Slovenski parlament - funkcije in delovanje: Razvoj parlamentarnih funkcij v procesu tranzicije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POSDZ98
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POSDZ98_V1
Glavni avtor(ji):
  • Zajc, Drago
Izdelal datoteko podatkov:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; 1998)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Državni zbor RS

Serija:
  • POSDZ/Anketa med poslanci DZ

    Ankete med poslanci Državnega zbora RS ugotavljajo mnenja poslancev o razvoju in delovanju slovenskega političnega sistema in institucijah (predvsem preučevanje delovanja političnih ustanov kot npr. državnega zbora, vlade, državnega sveta, lokalne samouprave, političnih strank, volitev in javne uprave).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Sodobni parlament, rekrutiranje poslancev, parlamentarna elita, funkcije parlamentov, parlamentarno odločanje, racionalnost in ekonomičnost zakonodajnega postopka, poslanske skupine, delovna telesa, koalicija, opozicija

Ključne besede ELSST:
POSLANEC, INTERESNA SKUPINA, ODLOČANJE, PARLAMENTARNI SISTEM, POLITIČNA KOALICIJA, POLITIČNA OPOZICIJA, POLITIČNI SISTEM, VOLITVE

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
volitve, predstavljanje interesov
delovanje državnega zbora, delovnih teles
vprašanja o odnosu med državnim zborom in vlado
vprašanja o odnosu med državnim zborom in državnim svetom
vloga poslanskih skupin, strankarska disciplina
vprašanja o koaliciji in opoziciji
interesne skupine
stiki, informacije
okoliščine, pomembne za poslansko delo
socio-demografska vprašanja


Povzetek:

Raziskava je imela za cilj ugotoviti, kakšno vlogo ima državni zbor v političnem sistemu RS in v odvisnosti od razvitosti svojih funkcij, saj novi parlamenti v primerjavi s starejšimi veliko težje opravljajo svoje naloge. Med temi smo dali poseben poudarek na funkcije predstavljanja interesov, razreševanja konfliktov in na zakonodajno funkcijo. Poleg objektivnih statističnih podatkov o sestavi in delu državnega zbora smo zbrali in analizirali subjektivne podatke na populaciji poslancev. Zanimalo nas je kako slovenski poslanci ocenjujejo svojo vlogo v procesu odločanja v nacionalnem parlamentu. Med drugim smo ugotavljali tudi njihovo razumevanje predstavljanja interesov (splošnih, strankarskih, lokalnih, itd.), povezanost z volivci in okoliščine, ki vplivajo na poslansko delo. Posebej pa smo raziskovali njihovo vlogo v poslanskih skupinah in znotraj delovnih teles državnega zbora ter sposobnost premagovanja konfliktov in oblikovanja konsenza. Ugotavljali pa smo tudi njihova stališča o učinkovitosti državnega zbora, še posebej z vidika njegove organiziranosti in racionalnost zakonodajnega postopka, opredeljenega v poslovniku iz. l. 1993. Na to učinkovitost, kot smo ugotovili, dokaj vpliva razmerje med vlado in državnim zborom (poslanci opozarjajo na velike pritiske po zakonodajnem urejanju in težave pri programiranju dela) ter razmerje med vsakokratno koalicijo in opozicijo. Posebej pa smo skušali ugotoviti, ali in koliko so poslanci kritični do ustaljenih oblik dela in kakšna je njihova pripravljenost na spremembe, ki bi uveljavile večjo vlogo državnega zbora ter večjo racionalnost in ekonomičnost v zakonodajnem postopku. Celota odgovorov v anketi, izvedeni konec l. 1998, ki je zajela 52 poslank in poslancev, kaže, da so si poslanci nabrali dovolj izkušenj, največjo pripravljenost na spremembe pa kažejo poslanci, ki so bili izvoljeni že v prvi državni zbor (1996) ali prej v republiško skupščino (1990). Večina anketiranih je ocenila, da so take raziskave koristne, več kot 90% pa bi jih bilo pripravljenih ponovno odgovarjati.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 1998 - november 1998
Čas izdelave: 1998
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Poslanci Državnega zbora. V mandatnem obdobju od leta 1996 do 2000 je Državni Zbor RS sestavljalo 90 poslancev.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za politološke raziskave, Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

Ni vzorčeno, zastopana cela populacija.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevana anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Podatki so na razpolago tudi za potrebe raziskovalnih skupin in vodstva Državnega zbora RS. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: POSDZ98 - Podatki raziskave POSDZ98 [datoteka podatkov], 1998

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 175
  • število enot: 52

Spremenljivke

IDEN Stevilka vprasalnika

ŠTEVILKA VPRAŠALNIKA

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
50 1
51 1
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 52

A1 Kako je postal kandidat

A - VOLITVE, PREDSTAVLJANJE INTERESOV A1 ALI NAM LAHKO POVESTE KAKO STE POSTALI KANDIDAT NA PRETEKLIH VOLITVAH ?

Vrednost 22 Frekvenca
1 sam sem se predlagal 3
2 bil sem aktiven v stranki in me je zato predlagala 32
3 nisem bil aktiven v stranki, vendar me je ta povabila naj kandidiram 12
4 povabila me je družbena oz. poklicna skupina 2
5 kaj drugega 1
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A2 Kako ste dobili mandat

A2 IN KAKO STE DOBILI MANDAT?

Vrednost 31 Frekvenca
1 na osnovi neposredne delitve mandatov 31
2 na osnovi delitve na državni ravni (delitev ostanka glasov) 14
3 na podlagi nacionalne liste 5
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

IDEN Stevilka vprasalnika

ŠTEVILKA VPRAŠALNIKA

Vrednost 1175 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
50 1
51 1
52 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 52

A1 Kako je postal kandidat

A - VOLITVE, PREDSTAVLJANJE INTERESOV A1 ALI NAM LAHKO POVESTE KAKO STE POSTALI KANDIDAT NA PRETEKLIH VOLITVAH ?

Vrednost 2174 Frekvenca
1 sam sem se predlagal 3
2 bil sem aktiven v stranki in me je zato predlagala 32
3 nisem bil aktiven v stranki, vendar me je ta povabila naj kandidiram 12
4 povabila me je družbena oz. poklicna skupina 2
5 kaj drugega 1
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A2 Kako ste dobili mandat

A2 IN KAKO STE DOBILI MANDAT?

Vrednost 3173 Frekvenca
1 na osnovi neposredne delitve mandatov 31
2 na osnovi delitve na državni ravni (delitev ostanka glasov) 14
3 na podlagi nacionalne liste 5
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A3 Bolj zavezujoc mandat

A3 KATERI MANDAT JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ ZAVEZUJOČ?

Vrednost 4172 Frekvenca
1 mandat dobljen na osnovi strankarske liste 0
2 mandat dobljen na osnovi neposredne izvolitve 30
3 oba enako 20
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A4_1 Interesi volilcev v vol. enoti A4 KOT POSLANEC PREDSTAVLJATE KONKRETNE INTERESE. KAKO POMEMBNO JE ZA VAS PREDSTAVLJATI NASLEDNJE SKUPINE INTERESOV...? (OCENITE VSAKEGA NA LESTVICI OD 1 DO 7)

a) Interesi vseh volivcev v volilni enoti

Vrednost 5171 Frekvenca
1 1-zelo nepomembno 1
2 2 2
3 3 2
4 4 2
5 5 8
6 6 9
7 7-zelo pomembno 21
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A4_2 Interesi vseh volilcev stranke A4 KOT POSLANEC PREDSTAVLJATE KONKRETNE INTERESE. KAKO POMEMBNO JE ZA VAS PREDSTAVLJATI NASLEDNJE SKUPINE INTERESOV...? (OCENITE VSAKEGA NA LESTVICI OD 1 DO 7)

b) Vseh volivcev v državi, ki so glasovali za vašo stranko

Vrednost 6170 Frekvenca
1 1-zelo nepomembno 2
2 2 1
3 3 1
4 4 4
5 5 8
6 6 11
7 7-zelo pomembno 17
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A4_3 Interesi vseh drzavljanov A4 KOT POSLANEC PREDSTAVLJATE KONKRETNE INTERESE. KAKO POMEMBNO JE ZA VAS PREDSTAVLJATI NASLEDNJE SKUPINE INTERESOV...? (OCENITE VSAKEGA NA LESTVICI OD 1 DO 7)

c) Vseh državljanov

Vrednost 7169 Frekvenca
1 1-zelo nepomembno 1
2 2 0
3 3 1
4 4 4
5 5 4
6 6 8
7 7-zelo pomembno 31
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A4_4 Interesi soc. ali pokl. skupin A4 KOT POSLANEC PREDSTAVLJATE KONKRETNE INTERESE. KAKO POMEMBNO JE ZA VAS PREDSTAVLJATI NASLEDNJE SKUPINE INTERESOV...? (OCENITE VSAKEGA NA LESTVICI OD 1 DO 7)

d) Socialne ali poklicne skupine

Vrednost 8168 Frekvenca
1 1-zelo nepomembno 5
2 2 2
3 3 6
4 4 11
5 5 7
6 6 6
7 7-zelo pomembno 3
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A5 vpliv deleza zensk na odlocanje v DZ

A5 DELEŽ ŽENSK MED POSLANCI JE MAJHEN. ALI SODITE, DA TO VPLIVA NA ODLOČANJE V DRŽAVNEM ZBORU?

