Dejavniki, ki vplivajo na prilagoditve delovnih mest za invalide, 2012

Basic Study Information

ADP - IDNo: USPINV12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_USPINV12_V1
Main author(s):
  • Tabaj, Aleksandra
Data file producer:
URI - Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

invalidnost, delovno mesto, prilagoditve delovnega mesta, ovire na delovnem mestu, zaposlovanje

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, PRILAGODITVE ZA INVALIDE, DISKRIMINACIJA INVALIDOV, DELOVNO MESTO, GIBALNO OVIRANA OSEBA

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - delovne razmere
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
Splošni del vprašalnika
Dejavniki, ki vplivajo na prilagoditve delovnih mest za invalide
Področja prilagoditve delovnih mest za invalide
Ovire za prilagoditve delovnih mest za invalide


Abstract:

Raziskava je zasnovana na ameriškem vprašalniku. V preliminarni fazi je bila uporabljena tudi kvalitativna metodologija fokusnih skupin za poglobljeno uporabo in nadgradnjo pilotnega vprašalnika. Izvorni vprašalnik je bil nadgrajen z dodatnimi vsebinami, ki raziskujejo pomembne dejavnike za prilagajanje delovnih mest invalidov, vsebine različnih prilagoditev delovnih mest in ovire za prilagajanje. Raziskava je bila opravljena na populaciji strokovnih delavcev, ki v Sloveniji delajo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije invalidov pri izvajalcih zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, rehabilitacijskih svetovalcih Zavoda RS za zaposlovanje in strokovnih delavcih v okviru Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Rezultati raziskave opozarjajo na ovire pri izvajanju primernih prilagoditev za invalide ter možnosti, ki bi jih v prihodnosti lahko uporabili na tem področju za zagotavljanje večje socialne vključenosti invalidov.

Methodology


Collection date: april 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Strokovni delavci v zaposlitveni rehabilitaciji pri izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije in poklicne rehabilitacije pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Excluded: no information
Data collected by:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: USPINV12 - Dejavniki, ki vplivajo na prilagoditve delovnih mest za invalide [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 89
  • number of units: 143

Variable list

Starost Starost

A. Vaša starost v letih:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 4 25 69 43.151 10.696

Valid range from 25 to 69

Spol Spol

B. Spol

Value 22 Frequency
1 moški spol 25
2 ženski spol 117
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
142 1

Valid range from 1 to 2

zap_SPIZ Vrsta zaposlitve_ZPIZ

C. Vrsta zaposlitve: pri ZPIZ

Value 31 Frequency
1 redna zaposlitev za nedoločen čas 15
2 redna zaposlitev za določen čas 1
3 pogodbena zaposlitev 1
999 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 126

Valid range from 1 to 3

Starost Starost

A. Vaša starost v letih:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 4 25 69 43.151 10.696

Valid range from 25 to 69

Spol Spol

B. Spol

Value 288 Frequency
1 moški spol 25
2 ženski spol 117
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
142 1

Valid range from 1 to 2

zap_SPIZ Vrsta zaposlitve_ZPIZ

C. Vrsta zaposlitve: pri ZPIZ

Value 387 Frequency
1 redna zaposlitev za nedoločen čas 15
2 redna zaposlitev za določen čas 1
3 pogodbena zaposlitev 1
999 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 126

Valid range from 1 to 3

zap_ZRPR Vrsta zaposlitve_Izvajalec ZR/PR

D. Vrsta zaposlitve: pri izvajalcu, ki izvaja zaposlitveno/poklicno rehabilitacijo

Value 486 Frequency
1 redna zaposlitev za nedoločen čas 70
2 redna zaposlitev za določen čas 18
3 pogodbena zaposlitev 15
999 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103 40

Valid range from 1 to 3

zap_ZRSZ Vrsta zaposlitve_ZRSZ

E. Vrsta zaposlitve: pri Zavodu za zaposlovanje

Value 585 Frequency
1 zaposlitev za nedoločen čas 16
2 zaposlitev za določen čas 2
3 pogodbena zaposlitev 2
999 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 123

Valid range from 1 to 3

Delov_m Delovno mesto

F. Delovno mesto:

Value 684 Frequency
1 strokovni delavec, član tima, strokovni sodelavec 108
2 izvedenec invalidske komisije 6
3 vodstveni delavec, vodja strokovnega tima, predsednik invali 26
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 3

Valid range from 1 to 3

Izobr Vrsta izobrazbe

G. Vrsta izobrazbe (strokovni profil):

Value 783 Frequency
1 zdravnik 21
2 psiholog 26
3 pedagog, andragog, specialni pedagog ipd. 10
4 socialni delavec 25
5 delovni terapevt 22
6 tehnolog, inženir ipd. 11
7 drugo (odprti odgovori) 25
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 3

