035 622.843 850627 75134.1 100341

Valid range from 622.843 to 850627

V52 bolnišnične storitve (.063)

V52 Stroški bolnišnićnih storitev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 3326.71 218814 56685.8 64781.7

Valid range from 3326.71 to 218814

V53 transport (.07)

V53 Stroški transporta

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3577 -5779.81 8176610.0 554575 846492

Valid range from -5779.81 to 8.17661e+06

V54 nakup vozil (.071)

V54 Stroški nakupa vozil

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 5205.77 7271110.0 1254940.0 1221700.0

Valid range from 5205.77 to 7.27111e+06

V55 avtomobil (.0711)

V55 Stroški, povezani z uporabo avtomobila

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
612 21385.6 7162690.0 1578750.0 1166140.0

Valid range from 21385.6 to 7.16269e+06

V56 motorno kolo in moped (.0712)

V56 Stroški, povezani z uporabo moternega kolesa ali mopeda

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 23779.1 1211850.0 395924 403741

Valid range from 23779.1 to 1.21185e+06

V57 kolo (.0713)

V57 Stroški, povezani z uporabo kolesa

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 5205.77 236978 52935 40295.6

Valid range from 5205.77 to 236978

V58 gorivo in vzdrževanje vozila (.072)

V58 Stroški goriva in vzdrževanja vozila

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3416 -5779.81 3350910.0 257467 254516

Valid range from -5779.81 to 3.35091e+06

V59 transportne storitve (.073)

V59 Stroški transportnih storitev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1343 1219.79 2538720.0 88668.4 120546

Valid range from 1219.79 to 2.53872e+06

V60 komunikacije (.08)

V60 Stroški komunikacijskih storitev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3621 387.25 585170 71393.2 68359

Valid range from 387.25 to 585170

V61 poštne storitve (.0811)

V61 Stroški poštnih storitev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
427 190.334 248683 11813.8 23034.8

Valid range from 190.334 to 248683

V62 telefonska in telefaks oprema (.0812)

V62 Stroški telefonske in telefaks opreme

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
409 491.981 417143 38634 45727.3

Valid range from 491.981 to 417143

V63 telefonske in telefaks storitve (.0813)

V63 Stroški telefonskih in telefaks storitev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3597 2404.63 523891 66074.2 61848.4

Valid range from 2404.63 to 523891

V64 rekreacija in kultura (.09)

V64 Stroški, povezani z rekreacijo in obiskovanjem kulturnih prireditev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3840 3190.17 3622770.0 241107 282896

Valid range from 3190.17 to 3.62277e+06

V65 audio-video oprema, fotogr.oprema ipd. (.091)

V65 Stroški audio, video in fotografske opreme

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1153 647.69 1743770.0 110844 126655

Valid range from 647.69 to 1.74377e+06

V66 druge večje potrošne dobrine za rekreacijo (.092)

V66 Stroški drugih većjih potrošnih dobrin za rekreacijo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
145 2.88668 1737410.0 119307 211686

Valid range from 2.88668 to 1.73741e+06

V67 drugi predmeti in oprema za rekreacijo;cvetje, vrt, živali (.093)

V67 Stroški drugih predmetov in opreme za rekreacijo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2458 813.593 1993370.0 98580.3 139086

Valid range from 813.593 to 1.99337e+06

V68 storitve za rekreacijo in kulturo (.094)

V68 Stroški rekreacijskih in kulturnih storitev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3787 484.024 1525490.0 71576.8 105992

Valid range from 484.024 to 1.52549e+06

V69 časopisi, knjige in pisalne potrebščine (.095)

V69 Stroški ćasopisov, knjig, in pisalnih potrebšćin

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3264 190.334 2296920.0 58505.8 99203.3

Valid range from 190.334 to 2.29692e+06

V70 počitnice v paketu (.096)

V70 Stroški poćitnic v paketu

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
364 2145.33 2719050.0 209929 265033

Valid range from 2145.33 to 2.71905e+06

V71 izobraževanje (.10)

V71 Stroški za izobraževanje

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 1112.5 675306 113242 110761

Valid range from 1112.5 to 675306

V72 hoteli, kavarne in restavracije (.11)

