Življenjski stili v medijski družbi 2001

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: STILI01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_STILI01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Luthar, Breda
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Kropivnik, Samo
  • Oblak, Tanja
  • Tivadar, Blanka
  • Ule, Mirjana
  • Kurdija, Slavko
  • Uhan, Samo
Izdelal datoteko podatkov:
CRDK - Center za raziskovanje družbenega komuniciranja, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Časopisna hiša Delo d.d.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Vsebina raziskave

Ključne besede:

življenjski stili, estetizacija življenja in osebni izgled, pripravljenost potovati, zanimanje za modo, odnos do nakupovanja, stališča o prehranskih navadah, zdrava prehrana, stališča o restavracijah, stališča o opremljanju stanovanja, pohištvu, nakupovanju pohištva, branje revij o opremljanju stanovanja, kulturna potrošnja, spremljanje dnevnih časopisov, revij, najljubša oddaja, film, nadaljevanka, spremljanje informativnih oddaj, stališča o informativnih oddajah, TV prodaja, kataloška prodaja, branje knjig, najljubša glasbena zvrst, vrednote, zadovoljstvo z delom, zadovoljstvo s samim seboj, odnos do Boga, kulturne razlike, odnos do tujcev in drugačnih, odnos do emancipacije žensk, odnos do homoseksualcev, družbene spremembe, razredne razlike, alternativna medicina, meditacija, dejavnosti, ki vplivajo na kvaliteto življenja, ukvarjanje s športom, delitev dela v gospodinjstvu, počitnice, uporaba kozmetike, osebni računalnik, uporaba Interneta, uporaba kreditne kartice, zobozdravstvo, znanje tujih jezikov, strankarske preference, demografija

Ključne besede ELSST:
MNOŽIČNI MEDIJI, DRUŽBENE NAVADE, PROSTI ČAS, ŽIVLJENJSKI SLOG, VREDNOTA, KULTURNA IDENTITETA, RAZREDNO RAZLIKOVANJE

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
KULTURNI OKUS / ESTETSKI OKUS
PROSTI ČAS / ŽIVLJENJSKI SLOG
PREHRANJEVALNA KULTURA
POTROŠNE NAVADE
PROSTI ČAS
MEDIJI IN KULTURNA POTROŠNJA
VREDNOTE


Povzetek:

Glavni cilj raziskave je preiskovanje razmerja med razredom in življenjskimi stili ter preiskovanje kulturnih dimenzij razrednega razlikovanja. Raziskovanje temelji na predpostavki, da je kultura danes ključni vidik razrednega razlikovanja ter da je zaradi procesa ti. individualizacije družbe prišlo do razkroja predvidljive zveze med posameznikovim družbenim položajem, ki ga določa izobrazba, ekonomski položaj, prostorska lokacija itd. ter njegovimi kulturnimi praksami. Prišlo je torej do razpada stabilnih razrednih kultur, ki se izražajo v relativno stabilnem razrednem okusu. Raziskovalci so predvidevali, da obstaja med razredom in življenjskimi stili (torej kulturno potrošnjo na različnih področjih - od preživljanja prostega časa do medijskega in glasbenega okusa) sicer predvidljiva povezanost, vendar je potrebno naravo te povezanosti šele ugotavljati. Način življenja, vrednote itd. torej niso več logično izvedljive iz družbenega položaja. Cilj raziskave je bilo ugotavljanje povezanosti "kulturnih razredov" z družbenimi položaji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 26. januar - 15. februar 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje države

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Prebivalci Republike Slovenije v starosti od 18 do 65 let

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Aragon, d.o.o., Zaloška cesta 69, Ljubljana

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Dvostopenjski stratificirani verjetnostni vzorec. Osebe so bile v vzorec izbirane s postopkom slučajnega izbora iz seznama oseb v starosti od 18 do 65 let v posameznem stratumu. Stratumi prve stopnje so bili definirani kot 12 statističnih regij R Slovenije. Stratumi druge stopnje pa kot 129 občin R Slovenije. Osebe so bile sistematično izbrane v vzorec tako, da ustrezajo regijski disperziji prebivalstva, spolu in starosti.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: STILI02 - Življenjski stili v medijski družbi [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 434
  • število enot: 1213

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

REGIJA šifra REGIJE opravljene ankete

Vrednost 13 Frekvenca
1 Pomurska 83
2 Podravska 195
3 Koroška 45
4 Savinjska 152
5 Zasavska 29
6 Spodnjeposavska 43
7 Jugovzhodna Slovenija 64
8 Osrednjeslovenska 316
9 Gorenjska 118
10 Notranjsko-kraška 31
11 Goriška 74
12 Obalno-kraška 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

OBCINA šifra OBČINE

Vrednost 22 Frekvenca
-1 Vrednosti spremen. so zaradi zaupnosti podatkov preoblikovan 1213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do -1

Q1_1 Vsaj enkrat na Triglav V1. Našteli vam bomo nekaj trditev, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsako od navedenih trditev strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedeno trditvijo 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

1. Za Slovenca je prav, da gre vsaj enkrat v življenju na Triglav.

Vrednost 31 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 136
2 deloma se ne strinjam 78
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 153
4 deloma se strinjam 316
5 popolnoma se strinjam 528
9 brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1211 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

REGIJA šifra REGIJE opravljene ankete

Vrednost 1434 Frekvenca
1 Pomurska 83
2 Podravska 195
3 Koroška 45
4 Savinjska 152
5 Zasavska 29
6 Spodnjeposavska 43
7 Jugovzhodna Slovenija 64
8 Osrednjeslovenska 316
9 Gorenjska 118
10 Notranjsko-kraška 31
11 Goriška 74
12 Obalno-kraška 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

OBCINA šifra OBČINE

Vrednost 2433 Frekvenca
-1 Vrednosti spremen. so zaradi zaupnosti podatkov preoblikovan 1213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do -1

Q1_1 Vsaj enkrat na Triglav V1. Našteli vam bomo nekaj trditev, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsako od navedenih trditev strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedeno trditvijo 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

1. Za Slovenca je prav, da gre vsaj enkrat v življenju na Triglav.

Vrednost 3432 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 136
2 deloma se ne strinjam 78
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 153
4 deloma se strinjam 316
5 popolnoma se strinjam 528
9 brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1211 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1_2 Fitness, energija raje drugje V1. Našteli vam bomo nekaj trditev, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsako od navedenih trditev strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedeno trditvijo 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

2. Ljudje, ki hodijo v fitness, bi svojo energijo lahko bolj koristno porabili kje drugje.

Vrednost 4431 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 286
2 deloma se ne strinjam 172
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 211
4 deloma se strinjam 307
5 popolnoma se strinjam 231
9 brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1207 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1_3 Svež zrak je najboljša kozmetika V1. Našteli vam bomo nekaj trditev, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsako od navedenih trditev strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedeno trditvijo 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

3. Svež zrak je najboljša kozmetika.

Vrednost 5430 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 60
2 deloma se ne strinjam 63
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 115
4 deloma se strinjam 281
5 popolnoma se strinjam 690
9 brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1209 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1_4 mladost, zgodaj z nego obraza V1. Našteli vam bomo nekaj trditev, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsako od navedenih trditev strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedeno trditvijo 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

4. Da bi mladost kar najdalje ohranili, je potrebno zgodaj začeti z nego obraza.

Vrednost 6429 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 202
2 deloma se ne strinjam 148
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 235
4 deloma se strinjam 326
5 popolnoma se strinjam 290
9 brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1201 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1_5 Urejena ženska se depilira V1. Našteli vam bomo nekaj trditev, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsako od navedenih trditev strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedeno trditvijo 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

5. Ženska si mora depilirati noge in pazduhe, če hoče biti urejena.

