Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, 2012

Basic Study Information

ADP - IDNo: VALOS12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_VALOS12_V1
Main author(s):
  • Meško, Gorazd
  • Sotlar, Andrej
  • Lobnikar, Branko
  • Jere, Maja
Data file producer:
IZV - Inštitut za varstvoslovje, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Ministrstvo za notranje zadeve/Generalna policijska uprava

Project number:

V5-1038 (ARRS)

Study Content

Keywords ADP: slovenska policija, lokalna samouprava, prebivalci, varnost, Slovenija, zaupanje v policijo, sodelovanje občanov, uspešnost delovanja slovenske policije, odzivanje na varnostne probleme, samozaščita

Keywords ELSST:
POLICIJA, POLICIST, PREBIVALSTVO, POLICIJSKA DEJAVNOST, SKUPNOST, JAVNO MNENJE

Topic Classification CESSDA
Kriminal in uveljavljanje zakonov
Družbeno vedenje in stališča
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
ZADOVOLJSTVO Z OPRAVLJANJEM DELA V LOKALNI SKUPNOSTI (POLICISTI)
KVALITETA ŽIVLJENJA IN ZADOVOLJSTVO Z BIVANJEM V OBČINI (PREBIVALCI)
VIRI OGROŽANJA
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V OBČINI
DELO POLICIJE
SAMOVAROVANJE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Raziskava je osnovana na pregledu literature o zagotavljanju varnosti v lokalnih skupnostih, ki temelji na partnerskem sodelovanju med policijo in lokalno samoupravo. Sodobna policijska dejavnost poudarja partnerski odnos z lokalno samoupravo in lokalnim prebivalstvom, zato raziskava preverja, kakšno je ujemanje med stališči policistov in prebivalcev glede vloge občin in policije pri zagotavljanju varnosti. Namen raziskave je bil ugotoviti mnenje o zagotavljanju varnosti in zaščite med polnoletnimi prebivalci 24 izbranih občin v Sloveniji in policisti, ki tam opravljajo svoje delo. Raziskava je potekala leta 2012 v mestnih, srednje velikih (mešanih) in podeželskih občinah. Z anketo so raziskovalci testirali teorijo o policijskem delu v skupnosti in dejavnem sodelovanju policije in prebivalcev ter občin pri zagotavljanju varnosti. V anketi je sodelovalo 581 policistov in 961 prebivalcev. Za ponovno uporabo sta na voljo datoteka z odgovori policistov in datoteka z odgovori prebivalcev. Raziskovalci so izvedli tudi skupinske usmerjene intervjuje s predstojniki policijskih postaj in vodji policijskih okolišev ter individualne strukturirane intervjuje z župani in drugimi predstavniki občin. Za več informacij glej publikacijo glej: Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni : CRP(V5-1038 A) : poročilo ciljnega raziskovalnega projekta

Methodology


Collection date: november 2011 - januar 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

24 slovenskih občin: Moravče, Ljubljana Center, Log-Dragomer, Zavrč, Maribor, Majšperk, Celje, Radlje ob Dravi, Bistrica ob Sotli, Žirovnica, Kranj, Železniki, Vipava, Kobarid, Nova Gorica, Koper, Hrpelje-Kozina, Sežana, Straža, Novo mesto, Mirna Peč, Rogašovci, Kobilje, Murska Sobota

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci 24 izbranih občin ter policisti, ki opravljajo delo varovanja in zaščite v dotičnih občinah.

Excluded:

/

Data collected by:

Inštitut za varstvoslovje

Sampling procedure:

Verjetnostno: sistematično slučajno

Verjetnostno: enostavno slučajno

Vzorčni okvir predstavljajo vsi zaposleni na Policiji, ki opravljajo policijsko delo, in polnoletni prebivalci Republike Slovenije. Stratumi so definirani z območjem policijskih uprav (PU) in s tipom občine znotraj PU, pri čemer je bilo znotraj vsakega stratuma vzorčenje neodvisno. V prvem koraku so pripravili seznam občin, ki jih pokriva posamezna policijska uprava (zajetih vseh 8 PU). Občine so razdelili v tri skupine, velike, srednje in manjše občine. V drugem koraku so iz seznamov občin glede na velikost občine za posamezno PU naključno izžrebali najprej eno veliko občino, nato občino s srednje velikimi kraji in nato eno občino, kjer prevladujejo manjši kraji (podeželski tip poselitve). V tretjem koraku se je izbranim občinam dodalo krajevno pristojne policijske postaje (PP). Ker lahko posamezna PP pokriva več občin, so v primeru podvojitve ene PP (npr. je že pokrita z izborom srednje velikih krajev) izločili drugi izbrani kraj in nadaljevali z izborom. Končni vzorec je tako zajemal policiste izbranih 24 policijskih postaj in prebivalce 24 občin, ki spadajo pod pristojnost določene PP. Znotraj občin so raziskovalci potem izbrali kraje in s pomočjo Google maps določili naslove, ki jih naj anketarji obiščejo. Anketarji so obiskali izbrane hiše, na naslovu so skušali pridobiti osebo, ki je imela v hiši/stanovanju zadnja rojstni dan. Če te osebe ni bilo doma, so iskali osebo, ki je druga imela rojstni dan, pri čemer se je zasledoval tudi vzorec glede na spol in starost.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati

Osebni intervju: PAPI

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, 2012. Policisti. PUF [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Meško, Gorazd; Sotlar, Andrej; Lobnikar, Branko; Jere, Maja

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 503
  • number of units: 581

License: ccbync

Version: 3. julij 2023

Additional information:

a) Datoteka Policisti: 1) Pod posebnimi pogoji (v varovanem okolju) je dostopna tudi datoteka (ScUF) za uporabo v znanstvenem raziskovanju. = Under special conditions (in a protected environment) the file (ScUF) is also accessible for use in scientific research. 2) Verzija datoteke ScUF zajema originalno spremenljivko Policijska postaja (PP), ki je v datoteki s standardnim dostopom (PUF) anonimizirana. = The version of the ScUF file includes the variable Police station (PP), which is in standard access file (PUF) anonymised.

Title of Data file: Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, 2012. Prebivalci. PUF [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Meško, Gorazd; Sotlar, Andrej; Lobnikar, Branko; Jere, Maja

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 525
  • number of units: 961

License: ccbync

Version: 8. september 2023

Additional information:

b) Datoteka Prebivalci: 1) Pod posebnimi pogoji (v varovanem okolju) je dostopna tudi datoteka (ScUF) za uporabo v znanstvenem raziskovanju. = Under special conditions (in a protected environment) the file (ScUF) is also accessible for use in scientific research. 2) Verzija datoteke ScUF zajema originalno spremenljivko starost, ki je v datoteki s standardnim dostopom (PUF) rekodirana v starostne razrede. = The version of the ScUF file includes the original age variable, which is in standard access file (PUF) recorded in to age groups.

Variable list

ZAP_ST zaporedna številka ankete

Zaporedna številka ankete

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0 1 581 291 167.865

Valid range from 1 to 581

PP_R Policijska postaja

Policijska postaja

Value 22 Frequency
1 dostopno na zahtevo 581
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 1

PU policijska uprava

Policijska uprava

Value 31 Frequency
1 PU Kranj 47
2 PU Nova Gorica 38
3 PU Maribor 99
4 PU Ljubljana 95
5 PU Novo mesto 46
6 PU Koper 76
7 PU Murska Sobota 96
8 PU Celje 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 8

ZAP_ST zaporedna številka ankete

Zaporedna številka ankete

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0 1 581 291 167.865

Valid range from 1 to 581

PP_R Policijska postaja

Policijska postaja

Value 21027 Frequency
1 dostopno na zahtevo 581
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 1

PU policijska uprava

Policijska uprava

Value 31026 Frequency
1 PU Kranj 47
2 PU Nova Gorica 38
3 PU Maribor 99
4 PU Ljubljana 95
5 PU Novo mesto 46
6 PU Koper 76
7 PU Murska Sobota 96
8 PU Celje 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 8

V1 (Naloge občine)_Občina omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine. Obcina za zadovoljevanje potreb prebivalcev opravlja razlicne naloge. Spodaj je navedenih nekaj izbranih nalog, Vas pa prosimo, da s šolskimi ocenami od 1 do 5 ocenite uspešnost obcine pri opravljanju teh nalog, in sicer obcine, na obmocju katere opravljate policijsko delo.

