Slovenska Mladina 2013: Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLA13
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLA13_V1
Main author(s):
 • Flere, Sergej
 • Klanjšek, Rudi
 • Lavrič, Miran
 • Kirbiš, Andrej
 • Tavčar Kranjc, Marina
 • Divjak, Marko
 • Boroja, Tjaša
 • Zagorc, Barbara
 • Naterer, Andrej
Data file producer:
CEPYUS - Center za raziskovanje postjugoslovanskih družb, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
FES - Friedrich-Ebert-Stiftung Kroatien

Place; date:

Maribor, Slovenija, Zagreb, Hrvaška; 2013

Funding agency:

Friedrich-Ebert-Stiftung

Project number:

no information

Series:
 • SHELL/Mladinske študije Shell

  Gre za serijo raziskav mladih v Nemčiji, ki jih vse od leta 1953 dalje finančno podpira Shell, globalna skupina energetskih in petrokemičnih podjetij. Raziskave opravljajo neodvisne raziskovalne ustanove, njihov cilj pa je dokumentirati percepcije, razpoloženja in pričakovanja mladih. Na osnovi nemške raziskave iz leta 2013 so bile narejene tudi primerljive raziskave v Sloveniji (Slovenska Mladina 2013: Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti) Hrvaški (IDIZ-FES Croatian 2012 Youth Study) in na Kosovu (IDRA-FES Kosovo 2012 Youth Study).

Study Content

Keywords:

socialno-ekonomski položaj mladine, izobraževanje, mobilnost, partnerstvo, družbeno zaupanje, religioznost, politična participacija, virtualizacija vsakdanjega življenja, uporaba medijev, študentsko delo, zaposlenost, prosti čas, kultura, zdravje, stanovanjske razmere, mobilnost, uporaba interneta, vrednote, interesi, življenjski stili, učni uspeh, odtujenost, časovna orientacija, prijateljstvo, zadovoljstvo z demokracijo, zanimanje za politiko, politična participacija, politične preference in orientacije, mejniki odraščanja, materialni položaj gospodinjstva, odnosi s starši, vloga spolov, vloga družine, pričakovanja o šolanju, pričakovanja o poklicni prihodnosti

Keywords ELSST:
MLADOSTNIK , MLADOST, MLADINSKA KULTURA, DRUŽBENA STALIŠČA, DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ZDRAVJE, ZAPOSLOVANJE MLADIH, PROSTI ČAS

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialna psihologija
Topic Classification ADP
Bivalne razmere in socialno-ekonomski položaj mladine
Zaposlovanje in mobilnost
Izobraževanje
Prosti čas in življenjski stil
Uporaba medijev
Zdravje in zdravju tvegano vedenje
Družina
Strahovi in pričakovanja
Zaupanje in pripadnost
Politika in demokracija
Upravljanje in razvoj


Abstract:

Osnovni namen raziskave Slovenska mladina 2013 je bil pridobiti celostno sliko o življenju slovenske mladine (med 16. in 27. letom starosti). Podobno kot raziskava v 2010, tudi študija Mladina 2013 predstavlja konceptualno in metodološko nadaljevanje tradicije raziskovanja mladih v Sloveniji, z nekaterimi podrobnejšimi dodelavami. Kot osnova za oblikovanje metodološkega pristopa so bile uporabljene že opravljene študije mladih v Nemčiji (Hurrelmann et al., 2002, 2006), ter pristopi in koncepti, ki se pojavljajo v dosedanjem raziskovanju mladih v Sloveniji od leta 1985 naprej. Študija Mladina 2013 in številne objave, ki so na njej temeljile, ponujajo vpogled v življenje, stališča in vedenje ne le slovenske mladine, temveč tudi mladih iz dveh drugih držav Zahodnega Balkana: Hrvaške (IDIZ-FES Croatian 2012 Youth Study) in Kosova (IDRA-FES Kosovo 2012 Youth Study). Poleg tega so bili v okviru naše raziskave za namene primerjav uporabljeni tudi nemški podatki (Shell 2010 German Youth Study). Primerjalna narava raziskave Mladina 2013 ponuja dragocene ugotovitve na področju študij mladin in si tako prizadeva delno zapolniti raziskovalno vrzel na območju postkomunističnih držav. Med glavnimi obravnavani problemskimi sklopi so bili: demografske spremembe in medgeneracijsko sodelovanje, izobraževanje in usposabljanje, zaposlovanje in podjetništvo, bivanjske in stanovanjske razmere, življenjski slogi, zdravje in dobro počutje, uporaba medijev, politična participacija in stališča, mobilnost mladih in globalizacija in drugi.

Methodology


Collection date: 29. maj 2013 - 20. julij 2013
Date of production: 2013
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Vsi državljani Republike Slovenije, ki so bili na dan 28. 5. 2013 stari med 16 in 27 let.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje postjugoslovanskih družb