Valid range from 1 to 7

Izobr_dr Vrsta izobrazbe: 7 - drugo (prosti odgovori)

G. Vrsta izobrazbe (strokovni profil):

Value 882 Frequency
999 4
Manager človeških virov (HR) 1
dipl. ekonomist, reha. svetovalec 1
diplomirana ekonomistka 1
diplomirani upr. organizator 1
filozof; andragoško dousposobljena 1
humanistična smer 1
kulturni antropolog 1
magister upravnih ved 1
organizator dela 2
organizicijski manager 1
pravnik 1
rehabilitacijska svetovalka 2
sociolog 6
strokovni delavec 1
strokovni delavec - kontrolor 1
univ. dipl. ekonomist 1
višji upravni delavec 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28 0

St_izobr Stopnja izobrazbe

H. Stopnja izobrazbe

Value 981 Frequency
1 srednja poklicna izobrazba 0
2 srednja strokovna ali splošna izobrazba (gimnazija) 0
3 višješolska izobrazba 14
4 visokošolska izobrazba 29
5 univerzitetna izobrazba, magisterij bolonjskega študija 64
6 specializacija po univerzitetni izobrazbi 25
7 magisterij znanosti 10
8 doktorat znanosti 0
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
142 1

Valid range from 1 to 8

L_ZPIZ Leta delovanja na ZPIZ

I. Koliko let delate na področju ZPIZ?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36 107 1 37 11.75 9.632

Valid range from 1 to 37

L_ZZRZI Leta delovanja na ZZRZI, ZUZIO

J. Koliko let delate na področju ZZRZI, ZUZIO?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 22 0.25 30 7.151 6.44

Valid range from 0.25 to 30

D1 1. Produktivnost/učinkovitost zaposlenega Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

1. Produktivnost/učinkovitost zaposlenega

Value 1278 Frequency
1 sploh ni pomembno 8
2 malo pomembno 8
3 pomembno 46
4 zelo pomembno 52
5 posebej pomembno 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 4 1 5

Valid range from 1 to 5

D2 2. Delovna doba zaposlenega (leta zaposlitve v organizaciji) Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

2. Delovna doba zaposlenega (leta zaposlitve) v organizaciji

Value 1377 Frequency
1 sploh ni pomembno 25
2 malo pomembno 39
3 pomembno 52
4 zelo pomembno 21
5 posebej pomembno 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 4 1 5

Valid range from 1 to 5

D3 3. Stopnja invalidnosti zaposlenega in posledične funkcionalne omejitve Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

3. Stopnja invalidnosti zaposlenega in posledične funkcionalne omejitve

Value 1476 Frequency
1 sploh ni pomembno 0
2 malo pomembno 6
3 pomembno 24
4 zelo pomembno 60
5 posebej pomembno 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 3 2 5

Valid range from 1 to 5

D4 4. Vrsta invalidnosti zaposlenega Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

4. Vrsta invalidnosti zaposlenega

Value 1575 Frequency
1 sploh ni pomembno 2
2 malo pomembno 16
3 pomembno 33
4 zelo pomembno 54
5 posebej pomembno 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 3 1 5

Valid range from 1 to 5

D5 5. Prepoznavnost invalidnosti (vidni zunanji znaki) Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

5. Prepoznavnost invalidnosti (vidni zunanji znaki)

Value 1674 Frequency
1 sploh ni pomembno 28
2 malo pomembno 47
3 pomembno 35
4 zelo pomembno 23
5 posebej pomembno 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 5 1 5

Valid range from 1 to 5

D6 6. Znanje in informiranost zaposlenega o zakonodaji (ZPIZ, ZZRZI) in prilagoditvah delovnih mest Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

6. Znanje in informiranost zaposlenega o zakonodaji (ZPIZ, ZZRZI) in prilagoditvah delovnih mest

Value 1773 Frequency
1 sploh ni pomembno 6
2 malo pomembno 30
3 pomembno 51
4 zelo pomembno 33
5 posebej pomembno 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 5 1 5

Valid range from 1 to 5

D7 7. Znanje zaposlenega o postopkih za prilagoditve delovnega mesta v organizaciji Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

7. Znanje zaposlenega o postopkih za prilagoditve delovnega mesta v organizaciji

Value 1872 Frequency
1 sploh ni pomembno 3
2 malo pomembno 30
3 pomembno 60
4 zelo pomembno 33
5 posebej pomembno 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 3 1 5

Valid range from 1 to 5

D8 8. Starost zaposlenega Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

8. Starost zaposlenega

Value 1971 Frequency
1 sploh ni pomembno 25
2 malo pomembno 40
3 pomembno 42
4 zelo pomembno 28
5 posebej pomembno 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 4 1 5

