Slovenska mladina in vojaški poklic, 2000

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLAVOJ00
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLAVOJ00_V1
Main author(s):
 • Grizold, Anton
Co-workers:
 • Bebler, Anton
 • Jelušič, Ljubica
 • Kotnik-Dvojmoč, Igor
 • Vegič, Vinko
 • Garb, Maja
Data file producer:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Inštitut za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

Project number:

no information

Series:
 • MLAVOJ/Slovenska mladina in vojaški poklic

  Raziskava je nadaljevanje različnih raziskav na Obramboslovnem raziskovalnem centru, v okviru katerih se je izvajalo večletno raziskovanje stališča ljudi do vojaško obrambnih in obramboslovnih poklicev.

Study Content

Keywords:

splošna ocena družbenega in političnega položaja Slovenija, stališča do ogrožujočih dejavnikov Slovenije, mnenje o motivih, ki opravičujejo uporabo vojaške sile, navedba pomembnih ciljev za razvoj Slovenije, navedba najbolj pomembnega dejavnika za preživetje družbe pri napadu, ocena slovenskih vojaških tradicij, pogostost obravnave tem o varnostno-obrambnih vprašanjih, stališča o slovenski vojski, mnenje o služenju vojaškega roka, mnenje o dolžini služenja vojaškega roka, osebna vedenje v primeru obrožene agresije na Slovenijo, odločitev o uvrstitvi dodatnega obramboslovnega predmeta v srednji šoli, mnenje o zavračanju vojaškega roka, mnenje o mirovnih gibanjih, ocena počutja o odraščanju, pričakovanja glede poklicne kariere, ocena življenjskih ciljev, izbira dejavnikov za doseganje življenjskih ciljev, ocena morebitnih težav pri izbiri poklica, pripravljenost spremeniti življenjski stil za izboljšanje poklicnih možnosti, navedba učnega uspeha preteklega šolskega leta, navedba načrtov glede nadaljnega šolanja, navedba dobro poznanega poklica, navedba visoko cenjenega poklica, navedba poklica za katerega se čutite sposobni, ocena seznanjenosti o vojski in nacionalni varnosti, ocena informiranosti o zaposlitvi v slovenski vojski, navedba vojaških poklicev v družini, ocena reakcij domačih v primeru odločitve za vojaški poklic, ocena pomembnih sposobnosti in lastnosti za vojaški poklic, stališča o vojaškem poklicu, razlogi za odločitev vojaškega poklica, razlogi za odklonitev vojaškega poklica, ocena ugleda vojaškega poklica v slovenski javnosti, svetovanje pri izbiri vojaškega poklica, osebna zainteresiranost za izobraževanje za vojaški poklic, navedba geografskega kraja za zaposlitev v vojski, željena funkcija ali vloga v zaposlitvi, ocena začetne plače slovenskega vojaka v vojski, ocena začetne plače slovenskega podčastnika v vojski, ocena začetne plače slovenskega častnika v vojski, strinjanje s trditvami o različnih življenjskih stališčih, strinjanje s trditvami o različnih stališčih o narodnosti, strinjanje s trditvami o različnih stališčih o avtoriteti, strinjanje s trditvami o različnih stališčih o konzervativnosti, odnos do naroda, odnos do ukinitve smrtne kazni, odnos do priseljencev z juga, odnos do pravice do splava, odnos do verouka v šoli, odnos do enakosti med spoloma, stališče do spoštovanja avtoritete, stališče do posiljevanja in napadanja otrok, negovanje svojih narodnostnih idealov, navedba stopnje zainteresiranosti za vojaška področja, navedba stopnje zainteresiranosti do tehničnega področja, navedba stopnje zainteresiranosti do verskega in spolnega področja, navedba stopnje zainteresiranosti do družinskega področja, odnos do športnih navijačev, odnos do rockerjev, odnos do cerkvenih skupin, odnos do računalničarjev, odnos do obritoglavcev, odnos do militantnih nacionalistov, ocena razumevanja medvojnega dogajanja (partizanstvo in domobranstvo), ocena lastne politične usmeritve (levo in desno), ocena osebnega odnosa do religije, spol, leto rojstva, nacionalna pripadnost, nacionalna pripadnost staršev, navedba poklicne kvalifikacije staršev, navedba šolske izobrazbe staršev, število bratov ali sester, tipa stanovanja, ocena velikosti stanovanja, ocena okolja v katerem ste živeli do 14. leta starosti, ocena seznanjenosti s pravicami in dolžnostmi nabornikov, navedba oblike posredovane informacije, osebna odločitev za izvrševanje vojaškega roka, ocena oddaljenosti kraja za služenje vojaškega roka od doma, navedba razlogov za služenje vojaškega roka, ocena lastne psihofizične lastnosti, mnenje o sodelovanju žensk v vojski, mnenje o sodelovanju istospolno usmerjenih ljudi v vojski, mnenje o ženskem poveljevanju, mnenje staršev in prijateljev za nadomestno civilno službo, odločitev med daljšim civilnim služenjem ali vojaškim rokom

Keywords ELSST:
VOJSKA, POKLICNO USPOSABLJANJE, MLADOSTNIŠTVO, VOJAŠKO IZOBRAŽEVANJE, DELOVNO MESTO

Topic Classification ADP
ZAZNAVANJE OGROŽENOSTI in VARNOSTNO-OBRAMBNA KULTURA
PREDSTAVA SLOVENSKE MLADINE O SODOBNI VOJSKI
ODNOS DO PRIHODNOSTI
INFORMIRANOST O SLOVENSKI VOJSKI in VOJAŠKEM POKLICU
PODOBA SLOVENSKE VOJSKE in ODNOS DO ZNAČILNOSTI VOJAŠKEGA POKLICA
PRIPRAVLJENOST VSTOPITI V VOJAŠKI POKLIC in POGOJI OPRAVLJANJA TEGA POKLICA
ODLOČANJE O SLUŽENJU VOJAŠKEGA ROKA
VREDNOSTNI in POLITIČNI PROFIL
SPLOŠNE SOCIO-DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ANKETIRANCEV


Abstract:

Raziskovanje odnosa slovenske mladine do vojaškega poklica je ponovitev raziskave izpred treh leti, ko je bila močna potreba po ugotavljanju splošne zainteresiranosti za opravljanje vojaškega poklica/profesije, iz katerih se rekrutirajo bodoči izobraženi vojaški profesionalci. Z raziskavo, ki temelji na že preizkušeni metodologiji, smo ponovno pridobili odgovore na zainteresiranost slovenske sodobne vojske. Obenem pa smo ponovno želeli pridobiti splošno podobo pripravljenosti in strpnosti do vstopanja v vojaški poklic. Izhodišče v tej raziskavi je bilo podobno kot v predhodnici. Potrebe po vse večji strokovni usposobljenosti vojaškega poklica, vedno bolj bližujoča se varnostna evroatlantska integracija ter intenzivna potreba po prestrukturiranju določenih ne le organizacijskih pač pa tudi funkcionalnih lastnosti Slovenske vojske, so bili glavni razlogi za ponovitev raziskave. Ker smo v prejšnji raziskavi ugotovili, da je v zavesti slovenske mladine vojaški poklic še zmeraj neprivlačen in brez večjih ciljnih (aspiracijskih) uresničitev, smo v tokratno raziskavo vključili tudi paleto različnih vprašanj o naboru, o pravicah in dolžnostih v povezavi s služenjem vojaškega roka ter sami privlačnosti služenja obveznosti. Praktični cilj raziskave je bilo ponovno - z vprašalnikom v novi preobleki - proučiti in najti tako subjektivne kot objektivne dejavnike v povezavi z odločanjem o vojaškem roku. Hkrati pa je raziskava predstavljala sintezo perečih in spornih tem o nacionalni varnosti in vojskovanju.

Methodology


Collection date: 5. maj 2000 - 23. maj 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so srednješolci triletnih in štiriletnih programov tehničnih in ostalih srednjih šol in gimnazijski srednješolski izobraževalni program. Anketirani so bili le dijaki tretjih letnikov.

Excluded:

Iz raziskovanja smo izključili mlade, ki se šolajo na dvoletnih programih, saj je njihov vstop v vojaški poklic sistemsko onemogočen. Hkrati nismo morali upoštevati mladih, ki po zaključenem osnovnošolskem izobraževanju niso nadaljevali z izobraževanjem na srednji stopnji.

