Slovenska mladina in vojaški poklic, 2000

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MLAVOJ00
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLAVOJ00_V1
Glavni avtor(ji):
 • Grizold, Anton
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Bebler, Anton
 • Jelušič, Ljubica
 • Kotnik-Dvojmoč, Igor
 • Vegič, Vinko
 • Garb, Maja
Izdelal datoteko podatkov:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Inštitut za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Finančna podpora:

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

Serija:
 • MLAVOJ/Slovenska mladina in vojaški poklic

  Raziskava je nadaljevanje različnih raziskav na Obramboslovnem raziskovalnem centru, v okviru katerih se je izvajalo večletno raziskovanje stališča ljudi do vojaško obrambnih in obramboslovnih poklicev.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

splošna ocena družbenega in političnega položaja Slovenija, stališča do ogrožujočih dejavnikov Slovenije, mnenje o motivih, ki opravičujejo uporabo vojaške sile, navedba pomembnih ciljev za razvoj Slovenije, navedba najbolj pomembnega dejavnika za preživetje družbe pri napadu, ocena slovenskih vojaških tradicij, pogostost obravnave tem o varnostno-obrambnih vprašanjih, stališča o slovenski vojski, mnenje o služenju vojaškega roka, mnenje o dolžini služenja vojaškega roka, osebna vedenje v primeru obrožene agresije na Slovenijo, odločitev o uvrstitvi dodatnega obramboslovnega predmeta v srednji šoli, mnenje o zavračanju vojaškega roka, mnenje o mirovnih gibanjih, ocena počutja o odraščanju, pričakovanja glede poklicne kariere, ocena življenjskih ciljev, izbira dejavnikov za doseganje življenjskih ciljev, ocena morebitnih težav pri izbiri poklica, pripravljenost spremeniti življenjski stil za izboljšanje poklicnih možnosti, navedba učnega uspeha preteklega šolskega leta, navedba načrtov glede nadaljnega šolanja, navedba dobro poznanega poklica, navedba visoko cenjenega poklica, navedba poklica za katerega se čutite sposobni, ocena seznanjenosti o vojski in nacionalni varnosti, ocena informiranosti o zaposlitvi v slovenski vojski, navedba vojaških poklicev v družini, ocena reakcij domačih v primeru odločitve za vojaški poklic, ocena pomembnih sposobnosti in lastnosti za vojaški poklic, stališča o vojaškem poklicu, razlogi za odločitev vojaškega poklica, razlogi za odklonitev vojaškega poklica, ocena ugleda vojaškega poklica v slovenski javnosti, svetovanje pri izbiri vojaškega poklica, osebna zainteresiranost za izobraževanje za vojaški poklic, navedba geografskega kraja za zaposlitev v vojski, željena funkcija ali vloga v zaposlitvi, ocena začetne plače slovenskega vojaka v vojski, ocena začetne plače slovenskega podčastnika v vojski, ocena začetne plače slovenskega častnika v vojski, strinjanje s trditvami o različnih življenjskih stališčih, strinjanje s trditvami o različnih stališčih o narodnosti, strinjanje s trditvami o različnih stališčih o avtoriteti, strinjanje s trditvami o različnih stališčih o konzervativnosti, odnos do naroda, odnos do ukinitve smrtne kazni, odnos do priseljencev z juga, odnos do pravice do splava, odnos do verouka v šoli, odnos do enakosti med spoloma, stališče do spoštovanja avtoritete, stališče do posiljevanja in napadanja otrok, negovanje svojih narodnostnih idealov, navedba stopnje zainteresiranosti za vojaška področja, navedba stopnje zainteresiranosti do tehničnega področja, navedba stopnje zainteresiranosti do verskega in spolnega področja, navedba stopnje zainteresiranosti do družinskega področja, odnos do športnih navijačev, odnos do rockerjev, odnos do cerkvenih skupin, odnos do računalničarjev, odnos do obritoglavcev, odnos do militantnih nacionalistov, ocena razumevanja medvojnega dogajanja (partizanstvo in domobranstvo), ocena lastne politične usmeritve (levo in desno), ocena osebnega odnosa do religije, spol, leto rojstva, nacionalna pripadnost, nacionalna pripadnost staršev, navedba poklicne kvalifikacije staršev, navedba šolske izobrazbe staršev, število bratov ali sester, tipa stanovanja, ocena velikosti stanovanja, ocena okolja v katerem ste živeli do 14. leta starosti, ocena seznanjenosti s pravicami in dolžnostmi nabornikov, navedba oblike posredovane informacije, osebna odločitev za izvrševanje vojaškega roka, ocena oddaljenosti kraja za služenje vojaškega roka od doma, navedba razlogov za služenje vojaškega roka, ocena lastne psihofizične lastnosti, mnenje o sodelovanju žensk v vojski, mnenje o sodelovanju istospolno usmerjenih ljudi v vojski, mnenje o ženskem poveljevanju, mnenje staršev in prijateljev za nadomestno civilno službo, odločitev med daljšim civilnim služenjem ali vojaškim rokom

Ključne besede ELSST:
VOJSKA, POKLICNO USPOSABLJANJE, MLADOSTNIŠTVO, VOJAŠKO IZOBRAŽEVANJE, DELOVNO MESTO

Vsebinska področja ADP
ZAZNAVANJE OGROŽENOSTI in VARNOSTNO-OBRAMBNA KULTURA
PREDSTAVA SLOVENSKE MLADINE O SODOBNI VOJSKI
ODNOS DO PRIHODNOSTI
INFORMIRANOST O SLOVENSKI VOJSKI in VOJAŠKEM POKLICU
PODOBA SLOVENSKE VOJSKE in ODNOS DO ZNAČILNOSTI VOJAŠKEGA POKLICA
PRIPRAVLJENOST VSTOPITI V VOJAŠKI POKLIC in POGOJI OPRAVLJANJA TEGA POKLICA
ODLOČANJE O SLUŽENJU VOJAŠKEGA ROKA
VREDNOSTNI in POLITIČNI PROFIL
SPLOŠNE SOCIO-DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ANKETIRANCEV


Povzetek:

Raziskovanje odnosa slovenske mladine do vojaškega poklica je ponovitev raziskave izpred treh leti, ko je bila močna potreba po ugotavljanju splošne zainteresiranosti za opravljanje vojaškega poklica/profesije, iz katerih se rekrutirajo bodoči izobraženi vojaški profesionalci. Z raziskavo, ki temelji na že preizkušeni metodologiji, smo ponovno pridobili odgovore na zainteresiranost slovenske sodobne vojske. Obenem pa smo ponovno želeli pridobiti splošno podobo pripravljenosti in strpnosti do vstopanja v vojaški poklic. Izhodišče v tej raziskavi je bilo podobno kot v predhodnici. Potrebe po vse večji strokovni usposobljenosti vojaškega poklica, vedno bolj bližujoča se varnostna evroatlantska integracija ter intenzivna potreba po prestrukturiranju določenih ne le organizacijskih pač pa tudi funkcionalnih lastnosti Slovenske vojske, so bili glavni razlogi za ponovitev raziskave. Ker smo v prejšnji raziskavi ugotovili, da je v zavesti slovenske mladine vojaški poklic še zmeraj neprivlačen in brez večjih ciljnih (aspiracijskih) uresničitev, smo v tokratno raziskavo vključili tudi paleto različnih vprašanj o naboru, o pravicah in dolžnostih v povezavi s služenjem vojaškega roka ter sami privlačnosti služenja obveznosti. Praktični cilj raziskave je bilo ponovno - z vprašalnikom v novi preobleki - proučiti in najti tako subjektivne kot objektivne dejavnike v povezavi z odločanjem o vojaškem roku. Hkrati pa je raziskava predstavljala sintezo perečih in spornih tem o nacionalni varnosti in vojskovanju.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 5. maj 2000 - 23. maj 2000
Čas izdelave: 2000
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so srednješolci triletnih in štiriletnih programov tehničnih in ostalih srednjih šol in gimnazijski srednješolski izobraževalni program. Anketirani so bili le dijaki tretjih letnikov.

Izključeni:

Iz raziskovanja smo izključili mlade, ki se šolajo na dvoletnih programih, saj je njihov vstop v vojaški poklic sistemsko onemogočen. Hkrati nismo morali upoštevati mladih, ki po zaključenem osnovnošolskem izobraževanju niso nadaljevali z izobraževanjem na srednji stopnji.