Vrednost 9167 Frekvenca
1 ne 21
2 deloma 16
3 da 13
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A5_A kako se to kaze

A5A (Če da, deloma) KAKO SE TO KAŽE? NAVEDITE PROSIM:

Vrednost 10166 Frekvenca
0 ni odgovora 38
1 je odgovor 14

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

A6 pričakoval napore in obremenitve

A6 ALI STE PRED IZVOLITVIJO PRIČAKOVALI OBREMENITVE IN NAPORE S KATERIMI SE SREČUJETE PRI POSLANSKEM DELU?

Vrednost 11165 Frekvenca
1 da 23
2 deloma 20
3 ne 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A6_A cesa ni pricakoval

A6A (Če da, deloma) ČESA PREDVSEM NISTE PRIčAKOVALI?

Vrednost 12164 Frekvenca
0 ni odgovora 36
1 je odgovor 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

A7 povprecen poslanski dan (ur)

A7 KOLIKO UR IMA VAŠ POPREČEN POSLANSKI DELOVNI DAN?

Vrednost 13163 Frekvenca
5 1
9 2
10 18
11 8
12 10
13 3
14 6
16 1
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 5 do 16

B1 član delovnih teles

B - DELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA, DELOVNIH TELES B1 V KOLIKO REDNIH DELOVNIH TELESIH STE ČLAN ?

Vrednost 14162 Frekvenca
3 12
4 20
5 11
6 4
7 4
11 1

Vrednosti spremenljivk od 3 do 11

B2

B2 ALI LAHKO DELU V VSEH DELOVNIH TELESIH POSVETITE ENAKO POZORNOST?

Vrednost 15161 Frekvenca
1 lahko posvetim enako pozornost 17
2 ne, ne morem 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B2_A

B2A (Če ne) Opišite, prosim, zakaj ne:

Vrednost 16160 Frekvenca
0 ni odgovora 21
1 je odgovor 31

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B3

B3 KOLIKO VPLIVA NA OBLIKOVANJE POLITIK NA TEH PODROČJIH IMAJO DELOVNA TELESA?

Vrednost 17159 Frekvenca
1 nič 1
2 malo 13
3 srednje 26
4 precej 9
5 zelo veliko 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B4

B4 ALI JE DELO V DELOVNIH TELESIH ZA VAS BOLJ POMEMBNO KOT DELO NA SKUPNIH ZASEDANJIH ?

Vrednost 18158 Frekvenca
1 da 18
2 kakor kdaj 26
3 ne 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B5

B5 ALI MENITE, DA BI GLEDE NA OBREMENITVE 90 POSLANCEV S ČLANSTVOM V DELOVNIH TELESIH KAZALO ŠTEVILO DELOVNIH TELES ZMANJŠATI?

Vrednost 19157 Frekvenca
1 da 25
2 deloma 16
3 ne 9
4 ne vem, ne morem se opredeliti 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B6

B6 ALI BI SE STRINJALI S PREDLOGOM, DA BI DELOVNA TELESA IMELA STALNO ŠTEVILO MEST?

Vrednost 20156 Frekvenca
1 da 31
2 ne 9
3 ne vem, ne morem oceniti 9
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B7_1 B7 ALI SODITE, DA BI MORALI VLOGO DELOVNIH TELES OKREPITI? ALI BI SE STRINJALI S PREDLOGI, DA BI DELOVNA TELESA:

a) imela možnost zavrniti preslabo pripravljen predlog zakona,

Vrednost 21155 Frekvenca
1 ne 3
2 deloma 6
3 da 43
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B7_2 B7 ALI SODITE, DA BI MORALI VLOGO DELOVNIH TELES OKREPITI? ALI BI SE STRINJALI S PREDLOGI, DA BI DELOVNA TELESA:

b) sama opravila prvo obravnavo predloga zakona,

Vrednost 22154 Frekvenca
1 ne 13
2 deloma 2
3 da 35
9 ne vem 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B7_3 B7 ALI SODITE, DA BI MORALI VLOGO DELOVNIH TELES OKREPITI? ALI BI SE STRINJALI S PREDLOGI, DA BI DELOVNA TELESA:

c) dokončno odločila o ustanovitvi javnih zavodov imenovanjih in volitvah,

Vrednost 23153 Frekvenca
1 ne 29
2 deloma 10
3 da 11
9 ne vem 1
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B7_4 B7 ALI SODITE, DA BI MORALI VLOGO DELOVNIH TELES OKREPITI? ALI BI SE STRINJALI S PREDLOGI, DA BI DELOVNA TELESA:

d) dobila možnost zakonodajne iniciative.

Vrednost 24152 Frekvenca
1 ne 14
2 deloma 6
3 da 29
9 ne vem 2
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B8

B8 ALI SODITE, NA OSNOVI IZKUŠENJ, DA NAJ BI...

Vrednost 25151 Frekvenca
1 seje delovnih teles ostale odprte za javnost 34
2 seje delovnih teles zaprli za javnost 16
3 ne vem, ne morem odgovoriti 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B9_1 B9 DO KOLIKŠNE MERE NASLEDNJE ŠIRŠE OKOLIŠČINE VPLIVAJO NA DELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA? OCENITE VSAKO POSEBEJ ...

a) Vprašanja polpretekle zgodovine

Vrednost 26150 Frekvenca
1 1-okoliščine sploh ne vplivajo 0
2 2 0
3 3 4
4 4 6
5 5 14
6 6 16
7 7-odločilno vplivajo 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B9_2 B9 DO KOLIKŠNE MERE NASLEDNJE ŠIRŠE OKOLIŠČINE VPLIVAJO NA DELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA? OCENITE VSAKO POSEBEJ ...

b) Pomanjkanje konceptualne razvojne vizije Slovenije

Vrednost 27149 Frekvenca
1 1-okoliščine sploh ne vplivajo 0
2 2 2
3 3 7
4 4 7
5 5 10
6 6 17
7 7-odločilno vplivajo 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B9_3 B9 DO KOLIKŠNE MERE NASLEDNJE ŠIRŠE OKOLIŠČINE VPLIVAJO NA DELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA? OCENITE VSAKO POSEBEJ ...

c) Časovni pritisk - nujnost hitrega spreminjanja zakonodaje

Vrednost 28148 Frekvenca
1 1-okoliščine sploh ne vplivajo 0
2 2 2
3 3 2
4 4 4
5 5 6
6 6 10
7 7-odločilno vplivajo 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B9_4 B9 DO KOLIKŠNE MERE NASLEDNJE ŠIRŠE OKOLIŠČINE VPLIVAJO NA DELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA? OCENITE VSAKO POSEBEJ ...

d) Težnje po prepodrobnem zakonodajnem urejanju

Vrednost 29147 Frekvenca
1 1-okoliščine sploh ne vplivajo 2
2 2 7
3 3 5
4 4 9
5 5 11
6 6 12
7 7-odločilno vplivajo 5
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B9_5 B9 DO KOLIKŠNE MERE NASLEDNJE ŠIRŠE OKOLIŠČINE VPLIVAJO NA DELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA? OCENITE VSAKO POSEBEJ ...

e) Povečane zahteve ljudi, raznih skupin, združenj in organizacij nasproti državi

Vrednost 30146 Frekvenca
1 1-okoliščine sploh ne vplivajo 0
2 2 6
3 3 3
4 4 12
5 5 13
6 6 11
7 7-odločilno vplivajo 4
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B10

B10 ALI SODITE, DA STA VLADA IN VODSTVO DRŽAVNEGA ZBORA DOBRO USKLAJENA KO GRE ZA PRIPRAVO OKVIRNEGA PROGRAMA DELA DRŽAVNEGA ZBORA?

Vrednost 31145 Frekvenca
1 da 9
2 deloma 14
3 ne 29
9 ne vem, ne morem oceniti 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B10_A

B10A (Če deloma ali ne) V ČEM STA NEUSKLAJENA?

