Anketa o porabi v gospodinjstev 1998-2000

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: APG00
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_APG00_V1
Glavni avtor(ji):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Žnidaršič, Erika
 • Hribar, Nada
 • Intihar, Stanka
 • Zaletel, Metka
 • Arnež, Marta
 • Kozjek, Pavle
 • Slatnar, Boštjan
 • Blejec, Zdenka
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije (Ljubljana; 2002)

Finančna podpora:

Vlada Republike Slovenije

Serija:
 • APG/Anketa o porabi v gospodinjstvih

  APG sodi v področje socialne statistike in vključuje spremenljivke o izdatkih, dohodkih v zadnjih 12 mesecih ter drugih elementih življenjske ravni v anketiranem gospodinjstvu. Namen ankete je spoznati raven in sestavo osebne porabe v gospodinjstvih v celoti ter po posameznih socialno-ekonomskih kategorijah. Poleg tega se podatki ankete uporabljajo za izračunavanje ponderjev indeksa cen življenjskih potrebščin, input-output tabele, analize revščine ter druge izvedene izračune, povezane s porabo prebivalstva. Anketa pokriva vse pomembnejše spremenljivke, ki jih priporoča Eurostat. Glavni uporabniki rezultatov APG so: vlada, njene službe in ministrstva, sindikati, raziskovalne inštitucije, mednarodne organizacije, posamezna podjetja, novinarji, študenti, dijaki. Zavod Republike Slovenije za statistiko je po osamosvojitvi za izvedbo Ankete o porabi gospodinjstev v letu 1993 pripravil metodološke in organizacijske osnove in pri tem sledil dvema ciljema, da je anketa primerljiva s prejšnjimi, in da je mednarodno primerljiva. Klasifikacijo potrošnih dobrin smo prilagodili klasifikaciji, ki se uporablja pri mednarodni primerjavi bruto domačega proizvoda po kupni moči (ICP). Določene kategorije družbenoekonomskega položaja člana gospodinjstva smo razbili tako, da je možno kreirati status zaposlitve po priporočilu ILO. Vsebina ankete je bila prilagojena tudi spremenjenim zakonom in tržnim razmeram v tem času. Anketa o porabi v gospodinjstvih je vzorčna raziskava. V vzorec je bilo leta 1997 izbranih 1671 gospodinjstev. Končna velikost (neto) vzorca je bila 1276 gospodinjstev. Vzorčni okvir predstavlja Centralni register prebivalstva. Anketa je od februarja 1997 kontinuirana, rezultati se objavljajo za vsako leto posebej kot letno povprečje. Rezultati prvega leta (1997) predstavljajo leto 1997, nato pa se vzorci treh zaporednih let združujejo, podatki pa se preračunajo na srednje leto, ki ga uporabljamo kot referenčno leto. Objava prvih podatkov (Statistične informacije) je predvidena po 5-6 mesecih po koncu četrtega četrtletja opazovanega leta. Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih, ne zajema pa skupinskih gospodinjstev kot so internati, domovi za varstvo in nego otrok in starejših občanov, bolnišnice, dijaški in študentski domovi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

demografske značilnosti gospodinjstva, delo, (ne)zaposlenost, značilnosti stanovanja, stanovanjske instalacije, lastništvo stanovanj, najemnine, izdatki za stanovanje, ogrevanje, vzdrževanje stanovanja ali hiše, garažiranje, počitniško stanovanje ali hiša, drugo stanovanje ali hiša, nakup stanovanja ali hiše, trajne dobrine, lastništvo avtomobila, registracija avtomobila, zavarovanje avtomobila, stroški uporabe avtomobila, službeni avtomobil, prodaja avtomobila, nakup drugih prevoznih sredstev, pohištvo in stanovanjska oprema, orodje ter oprema za hišo in vrt, rekreacija in razvedrilo, nakup komunikacijskih naprav, nakup obleke, nakup obutve, izdatki za šolo, izdatki za varstvo otrok, izdatki za šolsko prehrano, izdatki za izobraževanje in tečaje, izdatki za časopise in revije, storitve socialnega skrbstva, različni ostali izdatki, plačani denarni zneski, prejeti denarni zneski, shajanje z razpoložljivim dohodkom, potovanja, razlogi potovanj, način organizacije potovanja, uporabljeno prevozno sredstvo, uporabljeni prenočitveni objekt, dohodek iz zaposlitve, dohodek iz samozaposlitve in drugih oblik dela, socialni prejemki, družinski prejemki, dohodek iz lastnine, prejemki od prodaje, preostali prejemki, lastna proizvodnja hrane, lastna proizvodnja pijače, lastna proizvodnja kuriva, lastna proizvodnja skupaj

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
značilnosti članov gospodinjstva
stanovanje
druga stanovanja
nakup stanovanja ali hiše
razpoložljivost trajnih potrošnih dobrin
avto
kolesa, motorna kolesa, počitniške prikolice, motorni čolni
pohištvo, gospodinjske naprave in druga oprema
obleka in obutev
izdatki za otroke, izobraževanje in pomoč gospodinjstvom
različni izdatki
denarni prenosi in darila
finančni položaj gospodinjstva
potovanja, letovanja in izleti
dohodek
lastna proizvodnja porabljena v gospodinjstvu


Povzetek:

Anketa zajema vprašanja o izdatkih glede na namen porabe (hrana, pijača, obleka, obutev, stanarina ipd), stanovanjskih pogojih, razpoložljivosti trajnejših potrošnih dobrin, načinu ogrevanja stanovanja, potovanjih, osnovnih demografskih, ekonomskih in socioloških značilnostih prebivalstva, dohodku ter lastni proizvodnji, porabljeni v gospodinjstvu.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: januar 1998 - december 2000
Čas izdelave: 2002
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Pri Anketi o porabi v gospodinjstvih anketiramo osebe, ki bivajo v Sloveniji v individualnih gospodinjstvih, medtem ko skupinska gospodinjstva niso zajeta. Anketiramo vse osebe v gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka družinska ali druga skupnost oseb, ki skupaj stanuje in skupaj porablja svoje dohodke. Kot člane gospodinjstva štejemo tudi: osebe, ki so zaradi službenih obveznosti odsotne, vendar nimajo nikjer drugje stanovanja ali gospodinjstva; osebe, ki so na začasnem delu v tujini in se vračajo domov (vsaj enkrat na mesec); osebe v isti hišni skupnosti; dijake in študente; osebe na služenju vojaškega roka.

Izključeni:

Med člane gospodinjstva ne štejemo: oseb, ki se v gospodinjstvu hranijo; dijakov in študentov (sostanovalci, podnajemniki); oseb na začasnem delu v tujini, ki se redno vračajo domov; zdomcev; oseb v kolektivnih gospodinjstvih.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Vzorčni okvir raziskave predstavlja Centralni register prebivalstva (CRP), iz katerega naključno izberemo osebo starejšo od 18 let. Na naslovu izbrane osebe anketiramo gospodinjstvo (kot enoto opazovanja), v katerem stanuje ali je stanovala izbrana oseba, ne glede na to ali v času anketiranja živi na naslovu. V prvi fazi smo Slovenijo razdelili na 12 statističnih regij. Hkrati smo razdelili naselja po velikosti in deležu kmečkega prebivalstva. Tako smo dobili 47 stratumov. Pri tej anketi smo se odločili, da v manjših naseljih vzorčimo v skupinah (PPS) po štiri gospodinjstva, v večjih pa imamo enostaven slučajni vzorec (SRS). Iz dosedanjih izkušenj smo ocenili, da bo v manjših naseljih stopnja anketiranja približno 75-odstotna, oziroma 66-odstotna v večjih naseljih. Ker smo želeli dobiti 1200 gospodinjstev, smo na podlagi teh ocen ustrezno povečali vzorec. Tako je v letu 1997 potekala anketa v 1671 izbranih gospodinjstvih. Izbrana gospodinjstva morajo biti enakomerno porazdeljena čez celo četrtletje, in sicer časovno in krajevno. Gospodinjstva so porazdeljena na dvanajst tednov, trinajsti teden porabimo za "čiščenje" četrtletja.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Uteževanje:

Z uteževanjem izračunamo nepristranske ocene in dosežemo reprezentativnost vzorca. Pri APG uporabljamo več vrst uteži: vzorčne uteži zaradi neenake verjetnosti izbora oseb - gospodinjstva z več polnoletnimi člani imajo večjo možnost izbora; uteži, s katerimi popravimo porazdelitev gospodinjstev in oseb na znane populacijske vrednosti; uteži zaradi različnega referenčnega obdobja spremenljivk - različno dolga obdobja opazovanja spremenljivk preračunamo na eno leto; uteži, s katerimi deflacioniramo podatke na določen datum v referenčnem letu ankete. Tudi združevanje treh zaporednih let poteka na podoben način. Npr., podatki treh zaporednih let 1998, 1999 in 2000, so preračunani na maj 1999, ki se v tem primeru uporablja kot referenčno leto. Z združevanjem vzorcev večih let pridobimo večji vzorec gospodinsjtev in bolj natančne ocene.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: apg9800_f1 - člani gospodinjstva [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 34
 • število enot: 12659

Naslov podatkovne datoteke: apg9800_f2 - stanovanjski del [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 100
 • število enot: 3859

Naslov podatkovne datoteke: apg9800_f3 - porabljena sredstva v gospodinjstvu [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 133
 • število enot: 3859

Naslov podatkovne datoteke: apg9800_f4 - razpoložljiva denarna sredstva gospodinjstva [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 70
 • število enot: 3859

Naslov podatkovne datoteke: apg9800_f5 - denarna vrednost lastne proizvodnje [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 6
 • število enot: 3859