Friedrich-Ebert-Stiftung

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Stratificirano vzorčenje, kvotni vzorec. Naključno vzorčenje iz Centralnega registra prebivalcev Slovenije, ki ustvarja najbolj reprezentativen vzorec, zaradi nekaterih tehničnih in upravnih vprašanjih ni bilo mogoče. Da bi dosegli najboljši nadomestek naključnega vzorca, so uporabili stratificiran vzorec kvot. Ciljna populacija je bila prvič razvrščena v razrede po 12 statističnih regij in 5 vrst poravnav (naselja z največ 2.000 prebivalcev, naselja z 2.000-10.000 prebivalcev, naselji z več kot 10.000 prebivalci, Maribor in Ljubljana), kar je povzročilo 35 neodvisnih plasti. Sledila je dvostopenjska metoda vzorčenja v vsakem stratumu. Najprej so bila ciljna naselja (enote primarna vzorčenja) naključno izbrana iz popolnega seznama naselij, ki ustrezajo posebni statistični regiji in tipu poravnave (stratum) nato so bila izbrana izmed osnovnih enot vzorčenja v skladu z zahtevami vnaprej določenih kvot. Da bi bili bolj specifični, so bili deli ciljne populacije v vsakem stratumu najprej izračunani. Na podlagi teh deležev, so nato ocenili koliko sodelujočih bi bilo potrebno izbrati iz vsakega nivoja, da se doseže neto velikost vzorca n = 900 respondentov, tako da se struktura vzorca sorazmerno prilega strukturi ciljne populacije po statističnih regijah in po vrstah poravnave. Število primarnih vzorčnih enot, izbranih v prvi fazi vzorčenja v vsakem stratumu, je odvisno od števila anketirancev, ki so potrebni za izbiro v vsakem stratumu v drugi fazi vzorčenja. Kot pravilo palca, na splošno ni bilo izbranih več kot 10 anketirancev za vsako osnovno enoto vzorčenja (Maribor in Ljubljana sta izjemi, saj sta obe mesti kategorizirani kot eno naselje in je bilo potrebno v vzorec izbrati več kot 10 anketirancev iz vsakega mesta). Na primer, v podravski regiji je bilo izbranih 12 anketirancev iz naselja z 2.000-10.000 prebivalci. Da bi dosegli večjo variabilnost so za vzorčenje izbrali dve osnovni enoti (Slovensko Bistrico in Lenart) s 6 anketiranci iz vsake primarne vzorčne enote (namesto da bi vseh 12 anketirancev izbrali iz ene primarne vzorčne enote). Skupaj so izbrali 100 primarnih vzorčnih enot. Anketarjem je bilo naročeno iskanje potencialnih anketirancev le v izbranih osnovnih vzorčnih enotah, ki so jim bile dodeljene. Pri izbirnem postopku so morali izpolniti zahteve kvot prednastavljenih glede na spol, starost in dokončano stopnjo izobrazbe. Kvote so bile »ne-prepletene«, kar pomeni, da je bila struktura anketirancev glede na spol, starost in izobrazbo omejena le na ravni celotnega vzorca (ne vsakega nivoja ali vsake primarne vzorčne enote v tem zaporedju).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Samoizpolnjevalna anketa.

Weighting:

Čeprav je bil vzorec skrbno izdelan tako, da je izpolnjeval kriterije v zvezi z relevantnimi demografskimi spremenljivkami, je iz določenih razlogov kljub temu prišlo do manjših odstopanj od »optimalne strukture« (npr. ko anketarji niso mogli v celoti izpolniti zahteve glede vnaprej določenih kvot). Da bi dosegli večjo reprezentativnost vzorca so bili podatki pred analizo uteženi, s čemer se je prilagodilo demografsko strukturo vzorca dejanski demografski strukturi ciljne populacije. Uteževanje podatkov je temeljilo na naslednjih spremenljivkah: spol, starost, stopnja izobrazbe, vrsta naselja in statistična regija. Prvič je bila izvedena poststratifikacija, ki je temeljila na kombinaciji spola in treh starostnih skupin, nato pa je bila za prilagoditev uteži izvedena še metoda grabljenja (»raking«) za prilagoditev uteži glede na stopnjo dokončane izobrazbe, vrsto naselja in statistično regijo. Demografske značilnosti vzorca se le rahlo razlikujejo od demografskih značilnosti ciljne populacije, kar pomeni, da je bil vzorec ustrezne kakovosti. Še en dokaz, da je bil vzorec potreben le manjših prilagoditev, izhaja iz relativno majhnega območja uteži – najmanjša utež znaša 0,61, največja pa znaša 1,60.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MLA13 - Slovenska Mladina 2013 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 339
 • number of units: 907

Version: marec 2014

Variable list

Idankete ID ankete

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 1 907 454 261.973

Valid range from 1 to 907

VE Vzorčna enota

Številka vzorčne enote:

Value 22 Frequency
1 5
2 6
3 10
4 10
5 10
6 10
7 6
8 12
9 10
10 11
11 7
12 6
13 6
14 13
15 7
16 10
17 10
18 10
19 10
20 10
21 10
22 5
23 7
24 8
25 10
26 10
27 11
28 9
29 8
30 10
31 7
32 10
33 10
34 10
35 10
36 10
37 10
38 10
39 7
40 7
41 6
42 8
43 9
44 8
45 8
46 8
47 10
48 7
49 6
50 10
51 10
52 10
53 10
54 8
55 10
56 10
57 18
58 10
59 10
60 10
61 10
62 10
63 10
64 9
65 6
66 6
67 9
68 9
69 9
70 10
71 10
72 10
73 10
74 10
75 10
76 10
77 10
78 10
79 10
80 8
81 8
82 7
83 11
84 10
85 10
86 10
87 10
88 9
89 13
90 3
91 9
92 9
93 9
94 10
95 9
96 6
97 6
98 9
99 10
100 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 100

Regija Regija

Value 31 Frequency
1 Pomurska 57
2 Podravska 137
3 Koroška 35
4 Savinjska 122
5 Zasavska 21
6 Spodnjeposavska 33
7 Jugovzhodna 71
8 Osrednjeslovenska 226
9 Gorenjska 94
10 Notranjsko-kraška 22
11 Goriška 49
12 Obalno-kraška 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 12

Idankete ID ankete

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 1 907 454 261.973

Valid range from 1 to 907

VE Vzorčna enota

Številka vzorčne enote:

