Slovenska mladina in vojaški poklic 1997

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLAVOJ97
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLAVOJ97_V1
Main author(s):
  • Grizold, Anton
Co-workers:
  • Jelušič, Ljubica
  • Kotnik-Dvojmoč, Igor
  • Vegič, Vinko
Data file producer:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Inštitut za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1997)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

Series:
  • MLAVOJ/Slovenska mladina in vojaški poklic

    Raziskava je nadaljevanje različnih raziskav na Obramboslovnem raziskovalnem centru, v okviru katerih se je izvajalo večletno raziskovanje stališča ljudi do vojaško obrambnih in obramboslovnih poklicev.

Study Content

Keywords:

splošna ocena družbenega in političnega položaja Slovenija, stališča do ogrožujočih dejavnikov Slovenije, mnenje o motivih, ki opravičujejo uporabo vojaške sile, navedba pomembnih ciljev za razvoj Slovenije, navedba najbolj pomembnega dejavnika za preživetje družbe pri napadu, ocena slovenskih vojaških tradicij, pogostost obravnave tem o varnostno-obrambnih vprašanjih, stališča o slovenski vojski, mnenje o služenju vojaškega roka, mnenje o dolžini služenja vojaškega roka, osebna vedenje v primeru obrožene agresije na Slovenijo, odločitev o uvrstitvi dodatnega obramboslovnega predmeta v srednji šoli, mnenje o zavračanju vojaškega roka, mnenje o mirovnih gibanjih, ocena počutja o odraščanju, pričakovanja glede poklicne kariere, ocena življenjskih ciljev, izbira dejavnikov za doseganje življenjskih ciljev, ocena morebitnih težav pri izbiri poklica, pripravljenost spremeniti življenjski stil za izboljšanje poklicnih možnosti, navedba učnega uspeha preteklega šolskega leta, navedba načrtov glede nadaljnega šolanja, navedba dobro poznanega poklica, navedba visoko cenjenega poklica, navedba poklica za katerega se čutite sposobni, ocena seznanjenosti o vojski in nacionalni varnosti, ocena informiranosti o zaposlitvi v slovenski vojski, navedba vojaških poklicev v družini, ocena reakcij domačih v primeru odločitve za vojaški poklic, ocena pomembnih sposobnosti in lastnosti za vojaški poklic, stališča o vojaškem poklicu, razlogi za odločitev vojaškega poklica, razlogi za odklonitev vojaškega poklica, ocena ugleda vojaškega poklica v slovenski javnosti, svetovanje pri izbiri vojaškega poklica, osebna zainteresiranost za izobraževanje za vojaški poklic, navedba geografskega kraja za zaposlitev v vojski, željena funkcija ali vloga v zaposlitvi, ocena začetne plače slovenskega vojaka v vojski, ocena začetne plače slovenskega podčastnika v vojski, ocena začetne plače slovenskega častnika v vojski, strinjanje s trditvami o različnih življenjskih stališčih, strinjanje s trditvami o različnih stališčih o narodnosti, strinjanje s trditvami o različnih stališčih o avtoriteti, strinjanje s trditvami o različnih stališčih o konzervativnosti, odnos do naroda, odnos do ukinitve smrtne kazni, odnos do priseljencev z juga, odnos do pravice do splava, odnos do verouka v šoli, odnos do enakosti med spoloma, stališče do spoštovanja avtoritete, stališče do posiljevanja in napadanja otrok, negovanje svojih narodnostnih idealov, navedba stopnje zainteresiranosti za vojaška področja, navedba stopnje zainteresiranosti do tehničnega področja, navedba stopnje zainteresiranosti do verskega in spolnega področja, navedba stopnje zainteresiranosti do družinskega področja, odnos do športnih navijačev, odnos do rockerjev, odnos do cerkvenih skupin, odnos do računalničarjev, odnos do obritoglavcev, odnos do militantnih nacionalistov, ocena razumevanja medvojnega dogajanja (partizanstvo in domobranstvo), ocena lastne politične usmeritve (levo in desno), ocena osebnega odnosa do religije, spol, leto rojstva, nacionalna pripadnost, nacionalna pripadnost staršev, navedba poklicne kvalifikacije staršev, navedba šolske izobrazbe staršev, število bratov ali sester, tipa stanovanja, ocena velikosti stanovanja, ocena okolja v katerem ste živeli do 14. leta starosti

Keywords ELSST:
VOJSKA, POKLICNO USPOSABLJANJE, MLADOSTNIŠTVO, VOJAŠKO IZOBRAŽEVANJE, DELOVNO MESTO

Topic Classification ADP
ZAZNAVANJE OGROŽENOSTI in VARNOSTNO-OBRAMBNA KULTURA
PREDSTAVA SLOVENSKE MLADINE O SODOBNI VOJSKI
ODNOS DO PRIHODNOSTI
INFORMIRANOST O SLOVENSKI VOJSKI in VOJAŠKEM POKLICU
PODOBA SLOVENSKE VOJSKE in ODNOS DO ZNAČILNOSTI VOJAŠKEGA POKLICA
PRIPRAVLJENOST VSTOPITI V VOJAŠKI POKLIC in POGOJI OPRAVLJANJA TEGA POKLICA
VREDNOSTNI in POLITIČNI PROFIL
SPLOŠNE SOCIO-DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ANKETIRANCEV


Abstract:

Raziskovanje odnosa slovenske mladine do vojaškega poklica izhaja iz potrebe Slovenske vojske, da se seznani s pripravljenostjo za opravljanje vojaškega poklica/profesije tistega dela mlade populacije, iz katerega izhajajo potencialni kandidati za poklicne vojake in visokošolsko izobraževanje bodočih vojaških profesionalcev. Izhodišče iz katerega smo raziskovalci izhajali, je bilo predvse dejstvo, da je v Sloveniji po osamosvojitvi prišlo do procesov, značilnih za vse novo nastale države, ki so v obdobju osamosvajanja posedovale določeno oboroženo silo in ki so jo tudi uporabile v oboroženih spopadih. Slovenija je tudi po osamosvojitvi ohranila obvezniško popolnjevanje oboroženih sil z vojaki, vendar so potrebe po dovolj izobraženih in usposobljenih kadrih daleč presegale ponudbe na trgu delovne sile. Potrebe po visokostrokovno usposobljenem vojaškem poklicnem kadru v Slovenski vojski se povečujejo v kontekstu procesa približevanja Slovenije evroatlantskim varnostnim integracijam, ki pa ga spremljata visoka intenzivna in večplastna funkcionalna, strukturalna in organizacijska transformacija Slovenske vojske. Vendar je dosedanje spremljanje motiviranosti mladih za vojaške poklice pokazalo, da v zavesti slovenske mladine vojaški poklic še vedno ne predstavlja konkurenčne in zares privlačne poti za uresničitev poklicnih aspiracij in doseganje družbene uveljavitve. Praktični namen raziskave pa je proučiti subjektivne in objektivne dejavnike, ki mlade vzpodbujajo za odločanje za vojaški poklic ali pa jih zavirajo pri morebitni tovrstni odločitvi, ter pridobiti konkretne podatke o motiviranosti mladih v Sloveniji za vojaške poklice. Raziskava torej predstavlja analizo želja mladih po vojaškem poklicu, odnosa mladih do varnosti, domovine, do svetovnega miru in do groženj v sodobnem svetu.

Methodology


Collection date: 8. januar 1997 - 10. januar 1997;, 15. januar 1997 - 17. januar 1997;, 22. januar 1997 - 24. januar 1997
Date of production: 1997
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so srednješolci triletnih in štiriletnih programov tehničnih in ostalih srednjih šol in gimnazijski srednješolski izobraževalni program. Anketirani so bili le dijaki tretjih letnikov.

Excluded:

Iz raziskovanja smo izključili mlade, ki se šolajo na dvoletnih programih, saj je njihov vstop v vojaški poklic sistemsko onemogočen. Hkrati nismo morali upoštevati mladih, ki po zaključenem osnovnošolskem izobraževanju niso nadaljevali z izobraževanjem na srednji stopnji.

Data collected by:

Obramboslovni raziskovalni center

Sampling procedure:

Regionalno reprezentativnost vzorca smo zagotovili z dvema doslednima upoštevanjima. (i) Podatki o prostorski razmestitvi izvajanja programov in predvidenega obsega vpisa v srednje šole, ter (ii) računalniškega izpisa rezultatov vpisa v srednje šole, ki so nam ga posredovali na Ministrstvu za šolstvo in šport. Ker smo se že pri opredeljevanju predmeta preučevanja odločili, kateri del kategorije mladina nas v obravnavi še posebej zanima, smo se odločili, da v vsaki regiji iz srednješolcev tretjega letnika oblikujemo reprezentativen parcialni regionalni vzorec, ki je bil sestavljen iz petih oddelkov, od katerega je vsak spadal v enega od tipov triletnih ali štiriletnih srednješolskih izobraževalnih programov. Takovrstno oblikovanje vzorca, je bila potrebna zato, da smo čimbolj uravnotežili preučevano populacijo mladih, oziroma zagotovili njeno reprezentativnost glede na ambicije, poklicne aspiracije, sposobnost, bojevitost, partiotizem, discipliniranost, pripravljenost na delo, itd). Pri oblikovanju parcialnega regionalnega vzorca smo kraj oziroma šolski center izbrali pristrano. Prednost so imeli tisti kraji oziroma šolski centri, v katerih izvajajo vse ali čimveč od v vzorcu predvidenih izobraževalnih programov. Končni vzorec je vseboval 72 oddelkov s 1878 dijaki slovenskih srednjih šol.

Mode of data collection:

Skupinsko anketiranje z vprašalnikom na papirju.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MLAVOJ97 - Slovenska mladina in vojaški poklic 1997 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 412
  • number of units: 1642

Variable list

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1660 1
1661 1
1662 1
1663 1

Valid range from 1 to 1663

ID ID

ID

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
1660 1
1661 1
1662 1
1663 1

Valid range from 1 to 1663

ZAPST ZAPST

ZAPST

Value 31 Frequency
1 15
2 15
3 15
125 2
126 2
127 2
128 1

Valid range from 1 to 128

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 1412 Frequency
1 1
2 1
3 1
1660 1
1661 1
1662 1
1663 1

Valid range from 1 to 1663

ID ID

ID

Value 2411 Frequency
1 1
2 1
3 1
1660 1
1661 1
1662 1
1663 1

Valid range from 1 to 1663

ZAPST ZAPST

ZAPST

Value 3410 Frequency
1 15
2 15
3 15
125 2
126 2
127 2
128 1

Valid range from 1 to 128

REGIJA REGIJA

Regija

Value 4409 Frequency
1 54
2 118
3 128
4 121
5 121
6 124
7 127
8 111
9 121
10 91
11 117
12 92
13 110
14 115
15 92

Valid range from 1 to 15

IP IZOB.PROGRAM

Izobraževanlni program

Value 5408 Frequency
1 triletni program - tehnična smer 268
2 triletni program - ostale smeri 353
3 štiriletni program - tehnična smer 275
4 štiriletni program - ostale smeri 380
5 gimnazija 366

Valid range from 1 to 5

Q1 VAREN/OGROŽEN

V1. RAZMISLITE O TRENUTNEM DRUŽBENEM IN POLITIČNEM POLOŽAJU V SLOVENIJI - ALI SE V SPLOŠNEM POČUTITE BOLJ VARNE ALI BOLJ OGROŽENE?