V72 Stroški hotelskih storitev in obiskovanja kavarn ter restavracij

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2810 1239.91 7148160.0 226421 302413

Valid range from 1239.91 to 7.14816e+06

V73 prehrana zunaj gospodinjstva (.111)

V73 Stroški prehrane zunaj gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2722 1239.91 7148160.0 195043 284865

Valid range from 1239.91 to 7.14816e+06

V74 nastanitvene storitve (hoteli, domovi) (.112)

V74 Stroški nastanitve v hotelih in drugih prenoćitvenih objektih

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 2228.88 730047 151780 127365

Valid range from 2228.88 to 730047

V75 različne dobrine in storitve (.12)

V75 Stroški razlićnih dobrin in storitev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3850 458.692 2912710.0 318842 239992

Valid range from 458.692 to 2.91271e+06

V76 osebna nega (.121)

V76 Stroški za osebno nego

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3317 427.955 1376150.0 97817.7 112880

Valid range from 427.955 to 1.37615e+06

V77 osebni predmeti (.122)

V77 Stroški nakupa osebnih predmetov

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
552 1034.82 2452590.0 123033 192888

Valid range from 1034.82 to 2.45259e+06

V78 socialno varstvo (.123)

V78 Stroški socialnega varstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67 1042.92 450142 122985 112834

Valid range from 1042.92 to 450142

V79 zavarovanje (.124)

V79 Stroški zavarovalniških storitev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3801 1855.63 1378230.0 185522 141276

Valid range from 1855.63 to 1.37823e+06

V80 življenjsko zavarovanje (.1241)

V80 Stroški življenjskega zavarovanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 1347.12 779846 119240 96251.7

Valid range from 1347.12 to 779846

V81 zavarovanje stanovanja (.1242)

V81 Stroški zavarovanja nepremićnin

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2196 975.358 157200 24113.9 18553.1

Valid range from 975.358 to 157200

V82 zdravstveno zavarovanje (.1243)

V82 Stroški zdravstvenega zavarovanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3661 1079.16 573609 75953.3 42021.6

Valid range from 1079.16 to 573609

V83 zavarovanje transportne opreme (.1244)

V83 Stroški zavarovanja transportne opreme

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3124 8343.39 628747 70732.6 59431.1

Valid range from 8343.39 to 628747

V84 druge vrste zavarovanja (.1245)

V84 Stroški ostalih vrst zavarovanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 1042.92 720922 109208 141043

Valid range from 1042.92 to 720922

V85 prostovoljno pok.in inv.zavarovanje (.12450.05)

V85 Stroški pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 5190.5 696000 175039 151872

Valid range from 5190.5 to 696000

V86 drugo zavarovanje (.12450.99)

V86 Stroški drugih zavarovanj

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
137 1042.92 676634 56854.7 102403

Valid range from 1042.92 to 676634

V87 finančne storitve (.125)

V87 Stroški finanćnih storitev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2469 207.614 980621 9064.74 35503.1

Valid range from 207.614 to 980621

V88 druge storitve (.126)

V88 Stroški drugih storitev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2780 240.253 545890 35746.1 67940.9

Valid range from 240.253 to 545890

V89 denarne kazni (.12610.03)

V89 Stroški denarnih kazni

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
696 820.553 79856.5 16257.2 16924.5

Valid range from 820.553 to 79856.5

V90 nadomestila škode (.12610.04)

V90 Nadomestila škode

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 2749.89 392909 60455.4 106536

Valid range from 2749.89 to 392909

V91 druge storitve (.12610.99)

V91 Stroški drugih storitev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2543 203.398 545890 34342.8 69172.4

Valid range from 203.398 to 545890

V92 izdatki, ki niso potrošni (.20)

V92 Stroški nepotrošnih izdatkov

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2564 0.921517 30746000.0 354745 1226970.0

Valid range from 0.921517 to 3.0746e+07

V93 izdatki povezani s stanovanjem, hišo (.201)

V93 Izdatki, povezani s stanovanjem, hišo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1417 0.921517 30651300.0 545665 1599720.0

Valid range from 0.921517 to 3.06513e+07

V94 velika dela in prenove (.2011)