Obcina omogoca pogoje za gospodarski razvoj obcine.

Value 41025 Frequency
1 nezadostno 17
2 zadostno 115
3 dobro 270
4 prav dobro 151
5 odlično 27
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V2 (Naloge občine)_Občina pospešuje službe socialnega skrbstva. Obcina za zadovoljevanje potreb prebivalcev opravlja razlicne naloge. Spodaj je navedenih nekaj izbranih nalog, Vas pa prosimo, da s šolskimi ocenami od 1 do 5 ocenite uspešnost obcine pri opravljanju teh nalog, in sicer obcine, na obmocju katere opravljate policijsko delo.

Obcina pospešuje službe socialnega skrbstva.

Value 51024 Frequency
1 nezadostno 26
2 zadostno 168
3 dobro 294
4 prav dobro 82
5 odlično 9
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V3 (Naloge občine)_Občina ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj. Obcina za zadovoljevanje potreb prebivalcev opravlja razlicne naloge. Spodaj je navedenih nekaj izbranih nalog, Vas pa prosimo, da s šolskimi ocenami od 1 do 5 ocenite uspešnost obcine pri opravljanju teh nalog, in sicer obcine, na obmocju katere opravljate policijsko delo.

Obcina ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj.

Value 61023 Frequency
1 nezadostno 47
2 zadostno 161
3 dobro 206
4 prav dobro 123
5 odlično 39
99 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
576 5

Valid range from 1 to 5

V4 (Naloge občine)_Občina skrbi za delovanje vrtcev in šol. Obcina za zadovoljevanje potreb prebivalcev opravlja razlicne naloge. Spodaj je navedenih nekaj izbranih nalog, Vas pa prosimo, da s šolskimi ocenami od 1 do 5 ocenite uspešnost obcine pri opravljanju teh nalog, in sicer obcine, na obmocju katere opravljate policijsko delo.

Obcina skrbi za delovanje vrtcev in šol.

Value 71022 Frequency
1 nezadostno 4
2 zadostno 48
3 dobro 182
4 prav dobro 265
5 odlično 81
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V5 (Naloge občine)_Občina opravlja dejavnosti varstva okolja. Obcina za zadovoljevanje potreb prebivalcev opravlja razlicne naloge. Spodaj je navedenih nekaj izbranih nalog, Vas pa prosimo, da s šolskimi ocenami od 1 do 5 ocenite uspešnost obcine pri opravljanju teh nalog, in sicer obcine, na obmocju katere opravljate policijsko delo.

Obcina opravlja dejavnosti varstva okolja.

Value 81021 Frequency
1 nezadostno 17
2 zadostno 96
3 dobro 289
4 prav dobro 155
5 odlično 24
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V6 (Naloge občine)_Občina organizira pomoč in reševanje za primere naravnih in drugih nesreč. Obcina za zadovoljevanje potreb prebivalcev opravlja razlicne naloge. Spodaj je navedenih nekaj izbranih nalog, Vas pa prosimo, da s šolskimi ocenami od 1 do 5 ocenite uspešnost obcine pri opravljanju teh nalog, in sicer obcine, na obmocju katere opravljate policijsko delo.

Obcina organizira pomoc in reševanje za primere naravnih in drugih nesrec.

Value 91020 Frequency
1 nezadostno 11
2 zadostno 69
3 dobro 230
4 prav dobro 204
5 odlično 64
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 3

Valid range from 1 to 5

V7 (Naloge občine)_Občina skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč. Obcina za zadovoljevanje potreb prebivalcev opravlja razlicne naloge. Spodaj je navedenih nekaj izbranih nalog, Vas pa prosimo, da s šolskimi ocenami od 1 do 5 ocenite uspešnost obcine pri opravljanju teh nalog, in sicer obcine, na obmocju katere opravljate policijsko delo.

Obcina skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoc.

Value 101019 Frequency
1 nezadostno 8
2 zadostno 33
3 dobro 186
4 prav dobro 261
5 odlično 92
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V8 (Naloge občine)_Občina opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov. Obcina za zadovoljevanje potreb prebivalcev opravlja razlicne naloge. Spodaj je navedenih nekaj izbranih nalog, Vas pa prosimo, da s šolskimi ocenami od 1 do 5 ocenite uspešnost obcine pri opravljanju teh nalog, in sicer obcine, na obmocju katere opravljate policijsko delo.

Obcina opravlja naloge na podrocju posegov v prostor in graditve objektov.

Value 111018 Frequency
1 nezadostno 21
2 zadostno 97
3 dobro 284
4 prav dobro 156
5 odlično 20
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 3

Valid range from 1 to 5

V9 (Naloge občine)_Občina pospešuje društveno dejavnost (športno, kulturno itd.) Obcina za zadovoljevanje potreb prebivalcev opravlja razlicne naloge. Spodaj je navedenih nekaj izbranih nalog, Vas pa prosimo, da s šolskimi ocenami od 1 do 5 ocenite uspešnost obcine pri opravljanju teh nalog, in sicer obcine, na obmocju katere opravljate policijsko delo.

Obcina pospešuje društveno dejavnost (športno, kulturno itd.)

Value 121017 Frequency
1 nezadostno 15
2 zadostno 83
3 dobro 204
4 prav dobro 217
5 odlično 59
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 3

Valid range from 1 to 5

V10 (Naloge občine)_Občina gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste in druge javne površine (pločniki, parkirišča itd.). Obcina za zadovoljevanje potreb prebivalcev opravlja razlicne naloge. Spodaj je navedenih nekaj izbranih nalog, Vas pa prosimo, da s šolskimi ocenami od 1 do 5 ocenite uspešnost obcine pri opravljanju teh nalog, in sicer obcine, na obmocju katere opravljate policijsko delo.

Obcina gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste in druge javne površine (plocniki, parkirišca itd.).

Value 131016 Frequency
1 nezadostno 31
2 zadostno 122
3 dobro 199
4 prav dobro 169
5 odlično 57
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 3

Valid range from 1 to 5

V11 (Naloge občine)_Občina ureja promet v občini. Obcina za zadovoljevanje potreb prebivalcev opravlja razlicne naloge. Spodaj je navedenih nekaj izbranih nalog, Vas pa prosimo, da s šolskimi ocenami od 1 do 5 ocenite uspešnost obcine pri opravljanju teh nalog, in sicer obcine, na obmocju katere opravljate policijsko delo.

Obcina ureja promet v obcini.

Value 141015 Frequency
1 nezadostno 33
2 zadostno 158
3 dobro 211
4 prav dobro 142
5 odlično 33
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
577 4

Valid range from 1 to 5

V12 (Naloge občine)_Občina opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami. Obcina za zadovoljevanje potreb prebivalcev opravlja razlicne naloge. Spodaj je navedenih nekaj izbranih nalog, Vas pa prosimo, da s šolskimi ocenami od 1 do 5 ocenite uspešnost obcine pri opravljanju teh nalog, in sicer obcine, na obmocju katere opravljate policijsko delo.

Obcina opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami.

Value 151014 Frequency
1 nezadostno 64
2 zadostno 159
3 dobro 223
4 prav dobro 106
5 odlično 22
99 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
574 7

Valid range from 1 to 5

V13 (Naloge občine)_Občina opravlja naloge občinskega redarstva in skrbi za red v občini. Obcina za zadovoljevanje potreb prebivalcev opravlja razlicne naloge. Spodaj je navedenih nekaj izbranih nalog, Vas pa prosimo, da s šolskimi ocenami od 1 do 5 ocenite uspešnost obcine pri opravljanju teh nalog, in sicer obcine, na obmocju katere opravljate policijsko delo.