Vrednost 32144 Frekvenca
0 ni odgovora 29
1 je odgovor 23

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B11_1 B11 ZADNJE ČASE JE GOVORA O TEŽAVAH PRI PRIPRAVI ZASEDANJ. KAJ V ZVEZI S TEM OPAŽATE VI SAMI? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - težave pri pripravi in izvedbi okvirnega in terminskih načrtov dela;

Vrednost 33143 Frekvenca
1 (izbere) 28
0 (ne izbere) 24

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B11_2 B11 ZADNJE ČASE JE GOVORA O TEŽAVAH PRI PRIPRAVI ZASEDANJ. KAJ V ZVEZI S TEM OPAŽATE VI SAMI? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - vlada pošilja predloge v časovni stiski, zahteva izredne seje;

Vrednost 34142 Frekvenca
1 (izbere) 47
0 (ne izbere) 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B11_3 B11 ZADNJE ČASE JE GOVORA O TEŽAVAH PRI PRIPRAVI ZASEDANJ. KAJ V ZVEZI S TEM OPAŽATE VI SAMI? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - premalo se upošteva poslovnik;

Vrednost 35141 Frekvenca
1 (izbere) 19
0 (ne izbere) 33

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B11_4 B11 ZADNJE ČASE JE GOVORA O TEŽAVAH PRI PRIPRAVI ZASEDANJ. KAJ V ZVEZI S TEM OPAŽATE VI SAMI? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - kolegij je premalo selektiven in odločen pri uvrščanju zadev na dnevne rede;

Vrednost 36140 Frekvenca
1 (izbere) 24
0 (ne izbere) 28

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B11_5 B11 ZADNJE ČASE JE GOVORA O TEŽAVAH PRI PRIPRAVI ZASEDANJ. KAJ V ZVEZI S TEM OPAŽATE VI SAMI? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - prihaja do prelaganja zadev na naslednje seje oz. odlaganja;

Vrednost 37139 Frekvenca
1 (izbere) 36
0 (ne izbere) 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B11_6 B11 ZADNJE ČASE JE GOVORA O TEŽAVAH PRI PRIPRAVI ZASEDANJ. KAJ V ZVEZI S TEM OPAŽATE VI SAMI? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - delovna telesa ne opravijo svojega dela - vprašanja se prelagajo na plenum;

Vrednost 38138 Frekvenca
1 (izbere) 13
0 (ne izbere) 39

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B11_7 B11 ZADNJE ČASE JE GOVORA O TEŽAVAH PRI PRIPRAVI ZASEDANJ. KAJ V ZVEZI S TEM OPAŽATE VI SAMI? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - v tretji obravnavi se ponovno odpirajo vprašanja, ki so bila rešena v drugi;

Vrednost 39137 Frekvenca
1 (izbere) 22
0 (ne izbere) 30

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B11_8 B11 ZADNJE ČASE JE GOVORA O TEŽAVAH PRI PRIPRAVI ZASEDANJ. KAJ V ZVEZI S TEM OPAŽATE VI SAMI? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - strankarski prvaki tekmujejo kdo bo dal več predlogov za obravnavo zaradi pridobivanja naklonjenosti volivcev;

Vrednost 40136 Frekvenca
1 (izbere) 30
0 (ne izbere) 22

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B11_9 B11 ZADNJE ČASE JE GOVORA O TEŽAVAH PRI PRIPRAVI ZASEDANJ. KAJ V ZVEZI S TEM OPAŽATE VI SAMI? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - kaj drugega

Vrednost 41135 Frekvenca
1 (izbere) 6
0 (ne izbere) 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B12

B12 ALI SE STRINJATE, DA BI ODPRAVILI MOŽNOST VRAČANJA PREDLOGA ZAKONA, KI JE V POSTOPKU, PREDLAGATELJU (DRŽAVNI ZBOR BI POSTAL Z VLOŽITVIJO PREDLOGA 'LASTNIK' ZAKONA)?

Vrednost 42134 Frekvenca
1 da 22
2 ne 19
3 ne vem, ne morem se izjasniti 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B13

B13 V TEM MANDATU DRŽAVNEGA ZBORA JE IZREDNO VELIKO PREDLOGOV SPREJEMANJA ZAKONOV PO HITREM POSTOPKU. ALI SE VAM ZDI, DA ...

Vrednost 43133 Frekvenca
1 gre za pretirano uporabo hitrih postopkov 21
2 gre za zlorabo hitrih postopkov 16
3 niti eno, niti drugo, gre za posebne okoliščine, ki to opravičujejo 12
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B14

B14 ALI SE VAM ZDIJO PREDLOGI ZAKONOV, KI PRIHAJAJO V DRŽAVNI ZBOR, DOVOLJ IZDELANI?

Vrednost 44132 Frekvenca
1 da, vedno 0
2 večinoma 5
3 kakor kdaj 25
4 le malokrat 20
5 redko, nikoli 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B15

B15 ALI BI SE STRINJALI S PREDLOGOM, DA BI ČASOVNO OMEJILI RAZPRAVE POSLANCEV, TAKO, DA BI V NAPREJ DOLOČILI CELOTEN ČAS, KI JE NA RAZPOLAGO ZA RAZPRAVLJANJE O POSAMEZNI TOČKI?

Vrednost 45131 Frekvenca
1 ne, se ne strinjam 6
2 deloma, odvisno od okoliščin 13
3 da, strinjam se 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B16_1 B16 POVEJTE PROSIM, DO KOLIKŠNE MERE PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE:

a) Skuša usklajevati različne interese

Vrednost 46130 Frekvenca
1 1-sploh ne 1
2 2 6
3 3 11
4 4 5
5 5 4
6 6 15
7 7-vedno, v celoti 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B16_2 B16 POVEJTE PROSIM, DO KOLIKŠNE MERE PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE:

b) Upošteva mnenja kolegija

Vrednost 47129 Frekvenca
1 1-sploh ne 1
2 2 3
3 3 11
4 4 7
5 5 9
6 6 13
7 7-vedno, v celoti 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B16_3 B16 POVEJTE PROSIM, DO KOLIKŠNE MERE PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE:

c) Skrbi za spoštovanje poslovnika

Vrednost 48128 Frekvenca
1 1-sploh ne 4
2 2 3
3 3 6
4 4 7
5 5 2
6 6 17
7 7-vedno, v celoti 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B16_4 B16 POVEJTE PROSIM, DO KOLIKŠNE MERE PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE:

d) Vodi seje nevtralno

Vrednost 49127 Frekvenca
1 1-sploh ne 2
2 2 5
3 3 11
4 4 6
5 5 1
6 6 13
7 7-vedno, v celoti 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B16_5 B16 POVEJTE PROSIM, DO KOLIKŠNE MERE PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE:

e) Omogoča manjšini enakopravno sodelovanje

Vrednost 50126 Frekvenca
1 1-sploh ne 3
2 2 2
3 3 6
4 4 6
5 5 4
6 6 12
7 7-vedno, v celoti 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B16_6 B16 POVEJTE PROSIM, DO KOLIKŠNE MERE PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE:

f) Upošteva časovne in strokovne zmogljivosti državnega zbora

Vrednost 51125 Frekvenca
1 1-sploh ne 7
2 2 7
3 3 7
4 4 10
5 5 8
6 6 8
7 7-vedno, v celoti 4
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B17

B17 ALI SODITE, DA BI ZARADI BOLJŠE ORGANIZACIJE DELA MORALI PRISTOJNOSTI KOLEGIJA POVEČATI?

Vrednost 52124 Frekvenca
1 da 16
2 deloma 13
3 ne 22
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B17_A

B17A (Če da ali deloma) KAKO NAJ BI POVEČALI NJEGOVE PRISTOJNOSTI?

Vrednost 53123 Frekvenca
0 ni odgovora 37
1 je odgovor 15

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B18

B18 V ZADNJEM ČASU SE POJAVLJAJO KRITIKE ZAKONODAJNEGA POSTOPKA. KAJ BI MORALI PO VAŠEM MNENJU STORITI?

Vrednost 54122 Frekvenca
1 nič ni treba storiti 1
2 potrebni so le manjši popravki 11
3 potrebni so večji popravki 24
4 poslovnik je treba spremeniti v celoti 15
5 ne vem, ne morem oceniti 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B19

B19 DRŽAVNI ZBOR JE LETOS OBRAVNAVAL STRATEŠKI DOKUMENT O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EVROPSKO ZVEZO. ALI SE VAM ZDIJO CILJI VKLJUČEVANJA V DOKUMENTU DOVOLJ DOBRO DEFINIRANI?

Vrednost 55121 Frekvenca
1 da 23
2 deloma 22
3 ne 6
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19_A

B19A (Če deloma ali ne) KAJ SE VAM ZDI POMANJKLJIVO? (

Vrednost 56120 Frekvenca
0 ni odgovora 38
1 je odgovor 14

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B19_B

B19B Če deloma ali da) KAJ SE VAM ZDI DOBRO?

