Jugoslovansko javno mnenje 1990: Jugoslavija na prelomu krize

Basic Study Information

ADP - IDNo: JJM90
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_JJM90_V1
Main author(s):
 • Baćević, Ljiljana
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Pantić, Dragomir
 • Bahtijarević, Stefica
 • Miljević, Milan
 • Mihajlovski, Stojmen
Data file producer:
CPIJM - Centar za politološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd (Beograd, Jugoslavija; 1990)

Funding agency:

Zvezni izvršni svet SFRJ

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

spol, starost, narodnost, izorazba, materialni položaj gospodinjstva, vernost, politična angažiranost, strankarska podpora, seznanjenost z ukrepi zveznega izvršnega sveta (ZIS), način kako mediji seznanjanjo javnost o delu in ukrepih ZIS-a, zaupanje medijem, politična sestava ZIS-a, soglašanje z delom ZIS-a, vrline in napake predsednika ZIS-a, primerjava dosedanjih jugoslovanskih vlad, reforme ZIS-a, gospodarske reforme, inflacija, konvertibilnost dinarja, zunanji dolg države, zakonska pooblastila za vodenje ekonomske politike, politična stranka ZIS-a, korist od gospodarske reforme, premagovanje sedanje ekonomske krize, stabilizacija jugoslovanskega gospodarstva, skrb ZIS-a za siromašne ljudi, zmanjševanje deleža dejavnosti na področju znanosti, izobraževanja, kulture, zdravstva in socialne zaščite, financiranje JLA, neenakost med ljudmi v Jugoslaviji, način odločanja v skupščini SFRJ, oblikovanje zveznega zbora v bodoči večstrankarski skupščini, pravica naroda do samoodločbe, sprememba ustave SFRJ, politična stališča vplivnih osebnosti, večstrankarski sistem v Jugoslaviji, možnost strank za zmago na volitvah, zapostavljeni narodi na Kosovu, izboljšanje stanja na Kosovu, jugoslovanske razlike kot bogastvo ali nesreča, mednarodni odnosi, (ne)strpnost do drugih narodov v Jugoslaviji, pomen pojma Jugoslovanstvo, uspešen boj proti nacionalizmu, ekološka nevarnost življenjskega in delavnega okolja, zaščita življenjskega okolja, ocena zunanje politike Jugoslavije v prihodnje, ovira pri vključevanju v evropsko skupnost, ugled tujih državnikov, ščitenje manjšin v tujih državah, trenutno razpoloženje v državi, ocena najvažnejšega državnega problema, premagovanje družbene in ekonomske krize, ocena stanja države čez pet let, občutek izkoriščenosti na delovnem mestu, izbira med zanesljivim in tveganim delom, zaposlovanje žensk, pomen posameznikove pripadnosti, zadovoljstvo z lastno državo, spremenjen pogled na svet, cilji države v naslednjih desetih letih, pomembnost posameznih ciljev

Keywords ELSST:
POLITIČNA PODPORA, POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNI SISTEM, JAVNO MNENJE, JAVNOMNENJSKA RAZISKAVA, POLITIČNA KRIZA, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA, POLITIKA, VOLITVE

Topic Classification ADP
SPLOŠNA DEMOGRAFIJA
NALOGE IN DELOVANJE ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA
EKONOMSKA IN DRUŽBENA POLITIKA in STANJE V JUGOSLAVIJI
MNENJA O VEČSTRANKARSKEM SISTEMU
PRAVICA POSAMEZNIKOV DO SAMOODLOČBE NARODOV
POLITIČNO IN KULTURNO ŽIVLJENJE V JUGOSLAVIJI
SPLOŠNA OCENE PRIHODNOSTI V JUGOSLAVIJI


Abstract:

Zvezna vlada Jugoslavije se je po dvajsetih letih prekinjenega nadzorovanja javnega mnenja odločila, da primarno - zaradi javnih reakcij gospodarskih in družbenih reformah - izvede raziskavo, ki bi izmerila naklonjenost ljudi, pomembnost in uspešnost delovanja zveznega izvršnega sveta. Hkrati pa je vlada Jugoslavije želela ugotoviti obstoj fundamentalnih sprememb v javnem mnenju in sprememb v stališčih Jugoslovanov pod vplivom političnih, ekonomskih in moralnih kriz v Jugoslaviji v najbolj vehementnem časovnem obdobju. Namen raziskave je bil pridobiti dragocene empirične podatke za odločitve o deležih in raznolikosti javne podpore oziroma zavračanje vladnih reform. Želja raziskovalcev pa je bila osnovati tudi glavne smernice družbenih sprememb in možnih rezultatov v socialni zavesti, izzvani v vsesplošni krizi tistega časa.

