Velenje 2000: Sociološke osnove dologoročnega predvidevanja in planiranja razvoja občine Velenje

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: VE83
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_VE83_V1
Glavni avtor(ji):
  • Mlinar, Zdravko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Makarovič, Jan
  • Kos, Drago
  • Kraševec-Ravnikar, Erna
  • Gantar, Pavle
  • Hojnik, Ida
Izdelal datoteko podatkov:
CLSDO - Center za raziskovanje lokalnih skupnosti in delovnih organizacij, Raziskovalni inštitut FSPN (Ljubljana; 1983)

Finančna podpora:

Mestna občina Velenje

Serija:
  • VELENJE2000/Velenje

    V okviru projekta "Velenje 2000" so poleg analize arhitekturnih, ekonomskih, socialnih in družbenih vidikov življenja v mestu želeli ugotoviti, kako na probleme razvoja velenjske občine gledajo prebivalci.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ocena prednosti in pomanjkljivosti, ocena mesta Velenja v prihodnosti, mnenje o planiranju razvoja občine do leta 2000, mnenje o potrošnji skupnega denarja v občini, pogled na prihodnost občine brez rudnika, ocena načrtov o socialističnem načinu življenja, osebne želje po spremembah v občini, spremljanje planiranja razvoja v občini, ocena osebnega razmišljanja o današnjih dogajanjih, splošen odnos do prihodnosti, način gledanja na prihodnost, mnenje o prizadevanju za razvoj v občini, ocena reševanja skupnih problemov, ocena udeležbe na sestankih, dajanje zamisli v delovnem ali bivalnem okolju, stališča o osebnem življenju, ocena sprememb razmer in življenja v občini v zadnjih petih letih, napoved sprememb razmer in življenja v občini za naslednjih pet let, ocena pomembnosti reševanja nekaterih problemov mesta in občine, položaj občine do širše družbe, kazatelji socialne neenakosti med ljudmi, navedba stanovanjske stavbe, navedba velikosti stanovanja, lastništvo stanovanja, želje po skupnih prostorih v stanovanjski hiši, dejavnosti v pritličju večstanovanjske zgradbe, odločitev o kraju bivanja, predšolski otroci v gospodinjstvu, urejenost varstva za otroke, število let življenja v sedajnem kraju, kraj bivanja pred priselitvijo v Velenje, velikost naselja pred priselitvijo, pogostost obiska rojstnega kraja, navedba idealne občine za bivanje, mnenje o onesnaževanju okolja, razvojni plan in ocena Titovega Velenja kot večjega mesta, ocena ugajanj različnih predelov Titovega Velenja in Šoštanja, dejavnosti v starem predelu mesta, ocena pogostosti ukvarjanja z različnimi dejavnostmi, stališče do vrtičkarstva, ukvarjanje z dopolnilno dejavnostjo ali obrtjo, odnos mlajših do starejših, način ocenjevanja ljudi po družinskem poreklu ali po delu in dosežkih, stališče o najavljanju obiskov, kuhanje različne hrane za različne družinske člane, stališče o slabem ravnanju moža z ženo, mnenje o spreminjaju priimka žene ob poroki, ocena splošnega občutka o varnosti bivanjskega okolja, pripravljenost za pomoč v stiski, ocena najpomembnejših družbenih vrednot, splošna ocena osebnega vpliva na dogajanje v okolju, navedba članstva oziroma aktivnega delovanja na različnih področjih, način najhitrejšega napredovanja v občini, mnenje o samoplačevanju določenih storitev, vernost, šolska izobrazba, trenutno obiskovanje šole, ocena zmožnosti izražanja sposobnosti in idej v šoli, prejemanje štipendije, ocena odnosov med Slovenci in dijaki iz drugih republik, navedba doseganja različnih sprememb v okolju ali širši družbi, način pridobitve poklica, navedba časa za pridobljeno priučitev, ocena uresničitve željenega poklica, ocena prihodnosti v poklicu, zaposlitev, zadovoljstvo s poklicem, položaj v delovni organizaciji, navedba slabosti na delovnem mestu in delovni organizaciji, število let delovne dobe, pogostost razmišljanja o zamenjavi delovnega mesta, navedba strokovnega izobraževanja v zadnjih petih letih, čas potreben za pot na delo in nazaj, način prihajanja na delo, odnos med Slovenci in delavci iz drugih republik zaposlenimi v isti delovni organizaciji, navedba dejavnosti v delovni organizaciji, ukvarjanje z enakim delom v prostem času kot na delovnem mestu, navedba količine obdelovalne zemlje, ukrepi ob prvih znakih z zdravstvenimi težavami, ohranjanje dobrega zdravja, ocena lastnega zdravstvenega stanja, navedba zdravstvenih težav, ocena zdravstvene službe v velenjski občini, pomanjkljivosti zdravstvene službe, mnenje o najboljšem zaposlovanju invalidov, mnenje o aktivnosti starejših občanov, ocena odnos med Slovenci in priseljenci iz drugih republik v kraju bivanja, navedba motečih ali grozečih faktorjev v Velenju, mnenje o omogočanju zaposlovanja ljudi drugih republik v občini, leto rojstva, spol, zakonski stan, narodnost, število članov v gospodinjstvu, število zaposlenih v gospodinjstvu, navedba prejemanja rednih dohodkov, navedba povprečnega mesečnega dohodka, skupni mesečni dohodek vseh članov, poklic staršev, navedba krajevne skupnosti

Vsebinska področja ADP
SEDANJOST in PRIHODNOST VELENJA
RAZVOJNI PROBLEMI MESTA in OBČINE
BIVALNO OKOLJE, URBANIZEM
SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA
DRUŽBENE VREDNOTE in DELOVANJE
DELO, IZOBRAŽEVANJE, KADRI
ZDRAVJE, STARANJE in DRUGI PROBLEMI
SPLOŠNA DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Osrednja raziskava raziskovalnega projekta Velenje 2000 je istoimenska raziskava Velenje 2000 - Prebivalci o razvojnih problemih občine Velenje. Ta osrednja raziskava predstavlja celotni zaključeni sociološki del znotraj raziskovalnega projekta, ki pa je vseboval poleg sociološkega tudi ekonomske, gospodarske, arhitekturne, ipd. poglede na razvoj mestne občine in mesta Velenje. Celotno sociološko poročilo raziskave je sestavljeno iz petih različnih zakljuženih elaboratov, ki so ga poleg nosilca raziskave izvajali še njegovi sodelavci. Ena od nalog, katero so si zadali sociologi pri projektu, je bilo sistematizirati in sociološko konceptualizirati problematiko družbeno-prostorskega razvoja v občini Velenje. Predvsem je bilo v luči družbeno teritorialnega razvoja in planiranja zastavljeno predvsem vprašanje, kako se določen družbenoekonomski razvoj izraža v občini, v njenem prostoru, kakšne probleme sproža, itd. Nadalje pa so si zastavili tudi nalogo ugotoviti, kako specifična človekova umetno sprožena narava vpliva na razvojne procese v občini ter na obliko prostorske organizacije. S pomočjo raziskave pa naj bi našli tudi pomembne razvojno regularne mehanizme, ki opredeljujejo specifične razvojne konflikte in protislovja v razvoju. Pri raziskovanju socialnega razvoja v občini Velenje je raziskovalna skupina tendirala k temu, da prikaže soodvisnost razvojnih sprememb v državi, republiki in občini ter medsebojno prepletenost determinant ekonomskega in socialnega razvoja. Kar so vzeli v zakup in s tem izvedli raziskovanje je predvsem to, da se občina dostikrat nahaja v položaju, ko se mora zgolj sprejemati in se prilagajati nadrejenim. Zato je pomembno vprašanje - globalnih razvojnih procesov, ki se v občinskem prostoru konkretizirajo - subjektivnosti, ki vpliva na usmerjanje razvoja lokalnega prostora. Problem raziskovanja socialnega razvoja ni možno anticipirati le na ekonomski razvoj, zato so socialni razvoj merili kot socialno varnost, ki spodbuja ali zavira splošni razvoj. Hkrati pa so za indikatorje socialnega razvoja uporabili še signifikantne družbeno-prostorske dimnezije kot so prehrana, stanovanje, zdravje ter prosti čas in rekreacija. Pri upoštevanju kvalitativnih objektivnih komponent socialnega razvoja pa so upoštevali pri merjenju socialnega razvoja tudi specifičnosti velenjske občine. Na primer delež dnevnih emigrantov, delež mladih žensk glede na celotno populacijo, delež kmečkega prebivalstva, delež aktivno zaposlenih, število oseb na stavnoanje, povprečna velikost stanovanja, šolska izobrazba prebivalstva, itd. V zadnjem delu pa se bila raziskava usmerjena tudi v analizo bivalnega okolja, predvsem z vidika dolgoročnih razvojnih perspektiv in planiranja bivalne sfere, sfere dela in proizvodnje. Epistemološko gledano je bil namen relativizirati striktno delitev na sfero produkcije in reprodukcije oziroma na sfero produkcije in potrošnje. Z raziskavo je bil namen predvsem ugotoviti dejavnike razvoja industrijske oziroma kapitalistične družbe, kako pride do delitve funkcij ter kako prevzema bivalna sfera (sfera produkcije) določene produkcijske funkcije. Tako je za razvoj občine Velenje pomembne specifičen prostorski ravzoj, ki ga prepleta netipično razmerje med delovno in bivalno sfero, netipično za stopnjo industrijskega razvoja, urbanizma in postindustrializma. Zatorej je pomembno, da smo v raziskavo vključili tudi vprašanje bivanjskega prostora, saj je v velenjskem primeru očitno,da obstaja tesna povezava med delovnim in bivalnim okoljuem, ki pa je dostikrat nezdrava in v večini primerov že tudi izčrpana.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj, 1983
Čas izdelave: 1983
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje velenjske občine

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija: Starejši od 15 let.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje lokalnih skupnosti in delovnih organizacij, Raziskovalni inštitut FSPN

Tip vzorca:

Reprezentativni vzorec prebivalstva velenjske občine.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: VE83 - Velenje 2000: Sociološke osnove dologoročnega predvidevanja in planiranja razvoja občine Velenje [datoteka podatkov], 1983

Spremenljivke

IDENT

IDENT Identifikacijska številka anketiranca

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
621 1
622 1
623 1
624 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 624

V1A1 I. SEDANJOST IN PRIHODNOST VELENJA

a) prednosti: prvi odgovor

Vrednost 22 Frekvenca
0 114
1 17
2 48
34 10
35 2
36 1
99 25

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V1A2 I. SEDANJOST IN PRIHODNOST VELENJA

a) Prednosti: drugi odgovor

Vrednost 31 Frekvenca
0 392
1 4
2 13
33 2
35 1
36 1
99 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

IDENT

IDENT Identifikacijska številka anketiranca

Vrednost 1458 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
621 1
622 1
623 1
624 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 624

V1A1 I. SEDANJOST IN PRIHODNOST VELENJA

a) prednosti: prvi odgovor

Vrednost 2457 Frekvenca
0 114
1 17
2 48
34 10
35 2
36 1
99 25

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V1A2 I. SEDANJOST IN PRIHODNOST VELENJA

a) Prednosti: drugi odgovor

Vrednost 3456 Frekvenca
0 392
1 4
2 13
33 2
35 1
36 1
99 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V1A3 I. SEDANJOST IN PRIHODNOST VELENJA

a) Prednosti: tretji odgovor

Vrednost 4455 Frekvenca
0 537
2 1
3 5
34 5
35 1
36 1
99 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V1B1 I. SEDANJOST IN PRIHODNOST VELENJA

b) Pomanjkljivosti: prvi odgovor

Vrednost 5454 Frekvenca
0 102
1 43
2 40
46 4
47 3
48 4
99 43

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V1B2 I. SEDANJOST IN PRIHODNOST VELENJA

b) Pomanjkljivosti: drugi odgovor

Vrednost 6453 Frekvenca
0 428
1 3
2 7
46 1
47 3
48 1
99 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V1B3 I. SEDANJOST IN PRIHODNOST VELENJA

b) Pomanjkljivosti: tretji odgovor

Vrednost 7452 Frekvenca
0 553
1 1
2 3
44 2
46 2
47 2
99 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V2A V2. KO GRE ZA PRIPRAVO DOLGOROČNIH NAČRTOV, SE POSTAVLJA VPRAŠANJE, KAKŠNO BO IN KAKŠNO NAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU MESTO IN OBČINA VELENJE LETA 2000.

