Slovenski parlament - funkcije in delovanje: Razvoj parlamentarnih funkcij v procesu tranzicije

Basic Study Information

ADP - IDNo: POSDZ98
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POSDZ98_V1
Main author(s):
  • Zajc, Drago
Data file producer:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; 1998)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Državni zbor RS

Project number:

L5-7828 (MZT)

Series:
  • POSDZ/Anketa med poslanci DZ

    Ankete med poslanci Državnega zbora RS ugotavljajo mnenja poslancev o razvoju in delovanju slovenskega političnega sistema in institucijah (predvsem preučevanje delovanja političnih ustanov kot npr. državnega zbora, vlade, državnega sveta, lokalne samouprave, političnih strank, volitev in javne uprave).

Study Content

Keywords:

Sodobni parlament, rekrutiranje poslancev, parlamentarna elita, funkcije parlamentov, parlamentarno odločanje, racionalnost in ekonomičnost zakonodajnega postopka, poslanske skupine, delovna telesa, koalicija, opozicija

Keywords ELSST:
POSLANEC, INTERESNA SKUPINA, ODLOČANJE, PARLAMENTARNI SISTEM, POLITIČNA KOALICIJA, POLITIČNA OPOZICIJA, POLITIČNI SISTEM, VOLITVE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
volitve, predstavljanje interesov
delovanje državnega zbora, delovnih teles
vprašanja o odnosu med državnim zborom in vlado
vprašanja o odnosu med državnim zborom in državnim svetom
vloga poslanskih skupin, strankarska disciplina
vprašanja o koaliciji in opoziciji
interesne skupine
stiki, informacije
okoliščine, pomembne za poslansko delo
socio-demografska vprašanja


Abstract:

Raziskava je imela za cilj ugotoviti, kakšno vlogo ima državni zbor v političnem sistemu RS in v odvisnosti od razvitosti svojih funkcij, saj novi parlamenti v primerjavi s starejšimi veliko težje opravljajo svoje naloge. Med temi smo dali poseben poudarek na funkcije predstavljanja interesov, razreševanja konfliktov in na zakonodajno funkcijo. Poleg objektivnih statističnih podatkov o sestavi in delu državnega zbora smo zbrali in analizirali subjektivne podatke na populaciji poslancev. Zanimalo nas je kako slovenski poslanci ocenjujejo svojo vlogo v procesu odločanja v nacionalnem parlamentu. Med drugim smo ugotavljali tudi njihovo razumevanje predstavljanja interesov (splošnih, strankarskih, lokalnih, itd.), povezanost z volivci in okoliščine, ki vplivajo na poslansko delo. Posebej pa smo raziskovali njihovo vlogo v poslanskih skupinah in znotraj delovnih teles državnega zbora ter sposobnost premagovanja konfliktov in oblikovanja konsenza. Ugotavljali pa smo tudi njihova stališča o učinkovitosti državnega zbora, še posebej z vidika njegove organiziranosti in racionalnost zakonodajnega postopka, opredeljenega v poslovniku iz. l. 1993. Na to učinkovitost, kot smo ugotovili, dokaj vpliva razmerje med vlado in državnim zborom (poslanci opozarjajo na velike pritiske po zakonodajnem urejanju in težave pri programiranju dela) ter razmerje med vsakokratno koalicijo in opozicijo. Posebej pa smo skušali ugotoviti, ali in koliko so poslanci kritični do ustaljenih oblik dela in kakšna je njihova pripravljenost na spremembe, ki bi uveljavile večjo vlogo državnega zbora ter večjo racionalnost in ekonomičnost v zakonodajnem postopku. Celota odgovorov v anketi, izvedeni konec l. 1998, ki je zajela 52 poslank in poslancev, kaže, da so si poslanci nabrali dovolj izkušenj, največjo pripravljenost na spremembe pa kažejo poslanci, ki so bili izvoljeni že v prvi državni zbor (1996) ali prej v republiško skupščino (1990). Večina anketiranih je ocenila, da so take raziskave koristne, več kot 90% pa bi jih bilo pripravljenih ponovno odgovarjati.

Methodology


Collection date: oktober 1998 - november 1998
Date of production: 1998
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Poslanci Državnega zbora. V mandatnem obdobju od leta 1996 do 2000 je Državni Zbor RS sestavljalo 90 poslancev.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za politološke raziskave, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Ni vzorčeno, zastopana cela populacija.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Podatki so na razpolago tudi za potrebe raziskovalnih skupin in vodstva Državnega zbora RS. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: POSDZ98 - Podatki raziskave POSDZ98 [datoteka podatkov], 1998

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 175
  • number of units: 52

Variable list

IDEN Stevilka vprasalnika

ŠTEVILKA VPRAŠALNIKA

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
50 1
51 1
52 1

Valid range from 1 to 52

A1 Kako je postal kandidat

A - VOLITVE, PREDSTAVLJANJE INTERESOV A1 ALI NAM LAHKO POVESTE KAKO STE POSTALI KANDIDAT NA PRETEKLIH VOLITVAH ?

Value 22 Frequency
1 sam sem se predlagal 3
2 bil sem aktiven v stranki in me je zato predlagala 32
3 nisem bil aktiven v stranki, vendar me je ta povabila naj kandidiram 12
4 povabila me je družbena oz. poklicna skupina 2
5 kaj drugega 1
" " 2

Valid range from 1 to 5

A2 Kako ste dobili mandat

A2 IN KAKO STE DOBILI MANDAT?

Value 31 Frequency
1 na osnovi neposredne delitve mandatov 31
2 na osnovi delitve na državni ravni (delitev ostanka glasov) 14
3 na podlagi nacionalne liste 5
" " 2

Valid range from 1 to 3

IDEN Stevilka vprasalnika

ŠTEVILKA VPRAŠALNIKA

Value 1175 Frequency
1 1
2 1
3 1
50 1
51 1
52 1

Valid range from 1 to 52

A1 Kako je postal kandidat

A - VOLITVE, PREDSTAVLJANJE INTERESOV A1 ALI NAM LAHKO POVESTE KAKO STE POSTALI KANDIDAT NA PRETEKLIH VOLITVAH ?

Value 2174 Frequency
1 sam sem se predlagal 3
2 bil sem aktiven v stranki in me je zato predlagala 32
3 nisem bil aktiven v stranki, vendar me je ta povabila naj kandidiram 12
4 povabila me je družbena oz. poklicna skupina 2
5 kaj drugega 1
" " 2

Valid range from 1 to 5

A2 Kako ste dobili mandat

A2 IN KAKO STE DOBILI MANDAT?

Value 3173 Frequency
1 na osnovi neposredne delitve mandatov 31
2 na osnovi delitve na državni ravni (delitev ostanka glasov) 14
3 na podlagi nacionalne liste 5
" " 2

Valid range from 1 to 3

A3 Bolj zavezujoc mandat

A3 KATERI MANDAT JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ ZAVEZUJOČ?

Value 4172 Frequency
1 mandat dobljen na osnovi strankarske liste 0
2 mandat dobljen na osnovi neposredne izvolitve 30
3 oba enako 20
" " 2

Valid range from 1 to 3

A4_1 Interesi volilcev v vol. enoti A4 KOT POSLANEC PREDSTAVLJATE KONKRETNE INTERESE. KAKO POMEMBNO JE ZA VAS PREDSTAVLJATI NASLEDNJE SKUPINE INTERESOV...? (OCENITE VSAKEGA NA LESTVICI OD 1 DO 7)

a) Interesi vseh volivcev v volilni enoti

Value 5171 Frequency
1 1-zelo nepomembno 1
2 2 2
3 3 2
4 4 2
5 5 8
6 6 9
7 7-zelo pomembno 21
" " 7

Valid range from 1 to 7

A4_2 Interesi vseh volilcev stranke A4 KOT POSLANEC PREDSTAVLJATE KONKRETNE INTERESE. KAKO POMEMBNO JE ZA VAS PREDSTAVLJATI NASLEDNJE SKUPINE INTERESOV...? (OCENITE VSAKEGA NA LESTVICI OD 1 DO 7)

b) Vseh volivcev v državi, ki so glasovali za vašo stranko

Value 6170 Frequency
1 1-zelo nepomembno 2
2 2 1
3 3 1
4 4 4
5 5 8
6 6 11
7 7-zelo pomembno 17
" " 8

Valid range from 1 to 7

A4_3 Interesi vseh drzavljanov A4 KOT POSLANEC PREDSTAVLJATE KONKRETNE INTERESE. KAKO POMEMBNO JE ZA VAS PREDSTAVLJATI NASLEDNJE SKUPINE INTERESOV...? (OCENITE VSAKEGA NA LESTVICI OD 1 DO 7)

c) Vseh državljanov

Value 7169 Frequency
1 1-zelo nepomembno 1
2 2 0
3 3 1
4 4 4
5 5 4
6 6 8
7 7-zelo pomembno 31
" " 3

Valid range from 1 to 7

A4_4 Interesi soc. ali pokl. skupin A4 KOT POSLANEC PREDSTAVLJATE KONKRETNE INTERESE. KAKO POMEMBNO JE ZA VAS PREDSTAVLJATI NASLEDNJE SKUPINE INTERESOV...? (OCENITE VSAKEGA NA LESTVICI OD 1 DO 7)

d) Socialne ali poklicne skupine

Value 8168 Frequency
1 1-zelo nepomembno 5
2 2 2
3 3 6
4 4 11
5 5 7
6 6 6
7 7-zelo pomembno 3
" " 12

Valid range from 1 to 7

A5 vpliv deleza zensk na odlocanje v DZ

A5 DELEŽ ŽENSK MED POSLANCI JE MAJHEN. ALI SODITE, DA TO VPLIVA NA ODLOČANJE V DRŽAVNEM ZBORU?