Vrednost 7428 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 180
2 deloma se ne strinjam 108
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 132
4 deloma se strinjam 275
5 popolnoma se strinjam 507
9 brez odgovora 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1202 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1_6 Moškemu zadustujeta voda in milo V1. Našteli vam bomo nekaj trditev, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsako od navedenih trditev strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedeno trditvijo 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

6. Moškemu za nego zadostujeta že voda in milo.

Vrednost 8427 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 513
2 deloma se ne strinjam 195
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 120
4 deloma se strinjam 202
5 popolnoma se strinjam 176
9 brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1206 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1_7 Uhani v ušesa, ne pa v nos, popek V1. Našteli vam bomo nekaj trditev, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsako od navedenih trditev strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedeno trditvijo 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

7. Uhani sodijo zgolj in samo v ušesa, ne pa v nos, popek…

Vrednost 9426 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 228
2 deloma se ne strinjam 116
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 145
4 deloma se strinjam 150
5 popolnoma se strinjam 570
9 brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1209 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1_8 nesmiselno zapravljati za drage obleke V1. Našteli vam bomo nekaj trditev, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsako od navedenih trditev strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedeno trditvijo 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

8. Povsem nesmiselno je, da nekateri toliko zapravijo za drage obleke.

Vrednost 10425 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 170
2 deloma se ne strinjam 137
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 252
4 deloma se strinjam 266
5 popolnoma se strinjam 379
9 brez odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1204 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1_9 Danes se mladina oblači neokusno V1. Našteli vam bomo nekaj trditev, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsako od navedenih trditev strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedeno trditvijo 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

9. Danes se mladina oblači res neokusno.

Vrednost 11424 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 408
2 deloma se ne strinjam 216
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 241
4 deloma se strinjam 197
5 popolnoma se strinjam 146
9 brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1_10 Obleka nepomembna, važno v glavi V1. Našteli vam bomo nekaj trditev, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsako od navedenih trditev strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedeno trditvijo 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

10. Obleka sploh ni pomembna, važno je, kaj imaš v glavi.

Vrednost 12423 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 78
2 deloma se ne strinjam 113
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 151
4 deloma se strinjam 336
5 popolnoma se strinjam 526
9 brez odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1204 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1_11 Telenovele kot nalašč za sprostitev V1. Našteli vam bomo nekaj trditev, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsako od navedenih trditev strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedeno trditvijo 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

11. Telenovele, kot so Esmeralda, Kasandra, Kraljica src in podobne, so kot nalašč za sprostitev.

Vrednost 13422 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 551
2 deloma se ne strinjam 123
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 170
4 deloma se strinjam 169
5 popolnoma se strinjam 166
9 brez odgovora 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1179 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1_12 junaki Telenovel nas kaj naučijo V1. Našteli vam bomo nekaj trditev, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsako od navedenih trditev strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedeno trditvijo 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

12. Iz težkega življenja junakov in junakinj Telenovel se človek lahko veliko nauči.

Vrednost 14421 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 566
2 deloma se ne strinjam 150
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 148
4 deloma se strinjam 159
5 popolnoma se strinjam 156
9 brez odgovora 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1179 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1_13 največ vredno kar v hiši storiš sam V1. Našteli vam bomo nekaj trditev, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsako od navedenih trditev strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedeno trditvijo 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

13. Kar lahko v stanovanju ali okrog hiše postoriš sam-a, je največ vredno.

Vrednost 15420 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 38
2 deloma se ne strinjam 40
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 94
4 deloma se strinjam 243
5 popolnoma se strinjam 795
9 brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1210 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2_1 Pripravljen dlje, ogled dobre predstave V2. Sedaj pa vam bomo našteli nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

1. Za ogled dobre gledališke predstave ali koncerta sem se pripravljen-a odpeljati tudi kam dlje, ven iz domačega kraja.

Vrednost 16419 Frekvenca
1 v celoti ne velja 203
2 deloma ne velja 93
3 niti ne velja niti velja 99
4 deloma velja 266
5 v celoti velja 546
9 brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1207 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2_2 ne pogovarja o vsebini TV nadaljevank V2. Sedaj pa vam bomo našteli nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

2. Nikoli se z drugimi ne pogovarjam o vsebini televizijskih nadaljevank, nanizank.

Vrednost 17418 Frekvenca
1 v celoti ne velja 342
2 deloma ne velja 245
3 niti ne velja niti velja 176
4 deloma velja 221
5 v celoti velja 216
9 brez odgovora 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1200 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2_3 nadaljevanka všeč, organizira gledanje V2. Sedaj pa vam bomo našteli nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

3. Kadar mi je kakšna nadaljevanka všeč, poskušam dan organizirati tako, da jo lahko gledam.

Vrednost 18417 Frekvenca
1 v celoti ne velja 349
2 deloma ne velja 112
3 niti ne velja niti velja 153
4 deloma velja 279
5 v celoti velja 310
9 brez odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1203 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2_4 največ se družim s sosedi V2. Sedaj pa vam bomo našteli nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

4. Med tistimi, s katerimi se družim, je največ mojih sosedov.

Vrednost 19416 Frekvenca
1 v celoti ne velja 554
2 deloma ne velja 202
3 niti ne velja niti velja 130
4 deloma velja 164
5 v celoti velja 155
9 brez odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1205 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2_5 Rad počitnice v istem kraju, navadil V2. Sedaj pa vam bomo našteli nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

5. Rad-a preživljam počitnice vsako leto v istem kraju, ker sem se navadil-a na okolje.

Vrednost 20415 Frekvenca
1 v celoti ne velja 534
2 deloma ne velja 143
3 niti ne velja niti velja 162
4 deloma velja 165
5 v celoti velja 183
9 brez odgovora 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1187 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2_6 Uživa v daljših potovanjih po tujini V2. Sedaj pa vam bomo našteli nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

6. Uživam v daljših potovanjih po tujini.

Vrednost 21414 Frekvenca
1 v celoti ne velja 294
2 deloma ne velja 106
3 niti ne velja niti velja 141
4 deloma velja 232
5 v celoti velja 412
9 brez odgovora 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1185 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2_7 Najboljše počitnice, skrbijo za prosti čas V2. Sedaj pa vam bomo našteli nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

7. Najboljše počitnice zame so tiste, kjer poskrbijo tudi za moj prosti čas (zabavne igre, aktivnosti, animacije).

Vrednost 22413 Frekvenca
1 v celoti ne velja 227
2 deloma ne velja 112
3 niti ne velja niti velja 162
4 deloma velja 271
5 v celoti velja 421
9 brez odgovora 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1193 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_1 O modnih trendih vem več kot večina ljudi V3. Sedaj pa vam bomo našteli še nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

1. O modnih trendih vem več kot večina ljudi.

Vrednost 23412 Frekvenca
1 v celoti ne velja 484
2 deloma ne velja 244
3 niti ne velja niti velja 280
4 deloma velja 145
5 v celoti velja 54
9 brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1207 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_2 oblačenju posvečam precej pozornosti V3. Sedaj pa vam bomo našteli še nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

2. Svojemu oblačenju posvečam precej pozornosti.

Vrednost 24411 Frekvenca
1 v celoti ne velja 153
2 deloma ne velja 184
3 niti ne velja niti velja 308
4 deloma velja 420
5 v celoti velja 148
9 brez odgovora 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_3 novosti oblačenja, voditelji na TV V3. Sedaj pa vam bomo našteli še nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

3. O novostih v oblačenju največ izvem z opazovanjem voditeljev na TV.

Vrednost 25410 Frekvenca
1 v celoti ne velja 561
2 deloma ne velja 228
3 niti ne velja niti velja 182
4 deloma velja 145
5 v celoti velja 90
9 brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1206 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_4 Nimam denarja za modo, obleko V3. Sedaj pa vam bomo našteli še nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

4. Nimam denarja, da bi sledil-a modi in se ukvarjal-a z obleko.

Vrednost 26409 Frekvenca
1 v celoti ne velja 168
2 deloma ne velja 230
3 niti ne velja niti velja 289
4 deloma velja 240
5 v celoti velja 279
9 brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1206 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_5 otroku ne bi dovolil tetoviranja V3. Sedaj pa vam bomo našteli še nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

5. Svojemu mladoletnemu sinu ali hčerki sedaj ne bi dovolil-a modnega tetoviranja.

Vrednost 27408 Frekvenca
1 v celoti ne velja 258
2 deloma ne velja 145
3 niti ne velja niti velja 170
4 deloma velja 152
5 v celoti velja 450
9 brez odgovora 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1175 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_6 Za življenje potrebujem malo denarja V3. Sedaj pa vam bomo našteli še nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

6. Za svoj način življenja potrebujem relativno malo denarja.

Vrednost 28407 Frekvenca
1 v celoti ne velja 144
2 deloma ne velja 173
3 niti ne velja niti velja 291
4 deloma velja 294
5 v celoti velja 304
9 brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1206 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_7 več razkošja bi bilo lepo V3. Sedaj pa vam bomo našteli še nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

7. Večkrat pomislim na to, kako lepo bi bilo, če bi si lahko privoščil-a več razkošja.

Vrednost 29406 Frekvenca
1 v celoti ne velja 146
2 deloma ne velja 116
3 niti ne velja niti velja 187
4 deloma velja 336
5 v celoti velja 422
9 brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1207 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_8 Pri nakupovanju nima rad novosti V3. Sedaj pa vam bomo našteli še nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

8. Pri nakupovanju ne posegam rad-a po novostih.

Vrednost 30405 Frekvenca
1 v celoti ne velja 249
2 deloma ne velja 256
3 niti ne velja niti velja 244
4 deloma velja 273
5 v celoti velja 184
6 1
9 brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1206 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_9 zadovoljen s svojo finančno situacijo V3. Sedaj pa vam bomo našteli še nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

