Vpliv družbene neenakosti na samorealizacijo osebnosti: Stališča študentov

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SAMOST83
Glavni avtor(ji):
  • Makarovič, Jan
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Jezernik, Mišo
Izdelal datoteko podatkov:
CLSDO - Raziskovalni inštitut FSPN, Center za raziskovanje lokalnih skupnosti in delovnih organizacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1983)

Finančna podpora:

Posebna raziskovalna skupnost za zdravstvo in socialno varstvo

Vsebina raziskave

Ključne besede:

navedba pomembnejših življenjskih vrednot, poizkušanje doseganja sprememb v svojem okolju, način doseganja sprememb v svojem okolju, navedba rednih prostočasnih aktivnosti, mnenje o porabi družbenega denarja za reševanje družbenih problemov, ocena prizadevanja profesorjev v srednji šoli za nudenje pomoči dijakom, ocena splošnega vedenja anketirančevega očeta, ocena splošnega vedenja anketirančeve matere, navedba vključenosti v različne organizacije, navedba funkcije v različnih organizacijah, ocenjevanje različnih stališč, koristnosti pri delu, mnenje o iskanje vredno opravljanega dela, mnenje o smislu življenja, spol, poklic očeta, poklic matere, kraj bivanja, vrsta stalnega prebivališča, regija stalnega prebivališča

POJEM SAMOREALIZACIJE
SAMOREALIZACIJA IN VREDNOTE POSAMEZNIKA
SVOBODA in ENAKOST
SAMOREALIZACIJA in STALIŠČA
VPLIVI VZGOJNIH UKREPOV NA SAMOREALIZACIJO
VPLIV DRUŽBENE NEENAKOSTI NA SAMOREALIZACIJO


Povzetek:

Namen raziskave je bilo raziskati vpliv problema družbene neenakosti na vertikalno mobilnost in samoupravno aktivnost ter še posebej na psihološke variable v zvezi z obema vplivoma. Osrednji psihološki pojem, kateremu je bila posvečena največja pozornost, je samorealizacija osebnosti. Avtor je želel raziskati temeljne osebnostne strukture, ki pogojujejo človekovo samorealizacijo in njegove značilnosti samoupravljalstva. To je bil namen meriti ravno z dvema temeljnima faktorjema, faktorjem svobodnosti in faktorjem odprtosti. Naslednji problem, ki je bil zastavljen v okviru raziskave je bil problem vrednot povezan s samoupravljanjem in samorealizacijo. Tretji problem je bil problem družbene neenakosti. In sicer podrobneje pogledati kaj pri samorealizaciji vpliva na procese družbene neenakosti, da ni to le neenakost v dohodkih ali objektivnih razmerah v katerih živijo ljudje, pač pa gre v tem primeru dosti bolj za izobrazbo staršev, družbena aktivnost, kreativne dejavnosti in družbena angažiranost.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: jesen, 1982
Čas izdelave: 1983
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo

Enota za analizo:

posameznik - študent

Populacija:

Ciljna populacija: študentje, ki imajo v tekočem letu 1982/83 vpisan predmet "Uvod v študij in raziskovalno delo" oziroma "Sociologija mladine" pri prof. Makarovič, Jan.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Raziskovalni inštitut FSPN

Tip vzorca:

Vzorec predstavlja populacijo anketiranih študentov Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, vendar niso reprezentativen predstavnik vseh slovenskih študentov. V to populacijo so bili zajeti 138 študentov I., 53 študentov II. in 38 študentov IV. letnika, ki so bili na dan anketiranja (velja za I. letnik) prisotni na predavanjih, kjer so bili anketirani. Na vprašalnik so odgovarjali vsi študentje drugega in četrtega letnika. Odgovarjali so tudi tisti, ki so bili na dan anketiranja odsotni, saj je bil rešen vprašalnik pogoj za pridobitev frekvence v indeksu.

Način zbiranja podatkov:

Študentje so izpolnjevali vprašalnike kot del svoje študijske obveznosti. Študente II. letnika smo anketirali v predavalnici v teku predavanj, študentje I. in IV. letnika pa so dobili vprašalnike na predavanju in so jih izpolnili doma. Anketiranje je bilo anonimno. Za izpolnitev vprašalnika so študentje povprečno uporabili eno uro.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SAMOST83 - podatkovna datoteka [datoteka podatkov], 1983

*.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 215
  • število enot: 229

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
SAMOST83

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
SAMOST83

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Makarovič, Jan (1982). SAMOST83 - vprašalnik [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Makarovič, Jan (1983). Vpliv družbene neenakosti na samorealizacijo osebnosti.
  2. Makarovič, Jan (1978). Vzgoja samoupravljalske osebnosti.
  3. Makarovič, Jan (1981). Vpliv družbene neenakosti na realizacijo intelektualnih potencialov.
  4. Pšeničny, V. (ed.) (1982). Mladina Slovenije '82.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

Opis

opis

Status raziskave: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

RANG RAZISKAVE:

7: teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, Jan et al.: Vpliv družbene neenakosti na samorealizacijo osebnosti : Stališča študentov [datoteka podatkov]. Ljubljana : Center za raziskovanje lokalnih skupnosti in delovnih organizacij, 1983 : distribucija Arhiv družboslovnih podatkov, 30.8.01 ADP - IDNo: SAMOST83.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001
 ZADNJE OBJAVLJENE RAZISKAVE
15. februar 2019

Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

15. februar 2019

Prostorske in okoljske vrednote, 2004

 AKTIVNOSTI ADP
22. oktober 2018 |

Teden odprtega dostopa, 22.–28. 10. 2018

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si