Value 6407 Frequency
1 bolj varne 583
2 bolj ogrožene 338
9 ne vem, ne morem oceniti 642
" " 79

Valid range from 1 to 2

Q2 uničevanje okolja V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V2. uničevanje okolja

Value 7406 Frequency
1 zelo 753
2 srednje 605
3 malo 214
4 sploh ne 37
9 ne vem 0
" " 33

Valid range from 1 to 4

Q3 naravne nesreče V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V3. naravne nesreče

Value 8405 Frequency
1 zelo 235
2 srednje 629
3 malo 647
4 sploh ne 85
9 ne vem 0
" " 46

Valid range from 1 to 4

Q4 vojaške groznje V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V4. vojaške grožnje s strani drugih držav

Value 9404 Frequency
1 zelo 187
2 srednje 252
3 malo 459
4 sploh ne 440
9 ne vem 0
" " 304

Valid range from 1 to 4

Q5 zaostajanje na področju znanosti V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V5. zaostajanje na področju znanosti in tehnologije

Value 10403 Frequency
1 zelo 261
2 srednje 641
3 malo 459
4 sploh ne 154
9 ne vem 0
" " 127

Valid range from 1 to 4

Q6 razprodaja druzbenega premozenja V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V6. razprodaja družbenega premoženja

Value 11402 Frequency
1 zelo 343
2 srednje 454
3 malo 343
4 sploh ne 93
9 ne vem 0
" " 409

Valid range from 1 to 4

Q7 kriminal V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V7. kriminal

Value 12401 Frequency
1 zelo 855
2 srednje 537
3 malo 188
4 sploh ne 24
9 ne vem 0
" " 38

Valid range from 1 to 4

Q8 mamila, narkotiki V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V8. mamila, narkotiki

Value 13400 Frequency
1 zelo 734
2 srednje 573
3 malo 234
4 sploh ne 67
9 ne vem 0
" " 34

Valid range from 1 to 4

Q9 begunci V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V9. begunci

Value 14399 Frequency
1 zelo 445
2 srednje 530
3 malo 444
4 sploh ne 149
9 ne vem 0
" " 74

Valid range from 1 to 4

Q10 gospodarski problemi V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V10. gospodarski problemi

Value 15398 Frequency
1 zelo 481
2 srednje 685
3 malo 299
4 sploh ne 42
9 ne vem 114
" " 21

Valid range from 1 to 4

Q11 terorizem V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V11. terorizem

Value 16397 Frequency
1 zelo 245
2 srednje 354
3 malo 507
4 sploh ne 250
9 ne vem 265
" " 21

Valid range from 1 to 4

Q12 skrajni nacionalizem V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V12. skrajni nacionalizem

Value 17396 Frequency
1 zelo 157
2 srednje 326
3 malo 457
4 sploh ne 160
9 ne vem 516
" " 26

Valid range from 1 to 4

Q13 notranjepolitična nestabilnost V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V13. notranjepolitična nestabilnost

Value 18395 Frequency
1 zelo 400
2 srednje 502
3 malo 366
4 sploh ne 72
9 ne vem 272
" " 30

Valid range from 1 to 4

Q14 konflikti v YU V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V14. konflikti na ozemlju nekdanje Jugoslavije

Value 19394 Frequency
1 zelo 270
2 srednje 466
3 malo 529
4 sploh ne 184
9 ne vem 169
" " 24

Valid range from 1 to 4

Q15 brezposelnost V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V15. brezposelnost

Value 20393 Frequency
1 zelo 973
2 srednje 423
3 malo 154
4 sploh ne 41
9 ne vem 32
" " 19

Valid range from 1 to 4

Q16 AIDS V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V16. AIDS

Value 21392 Frequency
1 zelo 358
2 srednje 519
3 malo 536
4 sploh ne 175
9 ne vem 39
" " 15

Valid range from 1 to 4

Q17 priseljevanje tujcev V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V17. priseljevanje tujcev

Value 22391 Frequency
1 zelo 240
2 srednje 409
3 malo 590
4 sploh ne 275
9 ne vem 110
" " 18

Valid range from 1 to 4

Q18 revščina V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V18. revščina

Value 23390 Frequency
1 zelo 495
2 srednje 643
3 malo 360
4 sploh ne 71
9 ne vem 52
" " 21

Valid range from 1 to 4

Q19 majhna nataliteta V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

V19. majhna nataliteta (zmanjševanje števila rojstev)

Value 24389 Frequency
1 zelo 560
2 srednje 474
3 malo 294
4 sploh ne 160
9 ne vem 145
" " 9

Valid range from 1 to 4

Q20 zaščita ekonomskih interesov KATERI OD NAVEDENIH MOTIVOV LAHKO PO VAŠEM MNENJU UPRAVIČIJO UPORABO VOJAŠKE SILE?

V20. zaščita ekonomskih interesov

Value 25388 Frequency
1 da 259
2 ne 736
9 ne vem 615
" " 32

Valid range from 1 to 2

Q21 zaščita mednarodnega prava KATERI OD NAVEDENIH MOTIVOV LAHKO PO VAŠEM MNENJU UPRAVIČIJO UPORABO VOJAŠKE SILE?

V21. zaščita mednarodnega prava in reda

Value 26387 Frequency
1 da 867
2 ne 322
9 ne vem 428
" " 25

Valid range from 1 to 2

Q22 zaščita človekovih pravic KATERI OD NAVEDENIH MOTIVOV LAHKO PO VAŠEM MNENJU UPRAVIČIJO UPORABO VOJAŠKE SILE?

V22. zaščita človekovih pravic

Value 27386 Frequency
1 da 1178
2 ne 204
9 ne vem 240
" " 20

Valid range from 1 to 2

Q23 zagotovitev nacionalne neodvisnosti KATERI OD NAVEDENIH MOTIVOV LAHKO PO VAŠEM MNENJU UPRAVIČIJO UPORABO VOJAŠKE SILE?

V23. zagotovitev nacionalne neodvisnosti

Value 28385 Frequency
1 da 785
2 ne 307
9 ne vem 518
" " 32

Valid range from 1 to 2

Q24 zagotovitev nacionalne veroizpovedi KATERI OD NAVEDENIH MOTIVOV LAHKO PO VAŠEM MNENJU UPRAVIČIJO UPORABO VOJAŠKE SILE?

V24. zagotovitev svobode veroizpovedi

Value 29384 Frequency
1 da 432
2 ne 803
9 ne vem 374
" " 33

Valid range from 1 to 2

Q25 zagotovitev miru KATERI OD NAVEDENIH MOTIVOV LAHKO PO VAŠEM MNENJU UPRAVIČIJO UPORABO VOJAŠKE SILE?

V25. zagotovitev in ohranjanje miru (modre čelade)

Value 30383 Frequency
1 da 1181
2 ne 226
9 ne vem 212
" " 23

Valid range from 1 to 2

Q26 zagotovitev humanitarne pomoči KATERI OD NAVEDENIH MOTIVOV LAHKO PO VAŠEM MNENJU UPRAVIČIJO UPORABO VOJAŠKE SILE?

V26. zagotovitev in zaščita humanitarne pomoči

Value 31382 Frequency
1 da 1069
2 ne 255
9 ne vem 295
" " 23

Valid range from 1 to 2

Q27 najbolj pomemben PROSIMO, DA PREGLEDATE SPODAJ NAŠTETE CILJE IN V OKENCI ZAPIŠETE, KATERI CILJ JE PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ POMEMBEN IN KATERI DRUGI NAJBOLJ POMEMBEN?

V27. NAJBOLJ POMEMBEN

Value 32381 Frequency
1 ekonomska rast 153
2 močna obramba 113
3 čisto in urejeno okolje 163
4 boj z rastočimi cenami 28
5 svoboda govora 49
6 trdno gospodarstvo 456
7 boj proti kriminalu 148
8 humana družba 56
9 ohranjanje reda v državi 142
10 upoštevanje idej 16
11 več vpliva na odločitve oblasti 55
12 enakost med ljudmi 231
13 ne vem, neodločen 11
" " 21

Valid range from 1 to 12

Q28 drugi najpomembnejši PROSIMO, DA PREGLEDATE SPODAJ NAŠTETE CILJE IN V OKENCI ZAPIŠETE, KATERI CILJ JE PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ POMEMBEN IN KATERI DRUGI NAJBOLJ POMEMBEN?

V28. DRUGI NAJBOLJ POMEMBEN

Value 33380 Frequency
1 ekonomska rast 149
2 močna obramba 110
3 čisto in urejeno okolje 197
4 boj z rastočimi cenami 40
5 svoboda govora 79
6 trdno gospodarstvo 217
7 boj proti kriminalu 232
8 humana družba 67
9 ohranjanje reda v državi 189
10 upoštevanje idej 28
11 več vpliva na odločitve oblasti 59
12 enakost med ljudmi 246
13 ne vem, neodločen 8
" " 21

Valid range from 1 to 12

Q29 najmanj pomemben V NASLEDNJE OKENCE ZAPIŠITE ŠE, KATERI OD ZGORAJ NAŠTETIH CILJEV JE NAJMANJ POMEMBEN?

V29. NAJMANJ POMEMBEN!

Value 34379 Frequency
1 ekonomska rast 37
2 močna obramba 182
3 čisto in urejeno okolje 53
4 boj z rastočimi cenami 174
5 svoboda govora 100
6 trdno gospodarstvo 8
7 boj proti kriminalu 18
8 humana družba 59
9 ohranjanje reda v državi 12
10 upoštevanje idej 251
11 več vpliva na odločitve oblasti 132
12 enakost med ljudmi 58
13 ne vem, neodločen 522
" " 36

Valid range from 1 to 12

Q30 pomembno za prezivetje

V30. KAJ JE NAJBOLJ POMEMBNO ZA PREŽIVETJE DOLOČENE DRUŽBE V PRIMERU OBOROŽENEGA NAPADA?