Valid range from 1 to 5

D9 9. Spol zaposlenega Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

9. Spol zaposlenega

Value 2070 Frequency
1 sploh ni pomembno 82
2 malo pomembno 44
3 pomembno 10
4 zelo pomembno 2
5 posebej pomembno 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 5 1 4

Valid range from 1 to 5

D10 10. Etična/rasna pripadnost zaposlenega Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

10. Etnična/rasna pripadnost zaposlenega

Value 2169 Frequency
1 sploh ni pomembno 90
2 malo pomembno 38
3 pomembno 10
4 zelo pomembno 1
5 posebej pomembno 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 4 1 4

Valid range from 1 to 5

D11 11. Spolna usmerjenost Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

11. Spolna usmerjenost

Value 2268 Frequency
1 sploh ni pomembno 98
2 malo pomebno 29
3 pomembno 4
4 zelo pomembno 2
5 posebej pomembno 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133 10 1 4

Valid range from 1 to 5

D12 12. Službeni položaj zaposlenega (npr. vodstveni položaj, začetni položaj) Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

12. Službeni položaj zaposlenega (npr. vodstveni položaj, začetni položaj)

Value 2367 Frequency
1 sploh ni pomembno 34
2 malo pomembno 21
3 pomembno 37
4 zelo pomembno 34
5 posebej pomembno 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133 10 1 5

Valid range from 1 to 5

D13 13. Začasna ali redna zaposlitev Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

13. Začasna ali redna zaposlitev

Value 2466 Frequency
1 sploh ni pomembno 25
2 malo pomembno 18
3 pomembno 46
4 zelo pomembno 26
5 posebej pomembno 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 5 1 5

Valid range from 1 to 5

D14 14. Stopnja izobrazbe zaposlenega Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

14. Stopnja izobrazbe zaposlenega

Value 2565 Frequency
1 sploh ni pomembno 21
2 malo pomembno 27
3 pomembno 64
4 zelo pomembno 24
5 posebej pomembno 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 4 1 5

Valid range from 1 to 5

D15 15. Faza zaposlitve (v postopku zaposlovanja, že zaposlen, ali v napredovanju, ko se išče možno prilagoditev) Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

15. Faza zaposlitve (v postopku zaposlovanja, že zaposlen, ali v napredovanju)

Value 2664 Frequency
1 sploh ni pomembno 7
2 malo pomembno 23
3 pomembno 60
4 zelo pomembno 37
5 posebej pomembno 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 8 1 5

Valid range from 1 to 5

D16 16. Zaznavanje (percepcija) zaposlenega o prednostih in stroških prilagoditve Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

16. Zaznavanje (percepcija) zaposlenega o prednostih in stroških prilagoditve

Value 2763 Frequency
1 sploh ni pomembno 2
2 malo pomembno 37
3 pomembno 57
4 zelo pomembno 33
5 posebej pomembno 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
134 9 1 5

Valid range from 1 to 5

D17 17. Kreativnost zaposlenega pri prepoznavanju potrebne prilagoditve delovnega mesta Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

17. Kreativnost zaposlenega pri prepoznavanju potrebne prilagoditve delovnega mesta

Value 2862 Frequency
1 sploh ni pomembno 0
2 malo pomembno 15
3 pomembno 57
4 zelo pomembno 57
5 posebej pomembno 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 5 2 5

Valid range from 1 to 5

D18 18. Sposobnost zaposlenega pri prepoznavanju ovir pri iskanju prilagoditve Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

18. Sposobnost zaposlenega pri prepoznavanju ovir pri iskanju prilagoditve

Value 2961 Frequency
1 sploh ni pomembno 1
2 malo pomembno 11
3 pomembno 56
4 zelo pomembno 55
5 posebej pomembno 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 8 1 5

Valid range from 1 to 5

D19 19. Poklic zaposlenega Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

19. Poklic zaposlenega

Value 3060 Frequency
1 sploh ni pomembno 14
2 malo pomembno 23
3 pomembno 67
4 zelo pomembno 29
5 posebej pomembno 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 4 1 5

Valid range from 1 to 5

D20 20. Komunikacijske veščine zaposlenega pri vlogi za prilagoditve Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

20. Komunikacijske veščine zaposlenega pri vlogi za prilagoditve

Value 3159 Frequency
1 sploh ni pomembno 13
2 malo pomembno 26
3 pomembno 41
4 zelo pomembno 50
5 posebej pomembno 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 8 1 5

Valid range from 1 to 5

D21 21. Izkušnje zaposlenega glede stigmatizacije ali diskriminacije Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

21. Izkušnje zaposlenega glede stigmatizacije ali diskriminacije

Value 3258 Frequency
1 sploh ni pomembno 16
2 malo pomembno 38
3 pomembno 61
4 zelo pomembno 12
5 posebej pomembno 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
130 13 1 5