Value 9167 Frequency
1 ne 21
2 deloma 16
3 da 13
" " 2

Valid range from 1 to 3

A5_A kako se to kaze

A5A (Če da, deloma) KAKO SE TO KAŽE? NAVEDITE PROSIM:

Value 10166 Frequency
0 ni odgovora 38
1 je odgovor 14

Valid range from 0 to 1

A6 pričakoval napore in obremenitve

A6 ALI STE PRED IZVOLITVIJO PRIČAKOVALI OBREMENITVE IN NAPORE S KATERIMI SE SREČUJETE PRI POSLANSKEM DELU?

Value 11165 Frequency
1 da 23
2 deloma 20
3 ne 9

Valid range from 1 to 3

A6_A cesa ni pricakoval

A6A (Če da, deloma) ČESA PREDVSEM NISTE PRIčAKOVALI?

Value 12164 Frequency
0 ni odgovora 36
1 je odgovor 16

Valid range from 0 to 1

A7 povprecen poslanski dan (ur)

A7 KOLIKO UR IMA VAŠ POPREČEN POSLANSKI DELOVNI DAN?

Value 13163 Frequency
5 1
9 2
10 18
11 8
12 10
13 3
14 6
16 1
" " 3

Valid range from 5 to 16

B1 član delovnih teles

B - DELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA, DELOVNIH TELES B1 V KOLIKO REDNIH DELOVNIH TELESIH STE ČLAN ?

Value 14162 Frequency
3 12
4 20
5 11
6 4
7 4
11 1

Valid range from 3 to 11

B2

B2 ALI LAHKO DELU V VSEH DELOVNIH TELESIH POSVETITE ENAKO POZORNOST?

Value 15161 Frequency
1 lahko posvetim enako pozornost 17
2 ne, ne morem 35

Valid range from 1 to 2

B2_A

B2A (Če ne) Opišite, prosim, zakaj ne:

Value 16160 Frequency
0 ni odgovora 21
1 je odgovor 31

Valid range from 0 to 1

B3

B3 KOLIKO VPLIVA NA OBLIKOVANJE POLITIK NA TEH PODROČJIH IMAJO DELOVNA TELESA?

Value 17159 Frequency
1 nič 1
2 malo 13
3 srednje 26
4 precej 9
5 zelo veliko 3

Valid range from 1 to 5

B4

B4 ALI JE DELO V DELOVNIH TELESIH ZA VAS BOLJ POMEMBNO KOT DELO NA SKUPNIH ZASEDANJIH ?

Value 18158 Frequency
1 da 18
2 kakor kdaj 26
3 ne 8

Valid range from 1 to 3

B5

B5 ALI MENITE, DA BI GLEDE NA OBREMENITVE 90 POSLANCEV S ČLANSTVOM V DELOVNIH TELESIH KAZALO ŠTEVILO DELOVNIH TELES ZMANJŠATI?

Value 19157 Frequency
1 da 25
2 deloma 16
3 ne 9
4 ne vem, ne morem se opredeliti 2

Valid range from 1 to 3

B6

B6 ALI BI SE STRINJALI S PREDLOGOM, DA BI DELOVNA TELESA IMELA STALNO ŠTEVILO MEST?

Value 20156 Frequency
1 da 31
2 ne 9
3 ne vem, ne morem oceniti 9
" " 3

Valid range from 1 to 2

B7_1 B7 ALI SODITE, DA BI MORALI VLOGO DELOVNIH TELES OKREPITI? ALI BI SE STRINJALI S PREDLOGI, DA BI DELOVNA TELESA:

a) imela možnost zavrniti preslabo pripravljen predlog zakona,

Value 21155 Frequency
1 ne 3
2 deloma 6
3 da 43
9 ne vem 0

Valid range from 1 to 3

B7_2 B7 ALI SODITE, DA BI MORALI VLOGO DELOVNIH TELES OKREPITI? ALI BI SE STRINJALI S PREDLOGI, DA BI DELOVNA TELESA:

b) sama opravila prvo obravnavo predloga zakona,

Value 22154 Frequency
1 ne 13
2 deloma 2
3 da 35
9 ne vem 2

Valid range from 1 to 3

B7_3 B7 ALI SODITE, DA BI MORALI VLOGO DELOVNIH TELES OKREPITI? ALI BI SE STRINJALI S PREDLOGI, DA BI DELOVNA TELESA:

c) dokončno odločila o ustanovitvi javnih zavodov imenovanjih in volitvah,

Value 23153 Frequency
1 ne 29
2 deloma 10
3 da 11
9 ne vem 1
" " 1

Valid range from 1 to 3

B7_4 B7 ALI SODITE, DA BI MORALI VLOGO DELOVNIH TELES OKREPITI? ALI BI SE STRINJALI S PREDLOGI, DA BI DELOVNA TELESA:

d) dobila možnost zakonodajne iniciative.

Value 24152 Frequency
1 ne 14
2 deloma 6
3 da 29
9 ne vem 2
" " 1

Valid range from 1 to 3

B8

B8 ALI SODITE, NA OSNOVI IZKUŠENJ, DA NAJ BI...

Value 25151 Frequency
1 seje delovnih teles ostale odprte za javnost 34
2 seje delovnih teles zaprli za javnost 16
3 ne vem, ne morem odgovoriti 2

Valid range from 1 to 2

B9_1 B9 DO KOLIKŠNE MERE NASLEDNJE ŠIRŠE OKOLIŠČINE VPLIVAJO NA DELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA? OCENITE VSAKO POSEBEJ ...

a) Vprašanja polpretekle zgodovine

Value 26150 Frequency
1 1-okoliščine sploh ne vplivajo 0
2 2 0
3 3 4
4 4 6
5 5 14
6 6 16
7 7-odločilno vplivajo 12

Valid range from 1 to 7

B9_2 B9 DO KOLIKŠNE MERE NASLEDNJE ŠIRŠE OKOLIŠČINE VPLIVAJO NA DELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA? OCENITE VSAKO POSEBEJ ...

b) Pomanjkanje konceptualne razvojne vizije Slovenije

Value 27149 Frequency
1 1-okoliščine sploh ne vplivajo 0
2 2 2
3 3 7
4 4 7
5 5 10
6 6 17
7 7-odločilno vplivajo 9

Valid range from 1 to 7

B9_3 B9 DO KOLIKŠNE MERE NASLEDNJE ŠIRŠE OKOLIŠČINE VPLIVAJO NA DELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA? OCENITE VSAKO POSEBEJ ...

c) Časovni pritisk - nujnost hitrega spreminjanja zakonodaje

Value 28148 Frequency
1 1-okoliščine sploh ne vplivajo 0
2 2 2
3 3 2
4 4 4
5 5 6
6 6 10
7 7-odločilno vplivajo 28

Valid range from 1 to 7

B9_4 B9 DO KOLIKŠNE MERE NASLEDNJE ŠIRŠE OKOLIŠČINE VPLIVAJO NA DELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA? OCENITE VSAKO POSEBEJ ...

d) Težnje po prepodrobnem zakonodajnem urejanju

Value 29147 Frequency
1 1-okoliščine sploh ne vplivajo 2
2 2 7
3 3 5
4 4 9
5 5 11
6 6 12
7 7-odločilno vplivajo 5
" " 1

Valid range from 1 to 7

B9_5 B9 DO KOLIKŠNE MERE NASLEDNJE ŠIRŠE OKOLIŠČINE VPLIVAJO NA DELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA? OCENITE VSAKO POSEBEJ ...

e) Povečane zahteve ljudi, raznih skupin, združenj in organizacij nasproti državi

Value 30146 Frequency
1 1-okoliščine sploh ne vplivajo 0
2 2 6
3 3 3
4 4 12
5 5 13
6 6 11
7 7-odločilno vplivajo 4
" " 3

Valid range from 1 to 7

B10

B10 ALI SODITE, DA STA VLADA IN VODSTVO DRŽAVNEGA ZBORA DOBRO USKLAJENA KO GRE ZA PRIPRAVO OKVIRNEGA PROGRAMA DELA DRŽAVNEGA ZBORA?

Value 31145 Frequency
1 da 9
2 deloma 14
3 ne 29
9 ne vem, ne morem oceniti 0

Valid range from 1 to 3

B10_A

B10A (Če deloma ali ne) V ČEM STA NEUSKLAJENA?