9. Na splošno lahko rečem, da sem zadovoljen-a s svojo finančno situacijo.

Vrednost 31404 Frekvenca
1 v celoti ne velja 262
2 deloma ne velja 157
3 niti ne velja niti velja 217
4 deloma velja 380
5 v celoti velja 192
9 brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_10 nekateri lahko napovejo prihodnost V3. Sedaj pa vam bomo našteli še nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

10. Verjamem, da nekateri ljudje lahko napovejo prihodnost.

Vrednost 32403 Frekvenca
1 v celoti ne velja 443
2 deloma ne velja 163
3 niti ne velja niti velja 185
4 deloma velja 247
5 v celoti velja 168
9 brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1206 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_11 obstaja možnost ponovnega rojstva V3. Sedaj pa vam bomo našteli še nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

11. Verjamem, da obstaja možnost ponovnega rojstva.

Vrednost 33402 Frekvenca
1 v celoti ne velja 645
2 deloma ne velja 131
3 niti ne velja niti velja 186
4 deloma velja 113
5 v celoti velja 115
9 brez odgovora 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1190 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_12 obstaja neka višja duhovna moč V3. Sedaj pa vam bomo našteli še nekaj trditev, za katere nas zanima ali veljajo za vas osebno ali ne. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

12. Verjamem, da obstaja neka višja duhovna moč.

Vrednost 34401 Frekvenca
1 v celoti ne velja 248
2 deloma ne velja 96
3 niti ne velja niti velja 160
4 deloma velja 280
5 v celoti velja 413
9 brez odgovora 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1197 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4_1 Zelo ljuba blagovna znamka_1.rec PREHAJAMO NA DRUGO PODROČJE, KI JE POVEZANO Z VAŠIM ODNOSOM DO NAKUPOVANJA…

V4. Ali imate blagovno znamko oblačil, ki vam je zelo ljuba in si jo večkrat kupite? Katera je to? (DO TRI ZNAMKE)

Vrednost 35400 Frekvenca
ACMAN V GRIŽAH 1
ADIDAS 34
ALMIRA 1
ARMANI 2
AVERIX 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1126

Q4_2 Zelo ljuba blagovna znamka_2.rec PREHAJAMO NA DRUGO PODROČJE, KI JE POVEZANO Z VAŠIM ODNOSOM DO NAKUPOVANJA…

V4. Ali imate blagovno znamko oblačil, ki vam je zelo ljuba in si jo večkrat kupite? Katera je to? (DO TRI ZNAMKE)

Vrednost 36399 Frekvenca
ADIDAS 16
ALMIRA 2
ALPINA 3
ARMANI 2
AUSTRALIAN 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
353

Q4_3 Zelo ljuba blagovna znamka_3.rec PREHAJAMO NA DRUGO PODROČJE, KI JE POVEZANO Z VAŠIM ODNOSOM DO NAKUPOVANJA…

V4. Ali imate blagovno znamko oblačil, ki vam je zelo ljuba in si jo večkrat kupite? Katera je to? (DO TRI ZNAMKE)

Vrednost 37398 Frekvenca
ADIDAS 6
ARENA 1
ARMANI 1
ART 1
AVANDGARD 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219

Q5_1 nakupovat, priložnost med ljudi V5. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z nakupovanjem, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

1. Rad-a grem nakupovat, saj je to priložnost, da grem med ljudi.

Vrednost 38397 Frekvenca
1 v celoti ne velja 408
2 deloma ne velja 185
3 niti ne velja niti velja 168
4 deloma velja 233
5 v celoti velja 217
9 brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1211 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5_2 slaba volja - nakupi V5. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z nakupovanjem, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

2. Kadar sem slabe volje, se večkrat razvedrim tako, da grem po nakupih.

Vrednost 39396 Frekvenca
1 v celoti ne velja 707
2 deloma ne velja 131
3 niti ne velja niti velja 108
4 deloma velja 151
5 v celoti velja 108
9 brez odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1205 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5_3 nakupovanje mi je v užitek V5. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z nakupovanjem, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

3. Nakupovanje mi je v užitek, zato si zanj rad-a vzamem čas.

Vrednost 40395 Frekvenca
1 v celoti ne velja 414
2 deloma ne velja 151
3 niti ne velja niti velja 183
4 deloma velja 221
5 v celoti velja 242
9 brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1211 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5_4 nakupe prepustim komu drugemu V5. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z nakupovanjem, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

4. Če je le mogoče, nakupe prepustim komu drugemu.

Vrednost 41394 Frekvenca
1 v celoti ne velja 440
2 deloma ne velja 154
3 niti ne velja niti velja 131
4 deloma velja 202
5 v celoti velja 283
9 brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1210 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5_5 Uživam v ogledovanju stvari V5. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z nakupovanjem, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

5. Uživam v ogledovanju stvari in v predstavah, kaj vse si bom lahko kupil-a, ko bom imel-a dovolj denarja.

Vrednost 42393 Frekvenca
1 v celoti ne velja 392
2 deloma ne velja 139
3 niti ne velja niti velja 217
4 deloma velja 234
5 v celoti velja 226
9 brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5_6 rad velike nakupovalne centre V5. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z nakupovanjem, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

6. Najraje nakupujem v velikih nakupovalnih centrih (Leclerc, Interspar, BTC, Europark…).

Vrednost 43392 Frekvenca
1 v celoti ne velja 321
2 deloma ne velja 134
3 niti ne velja niti velja 200
4 deloma velja 276
5 v celoti velja 278
9 brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1209 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5_7 želja nakup, četudi ne potrebujem V5. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z nakupovanjem, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

7. Večkrat čutim potrebo ali željo, da bi si kaj kupil-a. četudi tega ne potrebujem.

Vrednost 44391 Frekvenca
1 v celoti ne velja 423
2 deloma ne velja 163
3 niti ne velja niti velja 187
4 deloma velja 258
5 v celoti velja 179
9 brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1210 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5_8 zaradi predragega nakupa slaba vest V5. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z nakupovanjem, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

8. Pogosto imam zaradi predragega nakupa slabo vest.

Vrednost 45390 Frekvenca
1 v celoti ne velja 516
2 deloma ne velja 184
3 niti ne velja niti velja 179
4 deloma velja 196
5 v celoti velja 131
9 brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1206 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5_9 Vsak nakup dobro pretehtam V5. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z nakupovanjem, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

9. Vsak nakup dobro pretehtam.

Vrednost 46389 Frekvenca
1 v celoti ne velja 114
2 deloma ne velja 121
3 niti ne velja niti velja 172
4 deloma velja 352
5 v celoti velja 451
9 brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1210 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5_10 kupujem na sezonskih razprodajah V5. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z nakupovanjem, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

10. Praviloma kupujem na sezonskih razprodajah.

Vrednost 47388 Frekvenca
1 v celoti ne velja 382
2 deloma ne velja 219
3 niti ne velja niti velja 275
4 deloma velja 217
5 v celoti velja 113
9 brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1206 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5_11 več cenejših oblek, kot eno dražjo V5. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z nakupovanjem, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

11. Raje si kupim več cenejših oblek, kot eno dražjo

Vrednost 48387 Frekvenca
1 v celoti ne velja 329
2 deloma ne velja 188
3 niti ne velja niti velja 229
4 deloma velja 199
5 v celoti velja 254
9 brez odgovora 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1199 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5_12 tujina, združim z nakupovanjem V5. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z nakupovanjem, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

12. Kadar grem v tujino, to ponavadi združim z nakupovanjem.

Vrednost 49386 Frekvenca
1 v celoti ne velja 333
2 deloma ne velja 113
3 niti ne velja niti velja 160
4 deloma velja 312
5 v celoti velja 265
9 brez odgovora 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1183 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5_13 izdelek dobro znane blagovne znamke V5. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z nakupovanjem, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

13. Kadar izbiram med več podobnimi izdelki, izberem izdelek dobro znane blagovne znamke.

Vrednost 50385 Frekvenca
1 v celoti ne velja 274
2 deloma ne velja 141
3 niti ne velja niti velja 251
4 deloma velja 306
5 v celoti velja 229
9 brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1201 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5_14 izberem tisti izdelek, ki je cenejši V5. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z nakupovanjem, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

14. Pri nakupih vedno gledam na ceno izdelkov in izberem tisti izdelek, ki je cenejši.

Vrednost 51384 Frekvenca
1 v celoti ne velja 249
2 deloma ne velja 209
3 niti ne velja niti velja 308
4 deloma velja 263
5 v celoti velja 180
9 brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1209 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5_15 novo na področju zabavne elektronike V5. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z nakupovanjem, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