Spremenljivke

ID_GOSP1 identifikacija gospodinjstva

Identifikacija gospodinjstva

Vrednost 13 Frekvenca
1998101275 2
1998101276 5
1998101277 2
2000412373 2
2000412374 4
2000412393 2
2000412404 2

Vrednosti spremenljivk od 1998101275 do 2000412404

ZAP_OS zaporedna št. člana

Zaporedna številka člana gospodinjstva

Vrednost 22 Frekvenca
1 3859
2 3493
3 2619
4 1738
5 609
6 223
7 76
8 28
9 9
10 4
11 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

UTEZ1 vzorčna utež

UTEZ Vzorčna utež

Vrednost 31 Frekvenca
0.300 30
0.302 1
0.305 1
3.642 2
3.650 1
3.679 1
3.771 1

Vrednosti spremenljivk od 0.3 do 3.771

ID_GOSP1 identifikacija gospodinjstva

Identifikacija gospodinjstva

Vrednost 1343 Frekvenca
1998101275 2
1998101276 5
1998101277 2
2000412373 2
2000412374 4
2000412393 2
2000412404 2

Vrednosti spremenljivk od 1998101275 do 2000412404

ZAP_OS zaporedna št. člana

Zaporedna številka člana gospodinjstva

Vrednost 2342 Frekvenca
1 3859
2 3493
3 2619
4 1738
5 609
6 223
7 76
8 28
9 9
10 4
11 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

UTEZ1 vzorčna utež

UTEZ Vzorčna utež

Vrednost 3341 Frekvenca
0.300 30
0.302 1
0.305 1
3.642 2
3.650 1
3.679 1
3.771 1

Vrednosti spremenljivk od 0.3 do 3.771

A2A spol

a2a Spol

Vrednost 4340 Frekvenca
1 moški 6245
2 ženski 6414

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A12 starost

a12 starost

Vrednost 5339 Frekvenca
0 98
1 95
2 109
94 1
95 1
96 1
97 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 97

A4A razmerje do nosilca

a4a Razmerje do nosilca

Vrednost 6338 Frekvenca
0 nosilec/nosilka gospodinjstva 0
1 zakonec/partner 2947
2 otrok 4509
3 rejenec/rejenka 15
4 oče/mati 493
5 sestra/brat 136
6 tast/tašča 127
7 zet/snaha 147
8 svak/svakinja 26
9 babica/dedek 6
10 vnuk/vnukinja 289
11 drug sorodnik/druga sorodnica 66
12 oseba, ki ni v sorodu 39
" " 3859

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

A5A dolžina bivanja

a5a Dolžina bivanja v gospodinjstvu v zadnjih 12 mesecih (v mesecih)

Vrednost 7337 Frekvenca
1 12
2 13
3 6
4 4
5 23
6 17
7 5
8 15
9 12
10 15
11 9
12 12527
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

A6A stalno prebivališče

a6a Ali imate na tem naslovu stalno prebivališče?

Vrednost 8336 Frekvenca
1 DA 12525
2 NE 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A7A zakonski stan

a7a Zakonski stan

Vrednost 9335 Frekvenca
1 nikoli poročen/a 3367
2 poročen/a 6012
3 v zunajzakonski skupnosti 510
4 vdovec/vdova 715
5 razvezan/a 217
9 drugo 1
" " 1837

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A9A tekoče izobraževanje

a9a Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili v tem izobraževalnem programu?

Vrednost 10334 Frekvenca
1 osnovna šola 36
2 poklicna šola 109
3 srednja šola 686
4 višja strokovna šola 54
5 višja šola 119
6 visoka strokovna šola 185
7 visoka šola (univerzitetni program) 399
8 specializacija, magisterij, doktorat 28
" " 11043

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

A10A dosežena stopnja izobrazbe

a10a Dosežena stopnja izobrazbe

Vrednost 11333 Frekvenca
1 brez šolske izobrazbe (niti enega razreda osnovne šole) 66
2 nedokončana osnovna šola 480
3 osnovna šola 3309
4 poklicna šola 2599
5 srednja šola 3187
6 višja strokovna šola 317
7 višja šola 300
8 visoka strokovna šola 168
9 visoka šola (univerzitetni program) 335
10 specializacija, magisterij, doktorat 61
" " 1837

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

B1A formalni status

b1a Kakšen je vaš formalni status?

Vrednost 12332 Frekvenca
1 zaposlen/-a 4539
2 samozaposlen/-a 525
3 pomagajoči družinski član (pomoč na družinski kmetiji, družinskem podjetju) 99
4 druge oblike dela (po avtorski pogodbi, po pogodbi o delu, za neposredno plačilo) 33
5 brezposelni/-a 952
6 upokojenec/-ka 2635
7 učenec, dijak, študent 1493
8 gospodinja 453
9 nezmožen za delo 55
10 na služenju vojaškega roka 29
11 drugo 9
" " 1837

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

B2A delo v 7 dneh

b2a Ali ste v zadnjih 7 dneh opravili vsaj eno uro dela za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali družinsko blaginjo?

Vrednost 13331 Frekvenca
1 DA ----- vpr. b4a 5221
2 NE 5601
" " 1837

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B3A odsotnost v 7 dneh

b3a Ali ste zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav v preteklih sedmih dneh niste delali?

Vrednost 14330 Frekvenca
1 DA 273
2 NE ----- vpr. b11a 5328
" " 7058

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B4A zaposlitveni status

b4a Kakšen je bil vaš zaposlitveni status v zadnjih 7 dneh?

Vrednost 15329 Frekvenca
1 zaposlen/-a ----- vpr. b6a 4527
2 delal/-a v lastnem podjetju 149
3 samostojni podjetnik posameznik 255
4 kmet 194
5 v svobodnem poklicu 6
6 pomagal/-a na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju ----- vpr. 9a 230
7 delal/-a po pogodbi o delu ----- vpr. 8a 85
8 delal/-a po avtorski pogodbi ----- vpr. 8a 4
9 delal/-a za neposredno plačilo ----- vpr. 8a 44
" " 7165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B5A zaposluje delavce

b5a Ali zaposlujete delavce?

Vrednost 16328 Frekvenca
1 DA ----- vpr. 9 192
2 NE 412
" " 12055

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B6A dol_nedol_čas

b6a Ali imate delo za...

Vrednost 17327 Frekvenca
1 nedoločen čas 3985
2 določen čas 542
" " 8132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B7A pol_kraj_čas

b7a Ali imate delo...

Vrednost 18326 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 4444
2 s krajšim delovnim časom 83
" " 8132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B8A sektor

b8a Ali delate v...

Vrednost 19325 Frekvenca
1 zasebnem sektorju 2268
2 javnem sektorju 2619
" " 7772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B9A dejavnost

b9a Kaj se proizvaja oziroma katere storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate? Kakšen je naziv, kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer delate?

Vrednost 20324 Frekvenca
1 464
2 15
5 3
92 67
93 34
95 2
" " 7165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

B10A poklic

b10a Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ga opravljate.

Vrednost 21323 Frekvenca
1 18
11 10
12 192
91 182
92 25
93 38
" " 7165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 93

B11A iskal_delo

b11a Ali ste v zadnjih 4 tednih iskali kakšno delo, zaposlitev ali samozaposlitev?

Vrednost 22322 Frekvenca
1 DA 556
2 NE ----- vpr. b13a 4766
3 NE, sem pa že našel/našla delo, vendar ga bom šele začel/-a opravljati. 6
" " 7331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B12A pripravljenost

b12a Če bi zdaj dobili ustrezno delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 23321 Frekvenca
1 DA 534
2 NE 28
" " 12097

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B13A status_ni delal

b13a Kateri status velja za vas?

Vrednost 24320 Frekvenca
1 brezposelni/-a 866
2 upokojenec/upokojenk 2497
3 učenec/učenka, dijak/dijakinja, študent/-ka 1445
4 gospodinja 402
5 nezmožen/-a za delo 68
6 na služenju vojaškega roka 33
7 drugo 17
" " 7331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B14 aktivnost člana

b14 Aktivnost člana - izvedena spremenljivka

Vrednost 25319 Frekvenca
1 dela 5221
2 ima zaposlitev, čeprav ne dela 273
3 brezposeln 534
4 upokojen 2496
5 učenec, dijak, študent 1427
6 neekonomska aktivnost, gospodinja 754
7 nezmožen za delo 67
8 na služenju vojaškega roka 33
9 drugo 17
10 starost manj kot 15 let 1837

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B17 zaposlitveni status člana

b17 Zaposlitveni status

Vrednost 26318 Frekvenca
1 delodajalec 192
2 samozaposlen 412
3 zaposlen 4660
4 pomagajoči družinski član 230
7 neaktivni 5328
8 starost manj kot 15 let 1837

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B18 socialno ekonomski položaj osebe

b18 Socialno ekonomski položaj člana

Vrednost 27317 Frekvenca
1 fizični delavec izven kmetijstva, privatni sektor 975
2 nefizični delavec izven kmetijstva, privatni sektor 1034
3 fizični delavec izven kmetijstva, javni sektor 928
4 nefizični delavec izven kmetijstva, javni sektor 1643
5 samozaposlen izven kmetijstva 405
6 kmetovalec ali kmetijski delavec 428
7 brezposeln 534
8 upokojen 2496
9 učenec, dijak, študent 1427
10 neek. aktivnost, gospodinja 754
11 nezmožen za delo 67
12 na služenju vojaškega roka 33
88 manj kot 15 let 1837
99 neznano 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

C1 velikost gospodinjstva

c1 Velikost gospodinjstva

Vrednost 28316 Frekvenca
1 1 član 366
2 2 člana 1748
3 3 člani 2643
4 4 člani 4516
5 5 članov 1930
6 6 članov 882
7 7 članov 336
8 8 članov 152
9 9 članov 45
10 10 članov 30
11 11 članov 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