Zbiranje podatkov je opravil:

Obramboslovni raziskovalni center

Tip vzorca:

Regionalno reprezentativnost vzorca smo zagotovili z dvema doslednima upoštevanjima. (i) Podatki o prostorski razmestitvi izvajanja programov in predvidenega obsega vpisa v srednje šole, ter (ii) računalniškega izpisa rezultatov vpisa v srednje šole, ki so nam ga posredovali na Ministrstvu za šolstvo in šport. Ker smo se že pri opredeljevanju predmeta preučevanja odločili, kateri del kategorije mladina nas v obravnavi še posebej zanima, smo se odločili, da v vsaki regiji iz srednješolcev tretjega letnika oblikujemo reprezentativen parcialni regionalni vzorec, ki je bil sestavljen iz petih oddelkov, od katerega je vsak spadal v enega od tipov triletnih ali štiriletnih srednješolskih izobraževalnih programov. Takovrstno oblikovanje vzorca, je bila potrebna zato, da smo čimbolj uravnotežili preučevano populacijo mladih, oziroma zagotovili njeno reprezentativnost glede na ambicije, poklicne aspiracije, sposobnost, bojevitost, partiotizem, discipliniranost, pripravljenost na delo, itd). Pri oblikovanju parcialnega regionalnega vzorca smo kraj oziroma šolski center izbrali pristrano. Prednost so imeli tisti kraji oziroma šolski centri, v katerih izvajajo vse ali čimveč od v vzorcu predvidenih izobraževalnih programov. Končni vzorec je vseboval 57 oddelkov s 1810 dijaki slovenskih srednjih šol. Zbrali smo 1398 izpolnjenih vprašalnikov. Predviden raziskovalni vzorec je bil realiziran 77,2 odstotno.

Način zbiranja podatkov:

Skupinsko anketiranje z vprašalnikom na papirju.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MLAVOJ00 - Slovenska mladina in vojaški poklic, 2000 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 444
 • število enot: 1398

Spremenljivke

KEY

KEY

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1395 1
1396 1
1397 1
1398 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1398

ID

ID

Vrednost 22 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1395 1
1396 1
1397 1
1398 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1398

REGIJA

REGIJA

Vrednost 31 Frekvenca
1 130
2 80
3 122
4 109
5 110
6 94
7 83
8 109
9 73
10 114
11 86
12 101
13 94
14 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

KEY

KEY

Vrednost 1444 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1395 1
1396 1
1397 1
1398 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1398

ID

ID

Vrednost 2443 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1395 1
1396 1
1397 1
1398 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1398

REGIJA

REGIJA

Vrednost 3442 Frekvenca
1 130
2 80
3 122
4 109
5 110
6 94
7 83
8 109
9 73
10 114
11 86
12 101
13 94
14 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

IP

Izobraževalni program

Vrednost 4441 Frekvenca
1 221
2 231
3 301
4 299
5 346

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1

V1. RAZMISLITE O TRENUTNEM DRUŽBENEM IN POLITIČNEM POLOŽAJU V SLOVENIJI - ALI SE V SPLOŠNEM POČUTITE BOLJ VARNE ALI BOLJ OGROŽENE?

Vrednost 5440 Frekvenca
1 1-močno ogrožen 24
2 2 29
3 3 38
4 4 99
5 5 244
6 6 170
7 7 250
8 8 232
9 9 107
10 10-popolnoma varen 80
" " 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q2 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V2. uničevanje okolja

Vrednost 6439 Frekvenca
1 zelo 499
2 srednje 639
3 malo 179
4 sploh ne 30
9 ne vem 35
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V3. naravne in tehnološke nesreče

Vrednost 7438 Frekvenca
1 zelo 265
2 srednje 589
3 malo 428
4 sploh ne 56
9 ne vem 44
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q4 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V4. vojaške grožnje s strani drugih držav

Vrednost 8437 Frekvenca
1 zelo 166
2 srednje 219
3 malo 472
4 sploh ne 349
9 ne vem 175
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q5 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V5. zaostajanje na področju znanosti in tehnologije

Vrednost 9436 Frekvenca
1 zelo 260
2 srednje 486
3 malo 395
4 sploh ne 130
9 ne vem 98
" " 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q6 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V6. razprodaja družbenega premoženja

Vrednost 10435 Frekvenca
1 zelo 197
2 srednje 382
3 malo 345
4 sploh ne 101
9 ne vem 336
" " 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q7 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V7. kriminal

Vrednost 11434 Frekvenca
1 zelo 594
2 srednje 526
3 malo 199
4 sploh ne 38
9 ne vem 21
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q8 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V8. prometne nesreče

Vrednost 12433 Frekvenca
1 zelo 773
2 srednje 380
3 malo 156
4 sploh ne 53
9 ne vem 14
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q9 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V9. mamila, narkotiki

Vrednost 13432 Frekvenca
1 zelo 599
2 srednje 490
3 malo 208
4 sploh ne 69
9 ne vem 19
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q10 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V10. begunci, ilegalci, priseljenci

Vrednost 14431 Frekvenca
1 zelo 501
2 srednje 453
3 malo 318
4 sploh ne 75
9 ne vem 35
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q11 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V11. gospodarski problemi

Vrednost 15430 Frekvenca
1 zelo 312
2 srednje 564
3 malo 322
4 sploh ne 47
9 ne vem 133
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q12 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V12. terorizem

Vrednost 16429 Frekvenca
1 zelo 192
2 srednje 281
3 malo 422
4 sploh ne 281
9 ne vem 198
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q13 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V13. skrajni nacionalizem

Vrednost 17428 Frekvenca
1 zelo 126
2 srednje 275
3 malo 380
4 sploh ne 150
9 ne vem 440
" " 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q14 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V14. notranjepolitična nestabilnost

Vrednost 18427 Frekvenca
1 zelo 389
2 srednje 405
3 malo 285
4 sploh ne 61
9 ne vem 233
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q15 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V15. konflikti na ozemlju nekdanje Jugoslavije

Vrednost 19426 Frekvenca
1 zelo 197
2 srednje 404
3 malo 437
4 sploh ne 140
9 ne vem 184
" " 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q16 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V16. brezposelnost

Vrednost 20425 Frekvenca
1 zelo 707
2 srednje 441
3 malo 157
4 sploh ne 45
9 ne vem 25
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q17 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V17. AIDS

Vrednost 21424 Frekvenca
1 zelo 199
2 srednje 440
3 malo 544
4 sploh ne 114
9 ne vem 81
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q18 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V18. samomorilnost

Vrednost 22423 Frekvenca
1 zelo 412
2 srednje 477
3 malo 345
4 sploh ne 89
9 ne vem 54
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q19 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V19. revščina

Vrednost 23422 Frekvenca
1 zelo 423
2 srednje 565
3 malo 323
4 sploh ne 42
9 ne vem 28
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q20 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V20. majhna nataliteta (zmanjševanje števila rojstev)

Vrednost 24421 Frekvenca
1 zelo 529
2 srednje 407
3 malo 239
4 sploh ne 91
9 ne vem 109
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q21 PROSIMO, DA PREGLEDATE SPODAJ NAŠTETE CILJE IN V OKENCI ZAPIŠETE, KATERI CILJ JE PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ POMEMBEN IN KATERI DRUGI NAJBOLJ POMEMBEN?

V21. NAJBOLJ POMEMBEN

Vrednost 25420 Frekvenca
1 ekonomska rast 160
2 močna obramba 65
3 čisto in urejeno okolje 110
4 boj z rastočimi cenami 48
5 svoboda govora 52
6 trdno gospodarstvo 266
7 boj proti kriminalu 114
8 humana družba 68
9 ohranjanje reda v državi 132
10 upoštevanje idej 20
11 več vpliva na odločitve oblasti 53
12 enakost med ljudmi 261
13 ne vem, neodločen 28
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q22 PROSIMO, DA PREGLEDATE SPODAJ NAŠTETE CILJE IN V OKENCI ZAPIŠETE, KATERI CILJ JE PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ POMEMBEN IN KATERI DRUGI NAJBOLJ POMEMBEN?

V22. DRUGI NAJBOLJ POMEMBEN

Vrednost 26419 Frekvenca
1 ekonomska rast 129
2 močna obramba 55
3 čisto in urejeno okolje 143
4 boj z rastočimi cenami 65
5 svoboda govora 86
6 trdno gospodarstvo 168
7 boj proti kriminalu 165
8 humana družba 75
9 ohranjanje reda v državi 137
10 upoštevanje idej 49
11 več vpliva na odločitve oblasti 57
12 enakost med ljudmi 194
13 ne vem, neodločen 46
" " 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q23 V NASLEDNJE OKENCE ZAPIŠITE ŠE, KATERI OD ZGORAJ NAŠTETIH CILJEV JE NAJMANJ POMEMBEN?

V23. NAJMANJ POMEMBEN!