15. Zanimajo me novosti na področju zabavne elektronike (TV, video, glasbeni stolpi, GSM).

Vrednost 52383 Frekvenca
1 v celoti ne velja 345
2 deloma ne velja 164
3 niti ne velja niti velja 173
4 deloma velja 294
5 v celoti velja 235
9 brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1211 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5_16 orodje, pri domačih popravilih V5. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z nakupovanjem, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

16. Rad-a kupujem ali si ogledujem orodje, ki bi mi lahko prišlo prav pri domačih popravilih.

Vrednost 53382 Frekvenca
1 v celoti ne velja 329
2 deloma ne velja 118
3 niti ne velja niti velja 131
4 deloma velja 265
5 v celoti velja 365
7 1
9 brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5_17 kupim, čeprav stara stvar uporabna V5. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z nakupovanjem, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

17. Pogosto kaj kupim, čeprav je stara stvar še uporabna.

Vrednost 54381 Frekvenca
1 v celoti ne velja 355
2 deloma ne velja 209
3 niti ne velja niti velja 205
4 deloma velja 287
5 v celoti velja 155
9 brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1211 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6_1 Vsak dan surova zelenjava in sadje Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z vašimi prehranjevalnimi navadami, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

1. Vsak dan jem surovo zelenjavo in sadje.

Vrednost 55380 Frekvenca
1 v celoti ne velja 115
2 deloma ne velja 100
3 niti ne velja niti velja 114
4 deloma velja 419
5 v celoti velja 464
9 brez odgovora 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1212 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6_2 pri jedi v družbi s svojo družino Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z vašimi prehranjevalnimi navadami, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

2. Veliko mi je do tega, da sem pri jedi v družbi s svojo družino, partnerjem-ko.

Vrednost 56379 Frekvenca
1 v celoti ne velja 59
2 deloma ne velja 51
3 niti ne velja niti velja 108
4 deloma velja 256
5 v celoti velja 736
9 brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1210 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6_3 poskušati hrano, ki je ne poznam Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z vašimi prehranjevalnimi navadami, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

3. Zdi se mi zabavno poskušati hrano, ki je ne poznam.

Vrednost 57378 Frekvenca
1 v celoti ne velja 189
2 deloma ne velja 112
3 niti ne velja niti velja 150
4 deloma velja 295
5 v celoti velja 465
9 brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1211 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6_4 Rad/a imam velike porcije hrane Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z vašimi prehranjevalnimi navadami, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

4. Rad-a imam velike porcije hrane.

Vrednost 58377 Frekvenca
1 v celoti ne velja 439
2 deloma ne velja 205
3 niti ne velja niti velja 222
4 deloma velja 196
5 v celoti velja 150
9 brez odgovora 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1212 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6_5 manj jem, da se ne bi zredil Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z vašimi prehranjevalnimi navadami, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

5. Če se kdaj preveč najem, naslednje dni manj jem, da se ne bi zredil-a.

Vrednost 59376 Frekvenca
1 v celoti ne velja 513
2 deloma ne velja 162
3 niti ne velja niti velja 195
4 deloma velja 196
5 v celoti velja 137
9 brez odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1203 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6_6 pomembno, da se do sitega najem Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z vašimi prehranjevalnimi navadami, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

6. Ni mi toliko pomembna vrsta hrane, pomembnejše je, da se do sitega najem.

Vrednost 60375 Frekvenca
1 v celoti ne velja 496
2 deloma ne velja 183
3 niti ne velja niti velja 198
4 deloma velja 176
5 v celoti velja 158
9 brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1211 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7_1 Lahka hrana, premalo energije V7. Našteli vam bom nekaj mnenj o prehranjevanju, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsakim od navedenih mnenj strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedenim mnenjem 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

1. Lahka hrana da človeku premalo energije za delo.

Vrednost 61374 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 291
2 deloma se ne strinjam 159
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 196
4 deloma se strinjam 282
5 popolnoma se strinjam 281
9 brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1209 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7_2 glavna jed ne na uporabljen krožnik V7. Našteli vam bom nekaj mnenj o prehranjevanju, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsakim od navedenih mnenj strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedenim mnenjem 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

2. Tudi doma, v družinskem krogu, nikoli ne bi smeli naložiti glavne jedi kar na uporabljen jušni krožnik.

Vrednost 62373 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 323
2 deloma se ne strinjam 193
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 193
4 deloma se strinjam 214
5 popolnoma se strinjam 281
9 brez odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1204 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7_3 Kuhanje naj ostane žensko delo V7. Našteli vam bom nekaj mnenj o prehranjevanju, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsakim od navedenih mnenj strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedenim mnenjem 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

3. Kuhanje za družino naj ostane žensko delo.

Vrednost 63372 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 601
2 deloma se ne strinjam 152
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 140
4 deloma se strinjam 139
5 popolnoma se strinjam 180
9 brez odgovora 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1212 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7_4 Brez mesa ni pravega kosila V7. Našteli vam bom nekaj mnenj o prehranjevanju, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsakim od navedenih mnenj strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedenim mnenjem 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

4. Brez mesa ni pravega kosila.

Vrednost 64371 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 516
2 deloma se ne strinjam 154
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 140
4 deloma se strinjam 187
5 popolnoma se strinjam 212
9 brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1209 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7_5 Celo kosilo, sveže sestavine V7. Našteli vam bom nekaj mnenj o prehranjevanju, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsakim od navedenih mnenj strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedenim mnenjem 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

5. Celo kosilo je treba skuhati iz svežih sestavin, ne pa le pogreti vnaprej pripravljene jedi iz trgovine.

Vrednost 65370 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 93
2 deloma se ne strinjam 111
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 175
4 deloma se strinjam 279
5 popolnoma se strinjam 554
9 brez odgovora 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1212 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7_6 Za praznike speče pecivo doma V7. Našteli vam bom nekaj mnenj o prehranjevanju, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsakim od navedenih mnenj strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedenim mnenjem 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

6. Za praznike naj se speče pecivo doma, ne pa, da se ga kupi.

Vrednost 66369 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 119
2 deloma se ne strinjam 89
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 183
4 deloma se strinjam 276
5 popolnoma se strinjam 543
9 brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1210 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7_7 Gostilna, hrana, ki si je navajen V7. Našteli vam bom nekaj mnenj o prehranjevanju, za katere nas zanima, v kolikšni meri se vi osebno z vsakim od navedenih mnenj strinjate oz. ne strinjate. Ali se torej vi osebno z navedenim mnenjem 1 "popolnoma ne strinjate", 2 "deloma ne strinjate", 3 "niti strinjate niti ne strinjate", 4 "deloma strinjate" ali 5 "popolnoma strinjate"?

7. Če greš v gostilno, je najboljše naročiti hrano, ki si je navajen-a od nekdaj.

Vrednost 67368 Frekvenca
1 popolnoma se ne strinjam 331
2 deloma se ne strinjam 176
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 194
4 deloma se strinjam 239
5 popolnoma se strinjam 258
6 1
9 brez odgovora 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1198 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8_1 pazim na količino zaužitih kalorij V8. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z vašimi prehranjevalnimi navadami, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

1. Da se ne bi zredil-a, pazim na količino dnevno zaužitih kalorij.

Vrednost 68367 Frekvenca
1 v celoti ne velja 572
2 deloma ne velja 161
3 niti ne velja niti velja 160
4 deloma velja 221
5 v celoti velja 96
9 brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1210 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8_2 Uživam v pogovorih pri jedi V8. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z vašimi prehranjevalnimi navadami, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

2. Uživam v pogovorih pri jedi.

Vrednost 69366 Frekvenca
1 v celoti ne velja 224
2 deloma ne velja 163
3 niti ne velja niti velja 209
4 deloma velja 309
5 v celoti velja 304
9 brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1209 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8_3 mlečni izdelki z malo maščob V8. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z vašimi prehranjevalnimi navadami, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

3. Uživam mleko oz. mlečne izdelke, ki vsebujejo malo maščob (npr. lahko mleko, lahke jogurte ipd.).

Vrednost 70365 Frekvenca
1 v celoti ne velja 344
2 deloma ne velja 128
3 niti ne velja niti velja 141
4 deloma velja 233
5 v celoti velja 361
9 brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1207 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8_4 Rad imam nenavadne, eksotične jedi V8. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z vašimi prehranjevalnimi navadami, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

4. Rad-a imam nenavadne, eksotične jedi.

Vrednost 71364 Frekvenca
1 v celoti ne velja 303
2 deloma ne velja 155
3 niti ne velja niti velja 208
4 deloma velja 279
5 v celoti velja 263
9 brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8_5 vzamem si čas za kosilo in večerjo V8. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z vašimi prehranjevalnimi navadami, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

5. Za uživanje kosila ali večerje, si rad-a vzamem čas.

Vrednost 72363 Frekvenca
1 v celoti ne velja 82
2 deloma ne velja 101
3 niti ne velja niti velja 161
4 deloma velja 374
5 v celoti velja 491
9 brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1209 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8_6 pijačo pijem iz ustreznega kozarca V8. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z vašimi prehranjevalnimi navadami, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

