Evalvacija privatizacije zdravstva z vidika uporabnika

Basic Study Information

ADP - IDNo: PDDZDR98
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PDDZDR98_V1
Main author(s):
  • Macur, Mirna
Co-workers:
  • Černič Istenič, Majda
  • Rus, Veljko
Data file producer:
CESTRA - Center za evalvacijske in strateške študije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; junij 1998)

Funding agency:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

J5-7959: Privatizacija družbenih dejavnosti (MZT)

Series:
  • PDD/Privatizacija družbenih dejavnosti

    Raziskava procesov privatizacije na področju primarnega zdravstva je del večletne raziskave privatizacije na področju družbenih dejavnosti, se pravi na področju šolstva, zdravstva, socialnega varstva in kulture. V ospredju proučevanja je privatizacija (razdržavljanje) dejavnosti, ne pa privatizacija sredstev. Empirična raziskava v zdravstvu je zajela vzorec izvajalcev (zdravnikov) in uporabnikov(pacientov). Vzorec zdravnikov (N=181) je zajel le zdravnike, ki delajo v primarnem zdravstvu na področju metropole, vzorec pacientov pa je zajel paciente na celotnem slovenskem področju (N=450). V prvi raziskavi smo merili odnos zdravnikov do privatizacije zdravstva, njihovo angažiranost v tem procesu, ter prednost in težave, ki jih doživljajo v procesu privatizacije. Pri drugi raziskavi pa smo merili kakovost zdravstvenih storitev z vidika uporabnika ter kako in kje (v katerem sektorju ter v katerih dimenzijah kakovosti) se je kakovost zdravstvenih storitev spremenila zaradi sprememb v zdravstvu.

Study Content

Keywords:

Kakovost zdravstvnih storitev, pogostost obiska splošnega zdravnika, namen obiska splošnega zdravnika, prostor dela splošnega zdravnika, izbira splošnega zdravnika, zadovoljstvo s storitvami splošnega zdravnika, odnos do splošnega zdravnika, odnos splošnega zdravnika do anketiranca, ocena izboljšanja storitev pri splošnem zdravniku v primerjavi z začetkom 90.let, način plačila storitev pri splošnem zdravniku, pogostost obiska zobozdravnika, namen obiska zobozdravnika, prostor dela zobozdravnika, izbira zobozdravnika, zadovoljstvo s storitvami zobozdravnika, odnos do zobozdravnika, odnos zobozdravnika do anketiranca, ocena izboljšanja storitev pri zobozdravniku v primerjavi z začetkom 90.let, način plačila storitev pri zobozdravniku, potreba po izboljšanju zdravstvenih storitev, zadovoljstvo z zravstvenimi storitvami, odziv v svojem kraju, podkupovanje zdravnikov, želja po sodelovanju pri oblikovanju zdravstvene politike v svojem kraju, mnenje o alternativnih zdravilcih, stopnja zdravstvenega zavarovanja respondenta, zavarovalna družba pri kateri je respondent zavarovan, seznanjenost s pravicami, ki jih nudi različno zdravstveno zavarovanje, način in višina plačevanja zdravstvenih storitev

Keywords ELSST:
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, JAVNA ZDRAVSTVENA SLUŽBA, ZASEBNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST, DOSTOP DO ZDRAVSTVENIH STORITEV, ZADOVOLJSTVO, KAKOVOST

Topic Classification CESSDA
POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE - posebne socialne storitve: uporaba in zagotavljanje
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
SPLOŠNI ZDRAVNIK
ZOBOZDRAVNIK
SPLOŠNO GLEDE ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
INFORMACIJE O UPORABNIKU


Abstract:

Namen raziskave je bil ugotoviti vpliv privatizacije v zdravstvu na kakovost zdravstvenih storitev. Raziskava je evalvacija z vidika uporabnikov, saj so le ti najbolj relevantni evalvatorji - edini izkusijo zdravstveno storitev in njihova izkušnja zdravstvene storitve je celovita (od naročanja, preko obiska različnih specialistov do dosežka zdravstvene storitve - izboljšanja zdravstvenega stanja). Da bi lahko merili vpliv privatizacije na kakovost zdravstvenih storitev smo skrbno načrtovali vzorec uporabnikov tako, da smo izbrali enako število uporabnikov pri javnem zdravniku, koncesionarju in pri čistem zasebniku (vzorčenje je podrobno razloženo pri metodologiji). Njihove ocene kakovosti storitev smo nato primerjali med sabo in odgovore kontrolirali po sociodemografskih spremenljivkah. Seveda pa vprašalnik vključuje še več vsebinskih sklopov: oceno sprememb v zdravstvu, zdravstveno zavarovanje (dejstva, mnenja in izkušnje uporabnikov o zdravstvenem zavarovanju), aspiracije uporabnikov glede zdravstvenih storitev in vedenjski vzorci uporabnikov v primeru nezadovoljstva s storitvijo. V posebni poli so še sociodemografske značilnosti uporabnikov. Vsebino vprašalnika smo zasnovali na podlagi obsežne študije teorije o kakovosti zdravstvenih storitev. Uporabili smo dimenzije kakovosti storitev iz mednarodno uveljavljenega vprašalnika SERVQUAL, vendar smo zaradi finančnih omejitev raziskave uporabili drugačno skalo odgovorov (pri navedenem mednarodnem vprašalniku se vsa vprašanja dvakrat ponovijo - najprej kot aspiracije, nato kot dejanska izkušnja). V raziskavi smo ponovili nekatera vprašanja SJM 99/2 - Stališča o zdravju in zdravstvu: B3, B21, C16, F13, F15, ponovili pa smo tudi nekatera vprašanja iz raziskave Komunikacija s pljučnim bolnikom (1998): B16, B19, B20, C15.

Methodology


Collection date: maj 1998 - junij 1998
Date of production: 1998
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci, starejši od 18 let, ki živijo na stalnem naslovu v R Sloveniji, imajo telefonski priključek in so v zadnjem letu obiskali zdravnika.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Gral Iteo, neodvisna tržoraziskovalna agencija

Sampling procedure:

Vzorec raziskave je v prvi fazi dobljen po postopku slučajnega izbora telefonskih številk izmed telefonskih naročikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec priskrbi Telekom Slovenije. Znotraj gospodinjstva je opravljen izbor osebe po metodi zadnjega rojstnega dneva. V drugi fazi so bile s pomočjo selekcijskega vprašanja (screening) izbrane tiste osebe, ki so v zadnjih 12. mesecih obiskale splošnega zdravnika ali zobozdravnika. Le te pa so bile razdeljene še v tri skupine in sicer na uporabnike javnih zdravstvenih storitev, ki le teh storitev ne plačujejo neposredno, na uporabnike zdravstvenih storitev pri zasebnem izvajalcu s koncesijo in na uporabnike zdravstvenih storitev, ki neposredno plačujejo zdravstvene storitve. Iz vsake skupine je bilo v nadaljno raziskavo vključenih 250 oseb, se pravi da je vzorec neproporcionalen, kar je potrebno upoštevati pri analizi. Iz prvih dveh skupin so bile osebe izbrane naključno. Osebe iz tretje skupine pa so vključene v celoti. Glej podrobnosti v: Macur, Mirna: Evalvacija privatizacije zdravstva z vidika uporabnika [Delovni opis raziskave za ADP].

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/PDD/PDDZDR98.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

  • number of variables: 308
  • number of units: 468

Variable list

A11SPLZ A1 Ali ste od maja lani obiskali splosnega zdr.?

Value 13 Frequency
1 da 349
2 ne 119

A12ZOBZ A1 Ali ste od maja lani obiskali zobozdravnika?

Value 22 Frequency
1 da 235
2 ne 233

A13GINE A1 Ali ste od maja lani obiskali ginekologa?

Value 31 Frequency
1 da 120
2 ne 348

A11SPLZ A1 Ali ste od maja lani obiskali splosnega zdr.?

Value 1308 Frequency
1 da 349
2 ne 119

A12ZOBZ A1 Ali ste od maja lani obiskali zobozdravnika?

Value 2307 Frequency
1 da 235
2 ne 233

A13GINE A1 Ali ste od maja lani obiskali ginekologa?

Value 3306 Frequency
1 da 120
2 ne 348

A14SPEC A1 Ali ste od maja lani obiskali specialista (1)?

Value 4305 Frequency
1 da 162
2 ne 306

A14DRUG A1 Katerega?