a) prvi odgovor

Vrednost 8451 Frekvenca
0 111
1 11
2 34
45 4
46 7
47 5
99 38

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V2B V2. KO GRE ZA PRIPRAVO DOLGOROČNIH NAČRTOV, SE POSTAVLJA VPRAŠANJE, KAKŠNO BO IN KAKŠNO NAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU MESTO IN OBČINA VELENJE LETA 2000.

b) drugi odgovor

Vrednost 9450 Frekvenca
0 360
1 2
2 9
45 7
46 5
47 2
99 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V2C V2. KO GRE ZA PRIPRAVO DOLGOROČNIH NAČRTOV, SE POSTAVLJA VPRAŠANJE, KAKŠNO BO IN KAKŠNO NAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU MESTO IN OBČINA VELENJE LETA 2000.

c) tretji odgovor

Vrednost 10449 Frekvenca
0 519
1 1
2 2
46 3
47 1
90 1
99 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V3A1 V3. KO PLANIRAMO RAZVOJ DO LETA 2000, KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI V VAŠEM KRAJU IN OBČINI VELENJE VSEKAKOR DOSEČI. KAJ PA VSEKAKOR PREPREČITI?

a) Vsekakor doseči: prvi odgovor

Vrednost 11448 Frekvenca
0 140
1 21
2 7
41 7
42 8
43 3
99 34

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V3A2 V3. KO PLANIRAMO RAZVOJ DO LETA 2000, KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI V VAŠEM KRAJU IN OBČINI VELENJE VSEKAKOR DOSEČI. KAJ PA VSEKAKOR PREPREČITI?

a) Vsekakor doseči: drugi odgovor

Vrednost 12447 Frekvenca
0 400
1 4
2 5
42 1
43 1
44 2
99 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V3A3 V3. KO PLANIRAMO RAZVOJ DO LETA 2000, KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI V VAŠEM KRAJU IN OBČINI VELENJE VSEKAKOR DOSEČI. KAJ PA VSEKAKOR PREPREČITI?

a) Vsekakor doseči: tretji odgovor

Vrednost 13446 Frekvenca
0 550
1 1
2 2
40 1
42 2
43 1
99 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V3B1 V3. KO PLANIRAMO RAZVOJ DO LETA 2000, KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI V VAŠEM KRAJU IN OBČINI VELENJE VSEKAKOR DOSEČI. KAJ PA VSEKAKOR PREPREČITI?

b) Vsekakor preprečiti: prvi odgovor

Vrednost 14445 Frekvenca
0 216
1 7
2 16
30 2
31 1
32 2
99 33

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V3B2 V3. KO PLANIRAMO RAZVOJ DO LETA 2000, KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI V VAŠEM KRAJU IN OBČINI VELENJE VSEKAKOR DOSEČI. KAJ PA VSEKAKOR PREPREČITI?

b) Vsekakor preprečiti: drugi odgovor

Vrednost 15444 Frekvenca
0 532
1 1
3 2
4 3
5 3
6 14
7 4
8 13
11 1
12 1
13 2
14 1
15 5
16 10
17 3
18 2
23 1
24 7
25 7
26 3
27 3
28 2
29 1
31 1
99 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V3B3 V3. KO PLANIRAMO RAZVOJ DO LETA 2000, KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI V VAŠEM KRAJU IN OBČINI VELENJE VSEKAKOR DOSEČI. KAJ PA VSEKAKOR PREPREČITI?

b) Vsekakor preprečiti: tretji odgovor

Vrednost 16443 Frekvenca
0 610
3 1
4 3
6 1
9 1
17 1
24 2
25 2
26 2
28 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 28

V4

V4. ALI BI REKLI, DA SE MOGOČE ZA PRAV DOLOČENE NAMENE V VELENJU VLAGA OZIROMA TROŠI PREVEČ ALI PA PRLMALO SKUPNIH SREDSTEV?

Vrednost 17442 Frekvenca
1 da 177
2 ne 62
3 ne vem 385

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4A1 V4A. če da: Navedite za katere namene

a) preveč: prvi odgovor

Vrednost 18441 Frekvenca
0 448
1 10
2 27
3 7
4 6
5 2
6 54
7 4
8 6
9 13
10 11
11 12
12 9
13 1
14 3
15 1
99 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V4A2 V4A. če da: Navedite za katere namene

a) preveč: drugi odgovor

Vrednost 19440 Frekvenca
0 593
2 7
3 1
4 4
5 1
6 2
7 4
8 2
9 2
10 4
11 2
13 1
14 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14

V4B1 V4A. če da: Navedite za katere namene

b) premalo: prvi odgovor

Vrednost 20439 Frekvenca
0 474
1 9
2 2
3 1
4 14
5 6
6 10
7 28
8 15
9 4
10 3
11 16
12 1
13 7
14 12
15 3
16 3
17 2
18 11
20 1
99 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V4B2 V4A. če da: Navedite za katere namene

b) premalo: drugi odgovor

Vrednost 21438 Frekvenca
0 575
1 1
3 1
4 7
6 3
7 11
8 5
9 3
11 2
13 5
14 4
15 1
16 1
17 1
18 2
19 1
99 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V5A V5. KAKO SI VI PREDSTAVLJATE PRIHODNOST VELENJSKE OBČINE BREZ RUDNIKA?

a) prvi odgovor

Vrednost 22437 Frekvenca
0 41
1 94
2 1
3 1
4 72
5 1
6 9
7 8
9 2
10 2
11 41
12 2
13 5
14 1
15 2
17 9
18 304
19 12
20 1
99 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V5B V5. KAKO SI VI PREDSTAVLJATE PRIHODNOST VELENJSKE OBČINE BREZ RUDNIKA?

b) drugi odgovor

Vrednost 23436 Frekvenca
0 519
1 11
2 1
3 1
4 16
5 2
6 6
7 6
8 1
9 1
10 10
11 5
12 2
13 4
14 2
15 1
16 4
18 18
19 13
20 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 20

V5C V5. KAKO SI VI PREDSTAVLJATE PRIHODNOST VELENJSKE OBČINE BREZ RUDNIKA?

c) tretji odgovor

Vrednost 24435 Frekvenca
0 612
1 2
3 1
5 1
7 1
10 1
11 1
12 1
14 1
15 1
18 1
19 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 19

V6A V6. KO PRIPRAVLJAMO NAČRTE ZA PRIHODNOST, SE ZASTAVLJA VPRAŠANJE O VSEBINI SOCIALISTIČNEGA NAČINA ŽILJENJA. KI NAJ BI GA UVELJAVLJALI V PRIHODNJEM RAZVOJU VAŠEGA KRAJA IN OBČINE. KAJ SI VI PREDSTAVLJATE POD TEM?

a) prvi odgovor

Vrednost 25434 Frekvenca
0 217
1 38
2 3
38 1
39 1
40 1
99 42

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V6B V6. KO PRIPRAVLJAMO NAČRTE ZA PRIHODNOST, SE ZASTAVLJA VPRAŠANJE O VSEBINI SOCIALISTIČNEGA NAČINA ŽILJENJA. KI NAJ BI GA UVELJAVLJALI V PRIHODNJEM RAZVOJU VAŠEGA KRAJA IN OBČINE. KAJ SI VI PREDSTAVLJATE POD TEM?

b) drugi odgovor

Vrednost 26433 Frekvenca
0 520
1 12
2 2
36 1
38 1
39 2
99 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V6C V6. KO PRIPRAVLJAMO NAČRTE ZA PRIHODNOST, SE ZASTAVLJA VPRAŠANJE O VSEBINI SOCIALISTIČNEGA NAČINA ŽILJENJA. KI NAJ BI GA UVELJAVLJALI V PRIHODNJEM RAZVOJU VAŠEGA KRAJA IN OBČINE. KAJ SI VI PREDSTAVLJATE POD TEM?

c) tretji odgovor

Vrednost 27432 Frekvenca
0 594
1 1
5 2
9 1
14 1
16 2
18 1
19 1
20 1
22 1
25 1
26 3
27 3
29 8
34 1
37 1
39 1
99 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V7A1 V7. KAJ BI VI PREDVSEM STORILI GLEDE NADALJNJEGA RAZVOJA (TITOVEGA) VELENJA, ČE BI BILI:

a) predsednik (skupščine) občine: prvi odgovor

Vrednost 28431 Frekvenca
0 201
1 17
2 1
37 9
38 4
39 2
99 56

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V7A2 V7. KAJ BI VI PREDVSEM STORILI GLEDE NADALJNJEGA RAZVOJA (TITOVEGA) VELENJA, ČE BI BILI:

a) predsednik (skupščine) občine: drugi odgovor

Vrednost 29430 Frekvenca
0 499
1 7
3 1
4 8
6 2
7 1
10 6
11 2
12 9
13 7
14 3
15 1
16 1
17 5
18 8
20 1
21 8
22 4
24 3
25 6
29 4
30 4
32 8
33 3
34 5
35 2
37 9
38 2
39 1
99 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V7A3 V7. KAJ BI VI PREDVSEM STORILI GLEDE NADALJNJEGA RAZVOJA (TITOVEGA) VELENJA, ČE BI BILI:

a) predsednik (skupščine) občine: tretji odgovor

Vrednost 30429 Frekvenca
0 588
1 3
3 2
4 1
12 1
13 2
16 1
18 1
19 1
21 6
24 1
25 2
26 3
27 1
29 1
30 1
32 1
33 4
35 1
37 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 37

V7B1 V7. KAJ BI VI PREDVSEM STORILI GLEDE NADALJNJEGA RAZVOJA (TITOVEGA) VELENJA, ČE BI BILI:

b) glavni urbanist: prvi odgovor

Vrednost 31428 Frekvenca
0 186
1 13
2 2
34 12
35 17
36 2
99 34

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V7B2 V7. KAJ BI VI PREDVSEM STORILI GLEDE NADALJNJEGA RAZVOJA (TITOVEGA) VELENJA, ČE BI BILI:

b) glavni urbanist: drugi odgovor

Vrednost 32427 Frekvenca
0 468
1 3
3 9
33 5
34 5
35 8
99 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V7B3 V7. KAJ BI VI PREDVSEM STORILI GLEDE NADALJNJEGA RAZVOJA (TITOVEGA) VELENJA, ČE BI BILI:

b) glavni urbanist: tretji odgovor

Vrednost 33426 Frekvenca
0 585
1 1
3 1
4 3
5 1
6 1
7 3
9 2
10 4
11 1
12 1
13 1
14 3
15 1
17 1
18 3
19 2
20 1
22 1
27 1
33 2
34 4
36 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 36

V8

V8. ALI VI OSEBNO SPREMLJATE PLANIRANJE RAZVOJA V VAŠI OBČINI?

Vrednost 34425 Frekvenca
1 ne spremljam 117
2 včasih kaj slišim o tem 213
3 včasih spremljam 226
4 redno spremljam 57
5 spremljam in vplivam na planiranje v občini 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9

V9. NEKATERI LJUDJE RAZMIŠLJAJO PREDVSEM 0 DANAŠNJIH DOGAJANJIH, DRUGE PA ZANIMA BOLJ PRIHODNOST ALI PRETEKLOST. O ČEM PA VI PREDVSEM RAZMIŠLJATE?