V94 Stroški velikih del in prenove

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1398 0.921517 5882490.0 393892 553138

Valid range from 0.921517 to 5.88249e+06

V95 velika dela in prenove-glavno prebivališče (.20111)

V95 Stroški velikih del in prenove glavnega stanovanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1328 0.921517 5446310.0 346564 466769

Valid range from 0.921517 to 5.44631e+06

V96 obnova strehe, stavbe, fasade (.20111.02)

V96 Stroški obnove strehe, stavbe, fasade

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 24.4078 2209870.0 347787 434823

Valid range from 24.4078 to 2.20987e+06

V97 zgraditev dodatnih prostorov (.20111.04)

V97 Stroški dograditve dodatnih prostorov

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
271 2.03398 1792070.0 377696 381854

Valid range from 2.03398 to 1.79207e+06

V98 napeljava centralnega gretja (.20111.06)

V98 Stroški napeljave centralnega ogrevanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
187 4671.32 1034130.0 294796 270709

Valid range from 4671.32 to 1.03413e+06

V99 napeljava elektrike, vode, plina (.20111.07)

V99 Stroški, povezani z elektrićno, vodovodno ali plinsko napeljavo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
107 5214.62 1220030.0 180353 257796

Valid range from 5214.62 to 1.22003e+06

V100 napeljava varnostnih naprav (.20111.10)

V100 Stroški napeljave varnostnih naprav

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 2016.99 450000 58169.6 103781

Valid range from 2016.99 to 450000

V101 stroški priključka na komunalno omrežje (.20111.11)

V101 Stroški priključka na komunalno omrežje

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29 11226 539578 119171 105813

Valid range from 11226 to 539578

V102 vzidava kaminov in dimnikov (.20111.12)

V102 Stroški vzidave kaminov in dimnikov

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43 4482.19 589985 108100 98213.5

Valid range from 4482.19 to 589985

V103 večja zunanja dela (.20111.13)

V103 Stroški većjih zunanjih del

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 4794.84 1037230.0 207443 235514

Valid range from 4794.84 to 1.03723e+06

V104 druga večja dela (.20111.16)

V104 Stroški drugih većjih del

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 9.46678 1108210.0 206540 235551

Valid range from 9.46678 to 1.10821e+06

V105 velika dela in prenove-drugo stanovanje (.20112)

V105 Stroški velikih del in prenove drugega stanovanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 5562.52 5882490.0 655244 935287

Valid range from 5562.52 to 5.88249e+06

V106 obnova strehe, stavbe, fasade (.20112.02)

V106 Stroški obnove strehe, stavbe, fasade

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43 2 2876180.0 437876 657338

Valid range from 2 to 2.87618e+06

V107 zgraditev dodatnih prostorov (.20112.04)

V107 Stroški dograditve dodatnih prostorov

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 20133.3 1122600.0 264925 272119

Valid range from 20133.3 to 1.1226e+06

V108 napeljava centralnega gretja (.20112.06)

V108 Stroški napeljave centralnega ogrevanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 37739.3 787169 299209 221710

Valid range from 37739.3 to 787169

V109 napeljava elektrike, vode, plina (.20112.07)

V109 Stroški elektrićne, vodovodne in plinske napeljave

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24 10132.1 917383 202189 183462

Valid range from 10132.1 to 917383

V110 napeljava varnostnih naprav (.20112.10)

V110 Stroški napeljave varnostnih naprav

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 59037.7 59037.7 59037.7 SYSMISS

Valid range from 59037.7 to 59037.7

V111 stroški priključka na komunalno omrežje (.20112.11)

V111 Stroški priključka na komunalno omrežje

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 62575.4 362214 170656 127850

Valid range from 62575.4 to 362214

V112 vzidava kaminov in dimnikov (.20112.12)

V112 Stroški vzidave kamina in dimnika

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 36332.5 504247 233128 171035

Valid range from 36332.5 to 504247

V113 večja zunanja dela (.20112.13)

V113 Stroški većjih zunanjih del

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28 1.03807 984663 232855 249084

Valid range from 1.03807 to 984663

V114 druga večja dela (.20112.16)

V114 Stroški drugih većjih del

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26 30396.4 3062310.0 601107 658573