Value 32144 Frequency
0 ni odgovora 29
1 je odgovor 23

Valid range from 0 to 1

B11_1 B11 ZADNJE ČASE JE GOVORA O TEŽAVAH PRI PRIPRAVI ZASEDANJ. KAJ V ZVEZI S TEM OPAŽATE VI SAMI? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - težave pri pripravi in izvedbi okvirnega in terminskih načrtov dela;

Value 33143 Frequency
1 (izbere) 28
0 (ne izbere) 24

Valid range from 0 to 1

B11_2 B11 ZADNJE ČASE JE GOVORA O TEŽAVAH PRI PRIPRAVI ZASEDANJ. KAJ V ZVEZI S TEM OPAŽATE VI SAMI? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - vlada pošilja predloge v časovni stiski, zahteva izredne seje;

Value 34142 Frequency
1 (izbere) 47
0 (ne izbere) 5

Valid range from 0 to 1

B11_3 B11 ZADNJE ČASE JE GOVORA O TEŽAVAH PRI PRIPRAVI ZASEDANJ. KAJ V ZVEZI S TEM OPAŽATE VI SAMI? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - premalo se upošteva poslovnik;

Value 35141 Frequency
1 (izbere) 19
0 (ne izbere) 33

Valid range from 0 to 1

B11_4 B11 ZADNJE ČASE JE GOVORA O TEŽAVAH PRI PRIPRAVI ZASEDANJ. KAJ V ZVEZI S TEM OPAŽATE VI SAMI? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - kolegij je premalo selektiven in odločen pri uvrščanju zadev na dnevne rede;

Value 36140 Frequency
1 (izbere) 24
0 (ne izbere) 28

Valid range from 0 to 1

B11_5 B11 ZADNJE ČASE JE GOVORA O TEŽAVAH PRI PRIPRAVI ZASEDANJ. KAJ V ZVEZI S TEM OPAŽATE VI SAMI? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - prihaja do prelaganja zadev na naslednje seje oz. odlaganja;

Value 37139 Frequency
1 (izbere) 36
0 (ne izbere) 16

Valid range from 0 to 1

B11_6 B11 ZADNJE ČASE JE GOVORA O TEŽAVAH PRI PRIPRAVI ZASEDANJ. KAJ V ZVEZI S TEM OPAŽATE VI SAMI? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - delovna telesa ne opravijo svojega dela - vprašanja se prelagajo na plenum;

Value 38138 Frequency
1 (izbere) 13
0 (ne izbere) 39

Valid range from 0 to 1

B11_7 B11 ZADNJE ČASE JE GOVORA O TEŽAVAH PRI PRIPRAVI ZASEDANJ. KAJ V ZVEZI S TEM OPAŽATE VI SAMI? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - v tretji obravnavi se ponovno odpirajo vprašanja, ki so bila rešena v drugi;

Value 39137 Frequency
1 (izbere) 22
0 (ne izbere) 30

Valid range from 0 to 1

B11_8 B11 ZADNJE ČASE JE GOVORA O TEŽAVAH PRI PRIPRAVI ZASEDANJ. KAJ V ZVEZI S TEM OPAŽATE VI SAMI? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - strankarski prvaki tekmujejo kdo bo dal več predlogov za obravnavo zaradi pridobivanja naklonjenosti volivcev;

Value 40136 Frequency
1 (izbere) 30
0 (ne izbere) 22

Valid range from 0 to 1

B11_9 B11 ZADNJE ČASE JE GOVORA O TEŽAVAH PRI PRIPRAVI ZASEDANJ. KAJ V ZVEZI S TEM OPAŽATE VI SAMI? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - kaj drugega

Value 41135 Frequency
1 (izbere) 6
0 (ne izbere) 46

Valid range from 0 to 1

B12

B12 ALI SE STRINJATE, DA BI ODPRAVILI MOŽNOST VRAČANJA PREDLOGA ZAKONA, KI JE V POSTOPKU, PREDLAGATELJU (DRŽAVNI ZBOR BI POSTAL Z VLOŽITVIJO PREDLOGA 'LASTNIK' ZAKONA)?

Value 42134 Frequency
1 da 22
2 ne 19
3 ne vem, ne morem se izjasniti 11

Valid range from 1 to 2

B13

B13 V TEM MANDATU DRŽAVNEGA ZBORA JE IZREDNO VELIKO PREDLOGOV SPREJEMANJA ZAKONOV PO HITREM POSTOPKU. ALI SE VAM ZDI, DA ...

Value 43133 Frequency
1 gre za pretirano uporabo hitrih postopkov 21
2 gre za zlorabo hitrih postopkov 16
3 niti eno, niti drugo, gre za posebne okoliščine, ki to opravičujejo 12
" " 3

Valid range from 1 to 3

B14

B14 ALI SE VAM ZDIJO PREDLOGI ZAKONOV, KI PRIHAJAJO V DRŽAVNI ZBOR, DOVOLJ IZDELANI?

Value 44132 Frequency
1 da, vedno 0
2 večinoma 5
3 kakor kdaj 25
4 le malokrat 20
5 redko, nikoli 2

Valid range from 1 to 5

B15

B15 ALI BI SE STRINJALI S PREDLOGOM, DA BI ČASOVNO OMEJILI RAZPRAVE POSLANCEV, TAKO, DA BI V NAPREJ DOLOČILI CELOTEN ČAS, KI JE NA RAZPOLAGO ZA RAZPRAVLJANJE O POSAMEZNI TOČKI?

Value 45131 Frequency
1 ne, se ne strinjam 6
2 deloma, odvisno od okoliščin 13
3 da, strinjam se 32

Valid range from 1 to 3

B16_1 B16 POVEJTE PROSIM, DO KOLIKŠNE MERE PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE:

a) Skuša usklajevati različne interese

Value 46130 Frequency
1 1-sploh ne 1
2 2 6
3 3 11
4 4 5
5 5 4
6 6 15
7 7-vedno, v celoti 10

Valid range from 1 to 7

B16_2 B16 POVEJTE PROSIM, DO KOLIKŠNE MERE PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE:

b) Upošteva mnenja kolegija

Value 47129 Frequency
1 1-sploh ne 1
2 2 3
3 3 11
4 4 7
5 5 9
6 6 13
7 7-vedno, v celoti 8

Valid range from 1 to 7

B16_3 B16 POVEJTE PROSIM, DO KOLIKŠNE MERE PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE:

c) Skrbi za spoštovanje poslovnika

Value 48128 Frequency
1 1-sploh ne 4
2 2 3
3 3 6
4 4 7
5 5 2
6 6 17
7 7-vedno, v celoti 13

Valid range from 1 to 7

B16_4 B16 POVEJTE PROSIM, DO KOLIKŠNE MERE PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE:

d) Vodi seje nevtralno

Value 49127 Frequency
1 1-sploh ne 2
2 2 5
3 3 11
4 4 6
5 5 1
6 6 13
7 7-vedno, v celoti 14

Valid range from 1 to 7

B16_5 B16 POVEJTE PROSIM, DO KOLIKŠNE MERE PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE:

e) Omogoča manjšini enakopravno sodelovanje

Value 50126 Frequency
1 1-sploh ne 3
2 2 2
3 3 6
4 4 6
5 5 4
6 6 12
7 7-vedno, v celoti 19

Valid range from 1 to 7

B16_6 B16 POVEJTE PROSIM, DO KOLIKŠNE MERE PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE:

f) Upošteva časovne in strokovne zmogljivosti državnega zbora

Value 51125 Frequency
1 1-sploh ne 7
2 2 7
3 3 7
4 4 10
5 5 8
6 6 8
7 7-vedno, v celoti 4
" " 1

Valid range from 1 to 7

B17

B17 ALI SODITE, DA BI ZARADI BOLJŠE ORGANIZACIJE DELA MORALI PRISTOJNOSTI KOLEGIJA POVEČATI?

Value 52124 Frequency
1 da 16
2 deloma 13
3 ne 22
" " 1

Valid range from 1 to 3

B17_A

B17A (Če da ali deloma) KAKO NAJ BI POVEČALI NJEGOVE PRISTOJNOSTI?

Value 53123 Frequency
0 ni odgovora 37
1 je odgovor 15

Valid range from 0 to 1

B18

B18 V ZADNJEM ČASU SE POJAVLJAJO KRITIKE ZAKONODAJNEGA POSTOPKA. KAJ BI MORALI PO VAŠEM MNENJU STORITI?

Value 54122 Frequency
1 nič ni treba storiti 1
2 potrebni so le manjši popravki 11
3 potrebni so večji popravki 24
4 poslovnik je treba spremeniti v celoti 15
5 ne vem, ne morem oceniti 1

Valid range from 1 to 4

B19

B19 DRŽAVNI ZBOR JE LETOS OBRAVNAVAL STRATEŠKI DOKUMENT O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EVROPSKO ZVEZO. ALI SE VAM ZDIJO CILJI VKLJUČEVANJA V DOKUMENTU DOVOLJ DOBRO DEFINIRANI?

Value 55121 Frequency
1 da 23
2 deloma 22
3 ne 6
" " 1

Valid range from 1 to 3

B19_A

B19A (Če deloma ali ne) KAJ SE VAM ZDI POMANJKLJIVO? (

Value 56120 Frequency
0 ni odgovora 38
1 je odgovor 14

Valid range from 0 to 1

B19_B

B19B Če deloma ali da) KAJ SE VAM ZDI DOBRO?