Vrednost 35424 Frekvenca
1 še posebej rad razmišljam o preteklosti 48
2 razmišljam predvsem o sedanjosti 160
3 največ razmišljam o prihodnosti 348
4 drugo 40
9 ne vem, neodločen 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V10

V10. ALI JE PO VAŠI OCENI:

Vrednost 36423 Frekvenca
1 treba dati več sredstev za iskanje dolgorotnih razvojnih rešitev, četudi trenutno na račun osebnih dohodkov 140
2 za dolgoročni razvoj je treba skrbeti, vendar ne na naš račun 214
3 trošimo že dovolj sredstev za te namene 114
4 za to lahko trošimo še manj 44
5 drugo 8
9 ne vem, neopredeljen 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11

V11. KAKŠEN JE NA SPLOŠNO VAŠ ODNOS DO PRIHODNOSTI:

Vrednost 37422 Frekvenca
1 po svojih močeh skušam vplivati na nadaljnji razvoj 164
2 z zanimanjem spremljam rezvojne tokove 225
3 bo kar bo, to prepuščtam usodi in drugim 149
4 drugo 10
9 ne vem, neopredeljen 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V12

V12. KAJ BI REKLI, KAKO VI GLEDATE NA PRIHODNOST?

Vrednost 38421 Frekvenca
1 z optimizmom, pričakujem, da bo v prihodnje dobro 346
2 s pesimizmom, nič dobrega ne pričakujem od prihodnosti 191
9 ne vem, neopredeljen 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13

V13. KAJ BI REKLI, ALI SEDAJ, KO SO NASTOPILE GOSPODARSKE TEŽAVE, KRIZA, VEČ ALI MANJ RAZMIŠLJATE 0 PRIHODNOSTI KOT PREJ?

Vrednost 39420 Frekvenca
1 več 469
2 manj 16
3 enako kot prej 137
9 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14

V14. KOLIKŠEN NAJNIŽJI ODSTOTEK OBČANOV BI SE MORAL PO VAŠEM MNENJU STRINJATI S PREDLOGOM ZA UVEDBO NEKE NOVE REŠITVE V VAŠI OBČINI, PREDNO BI SMELI ZA TO UPORABLJATI DRUŽBENA SREDSTVA?

Vrednost 40419 Frekvenca
1 36
2 122
3 160
4 96
5 50
0 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14A

V14A. KOLIKŠEN NAJNIŽJI ODSTOTEK OBČANOV BI SE MORAL PO VAŠEM MNENJU STRINJATI S PREDLOGOM ZA UVEDBO NEKE NOVE REŠITVE V VAŠI OBČINI, PREDNO BI SMELI ZA TO UPORABLJATI DRUŽBENA SREDSTVA?

Vrednost 41418 Frekvenca
0 619
1 1
2 3
3 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V15

V15. ALI JE PO VAŠEM MNENJU BOLJE, ČE SI PRIZADEVAMO:

Vrednost 42417 Frekvenca
1 zagotoviti čim hitrejše povečanje proizvodnje, četudi se pri tem poveča neenakost med ljudmi 186
2 zagotoviti čim več enakosti med ljudmi, četudi bi to pomenilo počasnejši razvoj 352
3 ne vem, neodločen 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V16

V16. ALI STE VI NAČELOMA BOLJ ZA T0, DA SE DA:

Vrednost 43416 Frekvenca
1 večje nagrade najuspešnejšim delavcem, strokovnjakom in izumiteljem, četudi se s tem povečuje raziike med ljudmi 380
2 ali pa moramo predvsem gledati na to, da ne be prišlo do večjih razlik med ljudmi, četudi to pomeni manjšo spodbudo za najuspešnejše delavce 238
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V17

V17. REŠEVANJE SKUPNIH POTREB V OBČINI IN KRAJEVNI SKUPNOSTI JE BILO DOSLEJ POGOSTO OPRTO NA SAMOPRISPEVEK IN NA PROSTOVOLJNO DELO OBČANOV. KAKO OCENJUJETE MOŽNOSTI ZA TO V DANAŠNJIH RAZMERAH? (možen je le en odgovorl)

Vrednost 44415 Frekvenca
1 v razmerah krize je še bolj nujno, da na to način prispevamo 190
2 sem za prostovoljno delo, ne pa za denarne prispevke 203
3 sem za denarne prispevke, ne pa za prostovoljno delo 23
4 naj prispevajo tisti, ki zmorejo 99
5 ne, sedaj me smemo več obremenjevati občanov 54
6 kaj drugega 18
7 ne vem, neopredeljen 33
8 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18

V18. INŽENIR V NEKI DELOVNI ORGANIZACIJI V TITOVEM VELENJU JE IZNAŠEL NAPRAVO, S KATERO SE LAHKO PRIHRANI ENA MILIJARDA STARIH DINARJEV NA LETO. POSTAVLJA SE VPRAŠANJE, KAKO NAGRADITI TEGA STROKOVNJAKA! KOLIKŠNO (ENKRATNO} DENARNO NAGRADO BI MU MORALI PO VAŠEM MNENJU DODELITI?

Vrednost 45414 Frekvenca
1 nič mu ne bi dal, saj je itak zaposlen v tej delovni organizaciji 75
2 nič mu ne bi dal, ker ima že kot inženir visoke dohodke 97
3 dal bi mu starih din. 412
4 9
5 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18A

V18A. Neznana spremenljivka

Vrednost 46413 Frekvenca
0 251
1 59
2 15
3 8
4 3
5 30
6 2
7 1
8 2
10 105
12 1
15 10
20 21
25 4
30 7
33 3
35 1
40 1
50 26
55 1
60 1
66 1
100 39
200 4
250 1
300 4
500 12
700 2
999 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

V19

V19. KAKO VI OSEBNO RAVNATE GLEDE LENUHOV, DELOMRZNEŽEV V VAŠEM OKOLJU?

Vrednost 47412 Frekvenca
1 nastopam proti delomrznežem in lenuhom, čepravy se s tem nekaterim močno zamerim 289
2 ne nastopam, vendar bi bilo treba 244
3 to ni moj problem, naj ga rešujejo drugi 51
4 ne vem, neodločen 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20

V20. KAJ VAS NAJBOLJ MOTI, KO SE UDELEŽUJETE RAZNIH SESTANKOV?

Vrednost 48411 Frekvenca
1 več ljudi ponavlja iste stvari 95
2 če kaj predlagaš, te ne upoštevajo, se izgubi 54
3 preveč formalnosti, neživijenjsko 42
4 ne prideš do besede 12
5 zamerijo ti odkrito besedo 40
6 kaj drugega 18
7 sklepi se ne uresničujejo 91
8 vse že vnaprej dogovorjeno 90
9 se ne udeležuje, nima mnenja 182

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V21

V21. ALI STE V PRETEKLIH LETIH KDAJ PODALI KAKŠNO ZAMISEL O TEM, KAJ IN KAKO BI SE DALO IZBOLJŠATI V VAŠEM DELOVNEM ALI BIVALNEM OKOLJU?

Vrednost 49410 Frekvenca
1 da 138
2 ne 458
9 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21A

V21A če da: Kakšna je bile ta zamisel, za kaj je šlo pri tem?

Vrednost 50409 Frekvenca
1 4
2 21
3 18
4 5
5 19
7 1
8 1
9 22
10 1
12 6
13 2
14 8
15 14
16 2
99 500

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V22

V22. KAKO JE BILA VAŠA ZAMISEL SPREJETA?

Vrednost 51408 Frekvenca
1 se niso strinjali z njo 15
2 so se strinjali, ne pa uresničili 67
3 so se strinjall in jo uresničii 45
4 še "po glavi sem jih dobil", "nastradal" sem 14
9 zamisli nisem podal 0
5 7
0 476

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V23A V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

a) če ima kdo, od vodilnin dobro zamisel, kaj bi se dalo izboljšati, ni treba, da bi čakal in prepričeval še vse druge

Vrednost 52407 Frekvenca
4 zelo se strinjam 77
3 strinjan se 337
2 se ne strinjam 164
1 sploh se strinjam 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V23B V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

b) če se pokaže priložnost za napredek občine; je dopustno tudi tveganej

Vrednost 53406 Frekvenca
4 zelo se strinjam 44
3 strinjan se 361
2 se ne strinjam 170
1 sploh se strinjam 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V23C V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

c) dosti mi je tega, da sem med najboljšimi na svojem področju

Vrednost 54405 Frekvenca
4 zelo se strinjam 53
3 strinjan se 288
2 se ne strinjam 211
1 sploh se strinjam 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V23D V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

d) če že drugače ne moremo pospešiti razvoja, se je treba poslužiti tudi pritiska na občane

Vrednost 55404 Frekvenca
4 zelo se strinjam 32
3 strinjan se 173
2 se ne strinjam 266
1 sploh se strinjam 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V23E V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

e) raje dajem prednost enostavnemu življenju, kot pa da bi bil pod stalnim pritiskom zaradi dala

Vrednost 56403 Frekvenca
4 zelo se strinjam 66
3 strinjan se 319
2 se ne strinjam 181
1 sploh se strinjam 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V23F V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

f) rajši delam po starem, kot pa da bi odgovarjal za negoteve posledice

Vrednost 57402 Frekvenca
4 zelo se strinjam 46
3 strinjan se 278
2 se ne strinjam 224
1 sploh se strinjam 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V23G V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

g) človek mora v naših razmerah mislti le na sedanjost in ne skrbeti za to, kaj se bo zgodilo jutri

Vrednost 58401 Frekvenca
4 zelo se strinjam 21
3 strinjan se 95
2 se ne strinjam 280
1 sploh se strinjam 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V23H V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

h) če že ne gre drugače, je treba tudi zmanjšati osebne dohodke, samo da si zagotovimo nadaljnji gospodarski razvoj

Vrednost 59400 Frekvenca
4 zelo se strinjam 38
3 strinjan se 229
2 se ne strinjam 255
1 sploh se strinjam 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V23I V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

i) ni vredno, da bi si človek delal skrbii kar bo, pa bo

Vrednost 60399 Frekvenca
4 zelo se strinjam 17
3 strinjan se 107
2 se ne strinjam 285
1 sploh se strinjam 212

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V23J V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

j) nikoli nisem povsem zadovoljen s tem, kar sem dosegel

Vrednost 61398 Frekvenca
4 zelo se strinjam 51
3 strinjan se 330
2 se ne strinjam 200
1 sploh se strinjam 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V23K V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

k) za to, da bi si moji otroci pridobili visoko izobrazbo, bi bil pripravijen dosti žtrvovati

Vrednost 62397 Frekvenca
4 zelo se strinjam 169
3 strinjan se 333
2 se ne strinjam 100
1 sploh se strinjam 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V23L V23. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z NASLEDNJIMI STALIŠČI VI OSEBNO STRINJATE ALI NE?

l) sem človek; ki skuša "dati vse od sebe"; da bi dosegel zastavljene cilje

Vrednost 63396 Frekvenca
4 zelo se strinjam 134
3 strinjan se 371
2 se ne strinjam 100
1 sploh se strinjam 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V24A V24. NASLEDJA VPRAŠANJA SE NANAŠAJO NA VAŠE ZADOVOLJSTVO Z RAZLIČNIMI ZADEVAMI. PPOSIMO VAS, DA STOPNJO SVOJEGA ZADOVOLJSTVA S TEMI ZADEVAMI OZNAČITE NA SPODNJIH LESTVICAH DD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI: odgovor 1 največjo možno stopnjo nezadovoljstva, odgovor 7 največjo možno stopnjo zadovoljstva, odgovor 4 pa natankno srednjo stopnjo zadovoljstva KAKO BI TOREJ OCENILI SVOJE ZADOVOLJSTVO:

a) svojim življenjem na splošno

Vrednost 64395 Frekvenca
1 1 - največje nezadovoljstvo 8
2 2 - 10
3 3 - 22
4 4 - 320
5 5 - 122
6 6 - 82
7 7 - največje zadovoljstvo 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V24B V24. NASLEDJA VPRAŠANJA SE NANAŠAJO NA VAŠE ZADOVOLJSTVO Z RAZLIČNIMI ZADEVAMI. PPOSIMO VAS, DA STOPNJO SVOJEGA ZADOVOLJSTVA S TEMI ZADEVAMI OZNAČITE NA SPODNJIH LESTVICAH DD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI: odgovor 1 največjo možno stopnjo nezadovoljstva, odgovor 7 največjo možno stopnjo zadovoljstva, odgovor 4 pa natankno srednjo stopnjo zadovoljstva KAKO BI TOREJ OCENILI SVOJE ZADOVOLJSTVO:

b) s svojim stanovanjem oziroma hišo (če živite v lastni hiši)