Vrednost 57119 Frekvenca
0 ni odgovora 37
1 je odgovor 15

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B20_1 B20 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO TREBA SLOVENSKO ZAKONODAJO POSPEŠENO PRILAGAJATI ZAKONODAJI IN STANDARDOM EVROPSKE ZVEZE. ALI BI BILO TREBA ZARADI OBREMENJENOSTI ZAKONODAJNEGA DELA KAJ SPREMENITI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - nič ni treba spremeniti

Vrednost 58118 Frekvenca
1 (izbere) 1
0 (ne izbere) 51

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B20_2 B20 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO TREBA SLOVENSKO ZAKONODAJO POSPEŠENO PRILAGAJATI ZAKONODAJI IN STANDARDOM EVROPSKE ZVEZE. ALI BI BILO TREBA ZARADI OBREMENJENOSTI ZAKONODAJNEGA DELA KAJ SPREMENITI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - da, povečati strokovno podporo poslanskim skupinam

Vrednost 59117 Frekvenca
1 (izbere) 39
0 (ne izbere) 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B20_3 B20 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO TREBA SLOVENSKO ZAKONODAJO POSPEŠENO PRILAGAJATI ZAKONODAJI IN STANDARDOM EVROPSKE ZVEZE. ALI BI BILO TREBA ZARADI OBREMENJENOSTI ZAKONODAJNEGA DELA KAJ SPREMENITI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - da, povečati strokovno podporo delovnim telesom

Vrednost 60116 Frekvenca
1 (izbere) 25
0 (ne izbere) 27

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B20_4 B20 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO TREBA SLOVENSKO ZAKONODAJO POSPEŠENO PRILAGAJATI ZAKONODAJI IN STANDARDOM EVROPSKE ZVEZE. ALI BI BILO TREBA ZARADI OBREMENJENOSTI ZAKONODAJNEGA DELA KAJ SPREMENITI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - da, okrepiti strokovno službo KEZ

Vrednost 61115 Frekvenca
1 (izbere) 6
0 (ne izbere) 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B20_5 B20 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO TREBA SLOVENSKO ZAKONODAJO POSPEŠENO PRILAGAJATI ZAKONODAJI IN STANDARDOM EVROPSKE ZVEZE. ALI BI BILO TREBA ZARADI OBREMENJENOSTI ZAKONODAJNEGA DELA KAJ SPREMENITI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - da, okrepiti kadrovsko zasedbo v Sekretariatu za zakonodajo in pravne zadeve

Vrednost 62114 Frekvenca
1 (izbere) 18
0 (ne izbere) 34

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B20_6 B20 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO TREBA SLOVENSKO ZAKONODAJO POSPEŠENO PRILAGAJATI ZAKONODAJI IN STANDARDOM EVROPSKE ZVEZE. ALI BI BILO TREBA ZARADI OBREMENJENOSTI ZAKONODAJNEGA DELA KAJ SPREMENITI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - da, usposobiti raziskovalno-dokumenslužbo

Vrednost 63113 Frekvenca
1 (izbere) 8
0 (ne izbere) 44

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B20_7 B20 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO TREBA SLOVENSKO ZAKONODAJO POSPEŠENO PRILAGAJATI ZAKONODAJI IN STANDARDOM EVROPSKE ZVEZE. ALI BI BILO TREBA ZARADI OBREMENJENOSTI ZAKONODAJNEGA DELA KAJ SPREMENITI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - da, zagotoviti boljše programiranje dela v državnem zboru

Vrednost 64112 Frekvenca
1 (izbere) 32
0 (ne izbere) 20

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B20_8 B20 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO TREBA SLOVENSKO ZAKONODAJO POSPEŠENO PRILAGAJATI ZAKONODAJI IN STANDARDOM EVROPSKE ZVEZE. ALI BI BILO TREBA ZARADI OBREMENJENOSTI ZAKONODAJNEGA DELA KAJ SPREMENITI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - da, poenostaviti zakonodajni postopek (možnost združevanja posameznih faz, itd.)

Vrednost 65111 Frekvenca
1 (izbere) 35
0 (ne izbere) 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B20_9 B20 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO TREBA SLOVENSKO ZAKONODAJO POSPEŠENO PRILAGAJATI ZAKONODAJI IN STANDARDOM EVROPSKE ZVEZE. ALI BI BILO TREBA ZARADI OBREMENJENOSTI ZAKONODAJNEGA DELA KAJ SPREMENITI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - da, kaj drugega

Vrednost 66110 Frekvenca
1 (izbere) 3
0 (ne izbere) 49

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B21

B21 ZA PRILAGAJANJE ZAKONODAJE JE POTREBEN TUDI ŠIRŠI POLITIČNI KONSENZ. KAJ SODITE NA OSNOVI IZKUŠENJ, ALI BODO PRI OBLIKOVANJEM KONSENZA V DRŽAVNEM ZBORU KAKŠNE TEŽAVE ZARADI KATERIH LAHKO PRIDE DO ZAMUD?

Vrednost 67109 Frekvenca
1 zelo velike težave 9
2 precejšnje težave 27
3 kakor kdaj 11
4 ne bo posebnih težav 5
5 sploh ne bo težav 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B22_1 B22 KAKO BI MORALA PO VAŠEM MESTU DELOVATI KOMISIJA ZA EVROPSKE ZADEVE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - opravljati koordinativno vlogo med delovnimi telesi v državnem zboru

Vrednost 68108 Frekvenca
1 (izbere) 29
0 (ne izbere) 23

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B22_2 B22 KAKO BI MORALA PO VAŠEM MESTU DELOVATI KOMISIJA ZA EVROPSKE ZADEVE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - zagotavljati redno (tedensko, mesečno) sodelovanje med državnim zborom in vlado

Vrednost 69107 Frekvenca
1 (izbere) 17
0 (ne izbere) 35

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B22_3 B22 KAKO BI MORALA PO VAŠEM MESTU DELOVATI KOMISIJA ZA EVROPSKE ZADEVE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - informirati poslance in strokovne delavce o integracijskih procesih

Vrednost 70106 Frekvenca
1 (izbere) 33
0 (ne izbere) 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B22_4 B22 KAKO BI MORALA PO VAŠEM MESTU DELOVATI KOMISIJA ZA EVROPSKE ZADEVE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - vplivati na programiranje dela v državnem zboru

Vrednost 71105 Frekvenca
1 (izbere) 13
0 (ne izbere) 39

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B22_5 B22 KAKO BI MORALA PO VAŠEM MESTU DELOVATI KOMISIJA ZA EVROPSKE ZADEVE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - opravljati nadzor koliko vlada upošteva evropske standarde pri pripravi zakonov

Vrednost 72104 Frekvenca
1 (izbere) 24
0 (ne izbere) 28

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B22_6 B22 KAKO BI MORALA PO VAŠEM MESTU DELOVATI KOMISIJA ZA EVROPSKE ZADEVE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - pritegovati k sodelovanju čim več institucij civilne družbe

Vrednost 73103 Frekvenca
1 (izbere) 19
0 (ne izbere) 33

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B22_7 B22 KAKO BI MORALA PO VAŠEM MESTU DELOVATI KOMISIJA ZA EVROPSKE ZADEVE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - kaj drugega

Vrednost 74102 Frekvenca
1 (izbere) 1
0 (ne izbere) 51

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B23

B23 KAKO POGOSTO NAJ BI - POLEG ODLOČANJA V DRŽAVNEM ZBORU ZAKONE SPREJEMALI Z REFERENDUMOM?

Vrednost 75101 Frekvenca
1 nikoli 2
2 redko 36
3 včasih 11
4 pogosto 0
5 kar najbolj pogosto 0
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C1 DZ podrejen vladi

C - VPRAŠANJA O ODNOSU MED DRŽAVNIM ZBOROM IN VLADO C1 V ZADNJEM ČASU SE POJAVLJAJO OCENE, DA JE DRŽAVNI ZBOR V PODREJENEM POLOŽAJU NASPROTI VLADI - ALI SE S TAKIMI OCENAMI STRINJATE?

Vrednost 76100 Frekvenca
1 da, v celoti 19
2 deloma, kakor kdaj 22
3 ne strinjam se 10
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C2 Vlada je nesamostojna

C2 PO NEKATERIH MNENJIH PA JE VLADA IZRAZITO NESAMOSTOJNA V PRIMERJAVI Z DRUGIMI VLADAMI V PARLAMENTARNIH SISTEMIH (DZ POSEGA V VLADNO DELOVANJE). ALI STE TUDI VI TAKEGA MNENJA?

