Kakovost bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih, 2014

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: BIVOK14
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_BIVOK14_V1
Glavni avtor(ji):
  • Tiran, Jernej
Izdelal datoteko podatkov:
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: bivalno okolje, kakovost življenja, kakovost življenja v mestu, kakovost bivanja, urbano območje, stanovanjsko območje, geografija, Slovenija
Ključne besede ELSST:
SOSESKA, MESTO

Vsebinska področja CESSDA
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - Bivalne razmere
DRUŽBA IN KULTURA - Družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Družbena geografija
Vsebinska področja ADP
BIVALNO OKOLJE
ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Osrednji namen raziskave je bil izmeriti kakovost bivalnega okolja v izbranih mestnih območjih izbranih slovenskih mest na začetku drugega desetletja 21. stoletja na subjektiven način, to je z vidika vrednotenja s strani tamkajšnjih prebivalcev. Kakovost bivalnega okolja je bila ocenjena v skupno 15 soseskah različnih morfoloških tipov v petih slovenskih mestih: Ljubljani, Mariboru, Kopru, Jesenicah in Grosuplju, ki ponazarjajo pet različnih tipov mest glede na velikost, družbenogospodarske značilnosti, položaj v urbanem sistemu in naravnogeografske značilnosti. Raziskava je bila izvedena v tamkajšnjih starih mestnih središčih ter izbranih območjih pretežno enodružinskih hiš, starejših blokovskih sosesk in sodobnih večstanovanjskih hiš. Na poti k uresničitvi namena smo si zadali naslednje cilje: opredelitev pojma bivalno okolje, njegovih prostorskih ravni in glavnih vsebin, ocena kakovosti posameznih vsebin bivalnega okolja, ocena kakovosti bivalnega okolja kot celote, razkritje dejavnikov ocen kakovosti bivalnega okolja, ugotovitev potencialne selitvene mobilnosti, prepoznavanje bivalnih preferenc prebivalstva in ovrednotenje pomena bivalnega okolja kot ene izmed vsebin kakovosti življenja. Avtor je analizo izvedel v izbranih soseskah.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 4. junij 2014 - 8. december 2014
Čas izdelave: 2014
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

15 sosesk v petih izbranih mestih: Ljubljani (4), Mariboru (4), Kopru (3), Jesenicah (2) in Grosuplju (2).

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Posamezniki, s stalnim prebivališčem v izbranih mestnih območjih, stari med 25 in 80 let.

Izključeni:

Prebivalci, ki imajo prijavljeno tako stalno kot začasno bivališče ter prebivalci, ki so ob prijavi na UE prepovedali posredovanje osebnih podatkov za raziskovalne namene.

Zbiranje podatkov je opravil:

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika

Tip vzorca:

Verjetnostno: enostavno slučajno

Vzorčenje je bilo več stopenjsko. V prvem koraku je bilo izbrano gospodinjstvo znotraj vsakega od izbranih 15 mestnih območij, pri čemer so izbrana gospodinjstva vključevala vsaj enega posameznika, ki je zadoščal zahtevam populacije. V 9 mestnih območjih (Grosuplje: Pod Gozdom in Sončni Dvori; Jesenice: Plavž; Koper: Žusterna; Ljubljana: Jurčkova in Mostec ter Maribor: Magdalena, Spodnje Pobrežje in staro mestno središče) so bila v vzorec izbrana vsa gospodinjstva, saj je bil cilj doseči zadostno število odgovorov za izvedbo zahtevnejših statističnih analiz. V 6 mestnih območjih (Jesenice: Plavž; Koper: Markovec in staro mestno središče; Ljubljana: staro mestno središče in Šišenska soseska 6 ter Maribor: Goriška ulica) je bila velikost vzorca gospodinjstev, zaradi stroškovnega vidika omejena na 600 enot. V drugem koraku pa so bili iz izbranih gospodinjstev naključno izbrani posamezniki, ki so morali zadoščati kriterijem populacije. Teoretično se je lahko zgodilo, da zaradi neizpolnjenih kriterijev posamezna gospodinjstva niso bila vključena.

Način zbiranja podatkov:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: BIVOK14 - Kakovost bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih, 2014 [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 84
  • število enot: 1887

Verzija: avgust 2018

Spremenljivke

sos_ID št. oznaka soseske

Št. oznaka soseske

Vrednost 13 Frekvenca
1 NBS–GR 77
2 NBS–LJ 113
3 NBS–MB 102
4 SBS–JE 141
5 SBS–KP 149
6 SBS–LJ 195
7 SBS–MB 148
8 SEH–GR 87
9 SEH–JE 120
10 SEH–KP 130
11 SEH–LJ 101
12 SEH–MB 121
13 SMS–KP 160
14 SMS–LJ 157
15 SMS–MB 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1887 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