Value 57119 Frequency
0 ni odgovora 37
1 je odgovor 15

Valid range from 0 to 1

B20_1 B20 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO TREBA SLOVENSKO ZAKONODAJO POSPEŠENO PRILAGAJATI ZAKONODAJI IN STANDARDOM EVROPSKE ZVEZE. ALI BI BILO TREBA ZARADI OBREMENJENOSTI ZAKONODAJNEGA DELA KAJ SPREMENITI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - nič ni treba spremeniti

Value 58118 Frequency
1 (izbere) 1
0 (ne izbere) 51

Valid range from 0 to 1

B20_2 B20 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO TREBA SLOVENSKO ZAKONODAJO POSPEŠENO PRILAGAJATI ZAKONODAJI IN STANDARDOM EVROPSKE ZVEZE. ALI BI BILO TREBA ZARADI OBREMENJENOSTI ZAKONODAJNEGA DELA KAJ SPREMENITI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - da, povečati strokovno podporo poslanskim skupinam

Value 59117 Frequency
1 (izbere) 39
0 (ne izbere) 13

Valid range from 0 to 1

B20_3 B20 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO TREBA SLOVENSKO ZAKONODAJO POSPEŠENO PRILAGAJATI ZAKONODAJI IN STANDARDOM EVROPSKE ZVEZE. ALI BI BILO TREBA ZARADI OBREMENJENOSTI ZAKONODAJNEGA DELA KAJ SPREMENITI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - da, povečati strokovno podporo delovnim telesom

Value 60116 Frequency
1 (izbere) 25
0 (ne izbere) 27

Valid range from 0 to 1

B20_4 B20 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO TREBA SLOVENSKO ZAKONODAJO POSPEŠENO PRILAGAJATI ZAKONODAJI IN STANDARDOM EVROPSKE ZVEZE. ALI BI BILO TREBA ZARADI OBREMENJENOSTI ZAKONODAJNEGA DELA KAJ SPREMENITI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - da, okrepiti strokovno službo KEZ

Value 61115 Frequency
1 (izbere) 6
0 (ne izbere) 46

Valid range from 0 to 1

B20_5 B20 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO TREBA SLOVENSKO ZAKONODAJO POSPEŠENO PRILAGAJATI ZAKONODAJI IN STANDARDOM EVROPSKE ZVEZE. ALI BI BILO TREBA ZARADI OBREMENJENOSTI ZAKONODAJNEGA DELA KAJ SPREMENITI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - da, okrepiti kadrovsko zasedbo v Sekretariatu za zakonodajo in pravne zadeve

Value 62114 Frequency
1 (izbere) 18
0 (ne izbere) 34

Valid range from 0 to 1

B20_6 B20 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO TREBA SLOVENSKO ZAKONODAJO POSPEŠENO PRILAGAJATI ZAKONODAJI IN STANDARDOM EVROPSKE ZVEZE. ALI BI BILO TREBA ZARADI OBREMENJENOSTI ZAKONODAJNEGA DELA KAJ SPREMENITI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - da, usposobiti raziskovalno-dokumenslužbo

Value 63113 Frequency
1 (izbere) 8
0 (ne izbere) 44

Valid range from 0 to 1

B20_7 B20 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO TREBA SLOVENSKO ZAKONODAJO POSPEŠENO PRILAGAJATI ZAKONODAJI IN STANDARDOM EVROPSKE ZVEZE. ALI BI BILO TREBA ZARADI OBREMENJENOSTI ZAKONODAJNEGA DELA KAJ SPREMENITI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - da, zagotoviti boljše programiranje dela v državnem zboru

Value 64112 Frequency
1 (izbere) 32
0 (ne izbere) 20

Valid range from 0 to 1

B20_8 B20 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO TREBA SLOVENSKO ZAKONODAJO POSPEŠENO PRILAGAJATI ZAKONODAJI IN STANDARDOM EVROPSKE ZVEZE. ALI BI BILO TREBA ZARADI OBREMENJENOSTI ZAKONODAJNEGA DELA KAJ SPREMENITI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - da, poenostaviti zakonodajni postopek (možnost združevanja posameznih faz, itd.)

Value 65111 Frequency
1 (izbere) 35
0 (ne izbere) 17

Valid range from 0 to 1

B20_9 B20 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO TREBA SLOVENSKO ZAKONODAJO POSPEŠENO PRILAGAJATI ZAKONODAJI IN STANDARDOM EVROPSKE ZVEZE. ALI BI BILO TREBA ZARADI OBREMENJENOSTI ZAKONODAJNEGA DELA KAJ SPREMENITI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - da, kaj drugega

Value 66110 Frequency
1 (izbere) 3
0 (ne izbere) 49

Valid range from 0 to 1

B21

B21 ZA PRILAGAJANJE ZAKONODAJE JE POTREBEN TUDI ŠIRŠI POLITIČNI KONSENZ. KAJ SODITE NA OSNOVI IZKUŠENJ, ALI BODO PRI OBLIKOVANJEM KONSENZA V DRŽAVNEM ZBORU KAKŠNE TEŽAVE ZARADI KATERIH LAHKO PRIDE DO ZAMUD?

Value 67109 Frequency
1 zelo velike težave 9
2 precejšnje težave 27
3 kakor kdaj 11
4 ne bo posebnih težav 5
5 sploh ne bo težav 0

Valid range from 1 to 5

B22_1 B22 KAKO BI MORALA PO VAŠEM MESTU DELOVATI KOMISIJA ZA EVROPSKE ZADEVE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - opravljati koordinativno vlogo med delovnimi telesi v državnem zboru

Value 68108 Frequency
1 (izbere) 29
0 (ne izbere) 23

Valid range from 0 to 1

B22_2 B22 KAKO BI MORALA PO VAŠEM MESTU DELOVATI KOMISIJA ZA EVROPSKE ZADEVE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - zagotavljati redno (tedensko, mesečno) sodelovanje med državnim zborom in vlado

Value 69107 Frequency
1 (izbere) 17
0 (ne izbere) 35

Valid range from 0 to 1

B22_3 B22 KAKO BI MORALA PO VAŠEM MESTU DELOVATI KOMISIJA ZA EVROPSKE ZADEVE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - informirati poslance in strokovne delavce o integracijskih procesih

Value 70106 Frequency
1 (izbere) 33
0 (ne izbere) 19

Valid range from 0 to 1

B22_4 B22 KAKO BI MORALA PO VAŠEM MESTU DELOVATI KOMISIJA ZA EVROPSKE ZADEVE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - vplivati na programiranje dela v državnem zboru

Value 71105 Frequency
1 (izbere) 13
0 (ne izbere) 39

Valid range from 0 to 1

B22_5 B22 KAKO BI MORALA PO VAŠEM MESTU DELOVATI KOMISIJA ZA EVROPSKE ZADEVE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - opravljati nadzor koliko vlada upošteva evropske standarde pri pripravi zakonov

Value 72104 Frequency
1 (izbere) 24
0 (ne izbere) 28

Valid range from 0 to 1

B22_6 B22 KAKO BI MORALA PO VAŠEM MESTU DELOVATI KOMISIJA ZA EVROPSKE ZADEVE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - pritegovati k sodelovanju čim več institucij civilne družbe

Value 73103 Frequency
1 (izbere) 19
0 (ne izbere) 33

Valid range from 0 to 1

B22_7 B22 KAKO BI MORALA PO VAŠEM MESTU DELOVATI KOMISIJA ZA EVROPSKE ZADEVE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - kaj drugega

Value 74102 Frequency
1 (izbere) 1
0 (ne izbere) 51

Valid range from 0 to 1

B23

B23 KAKO POGOSTO NAJ BI - POLEG ODLOČANJA V DRŽAVNEM ZBORU ZAKONE SPREJEMALI Z REFERENDUMOM?

Value 75101 Frequency
1 nikoli 2
2 redko 36
3 včasih 11
4 pogosto 0
5 kar najbolj pogosto 0
" " 3

Valid range from 1 to 5

C1 DZ podrejen vladi

C - VPRAŠANJA O ODNOSU MED DRŽAVNIM ZBOROM IN VLADO C1 V ZADNJEM ČASU SE POJAVLJAJO OCENE, DA JE DRŽAVNI ZBOR V PODREJENEM POLOŽAJU NASPROTI VLADI - ALI SE S TAKIMI OCENAMI STRINJATE?

Value 76100 Frequency
1 da, v celoti 19
2 deloma, kakor kdaj 22
3 ne strinjam se 10
" " 1

Valid range from 1 to 3

C2 Vlada je nesamostojna

C2 PO NEKATERIH MNENJIH PA JE VLADA IZRAZITO NESAMOSTOJNA V PRIMERJAVI Z DRUGIMI VLADAMI V PARLAMENTARNIH SISTEMIH (DZ POSEGA V VLADNO DELOVANJE). ALI STE TUDI VI TAKEGA MNENJA?

Value 7799 Frequency
1 da, v celoti 6
2 deloma 22
3 ne, nisem 23
" " 1

Valid range from 1 to 3

C3 DZ in vlada naj bosta samostojnejša

C3 ALI SODITE, DA BI BILO POTREBNO RAZMERJA MED DRŽAVNIM ZBOROM IN VLADO UREDITI TAKO, DA BI BILA VLADA IN DRŽAVNI ZBOR BOLJ SAMOSTOJNA (DOSLEDNO IZVEDENA DELITEV OBLASTI)?