Value 2398 Frequency
1 5
2 6
3 10
4 10
5 10
6 10
7 6
8 12
9 10
10 11
11 7
12 6
13 6
14 13
15 7
16 10
17 10
18 10
19 10
20 10
21 10
22 5
23 7
24 8
25 10
26 10
27 11
28 9
29 8
30 10
31 7
32 10
33 10
34 10
35 10
36 10
37 10
38 10
39 7
40 7
41 6
42 8
43 9
44 8
45 8
46 8
47 10
48 7
49 6
50 10
51 10
52 10
53 10
54 8
55 10
56 10
57 18
58 10
59 10
60 10
61 10
62 10
63 10
64 9
65 6
66 6
67 9
68 9
69 9
70 10
71 10
72 10
73 10
74 10
75 10
76 10
77 10
78 10
79 10
80 8
81 8
82 7
83 11
84 10
85 10
86 10
87 10
88 9
89 13
90 3
91 9
92 9
93 9
94 10
95 9
96 6
97 6
98 9
99 10
100 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 100

Regija Regija

Value 3397 Frequency
1 Pomurska 57
2 Podravska 137
3 Koroška 35
4 Savinjska 122
5 Zasavska 21
6 Spodnjeposavska 33
7 Jugovzhodna 71
8 Osrednjeslovenska 226
9 Gorenjska 94
10 Notranjsko-kraška 22
11 Goriška 49
12 Obalno-kraška 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 12

Vel_nas Velikost naselja

Value 4396 Frequency
1 do 2.000 prebivalcev 517
2 od 2.001 do 10.000 prebivalcev 138
3 10.001 in več prebivalcev 112
4 Maribor 33
5 Ljubljana 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 5

URAstart Ura začetka anketiranja

Ura pričetka anketiranja:

Value 5395 Frequency
0010 1
0100 1
0700 1
0718 1
0730 4
0800 2
0810 3
0815 2
0825 1
0830 2
0845 1
0900 11
0904 1
0905 3
0906 1
0910 1
0915 1
0917 1
0920 2
0923 1
0925 1
0930 6
0938 1
0940 2
0945 1
0946 1
0955 1
0958 1
1000 21
1005 1
1006 1
1008 2
1010 1
1014 1
1015 5
1017 1
1018 4
1020 5
1021 1
1022 1
1023 2
1024 1
1027 1
1030 6
1035 1
1040 2
1045 1
1047 1
1050 2
1052 3
1053 2
1055 1
11 1
1100 13
1104 1
1105 2
1106 3
1110 2
1111 1
1112 1
1114 1
1115 7
1120 3
1128 1
1130 7
1132 1
1134 1
1135 1
1140 3
1145 2
1146 1
1150 1
1200 14
1203 1
1210 6
1215 5
1220 3
1222 1
1225 1
1230 9
1233 1
1240 3
1245 3
1250 2
1252 1
1254 1
1255 2
1300 15
1305 7
1308 1
1310 9
1314 1
1315 3
1318 1
1320 8
1325 2
1328 1
1330 9
1334 1
1335 2
1340 2
1345 1
1350 2
1351 1
1400 18
1402 1
1405 3
1410 6
1411 1
1413 1
1414 1
1415 6
1420 4
1423 1
1425 2
1430 15
1432 1
1433 2
1435 2
1436 1
1440 3
1445 1
1447 1
1450 1
1455 2
1500 32
1502 1
1503 1
1505 2
1506 1
1510 7
1515 8
1518 1
1520 5
1525 1
1527 1
1528 1
1530 13
1532 1
1533 2
1540 3
1545 7
1550 2
1553 1
1600 32
1603 1
1605 3
1606 1
1607 1
1610 8
1613 1
1614 1
1615 9
1618 1
1620 7
1621 2
1624 1
1625 1
1627 1
1630 10
1634 1
1639 2
1640 6
1642 1
1645 3
1649 1
1650 1
1652 1
1655 1
1659 1
1700 42
1701 1
1702 1
1703 1
1705 5
1710 5
1715 6
1720 8
1722 1
1725 2
1727 1
1729 1
1730 16
1732 1
1740 1
1745 4
1749 1
1750 2
1755 2
1757 1
1800 34
1802 1
1803 3
1805 5
1808 1
1810 9
1815 5
1816 1
1817 1
1818 2
1820 5
1827 2
1829 1
1830 10
1832 1
1835 2
1840 3
1841 1
1845 2
1850 1
1852 1
1856 2
1900 20
1905 4
1908 1
1910 7
1915 3
1919 1
1920 7
1925 1
1926 1
1930 10
1932 1
1935 1
1937 1
1940 2
1941 1
1943 2
1945 1
1950 2
1952 1
1955 1
2000 19
2003 2
2005 1
2010 1
2012 1
2015 3
2017 1
2025 1
2026 1
2030 5
2035 1
2038 2
2040 1
2045 2
2046 1
2050 2
2058 1
2100 2
2104 1
2110 1
2115 1
2120 3
2130 1
2205 1
2215 1
2220 1
2235 1
2300 1
940 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 0

URA_STOP Ura konca anketiranja

Ura konca anketiranja:

Value 6394 Frequency
004 1
013 1
080 4
081 1
082 1
084 1
090 5
091 4
094 4
095 7
100 9
101 6
102 2
103 8
104 11
105 10
110 20
111 6
112 7
113 11
114 13
115 9
120 13
121 6
122 7
123 7
124 14
125 3
130 12
131 9
132 3
133 13
134 17
135 10
140 10
141 8
142 10
143 12
144 14
145 11
150 12
151 12
152 10
153 9
154 22
155 14
160 26
161 12
162 11
163 11
164 16
165 16
170 24
171 12
172 12
173 17
174 22
175 21
180 28
181 7
182 9
183 13
184 25
185 21
190 19
191 15
192 9
193 8
194 5
195 13
200 12
201 18
202 4
203 12
204 8
205 6
210 14
211 4
212 5
213 3
214 7
215 1
220 6
221 2
225 1
230 2
233 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 0

DAT Datum anketiranja

Datum:

Value 7393 Frequency
0106 7
0107 15
0206 14
0207 11
0306 20
0307 16
0406 37
0407 17
0506 32
0507 17
0606 28
0607 5
0706 30
0707 21
0806 44
0807 16
0906 35
0907 18
1006 26
1007 31
1106 44
1107 24
1206 35
1207 17
1306 29
1307 10
1406 26
1407 5
1506 27
1507 6
1606 13
1607 9
1706 18
1707 6
1806 18
1906 22
2006 21
2106 11
2206 9
2306 4
2406 11
2506 14
2606 14
2706 21
2806 8
2906 5
3006 12
3105 2
706 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 0

A0_1 Število oseb od 16 do 27 let

Koliko oseb starih od 16 do 27 let stalno živi v tvojem gospodinjstvu?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 1 6 1.601 0.685

Valid range from 1 to 6

A0_2 Število oseb Skupaj

Koliko oseb, vključno s teboj, živi v tvojem gospodinjstvu?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 1 10 3.356 1.288

Valid range from 1 to 10

A0_3_1 Šifra 1 – Spol

Value 10390 Frequency
1 Moški 590
2 Ženski 317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

A0_3_2 Šifra 2 – Spol

Value 11389 Frequency
1 Moški 243
2 Ženski 581
Sysmiss 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 83

Valid range from 1 to 2

A0_3_3 Šifra 3 – Spol

Value 12388 Frequency
1 Moški 327
2 Ženski 338
Sysmiss 242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
665 242

Valid range from 1 to 2

A0_3_4 Šifra 4 – Spol

Value 13387 Frequency
1 Moški 191
2 Ženski 231
Sysmiss 485
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
422 485

Valid range from 1 to 2

A0_3_5 Šifra 5 – Spol

Value 14386 Frequency
1 Moški 60
2 Ženski 53
Sysmiss 794
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 794

Valid range from 1 to 2

A0_3_6 Šifra 6 – Spol

Value 15385 Frequency
1 Moški 12
2 Ženski 6
Sysmiss 889
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 889

Valid range from 1 to 2

A0_3_7 Šifra 7 – Spol

Value 16384 Frequency
1 Moški 1
2 Ženski 3
Sysmiss 903
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 903

Valid range from 1 to 2

A0_3_8 Šifra 8 – Spol

Value 17383 Frequency
1 Moški 2
2 Ženski 1
Sysmiss 904
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 904

Valid range from 1 to 2

A0_3_9 Šifra 9 – Spol

Value 18382 Frequency
1 Moški 1
2 Ženski 0
Sysmiss 906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 906

Valid range from 1 to 2

A0_3_10 Šifra 10 – Spol

Value 19381 Frequency
1 Moški 1
2 Ženski 0
Sysmiss 906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 906

Valid range from 1 to 2

A0_4_1 Šifra 1 – Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 13 91 44.2 16.825

Valid range from 13 to 91

A0_4_2 Šifra 2 – Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 85 16 84 40.828 13.392

Valid range from 16 to 84

A0_4_3 Šifra 3 – Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
662 245 16 84 29.002 12.074

Valid range from 16 to 84

A0_4_4 Šifra 4 – Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
419 488 16 85 26.246 12.781

Valid range from 16 to 85

A0_4_5 Šifra 5 – Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 793 16 85 25.237 14.957

Valid range from 16 to 85

A0_4_6 Šifra 6 – Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 888 16 42 22.211 5.884

Valid range from 16 to 42

A0_4_7 Šifra 7 – Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 903 25 41 30.75 7.588

Valid range from 25 to 41

A0_4_8 Šifra 8 – Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 904 20 70 38 27.785

Valid range from 20 to 70

A0_4_9 Šifra 9 – Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 906 23 23 23

Valid range from 23 to 23

A0_4_10 Šifra 10 – Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 906 21 21 21

Valid range from 21 to 21

A0_5 Šifra

Value 30370 Frequency
1 1 198
2 2 155
3 3 320
4 4 168
5 5 53
6 6 10
7 7 1
8 8 2
9 9 0
10 10 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 10