Vrednost 27418 Frekvenca
1 ekonomska rast 60
2 močna obramba 255
3 čisto in urejeno okolje 81
4 boj z rastočimi cenami 130
5 svoboda govora 75
6 trdno gospodarstvo 9
7 boj proti kriminalu 27
8 humana družba 29
9 ohranjanje reda v državi 15
10 upoštevanje idej 167
11 več vpliva na odločitve oblasti 113
12 enakost med ljudmi 46
13 ne vem, neodločen 337
" " 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q24

V24. KAJ JE NAJBOLJ POMEMBNO ZA PREŽIVETJE DOLOČENE DRUŽBE V PRIMERU OBOROŽENEGA NAPADA?

Vrednost 28417 Frekvenca
1 oboroženo upiranje sovražniku 367
2 ohranjanje administrativne in politične funkcije države 108
3 ohranjanje lastnega gospodarstva 65
4 zaščita ljudi, materialnih in kulturnih dobrin 654
5 neoboroženo upiranje sovražniku (bojkot, sabotaža, štrajk,...) 57
6 to, da se sploh ne upira 33
9 ne vem, ne morem oceniti 93
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q25

V25. NEKATERI NARODI IMAJO VEČ, DRUGI PA MANJ VOJAŠKIH TRADICIJ. KAM BI VI UVRSTILI SLOVENCE?

Vrednost 29416 Frekvenca
1 med narode z več vojaškimi tradicijami 132
2 med narode z manj vojaškimi tradicijami 852
3 med narode brez vojaških tradicij 163
4 vsi narodi imajo približno enako vojaških tradicij 105
9 ne vem, ne znam oceniti 139
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q26 KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VARNOSTNO- OBRAMBNIH VPRAŠANJIH IN VOJSKI?

V26. v šoli

Vrednost 30415 Frekvenca
1 pogosto 45
2 včasih 305
3 redko 534
4 nikoli 428
" " 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q27 KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VARNOSTNO- OBRAMBNIH VPRAŠANJIH IN VOJSKI?

V27. s prijatelji, znanci

Vrednost 31414 Frekvenca
1 pogosto 152
2 včasih 431
3 redko 462
4 nikoli 300
" " 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q28 KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VARNOSTNO- OBRAMBNIH VPRAŠANJIH IN VOJSKI?

V28. doma, v družini

Vrednost 32413 Frekvenca
1 pogosto 79
2 včasih 399
3 redko 485
4 nikoli 344
" " 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q29 KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VARNOSTNO- OBRAMBNIH VPRAŠANJIH IN VOJSKI?

V29. s političnimi somišljeniki

Vrednost 33412 Frekvenca
1 pogosto 69
2 včasih 131
3 redko 236
4 nikoli 857
" " 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q30 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V30. Slovenska vojska (SV) kot institucija odlično funkcionira

Vrednost 34411 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 166
2 v glavnem se ne strinjam 273
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 520
4 v glavnem se strinjam 372
5 popolnoma se strinjam 50
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V31. SV naj vzgaja mladino v patriotskem duhu

Vrednost 35410 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 281
2 v glavnem se ne strinjam 240
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 451
4 v glavnem se strinjam 282
5 popolnoma se strinjam 119
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V32. SV naj varuje državo pred morebitnim zunanjim napadalcem

Vrednost 36409 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 48
2 v glavnem se ne strinjam 61
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 114
4 v glavnem se strinjam 415
5 popolnoma se strinjam 737
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q33 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V33. SV naj sodeluje pri gradnji cest, spravilu pridelkov in podobno

Vrednost 37408 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 312
2 v glavnem se ne strinjam 254
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 292
4 v glavnem se strinjam 283
5 popolnoma se strinjam 239
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q34 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V34. SV naj pomaga v primeru katastrof in naravnih nesreč

Vrednost 38407 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 43
2 v glavnem se ne strinjam 78
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 124
4 v glavnem se strinjam 359
5 popolnoma se strinjam 780
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q35 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V35. če se zdi to potrebno, naj SV prevzame državno oblast v svoje roke

Vrednost 39406 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 555
2 v glavnem se ne strinjam 305
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 315
4 v glavnem se strinjam 113
5 popolnoma se strinjam 83
" " 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q36 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V36. SV naj skrbi za vojaško usposobljenost in naj se ne vmešava v politiko

Vrednost 40405 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 79
2 v glavnem se ne strinjam 145
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 307
4 v glavnem se strinjam 349
5 popolnoma se strinjam 501
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q37 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V37. pravi fantje se ne izogibajo služenja vojaškega roka v SV

Vrednost 41404 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 277
2 v glavnem se ne strinjam 108
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 238
4 v glavnem se strinjam 225
5 popolnoma se strinjam 520
" " 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q38 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V38. pametno se je zaposliti v SV

Vrednost 42403 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 160
2 v glavnem se ne strinjam 148
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 542
4 v glavnem se strinjam 268
5 popolnoma se strinjam 249
" " 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q39 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V39. Če hočemo biti varni, potrebujemo sodobno in izurjeno vojsko

Vrednost 43402 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 72
2 v glavnem se ne strinjam 85
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 191
4 v glavnem se strinjam 336
5 popolnoma se strinjam 696
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q40 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V40. denar, ki ga namenjamo za SV, bi lahko koristneje porabili drugje

Vrednost 44401 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 243
2 v glavnem se ne strinjam 269
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 468
4 v glavnem se strinjam 202
5 popolnoma se strinjam 196
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q41 NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V41. SV naj sodeluje v mirovnih operacijah

Vrednost 45400 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 73
2 v glavnem se ne strinjam 80
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 273
4 v glavnem se strinjam 402
5 popolnoma se strinjam 549
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q42

V42. KAKŠEN UGLED IMA PO VAŠEM MNENJU V NAŠI DRŽAVI SLOVENSKA VOJSKA? OCENITE OD ENA DO DESET, TAKO DA OBKROŽITE USTREZNO ŠTEVILKO, PRI ČEMER POMENI 1 ZELO MAJHEN UGLED IN 10 ZELO VELIK UGLED.

Vrednost 46399 Frekvenca
1 1-zelo majhen ugled 52
2 2 42
3 3 77
4 4 131
5 5 296
6 6 207
7 7 283
8 8 208
9 9 60
10 10-zelo velik ugled 35
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q43

V43. ALI VI OSEBNO MENITE, DA SLOVENIJA ŠE POTREBUJE LASTNO VOJSKO?

Vrednost 47398 Frekvenca
1 da 1140
2 ne 248
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q44

V44. ČE STE NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z DA, KAKŠEN SISTEM POPOLNJEVANJA SLOVENSKE VOJSKE BI BIL PO VAŠEM V PRIHODNJE NAJPRIMERNEJŠI?

Vrednost 48397 Frekvenca
1 obvezni vojaški rok za vse, tako kot sedaj 513
2 obvezni vojaški rok samo za najbolj psiho-fizično sposobne 139
3 obvezni vojaški rok samo za tiste, ki bi bili izžrebani ("loterija") 13
4 prostovoljno služenje vojaškega roka (samo za tiste, ki bi to sami želeli) 184
5 opraviti je potrebno služenje vojaškega roka in uvesti poklicno vojsko 284
9 ne vem, neodločen 35
" " 230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q45

V45. V PRIMERU, DA PODPIRATE SPLOŠNO VOJAŠKO OBVEZNOST, KAKO DOLGO NAJ BI BILO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA V SLOVENSKI VOJSKI?

Vrednost 49396 Frekvenca
1 enako dolgo kot sedaj (7 mesecev) 699
2 krajše kot sedaj 264
3 daljše kot sedaj 170
4 sem proti služenju vojaškega roka 128
9 ne vem, ne morem oceniti 51
" " 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q46

V46. KAKO BI SE VI OSEBNO VEDLI V PRIMERU OBOROŽENE AGRESIJE NA SLOVENIJO?

Vrednost 50395 Frekvenca
1 boril/a bi se z orožjem 507
2 boril/a in upiral/a bi se na kak drug način 492
3 ne bi se niti boril/a, niti upiral/a 148
9 ne vem, neodločen 236
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q47

V47. ČE BI VI IMELI MOŽNOST UVESTI V SREDNJE ŠOLE KATEREGA OD NAŠTETIH PREDMETOV, ZA KATEREGA BI SE NAJPREJ ODLOČILI?

Vrednost 51394 Frekvenca
1 mirovna vzgoja 129
2 obrambna vzgoja 402
3 zaščita in reševanje 565
4 verska vzgoja/verouk 43
5 ekologija 157
9 ne vem, neodločen 65
" " 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q48

V48. KAJ MENITE O NABORNIKIH, KI ZAVRAČAJO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA?