Obcina opravlja naloge obcinskega redarstva in skrbi za red v obcini.

Value 161013 Frequency
1 nezadostno 51
2 zadostno 117
3 dobro 189
4 prav dobro 163
5 odlično 59
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V14 (Naloge občine)_Občina opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov. Obcina za zadovoljevanje potreb prebivalcev opravlja razlicne naloge. Spodaj je navedenih nekaj izbranih nalog, Vas pa prosimo, da s šolskimi ocenami od 1 do 5 ocenite uspešnost obcine pri opravljanju teh nalog, in sicer obcine, na obmocju katere opravljate policijsko delo.

Obcina opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem obcinskih predpisov.

Value 171012 Frequency
1 nezadostno 79
2 zadostno 180
3 dobro 213
4 prav dobro 84
5 odlično 21
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
577 4

Valid range from 1 to 5

V15 (Naloge občine)_Občina skrbi za javno razsvetljavo. Obcina za zadovoljevanje potreb prebivalcev opravlja razlicne naloge. Spodaj je navedenih nekaj izbranih nalog, Vas pa prosimo, da s šolskimi ocenami od 1 do 5 ocenite uspešnost obcine pri opravljanju teh nalog, in sicer obcine, na obmocju katere opravljate policijsko delo.

Obcina skrbi za javno razsvetljavo.

Value 181011 Frequency
1 nezadostno 8
2 zadostno 68
3 dobro 204
4 prav dobro 222
5 odlično 78
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V16 (Sobivanje skupnosti)_Prebivalci si med seboj pomagajo. Spodaj je navedenih nekaj trditev o bivanju v skupnosti, Vas pa prosimo, da za obmocje Vaše policijske postaje ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se popolnoma strinjate s trditvijo.

Sobivanje skupnosti: Prebivalci si med seboj pomagajo.

Value 191010 Frequency
1 sploh se ne strinjam 46
2 se ne strinjam 190
3 niti-niti 252
4 se strinjam 84
5 popolnoma se strinjam 9
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V17 (Sobivanje skupnosti)_Soseska je tesno povezana. Spodaj je navedenih nekaj trditev o bivanju v skupnosti, Vas pa prosimo, da za obmocje Vaše policijske postaje ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se popolnoma strinjate s trditvijo.

Sobivanje skupnosti: Soseska je tesno povezana.

Value 201009 Frequency
1 sploh se ne strinjam 59
2 se ne strinjam 233
3 niti-niti 225
4 se strinjam 56
5 popolnoma se strinjam 8
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V18 (Sobivanje skupnosti)_Prebivalci se dobro razumejo. Spodaj je navedenih nekaj trditev o bivanju v skupnosti, Vas pa prosimo, da za obmocje Vaše policijske postaje ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se popolnoma strinjate s trditvijo.

Sobivanje skupnosti: Prebivalci se dobro razumejo.

Value 211008 Frequency
1 sploh se ne strinjam 53
2 se ne strinjam 182
3 niti-niti 280
4 se strinjam 60
5 popolnoma se strinjam 5
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V19 (Sobivanje skupnosti)_Prebivalci si medsebojno zaupajo. Spodaj je navedenih nekaj trditev o bivanju v skupnosti, Vas pa prosimo, da za obmocje Vaše policijske postaje ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se popolnoma strinjate s trditvijo.

Sobivanje skupnosti: Prebivalci si medsebojno zaupajo.

Value 221007 Frequency
1 sploh se ne strinjam 56
2 se ne strinjam 256
3 niti-niti 226
4 se strinjam 39
5 popolnoma se strinjam 3
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V20 (Sobivanje skupnosti)_Sosedje se med seboj poznajo. Spodaj je navedenih nekaj trditev o bivanju v skupnosti, Vas pa prosimo, da za obmocje Vaše policijske postaje ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se popolnoma strinjate s trditvijo.

Sobivanje skupnosti: Sosedje se med seboj poznajo.

Value 231006 Frequency
1 sploh se ne strinjam 35
2 se ne strinjam 142
3 niti-niti 195
4 se strinjam 148
5 popolnoma se strinjam 60
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V21 (Sobivanje skupnosti)_Prebivalci se v njihovi soseski počutijo doma. Spodaj je navedenih nekaj trditev o bivanju v skupnosti, Vas pa prosimo, da za obmocje Vaše policijske postaje ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se popolnoma strinjate s trditvijo.

Sobivanje skupnosti: Prebivalci se v njihovi soseski pocutijo doma.

Value 241005 Frequency
1 sploh se ne strinjam 18
2 se ne strinjam 94
3 niti-niti 274
4 se strinjam 154
5 popolnoma se strinjam 37
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
577 4

Valid range from 1 to 5

V22 (Sobivanje skupnosti)_Prebivalci se počutijo varno. Spodaj je navedenih nekaj trditev o bivanju v skupnosti, Vas pa prosimo, da za obmocje Vaše policijske postaje ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se popolnoma strinjate s trditvijo.

Sobivanje skupnosti: Prebivalci se pocutijo varno.

Value 251004 Frequency
1 sploh se ne strinjam 15
2 se ne strinjam 56
3 niti-niti 217
4 se strinjam 228
5 popolnoma se strinjam 60
99 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
576 5

Valid range from 1 to 5

V23 (Sobivanje skupnosti)_Ko se ponoči sprehajajo po soseski, se prebivalci počutijo varno. Spodaj je navedenih nekaj trditev o bivanju v skupnosti, Vas pa prosimo, da za obmocje Vaše policijske postaje ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se popolnoma strinjate s trditvijo.

Sobivanje skupnosti: Ko se ponoi sprehajajo po soseski, se prebivalci pocutijo varno.

Value 261003 Frequency
1 sploh se ne strinjam 19
2 se ne strinjam 59
3 niti-niti 191
4 se strinjam 244
5 popolnoma se strinjam 66
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V24 (Sobivanje skupnosti)_Če bi kdo od prebivalcev zbolel, lahko računa na pomoč sosedov, da bi opravili nakup v trgovini, šli po zdravila v lekarno in podobno… Spodaj je navedenih nekaj trditev o bivanju v skupnosti, Vas pa prosimo, da za obmocje Vaše policijske postaje ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se popolnoma strinjate s trditvijo.

Sobivanje skupnosti: Ce bi kdo od prebivalcev zbolel, lahko racuna na pomoc sosedov, da bi opravili nakup v trgovini, šli po zdravila v lekarno in podobno…

Value 271002 Frequency
1 sploh se ne strinjam 30
2 se ne strinjam 147
3 niti-niti 232
4 se strinjam 149
5 popolnoma se strinjam 22
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V25 (Sobivanje skupnosti)_Ko koga ni doma, se lahko le ta zanese na sosede, da bodo popazili na njegov dom oziroma pazili na morebitne težave. Spodaj je navedenih nekaj trditev o bivanju v skupnosti, Vas pa prosimo, da za obmocje Vaše policijske postaje ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se popolnoma strinjate s trditvijo.

Sobivanje skupnosti: Ko koga ni doma, se lahko le ta zanese na sosede, da bodo popazili na njegov dom oziroma pazili na morebitne težave.

Value 281001 Frequency
1 sploh se ne strinjam 33
2 se ne strinjam 152
3 niti-niti 243
4 se strinjam 127
5 popolnoma se strinjam 25
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V26 (Sobivanje skupnosti)_Če bi kdo v stiski rabil 25 EUR, bi mu jih sosed posodil. Spodaj je navedenih nekaj trditev o bivanju v skupnosti, Vas pa prosimo, da za obmocje Vaše policijske postaje ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se popolnoma strinjate s trditvijo.

Sobivanje skupnosti: Ce bi kdo v stiski rabil 25 EUR, bi mu jih sosed posodil.