A0_6 Datum rojstva

Value 31369 Frequency
01021988 1
01021992 1
01031994 1
01031996 1
01041988 1
01041990 4
01041993 1
01051990 1
01051994 1
01051995 1
01061988 1
01071989 1
01071995 1
01071996 1
01081993 1
01101993 1
01121993 1
01121995 1
01121996 1
02011996 3
02021991 1
02021993 2
02021996 1
02031989 1
02031991 1
02031992 2
02031993 1
02031995 1
02041986 1
02041987 1
02041988 1
02061993 1
02071993 1
02081986 1
02081988 1
02081991 2
02091988 1
02091989 2
02091990 1
02091991 1
02101991 1
02101994 1
02121994 1
02121995 1
03011986 1
03011990 1
03021995 1
03031986 2
03031993 1
03041994 1
03051989 2
03061990 1
03061993 1
03071987 1
03071988 1
03071991 1
03071992 1
03071995 1
03091986 1
03091989 1
03101986 1
03101994 1
03111991 1
03111992 1
03121986 1
03121992 1
03121994 1
03121996 1
04011987 2
04011989 1
04011990 1
04011993 1
04011994 1
04011995 1
04021988 1
04031988 1
04031989 2
04041988 1
04051992 1
04051994 1
04051995 1
04061986 1
04061996 1
04071994 1
04071996 1
04081988 1
04081992 2
04091990 1
04091991 1
04101989 2
04101992 1
04111996 1
04121986 1
04121987 1
04121988 2
04121989 1
04121996 1
05011994 1
05011995 1
05021991 1
05021996 1
05031988 1
05031989 1
05031992 1
05041987 1
05041990 1
05051986 3
05051991 1
05061986 1
05061989 1
05061990 2
05061992 1
05061993 1
05071986 1
05071987 1
05071989 1
05071990 2
05081991 1
05081993 3
05081994 1
05091993 1
05091994 1
05101986 1
05101993 1
05101996 1
05111988 1
05121986 1
05121989 1
05121994 1
06011987 1
06011993 2
06011995 1
06021986 1
06021988 1
06021989 1
06031991 1
06041978 1
06041988 1
06041994 1
06041995 1
06051989 1
06061992 2
06061994 1
06061996 1
06071987 1
06071988 1
06071993 1
06081986 1
06081988 1
06081991 1
06081993 1
06091988 1
06091995 1
06091996 1
06101988 1
06101994 1
06111991 1
06111992 1
06111993 2
06111996 1
06111997 1
06121995 1
07021995 1
07031987 2
07031993 1
07041991 1
07061989 1
07061995 1
07061996 2
07071988 2
07071991 1
07081987 1
07081988 1
07081992 1
07081994 1
07091988 1
07091991 1
07101986 1
07101993 1
07101994 2
07121986 1
07121989 1
08011990 1
08011992 1
08021990 1
08031988 1
08031989 1
08031990 1
08031991 1
08031994 1
08041987 1
08041995 1
08041996 1
08051986 1
08051987 2
08051989 1
08051990 1
08051993 1
08061988 1
08071992 1
08081986 1
08081987 1
08081988 1
08091986 1
08101997 1
08111988 2
08111995 1
08111996 1
08121987 1
08121989 1
09011987 2
09011989 1
09021987 1
09031987 1
09041987 1
09051986 1
09071987 1
09071990 1
09071993 1
09081986 2
09081993 1
09081994 1
09081996 1
09091988 1
09091991 1
09111989 1
09121988 1
09121989 1
09121991 1
09121992 1
10011989 1
10011991 1
10011995 1
10021987 1
10031989 1
10031992 1
10031993 1
10031995 1
10041986 1
10041987 1
10041988 2
10041989 1
10041996 1
10061988 1
10061991 1
10061995 1
10071990 1
10071994 1
10081987 1
10081989 1
10081992 1
10081994 1
10081995 1
10091986 1
10091994 1
10101988 2
10111986 1
10111988 1
10111991 1
10121990 1
10121994 1
11011992 1
11021997 1
11031989 1
11031992 1
11031993 1
11031994 2
11041987 1
11041991 1
11041993 2
11051987 1
11061987 1
11061994 1
11071986 1
11071991 1
11081985 1
11081988 1
11091986 1
11091990 1
11101988 1
11101990 2
11101993 1
11121989 1
11121995 1
12011986 1
12011987 1
12011988 1
12011991 1
12011993 2
12021987 2
12021992 1
12021993 1
12031995 1
12031996 1
12041988 1
12041992 1
12041993 1
12041995 1
12051992 1
12061993 1
12061995 1
12061997 1
12071985 1
12071990 1
12071994 1
12081987 1
12091989 1
12091993 2
12101991 1
12111987 1
12111992 1
12111995 1
12121987 1
12121988 1
13011986 1
13011989 1
13021993 1
13031996 1
13051988 1
13051989 1
13061988 1
13061990 2
13061994 1
13061997 1
13071986 2
13071988 1
13071992 1
13071995 1
13091995 1
13101989 1
13101992 2
13111987 3
13111990 1
13111995 1
14011986 1
14011988 1
14011991 1
14021991 1
14041990 1
14041994 1
14051988 1
14051991 1
14071995 1
14081985 1
14081992 1
14081995 1
14091988 1
14091990 1
14101986 1
14101987 1
14101992 1
14111987 1
14121986 1
14121987 1
14121989 1
15011991 1
15021987 1
15021988 1
15021990 1
15021991 1
15021993 2
15021996 1
15031989 1
15031992 1
15041989 1
15041990 1
15041993 1
15041995 1
15041996 1
15051988 1
15051996 1
15061990 1
15061991 2
15061993 1
15071986 1
15071987 2
15071991 2
15071996 1
15081996 1
15091986 2
15091994 1
15101986 1
15101987 1
15101993 1
15101997 1
15111989 1
15121987 1
15121989 1
15121991 2
15121994 1
16011987 1
16011990 1
16021987 1
16021989 2
16021993 2
16031988 1
16031994 1
16041986 1
16041988 1
16041995 1
16041996 1
16061989 1
16061993 1
16071986 1
16071988 1
16071990 1