Vrednost 7799 Frekvenca
1 da, v celoti 6
2 deloma 22
3 ne, nisem 23
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C3 DZ in vlada naj bosta samostojnejša

C3 ALI SODITE, DA BI BILO POTREBNO RAZMERJA MED DRŽAVNIM ZBOROM IN VLADO UREDITI TAKO, DA BI BILA VLADA IN DRŽAVNI ZBOR BOLJ SAMOSTOJNA (DOSLEDNO IZVEDENA DELITEV OBLASTI)?

Vrednost 7898 Frekvenca
1 da 31
2 deloma 14
3 ne vem, ne morem presoditi 6
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C4 Hitri postopek predlaga le vlada

C4 ALI SE STRINJATE S STALIŠČEM, DA BI SPREJEMANJE ZAKONOV PO HITREM POSTOPKU LAHKO PREDLAGALA SAMO VLADA?

Vrednost 7997 Frekvenca
1 da 15
2 ne 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C5 Vlada daje amandamaje le na druge predlagatelje

C5 VLADA POGOSTO VLAGA AMANDMAJE NA SVOJE PREDLOGE ZAKONOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU KAZALO OMEJITI TO MOŽNOST (VLADA BI LAHKO VLAGALA AMANDMAJE SAMO V ZVEZI Z AMANDMAJI DRUGIH UDELEŽENCEV)?

Vrednost 8096 Frekvenca
1 ne, to ne bi bilo dobro 9
2 bilo bi smotrno, vendar je treba upoštevati okoliščine 30
3 da, v vsakem primeru 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D1 Delo Državnega sveta

D - VPRAŠANJA O ODNOSU MED DRŽAVNIM ZBOROM IN DRŽAVNIM SVETOM D1 KAKO CENJUJETE DELO DRŽAVNEGA SVETA ?

Vrednost 8195 Frekvenca
1 deloval je konstruktivno 15
2 deloval je mimo Državnega zbora 23
3 deloval je destruktivno 10
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D2 Funkcije DS je treba

D2 ALI JE PO VAŠEM MNENJU TREBA FUNKCIJE DRŽAVNEGA SVETA ...

Vrednost 8294 Frekvenca
1 razširiti 4
2 ohraniti v sedanji obliki 13
3 državni svet je treba ukiniti, ker je nepotreben 32
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3 DZ lahko po vetu DS zakon spremeni še z amandmaji

D3 ALI NAJ BI IMEL DRŽAVNI ZBOR PO VETU DRŽAVNEGA SVETA MOŽNOST ZAKON TUDI SPREMENITI Z AMANDMAJI)?

Vrednost 8393 Frekvenca
1 da 32
2 ne 17
3 ne vem, ne morem presoditi 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E1

E - VLOGA POSLANSKIH SKUPIN, STRANKARSKA DISCIPLINA E1 ALI STE ZADOVOLJNI S PODPORO, KI JO DOBIVA VAŠA POSLANSKA SKUPINA (SREDSTVA, STROKOVNI SODELAVCI)?

Vrednost 8492 Frekvenca
1 da 12
2 deloma 26
3 nisem 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E1_A

E1A (Če deloma ali ne) S ČEM NISTE ZADOVOLJNI - OPIŠITE:

Vrednost 8591 Frekvenca
0 ni odgovora 31
1 je odgovor 21

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E2

E2 V POSLANSKIH SKUPINAH NAJ BI POSLANCI USKLAJEVALI MNENJA IN STALIŠČA - KAKO SO TA STALIŠČA USKLAJENA V VAŠI SKUPINI ...

Vrednost 8690 Frekvenca
1 zelo slabo 0
2 slabo 2
3 srednje 21
4 dobro 23
5 zelo dobro 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E3

E3 ALI SE KOT POSLANEC RAVNATE DISCIPLINIRANO (RAVNATE V SKLADU S PRAVILI IN STALIŠČI POSLANSKE SKUPINE)?

Vrednost 8789 Frekvenca
1 da 18
2 kakor kdaj 29
3 redko 0
4 nikoli, ravnam le po svoji vesti 2
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E4

E4 ČE VAŠA POSLANSKA SKUPINA SPREJME NEKO STALIŠČE - KDO GA DEJANSKO SPREJME ?

Vrednost 8888 Frekvenca
1 vsi člani poslanske skupine 38
2 vodstvo poslanske skupine 3
3 strankini strokovnjaki v DZ 1
4 kdo drug 7
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E5

E5 ALI SE DOGAJA, DA VODSTVO VAŠE STRANKE DAJE NAVODILA VODSTVU VAŠE POSLANSKE SKUPINE?

Vrednost 8987 Frekvenca
1 da, pogosto 9
2 da, včasih 35
3 ne dogaja se 5
4 ne vem 1
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E6

E6 ALI STE KDAJ RAZMIŠLJALI, DA BI IZSTOPILI IZ POSLANSKE SKUPINE OZ. SPREMENILI STRANKO?

Vrednost 9086 Frekvenca
1 da, ker sem se jaz spremenil 1
2 da, ker se je spremenila stranka 3
3 ne 46
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E7

E7 ALI BOSTE PONOVNO KANDIDIRALI NA NASLEDNJIH VOLITVAH ?

Vrednost 9185 Frekvenca
1 da 18
2 ne 8
3 se še nisem odločil 25
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E7_A

E7A (Če ne) ZAKAJ NE?

Vrednost 9284 Frekvenca
0 ni odgovora 45
1 je odgovor 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E8_1 SKD-ZLSD E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

a) SKD - ZLSD

Vrednost 9383 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 35
-2 -2 9
-1 -1 3
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 2
1 +1 0
2 +2 1
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_2 SKD-SDS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

b) SKD - SDS

Vrednost 9482 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 1
-2 -2 3
-1 -1 2
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 4
1 +1 15
2 +2 12
3 +3-stranki sta si zelo blizu 13
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_3 SKD-LDS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

c) SKD - LDS

Vrednost 9581 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 13
-2 -2 13
-1 -1 8
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 11
1 +1 3
2 +2 2
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_4 SKD-DESUS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

d) SKD - De-SUS

Vrednost 9680 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 21
-2 -2 17
-1 -1 7
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 3
1 +1 1
2 +2 1
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_5 SKD-SLS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

e) SKD - SLS

Vrednost 9779 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 0
-2 -2 1
-1 -1 3
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 7
1 +1 10
2 +2 20
3 +3-stranki sta si zelo blizu 9
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_6 SKD-SNS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

f) SKD - SNS

Vrednost 9878 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 41
-2 -2 5
-1 -1 3
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 1
1 +1 0
2 +2 0
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_7 ZLSD-SDS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

g) ZLSD - SDS

Vrednost 9977 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 17
-2 -2 15
-1 -1 3
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 4
1 +1 6
2 +2 3
3 +3-stranki sta si zelo blizu 2
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_8 ZLSD-LDS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

h) ZLSD - LDS

Vrednost 10076 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 1
-2 -2 3
-1 -1 5
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 6
1 +1 15
2 +2 12
3 +3-stranki sta si zelo blizu 8
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_9 ZLSD-DESUS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

i) ZLSD - De-SUS

Vrednost 10175 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 2
-2 -2 0
-1 -1 1
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 8
1 +1 14
2 +2 4
3 +3-stranki sta si zelo blizu 21
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_10 ZLDS-SLS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

j) ZLSD - SLS

Vrednost 10274 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 10
-2 -2 22
-1 -1 10
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 5
1 +1 2
2 +2 1
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_11 ZLSD-SNS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

k) ZLSD - SNS

Vrednost 10373 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 2
-2 -2 5
-1 -1 3
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 10
1 +1 13
2 +2 7
3 +3-stranki sta si zelo blizu 10
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_12 SDS-LDS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

l) SDS - LDS

Vrednost 10472 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 27
-2 -2 13
-1 -1 5
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 2
1 +1 1
2 +2 1
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 3

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_13 SDS-DESUS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

m) SDS - De-SUS

Vrednost 10571 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 27
-2 -2 13
-1 -1 5
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 2
1 +1 2
2 +2 1
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_14 SDS-SLS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

n) SDS - SLS

Vrednost 10670 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 1
-2 -2 2
-1 -1 9
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 16
1 +1 13
2 +2 9
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_15 SDS-SNS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

o) SDS - SNS

Vrednost 10769 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 31
-2 -2 11
-1 -1 3
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 4
1 +1 1
2 +2 0
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_16 LDS-DESUS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

p) LDS - De-SUS

Vrednost 10868 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 0
-2 -2 0
-1 -1 3
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 5
1 +1 9
2 +2 23
3 +3-stranki sta si zelo blizu 10
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_17 LDS-SLS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

r) LDS - SLS

Vrednost 10967 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 2
-2 -2 5
-1 -1 7
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 19
1 +1 12
2 +2 5
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_18 LDS-SNS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

s) LDS - SNS

Vrednost 11066 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 2
-2 -2 3
-1 -1 7
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 10
1 +1 14
2 +2 12
3 +3-stranki sta si zelo blizu 2
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_19 DESUS-SLS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

t) De-SUS - SLS

Vrednost 11165 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 6
-2 -2 11
-1 -1 16
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 11
1 +1 5
2 +2 1
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_20 DESUS-SNS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

u) De-SUS - SNS

Vrednost 11264 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 0
-2 -2 6
-1 -1 9
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 14
1 +1 10
2 +2 10
3 +3-stranki sta si zelo blizu 1
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E8_21 SLS-SNS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

v) SLS - SNS

Vrednost 11363 Frekvenca
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 16
-2 -2 15
-1 -1 14
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 3
1 +1 1
2 +2 0
3 +3-stranki sta si zelo blizu 1
" " 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

E9

E9 ALI SE VODSTVO VAŠE POSLANSKE SKUPINE OZ. VODSTVO VAŠE STRANKE PRI OBLIKOVANJU POSAMEZNIH POLITIK (ZAKONOV) KDAJ POSVETUJE S SORODNIMI EVROPSKIMI STRANKAMI GLEDE REŠITEV NA SORODNIH PODROČJIH V NJIHOVIH DRŽAVAH?