6. Vsako pijačo pijem iz ustreznega kozarca (rdeče vino iz kozarcev za rdečega, pivo iz kozarcev za pivo ipd.).

Vrednost 73362 Frekvenca
1 v celoti ne velja 402
2 deloma ne velja 179
3 niti ne velja niti velja 161
4 deloma velja 241
5 v celoti velja 223
9 brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1206 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8_7 hrana, ki vsebuje holesterol V8. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z vašimi prehranjevalnimi navadami, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

7. Pazim, da ne jem hrane, ki vsebuje holesterol.

Vrednost 74361 Frekvenca
1 v celoti ne velja 399
2 deloma ne velja 179
3 niti ne velja niti velja 169
4 deloma velja 292
5 v celoti velja 172
9 brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1211 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8_8 dovolj energije za delo V8. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve, povezane z vašimi prehranjevalnimi navadami, veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

8. Od hrane pričakujem zlasti, da mi da dovolj energije za delo.

Vrednost 75360 Frekvenca
1 v celoti ne velja 203
2 deloma ne velja 157
3 niti ne velja niti velja 204
4 deloma velja 291
5 v celoti velja 353
9 brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9 kuhali hrano za gospodinjstvo

V9. Ali ste v zadnjem mesecu vi osebno kdaj kuhali hrano za gospodinjstvo?

Vrednost 76359 Frekvenca
1 da 894
2 ne 319
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q10_1 rad preizkušam nove recepte V10. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve o kuhanju veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

1. Pri kuhanju rad-a preizkušam nove recepte.

Vrednost 77358 Frekvenca
1 v celoti ne velja 81
2 deloma ne velja 71
3 niti ne velja niti velja 101
4 deloma velja 281
5 v celoti velja 358
6 1
9 brez odgovora 1
Sysmiss 319
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 321

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q10_2 veliko kuharskih spretnosti V10. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve o kuhanju veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

2. Pogosto pripravljam kosila oz. večerje, ki zahtevajo veliko kuharskih spretnosti.

Vrednost 78357 Frekvenca
1 v celoti ne velja 223
2 deloma ne velja 170
3 niti ne velja niti velja 192
4 deloma velja 193
5 v celoti velja 115
9 brez odgovora 1
Sysmiss 319
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 320

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q10_3 denar za hrano raje kot za obleke V10. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve o kuhanju veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

3. Raje zapravljam denar za bolj izbrano hrano, kot pa na primer za obleke.

Vrednost 79356 Frekvenca
1 v celoti ne velja 131
2 deloma ne velja 113
3 niti ne velja niti velja 280
4 deloma velja 184
5 v celoti velja 183
9 brez odgovora 3
Sysmiss 319
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q10_4 kuharske knjige in kuharske revije V10. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve o kuhanju veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

4. Z užitkom prebiram kuharske knjige in kuharske revije.

Vrednost 80355 Frekvenca
1 v celoti ne velja 178
2 deloma ne velja 108
3 niti ne velja niti velja 145
4 deloma velja 221
5 v celoti velja 242
9 brez odgovora 0
Sysmiss 319
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11 gotove ali napol pripravljene glavne jedi

V11. Danes je mogoče v trgovinah kupiti gotove ali napol pripravljene glavne jedi, ki jih je doma potrebno le še speči oz. pogreti (npr. pizza, golaž, testenine z omakami…). Ali vi osebno pri kuhanju uporabljate te jedi? (EN ODGOVOR)

Vrednost 81354 Frekvenca
1 nikoli jih ne uporabljam 318
2 enkrat ali nekajkrat letno 325
3 enkrat ali nekajkrat mesecno 221
4 nekajkrat tedensko 23
9 b.o. 0
5 7
Sysmiss 319
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12 pogosto jem v gostilni, restavraciji

V12. Kako pogosto večerjate oz. kosite v gostilni, restavraciji? (EN ODGOVOR)

Vrednost 82353 Frekvenca
1 enkrat ali nekajkrat letno 534
2 enkrat ali nekajkrat mesecno 417
3 nekajkrat tedensko 82
4 nikoli 162
0 13
9 4
91 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1195 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q13_1 McDonalds in podobno V13. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve o gostilnah veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

1. Rad-a jem v McDonald's-u in lokalih s podobno hrano.

Vrednost 83352 Frekvenca
1 v celoti ne velja 612
2 deloma ne velja 145
3 niti ne velja niti velja 118
4 deloma velja 111
5 v celoti velja 60
9 brez odgovora 5
Sysmiss 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13_2 restavracije s tujimi kuhinjami V13. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve o gostilnah veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

2. Pogosto obiskujem restavracije s tujimi kuhinjami (španska, mehiška, italijanska, francoska…).

Vrednost 84351 Frekvenca
1 v celoti ne velja 474
2 deloma ne velja 166
3 niti ne velja niti velja 160
4 deloma velja 181
5 v celoti velja 69
9 brez odgovora 1
Sysmiss 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1050 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13_3 jem zunaj, pijem buteljčno vino V13. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve o gostilnah veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

3. Kadar večerjam zunaj, vedno pijem buteljčno vino.

Vrednost 85350 Frekvenca
1 v celoti ne velja 589
2 deloma ne velja 157
3 niti ne velja niti velja 114
4 deloma velja 108
5 v celoti velja 81
9 brez odgovora 2
Sysmiss 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1049 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13_4 precej denarja v dobrih gostilnah V13. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve o gostilnah veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

4. Kar precej denarja zapravim za hrano v dobrih gostilnah, restavracijah.

Vrednost 86349 Frekvenca
1 v celoti ne velja 612
2 deloma ne velja 194
3 niti ne velja niti velja 148
4 deloma velja 72
5 v celoti velja 19
9 brez odgovora 6
Sysmiss 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1045 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13_5 prijatelji, večerja v restavraciji V13. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve o gostilnah veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

5. Kadar grem s prijatelji ven, se pogosto odpravimo na večerjo v restavracijo.

Vrednost 87348 Frekvenca
1 v celoti ne velja 445
2 deloma ne velja 194
3 niti ne velja niti velja 151
4 deloma velja 197
5 v celoti velja 63
9 brez odgovora 1
Sysmiss 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1050 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13_6 najboljša hrana,klasični jedilnik V13. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve o gostilnah veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

6. Med vsemi gostilnami je najboljša hrana v gostilnah s klasičnim jedilnikom.

Vrednost 88347 Frekvenca
1 v celoti ne velja 172
2 deloma ne velja 139
3 niti ne velja niti velja 232
4 deloma velja 249
5 v celoti velja 251
9 brez odgovora 8
Sysmiss 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13_7 vedno na zalogi buteljko vina V13. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve o gostilnah veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

7. Za boljše priložnosti imamo doma vedno na zalogi buteljko vina.

Vrednost 89346 Frekvenca
1 v celoti ne velja 97
2 deloma ne velja 56
3 niti ne velja niti velja 65
4 deloma velja 181
5 v celoti velja 649
9 brez odgovora 3
Sysmiss 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1048 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1401 ste vegetarijanec? V14. Ali morda prakticirate katerega od naštetih prehranjevalnih režimov?

1. vegetarijanec-ka?

Vrednost 90345 Frekvenca
0 ne 1174
1 da 39
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q1402 ste makrobiotik? V14. Ali morda prakticirate katerega od naštetih prehranjevalnih režimov?

2. makrobiotik-čarka?

Vrednost 91344 Frekvenca
0 ne 1194
1 da 19
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q1403 držite dieto zaradi kakšne bolezni? V14. Ali morda prakticirate katerega od naštetih prehranjevalnih režimov?

3. držite dieto zaradi kakšne bolezni?

Vrednost 92343 Frekvenca
0 ne 1073
1 da 140
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q1404 ste trenutno na shujševalni dieti? V14. Ali morda prakticirate katerega od naštetih prehranjevalnih režimov?

4. trenutno na shujševalni dieti?