Value 5304 Frequency
0 brez odgovora 2
1 KIRURG (NAVADEN, PLASTIK, NEVROKIRURG) 10
2 UROLOG (MEHUR, PROSTATA - MOKRILA) 4
3 INFEKTOLOG 2
4 ORTOPED 15
5 OKULIST 24
6 KARDIOLOG (SRCE, ZA PRETOK KRVI) 17
7 NEVROLOG, NEVROPSIHOLOG 7
8 INTERNIST 13
9 OTORINOLATINGOLOG (UŠESA, NOS, GRLO) 7
11 REVMATALOG 2
12 DIABETOLOG 3
13 DERMATOLOG 9
14 ENDOKRINOLOG 2
15 PULMOLOG (PLJUČA) TUBERKOLOZNI 8
16 ONKOLOG 6
17 TIRELOG 1
18 NEFROLOG (LEDVICE) 1
20 SPECIALIST ZA STRUKTURO KOSTI (MINEROLOG) 4
21 URGENTNI SPECIALIST, TRAVMATOLOG (POŠKODBENI) 3
22 SPECIALIST ZA ZDRAVLJENJE Z ELEKTROŠOKOM 1
23 SPECIALIST ZA ULTRAZVOK 1
24 PSIHIATER 2
25 RADIOLOG 1
27 ORL 1
28 GINEKOLOG 2
30 ALERGOLOG 2
31 ORTODONT 1
32 VARIOLOG 2
33 SPEC. ZA REHABILITACIJO 1
34 MEDICINA DELA IN ŠPORTA 1
35 SPECIALIST - MAMOGRAF 2
36 SPECIALIST ZA DLESNI 1
37 CT 1
38 GASTROLOG, GASTROENTELOG 2
39 ZA ŽILE (FLEMOLOG) 1
SYSMISS SYSMIS 306

A15SPEC A1 Ali ste od maja lani obiskali specialista (2)?

Value 6303 Frequency
1 da 36
2 ne 432

A15DRUG A1 Katerega?

Value 7302 Frequency
2 UROLOG (MEHUR, PROSTATA - MOKRILA) 3
3 INFEKTOLOG 1
4 ORTOPED 1
5 OKULIST 7
6 KARDIOLOG (SRCE, ZA PRETOK KRVI) 3
7 NEVROLOG, NEVROPSIHOLOG 2
8 INTERNIST 3
9 OTORINOLATINGOLOG (UŠESA, NOS, GRLO) 1
12 DIABETOLOG 1
13 DERMATOLOG 2
14 ENDOKRINOLOG 1
16 ONKOLOG 2
18 NEFROLOG (LEDVICE) 1
19 SOFTAMOLOG 1
20 SPECIALIST ZA STRUKTURO KOSTI (MINEROLOG) 1
21 URGENTNI SPECIALIST, TRAVMATOLOG (POŠKODBENI) 1
26 PTČ 1
27 ORL 1
28 GINEKOLOG 1
30 ALERGOLOG 1
40 OFTALMOLOG 1
SYSMISS SYSMIS 432

A2SPOL A2 Spol anketiranca ?

Value 8301 Frequency
1 moski 182
2 zenski 286

A3LETROJ A3 Katerega leta ste rojeni (19_ _ )?

Value 9300 Frequency
8 1
17 2
18 1
19 3
20 1
21 3
22 5
23 3
24 4
25 7
26 3
27 8
28 5
29 3
30 8
31 8
32 11
33 7
34 5
35 4
36 10
37 9
38 8
39 4
40 6
41 5
42 9
43 8
44 3
45 3
46 6
47 6
48 4
49 10
50 8
51 6
52 14
53 9
54 12
55 9
56 9
57 9
58 9
59 8
60 10
61 9
62 7
63 11
64 13
65 7
66 6
67 9
68 10
69 7
70 7
71 11
72 10
73 7
74 7
75 14
76 9
77 8
78 8
79 17
80 4
SYSMISS 1

B1OBIS B1 Kolikokrat ste bili od maja lani pri spl. zdravniku?

Value 10299 Frequency
1 92
2 79
3 58
4 34
5 34
6 14
7 5
8 3
10 14
11 1
12 6
15 2
20 3
25 1
35 1
88 NE VE 2
99 NI OBISKAL ZDRAVNIKA 119

B2ZADNJ B2 Katerega meseca ste bili zadnjic pri splosnem zdravniku?

Value 11298 Frequency
0 b.o. 6
1 37
2 40
3 53
4 69
5 73
6 10
7 3
8 4
9 10
10 11
11 16
12 17
SYSMISS SYSMIS 119

B11 B3.1 Obicajno hodim na redne, preventivne preglede

Value 12297 Frequency
0 b.o. 43
1 da 87
2 ne 219
SYSMISS SYSMIS 119

B12 B3.2 Grem k spl.zdravniku ko se pojavijo prvi znaki bolezni

Value 13296 Frequency
0 b.o. 40
1 da 152
2 ne 157
SYSMISS SYSMIS 119

B13 B3.3 K spl. zdravniku grem tedaj, ko si ne morem vec pomagati

Value 14295 Frequency
0 b.o. 37
1 da 154
2 ne 158
SYSMISS SYSMIS 119

B14 B3.4 K spl.zdravniku grem tedaj, ko sem zelo hodo bolan(a), poskodovan(a)

Value 15294 Frequency
0 b.o. 52
1 da 94
2 ne 203
SYSMISS SYSMIS 119

B15 B3.5 K spl. zdravniku grem kadar potrebujem napotnico

Value 16293 Frequency
0 b.o. 45
1 da 191
2 ne 113
SYSMISS SYSMIS 119

B4KJE B4 Kje dela vas splosni zdravnik?

Value 17292 Frequency
1 v javnem zdr. domu 247
2 v privatni zdr. ord. v javnem zdr. domu 68
3 v privatni zdr.ord. izven zdr. doma 34
SYSMISS SYSMIS 119

B5 B5 Ali ste uveljavili pravico do svobodne izbire spl. zdravnika?

Value 18291 Frequency
0 b.o. 1
1 sel k prvemu zdravniku oz. ostal pri istem zdravniku 255
2 izbral sem si novega (svojega) zdravnika 93
SYSMISS SYSMIS 119

B6 B6 Ce ste izbrali novega spl. zdravnika, kako ste izvedeli zanj?

Value 19290 Frequency
0 b.o. 3
1 od starsev, sorodnikov 27
2 od prijateljev 17
3 od sodelavcev 3
4 od znancev, sosedov 10
5 od prvotnega zdravnika 9
6 drugje 25
SYSMISS SYSMIS 374

B6DRUG B6.6 Kako ste izvedeli za novega spl. zdravnika?

Value 20289 Frequency
0 brez odgovora 1
1 GA (JO) POZNA, ŽE PREJ GA (JO) JE POZNAL(A) 5
2 DOBRE IZKUŠNJE (PREIZKUSIL(A)) 1
3 PRIJATELJ JE ZDRAVNIK 2
4 SAM(A) SEM IZVEDEL(A) 1
6 PO LASTNI PRESOJI, SAM(A) SEM SE ODLOČIL(A) 3
7 NE VEM 1
8 ZDRAVNIK (ZOBOZDRAVNIK) OD FIRME,ZDRAVNIK V PODJETJU 2
9 PO NAKLJUČJU, NISEM IZBIRAL(A) 2
11 VEČ ZDRAVNIKOV V ISTI AMBULANTI 1
12 ZDRAVSTVENI DOM 4
15 NAJBLIŽJI 1
16 ZDRAVNIK JE NASLEDIL PREJŠNJEGA 1
SYSMISS SYSMIS 443

B7 B7 Kako ste v celoti zadovoljni s splosnim zdravnikom (na skali od 1-"zelo nezadovoljen" do 10 -"zelo zadovoljen")?

Value 21288 Frequency
1 1
2 1
3 9
4 4
5 19
6 17
7 31
8 86
9 54
10 127
SYSMISS 119

B8 B8 Ali pri dnevu narocanja upostevajo resnost vasih tezav

Value 22287 Frequency
0 b.0. 2
1 v celoti 200
2 delno 70
3 bolj malo 9
4 nikoli 6
5 ne narocajo 62
SYSMISS SYSMIS 119

B9 B9 Ali pri uri narocanja upostavjo kdaj lahko pridete?

Value 23286 Frequency
0 b.o. 4
1 vedno 131
2 pogosto 76
3 vcasih 27
4 nikoli 16
5 ne narocajo po urah 95
SYSMISS SYSMIS 119

B10UR

Value 24285 Frequency
0 208
1 82
2 41
3 15
4 3
SYSMISS 119

B10MINUT

Value 25284 Frequency
0 136
2 1
5 16
7 4
10 30
12 2
15 29
17 1
20 19
25 1
30 82
35 2
40 3
43 1
45 19
50 3
SYSMISS 119

B1101 B11 Kako poteka sprejem pri vase splosnem zdravniku?

Value 26283 Frequency
0 b.o. 2
1 pridem na vrsto tocno ob uri, ko sem narocen(a) 65
2 malo moram pocakati da pridem na vrsto 250
3 ne upostevajo vrstnega reda 23
4 drugo 9
SYSMISS SYSMIS 119

B11DRUG B11.4 Kako poteka narocanje pri vasem spl. zdravniku?

Value 27282 Frequency
1 BREZ VRSTNEGA REDA, KAKOR PRIHAJAJO 2
2 BREZ NAROČANJA 3
4 DELAL(A) V ZD (POČAKAM LE, DA OPRAVI S PREJŠNJIM PAC.) 1
5 ZAPOSLEN(A) POLEG, IMA VEZE IN NIČ NE ČAKA 2
8 DOLGO ČAKANJE 1
SYSMISS SYSMIS 459

B12A B12a Kako ste zadovoljni z dolzino cakalne dobe?

Value 28281 Frequency
0 b.o. 9
1 17
2 39
3 81
4 123
5 80
SYSMISS SYSMIS 119

B12B B12b Kako ste zadovoljni s preprecevanjem kontaktov med bolnimi inzdravimi v cakalnici?

Value 29280 Frequency
0 b.o. 24
1 23
2 62
3 141
4 73
5 26
SYSMISS SYSMIS 119

B12C B12c Kako ste zadovoljni z opremljenostjo ordinacije?