Valid range from 30396.4 to 3.06231e+06

V115 nakup stanovanja, hiše ali zemljišča za hišo (.2012)

V115 Stroški nakupa stanovanja, hiše ali zemljišča za hišo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 10943.1 30651300.0 6545480.0 7382660.0

Valid range from 10943.1 to 3.06513e+07

V116 nakup stanovanja ali hiše (.20121)

V116 Stroški nakupa stanovanja ali hiše

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24 224573 30651300.0 8432980.0 7911930.0

Valid range from 224573 to 3.06513e+07

V117 nakup zemljišča (.20123)

V117 Stroški nakupa zemljišća

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 10943.1 9352130.0 2015480.0 2751510.0

Valid range from 10943.1 to 9.35213e+06

V118 različni izdatki (.202)

V118 Razlićni drugi izdatki

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1915 192.471 1378820.0 71206.1 131269

Valid range from 192.471 to 1.37882e+06

V119 davki in samoprispevki (.2021)

V119 Davki in prispevki

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 192.471 631002 19785.3 30144.5

Valid range from 192.471 to 631002

V120 davek na premoženje (.20211)

V120 Davek na premoženje

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
393 192.471 85934.2 17225.4 19136.9

Valid range from 192.471 to 85934.2

V121 davek na dediščino in darila (.20212)

V121 Davek na dedišćino in darila

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 998.012 631002 61909.6 97043.8

Valid range from 998.012 to 631002

V122 samoprispevki in sredstva solidarnosti (.20213)

V122 Samoprispevek in solidarnostna sredstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
609 366.953 79249.2 15189 14892.8

Valid range from 366.953 to 79249.2

V123 varčevanje (.2022)

V123 Stroški vzrdževanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 35.1564 1058590.0 160881 246029

Valid range from 35.1564 to 1.05859e+06

V124 denarni prenosi in darila (.2023)

V124 Denarni prenosi in darila

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1365 921.517 1296770.0 71323.9 121360

Valid range from 921.517 to 1.29677e+06

V125 preživnina za nekdanjega zakonca (.20231) Ali ste v zadnjih 12 mesecih plačali ali podarili sorodnikom, prijateljem ali drugim osebam, ki ne živijo v vašem gospodinjstvu ...

V125 Preživnino za nekdanjega zakonca

Value 25985 Frequency
3000 1
3669 1
175090 1
497619 1
" " 3855
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 3000 497619 169844 233034

Valid range from 3000 to 497619

V126 preživnina za otroka (.20232) Ali ste v zadnjih 12 mesecih plačali ali podarili sorodnikom, prijateljem ali drugim osebam, ki ne živijo v vašem gospodinjstvu ...

V126 Preživnina za otroka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 346.704 923962 232321 163588

Valid range from 346.704 to 923962

V127 redna denarna pomoč (.20233) Ali ste v zadnjih 12 mesecih plačali ali podarili sorodnikom, prijateljem ali drugim osebam, ki ne živijo v vašem gospodinjstvu ...

V127 Redna denarna pomoć

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62 5499.78 825645 220213 190566

Valid range from 5499.78 to 825645

V128 vzdrževalnina ostareli osebi (.20234) Ali ste v zadnjih 12 mesecih plačali ali podarili sorodnikom, prijateljem ali drugim osebam, ki ne živijo v vašem gospodinjstvu ...

V128 Vzdrževalnina ostareli osebi

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 999.508 538847 129706 103398

Valid range from 999.508 to 538847

V129 denarna darila (.20235) Ali ste v zadnjih 12 mesecih plačali ali podarili sorodnikom, prijateljem ali drugim osebam, ki ne živijo v vašem gospodinjstvu ...

V129 Denarna darila

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 927.087 305760 54993.7 60053.5

Valid range from 927.087 to 305760

V130 prostovoljni prispevek (.20236) Ali ste v zadnjih 12 mesecih plačali ali podarili sorodnikom, prijateljem ali drugim osebam, ki ne živijo v vašem gospodinjstvu ...

V130 Prostovoljni prispevek

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 202.642 46083.3 8999.61 9932.66

Valid range from 202.642 to 46083.3

V131 žepnina (.20237) Ali ste v zadnjih 12 mesecih plačali ali podarili sorodnikom, prijateljem ali drugim osebam, ki ne živijo v vašem gospodinjstvu ...

