Velenje 2000: Sociološke osnove dologoročnega predvidevanja in planiranja razvoja občine Velenje

Basic Study Information

ADP - IDNo: VE83
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_VE83_V1
Main author(s):
  • Mlinar, Zdravko
Co-workers:
  • Makarovič, Jan
  • Kos, Drago
  • Kraševec-Ravnikar, Erna
  • Gantar, Pavle
  • Hojnik, Ida
Data file producer:
CLSDO - Center za raziskovanje lokalnih skupnosti in delovnih organizacij, Raziskovalni inštitut FSPN (Ljubljana; 1983)

Funding agency:

Mestna občina Velenje

Project number:

no information

Series:
  • VELENJE2000/Velenje

    V okviru projekta "Velenje 2000" so poleg analize arhitekturnih, ekonomskih, socialnih in družbenih vidikov življenja v mestu želeli ugotoviti, kako na probleme razvoja velenjske občine gledajo prebivalci.

Study Content

Keywords:

ocena prednosti in pomanjkljivosti, ocena mesta Velenja v prihodnosti, mnenje o planiranju razvoja občine do leta 2000, mnenje o potrošnji skupnega denarja v občini, pogled na prihodnost občine brez rudnika, ocena načrtov o socialističnem načinu življenja, osebne želje po spremembah v občini, spremljanje planiranja razvoja v občini, ocena osebnega razmišljanja o današnjih dogajanjih, splošen odnos do prihodnosti, način gledanja na prihodnost, mnenje o prizadevanju za razvoj v občini, ocena reševanja skupnih problemov, ocena udeležbe na sestankih, dajanje zamisli v delovnem ali bivalnem okolju, stališča o osebnem življenju, ocena sprememb razmer in življenja v občini v zadnjih petih letih, napoved sprememb razmer in življenja v občini za naslednjih pet let, ocena pomembnosti reševanja nekaterih problemov mesta in občine, položaj občine do širše družbe, kazatelji socialne neenakosti med ljudmi, navedba stanovanjske stavbe, navedba velikosti stanovanja, lastništvo stanovanja, želje po skupnih prostorih v stanovanjski hiši, dejavnosti v pritličju večstanovanjske zgradbe, odločitev o kraju bivanja, predšolski otroci v gospodinjstvu, urejenost varstva za otroke, število let življenja v sedajnem kraju, kraj bivanja pred priselitvijo v Velenje, velikost naselja pred priselitvijo, pogostost obiska rojstnega kraja, navedba idealne občine za bivanje, mnenje o onesnaževanju okolja, razvojni plan in ocena Titovega Velenja kot večjega mesta, ocena ugajanj različnih predelov Titovega Velenja in Šoštanja, dejavnosti v starem predelu mesta, ocena pogostosti ukvarjanja z različnimi dejavnostmi, stališče do vrtičkarstva, ukvarjanje z dopolnilno dejavnostjo ali obrtjo, odnos mlajših do starejših, način ocenjevanja ljudi po družinskem poreklu ali po delu in dosežkih, stališče o najavljanju obiskov, kuhanje različne hrane za različne družinske člane, stališče o slabem ravnanju moža z ženo, mnenje o spreminjaju priimka žene ob poroki, ocena splošnega občutka o varnosti bivanjskega okolja, pripravljenost za pomoč v stiski, ocena najpomembnejših družbenih vrednot, splošna ocena osebnega vpliva na dogajanje v okolju, navedba članstva oziroma aktivnega delovanja na različnih področjih, način najhitrejšega napredovanja v občini, mnenje o samoplačevanju določenih storitev, vernost, šolska izobrazba, trenutno obiskovanje šole, ocena zmožnosti izražanja sposobnosti in idej v šoli, prejemanje štipendije, ocena odnosov med Slovenci in dijaki iz drugih republik, navedba doseganja različnih sprememb v okolju ali širši družbi, način pridobitve poklica, navedba časa za pridobljeno priučitev, ocena uresničitve željenega poklica, ocena prihodnosti v poklicu, zaposlitev, zadovoljstvo s poklicem, položaj v delovni organizaciji, navedba slabosti na delovnem mestu in delovni organizaciji, število let delovne dobe, pogostost razmišljanja o zamenjavi delovnega mesta, navedba strokovnega izobraževanja v zadnjih petih letih, čas potreben za pot na delo in nazaj, način prihajanja na delo, odnos med Slovenci in delavci iz drugih republik zaposlenimi v isti delovni organizaciji, navedba dejavnosti v delovni organizaciji, ukvarjanje z enakim delom v prostem času kot na delovnem mestu, navedba količine obdelovalne zemlje, ukrepi ob prvih znakih z zdravstvenimi težavami, ohranjanje dobrega zdravja, ocena lastnega zdravstvenega stanja, navedba zdravstvenih težav, ocena zdravstvene službe v velenjski občini, pomanjkljivosti zdravstvene službe, mnenje o najboljšem zaposlovanju invalidov, mnenje o aktivnosti starejših občanov, ocena odnos med Slovenci in priseljenci iz drugih republik v kraju bivanja, navedba motečih ali grozečih faktorjev v Velenju, mnenje o omogočanju zaposlovanja ljudi drugih republik v občini, leto rojstva, spol, zakonski stan, narodnost, število članov v gospodinjstvu, število zaposlenih v gospodinjstvu, navedba prejemanja rednih dohodkov, navedba povprečnega mesečnega dohodka, skupni mesečni dohodek vseh članov, poklic staršev, navedba krajevne skupnosti

Keywords ELSST:
MESTNO PREBIVALSTVO, GIBANJE PREBIVALSTVA, DRUŽBENE NAVADE, VREDNOTA, STALIŠČE

Topic Classification ADP
SEDANJOST in PRIHODNOST VELENJA
RAZVOJNI PROBLEMI MESTA in OBČINE
BIVALNO OKOLJE, URBANIZEM
SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA
DRUŽBENE VREDNOTE in DELOVANJE
DELO, IZOBRAŽEVANJE, KADRI
ZDRAVJE, STARANJE in DRUGI PROBLEMI
SPLOŠNA DEMOGRAFIJA


Abstract:

Osrednja raziskava raziskovalnega projekta Velenje 2000 je istoimenska raziskava Velenje 2000 - Prebivalci o razvojnih problemih občine Velenje. Ta osrednja raziskava predstavlja celotni zaključeni sociološki del znotraj raziskovalnega projekta, ki pa je vseboval poleg sociološkega tudi ekonomske, gospodarske, arhitekturne, ipd. poglede na razvoj mestne občine in mesta Velenje. Celotno sociološko poročilo raziskave je sestavljeno iz petih različnih zakljuženih elaboratov, ki so ga poleg nosilca raziskave izvajali še njegovi sodelavci. Ena od nalog, katero so si zadali sociologi pri projektu, je bilo sistematizirati in sociološko konceptualizirati problematiko družbeno-prostorskega razvoja v občini Velenje. Predvsem je bilo v luči družbeno teritorialnega razvoja in planiranja zastavljeno predvsem vprašanje, kako se določen družbenoekonomski razvoj izraža v občini, v njenem prostoru, kakšne probleme sproža, itd. Nadalje pa so si zastavili tudi nalogo ugotoviti, kako specifična človekova umetno sprožena narava vpliva na razvojne procese v občini ter na obliko prostorske organizacije. S pomočjo raziskave pa naj bi našli tudi pomembne razvojno regularne mehanizme, ki opredeljujejo specifične razvojne konflikte in protislovja v razvoju. Pri raziskovanju socialnega razvoja v občini Velenje je raziskovalna skupina tendirala k temu, da prikaže soodvisnost razvojnih sprememb v državi, republiki in občini ter medsebojno prepletenost determinant ekonomskega in socialnega razvoja. Kar so vzeli v zakup in s tem izvedli raziskovanje je predvsem to, da se občina dostikrat nahaja v položaju, ko se mora zgolj sprejemati in se prilagajati nadrejenim. Zato je pomembno vprašanje - globalnih razvojnih procesov, ki se v občinskem prostoru konkretizirajo - subjektivnosti, ki vpliva na usmerjanje razvoja lokalnega prostora. Problem raziskovanja socialnega razvoja ni možno anticipirati le na ekonomski razvoj, zato so socialni razvoj merili kot socialno varnost, ki spodbuja ali zavira splošni razvoj. Hkrati pa so za indikatorje socialnega razvoja uporabili še signifikantne družbeno-prostorske dimnezije kot so prehrana, stanovanje, zdravje ter prosti čas in rekreacija. Pri upoštevanju kvalitativnih objektivnih komponent socialnega razvoja pa so upoštevali pri merjenju socialnega razvoja tudi specifičnosti velenjske občine. Na primer delež dnevnih emigrantov, delež mladih žensk glede na celotno populacijo, delež kmečkega prebivalstva, delež aktivno zaposlenih, število oseb na stavnoanje, povprečna velikost stanovanja, šolska izobrazba prebivalstva, itd. V zadnjem delu pa se bila raziskava usmerjena tudi v analizo bivalnega okolja, predvsem z vidika dolgoročnih razvojnih perspektiv in planiranja bivalne sfere, sfere dela in proizvodnje. Epistemološko gledano je bil namen relativizirati striktno delitev na sfero produkcije in reprodukcije oziroma na sfero produkcije in potrošnje. Z raziskavo je bil namen predvsem ugotoviti dejavnike razvoja industrijske oziroma kapitalistične družbe, kako pride do delitve funkcij ter kako prevzema bivalna sfera (sfera produkcije) določene produkcijske funkcije. Tako je za razvoj občine Velenje pomembne specifičen prostorski ravzoj, ki ga prepleta netipično razmerje med delovno in bivalno sfero, netipično za stopnjo industrijskega razvoja, urbanizma in postindustrializma. Zatorej je pomembno, da smo v raziskavo vključili tudi vprašanje bivanjskega prostora, saj je v velenjskem primeru očitno,da obstaja tesna povezava med delovnim in bivalnim okoljuem, ki pa je dostikrat nezdrava in v večini primerov že tudi izčrpana.

Methodology


Collection date: maj, 1983
Date of production: 1983
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje velenjske občine

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija: Starejši od 15 let.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za raziskovanje lokalnih skupnosti in delovnih organizacij, Raziskovalni inštitut FSPN

Sampling procedure:

Reprezentativni vzorec prebivalstva velenjske občine.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: VE83 - Velenje 2000: Sociološke osnove dologoročnega predvidevanja in planiranja razvoja občine Velenje [datoteka podatkov], 1983

Variable list

IDENT

IDENT Identifikacijska številka anketiranca

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
621 1
622 1
623 1
624 1

Valid range from 1 to 624

V1A1 I. SEDANJOST IN PRIHODNOST VELENJA

a) prednosti: prvi odgovor

Value 22 Frequency
0 114
1 17
2 48
34 10
35 2
36 1
99 25

Valid range from 0 to 99

V1A2 I. SEDANJOST IN PRIHODNOST VELENJA

a) Prednosti: drugi odgovor

Value 31 Frequency
0 392
1 4
2 13
33 2
35 1
36 1
99 7

Valid range from 0 to 99

IDENT

IDENT Identifikacijska številka anketiranca

Value 1458 Frequency
1 1
2 1
3 1
621 1
622 1
623 1
624 1

Valid range from 1 to 624

V1A1 I. SEDANJOST IN PRIHODNOST VELENJA

a) prednosti: prvi odgovor

Value 2457 Frequency
0 114
1 17
2 48
34 10
35 2
36 1
99 25

Valid range from 0 to 99

V1A2 I. SEDANJOST IN PRIHODNOST VELENJA

a) Prednosti: drugi odgovor

Value 3456 Frequency
0 392
1 4
2 13
33 2
35 1
36 1
99 7

Valid range from 0 to 99

V1A3 I. SEDANJOST IN PRIHODNOST VELENJA

a) Prednosti: tretji odgovor

Value 4455 Frequency
0 537
2 1
3 5
34 5
35 1
36 1
99 3

Valid range from 0 to 99

V1B1 I. SEDANJOST IN PRIHODNOST VELENJA

b) Pomanjkljivosti: prvi odgovor

Value 5454 Frequency
0 102
1 43
2 40
46 4
47 3
48 4
99 43

Valid range from 0 to 99

V1B2 I. SEDANJOST IN PRIHODNOST VELENJA

b) Pomanjkljivosti: drugi odgovor

Value 6453 Frequency
0 428
1 3
2 7
46 1
47 3
48 1
99 2

Valid range from 0 to 99

V1B3 I. SEDANJOST IN PRIHODNOST VELENJA

b) Pomanjkljivosti: tretji odgovor

Value 7452 Frequency
0 553
1 1
2 3
44 2
46 2
47 2
99 2

Valid range from 0 to 99

V2A V2. KO GRE ZA PRIPRAVO DOLGOROČNIH NAČRTOV, SE POSTAVLJA VPRAŠANJE, KAKŠNO BO IN KAKŠNO NAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU MESTO IN OBČINA VELENJE LETA 2000.