Value 30279 Frequency
0 b.o. 5
1 3
2 14
3 68
4 185
5 74
SYSMISS SYSMIS 119

B12D B12d Kako ste zadovoljni z odnosom medicinskih sester do vas?

Value 31278 Frequency
0 b.o. 5
1 1
2 10
3 44
4 171
5 118
SYSMISS SYSMIS 119

B12E B12e Kako ste zadovoljni z odnosom adminsitrativnega osebja do vas?

Value 32277 Frequency
0 b.o. 19
2 15
3 59
4 171
5 85
SYSMISS SYSMIS 119

B12F B12f Kako ste zadovoljni z informacijami, ki vam jih nudijo medic. sestre?

Value 33276 Frequency
0 b.o. 7
2 5
3 68
4 187
5 82
SYSMISS SYSMIS 119

B12G B12g Kako ste zadovoljni z informacijami, ki vam jih nudi administrativno osebje?

Value 34275 Frequency
0 b.o. 20
1 1
2 9
3 82
4 167
5 70
SYSMISS SYSMIS 119

B12H B12h Kako ste zadovoljni s prijaznostjo zdravnika?

Value 35274 Frequency
0 b.o. 3
2 6
3 23
4 131
5 186
SYSMISS SYSMIS 119

B12I B12i Kako ste zadovoljni s pripravljenostjo zdravnika, da poslusa vase zdravstvene tezave?

Value 36273 Frequency
0 b.o. 4
1 3
2 10
3 24
4 138
5 170
SYSMISS SYSMIS 119

B12J B12j Kako ste zadovoljni s spostovanjem vase zasebnosti in dostojanstva?

Value 37272 Frequency
0 b.o. 2
2 4
3 35
4 159
5 149
SYSMISS SYSMIS 119

B12K B12k Kako ste zadovoljni s hitrostjo ukrepanja v postopku vasega zdravljenja?

Value 38271 Frequency
0 b.o. 4
1 3
2 16
3 38
4 171
5 117
SYSMISS SYSMIS 119

B12L B12l Kako ste zadovoljni z uspesnostjo zdravljenja?

Value 39270 Frequency
0 b.o. 4
1 2
2 13
3 42
4 186
5 102
SYSMISS SYSMIS 119

B13A

Value 40269 Frequency
0 5
1 61
2 227
3 56
SYSMISS 119

B13B

Value 41268 Frequency
0 23
1 73
2 240
3 13
SYSMISS 119

B13C

Value 42267 Frequency
0 3
1 24
2 250
3 72
SYSMISS 119

B13D

Value 43266 Frequency
0 6
1 13
2 255
3 75
SYSMISS 119

B13E

Value 44265 Frequency
0 15
1 15
2 258
3 60
9 1
SYSMISS 119

B13F

Value 45264 Frequency
0 7
1 12
2 268
3 62
SYSMISS 119

B13G

Value 46263 Frequency
0 20
1 15
2 265
3 49
SYSMISS 119

B13H

Value 47262 Frequency
0 4
1 13
2 199
3 133
SYSMISS 119

B13I

Value 48261 Frequency
0 4
1 14
2 216
3 115
SYSMISS 119

B13J

Value 49260 Frequency
0 4
1 6
2 256
3 83
SYSMISS 119

B13K

Value 50259 Frequency
0 5
1 19
2 247
3 78
SYSMISS 119

B13L

Value 51258 Frequency
0 6
1 16
2 258
3 69
SYSMISS 119

B1401 B14 Ali bi svojega spl. zdravnika priporocili vasemu prijatelju 8ici) ce bi imel(a) iste probleme kot vi?

Value 52257 Frequency
0 b.0. 2
1 da, vedno 240
2 morda 73
3 ne 34
SYSMISS SYSMIS 119

B1501 B15 Kako bi opisali vas odnos do splosnega zdravnika?

Value 53256 Frequency
0 b.o. 2
1 v pogovoru se pocutim negotovega 8
2 obicajno na kratko pojasnim svoje tezave 78
3 obicajno natancno pojasnim svoje tezave 106
4 pogovor je odprt, lahko povem tudi morebitne pomisleke 155
SYSMISS SYSMIS 119

B161AKT B16 aktiven - pasiven

Value 54255 Frequency
0 b.o. 2
1 zelo aktiven 96
2 127
3 59
4 37
5 13
6 13
7 zelo pasiven 2
SYSMISS SYSMIS 119

B162SPR B16 sproscen - nesproscen

Value 55254 Frequency
0 b.o. 2
1 zelo sproscen 124
2 108
3 61
4 23
5 12
6 16
7 zelo nesproscen 3
SYSMISS SYSMIS 119

B163ZAU B16 zaupljiv - nezaupljiv

Value 56253 Frequency
0 b.o. 3
1 zelo zaupljiv 129
2 109
3 58
4 26
5 13
6 10
7 zelo nezaupljiv 1
SYSMISS SYSMIS 119

B164ZBR B16 zbran - nezbran

Value 57252 Frequency
0 b.o. 3
1 zelo zbran 115
2 102
3 64
4 41
5 14
6 5
7 zelo nezbran 5
SYSMISS SYSMIS 119

B165POT B16 potrpezljiv - nepotrpezljiv

Value 58251 Frequency
0 b.o. 2
1 zelo potrpezljiv 127
2 113
3 56
4 29
5 12
6 6
7 zelo nepotrpezljiv 4
SYSMISS SYSMIS 119

B17 B17 Ali po obisku pri spl. zdravniku upostevate vsa zdr. navodila?

Value 59250 Frequency
0 b.o. 2
1 vedno 189
2 pogosto 126
3 vcasih 30
4 redko 2
SYSMISS SYSMIS 119

B18 B18 Ali si pred jemanjem zdravil v navodilih preberete vpliov zdravil in stranske ucinke?

Value 60249 Frequency
0 b.o. 2
1 vedno 275
2 pogosto 32
3 vcasih 24
4 redko 7
5 nikoli 9
SYSMISS SYSMIS 119

B191 B19.1 Zdravnik/ica pozorno poslusa moje zdr. tezave

Value 61248 Frequency
0 b.o. 2
1 3
2 3
3 44
4 88
5 209
SYSMISS SYSMIS 119

B192 B19.2 Zdravnik/ica me natancno pregleda

Value 62247 Frequency
0 b.o. 14
1 3
2 12
3 47
4 102
5 171
SYSMISS SYSMIS 119

B193 B19.3 Po pregledu mi zdravnik/ica razumljivo razlozi vzrok mojih tezav

Value 63246 Frequency
0 b.o. 7
1 5
2 16
3 54
4 95
5 171
8 1
SYSMISS SYSMIS 119

B194 B19.4 Zdravnik/ica mi vedno pojasni, kaksen bo potek mojega zdravljenja

Value 64245 Frequency
0 b.o. 3
1 5
2 14
3 48
4 103
5 176
SYSMISS SYSMIS 119

B195 B19.5 Moja(a) zdravnik/ica mi natancno pojasni mojo skrb za zdravje

Value 65244 Frequency
0 b.o. 2
1 5
2 18
3 42
4 95
5 187
SYSMISS SYSMIS 119

B201PR B20pr Zdravnik je

Value 66243 Frequency
0 b.o. 5
1 1 zelo prijazen 176
2 103
3 47
4 4 ne eno ne drugo 11
5 4
7 7 zelo neprijazen 3
SYSMISS SYSMIS 119

B202TO B20to Zdravnik je

Value 67242 Frequency
0 b.o. 6
1 1 zelo topel 119
2 107
3 67
4 4 ne eno ne drugo 33
5 12
6 2
7 7 zelo hladen 3
SYSMISS SYSMIS 119

B203ST B20st Zdravnik je

Value 68241 Frequency
0 b.o. 6
1 1 zelo strokoven 174
2 105
3 39
4 4 ne eno ne drugo 13
5 6
6 5
7 7 zelo nestrokoven 1
SYSMISS SYSMIS 119

B204RA B20ra Zdravnik je

Value 69240 Frequency
0 b.o. 6
1 1 zelo razumljiv 169
2 94
3 48
4 4 ne eno ne drugo 22
5 5
6 3
7 7 zelo nerazumljiv 2
SYSMISS SYSMIS 119

B205EN B20en Zdravnik je

Value 70239 Frequency
0 b.o. 7
1 1 zelo enakopraven 138
2 106
3 52
4 4 ne eno ne drugo 26
5 14
6 4
7 7 zelo neenakopraven 2
SYSMISS SYSMIS 119

B206UM B20um zdravnik je

Value 71238 Frequency
0 b.o. 6
1 1 zelo umirjen 165
2 99
3 50
4 4 ne eno ne drugo 14
5 10
6 4
7 7 zelo nestrpen 1
SYSMISS SYSMIS 119

B207NA B20na Zdravnik je

Value 72237 Frequency
0 b.o. 7
1 1 zelo naklonjen 158
2 103
3 48
4 4 ne eno ne drugo 20
5 5
6 4
7 7 zelo odklonilen 4
SYSMISS SYSMIS 119

B208PO B20po Zdravnik je

Value 73236 Frequency
0 b.o. 6
1 1 zelo potrpezljiv 164
2 96
3 51
4 4 ne eno ne drugo 18
5 8
6 3
7 7 nepotrpezljiv 3
SYSMISS SYSMIS 119

