Starešinski kader v oboroženih silah Republike Slovenije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SK90
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SK90_V1
Glavni avtor(ji):
  • Grizold, Anton
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Jelušič, Ljubica
  • Vegič, Vinko
  • Malešič, Marjan
  • Bukinac, Zorica
  • Kuzma, Vojko
Izdelal datoteko podatkov:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 1990)

Finančna podpora:

Republiški sekretariat za ljudsko obrambo

Vsebina raziskave

Ključne besede:

stališče o tveganju in žrtvovanju, mnenje o najbolj zaželenem cilju v Sloveniji, opredelitev naloge armade, mir v Evropi, ogrožanje varnosti, strinjanje z demilitarizacijo Slovenije ali oblikovanjem vojske RS, mnenje o vojaški varnosti, razmerje med stalno armado in rezervo, stališče o deležu poklicnih vojakov, mnenje o služenju vojaškega roka, mnenje o potrebni pomoči častnikov JLA, mnenje o statusu vojaškega poklica, pričakovanja od dobrega častnika, samoizpolnjevanje pričakovanj, članstvo v političnih strankah, obiskovanje verskih obredov, odločitev za rezervnega oficirja, komandirja oddelkov, ponosen rezervni vojaški starešina, zadovoljstvo s sistemom napredovanja, zaslužen čin, zadovoljstvo z usposabljanjem v rezervni sestavi, poznavanje slovenskega vojaškega izrazoslovja, ocena lastne vojaške usposobljenosti, zadovoljstvo z delom, pripravljenost za vključitve v redno vojaško službo, zdravstveno stanje in psiho-fizična kondicija za delo, pogoji dela, reagiranje družine ob odločitvi opravljanja vojaške službe, predsodki o sodelovanju žensk v vojski, mnenje o vlogi vojske pri političnih odločitvah

Ključne besede ELSST:
MEDNARODNA POLITIKA, MIR, MIROVNE SILE, DRŽAVNA VARNOST, VOJSKA, VREDNOTA, STALIŠČE

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
POLITIKA - spori, varnost in mir
Vsebinsko področja CERIF
Polemologija
Vsebinska področja ADP
stališča o miru, varnosti in vlogi vojske
oborožene sile Republike Slovenije
status vojaškega poklica
status rezervnega starešine
pripravljenost za vključitev v slovensko vojsko


Povzetek:

Obramboslovni raziskovalni center je za potrebe Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo izvedel raziskavo "Starešinski kader v oboroženih silah republike Slovenije". Predmet raziskave je bil interes za poklicno opravljanje poveljniških nalog v slovenski armadi. Gre za ugotavljanje dejavnikov, ki znotraj posameznih kategorij respondentov pogojujejo motivacijo za vojaški poklic in elemente vrednostnega sistema, ki opredeljujejo odnos do armade in do vojaškega poklica. Raziskava je predvsem aplikativne narave. Poleg tega gre za ugotavljanje najpomembnejših dejavnikov, ki pogojujejo motivacijo za vojaški poklic: poklicni in socialni status in elemente vrednostnega sistema (vrednote, zaznavanje virov ogrožanja, pričakovanja glede vloge armade v sodobni družbi). Raziskava je ponudila tudi empirično gradivo za znanstveno-raziskovalni pristop k proučevanju vojaškega poklica v sodobnih držbah in služi kot izhodišče za komparativno preoučevanje problematike vojaškega poklica in vključevanje v mednarodne raziskovalne projekte. Vprašalnik vsebuje štirideset vprašanj v petih vsebinskih sklopih (stališča o miru, varnosti in vlogi vojske; oborožene sile republike Slovenije; status vojaškega poklica; status rezervnega starešine; pripravljenost za vključitev v slovensko vojsko).

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 13. december 1990 - 14. december 1990 skupinski način anketiranja in razgovor z respondenti;, 13. december 1990 - 26. december 1990 je bila neudeležencem anketa poslana po pošti.
Čas izdelave: 1990
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije; zajete so samo občine, v katerih je RS nameravala organizirati učne centre (Maribor, Ruše, ljubljanske občine)

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Populacija so rezervni oficirji v starosti do 35 let in rezervni nižji oficirji v starosti do 30 let, iz občin v katerih je RSLO nameravala organizirati učne centre. Zajeti so tudi respondenti iz drugih kategorij, ki predstavljajo kadrovski potencial za "profesoinalce": obramobslovci, zaposleni v TO.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Obramboslovni raziskovalni center

Tip vzorca:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:

V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama. Razgovori. Samoizpolnjevana anketa. Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Informacije niso na voljo.

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Grizold, Anton (1991). SK90 - Starešinski kader v oboroženih silah Republike Slovenije [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Grizold, Anton et al. (1991). Starešinski kader v oboroženih silah Republike Slovenije : rezultati raziskave.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Grizold, A. (2009). Starešinski kader v oboroženih silah Republike Slovenije [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SK90. https://doi.org/10.17898/ADP_SK90_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2009
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si