a) prvi odgovor

Value 8451 Frequency
0 111
1 11
2 34
45 4
46 7
47 5
99 38

Valid range from 0 to 99

V2B V2. KO GRE ZA PRIPRAVO DOLGOROČNIH NAČRTOV, SE POSTAVLJA VPRAŠANJE, KAKŠNO BO IN KAKŠNO NAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU MESTO IN OBČINA VELENJE LETA 2000.

b) drugi odgovor

Value 9450 Frequency
0 360
1 2
2 9
45 7
46 5
47 2
99 2

Valid range from 0 to 99

V2C V2. KO GRE ZA PRIPRAVO DOLGOROČNIH NAČRTOV, SE POSTAVLJA VPRAŠANJE, KAKŠNO BO IN KAKŠNO NAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU MESTO IN OBČINA VELENJE LETA 2000.

c) tretji odgovor

Value 10449 Frequency
0 519
1 1
2 2
46 3
47 1
90 1
99 1

Valid range from 0 to 99

V3A1 V3. KO PLANIRAMO RAZVOJ DO LETA 2000, KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI V VAŠEM KRAJU IN OBČINI VELENJE VSEKAKOR DOSEČI. KAJ PA VSEKAKOR PREPREČITI?

a) Vsekakor doseči: prvi odgovor

Value 11448 Frequency
0 140
1 21
2 7
41 7
42 8
43 3
99 34

Valid range from 0 to 99

V3A2 V3. KO PLANIRAMO RAZVOJ DO LETA 2000, KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI V VAŠEM KRAJU IN OBČINI VELENJE VSEKAKOR DOSEČI. KAJ PA VSEKAKOR PREPREČITI?

a) Vsekakor doseči: drugi odgovor

Value 12447 Frequency
0 400
1 4
2 5
42 1
43 1
44 2
99 10

Valid range from 0 to 99

V3A3 V3. KO PLANIRAMO RAZVOJ DO LETA 2000, KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI V VAŠEM KRAJU IN OBČINI VELENJE VSEKAKOR DOSEČI. KAJ PA VSEKAKOR PREPREČITI?

a) Vsekakor doseči: tretji odgovor

Value 13446 Frequency
0 550
1 1
2 2
40 1
42 2
43 1
99 1

Valid range from 0 to 99

V3B1 V3. KO PLANIRAMO RAZVOJ DO LETA 2000, KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI V VAŠEM KRAJU IN OBČINI VELENJE VSEKAKOR DOSEČI. KAJ PA VSEKAKOR PREPREČITI?

b) Vsekakor preprečiti: prvi odgovor

Value 14445 Frequency
0 216
1 7
2 16
30 2
31 1
32 2
99 33

Valid range from 0 to 99

V3B2 V3. KO PLANIRAMO RAZVOJ DO LETA 2000, KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI V VAŠEM KRAJU IN OBČINI VELENJE VSEKAKOR DOSEČI. KAJ PA VSEKAKOR PREPREČITI?

b) Vsekakor preprečiti: drugi odgovor

Value 15444 Frequency
0 532
1 1
3 2
4 3
5 3
6 14
7 4
8 13
11 1
12 1
13 2
14 1
15 5
16 10
17 3
18 2
23 1
24 7
25 7
26 3
27 3
28 2
29 1
31 1
99 2

Valid range from 0 to 99

V3B3 V3. KO PLANIRAMO RAZVOJ DO LETA 2000, KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI V VAŠEM KRAJU IN OBČINI VELENJE VSEKAKOR DOSEČI. KAJ PA VSEKAKOR PREPREČITI?

b) Vsekakor preprečiti: tretji odgovor

Value 16443 Frequency
0 610
3 1
4 3
6 1
9 1
17 1
24 2
25 2
26 2
28 1

Valid range from 0 to 28

V4

V4. ALI BI REKLI, DA SE MOGOČE ZA PRAV DOLOČENE NAMENE V VELENJU VLAGA OZIROMA TROŠI PREVEČ ALI PA PRLMALO SKUPNIH SREDSTEV?

Value 17442 Frequency
1 da 177
2 ne 62
3 ne vem 385

Valid range from 1 to 2

V4A1 V4A. če da: Navedite za katere namene

a) preveč: prvi odgovor

Value 18441 Frequency
0 448
1 10
2 27
3 7
4 6
5 2
6 54
7 4
8 6
9 13
10 11
11 12
12 9
13 1
14 3
15 1
99 10

Valid range from 0 to 99

V4A2 V4A. če da: Navedite za katere namene

a) preveč: drugi odgovor

Value 19440 Frequency
0 593
2 7
3 1
4 4
5 1
6 2
7 4
8 2
9 2
10 4
11 2
13 1
14 1

Valid range from 0 to 14

V4B1 V4A. če da: Navedite za katere namene

b) premalo: prvi odgovor

Value 20439 Frequency
0 474
1 9
2 2
3 1
4 14
5 6
6 10
7 28
8 15
9 4
10 3
11 16
12 1
13 7
14 12
15 3
16 3
17 2
18 11
20 1
99 2

Valid range from 0 to 99

V4B2 V4A. če da: Navedite za katere namene

b) premalo: drugi odgovor

Value 21438 Frequency
0 575
1 1
3 1
4 7
6 3
7 11
8 5
9 3
11 2
13 5
14 4
15 1
16 1
17 1
18 2
19 1
99 1

Valid range from 0 to 99

V5A V5. KAKO SI VI PREDSTAVLJATE PRIHODNOST VELENJSKE OBČINE BREZ RUDNIKA?

a) prvi odgovor

Value 22437 Frequency
0 41
1 94
2 1
3 1
4 72
5 1
6 9
7 8
9 2
10 2
11 41
12 2
13 5
14 1
15 2
17 9
18 304
19 12
20 1
99 16

Valid range from 0 to 99

V5B V5. KAKO SI VI PREDSTAVLJATE PRIHODNOST VELENJSKE OBČINE BREZ RUDNIKA?

b) drugi odgovor

Value 23436 Frequency
0 519
1 11
2 1
3 1
4 16
5 2
6 6
7 6
8 1
9 1
10 10
11 5
12 2
13 4
14 2
15 1
16 4
18 18
19 13
20 1

Valid range from 0 to 20

V5C V5. KAKO SI VI PREDSTAVLJATE PRIHODNOST VELENJSKE OBČINE BREZ RUDNIKA?

c) tretji odgovor

Value 24435 Frequency
0 612
1 2
3 1
5 1
7 1
10 1
11 1
12 1
14 1
15 1
18 1
19 1

Valid range from 0 to 19

V6A V6. KO PRIPRAVLJAMO NAČRTE ZA PRIHODNOST, SE ZASTAVLJA VPRAŠANJE O VSEBINI SOCIALISTIČNEGA NAČINA ŽILJENJA. KI NAJ BI GA UVELJAVLJALI V PRIHODNJEM RAZVOJU VAŠEGA KRAJA IN OBČINE. KAJ SI VI PREDSTAVLJATE POD TEM?

a) prvi odgovor

Value 25434 Frequency
0 217
1 38
2 3
38 1
39 1
40 1
99 42

Valid range from 0 to 99

V6B V6. KO PRIPRAVLJAMO NAČRTE ZA PRIHODNOST, SE ZASTAVLJA VPRAŠANJE O VSEBINI SOCIALISTIČNEGA NAČINA ŽILJENJA. KI NAJ BI GA UVELJAVLJALI V PRIHODNJEM RAZVOJU VAŠEGA KRAJA IN OBČINE. KAJ SI VI PREDSTAVLJATE POD TEM?

b) drugi odgovor

Value 26433 Frequency
0 520
1 12
2 2
36 1
38 1
39 2
99 2

Valid range from 0 to 99

V6C V6. KO PRIPRAVLJAMO NAČRTE ZA PRIHODNOST, SE ZASTAVLJA VPRAŠANJE O VSEBINI SOCIALISTIČNEGA NAČINA ŽILJENJA. KI NAJ BI GA UVELJAVLJALI V PRIHODNJEM RAZVOJU VAŠEGA KRAJA IN OBČINE. KAJ SI VI PREDSTAVLJATE POD TEM?

c) tretji odgovor

Value 27432 Frequency
0 594
1 1
5 2
9 1
14 1
16 2
18 1
19 1
20 1
22 1
25 1
26 3
27 3
29 8
34 1
37 1
39 1
99 1

Valid range from 0 to 99

V7A1 V7. KAJ BI VI PREDVSEM STORILI GLEDE NADALJNJEGA RAZVOJA (TITOVEGA) VELENJA, ČE BI BILI:

a) predsednik (skupščine) občine: prvi odgovor

Value 28431 Frequency
0 201
1 17
2 1
37 9
38 4
39 2
99 56

Valid range from 0 to 99

V7A2 V7. KAJ BI VI PREDVSEM STORILI GLEDE NADALJNJEGA RAZVOJA (TITOVEGA) VELENJA, ČE BI BILI:

a) predsednik (skupščine) občine: drugi odgovor

Value 29430 Frequency
0 499
1 7
3 1
4 8
6 2
7 1
10 6
11 2
12 9
13 7
14 3
15 1
16 1
17 5
18 8
20 1
21 8
22 4
24 3
25 6
29 4
30 4
32 8
33 3
34 5
35 2
37 9
38 2
39 1
99 4

Valid range from 0 to 99

V7A3 V7. KAJ BI VI PREDVSEM STORILI GLEDE NADALJNJEGA RAZVOJA (TITOVEGA) VELENJA, ČE BI BILI:

a) predsednik (skupščine) občine: tretji odgovor

Value 30429 Frequency
0 588
1 3
3 2
4 1
12 1
13 2
16 1
18 1
19 1
21 6
24 1
25 2
26 3
27 1
29 1
30 1
32 1
33 4
35 1
37 3

Valid range from 0 to 37

V7B1 V7. KAJ BI VI PREDVSEM STORILI GLEDE NADALJNJEGA RAZVOJA (TITOVEGA) VELENJA, ČE BI BILI:

b) glavni urbanist: prvi odgovor

Value 31428 Frequency
0 186
1 13
2 2
34 12
35 17
36 2
99 34

Valid range from 0 to 99

V7B2 V7. KAJ BI VI PREDVSEM STORILI GLEDE NADALJNJEGA RAZVOJA (TITOVEGA) VELENJA, ČE BI BILI:

b) glavni urbanist: drugi odgovor

Value 32427 Frequency
0 468
1 3
3 9
33 5
34 5
35 8
99 4

Valid range from 0 to 99

V7B3 V7. KAJ BI VI PREDVSEM STORILI GLEDE NADALJNJEGA RAZVOJA (TITOVEGA) VELENJA, ČE BI BILI:

b) glavni urbanist: tretji odgovor

Value 33426 Frequency
0 585
1 1
3 1
4 3
5 1
6 1
7 3
9 2
10 4
11 1
12 1
13 1
14 3
15 1
17 1
18 3
19 2
20 1
22 1
27 1
33 2
34 4
36 1

Valid range from 0 to 36

V8

V8. ALI VI OSEBNO SPREMLJATE PLANIRANJE RAZVOJA V VAŠI OBČINI?

Value 34425 Frequency
1 ne spremljam 117
2 včasih kaj slišim o tem 213
3 včasih spremljam 226
4 redno spremljam 57
5 spremljam in vplivam na planiranje v občini 11

Valid range from 1 to 5

V9

V9. NEKATERI LJUDJE RAZMIŠLJAJO PREDVSEM 0 DANAŠNJIH DOGAJANJIH, DRUGE PA ZANIMA BOLJ PRIHODNOST ALI PRETEKLOST. O ČEM PA VI PREDVSEM RAZMIŠLJATE?

Value 35424 Frequency
1 še posebej rad razmišljam o preteklosti 48
2 razmišljam predvsem o sedanjosti 160
3 največ razmišljam o prihodnosti 348
4 drugo 40
9 ne vem, neodločen 28

Valid range from 1 to 4

V10

V10. ALI JE PO VAŠI OCENI:

Value 36423 Frequency
1 treba dati več sredstev za iskanje dolgorotnih razvojnih rešitev, četudi trenutno na račun osebnih dohodkov 140
2 za dolgoročni razvoj je treba skrbeti, vendar ne na naš račun 214
3 trošimo že dovolj sredstev za te namene 114
4 za to lahko trošimo še manj 44
5 drugo 8
9 ne vem, neopredeljen 104

Valid range from 1 to 5

V11

V11. KAKŠEN JE NA SPLOŠNO VAŠ ODNOS DO PRIHODNOSTI:

Value 37422 Frequency
1 po svojih močeh skušam vplivati na nadaljnji razvoj 164
2 z zanimanjem spremljam rezvojne tokove 225
3 bo kar bo, to prepuščtam usodi in drugim 149
4 drugo 10
9 ne vem, neopredeljen 76

Valid range from 1 to 4

V12

V12. KAJ BI REKLI, KAKO VI GLEDATE NA PRIHODNOST?