Data collected by:

Obramboslovni raziskovalni center

Sampling procedure:

Regionalno reprezentativnost vzorca smo zagotovili z dvema doslednima upoštevanjima. (i) Podatki o prostorski razmestitvi izvajanja programov in predvidenega obsega vpisa v srednje šole, ter (ii) računalniškega izpisa rezultatov vpisa v srednje šole, ki so nam ga posredovali na Ministrstvu za šolstvo in šport. Ker smo se že pri opredeljevanju predmeta preučevanja odločili, kateri del kategorije mladina nas v obravnavi še posebej zanima, smo se odločili, da v vsaki regiji iz srednješolcev tretjega letnika oblikujemo reprezentativen parcialni regionalni vzorec, ki je bil sestavljen iz petih oddelkov, od katerega je vsak spadal v enega od tipov triletnih ali štiriletnih srednješolskih izobraževalnih programov. Takovrstno oblikovanje vzorca, je bila potrebna zato, da smo čimbolj uravnotežili preučevano populacijo mladih, oziroma zagotovili njeno reprezentativnost glede na ambicije, poklicne aspiracije, sposobnost, bojevitost, partiotizem, discipliniranost, pripravljenost na delo, itd). Pri oblikovanju parcialnega regionalnega vzorca smo kraj oziroma šolski center izbrali pristrano. Prednost so imeli tisti kraji oziroma šolski centri, v katerih izvajajo vse ali čimveč od v vzorcu predvidenih izobraževalnih programov. Končni vzorec je vseboval 57 oddelkov s 1810 dijaki slovenskih srednjih šol. Zbrali smo 1398 izpolnjenih vprašalnikov. Predviden raziskovalni vzorec je bil realiziran 77,2 odstotno.

Mode of data collection:

Skupinsko anketiranje z vprašalnikom na papirju.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MLAVOJ00 - Slovenska mladina in vojaški poklic, 2000 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 444
 • number of units: 1398

Variable list

KEY

KEY

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1395 1
1396 1
1397 1
1398 1

Valid range from 1 to 1398

ID

ID

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
1395 1
1396 1
1397 1
1398 1

Valid range from 1 to 1398

REGIJA

REGIJA

Value 31 Frequency
1 130
2 80
3 122
4 109
5 110
6 94
7 83
8 109
9 73
10 114
11 86
12 101
13 94
14 93

Valid range from 1 to 14

KEY

KEY

Value 1444 Frequency
1 1
2 1
3 1
1395 1
1396 1
1397 1
1398 1

Valid range from 1 to 1398

ID

ID

Value 2443 Frequency
1 1
2 1
3 1
1395 1
1396 1
1397 1
1398 1

Valid range from 1 to 1398

REGIJA

REGIJA

Value 3442 Frequency
1 130
2 80
3 122
4 109
5 110
6 94
7 83
8 109
9 73
10 114
11 86
12 101
13 94
14 93

Valid range from 1 to 14

IP

Izobraževalni program

Value 4441 Frequency
1 221
2 231
3 301
4 299
5 346

Valid range from 1 to 5

Q1

V1. RAZMISLITE O TRENUTNEM DRUŽBENEM IN POLITIČNEM POLOŽAJU V SLOVENIJI - ALI SE V SPLOŠNEM POČUTITE BOLJ VARNE ALI BOLJ OGROŽENE?

Value 5440 Frequency
1 1-močno ogrožen 24
2 2 29
3 3 38
4 4 99
5 5 244
6 6 170
7 7 250
8 8 232
9 9 107
10 10-popolnoma varen 80
" " 125

Valid range from 1 to 10

Q2 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V2. uničevanje okolja

Value 6439 Frequency
1 zelo 499
2 srednje 639
3 malo 179
4 sploh ne 30
9 ne vem 35
" " 16

Valid range from 1 to 4

Q3 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V3. naravne in tehnološke nesreče

Value 7438 Frequency
1 zelo 265
2 srednje 589
3 malo 428
4 sploh ne 56
9 ne vem 44
" " 16

Valid range from 1 to 4

Q4 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V4. vojaške grožnje s strani drugih držav

Value 8437 Frequency
1 zelo 166
2 srednje 219
3 malo 472
4 sploh ne 349
9 ne vem 175
" " 17

Valid range from 1 to 4

Q5 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V5. zaostajanje na področju znanosti in tehnologije

Value 9436 Frequency
1 zelo 260
2 srednje 486
3 malo 395
4 sploh ne 130
9 ne vem 98
" " 29

Valid range from 1 to 4

Q6 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V6. razprodaja družbenega premoženja

Value 10435 Frequency
1 zelo 197
2 srednje 382
3 malo 345
4 sploh ne 101
9 ne vem 336
" " 37

Valid range from 1 to 4

Q7 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V7. kriminal

Value 11434 Frequency
1 zelo 594
2 srednje 526
3 malo 199
4 sploh ne 38
9 ne vem 21
" " 20

Valid range from 1 to 4

Q8 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V8. prometne nesreče

Value 12433 Frequency
1 zelo 773
2 srednje 380
3 malo 156
4 sploh ne 53
9 ne vem 14
" " 22

Valid range from 1 to 4

Q9 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V9. mamila, narkotiki

Value 13432 Frequency
1 zelo 599
2 srednje 490
3 malo 208
4 sploh ne 69
9 ne vem 19
" " 13

Valid range from 1 to 4

Q10 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V10. begunci, ilegalci, priseljenci

Value 14431 Frequency
1 zelo 501
2 srednje 453
3 malo 318
4 sploh ne 75
9 ne vem 35
" " 16

Valid range from 1 to 4

Q11 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V11. gospodarski problemi

Value 15430 Frequency
1 zelo 312
2 srednje 564
3 malo 322
4 sploh ne 47
9 ne vem 133
" " 20

Valid range from 1 to 4

Q12 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V12. terorizem

Value 16429 Frequency
1 zelo 192
2 srednje 281
3 malo 422
4 sploh ne 281
9 ne vem 198
" " 24

Valid range from 1 to 4

Q13 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V13. skrajni nacionalizem

Value 17428 Frequency
1 zelo 126
2 srednje 275
3 malo 380
4 sploh ne 150
9 ne vem 440
" " 27

Valid range from 1 to 4

Q14 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V14. notranjepolitična nestabilnost

Value 18427 Frequency
1 zelo 389
2 srednje 405
3 malo 285
4 sploh ne 61
9 ne vem 233
" " 25

Valid range from 1 to 4

Q15 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V15. konflikti na ozemlju nekdanje Jugoslavije

Value 19426 Frequency
1 zelo 197
2 srednje 404
3 malo 437
4 sploh ne 140
9 ne vem 184
" " 36

Valid range from 1 to 4

Q16 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V16. brezposelnost

Value 20425 Frequency
1 zelo 707
2 srednje 441
3 malo 157
4 sploh ne 45
9 ne vem 25
" " 23

Valid range from 1 to 4

Q17 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V17. AIDS

Value 21424 Frequency
1 zelo 199
2 srednje 440
3 malo 544
4 sploh ne 114
9 ne vem 81
" " 20

Valid range from 1 to 4

Q18 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V18. samomorilnost

Value 22423 Frequency
1 zelo 412
2 srednje 477
3 malo 345
4 sploh ne 89
9 ne vem 54
" " 21

Valid range from 1 to 4

Q19 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V19. revščina

Value 23422 Frequency
1 zelo 423
2 srednje 565
3 malo 323
4 sploh ne 42
9 ne vem 28
" " 17

Valid range from 1 to 4

Q20 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V20. majhna nataliteta (zmanjševanje števila rojstev)

Value 24421 Frequency
1 zelo 529
2 srednje 407
3 malo 239
4 sploh ne 91
9 ne vem 109
" " 23

Valid range from 1 to 4

Q21 PROSIMO, DA PREGLEDATE SPODAJ NAŠTETE CILJE IN V OKENCI ZAPIŠETE, KATERI CILJ JE PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ POMEMBEN IN KATERI DRUGI NAJBOLJ POMEMBEN?

V21. NAJBOLJ POMEMBEN

Value 25420 Frequency
1 ekonomska rast 160
2 močna obramba 65
3 čisto in urejeno okolje 110
4 boj z rastočimi cenami 48
5 svoboda govora 52
6 trdno gospodarstvo 266
7 boj proti kriminalu 114
8 humana družba 68
9 ohranjanje reda v državi 132
10 upoštevanje idej 20
11 več vpliva na odločitve oblasti 53
12 enakost med ljudmi 261
13 ne vem, neodločen 28
" " 21

Valid range from 1 to 12

Q22 PROSIMO, DA PREGLEDATE SPODAJ NAŠTETE CILJE IN V OKENCI ZAPIŠETE, KATERI CILJ JE PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ POMEMBEN IN KATERI DRUGI NAJBOLJ POMEMBEN?

V22. DRUGI NAJBOLJ POMEMBEN

Value 26419 Frequency
1 ekonomska rast 129
2 močna obramba 55
3 čisto in urejeno okolje 143
4 boj z rastočimi cenami 65
5 svoboda govora 86
6 trdno gospodarstvo 168
7 boj proti kriminalu 165
8 humana družba 75
9 ohranjanje reda v državi 137
10 upoštevanje idej 49
11 več vpliva na odločitve oblasti 57
12 enakost med ljudmi 194
13 ne vem, neodločen 46
" " 29

Valid range from 1 to 12

Q23 V NASLEDNJE OKENCE ZAPIŠITE ŠE, KATERI OD ZGORAJ NAŠTETIH CILJEV JE NAJMANJ POMEMBEN?

V23. NAJMANJ POMEMBEN!