Valid range from 1 to 5

D22 22. Stališča delodajalca do zaposlenih invalidov Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

22. Stališča delodajalca do zaposlenih invalidov

Value 3357 Frequency
1 sploh ni pomembno 1
2 malo pomembno 2
3 pomembno 19
4 zelo pomembno 46
5 posebej pomembno 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 4 1 5

Valid range from 1 to 5

D23 23. Podpora nadrejenega zaposlenim Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

23. Podpora nadrejenega zaposlenim

Value 3456 Frequency
1 sploh ni pomembno 0
2 malo pomembno 2
3 pomembno 15
4 zelo pomembno 49
5 posebej pomembno 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 5 2 5

Valid range from 1 to 5

D24 24. Politika delodajalca glede ZPIZ/ZZRZI in prilagoditev delovnih mest Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

24. Politika delodajalca glede ZPIZ/ZZRZI in prilagoditev delovnih mest

Value 3555 Frequency
1 sploh ni pomembno 2
2 malo pomembno 3
3 pomembno 24
4 zelo pomembno 43
5 posebej pomembno 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 7 1 5

Valid range from 1 to 5

D25 25. Delodajalčevo razumevanje invalidnosti in zakonodaje ZPIZ/ZZRZI Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

25. Delodajalčevo razumevanje invalidnosti in zakonodaje ZPIZ/ZZRZI

Value 3654 Frequency
1 sploh ni pomembno 2
2 malo pomembno 3
3 pomembno 19
4 zelo pomembno 44
5 posebej pomembno 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 5 1 5

Valid range from 1 to 5

D26 26. Poznavanje postopkov za prilagoditev v organizaciji s strani nadrejenega Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

26. Poznavanje postopkov za prilagoditev v organizaciji s strani nadrejenega

Value 3753 Frequency
1 sploh ni pomembno 1
2 malo pomembno 5
3 pomembno 26
4 zelo pomembno 58
5 posebej pomembno 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 5 1 5

Valid range from 1 to 5

D27 27. Delodajalčeva zaznavanja vzroka invalidnosti ali bolezni Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

27. Delodajalčeva zaznavanja vzroka invalidnosti ali bolezni

Value 3852 Frequency
1 sploh ni pomembno 3
2 malo pomembno 14
3 pomembno 48
4 zelo pomembno 52
5 posebej pomembno 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 7 1 5

Valid range from 1 to 5

D28 28. Delodajalčeva podpora v vlogi za prilagoditev delovnih mest Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

28. Delodajalčeva podpora vlogi za prilagoditev delovnih mest

Value 3951 Frequency
1 sploh ni pomembno 1
2 malo pomembno 1
3 pomembno 21
4 zelo pomembno 58
5 posebej pomembno 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 8 1 5

Valid range from 1 to 5

D29 29. Vloga odgovorne osebe delodajalca, ki upravlja z vlogo o prilagoditvi delovnega mesta (npr. nadrejeni, manager, kadrovska služba ipd.) Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

29. Vloga odgovorne osebe delodajalca, ki upravlja z vlogo o prilagoditvi delovnega mesta (npr. nadrejeni, manager, kadrovska služba ipd.)

Value 4050 Frequency
1 sploh ni pomembno 1
2 malo pomembno 2
3 pomembno 27
4 zelo pomembno 58
5 posebej pomembno 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
137 6 1 5

Valid range from 1 to 5

D30 30. Obseg, do katerega je nadrejeni vključen v proces prilagoditve delovnega mesta Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

30. Obseg, do katerega je nadrejeni vključen v proces prilagoditve delovnega mesta

Value 4149 Frequency
1 sploh ni pomembno 0
2 malo pomembno 6
3 pomembno 53
4 zelo pomembno 60
5 posebej pomembno 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
130 13 2 5

Valid range from 1 to 5

D31 31. Znanje delodajalca o tehnologiji in drugih prilagoditvah Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

31. Znanje delodajalca o tehnologiji in drugih prilagoditvah

Value 4248 Frequency
1 sploh ni pomembno 1
2 malo pomembno 7
3 pomembno 44
4 zelo pomembno 56
5 posebej pomembno 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 8 1 5

Valid range from 1 to 5

D32 32. Celotni viri organizacije (velikost, donosnost ...) Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

32. Celotni viri organizacije (velikost, donosnost, …)

Value 4347 Frequency
1 sploh ni pomembno 5
2 malo pomembno 17
3 pomembno 66
4 zelo pomembno 36
5 posebej pomembno 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
131 12 1 5

Valid range from 1 to 5

D33 33. Fizična velikost delovnega mesta, kjer dela zaposleni Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

33. Fizična velikost delovnega mesta, kjer dela zaposleni

Value 4446 Frequency
1 sploh ni pomembno 8
2 malo pomembno 39
3 pomembno 57
4 zelo pomembno 19
5 posebej pomembno 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
128 15 1 5