Methodology


Collection date: maj, 1990 - junij, 1990
Date of production: 1990
Country: Jugoslavija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Makedonija, Vojvodina, Kosovo
Geographic coverage:

Ozemlje Socialistične federativne republike Jugoslavije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Cilja populacija so prebivalci, starejši od 18 let, ki živijo na stalnem naslovu.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Centar za ispitivanje javnog mnijenja Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka "Veljko Vlahović" Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Ljubljana

Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Institut za sociološka i poličko-pravna istraživanja Univerziteta "Ćirilo i Metodije" u Skoplju, Skopje

Sampling procedure:

Vzorec velikosti 4230 je reprezentativen za celotno državo, kot tudi za vsako republiko in avtonomno regijo. Državljan je slučajno izbran v vzorec državljanov, ki predstavlja prebivalstvo posamezne republike. Avtor vzorca je Dragana Milenković .

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Jugoslovansko javno mnenje, 1990 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 148
 • number of units: 4232

Variable list

ID

ID IDENTIFIKACIJASKA ŠTEVILKA

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
4233 1
4234 1
4235 1
4236 1

Valid range from 1 to 4236

REP

REP REPUBLIKA OZIROMA POKRAJINA

Value 22 Frequency
1 Bosna in Hercegovina 676
2 Črna Gora 403
3 Hrvaška 718
4 Makedonija 405
5 Slovenija 405
6 Ožja Srbija 816
7 Kosovo 405
8 Makedonija 404

Valid range from 1 to 8

SPOL

SPOL SPOL RESPONDENTA/KE

Value 31 Frequency
1 moški 2508
2 ženski 1710
0 9
" " 5

Valid range from 1 to 2

ID

ID IDENTIFIKACIJASKA ŠTEVILKA

Value 1148 Frequency
1 1
2 1
3 1
4233 1
4234 1
4235 1
4236 1

Valid range from 1 to 4236

REP

REP REPUBLIKA OZIROMA POKRAJINA

Value 2147 Frequency
1 Bosna in Hercegovina 676
2 Črna Gora 403
3 Hrvaška 718
4 Makedonija 405
5 Slovenija 405
6 Ožja Srbija 816
7 Kosovo 405
8 Makedonija 404

Valid range from 1 to 8

SPOL

SPOL SPOL RESPONDENTA/KE

Value 3146 Frequency
1 moški 2508
2 ženski 1710
0 9
" " 5

Valid range from 1 to 2

STAROST

STAROST KOLIKO STE STARI?

Value 4145 Frequency
1 18 - 25 let 614
2 26 - 35 let 1112
3 36 - 45 let 966
4 46 - 55 let 678
5 56 - 66 let 599
6 67 in več let 219
0 39
" " 5

Valid range from 1 to 6

NAROD

NAROD KATERE NARODNOSTI STE?

Value 5144 Frequency
1 Albanec 458
2 Črnogorec 315
3 Hrvat 235
4 Jugoslovan 271
5 Madžar 52
6 Makedonec 295
7 Musliman 313
8 Slovenec 369
9 Srb 1131
10 drugo 76
0 5
84 1

Valid range from 1 to 10

IZOB

IZOB KATERO ŠOLO STE KONČALI?

Value 6143 Frequency
1 brez šole ali nedokončana osemletka 520
2 dokončana osemletka 674
3 dokončana šola za delavske kvalifikacije 539
4 dokončana srednja šola 1531
5 dokončana višja ali visoka šola, fakulteta ali akademija 963
0 3
" " 2

Valid range from 1 to 5

POKLIC

POKLIC KAJ STE PO POKLICU? KAJ STE BILI PO POKLICU PRED UPOKOJITVIJO?