Value 291000 Frequency
1 sploh se ne strinjam 69
2 se ne strinjam 180
3 niti-niti 211
4 se strinjam 91
5 popolnoma se strinjam 29
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V27 (Sobivanje skupnosti)_Prebivalci po potrebi stopijo skupaj in rešujejo skupne probleme. Spodaj je navedenih nekaj trditev o bivanju v skupnosti, Vas pa prosimo, da za obmocje Vaše policijske postaje ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se popolnoma strinjate s trditvijo.

Sobivanje skupnosti: Prebivalci po potrebi stopijo skupaj in rešujejo skupne probleme.

Value 30999 Frequency
1 sploh se ne strinjam 33
2 se ne strinjam 167
3 niti-niti 257
4 se strinjam 110
5 popolnoma se strinjam 13
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V28 (Sobivanje skupnosti)_Ljudje se poznajo dovolj dobro, da se lahko med seboj prosijo za usluge. Spodaj je navedenih nekaj trditev o bivanju v skupnosti, Vas pa prosimo, da za obmocje Vaše policijske postaje ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se popolnoma strinjate s trditvijo.

Sobivanje skupnosti: Ljudje se poznajo dovolj dobro, da se lahko med seboj prosijo za usluge.

Value 31998 Frequency
1 sploh se ne strinjam 30
2 se ne strinjam 159
3 niti-niti 232
4 se strinjam 132
5 popolnoma se strinjam 27
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V29 (Odziv preb. na varnostne probleme)_O tem govorijo z družino. Po Vaših izkušnjah, na kakšen nacin se prebivalci odzovejo, ce se v obcini pojavi varnostni problem. Prosimo Vas, da ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se nikoli ne odzovejo na naveden nacin in 5, da je ta nacin odzivanja zelo pogost.

Odzivanje na varnostne probleme: O tem govorijo z družino.

Value 32997 Frequency
1 nikoli 8
2 redko 74
3 včasih 236
4 pogosto 194
5 zelo pogosto 66
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 3

Valid range from 1 to 5

V30 (Odziv preb. na varnostne probleme)_O tem govorijo s sodelavci. Po Vaših izkušnjah, na kakšen nacin se prebivalci odzovejo, ce se v obcini pojavi varnostni problem. Prosimo Vas, da ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se nikoli ne odzovejo na naveden nacin in 5, da je ta nacin odzivanja zelo pogost.

Odzivanje na varnostne probleme: O tem govorijo s sodelavci.

Value 33996 Frequency
1 nikoli 8
2 redko 67
3 včasih 253
4 pogosto 204
5 zelo pogosto 47
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V31 (Odziv preb. na varnostne probleme)_O tem govorijo s prijatelji in znanci. Po Vaših izkušnjah, na kakšen nacin se prebivalci odzovejo, ce se v obcini pojavi varnostni problem. Prosimo Vas, da ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se nikoli ne odzovejo na naveden nacin in 5, da je ta nacin odzivanja zelo pogost.

Odzivanje na varnostne probleme: O tem govorijo s prijatelji in znanci.

Value 34995 Frequency
1 nikoli 4
2 redko 55
3 včasih 218
4 pogosto 238
5 zelo pogosto 63
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 3

Valid range from 1 to 5

V32 (Odziv preb. na varnostne probleme)_Na to opozorijo na okroglih mizah. Po Vaših izkušnjah, na kakšen nacin se prebivalci odzovejo, ce se v obcini pojavi varnostni problem. Prosimo Vas, da ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se nikoli ne odzovejo na naveden nacin in 5, da je ta nacin odzivanja zelo pogost.

Odzivanje na varnostne probleme: Na to opozorijo na okroglih mizah.

Value 35994 Frequency
1 nikoli 51
2 redko 193
3 včasih 223
4 pogosto 101
5 zelo pogosto 11
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V33 (Odziv preb. na varnostne probleme)_Na to opozorijo na srečanjih s predstavniki občine. Po Vaših izkušnjah, na kakšen nacin se prebivalci odzovejo, ce se v obcini pojavi varnostni problem. Prosimo Vas, da ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se nikoli ne odzovejo na naveden nacin in 5, da je ta nacin odzivanja zelo pogost.

Odzivanje na varnostne probleme: Na to opozorijo na srecanjih s predstavniki obcine.

Value 36993 Frequency
1 nikoli 28
2 redko 128
3 včasih 248
4 pogosto 152
5 zelo pogosto 22
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 3

Valid range from 1 to 5

V34 (Odziv preb. na varnostne probleme)_Pišejo lokalnim medijem (časopis, radio, TV) ali na internetnih forumih. Po Vaših izkušnjah, na kakšen nacin se prebivalci odzovejo, ce se v obcini pojavi varnostni problem. Prosimo Vas, da ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se nikoli ne odzovejo na naveden nacin in 5, da je ta nacin odzivanja zelo pogost.

Odzivanje na varnostne probleme: Pišejo lokalnim medijem (casopis, radio, TV) ali na internetnih forumih.

Value 37992 Frequency
1 nikoli 24
2 redko 146
3 včasih 210
4 pogosto 145
5 zelo pogosto 55
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V35 (Odziv preb. na varnostne probleme)_Obvestijo župana ali koga drugega na občini. Po Vaših izkušnjah, na kakšen nacin se prebivalci odzovejo, ce se v obcini pojavi varnostni problem. Prosimo Vas, da ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se nikoli ne odzovejo na naveden nacin in 5, da je ta nacin odzivanja zelo pogost.

Odzivanje na varnostne probleme: Obvestijo župana ali koga drugega na obcini.

Value 38991 Frequency
1 nikoli 23
2 redko 139
3 včasih 216
4 pogosto 174
5 zelo pogosto 27
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V36 (Odziv preb. na varnostne probleme)_V društvu podajo pobudo za ukrepanje. Po Vaših izkušnjah, na kakšen nacin se prebivalci odzovejo, ce se v obcini pojavi varnostni problem. Prosimo Vas, da ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se nikoli ne odzovejo na naveden nacin in 5, da je ta nacin odzivanja zelo pogost.

Odzivanje na varnostne probleme: V društvu podajo pobudo za ukrepanje.

Value 39990 Frequency
1 nikoli 20
2 redko 150
3 včasih 269
4 pogosto 124
5 zelo pogosto 14
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
577 4

Valid range from 1 to 5

V37 (Odziv preb. na varnostne probleme)_Obvestijo policijo. Po Vaših izkušnjah, na kakšen nacin se prebivalci odzovejo, ce se v obcini pojavi varnostni problem. Prosimo Vas, da ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se nikoli ne odzovejo na naveden nacin in 5, da je ta nacin odzivanja zelo pogost.

Odzivanje na varnostne probleme: Obvestijo policijo.

Value 40989 Frequency
1 nikoli 8
2 redko 34
3 včasih 103
4 pogosto 225
5 zelo pogosto 210
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V38 (Zaupanje)_prijateljem in sorodnikom. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: prijateljem in sorodnikom

Value 41988 Frequency
1 sploh ne zaupam 2
2 ne zaupam 15
3 niti niti 68
4 zaupam 231
5 popolnoma zaupam 263
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V39 (Zaupanje)_sosedom in znancem. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: sosedom in znancem

Value 42987 Frequency
1 sploh ne zaupam 6
2 ne zaupam 64
3 niti niti 238
4 zaupam 236
5 popolnoma zaupam 35
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V40 (Zaupanje)_televiziji, radiu, časopisom in drugim medijem. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: televiziji, radiu, casopisom in drugim medijem

Value 43986 Frequency
1 sploh ne zaupam 95
2 ne zaupam 247
3 niti niti 204
4 zaupam 30
5 popolnoma zaupam 3
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V41 (Zaupanje)_predsedniku republike. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: predsedniku republike

Value 44985 Frequency
1 sploh ne zaupam 93
2 ne zaupam 170
3 niti niti 171
4 zaupam 114
5 popolnoma zaupam 32
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V42 (Zaupanje)_predsedniku vlade V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: predsedniku vlade