Value 38421 Frequency
1 z optimizmom, pričakujem, da bo v prihodnje dobro 346
2 s pesimizmom, nič dobrega ne pričakujem od prihodnosti 191
9 ne vem, neopredeljen 87

Valid range from 1 to 2

V13

V13. KAJ BI REKLI, ALI SEDAJ, KO SO NASTOPILE GOSPODARSKE TEŽAVE, KRIZA, VEČ ALI MANJ RAZMIŠLJATE 0 PRIHODNOSTI KOT PREJ?

Value 39420 Frequency
1 več 469
2 manj 16
3 enako kot prej 137
9 2

Valid range from 1 to 3

V14

V14. KOLIKŠEN NAJNIŽJI ODSTOTEK OBČANOV BI SE MORAL PO VAŠEM MNENJU STRINJATI S PREDLOGOM ZA UVEDBO NEKE NOVE REŠITVE V VAŠI OBČINI, PREDNO BI SMELI ZA TO UPORABLJATI DRUŽBENA SREDSTVA?

Value 40419 Frequency
1 36
2 122
3 160
4 96
5 50
0 160

Valid range from 1 to 5

V14A

V14A. KOLIKŠEN NAJNIŽJI ODSTOTEK OBČANOV BI SE MORAL PO VAŠEM MNENJU STRINJATI S PREDLOGOM ZA UVEDBO NEKE NOVE REŠITVE V VAŠI OBČINI, PREDNO BI SMELI ZA TO UPORABLJATI DRUŽBENA SREDSTVA?

Value 41418 Frequency
0 619
1 1
2 3
3 1

Valid range from 1 to 3

V15

V15. ALI JE PO VAŠEM MNENJU BOLJE, ČE SI PRIZADEVAMO:

Value 42417 Frequency
1 zagotoviti čim hitrejše povečanje proizvodnje, četudi se pri tem poveča neenakost med ljudmi 186
2 zagotoviti čim več enakosti med ljudmi, četudi bi to pomenilo počasnejši razvoj 352
3 ne vem, neodločen 86

Valid range from 1 to 2

V16

V16. ALI STE VI NAČELOMA BOLJ ZA T0, DA SE DA:

Value 43416 Frequency
1 večje nagrade najuspešnejšim delavcem, strokovnjakom in izumiteljem, četudi se s tem povečuje raziike med ljudmi 380
2 ali pa moramo predvsem gledati na to, da ne be prišlo do večjih razlik med ljudmi, četudi to pomeni manjšo spodbudo za najuspešnejše delavce 238
0 6

Valid range from 1 to 2

V17

V17. REŠEVANJE SKUPNIH POTREB V OBČINI IN KRAJEVNI SKUPNOSTI JE BILO DOSLEJ POGOSTO OPRTO NA SAMOPRISPEVEK IN NA PROSTOVOLJNO DELO OBČANOV. KAKO OCENJUJETE MOŽNOSTI ZA TO V DANAŠNJIH RAZMERAH? (možen je le en odgovorl)

Value 44415 Frequency
1 v razmerah krize je še bolj nujno, da na to način prispevamo 190
2 sem za prostovoljno delo, ne pa za denarne prispevke 203
3 sem za denarne prispevke, ne pa za prostovoljno delo 23
4 naj prispevajo tisti, ki zmorejo 99
5 ne, sedaj me smemo več obremenjevati občanov 54
6 kaj drugega 18
7 ne vem, neopredeljen 33
8 4

Valid range from 1 to 6

V18

V18. INŽENIR V NEKI DELOVNI ORGANIZACIJI V TITOVEM VELENJU JE IZNAŠEL NAPRAVO, S KATERO SE LAHKO PRIHRANI ENA MILIJARDA STARIH DINARJEV NA LETO. POSTAVLJA SE VPRAŠANJE, KAKO NAGRADITI TEGA STROKOVNJAKA! KOLIKŠNO (ENKRATNO} DENARNO NAGRADO BI MU MORALI PO VAŠEM MNENJU DODELITI?

Value 45414 Frequency
1 nič mu ne bi dal, saj je itak zaposlen v tej delovni organizaciji 75
2 nič mu ne bi dal, ker ima že kot inženir visoke dohodke 97
3 dal bi mu starih din. 412
4 9
5 31

Valid range from 1 to 5

V18A

V18A. Neznana spremenljivka

Value 46413 Frequency
0 251
1 59
2 15
3 8
4 3
5 30
6 2
7 1
8 2
10 105
12 1
15 10
20 21
25 4
30 7
33 3
35 1
40 1
50 26
55 1
60 1
66 1
100 39
200 4
250 1
300 4
500 12
700 2
999 9

Valid range from 0 to 999

V19

V19. KAKO VI OSEBNO RAVNATE GLEDE LENUHOV, DELOMRZNEŽEV V VAŠEM OKOLJU?

Value 47412 Frequency
1 nastopam proti delomrznežem in lenuhom, čepravy se s tem nekaterim močno zamerim 289
2 ne nastopam, vendar bi bilo treba 244
3 to ni moj problem, naj ga rešujejo drugi 51
4 ne vem, neodločen 40

Valid range from 1 to 3

V20

V20. KAJ VAS NAJBOLJ MOTI, KO SE UDELEŽUJETE RAZNIH SESTANKOV?

Value 48411 Frequency
1 več ljudi ponavlja iste stvari 95
2 če kaj predlagaš, te ne upoštevajo, se izgubi 54
3 preveč formalnosti, neživijenjsko 42
4 ne prideš do besede 12
5 zamerijo ti odkrito besedo 40
6 kaj drugega 18
7 sklepi se ne uresničujejo 91
8 vse že vnaprej dogovorjeno 90
9 se ne udeležuje, nima mnenja 182

Valid range from 1 to 9

V21

V21. ALI STE V PRETEKLIH LETIH KDAJ PODALI KAKŠNO ZAMISEL O TEM, KAJ IN KAKO BI SE DALO IZBOLJŠATI V VAŠEM DELOVNEM ALI BIVALNEM OKOLJU?

Value 49410 Frequency
1 da 138
2 ne 458
9 28

Valid range from 1 to 2

V21A

V21A če da: Kakšna je bile ta zamisel, za kaj je šlo pri tem?

Value 50409 Frequency
1 4
2 21
3 18
4 5
5 19
7 1
8 1
9 22
10 1
12 6
13 2
14 8
15 14
16 2
99 500

Valid range from 1 to 99

V22

V22. KAKO JE BILA VAŠA ZAMISEL SPREJETA?

Value 51408 Frequency
1 se niso strinjali z njo 15
2 so se strinjali, ne pa uresničili 67
3 so se strinjall in jo uresničii 45
4 še "po glavi sem jih dobil", "nastradal" sem 14
9 zamisli nisem podal 0
5 7
0 476

Valid range from 1 to 5

V23A V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

a) če ima kdo, od vodilnin dobro zamisel, kaj bi se dalo izboljšati, ni treba, da bi čakal in prepričeval še vse druge

Value 52407 Frequency
4 zelo se strinjam 77
3 strinjan se 337
2 se ne strinjam 164
1 sploh se strinjam 43

Valid range from 1 to 4

V23B V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

b) če se pokaže priložnost za napredek občine; je dopustno tudi tveganej

Value 53406 Frequency
4 zelo se strinjam 44
3 strinjan se 361
2 se ne strinjam 170
1 sploh se strinjam 40

Valid range from 1 to 4

V23C V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

c) dosti mi je tega, da sem med najboljšimi na svojem področju

Value 54405 Frequency
4 zelo se strinjam 53
3 strinjan se 288
2 se ne strinjam 211
1 sploh se strinjam 61

Valid range from 1 to 4

V23D V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

d) če že drugače ne moremo pospešiti razvoja, se je treba poslužiti tudi pritiska na občane

Value 55404 Frequency
4 zelo se strinjam 32
3 strinjan se 173
2 se ne strinjam 266
1 sploh se strinjam 149

Valid range from 1 to 4

V23E V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

e) raje dajem prednost enostavnemu življenju, kot pa da bi bil pod stalnim pritiskom zaradi dala

Value 56403 Frequency
4 zelo se strinjam 66
3 strinjan se 319
2 se ne strinjam 181
1 sploh se strinjam 50

Valid range from 1 to 4

V23F V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

f) rajši delam po starem, kot pa da bi odgovarjal za negoteve posledice

Value 57402 Frequency
4 zelo se strinjam 46
3 strinjan se 278
2 se ne strinjam 224
1 sploh se strinjam 69

Valid range from 1 to 4

V23G V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

g) človek mora v naših razmerah mislti le na sedanjost in ne skrbeti za to, kaj se bo zgodilo jutri

Value 58401 Frequency
4 zelo se strinjam 21
3 strinjan se 95
2 se ne strinjam 280
1 sploh se strinjam 223

Valid range from 1 to 4

V23H V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

h) če že ne gre drugače, je treba tudi zmanjšati osebne dohodke, samo da si zagotovimo nadaljnji gospodarski razvoj

Value 59400 Frequency
4 zelo se strinjam 38
3 strinjan se 229
2 se ne strinjam 255
1 sploh se strinjam 94

Valid range from 1 to 4

V23I V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

i) ni vredno, da bi si človek delal skrbii kar bo, pa bo

Value 60399 Frequency
4 zelo se strinjam 17
3 strinjan se 107
2 se ne strinjam 285
1 sploh se strinjam 212

Valid range from 1 to 4

V23J V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

j) nikoli nisem povsem zadovoljen s tem, kar sem dosegel

Value 61398 Frequency
4 zelo se strinjam 51
3 strinjan se 330
2 se ne strinjam 200
1 sploh se strinjam 39

Valid range from 1 to 4

V23K V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

k) za to, da bi si moji otroci pridobili visoko izobrazbo, bi bil pripravijen dosti žtrvovati

Value 62397 Frequency
4 zelo se strinjam 169
3 strinjan se 333
2 se ne strinjam 100
1 sploh se strinjam 13

Valid range from 1 to 4

V23L V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

l) sem človek; ki skuša "dati vse od sebe"; da bi dosegel zastavljene cilje

Value 63396 Frequency
4 zelo se strinjam 134
3 strinjan se 371
2 se ne strinjam 100
1 sploh se strinjam 15

Valid range from 1 to 4

V24A V24. NASLEDJA VPRAŠANJA SE NANAŠAJO NA VAŠE ZADOVOLJSTVO Z RAZLIČNIMI ZADEVAMI. PPOSIMO VAS, DA STOPNJO SVOJEGA ZADOVOLJSTVA S TEMI ZADEVAMI OZNAČITE NA SPODNJIH LESTVICAH DD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI: odgovor 1 največjo možno stopnjo nezadovoljstva, odgovor 7 največjo možno stopnjo zadovoljstva, odgovor 4 pa natankno srednjo stopnjo zadovoljstva KAKO BI TOREJ OCENILI SVOJE ZADOVOLJSTVO:

a) svojim življenjem na splošno

Value 64395 Frequency
1 1 - največje nezadovoljstvo 8
2 2 - 10
3 3 - 22
4 4 - 320
5 5 - 122
6 6 - 82
7 7 - največje zadovoljstvo 60

Valid range from 1 to 7

V24B V24. NASLEDJA VPRAŠANJA SE NANAŠAJO NA VAŠE ZADOVOLJSTVO Z RAZLIČNIMI ZADEVAMI. PPOSIMO VAS, DA STOPNJO SVOJEGA ZADOVOLJSTVA S TEMI ZADEVAMI OZNAČITE NA SPODNJIH LESTVICAH DD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI: odgovor 1 največjo možno stopnjo nezadovoljstva, odgovor 7 največjo možno stopnjo zadovoljstva, odgovor 4 pa natankno srednjo stopnjo zadovoljstva KAKO BI TOREJ OCENILI SVOJE ZADOVOLJSTVO:

b) s svojim stanovanjem oziroma hišo (če živite v lastni hiši)

Value 65394 Frequency
1 1 - največje nezadovoljstvo 32
2 2 - 38
3 3 - 37
4 4 - 170
5 5 - 91
6 6 - 117
7 7 - največje zadovoljstvo 139