Vrednost 65394 Frekvenca
1 1 - največje nezadovoljstvo 32
2 2 - 38
3 3 - 37
4 4 - 170
5 5 - 91
6 6 - 117
7 7 - največje zadovoljstvo 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V24C V24. NASLEDJA VPRAŠANJA SE NANAŠAJO NA VAŠE ZADOVOLJSTVO Z RAZLIČNIMI ZADEVAMI. PPOSIMO VAS, DA STOPNJO SVOJEGA ZADOVOLJSTVA S TEMI ZADEVAMI OZNAČITE NA SPODNJIH LESTVICAH DD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI: odgovor 1 največjo možno stopnjo nezadovoljstva, odgovor 7 največjo možno stopnjo zadovoljstva, odgovor 4 pa natankno srednjo stopnjo zadovoljstva KAKO BI TOREJ OCENILI SVOJE ZADOVOLJSTVO:

c) s krajem, kjer prebivate

Vrednost 66393 Frekvenca
1 1 - največje nezadovoljstvo 11
2 2 - 11
3 3 - 36
4 4 - 158
5 5 - 117
6 6 - 148
7 7 - največje zadovoljstvo 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V24D V24. NASLEDJA VPRAŠANJA SE NANAŠAJO NA VAŠE ZADOVOLJSTVO Z RAZLIČNIMI ZADEVAMI. PPOSIMO VAS, DA STOPNJO SVOJEGA ZADOVOLJSTVA S TEMI ZADEVAMI OZNAČITE NA SPODNJIH LESTVICAH DD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI: odgovor 1 največjo možno stopnjo nezadovoljstva, odgovor 7 največjo možno stopnjo zadovoljstva, odgovor 4 pa natankno srednjo stopnjo zadovoljstva KAKO BI TOREJ OCENILI SVOJE ZADOVOLJSTVO:

d) z ljudmi, s katerimi se srečujete v svojem kraju

Vrednost 67392 Frekvenca
1 1 - največje nezadovoljstvo 12
2 2 - 15
3 3 - 33
4 4 - 186
5 5 - 116
6 6 - 146
7 7 - največje zadovoljstvo 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V24E V24. NASLEDJA VPRAŠANJA SE NANAŠAJO NA VAŠE ZADOVOLJSTVO Z RAZLIČNIMI ZADEVAMI. PPOSIMO VAS, DA STOPNJO SVOJEGA ZADOVOLJSTVA S TEMI ZADEVAMI OZNAČITE NA SPODNJIH LESTVICAH DD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI: odgovor 1 največjo možno stopnjo nezadovoljstva, odgovor 7 največjo možno stopnjo zadovoljstva, odgovor 4 pa natankno srednjo stopnjo zadovoljstva KAKO BI TOREJ OCENILI SVOJE ZADOVOLJSTVO:

e) z življenjem v velenjski občini na splošno

Vrednost 68391 Frekvenca
1 1 - največje nezadovoljstvo 6
2 2 - 19
3 3 - 51
4 4 - 243
5 5 - 129
6 6 - 106
7 7 - največje zadovoljstvo 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V24F V24. NASLEDJA VPRAŠANJA SE NANAŠAJO NA VAŠE ZADOVOLJSTVO Z RAZLIČNIMI ZADEVAMI. PPOSIMO VAS, DA STOPNJO SVOJEGA ZADOVOLJSTVA S TEMI ZADEVAMI OZNAČITE NA SPODNJIH LESTVICAH DD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI: odgovor 1 največjo možno stopnjo nezadovoljstva, odgovor 7 največjo možno stopnjo zadovoljstva, odgovor 4 pa natankno srednjo stopnjo zadovoljstva KAKO BI TOREJ OCENILI SVOJE ZADOVOLJSTVO:

f) z življenjem v Sloveniji na splošno

Vrednost 69390 Frekvenca
1 1 - največje nezadovoljstvo 2
2 2 - 7
3 3 - 26
4 4 - 190
5 5 - 109
6 6 - 131
7 7 - največje zadovoljstvo 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V24G V24. NASLEDJA VPRAŠANJA SE NANAŠAJO NA VAŠE ZADOVOLJSTVO Z RAZLIČNIMI ZADEVAMI. PPOSIMO VAS, DA STOPNJO SVOJEGA ZADOVOLJSTVA S TEMI ZADEVAMI OZNAČITE NA SPODNJIH LESTVICAH DD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI: odgovor 1 največjo možno stopnjo nezadovoljstva, odgovor 7 največjo možno stopnjo zadovoljstva, odgovor 4 pa natankno srednjo stopnjo zadovoljstva KAKO BI TOREJ OCENILI SVOJE ZADOVOLJSTVO:

g) z življenjem v SFRJ na splošno

Vrednost 70389 Frekvenca
1 1 - največje nezadovoljstvo 9
2 2 - 17
3 3 - 38
4 4 - 215
5 5 - 101
6 6 - 101
7 7 - največje zadovoljstvo 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V25A V25. SEDAJ PA NAS ZANIMA, KAKO SO SE TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU ZADNJIH PETIH LET.

a) vaše osebne življenjske razmere

Vrednost 71388 Frekvenca
1 se je poslabšalo 146
2 ostalo enako 248
3 se je izboljšalo 230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V25B V25. SEDAJ PA NAS ZANIMA, KAKO SO SE TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU ZADNJIH PETIH LET.

b) vaše stanovanjske razmere

Vrednost 72387 Frekvenca
1 se je poslabšalo 44
2 ostalo enako 376
3 se je izboljšalo 204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V25C V25. SEDAJ PA NAS ZANIMA, KAKO SO SE TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU ZADNJIH PETIH LET.

c) razmere v kraju

Vrednost 73386 Frekvenca
1 se je poslabšalo 97
2 ostalo enako 366
3 se je izboljšalo 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V25D V25. SEDAJ PA NAS ZANIMA, KAKO SO SE TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU ZADNJIH PETIH LET.

d) ljudje v kraju

Vrednost 74385 Frekvenca
1 se je poslabšalo 95
2 ostalo enako 470
3 se je izboljšalo 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V25E V25. SEDAJ PA NAS ZANIMA, KAKO SO SE TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU ZADNJIH PETIH LET.

e) razmere v občini

Vrednost 75384 Frekvenca
1 se je poslabšalo 200
2 ostalo enako 334
3 se je izboljšalo 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V25F V25. SEDAJ PA NAS ZANIMA, KAKO SO SE TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU ZADNJIH PETIH LET.

f) razmere v Sloveniji

Vrednost 76383 Frekvenca
1 se je poslabšalo 274
2 ostalo enako 277
3 se je izboljšalo 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V25G V25. SEDAJ PA NAS ZANIMA, KAKO SO SE TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU ZADNJIH PETIH LET.

g) razmere v Jugoslaviji

Vrednost 77382 Frekvenca
1 se je poslabšalo 359
2 ostalo enako 211
3 se je izboljšalo 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V26A V26. KAKO SE BODO PO VAŠEM TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU NASLEDNJIH PETIH LET?

a) vaše osebne življenjske razmere

Vrednost 78381 Frekvenca
1 se bo poslabšalo 132
2 ostalo enako 336
3 se bo izboljšalo 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V26B V26. KAKO SE BODO PO VAŠEM TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU NASLEDNJIH PETIH LET?

b) vaše stanovanjske razmere

Vrednost 79380 Frekvenca
1 se bo poslabšalo 33
2 ostalo enako 448
3 se bo izboljšalo 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V26C V26. KAKO SE BODO PO VAŠEM TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU NASLEDNJIH PETIH LET?

c) razmere v kraju

Vrednost 80379 Frekvenca
1 se bo poslabšalo 80
2 ostalo enako 392
3 se bo izboljšalo 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V26D V26. KAKO SE BODO PO VAŠEM TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU NASLEDNJIH PETIH LET?

d) ljudje v kraju

Vrednost 81378 Frekvenca
1 se bo poslabšalo 63
2 ostalo enako 478
3 se bo izboljšalo 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V26E V26. KAKO SE BODO PO VAŠEM TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU NASLEDNJIH PETIH LET?

e) razmere v občini

Vrednost 82377 Frekvenca
1 se bo poslabšalo 161
2 ostalo enako 316
3 se bo izboljšalo 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V26F V26. KAKO SE BODO PO VAŠEM TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU NASLEDNJIH PETIH LET?

f) razmere v Sloveniji

Vrednost 83376 Frekvenca
1 se bo poslabšalo 172
2 ostalo enako 295
3 se bo izboljšalo 157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V26G V26. KAKO SE BODO PO VAŠEM TE ZADEVE SPREMENILE V TEKU NASLEDNJIH PETIH LET?

g) razmere v Jugoslaviji

Vrednost 84375 Frekvenca
1 se bo poslabšalo 195
2 ostalo enako 266
3 se bo izboljšalo 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A1 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

01 - pomanjkanje stanovanj

Vrednost 85374 Frekvenca
1 ni pomembno 30
2 je pomembno 263
3 je zelo pomembno 331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A2 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

02 - ureditev mestnega prometa

Vrednost 86373 Frekvenca
1 ni pomembno 71
2 je pomembno 397
3 je zelo pomembno 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A3 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

03 - slaba prometna povezanost mesta (T.V.) z manjšimi kraji v občini

Vrednost 87372 Frekvenca
1 ni pomembno 108
2 je pomembno 316
3 je zelo pomembno 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A4 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

04 - slaba prometna povezanost z drugimi kraji izven občine

Vrednost 88371 Frekvenca
1 ni pomembno 123
2 je pomembno 342
3 je zelo pomembno 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A5 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

05 - neustrezni prostori za družabno življenje mladine

Vrednost 89370 Frekvenca
1 ni pomembno 79
2 je pomembno 266
3 je zelo pomembno 279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A6 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

06 - ni mlečne restavracije

Vrednost 90369 Frekvenca
1 ni pomembno 169
2 je pomembno 280
3 je zelo pomembno 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A7 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

07 - neurejena družbena prehrana (samopostrežne restayracije)

Vrednost 91368 Frekvenca
1 ni pomembno 132
2 je pomembno 311
3 je zelo pomembno 180
4 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A8 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

08 - slaba oskrba ob sobotah, nedeljah in praznikih (zaprte trgovine)

Vrednost 92367 Frekvenca
1 ni pomembno 111
2 je pomembno 273
3 je zelo pomembno 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A9 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

09 - pomanjkanje uslužnostnih, storitvenih, obrtnih dejavnosti

Vrednost 93366 Frekvenca
1 ni pomembno 80
2 je pomembno 317
3 je zelo pomembno 227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A10 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

10 - ni možnosti za tehnične preglede motornih vozil

Vrednost 94365 Frekvenca
1 ni pomembno 135
2 je pomembno 279
3 je zelo pomembno 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A11 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

11 - pomanjkanje skupnih prostorov in opremljenost stanovanjskih sosesk (spalna naselja, soseske)

Vrednost 95364 Frekvenca
1 ni pomembno 211
2 je pomembno 314
3 je zelo pomembno 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A12 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

12 - pomanjkanje gostinsko-turističnih lokalov

Vrednost 96363 Frekvenca
1 ni pomembno 302
2 je pomembno 226
3 je zelo pomembno 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A13 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

13 - slaba oskrba podeželskih krajev

Vrednost 97362 Frekvenca
1 ni pomembno 76
2 je pomembno 298
3 je zelo pomembno 250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A14 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

14 - pomanjkanje zemljišč, prostorov za vrtičkarstvo

Vrednost 98361 Frekvenca
1 ni pomembno 115
2 je pomembno 292
3 je zelo pomembno 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A15 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

15 - niso zgradili glasbene šole

Vrednost 99360 Frekvenca
1 ni pomembno 260
2 je pomembno 260
3 je zelo pomembno 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A16 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

16 - omejevanje priseljevanja delavcev iz drugih republik v občino Velenje

Vrednost 100359 Frekvenca
1 ni pomembno 136
2 je pomembno 229
3 je zelo pomembno 259

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A17 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

17 - slabi stanovanjski in življenjski pogoji delavcev iz drugih republik

Vrednost 101358 Frekvenca
1 ni pomembno 165
2 je pomembno 338
3 je zelo pomembno 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A18 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

18 - pogrezanje zemlje zaradi izkopa premoga

Vrednost 102357 Frekvenca
1 ni pomembno 65
2 je pomembno 282
3 je zelo pomembno 277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A19 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

19 - onesnaženje zraka in vode

Vrednost 103356 Frekvenca
1 ni pomembno 68
2 je pomembno 203
3 je zelo pomembno 353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A20 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

20 - ukinitev rudnika (zaloge premoga bodo izrabljene)

Vrednost 104355 Frekvenca
1 ni pomembno 52
2 je pomembno 183
3 je zelo pomembno 389

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A21 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

21 - nevarnost brezposelnosti

Vrednost 105354 Frekvenca
1 ni pomembno 28
2 je pomembno 179
3 je zelo pomembno 417

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A22 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

22 - komunalna neurejenost podeželja (slabe ceste, vodovod, telefon, odvoz smeti)

Vrednost 106353 Frekvenca
1 ni pomembno 55
2 je pomembno 276
3 je zelo pomembno 293

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A23 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

23 - preveč betona in zazidanih površin

Vrednost 107352 Frekvenca
1 ni pomembno 83
2 je pomembno 306
3 je zelo pomembno 235

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A24 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

24 - javne, odprte površine za rekreacijo, zelenice ipd.