Value 45984 Frequency
1 sploh ne zaupam 148
2 ne zaupam 224
3 niti niti 160
4 zaupam 42
5 popolnoma zaupam 5
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V43 (Zaupanje)_Vladi RS. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: Vladi RS

Value 46983 Frequency
1 sploh ne zaupam 182
2 ne zaupam 233
3 niti niti 136
4 zaupam 27
5 popolnoma zaupam 2
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V44 (Zaupanje)_Državnemu zboru RS. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: Državnemu zboru RS

Value 47982 Frequency
1 sploh ne zaupam 178
2 ne zaupam 233
3 niti niti 144
4 zaupam 23
5 popolnoma zaupam 3
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V45 (Zaupanje)_Policiji. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: Policiji

Value 48981 Frequency
1 sploh ne zaupam 12
2 ne zaupam 43
3 niti niti 147
4 zaupam 245
5 popolnoma zaupam 134
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V46 (Zaupanje)_Slovenski vojski. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: Slovenski vojski

Value 49980 Frequency
1 sploh ne zaupam 57
2 ne zaupam 121
3 niti niti 219
4 zaupam 143
5 popolnoma zaupam 40
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V47 (Zaupanje)_sodiščem. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: sodišcem

Value 50979 Frequency
1 sploh ne zaupam 103
2 ne zaupam 184
3 niti niti 199
4 zaupam 86
5 popolnoma zaupam 9
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V48 (Zaupanje)_tožilstvu. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: tožilstvu

Value 51978 Frequency
1 sploh ne zaupam 98
2 ne zaupam 167
3 niti niti 198
4 zaupam 109
5 popolnoma zaupam 9
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V49 (Zaupanje)_javni upravi. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: javni upravi

Value 52977 Frequency
1 sploh ne zaupam 97
2 ne zaupam 167
3 niti niti 234
4 zaupam 74
5 popolnoma zaupam 8
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V50 (Zaupanje)_političnim strankam. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: politicnim strankam

Value 53976 Frequency
1 sploh ne zaupam 293
2 ne zaupam 225
3 niti niti 57
4 zaupam 4
5 popolnoma zaupam 2
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V51 (Zaupanje)_sindikatom. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: sindikatom

Value 54975 Frequency
1 sploh ne zaupam 94
2 ne zaupam 177
3 niti niti 204
4 zaupam 97
5 popolnoma zaupam 9
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V52 (Zaupanje)_gospodarstvu, podjetjem. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: gospodarstvu, podjetjem

Value 55974 Frequency
1 sploh ne zaupam 76
2 ne zaupam 158
3 niti niti 277
4 zaupam 63
5 popolnoma zaupam 6
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V53 (Zaupanje)_civilni zaščiti. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: civilni zašciti

Value 56973 Frequency
1 sploh ne zaupam 33
2 ne zaupam 57
3 niti niti 171
4 zaupam 227
5 popolnoma zaupam 92
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V54 (Zaupanje)_gasilcem. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: gasilcem

Value 57972 Frequency
1 sploh ne zaupam 8
2 ne zaupam 16
3 niti niti 81
4 zaupam 226
5 popolnoma zaupam 250
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V55 (Zaupanje)_zasebnovarnostnim podjetjem. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: zasebnovarnostnim podjetjem

Value 58971 Frequency
1 sploh ne zaupam 76
2 ne zaupam 195
3 niti niti 257
4 zaupam 49
5 popolnoma zaupam 3
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V56 (Zaupanje)_detektivom. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: detektivom

Value 59970 Frequency
1 sploh ne zaupam 79
2 ne zaupam 204
3 niti niti 226
4 zaupam 62
5 popolnoma zaupam 7
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 3

Valid range from 1 to 5

V57 (Zaupanje)_zdravstvenim ustanovam. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: zdravstvenim ustanovam

Value 60969 Frequency
1 sploh ne zaupam 20
2 ne zaupam 70
3 niti niti 212
4 zaupam 237
5 popolnoma zaupam 42
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V58 (Zaupanje)_šolam in vrtcem. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: šolam in vrtcem

Value 61968 Frequency
1 sploh ne zaupam 8
2 ne zaupam 29
3 niti niti 195
4 zaupam 287
5 popolnoma zaupam 62
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V59 (Zaupanje)_centrom za socialno delo. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: centrom za socialno delo

Value 62967 Frequency
1 sploh ne zaupam 99
2 ne zaupam 158
3 niti niti 210
4 zaupam 100
5 popolnoma zaupam 14
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V60 (Zaupanje)_inšpekcijskim organom/službam. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: inšpekcijskim organom/službam

Value 63966 Frequency
1 sploh ne zaupam 96
2 ne zaupam 195
3 niti niti 221
4 zaupam 64
5 popolnoma zaupam 4
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V61 (Zaupanje)_športnim in kulturnim društvom. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: športnim in kulturnim društvom

Value 64965 Frequency
1 sploh ne zaupam 14
2 ne zaupam 62
3 niti niti 254
4 zaupam 211
5 popolnoma zaupam 38
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V62 (Zaupanje)_reševalnim društvom (jamarska, gorska, potapljaška ipd.). V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: reševalnim društvom (jamarska, gorska, potapljaška ipd.)

Value 65964 Frequency
1 sploh ne zaupam 9
2 ne zaupam 29
3 niti niti 127
4 zaupam 254
5 popolnoma zaupam 162
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V63 (Zaupanje)_nevladnim organizacijam/društvom s področja zagotavljanja varnosti (Šent, Beli obroč, SOS telefon ipd.). V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: nevladnim organizacijam/društvom s podrocja zagotavljanja varnosti (Šent, Beli obroc, SOS telefon ipd.)

Value 66963 Frequency
1 sploh ne zaupam 51
2 ne zaupam 111
3 niti niti 247
4 zaupam 136
5 popolnoma zaupam 36
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V64 (Zaupanje)_humanitarnim organizacijam/društvom. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: humanitarnim organizacijam/društvom

Value 67962 Frequency
1 sploh ne zaupam 67
2 ne zaupam 143
3 niti niti 244
4 zaupam 104
5 popolnoma zaupam 22
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V65 (Zaupanje)_varnim hišam/materinskim domovom. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: varnim hišam/materinskim domovom

Value 68961 Frequency
1 sploh ne zaupam 20
2 ne zaupam 77
3 niti niti 203
4 zaupam 221
5 popolnoma zaupam 57
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 3

Valid range from 1 to 5

V66 (Zaupanje)_naravovarstvenim organizacijam. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: naravovarstvenim organizacijam

Value 69960 Frequency
1 sploh ne zaupam 40
2 ne zaupam 119
3 niti niti 281
4 zaupam 115
5 popolnoma zaupam 24
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V67 (Zaupanje)_županu. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: županu

Value 70959 Frequency
1 sploh ne zaupam 103
2 ne zaupam 164
3 niti niti 217
4 zaupam 85
5 popolnoma zaupam 12
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V68 (Zaupanje)_občinskemu redarstvu. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: obcinskemu redarstvu

Value 71958 Frequency
1 sploh ne zaupam 100
2 ne zaupam 134
3 niti niti 258
4 zaupam 81
5 popolnoma zaupam 8
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V69 (Zaupanje)_varnostnemu sosvetu (posvetovalnemu telesu za vprašanja varnosti v občini). V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: varnostnemu sosvetu (posvetovalnemu telesu za vprašanja varnosti v obcini)

Value 72957 Frequency
1 sploh ne zaupam 71
2 ne zaupam 168
3 niti niti 246
4 zaupam 86
5 popolnoma zaupam 9
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V70 (Zaupanje)_verski skupnosti. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: verski skupnosti

Value 73956 Frequency
1 sploh ne zaupam 194
2 ne zaupam 183
3 niti niti 153
4 zaupam 45
5 popolnoma zaupam 4
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V71 (Zaupanje)_Zavodu za zaposlovanje. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: Zavodu za zaposlovanje

Value 74955 Frequency
1 sploh ne zaupam 120
2 ne zaupam 231
3 niti niti 199
4 zaupam 27
5 popolnoma zaupam 3
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V72 (Zaupanje)_Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Value 75954 Frequency
1 sploh ne zaupam 116
2 ne zaupam 206
3 niti niti 218
4 zaupam 36
5 popolnoma zaupam 3
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V73 (Zaupanje)_zavarovalnicam. V kolikšni meri Vi zaupate naslednjim subjektom/organizacijam. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da subjektu/organizaciji sploh ne zaupate in 5, da mu popolnoma zaupate.