Value 7898 Frequency
1 da 31
2 deloma 14
3 ne vem, ne morem presoditi 6
" " 1

Valid range from 1 to 2

C4 Hitri postopek predlaga le vlada

C4 ALI SE STRINJATE S STALIŠČEM, DA BI SPREJEMANJE ZAKONOV PO HITREM POSTOPKU LAHKO PREDLAGALA SAMO VLADA?

Value 7997 Frequency
1 da 15
2 ne 37

Valid range from 1 to 2

C5 Vlada daje amandamaje le na druge predlagatelje

C5 VLADA POGOSTO VLAGA AMANDMAJE NA SVOJE PREDLOGE ZAKONOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU KAZALO OMEJITI TO MOŽNOST (VLADA BI LAHKO VLAGALA AMANDMAJE SAMO V ZVEZI Z AMANDMAJI DRUGIH UDELEŽENCEV)?

Value 8096 Frequency
1 ne, to ne bi bilo dobro 9
2 bilo bi smotrno, vendar je treba upoštevati okoliščine 30
3 da, v vsakem primeru 13

Valid range from 1 to 3

D1 Delo Državnega sveta

D - VPRAŠANJA O ODNOSU MED DRŽAVNIM ZBOROM IN DRŽAVNIM SVETOM D1 KAKO CENJUJETE DELO DRŽAVNEGA SVETA ?

Value 8195 Frequency
1 deloval je konstruktivno 15
2 deloval je mimo Državnega zbora 23
3 deloval je destruktivno 10
" " 4

Valid range from 1 to 3

D2 Funkcije DS je treba

D2 ALI JE PO VAŠEM MNENJU TREBA FUNKCIJE DRŽAVNEGA SVETA ...

Value 8294 Frequency
1 razširiti 4
2 ohraniti v sedanji obliki 13
3 državni svet je treba ukiniti, ker je nepotreben 32
" " 3

Valid range from 1 to 3

D3 DZ lahko po vetu DS zakon spremeni še z amandmaji

D3 ALI NAJ BI IMEL DRŽAVNI ZBOR PO VETU DRŽAVNEGA SVETA MOŽNOST ZAKON TUDI SPREMENITI Z AMANDMAJI)?

Value 8393 Frequency
1 da 32
2 ne 17
3 ne vem, ne morem presoditi 3

Valid range from 1 to 2

E1

E - VLOGA POSLANSKIH SKUPIN, STRANKARSKA DISCIPLINA E1 ALI STE ZADOVOLJNI S PODPORO, KI JO DOBIVA VAŠA POSLANSKA SKUPINA (SREDSTVA, STROKOVNI SODELAVCI)?

Value 8492 Frequency
1 da 12
2 deloma 26
3 nisem 14

Valid range from 1 to 3

E1_A

E1A (Če deloma ali ne) S ČEM NISTE ZADOVOLJNI - OPIŠITE:

Value 8591 Frequency
0 ni odgovora 31
1 je odgovor 21

Valid range from 0 to 1

E2

E2 V POSLANSKIH SKUPINAH NAJ BI POSLANCI USKLAJEVALI MNENJA IN STALIŠČA - KAKO SO TA STALIŠČA USKLAJENA V VAŠI SKUPINI ...

Value 8690 Frequency
1 zelo slabo 0
2 slabo 2
3 srednje 21
4 dobro 23
5 zelo dobro 6

Valid range from 1 to 5

E3

E3 ALI SE KOT POSLANEC RAVNATE DISCIPLINIRANO (RAVNATE V SKLADU S PRAVILI IN STALIŠČI POSLANSKE SKUPINE)?

Value 8789 Frequency
1 da 18
2 kakor kdaj 29
3 redko 0
4 nikoli, ravnam le po svoji vesti 2
" " 3

Valid range from 1 to 4

E4

E4 ČE VAŠA POSLANSKA SKUPINA SPREJME NEKO STALIŠČE - KDO GA DEJANSKO SPREJME ?

Value 8888 Frequency
1 vsi člani poslanske skupine 38
2 vodstvo poslanske skupine 3
3 strankini strokovnjaki v DZ 1
4 kdo drug 7
" " 3

Valid range from 1 to 4

E5

E5 ALI SE DOGAJA, DA VODSTVO VAŠE STRANKE DAJE NAVODILA VODSTVU VAŠE POSLANSKE SKUPINE?

Value 8987 Frequency
1 da, pogosto 9
2 da, včasih 35
3 ne dogaja se 5
4 ne vem 1
" " 2

Valid range from 1 to 3

E6

E6 ALI STE KDAJ RAZMIŠLJALI, DA BI IZSTOPILI IZ POSLANSKE SKUPINE OZ. SPREMENILI STRANKO?

Value 9086 Frequency
1 da, ker sem se jaz spremenil 1
2 da, ker se je spremenila stranka 3
3 ne 46
" " 2

Valid range from 1 to 3

E7

E7 ALI BOSTE PONOVNO KANDIDIRALI NA NASLEDNJIH VOLITVAH ?

Value 9185 Frequency
1 da 18
2 ne 8
3 se še nisem odločil 25
" " 1

Valid range from 1 to 3

E7_A

E7A (Če ne) ZAKAJ NE?

Value 9284 Frequency
0 ni odgovora 45
1 je odgovor 7

Valid range from 0 to 1

E8_1 SKD-ZLSD E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

a) SKD - ZLSD

Value 9383 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 35
-2 -2 9
-1 -1 3
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 2
1 +1 0
2 +2 1
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_2 SKD-SDS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

b) SKD - SDS

Value 9482 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 1
-2 -2 3
-1 -1 2
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 4
1 +1 15
2 +2 12
3 +3-stranki sta si zelo blizu 13
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_3 SKD-LDS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

c) SKD - LDS

Value 9581 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 13
-2 -2 13
-1 -1 8
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 11
1 +1 3
2 +2 2
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_4 SKD-DESUS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

d) SKD - De-SUS

Value 9680 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 21
-2 -2 17
-1 -1 7
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 3
1 +1 1
2 +2 1
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_5 SKD-SLS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

e) SKD - SLS

Value 9779 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 0
-2 -2 1
-1 -1 3
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 7
1 +1 10
2 +2 20
3 +3-stranki sta si zelo blizu 9
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_6 SKD-SNS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

f) SKD - SNS

Value 9878 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 41
-2 -2 5
-1 -1 3
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 1
1 +1 0
2 +2 0
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_7 ZLSD-SDS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

g) ZLSD - SDS

Value 9977 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 17
-2 -2 15
-1 -1 3
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 4
1 +1 6
2 +2 3
3 +3-stranki sta si zelo blizu 2
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_8 ZLSD-LDS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

h) ZLSD - LDS

Value 10076 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 1
-2 -2 3
-1 -1 5
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 6
1 +1 15
2 +2 12
3 +3-stranki sta si zelo blizu 8
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_9 ZLSD-DESUS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

i) ZLSD - De-SUS

Value 10175 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 2
-2 -2 0
-1 -1 1
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 8
1 +1 14
2 +2 4
3 +3-stranki sta si zelo blizu 21
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_10 ZLDS-SLS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

j) ZLSD - SLS

Value 10274 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 10
-2 -2 22
-1 -1 10
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 5
1 +1 2
2 +2 1
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_11 ZLSD-SNS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

k) ZLSD - SNS

Value 10373 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 2
-2 -2 5
-1 -1 3
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 10
1 +1 13
2 +2 7
3 +3-stranki sta si zelo blizu 10
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_12 SDS-LDS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

l) SDS - LDS

Value 10472 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 27
-2 -2 13
-1 -1 5
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 2
1 +1 1
2 +2 1
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 3

Valid range from -3 to 3

E8_13 SDS-DESUS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

m) SDS - De-SUS

Value 10571 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 27
-2 -2 13
-1 -1 5
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 2
1 +1 2
2 +2 1
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_14 SDS-SLS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

n) SDS - SLS

Value 10670 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 1
-2 -2 2
-1 -1 9
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 16
1 +1 13
2 +2 9
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_15 SDS-SNS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

o) SDS - SNS

Value 10769 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 31
-2 -2 11
-1 -1 3
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 4
1 +1 1
2 +2 0
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_16 LDS-DESUS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

p) LDS - De-SUS

Value 10868 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 0
-2 -2 0
-1 -1 3
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 5
1 +1 9
2 +2 23
3 +3-stranki sta si zelo blizu 10
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_17 LDS-SLS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

r) LDS - SLS

Value 10967 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 2
-2 -2 5
-1 -1 7
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 19
1 +1 12
2 +2 5
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_18 LDS-SNS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

s) LDS - SNS

Value 11066 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 2
-2 -2 3
-1 -1 7
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 10
1 +1 14
2 +2 12
3 +3-stranki sta si zelo blizu 2
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_19 DESUS-SLS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

t) De-SUS - SLS

Value 11165 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 6
-2 -2 11
-1 -1 16
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 11
1 +1 5
2 +2 1
3 +3-stranki sta si zelo blizu 0
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_20 DESUS-SNS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

u) De-SUS - SNS

Value 11264 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 0
-2 -2 6
-1 -1 9
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 14
1 +1 10
2 +2 10
3 +3-stranki sta si zelo blizu 1
" " 2