Vrednost 108351 Frekvenca
1 ni pomembno 84
2 je pomembno 318
3 je zelo pomembno 222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A25 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

25 - slabo urejena otroška igrišča

Vrednost 109350 Frekvenca
1 ni pomembno 67
2 je pomembno 312
3 je zelo pomembno 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A26 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

26 - neprilagojenost mesta in stanovanjskega okolja posebnim potrebam bolnikov, invalidov, ostarelih

Vrednost 110349 Frekvenca
1 ni pomembno 64
2 je pomembno 315
3 je zelo pomembno 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A27 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

27 - nezadostno varstvo kmetijskih površin

Vrednost 111348 Frekvenca
1 ni pomembno 48
2 je pomembno 220
3 je zelo pomembno 356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A28 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

28 - premalo kulturnih prireditev

Vrednost 112347 Frekvenca
1 ni pomembno 133
2 je pomembno 362
3 je zelo pomembno 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A29 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

29 - premalo športnih prireditev

Vrednost 113346 Frekvenca
1 ni pomembno 215
2 je pomembno 310
3 je zelo pomembno 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A30 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

30 - premalo podpore kmetom

Vrednost 114345 Frekvenca
1 ni pomembno 63
2 je pomembno 294
3 je zelo pomembno 267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A31 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

31 - ni ustreznih šol za dekleta

Vrednost 115344 Frekvenca
1 ni pomembno 107
2 je pomembno 329
3 je zelo pomembno 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A32 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

32 - socialne razlike in neenakost

Vrednost 116343 Frekvenca
1 ni pomembno 61
2 je pomembno 315
3 je zelo pomembno 248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A33 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

33 - neupoštevanje strokovnega znanja

Vrednost 117342 Frekvenca
1 ni pomembno 61
2 je pomembno 349
3 je zelo pomembno 214

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A34 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

34 - zanemarjenost okolja (red, čistoča)

Vrednost 118341 Frekvenca
1 ni pomembno 53
2 je pomembno 247
3 je zelo pomembno 324

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A35 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

35 - medčloveški odnosi, solidarnost, srčna kultura

Vrednost 119340 Frekvenca
1 ni pomembno 48
2 je pomembno 266
3 je zelo pomembno 310

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A36 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

36 - zdravstvena ogroženost in nesreče pri delu

Vrednost 120339 Frekvenca
1 ni pomembno 45
2 je pomembno 307
3 je zelo pomembno 272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A37 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

37 - preveč administracije

Vrednost 121338 Frekvenca
1 ni pomembno 69
2 je pomembno 225
3 je zelo pomembno 330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A38 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

38 - prenatrpanost stanovanjskega okolja

Vrednost 122337 Frekvenca
1 ni pomembno 98
2 je pomembno 336
3 je zelo pomembno 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A39 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

39 - odtujenost med ljudmi

Vrednost 123336 Frekvenca
1 ni pomembno 62
2 je pomembno 280
3 je zelo pomembno 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A40 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

40 - alkoholizem

Vrednost 124335 Frekvenca
1 ni pomembno 72
2 je pomembno 229
3 je zelo pomembno 323

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A41 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

41 - premalo podpore obrtnikom

Vrednost 125334 Frekvenca
1 ni pomembno 168
2 je pomembno 320
3 je zelo pomembno 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A42 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

42 - premalo otroških vrtcev (jasli)

Vrednost 126333 Frekvenca
1 ni pomembno 68
2 je pomembno 282
3 je zelo pomembno 274

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A43 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

43 - premalo pomoči ostarelim

Vrednost 127332 Frekvenca
1 ni pomembno 41
2 je pomembno 326
3 je zelo pomembno 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A44 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

44 - ni možnosti za zaposlitev žensk

Vrednost 128331 Frekvenca
1 ni pomembno 115
2 je pomembno 349
3 je zelo pomembno 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A45 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

45 - odločanje v zaprtih krogih

Vrednost 129330 Frekvenca
1 ni pomembno 97
2 je pomembno 304
3 je zelo pomembno 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A46 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

46 - slab odnos do kulturne dediščine

Vrednost 130329 Frekvenca
1 ni pomembno 76
2 je pomembno 365
3 je zelo pomembno 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A47 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

47 - premalo kolesarskih stez

Vrednost 131328 Frekvenca
1 ni pomembno 170
2 je pomembno 267
3 je zelo pomembno 187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A48 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

48 - prenova starega Velenja

Vrednost 132327 Frekvenca
1 ni pomembno 99
2 je pomembno 349
3 je zelo pomembno 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A49 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

49 - premajhen vpliv prebivalcev na gradnjo in razvoj svojega kraja

Vrednost 133326 Frekvenca
1 ni pomembno 63
2 je pomembno 339
3 je zelo pomembno 222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27A50 II. RAZVOJNI PROBLEMI MESTA IN OBČINE

50 - premajhen vpliv potrošnikov

Vrednost 134325 Frekvenca
1 ni pomembno 65
2 je pomembno 347
3 je zelo pomembno 212

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V28

V28. KAKŠEN JE POLOŽAJ VAŠE OBČINE V ODNOSU DO ŠIRŠE DRUŽBE?

Vrednost 135324 Frekvenca
1 občina Velenje je več prispevala kot dobivala 233
2 občina Velenje je več dobivala kot pa prispevala 67
3 občina Velenje je približno enako dobivala in prispevala 286
0 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V29A V29. V ČEM SE PO VAŠEM MNENJU KAŽE NAJVEČJA SOCIALNA NEENAKOST MED LJUDMI V OBČINI VELENJE?

a) prvi odgovor

Vrednost 136323 Frekvenca
0 167
1 182
2 73
3 38
4 14
5 4
6 2
7 9
8 11
9 10
10 15
11 10
12 1
13 14
14 1
15 1
16 53
18 6
19 1
99 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V29B V29. V ČEM SE PO VAŠEM MNENJU KAŽE NAJVEČJA SOCIALNA NEENAKOST MED LJUDMI V OBČINI VELENJE?

b) drugi odgovor

Vrednost 137322 Frekvenca
0 458
1 21
2 24
3 31
4 8
5 6
6 2
7 4
8 22
9 4
10 22
11 9
12 3
13 2
14 1
17 1
18 3
19 1
99 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V29C V29. V ČEM SE PO VAŠEM MNENJU KAŽE NAJVEČJA SOCIALNA NEENAKOST MED LJUDMI V OBČINI VELENJE?

c) tretji odgovor

Vrednost 138321 Frekvenca
0 577
1 4
2 4
3 3
4 6
6 1
7 2
8 6
9 1
10 11
12 2
13 2
16 2
18 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 18

V30A III. BIVALNO OKOLJE, URBANIZEM

a) stanuje

Vrednost 139320 Frekvenca
1 v večjem bloku ali stolpnici (pritličje + 5 nadstropij in več) 114
2 v sredne velikem bloku (pritličje + 3-5 nadstropij) 136
3 v manjšem bloku (pritličje + 2 nadstopja) 0
4 v enodružinski hiši (vrstna hiša, atrijska, dvojček) 241
5 kmečka hiša 116
6 samski dom 2
7 baraka 2
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V30B III. BIVALNO OKOLJE, URBANIZEM

b) bi želel stanovati

Vrednost 140319 Frekvenca
1 v večjem bloku ali stolpnici (pritličje + 5 nadstropij in več) 23
2 v sredne velikem bloku (pritličje + 3-5 nadstropij) 48
3 v manjšem bloku (pritličje + 2 nadstopja) 42
4 v enodružinski hiši (vrstna hiša, atrijska, dvojček) 377
5 kmečka hiša 116
6 samski dom 0
7 baraka 1
0 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V31

V31. KOLIKO KVADRATNIH METROV MERI VAŠE STANOVANJE OZ. HIŠA? (če ne ve, oceni sam anketar)

Vrednost 141318 Frekvenca
40 117
60 158
80 153
100 88
130 105
0 3

Vrednosti spremenljivk od 40 do 130

V32

V32. All STE LASTNIK TEGA STANOVANJA ALI HIŠE?

Vrednost 142317 Frekvenca
1 sem lastnik, solastnik 253
2 stanujem pri starših 127
3 sem podnajemnik 23
4 sem najennik stanovanja v družbeni lasti oz. v lasti DO 217
5 stanujem v samskem domu 2
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V33

V33. ALI JE VAŠE STANOVANJE TAKO, DA IMA VSAK DRUŽINSKI ČLAN PROSTOR, KJER LAHKO NEMOTENO DELA, ALI KAMOR SE LAHKO PO POTREBI UMAKNE? (če ne stanuje v večstanovanjski stavbi, preidi na vprašanje 37!)

Vrednost 143316 Frekvenca
1 da 332
2 ne 285
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V34A V34. KATERE SKUPNE PROSTORE IMATE ALI BI žELELI IMETI V STAVBi?

a) prostor za skupna srečanja, sestanke

Vrednost 144315 Frekvenca
1 imajo 76
2 uporabljajo 61
3 bi želeli 62
4 nimajo in ne želijo 46
5 ne vem 6
9 ne stanuje v večstanovanjski hiši 0
0 373

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V34B V34. KATERE SKUPNE PROSTORE IMATE ALI BI žELELI IMETI V STAVBi?

b) prostor za igro otrok

Vrednost 145314 Frekvenca
1 imajo 38
2 uporabljajo 29
3 bi želeli 133
4 nimajo in ne želijo 44
5 ne vem 5
9 ne stanuje v večstanovanjski hiši 6
0 369

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V34C V34. KATERE SKUPNE PROSTORE IMATE ALI BI žELELI IMETI V STAVBi?

c) delavnica, skladišče prodja

Vrednost 146313 Frekvenca
1 imajo 24
2 uporabljajo 25
3 bi želeli 85
4 nimajo in ne želijo 86
5 ne vem 20
9 ne stanuje v večstanovanjski hiši 6
0 378

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V34D V34. KATERE SKUPNE PROSTORE IMATE ALI BI žELELI IMETI V STAVBi?

d) pralnica, sušilnica

Vrednost 147312 Frekvenca
1 imajo 44
2 uporabljajo 35
3 bi želeli 79
4 nimajo in ne želijo 85
5 ne vem 7
9 ne stanuje v večstanovanjski hiši 6
0 368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V34E V34. KATERE SKUPNE PROSTORE IMATE ALI BI žELELI IMETI V STAVBi?

e) hišniško stanovanje

Vrednost 148311 Frekvenca
1 imajo 75
2 uporabljajo 21
3 bi želeli 31
4 nimajo in ne želijo 89
5 ne vem 29
9 ne stanuje v večstanovanjski hiši 6
0 373