Tip_sos Tip soseske

Tip soseske

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pretežno enodružinske hiše 559
2 Starejša blokovska soseska 633
3 Novejša blokovska soseska 292
4 Staro mestno središe 403
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1887 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

mesto Mesto

Mesto

Vrednost 31 Frekvenca
1 Grosuplje 164
2 Jesenice 261
3 Koper 439
4 Ljubljana 566
5 Maribor 457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1887 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sos_ID št. oznaka soseske

Št. oznaka soseske

Vrednost 184 Frekvenca
1 NBS–GR 77
2 NBS–LJ 113
3 NBS–MB 102
4 SBS–JE 141
5 SBS–KP 149
6 SBS–LJ 195
7 SBS–MB 148
8 SEH–GR 87
9 SEH–JE 120
10 SEH–KP 130
11 SEH–LJ 101
12 SEH–MB 121
13 SMS–KP 160
14 SMS–LJ 157
15 SMS–MB 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1887 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

Tip_sos Tip soseske

Tip soseske

Vrednost 283 Frekvenca
1 Pretežno enodružinske hiše 559
2 Starejša blokovska soseska 633
3 Novejša blokovska soseska 292
4 Staro mestno središe 403
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1887 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

mesto Mesto

Mesto

Vrednost 382 Frekvenca
1 Grosuplje 164
2 Jesenice 261
3 Koper 439
4 Ljubljana 566
5 Maribor 457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1887 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

itime Datum vnosa

Datum vnosa

Vrednost 481 Frekvenca
2014-06-02 6
2014-06-03 3
2014-06-04 140
2014-06-05 70
2014-06-06 48
2014-06-07 15
2014-06-08 13
2014-06-09 25
2014-06-10 18
2014-06-11 17
2014-06-12 28
2014-06-13 23
2014-06-14 4
2014-06-15 5
2014-06-16 5
2014-06-17 7
2014-06-18 7
2014-06-19 3
2014-06-23 1
2014-06-26 1
2014-06-27 1
2014-07-03 2
2014-07-06 1
2014-07-11 39
2014-07-12 23
2014-07-13 49
2014-07-14 51
2014-07-15 54
2014-07-16 106
2014-07-17 36
2014-07-18 53
2014-07-19 28
2014-07-20 124
2014-07-21 43
2014-07-26 90
2014-07-27 121
2014-07-28 162
2014-07-29 80
2014-07-31 104
2014-08-01 97
2014-08-04 17
2014-08-05 17
2014-08-06 50
2014-08-07 10
2014-08-08 9
2014-08-11 49
2014-08-12 25
2014-08-21 1
2014-08-25 2
2014-09-07 1
2014-09-12 1
2014-11-05 1
2014-12-08 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1887 2014-06-02 2014-12-08

nac_izp Način izpolnjevanja

Način izpolnjevanja

Vrednost 580 Frekvenca
1 splet 446
2 pošta 1441
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1887 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1a Bližina trgovin z živili Najprej vam bomo postavili nekaj vprašanj v zvezi z vašim stanovanjem. Kako ste zadovoljni z lokacijo vašega stanovanja glede na:

Bližina trgovin z živili

Vrednost 679 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 79
2 Nezadovoljen 81
3 Niti niti 115
4 Zadovoljen 768
5 Zelo zadovoljen 827
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1870 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1b Avtobusne povezave (bližina postaje, pogostost voženj) Najprej vam bomo postavili nekaj vprašanj v zvezi z vašim stanovanjem. Kako ste zadovoljni z lokacijo vašega stanovanja glede na:

Avtobusne povezave (bližina postaje, pogostost voženj)

Vrednost 778 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 63
2 Nezadovoljen 80
3 Niti niti 185
4 Zadovoljen 851
5 Zelo zadovoljen 664
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 1
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1843 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1c Bližina izobraževalnih ustanov (vrtec, osnovna šola) Najprej vam bomo postavili nekaj vprašanj v zvezi z vašim stanovanjem. Kako ste zadovoljni z lokacijo vašega stanovanja glede na:

Bližina izobraževalnih ustanov (vrtec, osnovna šola)

Vrednost 877 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 42
2 Nezadovoljen 24
3 Niti niti 134
4 Zadovoljen 880
5 Zelo zadovoljen 772
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1852 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1d Bližina zelenih površin (park, gozd, rekreacijska pot ...) Najprej vam bomo postavili nekaj vprašanj v zvezi z vašim stanovanjem. Kako ste zadovoljni z lokacijo vašega stanovanja glede na:

Bližina zelenih površin (park, gozd, rekreacijska pot ...)