Valid range from 1 to 5

D34 34. Vrsta dejavnosti Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

34. Vrsta dejavnosti

Value 4545 Frequency
1 sploh ni pomembno 13
2 malo pomembno 44
3 pomembno 48
4 zelo pomembno 28
5 posebej pomembno 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 5 1 5

Valid range from 1 to 5

D35 35. Prednosti, ki jih prinese prilagoditev [Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

35. Prednosti, ki jih prinese prilagoditev

Value 4644 Frequency
1 sploh ni pomembno 1
2 malo pomembno 1
3 pomembno 22
4 zelo pomembno 69
5 posebej pomembno 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
137 6 1 5

Valid range from 1 to 5

D36 36. Formalnost postopka za prilagoditev delovnega mesta/postopek v organizaciji Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

36. Formalnost postopka za prilagoditev delovnega mesta/postopek v organizacij

Value 4743 Frequency
1 sploh ni pomembno 3
2 malo pomembno 15
3 pomembno 45
4 zelo pomembno 58
5 posebej pomembno 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
134 9 1 5

Valid range from 1 to 5

D37 37. Odzivi sodelavcev na prilagoditev delovnega mesta Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

37. Odzivi sodelavcev na prilagoditev delovnega mesta

Value 4842 Frequency
1 sploh ni pomembno 2
2 malo pomembno 26
3 pomembno 73
4 zelo pomembno 32
5 posebej pomembno 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
137 6 1 5

Valid range from 1 to 5

D38 38. Strukturne spremembe v delovnem procesu, potrebne za prilagoditev [Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

38. Strukturne spremembe v delovnem procesu, potrebne za prilagoditev

Value 4941 Frequency
1 sploh ni pomembno 0
2 malo pomembno 5
3 pomembno 65
4 zelo pomembno 46
5 posebej pomembno 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
131 12 2 5

Valid range from 1 to 5

D39 39. Vrsta prilagoditve Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

39. Vrsta prilagoditve

Value 5040 Frequency
1 sploh ni pomembno 3
2 malo pomembno 8
3 pomembno 55
4 zelo pomembno 48
5 posebej pomembno 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 7 1 5

Valid range from 1 to 5

D40 40. Enostavnost uporabe prilagoditve Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

40. Enostavnost uporabe prilagoditve

Value 5139 Frequency
1 sploh ni pomembno 1
2 malo pomembno 6
3 pomembno 38
4 zelo pomembno 61
5 posebej pomembno 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 5 1 5

Valid range from 1 to 5

D41 41. Zaznavanje pravičnosti in enakosti sodelavcev glede prilagoditve Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

41. Zaznavanje pravičnosti in enakosti sodelavcev glede prilagoditve

Value 5238 Frequency
1 sploh ni pomembno 2
2 malo pomembno 15
3 pomembno 57
4 zelo pomembno 43
5 posebej pomembno 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 8 1 5

Valid range from 1 to 5

D42 42. Trajanje prilagoditve Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

42. Trajanje prilagoditve

Value 5337 Frequency
1 sploh ni pomembno 4
2 malo pomembno 16
3 pomembno 52
4 zelo pomembno 50
5 posebej pomembno 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 8 1 5

Valid range from 1 to 5

D43 43. Obseg in intenzivnost prilagoditve [Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

43. Obseg in intenzivnost prilagoditve

Value 5436 Frequency
1 sploh ni pomembno 0
2 malo pomembno 11
3 pomembno 57
4 zelo pomembno 51
5 posebej pomembno 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
134 9 2 5

Valid range from 1 to 5

D44 44. Trajanje postopka prilagoditve delovnega mesta Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

44. Trajanje postopka prilagoditve delovnega mesta

Value 5535 Frequency
1 sploh ni pomembno 2
2 malo pomembno 9
3 pomembno 54
4 zelo pomembno 52
5 posebej pomembno 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
137 6 1 5

Valid range from 1 to 5

D45 45. Nujnost prošnje za prilagoditev Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

45. Nujnost prošnje za prilagoditev

Value 5634 Frequency
1 sploh ni pomembno 5
2 malo pomembno 23
3 pomembno 49
4 zelo pomembno 34
5 posebej pomembno 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
130 13 1 5

Valid range from 1 to 5

D46 46. Stroški načrtovane prilagoditve Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

46. Stroški načrtovane prilagoditve

Value 5733 Frequency
1 sploh ni pomembno 1
2 malo pomembno 4
3 pomembno 40
4 zelo pomembno 44
5 posebej pomembno 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
137 6 1 5

Valid range from 1 to 5

D47 47. Velikost podjetja (število zaposlenih) Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