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V34F V34. KATERE SKUPNE PROSTORE IMATE ALI BI žELELI IMETI V STAVBi?

f) kolesarnica

Vrednost 149310 Frekvenca
1 imajo 66
2 uporabljajo 50
3 bi želeli 74
4 nimajo in ne želijo 47
5 ne vem 8
9 ne stanuje v večstanovanjski hiši 6
0 373

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V34G V34. KATERE SKUPNE PROSTORE IMATE ALI BI žELELI IMETI V STAVBi?

g) kaj drugega

Vrednost 150309 Frekvenca
1 imajo 8
2 uporabljajo 6
3 bi želeli 15
4 nimajo in ne želijo 21
5 ne vem 18
9 ne stanuje v večstanovanjski hiši 6
0 550

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V34H V34. KATERE SKUPNE PROSTORE IMATE ALI BI žELELI IMETI V STAVBi?

h) nobenih

Vrednost 151308 Frekvenca
1 imajo 10
2 uporabljajo 2
3 bi želeli 9
4 nimajo in ne želijo 24
5 ne vem 11
9 ne stanuje v večstanovanjski hiši 7
0 561

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V35

V35. ALI NAJ BI IMELI V PRITLIČJU VEČSTANOVANJSKIH ZGRADB:

Vrednost 152307 Frekvenca
1 prostor, za poslovno dejavnost, manjše lokale, ipd., čeprav to povzroča določene motnje 148
2 ali le stanoovanja, četudi je zato naselje bolj pusto in prazno (spalnega znatača) 117
0 359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V36

V36. ČE BI SE MORALI ODLOČITI, KAKO BI RAJE STANOVALI:

Vrednost 153306 Frekvenca
1 v zgradbi, kjer bi bili tudi drugi stanovalci iz moje delovne organizacije 33
2 v zgradbi, kjer ne bi bilo ljudi iz moje delovne organizacije 53
3 bilo bi mi vseeno 215
0 323

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V36A

V36A. Neznana spremenljivka

Vrednost 154305 Frekvenca
1 5
2 16
3 8
4 5
5 4
6 7
7 6
8 3
9 10
10 84
11 3
0 473

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V37

V37. ALI IMATE V VAŠEM GOSPODINJSTVU KAJ PREDŠOLSKIH OTROK? (če nima predšolskih otrok, preidi k vprašanju 40)

Vrednost 155304 Frekvenca
1 da 216
2 ne 408

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V38

V38. KAKO IMATE UREJENO VARSTVO ZA OTROKE?

Vrednost 156303 Frekvenca
1 otrok je v vrtcu 84
2 v privatnem varstvu 21
3 na otroka pazijo stari starši, sorodniki 57
4 na otroka pazita izmenoma oče in mati 47
5 varstvo sploh ni urejeno, otrok ostaja sam 0
6 drugo 12
9 nima otrok 0
0 403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V39

V39. ALI IMA OTROK V NEPOSREDNI OKOLICI HIŠE PRIMEREN PROSTOR ZA IGRO, TAKO DA GA LAHKO BREZ SKRBI PUSTITE IZ STANOVANJA?

Vrednost 157302 Frekvenca
1 otroka lahko pustim iz hiše popolnoma brez skrbi 73
2 otrok ima še kar ustrezen prostor 69
3 okolica stanovanja je za otroke slabo urejena 46
4 okolica stanovanja je za otroke zelo nevarna 40
9 nima otrok 0
0 396

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V40

V40. OD KDAJ ŽIVIITE V SVOJEM SEDANJEM KRAJU? (če se ni preselil, preidi k vprašanju 44)

Vrednost 158301 Frekvenca
1 od rojstva živim tu 241
2 priselil sem se pred l. 1960 78
3 priselil sem se v obdobju od 1960 Do 1969 103
4 priselil sem se v obdobju od 1970 do 1979 148
5 priselil sem se l. 1980 54
6 priselil sem se l. 1981 0
7 priselil sem se l. 1982 0
8 priselil sea se l. 1983 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V41

V41. OD KOD STE SE PRISELILI?

Vrednost 159300 Frekvenca
1 111
2 111
3 76
4 29
5 32
7 6
8 2
9 6
10 1
11 2
12 248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V42

V42. KAKO VELIKO JE BILO NASELJE, OD KODER STE SE PRISELILI?

Vrednost 160299 Frekvenca
1 zaselek, manjša vas do 800 prebivalcev 149
2 večja vas, do 2000 prebivalcev 74
3 trg, mesto od 2000 do 5000 prebivalcev 77
4 mesto od 5.000 do 20.000 prebivalcev 41
5 mesto nad 20.000 prebivalcev 38
9 nisem se priselil, sem domačin 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V43

V43. ALI SAMI OZIROMA Z DRUŽIN0 POGOST0 ZAHAJATE V KRAJ, KJER ŽIVIJO VAŠI STARŠI, OZIROMA MOŽEVI ALI ŽENINI STARŠI?

Vrednost 161298 Frekvenca
1 vsaj vsaj enkrat na štirinajst dnl 102
2 enkrat na mesec 71
3 nekajkrat na leto 184
9 nisem se priselil, sem domačin 267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V44A

V44. A) ČE BI SE LAHKO SAMI ODLOČALI - V KATEREM KRAJU OZ. KRAJEVNI SKUPNOSTI BI NAJRAJE STANOVALI:

Vrednost 162297 Frekvenca
1 vas 120
2 mesto 292
3 primestje 212

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V44B

V44. B) V KATERI KS PA NE BI ŽELELI STANOVATI?

Vrednost 163296 Frekvenca
1 vas 58
2 mesto 211
3 primestje 355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V45

V45. ALI STE PRIPRAVLJENI SPREJETI KAKŠNO DELO, KI BI BILO V SKUPNEM INTERESU STANOVALCEV V VAŠEM STANOVANJSKEM OKOLJU?

Vrednost 164295 Frekvenca
1 da 468
2 ne 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V46A V46. (če je odgovoril z "da') PRI KAKŠNIH OPRAVILIH BI PREDVSEM SODELOVALI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

a) pri urejanju okolice

Vrednost 165294 Frekvenca
1 da 229
2 ne 395

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V46B V46. (če je odgovoril z "da') PRI KAKŠNIH OPRAVILIH BI PREDVSEM SODELOVALI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

b) pri urejanju otroškega igrišča

Vrednost 166293 Frekvenca
1 da 384
2 ne 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V46C V46. (če je odgovoril z "da') PRI KAKŠNIH OPRAVILIH BI PREDVSEM SODELOVALI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

c) pri delu hišnega sveta

Vrednost 167292 Frekvenca
1 da 529
2 ne 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V46D V46. (če je odgovoril z "da') PRI KAKŠNIH OPRAVILIH BI PREDVSEM SODELOVALI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

d) pri varstvu otrok

Vrednost 168291 Frekvenca
1 da 489
2 ne 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V46E V46. (če je odgovoril z "da') PRI KAKŠNIH OPRAVILIH BI PREDVSEM SODELOVALI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

e) pri delu z mladino

Vrednost 169290 Frekvenca
1 da 478
2 ne 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V46F V46. (če je odgovoril z "da') PRI KAKŠNIH OPRAVILIH BI PREDVSEM SODELOVALI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

f) pri pomoči starejšim stanovalcem na domu

Vrednost 170289 Frekvenca
1 da 435
2 ne 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V46G V46. (če je odgovoril z "da') PRI KAKŠNIH OPRAVILIH BI PREDVSEM SODELOVALI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

g) drugo

Vrednost 171288 Frekvenca
1 da 602
2 ne 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V47

V47. ČE VIDITE, DA JE NEKDO ODVRGEL SMETI NA CESTO ALI ZELENICO, KAJ DI REKLI 0 TEM?

Vrednost 172287 Frekvenca
1 temu ne bi posvečal posebne pazornosti 22
2 mislii bi si, da je to nekulturen in nevzgojen flovek 303
3 ustavil bi ga in zahteval, da smeti pobere 217
4 zahteval bi, da se ga kaznuje 76
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V48

V48. ALI IMATE V KRAJU, KJER STANUJETE, KAKAŠNEGA PRIJATELJA, S KATERIM SE LAHKO ZAUPNO IN ODKRITO POMENITE O RAZLIČNIH (OSEBNIH) ZADEVAH IN PROBLEMIH?

Vrednost 173286 Frekvenca
1 da 492
2 ne 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V49

V49. (če da) KJE STE SE SEZNANILI IN ZBLIŽALI S SVOJIM NAJBOLJŠIM PRIJATELJEM?

Vrednost 174285 Frekvenca
1 v stanovanjskem okolju 246
2 v delovnem okolju 136
3 pri delu v organizacijah in društvih 27
4 v kraju svojega prejšnjega stalnega bivališča 43
5 drugje 39
0 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V50

V50. KAJ MENITE, ALI NAJ BI TITOVO VELENJE:

Vrednost 175284 Frekvenca
1 čim hitreje postalo veliko mesto 25
2 naj bi umirjeno raslo 425
3 naj bi ostalo takšno, kot je 130
9 ne vem, se ne morem odločiti 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V51A V51. KATERIM TREM KRITERIJEM BI VI DALI PREDNOST PRI NAČRTOVANJU MEST IN NASELIJ V VELENJSKI OBČINI?

O3 - nizki materialni stroški

Vrednost 176283 Frekvenca
1 izbere 505
2 ne izbere 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V51B V51. KATERIM TREM KRITERIJEM BI VI DALI PREDNOST PRI NAČRTOVANJU MEST IN NASELIJ V VELENJSKI OBČINI?

O3 - možnost vplivanja ljudi na gradnjo naselij

Vrednost 177282 Frekvenca
1 izbere 502
2 ne izbere 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V51C V51. KATERIM TREM KRITERIJEM BI VI DALI PREDNOST PRI NAČRTOVANJU MEST IN NASELIJ V VELENJSKI OBČINI?

O3 - dobri odnosi med ljudmi

Vrednost 178281 Frekvenca
1 izbere 327
2 ne izbere 297

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V51D V51. KATERIM TREM KRITERIJEM BI VI DALI PREDNOST PRI NAČRTOVANJU MEST IN NASELIJ V VELENJSKI OBČINI?

O3 - strokovnost in znanje pri načrtovanju

Vrednost 179280 Frekvenca
1 izbere 455
2 ne izbere 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V51E V51. KATERIM TREM KRITERIJEM BI VI DALI PREDNOST PRI NAČRTOVANJU MEST IN NASELIJ V VELENJSKI OBČINI?

O3 - enakost med prebivalci

Vrednost 180279 Frekvenca
1 izbere 461
2 ne izbere 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V51F V51. KATERIM TREM KRITERIJEM BI VI DALI PREDNOST PRI NAČRTOVANJU MEST IN NASELIJ V VELENJSKI OBČINI?

O3 - stik z naravo, zelenjem

Vrednost 181278 Frekvenca
1 izbere 378
2 ne izbere 246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V51G V51. KATERIM TREM KRITERIJEM BI VI DALI PREDNOST PRI NAČRTOVANJU MEST IN NASELIJ V VELENJSKI OBČINI?

O3 - možnost izbire načina bivanja

Vrednost 182277 Frekvenca
1 izbere 558
2 ne izbere 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V51H V51. KATERIM TREM KRITERIJEM BI VI DALI PREDNOST PRI NAČRTOVANJU MEST IN NASELIJ V VELENJSKI OBČINI?

O3 - lep izgled, estetika

Vrednost 183276 Frekvenca
1 izbere 497
2 ne izbere 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V52

V52. ALI MENITE, DA SE JE MESTO TITOVO VELENJE RAZVIJALO TUDI NA RAČUN DRUGIH KRAJEV V OBČINI, ALI NE?