Vrednost 52393 Frekvenca
1 ravnajo pravilno 162
2 vseeno mi je 548
3 to je napačna pot 480
9 ne vem, ne morem oceniti 200
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q49

V49. ALI IMATE OBČUTEK, DA BO VAŠA POKLICNA KARIERA BOLJ USPEŠNA ALI BOLJ NEUSPEŠNA?

Vrednost 53392 Frekvenca
1 bolj uspešna 840
2 bolj neuspešna 95
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 454
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q50

V50. LJUDJE SO ZELO RAZLIČNI, KO GRE ZA NJIHOVE ŽIVLJENJSKE CILJE. NEKATERI SO ZELO ZAHTEVNI IN AMBICIOZNI, DRUGI SO NEZAHTEVNI IN SKROMNI. KAM UVRŠČATE SEBE? OCENITE OD ENA DO DESET, TAKO DA OBKROŽITE USTREZNO ŠTEVILKO, PRI ČEMER POMENI 1 SKROMEN IN NEAMBICIOZEN IN 10 ZELO ZAHTEVEN IN AMBICIOZEN.

Vrednost 54391 Frekvenca
1 1-skromen in zelo neambiciozen 18
2 2 6
3 3 20
4 4 50
5 5 257
6 6 185
7 7 246
8 8 324
9 9 161
10 10-zahteven in ambiciozen 119
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q51 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V51. možnost vodenja dela drugih

Vrednost 55390 Frekvenca
3 (izbere) 99
1 (ne izbere) 1295
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q52 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V52. dobra plača

Vrednost 56389 Frekvenca
3 (izbere) 918
1 (ne izbere) 476
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q53 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V53. zanimivo delo

Vrednost 57388 Frekvenca
3 (izbere) 824
1 (ne izbere) 570
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q54 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V54. spoznavanje novih krajev in ljudi

Vrednost 58387 Frekvenca
3 (izbere) 406
1 (ne izbere) 988
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q55 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V55. možnost uveljavljanja znanja in sposobnosti

Vrednost 59386 Frekvenca
3 (izbere) 280
1 (ne izbere) 1114
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q56 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V56. varna sedanjost in zagotovljena prihodnost

Vrednost 60385 Frekvenca
3 (izbere) 492
1 (ne izbere) 902
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q57 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V57. samostojnost in neodvisnost pri delu

Vrednost 61384 Frekvenca
3 (izbere) 294
1 (ne izbere) 1099
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q58 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V58. velik družbeni ugled

Vrednost 62383 Frekvenca
3 (izbere) 148
1 (ne izbere) 1245
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q59 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V59. veliko osebne svobode

Vrednost 63382 Frekvenca
3 (izbere) 328
1 (ne izbere) 1065
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q60 PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V60. možnost hitrega napredovanja

Vrednost 64381 Frekvenca
3 (izbere) 254
1 (ne izbere) 1139
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q61

V61. ALI OCENJUJETE, DA BOSTE IMELI TEŽAVE PRI ISKANJU ZAPOSLITVE V VAŠEM POKLICU?

Vrednost 65380 Frekvenca
1 da, ker za poklic, za katerega se šolam, ni povpraševanja 119
2 da, ker se bodo zaradi krize vsi težje zaposlovali 449
3 da, ker nimam zvez in poznanstev 87
4 ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan 332
5 ne, ker imam zveze in poznanstva 127
6 ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev 31
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 229
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q62 ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V62. preseliti v katerikoli kraj v Sloveniji

Vrednost 66379 Frekvenca
1 da 474
2 ne 468
3 ne vem 421
" " 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q63 ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V63. preseliti le v večje mesto v Sloveniji

Vrednost 67378 Frekvenca
1 da 596
2 ne 452
3 ne vem 312
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q64 ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V64. preseliti tudi izven Slovenije

Vrednost 68377 Frekvenca
1 da 560
2 ne 491
3 ne vem 310
" " 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q65 ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V65. nadaljevati z izobraževanjem

Vrednost 69376 Frekvenca
1 da 1059
2 ne 89
3 ne vem 211
" " 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q66 ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V66. odpovedati se družini, otrokom

Vrednost 70375 Frekvenca
1 da 52
2 ne 1198
3 ne vem 114
" " 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q67 ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V67. delati zunaj svojega poklica

Vrednost 71374 Frekvenca
1 da 562
2 ne 399
3 ne vem 401
" " 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68 ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V68. politično se angažirati

Vrednost 72373 Frekvenca
1 da 259
2 ne 659
3 ne vem 439
" " 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q69 ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V69. opravljati včasih tudi nevarno delo

Vrednost 73372 Frekvenca
1 da 488
2 ne 493
3 ne vem 385
" " 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q70

V70. KAKŠEN JE BIL VAŠ UČNI USPEH OB KONCU PRETEKLEGA ŠOLSKEGA LETA?

Vrednost 74371 Frekvenca
1 nezadosten 22
2 zadosten 368
3 dober 663
4 prav dober 248
5 odličen 88
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q71

V71. KAKŠNI SO VAŠI NAČRTI GLEDE NADALJNEGA ŠOLANJA:

Vrednost 75370 Frekvenca
1 šolanje nameravam zaključiti po treh letih in se zaposliti 103
2 šolanje nameravam zaključiti po štirih letih in se zaposliti 155
3 šolanje želim nadaljevati na enem od visokih strokovnih programov 680
4 šolanje želim nadaljevati na enem od univerzitetnih programov 441
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q72 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V72. inženir agronomije

Vrednost 76369 Frekvenca
3 (izbere) 109
1 (ne izbere) 1285
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q73 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V73. akademski slikar

Vrednost 77368 Frekvenca
3 (izbere) 320
1 (ne izbere) 1074
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q74 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V74. ekonomist

Vrednost 78367 Frekvenca
3 (izbere) 679
1 (ne izbere) 715
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q75 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V75. policijski inšpektor

Vrednost 79366 Frekvenca
3 (izbere) 476
1 (ne izbere) 918
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q76 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V76. častnik Slovenske vojske

Vrednost 80365 Frekvenca
3 (izbere) 274
1 (ne izbere) 1120
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q77 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V77. pravnik

Vrednost 81364 Frekvenca
3 (izbere) 582
1 (ne izbere) 812
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q78 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V78. profesor

Vrednost 82363 Frekvenca
3 (izbere) 1003
1 (ne izbere) 391
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q79 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V79. računalniški inženir

Vrednost 83362 Frekvenca
3 (izbere) 382
1 (ne izbere) 1012
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q80 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V80. strojni inženir

Vrednost 84361 Frekvenca
3 (izbere) 325
1 (ne izbere) 1069
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q81 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V81. zdravnik

Vrednost 85360 Frekvenca
3 (izbere) 858
1 (ne izbere) 536
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q82 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V82. inženir agronomije

Vrednost 86359 Frekvenca
1 1-najbolj ceni 31
2 2 53
3 3 78
4 4 98
5 5 125
6 6 128
7 7 176
8 8 204
9 9 279
10 10-najmanj ceni 168
" " 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q83 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V83. akademski slikar

Vrednost 87358 Frekvenca
1 1-najbolj ceni 83
2 2 65
3 3 66
4 4 69
5 5 66
6 6 87
7 7 120
8 8 132
9 9 201
10 10-najmanj ceni 455
" " 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q84 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V84. ekonomist

Vrednost 88357 Frekvenca
1 1-najbolj ceni 65
2 2 88
3 3 157
4 4 139
5 5 174
6 6 186
7 7 155
8 8 191
9 9 112
10 10-najmanj ceni 72
" " 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q85 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V85. policijski inšpektor

Vrednost 89356 Frekvenca
1 1-najbolj ceni 75
2 2 171
3 3 153
4 4 157
5 5 140
6 6 119
7 7 144
8 8 125
9 9 135
10 10-najmanj ceni 120
" " 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q86 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V86. častnik Slovenske vojske

Vrednost 90355 Frekvenca
1 1-najbolj ceni 120
2 2 129
3 3 147
4 4 155
5 5 130
6 6 137
7 7 113
8 8 140
9 9 143
10 10-najmanj ceni 125
" " 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q87 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V87. pravnik

Vrednost 91354 Frekvenca
1 1-najbolj ceni 152
2 2 288
3 3 203
4 4 189
5 5 144
6 6 105
7 7 85
8 8 72
9 9 55
10 10-najmanj ceni 43
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q88 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V88. profesor

Vrednost 92353 Frekvenca
1 1-najbolj ceni 36
2 2 162
3 3 171
4 4 157
5 5 151
6 6 160
7 7 142
8 8 118
9 9 99
10 10-najmanj ceni 137
" " 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q89 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V89. računalniški inženir