Valid range from -3 to 3

E8_21 SLS-SNS E8 GLEDE NA RAZLIČNE MOŽNE KRITERIJE RAZLIKOVANJA MED STRANKAMI, SO SI GLEDANO V CELOTI NEKATERE STRANKE BOLJ BLIZU KOT DRUGE. KAKO BI VI OCENILI BLIŽINO SPODAJ NAVEDENIH PAROV STRANK V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU? Prosimo Vas, da v spodnji tabeli vpišete v vsako celico oceno na intervalu od -3 do +3, kjer: -3 pomeni, da sta stranki zelo oddaljeni -2 pomeni, da sta stranki precej oddaljeni -1 pomeni, da sta stranki oddaljeni 0 pomeni, da nista stranki niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes +1 pomeni, da sta stranki blizu +2 pomeni, da sta stranki precej blizu +3 pomeni, da sta

v) SLS - SNS

Value 11363 Frequency
-3 -3-stranki sta zelo oddaljeni 16
-2 -2 15
-1 -1 14
0 0-stranki nista niti oddaljeni, niti blizu 3
1 +1 1
2 +2 0
3 +3-stranki sta si zelo blizu 1
" " 2

Valid range from -3 to 3

E9

E9 ALI SE VODSTVO VAŠE POSLANSKE SKUPINE OZ. VODSTVO VAŠE STRANKE PRI OBLIKOVANJU POSAMEZNIH POLITIK (ZAKONOV) KDAJ POSVETUJE S SORODNIMI EVROPSKIMI STRANKAMI GLEDE REŠITEV NA SORODNIH PODROČJIH V NJIHOVIH DRŽAVAH?

Value 11462 Frequency
1 da, vedno 0
2 da, pogosto 7
3 da, občasno 23
4 da, redko 12
5 nikoli 5
9 ne vem, ne morem oceniti 3
" " 2

Valid range from 1 to 5

E9_A

E9A (če da) S KATERIMI POLITIČNIMI STRANKAMI V DRŽAVAH EVROPSKE ZVEZE SE POVEZUJETE?

Value 11561 Frequency
0 ni odgovora 36
1 je odgovor 16

Valid range from 0 to 1

E10_1 E10 KAKŠNO PODPORO PRI DELOVANJU VAŠE STRANKE V PARLAMENTU VAM NUDIJO POLITIČNE STRANKE DRŽAV EVROPSKE ZVEZE S KATERIMI SODELUJETE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - pomagajo seznaniti se z zakonodajo njihovih držav

Value 11660 Frequency
1 (izbere) 21
0 (ne izbere) 30
" " 1

Valid range from 0 to 1

E10_2 E10 KAKŠNO PODPORO PRI DELOVANJU VAŠE STRANKE V PARLAMENTU VAM NUDIJO POLITIČNE STRANKE DRŽAV EVROPSKE ZVEZE S KATERIMI SODELUJETE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - dajejo nam na razpolago svoje informacije, analize

Value 11759 Frequency
1 (izbere) 19
0 (ne izbere) 32
" " 1

Valid range from 0 to 1

E10_3 E10 KAKŠNO PODPORO PRI DELOVANJU VAŠE STRANKE V PARLAMENTU VAM NUDIJO POLITIČNE STRANKE DRŽAV EVROPSKE ZVEZE S KATERIMI SODELUJETE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - nudijo strokovno pomoč

Value 11858 Frequency
1 (izbere) 5
0 (ne izbere) 46
" " 1

Valid range from 0 to 1

E10_4 E10 KAKŠNO PODPORO PRI DELOVANJU VAŠE STRANKE V PARLAMENTU VAM NUDIJO POLITIČNE STRANKE DRŽAV EVROPSKE ZVEZE S KATERIMI SODELUJETE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - njihovi funkcionarji se ob obiskih v Sloveniji pogovarjajo s slovenskimi funkcionarji

Value 11957 Frequency
1 (izbere) 23
0 (ne izbere) 28
" " 1

Valid range from 0 to 1

E10_5 E10 KAKŠNO PODPORO PRI DELOVANJU VAŠE STRANKE V PARLAMENTU VAM NUDIJO POLITIČNE STRANKE DRŽAV EVROPSKE ZVEZE S KATERIMI SODELUJETE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - njihovi predstavniki ob obiskih v Sloveniji dajejo izjave za slovenske množične medije in krepijo vpliv in ugled naše stranke

Value 12056 Frequency
1 (izbere) 5
0 (ne izbere) 46
" " 1

Valid range from 0 to 1

E10_6 E10 KAKŠNO PODPORO PRI DELOVANJU VAŠE STRANKE V PARLAMENTU VAM NUDIJO POLITIČNE STRANKE DRŽAV EVROPSKE ZVEZE S KATERIMI SODELUJETE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - nudijo materialno pomoč

Value 12155 Frequency
1 (izbere) 0
0 (ne izbere) 51
" " 1

Valid range from 0 to 1

E10_7 E10 KAKŠNO PODPORO PRI DELOVANJU VAŠE STRANKE V PARLAMENTU VAM NUDIJO POLITIČNE STRANKE DRŽAV EVROPSKE ZVEZE S KATERIMI SODELUJETE? (Možnih je več odgovorov)

O3 - kaj drugega

Value 12254 Frequency
1 (izbere) 0
0 (ne izbere) 51
" " 1

Valid range from 0 to 1

E10_8 E10 KAKŠNO PODPORO PRI DELOVANJU VAŠE STRANKE V PARLAMENTU VAM NUDIJO POLITIČNE STRANKE DRŽAV EVROPSKE ZVEZE S KATERIMI SODELUJETE? (Možnih je več odgovorov)

4 - ne vem, ne morem oceniti

Value 12353 Frequency
1 (izbere) 8
0 (ne izbere) 43
" " 1

Valid range from 0 to 1

E10_9 E10 KAKŠNO PODPORO PRI DELOVANJU VAŠE STRANKE V PARLAMENTU VAM NUDIJO POLITIČNE STRANKE DRŽAV EVROPSKE ZVEZE S KATERIMI SODELUJETE? (Možnih je več odgovorov)

5 - ne povezujemo se s političnimi strankami iz držav Evropske zveze

Value 12452 Frequency
1 (izbere) 4
0 (ne izbere) 47
" " 1

Valid range from 0 to 1

E11

E11 OD KATERIH SORODNIH POLITIČNIH STRANK V TUJINI PRIDOBIVATE NAJVEČ POMOČI ZA DELO VAŠIH POSLANCEV V DRŽAVNEM ZBORU? (Možen je en odgovor)

Value 12551 Frequency
1 od strank organiziranih na ravni Evropske zveze 10
2 od strank iz posameznih držav članic 14
3 od mednarodnih federacij, ki niso zgolj evropske 1
4 od drugih (navedite 1
8 ne vem, ne morem oceniti 10
9 ne povezujemo se s političnimi strankami v tujini 6
" " 10

Valid range from 1 to 4

E12

E12 ALI JE KDO IZ VAŠE POSLANSKE SKUPINE SODELOVAL KOT OPAZOVALEC DELA KATERE OD POLITIČNIH GRUPACIJ V EVROPSKEM PARLAMENTU?

Value 12650 Frequency
1 da 35
2 ne 11
3 ravno sedaj se dogovarjamo o tej možnosti 2
" " 4

Valid range from 1 to 3

F1 Kdo naloge v DZ opravlja bolje

F - VPRAŠANJA O KOALICIJI IN OPOZICIJI F1 V SODOBNIH PARLAMENTARNIH DEMOKRACIJAH JE POMEMBNO, DA TAKO VLADAJOČA KOALICIJA KOT OPOZICIJA DOBRO OPRAVLJATA SVOJE FUNKCIJE ... KAJ SODITE, KATERA V SEDANJEM DRŽAVNEM ZBORU BOLJE OPRAVLJA SVOJE FUNKCIJE?

Value 12749 Frequency
1 vladajoča koalicija jih bolje opravlja 10
2 opozicija jih bolje opravlja 5
3 obe jih opravljata enako dobro 7
4 obe jih opravljata enako slabo 29
" " 1

Valid range from 1 to 4

F2_1 Razlike med koal. in opoz. F2 KAKŠNE SO PO VAŠEM MNENJU RAZLIKE V INTERESIH, POGLEDIH V DRŽAVNEM ZBORU MED: (Ocenite od 1 do5)

a) Koalicijo in opozicijo

Value 12848 Frequency
1 1-izredno majhne 2
2 2 1
3 3 13
4 4 22
5 5-izredno velike 13
" " 1

Valid range from 1 to 5

F2_2 razlike znotraj koalicije F2 KAKŠNE SO PO VAŠEM MNENJU RAZLIKE V INTERESIH, POGLEDIH V DRŽAVNEM ZBORU MED: (Ocenite od 1 do5)

b) Strankami koalicije

Value 12947 Frequency
1 1-izredno majhne 2
2 2 5
3 3 25
4 4 13
5 5-izredno velike 6
" " 1

Valid range from 1 to 5

F2_3 razlike znotraj opozicije F2 KAKŠNE SO PO VAŠEM MNENJU RAZLIKE V INTERESIH, POGLEDIH V DRŽAVNEM ZBORU MED: (Ocenite od 1 do5)

c) Strankami opozicije

Value 13046 Frequency
1 1-izredno majhne 4
2 2 9
3 3 9
4 4 19
5 5-izredno velike 10
" " 1

Valid range from 1 to 5

F3 opozicija dovolj možnosti

F3 ALI IMAJO V DRŽAVNEM ZBORU OZ. V DELOVNIH TELESIH PREDSTAVNIKI OPOZICIJE DOVOLJ MOŽNOSTI UVELJAVLJATI SVOJA STALIŠČA?