Value 27418 Frequency
1 ekonomska rast 60
2 močna obramba 255
3 čisto in urejeno okolje 81
4 boj z rastočimi cenami 130
5 svoboda govora 75
6 trdno gospodarstvo 9
7 boj proti kriminalu 27
8 humana družba 29
9 ohranjanje reda v državi 15
10 upoštevanje idej 167
11 več vpliva na odločitve oblasti 113
12 enakost med ljudmi 46
13 ne vem, neodločen 337
" " 54

Valid range from 1 to 12

Q24

V24. KAJ JE NAJBOLJ POMEMBNO ZA PREŽIVETJE DOLOČENE DRUŽBE V PRIMERU OBOROŽENEGA NAPADA?

Value 28417 Frequency
1 oboroženo upiranje sovražniku 367
2 ohranjanje administrativne in politične funkcije države 108
3 ohranjanje lastnega gospodarstva 65
4 zaščita ljudi, materialnih in kulturnih dobrin 654
5 neoboroženo upiranje sovražniku (bojkot, sabotaža, štrajk,...) 57
6 to, da se sploh ne upira 33
9 ne vem, ne morem oceniti 93
" " 21

Valid range from 1 to 6

Q25

V25. NEKATERI NARODI IMAJO VEČ, DRUGI PA MANJ VOJAŠKIH TRADICIJ. KAM BI VI UVRSTILI SLOVENCE?

Value 29416 Frequency
1 med narode z več vojaškimi tradicijami 132
2 med narode z manj vojaškimi tradicijami 852
3 med narode brez vojaških tradicij 163
4 vsi narodi imajo približno enako vojaških tradicij 105
9 ne vem, ne znam oceniti 139
" " 7

Valid range from 1 to 4

Q26 KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VARNOSTNO- OBRAMBNIH VPRAŠANJIH IN VOJSKI?

V26. v šoli

Value 30415 Frequency
1 pogosto 45
2 včasih 305
3 redko 534
4 nikoli 428
" " 86

Valid range from 1 to 4

Q27 KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VARNOSTNO- OBRAMBNIH VPRAŠANJIH IN VOJSKI?

V27. s prijatelji, znanci

Value 31414 Frequency
1 pogosto 152
2 včasih 431
3 redko 462
4 nikoli 300
" " 53

Valid range from 1 to 4

Q28 KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VARNOSTNO- OBRAMBNIH VPRAŠANJIH IN VOJSKI?

V28. doma, v družini

Value 32413 Frequency
1 pogosto 79
2 včasih 399
3 redko 485
4 nikoli 344
" " 91

Valid range from 1 to 4

Q29 KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VARNOSTNO- OBRAMBNIH VPRAŠANJIH IN VOJSKI?

V29. s političnimi somišljeniki

Value 33412 Frequency
1 pogosto 69
2 včasih 131
3 redko 236
4 nikoli 857
" " 105

Valid range from 1 to 4

Q30 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V30. Slovenska vojska (SV) kot institucija odlično funkcionira

Value 34411 Frequency
1 sploh se ne strinjam 166
2 v glavnem se ne strinjam 273
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 520
4 v glavnem se strinjam 372
5 popolnoma se strinjam 50
" " 17

Valid range from 1 to 5

Q31 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V31. SV naj vzgaja mladino v patriotskem duhu

Value 35410 Frequency
1 sploh se ne strinjam 281
2 v glavnem se ne strinjam 240
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 451
4 v glavnem se strinjam 282
5 popolnoma se strinjam 119
" " 25

Valid range from 1 to 5

Q32 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V32. SV naj varuje državo pred morebitnim zunanjim napadalcem

Value 36409 Frequency
1 sploh se ne strinjam 48
2 v glavnem se ne strinjam 61
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 114
4 v glavnem se strinjam 415
5 popolnoma se strinjam 737
" " 23

Valid range from 1 to 5

Q33 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V33. SV naj sodeluje pri gradnji cest, spravilu pridelkov in podobno

Value 37408 Frequency
1 sploh se ne strinjam 312
2 v glavnem se ne strinjam 254
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 292
4 v glavnem se strinjam 283
5 popolnoma se strinjam 239
" " 18

Valid range from 1 to 5

Q34 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V34. SV naj pomaga v primeru katastrof in naravnih nesreč

Value 38407 Frequency
1 sploh se ne strinjam 43
2 v glavnem se ne strinjam 78
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 124
4 v glavnem se strinjam 359
5 popolnoma se strinjam 780
" " 14

Valid range from 1 to 5

Q35 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V35. če se zdi to potrebno, naj SV prevzame državno oblast v svoje roke

Value 39406 Frequency
1 sploh se ne strinjam 555
2 v glavnem se ne strinjam 305
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 315
4 v glavnem se strinjam 113
5 popolnoma se strinjam 83
" " 27

Valid range from 1 to 5

Q36 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V36. SV naj skrbi za vojaško usposobljenost in naj se ne vmešava v politiko

Value 40405 Frequency
1 sploh se ne strinjam 79
2 v glavnem se ne strinjam 145
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 307
4 v glavnem se strinjam 349
5 popolnoma se strinjam 501
" " 17

Valid range from 1 to 5

Q37 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V37. pravi fantje se ne izogibajo služenja vojaškega roka v SV

Value 41404 Frequency
1 sploh se ne strinjam 277
2 v glavnem se ne strinjam 108
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 238
4 v glavnem se strinjam 225
5 popolnoma se strinjam 520
" " 30

Valid range from 1 to 5

Q38 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V38. pametno se je zaposliti v SV

Value 42403 Frequency
1 sploh se ne strinjam 160
2 v glavnem se ne strinjam 148
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 542
4 v glavnem se strinjam 268
5 popolnoma se strinjam 249
" " 31

Valid range from 1 to 5

Q39 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V39. Če hočemo biti varni, potrebujemo sodobno in izurjeno vojsko

Value 43402 Frequency
1 sploh se ne strinjam 72
2 v glavnem se ne strinjam 85
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 191
4 v glavnem se strinjam 336
5 popolnoma se strinjam 696
" " 18

Valid range from 1 to 5

Q40 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V40. denar, ki ga namenjamo za SV, bi lahko koristneje porabili drugje

Value 44401 Frequency
1 sploh se ne strinjam 243
2 v glavnem se ne strinjam 269
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 468
4 v glavnem se strinjam 202
5 popolnoma se strinjam 196
" " 20

Valid range from 1 to 5

Q41 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V41. SV naj sodeluje v mirovnih operacijah

Value 45400 Frequency
1 sploh se ne strinjam 73
2 v glavnem se ne strinjam 80
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 273
4 v glavnem se strinjam 402
5 popolnoma se strinjam 549
" " 21

Valid range from 1 to 5

Q42

V42. KAKŠEN UGLED IMA PO VAŠEM MNENJU V NAŠI DRŽAVI SLOVENSKA VOJSKA? OCENITE OD ENA DO DESET, TAKO DA OBKROŽITE USTREZNO ŠTEVILKO, PRI ČEMER POMENI 1 ZELO MAJHEN UGLED IN 10 ZELO VELIK UGLED.

Value 46399 Frequency
1 1-zelo majhen ugled 52
2 2 42
3 3 77
4 4 131
5 5 296
6 6 207
7 7 283
8 8 208
9 9 60
10 10-zelo velik ugled 35
" " 7

Valid range from 1 to 10

Q43

V43. ALI VI OSEBNO MENITE, DA SLOVENIJA ŠE POTREBUJE LASTNO VOJSKO?

Value 47398 Frequency
1 da 1140
2 ne 248
" " 10

Valid range from 1 to 2

Q44

V44. ČE STE NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z DA, KAKŠEN SISTEM POPOLNJEVANJA SLOVENSKE VOJSKE BI BIL PO VAŠEM V PRIHODNJE NAJPRIMERNEJŠI?

Value 48397 Frequency
1 obvezni vojaški rok za vse, tako kot sedaj 513
2 obvezni vojaški rok samo za najbolj psiho-fizično sposobne 139
3 obvezni vojaški rok samo za tiste, ki bi bili izžrebani ("loterija") 13
4 prostovoljno služenje vojaškega roka (samo za tiste, ki bi to sami želeli) 184
5 opraviti je potrebno služenje vojaškega roka in uvesti poklicno vojsko 284
9 ne vem, neodločen 35
" " 230

Valid range from 1 to 5

Q45

V45. V PRIMERU, DA PODPIRATE SPLOŠNO VOJAŠKO OBVEZNOST, KAKO DOLGO NAJ BI BILO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA V SLOVENSKI VOJSKI?

Value 49396 Frequency
1 enako dolgo kot sedaj (7 mesecev) 699
2 krajše kot sedaj 264
3 daljše kot sedaj 170
4 sem proti služenju vojaškega roka 128
9 ne vem, ne morem oceniti 51
" " 86

Valid range from 1 to 4

Q46

V46. KAKO BI SE VI OSEBNO VEDLI V PRIMERU OBOROŽENE AGRESIJE NA SLOVENIJO?

Value 50395 Frequency
1 boril/a bi se z orožjem 507
2 boril/a in upiral/a bi se na kak drug način 492
3 ne bi se niti boril/a, niti upiral/a 148
9 ne vem, neodločen 236
" " 15

Valid range from 1 to 3

Q47

V47. ČE BI VI IMELI MOŽNOST UVESTI V SREDNJE ŠOLE KATEREGA OD NAŠTETIH PREDMETOV, ZA KATEREGA BI SE NAJPREJ ODLOČILI?