Vrednost 93352 Frekvenca
1 1-najbolj ceni 91
2 2 117
3 3 139
4 4 189
5 5 173
6 6 212
7 7 165
8 8 122
9 9 84
10 10-najmanj ceni 38
" " 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q90 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V90. strojni inženir

Vrednost 94351 Frekvenca
1 1-najbolj ceni 45
2 2 70
3 3 92
4 4 104
5 5 159
6 6 151
7 7 199
8 8 186
9 9 186
10 10-najmanj ceni 142
" " 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q91 RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V91. zdravnik

Vrednost 95350 Frekvenca
1 1-najbolj ceni 658
2 2 196
3 3 139
4 4 82
5 5 83
6 6 50
7 7 35
8 8 31
9 9 26
10 10-najmanj ceni 39
" " 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q92 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V92. inženir agronomije

Vrednost 96349 Frekvenca
3 (izbere) 168
1 (ne izbere) 1226
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 3 do 3

Q93 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V93. akademski slikar

Vrednost 97348 Frekvenca
3 (izbere) 223
1 (ne izbere) 1171
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q94 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V94. ekonomist

Vrednost 98347 Frekvenca
3 (izbere) 699
1 (ne izbere) 695
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q95 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V95. policijski inšpektor

Vrednost 99346 Frekvenca
3 (izbere) 500
1 (ne izbere) 894
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q96 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V96. častnik Slovenske vojske

Vrednost 100345 Frekvenca
3 (izbere) 393
1 (ne izbere) 1001
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q97 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V97. pravnik

Vrednost 101344 Frekvenca
3 (izbere) 431
1 (ne izbere) 963
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q98 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V98. profesor

Vrednost 102343 Frekvenca
3 (izbere) 646
1 (ne izbere) 748
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q99 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V99. računalniški inženir

Vrednost 103342 Frekvenca
3 (izbere) 372
1 (ne izbere) 1022
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q100 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V100. strojni inženir

Vrednost 104341 Frekvenca
3 (izbere) 300
1 (ne izbere) 1094
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q101 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V101. zdravnik

Vrednost 105340 Frekvenca
3 (izbere) 319
1 (ne izbere) 1075
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q102 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V102. inženir agronomije

Vrednost 106339 Frekvenca
3 (izbere) 321
1 (ne izbere) 1074
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q103 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V103. akademski slikar

Vrednost 107338 Frekvenca
3 (izbere) 548
1 (ne izbere) 847
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q104 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V104. ekonomist

Vrednost 108337 Frekvenca
3 (izbere) 502
1 (ne izbere) 893
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q105 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V105. policijski inšpektor

Vrednost 109336 Frekvenca
3 (izbere) 353
1 (ne izbere) 1042
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q106 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V106. častnik Slovenske vojske

Vrednost 110335 Frekvenca
3 (izbere) 391
1 (ne izbere) 1004
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q107 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V107. pravnik

Vrednost 111334 Frekvenca
3 (izbere) 357
1 (ne izbere) 1038
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q108 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V108. profesor

Vrednost 112333 Frekvenca
3 (izbere) 225
1 (ne izbere) 1170
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q109 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V109. računalniški inženir

Vrednost 113332 Frekvenca
3 (izbere) 204
1 (ne izbere) 1191
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q110 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V110. strojni inženir

Vrednost 114331 Frekvenca
3 (izbere) 303
1 (ne izbere) 1092
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q111 IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V111. zdravnik

Vrednost 115330 Frekvenca
3 (izbere) 231
1 (ne izbere) 1164
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q112

V112. V KOLIKŠNI MERI STE SEZNANJENI Z VSEM, KAR SE TIČE VOJSKE IN NACIONALNE OBRAMBE? OCENITE OD ENA DO DESET, TAKO DA OBKROŽITE USTREZNO ŠTEVILKO, PRI ČEMER POMENI 1 ZELO SLABO SEZNANJENOST IN 10 ZELO DOBRO SEZNANJENOST.

Vrednost 116329 Frekvenca
1 1- zelo slabo sem seznanjen 81
2 2 105
3 3 192
4 4 222
5 5 318
6 6 135
7 7 159
8 8 96
9 9 41
10 10- zelo dobro sem seznanjen 37
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q113

V113. KOLIKO VAS ZANIMAJO INFORMACIJE O VOJSKI IN NACIONALNI VARNOSTI?

Vrednost 117328 Frekvenca
1 to me zelo zanima 233
2 to me še kar zanima 554
3 to me bolj malo zanima 470
4 to me sploh ne zanima 102
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/la 32
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q114

V114. VAS JE ŽE DOSEGLA KAKŠNA INFORMACIJA O MOŽNOSTIH ZAPOSLITVE V VOJSKI?

Vrednost 118327 Frekvenca
1 da 449
2 ne 940
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q115 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V115. iz radijskih oddaj

Vrednost 119326 Frekvenca
3 (izbere) 253
1 (ne izbere) 1070
9 nikjer 72
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q116 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V116. iz televizijskih oddaj

Vrednost 120325 Frekvenca
3 (izbere) 867
1 (ne izbere) 456
9 nikjer 72
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q117 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V117. prek interneta

Vrednost 121324 Frekvenca
3 (izbere) 111
1 (ne izbere) 1212
9 nikjer 72
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q118 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V118. iz časopisov in revij

Vrednost 122323 Frekvenca
3 (izbere) 527
1 (ne izbere) 796
9 nikjer 72
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q119 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V119. iz filmov

Vrednost 123322 Frekvenca
3 (izbere) 438
1 (ne izbere) 885
9 nikjer 72
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q120 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V120. z lepakov in prospektov o vojaškem poklicu, ki jih izdaja Ministrstvo za obrambo

Vrednost 124321 Frekvenca
3 (izbere) 146
1 (ne izbere) 1177
9 nikjer 72
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q121 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V121. na predavanjih o vojaškem poklicu

Vrednost 125320 Frekvenca
3 (izbere) 117
1 (ne izbere) 1206
9 nikjer 72
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q122 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V122. od staršev, prijateljev, sorodnikov in znancev

Vrednost 126319 Frekvenca
3 (izbere) 679
1 (ne izbere) 644
9 nikjer 72
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q123 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V123. na obiskih v vojašnicah ob dnevih odprtih vrat

Vrednost 127318 Frekvenca
3 (izbere) 180
1 (ne izbere) 1143
9 nikjer 72
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q124 KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V124. z obiskom stojnice ali informacijske pisarne vojske

Vrednost 128317 Frekvenca
3 (izbere) 39
1 (ne izbere) 1284
9 nikjer 72
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q126 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V126. radijske oddaje

Vrednost 129316 Frekvenca
3 (izbere) 201
1 (ne izbere) 1134
9 nobena 59
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q127 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V127. televizijske oddaje

Vrednost 130315 Frekvenca
3 (izbere) 855
1 (ne izbere) 480
9 nobena 59
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q128 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V128. internet

Vrednost 131314 Frekvenca
3 (izbere) 364
1 (ne izbere) 971
9 nobena 59
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q129 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V129. časopisi in revije

Vrednost 132313 Frekvenca
3 (izbere) 460
1 (ne izbere) 875
9 nobena 59
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q130 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V130. filmi

Vrednost 133312 Frekvenca
3 (izbere) 354
1 (ne izbere) 981
9 nobena 59
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q131 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V131. lepaki in prospekti o vojaškem poklicu, ki jih izdaja Ministrstvo za obrambo

Vrednost 134311 Frekvenca
3 (izbere) 207
1 (ne izbere) 1128
9 nobena 59
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q132 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V132. predavanja o vojaškem pokicu

Vrednost 135310 Frekvenca
3 (izbere) 328
1 (ne izbere) 1007
9 nobena 59
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q133 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V133. starši, prijatelji, sorodniki in znanci

Vrednost 136309 Frekvenca
3 (izbere) 147
1 (ne izbere) 1188
9 nobena 59
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q134 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V134. obiski v vojašnicah ob dnevih odprtih vrat

Vrednost 137308 Frekvenca
3 (izbere) 492
1 (ne izbere) 843
9 nobena 59
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q135 KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH BI BILA ZA VAS NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V135. obiski stojnice ali informacijske pisarne vojske

Vrednost 138307 Frekvenca
3 (izbere) 141
1 (ne izbere) 1194
9 nobena 59
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q137 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V137. o načinu šolanja za vojaške poklice

Vrednost 139306 Frekvenca
3 (izbere) 658
1 (ne izbere) 530
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 19
9 to področje me ne zanima 187
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q138 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V138. o pogojih za vstop v Slovensko vojsko

Vrednost 140305 Frekvenca
3 (izbere) 413
1 (ne izbere) 774
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 19
9 to področje me ne zanima 188
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q139 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V139. o delu poklicnih vojakov, podčastnikov in častnikov v Slovenski vojski