Vrednost 184275 Frekvenca
1 Titovo Velenje se je razvijalo predvsem na račun drugih krajev 34
2 Titovo Velenje se je delno razvijalo tudi na račun drugih krajev 159
3 ne, vsak kraj se je razvijal predvsem s svojimi lastnimi silami 134
4 hiter razvoj Titovega Velenja je prispeval tudi k razvoju drugih krajev 189
5 ne vem, se ne morem odločiti 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V53

V53. TITOVO VELENJE JE ŽE IZKORISTILO PROSTORSKE MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠIRJENJA. KAJ MENITE, KAJ BI BILO POTREBNO PREDVSEM STORITI V ZVEZI Z NADALJNJO RASTJO MESTA IN PREBIVASTVA (Možen je samo en odgovor!)

Vrednost 185274 Frekvenca
1 bolj razvijati druge manjše kraje v občini 164
2 pozidati pobočja v okolici mesta 65
3 povečati gostoto naselitve znotraj mesta 16
4 omejiti priseljevanje 202
5 določiti in pozidati manjvredne površine v občini 122
6 kaj drugega 6
7 ne vem 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V54A V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

a) Titov trg

Vrednost 186273 Frekvenca
5 zelo mi ugaja 328
4 še kar ugaja 251
3 težko je reči 35
2 ne ugaja mi 8
1 sploh mi ne ugaja 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V54B V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

b) Staro Velenje

Vrednost 187272 Frekvenca
5 zelo mi ugaja 46
4 še kar ugaja 242
3 težko je reči 162
2 ne ugaja mi 145
1 sploh mi ne ugaja 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V54C V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

c) Krajevna skupnost Edvard Kardelj (Šalek II)

Vrednost 188271 Frekvenca
5 zelo mi ugaja 73
4 še kar ugaja 168
3 težko je reči 147
2 ne ugaja mi 153
1 sploh mi ne ugaja 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V54D V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

d) Staro jedro Šoštanja

Vrednost 189270 Frekvenca
5 zelo mi ugaja 43
4 še kar ugaja 269
3 težko je reči 197
2 ne ugaja mi 98
1 sploh mi ne ugaja 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V54E V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

e) Sprehajalna pot 'Korzo'

Vrednost 190269 Frekvenca
5 zelo mi ugaja 91
4 še kar ugaja 281
3 težko je reči 164
2 ne ugaja mi 60
1 sploh mi ne ugaja 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V54F V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

f) Stanovanjske stolpnice

Vrednost 191268 Frekvenca
5 zelo mi ugaja 35
4 še kar ugaja 279
3 težko je reči 163
2 ne ugaja mi 110
1 sploh mi ne ugaja 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V54G V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

g) Stari rudarski bloki na desnem bregu

Vrednost 192267 Frekvenca
5 zelo mi ugaja 51
4 še kar ugaja 232
3 težko je reči 201
2 ne ugaja mi 118
1 sploh mi ne ugaja 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V54H V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

h) Rdeča dvorana

Vrednost 193266 Frekvenca
5 zelo mi ugaja 148
4 še kar ugaja 333
3 težko je reči 79
2 ne ugaja mi 47
1 sploh mi ne ugaja 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V54I V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

i) Enodružinska pozidava npr. Šmartno

Vrednost 194265 Frekvenca
5 zelo mi ugaja 190
4 še kar ugaja 280
3 težko je reči 120
2 ne ugaja mi 29
1 sploh mi ne ugaja 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V54J V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

j) Grad

Vrednost 195264 Frekvenca
5 zelo mi ugaja 328
4 še kar ugaja 237
3 težko je reči 45
2 ne ugaja mi 13
1 sploh mi ne ugaja 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V54K V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

k) Vila Herberstein

Vrednost 196263 Frekvenca
5 zelo mi ugaja 272
4 še kar ugaja 239
3 težko je reči 72
2 ne ugaja mi 29
1 sploh mi ne ugaja 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V54L V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

l) Spomeniki

Vrednost 197262 Frekvenca
5 zelo mi ugaja 241
4 še kar ugaja 278
3 težko je reči 77
2 ne ugaja mi 24
1 sploh mi ne ugaja 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V54M V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

m) Mestni park

Vrednost 198261 Frekvenca
5 zelo mi ugaja 121
4 še kar ugaja 280
3 težko je reči 123
2 ne ugaja mi 69
1 sploh mi ne ugaja 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V54N V54. KAKO VAM UGAJAJO NASLEDNJI PREDELIALI STAVBE V TITOVEM VELENJU IN SOSTANJU?

n) neznana modaliteta

Vrednost 199260 Frekvenca
5 zelo mi ugaja 49
4 še kar ugaja 119
3 težko je reči 161
2 ne ugaja mi 60
1 sploh mi ne ugaja 15
0 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V55

V55. ALI KDAJ ZAHAJATE V STARI PREDEL MESTA (STARO VELENJE)?

Vrednost 200259 Frekvenca
1 pogosto, skoraj vsak dan zahajam tja 101
2 le včasih (enkrat ali dvakrat) na mesec 319
3 skoraj nikoli 197
4 tam stanujem 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V56

V56. (Če je odgovoril z 1 ali 2) ZAKAJ ZAHAJATE TJA, OZ. KAJ VAS TAM PRIVLAČI?

Vrednost 201258 Frekvenca
1 zahajam pa opravkih 349
2 tam imam prijatelje, znance 42
3 zato, ker mi je tam všeč, se počutim domače 36
9 ne zahajam, tam stanujem 17
0 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V57

V57. STARI DEL MESTA JE V PRECEJ SLABEM STANJU. KAJ BI BILO POTREBNO STORITI Z NJIM?

Vrednost 202257 Frekvenca
1 porušiti in napraviti prostor za nove, moderne zgradbe 29
2 ohraniti in obnoviti, da bo takšen kot nekoč 342
3 ohraniti njegovo podobo, vendar bi ga morali bolj vključiti v siceršnje mestno življenje 243
4 kaj drugega 0
0 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58A IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

a) obiskovanje kulturnih prireditev (gledališče, koncerti, galerije, muzeji itd.)

Vrednost 203256 Frekvenca
4 nekajkrat tedensko 8
3 nekajkrat mesečno 93
2 nekajkrat letno 292
1 sploh se ne ukvarjam 231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58B IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

b) obiskovanje knjižnice

Vrednost 204255 Frekvenca
4 nekajkrat tedensko 19
3 nekajkrat mesečno 99
2 nekajkrat letno 156
1 sploh se ne ukvarjam 350

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58C IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

c) obisk družabno - zabavnih prireditev (npr. ples)

Vrednost 205254 Frekvenca
4 nekajkrat tedensko 15
3 nekajkrat mesečno 103
2 nekajkrat letno 276
1 sploh se ne ukvarjam 230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58D IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

d) izleti v naravo

Vrednost 206253 Frekvenca
4 nekajkrat tedensko 83
3 nekajkrat mesečno 240
2 nekajkrat letno 213
1 sploh se ne ukvarjam 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58E IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

e) obisk nogometnih tekem

Vrednost 207252 Frekvenca
4 nekajkrat tedensko 23
3 nekajkrat mesečno 39
2 nekajkrat letno 87
1 sploh se ne ukvarjam 475

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58F IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

f) športno udejstvovanje, trim ipd.

Vrednost 208251 Frekvenca
4 nekajkrat tedensko 46
3 nekajkrat mesečno 99
2 nekajkrat letno 143
1 sploh se ne ukvarjam 336

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58G IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

g) razna popravila in preurejanje stanovanja

Vrednost 209250 Frekvenca
4 nekajkrat tedensko 78
3 nekajkrat mesečno 130
2 nekajkrat letno 303
1 sploh se ne ukvarjam 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58H IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

h) razni konjički oz. hobiji (zbiranje ipd.)

Vrednost 210249 Frekvenca
4 nekajkrat tedensko 111
3 nekajkrat mesečno 132
2 nekajkrat letno 131
1 sploh se ne ukvarjam 250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58I IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

i) delo na vrtu

Vrednost 211248 Frekvenca
4 nekajkrat tedensko 286
3 nekajkrat mesečno 117
2 nekajkrat letno 66
1 sploh se ne ukvarjam 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58J IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

j) obiski sosedov

Vrednost 212247 Frekvenca
4 nekajkrat tedensko 199
3 nekajkrat mesečno 247
2 nekajkrat letno 99
1 sploh se ne ukvarjam 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58K IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

k) obiski prijateljev in sorodnikov

Vrednost 213246 Frekvenca
4 nekajkrat tedensko 185
3 nekajkrat mesečno 308
2 nekajkrat letno 110
1 sploh se ne ukvarjam 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58L IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

l) skrb za red in čistočo zunaj lastnega stanovanja

Vrednost 214245 Frekvenca
4 nekajkrat tedensko 194
3 nekajkrat mesečno 207
2 nekajkrat letno 149
1 sploh se ne ukvarjam 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58M IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

m) ročno delo po lastni zamisli

Vrednost 215244 Frekvenca
4 nekajkrat tedensko 144
3 nekajkrat mesečno 181
2 nekajkrat letno 133
1 sploh se ne ukvarjam 166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58N IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

n) branje leposlovnih knjig

Vrednost 216243 Frekvenca
4 nekajkrat tedensko 90
3 nekajkrat mesečno 135
2 nekajkrat letno 203
1 sploh se ne ukvarjam 196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58O IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

o) branje strokovnih in znanstvenih knjig

Vrednost 217242 Frekvenca
4 nekajkrat tedensko 48
3 nekajkrat mesečno 101
2 nekajkrat letno 168
1 sploh se ne ukvarjam 307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58P IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

p) obisk predavanj ali seminarjev

Vrednost 218241 Frekvenca
4 nekajkrat tedensko 29
3 nekajkrat mesečno 47
2 nekajkrat letno 219
1 sploh se ne ukvarjam 329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58R IV. SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA

r) pomoč sosedom

Vrednost 219240 Frekvenca
4 nekajkrat tedensko 80
3 nekajkrat mesečno 204
2 nekajkrat letno 246
1 sploh se ne ukvarjam 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V59

V59. ALl BI LANKO O SEBI REKLI:

Vrednost 220239 Frekvenca
1 da dostikrat ne veste, kaj bi počeli v svojem prostem času 52
2 da včasih ne veste, kam s časoma, drugič pa vam ga primanjkuje 199
3 da vam na splošno vedno primanjkuje časa 366
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V60

V60. ENI PODPIRAJO VRTIČKARSTVO, DRUGI SO PROTI, KAJ VI MISLITE O TEM?

Vrednost 221238 Frekvenca
1 to je dobro za zdravje in počutje stanovalcev 331
2 ljudje se pri obdelovanju vrtičkov med seboj spoznajo 44
3 to izraža privatniško, malomeščansko miselnost 8
4 ljudje se poceni oskrbijo z zelenjavo 205
5 škoda je površin za takšne namene 1
6 kaj drugega 11
0 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V61

V61. ALI SE V PROSTEM ČASU UKVARJATE S KAKŠNO DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO ALI OBRTJO?