Value 51394 Frequency
1 mirovna vzgoja 129
2 obrambna vzgoja 402
3 zaščita in reševanje 565
4 verska vzgoja/verouk 43
5 ekologija 157
9 ne vem, neodločen 65
" " 37

Valid range from 1 to 5

Q48

V48. KAJ MENITE O NABORNIKIH, KI ZAVRAČAJO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA?

Value 52393 Frequency
1 ravnajo pravilno 162
2 vseeno mi je 548
3 to je napačna pot 480
9 ne vem, ne morem oceniti 200
" " 8

Valid range from 1 to 3

Q49

V49. ALI IMATE OBČUTEK, DA BO VAŠA POKLICNA KARIERA BOLJ USPEŠNA ALI BOLJ NEUSPEŠNA?

Value 53392 Frequency
1 bolj uspešna 840
2 bolj neuspešna 95
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 454
" " 9

Valid range from 1 to 2

Q50

V50. LJUDJE SO ZELO RAZLIČNI, KO GRE ZA NJIHOVE ŽIVLJENJSKE CILJE. NEKATERI SO ZELO ZAHTEVNI IN AMBICIOZNI, DRUGI SO NEZAHTEVNI IN SKROMNI. KAM UVRŠČATE SEBE? OCENITE OD ENA DO DESET, TAKO DA OBKROŽITE USTREZNO ŠTEVILKO, PRI ČEMER POMENI 1 SKROMEN IN NEAMBICIOZEN IN 10 ZELO ZAHTEVEN IN AMBICIOZEN.

Value 54391 Frequency
1 1-skromen in zelo neambiciozen 18
2 2 6
3 3 20
4 4 50
5 5 257
6 6 185
7 7 246
8 8 324
9 9 161
10 10-zahteven in ambiciozen 119
" " 12

Valid range from 1 to 10

Q51 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V51. možnost vodenja dela drugih

Value 55390 Frequency
3 (izbere) 99
1 (ne izbere) 1295
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q52 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V52. dobra plača

Value 56389 Frequency
3 (izbere) 918
1 (ne izbere) 476
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q53 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V53. zanimivo delo

Value 57388 Frequency
3 (izbere) 824
1 (ne izbere) 570
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q54 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V54. spoznavanje novih krajev in ljudi

Value 58387 Frequency
3 (izbere) 406
1 (ne izbere) 988
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q55 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V55. možnost uveljavljanja znanja in sposobnosti

Value 59386 Frequency
3 (izbere) 280
1 (ne izbere) 1114
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q56 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V56. varna sedanjost in zagotovljena prihodnost

Value 60385 Frequency
3 (izbere) 492
1 (ne izbere) 902
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q57 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V57. samostojnost in neodvisnost pri delu

Value 61384 Frequency
3 (izbere) 294
1 (ne izbere) 1099
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q58 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V58. velik družbeni ugled

Value 62383 Frequency
3 (izbere) 148
1 (ne izbere) 1245
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q59 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V59. veliko osebne svobode

Value 63382 Frequency
3 (izbere) 328
1 (ne izbere) 1065
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q60 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V60. možnost hitrega napredovanja

Value 64381 Frequency
3 (izbere) 254
1 (ne izbere) 1139
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q61

V61. ALI OCENJUJETE, DA BOSTE IMELI TEŽAVE PRI ISKANJU ZAPOSLITVE V VAŠEM POKLICU?

Value 65380 Frequency
1 da, ker za poklic, za katerega se šolam, ni povpraševanja 119
2 da, ker se bodo zaradi krize vsi težje zaposlovali 449
3 da, ker nimam zvez in poznanstev 87
4 ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan 332
5 ne, ker imam zveze in poznanstva 127
6 ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev 31
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 229
" " 24

Valid range from 1 to 6

Q62 ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V62. preseliti v katerikoli kraj v Sloveniji

Value 66379 Frequency
1 da 474
2 ne 468
3 ne vem 421
" " 35

Valid range from 1 to 2

Q63 ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V63. preseliti le v večje mesto v Sloveniji

Value 67378 Frequency
1 da 596
2 ne 452
3 ne vem 312
" " 38

Valid range from 1 to 2

Q64 ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V64. preseliti tudi izven Slovenije

Value 68377 Frequency
1 da 560
2 ne 491
3 ne vem 310
" " 37

Valid range from 1 to 2

Q65 ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V65. nadaljevati z izobraževanjem

Value 69376 Frequency
1 da 1059
2 ne 89
3 ne vem 211
" " 39

Valid range from 1 to 2

Q66 ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V66. odpovedati se družini, otrokom

Value 70375 Frequency
1 da 52
2 ne 1198
3 ne vem 114
" " 34

Valid range from 1 to 2

Q67 ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V67. delati zunaj svojega poklica

Value 71374 Frequency
1 da 562
2 ne 399
3 ne vem 401
" " 36

Valid range from 1 to 2

Q68 ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V68. politično se angažirati

Value 72373 Frequency
1 da 259
2 ne 659
3 ne vem 439
" " 41

Valid range from 1 to 2

Q69 ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V69. opravljati včasih tudi nevarno delo

Value 73372 Frequency
1 da 488
2 ne 493
3 ne vem 385
" " 32

Valid range from 1 to 2

Q70

V70. KAKŠEN JE BIL VAŠ UČNI USPEH OB KONCU PRETEKLEGA ŠOLSKEGA LETA?

Value 74371 Frequency
1 nezadosten 22
2 zadosten 368
3 dober 663
4 prav dober 248
5 odličen 88
" " 9

Valid range from 1 to 5

Q71

V71. KAKŠNI SO VAŠI NAČRTI GLEDE NADALJNEGA ŠOLANJA:

Value 75370 Frequency
1 šolanje nameravam zaključiti po treh letih in se zaposliti 103
2 šolanje nameravam zaključiti po štirih letih in se zaposliti 155
3 šolanje želim nadaljevati na enem od visokih strokovnih programov 680
4 šolanje želim nadaljevati na enem od univerzitetnih programov 441
" " 19

Valid range from 1 to 4

Q72 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V72. inženir agronomije

Value 76369 Frequency
3 (izbere) 109
1 (ne izbere) 1285
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q73 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V73. akademski slikar

Value 77368 Frequency
3 (izbere) 320
1 (ne izbere) 1074
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q74 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V74. ekonomist

Value 78367 Frequency
3 (izbere) 679
1 (ne izbere) 715
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q75 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V75. policijski inšpektor

Value 79366 Frequency
3 (izbere) 476
1 (ne izbere) 918
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q76 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V76. častnik Slovenske vojske

Value 80365 Frequency
3 (izbere) 274
1 (ne izbere) 1120
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q77 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V77. pravnik

Value 81364 Frequency
3 (izbere) 582
1 (ne izbere) 812
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q78 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V78. profesor

Value 82363 Frequency
3 (izbere) 1003
1 (ne izbere) 391
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q79 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V79. računalniški inženir

Value 83362 Frequency
3 (izbere) 382
1 (ne izbere) 1012
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q80 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V80. strojni inženir

Value 84361 Frequency
3 (izbere) 325
1 (ne izbere) 1069
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q81 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V81. zdravnik

Value 85360 Frequency
3 (izbere) 858
1 (ne izbere) 536
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q82 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V82. inženir agronomije

Value 86359 Frequency
1 1-najbolj ceni 31
2 2 53
3 3 78
4 4 98
5 5 125
6 6 128
7 7 176
8 8 204
9 9 279
10 10-najmanj ceni 168
" " 58

Valid range from 1 to 10

Q83 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V83. akademski slikar

Value 87358 Frequency
1 1-najbolj ceni 83
2 2 65
3 3 66
4 4 69
5 5 66
6 6 87
7 7 120
8 8 132
9 9 201
10 10-najmanj ceni 455
" " 54

Valid range from 1 to 10

Q84 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V84. ekonomist

Value 88357 Frequency
1 1-najbolj ceni 65
2 2 88
3 3 157
4 4 139
5 5 174
6 6 186
7 7 155
8 8 191
9 9 112
10 10-najmanj ceni 72
" " 59

Valid range from 1 to 10

Q85 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V85. policijski inšpektor

Value 89356 Frequency
1 1-najbolj ceni 75
2 2 171
3 3 153
4 4 157
5 5 140
6 6 119
7 7 144
8 8 125
9 9 135
10 10-najmanj ceni 120
" " 59

Valid range from 1 to 10

Q86 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V86. častnik Slovenske vojske

Value 90355 Frequency
1 1-najbolj ceni 120
2 2 129
3 3 147
4 4 155
5 5 130
6 6 137
7 7 113
8 8 140
9 9 143
10 10-najmanj ceni 125
" " 59

Valid range from 1 to 10

Q87 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V87. pravnik

Value 91354 Frequency
1 1-najbolj ceni 152
2 2 288
3 3 203
4 4 189
5 5 144
6 6 105
7 7 85
8 8 72
9 9 55
10 10-najmanj ceni 43
" " 62