Vrednost 11462 Frekvenca
1 da, vedno 0
2 da, pogosto 7
3 da, občasno 23
4 da, redko 12
5 nikoli 5
9 ne vem, ne morem oceniti 3
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E9_A

E9A (če da) S KATERIMI POLITIČNIMI STRANKAMI V DRŽAVAH EVROPSKE ZVEZE SE POVEZUJETE?

Vrednost 11561 Frekvenca
0 ni odgovora 36
1 je odgovor 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E10_1 E10 KAKŠNO PODPORO PRI DELOVANJU VAŠE STRANKE V PARLAMENTU VAM NUDIJO POLITIČNE STRANKE DRŽAV EVROPSKE ZVEZE S KATERIMI SODELUJETE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - pomagajo seznaniti se z zakonodajo njihovih držav

Vrednost 11660 Frekvenca
1 (izbere) 21
0 (ne izbere) 30
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E10_2 E10 KAKŠNO PODPORO PRI DELOVANJU VAŠE STRANKE V PARLAMENTU VAM NUDIJO POLITIČNE STRANKE DRŽAV EVROPSKE ZVEZE S KATERIMI SODELUJETE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - dajejo nam na razpolago svoje informacije, analize

Vrednost 11759 Frekvenca
1 (izbere) 19
0 (ne izbere) 32
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E10_3 E10 KAKŠNO PODPORO PRI DELOVANJU VAŠE STRANKE V PARLAMENTU VAM NUDIJO POLITIČNE STRANKE DRŽAV EVROPSKE ZVEZE S KATERIMI SODELUJETE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - nudijo strokovno pomoč

Vrednost 11858 Frekvenca
1 (izbere) 5
0 (ne izbere) 46
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E10_4 E10 KAKŠNO PODPORO PRI DELOVANJU VAŠE STRANKE V PARLAMENTU VAM NUDIJO POLITIČNE STRANKE DRŽAV EVROPSKE ZVEZE S KATERIMI SODELUJETE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - njihovi funkcionarji se ob obiskih v Sloveniji pogovarjajo s slovenskimi funkcionarji

Vrednost 11957 Frekvenca
1 (izbere) 23
0 (ne izbere) 28
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E10_5 E10 KAKŠNO PODPORO PRI DELOVANJU VAŠE STRANKE V PARLAMENTU VAM NUDIJO POLITIČNE STRANKE DRŽAV EVROPSKE ZVEZE S KATERIMI SODELUJETE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - njihovi predstavniki ob obiskih v Sloveniji dajejo izjave za slovenske množične medije in krepijo vpliv in ugled naše stranke

Vrednost 12056 Frekvenca
1 (izbere) 5
0 (ne izbere) 46
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E10_6 E10 KAKŠNO PODPORO PRI DELOVANJU VAŠE STRANKE V PARLAMENTU VAM NUDIJO POLITIČNE STRANKE DRŽAV EVROPSKE ZVEZE S KATERIMI SODELUJETE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - nudijo materialno pomoč

Vrednost 12155 Frekvenca
1 (izbere) 0
0 (ne izbere) 51
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E10_7 E10 KAKŠNO PODPORO PRI DELOVANJU VAŠE STRANKE V PARLAMENTU VAM NUDIJO POLITIČNE STRANKE DRŽAV EVROPSKE ZVEZE S KATERIMI SODELUJETE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - kaj drugega

Vrednost 12254 Frekvenca
1 (izbere) 0
0 (ne izbere) 51
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E10_8 E10 KAKŠNO PODPORO PRI DELOVANJU VAŠE STRANKE V PARLAMENTU VAM NUDIJO POLITIČNE STRANKE DRŽAV EVROPSKE ZVEZE S KATERIMI SODELUJETE? (Možnih je več odgovorov)

4 - ne vem, ne morem oceniti

Vrednost 12353 Frekvenca
1 (izbere) 8
0 (ne izbere) 43
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E10_9 E10 KAKŠNO PODPORO PRI DELOVANJU VAŠE STRANKE V PARLAMENTU VAM NUDIJO POLITIČNE STRANKE DRŽAV EVROPSKE ZVEZE S KATERIMI SODELUJETE? (Možnih je več odgovorov)

5 - ne povezujemo se s političnimi strankami iz držav Evropske zveze

Vrednost 12452 Frekvenca
1 (izbere) 4
0 (ne izbere) 47
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E11

E11 OD KATERIH SORODNIH POLITIČNIH STRANK V TUJINI PRIDOBIVATE NAJVEČ POMOČI ZA DELO VAŠIH POSLANCEV V DRŽAVNEM ZBORU? (Možen je en odgovor)

Vrednost 12551 Frekvenca
1 od strank organiziranih na ravni Evropske zveze 10
2 od strank iz posameznih držav članic 14
3 od mednarodnih federacij, ki niso zgolj evropske 1
4 od drugih (navedite 1
8 ne vem, ne morem oceniti 10
9 ne povezujemo se s političnimi strankami v tujini 6
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E12

E12 ALI JE KDO IZ VAŠE POSLANSKE SKUPINE SODELOVAL KOT OPAZOVALEC DELA KATERE OD POLITIČNIH GRUPACIJ V EVROPSKEM PARLAMENTU?

Vrednost 12650 Frekvenca
1 da 35
2 ne 11
3 ravno sedaj se dogovarjamo o tej možnosti 2
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F1 Kdo naloge v DZ opravlja bolje

F - VPRAŠANJA O KOALICIJI IN OPOZICIJI F1 V SODOBNIH PARLAMENTARNIH DEMOKRACIJAH JE POMEMBNO, DA TAKO VLADAJOČA KOALICIJA KOT OPOZICIJA DOBRO OPRAVLJATA SVOJE FUNKCIJE ... KAJ SODITE, KATERA V SEDANJEM DRŽAVNEM ZBORU BOLJE OPRAVLJA SVOJE FUNKCIJE?

Vrednost 12749 Frekvenca
1 vladajoča koalicija jih bolje opravlja 10
2 opozicija jih bolje opravlja 5
3 obe jih opravljata enako dobro 7
4 obe jih opravljata enako slabo 29
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

F2_1 Razlike med koal. in opoz. F2 KAKŠNE SO PO VAŠEM MNENJU RAZLIKE V INTERESIH, POGLEDIH V DRŽAVNEM ZBORU MED: (Ocenite od 1 do5)

a) Koalicijo in opozicijo

Vrednost 12848 Frekvenca
1 1-izredno majhne 2
2 2 1
3 3 13
4 4 22
5 5-izredno velike 13
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F2_2 razlike znotraj koalicije F2 KAKŠNE SO PO VAŠEM MNENJU RAZLIKE V INTERESIH, POGLEDIH V DRŽAVNEM ZBORU MED: (Ocenite od 1 do5)

b) Strankami koalicije

Vrednost 12947 Frekvenca
1 1-izredno majhne 2
2 2 5
3 3 25
4 4 13
5 5-izredno velike 6
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F2_3 razlike znotraj opozicije F2 KAKŠNE SO PO VAŠEM MNENJU RAZLIKE V INTERESIH, POGLEDIH V DRŽAVNEM ZBORU MED: (Ocenite od 1 do5)

c) Strankami opozicije

Vrednost 13046 Frekvenca
1 1-izredno majhne 4
2 2 9
3 3 9
4 4 19
5 5-izredno velike 10
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F3 opozicija dovolj možnosti

F3 ALI IMAJO V DRŽAVNEM ZBORU OZ. V DELOVNIH TELESIH PREDSTAVNIKI OPOZICIJE DOVOLJ MOŽNOSTI UVELJAVLJATI SVOJA STALIŠČA?