C4 tip gospodinjstva1

c4

Vrednost 29315 Frekvenca
1 ena oseba stara 65 let in več 10 191
2 ena oseba, stara 30 do 64 let 152
3 ena oseba stara manj kot 30 let 23
4 ena oseba z otroki do 16 let 78
5 par brez otrok, starejši član star 65 let ali več 590
6 par brez otrok, starejši član star manj kot 65 let 644
7 par z 1 otrokom do 16 let 711
8 par z dvema otrokoma do 16 let 1364
9 par s tremi ali več otroki do 16 let 334
10 samohranilka-ec z vsaj enim otrokom nad 16 let 635
11 par z vsaj enim otrokom nad 16 let 4612
12 druga gospodinjstva, kjer so vsi člani v sorodu 3169
13 druga gospodinjstva, kjer en ali več članov ni v sorodu 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

C5 tip gospodinjstva2

c5

Vrednost 30314 Frekvenca
1 ena oseba stara 65 let in več 191
2 ena oseba, stara 30 do 64 let 152
3 ena oseba stara manj kot 30 let 23
4 ena oseba z otroki do 18 let 122
5 par brez otrok, starejši član star 65 let ali več 590
6 par brez otrok, starejši član star manj kot 65 let 644
7 par z 1 otrokom do 18 let 852
8 par z dvema otrokoma do 18 let 1676
9 par s tremi ali več otroki do 18 let 436
10 samohranilka-ec z vsaj enim otrokom nad 18 let 593
11 par z vsaj enim otrokom nad 18 let 4045
12 druga gospodinjstva, kjer so vsi člani v sorodu 3179
13 druga gospodinjstva, kjer en ali več članov ni v sorodu 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

C8 ekonomski položaj gospodinjstva - delovna aktivnost

c8 Ekonomski položaj gospodinjstva - delovna aktivnost

Vrednost 31313 Frekvenca
1 nosilec in zakonec sta delovno aktivna, vsaj še en član je delovno aktiven 1492
2 nosilec in zakonec sta delovno aktivna, nihče drug ni delovno aktiven 4316
3 samo nosilec ali samo zakonec je delovno aktiven, vsaj še en član je delovno aktiven(vklj. tudi, če zakonec ne obstaja in nosilec je delovno aktiven) 1488
4 samo nosilec ali samo zakonec je delovno aktiven, nihče drug ni delovno aktiven 2032
5 niti nosilec niti zakonec nista delovno aktivna, vsaj dva druga člana sta delovno aktivna (vklj. tudi, če nosilec ni delovno aktiven in zakonec ne obstaja) 639
6 niti nosilec niti zakonec nista delovno aktivna, en član je delovno aktiven (vklj. tudi, če nosilec ni delovno aktiven in zakonec ne obstaja) 855
7 nihče ni delovno aktiven 1837

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C9 ekonomski položaj gospodinjstva - aktivnost

c9 Ekonomski položaj gospodinjstva - aktivnost

Vrednost 32312 Frekvenca
1 nosilec in zakonec sta aktivna, vsaj še en član je aktiven 1915
2 nosilec in zakonec sta aktivna, nihče drug ni aktiven 4526
3 samo nosilec ali samo zakonec je aktiven, vsaj še en član je aktiven 1596
4 samo nosilec ali samo zakonec je aktiven, nihče drug ni aktiven 1490
5 niti nosilec niti zakonec nista aktivna, vsaj dva druga člana sta aktivna 742
6 niti nosilec niti zakonec nista aktivna, en član je aktiven 833
7 nihče ni aktiven 1557

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C10 število delovnih aktivnih članov

c10 Število delovno aktivnih članov

Vrednost 33311 Frekvenca
0 nobeden 1837
1 1 član 2887
2 2 člana 5738
3 3 člani 1634
4 4 člani 421
5 5 članov 116
6 6 članov 26

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

C11 število aktivnih članov

c11 Število aktivnih članov

Vrednost 34310 Frekvenca
0 nobeden 1557
1 1 član 2323
2 2 člana 5937
3 3 člani 2002
4 4 člani 613
5 5 članov 184
6 6 članov 43

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

ID_GOSP2 identifikacija gospodinjstva

Identifikacija gospodinjstva

Vrednost 35309 Frekvenca
1998101275 2
1998101276 5
1998101277 2
2000412373 2
2000412374 4
2000412393 2
2000412404 2

Vrednosti spremenljivk od 1998101275 do 2000412404

UTEZ2 vzorčna utež

UTEZ Vzorčna utež

Vrednost 36308 Frekvenca
0.300 30
0.302 1
0.305 1
3.642 2
3.650 1
3.679 1
3.771 1

Vrednosti spremenljivk od 0.3 do 3.771

V12A1 vrsta stanovanja

V12a1 Vrsta stanovanja, ki ga vaše gospodinjstvo uporablja kot glavno prebivališče?

Vrednost 37307 Frekvenca
1 posebna soba ----- vpr. v12.a3 4
2 garsonjera ----- vpr. v12.a3 49
3 enosobno ali večje stanovanje 3805
4 nestanovanjski prostori ----- vpr. v12.a3 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V12A2 število sob

V12a2 Število sob v stanovanju (sob, namenjenih izključno za poslovne namene, ne upoštevajte):

Vrednost 38306 Frekvenca
1 238
2 1081
3 1284
4 747
5 287
6 123
7 28
8 10
9 3
10 3
11 1
" " 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V12A3 vrsta stavbe

V12a3 Vrsta stanovanjske zgradbe, v kateri je stanovanje?

Vrednost 39305 Frekvenca
1 družinska hiša z 1 stanovanjem 1934
2 družinska hiša z 2 stanovanjema 776
3 stanovanjska zgradba brez dvigala 855
4 stanovanjska zgradba z dvigalom 294

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V12A4 položaj stanovanja

V12a4 Lega stanovanja v stanovanjski zgradbi?

Vrednost 40304 Frekvenca
1 v kleti 79
2 v pritličju 1506
3 v nadstropju 1401
4 v dveh ali več etažah (le če gre za družinsko hišo) 820
5 v mansardi 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V12A51 kuhinja V12a5 Ali ima stanovanje:

V12a51 kuhinjo

Vrednost 41303 Frekvenca
1 DA 3843
2 NE 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A52 kopalnica V12a5 Ali ima stanovanje:

V12a52 kopalnico

Vrednost 42302 Frekvenca
1 DA 3656
2 NE 203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A53 stranišče v kopalnici V12a5 Ali ima stanovanje:

V12a53 stranišče, v kopalnici

Vrednost 43301 Frekvenca
1 DA 2575
2 NE 1284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A54 stranišče zunaj kopalnice V12a5 Ali ima stanovanje:

V12a54 stranišče, ločeno od kopalnice

Vrednost 44300 Frekvenca
1 DA 1664
2 NE 2195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A55 balkon V12a5 Ali ima stanovanje:

V12a55 balkon

Vrednost 45299 Frekvenca
1 DA 2595
2 NE 1264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A56 terasa V12a5 Ali ima stanovanje:

V12a56 teraso

Vrednost 46298 Frekvenca
1 DA 698
2 NE 3161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A57 loža V12a5 Ali ima stanovanje:

V12a57 ložo

Vrednost 47297 Frekvenca
1 DA 244
2 NE 3615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A6 površina stanovanja

V12a6 Skupna površina stanovanja (m2)

Vrednost 48296 Frekvenca
10 1
15 1
16 4
300 1
320 1
342 1
350 1

Vrednosti spremenljivk od 10 do 350

V12A71 klet V12a7 Pomožni prostori

V12a71 klet

Vrednost 49295 Frekvenca
1 DA 3245
2 NE 614

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A72 drvarnica v hiši V12a7 Pomožni prostori

V12a72 drvarnica v hiši

Vrednost 50294 Frekvenca
1 DA 929
2 NE 2930

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A73 drvarnica ločena od hiše V12a7 Pomožni prostori

V12a73 drvarnica ločena od hiše

Vrednost 51293 Frekvenca
1 DA 1393
2 NE 2466

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A74 garaža v hiši V12a7 Pomožni prostori

V12a74 garaža v hiši

Vrednost 52292 Frekvenca
1 DA 1355
2 NE 2504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A75 garaža zunaj hiše V12a7 Pomožni prostori

V12a75 garaža zunaj hiše

Vrednost 53291 Frekvenca
1 DA 1110
2 NE 2749

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A8 površina pomožnih prostorov

V12a8 Skupna uporabna površina pomožnih prostorov (m2)

Vrednost 54290 Frekvenca
1 13
2 155
3 168
174 8
180 1
182 1
" " 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 182

V12B1 vodovod

V12b1 Vodovod

Vrednost 55289 Frekvenca
1 vodovod z mrzlo vodo 3372
2 vodovod z mrzlo in toplo vodo 434
3 (v stanovanju) ni vodovoda 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12B21 elektrika

V12b21 elektrika

Vrednost 56288 Frekvenca
1 DA 3855
2 NE 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B22 trofazni tok

V12b22 trifazni tok

Vrednost 57287 Frekvenca
1 DA 2299
2 NE 1556
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B23 dvotarifni števec

V12b23 dvotarifni števec

Vrednost 58286 Frekvenca
1 DA 2912
2 DA 943
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B3 kanalizacija

V12b3 Kanalizacija

Vrednost 59285 Frekvenca
1 priključek na javno kanalizacijo 1863
2 priključek na greznico 1684
3 brez priključka 312

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12B4 zemeljski plin

V12b4 Zemeljski plin

Vrednost 60284 Frekvenca
1 DA 444
2 NE 3415

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B5 centralno ogrevanje

V12b5 Centralno ogrevanje

Vrednost 61283 Frekvenca
1 daljinsko (toplarna) 678
2 hišno (kotlarna) 2186
3 etažno (samo za stanovanje) 365
4 nima centralnega ----- vpr. v12.b7 630

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V12B6 centr_ogrevanje vode

V12b6 Ali uporabljate centralno ogrevanje tudi za ogrevanje vode?