Valid range from 1 to 7

V24C V24. NASLEDJA VPRAŠANJA SE NANAŠAJO NA VAŠE ZADOVOLJSTVO Z RAZLIČNIMI ZADEVAMI. PPOSIMO VAS, DA STOPNJO SVOJEGA ZADOVOLJSTVA S TEMI ZADEVAMI OZNAČITE NA SPODNJIH LESTVICAH DD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI: odgovor 1 največjo možno stopnjo nezadovoljstva, odgovor 7 največjo možno stopnjo zadovoljstva, odgovor 4 pa natankno srednjo stopnjo zadovoljstva KAKO BI TOREJ OCENILI SVOJE ZADOVOLJSTVO:

c) s krajem, kjer prebivate

Value 66393 Frequency
1 1 - največje nezadovoljstvo 11
2 2 - 11
3 3 - 36
4 4 - 158
5 5 - 117
6 6 - 148
7 7 - največje zadovoljstvo 143

Valid range from 1 to 7

V24D V24. NASLEDJA VPRAŠANJA SE NANAŠAJO NA VAŠE ZADOVOLJSTVO Z RAZLIČNIMI ZADEVAMI. PPOSIMO VAS, DA STOPNJO SVOJEGA ZADOVOLJSTVA S TEMI ZADEVAMI OZNAČITE NA SPODNJIH LESTVICAH DD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI: odgovor 1 največjo možno stopnjo nezadovoljstva, odgovor 7 največjo možno stopnjo zadovoljstva, odgovor 4 pa natankno srednjo stopnjo zadovoljstva KAKO BI TOREJ OCENILI SVOJE ZADOVOLJSTVO:

d) z ljudmi, s katerimi se srečujete v svojem kraju

Value 67392 Frequency
1 1 - največje nezadovoljstvo 12
2 2 - 15
3 3 - 33
4 4 - 186
5 5 - 116
6 6 - 146
7 7 - največje zadovoljstvo 116

Valid range from 1 to 7

V24E V24. NASLEDJA VPRAŠANJA SE NANAŠAJO NA VAŠE ZADOVOLJSTVO Z RAZLIČNIMI ZADEVAMI. PPOSIMO VAS, DA STOPNJO SVOJEGA ZADOVOLJSTVA S TEMI ZADEVAMI OZNAČITE NA SPODNJIH LESTVICAH DD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI: odgovor 1 največjo možno stopnjo nezadovoljstva, odgovor 7 največjo možno stopnjo zadovoljstva, odgovor 4 pa natankno srednjo stopnjo zadovoljstva KAKO BI TOREJ OCENILI SVOJE ZADOVOLJSTVO:

e) z življenjem v velenjski občini na splošno

Value 68391 Frequency
1 1 - največje nezadovoljstvo 6
2 2 - 19
3 3 - 51
4 4 - 243
5 5 - 129
6 6 - 106
7 7 - največje zadovoljstvo 70

Valid range from 1 to 7

V24F V24. NASLEDJA VPRAŠANJA SE NANAŠAJO NA VAŠE ZADOVOLJSTVO Z RAZLIČNIMI ZADEVAMI. PPOSIMO VAS, DA STOPNJO SVOJEGA ZADOVOLJSTVA S TEMI ZADEVAMI OZNAČITE NA SPODNJIH LESTVICAH DD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI: odgovor 1 največjo možno stopnjo nezadovoljstva, odgovor 7 največjo možno stopnjo zadovoljstva, odgovor 4 pa natankno srednjo stopnjo zadovoljstva KAKO BI TOREJ OCENILI SVOJE ZADOVOLJSTVO:

f) z življenjem v Sloveniji na splošno

Value 69390 Frequency
1 1 - največje nezadovoljstvo 2
2 2 - 7
3 3 - 26
4 4 - 190
5 5 - 109
6 6 - 131
7 7 - največje zadovoljstvo 159

Valid range from 1 to 7

V24G V24. NASLEDJA VPRAŠANJA SE NANAŠAJO NA VAŠE ZADOVOLJSTVO Z RAZLIČNIMI ZADEVAMI. PPOSIMO VAS, DA STOPNJO SVOJEGA ZADOVOLJSTVA S TEMI ZADEVAMI OZNAČITE NA SPODNJIH LESTVICAH DD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI: odgovor 1 največjo možno stopnjo nezadovoljstva, odgovor 7 največjo možno stopnjo zadovoljstva, odgovor 4 pa natankno srednjo stopnjo zadovoljstva KAKO BI TOREJ OCENILI SVOJE ZADOVOLJSTVO:

g) z življenjem v SFRJ na splošno

Value 70389 Frequency
1 1 - največje nezadovoljstvo 9
2 2 - 17
3 3 - 38
4 4 - 215
5 5 - 101
6 6 - 101
7 7 - največje zadovoljstvo 143

Valid range from 1 to 7

V25A V25. SEDAJ PA NAS ZANIMA, KAKO SO SE TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU ZADNJIH PETIH LET.

a) vaše osebne življenjske razmere

Value 71388 Frequency
1 se je poslabšalo 146
2 ostalo enako 248
3 se je izboljšalo 230

Valid range from 1 to 3

V25B V25. SEDAJ PA NAS ZANIMA, KAKO SO SE TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU ZADNJIH PETIH LET.

b) vaše stanovanjske razmere

Value 72387 Frequency
1 se je poslabšalo 44
2 ostalo enako 376
3 se je izboljšalo 204

Valid range from 1 to 3

V25C V25. SEDAJ PA NAS ZANIMA, KAKO SO SE TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU ZADNJIH PETIH LET.

c) razmere v kraju

Value 73386 Frequency
1 se je poslabšalo 97
2 ostalo enako 366
3 se je izboljšalo 161

Valid range from 1 to 3

V25D V25. SEDAJ PA NAS ZANIMA, KAKO SO SE TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU ZADNJIH PETIH LET.

d) ljudje v kraju

Value 74385 Frequency
1 se je poslabšalo 95
2 ostalo enako 470
3 se je izboljšalo 59

Valid range from 1 to 3

V25E V25. SEDAJ PA NAS ZANIMA, KAKO SO SE TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU ZADNJIH PETIH LET.

e) razmere v občini

Value 75384 Frequency
1 se je poslabšalo 200
2 ostalo enako 334
3 se je izboljšalo 90

Valid range from 1 to 3

V25F V25. SEDAJ PA NAS ZANIMA, KAKO SO SE TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU ZADNJIH PETIH LET.

f) razmere v Sloveniji

Value 76383 Frequency
1 se je poslabšalo 274
2 ostalo enako 277
3 se je izboljšalo 73

Valid range from 1 to 3

V25G V25. SEDAJ PA NAS ZANIMA, KAKO SO SE TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU ZADNJIH PETIH LET.

g) razmere v Jugoslaviji

Value 77382 Frequency
1 se je poslabšalo 359
2 ostalo enako 211
3 se je izboljšalo 54

Valid range from 1 to 3

V26A V26. KAKO SE BODO PO VAŠEM TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU NASLEDNJIH PETIH LET?

a) vaše osebne življenjske razmere

Value 78381 Frequency
1 se bo poslabšalo 132
2 ostalo enako 336
3 se bo izboljšalo 156

Valid range from 1 to 3

V26B V26. KAKO SE BODO PO VAŠEM TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU NASLEDNJIH PETIH LET?

b) vaše stanovanjske razmere

Value 79380 Frequency
1 se bo poslabšalo 33
2 ostalo enako 448
3 se bo izboljšalo 143

Valid range from 1 to 3

V26C V26. KAKO SE BODO PO VAŠEM TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU NASLEDNJIH PETIH LET?

c) razmere v kraju

Value 80379 Frequency
1 se bo poslabšalo 80
2 ostalo enako 392
3 se bo izboljšalo 152

Valid range from 1 to 3

V26D V26. KAKO SE BODO PO VAŠEM TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU NASLEDNJIH PETIH LET?

d) ljudje v kraju

Value 81378 Frequency
1 se bo poslabšalo 63
2 ostalo enako 478
3 se bo izboljšalo 83

Valid range from 1 to 3

V26E V26. KAKO SE BODO PO VAŠEM TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU NASLEDNJIH PETIH LET?

e) razmere v občini

Value 82377 Frequency
1 se bo poslabšalo 161
2 ostalo enako 316
3 se bo izboljšalo 147

Valid range from 1 to 3

V26F V26. KAKO SE BODO PO VAŠEM TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU NASLEDNJIH PETIH LET?

f) razmere v Sloveniji

Value 83376 Frequency
1 se bo poslabšalo 172
2 ostalo enako 295
3 se bo izboljšalo 157

Valid range from 1 to 3

V26G V26. KAKO SE BODO PO VAŠEM TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU NASLEDNJIH PETIH LET?

g) razmere v Jugoslaviji

Value 84375 Frequency
1 se bo poslabšalo 195
2 ostalo enako 266
3 se bo izboljšalo 163

Valid range from 1 to 3

V27A1 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

01 - pomanjkanje stanovanj

Value 85374 Frequency
1 ni pomembno 30
2 je pomembno 263
3 je zelo pomembno 331

Valid range from 1 to 3

V27A2 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

02 - ureditev mestnega prometa

Value 86373 Frequency
1 ni pomembno 71
2 je pomembno 397
3 je zelo pomembno 156

Valid range from 1 to 3

V27A3 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

03 - slaba prometna povezanost mesta (T.V.) z manjšimi kraji v občini

Value 87372 Frequency
1 ni pomembno 108
2 je pomembno 316
3 je zelo pomembno 200

Valid range from 1 to 3

V27A4 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

04 - slaba prometna povezanost z drugimi kraji izven občine

Value 88371 Frequency
1 ni pomembno 123
2 je pomembno 342
3 je zelo pomembno 159

Valid range from 1 to 3

V27A5 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

05 - neustrezni prostori za družabno življenje mladine

Value 89370 Frequency
1 ni pomembno 79
2 je pomembno 266
3 je zelo pomembno 279

Valid range from 1 to 3

V27A6 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

06 - ni mlečne restavracije

Value 90369 Frequency
1 ni pomembno 169
2 je pomembno 280
3 je zelo pomembno 175

Valid range from 1 to 3

V27A7 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

07 - neurejena družbena prehrana (samopostrežne restayracije)

Value 91368 Frequency
1 ni pomembno 132
2 je pomembno 311
3 je zelo pomembno 180
4 1

Valid range from 1 to 3

V27A8 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

08 - slaba oskrba ob sobotah, nedeljah in praznikih (zaprte trgovine)

Value 92367 Frequency
1 ni pomembno 111
2 je pomembno 273
3 je zelo pomembno 240

Valid range from 1 to 3

V27A9 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

09 - pomanjkanje uslužnostnih, storitvenih, obrtnih dejavnosti

Value 93366 Frequency
1 ni pomembno 80
2 je pomembno 317
3 je zelo pomembno 227

Valid range from 1 to 3

V27A10 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

10 - ni možnosti za tehnične preglede motornih vozil

Value 94365 Frequency
1 ni pomembno 135
2 je pomembno 279
3 je zelo pomembno 210

Valid range from 1 to 3

V27A11 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

11 - pomanjkanje skupnih prostorov in opremljenost stanovanjskih sosesk (spalna naselja, soseske)

Value 95364 Frequency
1 ni pomembno 211
2 je pomembno 314
3 je zelo pomembno 99

Valid range from 1 to 3

V27A12 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

12 - pomanjkanje gostinsko-turističnih lokalov

Value 96363 Frequency
1 ni pomembno 302
2 je pomembno 226
3 je zelo pomembno 96

Valid range from 1 to 3

V27A13 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

13 - slaba oskrba podeželskih krajev

Value 97362 Frequency
1 ni pomembno 76
2 je pomembno 298
3 je zelo pomembno 250

Valid range from 1 to 3

V27A14 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

14 - pomanjkanje zemljišč, prostorov za vrtičkarstvo

Value 98361 Frequency
1 ni pomembno 115
2 je pomembno 292
3 je zelo pomembno 217

Valid range from 1 to 3

V27A15 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

15 - niso zgradili glasbene šole

Value 99360 Frequency
1 ni pomembno 260
2 je pomembno 260
3 je zelo pomembno 104

Valid range from 1 to 3

V27A16 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

16 - omejevanje priseljevanja delavcev iz drugih republik v občino Velenje

Value 100359 Frequency
1 ni pomembno 136
2 je pomembno 229
3 je zelo pomembno 259

Valid range from 1 to 3

V27A17 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

17 - slabi stanovanjski in življenjski pogoji delavcev iz drugih republik

Value 101358 Frequency
1 ni pomembno 165
2 je pomembno 338
3 je zelo pomembno 121

Valid range from 1 to 3

V27A18 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

18 - pogrezanje zemlje zaradi izkopa premoga

Value 102357 Frequency
1 ni pomembno 65
2 je pomembno 282
3 je zelo pomembno 277

Valid range from 1 to 3

V27A19 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

19 - onesnaženje zraka in vode

Value 103356 Frequency
1 ni pomembno 68
2 je pomembno 203
3 je zelo pomembno 353

Valid range from 1 to 3

V27A20 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

20 - ukinitev rudnika (zaloge premoga bodo izrabljene)

Value 104355 Frequency
1 ni pomembno 52
2 je pomembno 183
3 je zelo pomembno 389

Valid range from 1 to 3

V27A21 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

21 - nevarnost brezposelnosti

Value 105354 Frequency
1 ni pomembno 28
2 je pomembno 179
3 je zelo pomembno 417

Valid range from 1 to 3

V27A22 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

22 - komunalna neurejenost podeželja (slabe ceste, vodovod, telefon, odvoz smeti)

Value 106353 Frequency
1 ni pomembno 55
2 je pomembno 276
3 je zelo pomembno 293

Valid range from 1 to 3

V27A23 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

23 - preveč betona in zazidanih površin

Value 107352 Frequency
1 ni pomembno 83
2 je pomembno 306
3 je zelo pomembno 235

Valid range from 1 to 3

V27A24 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

24 - javne, odprte površine za rekreacijo, zelenice ipd.