Vrednost 93342 Frekvenca
0 ne 1119
1 da 94
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q15_1 Rad ima opremljanje doma V15. Našteli vam bom nekaj trditev o stanovanju. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

1. Rad-a se ukvarjam z opremljanjem doma.

Vrednost 94341 Frekvenca
1 v celoti ne velja 84
2 deloma ne velja 92
3 niti ne velja niti velja 169
4 deloma velja 410
5 v celoti velja 453
9 brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15_2 ideje, revije za opremljanje stanovanja V15. Našteli vam bom nekaj trditev o stanovanju. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

2. Iz revij za opremljanje stanovanja dobim veliko idej za opremo svojega stanovanja.

Vrednost 95340 Frekvenca
1 v celoti ne velja 246
2 deloma ne velja 139
3 niti ne velja niti velja 184
4 deloma velja 392
5 v celoti velja 239
9 brez odgovora 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1200 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15_3 stanovanje naredi dober vtis V15. Našteli vam bom nekaj trditev o stanovanju. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

3. Zame je pomembno, da moje stanovanje naredi dober vtis.

Vrednost 96339 Frekvenca
1 v celoti ne velja 87
2 deloma ne velja 91
3 niti ne velja niti velja 202
4 deloma velja 390
5 v celoti velja 438
9 brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15_4 ljudje pred obiskom napovedo V15. Našteli vam bom nekaj trditev o stanovanju. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

4. Raje imam, da se ljudje pred obiskom napovedo.

Vrednost 97338 Frekvenca
1 v celoti ne velja 153
2 deloma ne velja 124
3 niti ne velja niti velja 196
4 deloma velja 312
5 v celoti velja 425
9 brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1210 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15_5 barve, postavitev pohištva, dodatki V15. Našteli vam bom nekaj trditev o stanovanju. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

5. Precej razmišljam o barvah in postavitvi pohištva ter o dodatkih v svojem stanovanju.

Vrednost 98337 Frekvenca
1 v celoti ne velja 183
2 deloma ne velja 135
3 niti ne velja niti velja 188
4 deloma velja 378
5 v celoti velja 324
9 brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15_6 važno je, da je oprema praktična V15. Našteli vam bom nekaj trditev o stanovanju. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

6. Estetska plat stanovanjske opreme mi ni toliko pomembna, važno je, da je oprema praktična.

Vrednost 99336 Frekvenca
1 v celoti ne velja 84
2 deloma ne velja 148
3 niti ne velja niti velja 214
4 deloma velja 340
5 v celoti velja 424
9 brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1210 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15_7 raje pohištvo kot avto V15. Našteli vam bom nekaj trditev o stanovanju. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

7. Če bi se moral-a odločiti med dragim pohištvom in dragim avtom, bi se raje odločil-a za pohištvo.

Vrednost 100335 Frekvenca
1 v celoti ne velja 172
2 deloma ne velja 122
3 niti ne velja niti velja 268
4 deloma velja 216
5 v celoti velja 410
9 brez odgovora 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1188 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15_8 ne potrebujem arhitekta V15. Našteli vam bom nekaj trditev o stanovanju. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

8. Pri opremljanju stanovanja ne potrebujem nobenega arhitekta.

Vrednost 101334 Frekvenca
1 v celoti ne velja 116
2 deloma ne velja 99
3 niti ne velja niti velja 153
4 deloma velja 226
5 v celoti velja 613
9 brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1207 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q16 revije o opremljanju stanovanja

V16. Ali berete kakšne revije o opremljanju stanovanja (tuje ali domače)? (OBKROŽI!)

Vrednost 102333 Frekvenca
1 da, berem 508
2 ne, ne berem takih r 705
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q16_1 Revija 1 V16a. Katere revije pa berete, navedite nam njihove naslove?

Vrednost 103332 Frekvenca
A.D. 1
ABITARE 1
AMBENT 1
ANJA 2
ARREDAMENTO 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
497

Q16_2 Revija 2 V16a. Katere revije pa berete, navedite nam njihove naslove?

Vrednost 104331 Frekvenca
7 D 1
AMBIENT 11
ANJA 2
ARCHITECTURAL DIGEST 1
ART & DECORATION 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
212

Q16_3 Revija 3 V16a. Katere revije pa berete, navedite nam njihove naslove?

Vrednost 105330 Frekvenca
ABMBIENT 1
ADT 1
AMBIENT 2
ANJA 1
ART 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67

Q16_4 Revija 4 V16a. Katere revije pa berete, navedite nam njihove naslove?

Vrednost 106329 Frekvenca
AD 1
ARHITEKTURA 1
ATELJE 1
CASA 1
CASA MIA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31

Q16_5 Revija 5 V16a. Katere revije pa berete, navedite nam njihove naslove?

Vrednost 107328 Frekvenca
CASA MODERNA 1
DELO DOM 1
HAUSER 1
HOPLA 1
HOUSE & GARDEN 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14

Q17 pri reviji najpomembnejše

V17. Kaj vam je pri reviji za opremljanje stanovanja najpomembnejše? (EN ODGOVOR)

Vrednost 108327 Frekvenca
1 da vam revija da kon 131
2 da lahko uzivate v p 333
3 da vidite, kako imaj 20
4 brez odgovora 24
Sysmiss 705
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
508 705

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q18 doma kakšen predmet, ponosni_1

V18. Pomislite, ali imate doma kakšno stvar, na katero ste še posebej ponosni? (OBKROŽI!)

Vrednost 109326 Frekvenca
1 da, imam 542
2 ne, nimam takega pre 671
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q18_1 doma kakšen predmet, ponosni_2

V18a. Prosimo, naštejte največ dve stvari na kateri ste še posebej ponosni?

Vrednost 110325 Frekvenca
25 LET STARA STEKLENICA 1
AFRIČKI KIPI 1
AFRIŠKI KIPCI 1
AKVARIJ 7
AMC POSODA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
536

Q18_2 doma kakšen predmet, ponosni_3

V18a. Prosimo, naštejte največ dve stvari na kateri ste še posebej ponosni?

Vrednost 111324 Frekvenca
100 LET STAR RAČUNALNIK BLAGAJNO 1
AFRIČKE MASKE; SLIKE 1
AMC POSODA 1
ANGLEŠKI BULDOG 1
ASFALT OKOLI HIŠE 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231

Q19_1 naročeni na dnevne časopise_1

V19. Na katere dnevne časopise ste naročeni doma?

Vrednost 112323 Frekvenca
ANJA 1
CELJSKI DNEVNIK 1
CELJSKI TEDNIK 1
CICIDO 1
DELO 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1134

Q19_2 naročeni na dnevne časopise_2

V19. Na katere dnevne časopise ste naročeni doma?

Vrednost 113322 Frekvenca
7 D 1
7 DNI 2
ANJA 1
AVTOMAGAZIN 1
BISTRIŠKA PANORAMA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236

Q19_3 naročeni na dnevne časopise_3

V19. Na katere dnevne časopise ste naročeni doma?

Vrednost 114321 Frekvenca
ALBERT 1
AMBIENT 1
ANDRAGOGIKA SPOZNANJA 1
DELO 1
DNEVNIK 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
101

Q20_1 najbližja TV oddaja, film, itd._1

V20. Ali bi lahko imenovali televizijsko oddajo, film, nadaljevanko ipd. v zadnjem mesecu, za katero bi lahko rekli, da vam je najbližja? Lahko navedete največ tri.

Vrednost 115320 Frekvenca
24 UR 29
24UR 4
4*4 ODDAJA O ŽIVALIH 1
ACE VENTURA 2
AKCIJSKI FILMI OB PONEDELJKIH 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1165

Q20_2 najbližja TV oddaja, film, itd._2

V20. Ali bi lahko imenovali televizijsko oddajo, film, nadaljevanko ipd. v zadnjem mesecu, za katero bi lahko rekli, da vam je najbližja? Lahko navedete največ tri.

Vrednost 116319 Frekvenca
24 UR 12
3. KAMEN OD SONCA 2
ABORIGNINE NE SAT1 1
AKCIJSKE SERIJE 1
AKTUALNO 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
461

Q20_3 najbližja TV oddaja, film, itd._3

V20. Ali bi lahko imenovali televizijsko oddajo, film, nadaljevanko ipd. v zadnjem mesecu, za katero bi lahko rekli, da vam je najbližja? Lahko navedete največ tri.

Vrednost 117318 Frekvenca
24 UR 6
4X4 1
7 LET V TIBETU 1
ACE VENTURA 2 1
BIG EASY (FILM) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
239

Q21_1 informacije o TV sporedu_1

V21. V kateri reviji, časopisu dobite informacije o televizijskem sporedu?

Vrednost 118317 Frekvenca
7 DNI 2
BISTRIŠKA PANORAMA 1
CELJSKI TEDNIK 2
DELO 73
DELO (VIKEND MAGAZIN) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1187

Q21_2 informacije o TV sporedu_2

V21. V kateri reviji, časopisu dobite informacije o televizijskem sporedu?

Vrednost 119316 Frekvenca
7 DNI 1
DELO 15
DNEVNIK 8
DOLENJSKI LIST 1
DRUŽINA 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205

Q21_3 informacije o TV sporedu_3

V21. V kateri reviji, časopisu dobite informacije o televizijskem sporedu?