Value 35378 Frequency
1 oboroženo upiranje sovražniku 471
2 ohranjanje administrativne in politične funkcije države 75
3 ohranjanje lastnega gospodarstva 78
4 zaščita ljudi, materialnih in kulturnih dobrin 778
5 neoboroženo upiranje sovražniku (bojkot, sabotaža, štrajk,...) 38
6 neizvajanje kakršnekoli oblike odpora 30
9 ne vem, ne morem oceniti 120
" " 52

Valid range from 1 to 6

Q31 sl.vojaška tradicija

V31. NEKATERI NARODI IMAJO VEČ, DRUGI PA MANJ VOJAŠKIH TRADICIJ. KAM BI VI UVRSTILI SLOVENCE?

Value 36377 Frequency
1 med narode z več vojaškimi tradicijami 169
2 med narode z manj vojaškimi tradicijami 971
3 med narode brez vojaških tradicij 153
4 vsi narodi imajo približno enako vojaških tradicij 139
9 ne vem, ne znam oceniti 204
" " 6

Valid range from 1 to 4

Q32 v šoli KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VARNOSTNO - OBRAMBNIH VPRAŠANJIH IN VOJSKI?

V32. v šoli

Value 37376 Frequency
1 pogosto 64
2 včasih 380
3 redko 692
4 nikoli 432
" " 74

Valid range from 1 to 4

Q33 s prijatelji KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VARNOSTNO - OBRAMBNIH VPRAŠANJIH IN VOJSKI?

V33. s prijatelji, znanci

Value 38375 Frequency
1 pogosto 211
2 včasih 578
3 redko 533
4 nikoli 265
" " 55

Valid range from 1 to 4

Q34 doma KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VARNOSTNO - OBRAMBNIH VPRAŠANJIH IN VOJSKI?

V34. doma, v družini

Value 39374 Frequency
1 pogosto 159
2 včasih 559
3 redko 559
4 nikoli 300
" " 65

Valid range from 1 to 4

Q35 s političnimi somišljeniki KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VARNOSTNO - OBRAMBNIH VPRAŠANJIH IN VOJSKI?

V35. s političnimi somišljeniki

Value 40373 Frequency
1 pogosto 71
2 včasih 206
3 redko 323
4 nikoli 956
" " 86

Valid range from 1 to 4

Q36 v cerkvi KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VARNOSTNO - OBRAMBNIH VPRAŠANJIH IN VOJSKI?

v36. v cerkvi

Value 41372 Frequency
1 pogosto 17
2 včasih 47
3 redko 119
4 nikoli 1366
" " 93

Valid range from 1 to 4

Q37 SV odlično funkcionira NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V37. Slovenska vojska (SV) kot institucija odlično funkcionira

Value 42371 Frequency
1 sploh se ne strinjam 98
2 v glavnem se ne strinjam 195
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 587
4 v glavnem se strinjam 680
5 popolnoma se strinjam 66
" " 16

Valid range from 1 to 5

Q38 SV naj vzgaja v patriotskem duhu NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V38. SV naj vzgaja mladino v patriotskem duhu

Value 43370 Frequency
1 sploh se ne strinjam 231
2 v glavnem se ne strinjam 302
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 526
4 v glavnem se strinjam 387
5 popolnoma se strinjam 168
" " 28

Valid range from 1 to 5

Q39 SV naj varuje drzavo NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V39. SV naj varuje državo pred morebitnim zunanjim napadalcem

Value 44369 Frequency
1 sploh se ne strinjam 17
2 v glavnem se ne strinjam 37
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 71
4 v glavnem se strinjam 346
5 popolnoma se strinjam 1158
" " 13

Valid range from 1 to 5

Q40 SV na sodeluje pri izgradnji cest NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V40. SV naj sodeluje pri gradnji cest, spravilu pridelkov in podobno

Value 45368 Frequency
1 sploh se ne strinjam 363
2 v glavnem se ne strinjam 295
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 312
4 v glavnem se strinjam 363
5 popolnoma se strinjam 296
" " 13

Valid range from 1 to 5

Q41 SV naj pomaga pri katastrofah NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V41. SV naj pomaga v primeru katastrof in naravnih nesreč

Value 46367 Frequency
1 sploh se ne strinjam 52
2 v glavnem se ne strinjam 70
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 115
4 v glavnem se strinjam 476
5 popolnoma se strinjam 917
" " 12

Valid range from 1 to 5

Q42 SV naj prevzame drzavno oblast NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V42. če se zdi to potrebno, naj SV prevzame državno oblast v svoje roke

Value 47366 Frequency
1 sploh se ne strinjam 675
2 v glavnem se ne strinjam 364
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 351
4 v glavnem se strinjam 145
5 popolnoma se strinjam 87
" " 20

Valid range from 1 to 5

Q43 SV naj skrbi za voj.usposobljenost NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V43. SV naj skrbi za vojaško usposobljenost in naj se ne vmešava v politiko

Value 48365 Frequency
1 sploh se ne strinjam 87
2 v glavnem se ne strinjam 158
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 330
4 v glavnem se strinjam 425
5 popolnoma se strinjam 626
" " 16

Valid range from 1 to 5

Q44 neizogibanje voj.roka NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V44. pravi fantje se ne izogibajo služenja vojaškega roka v SV

Value 49364 Frequency
1 sploh se ne strinjam 229
2 v glavnem se ne strinjam 99
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 183
4 v glavnem se strinjam 290
5 popolnoma se strinjam 821
" " 20

Valid range from 1 to 5

Q45 SV je ugodno okolje NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V45. SV predstavlja ugodno okolje za uveljavljanje osebnih vrednot

Value 50363 Frequency
1 sploh se ne strinjam 160
2 v glavnem se ne strinjam 211
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 682
4 v glavnem se strinjam 424
5 popolnoma se strinjam 135
" " 30

Valid range from 1 to 5

Q46 SV mora biti izurjena NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V46. Če hočemo živeti v miru, mora biti SV sodobna in izurjena

Value 51362 Frequency
1 sploh se ne strinjam 72
2 v glavnem se ne strinjam 83
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 154
4 v glavnem se strinjam 413
5 popolnoma se strinjam 910
" " 10

Valid range from 1 to 5

Q47 v SV vrednotijo po činu NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V47. v SV vrednotijo človeka po višini čina in ne po sposobnostih

Value 52361 Frequency
1 sploh se ne strinjam 338
2 v glavnem se ne strinjam 227
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 495
4 v glavnem se strinjam 314
5 popolnoma se strinjam 241
" " 27

Valid range from 1 to 5

Q48 denar za SV v koristnejše namene NAVAJAMO NEKAJ STALIŠČ DO SLOVENSKE VOJSKE (SV). PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V48. denar, ki ga namenjamo za SV, bi lahko koristneje porabili drugje

Value 53360 Frequency
1 sploh se ne strinjam 324
2 v glavnem se ne strinjam 374
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 498
4 v glavnem se strinjam 230
5 popolnoma se strinjam 198
" " 18

Valid range from 1 to 5

Q49 sluzenje vojaškega roka

V49. ALI NAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA V SLOVENSKI VOJSKI:

Value 54359 Frequency
1 obvezno, tako kot sedaj 1122
2 prostovoljno, v okviru državljanske dolžnosti 280
3 Slovenija naj ima poklicno vojsko - sem proti služenju vojaškega roka 196
4 Slovenija ne potrebuje vojske 19
9 ne vem, neodločen 18
" " 7

Valid range from 1 to 4

Q50 trajanje vojaškega roka

V50. V PRIMERU, DA PODPIRATE SPLOŠNO VOJAŠKO OBVEZNOST, KAKO DOLGO NAJ BI BILO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA V SLOVENSKI VOJSKI?

Value 55358 Frequency
1 enako dolgo kot sedaj (po zakonu 7 mesecev, oziroma v praksi 6 mesecev) 1022
2 krajše kot sedaj 204
3 daljše kot sedaj 223
4 sem proti služenju vojaškega roka 120
9 ne vem, ne morem oceniti 34
" " 39

Valid range from 1 to 4

Q51 v primeru agresije na slovenijo

V51. KAKO BI SE VI OSEBNO VEDLI V PRIMERU OBOROŽENE AGRESIJE NA SLOVENIJO?

Value 56357 Frequency
1 boril/a bi se z orožjem 698
2 boril/a in upiral/a bi se na kak drug način 635
3 ne bi se niti boril/a, niti upiral/a 96
9 ne vem, neodločen 203
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q52 šolski predmet

V52. ČE BI VI IMELI MOŽNOST UVESTI V SREDNJE ŠOLE KATEREGA OD NAŠTETIH PREDMETOV, ZA KATEREGA BI SE NAJPREJ ODLOČILI?

Value 57356 Frequency
1 mirovna vzgoja 100
2 obrambna vzgoja 513
3 zaščita in reševanje 704
4 verska vzgoja/verouk 48
5 ekologija 192
9 ne vem, neodločen 50
" " 35

Valid range from 1 to 5

Q53 zavračanje vojaškega roka

V53. KAJ MENITE O NABORNIKIH, KI ZAVRAČAJO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA?

Value 58355 Frequency
1 ravnajo pravilno 139
2 vseeno mi je 451
3 to je napačna pot 797
9 ne vem, ne morem oceniti 252
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q54 mirovna gibanja

V54. KAJ MENITE O MIROVNIH GIBANJIH?

Value 59354 Frequency
1 mirovna gibanja so potrebna v vseh državah 1293
2 mirovna gibanja so potrbna samo v državah, ki imajo jedrsko oborožitev 112
3 mirovna gibanja niso potrebna 34
9 ne vem, ne poznam 200
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q55 odnos do mladosti

V55. MLADI IMAJO RAZLIČEN ODNOS DO MLADOSTI. NEKATERI BI HOTELI ČIMPREJ ODRASTI, DRUGI BI HOTELI ČIMDALJ ČASA OSTATI MLADI. KAKO SE POČUTITE VI?

Value 60353 Frequency
1 počutim se enak/a odraslim 223
2 počutim se drugačen/a od odraslih, vendar bi želel čimprej odrasti 249
3 počutim se drugačen/a od odraslih in bi želel/a ostati tak/a še nekaj časa 730
4 počutim se drugačen/a od odraslih in želim ostati tak/a čimdalj časa 323
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 114
" " 3

Valid range from 1 to 4

Q56 poklicna kariera

V56. ALI SO VAŠA PRIČAKOVANJA GLEDE VAŠE POKLICNE KARIERE BOLJ OPTIMISTIČNA ALI BOLJ PESIMISTIČNA?