B21 B21 Ali je vas(a) spl. zdravnik/ica naredila za vas vse, kar je bilo v njegovi moci

Value 74235 Frequency
0 b.o. 3
1 v celoti 198
2 v precejsnji meri 103
3 delno 35
4 bolj malo 7
5 sploh ne 3
SYSMISS SYSMIS 119

B22 B22 Ali je obravnava vasega zdr. problema izpolnila vasa pricakovanja

Value 75234 Frequency
0 b.o. 3
1 v celoti 155
2 v precejsnji meri 135
3 delno 44
4 bolj malo 8
5 sploh ne 4
SYSMISS SYSMIS 119

B23 B23 Ali se vam je zaradi obiska pri spl. zdr. izboljsalo zdr. stanje

Value 76233 Frequency
0 b.o. 5
1 za ___ % 314
2 sel sem samo po napotnico 30
SYSMISS SYSMIS 119

B23DRUG B23 V koliksni meri ocenjujete da se vam je izboljsalo zdravstveno stanje

Value 77232 Frequency
0 16
10 4
17 1
20 2
25 1
30 13
35 1
40 3
50 34
51 1
55 2
60 11
70 31
75 8
79 1
80 65
85 3
90 34
95 1
99 2
100 75
888 ne vem 4
999 b.o. 1
SYSMISS SYSMIS 154

B24 B24 Ali imate istega splosnega zdravnika kot pred spremembami v zdravstvu 1991. leta?

Value 78231 Frequency
0 b.o. 6
1 da 232
2 ne 111
SYSMISS SYSMIS 119

B25A B25a Dolzina cakalnih dob

Value 79230 Frequency
0 b.o. 4
1 8
2 26
3 177
4 97
5 35
8 ne ve 2
SYSMISS SYSMIS 119

B25B B25b Preprecevanje kontaktov med bolnimi in zdravimi

Value 80229 Frequency
0 b.o. 24
2 12
3 255
4 51
5 5
8 ne ve 2
SYSMISS SYSMIS 119

B25C B25c Opremljenost ordinacij

Value 81228 Frequency
0 b.o. 5
2 5
3 143
4 150
5 43
8 ne ve 3
SYSMISS SYSMIS 119

B25D B25d Odnos medicinskih sester

Value 82227 Frequency
0 b.o. 7
2 5
3 195
4 114
5 26
8 ne ve 2
SYSMISS SYSMIS 119

B25E B25e Odnos administrativnega osebja

Value 83226 Frequency
0 b.o. 16
2 6
3 212
4 88
5 25
8 ne ve 2
SYSMISS SYSMIS 119

B25F B25f Nudenje ustreznih informacij s strani medic. sester

Value 84225 Frequency
0 b.o. 8
2 5
3 212
4 96
5 26
8 ne ve 2
SYSMISS SYSMIS 119

B25G B25g Nudenje ustreznih informacij s strani administrativnega osebja

Value 85224 Frequency
0 b.o. 18
2 8
3 218
4 79
5 24
8 ne ve 2
SYSMISS SYSMIS 119

B25H B25h Prijaznost zdravnika

Value 86223 Frequency
0 b.o. 4
2 10
3 188
4 97
5 48
8 ne ve 2
SYSMISS SYSMIS 119

B25I B25i Pozornost zdravnika do vasih zdravstvenih tezav

Value 87222 Frequency
0 b.o. 4
2 5
3 195
4 93
5 50
8 ne ve 2
SYSMISS SYSMIS 119

B25J B25j Spostovanje zasebnosti in dostojanstva

Value 88221 Frequency
0 b.o. 4
2 3
3 220
4 89
5 31
8 ne ve 2
SYSMISS SYSMIS 119

B25K B25k Hitrost ukrepanja pri zdravljenju

Value 89220 Frequency
0 b.o. 4
1 2
2 11
3 201
4 95
5 34
8 ne ve 2
SYSMISS SYSMIS 119

B25L B25l Uspesnost zdravljenja

Value 90219 Frequency
0 b.o. 4
1 1
2 7
3 202
4 96
5 37
8 ne ve 2
SYSMISS SYSMIS 119

B26 B26 Ali pri svojem splos. zdravniku placujete storitve direktno z denarjem?

Value 91218 Frequency
0 b.o. 2
1 vedno 5
2 pogosto 5
3 vcasih 12
4 redko 14
5 nikoli 311
SYSMISS SYSMIS 119

B27 B27 Ce da, ali ste v naprej informirani o ceni in nacinu placevanja zdr. storitev, ki vam jih predpise spl. zdravnik?

Value 92217 Frequency
0 b.o. 3
1 da 19
2 ne 16
SYSMISS SYSMIS 430

B281 B28.1 Katere storitve pri splosnem zdravniku ste od lanskega maja morali placati iz svojega zepa?

Value 93216 Frequency
0 brez odgovora 6
1 STROKOVNI - SPECIALISTIČNI PREGLED 1
2 TABLETE, ZDRAVILA, RECEPTE 5
3 SPLOŠNI PREGLED, PREGLED 13
4 PREGLED ZA VOZNIŠKO DOVOLJENJE 1
5 ULTRAZVOK 3
6 NAPOTNICO ZA SPECIALISTA 1
7 NIČ, NIČESAR 5
8 NE VEM 1
9 ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO 1
10 POTRDILO 1
SYSMISS SYSMIS 430

B282 B28.2 Katere storitve pri splosnem zdravniku ste od lanskega maja morali placati iz svojega zepa?

Value 94215 Frequency
2 TABLETE, ZDRAVILA, RECEPTE 1
3 SPLOŠNI PREGLED, PREGLED 2
5 ULTRAZVOK 1
11 SLIKANJE PLJUČ 1
SYSMISS SYSMIS 463

B283 B28.3 Katere storitve pri splosnem zdravniku ste od lanskega maja morali placati iz svojega zepa?

Value 95214 Frequency
SYSMISS SYSMIS 468

B284 B28.4 Katere storitve pri splosnem zdravniku ste od lanskega maja morali placati iz svojega zepa?

Value 96213 Frequency
SYSMISS SYSMIS 468

B291 B29.1 ste prej prisli na vrsto, kot ce ne bi placali

Value 97212 Frequency
0 b.o. 6
1 da 10
2 ne 22
SYSMISS SYSMIS 430

B292 B29.2 se vam je vas zdravnik bolj posvetil kot sicer

Value 98211 Frequency
0 b.o. 6
1 da 10
2 ne 22
SYSMISS SYSMIS 430

B293 B29.3 Vam taksnih storitev vas zdravnik v rednem casu ne bi nudil

Value 99210 Frequency
0 b.o. 6
1 da 8
2 ne 24
SYSMISS SYSMIS 430

B294 B29.4 se je vas zdr. problem bolje (kakovostneje) razresil

Value 100209 Frequency
0 b.o. 7
1 da 8
2 ne 23
SYSMISS SYSMIS 430

B295 B29.5 se vam zdi, da bi to storitev moralo kriti zavarovanje

Value 101208 Frequency
0 b.o. 5
1 da 27
2 ne 6
SYSMISS SYSMIS 430

B296 B29.6 se vam je zdela cena za storitev previsoka

Value 102207 Frequency
0 b.o. 6
1 da 21
2 ne 11
SYSMISS SYSMIS 430

B30 B30 Ali bi zapustili svojega spl. zdravnika, ce vas ta ne bi hotel napotiti k specialistu

Value 103206 Frequency
0 b.o. 2
1 da, v vsakem primeru 120
2 odvisno od zdr. problema 136
3 ne 91
SYSMISS SYSMIS 119

B31 B31 Ali ste trenutno naroceni pri kaksnem specialistu

Value 104205 Frequency
0 b.o. 3
1 da 94
2 ne 252
SYSMISS SYSMIS 119

B32MES B32 mesecev

Value 105204 Frequency
0 b.o. 30
1 17
2 14
3 12
4 1
5 2
6 16
8 1
13 3
88 ne ve 1
SYSMISS SYSMIS 371

B32DNI B32 dni

Value 106203 Frequency
0 b.o. 64
2 1
3 2
4 1
7 8
10 1
14 6
15 9
20 3
21 2
88 ne ve 1
SYSMISS SYSMIS 370

B33 B33 Ali bi bili pripravljeni placati iz lastnega zepa zdr. storitev, da bi se izognili dolgi cakalni dobi ?

Value 107202 Frequency
0 b.o. 5
1 da 101
2 odvisno od potrebnega zneska 24
3 odvisno od zdravstvenega problema 117
4 ne 102
SYSMISS SYSMIS 119

B33DRUG B33.2 Ce je odgovoril "odvisno od potrebnega zneska", koliko bi bil najvec pripravljen placati (* 100 SIT)

Value 108201 Frequency
0 4
10 1
30 2
40 1
50 5
93 1
100 5
200 3
300 1
9999 ne zeli povedati 1
SYSMISS SYSMIS 444

C1 C1 kolikokrat ste bili od maja lani pri zobozdravniku?

Value 109200 Frequency
1 62
2 49
3 46
4 17
5 18
6 9
7 3
8 3
9 1
10 15
12 2
14 1
15 4
20 5
99 ni obiskal zobozdravnika 233

C2 C2 Katerega meseca ste bili zadnjic pri zobozdravniku?