Zaupanje v subjekte/organizacije: zavarovalnicam

Value 76953 Frequency
1 sploh ne zaupam 167
2 ne zaupam 211
3 niti niti 170
4 zaupam 30
5 popolnoma zaupam 0
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 3

Valid range from 1 to 5

V74 (ReSNV)_pomanjkanje življenjskih virov (vode, hrane) zaradi podnebnih sprememb. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža pomanjkanje življenjskih virov (vode, hrane) zaradi podnebnih sprememb.

Value 77952 Frequency
1 sploh ne ogroža 89
2 ne ogroža 190
3 niti niti 185
4 ogroža 94
5 zelo ogroža 22
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V75 (ReSNV)_večja pogostnost in intenzivnost naravnih nesreč zaradi podnebnih sprememb. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža vecja pogostnost in intenzivnost naravnih nesrec zaradi podnebnih sprememb.

Value 78951 Frequency
1 sploh ne ogroža 35
2 ne ogroža 146
3 niti niti 231
4 ogroža 141
5 zelo ogroža 28
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V76 (ReSNV)_gospodarska in materialna škoda zaradi podnebnih sprememb. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža gospodarska in materialna škoda zaradi podnebnih sprememb.

Value 79950 Frequency
1 sploh ne ogroža 33
2 ne ogroža 139
3 niti niti 238
4 ogroža 147
5 zelo ogroža 23
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V77 (ReSNV)_politične, gospodarske in energetske krize zaradi podnebnih sprememb. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo politicne, gospodarske in energetske krize zaradi podnebnih sprememb.

Value 80949 Frequency
1 sploh ne ogroža 35
2 ne ogroža 156
3 niti niti 231
4 ogroža 117
5 zelo ogroža 42
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V78 (ReSNV)_migracijske, socialne, zdravstveno-epidemiološke in druge grožnje ter tveganja zaradi podnebnih sprememb. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo migracijske, socialne, zdravstveno-epidemiološke in druge grožnje ter tveganja zaradi podnebnih sprememb.

Value 81948 Frequency
1 sploh ne ogroža 36
2 ne ogroža 162
3 niti niti 242
4 ogroža 109
5 zelo ogroža 32
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V79 (ReSNV)_nastanek novih in zaostrovanje obstoječih konfliktov zaradi podnebnih sprememb. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža nastanek novih in zaostrovanje obstojecih konfliktov zaradi podnebnih sprememb.

Value 82947 Frequency
1 sploh ne ogroža 49
2 ne ogroža 170
3 niti niti 256
4 ogroža 91
5 zelo ogroža 15
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V80 (ReSNV)_zmanjšana stopnja zaposlenosti prebivalstva zaradi globalnih finančnih in gospodarskih tveganj. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža zmanjšana stopnja zaposlenosti prebivalstva zaradi globalnih financnih in gospodarskih tveganj.

Value 83946 Frequency
1 sploh ne ogroža 12
2 ne ogroža 59
3 niti niti 133
4 ogroža 199
5 zelo ogroža 178
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V81 (ReSNV)_zmanjševanje blaginje RS. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža zmanjševanje blaginje RS.

Value 84945 Frequency
1 sploh ne ogroža 3
2 ne ogroža 48
3 niti niti 143
4 ogroža 229
5 zelo ogroža 158
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V82 (ReSNV)_obsežnejša ali celo splošna socialna kriza zaradi globalnih finančnih in gospodarskih tveganj. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža obsežnejša ali celo splošna socialna kriza zaradi globalnih financnih in gospodarskih tveganj.

Value 85944 Frequency
1 sploh ne ogroža 4
2 ne ogroža 37
3 niti niti 141
4 ogroža 241
5 zelo ogroža 158
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V83 (ReSNV)_družbene napetosti in konflikti zaradi globalnih finančnih in gospodarskih tveganj. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo družbene napetosti in konflikti zaradi globalnih financnih in gospodarskih tveganj.

Value 86943 Frequency
1 sploh ne ogroža 6
2 ne ogroža 35
3 niti niti 161
4 ogroža 232
5 zelo ogroža 144
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 3

Valid range from 1 to 5

V84 (ReSNV)_ogroženost slovenskih gospodarskih interesov v tujini zaradi globalnih finančnih in gospodarskih tveganj. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža ogroženost slovenskih gospodarskih interesov v tujini zaradi globalnih financnih in gospodarskih tveganj.

Value 87942 Frequency
1 sploh ne ogroža 6
2 ne ogroža 45
3 niti niti 207
4 ogroža 232
5 zelo ogroža 91
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V85 (ReSNV)_prihod tujega kapitala sumljivega ali drugače spornega izvora v državo. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža prihod tujega kapitala sumljivega ali drugace spornega izvora v državo.

Value 88941 Frequency
1 sploh ne ogroža 16
2 ne ogroža 70
3 niti niti 214
4 ogroža 193
5 zelo ogroža 88
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V86 (ReSNV)_nestabilne in propadle države (Libija, Grčija). Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo nestabilne in propadle države (Libija, Grcija).

Value 89940 Frequency
1 sploh ne ogroža 27
2 ne ogroža 91
3 niti niti 183
4 ogroža 174
5 zelo ogroža 103
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 3

Valid range from 1 to 5

V87 (ReSNV)_porast organizirane kriminalitete zaradi vojn (tihotapljenje orožja, organov ipd.). Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža porast organizirane kriminalitete zaradi vojn (tihotapljenje orožja, organov ipd.).

Value 90939 Frequency
1 sploh ne ogroža 15
2 ne ogroža 90
3 niti niti 190
4 ogroža 191
5 zelo ogroža 95
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V88 (ReSNV)_grobe kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin v konfliktih na kriznih območjih. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo grobe kršitve clovekovih pravic in temeljnih svobošcin v konfliktih na kriznih obmocjih.

Value 91938 Frequency
1 sploh ne ogroža 35
2 ne ogroža 147
3 niti niti 209
4 ogroža 132
5 zelo ogroža 58
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V89 (ReSNV)_številčnejše migracije zaradi vojn in spopadov. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo številcnejše migracije zaradi vojn in spopadov.

Value 92937 Frequency
1 sploh ne ogroža 28
2 ne ogroža 112
3 niti niti 214
4 ogroža 159
5 zelo ogroža 66
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V90 (ReSNV)_nastajanje zatočišč za delovanje terorističnih skupin. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža nastajanje zatocišc za delovanje teroristicnih skupin.

Value 93936 Frequency
1 sploh ne ogroža 51
2 ne ogroža 171
3 niti niti 178
4 ogroža 110
5 zelo ogroža 68
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 3

Valid range from 1 to 5

V91 (ReSNV)_možnost terorističnega napada zaradi delovanja RS v mednarodnih operacijah in misijah. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža možnost teroristicnega napada zaradi delovanja RS v mednarodnih operacijah in misijah.

Value 94935 Frequency
1 sploh ne ogroža 87
2 ne ogroža 206
3 niti niti 186
4 ogroža 72
5 zelo ogroža 30
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V92 (ReSNV)_dogajanje na Zahodnem Balkanu (BiH, Kosovo ipd.). Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža dogajanje na Zahodnem Balkanu (BiH, Kosovo ipd.).

Value 95934 Frequency
1 sploh ne ogroža 53
2 ne ogroža 169
3 niti niti 233
4 ogroža 90
5 zelo ogroža 34
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V93 (ReSNV)_terorizem. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža terorizem.

