1. Preberi pravila uporabe

Datum objave: 08. 04. 2017   Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 

Dostop do podatkov in gradiv je določen s Politikami digitalne hrambe v ADP. Uporabnik lahko dostopa do metapodatkov raziskav preko spletne strani in pregledovalnika Nesstar. Vrste dostopa v ADP:

 1. Prosti dostop
 2. Standardni dostop -PUF
 3. Dostop pod posebnimi pogoji - SUF, ScUF

 

 

 1. Določila in pogoji so zavezujoči

Pred dodelitvijo uporabniškega imena in gesla Arhiv družboslovnih podatkov (v nadaljevanju ADP) preveri, ali je uporabnik podatkov izrazil strinjanje z določili in pogoji, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Določila in pogoje je potrebno natančno prebrati in izraziti strinjanje z njimi.

ADP si pridržuje pravico, da onemogoči dostop do podatkov, če ugotovi, da je uporabnik kršil določila in pogoje rabe ter bo o tem obvestil uporabnikovo organizacijo ter njegovega financerja.

 1. Namen rabe in odstranitev podatkov

ADP bo uporabniku dodelil uporabniško ime in geslo, ki velja do konca študijskega leta.

Dovoljenje za uporabo podatkov je vezano na konkretnega uporabnika in ni prenosljivo. Uporabniško ime in geslo sme uporabljati izključno uporabnik, ki mu je le-to bilo dodeljeno.

Uporabnik se zaveže, da bo podatke uporabil samo za namen, ki ga je opredelil ob registraciji, po tem mora podatke varno izbrisati. Če želi podatke uporabiti za kak drug namen, mora na novo zaprositi pri ADP.

Uporabnik se zaveže, da bo prejeto datoteko uporabljal največ leto dni po prejemu in jo bo po koncu rabe varno izbrisal.

 1. Varstvo podatkov

Uporabnik se zaveže, da bo pri prenosu podatkov, hrambi in uporabi zagotovil zadostno mero varstva podatkov ter da bo pri delu spoštoval zakonodajo in etična pravila stroke in organizacije, ki ji pripada.

Uporabnik zagotavlja, da tretje osebe ne bodo imele dostopa do podatkov. To pomeni med drugim tudi, da je kopije gradiva prepovedano izročati tretjim brez poprejšnjega pisnega dovoljenja ADP.

 1. Zaščita podatkov in raziskovalna etika

Uporabnik podatkov se zaveže, da ne bo zlorabil zaupnosti in zasebnosti posameznikov ali organizacij vključenih v raziskavo. Uporabnik mora zaupnost vseh informacij ohraniti tudi, ko objavi svoje raziskovalne rezultate.

Uporabnik se zaveže, da bo za posamezne datoteke spoštoval posebne omejitve, če so le-te podane.

Uporabnik bo, ko uporablja podatke, spoštoval etična pravila stroke in organizacije, ki ji pripada in se bo v primeru nejasnosti posvetoval z ADP.

 1. Avtorske pravice in citiranje

Izvirni avtorji podatkov obdržijo avtorske pravice nad podatki.

Uporabnik se zaveže, da bo tako podatke kot njihove izvirne avtorje in ADP citiral v vseh objavah in predstavitvah, v katerih bo uporabil podatke. To se nanaša tako na tabele, grafe kot tudi na navajanje podatkov v samem besedilu (analizi). 

Uporabnik se zaveže, da bo tako podatke kot njihove izvirne avtorje in ADP navajal v seznamu uporabljenih virov in literature v vseh objavah in predstavitvah, v katerih bo uporabil podatke. Primer:

Toš, Niko, Kos, Drago et al. Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava ], 1995. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija ], 2000. ADP - IDNo: CESTE94.

Pri citiranju naj si uporabnik pomaga z naslednjimi viri:

- Kako citiram raziskavo?

- Pravila citiranja FDV

 1. Obveščanje o publikacijah

Uporabnik se zaveže, da bo ADP obvestil o vseh objavah in prezentacijah, v katerih je uporabil podatke. To naj naredi čim prej po dogodku oz. objavi, in sicer tako, da posreduje povezavo do objave ali do zapisa v sistemu Cobiss.

 1. Odgovornost, napake in pomanjkljivosti povezane s podatki

Uporabnik se zaveže, da bo ADP obvestil o vsakršnih napakah ali pomanjkljivostih, ki bi jih odkril v povezavi s podatki. Izvirni avtorji podatkov in ADP ne prevzemata odgovornosti za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti podatkov.

Izvirni avtorji in ADP ne prevzemajo odgovornosti za rezultate ali interpretacije, ki izvirajo iz sekundarne rabe podatkov.

 1. Seznam uporabnikov

ADP hrani kontaktne podatke uporabnikov, pridobljene z registracijskim obrazcem. ADP bo podatke uporabljal za potrebe kontaktiranja in obveščanja uporabnikov, obveščanja izvirnih avtorjev o rabi njihovih podatkov, statistične analize in načrtovanje dela v arhivu ter jih ne bo posredoval tretjim ali jih uporabljal v komercialne namene.

ADP si pridržuje pravico, da izvirne avtorje podatkov obvesti o tem, kdo je rabil njihove podatke.

 

 

Posebne omejitve, ki jih določijo avtorji raziskave, so običajno lahko sledeče:

 1. Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Običajno se omejitev uporabe podatkov po določenem časovnem roku sprosti.
 2. Uporaba je dovoljena izključno za znanstvene in raziskovalne namene.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. 1. Preberi pravila uporabe. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Politbarometer PB4/95, Slovenija, April 1995, CJMMK

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si