Valid range from 1 to 10

Q88 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V88. profesor

Value 92353 Frequency
1 1-najbolj ceni 36
2 2 162
3 3 171
4 4 157
5 5 151
6 6 160
7 7 142
8 8 118
9 9 99
10 10-najmanj ceni 137
" " 65

Valid range from 1 to 10

Q89 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V89. računalniški inženir

Value 93352 Frequency
1 1-najbolj ceni 91
2 2 117
3 3 139
4 4 189
5 5 173
6 6 212
7 7 165
8 8 122
9 9 84
10 10-najmanj ceni 38
" " 68

Valid range from 1 to 10

Q90 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V90. strojni inženir

Value 94351 Frequency
1 1-najbolj ceni 45
2 2 70
3 3 92
4 4 104
5 5 159
6 6 151
7 7 199
8 8 186
9 9 186
10 10-najmanj ceni 142
" " 64

Valid range from 1 to 10

Q91 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V91. zdravnik

Value 95350 Frequency
1 1-najbolj ceni 658
2 2 196
3 3 139
4 4 82
5 5 83
6 6 50
7 7 35
8 8 31
9 9 26
10 10-najmanj ceni 39
" " 59

Valid range from 1 to 10

Q92 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V92. inženir agronomije

Value 96349 Frequency
3 (izbere) 168
1 (ne izbere) 1226
" " 4

Valid range from 3 to 3

Q93 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V93. akademski slikar

Value 97348 Frequency
3 (izbere) 223
1 (ne izbere) 1171
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q94 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V94. ekonomist

Value 98347 Frequency
3 (izbere) 699
1 (ne izbere) 695
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q95 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V95. policijski inšpektor

Value 99346 Frequency
3 (izbere) 500
1 (ne izbere) 894
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q96 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V96. častnik Slovenske vojske

Value 100345 Frequency
3 (izbere) 393
1 (ne izbere) 1001
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q97 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V97. pravnik

Value 101344 Frequency
3 (izbere) 431
1 (ne izbere) 963
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q98 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V98. profesor

Value 102343 Frequency
3 (izbere) 646
1 (ne izbere) 748
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q99 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V99. računalniški inženir

Value 103342 Frequency
3 (izbere) 372
1 (ne izbere) 1022
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q100 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V100. strojni inženir

Value 104341 Frequency
3 (izbere) 300
1 (ne izbere) 1094
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q101 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V101. zdravnik

Value 105340 Frequency
3 (izbere) 319
1 (ne izbere) 1075
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q102 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V102. inženir agronomije

Value 106339 Frequency
3 (izbere) 321
1 (ne izbere) 1074
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q103 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V103. akademski slikar

Value 107338 Frequency
3 (izbere) 548
1 (ne izbere) 847
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q104 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V104. ekonomist

Value 108337 Frequency
3 (izbere) 502
1 (ne izbere) 893
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q105 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V105. policijski inšpektor

Value 109336 Frequency
3 (izbere) 353
1 (ne izbere) 1042
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q106 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V106. častnik Slovenske vojske

Value 110335 Frequency
3 (izbere) 391
1 (ne izbere) 1004
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q107 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V107. pravnik

Value 111334 Frequency
3 (izbere) 357
1 (ne izbere) 1038
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q108 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V108. profesor

Value 112333 Frequency
3 (izbere) 225
1 (ne izbere) 1170
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q109 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V109. računalniški inženir

Value 113332 Frequency
3 (izbere) 204
1 (ne izbere) 1191
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q110 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V110. strojni inženir

Value 114331 Frequency
3 (izbere) 303
1 (ne izbere) 1092
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q111 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V111. zdravnik

Value 115330 Frequency
3 (izbere) 231
1 (ne izbere) 1164
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q112

V112. V KOLIKŠNI MERI STE SEZNANJENI Z VSEM, KAR SE TIČE VOJSKE IN NACIONALNE OBRAMBE? OCENITE OD ENA DO DESET, TAKO DA OBKROŽITE USTREZNO ŠTEVILKO, PRI ČEMER POMENI 1 ZELO SLABO SEZNANJENOST IN 10 ZELO DOBRO SEZNANJENOST.

Value 116329 Frequency
1 1- zelo slabo sem seznanjen 81
2 2 105
3 3 192
4 4 222
5 5 318
6 6 135
7 7 159
8 8 96
9 9 41
10 10- zelo dobro sem seznanjen 37
" " 12

Valid range from 1 to 10

Q113

V113. KOLIKO VAS ZANIMAJO INFORMACIJE O VOJSKI IN NACIONALNI VARNOSTI?

Value 117328 Frequency
1 to me zelo zanima 233
2 to me še kar zanima 554
3 to me bolj malo zanima 470
4 to me sploh ne zanima 102
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/la 32
" " 7

Valid range from 1 to 4

Q114

V114. VAS JE ŽE DOSEGLA KAKŠNA INFORMACIJA O MOŽNOSTIH ZAPOSLITVE V VOJSKI?

Value 118327 Frequency
1 da 449
2 ne 940
" " 9

Valid range from 1 to 2

Q115 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V115. iz radijskih oddaj

Value 119326 Frequency
3 (izbere) 253
1 (ne izbere) 1070
9 nikjer 72
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q116 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V116. iz televizijskih oddaj

Value 120325 Frequency
3 (izbere) 867
1 (ne izbere) 456
9 nikjer 72
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q117 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V117. prek interneta

Value 121324 Frequency
3 (izbere) 111
1 (ne izbere) 1212
9 nikjer 72
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q118 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V118. iz časopisov in revij

Value 122323 Frequency
3 (izbere) 527
1 (ne izbere) 796
9 nikjer 72
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q119 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V119. iz filmov

Value 123322 Frequency
3 (izbere) 438
1 (ne izbere) 885
9 nikjer 72
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q120 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V120. z lepakov in prospektov o vojaškem poklicu, ki jih izdaja Ministrstvo za obrambo

Value 124321 Frequency
3 (izbere) 146
1 (ne izbere) 1177
9 nikjer 72
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q121 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V121. na predavanjih o vojaškem poklicu

Value 125320 Frequency
3 (izbere) 117
1 (ne izbere) 1206
9 nikjer 72
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q122 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V122. od staršev, prijateljev, sorodnikov in znancev

Value 126319 Frequency
3 (izbere) 679
1 (ne izbere) 644
9 nikjer 72
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q123 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V123. na obiskih v vojašnicah ob dnevih odprtih vrat

Value 127318 Frequency
3 (izbere) 180
1 (ne izbere) 1143
9 nikjer 72
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q124 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V124. z obiskom stojnice ali informacijske pisarne vojske

Value 128317 Frequency
3 (izbere) 39
1 (ne izbere) 1284
9 nikjer 72
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q126 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V126. radijske oddaje

Value 129316 Frequency
3 (izbere) 201
1 (ne izbere) 1134
9 nobena 59
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q127 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V127. televizijske oddaje

Value 130315 Frequency
3 (izbere) 855
1 (ne izbere) 480
9 nobena 59
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q128 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V128. internet

Value 131314 Frequency
3 (izbere) 364
1 (ne izbere) 971
9 nobena 59
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q129 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V129. časopisi in revije

Value 132313 Frequency
3 (izbere) 460
1 (ne izbere) 875
9 nobena 59
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q130 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V130. filmi

Value 133312 Frequency
3 (izbere) 354
1 (ne izbere) 981
9 nobena 59
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q131 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V131. lepaki in prospekti o vojaškem poklicu, ki jih izdaja Ministrstvo za obrambo

Value 134311 Frequency
3 (izbere) 207
1 (ne izbere) 1128
9 nobena 59
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q132 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V132. predavanja o vojaškem pokicu

Value 135310 Frequency
3 (izbere) 328
1 (ne izbere) 1007
9 nobena 59
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q133 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V133. starši, prijatelji, sorodniki in znanci

Value 136309 Frequency
3 (izbere) 147
1 (ne izbere) 1188
9 nobena 59
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q134 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V134. obiski v vojašnicah ob dnevih odprtih vrat

Value 137308 Frequency
3 (izbere) 492
1 (ne izbere) 843
9 nobena 59
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q135 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V135. obiski stojnice ali informacijske pisarne vojske

Value 138307 Frequency
3 (izbere) 141
1 (ne izbere) 1194
9 nobena 59
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q137 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V137. o načinu šolanja za vojaške poklice

Value 139306 Frequency
3 (izbere) 658
1 (ne izbere) 530
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 19
9 to področje me ne zanima 187
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q138 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V138. o pogojih za vstop v Slovensko vojsko

Value 140305 Frequency
3 (izbere) 413
1 (ne izbere) 774
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 19
9 to področje me ne zanima 188
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q139 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V139. o delu poklicnih vojakov, podčastnikov in častnikov v Slovenski vojski

Value 141304 Frequency
3 (izbere) 511
1 (ne izbere) 676
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 19
9 to področje me ne zanima 188
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q140 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V140. o vojaški tehniki in oborožitvi

Value 142303 Frequency
3 (izbere) 378
1 (ne izbere) 809
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 19
9 to področje me ne zanima 188
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q141 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V141. o pravicah in dolžnostih poklicnih vojakov, podčastnikov in častnikov v Slovenski vojski

Value 143302 Frequency
3 (izbere) 376
1 (ne izbere) 811
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 19
9 to področje me ne zanima 188
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q142 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V142. o ugodnostih, ki jih nudi vojaški poklic

Value 144301 Frequency
3 (izbere) 375
1 (ne izbere) 812
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 19
9 to področje me ne zanima 188
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q143 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V143. o možnostih štipendiranja

Value 145300 Frequency
3 (izbere) 338
1 (ne izbere) 849
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 19
9 to področje me ne zanima 188
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q144 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V144. o plačah vojakov, podčastnikov in častnikov -

Value 146299 Frequency
3 (izbere) 480
1 (ne izbere) 707
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 19
9 to področje me ne zanima 188
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q147

V147. ALI STE ŽE KDAJ SLIŠALI ZA POKLIC OBRAMBOSLOVCA, CIVILNEGA STROKOVNJAKA ZA VARNOSTNA IN OBRAMBNA VPRAŠANJA?