Value 61352 Frequency
1 bolj optimistična 1042
2 bolj pesimistična 305
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 287
" " 8

Valid range from 1 to 2

Q57 neambiciozen/ambiciozen

V57. LJUDJE SO ZELO RAZLIČNI, KO GRE ZA NJIHOVE ŽIVLJENJSKE CILJE. NEKATERI SO ZELO ZAHTEVNI IN AMBICIOZNI, DRUGI SO NEZAHTEVNI IN SKROMNI. KAM UVRŠČATE SEBE? OCENITE OD ENA DO DESET, TAKO DA OBKROŽITE USTREZNO ŠTEVILKO, PRI ČEMER POMENI 1 SKROMEN IN NEAMBICIOZEN IN 10 ZELO ZAHTEVEN IN AMBICIOZEN.

Value 62351 Frequency
1 01-skromen in neambiciozen 31
2 02 8
3 03 38
4 04 68
5 05 336
6 06 223
7 07 282
8 08 354
9 09 161
10 10-zelo zahteven in ambiciozen 110
" " 31

Valid range from 1 to 10

Q58 moznost vodenja dela drugih PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V58. možnost vodenja dela drugih

Value 63350 Frequency
3 (izbere) 141
1 (ne izbere) 1498
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q59 dobra plača PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V59. dobra plača

Value 64349 Frequency
3 (izbere) 1121
1 (ne izbere) 518
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q60 zanimivo delo PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V60. zanimivo delo

Value 65348 Frequency
3 (izbere) 1027
1 (ne izbere) 612
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q61 spoznavanje novih krajev PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V61. spoznavanje novih krajev in ljudi

Value 66347 Frequency
3 (izbere) 480
1 (ne izbere) 1159
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q62 moznost uveljavljanja znanja PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V62. možnost uveljavljanja znanja in sposobnosti

Value 67346 Frequency
3 (izbere) 419
1 (ne izbere) 1220
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q63 varna sedanjost in zagotovljena prihodnost PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V63. varna sedanjost in zagotovljena prihodnost

Value 68345 Frequency
3 (izbere) 564
1 (ne izbere) 1075
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q64 samostojnost in neodvisnost pri delu PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V64. samostojnost in neodvisnost pri delu

Value 69344 Frequency
3 (izbere) 352
1 (ne izbere) 1287
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q65 velik druzbeni ugled PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V65. velik družbeni ugled

Value 70343 Frequency
3 (izbere) 127
1 (ne izbere) 1512
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q66 veliko osebne svobode PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V66. veliko osebne svobode

Value 71342 Frequency
3 (izbere) 357
1 (ne izbere) 1282
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q67 moznost hitrega napredovanja PREDPOSTAVIMO, DA ŽE IMATE POKLIC. NA IZBIRO VAM JE CELA VRSTA ZAPOSLITEV, V KATERIH LAHKO DOSEŽETE RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE CILJE. IZBERITE MED NAVEDENIMI CILJI TRI, KI SO PRI IZBIRI ZAPOSLITVE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V67. možnost hitrega napredovanja

Value 72341 Frequency
3 (izbere) 300
1 (ne izbere) 1339
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q68 tezave pri iskanju zaposlitve

V68. ALI OCENJUJETE, DA BOSTE IMELI TEŽAVE PRI ISKANJU ZAPOSLITVE V VAŠEM POKLICU?

Value 73340 Frequency
1 da, ker za poklic, za katerega se šolam, ni povpraševanja 92
2 da, ker se bodo zaradi krize vsi težje zaposlovali 618
3 da, ker nimam zvez in poznanstev 89
4 ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan 444
5 ne, ker imam zveze in poznanstva 111
6 ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev 62
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 204
" " 22

Valid range from 1 to 6

Q69 preseliti v katerikoli kraj v Sloveniji ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V69. preseliti v katerikoli kraj v Sloveniji

Value 74339 Frequency
1 da 543
2 ne 624
3 ne vem 445
" " 30

Valid range from 1 to 2

Q70 preseliti le v večje mesto v Sloveniji ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V70. preseliti le v večje mesto v Sloveniji

Value 75338 Frequency
1 da 646
2 ne 592
3 ne vem 372
" " 32

Valid range from 1 to 2

Q71 preseliti tudi zunaj Slovenije ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V71. preseliti tudi izven Slovenije

Value 76337 Frequency
1 da 663
2 ne 561
3 ne vem 388
" " 30

Valid range from 1 to 2

Q72 nadaljevati z izobrazevanje ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V72. nadaljevati z izobraževanjem

Value 77336 Frequency
1 da 1217
2 ne 112
3 ne vem 281
" " 32

Valid range from 1 to 2

Q73 odpovedati se druzini, otrokom ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V73. odpovedati se družini, otrokom

Value 78335 Frequency
1 da 71
2 ne 1400
3 ne vem 142
" " 29

Valid range from 1 to 2

Q74 delati zunaj svojega poklica ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V74. delati zunaj svojega poklica

Value 79334 Frequency
1 da 714
2 ne 408
3 ne vem 488
" " 32

Valid range from 1 to 2

Q75 politično se angazirati ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V75. politično se angažirati

Value 80333 Frequency
1 da 241
2 ne 814
3 ne vem 552
" " 35

Valid range from 1 to 2

Q76 opravljati včasih tudi nevarno dela ČE BI SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI (ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJE), ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI:

V76. opravljati včasih tudi nevarno delo

Value 81332 Frequency
1 da 677
2 ne 516
3 ne vem 417
" " 32

Valid range from 1 to 2

Q77 učni uspeh

V77. KAKŠEN JE BIL VAŠ UČNI USPEH OB KONCU PRETEKLEGA ŠOLSKEGA LETA?

Value 82331 Frequency
1 nezadosten 18
2 zadosten 389
3 dober 827
4 prav dober 324
5 odličen 77
" " 7

Valid range from 1 to 5

Q78 načrti glede šolanja

V78. KAKŠNI SO VAŠI NAČRTI GLEDE NADALJNEGA ŠOLANJA:

Value 83330 Frequency
1 šolanje nameravam zaključiti po treh letih in se zaposliti 270
2 šolanje nameravam zaključiti po štirih letih in se zaposliti 220
3 šolanje želim nadaljevati na enem od visokih strokovnih programov 582
4 šolanje želim nadaljevati na enem od univerzitetnih programov 542
" " 28

Valid range from 1 to 4

Q79 inzenir agronomije IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V79. inženir agronomije

Value 84329 Frequency
3 (izbere) 110
1 (ne izbere) 1499
" " 33

Valid range from 1 to 3

Q80 akademski slikar IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V80. akademski slikar

Value 85328 Frequency
3 (izbere) 386
1 (ne izbere) 1223
" " 33

Valid range from 1 to 3

Q81 ekonomist IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V81. ekonomist

Value 86327 Frequency
3 (izbere) 752
1 (ne izbere) 856
" " 34

Valid range from 1 to 3

Q82 policijski inšpektor IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V82. policijski inšpektor

Value 87326 Frequency
3 (izbere) 625
1 (ne izbere) 983
" " 34

Valid range from 1 to 3

Q83 častnik Slovenske vojske IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V83. častnik Slovenske vojske

Value 88325 Frequency
3 (izbere) 367
1 (ne izbere) 1242
" " 33

Valid range from 1 to 3

Q84 pravnik IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V84. pravnik

Value 89324 Frequency
3 (izbere) 639
1 (ne izbere) 970
" " 33

Valid range from 1 to 3

Q85 profesor IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V85. profesor

Value 90323 Frequency
3 (izbere) 1172
1 (ne izbere) 436
" " 34

Valid range from 1 to 3

Q86 računalniški inzenir IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V86. računalniški inženir

Value 91322 Frequency
3 (izbere) 343
1 (ne izbere) 1266
" " 33

Valid range from 1 to 3

Q87 strojni inzenir IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V87. strojni inženir

Value 92321 Frequency
3 (izbere) 377
1 (ne izbere) 1232
" " 33

Valid range from 1 to 3

Q88 zdravnik IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE BI LAHKO REKLI, DA JIH DOBRO POZNATE. (možnih je več odgovorov)

V88. zdravnik

Value 93320 Frequency
3 (izbere) 1034
1 (ne izbere) 574
" " 34

Valid range from 1 to 3

Q89 inzenir agronomije RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V89. inženir agronomije

Value 94319 Frequency
1 01-najbolj ceni 24
2 02 59
3 03 78
4 04 110
5 05 121
6 06 173
7 07 215
8 08 264
9 09 340
10 10-najmanj ceni 230
" " 28

Valid range from 1 to 10

Q90 akademski slikar RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V90. akademski slikar

Value 95318 Frequency
1 01-najbolj ceni 67
2 02 78
3 03 82
4 04 89
5 05 82
6 06 103
7 07 134
8 08 175
9 09 219
10 10-najmanj ceni 584
" " 29

Valid range from 1 to 10

Q91 ekonomist RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V91. ekonomist

Value 96317 Frequency
1 01-najbolj ceni 96
2 02 129
3 03 170
4 04 153
5 05 201
6 06 218
7 07 211
8 08 193
9 09 155
10 10-najmanj ceni 85
" " 31

Valid range from 1 to 10

Q92 policijski inšpektor RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V92. policijski inšpektor

Value 97316 Frequency
1 01-najbolj ceni 134
2 02 230
3 03 202
4 04 196
5 05 187
6 06 145
7 07 130
8 08 126
9 09 148
10 10-najmanj ceni 114
" " 30

Valid range from 1 to 10

Q93 častnik Slovenske vojske RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V93. častnik Slovenske vojske

Value 98315 Frequency
1 01-najbolj ceni 160
2 02 193
3 03 170
4 04 169
5 05 198
6 06 157
7 07 145
8 08 141
9 09 143
10 10-najmanj ceni 134
" " 32

Valid range from 1 to 10

Q94 pravnik RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V94. pravnik

Value 99314 Frequency
1 01-najbolj ceni 199
2 02 308
3 03 236
4 04 211
5 05 184
6 06 152
7 07 103
8 08 92
9 09 86
10 10-najmanj ceni 40
" " 31

Valid range from 1 to 10

Q95 profesor RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V95. profesor

Value 100313 Frequency
1 01-najbolj ceni 53
2 02 165
3 03 204
4 04 193
5 05 176
6 06 184
7 07 171
8 08 172
9 09 128
10 10-najmanj ceni 163
" " 33

Valid range from 1 to 10

Q96 računalniški inzenir RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V96. računalniški inženir

Value 101312 Frequency
1 01-najbolj ceni 99
2 02 133
3 03 182
4 04 227
5 05 215
6 06 205
7 07 226
8 08 162
9 09 117
10 10-najmanj ceni 44
" " 32

Valid range from 1 to 10

Q97 strojni inzenir RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V97. strojni inženir

Value 102311 Frequency
1 01-najbolj ceni 41
2 02 83
3 03 112
4 04 139
5 05 164
6 06 208
7 07 231
8 08 237
9 09 242
10 10-najmanj ceni 155
" " 30

Valid range from 1 to 10

Q98 zdravnik RAZVRSTITE NAVEDENE POKLICE GLEDE NA TO, KAKO VISOKO JIH CENITE. Pred poklic, ki ga najbolj cenite napišite številko 1, pred naslednjega številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tistega, ki ga najmanj cenite. Ta poklic bo dobil številko 10.