Value 13145 Frequency
1 sploh nimajo možnosti 3
2 imajo le malo možnosti 20
3 imajo dovolj možnosti 29

Valid range from 1 to 3

F4 predsednik vlade odgovarja opoziciji

F4 ALI BI SE STRINJALI S PREDLOGOM, DA BI NA NEKAJ VPRAŠANJ, KI BI JIH ZASTAVILE STRANKE OPOZICIJE (VSAKA STRANKA PO ENO) ODGOVARJAL V DRŽAVNEM ZBORU PREDSEDNIK VLADE?

Value 13244 Frequency
1 ne, to ni potrebno 1
2 deloma , toda odvisno od okoliščin 17
3 da, strinjam se 34

Valid range from 1 to 3

G1_1 Interesna skupina1 G - INTERESNE SKUPINE G1 NAVEDITE PROSIM DO TRI INTERESNE SKUPINE (ORGANIZACIJE, DRUŠTVA, ZDRUŽENJA, SKUPINE, PODJETJA), KI SO POSEBEJ POMEMBNE ZA OBLIKOVANJE POLITIK NA PODROČJIH, KI VAS NAJBOLJ ZANIMAJO?

1. odgovor

Value 13343 Frequency
0 ni odgovora 16
1 je odgovor 36

Valid range from 0 to 1

G1_2 Interesna skupina2 G - INTERESNE SKUPINE G1 NAVEDITE PROSIM DO TRI INTERESNE SKUPINE (ORGANIZACIJE, DRUŠTVA, ZDRUŽENJA, SKUPINE, PODJETJA), KI SO POSEBEJ POMEMBNE ZA OBLIKOVANJE POLITIK NA PODROČJIH, KI VAS NAJBOLJ ZANIMAJO?

2. odgovor

Value 13442 Frequency
0 ni odgovora 21
1 je odgovor 31

Valid range from 0 to 1

G1_3 Interesna skupina3 G - INTERESNE SKUPINE G1 NAVEDITE PROSIM DO TRI INTERESNE SKUPINE (ORGANIZACIJE, DRUŠTVA, ZDRUŽENJA, SKUPINE, PODJETJA), KI SO POSEBEJ POMEMBNE ZA OBLIKOVANJE POLITIK NA PODROČJIH, KI VAS NAJBOLJ ZANIMAJO?

3. odgovor

Value 13541 Frequency
0 ni odgovora 27
1 je odgovor 25

Valid range from 0 to 1

G2 Število IS se povečuje

G2 ALI BI LAHKO REKLI GLEDE NA VAŠE IZKUŠNJE, DA SE ŠTEVILO ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV, SKUPIN, KI ŽELIJO VPLIVATI NA OBLIKOVANJE POLITIK V SLOVENIJI, POVEČUJE?

Value 13640 Frequency
1 da 38
2 ne 11
3 ne vem, premalo poznam 3

Valid range from 1 to 2

G3 Vpliv IS ogroža demokratično oblikovanje politik v DZ

G3 ALI VAS SKRBI, DA BI VPLIVI RAZNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ IN SKUPIN LAHKO OGROZILI DEMOKRATIČNO OBLIKOVANJE POLITIK V DRŽAVNEM ZBORU?

Value 13739 Frequency
1 da 15
2 ne 36
3 ne vem, premalo poznam 1

Valid range from 1 to 2

G4 Delovanje IS urediti z zakonom

G4 ALI MISLITE, DA BI BILO TREBA DELOVANJE (VPLIVANJE) INTERESNIH SKUPIN UREDITI Z ZAKONOM?

Value 13838 Frequency
1 da 30
2 ne 13
3 ne vem, ne morem se opredeliti 9

Valid range from 1 to 2

G5 Osebna prošnja IS za pobudo za sprejem zakona

G5 ALI JE VAS OSEBNO KDAJ KAKŠNA ORGANIZACIJA, ZDRUŽENJE, SKUPINA PROSILA DA OBLIKUJETE POBUDO ZA SPREJEM ALI SPREMEMBO KAKŠNEGA ZAKONA OZ. ZA VAŠE MNENJE O MOŽNOSTIH SPREJEMA KAKŠNEGA ZAKONA ?

Value 13937 Frequency
1 da 51
2 ne 1

Valid range from 1 to 2

G6 Državna predstavništva za SLO interese v Evropi

G6 Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPSKE INTEGRACIJE SE POJAVLJA POTREBA PO VEČJI IN STALNEJŠI PRISOTNOSTI SLOVENSKIH INTERESOV "V" IN "OKROG" EVROPSKIH INSTITUCIJ ... ALI MENITE, DA LAHKO STALNA DRŽAVNA PREDSTAVNIŠTVA OPRAVIJO TO NALOGO DOVOLJ UČINKOVITO?

Value 14036 Frequency
1 da 23
2 ne 13
3 ne vem 14
" " 2

Valid range from 1 to 2

G7_1 neposr. zastop. podjetij G7 KAKO DRUGAČE BI PO VAŠEM MNENJU LAHKO PRIŠLI BLIŽJE K INFORMACIJSKIM VIROM IN ODLOČEVALCEM V EVROPSKI UNIJI GLEDE NA DANE EKONOMSKE MOŽNOSTI DOMA? (Možnih je več odgovorov)

O3 - preko neposrednih zastopništev velikih podjetij

Value 14135 Frequency
1 (izbere) 25
0 (ne izbere) 27

Valid range from 0 to 1

G7_2 povezovanje SLO IS z evropskimi G7 KAKO DRUGAČE BI PO VAŠEM MNENJU LAHKO PRIŠLI BLIŽJE K INFORMACIJSKIM VIROM IN ODLOČEVALCEM V EVROPSKI UNIJI GLEDE NA DANE EKONOMSKE MOŽNOSTI DOMA? (Možnih je več odgovorov)

O3 - preko povezovanja slovenskih interesnih združenj (nacionalnih povezav sorodnih organizacij) s sorodnimi organizacijami na evropski ravni (evropska združenja)

Value 14234 Frequency
1 (izbere) 36
0 (ne izbere) 16

Valid range from 0 to 1

G7_3 najemanje poklicnih lobistov G7 KAKO DRUGAČE BI PO VAŠEM MNENJU LAHKO PRIŠLI BLIŽJE K INFORMACIJSKIM VIROM IN ODLOČEVALCEM V EVROPSKI UNIJI GLEDE NA DANE EKONOMSKE MOŽNOSTI DOMA? (Možnih je več odgovorov)

O3 - preko najemanja poklicnih zastopnikov (poklicnih agencij za lobiranje) v Bruslju

Value 14333 Frequency
1 (izbere) 12
0 (ne izbere) 40

Valid range from 0 to 1

G7_4 usposabljanje slovenskih lobistov G7 KAKO DRUGAČE BI PO VAŠEM MNENJU LAHKO PRIŠLI BLIŽJE K INFORMACIJSKIM VIROM IN ODLOČEVALCEM V EVROPSKI UNIJI GLEDE NA DANE EKONOMSKE MOŽNOSTI DOMA? (Možnih je več odgovorov)

O3 - preko usposabljanja slovenskih poklicnih lobistov v Bruslju

Value 14432 Frequency
1 (izbere) 29
0 (ne izbere) 23

Valid range from 0 to 1

G7_5 kako drugače G7 KAKO DRUGAČE BI PO VAŠEM MNENJU LAHKO PRIŠLI BLIŽJE K INFORMACIJSKIM VIROM IN ODLOČEVALCEM V EVROPSKI UNIJI GLEDE NA DANE EKONOMSKE MOŽNOSTI DOMA? (Možnih je več odgovorov)

O3 - kako drugače (navedite kako):

Value 14531 Frequency
1 (izbere) 1
0 (ne izbere) 51

Valid range from 0 to 1

H1_1 Pisma volivcev H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

a) Pisma volivcev

Value 14630 Frequency
1 1-Sploh ne 5
2 2 9
3 3 12
4 4 9
5 5 10
6 6 3
7 7-Izredno koristni 3
" " 1

Valid range from 1 to 7

H1_2 Srečanja z volilci H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

b) Srečanja, sestanki z volivci

Value 14729 Frequency
1 1-Sploh ne 1
2 2 3
3 3 4
4 4 7
5 5 16
6 6 12
7 7-Izredno koristni 8
" " 1

Valid range from 1 to 7

H1_3 Srečanja z vplivnimi osebnostmi H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

c) Srečanja z vplivnimi osebnostmi

Value 14828 Frequency
1 1-Sploh ne 0
2 2 1
3 3 9
4 4 12
5 5 13
6 6 12
7 7-Izredno koristni 4
" " 1