Vrednost 62282 Frekvenca
1 DA 2242
2 NE 987
" " 630

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B7 sončni kolektorji

V12b7 Sončni zbiralniki (kolektorji)

Vrednost 63281 Frekvenca
1 DA 102
2 NE 3757

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B8 toplotna črpalka

V12b8 Toplotna črpalka

Vrednost 64280 Frekvenca
1 DA 462
2 NE 3397

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B91 telefonski priključek

V12b91 telefonski priključek

Vrednost 65279 Frekvenca
1 DA 3514
2 NE 345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B92 satelitska antena

V12b92 stelitska antena

Vrednost 66278 Frekvenca
1 DA 655
2 NE 3204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B93 kabelski priključek

V12b93 kabelski priključek

Vrednost 67277 Frekvenca
1 DA 1709
2 NE 2150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B94 domofon

V12b94 domofon

Vrednost 68276 Frekvenca
1 DA 846
2 NE 3013

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B95 alarmna naprava

V12b95 alarmna naprava

Vrednost 69275 Frekvenca
1 DA 100
2 NE 3759

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B10 leto zgraditve stavbe

V12b10 Leto zgraditve stavbe - štirimestna letnica od leta 2000 naprej

Vrednost 70274 Frekvenca
2 1
3 3
4 1
1998 19
1999 18
2000 1
" " 138

Vrednosti spremenljivk od 2 do 2000

OGRESTAN elektr. za ogrevanje V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

aa) električna energija - za ogrevanje stanovanja

Vrednost 71273 Frekvenca
1 DA 209
2 NE 3646
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

PRIPHRAN elektr. za pripravo hrane V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

ab) električna energija - za pripravo hrane

Vrednost 72272 Frekvenca
1 DA 2931
2 NE 924
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

SEGRVODE elektr. za segrevanje vode V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

ac) električna energija - za segrevanje vode

Vrednost 73271 Frekvenca
1 DA 1871
2 NE 1984
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OGRESTA2 kur.olje. za ogrevanje V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

ba) kurilno olje (nafta, mazut) - za ogrevanje stanovanja

Vrednost 74270 Frekvenca
1 DA 1788
2 NE 2071

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

SEGRVOD2 kur.olje za segrevanje vode V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

bb) kurilno olje (nafta, mazut) - za segrevanje vode

Vrednost 75269 Frekvenca
1 DA 1426
2 NE 2433

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OGRESTA3 naf.plin za ogrevanje V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

ca) tekoči naftni plin (propan-butan plin) - za ogrevanje stanovanja

Vrednost 76268 Frekvenca
1 DA 105
2 NE 3754

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

PRIPHRA2 naf.plin za pripravo hrane V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

cb) tekoči naftni plin (propan-butan plin) - za pripravo hrane

Vrednost 77267 Frekvenca
1 DA 1819
2 NE 2040

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

SEGRVOD3 naf.plin za segrevanje vode V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

cc) tekoči naftni plin (propan-butan plin) - za segrevanje vode

Vrednost 78266 Frekvenca
1 DA 85
2 NE 3774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OGRESTA4 zem.plin za ogrevanje V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

da) zemeljski plin - za ogrevanje stanovanja

Vrednost 79265 Frekvenca
1 DA 210
2 NE 234
" " 3415

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

PRIPHRA3 zem.plin za pripravo hrane V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

db) zemeljski plin - za pripravo hrane

Vrednost 80264 Frekvenca
1 DA 358
2 NE 86
" " 3415

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

SEGRVOD4 zem.plin za segrevanje vode V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

dc) zemeljski plin - za segrevanje vode

Vrednost 81263 Frekvenca
1 DA 184
2 NE 260
" " 3415

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OGRESTA5 premog za ogrevanje V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

ea) premog, premogovi briketi - za ogrevanje stanovanja

Vrednost 82262 Frekvenca
1 DA 243
2 NE 3616

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

PRIPHRA4 premog za pripravo hrane V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

eb) premog, premogovi briketi - za pripravo hrane

Vrednost 83261 Frekvenca
1 DA 68
2 NE 3791

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

SEGRVOD5 premog za segrevanje vode V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

ec) premog, premogovi briketi - za segrevanje vode

Vrednost 84260 Frekvenca
1 DA 121
2 NE 3738

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OGRESTA6 drva za ogrevanje V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

fa) drva (les in lesni odpadki) - za ogrevanje stanovanja

Vrednost 85259 Frekvenca
1 DA 1421
2 NE 2438

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

PRIPHRA5 drva za pripravo hrane V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

fb) drva (les in lesni odpadki) - za pripravo hrane

Vrednost 86258 Frekvenca
1 DA 952
2 NE 2907

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

SEGRVOD6 drva za segrevanje vode V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

fc) drva (les in lesni odpadki) - za segrevanje vode

Vrednost 87257 Frekvenca
1 DA 1055
2 NE 2804

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OGRESTA7 sonce za ogrevanje V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

ga) sončna energija - za ogrevanje stanovanja

Vrednost 88256 Frekvenca
1 DA 13
2 NE 89
" " 3757

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

PRIPHRA6 sonce za pripravo hrane V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

gb) sončna energija - za pripravo hrane

Vrednost 89255 Frekvenca
1 DA 0
2 NE 102
" " 3757

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

SEGRVOD7 sonce za segrevanje vode V12c Vrsta goriva in energije, ki se uporablja

gc) sončna energija - za segrevanje vode

Vrednost 90254 Frekvenca
1 DA 65
2 NE 37
" " 3757

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12D stanovanjsko razmerje

V12d Stanovanjsko razmerje: Vaše gospodinjstvo je

Vrednost 91253 Frekvenca
1 lastnik/solastnik ----- vpr. v12e 3345
2 živi v stanovanju staršev/sorodnikov ----- vpr. v12e 259
3 v profitnem stanovanju ----- vpr. v12f 27
4 v službenem stanovanju ----- vpr. v12f 42
5 v neprofitnem stanovanju ----- vpr. v12f 162
6 v socialnem stanovanju ----- vpr. v12f 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V12F4 pomoč pri uporabi stanovanja (SIT)

V12F4 Kolikšen je znesek, ki ga prejmete kot pomoč za uporabo stanovanja? (SIT)

Vrednost 92252 Frekvenca
4838.58 1
5572.21 1
" " 3857

Vrednosti spremenljivk od 4838.58 do 5572.21

K04210 ocenjena najemnina - lastniki (SIT)

K04210 Ali lahko ocenite, kolikšna bi bila mesečna najemnina za vaše stanovanje (SIT)?

Vrednost 93251 Frekvenca
24.65 1
32.83 1
62.58 2
2926073.13 1
2930271.36 1
2980351.52 1
" " 253

Vrednosti spremenljivk od 24.653 do 2.98035e+06

K04221 ocenjena najemnina2 -drugi, ki ne plačajo(SIT)

K04221 Ali lahko ocenite, kolikšna bi bila celotna najemnina (SIT)?

Vrednost 94250 Frekvenca
12973.64 1
50060.35 1
62048.04 1
240000.00 1
278126.18 1
334332.43 1
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 12973.6 do 334332

AR površina obdelovalnih zemljišč

AR Kolikšna je površina obdelovalnih zemljišč (njiv, vrtov, sadovnjakov, vinogradov, hmeljišč in travnikov), ki so last gospodinjstva? (ha, a)

Vrednost 95249 Frekvenca
1 130
2 149
3 104
2421 1
2423 1
2436 1
" " 1618

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2436

V13A1 počitniško stanovanje

V13a1 Ali ste lastnik, solastnik, najemnik ali uporabnik počitniškega stanovanja ali hiše? (Ne upoštevajte stanovanj ali hiš, ki jih dajete v najem ali služijo za poslovne namene.)

Vrednost 96248 Frekvenca
1 DA 331
2 NE ----- vpr. v13b 3528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KJE Slovenija ali tujina a) 1. stanovanje

Kje1 Kje se nahaja vaše počitniško stanovanje:

Vrednost 97247 Frekvenca
1 v Sloveniji 288
2 v tujini 43
" " 3528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

POVRS površina stanovanja

Povrs1 Kolikšna je površina tega stanovanja (ali hiše)?

Vrednost 98246 Frekvenca
1 do 50 m2 194
2 od 51 do 100 m2 117
3 več kot 100 m2 20
" " 3528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KJE2 Slovenija ali tujina b) 2.stanovanje

Kje2 Kje se nahaja vaše počitniško stanovanje:

Vrednost 99245 Frekvenca
1 v Sloveniji 9
2 v tujini 1
" " 3849

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

POVRS2 površina stanovanja

Povrs2 Kolikšna je površina tega stanovanja (ali hiše)?

Vrednost 100244 Frekvenca
1 do 50 m2 2
2 od 51 do 100 m2 8
3 več kot 100 m2 0
" " 3849

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KJE3 Slovenija ali tujina c) 3. stanovanje

Kje3 Kje se nahaja vaše počitniško stanovanje:

Vrednost 101243 Frekvenca
1 v Sloveniji 2
2 v tujini 0
" " 3857

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

POVRS3 površina stanovanja

Povrs3 Kolikšna je površina tega stanovanja (ali hiše)?