V131 žepnina

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 3151.54 1217880.0 141581 183609

Valid range from 3151.54 to 1.21788e+06

V132 kako shaja gosp .s svojim mesečnim dohodkom (.40611)

V132 Ali vaše gospodinjstvo s svojim razpoložljivim mesečnim dohodkom shaja:

Value 26678 Frequency
1 z velikimi težavami 417
2 s težavami 946
3 z nekaj težavami 1680
4 dokaj lahko 521
5 lahko 274
6 zelo lahko 21

Valid range from 1 to 6

V133 minimalni dohodek (.40612)

V133 Minimalni dohodek

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3859 1 1316390.0 271534 137040

Valid range from 1 to 1.31639e+06

ID_GOSP4 identifikacija gospodinjstva

Identifikacija gospodinjstva

Value 26876 Frequency
1998101275 2
1998101276 5
1998101277 2
2000412373 2
2000412374 4
2000412393 2
2000412404 2

Valid range from 1998101275 to 2000412404

UTEZ4 vzorčna utež

UTEZ Vzorčna utež

Value 26975 Frequency
0.300 30
0.302 1
0.305 1
3.642 2
3.650 1
3.679 1
3.771 1

Valid range from 0.3 to 3.771

NUM1 plača (.30110.99.02)

NUM1 Plaća

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2701 11793.5 10356900.0 1875890.0 1141100.0

Valid range from 11793.5 to 1.03569e+07

NUM2 regres za dopust (.30110.99.04)

NUM2 Regres za dopust

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2415 15399.4 774094 128883 64224.4

Valid range from 15399.4 to 774094

NUM3 nadomestilo za prehrano (.30110.99.06)

NUM3 Nadomestilo za prehrano

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1870 7000 635039 176139 86600.1

Valid range from 7000 to 635039

NUM4 nadomestilo za prevoz (.30110.99.12)

NUM4 Nadomestilo za prevoz

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1845 2541.4 1059840.0 124066 103486

Valid range from 2541.4 to 1.05984e+06

NUM5 drugi denarni prejemki od organizacije (.30110.99.14)

NUM5 Drugi denarni prejemki od delovne organizacije

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 7300.47 911020 187670 234806

Valid range from 7300.47 to 911020

NUM6 plača iz tujine (.30110.99.16)

NUM6 Plaća iz tujine

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 55445.1 6853030.0 1934860.0 1468190.0

Valid range from 55445.1 to 6.85303e+06

NUM7 avtorska pogodba (.30110.99.30)

NUM7 Plaćilo prek avtorske pogodbe

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 5499.78 3413380.0 605754 750484

Valid range from 5499.78 to 3.41338e+06

NUM8 pogodba o delu (.30110.99.32)

NUM8 Plaćilo prek pogodbe o delu

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 6069.02 3128770.0 379727 430313

Valid range from 6069.02 to 3.12877e+06

NUM9 neposredno plačilo (.30110.99.34)

NUM9 Neposredno plaćilo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
153 103.249 2054420.0 335328 324959

Valid range from 103.249 to 2.05442e+06

NUM10 študentski servis (.30110.99.36)

NUM10 študentski servis

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
213 10429.2 2225010.0 306355 345742

Valid range from 10429.2 to 2.22501e+06

NUM11 doh.iz kmetijske dejavnosti (.30110.99.18)

NUM11 Dohodek iz kmetijske dejavnosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341 18489.7 3257470.0 491431 510736

Valid range from 18489.7 to 3.25747e+06

NUM12 dohodek iz dejavnosti (.30110.99.20)

NUM12 Dohodek iz dejavnosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
271 56129.9 5471350.0 1112480.0 741513

Valid range from 56129.9 to 5.47135e+06

NUM13 plača podjetnika (.30110.99.22)

NUM13 Plaća podjetnika

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 49900.6 4653600.0 1277560.0 789484

Valid range from 49900.6 to 4.6536e+06

NUM14 regres za dopust (.30110.99.24)

NUM14 Regres za dopust

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 22288.8 231237