Vrednost 13145 Frekvenca
1 sploh nimajo možnosti 3
2 imajo le malo možnosti 20
3 imajo dovolj možnosti 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F4 predsednik vlade odgovarja opoziciji

F4 ALI BI SE STRINJALI S PREDLOGOM, DA BI NA NEKAJ VPRAŠANJ, KI BI JIH ZASTAVILE STRANKE OPOZICIJE (VSAKA STRANKA PO ENO) ODGOVARJAL V DRŽAVNEM ZBORU PREDSEDNIK VLADE?

Vrednost 13244 Frekvenca
1 ne, to ni potrebno 1
2 deloma , toda odvisno od okoliščin 17
3 da, strinjam se 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

G1_1 Interesna skupina1 G - INTERESNE SKUPINE G1 NAVEDITE PROSIM DO TRI INTERESNE SKUPINE (ORGANIZACIJE, DRUŠTVA, ZDRUŽENJA, SKUPINE, PODJETJA), KI SO POSEBEJ POMEMBNE ZA OBLIKOVANJE POLITIK NA PODROČJIH, KI VAS NAJBOLJ ZANIMAJO?

1. odgovor

Vrednost 13343 Frekvenca
0 ni odgovora 16
1 je odgovor 36

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

G1_2 Interesna skupina2 G - INTERESNE SKUPINE G1 NAVEDITE PROSIM DO TRI INTERESNE SKUPINE (ORGANIZACIJE, DRUŠTVA, ZDRUŽENJA, SKUPINE, PODJETJA), KI SO POSEBEJ POMEMBNE ZA OBLIKOVANJE POLITIK NA PODROČJIH, KI VAS NAJBOLJ ZANIMAJO?

2. odgovor

Vrednost 13442 Frekvenca
0 ni odgovora 21
1 je odgovor 31

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

G1_3 Interesna skupina3 G - INTERESNE SKUPINE G1 NAVEDITE PROSIM DO TRI INTERESNE SKUPINE (ORGANIZACIJE, DRUŠTVA, ZDRUŽENJA, SKUPINE, PODJETJA), KI SO POSEBEJ POMEMBNE ZA OBLIKOVANJE POLITIK NA PODROČJIH, KI VAS NAJBOLJ ZANIMAJO?

3. odgovor

Vrednost 13541 Frekvenca
0 ni odgovora 27
1 je odgovor 25

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

G2 Število IS se povečuje

G2 ALI BI LAHKO REKLI GLEDE NA VAŠE IZKUŠNJE, DA SE ŠTEVILO ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV, SKUPIN, KI ŽELIJO VPLIVATI NA OBLIKOVANJE POLITIK V SLOVENIJI, POVEČUJE?

Vrednost 13640 Frekvenca
1 da 38
2 ne 11
3 ne vem, premalo poznam 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

G3 Vpliv IS ogroža demokratično oblikovanje politik v DZ

G3 ALI VAS SKRBI, DA BI VPLIVI RAZNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ IN SKUPIN LAHKO OGROZILI DEMOKRATIČNO OBLIKOVANJE POLITIK V DRŽAVNEM ZBORU?

Vrednost 13739 Frekvenca
1 da 15
2 ne 36
3 ne vem, premalo poznam 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

G4 Delovanje IS urediti z zakonom

G4 ALI MISLITE, DA BI BILO TREBA DELOVANJE (VPLIVANJE) INTERESNIH SKUPIN UREDITI Z ZAKONOM?

Vrednost 13838 Frekvenca
1 da 30
2 ne 13
3 ne vem, ne morem se opredeliti 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

G5 Osebna prošnja IS za pobudo za sprejem zakona

G5 ALI JE VAS OSEBNO KDAJ KAKŠNA ORGANIZACIJA, ZDRUŽENJE, SKUPINA PROSILA DA OBLIKUJETE POBUDO ZA SPREJEM ALI SPREMEMBO KAKŠNEGA ZAKONA OZ. ZA VAŠE MNENJE O MOŽNOSTIH SPREJEMA KAKŠNEGA ZAKONA ?

Vrednost 13937 Frekvenca
1 da 51
2 ne 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

G6 Državna predstavništva za SLO interese v Evropi

G6 Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPSKE INTEGRACIJE SE POJAVLJA POTREBA PO VEČJI IN STALNEJŠI PRISOTNOSTI SLOVENSKIH INTERESOV "V" IN "OKROG" EVROPSKIH INSTITUCIJ ... ALI MENITE, DA LAHKO STALNA DRŽAVNA PREDSTAVNIŠTVA OPRAVIJO TO NALOGO DOVOLJ UČINKOVITO?

Vrednost 14036 Frekvenca
1 da 23
2 ne 13
3 ne vem 14
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

G7_1 neposr. zastop. podjetij G7 KAKO DRUGAČE BI PO VAŠEM MNENJU LAHKO PRIŠLI BLIŽJE K INFORMACIJSKIM VIROM IN ODLOČEVALCEM V EVROPSKI UNIJI GLEDE NA DANE EKONOMSKE MOŽNOSTI DOMA? (Možnih je več odgovorov)

O3 - preko neposrednih zastopništev velikih podjetij

Vrednost 14135 Frekvenca
1 (izbere) 25
0 (ne izbere) 27

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

G7_2 povezovanje SLO IS z evropskimi G7 KAKO DRUGAČE BI PO VAŠEM MNENJU LAHKO PRIŠLI BLIŽJE K INFORMACIJSKIM VIROM IN ODLOČEVALCEM V EVROPSKI UNIJI GLEDE NA DANE EKONOMSKE MOŽNOSTI DOMA? (Možnih je več odgovorov)

O3 - preko povezovanja slovenskih interesnih združenj (nacionalnih povezav sorodnih organizacij) s sorodnimi organizacijami na evropski ravni (evropska združenja)

Vrednost 14234 Frekvenca
1 (izbere) 36
0 (ne izbere) 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

G7_3 najemanje poklicnih lobistov G7 KAKO DRUGAČE BI PO VAŠEM MNENJU LAHKO PRIŠLI BLIŽJE K INFORMACIJSKIM VIROM IN ODLOČEVALCEM V EVROPSKI UNIJI GLEDE NA DANE EKONOMSKE MOŽNOSTI DOMA? (Možnih je več odgovorov)

O3 - preko najemanja poklicnih zastopnikov (poklicnih agencij za lobiranje) v Bruslju

Vrednost 14333 Frekvenca
1 (izbere) 12
0 (ne izbere) 40

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

G7_4 usposabljanje slovenskih lobistov G7 KAKO DRUGAČE BI PO VAŠEM MNENJU LAHKO PRIŠLI BLIŽJE K INFORMACIJSKIM VIROM IN ODLOČEVALCEM V EVROPSKI UNIJI GLEDE NA DANE EKONOMSKE MOŽNOSTI DOMA? (Možnih je več odgovorov)

O3 - preko usposabljanja slovenskih poklicnih lobistov v Bruslju

Vrednost 14432 Frekvenca
1 (izbere) 29
0 (ne izbere) 23

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

G7_5 kako drugače G7 KAKO DRUGAČE BI PO VAŠEM MNENJU LAHKO PRIŠLI BLIŽJE K INFORMACIJSKIM VIROM IN ODLOČEVALCEM V EVROPSKI UNIJI GLEDE NA DANE EKONOMSKE MOŽNOSTI DOMA? (Možnih je več odgovorov)

O3 - kako drugače (navedite kako):

Vrednost 14531 Frekvenca
1 (izbere) 1
0 (ne izbere) 51

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

H1_1 Pisma volivcev H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

a) Pisma volivcev

Vrednost 14630 Frekvenca
1 1-Sploh ne 5
2 2 9
3 3 12
4 4 9
5 5 10
6 6 3
7 7-Izredno koristni 3
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

H1_2 Srečanja z volilci H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

b) Srečanja, sestanki z volivci

Vrednost 14729 Frekvenca
1 1-Sploh ne 1
2 2 3
3 3 4
4 4 7
5 5 16
6 6 12
7 7-Izredno koristni 8
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

H1_3 Srečanja z vplivnimi osebnostmi H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

c) Srečanja z vplivnimi osebnostmi

Vrednost 14828 Frekvenca
1 1-Sploh ne 0
2 2 1
3 3 9
4 4 12
5 5 13
6 6 12
7 7-Izredno koristni 4
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

H1_4 Množični mediji H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

d) Množični mediji

Vrednost 14927 Frekvenca
1 1-Sploh ne 2
2 2 2
3 3 10
4 4 13
5 5 14
6 6 9
7 7-Izredno koristni 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