Vrednost 102242 Frekvenca
1 do 50 m2 0
2 od 51 do 100 m2 1
3 več kot 100 m2 1
" " 3857

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KJE4 Slovenija ali tujina d) 1. stanovanje

Kje4 Kje se nahaja vaše počitniško stanovanje:

Vrednost 103241 Frekvenca
1 v Sloveniji 128
2 v tujini 5
" " 3726

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

POVRS4 površina stanovanja

Povrs4 Kolikšna je površina tega stanovanja (ali hiše)?

Vrednost 104240 Frekvenca
1 do 50 m2 44
2 od 51 do 100 m2 58
3 več kot 100 m2 31
" " 3726

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KJE5 Slovenija ali tujina e) 2.stanovanje

Kje5 Kje se nahaja vaše počitniško stanovanje:

Vrednost 105239 Frekvenca
1 v Sloveniji 3
2 v tujini 0
" " 3856

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

POVRS5 površina stanovanja

Povrs5 Kolikšna je površina tega stanovanja (ali hiše)?

Vrednost 106238 Frekvenca
1 do 50 m2 1
2 od 51 do 100 m2 0
3 več kot 100 m2 2
" " 3856

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KJE6 Slovenija ali tujina f) 3. stanovanje

Kje6 Kje se nahaja vaše počitniško stanovanje:

Vrednost 107237 Frekvenca
1 v Sloveniji 0
2 v tujini 0
" " 3859

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

POVRS6 površina stanovanja

Povrs6 Kolikšna je površina tega stanovanja (ali hiše)?

Vrednost 108236 Frekvenca
1 do 50 m2 0
2 od 51 do 100 m2 0
3 več kot 100 m2 0
" " 3859

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V15A1 Barvni televizor V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a1 barvni televizor

Vrednost 109235 Frekvenca
1 DA 3663
2 NE 196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A2 Črnobeli televizor V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a2 črno-beli televizor

Vrednost 110234 Frekvenca
1 DA 173
2 NE 3686

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A3 Videorekorder V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a3 videorekorder

Vrednost 111233 Frekvenca
1 DA 1813
2 NE 2046

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A4 Videokamera V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a4 videokamera

Vrednost 112232 Frekvenca
1 DA 291
2 NE 3568

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A5 Radijski sprejemnik V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a5 radijski sprejemnik

Vrednost 113231 Frekvenca
1 DA 3682
2 NE 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A6 Glasbene naprave hi-fi V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a6 hi-fi glasbene naprave

Vrednost 114230 Frekvenca
1 DA 1674
2 NE 2185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A7 Osebni računalnik V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a7 osebni računalnik

Vrednost 115229 Frekvenca
1 DA 1241
2 NE 2618

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A8 Pralni stroj V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a8 pralni stroj

Vrednost 116228 Frekvenca
1 DA 3757
2 NE 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A9 Stroj za sušenje perila V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a9 stroj za sušenje perila

Vrednost 117227 Frekvenca
1 DA 460
2 NE 3399

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A10 Hladilnik V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a10 hladilnik

Vrednost 118226 Frekvenca
1 DA 3766
2 NE 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A11 Zamrzovalna skrinja ali omara V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a11 zamrzovalna skrinja ali omara

Vrednost 119225 Frekvenca
1 DA 3401
2 NE 458

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A12 Pomivalni stroj V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a12 pomivalni stroj

Vrednost 120224 Frekvenca
1 DA 1147
2 NE 2712

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A13 Mikrovalovna pečica V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a13 mikrovalovna pečica

Vrednost 121223 Frekvenca
1 DA 361
2 NE 3498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A14 Sesalec za prah V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a14 sesalnik za prah

Vrednost 122222 Frekvenca
1 DA 3406
2 NE 453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A15 Šivalni stroj V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a15 šivalni stroj

Vrednost 123221 Frekvenca
1 DA 2398
2 NE 1461

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A16 Naprave za sončno ogrevanje V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a16 naprave za sončno ogrevanje

Vrednost 124220 Frekvenca
1 DA 108
2 NE 3751

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A17 Klavir, pianino V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a17 klavir, pianino

Vrednost 125219 Frekvenca
1 DA 189
2 NE 3670

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A18 Harmonika V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a18 harmonika

Vrednost 126218 Frekvenca
1 DA 292
2 NE 3567

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A19 Drugi večji instrumenti V15a Ali ima vaše gospodinjstvo oz. njegovi člani v glavnem prebivališču naslednje trajne potrošne dobrine:

V15a19 drugi večji glasbeni instrumenti

Vrednost 127217 Frekvenca
1 DA 400
2 NE 3459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21A število avtomobilov

V21a Koliko avtomobilov (vključno s kombiji in z drugimi štirikolesnimi motornimi vozili) ima vaše gospodinjstvo trenutno na voljo za lastno rabo (lastno, službeno, v najemu)?

Vrednost 128216 Frekvenca
0 nobenega 0
1 eno 1886
2 dve 1032
3 tri 228
4 štiri vozila in več 48
" " 665

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V21B imeli avto v zadnjih 12 mesecih

V21b Čeprav zdaj nimate avtomobila, nas zanima, ali ste ga imeli na voljo v zadnjih 12 mesecih?

Vrednost 129215 Frekvenca
1 DA 22
2 NE 643
" " 3194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

IMA ima kolo V22a Ali ima vaše gospodinjstvo oziroma njegovi člani...

a) kolo

Vrednost 130214 Frekvenca
1 DA 2613
2 NE 1246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

IMA2 ima moped V22a Ali ima vaše gospodinjstvo oziroma njegovi člani...

b) moped

Vrednost 131213 Frekvenca
1 DA 620
2 NE 3239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

IMA3 ima motorno kolo V22a Ali ima vaše gospodinjstvo oziroma njegovi člani...

c) motorno kolo

Vrednost 132212 Frekvenca
1 DA 99
2 NE 3760

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

IMA4 Ima počitniško prikolico V22a Ali ima vaše gospodinjstvo oziroma njegovi člani...

d) počitniško prikolico

Vrednost 133211 Frekvenca
1 DA 72
2 NE 3787

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

IMA5 Ima motorni čoln V22a Ali ima vaše gospodinjstvo oziroma njegovi člani...

e) motorni čoln

Vrednost 134210 Frekvenca
1 DA 40
2 NE 3819

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID_GOSP3 identifikacija gospodinjstva

Identifikacija gospodinjstva

Vrednost 135209 Frekvenca
1998101275 2
1998101276 5
1998101277 2
2000412373 2
2000412374 4
2000412393 2
2000412404 2

Vrednosti spremenljivk od 1998101275 do 2000412404

UTEZ3 vzorčna utež

UTEZ Vzorčna utež

Vrednost 136208 Frekvenca
0.300 30
0.302 1
0.305 1
3.642 2
3.650 1
3.679 1
3.771 1

Vrednosti spremenljivk od 0.3 do 3.771

V3 hrana in brezalkoholna pijača (.01)

V3 Stroški za hrano in brezalkoholne pijaće

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3859 24627.1 2904670.0 551752 313377

Vrednosti spremenljivk od 24627.1 do 2.90467e+06

V4 hrana (.011)

V4 Stroški za hrano

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3859 8321.35 2808600.0 491297 289366

Vrednosti spremenljivk od 8321.35 do 2.8086e+06

V5 brezalkoholna pijača (.012)

V5 Stroški za brezalkoholne pijaće

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3684 1706.87 371922 63326.5 48405.6

Vrednosti spremenljivk od 1706.87 do 371922

V6 alkoholna pijača in tobak (.02)

V6 Stroški za alkoholne pijaće in tobak

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2485 1386.77 877362 86091.5 89981.3

Vrednosti spremenljivk od 1386.77 do 877362

V7 alkoholna pijača (.021)

V7 Stroški za alkoholne pijaće

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1990 1386.77 877362 59286.9 73396.1

Vrednosti spremenljivk od 1386.77 do 877362

V8 tobak (.022)

V8 Stroški za tobak

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1198 4486.44 502604 80097.3 63398.4

Vrednosti spremenljivk od 4486.44 do 502604

V9 obleka in obutev (.03)

V9 Stroški za obleko in obutev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3582 943.483 3476260.0 264056 269333

Vrednosti spremenljivk od 943.483 do 3.47626e+06

V10 obleka (.031)

V10 Stroški za obleko

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3421 943.483 2790260.0 214293 227478

Vrednosti spremenljivk od 943.483 do 2.79026e+06

V11 obutev (.032)

V11 Stroški za obutev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2849 832.923 686002 74675.7 66422.6

Vrednosti spremenljivk od 832.923 do 686002

V12 stanovanje, elektrika, voda, plin in drugo gorivo (.04)

V4 Stroški za stanovanje, elektriko, vodo, plin, in drugo gorivo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3857 4982.74 5725640.0 278677 172626

Vrednosti spremenljivk od 4982.74 do 5.72564e+06

V13 dejanske najemnine (.041)

V13 Stroški dejanske najemnine

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2377 1.12055 789930 28269.7 62224.6

Vrednosti spremenljivk od 1.12055 do 789930

V14 najemnina (.0411)

V14 Stroški najemnine

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2363 1.12055 789930 27112.8 60407.6

Vrednosti spremenljivk od 1.12055 do 789930

V15 najemnina za stanovanje (.04110.01)

V15 Stroški najemnine za stanovanje

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
238 16572 789930 167312 102076

Vrednosti spremenljivk od 16572 do 789930

V16 najemnina za garažo (.04110.02)

V16 Stroški najemnine za garažo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 1042.04 198155 49774.9 56012.1

Vrednosti spremenljivk od 1042.04 do 198155

V17 nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča (.04110.03)

V17 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišća

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2253 1.12055 260329 9547.1 10545.4

Vrednosti spremenljivk od 1.12055 do 260329

V18 druga najemnina (.0412)

V18 Stroški druge najemnine

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 857.965 615600 24837.1 69964.7