Vrednost 141304 Frekvenca
3 (izbere) 511
1 (ne izbere) 676
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 19
9 to področje me ne zanima 188
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q140 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V140. o vojaški tehniki in oborožitvi

Vrednost 142303 Frekvenca
3 (izbere) 378
1 (ne izbere) 809
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 19
9 to področje me ne zanima 188
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q141 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V141. o pravicah in dolžnostih poklicnih vojakov, podčastnikov in častnikov v Slovenski vojski

Vrednost 143302 Frekvenca
3 (izbere) 376
1 (ne izbere) 811
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 19
9 to področje me ne zanima 188
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q142 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V142. o ugodnostih, ki jih nudi vojaški poklic

Vrednost 144301 Frekvenca
3 (izbere) 375
1 (ne izbere) 812
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 19
9 to področje me ne zanima 188
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q143 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V143. o možnostih štipendiranja

Vrednost 145300 Frekvenca
3 (izbere) 338
1 (ne izbere) 849
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 19
9 to področje me ne zanima 188
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q144 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V144. o plačah vojakov, podčastnikov in častnikov -

Vrednost 146299 Frekvenca
3 (izbere) 480
1 (ne izbere) 707
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 19
9 to področje me ne zanima 188
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q147

V147. ALI STE ŽE KDAJ SLIŠALI ZA POKLIC OBRAMBOSLOVCA, CIVILNEGA STROKOVNJAKA ZA VARNOSTNA IN OBRAMBNA VPRAŠANJA?

Vrednost 147298 Frekvenca
1 da 555
2 ne 829
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q148 ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V148. oče/mati

Vrednost 148297 Frekvenca
3 (izbere) 34
1 (ne izbere) 469
9 nihče 890
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q149 ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V149. brat/sestra

Vrednost 149296 Frekvenca
3 (izbere) 15
1 (ne izbere) 488
9 nihče 890
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q150 ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V150. sorodnik/sorodnica

Vrednost 150295 Frekvenca
3 (izbere) 129
1 (ne izbere) 374
9 nihče 890
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q151 ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V151. moj prijatelj/prijatelji

Vrednost 151294 Frekvenca
3 (izbere) 107
1 (ne izbere) 396
9 nihče 890
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q152 ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V152. fant/dekle

Vrednost 152293 Frekvenca
3 (izbere) 14
1 (ne izbere) 489
9 nihče 890
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q153 ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V153. znanec/znanka

Vrednost 153292 Frekvenca
3 (izbere) 294
1 (ne izbere) 209
9 nihče 890
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q155

V155. V KOLIKŠNI MERI STE VI OSEBNO ZAINTERESIRANI ZA POKLIC VOJAKA, PODČASTNIKA ALI ČASTNIKA V SLOVENSKI VOJSKI?

Vrednost 154291 Frekvenca
1 sploh nisem zainteresiran 510
2 sem manj zainteresiran 250
3 sem srednje zainteresiran 293
4 sem dokaj zainteresiran 212
5 sem zelo zainteresiran 118
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q156 KAKO BI REAGIRALI SPODAJ NAŠTETI, ČE BI SE VI ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC?

V156. oče

Vrednost 155290 Frekvenca
1 spodbujal/i bi me 228
2 strinjal/i bi se 307
3 ne bi se vmešaval/i 519
4 ne bi se strinjal/i 220
5 nasprotovali/i bi 93
" " 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q157 KAKO BI REAGIRALI SPODAJ NAŠTETI, ČE BI SE VI ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC?

V157. mati

Vrednost 156289 Frekvenca
1 spodbujal/i bi me 149
2 strinjal/i bi se 253
3 ne bi se vmešaval/i 461
4 ne bi se strinjal/i 330
5 nasprotovali/i bi 180
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q158 KAKO BI REAGIRALI SPODAJ NAŠTETI, ČE BI SE VI ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC?

V158. brat / sestra

Vrednost 157288 Frekvenca
1 spodbujal/i bi me 181
2 strinjal/i bi se 237
3 ne bi se vmešaval/i 649
4 ne bi se strinjal/i 152
5 nasprotovali/i bi 72
" " 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q159 KAKO BI REAGIRALI SPODAJ NAŠTETI, ČE BI SE VI ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC?

V159. vaš fant / dekle

Vrednost 158287 Frekvenca
1 spodbujal/i bi me 147
2 strinjal/i bi se 169
3 ne bi se vmešaval/i 465
4 ne bi se strinjal/i 312
5 nasprotovali/i bi 235
" " 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q160 KAKO BI REAGIRALI SPODAJ NAŠTETI, ČE BI SE VI ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC?

V160. prijatelji / prijateljice

Vrednost 159286 Frekvenca
1 spodbujal/i bi me 211
2 strinjal/i bi se 217
3 ne bi se vmešaval/i 676
4 ne bi se strinjal/i 168
5 nasprotovali/i bi 103
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q161 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V161. dober spomin

Vrednost 160285 Frekvenca
1 zelo 794
2 srednje 530
3 malo 61
4 sploh ne 0
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q162 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V162. discipliniranost

Vrednost 161284 Frekvenca
1 zelo 1252
2 srednje 115
3 malo 19
4 sploh ne 0
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q163 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V163. nadarjenost za matematiko

Vrednost 162283 Frekvenca
1 zelo 114
2 srednje 728
3 malo 540
4 sploh ne 0
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q164 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V164. pripravljenost za akcijo

Vrednost 163282 Frekvenca
1 zelo 1187
2 srednje 174
3 malo 24
4 sploh ne 0
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q165 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V165. sposobnost za delo na prostem

Vrednost 164281 Frekvenca
1 zelo 1083
2 srednje 277
3 malo 28
4 sploh ne 0
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q166 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V166. sposobnost vživetja v situacijo

Vrednost 165280 Frekvenca
1 zelo 888
2 srednje 429
3 malo 70
4 sploh ne 0
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q167 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V167. nadarjenost za tuje jezike

Vrednost 166279 Frekvenca
1 zelo 168
2 srednje 732
3 malo 483
4 sploh ne 0
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q168 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V168. spretne roke in prsti

Vrednost 167278 Frekvenca
1 zelo 896
2 srednje 404
3 malo 83
4 sploh ne 0
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q169 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V169. poslušnost

Vrednost 168277 Frekvenca
1 zelo 1072
2 srednje 271
3 malo 43
4 sploh ne 0
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q170 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V170. sposobnost za delo v skupini

Vrednost 169276 Frekvenca
1 zelo 1088
2 srednje 270
3 malo 25
4 sploh ne 0
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q171 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V171. sposobnost pisnega izražanja

Vrednost 170275 Frekvenca
1 zelo 238
2 srednje 735
3 malo 409
4 sploh ne 0
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q172 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V172 sposobnost prenašanja psihičnih stresov

Vrednost 171274 Frekvenca
1 zelo 1003
2 srednje 307
3 malo 69
4 sploh ne 0
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q173 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V173. odgovornost

Vrednost 172273 Frekvenca
1 zelo 1223
2 srednje 140
3 malo 22
4 sploh ne 0
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q174 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V174. zanimanje za tehniko

Vrednost 173272 Frekvenca
1 zelo 485
2 srednje 722
3 malo 177
4 sploh ne 0
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q175 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V175. fizična vzdržljivost

Vrednost 174271 Frekvenca
1 zelo 1189
2 srednje 159
3 malo 37
4 sploh ne 0
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q176 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V176. velika natančnost

Vrednost 175270 Frekvenca
1 zelo 929
2 srednje 399
3 malo 53
4 sploh ne 0
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q177 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V177. patriotizem

Vrednost 176269 Frekvenca
1 zelo 301
2 srednje 777
3 malo 275
4 sploh ne 0
" " 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q178 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V178. sposobnost opravljanja enoličnega dela

Vrednost 177268 Frekvenca
1 zelo 264
2 srednje 774
3 malo 337
4 sploh ne 0
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q179 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V179. požrtvovalnost

Vrednost 178267 Frekvenca
1 zelo 831
2 srednje 452
3 malo 93
4 sploh ne 0
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q180 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V180. vztrajnost

Vrednost 179266 Frekvenca
1 zelo 1124
2 srednje 215
3 malo 41
4 sploh ne 0
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q181 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V181. posluh za novosti

Vrednost 180265 Frekvenca
1 zelo 635
2 srednje 625
3 malo 122
4 sploh ne 0
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q182 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V182. samokontrola

Vrednost 181264 Frekvenca
1 zelo 1065
2 srednje 283
3 malo 35
4 sploh ne 0
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q183 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V183. iznajdljivost