Value 108351 Frequency
1 ni pomembno 84
2 je pomembno 318
3 je zelo pomembno 222

Valid range from 1 to 3

V27A25 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

25 - slabo urejena otroška igrišča

Value 109350 Frequency
1 ni pomembno 67
2 je pomembno 312
3 je zelo pomembno 245

Valid range from 1 to 3

V27A26 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

26 - neprilagojenost mesta in stanovanjskega okolja posebnim potrebam bolnikov, invalidov, ostarelih

Value 110349 Frequency
1 ni pomembno 64
2 je pomembno 315
3 je zelo pomembno 245

Valid range from 1 to 3

V27A27 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

27 - nezadostno varstvo kmetijskih površin

Value 111348 Frequency
1 ni pomembno 48
2 je pomembno 220
3 je zelo pomembno 356

Valid range from 1 to 3

V27A28 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

28 - premalo kulturnih prireditev

Value 112347 Frequency
1 ni pomembno 133
2 je pomembno 362
3 je zelo pomembno 129

Valid range from 1 to 3

V27A29 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

29 - premalo športnih prireditev

Value 113346 Frequency
1 ni pomembno 215
2 je pomembno 310
3 je zelo pomembno 99

Valid range from 1 to 3

V27A30 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

30 - premalo podpore kmetom

Value 114345 Frequency
1 ni pomembno 63
2 je pomembno 294
3 je zelo pomembno 267

Valid range from 1 to 3

V27A31 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

31 - ni ustreznih šol za dekleta

Value 115344 Frequency
1 ni pomembno 107
2 je pomembno 329
3 je zelo pomembno 188

Valid range from 1 to 3

V27A32 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

32 - socialne razlike in neenakost

Value 116343 Frequency
1 ni pomembno 61
2 je pomembno 315
3 je zelo pomembno 248

Valid range from 1 to 3

V27A33 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

33 - neupoštevanje strokovnega znanja

Value 117342 Frequency
1 ni pomembno 61
2 je pomembno 349
3 je zelo pomembno 214

Valid range from 1 to 3

V27A34 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

34 - zanemarjenost okolja (red, čistoča)

Value 118341 Frequency
1 ni pomembno 53
2 je pomembno 247
3 je zelo pomembno 324

Valid range from 1 to 3

V27A35 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

35 - medčloveški odnosi, solidarnost, srčna kultura

Value 119340 Frequency
1 ni pomembno 48
2 je pomembno 266
3 je zelo pomembno 310

Valid range from 1 to 3

V27A36 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

36 - zdravstvena ogroženost in nesreče pri delu

Value 120339 Frequency
1 ni pomembno 45
2 je pomembno 307
3 je zelo pomembno 272

Valid range from 1 to 3

V27A37 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

37 - preveč administracije

Value 121338 Frequency
1 ni pomembno 69
2 je pomembno 225
3 je zelo pomembno 330

Valid range from 1 to 3

V27A38 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

38 - prenatrpanost stanovanjskega okolja

Value 122337 Frequency
1 ni pomembno 98
2 je pomembno 336
3 je zelo pomembno 190

Valid range from 1 to 3

V27A39 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

39 - odtujenost med ljudmi

Value 123336 Frequency
1 ni pomembno 62
2 je pomembno 280
3 je zelo pomembno 282

Valid range from 1 to 3

V27A40 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

40 - alkoholizem

Value 124335 Frequency
1 ni pomembno 72
2 je pomembno 229
3 je zelo pomembno 323

Valid range from 1 to 3

V27A41 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

41 - premalo podpore obrtnikom

Value 125334 Frequency
1 ni pomembno 168
2 je pomembno 320
3 je zelo pomembno 136

Valid range from 1 to 3

V27A42 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

42 - premalo otroških vrtcev (jasli)

Value 126333 Frequency
1 ni pomembno 68
2 je pomembno 282
3 je zelo pomembno 274

Valid range from 1 to 3

V27A43 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

43 - premalo pomoči ostarelim

Value 127332 Frequency
1 ni pomembno 41
2 je pomembno 326
3 je zelo pomembno 257

Valid range from 1 to 3

V27A44 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

44 - ni možnosti za zaposlitev žensk

Value 128331 Frequency
1 ni pomembno 115
2 je pomembno 349
3 je zelo pomembno 160

Valid range from 1 to 3

V27A45 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

45 - odločanje v zaprtih krogih

Value 129330 Frequency
1 ni pomembno 97
2 je pomembno 304
3 je zelo pomembno 223

Valid range from 1 to 3

V27A46 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

46 - slab odnos do kulturne dediščine

Value 130329 Frequency
1 ni pomembno 76
2 je pomembno 365
3 je zelo pomembno 183

Valid range from 1 to 3

V27A47 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

47 - premalo kolesarskih stez

Value 131328 Frequency
1 ni pomembno 170
2 je pomembno 267
3 je zelo pomembno 187

Valid range from 1 to 3

V27A48 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

48 - prenova starega Velenja

Value 132327 Frequency
1 ni pomembno 99
2 je pomembno 349
3 je zelo pomembno 176

Valid range from 1 to 3

V27A49 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

49 - premajhen vpliv prebivalcev na gradnjo in razvoj svojega kraja

Value 133326 Frequency
1 ni pomembno 63
2 je pomembno 339
3 je zelo pomembno 222

Valid range from 1 to 3

V27A50 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

50 - premajhen vpliv potrošnikov

Value 134325 Frequency
1 ni pomembno 65
2 je pomembno 347
3 je zelo pomembno 212

Valid range from 1 to 3

V28

V28. KAKŠEN JE POLOŽAJ VAŠE OBČINE V ODNOSU DO ŠIRŠE DRUŽBE?

Value 135324 Frequency
1 občina Velenje je več prispevala kot dobivala 233
2 občina Velenje je več dobivala kot pa prispevala 67
3 občina Velenje je približno enako dobivala in prispevala 286
0 38

Valid range from 1 to 3

V29A V29. V ČEM SE PO VAŠEM MNENJU KAŽE NAJVEČJA SOCIALNA NEENAKOST MED LJUDMI V OBČINI VELENJE?

a) prvi odgovor

Value 136323 Frequency
0 167
1 182
2 73
3 38
4 14
5 4
6 2
7 9
8 11
9 10
10 15
11 10
12 1
13 14
14 1
15 1
16 53
18 6
19 1
99 12

Valid range from 0 to 99

V29B V29. V ČEM SE PO VAŠEM MNENJU KAŽE NAJVEČJA SOCIALNA NEENAKOST MED LJUDMI V OBČINI VELENJE?

b) drugi odgovor

Value 137322 Frequency
0 458
1 21
2 24
3 31
4 8
5 6
6 2
7 4
8 22
9 4
10 22
11 9
12 3
13 2
14 1
17 1
18 3
19 1
99 2

Valid range from 0 to 99

V29C V29. V ČEM SE PO VAŠEM MNENJU KAŽE NAJVEČJA SOCIALNA NEENAKOST MED LJUDMI V OBČINI VELENJE?

c) tretji odgovor

Value 138321 Frequency
0 577
1 4
2 4
3 3
4 6
6 1
7 2
8 6
9 1
10 11
12 2
13 2
16 2
18 3

Valid range from 0 to 18

V30A III. BIVALNO OKOLJE, URBANIZEM

a) stanuje

Value 139320 Frequency
1 v večjem bloku ali stolpnici (pritličje + 5 nadstropij in več) 114
2 v sredne velikem bloku (pritličje + 3-5 nadstropij) 136
3 v manjšem bloku (pritličje + 2 nadstopja) 0
4 v enodružinski hiši (vrstna hiša, atrijska, dvojček) 241
5 kmečka hiša 116
6 samski dom 2
7 baraka 2
0 13

Valid range from 1 to 7

V30B III. BIVALNO OKOLJE, URBANIZEM

b) bi želel stanovati

Value 140319 Frequency
1 v večjem bloku ali stolpnici (pritličje + 5 nadstropij in več) 23
2 v sredne velikem bloku (pritličje + 3-5 nadstropij) 48
3 v manjšem bloku (pritličje + 2 nadstopja) 42
4 v enodružinski hiši (vrstna hiša, atrijska, dvojček) 377
5 kmečka hiša 116
6 samski dom 0
7 baraka 1
0 17

Valid range from 1 to 7

V31

V31. KOLIKO KVADRATNIH METROV MERI VAŠE STANOVANJE OZ. HIŠA? (če ne ve, oceni sam anketar)

Value 141318 Frequency
40 117
60 158
80 153
100 88
130 105
0 3

Valid range from 40 to 130

V32

V32. All STE LASTNIK TEGA STANOVANJA ALI HIŠE?

Value 142317 Frequency
1 sem lastnik, solastnik 253
2 stanujem pri starših 127
3 sem podnajemnik 23
4 sem najennik stanovanja v družbeni lasti oz. v lasti DO 217
5 stanujem v samskem domu 2
0 2

Valid range from 1 to 5

V33

V33. ALI JE VAŠE STANOVANJE TAKO, DA IMA VSAK DRUŽINSKI ČLAN PROSTOR, KJER LAHKO NEMOTENO DELA, ALI KAMOR SE LAHKO PO POTREBI UMAKNE? (če ne stanuje v večstanovanjski stavbi, preidi na vprašanje 37!)

Value 143316 Frequency
1 da 332
2 ne 285
0 7

Valid range from 1 to 2

V34A V34. KATERE SKUPNE PROSTORE IMATE ALI BI žELELI IMETI V STAVBi?

a) prostor za skupna srečanja, sestanke

Value 144315 Frequency
1 imajo 76
2 uporabljajo 61
3 bi želeli 62
4 nimajo in ne želijo 46
5 ne vem 6
9 ne stanuje v večstanovanjski hiši 0
0 373

Valid range from 1 to 4

V34B V34. KATERE SKUPNE PROSTORE IMATE ALI BI žELELI IMETI V STAVBi?

b) prostor za igro otrok

Value 145314 Frequency
1 imajo 38
2 uporabljajo 29
3 bi želeli 133
4 nimajo in ne želijo 44
5 ne vem 5
9 ne stanuje v večstanovanjski hiši 6
0 369

Valid range from 1 to 4

V34C V34. KATERE SKUPNE PROSTORE IMATE ALI BI žELELI IMETI V STAVBi?

c) delavnica, skladišče prodja

Value 146313 Frequency
1 imajo 24
2 uporabljajo 25
3 bi želeli 85
4 nimajo in ne želijo 86
5 ne vem 20
9 ne stanuje v večstanovanjski hiši 6
0 378

Valid range from 1 to 4

V34D V34. KATERE SKUPNE PROSTORE IMATE ALI BI žELELI IMETI V STAVBi?

d) pralnica, sušilnica

Value 147312 Frequency
1 imajo 44
2 uporabljajo 35
3 bi želeli 79
4 nimajo in ne želijo 85
5 ne vem 7
9 ne stanuje v večstanovanjski hiši 6
0 368

Valid range from 1 to 4

V34E V34. KATERE SKUPNE PROSTORE IMATE ALI BI žELELI IMETI V STAVBi?

e) hišniško stanovanje

Value 148311 Frequency
1 imajo 75
2 uporabljajo 21
3 bi želeli 31
4 nimajo in ne želijo 89
5 ne vem 29
9 ne stanuje v večstanovanjski hiši 6
0 373

Valid range from 1 to 4

V34F V34. KATERE SKUPNE PROSTORE IMATE ALI BI žELELI IMETI V STAVBi?