Vrednosti spremenljivk od 857.965 do 615600

V19 najemnina za drugo stanovanje (.04120.01)

V19 Stroški najemnine za drugo stanovanje

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11 5030.75 615600 159174 192530

Vrednosti spremenljivk od 5030.75 do 615600

V20 najemnina za garažo drugega stanovanja (.04120.02)

V20 Stroški najemnine za garažo drugega stanovanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 12515.1 12515.1 12515.1 SYSMISS

Vrednosti spremenljivk od 12515.1 do 12515.1

V21 nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča (drugo stanov.) (.04120.03)

V21 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišća (drugo stanovanje)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3859 0 81436 353.977 3117.29

Vrednosti spremenljivk od 0 do 81436

V22 redno vzdrževanje stanovanja in popravila (.043)

V22 Stroški rednega vzdrževanje stanovanja in popravil

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1978 556 891133 67377.1 88601.8

Vrednosti spremenljivk od 556 do 891133

V23 izdelki in material za redno vzdrževanje stanovanja in popravila (.0431)

V23 Stroški izdelkov in materiala za redno vzdrževanje stanovanja in popravila

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1427 556 728327 42955.6 54501

Vrednosti spremenljivk od 556 do 728327

V24 storitve za redno vzdrževanje stanovanja in popravila (.0432)

V24 Stroški rednega vzrdrževanja in popravil

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 935.213 891133 87453.6 101171

Vrednosti spremenljivk od 935.213 do 891133

V25 druge storitve (.044)

V25 Stroški drugih storitev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3783 672.329 418664 47823.8 31732.5

Vrednosti spremenljivk od 672.329 do 418664

V26 odvoz smeti (.0441)

V26 Stroški odvoza smeti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3290 519.036 71856.8 12396.8 7862.86

Vrednosti spremenljivk od 519.036 do 71856.8

V27 komunalne storitve (.0442)

V27 Stroški komunalnih storitev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1341 6.25223 403266 10939.5 13548.7

Vrednosti spremenljivk od 6.25223 do 403266

V28 hladna voda (.0443)

V4 Stroški hladne vode

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3631 249.877 157780 23837.1 17075.3

Vrednosti spremenljivk od 249.877 do 157780

V29 druge storitve v zvezi s stanovanjem (.0444)

V4 Drugi stroški v zvezi s stanovanjem

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1664 1.03807 182808 23383.2 27342.7

Vrednosti spremenljivk od 1.03807 do 182808

V30 elektrika, plin in drugo gorivo (.045)

V30 Stroški elektrike, plina in drugih kuriv

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3856 8456.99 5561460.0 179842 133733

Vrednosti spremenljivk od 8456.99 do 5.56146e+06

V31 elektrika (.0451)

V31 Stroški elektrike

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3855 8456.99 390439 80705.4 38299.9

Vrednosti spremenljivk od 8456.99 do 390439

V32 zemeljski plin (.04521)

V32 Stroški zemeljskega plina

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
417 674.668 280414 54757.3 61571.2

Vrednosti spremenljivk od 674.668 do 280414

V33 propan-butan plin (.04522)

V33 Stroški propan-butan plina

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
609 4041.35 330258 53770.9 38709.7

Vrednosti spremenljivk od 4041.35 do 330258

V34 tekoče gorivo (.0453)

V34 Stroški tekoćih goriv

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1623 1752.11 5486310.0 134193 165224

Vrednosti spremenljivk od 1752.11 do 5.48631e+06

V35 trdo gorivo (.0454)

V35 Stroški trdih goriv

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
667 339.145 207966 49363.5 33109.9

Vrednosti spremenljivk od 339.145 do 207966

V36 premog (.04540.01)

V36 Stroški premoga

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
156 1803.63 183399 46272.5 28736.2

Vrednosti spremenljivk od 1803.63 do 183399

V37 drva (.04540.02)

V37 Stroški za drva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
562 3126.11 188697 44749.1 30719.7

Vrednosti spremenljivk od 3126.11 do 188697

V38 drugo trdo gorivo (.04540.99)

V38 Stroški drugih trdih goriv

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27 339.145 112597 20666.4 24338.9

Vrednosti spremenljivk od 339.145 do 112597

V39 topla voda, para (.0455)

V39 Stroški za toplo vodo in paro

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 1062 428064 88020.9 46884.5

Vrednosti spremenljivk od 1062 do 428064

V40 topla voda (.04550.01)

V40 Stroški tople vode

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
272 2792.16 75090.5 23234.1 12356.2

Vrednosti spremenljivk od 2792.16 do 75090.5

V41 centralno ogrevanje (.04550.02)

V41 Stroški centralnega ogrevanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 1062 428064 80893.7 46649.9

Vrednosti spremenljivk od 1062 do 428064

V42 pohištvo, gospodinjska oprema in storitve za gospodinjstvo (.05)

V42 Stroški pohištva, gospodinjske opreme in gospodinjskih storitev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3735 312.328 3349990.0 202499 252323

Vrednosti spremenljivk od 312.328 do 3.34999e+06

V43 pohištvo, oprema, dekoracija, talne obloge in popravila pohištva (.051)

V43 Stroški pohištva, opreme, dekoracije talnih oblog in popravila pohitšva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1495 1122.6 2325940.0 152816 232486

Vrednosti spremenljivk od 1122.6 do 2.32594e+06

V44 tekstil za gospodinjstvo (.052)

V44 Stroški tekstila za gospodinjstvo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1570 1405.99 517931 43125.9 53758.5

Vrednosti spremenljivk od 1405.99 do 517931

V45 grelne, kuhalne in druge naprave (.053)

V45 Stroški grelnih, kuhalnih in drugih naprav

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1777 1344.66 1883960.0 86425.5 106018

Vrednosti spremenljivk od 1344.66 do 1.88396e+06

V46 steklenina, posoda (.054)

V46 Stroški steklenine in posode

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1749 517.067 1436580.0 34117.2 82951

Vrednosti spremenljivk od 517.067 do 1.43658e+06

V47 orodje in oprema za hišo in vrt (.055)

V47 Stroški orodja in opreme za hišo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
735 371.336 561299 33292.8 59643.3

Vrednosti spremenljivk od 371.336 do 561299

V48 izdelki in storitve za vzdrževanje doma (.056)

V48 Stroški izdelkov in storitev za vzdrževanje doma

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3424 309.079 996738 64967.2 68787.3

Vrednosti spremenljivk od 309.079 do 996738

V49 zdravje (.06)

V49 Stroški zdravstvenih uslug

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2256 622.843 850627 78331.3 95753.5

Vrednosti spremenljivk od 622.843 do 850627

V50 zdravstveni izdelki in naprave (.061)

V50 Stroški zdravstvenih izdelkov in naprav

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1764 613.28 706242 55548.7 59837.3

Vrednosti spremenljivk od 613.28 do 706242

V51 izven-bolnišnične storitve (.062)

V51 Stroški izven-bolnišnićnega zdravljenja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 622.843 850627 75134.1 100341

Vrednosti spremenljivk od 622.843 do 850627

V52 bolnišnične storitve (.063)

V52 Stroški bolnišnićnih storitev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 3326.71 218814 56685.8 64781.7

Vrednosti spremenljivk od 3326.71 do 218814

V53 transport (.07)

V53 Stroški transporta

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3577 -5779.81 8176610.0 554575 846492

Vrednosti spremenljivk od -5779.81 do 8.17661e+06

V54 nakup vozil (.071)

V54 Stroški nakupa vozil

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 5205.77 7271110.0 1254940.0 1221700.0

Vrednosti spremenljivk od 5205.77 do 7.27111e+06

V55 avtomobil (.0711)

V55 Stroški, povezani z uporabo avtomobila

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
612 21385.6 7162690.0 1578750.0 1166140.0

Vrednosti spremenljivk od 21385.6 do 7.16269e+06

V56 motorno kolo in moped (.0712)

V56 Stroški, povezani z uporabo moternega kolesa ali mopeda

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20 23779.1 1211850.0 395924 403741

Vrednosti spremenljivk od 23779.1 do 1.21185e+06

V57 kolo (.0713)

V57 Stroški, povezani z uporabo kolesa

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
208 5205.77 236978 52935 40295.6

Vrednosti spremenljivk od 5205.77 do 236978

V58 gorivo in vzdrževanje vozila (.072)

V58 Stroški goriva in vzdrževanja vozila

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3416 -5779.81 3350910.0 257467 254516

Vrednosti spremenljivk od -5779.81 do 3.35091e+06

V59 transportne storitve (.073)

V59 Stroški transportnih storitev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1343 1219.79 2538720.0 88668.4 120546

Vrednosti spremenljivk od 1219.79 do 2.53872e+06

V60 komunikacije (.08)

V60 Stroški komunikacijskih storitev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3621 387.25 585170 71393.2 68359

Vrednosti spremenljivk od 387.25 do 585170

V61 poštne storitve (.0811)

V61 Stroški poštnih storitev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
427 190.334 248683 11813.8 23034.8

Vrednosti spremenljivk od 190.334 do 248683

V62 telefonska in telefaks oprema (.0812)

V62 Stroški telefonske in telefaks opreme

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
409 491.981 417143 38634 45727.3

Vrednosti spremenljivk od 491.981 do 417143

V63 telefonske in telefaks storitve (.0813)

V63 Stroški telefonskih in telefaks storitev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3597 2404.63 523891 66074.2 61848.4

Vrednosti spremenljivk od 2404.63 do 523891

V64 rekreacija in kultura (.09)

V64 Stroški, povezani z rekreacijo in obiskovanjem kulturnih prireditev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3840 3190.17 3622770.0 241107 282896

Vrednosti spremenljivk od 3190.17 do 3.62277e+06

V65 audio-video oprema, fotogr.oprema ipd. (.091)