Vrednost 182263 Frekvenca
1 zelo 1150
2 srednje 200
3 malo 35
4 sploh ne 0
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q184 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V184. pogum

Vrednost 183262 Frekvenca
1 zelo 1179
2 srednje 174
3 malo 32
4 sploh ne 0
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q185 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V185. sposobnost vodenja drugih

Vrednost 184261 Frekvenca
1 zelo 868
2 srednje 445
3 malo 68
4 sploh ne 0
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q186 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V186. odločnost

Vrednost 185260 Frekvenca
1 zelo 1106
2 srednje 247
3 malo 29
4 sploh ne 0
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q187 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V187. razvit čut dolžnosti

Vrednost 186259 Frekvenca
1 zelo 822
2 srednje 474
3 malo 82
4 sploh ne 0
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q188 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V188. visoka strokovna usposobljenost

Vrednost 187258 Frekvenca
1 zelo 538
2 srednje 608
3 malo 230
4 sploh ne 0
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q189 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V189. avtoritarnost

Vrednost 188257 Frekvenca
1 zelo 351
2 srednje 835
3 malo 180
4 sploh ne 0
" " 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q190 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V190. samoiniciativnost

Vrednost 189256 Frekvenca
1 zelo 411
2 srednje 813
3 malo 141
4 sploh ne 0
" " 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q191 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V191. splošna razgledanost

Vrednost 190255 Frekvenca
1 zelo 465
2 srednje 708
3 malo 206
4 sploh ne 0
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q192 KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V192. lojalnost političnemu sistemu

Vrednost 191254 Frekvenca
1 zelo 255
2 srednje 761
3 malo 355
4 sploh ne 0
" " 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q193 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V193. službovanje v vojski pomeni posebno čast

Vrednost 192253 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 202
2 ne strinjam se 249
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 499
4 strinjam se 318
5 popolnoma se strinjam 116
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q194 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V194. vojaški poklic je družbeno pomemben in koristen

Vrednost 193252 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 72
2 ne strinjam se 147
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 363
4 strinjam se 632
5 popolnoma se strinjam 163
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q195 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V195. delo v vojski zahteva stalne psihične in fizične napore

Vrednost 194251 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 36
2 ne strinjam se 94
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 265
4 strinjam se 630
5 popolnoma se strinjam 340
" " 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q196 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V196. vojaški poklic ima velik ugled v družbi

Vrednost 195250 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 105
2 ne strinjam se 258
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 581
4 strinjam se 331
5 popolnoma se strinjam 100
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q197 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V197. največ mladih se odloča za vojaški poklic, ker ga imajo radi

Vrednost 196249 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 202
2 ne strinjam se 330
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 476
4 strinjam se 299
5 popolnoma se strinjam 66
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q198 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V198. zaradi zanesljivosti zaposlitve je pametno opravljati vojaški poklic

Vrednost 197248 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 170
2 ne strinjam se 272
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 506
4 strinjam se 303
5 popolnoma se strinjam 119
" " 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q199 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V199. vojaški poklic razvija pri človeku ljubezen do domovine

Vrednost 198247 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 134
2 ne strinjam se 259
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 496
4 strinjam se 376
5 popolnoma se strinjam 112
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q200 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V200. vojaki so pogosteje izpostavljeni nevarnostim kot ljudje v drugih poklicih

Vrednost 199246 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 70
2 ne strinjam se 180
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 349
4 strinjam se 543
5 popolnoma se strinjam 232
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q201 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V201. za vojaški poklic se odločajo samo mladi iz revnejših družin

Vrednost 200245 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 503
2 ne strinjam se 483
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 314
4 strinjam se 47
5 popolnoma se strinjam 24
" " 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q202 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V202. za vojaški pokic se najpogosteje odločajo tisti, ki želijo ukazovati

Vrednost 201244 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 290
2 ne strinjam se 441
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 434
4 strinjam se 163
5 popolnoma se strinjam 52
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q203 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V203. vojaški poklic omogoča človeku doseči široko izobrazbo

Vrednost 202243 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 156
2 ne strinjam se 324
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 601
4 strinjam se 242
5 popolnoma se strinjam 54
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q204 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V204. vojaški poklic daje v miru premalo možnosti napredovanja v višje čine

Vrednost 203242 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 131
2 ne strinjam se 276
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 686
4 strinjam se 214
5 popolnoma se strinjam 56
" " 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q205 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V205. vojaška služba zahteva popolno ubogljivost

Vrednost 204241 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 64
2 ne strinjam se 121
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 370
4 strinjam se 571
5 popolnoma se strinjam 239
" " 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q206 NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V206. v vojaški službi so dolžnosti pred pravicami

Vrednost 205240 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 99
2 ne strinjam se 151
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 506
4 strinjam se 416
5 popolnoma se strinjam 200
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q207 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V207. dokazal bi si, da to zmorem

Vrednost 206239 Frekvenca
3 (izbere) 523
1 (ne izbere) 864
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q208 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V208. drugi bi me zaradi moje odločitve bolj spoštovali

Vrednost 207238 Frekvenca
3 (izbere) 71
1 (ne izbere) 1315
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q209 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V209. vojska zagotavlja relativno hitro rešitev stanovanjskega vprašanja

Vrednost 208237 Frekvenca
3 (izbere) 66
1 (ne izbere) 1321
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q210 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V210. pridobil bi čas za razmislek, kaj zares želim

Vrednost 209236 Frekvenca
3 (izbere) 200
1 (ne izbere) 1187
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q211 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V211. zagotovil bi si denar za izobraževanje in/ali študij

Vrednost 210235 Frekvenca
3 (izbere) 214
1 (ne izbere) 1173
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q212 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V212. več bi zaslužil kot v civilnem poklicu

Vrednost 211234 Frekvenca
3 (izbere) 152
1 (ne izbere) 1235
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q213 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V213. pridobil bi znanja, s katerimi bi lažje našel službo v civilstvu

Vrednost 212233 Frekvenca
3 (izbere) 176
1 (ne izbere) 1211
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q214 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V214. tovarištvo in pripadnost skupini mi veliko pomenita

Vrednost 213232 Frekvenca
3 (izbere) 238
1 (ne izbere) 1149
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q215 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V215. vojaški poklic nudi možnost za vsestransko športno udejstvovanje

Vrednost 214231 Frekvenca
3 (izbere) 288
1 (ne izbere) 1099
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q216 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V216. lahko bi odšel od doma in bil neodvisen

Vrednost 215230 Frekvenca
3 (izbere) 94
1 (ne izbere) 1293
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q217 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V217. v vojaški službi imaš možnost dela z najsodobnejšo tehniko

Vrednost 216229 Frekvenca
3 (izbere) 257
1 (ne izbere) 1130
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q218 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V218. lahko bi potoval in spoznaval tuje dežele

Vrednost 217228 Frekvenca
3 (izbere) 466
1 (ne izbere) 921
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q219 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V219. biti vojak je družinska tradicija

Vrednost 218227 Frekvenca
3 (izbere) 40
1 (ne izbere) 1347
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q220 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V220. lahko bi vodil druge

Vrednost 219226 Frekvenca
3 (izbere) 146
1 (ne izbere) 1241
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q221 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V221. rad imam svojo državo in bi ji rad služil

Vrednost 220225 Frekvenca
3 (izbere) 290
1 (ne izbere) 1097
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q222 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V222. vojska nudi možnost napredovanja

Vrednost 221224 Frekvenca
3 (izbere) 147
1 (ne izbere) 1240
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q223 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V223. vojska nudi varnost zaposlitve

Vrednost 222223 Frekvenca
3 (izbere) 199
1 (ne izbere) 1188
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q224 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V224. hočem nositi uniformo

Vrednost 223222 Frekvenca
3 (izbere) 153
1 (ne izbere) 1234
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q225 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V225. raje imam službo v vojski, kot pa sem brezposeln

Vrednost 224221 Frekvenca
3 (izbere) 463
1 (ne izbere) 924
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q226 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V226. benificirana delovna doba ( 15 za 12 mesecev)

Vrednost 225220 Frekvenca
3 (izbere) 140
1 (ne izbere) 1247
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q227 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V227. v vojski imaš daljši letni dopust kot v civilnih poklicih

Vrednost 226219 Frekvenca
3 (izbere) 108
1 (ne izbere) 1279
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q228 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V228. privlačita me red in disciplina

Vrednost 227218 Frekvenca
3 (izbere) 215
1 (ne izbere) 1172
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q229 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V229. rad imam dinamično življenje

Vrednost 228217 Frekvenca
3 (izbere) 281
1 (ne izbere) 1106
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q230 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V230. privlači me orožje

Vrednost 229216 Frekvenca
3 (izbere) 273
1 (ne izbere) 1114
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q231 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V231. lahko bi pomagal pomoči potrebnim