Value 147298 Frequency
1 da 555
2 ne 829
" " 14

Valid range from 1 to 2

Q148 ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V148. oče/mati

Value 148297 Frequency
3 (izbere) 34
1 (ne izbere) 469
9 nihče 890
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q149 ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V149. brat/sestra

Value 149296 Frequency
3 (izbere) 15
1 (ne izbere) 488
9 nihče 890
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q150 ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V150. sorodnik/sorodnica

Value 150295 Frequency
3 (izbere) 129
1 (ne izbere) 374
9 nihče 890
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q151 ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V151. moj prijatelj/prijatelji

Value 151294 Frequency
3 (izbere) 107
1 (ne izbere) 396
9 nihče 890
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q152 ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V152. fant/dekle

Value 152293 Frequency
3 (izbere) 14
1 (ne izbere) 489
9 nihče 890
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q153 ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V153. znanec/znanka

Value 153292 Frequency
3 (izbere) 294
1 (ne izbere) 209
9 nihče 890
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q155

V155. V KOLIKŠNI MERI STE VI OSEBNO ZAINTERESIRANI ZA POKLIC VOJAKA, PODČASTNIKA ALI ČASTNIKA V SLOVENSKI VOJSKI?

Value 154291 Frequency
1 sploh nisem zainteresiran 510
2 sem manj zainteresiran 250
3 sem srednje zainteresiran 293
4 sem dokaj zainteresiran 212
5 sem zelo zainteresiran 118
" " 15

Valid range from 1 to 5

Q156 KAKO BI REAGIRALI SPODAJ NAŠTETI, ČE BI SE VI ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC?

V156. oče

Value 155290 Frequency
1 spodbujal/i bi me 228
2 strinjal/i bi se 307
3 ne bi se vmešaval/i 519
4 ne bi se strinjal/i 220
5 nasprotovali/i bi 93
" " 31

Valid range from 1 to 5

Q157 KAKO BI REAGIRALI SPODAJ NAŠTETI, ČE BI SE VI ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC?

V157. mati

Value 156289 Frequency
1 spodbujal/i bi me 149
2 strinjal/i bi se 253
3 ne bi se vmešaval/i 461
4 ne bi se strinjal/i 330
5 nasprotovali/i bi 180
" " 25

Valid range from 1 to 5

Q158 KAKO BI REAGIRALI SPODAJ NAŠTETI, ČE BI SE VI ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC?

V158. brat / sestra

Value 157288 Frequency
1 spodbujal/i bi me 181
2 strinjal/i bi se 237
3 ne bi se vmešaval/i 649
4 ne bi se strinjal/i 152
5 nasprotovali/i bi 72
" " 107

Valid range from 1 to 5

Q159 KAKO BI REAGIRALI SPODAJ NAŠTETI, ČE BI SE VI ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC?

V159. vaš fant / dekle

Value 158287 Frequency
1 spodbujal/i bi me 147
2 strinjal/i bi se 169
3 ne bi se vmešaval/i 465
4 ne bi se strinjal/i 312
5 nasprotovali/i bi 235
" " 70

Valid range from 1 to 5

Q160 KAKO BI REAGIRALI SPODAJ NAŠTETI, ČE BI SE VI ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC?

V160. prijatelji / prijateljice

Value 159286 Frequency
1 spodbujal/i bi me 211
2 strinjal/i bi se 217
3 ne bi se vmešaval/i 676
4 ne bi se strinjal/i 168
5 nasprotovali/i bi 103
" " 23

Valid range from 1 to 5

Q161 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V161. dober spomin

Value 160285 Frequency
1 zelo 794
2 srednje 530
3 malo 61
4 sploh ne 0
" " 13

Valid range from 1 to 4

Q162 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V162. discipliniranost

Value 161284 Frequency
1 zelo 1252
2 srednje 115
3 malo 19
4 sploh ne 0
" " 12

Valid range from 1 to 4

Q163 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V163. nadarjenost za matematiko

Value 162283 Frequency
1 zelo 114
2 srednje 728
3 malo 540
4 sploh ne 0
" " 16

Valid range from 1 to 4

Q164 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V164. pripravljenost za akcijo

Value 163282 Frequency
1 zelo 1187
2 srednje 174
3 malo 24
4 sploh ne 0
" " 13

Valid range from 1 to 4

Q165 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V165. sposobnost za delo na prostem

Value 164281 Frequency
1 zelo 1083
2 srednje 277
3 malo 28
4 sploh ne 0
" " 10

Valid range from 1 to 4

Q166 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V166. sposobnost vživetja v situacijo

Value 165280 Frequency
1 zelo 888
2 srednje 429
3 malo 70
4 sploh ne 0
" " 11

Valid range from 1 to 4

Q167 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V167. nadarjenost za tuje jezike

Value 166279 Frequency
1 zelo 168
2 srednje 732
3 malo 483
4 sploh ne 0
" " 15

Valid range from 1 to 4

Q168 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V168. spretne roke in prsti

Value 167278 Frequency
1 zelo 896
2 srednje 404
3 malo 83
4 sploh ne 0
" " 15

Valid range from 1 to 4

Q169 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V169. poslušnost

Value 168277 Frequency
1 zelo 1072
2 srednje 271
3 malo 43
4 sploh ne 0
" " 12

Valid range from 1 to 4

Q170 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V170. sposobnost za delo v skupini

Value 169276 Frequency
1 zelo 1088
2 srednje 270
3 malo 25
4 sploh ne 0
" " 15

Valid range from 1 to 4

Q171 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V171. sposobnost pisnega izražanja

Value 170275 Frequency
1 zelo 238
2 srednje 735
3 malo 409
4 sploh ne 0
" " 16

Valid range from 1 to 4

Q172 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V172 sposobnost prenašanja psihičnih stresov

Value 171274 Frequency
1 zelo 1003
2 srednje 307
3 malo 69
4 sploh ne 0
" " 19

Valid range from 1 to 4

Q173 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V173. odgovornost

Value 172273 Frequency
1 zelo 1223
2 srednje 140
3 malo 22
4 sploh ne 0
" " 13

Valid range from 1 to 4

Q174 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V174. zanimanje za tehniko

Value 173272 Frequency
1 zelo 485
2 srednje 722
3 malo 177
4 sploh ne 0
" " 14

Valid range from 1 to 4

Q175 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V175. fizična vzdržljivost

Value 174271 Frequency
1 zelo 1189
2 srednje 159
3 malo 37
4 sploh ne 0
" " 13

Valid range from 1 to 4

Q176 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V176. velika natančnost

Value 175270 Frequency
1 zelo 929
2 srednje 399
3 malo 53
4 sploh ne 0
" " 17

Valid range from 1 to 4

Q177 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V177. patriotizem

Value 176269 Frequency
1 zelo 301
2 srednje 777
3 malo 275
4 sploh ne 0
" " 45

Valid range from 1 to 4

Q178 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V178. sposobnost opravljanja enoličnega dela

Value 177268 Frequency
1 zelo 264
2 srednje 774
3 malo 337
4 sploh ne 0
" " 23

Valid range from 1 to 4

Q179 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V179. požrtvovalnost

Value 178267 Frequency
1 zelo 831
2 srednje 452
3 malo 93
4 sploh ne 0
" " 22

Valid range from 1 to 4

Q180 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V180. vztrajnost

Value 179266 Frequency
1 zelo 1124
2 srednje 215
3 malo 41
4 sploh ne 0
" " 18

Valid range from 1 to 4

Q181 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V181. posluh za novosti

Value 180265 Frequency
1 zelo 635
2 srednje 625
3 malo 122
4 sploh ne 0
" " 16

Valid range from 1 to 4

Q182 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V182. samokontrola

Value 181264 Frequency
1 zelo 1065
2 srednje 283
3 malo 35
4 sploh ne 0
" " 15

Valid range from 1 to 4

Q183 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V183. iznajdljivost

Value 182263 Frequency
1 zelo 1150
2 srednje 200
3 malo 35
4 sploh ne 0
" " 13

Valid range from 1 to 4

Q184 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V184. pogum

Value 183262 Frequency
1 zelo 1179
2 srednje 174
3 malo 32
4 sploh ne 0
" " 13

Valid range from 1 to 4

Q185 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V185. sposobnost vodenja drugih