Value 96933 Frequency
1 sploh ne ogroža 79
2 ne ogroža 208
3 niti niti 162
4 ogroža 86
5 zelo ogroža 43
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 3

Valid range from 1 to 5

V94 (ReSNV)_terorizem povezan z organizirano kriminaliteto. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža terorizem povezan z organizirano kriminaliteto.

Value 97932 Frequency
1 sploh ne ogroža 59
2 ne ogroža 184
3 niti niti 184
4 ogroža 102
5 zelo ogroža 51
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V95 (ReSNV)_terorizem povezan z orožji za množično uničevanje in jedrsko tehnologijo. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža terorizem povezan z orožji za množicno unicevanje in jedrsko tehnologijo.

Value 98931 Frequency
1 sploh ne ogroža 104
2 ne ogroža 207
3 niti niti 155
4 ogroža 67
5 zelo ogroža 46
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V96 (ReSNV)_terorizem povezan z nezakonitimi migracijami ter trgovino z ljudmi. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža terorizem povezan z nezakonitimi migracijami ter trgovino z ljudmi.

Value 99930 Frequency
1 sploh ne ogroža 41
2 ne ogroža 156
3 niti niti 206
4 ogroža 135
5 zelo ogroža 43
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V97 (ReSNV)_terorizem povezan s trgovino z orožjem. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža terorizem povezan s trgovino z orožjem.

Value 100929 Frequency
1 sploh ne ogroža 43
2 ne ogroža 152
3 niti niti 210
4 ogroža 119
5 zelo ogroža 56
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V98 (ReSNV)_terorizem povezan s trgovino s prepovedanimi drogami. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža terorizem povezan s trgovino s prepovedanimi drogami.

Value 101928 Frequency
1 sploh ne ogroža 35
2 ne ogroža 100
3 niti niti 193
4 ogroža 166
5 zelo ogroža 85
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V99 (ReSNV)_širjenje konvencionalnega orožja, zlasti osebnega in lahkega. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža širjenje konvencionalnega orožja, zlasti osebnega in lahkega.

Value 102927 Frequency
1 sploh ne ogroža 27
2 ne ogroža 152
3 niti niti 234
4 ogroža 119
5 zelo ogroža 45
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
577 4

Valid range from 1 to 5

V100 (ReSNV)_širjenje streliva, industrijskih in vojaških razstreliv. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža širjenje streliva, industrijskih in vojaških razstreliv.

Value 103926 Frequency
1 sploh ne ogroža 36
2 ne ogroža 187
3 niti niti 215
4 ogroža 106
5 zelo ogroža 36
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V101 (ReSNV)_širjenje nevarnih substanc in materialov ter blaga z dvojno rabo. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža širjenje nevarnih substanc in materialov ter blaga z dvojno rabo.

Value 104925 Frequency
1 sploh ne ogroža 34
2 ne ogroža 160
3 niti niti 241
4 ogroža 108
5 zelo ogroža 37
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V102 (ReSNV)_širjenje industrijskih naprav in znanj, potrebnih za proizvodnjo jedrskega in drugih orožij za množično uničevanje. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža širjenje industrijskih naprav in znanj, potrebnih za proizvodnjo jedrskega in drugih orožij za množicno unicevanje.

Value 105924 Frequency
1 sploh ne ogroža 81
2 ne ogroža 208
3 niti niti 171
4 ogroža 83
5 zelo ogroža 38
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V103 (ReSNV)_širjenje raketnega balističnega orožja. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža širjenje raketnega balisticnega orožja.

Value 106923 Frequency
1 sploh ne ogroža 107
2 ne ogroža 209
3 niti niti 158
4 ogroža 73
5 zelo ogroža 34
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V104 (ReSNV)_nesprejemanje ali kršenje norm (jedrsko) neširitvenega režima. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža nesprejemanje ali kršenje norm (jedrsko) neširitvenega režima.

Value 107922 Frequency
1 sploh ne ogroža 97
2 ne ogroža 208
3 niti niti 155
4 ogroža 80
5 zelo ogroža 39
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V105 (ReSNV)_tihotapstvo prepovedanih drog. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža tihotapstvo prepovedanih drog.

Value 108921 Frequency
1 sploh ne ogroža 5
2 ne ogroža 52
3 niti niti 154
4 ogroža 245
5 zelo ogroža 125
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V106 (ReSNV)_trgovina z ljudmi. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža trgovina z ljudmi.

Value 109920 Frequency
1 sploh ne ogroža 6
2 ne ogroža 70
3 niti niti 199
4 ogroža 215
5 zelo ogroža 91
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V107 (ReSNV)_nezakonite migracije. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža nezakonite migracije.

Value 110919 Frequency
1 sploh ne ogroža 10
2 ne ogroža 65
3 niti niti 205
4 ogroža 210
5 zelo ogroža 91
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V108 (ReSNV)_ilegalna trgovina z orožjem. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža ilegalna trgovina z orožjem.

Value 111918 Frequency
1 sploh ne ogroža 8
2 ne ogroža 91
3 niti niti 206
4 ogroža 192
5 zelo ogroža 84
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V109 (ReSNV)_ilegalna trgovina z visoko trošarinskim blagom (cigareti, naftni derivati). Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža ilegalna trgovina z visoko trošarinskim blagom (cigareti, naftni derivati).

Value 112917 Frequency
1 sploh ne ogroža 20
2 ne ogroža 114
3 niti niti 236
4 ogroža 160
5 zelo ogroža 51
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V110 (ReSNV)_pranje denarja. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža pranje denarja.

Value 113916 Frequency
1 sploh ne ogroža 6
2 ne ogroža 54
3 niti niti 160
4 ogroža 216
5 zelo ogroža 142
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 3

Valid range from 1 to 5

V111 (ReSNV)_ponarejanje blagovnih znamk. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža ponarejanje blagovnih znamk.

Value 114915 Frequency
1 sploh ne ogroža 38
2 ne ogroža 133
3 niti niti 214
4 ogroža 147
5 zelo ogroža 49
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 0

Valid range from 1 to 5

V112 (ReSNV)_motnje v delovanju ali nedelovanje informacijskih sistemov. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo motnje v delovanju ali nedelovanje informacijskih sistemov.

Value 115914 Frequency
1 sploh ne ogroža 22
2 ne ogroža 127
3 niti niti 264
4 ogroža 125
5 zelo ogroža 42
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V113 (ReSNV)_kibernetski vdori in napadi državnih in nedržavnih subjektov. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo kibernetski vdori in napadi državnih in nedržavnih subjektov.

Value 116913 Frequency
1 sploh ne ogroža 50
2 ne ogroža 206
3 niti niti 212
4 ogroža 90
5 zelo ogroža 22
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V114 (ReSNV)_pridobivanje podatkov o političnem dogajanju v naši državi Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža pridobivanje podatkov o politicnem dogajanju v naši državi.

Value 117912 Frequency
1 sploh ne ogroža 51
2 ne ogroža 177
3 niti niti 238
4 ogroža 95
5 zelo ogroža 19
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V115 (ReSNV)_pridobivanje podatkov o gospodarskem dogajanju v naši državi. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža pridobivanje podatkov o gospodarskem dogajanju v naši državi.

Value 118911 Frequency
1 sploh ne ogroža 40
2 ne ogroža 173
3 niti niti 240
4 ogroža 103
5 zelo ogroža 23
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V116 (ReSNV)_pridobivanje podatkov o varnostnem dogajanju v naši državi. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža pridobivanje podatkov o varnostnem dogajanju v naši državi.

Value 119910 Frequency
1 sploh ne ogroža 38
2 ne ogroža 178
3 niti niti 248
4 ogroža 95
5 zelo ogroža 20
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V117 (ReSNV)_pridobivanje podatkov o aktivnostih in pobudah naše države v mednarodni skupnosti. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža pridobivanje podatkov o aktivnostih in pobudah naše države v mednarodni skupnosti.