Value 110199 Frequency
0 b.o. 1
1 18
2 40
3 28
4 28
5 45
6 8
7 4
8 4
9 16
10 7
11 15
12 21
SYSMISS SYSMIS 233

C31 C3.1 hodim na redne, preventivne preglede

Value 111198 Frequency
0 b.o. 24
1 da 111
2 ne 100
SYSMISS SYSMIS 233

C32 C3.2 grem k zobozdravniku, ko smatram, da je potrebno popravilo

Value 112197 Frequency
0 b.o. 22
1 da 133
2 ne 80
SYSMISS SYSMIS 233

C33 C3.3 grem kadar me boli zob

Value 113196 Frequency
0 b.o. 29
1 da 91
2 ne 115
SYSMISS SYSMIS 233

C4 C4 Kje dela vas zobozdravnik?

Value 114195 Frequency
1 v javnem zdr. domu 82
2 v privatni ord. v javnem zdr. domu 66
3 v privatni ordinaciji izven zdr. doma 87
SYSMISS SYSMIS 233

C5 C5 Ali ste izkoristili pravico do svobodne izbire zobozdravnika?

Value 115194 Frequency
1 sel sem k prvemu zobozdravniku v kraju oz. ostal pri istem 114
2 izbral(a) sem si novega zobozdravnika 121
SYSMISS SYSMIS 233

C6 C6 ce ste si izbrali novega zobozdravnika, kako ste izvedeli zanj?

Value 116193 Frequency
0 b.o. 1
1 od starsev, sorodnikov 29
2 od prijateljev 49
3 od sodelavcev 10
4 od znancev, sosedov 12
5 od prvotnega zdravnika 7
6 drugje 13
SYSMISS SYSMIS 347

C6DRUG C6.6 Drugje:

Value 117192 Frequency
0 brez odgovora 1
1 GA (JO) POZNA, ŽE PREJ GA (JO) JE POZNAL(A) 1
4 SAM(A) SEM IZVEDEL(A) 1
5 KER JE ŠOLSKI ZDRAVNIK (ZOBOZDRAVNIK) 1
6 PO LASTNI PRESOJI, SAM(A) SEM SE ODLOČIL(A) 1
8 ZDRAVNIK (ZOBOZDRAVNIK) OD FIRME,ZDRAVNIK V PODJETJU 1
9 PO NAKLJUČJU, NISEM IZBIRAL(A) 2
10 IZ ČASOPISA 1
13 OD SOŠOLCA, FANTA, MOŽA, PRIJATELJA, SORODNIKA 3
14 SORODNIK JE ZDRAVNIK 1
SYSMISS SYSMIS 455

C7 C7 Kako ste gledano v celoti zadovoljni s svojim zobozdravnikom?

Value 118191 Frequency
1 1 zelo nezadovoljen 1
3 3
4 2
5 4
6 5
7 23
8 44
9 45
10 10 zelo zadovoljen 108
SYSMISS SYSMIS 233

C8 C8 Ali pri narocanju (dan) upostevajo resnost vasih tezav

Value 119190 Frequency
0 b.o. 1
1 v celoti 185
2 delno 34
3 bolj malo 9
5 ne narocajo, pridem ko imam zdr. probleme 6
SYSMISS SYSMIS 233

C9 C9 Ali pri narocanju (ura) upostevajo kdaj lahko pridete?

Value 120189 Frequency
0 b.o. 1
1 vedno 161
2 pogosto 42
3 vcasih 19
4 nikoli 7
5 ne narocajo po urah 5
SYSMISS SYSMIS 233

C10UR

Value 121188 Frequency
0 187
1 36
2 9
3 2
4 1
SYSMISS 233

C10MIN

Value 122187 Frequency
0 70
2 1
3 2
5 24
7 4
10 25
12 1
13 1
15 34
16 1
17 4
20 15
25 3
30 46
40 1
45 3
SYSMISS 233

C11 C11 Kako poteka sprejem pri vasem zobozdravniku?

Value 123186 Frequency
0 b.o. 1
1 pridem na vrsto tocno ob naroceni uri 85
2 malo moram pocakati 142
3 ne upostevajo vrstnega reda, protekcija 4
4 drugo 3
SYSMISS SYSMIS 233

C11DRUG C11.4 Kako poteka sprejem pri vasem zobozdravniku - drugo:

Value 124185 Frequency
1 BREZ VRSTNEGA REDA, KAKOR PRIHAJAJO 1
6 DELA V ORDINACIJI 1
9 UPOŠTEVAJO VRSTNI RED, A MORA DOLGO ČAKATI 1
SYSMISS SYSMIS 465

C12A C12a Dolzina cakalne dobe

Value 125184 Frequency
1 6
2 20
3 26
4 89
5 94
SYSMISS SYSMIS 233

C12B C12b Opremljenost ordinacije

Value 126183 Frequency
2 5
3 21
4 112
5 97
SYSMISS SYSMIS 233

C12C C12c Odnosom medicinskih sester do vas

Value 127182 Frequency
0 b.o. 5
2 2
3 27
4 98
5 103
SYSMISS SYSMIS 233

C12D C12d Informacijami, ki vam jih nudijo medic. sestre

Value 128181 Frequency
0 b.o. 5
2 3
3 43
4 105
5 79
SYSMISS SYSMIS 233

C12E C12e Prijaznostjo zdravnika

Value 129180 Frequency
3 10
4 80
5 145
SYSMISS SYSMIS 233

C12F C12f pripravljenostjo zdravnika, da poslusa vase zdr. tezave

Value 130179 Frequency
1 1
2 2
3 13
4 95
5 124
SYSMISS SYSMIS 233

C12G C12g spostovanjem vase zasebnosti in dostojanstva

Value 131178 Frequency
3 25
4 94
5 116
SYSMISS SYSMIS 233

C12H C12h kakovostjo storitve pri vasem zobozdravniku

Value 132177 Frequency
1 1
2 4
3 19
4 88
5 123
SYSMISS SYSMIS 233

C13A

Value 133176 Frequency
0 b.o. 1
1 24
2 154
3 56
SYSMISS SYSMIS 233

C13C

Value 134175 Frequency
0 b.o. 1
1 10
2 161
3 63
SYSMISS SYSMIS 233

C13D

Value 135174 Frequency
0 b.o. 5
1 7
2 177
3 46
SYSMISS SYSMIS 233

C13F

Value 136173 Frequency
0 b.o. 5
1 8
2 196
3 26
SYSMISS SYSMIS 233

C13H

Value 137172 Frequency
0 b.o. 3
1 4
2 143
3 85
SYSMISS SYSMIS 233

C13I

Value 138171 Frequency
0 b.o. 2
1 4
2 166
3 63
SYSMISS SYSMIS 233

C13J

Value 139170 Frequency
0 b.o. 2
1 1
2 180
3 52
SYSMISS SYSMIS 233

C13K

Value 140169 Frequency
0 b.o. 2
1 11
2 154
3 68
SYSMISS SYSMIS 233

C14 C14 Ali po obisku pri zobozdravniku/ici upostevate vsa zdravnikova navodila?

Value 141168 Frequency
1 vedno 158
2 pogosto 71
3 vcasih 4
4 redko 2
SYSMISS SYSMIS 233

C151PR C15 prijazen - neprijazen

Value 142167 Frequency
0 b.o. 1
1 1 zelo prijazen 135
2 68
3 24
4 3
5 2
6 1
7 7 zelo neprijazen 1
SYSMISS SYSMIS 233

C152TO C15 topel - hladen

Value 143166 Frequency
0 b.o. 3
1 1 zelo topel 89
2 81
3 36
4 18
5 5
6 2
7 7 zelo hladen 1
SYSMISS SYSMIS 233

C153ST C15 strokoven - nestrokoven

Value 144165 Frequency
0 b.o. 2
1 1 zelo strokoven 135
2 65
3 21
4 6
5 1
6 2
7 7 zelo nestrokoven 3
SYSMISS SYSMIS 233

C154RA C15 razumljiv - nerazumljiv

Value 145164 Frequency
0 b.o. 1
1 1 zelo razumljiv 111
2 82
3 29
4 7
5 4
7 7 zelo nerazumljiv 1
SYSMISS SYSMIS 233

C155EN C15 enakopraven - neenakopraven

Value 146163 Frequency
0 b.o. 2
1 1 zelo enakopraven 94
2 88
3 27
4 16
5 5
6 2
7 7 zelo neenakopraven 1
SYSMISS SYSMIS 233

C156UM C15 umirjen - nestrpen

Value 147162 Frequency
0 b.o. 1
1 1 zelo umirjen 117
2 70
3 31
4 11
5 1
6 3
7 7 zelo nestrpen 1
SYSMISS SYSMIS 233

C157NA C15 naklonjen - odklonilen

Value 148161 Frequency
0 b.o. 2
1 1 zelo naklonjen 102
2 87
3 23
4 16
5 2
6 2
7 7 zelo odklonilen 1
SYSMISS SYSMIS 233

C158PO C15 potrpezljiv - nepotrpezljiv

Value 149160 Frequency
0 b.o. 1
1 1 zelo potrpezljiv 117
2 70
3 24
4 17
5 2
6 2
7 7 zelo nepotrpezljiv 2
SYSMISS SYSMIS 233

C16 C16 Ali je vas(a) zobozdravnik/ica naredil(a) vse, kar je bilo v njegovi/njeni moci?