16081991 1
16081993 1
16081994 1
16091987 1
16091991 1
16091994 1
16101987 1
16101992 1
16111990 1
16111991 1
16121988 1
16121991 1
16121992 1
17011987 1
17011996 1
17021987 1
17021989 2
17021996 1
17031986 1
17031991 1
17031993 2
17051991 1
17061987 1
17061990 1
17061991 1
17061995 1
17071986 1
17071987 1
17071989 2
17071993 1
17081987 1
17081988 1
17091991 1
17101993 1
17101994 1
17111987 1
17111988 1
17121988 1
17121993 1
18011986 1
18011988 1
18011990 1
18021990 1
18031987 1
18031988 1
18031993 2
18041989 1
18041997 1
18061986 1
18061992 1
18071989 1
18071996 1
18081985 1
18091992 1
18101985 1
18101989 2
18101994 1
18121989 1
19011988 1
19011989 1
19011992 1
19011993 1
19021986 1
19021991 1
19021993 1
19021995 1
19021997 1
19031995 1
19031996 1
19041986 2
19041989 1
19041993 1
19051991 1
19051994 1
19051995 2
19061989 2
19061990 1
19061993 1
19061995 2
19071988 1
19071989 1
19071994 1
19081986 1
19081991 1
19081996 1
19091986 1
19091987 1
19091988 1
19101987 1
19101991 1
19111986 1
19111994 1
19121986 1
19121987 1
19121991 1
19121993 1
20011986 1
20011988 1
20011992 1
20011993 2
20011995 1
20011996 1
20011997 1
20021987 1
20021990 1
20021992 1
20021993 1
20021996 1
20031986 1
20031991 2
20031993 1
20041986 2
20051993 2
20061985 1
20061987 1
20061988 1
20061994 1
20061996 1
20081993 1
20091986 1
20101989 1
20111993 1
20121994 1
21011990 1
21011991 1
21011993 1
21011996 1
21051988 2
21051990 2
21051991 1
21051994 1
21061987 1
21061991 1
21061992 1
21071987 1
21071993 1
21071996 1
21091986 1
21091990 1
21091996 1
21101986 1
21111988 3
21121988 1
21121990 2
22011992 1
22021988 1
22031988 1
22031993 1
22031995 1
22041986 1
22041988 1
22051993 1
22051994 1
22061988 1
22061993 2
22061995 2
22061996 1
22071993 1
22081990 1
22081994 1
22091992 1
22091993 1
22091996 1
22101986 1
22101988 1
22111985 1
22111986 1
22121987 1
22121991 1
23011990 1
23021987 2
23021991 1
23021993 1
23031987 1
23031988 1
23031997 1
23041991 1
23041994 1
23051989 1
23061988 1
23061990 1
23061994 1
23071986 1
23071992 1
23071994 1
23071995 1
23081988 1
23081989 1
23081995 1
23091987 1
23091991 1
23091993 1
23091996 1
23101989 1
23101996 1
23111985 1
23111987 1
23111990 1
23121993 2
23121994 1
24011990 1
24021991 1
24031988 1
24031990 1
24031994 1
24031995 1
24031996 1
24041992 1
24051986 1
24051992 1
24051996 1
24061989 1
24071987 1
24071988 1
24071989 1
24071991 1
24081991 1
24081992 1
24081995 1
24091985 1
24091987 1
24091989 1
24091996 1
24101985 1
24101986 1
24101992 1
24101995 1
2411199 1
25011987 1
25011989 1
25021996 1
25041988 2
25041997 1
25051986 1
25051994 1
25061988 1
25061993 1
25071988 1
25071991 2
25081986 1
25081987 1
25081993 1
25081995 2
25091989 2
25091990 2
25091993 1
25094990 1
25101988 2
25101994 1
25111988 1
25111993 1
25121987 1
25121988 1
25121991 1
26011993 1
26011996 1
26021987 2
26031988 1
26031989 1
26031990 1
26031994 1
26041987 1
26041988 1
26041989 1
26041990 1
26041994 1
26051996 1
26061988 1
26071987 1
26071989 1
26071990 1
26071991 3
26071994 1
26081987 1
26081996 1
26091987 1
26091988 1
26091990 1
26101985 1
26111994 1
26121985 1
26121988 1
26121992 1
26121993 1
27011988 1
27011990 1
27011991 1
27011997 1
27021989 1
27031986 1
27031990 1
27031995 1
27041991 1
27041994 1
27051988 1
27051989 1
27061989 1
27061991 1
27061995 1
27071994 1
27071995 1
27091986 1
27091988 1
27091990 1
27101990 1
27111992 1
27111996 1
27121985 1
27121987 1
27121990 1
27121996 1
28011987 1
28011989 1
28011991 1
28021989 1
28021991 1
28021994 1
28031987 1
28031988 1
28031992 1
28041992 1
28051988 1
28061986 1
28061988 1
28061993 1
28061994 1
28071992 2
28081986 1
28081989 1
28081996 1
28091989 3
28091992 1
28091994 2
28094988 1
28101992 1
28111992 1
28121990 1
28121993 1
28121995 1
29011994 1
29011996 1
29031987 1
29031990 2
29031994 1
29031996 1
29041986 2
29041987 2
29041989 2
29041991 1
29041993 1
29041994 2
29041995 1
29041996 1
29051987 1
29061987 1
29061990 1
29061998 1
29071988 2
29071990 1
29071992 1
29071993 1
29071994 1
29081988 1
29081991 1
29091993 1
29091994 1
29091995 1
29101986 1
29101993 1
29121988 1
29121990 1
29121991 1
30011987 1
30011990 1
30011993 1
30031988 1
30041989 1
30041990 1
30041993 1
30041995 1
30051994 1
30061987 1
30071986 1
30071988 1
30071990 1
30081987 1
30091991 1
30091996 2
30101985 1
30111986 1
30111990 1
30111995 1
31011991 1
31011995 1
31051989 1
31051990 1
31071986 1
31071989 1
31071991 1
31081988 1
31101988 1
31101993 1
31121986 1
31121990 1
31121993 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