47. Velikost podjetja (število zaposlenih)

Value 5832 Frequency
1 sploh ni pomembno 14
2 malo pomembno 46
3 pomembno 40
4 zelo pomembno 29
5 posebej pomembno 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 8 1 5

Valid range from 1 to 5

D48 48. Komunikacija med zaposlenim in delodajalcem Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

48. Komunikacija med zaposlenim in delodajalcem

Value 5931 Frequency
1 sploh ni pomembno 0
2 malo pomembno 1
3 pomembno 32
4 zelo pomembno 60
5 posebej pomembno 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 4 2 5

Valid range from 1 to 5

D49 49. Odnos med zaposlenim in njegovim nadrejenim Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

49. Odnos med zaposlenim in njegovim nadrejenim

Value 6030 Frequency
1 sploh ni pomembno 0
2 malo pomembno 3
3 pomembno 31
4 zelo pomembno 53
5 posebej pomembno 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 4 2 5

Valid range from 1 to 5

D50 50. Izvajalec storitev za prilagoditev delovnih mest je na voljo Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

50. Izvajalec storitev za prilagoditve delovnih mest je na voljo

Value 6129 Frequency
1 sploh ni pomembno 2
2 malo pomembno 7
3 pomembno 35
4 zelo pomembno 56
5 posebej pomembno 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 8 1 5

Valid range from 1 to 5

D51 51. Podpora sodelavcev pri prilagoditvi delovnega mesta za zaposlenega [Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

51. Podpora sodelavcev pri prilagoditvi delovnega mesta za zaposlenega

Value 6228 Frequency
1 sploh ni pomembno 0
2 malo pomembno 19
3 pomembno 58
4 zelo pomembno 45
5 posebej pomembno 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 5 2 5

Valid range from 1 to 5

D52 52. Obseg, do katerega se prilagoditev ujema z zahtevami delovnega mesta Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

52. Obseg, do katerega se prilagoditev ujema z zahtevami delovnega mesta

Value 6327 Frequency
1 sploh ni pomembno 0
2 malo pomembno 4
3 pomembno 51
4 zelo pomembno 48
5 posebej pomembno 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
131 12 2 5

Valid range from 1 to 5

D53 53. Motiviranost delavca in njegova aktivna vloga v postopku Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

53. Motiviranost delavca in njegova aktivna vloga v postopku

Value 6426 Frequency
1 sploh ni pomembno 0
2 malo pomembno 3
3 pomembno 25
4 zelo pomembno 53
5 posebej pomembno 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
137 6 2 5

Valid range from 1 to 5

D54 54. Informiranost delovnega okolja o prilagoditvah delovnih mest Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

54. Informiranost delovnega okolja o prilagoditvah delovnih mest

Value 6525 Frequency
1 sploh ni pomembno 1
2 malo pomembno 13
3 pomembno 63
4 zelo pomembno 45
5 posebej pomembno 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 7 1 5

Valid range from 1 to 5

D55 55. Širša družbena podpora in politika (ZPIZ, MDDSZ, Sklad) Prosim, odgovorite na vprašanja glede na vaše dejanske izkušnje in znanje, glede prilagoditev delovnih mest invalidov (ne pa glede na vaše mnenje, kako bi moralo biti). Lahko preskočite vprašanja, ki vam niso namenjena ali jih ne razumete. Ocenjevalna lestvica pomembnosti dejavnikov za prilagoditev na delovnem mestu invalidov obsega ocene od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 - sploh ni pomembno, 2 - malo pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno, 5 - posebej pomembno. Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji dejavniki, ki se nanašajo na ukrepe in izvajanje prilagoditev delovnih mest?

55. Širša družbena podpora in politika (ZPIZ, MDDSZ, Sklad)

Value 6624 Frequency
1 sploh ni pomembno 1
2 malo pomembno 5
3 pomembno 22
4 zelo pomembno 46
5 posebej pomembno 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 7 1 5

Valid range from 1 to 5

P1 1. Usposabljanje, poklicna in zaposlitvena rehabilitacija V kolikšni meri po vašem mnenju spadajo med prilagoditve delovnega mesta naslednja področja:

1. Usposabljanje, poklicna in zaposlitvena rehabilitacija

Value 6723 Frequency
1 ne spadajo 6
2 v manjši meri 7
3 deloma 27
4 pretežno 51
5 v celoti 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 3 1 5

Valid range from 1 to 5

P2 2. Izobraževanje V kolikšni meri po vašem mnenju spadajo med prilagoditve delovnega mesta naslednja področja:

2. Izobraževanje

Value 6822 Frequency
1 ne spadajo 7
2 v manjši meri 12
3 deloma 33
4 pretežno 73
5 v celoti 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 4 1 5