Value 150159 Frequency
0 b.o. 2
1 v celoti 151
2 v precejsnji meri 66
3 delno 11
4 bolj malo 3
5 sploh ne 2
SYSMISS SYSMIS 233

C17 C17 Ali je obravnava vasega zdr. problema pri zobozd. izpolnila vasa pricakovanja?

Value 151158 Frequency
0 b.o. 1
1 v celoti 141
2 v precejsnji meri 68
3 delno 19
4 bolj malo 2
5 sploh ne 4
SYSMISS SYSMIS 233

C18 C18 V koliksni meri ocenjujete, da se vam je zaradi obiska pri zobozdr. izboljsal vas zdr.problem? (do 100%)

Value 152157 Frequency
0 b.o. 6
10 2
20 3
25 1
30 3
40 1
50 20
60 7
65 1
70 10
75 3
80 35
90 36
95 5
99 4
100 88
888 ne ve 5
999 ne zeli povedati 5
SYSMISS SYSMIS 233

C1901 C19 Ali imate istega zobozdravnika kot pred spremembami v zdravstvu leta 1990?

Value 153156 Frequency
0 b.o. 1
1 da 105
2 ne 129
SYSMISS SYSMIS 233

C20A C20a Dolzina cakalnih dob (narocanje)

Value 154155 Frequency
0 b.o. 2
1 6
2 15
3 88
4 70
5 52
8 ne ve 2
SYSMISS SYSMIS 233

C20B C20b Opremljenost ordinacij

Value 155154 Frequency
0 b.o. 3
2 5
3 74
4 113
5 38
8 ne ve 2
SYSMISS SYSMIS 233

C20C C20c Odnos medicinskih sester do vas

Value 156153 Frequency
0 b.o. 3
2 7
3 125
4 69
5 25
8 ne ve 3
9 ne zeli povedati 3
SYSMISS SYSMIS 233

C20D C20d Nudenje ustreznih informacij s strani medic.sester

Value 157152 Frequency
0 b.o. 3
2 3
3 141
4 62
5 20
8 ne ve 3
9 ne zeli povedati 3
SYSMISS SYSMIS 233

C20E C20e prijaznost zobozdravnika

Value 158151 Frequency
0 b.o. 2
1 1
2 4
3 111
4 70
5 45
8 ne ve 2
SYSMISS SYSMIS 233

C20F C20f Pozornost zobozdr. do vasih zdr. tezav

Value 159150 Frequency
0 b.o. 2
2 5
3 114
4 73
5 39
8 ne ve 2
SYSMISS SYSMIS 233

C20G C20g Spostovanje zasebnosti in dostojanstva

Value 160149 Frequency
0 b.o. 3
2 2
3 140
4 54
5 34
8 ne ve 2
SYSMISS SYSMIS 233

C20H C20h Kakovost storitve pri vasem zobozdr.

Value 161148 Frequency
0 b.o. 2
2 7
3 91
4 92
5 41
8 ne ve 2
SYSMISS SYSMIS 233

C21 C21 Ali pri svojem zobozdravniku placujete storitve direktno z denarjem?

Value 162147 Frequency
1 vedno 67
2 pogosto 22
3 vcasih 41
4 redko 15
5 nikoli 90
SYSMISS SYSMIS 233

C22 C22 ce da, ali ste v naprej informirani o ceni in nacinu placevanja zdr. storitev, ki vam jih predpise zobozdravnik?

Value 163146 Frequency
1 da 109
2 ne 36
SYSMISS SYSMIS 323

C231 C23.1 Prva navedena storitev

Value 164145 Frequency
1 PLOMBE, VRZANJE, ZALIVKE 57
2 BELE PLOMBE 8
3 PROTEZO (PROTETIKA), UMETNI ZOBJE 10
4 MOSTIČEK 5
5 NIČ, NOBENIH 6
6 KERAMIČNI ZOB 2
7 PORCELANASTI MOSTIČEK 1
8 ČIŠČENJE ZOBNEGA KAMNA, OBLOG 17
9 BRUŠENJE 2
10 PREVLEKA ZOBA (KERAMIČNA, PORCELANSKA) 4
12 NOV ZOB, UMETNI ZOB 4
13 ZDRAVLJENJE ZOBA, GRANOLOM - ZDRAVLJENJE 5
15 INJEKCIJO 2
16 POPRAVILO ZOB 5
17 PULJENJE, ODSTRANITEV ZOBA, IZDIRANJE 4
18 SLIKANJE 2
21 VSE 6
22 KVALITETNEJŠE NADSTANDARDNE USLUGE 3
23 PREGLED, REDNO VZDRŽEVANJE ZOB 2
SYSMISS SYSMIS 323

C232 C23.2 Druga navedena storitev

Value 165144 Frequency
1 PLOMBE, VRZANJE, ZALIVKE 6
3 PROTEZO (PROTETIKA), UMETNI ZOBJE 5
4 MOSTIČEK 5
8 ČIŠČENJE ZOBNEGA KAMNA, OBLOG 6
9 BRUŠENJE 2
10 PREVLEKA ZOBA (KERAMIČNA, PORCELANSKA) 3
11 POLIRANJE 2
12 NOV ZOB, UMETNI ZOB 3
14 MASAŽA DLESNI 1
16 POPRAVILO ZOB 2
17 PULJENJE, ODSTRANITEV ZOBA, IZDIRANJE 2
19 UPORABA LASERJA 1
23 PREGLED, REDNO VZDRŽEVANJE ZOB 2
24 KRONA 1
SYSMISS SYSMIS 427

C233 C23.3 Tretja navedena storitev

Value 166143 Frequency
1 PLOMBE, VRZANJE, ZALIVKE 2
2 BELE PLOMBE 1
8 ČIŠČENJE ZOBNEGA KAMNA, OBLOG 3
9 BRUŠENJE 1
10 PREVLEKA ZOBA (KERAMIČNA, PORCELANSKA) 1
11 POLIRANJE 1
13 ZDRAVLJENJE ZOBA, GRANOLOM - ZDRAVLJENJE 2
15 INJEKCIJO 1
SYSMISS SYSMIS 456

C234 C23.4 Cetrta navedena storitev

Value 167142 Frequency
9 BRUŠENJE 1
10 PREVLEKA ZOBA (KERAMIČNA, PORCELANSKA) 1
11 POLIRANJE 1
SYSMISS SYSMIS 465

C241 C24.1 Ste prej prisli na vrsto, kot ce ne bi placali

Value 168141 Frequency
0 b.o. 7
1 da 52
2 ne 86
SYSMISS SYSMIS 323

C242 C24.2 se vam je vas zobozdr. bolj posvetil kot sicer

Value 169140 Frequency
0 b.o. 7
1 da 45
2 ne 92
8 ne ve, ne razmislja o tem 1
SYSMISS SYSMIS 323

C243 C24.3 vam taksnih storitev vas zobozdr. v rednem casu ne bi nudil

Value 170139 Frequency
0 b.o. 9
1 da 38
2 ne 96
8 ne ve, ne razmislja o tem 1
9 ne zeli povedati 1
SYSMISS SYSMIS 323

C244 C24.4 Se je vas zdr.problem bolje (kakovostneje) razresil?

Value 171138 Frequency
0 b.o. 7
1 da 60
2 ne 76
8 ne ve, ne razmislja o tem 1
9 ne zeli povedati 1
SYSMISS SYSMIS 323

C245 C24.5 Se vam zdi, da bi to storitev moralo kriti zavarovanje?

Value 172137 Frequency
0 b.o. 9
1 da 103
2 ne 30
8 ne ve, ne razmislja o tem 2
9 ne zeli povedati 1
SYSMISS SYSMIS 323

C246 C24.6 Se vam je zdela cena za storitev previsoka?

Value 173136 Frequency
0 b.o. 7
1 da 54
2 ne 83
9 ne zeli povedati 1
SYSMISS SYSMIS 323

D111 D1.1 spl.zdravnik - cakalne dobe

Value 174135 Frequency
0 b.o. 12
1 79
2 139
3 119
5 ni obiskal spl. zdravnika 119

D112 D1.2 spl.zdravnik - dolzina cakanja v cakalnici

Value 175134 Frequency
0 b.o. 9
1 87
2 146
3 107
5 ni obiskal spl. zdravnika 119

D113 D1.3 spl. zdravnik - opremljenost ordinacij

Value 176133 Frequency
0 b.o. 9
1 32
2 115
3 193
5 ni obiskal spl. zdravnika 119

D114 D1.4 spl.zdravnik - informiranje pacientov o njihovih pravicah

Value 177132 Frequency
0 b.o. 8
1 57
2 178
3 106
5 ni obiskal spl. zdravnika 119

D115 D1.5 spl.zdravnik - informiranje pacientov o drugih moznostih zdravljenja

Value 178131 Frequency
0 b.o. 14
1 56
2 171
3 108
5 ni obiskal spl. zdravnika 119

D116 D1.6 spl.zdravnik - odnos medicinskih sester do vas

Value 179130 Frequency
0 b.o. 13
1 16
2 102
3 218
5 ni obiskal spl. zdravnika 119

D117 D1.7 spl.zdravnik - odnos zdravnika do vas

Value 180129 Frequency
0 b.o. 12
1 17
2 67
3 253
5 ni obiskal spl. zdravnika 119

D118 D1.8 spl.zdravnik - dostopnost storitev

Value 181128 Frequency
0 b.o. 11
1 34
2 162
3 142
5 ni obiskal spl. zdravnika 119

D119 D1.9 spl.zdravnik - kakovost storitev

Value 182127 Frequency
0 b.o. 12
1 28
2 140
3 169
5 ni obiskal spl. zdravnika 119

D1110 D1.10 spl.zdravnik - drugo

Value 183126 Frequency
0 b.o. 338
1 6
2 3
3 2
5 ni obiskal spl. zdravnika 119

D1110DR D1.10 spl.zdravnik - kaj?