V65 Stroški audio, video in fotografske opreme

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1153 647.69 1743770.0 110844 126655

Vrednosti spremenljivk od 647.69 do 1.74377e+06

V66 druge večje potrošne dobrine za rekreacijo (.092)

V66 Stroški drugih većjih potrošnih dobrin za rekreacijo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
145 2.88668 1737410.0 119307 211686

Vrednosti spremenljivk od 2.88668 do 1.73741e+06

V67 drugi predmeti in oprema za rekreacijo;cvetje, vrt, živali (.093)

V67 Stroški drugih predmetov in opreme za rekreacijo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2458 813.593 1993370.0 98580.3 139086

Vrednosti spremenljivk od 813.593 do 1.99337e+06

V68 storitve za rekreacijo in kulturo (.094)

V68 Stroški rekreacijskih in kulturnih storitev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3787 484.024 1525490.0 71576.8 105992

Vrednosti spremenljivk od 484.024 do 1.52549e+06

V69 časopisi, knjige in pisalne potrebščine (.095)

V69 Stroški ćasopisov, knjig, in pisalnih potrebšćin

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3264 190.334 2296920.0 58505.8 99203.3

Vrednosti spremenljivk od 190.334 do 2.29692e+06

V70 počitnice v paketu (.096)

V70 Stroški poćitnic v paketu

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
364 2145.33 2719050.0 209929 265033

Vrednosti spremenljivk od 2145.33 do 2.71905e+06

V71 izobraževanje (.10)

V71 Stroški za izobraževanje

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
635 1112.5 675306 113242 110761

Vrednosti spremenljivk od 1112.5 do 675306

V72 hoteli, kavarne in restavracije (.11)

V72 Stroški hotelskih storitev in obiskovanja kavarn ter restavracij

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2810 1239.91 7148160.0 226421 302413

Vrednosti spremenljivk od 1239.91 do 7.14816e+06

V73 prehrana zunaj gospodinjstva (.111)

V73 Stroški prehrane zunaj gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2722 1239.91 7148160.0 195043 284865

Vrednosti spremenljivk od 1239.91 do 7.14816e+06

V74 nastanitvene storitve (hoteli, domovi) (.112)

V74 Stroški nastanitve v hotelih in drugih prenoćitvenih objektih

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 2228.88 730047 151780 127365

Vrednosti spremenljivk od 2228.88 do 730047

V75 različne dobrine in storitve (.12)

V75 Stroški razlićnih dobrin in storitev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3850 458.692 2912710.0 318842 239992

Vrednosti spremenljivk od 458.692 do 2.91271e+06

V76 osebna nega (.121)

V76 Stroški za osebno nego

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3317 427.955 1376150.0 97817.7 112880

Vrednosti spremenljivk od 427.955 do 1.37615e+06

V77 osebni predmeti (.122)

V77 Stroški nakupa osebnih predmetov

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
552 1034.82 2452590.0 123033 192888

Vrednosti spremenljivk od 1034.82 do 2.45259e+06

V78 socialno varstvo (.123)

V78 Stroški socialnega varstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67 1042.92 450142 122985 112834

Vrednosti spremenljivk od 1042.92 do 450142

V79 zavarovanje (.124)

V79 Stroški zavarovalniških storitev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3801 1855.63 1378230.0 185522 141276

Vrednosti spremenljivk od 1855.63 do 1.37823e+06

V80 življenjsko zavarovanje (.1241)

V80 Stroški življenjskega zavarovanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1074 1347.12 779846 119240 96251.7

Vrednosti spremenljivk od 1347.12 do 779846

V81 zavarovanje stanovanja (.1242)

V81 Stroški zavarovanja nepremićnin

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2196 975.358 157200 24113.9 18553.1

Vrednosti spremenljivk od 975.358 do 157200

V82 zdravstveno zavarovanje (.1243)

V82 Stroški zdravstvenega zavarovanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3661 1079.16 573609 75953.3 42021.6

Vrednosti spremenljivk od 1079.16 do 573609

V83 zavarovanje transportne opreme (.1244)

V83 Stroški zavarovanja transportne opreme

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3124 8343.39 628747 70732.6 59431.1

Vrednosti spremenljivk od 8343.39 do 628747

V84 druge vrste zavarovanja (.1245)

V84 Stroški ostalih vrst zavarovanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 1042.92 720922 109208 141043

Vrednosti spremenljivk od 1042.92 do 720922

V85 prostovoljno pok.in inv.zavarovanje (.12450.05)

V85 Stroški pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 5190.5 696000 175039 151872

Vrednosti spremenljivk od 5190.5 do 696000

V86 drugo zavarovanje (.12450.99)

V86 Stroški drugih zavarovanj

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
137 1042.92 676634 56854.7 102403

Vrednosti spremenljivk od 1042.92 do 676634

V87 finančne storitve (.125)

V87 Stroški finanćnih storitev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2469 207.614 980621 9064.74 35503.1

Vrednosti spremenljivk od 207.614 do 980621

V88 druge storitve (.126)

V88 Stroški drugih storitev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2780 240.253 545890 35746.1 67940.9

Vrednosti spremenljivk od 240.253 do 545890

V89 denarne kazni (.12610.03)

V89 Stroški denarnih kazni

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
696 820.553 79856.5 16257.2 16924.5

Vrednosti spremenljivk od 820.553 do 79856.5

V90 nadomestila škode (.12610.04)

V90 Nadomestila škode

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12 2749.89 392909 60455.4 106536

Vrednosti spremenljivk od 2749.89 do 392909

V91 druge storitve (.12610.99)

V91 Stroški drugih storitev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2543 203.398 545890 34342.8 69172.4

Vrednosti spremenljivk od 203.398 do 545890

V92 izdatki, ki niso potrošni (.20)

V92 Stroški nepotrošnih izdatkov

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2564 0.921517 30746000.0 354745 1226970.0

Vrednosti spremenljivk od 0.921517 do 3.0746e+07

V93 izdatki povezani s stanovanjem, hišo (.201)

V93 Izdatki, povezani s stanovanjem, hišo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1417 0.921517 30651300.0 545665 1599720.0

Vrednosti spremenljivk od 0.921517 do 3.06513e+07

V94 velika dela in prenove (.2011)

V94 Stroški velikih del in prenove

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1398 0.921517 5882490.0 393892 553138

Vrednosti spremenljivk od 0.921517 do 5.88249e+06

V95 velika dela in prenove-glavno prebivališče (.20111)

V95 Stroški velikih del in prenove glavnega stanovanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1328 0.921517 5446310.0 346564 466769

Vrednosti spremenljivk od 0.921517 do 5.44631e+06

V96 obnova strehe, stavbe, fasade (.20111.02)

V96 Stroški obnove strehe, stavbe, fasade

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
442 24.4078 2209870.0 347787 434823

Vrednosti spremenljivk od 24.4078 do 2.20987e+06

V97 zgraditev dodatnih prostorov (.20111.04)

V97 Stroški dograditve dodatnih prostorov

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
271 2.03398 1792070.0 377696 381854

Vrednosti spremenljivk od 2.03398 do 1.79207e+06

V98 napeljava centralnega gretja (.20111.06)

V98 Stroški napeljave centralnega ogrevanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
187 4671.32 1034130.0 294796 270709

Vrednosti spremenljivk od 4671.32 do 1.03413e+06

V99 napeljava elektrike, vode, plina (.20111.07)

V99 Stroški, povezani z elektrićno, vodovodno ali plinsko napeljavo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
107 5214.62 1220030.0 180353 257796

Vrednosti spremenljivk od 5214.62 do 1.22003e+06

V100 napeljava varnostnih naprav (.20111.10)

V100 Stroški napeljave varnostnih naprav

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22 2016.99 450000 58169.6 103781

Vrednosti spremenljivk od 2016.99 do 450000

V101 stroški priključka na komunalno omrežje (.20111.11)

V101 Stroški priključka na komunalno omrežje

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29 11226 539578 119171 105813

Vrednosti spremenljivk od 11226 do 539578

V102 vzidava kaminov in dimnikov (.20111.12)

V102 Stroški vzidave kaminov in dimnikov

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43 4482.19 589985 108100 98213.5

Vrednosti spremenljivk od 4482.19 do 589985

V103 večja zunanja dela (.20111.13)

V103 Stroški većjih zunanjih del

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 4794.84 1037230.0 207443 235514

Vrednosti spremenljivk od 4794.84 do 1.03723e+06

V104 druga večja dela (.20111.16)

V104 Stroški drugih većjih del

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
162 9.46678 1108210.0 206540 235551

Vrednosti spremenljivk od 9.46678 do 1.10821e+06

V105 velika dela in prenove-drugo stanovanje (.20112)

V105 Stroški velikih del in prenove drugega stanovanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
138 5562.52 5882490.0 655244 935287

Vrednosti spremenljivk od 5562.52 do 5.88249e+06

V106 obnova strehe, stavbe, fasade (.20112.02)

V106 Stroški obnove strehe, stavbe, fasade

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43 2 2876180.0 437876 657338

Vrednosti spremenljivk od 2 do 2.87618e+06

V107 zgraditev dodatnih prostorov (.20112.04)

V107 Stroški dograditve dodatnih prostorov

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22 20133.3 1122600.0 264925 272119

Vrednosti spremenljivk od 20133.3 do 1.1226e+06

V108 napeljava centralnega gretja (.20112.06)

V108 Stroški napeljave centralnega ogrevanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 37739.3 787169 299209 221710

Vrednosti spremenljivk od 37739.3 do 787169

V109 napeljava elektrike, vode, plina (.20112.07)

V109 Stroški elektrićne, vodovodne in plinske napeljave

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24 10132.1 917383 202189 183462

Vrednosti spremenljivk od 10132.1 do 917383

V110 napeljava varnostnih naprav (.20112.10)