Valid range from 1 to 5

P3 3. Tehnološka prilagoditev in tehnični pripomočki V kolikšni meri po vašem mnenju spadajo med prilagoditve delovnega mesta naslednja področja:

3. Tehnološka prilagoditev in tehnični pripomočki

Value 6921 Frequency
1 ne spadajo 0
2 v manjši meri 0
3 deloma 13
4 pretežno 42
5 v celoti 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
141 2 3 5

Valid range from 1 to 5

P4 4. Organizacijska prilagoditev - npr. skrajšan delovni čas, drugo ustrezno delovno mesto V kolikšni meri po vašem mnenju spadajo med prilagoditve delovnega mesta naslednja področja:

4. Organizacijska prilagoditev - npr. skrajšan delovni čas, drugo ustrezno delovno mesto

Value 7020 Frequency
1 ne spadajo 2
2 v manjši meri 1
3 deloma 23
4 pretežno 55
5 v celoti 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
141 2 1 5

Valid range from 1 to 5

P5 5. Osveščanje in informiranje delovnega okolja (delodajalca, sodelavcev, nadrejenih, strokovnih služb) V kolikšni meri po vašem mnenju spadajo med prilagoditve delovnega mesta naslednja področja:

5. Osveščanje in informiranje delovnega okolja (delodajalca, sodelavcev, nadrejenih, strokovnih služb)

Value 7119 Frequency
1 ne spadajo 3
2 v manjši meri 6
3 deloma 29
4 pretežno 68
5 v celoti 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 5 1 5

Valid range from 1 to 5

P6 6. Stalna strokovna podpora delavcu (npr. uvajanje) V kolikšni meri po vašem mnenju spadajo med prilagoditve delovnega mesta naslednja področja:

6. Stalna strokovna podpora delavcu (npr. uvajanje)

Value 7218 Frequency
1 ne spadajo 1
2 v manjši meri 8
3 deloma 30
4 pretežno 49
5 v celoti 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
141 2 1 5

Valid range from 1 to 5

P7 7. Stalna strokovna podpora delodajalcu V kolikšni meri po vašem mnenju spadajo med prilagoditve delovnega mesta naslednja področja:

7. Stalna strokovna podpora delodajalcu

Value 7317 Frequency
1 ne spadajo 2
2 v manjši meri 8
3 deloma 38
4 pretežno 56
5 v celoti 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 3 1 5

Valid range from 1 to 5

P8 8. Osebna asistenca V kolikšni meri po vašem mnenju spadajo med prilagoditve delovnega mesta naslednja področja:

8. Osebna asistenca

Value 7416 Frequency
1 ne spadajo 7
2 v manjši meri 11
3 deloma 30
4 pretežno 50
5 v celoti 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 5 1 5

Valid range from 1 to 5

P9 9. Nadomestilo ali subvencije plače za invalide V kolikšni meri po vašem mnenju spadajo med prilagoditve delovnega mesta naslednja področja:

9. Nadomestilo ali subvencije plače za invalida

Value 7515 Frequency
1 ne spadajo 16
2 v manjši meri 11
3 deloma 28
4 pretežno 49
5 v celoti 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 4 1 5

Valid range from 1 to 5

P10 10. Arhitekturna dostopnost (klančine, dvigalo ipd.) V kolikšni meri po vašem mnenju spadajo med prilagoditve delovnega mesta naslednja področja:

10. Arhitekturna dostopnost (klančine, dvigalo ipd.)

Value 7614 Frequency
1 ne spadajo 0
2 v manjši meri 2
3 deloma 16
4 pretežno 32
5 v celoti 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 3 2 5

Valid range from 1 to 5

P11 11. Tolmačenje v znakovni jezik za gluhe V kolikšni meri po vašem mnenju spadajo med prilagoditve delovnega mesta naslednja področja:

11. Tolmačenje v znakovni jezik za gluhe

Value 7713 Frequency
1 ne spadajo 3
2 v manjši meri 11
3 deloma 15
4 pretežno 42
5 v celoti 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 3 1 5

Valid range from 1 to 5

P12 12. Usposabljanje za prilagoditve, servisiranje in informiranje o novostih V kolikšni meri po vašem mnenju spadajo med prilagoditve delovnega mesta naslednja področja:

12. Usposabljanje za prilagoditve, servisiranje in informiranje o novostih

Value 7812 Frequency
1 ne spadajo 1
2 v manjši meri 11
3 deloma 32
4 pretežno 57
5 v celoti 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 5 1 5

Valid range from 1 to 5

O1 1. Ustreznost zakonodaje Ovire v Sloveniji, ki jih opažamo pri postopkih za prilagoditve delovnih mest

1. Ustreznost zakonodaje

Value 7911 Frequency
1 ni težav 1
2 malo težav 18
3 zmerne težave 59
4 zelo velike težave 52
5 popolne težave 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 7 1 5

