Analiza vojne v Sloveniji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: VOSLO94
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_VOSLO94_V1
Glavni avtor(ji):
 • Malešič, Marjan
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Jelušič, Ljubica
 • Grizold, Anton
 • Kotnik-Dvojmoč, Igor
 • Garb, Maja
 • Tričkovič, Igor
 • Vrečar, Valter
 • Lebar, Aleš
 • Bukovnik, Anton
Izdelal datoteko podatkov:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1994)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Vsebina raziskave

Ključne besede:

vojna v Sloveniji, osamosvajanje Slovenije, pravica naroda so samoodločbe, spremembe v temeljnih družbenih odnosih, razpad socialističnega sistema, tranzicija v sistem političnega pluralisma, ekonomsko, podoba državne obrambe, pogled na psihološko obrambo, ekonomsko vojskovanje, mitologija vojne z zgodovinskega vidika, vojni ujetniki, nevojaški pogled na vojno, državna varnost, ekonomska obramba, obrambna merila na nacionalni politični ravni, neoboroženi upori, vloga informacij in propagande, vpletenost drugih jugoslovanskih republik, vloga EU, študija mednarodnega varnostnega okolja, trenutni problemi nacionalne varnosti, ki zadevajo postsocialistične države, odnos med državo in vojsko

Ključne besede ELSST:
OBRAMBA, MIR, VOJSKA, DRŽAVNA VARNOST, POLICIJA, VOJNA

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - spori, varnost in mir
Vsebinsko področja CERIF
Polemologija
Vsebinska področja ADP
VPLIV MEDNARODNIH DEJAVNIKOV NA POTEK VOJNE V SLOVENIJI
ANALIZA OBRAMBNE POLITIKE REPUBLIKE SLOVENIJE MED OSAMOSVAJANJEM DRŽRAVE
EKONOMSKO POSLOVANJE MED OSAMOSVAJANJEM DRŽAVE
PSIHOSOCIALNA ANALIZA ČLOVEŠKEGA DEJAVNIKA V VOJNI
VLOGA SLOVENSKE POLICIJE PRI OBRAVNAVAVNJU VOJNIH UJETNIKOV
BIBLIOGRAFSKI PODPROJEKT


Povzetek:

Vojna v Sloveniji predstavlja zaključno fazo dveh procesov, in sicer proces osamosvajanja Slovenije iz Jugoslavije na podlagi pravice naroda do samoodločbe ter procesa spreminjaja temeljnih odnosov v družbi oziroma prehoda družbe iz socialističnega sistema v sistem političnega pluralilizma in tržnega gospodarstva. Prvi proces predstavlja skupino dejavnikov, kot so neobstoj ozemeljskih zahtev s strani drugih jugoslovanskih republik do Slovenije. Drugo skupino predstavljajo subjektivni, kot so prebiscitarna odločenost voditeljev glede ciljev osamosvojitve ter priprave na zavarovanje pravice do samoodločbe, tudi z nasilnimi dejavniki. Vojna v Sloveniji je zarezala v kulturno-civilizacijsko bit Slovenstva in v tem smislu predstavlja določeno diskontinuiteto glede na prejšnja obdobja. Projekt se je osredotočil na raziskovanje vpliva mednarodnih dejavnikov na potek vojne v Sloveniji leta 1991, obrambno politiko Republike Slovenije med osamosvajanjem države, ekonomsko vojskovanje med osamosvajanjem, psihosocialne vloge človeškega dejavnika v vojni ter vloge slovenske policije pri obravnavanju vojnih ujetnikov. V okviru projekta sta nastala tudi kronološki popis dogodkov pred, med in po vojni v Sloveniji ter bibliografski podprojekt 1987 - 1994 na temo vojne v Sloveniji. Zaradi finančnih pomankljivosti raziskovalna skupina ni izvedla zadnjega dela raziskave, vendar to ni spremenilo namena in ciljev raziskave, kot takšnih, ki so bili v začetku zadani.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1994
Čas izdelave: 1994
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

Normativni, politični, vojaški in družbenopolitični dokumenti ter spremljajoči dogodki.

Populacija:

????

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Obramboslovni raziskovalni center, Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

????

Način zbiranja podatkov:

Analiza obrambne politike. Uporabljena kombinacija dveh pristopov k analizi politike, in sicer kronološkega in sektorizacijo politike. Kronologija zajema trasiranje razvoja politike s poudarkom na vzorcih kontinuitete in spremembe ter umešča obrambno politiko preučevanih držav v časovni kontekst. Sektorizacija politike pa nam omogoča vpogled v relativno zaprt krog delanj obrambne politike.

Analiza vsebine dokumenton in objektivnih podatkov. Kabinetsko zbiranje podatkov, informacij; tj. kronološki popis dogodkov neposredno pred vojno v Sloveniji, med njo in po njej.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: VOSLO94 - Analiza vojne v Sloveniji

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Malešič, Marjan (1987-1994). Bibliografija in kronologija: Analiza vojne v Sloveniji:Fragmenti iz analize vojne v Sloveniji.

Rezultati raziskave

 1. Malešič, Marjan (1998). VOSLO94 - Poročilo raziskave [ostali dokumenti].

Povezane objave

 1. Anton Grizold (1991). Slovenski vojak: Pripadniki teritorialne obrambe med oboroženimi spopadi v Sloveniji.
 2. Malešič, Marjan (1998). Perspektive sodobne varnosti: Fragmenti iz analize vojne v Sloveniji.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Arhiv družboslovnih podatkov zaradi določenih razlogov ni uspel pridobiti izjave o izročitvi. V kolikor ste nosilec avtorskih pravic, prosimo, da kontaktirate ADP.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Malešič, M. (2001). Analiza vojne v Sloveniji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: VOSLO94. https://doi.org/10.17898/ADP_VOSLO94_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si