Value 184261 Frequency
1 zelo 868
2 srednje 445
3 malo 68
4 sploh ne 0
" " 17

Valid range from 1 to 4

Q186 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V186. odločnost

Value 185260 Frequency
1 zelo 1106
2 srednje 247
3 malo 29
4 sploh ne 0
" " 16

Valid range from 1 to 4

Q187 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V187. razvit čut dolžnosti

Value 186259 Frequency
1 zelo 822
2 srednje 474
3 malo 82
4 sploh ne 0
" " 20

Valid range from 1 to 4

Q188 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V188. visoka strokovna usposobljenost

Value 187258 Frequency
1 zelo 538
2 srednje 608
3 malo 230
4 sploh ne 0
" " 22

Valid range from 1 to 4

Q189 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V189. avtoritarnost

Value 188257 Frequency
1 zelo 351
2 srednje 835
3 malo 180
4 sploh ne 0
" " 32

Valid range from 1 to 4

Q190 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V190. samoiniciativnost

Value 189256 Frequency
1 zelo 411
2 srednje 813
3 malo 141
4 sploh ne 0
" " 33

Valid range from 1 to 4

Q191 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V191. splošna razgledanost

Value 190255 Frequency
1 zelo 465
2 srednje 708
3 malo 206
4 sploh ne 0
" " 19

Valid range from 1 to 4

Q192 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V192. lojalnost političnemu sistemu

Value 191254 Frequency
1 zelo 255
2 srednje 761
3 malo 355
4 sploh ne 0
" " 27

Valid range from 1 to 4

Q193 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V193. službovanje v vojski pomeni posebno čast

Value 192253 Frequency
1 sploh se ne strinjam 202
2 ne strinjam se 249
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 499
4 strinjam se 318
5 popolnoma se strinjam 116
" " 14

Valid range from 1 to 5

Q194 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V194. vojaški poklic je družbeno pomemben in koristen

Value 193252 Frequency
1 sploh se ne strinjam 72
2 ne strinjam se 147
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 363
4 strinjam se 632
5 popolnoma se strinjam 163
" " 21

Valid range from 1 to 5

Q195 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V195. delo v vojski zahteva stalne psihične in fizične napore

Value 194251 Frequency
1 sploh se ne strinjam 36
2 ne strinjam se 94
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 265
4 strinjam se 630
5 popolnoma se strinjam 340
" " 33

Valid range from 1 to 5

Q196 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V196. vojaški poklic ima velik ugled v družbi

Value 195250 Frequency
1 sploh se ne strinjam 105
2 ne strinjam se 258
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 581
4 strinjam se 331
5 popolnoma se strinjam 100
" " 23

Valid range from 1 to 5

Q197 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V197. največ mladih se odloča za vojaški poklic, ker ga imajo radi

Value 196249 Frequency
1 sploh se ne strinjam 202
2 ne strinjam se 330
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 476
4 strinjam se 299
5 popolnoma se strinjam 66
" " 25

Valid range from 1 to 5

Q198 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V198. zaradi zanesljivosti zaposlitve je pametno opravljati vojaški poklic

Value 197248 Frequency
1 sploh se ne strinjam 170
2 ne strinjam se 272
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 506
4 strinjam se 303
5 popolnoma se strinjam 119
" " 28

Valid range from 1 to 5

Q199 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V199. vojaški poklic razvija pri človeku ljubezen do domovine

Value 198247 Frequency
1 sploh se ne strinjam 134
2 ne strinjam se 259
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 496
4 strinjam se 376
5 popolnoma se strinjam 112
" " 21

Valid range from 1 to 5

Q200 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V200. vojaki so pogosteje izpostavljeni nevarnostim kot ljudje v drugih poklicih

Value 199246 Frequency
1 sploh se ne strinjam 70
2 ne strinjam se 180
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 349
4 strinjam se 543
5 popolnoma se strinjam 232
" " 24

Valid range from 1 to 5

Q201 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V201. za vojaški poklic se odločajo samo mladi iz revnejših družin

Value 200245 Frequency
1 sploh se ne strinjam 503
2 ne strinjam se 483
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 314
4 strinjam se 47
5 popolnoma se strinjam 24
" " 27

Valid range from 1 to 5

Q202 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V202. za vojaški pokic se najpogosteje odločajo tisti, ki želijo ukazovati

Value 201244 Frequency
1 sploh se ne strinjam 290
2 ne strinjam se 441
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 434
4 strinjam se 163
5 popolnoma se strinjam 52
" " 18

Valid range from 1 to 5

Q203 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V203. vojaški poklic omogoča človeku doseči široko izobrazbo

Value 202243 Frequency
1 sploh se ne strinjam 156
2 ne strinjam se 324
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 601
4 strinjam se 242
5 popolnoma se strinjam 54
" " 21

Valid range from 1 to 5

Q204 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V204. vojaški poklic daje v miru premalo možnosti napredovanja v višje čine

Value 203242 Frequency
1 sploh se ne strinjam 131
2 ne strinjam se 276
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 686
4 strinjam se 214
5 popolnoma se strinjam 56
" " 35

Valid range from 1 to 5

Q205 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V205. vojaška služba zahteva popolno ubogljivost

Value 204241 Frequency
1 sploh se ne strinjam 64
2 ne strinjam se 121
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 370
4 strinjam se 571
5 popolnoma se strinjam 239
" " 33

Valid range from 1 to 5

Q206 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V206. v vojaški službi so dolžnosti pred pravicami

Value 205240 Frequency
1 sploh se ne strinjam 99
2 ne strinjam se 151
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 506
4 strinjam se 416
5 popolnoma se strinjam 200
" " 26

Valid range from 1 to 5

Q207 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V207. dokazal bi si, da to zmorem

Value 206239 Frequency
3 (izbere) 523
1 (ne izbere) 864
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q208 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V208. drugi bi me zaradi moje odločitve bolj spoštovali

Value 207238 Frequency
3 (izbere) 71
1 (ne izbere) 1315
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q209 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V209. vojska zagotavlja relativno hitro rešitev stanovanjskega vprašanja

Value 208237 Frequency
3 (izbere) 66
1 (ne izbere) 1321
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q210 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V210. pridobil bi čas za razmislek, kaj zares želim

Value 209236 Frequency
3 (izbere) 200
1 (ne izbere) 1187
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q211 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V211. zagotovil bi si denar za izobraževanje in/ali študij

Value 210235 Frequency
3 (izbere) 214
1 (ne izbere) 1173
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q212 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V212. več bi zaslužil kot v civilnem poklicu

Value 211234 Frequency
3 (izbere) 152
1 (ne izbere) 1235
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q213 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V213. pridobil bi znanja, s katerimi bi lažje našel službo v civilstvu

Value 212233 Frequency
3 (izbere) 176
1 (ne izbere) 1211
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q214 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V214. tovarištvo in pripadnost skupini mi veliko pomenita

Value 213232 Frequency
3 (izbere) 238
1 (ne izbere) 1149
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q215 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V215. vojaški poklic nudi možnost za vsestransko športno udejstvovanje

Value 214231 Frequency
3 (izbere) 288
1 (ne izbere) 1099
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q216 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V216. lahko bi odšel od doma in bil neodvisen

Value 215230 Frequency
3 (izbere) 94
1 (ne izbere) 1293
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q217 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V217. v vojaški službi imaš možnost dela z najsodobnejšo tehniko

Value 216229 Frequency
3 (izbere) 257
1 (ne izbere) 1130
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q218 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V218. lahko bi potoval in spoznaval tuje dežele

Value 217228 Frequency
3 (izbere) 466
1 (ne izbere) 921
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q219 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V219. biti vojak je družinska tradicija

Value 218227 Frequency
3 (izbere) 40
1 (ne izbere) 1347
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q220 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V220. lahko bi vodil druge

Value 219226 Frequency
3 (izbere) 146
1 (ne izbere) 1241
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q221 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V221. rad imam svojo državo in bi ji rad služil

Value 220225 Frequency
3 (izbere) 290
1 (ne izbere) 1097
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q222 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V222. vojska nudi možnost napredovanja

Value 221224 Frequency
3 (izbere) 147
1 (ne izbere) 1240
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q223 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V223. vojska nudi varnost zaposlitve

Value 222223 Frequency
3 (izbere) 199
1 (ne izbere) 1188
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q224 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V224. hočem nositi uniformo

Value 223222 Frequency
3 (izbere) 153
1 (ne izbere) 1234
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q225 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V225. raje imam službo v vojski, kot pa sem brezposeln

Value 224221 Frequency
3 (izbere) 463
1 (ne izbere) 924
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q226 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V226. benificirana delovna doba ( 15 za 12 mesecev)

Value 225220 Frequency
3 (izbere) 140
1 (ne izbere) 1247
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q227 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V227. v vojski imaš daljši letni dopust kot v civilnih poklicih