H1_5 Strokovna sredstva obveščanja H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

e) Strokovna sredstva obveščanja

Vrednost 15026 Frekvenca
1 1-Sploh ne 1
2 2 0
3 3 3
4 4 10
5 5 14
6 6 15
7 7-Izredno koristni 8
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

H1_6 Stiki z gospodarstveniki H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

f) Stiki s strokovnimi združenji, gospodarskimi organizacijami, sindikati in drugimi interesnimi skupinami

Vrednost 15125 Frekvenca
1 1-Sploh ne 0
2 2 0
3 3 4
4 4 8
5 5 9
6 6 24
7 7-Izredno koristni 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

H1_7 Družina, prijatelji H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

g) Družina, prijatelji

Vrednost 15224 Frekvenca
1 1-Sploh ne 3
2 2 6
3 3 10
4 4 7
5 5 6
6 6 11
7 7-Izredno koristni 8
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

H1_8 Mnenja svetovalcev H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

h) Mnenja svetovalcev, analitikov

Vrednost 15323 Frekvenca
1 1-Sploh ne 1
2 2 0
3 3 2
4 4 0
5 5 19
6 6 16
7 7-Izredno koristni 13
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

H1_9 Parlamentarna gradiva H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

i) Parlamentarna gradiva

Vrednost 15422 Frekvenca
1 1-Sploh ne 1
2 2 0
3 3 1
4 4 5
5 5 13
6 6 23
7 7-Izredno koristni 8
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

H1_10 Neodvisne raziskave H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

j) Neodvisne raziskave

Vrednost 15521 Frekvenca
1 1-Sploh ne 1
2 2 1
3 3 3
4 4 11
5 5 7
6 6 17
7 7-Izredno koristni 10
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

H2 Stiki z interesnimi organizacijami

H2 KAKO POGOSTO IMATE STIKE Z INTERESNIMI SKUPINAMI (ORGANIZACIJAMI, DRUŠTVI, ZDRUŽENJI, SKUPINAMI, PODJETJI)?

Vrednost 15620 Frekvenca
1 dnevno 6
2 tedensko 31
3 mesečno 9
4 redkeje kot mesečno 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

I1 Poslanski dohodki

I - OKOLIŠČINE, POMEMBNE ZA POSLANSKO DELO I1 KAJ MENITE O VAŠIH POSLANSKIH DOHODKIH?

Vrednost 15719 Frekvenca
1 so več kot zadovoljivi (so veliki) 2
2 so zadovoljivi 19
3 so še sprejemljivi 18
4 niso sprejemljivi 9
5 sploh niso sprejemljivi (so majhni) 3
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I2 Strokovna pomoč

I2 IN KAKŠNO MNENJE IMATE O POMOČI S STRANI STROKOVNIH SLUŽB V DRŽAVNEM ZBORU?

Vrednost 15818 Frekvenca
1 strokovna pomoč je zelo slaba 4
2 strokovna pomoč je slaba 13
3 obseg in kvaliteta strokovne pomoči se spreminja (odvisno od okoliščin in oseb) 24
4 strokovna pomoč je dobra 11
5 strokovna pomoč je zelo dobra 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I3 Delo strokovnih služb

I3 KAKO JE PO VAŠEM MNENJU OVREDNOTENO DELO STROKOVNIH SLUŽB OZ. STROKOVNIH DELAVCEV V DRŽAVNEM ZBORU?

Vrednost 15917 Frekvenca
1 izrazito podvrednoteno 0
2 podvrednoteno 18
3 ustrezno ovrednoteno 18
4 njihovo delo je prevrednoteno 3
9 ne vem, premalo poznam 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1 Spol

SOCIODEMOGRAFSKA VPRAŠANJA V1 SPOL

Vrednost 16016 Frekvenca
1 moški 48
2 ženski 3
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2 Rojen v letih

V2 ROJEN(A) V LETIH:

Vrednost 16115 Frekvenca
1 1920-1930 3
2 1931-1940 6
3 1941-1950 20
4 1951-1960 12
5 1961-1970 8
6 1971-1980 0
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 Izobrazba

V3 IZOBRAZBA

Vrednost 16214 Frekvenca
1 končana osnovna šola 0
2 nedokončana srednja ali strokovna šola 0
3 dokončana srednja šola, nedokončana višja, visoka šola 10
4 dokončana višja šola 11
5 dokončana visoka šola 26
6 dokončan magisterij, doktorat 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4 Stopnja očetove izobrazbe

V4 STOPNJA OČETOVE IZOBRAZBE (Prepišite eno gornjih št.) :

Vrednost 16313 Frekvenca
1 končana osnovna šola 15
2 nedokončana srednja ali strokovna šola 14
3 dokončana srednja šola, nedokončana višja, visoka šola 15
4 dokončana višja šola 1
5 dokončana visoka šola 3
6 0
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 Politične izkušnje pred izvolitvijo

V5 ALI STE IMELI KAKŠNE POLITIČNE IZKUŠNJE PREDEN STE BILI IZVOLJENI V DRŽAVNI ZBOR?

Vrednost 16412 Frekvenca
1 da 48
2 ne 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5_1 Na kateri ravni

V5_1 (Če da) NA KATERI RAVNI?

Vrednost 16511 Frekvenca
1 lokalni 29
2 regionalni 2
3 državni 7
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_2_1 V politični organizaciji V5_2 (Če da) KJE STE DOBILI TE IZKUŠNJE ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - v politični organizaciji, stranki

Vrednost 16610 Frekvenca
1 (izbere) 30
0 (ne izbere) 22

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V5_2_2 V združenju, društvu V5_2 (Če da) KJE STE DOBILI TE IZKUŠNJE ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - v združenju, društvu

Vrednost 1679 Frekvenca
1 (izbere) 23
0 (ne izbere) 29

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V5_2_3 V interesni organizaciji V5_2 (Če da) KJE STE DOBILI TE IZKUŠNJE ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - v interesni organizaciji

Vrednost 1688 Frekvenca
1 (izbere) 12
0 (ne izbere) 40

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V5_2_4 V upravi V5_2 (Če da) KJE STE DOBILI TE IZKUŠNJE ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - v upravi

Vrednost 1697 Frekvenca
1 (izbere) 11
0 (ne izbere) 41

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V5_2_5 V prejšnjem DZ V5_2 (Če da) KJE STE DOBILI TE IZKUŠNJE ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - v prejšnjem DZ (1992-1996)

Vrednost 1706 Frekvenca
1 (izbere) 10
0 (ne izbere) 42

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V5_2_6 V prejšnji skupščini V5_2 (Če da) KJE STE DOBILI TE IZKUŠNJE ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - v prejšnji skupščini (1990-1992)

Vrednost 1715 Frekvenca
1 (izbere) 10
0 (ne izbere) 42

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V5_2_7 Kje drugje V5_2 (Če da) KJE STE DOBILI TE IZKUŠNJE ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - kje drugje (navedite):

Vrednost 1724 Frekvenca
1 (izbere) 16
0 (ne izbere) 36

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V6 Takšne raziskave koristne

V6 ALI SODITE, DA SO TAKŠNE RAZISKAVE KORISTNE ZA BOLJŠE RAZUMEVANJE POSLANSKEGA DELA TER ZA UČINKOVITEJŠE DELOVANJE DZ?

Vrednost 1733 Frekvenca
1 takšne raziskave nimajo nobenega pomena 1
2 bolj malo koristijo 7
3 kakor kdaj 11
4 so koristne 27
5 so zelo koristne 3
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7 Pripravljen še sodelovati

V7 ALI BI BILI PRIPRAVLJENI SODELOVATI, ČE BI VAM KONEC TEGA MANDATNEGA OBDOBJA ZASTAVILI NEKAJ OD TEH (ISTIH) VPRAŠANJ?

Vrednost 1742 Frekvenca
1 ne 1
2 da 50
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8 Želi opozoriti se na nekaj

V8 ALI NAS ŽELITE OPOZORITI NA KAJ, O ČEMER VAS NISMO VPRAŠALI?

Vrednost 1751 Frekvenca
0 ni odgovora 42
1 je odgovor 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Zajc, Drago (1998). POSDZ98 - Vprašalnik za poslance Državnega zbora [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Zajc, Drago (2000). Parlamentarno odločanje: (re)parlamentarizacija v Srednji in Vzhodni Evropi: funkcije novih parlamentov.
  2. Zajc, Drago (2000). Slovenski parlamentarizem in učinkovitost slovenskega parlamenta: uvodni referat.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Zajc, D. (s.a.). Slovenski parlament - funkcije in delovanje: Razvoj parlamentarnih funkcij v procesu tranzicije [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: POSDZ98. https://doi.org/10.17898/ADP_POSDZ98_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si