Vrednost 976 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 65
2 Nezadovoljen 84
3 Niti niti 162
4 Zadovoljen 774
5 Zelo zadovoljen 785
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 1
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1870 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1e Bližina storitvenih dejavnosti (bankomat, lekarna, pošta ...) Najprej vam bomo postavili nekaj vprašanj v zvezi z vašim stanovanjem. Kako ste zadovoljni z lokacijo vašega stanovanja glede na:

Bližina storitvenih dejavnosti (bankomat, lekarna, pošta ...)

Vrednost 1075 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 45
2 Nezadovoljen 45
3 Niti niti 133
4 Zadovoljen 854
5 Zelo zadovoljen 793
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 1
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1870 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1f Bližina kulturnih ustanov (kino, gledališče, kulturni dom ...) Najprej vam bomo postavili nekaj vprašanj v zvezi z vašim stanovanjem. Kako ste zadovoljni z lokacijo vašega stanovanja glede na:

Bližina kulturnih ustanov (kino, gledališče, kulturni dom ...)

Vrednost 1174 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 55
2 Nezadovoljen 146
3 Niti niti 430
4 Zadovoljen 872
5 Zelo zadovoljen 357
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 1
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1860 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1g Bližina hipermarketa ali večjega nakupovalnega središča Najprej vam bomo postavili nekaj vprašanj v zvezi z vašim stanovanjem. Kako ste zadovoljni z lokacijo vašega stanovanja glede na:

Bližina hipermarketa ali večjega nakupovalnega središča

Vrednost 1273 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 60
2 Nezadovoljen 90
3 Niti niti 245
4 Zadovoljen 937
5 Zelo zadovoljen 541
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 1
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1873 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2a Pomanjkanje prostora Kako problematične so naslednje značilnosti vašega stanovanja?

Pomanjkanje prostora

Vrednost 1372 Frekvenca
1 Sploh ni problem 739
2 Ni problem 650
3 Niti niti 234
4 Problem 186
5 Zelo velik problem 47
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1856 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2b Slaba kakovost gradnje Kako problematične so naslednje značilnosti vašega stanovanja?

Slaba kakovost gradnje

Vrednost 1471 Frekvenca
1 Sploh ni problem 334
2 Ni problem 614
3 Niti niti 449
4 Problem 337
5 Zelo velik problem 114
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1848 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2c Pomanjkanje zasebnosti Kako problematične so naslednje značilnosti vašega stanovanja?

Pomanjkanje zasebnosti

Vrednost 1570 Frekvenca
1 Sploh ni problem 521
2 Ni problem 706
3 Niti niti 359
4 Problem 203
5 Zelo velik problem 59
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1848 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2d Dotrajano stanovanje Kako problematične so naslednje značilnosti vašega stanovanja?

Dotrajano stanovanje

Vrednost 1669 Frekvenca
1 Sploh ni problem 519
2 Ni problem 671
3 Niti niti 372
4 Problem 223
5 Zelo velik problem 64
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1849 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2e Visoka temperatura, nezadostna osončenost ali vlaga Kako problematične so naslednje značilnosti vašega stanovanja?

Visoka temperatura, nezadostna osončenost ali vlaga

Vrednost 1768 Frekvenca
1 Sploh ni problem 452
2 Ni problem 682
3 Niti niti 312
4 Problem 308
5 Zelo velik problem 99
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1853 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2f Problemi s stanovanjem - drugo Kako problematične so naslednje značilnosti vašega stanovanja?

Drugo

Vrednost 1867 Frekvenca
1 Sploh ni problem 37
2 Ni problem 33
3 Niti niti 16
4 Problem 53
5 Zelo velik problem 60
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1685
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 1688

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3a Onesnaženost zraka Kako problematične so naslednje značilnosti v neposredni okolici vašega stanovanja?

Onesnaženost zraka

Vrednost 1966 Frekvenca
1 Sploh ni problem 217
2 Ni problem 702
3 Niti niti 469
4 Problem 362
5 Zelo velik problem 98
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1848 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3b Hrup s ceste ali železnice Kako problematične so naslednje značilnosti v neposredni okolici vašega stanovanja?

Hrup s ceste ali železnice

Vrednost 2065 Frekvenca
1 Sploh ni problem 334
2 Ni problem 639
3 Niti niti 426
4 Problem 327
5 Zelo velik problem 124
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1850 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3c Hrup od sosedov, lokalov ali drugih virov Kako problematične so naslednje značilnosti v neposredni okolici vašega stanovanja?

Hrup od sosedov, lokalov ali drugih virov

Vrednost 2164 Frekvenca
1 Sploh ni problem 314
2 Ni problem 734
3 Niti niti 387
4 Problem 281
5 Zelo velik problem 129
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1845 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3d Težave s parkiranjem Kako problematične so naslednje značilnosti v neposredni okolici vašega stanovanja?

Težave s parkiranjem

Vrednost 2263 Frekvenca
1 Sploh ni problem 414
2 Ni problem 434
3 Niti niti 275
4 Problem 381
5 Zelo velik problem 344
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1848 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3e Težave s sosedi Kako problematične so naslednje značilnosti v neposredni okolici vašega stanovanja?