Vrednost 222237 Frekvenca
1 da, imam prijavljeno popoldansko obrt 1
2 pogosto storim kakšno uslugo prijateljem, sorodnikom ali znancem, vender brez plačila 209
3 včasih storim kakšno uslugo tudi za plačilo 23
4 ne 328
5 sem kmet, kmet - delavec, obrtnik 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V62A V62. ČE SE VAM POKVARI KAKŠEN GOSPODINJSKI APARAT, AVTO, ČE JE POTREBNO PRENOVITI STANOVANJE ALI HIŠO - NA KOGA SE PRAVILOMA NAJVEČKRAT OBRNETE?

a) gospodinjski aparati

Vrednost 223236 Frekvenca
1 popravim sam 184
2 prijatelji, sorodniki brez plačila 132
3 "fušarji", s plačilom 22
4 obrtniki 25
5 družbeni servisi 252
0 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V62B V62. ČE SE VAM POKVARI KAKŠEN GOSPODINJSKI APARAT, AVTO, ČE JE POTREBNO PRENOVITI STANOVANJE ALI HIŠO - NA KOGA SE PRAVILOMA NAJVEČKRAT OBRNETE?

b) TV, radio, gramofon

Vrednost 224235 Frekvenca
1 popravim sam 54
2 prijatelji, sorodniki brez plačila 93
3 "fušarji", s plačilom 32
4 obrtniki 62
5 družbeni servisi 367
0 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V62C V62. ČE SE VAM POKVARI KAKŠEN GOSPODINJSKI APARAT, AVTO, ČE JE POTREBNO PRENOVITI STANOVANJE ALI HIŠO - NA KOGA SE PRAVILOMA NAJVEČKRAT OBRNETE?

c) avto

Vrednost 225234 Frekvenca
1 popravim sam 108
2 prijatelji, sorodniki brez plačila 79
3 "fušarji", s plačilom 19
4 obrtniki 134
5 družbeni servisi 190
0 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V62D V62. ČE SE VAM POKVARI KAKŠEN GOSPODINJSKI APARAT, AVTO, ČE JE POTREBNO PRENOVITI STANOVANJE ALI HIŠO - NA KOGA SE PRAVILOMA NAJVEČKRAT OBRNETE?

d) prenova hiše, stanovanja, pleskanje

Vrednost 226233 Frekvenca
1 popravim sam 333
2 prijatelji, sorodniki brez plačila 123
3 "fušarji", s plačilom 31
4 obrtniki 81
5 družbeni servisi 38
0 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V62E V62. ČE SE VAM POKVARI KAKŠEN GOSPODINJSKI APARAT, AVTO, ČE JE POTREBNO PRENOVITI STANOVANJE ALI HIŠO - NA KOGA SE PRAVILOMA NAJVEČKRAT OBRNETE?

e) manjša instalacijska dela

Vrednost 227232 Frekvenca
1 popravim sam 266
2 prijatelji, sorodniki brez plačila 182
3 "fušarji", s plačilom 21
4 obrtniki 74
5 družbeni servisi 62
0 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V63

V63. KAKŠEN ODNOS NAJ BI IMELI MLAJŠI DO STAREJŠIH?

Vrednost 228231 Frekvenca
1 starejši so izkušeni in jim je treba slediti 101
2 starejše je treba spoštovati, vendar ne v vsakem priemeru 439
3 starejši so starokopitni 14
4 starost sama po sobi ni odločilna 66
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V64

V64. ALI ČLOVEKA DANES UPOŠTEVAJO PREDVSEM PO TEM, KAR JE SAM NAPRAVIL OZ. NAREDIL ALI TUDI PO TEM KATERI DRUŽINI IN RODBINI PRIPADA?

Vrednost 229230 Frekvenca
1 upošteva se izključno njegovo lastno delo in obnašanje 189
2 lastno delo je glavno, družinska pripadnost pa se tudi upošteva 303
3 upošteva se predvsem družinska pripadnost 61
4 ne vem 66
5 kaj drugega 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V64A

V64A. Kako ti se pa vi osebno opredelili glade tega (vpišite številko odgcvora)

Vrednost 230229 Frekvenca
1 upošteva se izključno njegovo lastno delo in obnašanje 395
2 lastno delo je glavno, družinska pripadnost pa se tudi upošteva 133
3 upošteva se predvsem družinska pripadnost 17
4 ne vem 26
0 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V65

V65. ČE GRESTE NA OSISK K PRIJATELJU - ALI SE PREJ NAJAVITE IN Z NJIM DOGOVORITE ZA PRIMEREN ČAS? ALI PA GRESTE KADARKOLI, NE DA BI SE PREJ Z NJIM USKLAJEVALI?

Vrednost 231228 Frekvenca
1 grem kadarkoli se mi zahoče 186
2 včasih se prej dogovoriva, včasih ne 347
3 brez predhodnega dogovora praviloma ne grem na obisk 78
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V66

V66. ALI SE PRI PRIPRAVI HRANE PRI VAS DOMA OZIRATE NA TO, DA IMAJO RAZLIČNI ČLANI DRUŽINE RAZLIČNE OKUSE? (če živi sam - navedite za družino iz katere izhaja)

Vrednost 232227 Frekvenca
1 redno pripravljamo različao hrano po okusu posameznih članov družine 50
2 pogostoma tako napravimo 49
3 včasih da, včasih ne 118
4 redkokdaj 61
5 ne pripravljamo posebej za posameznike 339
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V67

V67. KAJ BI VI ŠTELI ZA BALJ PRIMERNO, KADAR SE ZGODI, DA MOŽ SLABO RAVNA Z ŽENO?

Vrednost 233226 Frekvenca
1 žena mora pač potrpeti, saj je to družinska stvar 152
2 žena naj seznani o tem tudi druge ljudi, vendar ni primerno, da bi terjala razvezo 68
3 bolje, da pride do razveze, kot pa da bi prenašala takšno ravnanje moža 383
0 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V68

V68. DEKLETA PO POROKI VČASIH SPREMENIJO SVOJ PRIIMEK, VČASIH NE. KAKO BI BILO PO VAŠEM NAJBOLJ PRIMERNO?

Vrednost 234225 Frekvenca
1 da žena prevzame možev priimek 446
2 do žena prevzame možev priimek in ohrani svojega 86
3 da oba ohranita vsak svojega 33
4 da mož spremenl priimek 2
5 do vsak svojemu doda še priimek zakonca 26
0 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V69

V69. NAVADE SE SPREMINJJO TUDI V DRUŽABNEM ŽIVLJENJU. KAJ SE VAM ZDI BOLJ PRIMERNO PRI PLESU?

Vrednost 235224 Frekvenca
1 da moški izbirajo 165
2 praviloma moški, včasih pa tudi ženske ('damenval') 244
3 da redno izbirajo tako moški kot ženske 209
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V70

V70. ALI BI LAHKO REKLI, DA SE VI:

Vrednost 236223 Frekvenca
1 raje oblačite po svoje, drugače kot drugi, ali 175
2 se ne marate dosti razlikovati od drugih 442
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V71

V71. ALI IMATE NASPLOŠNO OBČUTEK, DA ŽIVITE V VARNEM OKOLJU, ALI PA SE MOGOČE POČUTITE OGROŽENI?

Vrednost 237222 Frekvenca
1 živim v varnen okolju, brez problemov 407
2 očasno me motijo razna nasilna dejanja 187
3 ne čutim se varnega in me to zelo moti 27
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V72

V72. ČE BI KAJ POTREBOVALI, ALI SE ZNAŠLI V STISKI, ALI LAHKO PRIČAKUJETE, DA BI VAM KDO PRISKOČIL NA POMOČ?

Vrednost 238221 Frekvenca
1 da, četudi bi bilo treba skozi daljši čas 339
2 da, vendar le v trenutni stiski 173
3 lahko računam le sam nase 50
4 ne vem 47
0 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V73A V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

a) DELOVNA UČINKOVITOST (storilnost)

Vrednost 239220 Frekvenca
1 prva vrednota 68
2 druga vrednota 40
3 tretja vrednota 35
0 ne izbere 0
4 481

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V73B V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

b) KULTURA (duhovno bogastvo)

Vrednost 240219 Frekvenca
1 prva vrednota 9
2 druga vrednota 14
3 tretja vrednota 21
0 ne izbere 580
4 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V73C V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

c) LEPOTA (v stanovanju in okolici)

Vrednost 241218 Frekvenca
1 prva vrednota 15
2 druga vrednota 22
3 tretja vrednota 17
0 ne izbere 570
4 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V73D V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

d) MATERIALNO BOGASTVO (dohodki, premoženje)

Vrednost 242217 Frekvenca
1 prva vrednota 15
2 druga vrednota 24
3 tretja vrednota 22
0 ne izbere 563
4 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V73E V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

e) NARAVA (nedotaknjennst naravnega ok,lj,)

Vrednost 243216 Frekvenca
1 prva vrednota 16
2 druga vrednota 24
3 tretja vrednota 34
0 ne izbere 550
4 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V73F V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

f) OBČUTEK, DA SI NEKAJ DOSEGEL (uresničevanje pomembnih ciljev)

Vrednost 244215 Frekvenca
1 prva vrednota 19
2 druga vrednota 26
3 tretja vrednota 26
0 ne izbere 553
4 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V73G V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

g) DGOVORNOST (sprejemanje posledic za slabe odločitve)

Vrednost 245214 Frekvenca
1 prva vrednota 11
2 druga vrednota 13
3 tretja vrednota 19
0 ne izbere 581
4 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V73H V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

h) OSEBNA RAZLIČNOST MED LJUDMI (edinstvenost posameznika, individualnost)

Vrednost 246213 Frekvenca
1 prva vrednota 3
2 druga vrednota 2
3 tretja vrednota 5
0 ne izbere 614
4 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V73I V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

i) PRIDNOST (prizadevnost, vztrajnost)

Vrednost 247212 Frekvenca
1 prva vrednota 38
2 druga vrednota 60
3 tretja vrednota 37
0 ne izbere 489
4 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V73J V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

j) RAZGIBANO ŽIVLJENJE (mnogo dogajanja in dejavnosti)

Vrednost 248211 Frekvenca
1 prva vrednota 8
2 druga vrednota 21
3 tretja vrednota 13
0 ne izbere 582
4 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V73K V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

k) SAMOUPRAVLJANJE (možnost soodločanja o družbenih zadevah)

Vrednost 249210 Frekvenca
1 prva vrednota 11
2 druga vrednota 14
3 tretja vrednota 17
0 ne izbere 582
4 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V73L V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

l) SKRB ZA SOČLOVEKA (srčna kultura, obzirnost, solidarnost)

Vrednost 250209 Frekvenca
1 prva vrednota 26
2 druga vrednota 49
3 tretja vrednota 55
0 ne izbere 494
4 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V73M V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

m) SOCIALIZEM (dobrine ne pripadajo posamezniku, ampak celotni družbi)

Vrednost 251208 Frekvenca
1 prva vrednota 11
2 druga vrednota 17
3 tretja vrednota 18
0 ne izbere 578
4 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V73N V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

n) SOCIALNA ENAKOST (enake možnosti za vsakogar, brez privilegijev)

Vrednost 252207 Frekvenca
1 prva vrednota 36
2 druga vrednota 47
3 tretja vrednota 44
0 ne izbere 497
4 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V73O V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

o) SVOBODA (svobodna izbira, neodvisnost)

Vrednost 253206 Frekvenca
1 prva vrednota 94
2 druga vrednota 71
3 tretja vrednota 60
0 ne izbere 399
4 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V73P V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

p) TOVARIŠTVO (sodelovanje med ljudmi)

Vrednost 254205 Frekvenca
1 prva vrednota 29
2 druga vrednota 57
3 tretja vrednota 62
0 ne izbere 476
4 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V73R V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

r) USTVARJALNOST (izumljanje ali odkrivanje novega)

Vrednost 255204 Frekvenca
1 prva vrednota 7
2 druga vrednota 8
3 tretja vrednota 12
0 ne izbere 597
4 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V73S V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

s) ZDRAVJE (dobro počutje, telesna zmogljivost)

Vrednost 256203 Frekvenca
1 prva vrednota 191
2 druga vrednota 86
3 tretja vrednota 99
0 ne izbere 248
4 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V73T V. DRUŽBENE VREDNOTE IN DELOVANJE

t) ZNANJE (široka razgledanost)

Vrednost 257202 Frekvenca
1 prva vrednota 10
2 druga vrednota 18
3 tretja vrednota 18
0 ne izbere 578
4 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V74A V74. KAKO BI VI NASPLOŠNO OCENILI, KOLIKO VPLIVA IMATE NA DOGAJANJE V VAŠI:

a) v OZD

Vrednost 258201 Frekvenca
5 zelo velik 13
4 precejšen 53
3 nekaj 156
2 majhen 88
1 zelo majhen 84
6 ni zaposlen 0
0 230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V74B V74. KAKO BI VI NASPLOŠNO OCENILI, KOLIKO VPLIVA IMATE NA DOGAJANJE V VAŠI:

b) v krajevni skupnosti

Vrednost 259200 Frekvenca
5 zelo velik 5
4 precejšen 27
3 nekaj 118
2 majhen 157
1 zelo majhen 291
6 ni zaposlen 0
0 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V74C V74. KAKO BI VI NASPLOŠNO OCENILI, KOLIKO VPLIVA IMATE NA DOGAJANJE V VAŠI:

c) v občini

Vrednost 260199