V110 Stroški napeljave varnostnih naprav

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 59037.7 59037.7 59037.7 SYSMISS

Vrednosti spremenljivk od 59037.7 do 59037.7

V111 stroški priključka na komunalno omrežje (.20112.11)

V111 Stroški priključka na komunalno omrežje

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 62575.4 362214 170656 127850

Vrednosti spremenljivk od 62575.4 do 362214

V112 vzidava kaminov in dimnikov (.20112.12)

V112 Stroški vzidave kamina in dimnika

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 36332.5 504247 233128 171035

Vrednosti spremenljivk od 36332.5 do 504247

V113 večja zunanja dela (.20112.13)

V113 Stroški većjih zunanjih del

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28 1.03807 984663 232855 249084

Vrednosti spremenljivk od 1.03807 do 984663

V114 druga večja dela (.20112.16)

V114 Stroški drugih većjih del

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26 30396.4 3062310.0 601107 658573

Vrednosti spremenljivk od 30396.4 do 3.06231e+06

V115 nakup stanovanja, hiše ali zemljišča za hišo (.2012)

V115 Stroški nakupa stanovanja, hiše ali zemljišča za hišo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34 10943.1 30651300.0 6545480.0 7382660.0

Vrednosti spremenljivk od 10943.1 do 3.06513e+07

V116 nakup stanovanja ali hiše (.20121)

V116 Stroški nakupa stanovanja ali hiše

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24 224573 30651300.0 8432980.0 7911930.0

Vrednosti spremenljivk od 224573 do 3.06513e+07

V117 nakup zemljišča (.20123)

V117 Stroški nakupa zemljišća

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 10943.1 9352130.0 2015480.0 2751510.0

Vrednosti spremenljivk od 10943.1 do 9.35213e+06

V118 različni izdatki (.202)

V118 Razlićni drugi izdatki

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1915 192.471 1378820.0 71206.1 131269

Vrednosti spremenljivk od 192.471 do 1.37882e+06

V119 davki in samoprispevki (.2021)

V119 Davki in prispevki

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 192.471 631002 19785.3 30144.5

Vrednosti spremenljivk od 192.471 do 631002

V120 davek na premoženje (.20211)

V120 Davek na premoženje

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
393 192.471 85934.2 17225.4 19136.9

Vrednosti spremenljivk od 192.471 do 85934.2

V121 davek na dediščino in darila (.20212)

V121 Davek na dedišćino in darila

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 998.012 631002 61909.6 97043.8

Vrednosti spremenljivk od 998.012 do 631002

V122 samoprispevki in sredstva solidarnosti (.20213)

V122 Samoprispevek in solidarnostna sredstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
609 366.953 79249.2 15189 14892.8

Vrednosti spremenljivk od 366.953 do 79249.2

V123 varčevanje (.2022)

V123 Stroški vzrdževanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
124 35.1564 1058590.0 160881 246029

Vrednosti spremenljivk od 35.1564 do 1.05859e+06

V124 denarni prenosi in darila (.2023)

V124 Denarni prenosi in darila

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1365 921.517 1296770.0 71323.9 121360

Vrednosti spremenljivk od 921.517 do 1.29677e+06

V125 preživnina za nekdanjega zakonca (.20231) Ali ste v zadnjih 12 mesecih plačali ali podarili sorodnikom, prijateljem ali drugim osebam, ki ne živijo v vašem gospodinjstvu ...

V125 Preživnino za nekdanjega zakonca

Vrednost 25985 Frekvenca
3000 1
3669 1
175090 1
497619 1
" " 3855
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 3000 497619 169844 233034

Vrednosti spremenljivk od 3000 do 497619

V126 preživnina za otroka (.20232) Ali ste v zadnjih 12 mesecih plačali ali podarili sorodnikom, prijateljem ali drugim osebam, ki ne živijo v vašem gospodinjstvu ...

V126 Preživnina za otroka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 346.704 923962 232321 163588

Vrednosti spremenljivk od 346.704 do 923962

V127 redna denarna pomoč (.20233) Ali ste v zadnjih 12 mesecih plačali ali podarili sorodnikom, prijateljem ali drugim osebam, ki ne živijo v vašem gospodinjstvu ...

V127 Redna denarna pomoć

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 5499.78 825645 220213 190566

Vrednosti spremenljivk od 5499.78 do 825645

V128 vzdrževalnina ostareli osebi (.20234) Ali ste v zadnjih 12 mesecih plačali ali podarili sorodnikom, prijateljem ali drugim osebam, ki ne živijo v vašem gospodinjstvu ...

V128 Vzdrževalnina ostareli osebi

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 999.508 538847 129706 103398

Vrednosti spremenljivk od 999.508 do 538847

V129 denarna darila (.20235) Ali ste v zadnjih 12 mesecih plačali ali podarili sorodnikom, prijateljem ali drugim osebam, ki ne živijo v vašem gospodinjstvu ...

V129 Denarna darila

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 927.087 305760 54993.7 60053.5

Vrednosti spremenljivk od 927.087 do 305760

V130 prostovoljni prispevek (.20236) Ali ste v zadnjih 12 mesecih plačali ali podarili sorodnikom, prijateljem ali drugim osebam, ki ne živijo v vašem gospodinjstvu ...

V130 Prostovoljni prispevek

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 202.642 46083.3 8999.61 9932.66

Vrednosti spremenljivk od 202.642 do 46083.3

V131 žepnina (.20237) Ali ste v zadnjih 12 mesecih plačali ali podarili sorodnikom, prijateljem ali drugim osebam, ki ne živijo v vašem gospodinjstvu ...

V131 žepnina

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
113 3151.54 1217880.0 141581 183609

Vrednosti spremenljivk od 3151.54 do 1.21788e+06

V132 kako shaja gosp .s svojim mesečnim dohodkom (.40611)

V132 Ali vaše gospodinjstvo s svojim razpoložljivim mesečnim dohodkom shaja:

Vrednost 26678 Frekvenca
1 z velikimi težavami 417
2 s težavami 946
3 z nekaj težavami 1680
4 dokaj lahko 521
5 lahko 274
6 zelo lahko 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V133 minimalni dohodek (.40612)

V133 Minimalni dohodek

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3859 1 1316390.0 271534 137040

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1.31639e+06

ID_GOSP4 identifikacija gospodinjstva

Identifikacija gospodinjstva

Vrednost 26876 Frekvenca
1998101275 2
1998101276 5
1998101277 2
2000412373 2
2000412374 4
2000412393 2
2000412404 2

Vrednosti spremenljivk od 1998101275 do 2000412404

UTEZ4 vzorčna utež

UTEZ Vzorčna utež

Vrednost 26975 Frekvenca
0.300 30
0.302 1
0.305 1
3.642 2
3.650 1
3.679 1
3.771 1

Vrednosti spremenljivk od 0.3 do 3.771

NUM1 plača (.30110.99.02)

NUM1 Plaća

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2701 11793.5 10356900.0 1875890.0 1141100.0

Vrednosti spremenljivk od 11793.5 do 1.03569e+07

NUM2 regres za dopust (.30110.99.04)

NUM2 Regres za dopust

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2415 15399.4 774094 128883 64224.4

Vrednosti spremenljivk od 15399.4 do 774094

NUM3 nadomestilo za prehrano (.30110.99.06)

NUM3 Nadomestilo za prehrano

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1870 7000 635039 176139 86600.1

Vrednosti spremenljivk od 7000 do 635039

NUM4 nadomestilo za prevoz (.30110.99.12)

NUM4 Nadomestilo za prevoz

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1845 2541.4 1059840.0 124066 103486

Vrednosti spremenljivk od 2541.4 do 1.05984e+06

NUM5 drugi denarni prejemki od organizacije (.30110.99.14)

NUM5 Drugi denarni prejemki od delovne organizacije

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 7300.47 911020 187670 234806

Vrednosti spremenljivk od 7300.47 do 911020

NUM6 plača iz tujine (.30110.99.16)

NUM6 Plaća iz tujine

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40 55445.1 6853030.0 1934860.0 1468190.0

Vrednosti spremenljivk od 55445.1 do 6.85303e+06

NUM7 avtorska pogodba (.30110.99.30)

NUM7 Plaćilo prek avtorske pogodbe

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 5499.78 3413380.0 605754 750484

Vrednosti spremenljivk od 5499.78 do 3.41338e+06

NUM8 pogodba o delu (.30110.99.32)

NUM8 Plaćilo prek pogodbe o delu

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 6069.02 3128770.0 379727 430313

Vrednosti spremenljivk od 6069.02 do 3.12877e+06

NUM9 neposredno plačilo (.30110.99.34)

NUM9 Neposredno plaćilo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
153 103.249 2054420.0 335328 324959

Vrednosti spremenljivk od 103.249 do 2.05442e+06

NUM10 študentski servis (.30110.99.36)

NUM10 študentski servis

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
213 10429.2 2225010.0 306355 345742

Vrednosti spremenljivk od 10429.2 do 2.22501e+06

NUM11 doh.iz kmetijske dejavnosti (.30110.99.18)

NUM11 Dohodek iz kmetijske dejavnosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
341 18489.7 3257470.0 491431 510736

Vrednosti spremenljivk od 18489.7 do 3.25747e+06

NUM12 dohodek iz dejavnosti (.30110.99.20)

NUM12 Dohodek iz dejavnosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
271 56129.9 5471350.0 1112480.0 741513

Vrednosti spremenljivk od 56129.9 do 5.47135e+06

NUM13 plača podjetnika (.30110.99.22)

NUM13 Plaća podjetnika

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
138 49900.6 4653600.0 1277560.0 789484

Vrednosti spremenljivk od 49900.6 do 4.6536e+06