Vrednost 230215 Frekvenca
3 (izbere) 533
1 (ne izbere) 854
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q232 PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V232. drugo, kaj

Vrednost 231214 Frekvenca
3 (izbere) 53
1 (ne izbere) 1334
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q233 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V233. sem antimilitarist, sem proti vojski

Vrednost 232213 Frekvenca
3 (izbere) 136
1 (ne izbere) 1250
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q234 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V234. v vojski ne dobiš dobre plače

Vrednost 233212 Frekvenca
3 (izbere) 96
1 (ne izbere) 1290
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q235 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V235. ne maram vojaške hierarhije in discipline

Vrednost 234211 Frekvenca
3 (izbere) 341
1 (ne izbere) 1045
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q236 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V236. v vojski je preveč tveganja

Vrednost 235210 Frekvenca
3 (izbere) 325
1 (ne izbere) 1061
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q237 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V237. lahko bi bil poslan v akcijo na tuje

Vrednost 236209 Frekvenca
3 (izbere) 244
1 (ne izbere) 1142
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q238 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V238. ne maram nositi uniforme

Vrednost 237208 Frekvenca
3 (izbere) 209
1 (ne izbere) 1177
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q239 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V239. drugi bi me zaradi moje odločitve manj spoštovali

Vrednost 238207 Frekvenca
3 (izbere) 49
1 (ne izbere) 1337
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q240 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V240. nočem oditi predaleč od doma

Vrednost 239206 Frekvenca
3 (izbere) 216
1 (ne izbere) 1170
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q241 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V241. delo v vojski zahteva preveč psihičnih naporov (stresno delo)

Vrednost 240205 Frekvenca
3 (izbere) 348
1 (ne izbere) 1038
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q242 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V242. vojaški poklic daje v miru premalo možnosti za napredovanje

Vrednost 241204 Frekvenca
3 (izbere) 111
1 (ne izbere) 1275
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q243 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V243. moti me nemožnost svobodnega izbora in menjavanje kraja službovanja

Vrednost 242203 Frekvenca
3 (izbere) 257
1 (ne izbere) 1129
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q244 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V244. vojaški poklic nalaga preveč omejitev

Vrednost 243202 Frekvenca
3 (izbere) 292
1 (ne izbere) 1094
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q245 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V245. po izstopu iz vojske je včasih težko najti zaposlitev v civilnih poklicih

Vrednost 244201 Frekvenca
3 (izbere) 170
1 (ne izbere) 1216
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q246 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V246. delo v vojski sploh ni zanimivo

Vrednost 245200 Frekvenca
3 (izbere) 152
1 (ne izbere) 1234
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q247 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V247. lahko bi bil izpostavljen smrtni nevarnosti

Vrednost 246199 Frekvenca
3 (izbere) 429
1 (ne izbere) 957
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q248 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V248. delo v vojski nima ustaljenega delovnega časa

Vrednost 247198 Frekvenca
3 (izbere) 163
1 (ne izbere) 1223
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q249 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V249. ne želim se nenehno izobraževati

Vrednost 248197 Frekvenca
3 (izbere) 91
1 (ne izbere) 1295
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q250 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V250. delo v vojski zahteva preveč fizičnih naporov

Vrednost 249196 Frekvenca
3 (izbere) 330
1 (ne izbere) 1056
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q251 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V251. pogosta odsotnost od doma

Vrednost 250195 Frekvenca
3 (izbere) 489
1 (ne izbere) 897
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q252 ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V252. drugo, kaj

Vrednost 251194 Frekvenca
3 (izbere) 80
1 (ne izbere) 1306
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q253

V253. KAKŠEN UGLED IMA PO VAŠEM MNENJU V NAŠI DRŽAVI VOJAŠKI POKLIC V JAVNOSTI? OCENITE OD ENA DO DESET, TAKO DA OBKROŽITE USTREZNO ŠTEVILKO, PRI ČEMER POMENI 1 ZELO MAJHEN UGLED IN 10 ZELO VELIK UGLED.

Vrednost 252193 Frekvenca
1 1- zelo majhen ugled 33
2 2 26
3 3 82
4 4 142
5 5 357
6 6 234
7 7 242
8 8 174
9 9 62
10 10- zelo velik ugled 33
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q254 OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V254. v vojsko

Vrednost 253192 Frekvenca
1 1-najbolj priporoča 114
2 2 148
3 3 127
4 4 217
5 5 195
6 6 246
7 7-najmanj priporoča 292
" " 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q255 OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V255. v policijo

Vrednost 254191 Frekvenca
1 1-najbolj priporoča 163
2 2 169
3 3 204
4 4 180
5 5 241
6 6 234
7 7-najmanj priporoča 148
" " 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q256 OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V256. na pošto

Vrednost 255190 Frekvenca
1 1-najbolj priporoča 51
2 2 152
3 3 225
4 4 282
5 5 241
6 6 301
7 7-najmanj priporoča 83
" " 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q257 OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V257. na železnico

Vrednost 256189 Frekvenca
1 1-najbolj priporoča 31
2 2 53
3 3 85
4 4 137
5 5 232
6 6 231
7 7-najmanj priporoča 567
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q258 OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V258. na Telekom

Vrednost 257188 Frekvenca
1 1-najbolj priporoča 204
2 2 258
3 3 311
4 4 183
5 5 213
6 6 112
7 7-najmanj priporoča 52
" " 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q259 OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V259. v državno administracijo

Vrednost 258187 Frekvenca
1 1-najbolj priporoča 210
2 2 290
3 3 221
4 4 216
5 5 145
6 6 149
7 7-najmanj priporoča 101
" " 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q260 OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V260. v javno službo (banko, zavarovalniško družbo, ...)

Vrednost 259186 Frekvenca
1 1-najbolj priporoča 569
2 2 269
3 3 159
4 4 124
5 5 62
6 6 59
7 7-najmanj priporoča 92
" " 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q261

V261. V KOLIKŠNI MERI STE VI OSEBNO ZAINTERESIRANI ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA VOJAŠKI POKLIC?

Vrednost 260185 Frekvenca
1 sploh nisem zainteresiran 472
2 sem manj zainteresiran 275
3 sem srednje zainteresiran 326
4 sem dokaj zainteresiran 195
5 sem zelo zainteresiran 116
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q262 PREDPOSTAVIMO, DA STE ZAINTERESIRANI ZA VOJAŠKO- OBRAMBNI POKLIC. ZA KATEREGA OD NASLEDNJIH POKLICEV BI SE ODLOČILI? (možnih je več odgovorov)

V262. poklicni navadni vojak Slovenske vojske

Vrednost 261184 Frekvenca
3 (izbere) 150
1 (ne izbere) 1238
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q263 PREDPOSTAVIMO, DA STE ZAINTERESIRANI ZA VOJAŠKO- OBRAMBNI POKLIC. ZA KATEREGA OD NASLEDNJIH POKLICEV BI SE ODLOČILI? (možnih je več odgovorov)

V263. poklicni podčastnik Slovenske vojske

Vrednost 262183 Frekvenca
3 (izbere) 237
1 (ne izbere) 1151
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q264 PREDPOSTAVIMO, DA STE ZAINTERESIRANI ZA VOJAŠKO- OBRAMBNI POKLIC. ZA KATEREGA OD NASLEDNJIH POKLICEV BI SE ODLOČILI? (možnih je več odgovorov)

V264. poklicni častnik Slovenske vojske

Vrednost 263182 Frekvenca
3 (izbere) 632
1 (ne izbere) 756
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q265 PREDPOSTAVIMO, DA STE ZAINTERESIRANI ZA VOJAŠKO- OBRAMBNI POKLIC. ZA KATEREGA OD NASLEDNJIH POKLICEV BI SE ODLOČILI? (možnih je več odgovorov)

V265. civilni strokovnjak za varnostna in obrambna vprašanja - obramboslovec

Vrednost 264181 Frekvenca
3 (izbere) 526
1 (ne izbere) 862
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q266 ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V266. pehota

Vrednost 265180 Frekvenca
3 (izbere) 150
1 (ne izbere) 1238
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q267 ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V267. oklepne enote

Vrednost 266179 Frekvenca
3 (izbere) 137
1 (ne izbere) 1251
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q268 ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V268. artilerija

Vrednost 267178 Frekvenca
3 (izbere) 103
1 (ne izbere) 1285
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q269 ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V269. inženirstvo

Vrednost 268177 Frekvenca
3 (izbere) 170
1 (ne izbere) 1218
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q270 ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V270. radiološka, kemična in biološka obramba

Vrednost 269176 Frekvenca
3 (izbere) 149
1 (ne izbere) 1239
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3