f) kolesarnica

Value 149310 Frequency
1 imajo 66
2 uporabljajo 50
3 bi želeli 74
4 nimajo in ne želijo 47
5 ne vem 8
9 ne stanuje v večstanovanjski hiši 6
0 373

Valid range from 1 to 4

V34G V34. KATERE SKUPNE PROSTORE IMATE ALI BI žELELI IMETI V STAVBi?

g) kaj drugega

Value 150309 Frequency
1 imajo 8
2 uporabljajo 6
3 bi želeli 15
4 nimajo in ne želijo 21
5 ne vem 18
9 ne stanuje v večstanovanjski hiši 6
0 550

Valid range from 1 to 4

V34H V34. KATERE SKUPNE PROSTORE IMATE ALI BI žELELI IMETI V STAVBi?

h) nobenih

Value 151308 Frequency
1 imajo 10
2 uporabljajo 2
3 bi želeli 9
4 nimajo in ne želijo 24
5 ne vem 11
9 ne stanuje v večstanovanjski hiši 7
0 561

Valid range from 1 to 4

V35

V35. ALI NAJ BI IMELI V PRITLIČJU VEČSTANOVANJSKIH ZGRADB:

Value 152307 Frequency
1 prostor, za poslovno dejavnost, manjše lokale, ipd., čeprav to povzroča določene motnje 148
2 ali le stanoovanja, četudi je zato naselje bolj pusto in prazno (spalnega znatača) 117
0 359

Valid range from 1 to 2

V36

V36. ČE BI SE MORALI ODLOČITI, KAKO BI RAJE STANOVALI:

Value 153306 Frequency
1 v zgradbi, kjer bi bili tudi drugi stanovalci iz moje delovne organizacije 33
2 v zgradbi, kjer ne bi bilo ljudi iz moje delovne organizacije 53
3 bilo bi mi vseeno 215
0 323

Valid range from 1 to 3

V36A

V36A. Neznana spremenljivka

Value 154305 Frequency
1 5
2 16
3 8
4 5
5 4
6 7
7 6
8 3
9 10
10 84
11 3
0 473

Valid range from 1 to 11

V37

V37. ALI IMATE V VAŠEM GOSPODINJSTVU KAJ PREDŠOLSKIH OTROK? (če nima predšolskih otrok, preidi k vprašanju 40)

Value 155304 Frequency
1 da 216
2 ne 408

Valid range from 1 to 2

V38

V38. KAKO IMATE UREJENO VARSTVO ZA OTROKE?

Value 156303 Frequency
1 otrok je v vrtcu 84
2 v privatnem varstvu 21
3 na otroka pazijo stari starši, sorodniki 57
4 na otroka pazita izmenoma oče in mati 47
5 varstvo sploh ni urejeno, otrok ostaja sam 0
6 drugo 12
9 nima otrok 0
0 403

Valid range from 1 to 6

V39

V39. ALI IMA OTROK V NEPOSREDNI OKOLICI HIŠE PRIMEREN PROSTOR ZA IGRO, TAKO DA GA LAHKO BREZ SKRBI PUSTITE IZ STANOVANJA?

Value 157302 Frequency
1 otroka lahko pustim iz hiše popolnoma brez skrbi 73
2 otrok ima še kar ustrezen prostor 69
3 okolica stanovanja je za otroke slabo urejena 46
4 okolica stanovanja je za otroke zelo nevarna 40
9 nima otrok 0
0 396

Valid range from 1 to 4

V40

V40. OD KDAJ ŽIVIITE V SVOJEM SEDANJEM KRAJU? (če se ni preselil, preidi k vprašanju 44)

Value 158301 Frequency
1 od rojstva živim tu 241
2 priselil sem se pred l. 1960 78
3 priselil sem se v obdobju od 1960 Do 1969 103
4 priselil sem se v obdobju od 1970 do 1979 148
5 priselil sem se l. 1980 54
6 priselil sem se l. 1981 0
7 priselil sem se l. 1982 0
8 priselil sea se l. 1983 0

Valid range from 1 to 8

V41

V41. OD KOD STE SE PRISELILI?

Value 159300 Frequency
1 111
2 111
3 76
4 29
5 32
7 6
8 2
9 6
10 1
11 2
12 248

Valid range from 1 to 12

V42

V42. KAKO VELIKO JE BILO NASELJE, OD KODER STE SE PRISELILI?

Value 160299 Frequency
1 zaselek, manjša vas do 800 prebivalcev 149
2 večja vas, do 2000 prebivalcev 74
3 trg, mesto od 2000 do 5000 prebivalcev 77
4 mesto od 5.000 do 20.000 prebivalcev 41
5 mesto nad 20.000 prebivalcev 38
9 nisem se priselil, sem domačin 245

Valid range from 1 to 5

V43

V43. ALI SAMI OZIROMA Z DRUŽIN0 POGOST0 ZAHAJATE V KRAJ, KJER ŽIVIJO VAŠI STARŠI, OZIROMA MOŽEVI ALI ŽENINI STARŠI?

Value 161298 Frequency
1 vsaj vsaj enkrat na štirinajst dnl 102
2 enkrat na mesec 71
3 nekajkrat na leto 184
9 nisem se priselil, sem domačin 267

Valid range from 1 to 3

V44A

V44. A) ČE BI SE LAHKO SAMI ODLOČALI - V KATEREM KRAJU OZ. KRAJEVNI SKUPNOSTI BI NAJRAJE STANOVALI:

Value 162297 Frequency
1 vas 120
2 mesto 292
3 primestje 212

Valid range from 1 to 3

V44B

V44. B) V KATERI KS PA NE BI ŽELELI STANOVATI?

Value 163296 Frequency
1 vas 58
2 mesto 211
3 primestje 355

Valid range from 1 to 3

V45

V45. ALI STE PRIPRAVLJENI SPREJETI KAKŠNO DELO, KI BI BILO V SKUPNEM INTERESU STANOVALCEV V VAŠEM STANOVANJSKEM OKOLJU?

Value 164295 Frequency
1 da 468
2 ne 156

Valid range from 1 to 2

V46A V46. (če je odgovoril z "da') PRI KAKŠNIH OPRAVILIH BI PREDVSEM SODELOVALI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

a) pri urejanju okolice

Value 165294 Frequency
1 da 229
2 ne 395

Valid range from 1 to 2

V46B V46. (če je odgovoril z "da') PRI KAKŠNIH OPRAVILIH BI PREDVSEM SODELOVALI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

b) pri urejanju otroškega igrišča

Value 166293 Frequency
1 da 384
2 ne 240

Valid range from 1 to 2

V46C V46. (če je odgovoril z "da') PRI KAKŠNIH OPRAVILIH BI PREDVSEM SODELOVALI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

c) pri delu hišnega sveta

Value 167292 Frequency
1 da 529
2 ne 95

Valid range from 1 to 2

V46D V46. (če je odgovoril z "da') PRI KAKŠNIH OPRAVILIH BI PREDVSEM SODELOVALI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

d) pri varstvu otrok

Value 168291 Frequency
1 da 489
2 ne 135

Valid range from 1 to 2

V46E V46. (če je odgovoril z "da') PRI KAKŠNIH OPRAVILIH BI PREDVSEM SODELOVALI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

e) pri delu z mladino

Value 169290 Frequency
1 da 478
2 ne 146

Valid range from 1 to 2

V46F V46. (če je odgovoril z "da') PRI KAKŠNIH OPRAVILIH BI PREDVSEM SODELOVALI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

f) pri pomoči starejšim stanovalcem na domu

Value 170289 Frequency
1 da 435
2 ne 189

Valid range from 1 to 2

V46G V46. (če je odgovoril z "da') PRI KAKŠNIH OPRAVILIH BI PREDVSEM SODELOVALI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

g) drugo

Value 171288 Frequency
1 da 602
2 ne 22

Valid range from 1 to 2

V47

V47. ČE VIDITE, DA JE NEKDO ODVRGEL SMETI NA CESTO ALI ZELENICO, KAJ DI REKLI 0 TEM?

Value 172287 Frequency
1 temu ne bi posvečal posebne pazornosti 22
2 mislii bi si, da je to nekulturen in nevzgojen flovek 303
3 ustavil bi ga in zahteval, da smeti pobere 217
4 zahteval bi, da se ga kaznuje 76
0 6

Valid range from 1 to 4

V48

V48. ALI IMATE V KRAJU, KJER STANUJETE, KAKAŠNEGA PRIJATELJA, S KATERIM SE LAHKO ZAUPNO IN ODKRITO POMENITE O RAZLIČNIH (OSEBNIH) ZADEVAH IN PROBLEMIH?

Value 173286 Frequency
1 da 492
2 ne 132

Valid range from 1 to 2

V49

V49. (če da) KJE STE SE SEZNANILI IN ZBLIŽALI S SVOJIM NAJBOLJŠIM PRIJATELJEM?

Value 174285 Frequency
1 v stanovanjskem okolju 246
2 v delovnem okolju 136
3 pri delu v organizacijah in društvih 27
4 v kraju svojega prejšnjega stalnega bivališča 43
5 drugje 39
0 133

Valid range from 1 to 5

V50

V50. KAJ MENITE, ALI NAJ BI TITOVO VELENJE:

Value 175284 Frequency
1 čim hitreje postalo veliko mesto 25
2 naj bi umirjeno raslo 425
3 naj bi ostalo takšno, kot je 130
9 ne vem, se ne morem odločiti 44

Valid range from 1 to 3

V51A V51. KATERIM TREM KRITERIJEM BI VI DALI PREDNOST PRI NAČRTOVANJU MEST IN NASELIJ V VELENJSKI OBČINI?

O3 - nizki materialni stroški

Value 176283 Frequency
1 izbere 505
2 ne izbere 119

Valid range from 1 to 2

V51B V51. KATERIM TREM KRITERIJEM BI VI DALI PREDNOST PRI NAČRTOVANJU MEST IN NASELIJ V VELENJSKI OBČINI?

O3 - možnost vplivanja ljudi na gradnjo naselij

Value 177282 Frequency
1 izbere 502
2 ne izbere 122

Valid range from 1 to 2

V51C V51. KATERIM TREM KRITERIJEM BI VI DALI PREDNOST PRI NAČRTOVANJU MEST IN NASELIJ V VELENJSKI OBČINI?

O3 - dobri odnosi med ljudmi

Value 178281 Frequency
1 izbere 327
2 ne izbere 297

Valid range from 1 to 2

V51D V51. KATERIM TREM KRITERIJEM BI VI DALI PREDNOST PRI NAČRTOVANJU MEST IN NASELIJ V VELENJSKI OBČINI?

O3 - strokovnost in znanje pri načrtovanju

Value 179280 Frequency
1 izbere 455
2 ne izbere 169

Valid range from 1 to 2

V51E V51. KATERIM TREM KRITERIJEM BI VI DALI PREDNOST PRI NAČRTOVANJU MEST IN NASELIJ V VELENJSKI OBČINI?

O3 - enakost med prebivalci

Value 180279 Frequency
1 izbere 461
2 ne izbere 163

Valid range from 1 to 2

V51F V51. KATERIM TREM KRITERIJEM BI VI DALI PREDNOST PRI NAČRTOVANJU MEST IN NASELIJ V VELENJSKI OBČINI?

O3 - stik z naravo, zelenjem

Value 181278 Frequency
1 izbere 378
2 ne izbere 246

Valid range from 1 to 2

V51G V51. KATERIM TREM KRITERIJEM BI VI DALI PREDNOST PRI NAČRTOVANJU MEST IN NASELIJ V VELENJSKI OBČINI?

O3 - možnost izbire načina bivanja

Value 182277 Frequency
1 izbere 558
2 ne izbere 66

Valid range from 1 to 2

V51H V51. KATERIM TREM KRITERIJEM BI VI DALI PREDNOST PRI NAČRTOVANJU MEST IN NASELIJ V VELENJSKI OBČINI?

O3 - lep izgled, estetika

Value 183276 Frequency
1 izbere 497
2 ne izbere 127

Valid range from 1 to 2

V52

V52. ALI MENITE, DA SE JE MESTO TITOVO VELENJE RAZVIJALO TUDI NA RAČUN DRUGIH KRAJEV V OBČINI, ALI NE?

Value 184275 Frequency
1 Titovo Velenje se je razvijalo predvsem na račun drugih krajev 34
2 Titovo Velenje se je delno razvijalo tudi na račun drugih krajev 159
3 ne, vsak kraj se je razvijal predvsem s svojimi lastnimi silami 134
4 hiter razvoj Titovega Velenja je prispeval tudi k razvoju drugih krajev 189
5 ne vem, se ne morem odločiti 108

Valid range from 1 to 4

V53

V53. TITOVO VELENJE JE ŽE IZKORISTILO PROSTORSKE MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠIRJENJA. KAJ MENITE, KAJ BI BILO POTREBNO PREDVSEM STORITI V ZVEZI Z NADALJNJO RASTJO MESTA IN PREBIVASTVA (Možen je samo en odgovor!)