A0_7 Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 16 27 21.987 3.207

Valid range from 16 to 27

A0_7rec Rekodirana starost

Value 33367 Frequency
1 16-19 let 236
2 20-23 let 317
3 24-27 let 354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 1 3

Valid range from 1 to 3

A0_8 Spol

Value 34366 Frequency
1 Moški 439
2 Ženski 468
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

A0_sp_st Kombinacija spola in starosti

Value 35365 Frequency
1 Moški 16-19 let 107
2 Ženske 16-19 let 129
3 Moški 20-23 let 155
4 Ženske 20-23 let 162
5 Moški 24-27 let 177
6 Ženske 24-27 let 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 6

A1_1 Poslušanje glasbe A1. Kako pogosto izvajaš vsako izmed naslednjih dejavnosti?

A1.1. Poslušanje glasbe

Value 36364 Frequency
1 Nikoli 4
2 Včasih 146
3 Pogosto 753
9 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 4

Valid range from 1 to 3

A1_2 Druženje s prijatelji A1. Kako pogosto izvajaš vsako izmed naslednjih dejavnosti?

A1.2. Druženje s prijatelji

Value 37363 Frequency
1 Nikoli 1
2 Včasih 168
3 Pogosto 733
9 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 5

Valid range from 1 to 3

A1_3 Branje knjig / časopisov A1. Kako pogosto izvajaš vsako izmed naslednjih dejavnosti?

A1.3. Branje knjig / časopisov

Value 38362 Frequency
1 Nikoli 151
2 Včasih 560
3 Pogosto 193
9 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 3

Valid range from 1 to 3

A1_4 Ukvarjanje s športom A1. Kako pogosto izvajaš vsako izmed naslednjih dejavnosti?

A1.4. Ukvarjanje s športom

Value 39361 Frequency
1 Nikoli 74
2 Včasih 437
3 Pogosto 388
9 Brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 8

Valid range from 1 to 3

A1_5 Gledanje televizije A1. Kako pogosto izvajaš vsako izmed naslednjih dejavnosti?

A1.5. Gledanje televizije

Value 40360 Frequency
1 Nikoli 24
2 Včasih 499
3 Pogosto 382
9 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 2

Valid range from 1 to 3

A1_6 Gledanje filmov A1. Kako pogosto izvajaš vsako izmed naslednjih dejavnosti?

A1.6. Gledanje filmov

Value 41359 Frequency
1 Nikoli 21
2 Včasih 414
3 Pogosto 464
9 Brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 8

Valid range from 1 to 3

A2 Koliko ur na dan v povprečju gledaš televizijo?

A2. Koliko ur na dan v povprečju gledaš televizijo?

Value 42358 Frequency
0 24
0.5 28
1 358
2 267
3 137
4 57
5 23
6 8
7 1
8 2
10 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 0 to 10

A3_1 Oddaje slovenske narodne glasbe A3. Kako pogosto spremljaš naslednje televizijske vsebine?

A3.1. Oddaje slovenske narodne glasbe

Value 43357 Frequency
1 Nikoli 673
2 Manj kot enkrat na teden 155
3 Enkrat na teden 48
4 2 do 3 krat na teden 21
5 Vsak dan 8
9 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 2

Valid range from 1 to 5

A3_2 Oddaje s slovensko pop glasbo A3. Kako pogosto spremljaš naslednje televizijske vsebine?

A3.2. Oddaje s slovensko pop glasbo

Value 44356 Frequency
1 Nikoli 581
2 Manj kot enkrat na teden 228
3 Enkrat na teden 72
4 2 do 3 krat na teden 19
5 Vsak dan 3
9 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 4

Valid range from 1 to 5

A3_3 Oddaje s tujo glasbo A3. Kako pogosto spremljaš naslednje televizijske vsebine?

A3.3. Oddaje s tujo glasbo

Value 45355 Frequency
1 Nikoli 256
2 Manj kot enkrat na teden 299
3 Enkrat na teden 214
4 2 do 3 krat na teden 96
5 Vsak dan 39
9 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 3

Valid range from 1 to 5

A3_4 Slovenski filmi A3. Kako pogosto spremljaš naslednje televizijske vsebine?

A3.4. Slovenski filmi

Value 46354 Frequency
1 Nikoli 369
2 Manj kot enkrat na teden 417
3 Enkrat na teden 98
4 2 do 3 krat na teden 18
5 Vsak dan 1
9 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 4

Valid range from 1 to 5

A3_5 Tuji filmi z družbenimi temami A3. Kako pogosto spremljaš naslednje televizijske vsebine?

A3.5. Tuji filmi z družbenimi temami

Value 47353 Frequency
1 Nikoli 163
2 Manj kot enkrat na teden 341
3 Enkrat na teden 271
4 2 do 3 krat na teden 110
5 Vsak dan 12
9 Brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 10

Valid range from 1 to 5

A3_6 Tuji akcijski filmi A3. Kako pogosto spremljaš naslednje televizijske vsebine?

A3.6. Tuji akcijski filmi

Value 48352 Frequency
1 Nikoli 112
2 Manj kot enkrat na teden 247
3 Enkrat na teden 299
4 2 do 3 krat na teden 214
5 Vsak dan 32
9 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 3

Valid range from 1 to 5

A3_7 Tuje kriminalke A3. Kako pogosto spremljaš naslednje televizijske vsebine?

A3.7. Tuje kriminalke

Value 49351 Frequency
1 Nikoli 129
2 Manj kot enkrat na teden 292
3 Enkrat na teden 277
4 2 do 3 krat na teden 181
5 Vsak dan 21
9 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 7

Valid range from 1 to 5

A3_8 Dokumentarci z zgodovinskimi / znanstvenimi temami A3. Kako pogosto spremljaš naslednje televizijske vsebine?

A3.8. Dokumentarci z zgodovinskimi / znanstvenimi temami

Value 50350 Frequency
1 Nikoli 222
2 Manj kot enkrat na teden 318
3 Enkrat na teden 207
4 2 do 3 krat na teden 117
5 Vsak dan 37
9 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 6

Valid range from 1 to 5

A3_9 Nanizanke/serije A3. Kako pogosto spremljaš naslednje televizijske vsebine?

A3.9. Nanizanke/serije

Value 51349 Frequency
1 Nikoli 142
2 Manj kot enkrat na teden 187
3 Enkrat na teden 213
4 2 do 3 krat na teden 244
5 Vsak dan 116
9 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 5

Valid range from 1 to 5

A3_10 Novice/poročila A3. Kako pogosto spremljaš naslednje televizijske vsebine?

A3.10. Novice/poročila

Value 52348 Frequency
1 Nikoli 139
2 Manj kot enkrat na teden 266
3 Enkrat na teden 179
4 2 do 3 krat na teden 206
5 Vsak dan 111
9 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 6

Valid range from 1 to 5

A3_11 Politične razprave A3. Kako pogosto spremljaš naslednje televizijske vsebine?