V98. zdravnik

Value 103310 Frequency
1 01-najbolj ceni 747
2 02 238
3 03 181
4 04 125
5 05 88
6 06 67
7 07 44
8 08 41
9 09 27
10 10-najmanj ceni 57
" " 27

Valid range from 1 to 10

Q99 inzenir agronomije IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V99. inženir agronomije

Value 104309 Frequency
3 (izbere) 159
1 (ne izbere) 1437
" " 46

Valid range from 1 to 3

Q100 akademski slikar IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V100. akademski slikar

Value 105308 Frequency
3 (izbere) 265
1 (ne izbere) 1331
" " 46

Valid range from 1 to 3

Q101 ekonomist IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V101. ekonomist

Value 106307 Frequency
3 (izbere) 803
1 (ne izbere) 794
" " 45

Valid range from 1 to 3

Q102 policijski inšpektor IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V102. policijski inšpektor

Value 107306 Frequency
3 (izbere) 600
1 (ne izbere) 998
" " 44

Valid range from 1 to 3

Q103 častnik Slovenske vojske IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V103. častnik Slovenske vojske

Value 108305 Frequency
3 (izbere) 525
1 (ne izbere) 1073
" " 44

Valid range from 1 to 3

Q104 pravnik IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V104. pravnik

Value 109304 Frequency
3 (izbere) 544
1 (ne izbere) 1054
" " 44

Valid range from 1 to 3

Q105 profesor IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V105. profesor

Value 110303 Frequency
3 (izbere) 637
1 (ne izbere) 961
" " 44

Valid range from 1 to 3

Q106 računalniški inzenir IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V106. računalniški inženir

Value 111302 Frequency
3 (izbere) 353
1 (ne izbere) 1245
" " 44

Valid range from 1 to 3

Q107 strojni inzenir IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V107. strojni inženir

Value 112301 Frequency
3 (izbere) 323
1 (ne izbere) 1275
" " 44

Valid range from 1 to 3

Q108 zdravnik IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, ZA KATERE SE ČUTITE SPOSOBNI. (možnih je več odgovorov)

V108. zdravnik

Value 113300 Frequency
3 (izbere) 327
1 (ne izbere) 1271
" " 44

Valid range from 1 to 3

Q109 inzenir agronomije IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V109. inženir agronomije

Value 114299 Frequency
3 (izbere) 428
1 (ne izbere) 1161
" " 53

Valid range from 1 to 3

Q110 akademski slikar IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V110. akademski slikar

Value 115298 Frequency
3 (izbere) 591
1 (ne izbere) 998
" " 53

Valid range from 1 to 3

Q111 ekonomist IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V111. ekonomist

Value 116297 Frequency
3 (izbere) 533
1 (ne izbere) 1056
" " 53

Valid range from 1 to 3

Q112 policijski inšpektor IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V112. policijski inšpektor

Value 117296 Frequency
3 (izbere) 459
1 (ne izbere) 1130
" " 53

Valid range from 1 to 3

Q113 častnik Slovenske vojske IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V113. častnik Slovenske vojske

Value 118295 Frequency
3 (izbere) 458
1 (ne izbere) 1131
" " 53

Valid range from 1 to 3

Q114 pravnik IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V114. pravnik

Value 119294 Frequency
3 (izbere) 421
1 (ne izbere) 1168
" " 53

Valid range from 1 to 3

Q115 profesor IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V115. profesor

Value 120293 Frequency
3 (izbere) 307
1 (ne izbere) 1282
" " 53

Valid range from 1 to 3

Q116 računalniški inzenir IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V116. računalniški inženir

Value 121292 Frequency
3 (izbere) 293
1 (ne izbere) 1296
" " 53

Valid range from 1 to 3

Q117 strojni inzenir IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V117. strojni inženir

Value 122291 Frequency
3 (izbere) 401
1 (ne izbere) 1188
" " 53

Valid range from 1 to 3

Q118 zdravnik IZBERITE MED NAVEDENIMI POKLICI VSE TISTE, V KATERIH JE PO VAŠEM MNENJU TEŽKO NAJTI ZAPOSLITEV. (možnih je več odgovorov)

V118. zdravnik

Value 123290 Frequency
3 (izbere) 339
1 (ne izbere) 1250
" " 53

Valid range from 1 to 3

Q119 seznanjen o SV

V119. V KOLIKŠNI MERI STE SEZNANJENI Z VSEM, KAR SE TIČE VOJSKE IN NACIONALNE OBRAMBE? OCENITE OD ENA DO DESET, TAKO DA OBKROŽITE USTREZNO ŠTEVILKO, PRI ČEMER POMENI 1 ZELO SLABO SEZNANJENOST IN 10 ZELO DOBRO SEZNANJENOST.

Value 124289 Frequency
1 01-zelo slabo sem seznanjen 87
2 02 88
3 03 210
4 04 233
5 05 379
6 06 198
7 07 188
8 08 148
9 09 57
10 10-zelo dobro sem seznanjen 40
" " 14

Valid range from 1 to 10

Q120 informacije o SV

V120. ALI BI ŽELELI PREJEMATI VEČ INFORMACIJ O VOJSKI IN NACIONALNI VARNOSTI?

Value 125288 Frequency
1 da, to me zelo zanima 392
2 da, to me še kar zanima 534
3 da, čeprav me to bolj malo zanima 501
4 ne, to me sploh ne zanima - 155
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/la 57
" " 3

Valid range from 1 to 4

Q121 informacije o zaposlitvi v SV

V121. ALI STE ŽE DOBILI KAKŠNO INFORMACIJO O MOŽNOSTIH ZAPOSLITVE V SLOVENSKI VOJSKI?

Value 126287 Frequency
1 da 356
2 ne 1281
" " 5

Valid range from 1 to 2

Q122 iz radijskih oddaj KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V122. iz radijskih oddaj

Value 127286 Frequency
3 (izbere) 350
1 (ne izbere) 1224
9 nikjer 62
" " 6

Valid range from 1 to 3

Q123 iz televizijskih oddaj KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V123. iz televizijskih oddaj

Value 128285 Frequency
3 (izbere) 1038
1 (ne izbere) 536
9 nikjer 62
" " 6

Valid range from 1 to 1

Q124 prek interneta KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V124. prek interneta

Value 129284 Frequency
3 (izbere) 100
1 (ne izbere) 1475
9 nikjer 62
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q125 iz časopisov in revij KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V125. iz časopisov in revij

Value 130283 Frequency
3 (izbere) 936
1 (ne izbere) 639
9 nikjer 62
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q126 iz filmov KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V126. iz filmov

Value 131282 Frequency
3 (izbere) 639
1 (ne izbere) 936
9 nikjer 62
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q127 z prospektov MO KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V127. z lepakov in prospektov o vojaškem poklicu, ki jih izdaja Ministrstvo za obrambo

Value 132281 Frequency
3 (izbere) 232
1 (ne izbere) 1343
9 nikjer 62
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q128 na predavanjih o vojaškem poklicu KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V128. na predavanjih o vojaškem poklicu

Value 133280 Frequency
3 (izbere) 160
1 (ne izbere) 1415
9 nikjer 62
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q129 od staršev, prijateljev KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V129. od staršev, prijateljev, sorodnikov in znancev

Value 134279 Frequency
3 (izbere) 658
1 (ne izbere) 917
9 nikjer 62
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q130 na obiskih v vojašnicah KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V130. na obiskih v vojašnicah ob dnevih odprtih vrat

Value 135278 Frequency
3 (izbere) 210
1 (ne izbere) 1365
9 nikjer 62
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q131 z obiskom informacijske pisarne vojske KJE STE DOSLEJ NAJVEČ IZVEDELI O VOJAŠKIH POKICIH? (možnih je več odgovorov)

V131. z obiskom stojnice ali informacijske pisarne vojske

Value 136277 Frequency
3 (izbere) 69
1 (ne izbere) 1506
9 nikjer 62
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q132 pisna beseda KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH SE VAM ZDI NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V132. pisna beseda

Value 137276 Frequency
3 (izbere) 249
1 (ne izbere) 1342
9 nobena 48
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q133 slikovni material KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH SE VAM ZDI NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V133. slikovni material

Value 138275 Frequency
3 (izbere) 454
1 (ne izbere) 1137
9 nobena 48
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q134 predavanje KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH SE VAM ZDI NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V134. predavanje

Value 139274 Frequency
3 (izbere) 536
1 (ne izbere) 1055
9 nobena 48
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q135 ogled vojašnice KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH SE VAM ZDI NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V135. obled vojašnice

Value 140273 Frequency
3 (izbere) 900
1 (ne izbere) 691
9 nobena 48
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q136 razgovor s strokovnjakom KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH SE VAM ZDI NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V136. razgovor s strokovnjakom s tega področja

Value 141272 Frequency
3 (izbere) 669
1 (ne izbere) 922
9 nobena 48
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q137 filmski prikaz KATERA OBLIKA POSREDOVANJA INFORMACIJ O VOJAŠKIH POKLICIH SE VAM ZDI NAJBOLJ PRIVLAČNA? (možnih je več odgovorov)

V137. filmski prikaz

Value 142271 Frequency
3 (izbere) 776
1 (ne izbere) 815
9 nobena 48
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q138 o načinu šolanja za vojaške poklice KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V138. o načinu šolanja za vojaške poklice

Value 143270 Frequency
3 (izbere) 922
1 (ne izbere) 496
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 31
9 to področje me ne zanima 189
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q139 o pogojih za vstop v oborozene sile KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V139. o pogojih za vstop v Slovensko vojsko

Value 144269 Frequency
3 (izbere) 522
1 (ne izbere) 896
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 31
9 to področje me ne zanima 189
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q140 o delu poklicnih vojakov SV KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V140. o delu poklicnih vojakov, podčastnikov in častnikov v Slovenski vojski

Value 145268 Frequency
3 (izbere) 635
1 (ne izbere) 783
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 31
9 to področje me ne zanima 189
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q141 o vojaški tehniki in oborozitvi KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V141. o vojaški tehniki in oborožitvi

Value 146267 Frequency
3 (izbere) 445
1 (ne izbere) 973
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 31
9 to področje me ne zanima 189
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q142 o pravicah in dolznostih poklicnih vojakov SV KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V142. o pravicah in dolžnostih poklicnih vojakov, podčastnikov in častnikov v Slovenski vojski

Value 147266 Frequency
3 (izbere) 492
1 (ne izbere) 926
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 31
9 to področje me ne zanima 189
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q143 o ugodnostih, ki jih nudi vojaški poklic KATERE INFORMACIJE PREDVSEM POGREŠATE? (možnih je več odgovorov)

V143. o ugodnostih, ki jih nudi vojaški poklic

Value 148265 Frequency
3 (izbere) 612
1 (ne izbere) 805
8 dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval 31
9 to področje me ne zanima 189
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q144 poklic obramboslovca

V144. ALI STE ŽE KDAJ SLIŠALI ZA POKLIC OBRAMBOSLOVCA, CIVILNEGA STROKOVNJAKA ZA VARNOSTNA IN OBRAMBNA VPRAŠANJA?