Value 120909 Frequency
1 sploh ne ogroža 44
2 ne ogroža 204
3 niti niti 239
4 ogroža 76
5 zelo ogroža 14
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
577 4

Valid range from 1 to 5

V118 (ReSNV)_vojne. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo vojne.

Value 121908 Frequency
1 sploh ne ogroža 73
2 ne ogroža 174
3 niti niti 177
4 ogroža 104
5 zelo ogroža 48
99 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
576 5

Valid range from 1 to 5

V119 (ReSNV)_oboroženi spopadi. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo oboroženi spopadi.

Value 122907 Frequency
1 sploh ne ogroža 62
2 ne ogroža 217
3 niti niti 166
4 ogroža 91
5 zelo ogroža 43
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V120 (ReSNV)_spopadi nizke intenzivnosti. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo spopadi nizke intenzivnosti.

Value 123906 Frequency
1 sploh ne ogroža 63
2 ne ogroža 230
3 niti niti 198
4 ogroža 73
5 zelo ogroža 16
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V121 (ReSNV)_nestabilne političnovarnostne razmere v vzhodnem in jugovzhodnem delu Evrope. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo nestabilne politicnovarnostne razmere v vzhodnem in jugovzhodnem delu Evrope.

Value 124905 Frequency
1 sploh ne ogroža 45
2 ne ogroža 167
3 niti niti 240
4 ogroža 100
5 zelo ogroža 28
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V122 (ReSNV)_napadi na življenje ljudi. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo napadi na življenje ljudi.

Value 125904 Frequency
1 sploh ne ogroža 26
2 ne ogroža 137
3 niti niti 186
4 ogroža 158
5 zelo ogroža 69
99 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
576 5

Valid range from 1 to 5

V123 (ReSNV)_napadi na premoženje ljudi. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo napadi na premoženje ljudi.

Value 126903 Frequency
1 sploh ne ogroža 14
2 ne ogroža 68
3 niti niti 168
4 ogroža 219
5 zelo ogroža 111
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V124 (ReSNV)_gospodarska kriminaliteta. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža gospodarska kriminaliteta.

Value 127902 Frequency
1 sploh ne ogroža 5
2 ne ogroža 18
3 niti niti 101
4 ogroža 238
5 zelo ogroža 214
99 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
576 5

Valid range from 1 to 5

V125 (ReSNV)_korupcija. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža korupcija.

Value 128901 Frequency
1 sploh ne ogroža 6
2 ne ogroža 23
3 niti niti 89
4 ogroža 206
5 zelo ogroža 256
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V126 (ReSNV)_finančne prevare. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo financne prevare.

Value 129900 Frequency
1 sploh ne ogroža 6
2 ne ogroža 21
3 niti niti 81
4 ogroža 231
5 zelo ogroža 240
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V127 (ReSNV)_ponarejanje listin. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža ponarejanje listin.

Value 130899 Frequency
1 sploh ne ogroža 14
2 ne ogroža 49
3 niti niti 172
4 ogroža 215
5 zelo ogroža 128
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 3

Valid range from 1 to 5

V128 (ReSNV)_ponarejanje denarja. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža ponarejanje denarja.

Value 131898 Frequency
1 sploh ne ogroža 14
2 ne ogroža 77
3 niti niti 221
4 ogroža 173
5 zelo ogroža 95
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V129 (ReSNV)_kibernetska kriminaliteta. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža kibernetska kriminaliteta.

Value 132897 Frequency
1 sploh ne ogroža 24
2 ne ogroža 92
3 niti niti 255
4 ogroža 151
5 zelo ogroža 58
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V130 (ReSNV)_okoljska kriminaliteta. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža okoljska kriminaliteta.

Value 133896 Frequency
1 sploh ne ogroža 23
2 ne ogroža 101
3 niti niti 232
4 ogroža 162
5 zelo ogroža 61
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V131 (ReSNV)_množične kršitve javnega reda in miru. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo množicne kršitve javnega reda in miru.

Value 134895 Frequency
1 sploh ne ogroža 36
2 ne ogroža 147
3 niti niti 198
4 ogroža 148
5 zelo ogroža 51
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V132 (ReSNV)_potresi. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo potresi.

Value 135894 Frequency
1 sploh ne ogroža 60
2 ne ogroža 180
3 niti niti 166
4 ogroža 127
5 zelo ogroža 47
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V133 (ReSNV)_poplave. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo poplave.

Value 136893 Frequency
1 sploh ne ogroža 25
2 ne ogroža 127
3 niti niti 208
4 ogroža 161
5 zelo ogroža 58
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V134 (ReSNV)_neurja. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo neurja.

Value 137892 Frequency
1 sploh ne ogroža 21
2 ne ogroža 103
3 niti niti 206
4 ogroža 186
5 zelo ogroža 64
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V135 (ReSNV)_suše. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo suše.

Value 138891 Frequency
1 sploh ne ogroža 21
2 ne ogroža 117
3 niti niti 220
4 ogroža 163
5 zelo ogroža 59
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V136 (ReSNV)_veliki požari v naravnem okolju. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo veliki požari v naravnem okolju.

Value 139890 Frequency
1 sploh ne ogroža 29
2 ne ogroža 181
3 niti niti 222
4 ogroža 106
5 zelo ogroža 41
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V137 (ReSNV)_množični pojavi nalezljivih bolezni pri ljudeh. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo množicni pojavi nalezljivih bolezni pri ljudeh.

Value 140889 Frequency
1 sploh ne ogroža 62
2 ne ogroža 217
3 niti niti 163
4 ogroža 96
5 zelo ogroža 42
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V138 (ReSNV)_množični pojavi nalezljivih bolezni pri živalih in rastlinah. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo množicni pojavi nalezljivih bolezni pri živalih in rastlinah.

Value 141888 Frequency
1 sploh ne ogroža 58
2 ne ogroža 213
3 niti niti 186
4 ogroža 89
5 zelo ogroža 32
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 3

Valid range from 1 to 5

V139 (ReSNV)_prekomerno obremenjevanje okolja. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža prekomerno obremenjevanje okolja.

Value 142887 Frequency
1 sploh ne ogroža 21
2 ne ogroža 125
3 niti niti 213
4 ogroža 166
5 zelo ogroža 55
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 1

Valid range from 1 to 5

V140 (ReSNV)_prekomerna raba naravnih virov. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogroža prekomerna raba naravnih virov.

Value 143886 Frequency
1 sploh ne ogroža 25
2 ne ogroža 127
3 niti niti 226
4 ogroža 148
5 zelo ogroža 53
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V141 (ReSNV)_cestnoprometne nesreče. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo cestnoprometne nesrece.

Value 144885 Frequency
1 sploh ne ogroža 24
2 ne ogroža 120
3 niti niti 232
4 ogroža 155
5 zelo ogroža 48
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V142 (ReSNV)_industrijske nesreče. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo industrijske nesrece.

Value 145884 Frequency
1 sploh ne ogroža 46
2 ne ogroža 184
3 niti niti 235
4 ogroža 89
5 zelo ogroža 25
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V143 (ReSNV)_industrijske nesreče v obratih z nevarnimi snovmi. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo industrijske nesrece v obratih z nevarnimi snovmi.

Value 146883 Frequency
1 sploh ne ogroža 46
2 ne ogroža 207
3 niti niti 187
4 ogroža 92
5 zelo ogroža 47
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2

Valid range from 1 to 5

V144 (ReSNV)_neustrezni posegi v okolje in prostor. Koliko po Vašem mnenju Slovenijo in slovensko družbo konkretno ogrožajo naslednji dejavniki? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da naveden dejavnik sploh ne ogroža, 5 pa, da dejavnik zelo mocno ogroža Slovenijo.

Slovenijo in slovensko družbo ogrožajo neustrezni posegi v okolje in prostor.

Value 147882 Frequency
1 sploh ne ogroža 27
2 ne ogroža 133
3 niti niti 243
4 ogroža 136
5 zelo ogroža 40