Težave s sosedi

Vrednost 2362 Frekvenca
1 Sploh ni problem 579
2 Ni problem 795
3 Niti niti 318
4 Problem 122
5 Zelo velik problem 43
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1857 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3f Občutek ogroženosti Kako problematične so naslednje značilnosti v neposredni okolici vašega stanovanja?

Občutek ogroženosti

Vrednost 2461 Frekvenca
1 Sploh ni problem 746
2 Ni problem 786
3 Niti niti 227
4 Problem 63
5 Zelo velik problem 28
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1850 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3g Problemi s stanovanjem in okolico - drugo Kako problematične so naslednje značilnosti v neposredni okolici vašega stanovanja?

Drugo

Vrednost 2560 Frekvenca
1 Sploh ni problem 37
2 Ni problem 31
3 Niti niti 24
4 Problem 21
5 Zelo velik problem 28
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 6
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1740
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
141 1746

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4a Zelenih površin je dovolj. Sledi nekaj vprašanj o soseski, v kateri prebivate. Kako se strinjate s spodnjimi trditvami?

Zelenih površin je dovolj.

Vrednost 2659 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 127
2 Ne strinjam se 232
3 Niti niti 308
4 Se strinjam 794
5 Povsem se strinjam 371
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 7
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1832 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4b Pločniki in pešpoti so urejeni. Sledi nekaj vprašanj o soseski, v kateri prebivate. Kako se strinjate s spodnjimi trditvami?

Pločniki in pešpoti so urejeni.

Vrednost 2758 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 84
2 Ne strinjam se 163
3 Niti niti 295
4 Se strinjam 934
5 Povsem se strinjam 348
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 7
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1824 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4c S sosedi sem v dobrih odnosih. Sledi nekaj vprašanj o soseski, v kateri prebivate. Kako se strinjate s spodnjimi trditvami?

S sosedi sem v dobrih odnosih.

Vrednost 2857 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 23
2 Ne strinjam se 27
3 Niti niti 202
4 Se strinjam 1008
5 Povsem se strinjam 557
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 7
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1817 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4d V soseski primanjkuje varnih površin za igro otrok. Sledi nekaj vprašanj o soseski, v kateri prebivate. Kako se strinjate s spodnjimi trditvami?

V soseski primanjkuje varnih površin za igro otrok.

Vrednost 2956 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 146
2 Ne strinjam se 335
3 Niti niti 415
4 Se strinjam 612
5 Povsem se strinjam 305
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 7
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1813 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4e Stavbe in njihova okolica so urejene in vzdrževane. Sledi nekaj vprašanj o soseski, v kateri prebivate. Kako se strinjate s spodnjimi trditvami?

Stavbe in njihova okolica so urejene in vzdrževane.

Vrednost 3055 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 63
2 Ne strinjam se 159
3 Niti niti 405
4 Se strinjam 1000
5 Povsem se strinjam 200
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 7
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1827 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4f Estetski videz soseske mi je všeč. Sledi nekaj vprašanj o soseski, v kateri prebivate. Kako se strinjate s spodnjimi trditvami?

Estetski videz soseske mi je všeč.

Vrednost 3154 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 59
2 Ne strinjam se 167
3 Niti niti 442
4 Se strinjam 901
5 Povsem se strinjam 250
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 7
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1819 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4g Imam veliko stikov s sosedi. Sledi nekaj vprašanj o soseski, v kateri prebivate. Kako se strinjate s spodnjimi trditvami?

Imam veliko stikov s sosedi.

Vrednost 3253 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 92
2 Ne strinjam se 271
3 Niti niti 915
4 Se strinjam 436
5 Povsem se strinjam 110
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 6
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1824 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4h Soseska je prenaseljena. Sledi nekaj vprašanj o soseski, v kateri prebivate. Kako se strinjate s spodnjimi trditvami?

Soseska je prenaseljena.

Vrednost 3352 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 125
2 Ne strinjam se 449
3 Niti niti 758
4 Se strinjam 337
5 Povsem se strinjam 141
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 7
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1810 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5a Zelene površine Kako pa ste zadovoljni z naštetim v Ljubljani? (Mariboru, Kopru, na Jesenicah, Grosuplju - odvisno od mesta izvedbe)

Zelene površine

Vrednost 3451 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 77
2 Nezadovoljen 188
3 Niti niti 344
4 Zadovoljen 1045
5 Zelo zadovoljen 172
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1826 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5b Možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa Kako pa ste zadovoljni z naštetim v Ljubljani? (Mariboru, Kopru, na Jesenicah, Grosuplju - odvisno od mesta izvedbe)

Možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa

Vrednost 3550 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 38
2 Nezadovoljen 173
3 Niti niti 372
4 Zadovoljen 1014
5 Zelo zadovoljen 214
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1811 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5c Delovna mesta, priložnosti za delovno kariero Kako pa ste zadovoljni z naštetim v Ljubljani? (Mariboru, Kopru, na Jesenicah, Grosuplju - odvisno od mesta izvedbe)

Delovna mesta, priložnosti za delovno kariero

Vrednost 3649 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 418
2 Nezadovoljen 524
3 Niti niti 534
4 Zadovoljen 262
5 Zelo zadovoljen 43
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1781 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5d Izbira blaga in storitev Kako pa ste zadovoljni z naštetim v Ljubljani? (Mariboru, Kopru, na Jesenicah, Grosuplju - odvisno od mesta izvedbe)

Izbira blaga in storitev

Vrednost 3748 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 31
2 Nezadovoljen 131
3 Niti niti 335
4 Zadovoljen 1125
5 Zelo zadovoljen 187
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1809 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5e Splošna urejenost, videz kraja Kako pa ste zadovoljni z naštetim v Ljubljani? (Mariboru, Kopru, na Jesenicah, Grosuplju - odvisno od mesta izvedbe)

Splošna urejenost, videz kraja

Vrednost 3847 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 43
2 Nezadovoljen 137
3 Niti niti 370
4 Zadovoljen 1077
5 Zelo zadovoljen 193
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1820 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5f Strpnost prebivalcev do ljudi drugih prepričanj, vere, spolne usmeritve Kako pa ste zadovoljni z naštetim v Ljubljani? (Mariboru, Kopru, na Jesenicah, Grosuplju - odvisno od mesta izvedbe)

Strpnost prebivalcev do ljudi drugih prepričanj, vere, spolne usmeritve

Vrednost 3946 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 61
2 Nezadovoljen 202
3 Niti niti 585
4 Zadovoljen 914
5 Zelo zadovoljen 54
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1816 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5g Kakovost javnega potniškega prometa Kako pa ste zadovoljni z naštetim v Ljubljani? (Mariboru, Kopru, na Jesenicah, Grosuplju - odvisno od mesta izvedbe)

Kakovost javnega potniškega prometa

Vrednost 4045 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 77
2 Nezadovoljen 228
3 Niti niti 422
4 Zadovoljen 961
5 Zelo zadovoljen 135
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1823 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5h Urejenost pešpoti in kolesarskih stez Kako pa ste zadovoljni z naštetim v Ljubljani? (Mariboru, Kopru, na Jesenicah, Grosuplju - odvisno od mesta izvedbe)

Urejenost pešpoti in kolesarskih stez

Vrednost 4144 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 87
2 Nezadovoljen 253
3 Niti niti 477
4 Zadovoljen 880
5 Zelo zadovoljen 128
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1825 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5i Prometna ureditev (prometna pretočnost, parkiranje ...) Kako pa ste zadovoljni z naštetim v Ljubljani? (Mariboru, Kopru, na Jesenicah, Grosuplju - odvisno od mesta izvedbe)

Prometna ureditev (prometna pretočnost, parkiranje ...)

Vrednost 4243 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 184
2 Nezadovoljen 456
3 Niti niti 571
4 Zadovoljen 545
5 Zelo zadovoljen 60
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1816 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5j Velikost kraja Kako pa ste zadovoljni z naštetim v Ljubljani? (Mariboru, Kopru, na Jesenicah, Grosuplju - odvisno od mesta izvedbe)

Velikost kraja

Vrednost 4342 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 12
2 Nezadovoljen 43
3 Niti niti 193
4 Zadovoljen 1339
5 Zelo zadovoljen 225
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1812 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5k Lega kraja v Sloveniji Kako pa ste zadovoljni z naštetim v Ljubljani? (Mariboru, Kopru, na Jesenicah, Grosuplju - odvisno od mesta izvedbe)

Lega kraja v Sloveniji

Vrednost 4441 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 11
2 Nezadovoljen 11
3 Niti niti 87
4 Zadovoljen 1074
5 Zelo zadovoljen 633
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1816 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6a Vaše stanovanje Kako ste na splošno zadovoljni s spodaj naštetim?

Vaše stanovanje

Vrednost 4540 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 32
2 Nezadovoljen 56
3 Niti niti 136
4 Zadovoljen 1087
5 Zelo zadovoljen 522
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 13
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1833 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6b Soseska, kjer prebivate Kako ste na splošno zadovoljni s spodaj naštetim?

Soseska, kjer prebivate

Vrednost 4639 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 20
2 Nezadovoljen 51
3 Niti niti 186
4 Zadovoljen 1135
5 Zelo zadovoljen 436
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 13
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1828 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6c Lokacija vašega stanovanja Kako ste na splošno zadovoljni s spodaj naštetim?