Vrednost 120315 Frekvenca
7 DNI 1
DELO 4
DNEVNIK 1
DOLENJSKI LIST 1
HOPLA 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59

Q2201 Kviz Lepo je biti milijonar V22. Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

1 Kviz Lepo je biti milijonar (z Jonasom)

Vrednost 121314 Frekvenca
0 ne 857
1 da 356
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2202 Prijatelji V22. Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

2 Prijatelji (Friends - situacijska komedija)

Vrednost 122313 Frekvenca
0 ne 950
1 da 263
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2203 Newyorška policija V22. Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

3 Newyorška policija (NYPD - policijska nanizanka)

Vrednost 123312 Frekvenca
0 ne 1135
1 da 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2204 Ne pozabi me nikdar V22. Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

4 Ne pozabi me nikdar (mehiška nadaljevanka)

Vrednost 124311 Frekvenca
0 ne 1122
1 da 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2205 24 ur (POP TV) V22. Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

5 24 ur (POP TV)

Vrednost 125310 Frekvenca
0 ne 783
1 da 430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2206 Odmevi (TV SLO) V22. Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

6 Odmevi (TV SLO)

Vrednost 126309 Frekvenca
0 ne 943
1 da 270
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2207 TV Dober dan V22. Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

7 TV Dober dan

Vrednost 127308 Frekvenca
0 ne 999
1 da 214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2208 Vsi županovi možje V22. Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

8 Vsi županovi možje

Vrednost 128307 Frekvenca
0 ne 1170
1 da 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2209 Razstresena Ally V22. Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

9 Raztresena Ally (Ally McBeal)

Vrednost 129306 Frekvenca
0 ne 1057
1 da 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2210 Odstiranja (TV SLO) V22. Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

10 Odstiranja (TV SLO)

Vrednost 130305 Frekvenca
0 ne 1156
1 da 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2211 Mladoporočenci (S Sandijem Salkičem) V22. Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

11 Mladoporočenci (s Sandijem Salkičem)

Vrednost 131304 Frekvenca
0 ne 1135
1 da 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2212 Nič od tega, ne morem odgovoriti V22. Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

99 Nič od tega, ne morem odgovoriti

Vrednost 132303 Frekvenca
0 ne 1138
1 da 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2213 Nič več (naprej) V22. Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

1 Kviz Lepo je biti milijonar (z Jonasom) 2 Prijatelji (Friends - situacijska komedija) 3 Newyorška policija (NYPD - policijska nanizanka) 4 Ne pozabi me nikdar (mehiška nadaljevanka) 5 24 ur (POP TV) 6 Odmevi (TV SLO) 7 TV Dober dan 8 Vsi županovi možje 9 Raztresena Ally (Ally McBeal) 10 Odstiranja (TV SLO) 11 Mladoporočenci (s Sandijem Salkičem) 99 Nič od tega, ne morem odgovoriti

Vrednost 133302 Frekvenca
0 ne 997
1 da 216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2301 Brez tebe V23. Kaj pa, če bi morali izbrati dve izmed drugih desetih oddaj? Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

1 Brez tebe (mehiška nadaljevanka)

Vrednost 134301 Frekvenca
0 ne 1119
1 da 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2302 Kviz Življenska priložnost V23. Kaj pa, če bi morali izbrati dve izmed drugih desetih oddaj? Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

2 Kviz Življenska priložnost (z Borutom Veselkom)

Vrednost 135300 Frekvenca
0 ne 1039
1 da 174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2303 Veronikine skušnjave V23. Kaj pa, če bi morali izbrati dve izmed drugih desetih oddaj? Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

3 Veronikine skušnjave

Vrednost 136299 Frekvenca
0 ne 1115
1 da 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2304 Osmi dan V23. Kaj pa, če bi morali izbrati dve izmed drugih desetih oddaj? Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

4 Osmi dan (oddaja o kulturi na TV SLO)

Vrednost 137298 Frekvenca
0 ne 1148
1 da 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2305 Dnevnik V23. Kaj pa, če bi morali izbrati dve izmed drugih desetih oddaj? Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

5 Dnevnik (TV SLO)

Vrednost 138297 Frekvenca
0 ne 686
1 da 527
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2306 Seinfeld V23. Kaj pa, če bi morali izbrati dve izmed drugih desetih oddaj? Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

6 Seinfeld

Vrednost 139296 Frekvenca
0 ne 1065
1 da 148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2307 Zoom V23. Kaj pa, če bi morali izbrati dve izmed drugih desetih oddaj? Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

6 Seinfeld

Vrednost 140295 Frekvenca
0 ne 897
1 da 316
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2308 Res je! V23. Kaj pa, če bi morali izbrati dve izmed drugih desetih oddaj? Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

8 Res je! (z Mišo Molk)

Vrednost 141294 Frekvenca
0 ne 998
1 da 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2309 Polnočni klub V23. Kaj pa, če bi morali izbrati dve izmed drugih desetih oddaj? Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

9 Polnočni klub

Vrednost 142293 Frekvenca
0 ne 1125
1 da 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2310 Po domače V23. Kaj pa, če bi morali izbrati dve izmed drugih desetih oddaj? Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

10 Po domače

Vrednost 143292 Frekvenca
0 ne 1075
1 da 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2311 Dannyjeve zvezde V23. Kaj pa, če bi morali izbrati dve izmed drugih desetih oddaj? Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

11 Dannyjeve zvezde (A kanal)

Vrednost 144291 Frekvenca
0 ne 1201
1 da 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2312 Drugo V23. Kaj pa, če bi morali izbrati dve izmed drugih desetih oddaj? Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

1 Brez tebe (mehiška nadaljevanka) 2 Kviz Življenska priložnost (z Borutom Veselkom) 3 Veronikine skušnjave 4 Osmi dan (oddaja o kulturi na TV SLO) 5 Dnevnik (TV SLO) 6 Seinfeld 7 Zoom (z Mariom Galuničem) 8 Res je! (z Mišo Molk) 9 Polnočni klub 10 Po domače 11 Dannyjeve zvezde (A kanal) 99 Nič od tega, ne morem odgovoriti

Vrednost 145290 Frekvenca
0 ne 1174
1 da 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2313 Nič od tega, ne morem odgovoriti V23. Kaj pa, če bi morali izbrati dve izmed drugih desetih oddaj? Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

99 Nič od tega, ne morem odgovoriti

Vrednost 146289 Frekvenca
0 ne 1121
1 da 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2314 Nič ve (naprej) V23. Kaj pa, če bi morali izbrati dve izmed drugih desetih oddaj? Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

1 Brez tebe (mehiška nadaljevanka) 2 Kviz Življenska priložnost (z Borutom Veselkom) 3 Veronikine skušnjave 4 Osmi dan (oddaja o kulturi na TV SLO) 5 Dnevnik (TV SLO) 6 Seinfeld 7 Zoom (z Mariom Galuničem) 8 Res je! (z Mišo Molk) 9 Polnočni klub 10 Po domače 11 Dannyjeve zvezde (A kanal) 99 Nič od tega, ne morem odgovoriti

Vrednost 147288 Frekvenca
0 ne 1008
1 da 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q23_1 Katere druge oddaje? V23. Kaj pa, če bi morali izbrati dve izmed drugih desetih oddaj? Katera od spodnjih oddaj vam je najbližja? Možna sta dva odgovora. (OBKROŽI!)

98 Drugo: (VPIŠI:)____________________________________

Vrednost 148287 Frekvenca
24 UR POP TV 1
4*4 ODDAJA O ŽIVALIH 1
DOKUMENTARCI 1
DVA IGRALCA KI KUHATA 1
GORE IN LJUDJE 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38

Q24 Ali kdaj gledate kvize?

V24. Ali kdaj gledate TV kvize ali katere druge ugankarske igre? (OBKROŽI!)

Vrednost 149286 Frekvenca
1 da, pogosto 322
2 le redkokdaj 709
3 ne, nikoli 182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q25 Zakaj gledate kvize?

V25. Ali bi lahko rekli, da jih gledate pretežno zaradi tega: (OBKROŽI EN ODGOVOR!)

Vrednost 150285 Frekvenca
1 da se kaj naucite al 274
2 da vidite, na kaj bi 474
3 ker vam je vsec vodi 16
4 ker vam je vsec, kak 33
5 ker oddajo gledajo o 105
6 slucajno, ker je to 116
9 Brez odgovora 13
Sysmiss 182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q26 Ali gledate televizijske novice

V26. Ali kdaj gledate televizijske novice (npr. Dnevnik na TV SLO, 24 ur na POP TV, Odmeve...)? (OBKROŽI!)