Value 149264 Frequency
1 da 650
2 ne 986
" " 6

Valid range from 1 to 2

Q145 oče/mati ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V145. oče/mati

Value 150263 Frequency
3 (izbere) 41
1 (ne izbere) 682
9 nihče 909
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q146 brat/sestra ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V146. brat/sestra

Value 151262 Frequency
3 (izbere) 8
1 (ne izbere) 715
9 nihče 910
" " 9

Valid range from 1 to 3

Q147 sorodnik ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V147. sorodnik

Value 152261 Frequency
3 (izbere) 194
1 (ne izbere) 529
9 nihče 910
" " 9

Valid range from 1 to 3

Q148 moj prijatelj ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V148. moj prijatelj

Value 153260 Frequency
3 (izbere) 166
1 (ne izbere) 557
9 nihče 910
" " 9

Valid range from 1 to 3

Q149 moj znanec ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V149. moj znanec

Value 154259 Frequency
3 (izbere) 232
1 (ne izbere) 491
9 nihče 910
" " 9

Valid range from 1 to 3

Q150 druzinski prijatelj ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V150. družinski prijatelj

Value 155258 Frequency
3 (izbere) 96
1 (ne izbere) 627
9 nihče 910
" " 9

Valid range from 1 to 3

Q151 druzinski znanec ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V151. družinski znanec

Value 156257 Frequency
3 (izbere) 122
1 (ne izbere) 601
9 nihče 910
" " 9

Valid range from 1 to 3

Q152 sosed ALI JE KDO OD VAŠIH SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI ZNANCEV POKLICNI VOJAK, PODČASTNIK ALI ČASTNIK V SLOVENSKI VOJSKI? (možnih je več odgovorov)

V152. sosed

Value 157256 Frequency
3 (izbere) 151
1 (ne izbere) 573
9 nihče 909
" " 9

Valid range from 1 to 3

Q153 oče KAKO BI REAGIRALI SPODAJ NAŠTETI, ČE BI SE VI ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC?

V153. oče

Value 158255 Frequency
1 spodbujali/i bi me 238
2 strinjal/i bi se 357
3 ne bi se vmešaval/i 617
4 ne bi se strinjal/i 278
5 nasprotovali/i bi 102
" " 50

Valid range from 1 to 5

Q154 mati KAKO BI REAGIRALI SPODAJ NAŠTETI, ČE BI SE VI ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC?

V154. mati

Value 159254 Frequency
1 spodbujali/i bi me 113
2 strinjal/i bi se 264
3 ne bi se vmešaval/i 536
4 ne bi se strinjal/i 468
5 nasprotovali/i bi 233
" " 28

Valid range from 1 to 5

Q155 brat/sestra KAKO BI REAGIRALI SPODAJ NAŠTETI, ČE BI SE VI ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC?

V155. brat/sestra

Value 160253 Frequency
1 spodbujali/i bi me 194
2 strinjal/i bi se 284
3 ne bi se vmešaval/i 739
4 ne bi se strinjal/i 201
5 nasprotovali/i bi 96
" " 128

Valid range from 1 to 5

Q156 vaš fant/dekle KAKO BI REAGIRALI SPODAJ NAŠTETI, ČE BI SE VI ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC?

V156. vaš fant/dekle

Value 161252 Frequency
1 spodbujali/i bi me 123
2 strinjal/i bi se 195
3 ne bi se vmešaval/i 464
4 ne bi se strinjal/i 438
5 nasprotovali/i bi 317
" " 105

Valid range from 1 to 5

Q157 prijatelji-ce KAKO BI REAGIRALI SPODAJ NAŠTETI, ČE BI SE VI ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC?

V157. prijatelji/prijatelj

Value 162251 Frequency
1 spodbujali/i bi me 234
2 strinjal/i bi se 266
3 ne bi se vmešaval/i 749
4 ne bi se strinjal/i 238
5 nasprotovali/i bi 117
" " 38

Valid range from 1 to 5

Q158 dober spomin KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V158. dober spomin

Value 163250 Frequency
1 zelo 741
2 srednje 739
3 malo 120
4 sploh ne 30
" " 12

Valid range from 1 to 4

Q159 discipliniranost KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V159. discipliniranost

Value 164249 Frequency
1 zelo 1441
2 srednje 153
3 malo 26
4 sploh ne 8
" " 14

Valid range from 1 to 4

Q160 nadarjenost za matematiko KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V160. nadarjenost za matematiko

Value 165248 Frequency
1 zelo 82
2 srednje 574
3 malo 645
4 sploh ne 318
" " 23

Valid range from 1 to 4

Q161 pripravljenost za akcijo KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V161. pripravljenost za akcijo

Value 166247 Frequency
1 zelo 1386
2 srednje 203
3 malo 28
4 sploh ne 14
" " 11

Valid range from 1 to 4

Q162 sposobnost za delo na prostem KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V162. sposobnost za delo na prostem

Value 167246 Frequency
1 zelo 1173
2 srednje 389
3 malo 51
4 sploh ne 18
" " 11

Valid range from 1 to 4

Q163 sposobnost vzivetja v situacijo KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V163. sposobnost vživetja v situacijo

Value 168245 Frequency
1 zelo 995
2 srednje 478
3 malo 120
4 sploh ne 30
" " 19

Valid range from 1 to 4

Q164 nadarjenost za tuje jezike KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V164. nadarjenost za tuje jezike

Value 169244 Frequency
1 zelo 129
2 srednje 643
3 malo 620
4 sploh ne 231
" " 19

Valid range from 1 to 4

Q165 sposobnost vodenja KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V165. sposobnost vodenja

Value 170243 Frequency
1 zelo 1102
2 srednje 442
3 malo 62
4 sploh ne 20
" " 16

Valid range from 1 to 4

Q166 spretne roke in prsti KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V166. spretne roke in prsti

Value 171242 Frequency
1 zelo 899
2 srednje 563
3 malo 137
4 sploh ne 31
" " 12

Valid range from 1 to 4

Q167 poslušnost KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V167. poslušnost

Value 172241 Frequency
1 zelo 1130
2 srednje 416
3 malo 65
4 sploh ne 17
" " 14

Valid range from 1 to 4

Q168 sposobnost za delo v skupini KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V168. sposobnost za delo v skupini

Value 173240 Frequency
1 zelo 1146
2 srednje 413
3 malo 59
4 sploh ne 11
" " 13

Valid range from 1 to 4

Q169 sposobnost pisnega izrazanja KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V169. sposobnost pisnega izražanja

Value 174239 Frequency
1 zelo 241
2 srednje 682
3 malo 538
4 sploh ne 166
" " 15

Valid range from 1 to 4

Q170 prenašanje psihičnih stresov KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V170. sposobnost prenašanja psihičnih stresov

Value 175238 Frequency
1 zelo 1173
2 srednje 320
3 malo 102
4 sploh ne 33
" " 14

Valid range from 1 to 4

Q171 odgovornost KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V171. odgovornost

Value 176237 Frequency
1 zelo 1336
2 srednje 248
3 malo 33
4 sploh ne 9
" " 16

Valid range from 1 to 4

Q172 zanimanje za tehniko KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V172. zanimanje za tehniko

Value 177236 Frequency
1 zelo 487
2 srednje 760
3 malo 300
4 sploh ne 77
" " 18

Valid range from 1 to 4

Q173 fizična vzdrzljivost KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V173. fizična vzdržljivost

Value 178235 Frequency
1 zelo 1358
2 srednje 222
3 malo 37
4 sploh ne 11
" " 14

Valid range from 1 to 4

Q174 velika natančnost KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V174. velika natančnost

Value 179234 Frequency
1 zelo 1015
2 srednje 510
3 malo 82
4 sploh ne 19
" " 16

Valid range from 1 to 4

Q175 patriotizem KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V175. patriotizem

Value 180233 Frequency
1 zelo 305
2 srednje 670
3 malo 396
4 sploh ne 196
" " 75

Valid range from 1 to 4

Q176 opravljanje enoličnega dela KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V176. sposobnost opravljanja enoličnega dela

Value 181232 Frequency
1 zelo 267
2 srednje 674
3 malo 490
4 sploh ne 189
" " 22

Valid range from 1 to 4

Q177 pozrtvovalnost KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V177. požrtvovalnost

Value 182231 Frequency
1 zelo 896
2 srednje 521
3 malo 140
4 sploh ne 68
" " 17

Valid range from 1 to 4

Q178 vztrajnost KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V178. vztrajnost

Value 183230 Frequency
1 zelo 1275
2 srednje 306
3 malo 35
4 sploh ne 15
" " 11

Valid range from 1 to 4

Q179 zanimanje za raziskovalno delo KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V179. zanimanje za raziskovalno delo

Value 184229 Frequency
1 zelo 378
2 srednje 708
3 malo 409
4 sploh ne 133
" " 14

Valid range from 1 to 4

Q180 samokontrola KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V180. samokontrola

Value 185228 Frequency
1 zelo 1132
2 srednje 399
3 malo 74
4 sploh ne 25
" " 12

Valid range from 1 to 4

Q181 iznajdljivost KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V181. iznajdljivost

Value 186227 Frequency
1 zelo 1289
2 srednje 276
3 malo 49
4 sploh ne 17
" " 11

Valid range from 1 to 4

Q182 pogum KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V182. pogum

Value 187226 Frequency
1 zelo 1390
2 srednje 214
3 malo 16
4 sploh ne 11
" " 11

Valid range from 1 to 4

Q183 sposobnost vodenja drugih KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V183. sposobnost vodenja drugih

Value 188225 Frequency
1 zelo 985
2 srednje 556
3 malo 69
4 sploh ne 19
" " 13

Valid range from 1 to 4

Q184 odločnost KOLIKO SO PO VAŠEM MNENJU PRI VOJAŠKEM POKLICU POMEMBNE NASLEDNJE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI. PRI VSAKI OZNAČITE ALI JE POMEMBNA ZELO, SREDNJE, MALO ALI PA SPLOH NE.