Lokacija vašega stanovanja

Vrednost 4738 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 22
2 Nezadovoljen 50
3 Niti niti 132
4 Zadovoljen 1013
5 Zelo zadovoljen 610
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 13
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1827 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6d Bivanje v Ljubljani (Mariboru, Kopru, na Jesenicah, Grosuplju - odvisno od mesta izvedbe) Kako ste na splošno zadovoljni s spodaj naštetim?

Bivanje v Ljubljani (Mariboru, Kopru, na Jesenicah, Grosuplju - odvisno od mesta izvedbe)

Vrednost 4837 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 24
2 Nezadovoljen 47
3 Niti niti 156
4 Zadovoljen 1056
5 Zelo zadovoljen 549
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 13
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1832 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7a Koliko bi vam bilo žal, če bi se preselili iz vašega stanovanja? Koliko bi vam bilo žal, če bi se preselili iz:

Vašega stanovanja

Vrednost 4936 Frekvenca
1 Sploh mi ne bi bilo žal 124
2 Ne bi mi bilo žal 189
3 Niti niti 239
4 Bilo bi mi žal 707
5 Zelo bi mi bilo žal 581
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 14
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1840 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7b Koliko bi vam bilo žal, če bi se preselili iz vaše soseske? Koliko bi vam bilo žal, če bi se preselili iz:

Vaše soseske

Vrednost 5035 Frekvenca
1 Sploh mi ne bi bilo žal 92
2 Ne bi mi bilo žal 198
3 Niti niti 363
4 Bilo bi mi žal 713
5 Zelo bi mi bilo žal 454
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 14
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1820 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7c Koliko bi vam bilo žal, če bi se preselili iz Ljubljane? (Maribora, Kopra, Jesenic, Grosuplja - odvisno od mesta izvedbe) Koliko bi vam bilo žal, če bi se preselili iz:

Ljubljane (Maribora, Kopra, Jesenic, Grosuplja - odvisno od mesta izvedbe)

Vrednost 5134 Frekvenca
1 Sploh mi ne bi bilo žal 89
2 Ne bi mi bilo žal 153
3 Niti niti 294
4 Bilo bi mi žal 644
5 Zelo bi mi bilo žal 646
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 14
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1826 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8 Verjetnost selitve v 5-ih letih

Kako verjetno je, da se boste v naslednjih 5 letih preselili na drugo lokacijo?

Vrednost 5233 Frekvenca
1 Sploh ni verjetno 607
2 Ni verjetno 530
3 Niti niti 281
4 Verjetno 263
5 Zagotovo 106
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 14
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1787 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9a Peš dostopnost do trgovin in storitev V kakšnem okolju si želite prebivati? Prosimo, izberite tiste značilnosti bivalnega okolja, ki se vam osebno zdijo najbolj pomembne. Izberete lahko največ 5 odgovorov.

Peš dostopnost do trgovin in storitev

Vrednost 5332 Frekvenca
0 ni izbran 528
1 izbran 1313
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1841 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q9b Peš dostopnost do zelenih in rekreacijskih površin V kakšnem okolju si želite prebivati? Prosimo, izberite tiste značilnosti bivalnega okolja, ki se vam osebno zdijo najbolj pomembne. Izberete lahko največ 5 odgovorov.

Peš dostopnost do zelenih in rekreacijskih površin

Vrednost 5431 Frekvenca
0 ni izbran 602
1 izbran 1239
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1841 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q9c Odsotnost hrupa, kakovost zraka V kakšnem okolju si želite prebivati? Prosimo, izberite tiste značilnosti bivalnega okolja, ki se vam osebno zdijo najbolj pomembne. Izberete lahko največ 5 odgovorov.

Odsotnost hrupa, kakovost zraka

Vrednost 5530 Frekvenca
0 ni izbran 381
1 izbran 1460
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1841 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q9d Peš dostopnost do vrtca, osnovne šole V kakšnem okolju si želite prebivati? Prosimo, izberite tiste značilnosti bivalnega okolja, ki se vam osebno zdijo najbolj pomembne. Izberete lahko največ 5 odgovorov.

Peš dostopnost do vrtca, osnovne šole

Vrednost 5629 Frekvenca
0 ni izbran 1311
1 izbran 530
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1841 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q9e Urejena okolica V kakšnem okolju si želite prebivati? Prosimo, izberite tiste značilnosti bivalnega okolja, ki se vam osebno zdijo najbolj pomembne. Izberete lahko največ 5 odgovorov.

Urejena okolica

Vrednost 5728 Frekvenca
0 ni izbran 454
1 izbran 1387
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1841 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q9f Podobna starost in izobrazba okoliških prebivalcev V kakšnem okolju si želite prebivati? Prosimo, izberite tiste značilnosti bivalnega okolja, ki se vam osebno zdijo najbolj pomembne. Izberete lahko največ 5 odgovorov.