A3.11. Politične razprave

Value 53347 Frequency
1 Nikoli 557
2 Manj kot enkrat na teden 221
3 Enkrat na teden 73
4 2 do 3 krat na teden 38
5 Vsak dan 14
9 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 4

Valid range from 1 to 5

A3_12 Športne oddaje / prenosi/ razprave o športu A3. Kako pogosto spremljaš naslednje televizijske vsebine?

A3.12. Športne oddaje / prenosi/ razprave o športu

Value 54346 Frequency
1 Nikoli 275
2 Manj kot enkrat na teden 231
3 Enkrat na teden 181
4 2 do 3 krat na teden 144
5 Vsak dan 71
9 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 5

Valid range from 1 to 5

A3_13 Verske oddaje A3. Kako pogosto spremljaš naslednje televizijske vsebine?

A3.13. Verske oddaje

Value 55345 Frequency
1 Nikoli 770
2 Manj kot enkrat na teden 85
3 Enkrat na teden 25
4 2 do 3 krat na teden 14
5 Vsak dan 8
9 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 5

Valid range from 1 to 5

A3_14 Komedije A3. Kako pogosto spremljaš naslednje televizijske vsebine?

A3.14. Komedije

Value 56344 Frequency
1 Nikoli 79
2 Manj kot enkrat na teden 181
3 Enkrat na teden 284
4 2 do 3 krat na teden 294
5 Vsak dan 67
9 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 2

Valid range from 1 to 5

A3_15 Srečelovi/Kvizi A3. Kako pogosto spremljaš naslednje televizijske vsebine?

A3.15. Srečelovi/Kvizi

Value 57343 Frequency
1 Nikoli 554
2 Manj kot enkrat na teden 221
3 Enkrat na teden 90
4 2 do 3 krat na teden 27
5 Vsak dan 10
9 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 5

Valid range from 1 to 5

A3_16 Resničnostni šovi A3. Kako pogosto spremljaš naslednje televizijske vsebine?

A3.16. Resničnostni šovi

Value 58342 Frequency
1 Nikoli 328
2 Manj kot enkrat na teden 282
3 Enkrat na teden 179
4 2 do 3 krat na teden 88
5 Vsak dan 26
9 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 4

Valid range from 1 to 5

A4 Ali imaš dostop do interneta?

A4. Ali imaš dostop do interneta?

Value 59341 Frequency
1 Da 906
2 Ne 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

A5 Koliko ur na dan v povprečju uporabljaš internet (vključno z uporabo na pametnem telefonu/tablici)?

A5. Koliko ur na dan v povprečju uporabljaš internet (vključno z uporabo na pametnem telefonu/tablici)?

Value 60340 Frequency
0.5 4
1 104
2 188
3 209
4 124
5 115
6 51
7 18
8 36
9 3
10 26
11 1
12 13
14 1
15 4
16 1
18 5
20 2
24 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 1

Valid range from 0.5 to 24

A6_1 Za potrebe poklica, ki ga opravljam A6. Za kaj uporabljaš internet?

A6.1. Za potrebe poklica, ki ga opravljam

Value 61339 Frequency
1 Da 255
Sysmiss 652
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
255 652

Valid range from 1 to 1

A6_2 Branje novic A6. Za kaj uporabljaš internet?

A6.2. Branje novic

Value 62338 Frequency
1 Da 696
Sysmiss 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
696 211

Valid range from 1 to 1

A6_3 Iskanje informacij (v zvezi s šolo / delom / iz radovednosti, itd) A6. Za kaj uporabljaš internet?

A6.3. Iskanje informacij (v zvezi s šolo / delom / iz radovednosti, itd)

Value 63337 Frequency
1 Da 758
Sysmiss 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 149

Valid range from 1 to 1

A6_4 Komuniciranje s prijatelji/znanci/sorodniki A6. Za kaj uporabljaš internet?

A6.4. Komuniciranje s prijatelji/znanci/sorodniki

Value 64336 Frequency
1 Da 778
Sysmiss 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 129

Valid range from 1 to 1

A6_5 Pošiljanje elektronske pošte (e-mail) A6. Za kaj uporabljaš internet?

A6.5. Pošiljanje elektronske pošte (e-mail)

Value 65335 Frequency
1 Da 770
Sysmiss 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 137

Valid range from 1 to 1

A6_6 Gledanje videoposnetkov / poslušanje glasbe A6. Za kaj uporabljaš internet?

A6.6. Gledanje videoposnetkov / poslušanje glasbe

Value 66334 Frequency
1 Da 740
Sysmiss 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 167

Valid range from 1 to 1

A6_7 Prenos podatkov" (download) filmov/knjig/glasbe A6. Za kaj uporabljaš internet?

A6.7. "Prenos podatkov" (download) filmov/knjig/glasbe

Value 67333 Frequency
1 Da 659
Sysmiss 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
659 248

Valid range from 1 to 1

A6_8 Igranje iger A6. Za kaj uporabljaš internet?

A6.8. Igranje iger

Value 68332 Frequency
1 Da 338
Sysmiss 569
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
338 569

Valid range from 1 to 1

A6_9 Spletno nakupovanje / plačevanje računov A6. Za kaj uporabljaš internet?

A6.9. Spletno nakupovanje / plačevanje računov

Value 69331 Frequency
1 Da 367
Sysmiss 540
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
367 540

Valid range from 1 to 1

A6_10 Dostop do družabnih omrežij kot so Facebook / MySpace / Hi5 / Gplus A6. Za kaj uporabljaš internet?

A6.10. Dostop do družabnih omrežij kot so Facebook / MySpace / Hi5 / G+

Value 70330 Frequency
1 Da 772
Sysmiss 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 135