V184. odločnost

Value 189224 Frequency
1 zelo 1277
2 srednje 299
3 malo 43
4 sploh ne 13
" " 10

Valid range from 1 to 4

Q185 sluzbovanje v SV je čast NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V185. službovanje v vojski pomeni posebno čast

Value 190223 Frequency
1 sploh se ne strinjam 196
2 v glavnem se ne strinjam 245
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 544
4 v glavnem se strinjam 511
5 popolnoma se strinjam 135
" " 11

Valid range from 1 to 5

Q186 voj.poklic je koristen NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V186. vojaški poklic je družbeno pomemben in koristen

Value 191222 Frequency
1 sploh se ne strinjam 76
2 v glavnem se ne strinjam 148
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 377
4 v glavnem se strinjam 733
5 popolnoma se strinjam 297
" " 11

Valid range from 1 to 5

Q187 delo v vojski zahteva napore NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V187. delo v vojski zahteva stalne psihične in fizične napore

Value 192221 Frequency
1 sploh se ne strinjam 37
2 v glavnem se ne strinjam 131
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 340
4 v glavnem se strinjam 684
5 popolnoma se strinjam 434
" " 16

Valid range from 1 to 5

Q188 vojaški poklic ima ugled NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V188. vojaški poklic ima velik ugled v družbi

Value 193220 Frequency
1 sploh se ne strinjam 139
2 v glavnem se ne strinjam 312
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 578
4 v glavnem se strinjam 479
5 popolnoma se strinjam 122
" " 12

Valid range from 1 to 5

Q189 mladina se odloča za voj.poklic NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V189. največ mladih se odloča za vojaški poklic, ker ga imajo radi

Value 194219 Frequency
1 sploh se ne strinjam 198
2 v glavnem se ne strinjam 329
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 506
4 v glavnem se strinjam 449
5 popolnoma se strinjam 148
" " 12

Valid range from 1 to 5

Q190 zanesljivost zaposlitve NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V190. zaradi zanesljivosti zaposlitve je pametno opravljati vojaški poklic

Value 195218 Frequency
1 sploh se ne strinjam 181
2 v glavnem se ne strinjam 270
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 599
4 v glavnem se strinjam 403
5 popolnoma se strinjam 170
" " 19

Valid range from 1 to 5

Q191 razvija ljubezen do domovine NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V191. vojaški poklic razvija pri človeku ljubezen do domovine

Value 196217 Frequency
1 sploh se ne strinjam 140
2 v glavnem se ne strinjam 233
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 496
4 v glavnem se strinjam 534
5 popolnoma se strinjam 224
" " 15

Valid range from 1 to 5

Q192 izpostavljenost nevarnostim NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V192. vojaki so pogosteje izpostavljeni nevarnostim kot ljudje v drugih poklicih

Value 197216 Frequency
1 sploh se ne strinjam 96
2 v glavnem se ne strinjam 189
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 360
4 v glavnem se strinjam 581
5 popolnoma se strinjam 397
" " 19

Valid range from 1 to 5

Q193 revnejša mladina za voj.poklic NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V193. za vojaški poklic se odločajo samo mladi iz revnejših družin

Value 198215 Frequency
1 sploh se ne strinjam 739
2 v glavnem se ne strinjam 424
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 342
4 v glavnem se strinjam 92
5 popolnoma se strinjam 23
" " 22

Valid range from 1 to 5

Q194 za voj.poklic se odločajo ukazovalni NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V194. za vojaški pokic se najpogosteje odločajo tisti, ki želijo ukazovati

Value 199214 Frequency
1 sploh se ne strinjam 437
2 v glavnem se ne strinjam 406
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 445
4 v glavnem se strinjam 223
5 popolnoma se strinjam 106
" " 25

Valid range from 1 to 5

Q195 voj.poklic omogoča široko izobr. NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V195. vojaški poklic omogoča človeku doseči široko izobrazbo

Value 200213 Frequency
1 sploh se ne strinjam 174
2 v glavnem se ne strinjam 370
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 634
4 v glavnem se strinjam 369
5 popolnoma se strinjam 82
" " 13

Valid range from 1 to 5

Q196 napredovanja v miru ni NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V196. vojaški poklic daje v miru premalo možnosti napredovanja v višje čine

Value 201212 Frequency
1 sploh se ne strinjam 144
2 v glavnem se ne strinjam 360
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 731
4 v glavnem se strinjam 303
5 popolnoma se strinjam 82
" " 22

Valid range from 1 to 5

Q197 poklic zahteva ubogljivost NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V197. vojaška služba zahteva popolno ubogljivost

Value 202211 Frequency
1 sploh se ne strinjam 70
2 v glavnem se ne strinjam 134
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 305
4 v glavnem se strinjam 663
5 popolnoma se strinjam 449
" " 21

Valid range from 1 to 5

Q198 dolznosti so pred pravicami NASLEDNJA STALIŠČA SE NANAŠAJO NA VOJAŠKI POKLIC. PRI VSAKEM OD STALIŠČ OZNAČITE, KOLIKO SE Z NJIM STRINJATE.

V198. v vojaški službi so dolžnosti pred pravicami

Value 203210 Frequency
1 sploh se ne strinjam 133
2 v glavnem se ne strinjam 167
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 536
4 v glavnem se strinjam 502
5 popolnoma se strinjam 288
" " 16

Valid range from 1 to 5

Q199 dokazal bi si, da zmorem PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V199. dokazal bi si, da to zmorem

Value 204209 Frequency
3 (izbere) 653
1 (ne izbere) 949
" " 40

Valid range from 1 to 3

Q200 bolj bi me spoštovali PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V200. drugi bi me zaradi moje odločitve bolj spoštovali

Value 205208 Frequency
3 (izbere) 72
1 (ne izbere) 1531
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q201 hitra rešitev stanovanjskega vprašanja PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V201. vojska zagotavlja relativno hitro rešitev stanovanjskega vprašanja

Value 206207 Frequency
3 (izbere) 100
1 (ne izbere) 1503
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q202 čas za razmislek, kaj zelim PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V202. pridobil bi čas za razmislek, kaj zares želim

Value 207206 Frequency
3 (izbere) 279
1 (ne izbere) 1324
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q203 denar za izobrazevanje PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V203. zagotovil bi si denar za izobraževanje in/ali študij

Value 208205 Frequency
3 (izbere) 254
1 (ne izbere) 1349
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q204 več denarja kot v civilnem poklicu PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V204. več bi zaslužil kot v civilnem poklicu

Value 209204 Frequency
3 (izbere) 250
1 (ne izbere) 1353
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q205 pridobil bi znanja,za sluzbo v civilstvu PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V205. pridobil bi znanja, s katerimi bi lažje našel službo v civilstvu

Value 210203 Frequency
3 (izbere) 208
1 (ne izbere) 1395
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q206 tovarištvo mi veliko pomeni PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V206. tovarištvo in pripadnost skupini mi veliko pomenita

Value 211202 Frequency
3 (izbere) 421
1 (ne izbere) 1182
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q207 vsestransko športno udejstvovanje PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V207. vojaški poklic nudi možnost za vsestransko športno udejstvovanje

Value 212201 Frequency
3 (izbere) 477
1 (ne izbere) 1126
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q208 bil bi neodvisen PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V208. lahko bi odšel od doma in bil neodvisen

Value 213200 Frequency
3 (izbere) 153
1 (ne izbere) 1450
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q209 delo z najsodobnejšo tehniko PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V209. v vojaški službi imaš možnost dela z najsodobnejšo tehniko

Value 214199 Frequency
3 (izbere) 393
1 (ne izbere) 1210
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q210 spoznavanje tujih dezel PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V210. lahko bi potoval in spoznaval tuje dežele

Value 215198 Frequency
3 (izbere) 590
1 (ne izbere) 1013
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q211 druzinska tradicija PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V211. biti vojak je družinska tradicija

Value 216197 Frequency
3 (izbere) 41
1 (ne izbere) 1562
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q212 voditi druge PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V212. lahko bi vodil druge

Value 217196 Frequency
3 (izbere) 188
1 (ne izbere) 1415
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q213 sluzenje drzavi PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V213. rad imam svojo državo in bi ji rad služil

Value 218195 Frequency
3 (izbere) 530
1 (ne izbere) 1073
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q214 moznost napredovanja PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V214. vojska nudi možnost napredovanja

Value 219194 Frequency
3 (izbere) 222
1 (ne izbere) 1381
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q215 varnost zaposlitve PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V215. vojska nudi varnost zaposlitve

Value 220193 Frequency
3 (izbere) 240
1 (ne izbere) 1363
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q216 nošenje uniformo PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V216. hočem nositi uniformo

Value 221192 Frequency
3 (izbere) 214
1 (ne izbere) 1389
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q217 raje, kot brezposelnost PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V217. raje imam službo v vojski, kot pa sem brezposeln

Value 222191 Frequency
3 (izbere) 648
1 (ne izbere) 955
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q218 benificirana delovna doba PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V218. benificirana delovna doba ( 15 za 12 mesecev)

Value 223190 Frequency
3 (izbere) 190
1 (ne izbere) 1413
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q219 daljši letni dopust PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V219. v vojski imaš daljši letni dopust kot v civilnih poklicih

Value 224189 Frequency
3 (izbere) 163
1 (ne izbere) 1440
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q220 red in disciplina PREDPOSTAVIMO, DA BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC. ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV BI SE PREDVSEM ODLOČILI ZANJ? (možnih je več odgovorov)

V220. privlačita me red in disciplina

Value 225188 Frequency
3 (izbere) 466
1 (ne izbere) 1137
" " 39

Valid range from 1 to 3

Q221 sem antimilitarist ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V221. sem antimilitarist, sem proti vojski

Value 226187 Frequency
3 (izbere) 145
1 (ne izbere) 1348
" " 149

Valid range from 1 to 3

Q222 ni dobre plače ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V222. v vojski ne dobiš dobre plače

Value 227186 Frequency
3 (izbere) 98
1 (ne izbere) 1395
" " 149

Valid range from 1 to 3

Q223 ne maram discipline ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V223. ne maram vojaške hierarhije in discipline

Value 228185 Frequency
3 (izbere) 348
1 (ne izbere) 1145
" " 149

Valid range from 1 to 3

Q224 preveč tveganja ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V224. v vojski je preveč tveganja

Value 229184 Frequency
3 (izbere) 407
1 (ne izbere) 1086
" " 149

Valid range from 1 to 3

Q225 akcija v tujini ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V225. lahko bi bil poslan v akcijo na tuje

Value 230183 Frequency
3 (izbere) 393
1 (ne izbere) 1100
" " 149

Valid range from 1 to 3

Q226 ne maram nositi uniforme ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V226. ne maram nositi uniforme