Podobna starost in izobrazba okoliških prebivalcev

Vrednost 5827 Frekvenca
0 ni izbran 1591
1 izbran 250
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1841 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q9g Sosedski stiki V kakšnem okolju si želite prebivati? Prosimo, izberite tiste značilnosti bivalnega okolja, ki se vam osebno zdijo najbolj pomembne. Izberete lahko največ 5 odgovorov.

Sosedski stiki

Vrednost 5926 Frekvenca
0 ni izbran 1272
1 izbran 569
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1841 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q9h Zagotovljeno parkirno mesto V kakšnem okolju si želite prebivati? Prosimo, izberite tiste značilnosti bivalnega okolja, ki se vam osebno zdijo najbolj pomembne. Izberete lahko največ 5 odgovorov.

Zagotovljeno parkirno mesto

Vrednost 6025 Frekvenca
0 ni izbran 886
1 izbran 955
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1841 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q9i Bližina avtocestnega priključka V kakšnem okolju si želite prebivati? Prosimo, izberite tiste značilnosti bivalnega okolja, ki se vam osebno zdijo najbolj pomembne. Izberete lahko največ 5 odgovorov.

Bližina avtocestnega priključka

Vrednost 6124 Frekvenca
0 ni izbran 1507
1 izbran 334
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1841 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q9j Dobre avtobusne povezave V kakšnem okolju si želite prebivati? Prosimo, izberite tiste značilnosti bivalnega okolja, ki se vam osebno zdijo najbolj pomembne. Izberete lahko največ 5 odgovorov.

Dobre avtobusne povezave

Vrednost 6223 Frekvenca
0 ni izbran 1059
1 izbran 783
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 14
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1842 45

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q10a Družinsko življenje Kako ste na splošno zadovoljni z naslednjim v svojem življenju?

Družinsko življenje

Vrednost 6322 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 29
2 Nezadovoljen 59
3 Niti niti 193
4 Zadovoljen 984
5 Zelo zadovoljen 565
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1830 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q10b Prijatelji, družabno življenje Kako ste na splošno zadovoljni z naslednjim v svojem življenju?

Prijatelji, družabno življenje

Vrednost 6421 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 15
2 Nezadovoljen 60
3 Niti niti 275
4 Zadovoljen 1122
5 Zelo zadovoljen 353
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1825 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q10c Zdravje Kako ste na splošno zadovoljni z naslednjim v svojem življenju?

Zdravje

Vrednost 6520 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 48
2 Nezadovoljen 125
3 Niti niti 322
4 Zadovoljen 1070
5 Zelo zadovoljen 268
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1833 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q10d Količina prostega časa Kako ste na splošno zadovoljni z naslednjim v svojem življenju?

Količina prostega časa

Vrednost 6619 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 50
2 Nezadovoljen 182
3 Niti niti 369
4 Zadovoljen 945
5 Zelo zadovoljen 287
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1833 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q10e Delo, zaposlitev Kako ste na splošno zadovoljni z naslednjim v svojem življenju?

Delo, zaposlitev

Vrednost 6718 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 100
2 Nezadovoljen 172
3 Niti niti 416
4 Zadovoljen 867
5 Zelo zadovoljen 192
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1747 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q10f Finančni položaj Kako ste na splošno zadovoljni z naslednjim v svojem življenju?

Finančni položaj

Vrednost 6817 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 157
2 Nezadovoljen 329
3 Niti niti 498
4 Zadovoljen 790
5 Zelo zadovoljen 69
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1843 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11a V večini pogledov je moje življenje blizu idealnemu. Za konec označite, v kolikšni meri navedeno drži za vas:

V večini pogledov je moje življenje blizu idealnemu

Vrednost 6916 Frekvenca
1 Sploh ne drži 115
2 Pretežno ne drži 121
3 Drži v manjši meri 231
4 Nekaj vmes 572
5 Še kar drži 390
6 Pretežno drži 321
7 Povsem drži 70
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1820 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q11b Moje življenjske razmere so izvrstne. Za konec označite, v kolikšni meri navedeno drži za vas:

Moje življenjske razmere so izvrstne

Vrednost 7015 Frekvenca
1 Sploh ne drži 100
2 Pretežno ne drži 151
3 Drži v manjši meri 225
4 Nekaj vmes 521
5 Še kar drži 424
6 Pretežno drži 309
7 Povsem drži 80
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1810 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q11c Zadovoljen/-na sem s svojim življenjem. Za konec označite, v kolikšni meri navedeno drži za vas:

Zadovoljen/-na sem s svojim življenjem

Vrednost 7114 Frekvenca
1 Sploh ne drži 33
2 Pretežno ne drži 69
3 Drži v manjši meri 153
4 Nekaj vmes 291
5 Še kar drži 537
6 Pretežno drži 532
7 Povsem drži 219
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1834 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q11d Do zdaj sem dobil/-a in dosegel/-la vse, kar sem si v življenju želel/-a. Za konec označite, v kolikšni meri navedeno drži za vas:

Do zdaj sem dobil/-a in dosegel/-la vse, kar sem si v življenju želel/-a

Vrednost 7213 Frekvenca
1 Sploh ne drži 130
2 Pretežno ne drži 163
3 Drži v manjši meri 286
4 Nekaj vmes 396
5 Še kar drži 389
6 Pretežno drži 361
7 Povsem drži 98
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1823 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q11e Če bi še enkrat živel/-a, ne bi hotel/-a skoraj ničesar spremeniti. Za konec označite, v kolikšni meri navedeno drži za vas:

Če bi še enkrat živel/-a, ne bi hotel/-a skoraj ničesar spremeniti

Vrednost 7312 Frekvenca
1 Sploh ne drži 207
2 Pretežno ne drži 206
3 Drži v manjši meri 279
4 Nekaj vmes 371
5 Še kar drži 333
6 Pretežno drži 293
7 Povsem drži 135
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1824 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

XSPOL Spol

Spol:

Vrednost 7411 Frekvenca
0 ženski 1114
1 moški 704
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 17
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1818 69

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

XSTAR1d6 Starost

Vaša starost:

Vrednost 7510 Frekvenca
1 35 let ali manj 220
2 36–50 let 496
3 51–65 let 596
4 66 let ali več 519
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 17
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1831 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

XDS3a7 Zdajšnji status

Kako bi opisali vaš sedanji status? Ali ste:

Vrednost 769 Frekvenca
1 študent 27
2 zaposlen, samozaposlen 851
3 brezposeln 139
4 upokojenec 791
5 drugo: 26
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 17
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1834 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

XIZ5a7 Najvišja dosežena izobrazba

Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba?

Vrednost 778 Frekvenca
1 Osnovna šola ali manj 107
2 Poklicna šola (2 ali 3-letna strokovna šola) 292
3 4-letna srednja šola ali gimnazija 589
4 Višja ali visoka šola, univerzitetna izobrazba 673
5 Podiplomska izobrazba 170
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 17
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1831 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Tipgo Sestava gospodinjstva

Kako bi najbolje opisali sestavo vašega gospodinjstva?

Vrednost 787 Frekvenca
1 Živim sam 433
2 Par z enim ali več otroki 558
3 Par brez otrok (ali ti živijo drugje) 443
4 Samski starš z enim ali več otroki 104
5 Živim pri starših ali starih starših 99
6 Večgeneracijsko gospodinjstvo 158
7 Drugo: 38
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1833 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q12_r Število otrok v gospodinjstvu starih 14 let ali manj_rec

Število otrok v vašem gospodinjstvu, starih 14 let ali manj:

Vrednost 796 Frekvenca
0 brez otrok 341
1 1 otrok 222
2 2 otroka 159
3 3 otroci ali več 36
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1109
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 1129

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

Q13 Stanovanjski status

Kako bi opisali vaš stanovanjski status? Ali ste:

Vrednost 805 Frekvenca
1 lastnik/solastnik 1450
2 najemnik/podnajemnik 164
3 živim pri sorodnikih, ki so lastniki 168
4 drugo: 47
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 17
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1829 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q14 Dolžina bivanja v trenutnem stanovanju

Dolžina bivanja v vašem trenutnem stanovanju:

Vrednost 814 Frekvenca
1 manj kot 1 leto 24
2 1–2 leti 55
3 3–5 let 133
4 6–10 let 290
5 11–20 let 338
6 več kot 20 let 990
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 17
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1830 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q15 Pogostost uporabe avtomobila (kot voznik ali sopotnik)

Kako pogosto uporabljate avtomobil (kot voznik ali sopotnik)?

Vrednost 823 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 927
2 Nekajkrat na teden 431
3 Nekajkrat na mesec 241
4 Redkeje 228
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 17
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1827 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Tip_go_r Tip gospodinjstva

Tip gospodinjstva

Vrednost 832 Frekvenca
1 mladi do 35 let brez otrok 134
2 osebe z odraščajočimi otroki do 14 let 356
3 osebe srednje generacije (36 do 65 let) 788
4 osebe starejše generacije (66 let ali več) 519
Sysmiss 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1797 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SWLS_sc Lestvica zadovoljstva z življenjem - seštevek vrednosti Q11a-Q11e

Lestvica zadovoljstva z življenjem - seštevek vrednosti Q11a-Q11e

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1789 98 5 35 21.715 6.47

Vrednosti spremenljivk od 5 do 35

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Tiran, J. (2018). Kakovost bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih, 2014 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: BIVOK14. https://doi.org/10.17898/ADP_BIVOK14_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2018
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si