Value 184125 Frequency
1 IZOLACIJA V ČAKALNICI (NALEZLJIVE BOLEZNI) 2
2 DA BI UPOŠTEVALI DELOVNI ČAS 1
4 DOSTOP DO DRUGEGA MNENJA 1
5 VEČ ZDRAVNIKOV NA PREBIVALCE 2
7 PREDRAGE STORITVE (CENA) 1
9 VEČ ČASA 1
10 ZANIMANJE ZA PACIENTA 1
33 1
SYSMISS SYSMIS 458

D121 D1.1 zobozdravnik- cakalne dobe

Value 185124 Frequency
0 b.o. 3
1 49
2 72
3 111
5 ni obiskal spl. zdravnika 233

D122 D1.2 zobozdravnik- dolzina cakanje v cakalnici

Value 186123 Frequency
0 b.o. 3
1 44
2 80
3 108
5 ni obiskal zobozdravnika 233

D123 D1.3 zobozdravnik - opremljenost ordinacij

Value 187122 Frequency
0 b.o. 2
1 14
2 73
3 146
5 ni obiskal zobozdravnika 233

D124 D1.4 zobozdravnik- informiranje pacientov o njihovih pravicah

Value 188121 Frequency
0 b.o. 2
1 25
2 114
3 94
5 ni obiskal zobozdravnika 233

D125 D1.5 zobozdravnik- informiranje pacientov o drugih moznostih zdravlj.

Value 189120 Frequency
0 b.o. 2
1 27
2 109
3 97
5 ni obiskal zobozdravnika 233

D126 D1.6 zobozdravnik- odnos medicinskih sester do vas

Value 190119 Frequency
0 b.o. 4
1 12
2 67
3 152
5 ni obiskal zobozdravnika 233

D127 D1.7 zobozdravnik- odnos zdravnika do vas

Value 191118 Frequency
0 b.o. 3
1 7
2 52
3 173
5 ni obiskal zobozdravnika 233

D128 D1.8 zobozdravnik- dostopnost storitev

Value 192117 Frequency
0 b.o. 4
1 23
2 98
3 110
5 ni obiskal zobozdravnika 233

D129 D1.9 zobozdravnik- kakovost storitev

Value 193116 Frequency
0 b.o. 5
1 18
2 80
3 132
5 ni obiskal zobozdravnika 233

D1210 D1.10 zobozdravnik- drugo

Value 194115 Frequency
0 b.o. 228
1 3
2 1
3 3
5 ni obiskal zobozdravnika 233

D1210DR D1.10 zobozdravnik- kaj?

Value 195114 Frequency
0 b.o. 3
3 DOSTOPNOST DO ZDRAVNIKOV 1
5 VEČ ZDRAVNIKOV NA PREBIVALCE 1
10 ZANIMANJE ZA PACIENTA 1
11 HITROST UKREPANJA 1
SYSMISS SYSMIS 461

D13SPEC D specialist - kateri

Value 196113 Frequency
0 brez odgovora 18
1 KIRURG (NAVADEN, PLASTIK, NEVROKIRURG) 9
2 UROLOG (MEHUR, PROSTATA - MOKRILA) 6
3 INFEKTOLOG 1
4 ORTOPED 15
5 OKULIST 23
6 KARDIOLOG (SRCE, ZA PRETOK KRVI) 16
7 NEVROLOG, NEVROPSIHOLOG 5
8 INTERNIST 11
9 OTORINOLATINGOLOG (UŠESA, NOS, GRLO) 6
11 REVMATALOG 2
12 DIABETOLOG 4
13 DERMATOLOG 8
14 ENDOKRINOLOG 2
15 PULMOLOG (PLJUČA) TUBERKOLOZNI 7
16 ONKOLOG 4
17 TIRELOG 1
18 NEFROLOG (LEDVICE) 1
20 SPECIALIST ZA STRUKTURO KOSTI (MINEROLOG) 4
21 URGENTNI SPECIALIST, TRAVMATOLOG (POŠKODBENI) 3
22 SPECIALIST ZA ZDRAVLJENJE Z ELEKTROŠOKOM 1
23 SPECIALIST ZA ULTRAZVOK 1
24 PSIHIATER 2
25 RADIOLOG 1
28 GINEKOLOG 66
30 ALERGOLOG 3
31 ORTODONT 1
32 VARIOLOG 1
33 SPEC. ZA REHABILITACIJO 1
34 MEDICINA DELA IN ŠPORTA 1
36 SPECIALIST ZA DLESNI 1
37 CT 1
38 GASTROLOG, GASTROENTELOG 2
39 ZA ŽILE (FLEMOLOG) 1
40 OFTALMOLOG 1
SYSMISS SYSMIS 238

D131 D1.1 specialist- cakalne dobe

Value 197112 Frequency
0 b.o. 27
1 89
2 73
3 51
5 ni obiskal specialista 228

D132 D1.2 specialist- dolzina cakanje v cakalnici

Value 198111 Frequency
0 b.o. 28
1 67
2 86
3 59
5 ni obiskal specialista 228

D133 D1.3 specialist- opremljenost ordinacij

Value 199110 Frequency
0 b.o. 28
1 13
2 68
3 130
5 ni obiskal specialista 228
8 1

D134 D1.4 specialist- informiranje pacientov o njihovih pravicah

Value 200109 Frequency
0 b.o. 29
1 33
2 101
3 77
5 ni obiskal specialista 228

D135 D1.5 specialist- informiranje pacientov o drugih moznostih zdravlj.

Value 201108 Frequency
0 b.o. 32
1 40
2 102
3 66
5 ni obiskal specialista 228

D136 D1.6 specialist- odnos medicinskih sester do vas

Value 202107 Frequency
0 b.o. 30
1 11
2 63
3 136
5 ni obiskal specialista 228

D137 D1.7 specialist- odnos zdravnika do vas

Value 203106 Frequency
0 b.o. 30
1 5
2 55
3 150
5 ni obiskal specialista 228

D138 D1.8 specialist- dostopnost storitev

Value 204105 Frequency
0 b.o. 30
1 33
2 91
3 86
5 ni obiskal specialista 228

D139 D1.9 specialist- kakovost storitev

Value 205104 Frequency
0 b.o. 32
1 15
2 81
3 112
5 ni obiskal specialista 228

D1310 D1.10 specialist- drugo

Value 206103 Frequency
0 b.o. 230
1 3
2 3
3 4
5 ni obiskal specialista 228

D1310DR D1.10 specialist- kaj?

Value 207102 Frequency
0 b.o. 4
1 IZOLACIJA V ČAKALNICI (NALEZLJIVE BOLEZNI) 1
2 DA BI UPOŠTEVALI DELOVNI ČAS 1
5 VEČ ZDRAVNIKOV NA PREBIVALCE 1
7 PREDRAGE STORITVE (CENA) 1
9 VEČ ČASA 1
10 ZANIMANJE ZA PACIENTA 1
SYSMISS SYSMIS 458

D141 D1.1 zdr.stor.v splosnem- cakalne dobe

Value 208101 Frequency
0 b.o. 20
1 154
2 231
3 60
5 3

D142 D1.2 zdr.stor.v splosnem- dolzina cakanja v cakalnici

Value 209100 Frequency
0 b.o. 25
1 135
2 243
3 65

D143 D1.3 zdr.stor.v splosnem- opremljenost ordinacij

Value 21099 Frequency
0 b.o. 28
1 37
2 221
3 180
8 2

D144 D1.4 zdr.stor.v splosnem- inf.pacientov o njihovih pravicah

Value 21198 Frequency
0 b.o. 23
1 90
2 254
3 101

D145 D1.5 zdr.stor.v splosnem- inf.pacientov o drugih moznostih zdravljenja

Value 21297 Frequency
0 b.o. 31
1 77
2 263
3 97

D146 D1.6 zdr.stor.v splosnem- odnos medic.sester do vas

Value 21396 Frequency
0 b.o. 28
1 31
2 187
3 222

D147 D1.7 zdr.stor.v splosnem- odnos zdravnika do vas

Value 21495 Frequency
0 b.o. 30
1 18
2 186
3 234

D148 D1.8 zdr.stor.v splosnem- dostopnost storitev

Value 21594 Frequency
0 b.o. 27
1 66
2 255
3 120

D149 D1.9 zdr.stor.v splosnem- kakovost storitev

Value 21693 Frequency
0 b.o. 29
1 41
2 248
3 150

D1410 D1.10 zdr.stor.v splosnem- drugo

Value 21792 Frequency
0 b.o. 455
1 8
2 5

D1410DR D1.10 zdr.stor.v splosnem- kaj?