Valid range from 1 to 7

H1_4 Množični mediji H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

d) Množični mediji

Value 14927 Frequency
1 1-Sploh ne 2
2 2 2
3 3 10
4 4 13
5 5 14
6 6 9
7 7-Izredno koristni 2

Valid range from 1 to 7

H1_5 Strokovna sredstva obveščanja H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

e) Strokovna sredstva obveščanja

Value 15026 Frequency
1 1-Sploh ne 1
2 2 0
3 3 3
4 4 10
5 5 14
6 6 15
7 7-Izredno koristni 8
" " 1

Valid range from 1 to 7

H1_6 Stiki z gospodarstveniki H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

f) Stiki s strokovnimi združenji, gospodarskimi organizacijami, sindikati in drugimi interesnimi skupinami

Value 15125 Frequency
1 1-Sploh ne 0
2 2 0
3 3 4
4 4 8
5 5 9
6 6 24
7 7-Izredno koristni 7

Valid range from 1 to 7

H1_7 Družina, prijatelji H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

g) Družina, prijatelji

Value 15224 Frequency
1 1-Sploh ne 3
2 2 6
3 3 10
4 4 7
5 5 6
6 6 11
7 7-Izredno koristni 8
" " 1

Valid range from 1 to 7

H1_8 Mnenja svetovalcev H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

h) Mnenja svetovalcev, analitikov

Value 15323 Frequency
1 1-Sploh ne 1
2 2 0
3 3 2
4 4 0
5 5 19
6 6 16
7 7-Izredno koristni 13
" " 1

Valid range from 1 to 7

H1_9 Parlamentarna gradiva H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

i) Parlamentarna gradiva

Value 15422 Frequency
1 1-Sploh ne 1
2 2 0
3 3 1
4 4 5
5 5 13
6 6 23
7 7-Izredno koristni 8
" " 1

Valid range from 1 to 7

H1_10 Neodvisne raziskave H - STIKI, INFORMACIJE H1 KAKO KORISTNI SO NASLEDNJI VIRI PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ ZA VAŠE POSLANSKO DELO ?

j) Neodvisne raziskave

Value 15521 Frequency
1 1-Sploh ne 1
2 2 1
3 3 3
4 4 11
5 5 7
6 6 17
7 7-Izredno koristni 10
" " 2

Valid range from 1 to 7

H2 Stiki z interesnimi organizacijami

H2 KAKO POGOSTO IMATE STIKE Z INTERESNIMI SKUPINAMI (ORGANIZACIJAMI, DRUŠTVI, ZDRUŽENJI, SKUPINAMI, PODJETJI)?

Value 15620 Frequency
1 dnevno 6
2 tedensko 31
3 mesečno 9
4 redkeje kot mesečno 6

Valid range from 1 to 4

I1 Poslanski dohodki

I - OKOLIŠČINE, POMEMBNE ZA POSLANSKO DELO I1 KAJ MENITE O VAŠIH POSLANSKIH DOHODKIH?

Value 15719 Frequency
1 so več kot zadovoljivi (so veliki) 2
2 so zadovoljivi 19
3 so še sprejemljivi 18
4 niso sprejemljivi 9
5 sploh niso sprejemljivi (so majhni) 3
" " 1

Valid range from 1 to 5

I2 Strokovna pomoč

I2 IN KAKŠNO MNENJE IMATE O POMOČI S STRANI STROKOVNIH SLUŽB V DRŽAVNEM ZBORU?

Value 15818 Frequency
1 strokovna pomoč je zelo slaba 4
2 strokovna pomoč je slaba 13
3 obseg in kvaliteta strokovne pomoči se spreminja (odvisno od okoliščin in oseb) 24
4 strokovna pomoč je dobra 11
5 strokovna pomoč je zelo dobra 0

Valid range from 1 to 5

I3 Delo strokovnih služb

I3 KAKO JE PO VAŠEM MNENJU OVREDNOTENO DELO STROKOVNIH SLUŽB OZ. STROKOVNIH DELAVCEV V DRŽAVNEM ZBORU?

Value 15917 Frequency
1 izrazito podvrednoteno 0
2 podvrednoteno 18
3 ustrezno ovrednoteno 18
4 njihovo delo je prevrednoteno 3
9 ne vem, premalo poznam 13

Valid range from 1 to 4

V1 Spol

SOCIODEMOGRAFSKA VPRAŠANJA V1 SPOL

Value 16016 Frequency
1 moški 48
2 ženski 3
" " 1

Valid range from 1 to 2

V2 Rojen v letih

V2 ROJEN(A) V LETIH:

Value 16115 Frequency
1 1920-1930 3
2 1931-1940 6
3 1941-1950 20
4 1951-1960 12
5 1961-1970 8
6 1971-1980 0
" " 3

Valid range from 1 to 6

V3 Izobrazba

V3 IZOBRAZBA

Value 16214 Frequency
1 končana osnovna šola 0
2 nedokončana srednja ali strokovna šola 0
3 dokončana srednja šola, nedokončana višja, visoka šola 10
4 dokončana višja šola 11
5 dokončana visoka šola 26
6 dokončan magisterij, doktorat 5

Valid range from 1 to 6

V4 Stopnja očetove izobrazbe

V4 STOPNJA OČETOVE IZOBRAZBE (Prepišite eno gornjih št.) :

Value 16313 Frequency
1 končana osnovna šola 15
2 nedokončana srednja ali strokovna šola 14
3 dokončana srednja šola, nedokončana višja, visoka šola 15
4 dokončana višja šola 1
5 dokončana visoka šola 3
6 0
" " 4

Valid range from 1 to 6

V5 Politične izkušnje pred izvolitvijo

V5 ALI STE IMELI KAKŠNE POLITIČNE IZKUŠNJE PREDEN STE BILI IZVOLJENI V DRŽAVNI ZBOR?

Value 16412 Frequency
1 da 48
2 ne 4

Valid range from 1 to 2

V5_1 Na kateri ravni

V5_1 (Če da) NA KATERI RAVNI?

Value 16511 Frequency
1 lokalni 29
2 regionalni 2
3 državni 7
" " 14

Valid range from 1 to 3

V5_2_1 V politični organizaciji V5_2 (Če da) KJE STE DOBILI TE IZKUŠNJE ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - v politični organizaciji, stranki

Value 16610 Frequency
1 (izbere) 30
0 (ne izbere) 22

Valid range from 0 to 1

V5_2_2 V združenju, društvu V5_2 (Če da) KJE STE DOBILI TE IZKUŠNJE ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - v združenju, društvu

Value 1679 Frequency
1 (izbere) 23
0 (ne izbere) 29

Valid range from 0 to 1

V5_2_3 V interesni organizaciji V5_2 (Če da) KJE STE DOBILI TE IZKUŠNJE ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - v interesni organizaciji

Value 1688 Frequency
1 (izbere) 12
0 (ne izbere) 40

Valid range from 0 to 1

V5_2_4 V upravi V5_2 (Če da) KJE STE DOBILI TE IZKUŠNJE ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - v upravi

Value 1697 Frequency
1 (izbere) 11
0 (ne izbere) 41

Valid range from 0 to 1

V5_2_5 V prejšnjem DZ V5_2 (Če da) KJE STE DOBILI TE IZKUŠNJE ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - v prejšnjem DZ (1992-1996)

Value 1706 Frequency
1 (izbere) 10
0 (ne izbere) 42

Valid range from 0 to 1

V5_2_6 V prejšnji skupščini V5_2 (Če da) KJE STE DOBILI TE IZKUŠNJE ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - v prejšnji skupščini (1990-1992)

Value 1715 Frequency
1 (izbere) 10
0 (ne izbere) 42

Valid range from 0 to 1

V5_2_7 Kje drugje V5_2 (Če da) KJE STE DOBILI TE IZKUŠNJE ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - kje drugje (navedite):

Value 1724 Frequency
1 (izbere) 16
0 (ne izbere) 36

Valid range from 0 to 1

V6 Takšne raziskave koristne

V6 ALI SODITE, DA SO TAKŠNE RAZISKAVE KORISTNE ZA BOLJŠE RAZUMEVANJE POSLANSKEGA DELA TER ZA UČINKOVITEJŠE DELOVANJE DZ?

Value 1733 Frequency
1 takšne raziskave nimajo nobenega pomena 1
2 bolj malo koristijo 7
3 kakor kdaj 11
4 so koristne 27
5 so zelo koristne 3
" " 3

Valid range from 1 to 5

V7 Pripravljen še sodelovati

V7 ALI BI BILI PRIPRAVLJENI SODELOVATI, ČE BI VAM KONEC TEGA MANDATNEGA OBDOBJA ZASTAVILI NEKAJ OD TEH (ISTIH) VPRAŠANJ?

Value 1742 Frequency
1 ne 1
2 da 50
" " 1

Valid range from 1 to 2

V8 Želi opozoriti se na nekaj

V8 ALI NAS ŽELITE OPOZORITI NA KAJ, O ČEMER VAS NISMO VPRAŠALI?

Value 1751 Frequency
0 ni odgovora 42
1 je odgovor 10

Valid range from 0 to 1

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Zajc, D. (s.a.). Slovenski parlament - funkcije in delovanje: Razvoj parlamentarnih funkcij v procesu tranzicije [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: POSDZ98. https://doi.org/10.17898/ADP_POSDZ98_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si