Value 231182 Frequency
3 (izbere) 278
1 (ne izbere) 1215
" " 149

Valid range from 1 to 3

Q227 manj bi me spoštovali ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V227. drugi bi me zaradi moje odločitve manj spoštovali

Value 232181 Frequency
3 (izbere) 54
1 (ne izbere) 1439
" " 149

Valid range from 1 to 3

Q228 nočem predaleč od doma ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V228. nočem oditi predaleč od doma

Value 233180 Frequency
3 (izbere) 375
1 (ne izbere) 1118
" " 149

Valid range from 1 to 3

Q229 preveč naporov ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V229. delo v vojski zahteva preveč psihičnih naporov in fizičnih naporov

Value 234179 Frequency
3 (izbere) 421
1 (ne izbere) 1072
" " 149

Valid range from 1 to 3

Q230 v miru ne moreš napredovati ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V230. vojaški poklic daje v miru premalo možnosti za napredovanje

Value 235178 Frequency
3 (izbere) 156
1 (ne izbere) 1337
" " 149

Valid range from 1 to 3

Q231 nemoznost menjavanja kraja sluzbovanja ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V231. moti me nemožnost svobodnega izbora in menjavanje kraja službovanja

Value 236177 Frequency
3 (izbere) 387
1 (ne izbere) 1106
" " 149

Valid range from 1 to 3

Q232 nalaga preveč omejitev ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V232. vojaški poklic nalaga preveč omejitev

Value 237176 Frequency
3 (izbere) 439
1 (ne izbere) 1054
" " 149

Valid range from 1 to 3

Q233 po izstopu je tezko najti zaposlitev ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V233. po izstopu iz vojske je včasih težko najti zaposlitev v civilnih poklicih

Value 238175 Frequency
3 (izbere) 308
1 (ne izbere) 1185
" " 149

Valid range from 1 to 3

Q234 delo v vojski sploh ni zanimivo ZARADI KATERIH OD NAŠTETIH RAZLOGOV VAS VOJAŠKI POKLIC NE ZANIMA? (možnih je več odgovorov)

V234. delo v vojski sploh ni zanimivo

Value 239174 Frequency
3 (izbere) 238
1 (ne izbere) 1255
" " 149

Valid range from 1 to 3

Q235 ugled v javnosti

V235. KAKŠEN UGLED IMA PO VAŠEM MNENJU V NAŠI DRŽAVI VOJAŠKI POKLIC V JAVNOSTI? OCENITE OD ENA DO DESET, TAKO DA OBKROŽITE USTREZNO ŠTEVILKO, PRI ČEMER POMENI 1 ZELO MAJHEN UGLED IN 10 ZELO VELIK UGLED.

Value 240173 Frequency
1 01-zelo majhen ugled 43
2 02 32
3 03 96
4 04 150
5 05 452
6 06 265
7 07 266
8 08 203
9 09 72
10 10-zelo velik ugled 49
" " 14

Valid range from 1 to 10

Q236 v vojsko OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V236. v vojsko

Value 241172 Frequency
1 1-najbolj priporoča 156
2 2 219
3 3 187
4 4 236
5 5 217
6 6 281
7 7-najmanj priporoča 296
" " 50

Valid range from 1 to 7

Q237 v policijo OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V237. v policijo

Value 242171 Frequency
1 1-najbolj priporoča 203
2 2 247
3 3 254
4 4 210
5 5 255
6 6 268
7 7-najmanj priporoča 151
" " 54

Valid range from 1 to 7

Q238 na pošto OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V238. na pošto

Value 243170 Frequency
1 1-najbolj priporoča 70
2 2 195
3 3 298
4 4 336
5 5 265
6 6 333
7 7-najmanj priporoča 94
" " 51

Valid range from 1 to 7

Q239 na zeleznico OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V239. na železnico

Value 244169 Frequency
1 1-najbolj priporoča 25
2 2 68
3 3 111
4 4 182
5 5 240
6 6 262
7 7-najmanj priporoča 702
" " 52

Valid range from 1 to 7

Q240 na Telekom OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V240. na Telekom

Value 245168 Frequency
1 1-najbolj priporoča 130
2 2 249
3 3 371
4 4 255
5 5 329
6 6 191
7 7-najmanj priporoča 67
" " 50

Valid range from 1 to 7

Q241 v drzavno administracijo OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V241. v državno administracijo

Value 246167 Frequency
1 1-najbolj priporoča 189
2 2 372
3 3 226
4 4 228
5 5 205
6 6 187
7 7-najmanj priporoča 182
" " 53

Valid range from 1 to 7

Q242 v javno sluzbo OSEBA, KI JO POZNATE, IŠČE DELO IN VAS JE PROSILA ZA NASVET. KAM BI JI SVETOVALI NAJ GRE DELAT? Pred zaposlitev, ki jo tej osebi najbolj priporočate napišite številko 1, pred naslednjo številko 2 in tako naprej, dokler ne pridete do tiste zaposlitve, ki jo najmanj priporočate. Ta zaposlitev bo dobila številko 7.

V242. v javno službo (banko, zavarovalniško družbo, ...)

Value 247166 Frequency
1 1-najbolj priporoča 822
2 2 244
3 3 143
4 4 141
5 5 79
6 6 64
7 7-najmanj priporoča 100
" " 49

Valid range from 1 to 7

Q243 zainteresiranost za voj.poklic

V243. V KOLIKŠNI MERI STE VI OSEBNO ZAINTERESIRANI ZA IZOBRAŽEVANJE V VOJAŠKI POKLIC?

Value 248165 Frequency
1 sploh nisem zainteresiran 400
2 sem manj zainteresiran 273
3 sem srednje zainteresiran 425
4 sem dokaj zainteresiran 328
5 sem zelo zainteresiran 207
" " 9

Valid range from 1 to 5

Q244 poklicni vojak SV PREDPOSTAVIMO, DA STE ZAINTERESIRANI ZA VOJAŠKO - OBRAMBNI POKLIC. ZA KATEREGA OD NASLEDNJIH POKLICEV BI SE ODLOČILI? (možnih je več odgovorov)

V244. poklicni vojak Slovenske vojske

Value 249164 Frequency
3 (izbere) 400
1 (ne izbere) 1191
5 1
" " 50

Valid range from 1 to 3

Q245 podčastnik SV PREDPOSTAVIMO, DA STE ZAINTERESIRANI ZA VOJAŠKO - OBRAMBNI POKLIC. ZA KATEREGA OD NASLEDNJIH POKLICEV BI SE ODLOČILI? (možnih je več odgovorov)

V245. podčastnik Slovenske vojske

Value 250163 Frequency
3 (izbere) 282
1 (ne izbere) 1310
5 0
" " 50

Valid range from 1 to 3

Q246 častnik SV PREDPOSTAVIMO, DA STE ZAINTERESIRANI ZA VOJAŠKO - OBRAMBNI POKLIC. ZA KATEREGA OD NASLEDNJIH POKLICEV BI SE ODLOČILI? (možnih je več odgovorov)

V246. astnik Slovenske vojske

Value 251162 Frequency
3 (izbere) 714
1 (ne izbere) 878
5 0
" " 50

Valid range from 1 to 3

Q247 obramboslovec PREDPOSTAVIMO, DA STE ZAINTERESIRANI ZA VOJAŠKO - OBRAMBNI POKLIC. ZA KATEREGA OD NASLEDNJIH POKLICEV BI SE ODLOČILI? (možnih je več odgovorov)

V247. civilni strokovnjak za varnostna in obrambna vprašanja - obramboslovec

Value 252161 Frequency
3 (izbere) 593
1 (ne izbere) 999
5 0
" " 50

Valid range from 1 to 3

Q248 pehota ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V248. pehota

Value 253160 Frequency
3 (izbere) 216
1 (ne izbere) 1275
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 141
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q249 oklepne enote ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V249. oklepne enote

Value 254159 Frequency
3 (izbere) 230
1 (ne izbere) 1261
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 141
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q250 artilerija ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V250. artilerija

Value 255158 Frequency
3 (izbere) 175
1 (ne izbere) 1316
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 141
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q251 inzenirstvo ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V251. inženirstvo

Value 256157 Frequency
3 (izbere) 198
1 (ne izbere) 1292
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 141
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q252 RKB obramba ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V252. radiološka, kemična in biološka obramba

Value 257156 Frequency
3 (izbere) 163
1 (ne izbere) 1328
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 141
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q253 zračna obramba ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V253. zračna obramba

Value 258155 Frequency
3 (izbere) 467
1 (ne izbere) 1024
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 141
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q254 pomorstvo ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V254. pomorstvo

Value 259154 Frequency
3 (izbere) 429
1 (ne izbere) 1062
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 141
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q255 letalstvo ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V255. letalstvo

Value 260153 Frequency
3 (izbere) 641
1 (ne izbere) 850
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 141
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q256 zveze ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V256. zveze

Value 261152 Frequency
3 (izbere) 234
1 (ne izbere) 1257
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 141
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q257 tehnična sluzba ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V257. tehnična služba

Value 262151 Frequency
3 (izbere) 146
1 (ne izbere) 1345
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 141
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q258 sanitetna sluzba ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V258. sanitetna služba

Value 263150 Frequency
3 (izbere) 87
1 (ne izbere) 1404
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 141
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q259 prometna sluzba ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V259. prometna služba

Value 264149 Frequency
3 (izbere) 448
1 (ne izbere) 1043
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 141
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q260 intendantska sluzba ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V260. intendantska služba

Value 265148 Frequency
3 (izbere) 73
1 (ne izbere) 1418
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 141
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q261 sluzba informatike ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V261. služba informatike

Value 266147 Frequency
3 (izbere) 254
1 (ne izbere) 1237
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 141
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q262 prištabna sluzba ČE BI SE ODLOČILI ZA VOJAŠKI POKLIC, V KATEREM RODU OZIROMA SLUŽBI SLOVENSKE VOJSKE BI SE HOTELI ZAPOSLITI? (možnih je več odgovorov)

V262. prištabna služba (pravna dejavnost, finančna dejavnost, motiviranje in informiranje)

Value 267146 Frequency
3 (izbere) 299
1 (ne izbere) 1192
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 141
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q263 je bolj zanimivo ALI LAHKO POVESTE, ZAKAJ STE SE TAKO ODLOČILI? (možnih je več odgovorov)

V263. je bolj zanimivo

Value 268145 Frequency
3 (izbere) 1089
1 (ne izbere) 294
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 244
" " 15

Valid range from 1 to 3

Q264 je bolj prestizno ALI LAHKO POVESTE, ZAKAJ STE SE TAKO ODLOČILI? (možnih je več odgovorov)

V264. je bolj prestižno

Value 269144 Frequency
3 (izbere) 79
1 (ne izbere) 1304
9 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 244
" "