Valid range from 1 to 5

O2 2. Trajanje postopkov Ovire v Sloveniji, ki jih opažamo pri postopkih za prilagoditve delovnih mest

2. Trajanje postopkov

Value 8010 Frequency
1 ni težav 0
2 malo težav 8
3 zmerne težave 36
4 zelo velike težave 76
5 popolne težave 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
137 6 2 5

Valid range from 1 to 5

O3 3. Predsodki, diskriminacija do invalidov Ovire v Sloveniji, ki jih opažamo pri postopkih za prilagoditve delovnih mest

3. Predsodki, diskriminacija do invalidov

Value 819 Frequency
1 ni težav 4
2 malo težav 23
3 zmerne težave 64
4 zelo velike težave 41
5 popolne težave 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 8 1 5

Valid range from 1 to 5

O4 4. Administrativna obremenjenost delodajalca Ovire v Sloveniji, ki jih opažamo pri postopkih za prilagoditve delovnih mest

4. Administrativna obremenjenost delodajalca

Value 828 Frequency
1 ni težav 1
2 malo težav 11
3 zmerne težave 35
4 zelo velike težave 75
5 popolne težave 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 5 1 5

Valid range from 1 to 5

O5 5. Poznavanje postopkov in znanje deležnikov v postopku (invalida, delodajalca, strokovnih delavecv ...) Ovire v Sloveniji, ki jih opažamo pri postopkih za prilagoditve delovnih mest

5. Poznavanje postopkov in znanje deležnikov v postopku (invalida, delodajalca, strokovnih delavcev,…)

Value 837 Frequency
1 ni težav 0
2 malo težav 6
3 zmerne težave 52
4 zelo velike težave 59
5 popolne težave 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
137 6 2 5

Valid range from 1 to 5

O6 6. Motiviranost invalidov za delo Ovire v Sloveniji, ki jih opažamo pri postopkih za prilagoditve delovnih mest

6. Motiviranost invalidov za delo

Value 846 Frequency
1 ni težav 2
2 malo težav 29
3 zmerne težave 70
4 zelo velike težave 29
5 popolne težave 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 8 1 5

Valid range from 1 to 5

O7 7. Finančna sredstva za zagotavljanje prilagoditev Ovire v Sloveniji, ki jih opažamo pri postopkih za prilagoditve delovnih mest

7. Finančna sredstva za zagotavljanje prilagoditev

Value 855 Frequency
1 ni težav 2
2 malo težav 6
3 zmerne težave 25
4 zelo velike težave 77
5 popolne težave 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 5 1 5

Valid range from 1 to 5

O8 8. Hitro dostopne informacije Ovire v Sloveniji, ki jih opažamo pri postopkih za prilagoditve delovnih mest

8. Hitro dostopne informacije

Value 864 Frequency
1 ni težav 3
2 malo težav 23
3 zmerne težave 45
4 zelo velike težave 61
5 popolne težave 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 7 1 5

Valid range from 1 to 5

O9 9. Spodbujanje, informiranje o možnostih prilagoditev Ovire v Sloveniji, ki jih opažamo pri postopkih za prilagoditve delovnih mest

9. Spodbujanje, informiranje o možnostih prilagoditev

Value 873 Frequency
1 ni težav 3
2 malo težav 17
3 zmerne težave 54
4 zelo velike težave 54
5 popolne težave 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 5 1 5

Valid range from 1 to 5

O10 10. Reakcije delodajalcev Ovire v Sloveniji, ki jih opažamo pri postopkih za prilagoditve delovnih mest

10. Reakcije delodajalcev

Value 882 Frequency
1 ni težav 1
2 malo težav 16
3 zmerne težave 63
4 zelo velike težave 46
5 popolne težave 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 7 1 5

Valid range from 1 to 5

O11 11. Organizacijska kultura Ovire v Sloveniji, ki jih opažamo pri postopkih za prilagoditve delovnih mest

11. Organizacijska kultura

Value 891 Frequency
1 ni težav 3
2 malo težav 12
3 zmerne težave 67
4 zelo velike težave 42
5 popolne težave 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 7 1 5

Valid range from 1 to 5

Materials of the Study

  1. Tabaj, Aleksandra (2012). USPINV12 - Anketni vprašalnik [Vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Tabaj, Aleksandra (2014). IZVAJANJE PRIMERNIH PRILAGODITEV NA PODROČJU USPOSABLJANJA IN ZAPOSLOVANJA INVALIDOV V SLOVENIJI.

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Tabaj, A. (2017). Dejavniki, ki vplivajo na prilagoditve delovnih mest za invalide, 2012 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: USPINV12. https://doi.org/10.17898/ADP_USPINV12_V1

COBISS.SI
Publication date: 2017