Value 185274 Frequency
1 bolj razvijati druge manjše kraje v občini 164
2 pozidati pobočja v okolici mesta 65
3 povečati gostoto naselitve znotraj mesta 16
4 omejiti priseljevanje 202
5 določiti in pozidati manjvredne površine v občini 122
6 kaj drugega 6
7 ne vem 49

Valid range from 1 to 6

V54A V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

a) Titov trg

Value 186273 Frequency
5 zelo mi ugaja 328
4 še kar ugaja 251
3 težko je reči 35
2 ne ugaja mi 8
1 sploh mi ne ugaja 2

Valid range from 1 to 5

V54B V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

b) Staro Velenje

Value 187272 Frequency
5 zelo mi ugaja 46
4 še kar ugaja 242
3 težko je reči 162
2 ne ugaja mi 145
1 sploh mi ne ugaja 29

Valid range from 1 to 5

V54C V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

c) Krajevna skupnost Edvard Kardelj (Šalek II)

Value 188271 Frequency
5 zelo mi ugaja 73
4 še kar ugaja 168
3 težko je reči 147
2 ne ugaja mi 153
1 sploh mi ne ugaja 83

Valid range from 1 to 5

V54D V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

d) Staro jedro Šoštanja

Value 189270 Frequency
5 zelo mi ugaja 43
4 še kar ugaja 269
3 težko je reči 197
2 ne ugaja mi 98
1 sploh mi ne ugaja 17

Valid range from 1 to 5

V54E V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

e) Sprehajalna pot 'Korzo'

Value 190269 Frequency
5 zelo mi ugaja 91
4 še kar ugaja 281
3 težko je reči 164
2 ne ugaja mi 60
1 sploh mi ne ugaja 28

Valid range from 1 to 5

V54F V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

f) Stanovanjske stolpnice

Value 191268 Frequency
5 zelo mi ugaja 35
4 še kar ugaja 279
3 težko je reči 163
2 ne ugaja mi 110
1 sploh mi ne ugaja 37

Valid range from 1 to 5

V54G V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

g) Stari rudarski bloki na desnem bregu

Value 192267 Frequency
5 zelo mi ugaja 51
4 še kar ugaja 232
3 težko je reči 201
2 ne ugaja mi 118
1 sploh mi ne ugaja 22

Valid range from 1 to 5

V54H V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

h) Rdeča dvorana

Value 193266 Frequency
5 zelo mi ugaja 148
4 še kar ugaja 333
3 težko je reči 79
2 ne ugaja mi 47
1 sploh mi ne ugaja 17

Valid range from 1 to 5

V54I V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

i) Enodružinska pozidava npr. Šmartno

Value 194265 Frequency
5 zelo mi ugaja 190
4 še kar ugaja 280
3 težko je reči 120
2 ne ugaja mi 29
1 sploh mi ne ugaja 5

Valid range from 1 to 5

V54J V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

j) Grad

Value 195264 Frequency
5 zelo mi ugaja 328
4 še kar ugaja 237
3 težko je reči 45
2 ne ugaja mi 13
1 sploh mi ne ugaja 1

Valid range from 1 to 5

V54K V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

k) Vila Herberstein

Value 196263 Frequency
5 zelo mi ugaja 272
4 še kar ugaja 239
3 težko je reči 72
2 ne ugaja mi 29
1 sploh mi ne ugaja 12

Valid range from 1 to 5

V54L V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

l) Spomeniki

Value 197262 Frequency
5 zelo mi ugaja 241
4 še kar ugaja 278
3 težko je reči 77
2 ne ugaja mi 24
1 sploh mi ne ugaja 4

Valid range from 1 to 5

V54M V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

m) Mestni park

Value 198261 Frequency
5 zelo mi ugaja 121
4 še kar ugaja 280
3 težko je reči 123
2 ne ugaja mi 69
1 sploh mi ne ugaja 31

Valid range from 1 to 5

V54N V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

n) neznana modaliteta

Value 199260 Frequency
5 zelo mi ugaja 49
4 še kar ugaja 119
3 težko je reči 161
2 ne ugaja mi 60
1 sploh mi ne ugaja 15
0 220

Valid range from 1 to 5

V55

V55. ALI KDAJ ZAHAJATE V STARI PREDEL MESTA (STARO VELENJE)?

Value 200259 Frequency
1 pogosto, skoraj vsak dan zahajam tja 101
2 le včasih (enkrat ali dvakrat) na mesec 319
3 skoraj nikoli 197
4 tam stanujem 7

Valid range from 1 to 4

V56

V56. (Če je odgovoril z 1 ali 2) ZAKAJ ZAHAJATE TJA, OZ. KAJ VAS TAM PRIVLAČI?

Value 201258 Frequency
1 zahajam pa opravkih 349
2 tam imam prijatelje, znance 42
3 zato, ker mi je tam všeč, se počutim domače 36
9 ne zahajam, tam stanujem 17
0 180

Valid range from 1 to 3

V57

V57. STARI DEL MESTA JE V PRECEJ SLABEM STANJU. KAJ BI BILO POTREBNO STORITI Z NJIM?

Value 202257 Frequency
1 porušiti in napraviti prostor za nove, moderne zgradbe 29
2 ohraniti in obnoviti, da bo takšen kot nekoč 342
3 ohraniti njegovo podobo, vendar bi ga morali bolj vključiti v siceršnje mestno življenje 243
4 kaj drugega 0
0 10

Valid range from 1 to 4

V58A IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

a) obiskovanje kulturnih prireditev (gledališče, koncerti, galerije, muzeji itd.)

Value 203256 Frequency
4 nekajkrat tedensko 8
3 nekajkrat mesečno 93
2 nekajkrat letno 292
1 sploh se ne ukvarjam 231

Valid range from 1 to 4

V58B IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

b) obiskovanje knjižnice

Value 204255 Frequency
4 nekajkrat tedensko 19
3 nekajkrat mesečno 99
2 nekajkrat letno 156
1 sploh se ne ukvarjam 350

Valid range from 1 to 4

V58C IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

c) obisk družabno - zabavnih prireditev (npr. ples)

Value 205254 Frequency
4 nekajkrat tedensko 15
3 nekajkrat mesečno 103
2 nekajkrat letno 276
1 sploh se ne ukvarjam 230

Valid range from 1 to 4

V58D IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

d) izleti v naravo

Value 206253 Frequency
4 nekajkrat tedensko 83
3 nekajkrat mesečno 240
2 nekajkrat letno 213
1 sploh se ne ukvarjam 88

Valid range from 1 to 4

V58E IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

e) obisk nogometnih tekem

Value 207252 Frequency
4 nekajkrat tedensko 23
3 nekajkrat mesečno 39
2 nekajkrat letno 87
1 sploh se ne ukvarjam 475

Valid range from 1 to 4

V58F IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

f) športno udejstvovanje, trim ipd.

Value 208251 Frequency
4 nekajkrat tedensko 46
3 nekajkrat mesečno 99
2 nekajkrat letno 143
1 sploh se ne ukvarjam 336

Valid range from 1 to 4

V58G IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

g) razna popravila in preurejanje stanovanja

Value 209250 Frequency
4 nekajkrat tedensko 78
3 nekajkrat mesečno 130
2 nekajkrat letno 303
1 sploh se ne ukvarjam 113

Valid range from 1 to 4

V58H IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

h) razni konjički oz. hobiji (zbiranje ipd.)

Value 210249 Frequency
4 nekajkrat tedensko 111
3 nekajkrat mesečno 132
2 nekajkrat letno 131
1 sploh se ne ukvarjam 250

Valid range from 1 to 4

V58I IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

i) delo na vrtu

Value 211248 Frequency
4 nekajkrat tedensko 286
3 nekajkrat mesečno 117
2 nekajkrat letno 66
1 sploh se ne ukvarjam 155

Valid range from 1 to 4

V58J IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

j) obiski sosedov

Value 212247 Frequency
4 nekajkrat tedensko 199
3 nekajkrat mesečno 247
2 nekajkrat letno 99
1 sploh se ne ukvarjam 79

Valid range from 1 to 4

V58K IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

k) obiski prijateljev in sorodnikov

Value 213246 Frequency
4 nekajkrat tedensko 185
3 nekajkrat mesečno 308
2 nekajkrat letno 110
1 sploh se ne ukvarjam 21

Valid range from 1 to 4

V58L IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

l) skrb za red in čistočo zunaj lastnega stanovanja

Value 214245 Frequency
4 nekajkrat tedensko 194
3 nekajkrat mesečno 207
2 nekajkrat letno 149
1 sploh se ne ukvarjam 74

Valid range from 1 to 4

V58M IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

m) ročno delo po lastni zamisli

Value 215244 Frequency
4 nekajkrat tedensko 144
3 nekajkrat mesečno 181
2 nekajkrat letno 133
1 sploh se ne ukvarjam 166

Valid range from 1 to 4

V58N IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

n) branje leposlovnih knjig

Value 216243 Frequency
4 nekajkrat tedensko 90
3 nekajkrat mesečno 135
2 nekajkrat letno 203
1 sploh se ne ukvarjam 196

Valid range from 1 to 4

V58O IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

o) branje strokovnih in znanstvenih knjig

Value 217242 Frequency
4 nekajkrat tedensko 48
3 nekajkrat mesečno 101
2 nekajkrat letno 168
1 sploh se ne ukvarjam 307

Valid range from 1 to 4

V58P IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

p) obisk predavanj ali seminarjev

Value 218241 Frequency
4 nekajkrat tedensko 29
3 nekajkrat mesečno 47
2 nekajkrat letno 219
1 sploh se ne ukvarjam 329

Valid range from 1 to 4

V58R IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

r) pomoč sosedom

Value 219240 Frequency
4 nekajkrat tedensko 80
3 nekajkrat mesečno 204
2 nekajkrat letno 246
1 sploh se ne ukvarjam 94

Valid range from 1 to 4

V59

V59. ALl BI LANKO O SEBI REKLI:

Value 220239 Frequency
1 da dostikrat ne veste, kaj bi počeli v svojem prostem času 52
2 da včasih ne veste, kam s časoma, drugič pa vam ga primanjkuje 199
3 da vam na splošno vedno primanjkuje časa 366
0 7

Valid range from 1 to 3

V60

V60. ENI PODPIRAJO VRTIČKARSTVO, DRUGI SO PROTI, KAJ VI MISLITE O TEM?

Value 221238 Frequency
1 to je dobro za zdravje in počutje stanovalcev 331
2 ljudje se pri obdelovanju vrtičkov med seboj spoznajo 44
3 to izraža privatniško, malomeščansko miselnost 8
4 ljudje se poceni oskrbijo z zelenjavo 205
5 škoda je površin za takšne namene 1
6 kaj drugega 11
0 24

Valid range from 1 to 6

V61

V61. ALI SE V PROSTEM ČASU UKVARJATE S KAKŠNO DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO ALI OBRTJO?