Vrednost 151284 Frekvenca
1 da, redno 446
2 da, pogosto 386
3 obcasno 280
4 zelo redko 81
5 nikoli 15
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q27_1 so napete in vznemirljive V27. Našteli vam bom nekaj trditev o TV novicah. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

1. Dnevne novice na TV se mi zdijo napete in vznemirljive.

Vrednost 152283 Frekvenca
1 v celoti ne velja 164
2 deloma ne velja 147
3 niti ne velja niti velja 292
4 deloma velja 353
5 v celoti velja 154
9 brez odgovora 7
Sysmiss 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1110 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q27_2 rad-a seznanjen-a s tekočimi dogodki V27. Našteli vam bom nekaj trditev o TV novicah. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

2. Dnevne novice na TV gledam, ker sem rad-a seznanjen-a s tekočimi dogodki.

Vrednost 153282 Frekvenca
1 v celoti ne velja 5
2 deloma ne velja 24
3 niti ne velja niti velja 60
4 deloma velja 308
5 v celoti velja 716
9 brez odgovora 4
Sysmiss 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1113 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q27_3 reporterji razkrivajo kar skrito V27. Našteli vam bom nekaj trditev o TV novicah. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

3. Dnevne novice na TV gledam, ker mi je všeč, kako reporterji raziskujejo in razkrivajo nepravilnosti, ki bi nam sicer ostale skrite.

Vrednost 154281 Frekvenca
1 v celoti ne velja 140
2 deloma ne velja 139
3 niti ne velja niti velja 217
4 deloma velja 312
5 v celoti velja 300
9 brez odgovora 9
Sysmiss 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1108 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q27_4 zanimajo kraje, goljufije in nasilje V27. Našteli vam bom nekaj trditev o TV novicah. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

4. Dnevne novice na TV gledam, ker me zanimajo kraje, goljufije in nasilni dogodki, ki se dogajajo pri nas

Vrednost 155280 Frekvenca
1 v celoti ne velja 191
2 deloma ne velja 155
3 niti ne velja niti velja 197
4 deloma velja 295
5 v celoti velja 271
9 brez odgovora 8
Sysmiss 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1109 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q27_5 da me kaj ne preseneti, višje cene... V27. Našteli vam bom nekaj trditev o TV novicah. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

5. Dnevne novice na TV gledam, da me ne bi presenetilo povišanje cen ali kaj podobnega.

Vrednost 156279 Frekvenca
1 v celoti ne velja 331
2 deloma ne velja 199
3 niti ne velja niti velja 201
4 deloma velja 221
5 v celoti velja 159
9 brez odgovora 6
Sysmiss 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1111 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q27_6 voditelji, prijatelji z ekrana V27. Našteli vam bom nekaj trditev o TV novicah. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

6. Dnevne novice gledam, ker so se mi priljubili voditelji in postali nekakšni prijatelji z ekrana.

Vrednost 157278 Frekvenca
1 v celoti ne velja 603
2 deloma ne velja 191
3 niti ne velja niti velja 139
4 deloma velja 114
5 v celoti velja 65
9 brez odgovora 5
Sysmiss 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1112 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q27_7 na ta način navadil-a začeti večer V27. Našteli vam bom nekaj trditev o TV novicah. Povejte nam prosim, v kolikšni meri posamezne trditve veljajo za vas osebno. Zanima nas torej, ali menite, da navedena trditev za vas osebno 1 "v celoti ne velja", 2 "deloma ne velja", 3 "niti ne velja niti velja", 4 "deloma velja" ali 5 "v celoti velja"?

7. Novice na TV gledam, ker sem se na ta način navadil-a začeti večer.

Vrednost 158277 Frekvenca
1 v celoti ne velja 482
2 deloma ne velja 173
3 niti ne velja niti velja 137
4 deloma velja 190
5 v celoti velja 130
9 brez odgovora 5
Sysmiss 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1112 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28_1 všeč oseba iz TV ekrana_1 V28. Prosim, navedite ime kake osebe, ki ste jo spoznali le preko TV ekrana (TV osebnost) in vam je posebej všeč. Pri tem ne mislimo na politike.

Vrednost 159276 Frekvenca
ADI SMOLAR 3
AEYRTON SENNA 1
AJDA LESJAK 1
ALEKSANDER JEŽ 1
ALJOŠA REBOLJ 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1166

Q28_2 všeč oseba iz TV ekrana_2 V28. Prosim, navedite ime kake osebe, ki ste jo spoznali le preko TV ekrana (TV osebnost) in vam je posebej všeč. Pri tem ne mislimo na politike.

Vrednost 160275 Frekvenca
ALEKS ŠTAKUL 1
ALEŠ TIHEC 1
ALJOSA REBOLJ 1
ALLY MCBEAL 1
ANDREJ VELKAVRH 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
386

Q28_3 všeč oseba iz TV ekrana_3 V28. Prosim, navedite ime kake osebe, ki ste jo spoznali le preko TV ekrana (TV osebnost) in vam je posebej všeč. Pri tem ne mislimo na politike.

Vrednost 161274 Frekvenca
ALEŠ ŠTAKUL 1
ALI EN 1
ANDREJA (DOMAČA SKRINJA TV3) 1
ANTHONI KIELDS 1
BERGANT 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205

Q29_1 všeč politik- NAVEDBA1 V29. Kaj pa politiki? Ali lahko navedete ime kake političarke ali politika, ki vam je posebej všeč?

Vrednost 162273 Frekvenca
AL GORE 1
ANDERLIČ TONE 1
ANDREJ BAJUK 3
ANTON ROP 2
ARIEL SHARON 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1129

Q29_2 všeč politik- NAVEDBA2 V29. Kaj pa politiki? Ali lahko navedete ime kake političarke ali politika, ki vam je posebej všeč?

Vrednost 163272 Frekvenca
ANDREJ BAJUK 3
ANTON ROP 1
ARHAR 1
AURELIO JURI 1
B. PAHOR 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
221

Q29_3 všeč politik- NAVEDBA3 V29. Kaj pa politiki? Ali lahko navedete ime kake političarke ali politika, ki vam je posebej všeč?

Vrednost 164271 Frekvenca
ANTON ROP 1
BORUT PAHOR 5
CLINTON 1
DARJA LAVTIŽAR 1
DOMINIK ČERNJAK 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
118

Q30 KUPOVALI PREKO TV PRODAJE V30. Ali ste sami že kdaj kaj kupovali preko TV prodaje?

Vrednost 165270 Frekvenca
1 nikoli 965
2 1x ali 2x 204
3 vec kot 2x 44
4 brez odgovora 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q31_1 Kaj kupujete ali ste kupili_1

V31. Kaj kupujete ali ste kupili? Navedite največ zadnje tri izdelke, ki ste jih kupili preko TV prodaje.

Vrednost 166269 Frekvenca
AB SLIDE 1
AB TONER 1
ABDO RELAX 2000 1
ASTONISH 1
AVTO ŠAMPON 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
244

Q31_2 Kaj kupujete ali ste kupili_2

V31. Kaj kupujete ali ste kupili? Navedite največ zadnje tri izdelke, ki ste jih kupili preko TV prodaje.

Vrednost 167268 Frekvenca
ADVENTNI VENEC 1
ADVENTNI VENČEK 1
APARAT ZA MERJENJE PRITISKA 1
BLAZINE KONTUR 1
BODY VIBES 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96

Q31_3 Kaj kupujete ali ste kupili_3

V31. Kaj kupujete ali ste kupili? Navedite največ zadnje tri izdelke, ki ste jih kupili preko TV prodaje.

Vrednost 168267 Frekvenca
BRISALCI 1
CD SIMONE WEISS 1
CD-JI 1
GLAVNIKI 1
HAIRGAMI 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25

Q32 KUPOVALI PREKO KATALOGA

V32. Ali ste sami že kdaj kaj kupovali preko kataloške prodaje, t.j. prodaje s pomočjo revij (katalogov), kjer nakup opravite z naročilom po pošti?

Vrednost 169266 Frekvenca
1 nikoli 601
2 1x ali 2x 344
3 vec kot 2x 267
4 brez odgovora 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1212 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q33_1 Kaj kupujete ali ste kupili_1

V33. Kaj kupujete ali ste kupili? Navedite največ zadnje tri izdelke, ki ste jih kupili preko kataloške prodaje.

Vrednost 170265 Frekvenca
APARAT ZA AKOPUNKTURO 1
ATLANTITSKI PRSTAN 1
BANO TUŠ 1
BAUMAX ORODJA 1
BAVARIA VOLTERS (VOLNA, POSTELJNINA) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
607

Q33_2 Kaj kupujete ali ste kupili_2

V33. Kaj kupujete ali ste kupili? Navedite največ zadnje tri izdelke, ki ste jih kupili preko kataloške prodaje.

Vrednost 171264 Frekvenca
BALONČKI ZA KRASITEV JELKE 1
BLAZINA 1
BLAZINE 1
BLUZA 1
BLUZO 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
290

Q33_3 Kaj kupujete ali ste kupili_3

V33. Kaj kupujete ali ste kupili? Navedite največ zadnje tri izdelke, ki ste jih kupili preko kataloške prodaje.