Value 226219 Frequency
3 (izbere) 108
1 (ne izbere) 1279
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q228 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V228. privlačita me red in disciplina

Value 227218 Frequency
3 (izbere) 215
1 (ne izbere) 1172
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q229 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V229. rad imam dinamično življenje

Value 228217 Frequency
3 (izbere) 281
1 (ne izbere) 1106
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q230 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V230. privlači me orožje

Value 229216 Frequency
3 (izbere) 273
1 (ne izbere) 1114
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q231 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V231. lahko bi pomagal pomoči potrebnim

Value 230215 Frequency
3 (izbere) 533
1 (ne izbere) 854
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q232 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V232. drugo, kaj

Value 231214 Frequency
3 (izbere) 53
1 (ne izbere) 1334
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q233 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V233. sem antimilitarist, sem proti vojski

Value 232213 Frequency
3 (izbere) 136
1 (ne izbere) 1250
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q234 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V234. v vojski ne dobiš dobre plače

Value 233212 Frequency
3 (izbere) 96
1 (ne izbere) 1290
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q235 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V235. ne maram vojaške hierarhije in discipline

Value 234211 Frequency
3 (izbere) 341
1 (ne izbere) 1045
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q236 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V236. v vojski je preveč tveganja

Value 235210 Frequency
3 (izbere) 325
1 (ne izbere) 1061
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q237 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V237. lahko bi bil poslan v akcijo na tuje

Value 236209 Frequency
3 (izbere) 244
1 (ne izbere) 1142
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q238 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V238. ne maram nositi uniforme

Value 237208 Frequency
3 (izbere) 209
1 (ne izbere) 1177
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q239 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V239. drugi bi me zaradi moje odločitve manj spoštovali

Value 238207 Frequency
3 (izbere) 49
1 (ne izbere) 1337
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q240 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V240. nočem oditi predaleč od doma

Value 239206 Frequency
3 (izbere) 216
1 (ne izbere) 1170
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q241 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V241. delo v vojski zahteva preveč psihičnih naporov (stresno delo)

Value 240205 Frequency
3 (izbere) 348
1 (ne izbere) 1038
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q242 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V242. vojaški poklic daje v miru premalo možnosti za napredovanje

Value 241204 Frequency
3 (izbere) 111
1 (ne izbere) 1275
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q243 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V243. moti me nemožnost svobodnega izbora in menjavanje kraja službovanja

Value 242203 Frequency
3 (izbere) 257
1 (ne izbere) 1129
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q244 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V244. vojaški poklic nalaga preveč omejitev

Value 243202 Frequency
3 (izbere) 292
1 (ne izbere) 1094
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q245 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V245. po izstopu iz vojske je včasih težko najti zaposlitev v civilnih poklicih

Value 244201 Frequency
3 (izbere) 170
1 (ne izbere) 1216
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q246 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V246. delo v vojski sploh ni zanimivo

Value 245200 Frequency
3 (izbere) 152
1 (ne izbere) 1234
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q247 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V247. lahko bi bil izpostavljen smrtni nevarnosti

Value 246199 Frequency
3 (izbere) 429
1 (ne izbere) 957
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q248 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V248. delo v vojski nima ustaljenega delovnega časa

Value 247198 Frequency
3 (izbere) 163
1 (ne izbere) 1223
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q249 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V249. ne želim se nenehno izobraževati

Value 248197 Frequency
3 (izbere) 91
1 (ne izbere) 1295
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q250 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V250. delo v vojski zahteva preveč fizičnih naporov

Value 249196 Frequency
3 (izbere) 330
1 (ne izbere) 1056
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q251 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V251. pogosta odsotnost od doma

Value 250195 Frequency
3 (izbere) 489
1 (ne izbere) 897
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q252 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V252. drugo, kaj

Value 251194 Frequency
3 (izbere) 80
1 (ne izbere) 1306
" " 12

Valid range from 1 to 3

Q253

V253. KAKŠEN UGLED IMA PO VAŠEM MNENJU V NAŠI DRŽAVI VOJAŠKI POKLIC V JAVNOSTI? OCENITE OD ENA DO DESET, TAKO DA OBKROŽITE USTREZNO ŠTEVILKO, PRI ČEMER POMENI 1 ZELO MAJHEN UGLED IN 10 ZELO VELIK UGLED.

Value 252193 Frequency
1 1- zelo majhen ugled 33
2 2 26
3 3 82
4 4 142
5 5 357
6 6 234
7 7 242
8 8 174
9 9 62
10 10- zelo velik ugled 33
" " 13

Valid range from 1 to 10

Q254 OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V254. v vojsko

Value 253192 Frequency
1 1-najbolj priporoča 114
2 2 148
3 3 127
4 4 217
5 5 195
6 6 246
7 7-najmanj priporoča 292
" " 59

Valid range from 1 to 7

Q255 OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V255. v policijo

Value 254191 Frequency
1 1-najbolj priporoča 163
2 2 169
3 3 204
4 4 180
5 5 241
6 6 234
7 7-najmanj priporoča 148
" " 59

Valid range from 1 to 7

Q256 OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V256. na pošto

Value 255190 Frequency
1 1-najbolj priporoča 51
2 2 152
3 3 225
4 4 282
5 5 241
6 6 301
7 7-najmanj priporoča 83
" " 63

Valid range from 1 to 7

Q257 OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V257. na železnico

Value 256189 Frequency
1 1-najbolj priporoča 31
2 2 53
3 3 85
4 4 137
5 5 232
6 6 231
7 7-najmanj priporoča 567
" " 62

Valid range from 1 to 7

Q258 OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V258. na Telekom

Value 257188 Frequency
1 1-najbolj priporoča 204
2 2 258
3 3 311
4 4 183
5 5 213
6 6 112
7 7-najmanj priporoča 52
" " 65

Valid range from 1 to 7

Q259 OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V259. v državno administracijo

Value 258187 Frequency
1 1-najbolj priporoča 210
2 2 290
3 3 221
4 4 216
5 5 145
6 6 149
7 7-najmanj priporoča 101
" " 66

Valid range from 1 to 7

Q260 OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V260. v javno službo (banko, zavarovalniško družbo, ...)

Value 259186 Frequency
1 1-najbolj priporoča 569
2 2 269
3 3 159
4 4 124
5 5 62
6 6 59
7 7-najmanj priporoča 92
" " 64

Valid range from 1 to 7

Q261

V261. V KOLIKŠNI MERI STE VI OSEBNO ZAINTERESIRANI ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA VOJAŠKI POKLIC?

Value 260185 Frequency
1 sploh nisem zainteresiran 472
2 sem manj zainteresiran 275
3 sem srednje zainteresiran 326
4 sem dokaj zainteresiran 195
5 sem zelo zainteresiran 116
" " 14

Valid range from 1 to 5

Q262 PREDPOSTAVIMO, DA STE ZAINTERESIRANI ZA VOJAŠKO- OBRAMBNI POKLIC. ZA KATEREGA OD NASLEDNJIH POKLICEV BI SE ODLOČILI? (možnih je več odgovorov)

V262. poklicni navadni vojak Slovenske vojske

Value 261184 Frequency
3 (izbere) 150
1 (ne izbere) 1238
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q263 PREDPOSTAVIMO, DA STE ZAINTERESIRANI ZA VOJAŠKO- OBRAMBNI POKLIC. ZA KATEREGA OD NASLEDNJIH POKLICEV BI SE ODLOČILI? (možnih je več odgovorov)

V263. poklicni podčastnik Slovenske vojske

Value 262183 Frequency
3 (izbere) 237
1 (ne izbere) 1151
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q264 PREDPOSTAVIMO, DA STE ZAINTERESIRANI ZA VOJAŠKO- OBRAMBNI POKLIC. ZA KATEREGA OD NASLEDNJIH POKLICEV BI SE ODLOČILI? (možnih je več odgovorov)

V264. poklicni častnik Slovenske vojske

Value 263182 Frequency
3 (izbere) 632
1 (ne izbere) 756
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q265 PREDPOSTAVIMO, DA STE ZAINTERESIRANI ZA VOJAŠKO- OBRAMBNI POKLIC. ZA KATEREGA OD NASLEDNJIH POKLICEV BI SE ODLOČILI? (možnih je več odgovorov)

V265. civilni strokovnjak za varnostna in obrambna vprašanja - obramboslovec

Value 264181 Frequency
3 (izbere) 526
1 (ne izbere) 862
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q266 ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V266. pehota

Value 265180 Frequency
3 (izbere) 150
1 (ne izbere) 1238
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q267 ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V267. oklepne enote

Value 266179 Frequency
3 (izbere) 137
1 (ne izbere) 1251
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q268 ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V268. artilerija

Value 267178 Frequency
3 (izbere) 103
1 (ne izbere) 1285
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q269 ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V269. inženirstvo

Value 268177 Frequency
3 (izbere) 170
1 (ne izbere) 1218
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q270 ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V270. radiološka, kemična in biološka obramba

Value 269176 Frequency
3 (izbere) 149
1 (ne izbere) 1239
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q271 ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V271. zračna obramba

Value 270175 Frequency
3 (izbere)