Value 222237 Frequency
1 da, imam prijavljeno popoldansko obrt 1
2 pogosto storim kakšno uslugo prijateljem, sorodnikom ali znancem, vender brez plačila 209
3 včasih storim kakšno uslugo tudi za plačilo 23
4 ne 328
5 sem kmet, kmet - delavec, obrtnik 63

Valid range from 1 to 5

V62A V62. ČE SE VAM POKVARI KAKŠEN GOSPODINJSKI APARAT, AVTO, ČE JE POTREBNO PRENOVITI STANOVANJE ALI HIŠO - NA KOGA SE PRAVILOMA NAJVEČKRAT OBRNETE?

a) gospodinjski aparati

Value 223236 Frequency
1 popravim sam 184
2 prijatelji, sorodniki brez plačila 132
3 "fušarji", s plačilom 22
4 obrtniki 25
5 družbeni servisi 252
0 9

Valid range from 1 to 5

V62B V62. ČE SE VAM POKVARI KAKŠEN GOSPODINJSKI APARAT, AVTO, ČE JE POTREBNO PRENOVITI STANOVANJE ALI HIŠO - NA KOGA SE PRAVILOMA NAJVEČKRAT OBRNETE?

b) TV, radio, gramofon

Value 224235 Frequency
1 popravim sam 54
2 prijatelji, sorodniki brez plačila 93
3 "fušarji", s plačilom 32
4 obrtniki 62
5 družbeni servisi 367
0 16

Valid range from 1 to 5

V62C V62. ČE SE VAM POKVARI KAKŠEN GOSPODINJSKI APARAT, AVTO, ČE JE POTREBNO PRENOVITI STANOVANJE ALI HIŠO - NA KOGA SE PRAVILOMA NAJVEČKRAT OBRNETE?

c) avto

Value 225234 Frequency
1 popravim sam 108
2 prijatelji, sorodniki brez plačila 79
3 "fušarji", s plačilom 19
4 obrtniki 134
5 družbeni servisi 190
0 94

Valid range from 1 to 5

V62D V62. ČE SE VAM POKVARI KAKŠEN GOSPODINJSKI APARAT, AVTO, ČE JE POTREBNO PRENOVITI STANOVANJE ALI HIŠO - NA KOGA SE PRAVILOMA NAJVEČKRAT OBRNETE?

d) prenova hiše, stanovanja, pleskanje

Value 226233 Frequency
1 popravim sam 333
2 prijatelji, sorodniki brez plačila 123
3 "fušarji", s plačilom 31
4 obrtniki 81
5 družbeni servisi 38
0 18

Valid range from 1 to 5

V62E V62. ČE SE VAM POKVARI KAKŠEN GOSPODINJSKI APARAT, AVTO, ČE JE POTREBNO PRENOVITI STANOVANJE ALI HIŠO - NA KOGA SE PRAVILOMA NAJVEČKRAT OBRNETE?

e) manjša instalacijska dela

Value 227232 Frequency
1 popravim sam 266
2 prijatelji, sorodniki brez plačila 182
3 "fušarji", s plačilom 21
4 obrtniki 74
5 družbeni servisi 62
0 19

Valid range from 1 to 5

V63

V63. KAKŠEN ODNOS NAJ BI IMELI MLAJŠI DO STAREJŠIH?

Value 228231 Frequency
1 starejši so izkušeni in jim je treba slediti 101
2 starejše je treba spoštovati, vendar ne v vsakem priemeru 439
3 starejši so starokopitni 14
4 starost sama po sobi ni odločilna 66
0 4

Valid range from 1 to 4

V64

V64. ALI ČLOVEKA DANES UPOŠTEVAJO PREDVSEM PO TEM, KAR JE SAM NAPRAVIL OZ. NAREDIL ALI TUDI PO TEM KATERI DRUŽINI IN RODBINI PRIPADA?

Value 229230 Frequency
1 upošteva se izključno njegovo lastno delo in obnašanje 189
2 lastno delo je glavno, družinska pripadnost pa se tudi upošteva 303
3 upošteva se predvsem družinska pripadnost 61
4 ne vem 66
5 kaj drugega 5

Valid range from 1 to 3

V64A

V64A. Kako ti se pa vi osebno opredelili glade tega (vpišite številko odgcvora)

Value 230229 Frequency
1 upošteva se izključno njegovo lastno delo in obnašanje 395
2 lastno delo je glavno, družinska pripadnost pa se tudi upošteva 133
3 upošteva se predvsem družinska pripadnost 17
4 ne vem 26
0 53

Valid range from 1 to 3

V65

V65. ČE GRESTE NA OSISK K PRIJATELJU - ALI SE PREJ NAJAVITE IN Z NJIM DOGOVORITE ZA PRIMEREN ČAS? ALI PA GRESTE KADARKOLI, NE DA BI SE PREJ Z NJIM USKLAJEVALI?

Value 231228 Frequency
1 grem kadarkoli se mi zahoče 186
2 včasih se prej dogovoriva, včasih ne 347
3 brez predhodnega dogovora praviloma ne grem na obisk 78
0 13

Valid range from 1 to 3

V66

V66. ALI SE PRI PRIPRAVI HRANE PRI VAS DOMA OZIRATE NA TO, DA IMAJO RAZLIČNI ČLANI DRUŽINE RAZLIČNE OKUSE? (če živi sam - navedite za družino iz katere izhaja)

Value 232227 Frequency
1 redno pripravljamo različao hrano po okusu posameznih članov družine 50
2 pogostoma tako napravimo 49
3 včasih da, včasih ne 118
4 redkokdaj 61
5 ne pripravljamo posebej za posameznike 339
0 7

Valid range from 1 to 5

V67

V67. KAJ BI VI ŠTELI ZA BALJ PRIMERNO, KADAR SE ZGODI, DA MOŽ SLABO RAVNA Z ŽENO?

Value 233226 Frequency
1 žena mora pač potrpeti, saj je to družinska stvar 152
2 žena naj seznani o tem tudi druge ljudi, vendar ni primerno, da bi terjala razvezo 68
3 bolje, da pride do razveze, kot pa da bi prenašala takšno ravnanje moža 383
0 21

Valid range from 1 to 3

V68

V68. DEKLETA PO POROKI VČASIH SPREMENIJO SVOJ PRIIMEK, VČASIH NE. KAKO BI BILO PO VAŠEM NAJBOLJ PRIMERNO?

Value 234225 Frequency
1 da žena prevzame možev priimek 446
2 do žena prevzame možev priimek in ohrani svojega 86
3 da oba ohranita vsak svojega 33
4 da mož spremenl priimek 2
5 do vsak svojemu doda še priimek zakonca 26
0 31

Valid range from 1 to 5

V69

V69. NAVADE SE SPREMINJJO TUDI V DRUŽABNEM ŽIVLJENJU. KAJ SE VAM ZDI BOLJ PRIMERNO PRI PLESU?

Value 235224 Frequency
1 da moški izbirajo 165
2 praviloma moški, včasih pa tudi ženske ('damenval') 244
3 da redno izbirajo tako moški kot ženske 209
0 6

Valid range from 1 to 3

V70

V70. ALI BI LAHKO REKLI, DA SE VI:

Value 236223 Frequency
1 raje oblačite po svoje, drugače kot drugi, ali 175
2 se ne marate dosti razlikovati od drugih 442
0 7

Valid range from 1 to 2

V71

V71. ALI IMATE NASPLOŠNO OBČUTEK, DA ŽIVITE V VARNEM OKOLJU, ALI PA SE MOGOČE POČUTITE OGROŽENI?

Value 237222 Frequency
1 živim v varnen okolju, brez problemov 407
2 očasno me motijo razna nasilna dejanja 187
3 ne čutim se varnega in me to zelo moti 27
0 3

Valid range from 1 to 3

V72

V72. ČE BI KAJ POTREBOVALI, ALI SE ZNAŠLI V STISKI, ALI LAHKO PRIČAKUJETE, DA BI VAM KDO PRISKOČIL NA POMOČ?

Value 238221 Frequency
1 da, četudi bi bilo treba skozi daljši čas 339
2 da, vendar le v trenutni stiski 173
3 lahko računam le sam nase 50
4 ne vem 47
0 15

Valid range from 1 to 3

V73A V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

a) DELOVNA UČINKOVITOST (storilnost)

Value 239220 Frequency
1 prva vrednota 68
2 druga vrednota 40
3 tretja vrednota 35
0 ne izbere 0
4 481

Valid range from 0 to 3

V73B V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

b) KULTURA (duhovno bogastvo)

Value 240219 Frequency
1 prva vrednota 9
2 druga vrednota 14
3 tretja vrednota 21
0 ne izbere 580
4 0

Valid range from 0 to 3

V73C V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

c) LEPOTA (v stanovanju in okolici)

Value 241218 Frequency
1 prva vrednota 15
2 druga vrednota 22
3 tretja vrednota 17
0 ne izbere 570
4 0

Valid range from 0 to 3

V73D V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

d) MATERIALNO BOGASTVO (dohodki, premoženje)

Value 242217 Frequency
1 prva vrednota 15
2 druga vrednota 24
3 tretja vrednota 22
0 ne izbere 563
4 0

Valid range from 0 to 3

V73E V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

e) NARAVA (nedotaknjennst naravnega ok,lj,)

Value 243216 Frequency
1 prva vrednota 16
2 druga vrednota 24
3 tretja vrednota 34
0 ne izbere 550
4 0

Valid range from 0 to 3

V73F V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

f) OBČUTEK, DA SI NEKAJ DOSEGEL (uresničevanje pomembnih ciljev)

Value 244215 Frequency
1 prva vrednota 19
2 druga vrednota 26
3 tretja vrednota 26
0 ne izbere 553
4 0

Valid range from 0 to 3

V73G V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

g) DGOVORNOST (sprejemanje posledic za slabe odločitve)

Value 245214 Frequency
1 prva vrednota 11
2 druga vrednota 13
3 tretja vrednota 19
0 ne izbere 581
4 0

Valid range from 0 to 3

V73H V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

h) OSEBNA RAZLIČNOST MED LJUDMI (edinstvenost posameznika, individualnost)

Value 246213 Frequency
1 prva vrednota 3
2 druga vrednota 2
3 tretja vrednota 5
0 ne izbere 614
4 0

Valid range from 0 to 3

V73I V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

i) PRIDNOST (prizadevnost, vztrajnost)

Value 247212 Frequency
1 prva vrednota 38
2 druga vrednota 60
3 tretja vrednota 37
0 ne izbere 489
4 0

Valid range from 0 to 3

V73J V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

j) RAZGIBANO ŽIVLJENJE (mnogo dogajanja in dejavnosti)

Value 248211 Frequency
1 prva vrednota 8
2 druga vrednota 21
3 tretja vrednota 13
0 ne izbere 582
4 0

Valid range from 0 to 3

V73K V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

k) SAMOUPRAVLJANJE (možnost soodločanja o družbenih zadevah)

Value 249210 Frequency
1 prva vrednota 11
2 druga vrednota 14
3 tretja vrednota 17
0 ne izbere 582
4 0

Valid range from 0 to 3

V73L V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

l) SKRB ZA SOČLOVEKA (srčna kultura, obzirnost, solidarnost)

Value 250209 Frequency
1 prva vrednota 26
2 druga vrednota 49
3 tretja vrednota 55
0 ne izbere 494
4 0

Valid range from 0 to 3

V73M V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

m) SOCIALIZEM (dobrine ne pripadajo posamezniku, ampak celotni družbi)

Value 251208 Frequency
1 prva vrednota 11
2 druga vrednota 17
3 tretja vrednota 18
0 ne izbere 578
4 0

Valid range from 0 to 3

V73N V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

n) SOCIALNA ENAKOST (enake možnosti za vsakogar, brez privilegijev)

Value 252207 Frequency
1 prva vrednota 36
2 druga vrednota 47
3 tretja vrednota 44
0 ne izbere 497
4 0

Valid range from 0 to 3

V73O V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

o) SVOBODA (svobodna izbira, neodvisnost)

Value 253206 Frequency
1 prva vrednota 94
2 druga vrednota 71
3 tretja vrednota 60
0 ne izbere 399
4 0

Valid range from 0 to 3

V73P V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

p) TOVARIŠTVO (sodelovanje med ljudmi)

Value 254205 Frequency
1 prva vrednota 29
2 druga vrednota 57
3 tretja vrednota 62
0 ne izbere 476
4 0

Valid range from 0 to 3

V73R V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

r) USTVARJALNOST (izumljanje ali odkrivanje novega)

Value 255204 Frequency
1 prva vrednota 7
2 druga vrednota 8
3 tretja vrednota 12
0 ne izbere 597
4 0

Valid range from 0 to 3

V73S V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

s) ZDRAVJE (dobro počutje, telesna zmogljivost)

Value 256203 Frequency
1 prva vrednota 191
2 druga vrednota 86
3 tretja vrednota 99
0 ne izbere 248
4 0

Valid range from 0 to 3

V73T V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

t) ZNANJE (široka razgledanost)

Value 257202 Frequency
1 prva vrednota 10
2 druga vrednota 18
3 tretja vrednota 18
0 ne izbere 578
4 0

Valid range from 0 to 3

V74A V74. KAKO BI VI NASPLOŠNO OCENILI, KOLIKO VPLIVA IMATE NA DOGAJANJE V VAŠI:

a) v OZD

Value 258201 Frequency
5 zelo velik 13
4 precejšen 53
3 nekaj 156
2 majhen 88
1 zelo majhen 84
6 ni zaposlen 0
0 230

Valid range from 1 to 5

V74B V74. KAKO BI VI NASPLOŠNO OCENILI, KOLIKO VPLIVA IMATE NA DOGAJANJE V VAŠI:

b) v krajevni skupnosti

Value 259200 Frequency
5 zelo velik 5
4 precejšen 27
3 nekaj 118
2 majhen 157
1 zelo majhen 291
6 ni zaposlen 0
0 26

Valid range from 1 to 5

V74C V74. KAKO BI VI NASPLOŠNO OCENILI, KOLIKO VPLIVA IMATE NA DOGAJANJE V VAŠI:

c) v občini

Value 260199 Frequency
5 zelo velik 1