Value 21891 Frequency
0 b.o. 2
1 IZOLACIJA V ČAKALNICI (NALEZLJIVE BOLEZNI) 1
2 DA BI UPOŠTEVALI DELOVNI ČAS 1
3 DOSTOPNOST DO ZDRAVNIKOV 1
5 VEČ ZDRAVNIKOV NA PREBIVALCE 2
7 PREDRAGE STORITVE (CENA) 2
9 VEČ ČASA 1
10 ZANIMANJE ZA PACIENTA 1
11 HITROST UKREPANJA 1
22 1
SYSMISS SYSMIS 455

D2 D2 Ali ste bili kdaj nezadovoljni z opravljeno storitvijo pri katerem od svojih zdravnikov?

Value 21990 Frequency
0 b.o. 2
1 da, s splosnim zdr. 55
2 da, z zobozdravnikom 35
3 da, s specialistom 43
4 NE 333

D2SPEC D2.3 Ce ste bili kdaj nezadovoljni s specialistom, s katerim?

Value 22089 Frequency
0 brez odgovora 1
1 KIRURG (NAVADEN, PLASTIK, NEVROKIRURG) 2
2 UROLOG (MEHUR, PROSTATA - MOKRILA) 2
4 ORTOPED 4
5 OKULIST 5
7 NEVROLOG, NEVROPSIHOLOG 1
8 INTERNIST 4
9 OTORINOLATINGOLOG (UŠESA, NOS, GRLO) 2
10 PEDIATER 2
13 DERMATOLOG 3
14 ENDOKRINOLOG 1
15 PULMOLOG (PLJUČA) TUBERKOLOZNI 1
18 NEFROLOG (LEDVICE) 1
21 URGENTNI SPECIALIST, TRAVMATOLOG (POŠKODBENI) 4
24 PSIHIATER 1
28 GINEKOLOG 6
29 FRAKTOLOG 1
30 ALERGOLOG 1
34 MEDICINA DELA IN ŠPORTA 1
SYSMISS SYSMIS 425

D3 D3 Ce ste bili kdaj nezadovoljni s katerim zdravnikom, kaj ste storili?

Value 22188 Frequency
0 b.o. 4
1 ostal(a) sem pri istem zdr. in se nisem pritozil(a) 33
2 od takrat redkeje obiskujem tega zdr. 19
3 povedal(a) sem mu, kaj mu pri njem ni vsec 27
4 vlozil(a) sem pritozbo 4
5 Zamenjal(a) sem zdravnika 48
SYSMISS SYSMIS 333

D4 D4 (ce je D3= 1 ali 2) Ce se niste pritozili, zakaj ne?

Value 22287 Frequency
0 BREZ ODGOVORA 7
1 KER NE BI BILO NIČ BOLJŠE, NIMA SMISLA 11
2 KER MISLIM, DA BO DRUGIČ BOLJŠE 4
3 JO NI TADOSTI PRIZADELO, NI BI ZADOSTEN PROBLEM 2
4 KER NI UPORNIŠKI ČLOVEK (NEZAHTEVEN, NI V NAVADI) 4
5 KER NI VEDEL(A), KOMU NAJ SE PRITOŽI 3
6 KER JE ZDRAVNIK OSEBNI IN DRUŽINSKI PRIJATELJ 2
7 BI BILO PREVEČ KOMPLIKACIJ,SE BOJI ZAMERE V DOM.KRAJU 1
8 OBRAVNAVA POSAMEZNIKA JE PREVEČ OZKO PARICALNA 1
9 KER ZDRAVNIKA PREREDKO OBISKUJEM 1
10 KER NI BILO MOŽNOSTI ZA PRITOŽBO 1
11 NI VEDEL(A) KAJ NAJ STORI 1
12 NI RAZMIŠLJAL(A) O TEJ OPCIJI 1
13 KER SE JE BALA POSLEDIC 2
14 KER LAHKO DOBIŠ ŠE SLABŠEGA ZDRAVNIKA 1
15 KER ZDRAVNIKI DRŽIJO SKUPAJ 1
16 KER SE NI UPALA PRITOŽITI (STRAH PRITOŽITI SE) 4
17 KER NI VEDEL, ALI JE MORDA TUDI SAM KRIVA(PREOBČUTLJIVOST) 1
18 PREMALO POUČEN 2
19 NI IMEL IZBIRE, PRIMER JE BIL NUJEN 1
20 KER SE JI NI DALO 2
21 NE NAJDEM USTREZNEGA (ZOBO)ZDRAVNIKA 1
22 KER SE JE DODATNO POSVETOVAL(A) 1
SYSMISS SYSMIS 413

D5 D5 (ce je D3=3 ali 4) Ce ste se pritozili, kaksen je bil rezultat?

Value 22386 Frequency
0 b.o. 4
1 NIČ, NIČ OPAZNEGA, NIČ NI BILO BOLJŠE 9
2 NE VE 1
3 ZDRAV. KLICALA DRUGE ZDRAVNIKE ZA MNENJE-JIH UŽALILA 1
4 STANJE SE JE UREDILO 3
5 ZDRAVNIK ME NI POSLUŠAL, NEUPOŠTEVANO 2
6 IZBOLJŠANJE 3
7 S POGOV.SKUŠALA REŠITI NEZAD,NA KONCU-ZAMENJALA ZDR. 2
8 UGODEN REZULTAT, POZITIVEN, DODATNI PREGLED, OPRAVIČILO 6
SYSMISS SYSMIS 437

D6 D6 Kako bi ravnali danes, ce bi bili nezadovoljni s katerim od svojih zdravnikov?

Value 22485 Frequency
0 b.o. 7
1 ostal(a) bi pri istem zdravniku 51
2 ostal(a) bi pri istem zdr. a bi ga redkeje obiskovala 42
3 takoj bi zamenjala zdr. 279
4 osebno bi se pritozil(a) svojemu zdr. 83
5 vlozila bi pisno pritozbo 6

D7 D7 Ali ste kdaj dali zdr. denar ali darilo, ki je po vrednosti preseglo simbolno dejanje pozornosti?

Value 22584 Frequency
0 b.o. 3
1 da 12
2 ne 453

D81 D8.1 krajse cakalne dobe

Value 22683 Frequency
0 b.o. 4
1 da 4
2 ne 7
SYSMISS SYSMIS 453

D82 D8.2 boljse zdr. storitve

Value 22782 Frequency
0 b.o. 4
1 da 6
2 ne 5
SYSMISS SYSMIS 453

D83 D8.3 hitrejse zdr. storitve

Value 22881 Frequency
0 b.o. 4
1 da 6
2 ne 5
SYSMISS SYSMIS 453

D84 D8.4 boljse namestitve v bolnisnici

Value 22980 Frequency
0 b.o. 4
1 da 4
2 ne 7
SYSMISS SYSMIS 453

D85 D8.5 drugo

Value 23079 Frequency
0 b.o. 10
1 da 1
2 ne 4
SYSMISS SYSMIS 453

D85DRUG D8.5 Cesa ste bili delezni?

Value 23178 Frequency
1 ZANIMANJE 1
SYSMISS SYSMIS 467

D9 D9 Kadar vi ali clani vase druzine potrebujete zdr. pomoc, ali poskusate dobiti priporocilo za zdr. preko svojih sorodni

Value 23277 Frequency
0 b.o. 5
1 da 199
2 ne 264

D10 D10 Ce da, ali tako ravnate samo vcasih ali skoraj vedno?

Value 23376 Frequency
0 b.o. 5
1 vcasih 145
2 skoraj vedno 54
SYSMISS SYSMIS 264

D11 D11 Ali menite, da bi morali oblikovalci politike v vasem kraju/zdr.domu upostevati zelje in voljo uporabnikov?

Value 23475 Frequency
0 b.o. 6
1 da 380
2 ne 14
3 ne vem 68

D12 D12 Ali bi bili vi osebno pripravljeni sodelovati pri oblikovanju zdr.politike v vasem kraju/zdr.domu?

Value 23574 Frequency
0 b.o. 8
1 da 135
2 ne 325

D13101 D13.1 vsebina zdravstvenih storitev

Value 23673 Frequency
0 b.o. 15
1 da 94
2 ne 34
SYSMISS SYSMIS 325

D13201 D13.2 sklepanje pogodb z izvajalci zdr.storitev

Value 23772 Frequency
0 b.o. 16
1 da 50
2 ne 77
SYSMISS SYSMIS 325

D13301 D13.3 oblikovanje kvalitetnejsih odnosov med zdravnikom in pacientom

Value 23871 Frequency
0 b.o. 12
1 da 102
2 ne 29
SYSMISS SYSMIS 325

D13401 D13.4 upravljanje cakalnih list (vrst)

Value 23970 Frequency
0 b.o. 15
1 da 94
2 ne 34
SYSMISS SYSMIS 325

D13501 D13.5 obravnava pritozb pacientov

Value 24069 Frequency
0 b.o. 22
1 da 85
2 ne 36
SYSMISS SYSMIS 325

D14 D14 Ali ste kdaj obiskali kaksnega alternativnega zdravilca?

Value 24168 Frequency
0 b.o. 4
1 da 80
2 ne 384

D15 D15 Zakaj ste ga obiskali?

Value 24267 Frequency
0 b.o. 4
1 ker bolj zaupam alt.metodam zdravljenja 5
3 da bi z alt.metodami dopolnil zdravljenje