Value 7142 Frequency
1 kmet ali kmečka gospodinja 494
2 nekvalificiran ali polkvalificiran delavec 456
3 kvalificiran ali visokokvalificiran delavec 803
4 uslužbenec ali ostali s srednjo strokovno izobrazbo 963
5 strokovnjak ali drugo z višjo ali visoko strokovno izobrazbo 857
6 učenec ali študent 267
7 gospodinja 233
8 privatnik 94
9 ostali poklici 52
0 12
" " 1

Valid range from 1 to 9

V12

V12 (samo za delavce, uslužbence, strokovnjake, privatnike in druge) ALI STE ZAPOSLENI? KAKŠEN JE VAŠ POLOŽAJ PRI DELU? KAKŠNO VRSTO DELA OPRAVLJATE?

Value 8141 Frequency
1 zaposlen - vodilno delovno mesto 297
2 zaposlen - izvrševalec - kreativno delo 651
3 zaposlen - izvrševalec - rutinsko nemanualno delo 643
4 zaposlen - izvrševalec - rutinsko manualno delo 611
5 zaposlen - izvrševalec - čisto fizično delo 247
6 nezaposlen - išče delo 339
7 nezaposlen - ne išče dela (gospodinje, kmetje, vzdrževane osebe, osebe na šolanju itd.) 925
8 nezaposlen - upokojenec 507
0 12

Valid range from 1 to 8

V13

V13 ČE SE PRIMERJATE Z DRUGIMI LJUDMI IZ VAŠEGA OKOLJA, ALI BI REKLI, DA JE MATERIALNI POLOŽAJ VAŠEGA GOSPODINJSTVA ...

Value 9140 Frequency
1 dosti boljši od večine drugih 104
2 nekoliko boljši od večine drugih 800
3 enak kot pri večini drugih 2610
4 nekoliko slabši od večine drugih 556
5 dosti slabši od večine drugih 139
0 21
8 1
" " 1

Valid range from 1 to 5

V14

V14 ALI BI VI ZASE REKLI, DA STE VERNI?

Value 10139 Frequency
1 sem veren 1810
2 nisem veren 1799
3 sem prepričan ateist (nasprotnik vere) 228
4 ne vem 376
0 17
" " 2

Valid range from 1 to 3

V15

V15 KAKŠNE VERE STE?

Value 11138 Frequency
1 pravoslavne 1717
2 katoliške 1049
3 islamske 731
4 protestantske 20
5 židovske 4
6 druge 11
7 nisem veren 689
0 11

Valid range from 1 to 7

V16

V16 KAKO BI NAJBOLJ SPLOŠNO OCENILI VAŠO POLITIČNO ANGAŽIRANOST (AKTIVNOST)?

Value 12137 Frequency
1 zelo sem aktiven 284
2 srednje aktiven 1020
3 malo aktiven 879
4 nisem aktiven 2013
5 drugo 25
0 7
9 2
" " 2

Valid range from 1 to 5

V17A1 ALI STE ČLAN, ALI NAMERAVATE POSTATI ČLAN, ALI PODPIRATE KAKO POLITIČNO ORGANIZACIJO, STRANKO, PARTIJO ALI GIBANJE? (Če da) KATERO?

V17 prvi odgovor

Value 13136 Frequency
1 Muslimanski forum 0
2 ZK Bosne in Hecegovine 199
3 Socialno - demokratska stranka 20
96 drugo 16
98 samo član, samo simpatizer 726
99 politično neopredeljen 2284
" " 4

Valid range from 1 to 92

V17A2

V18 drugi odgovor

Value 14135 Frequency
1 Muslimanski forum 2
2 ZK Bosne in Hecegovine 30
3 Socialno - demokratska stranka 7
90 drugo 29
91 samo član, samo simpatizer 1
95 politično neopredeljen 2
" " 1

Valid range from 1 to 95

V19 ZVEZNI IZVRŠNI SVET (ZVEZNA VLADA) JE PONUDIL PROGRAM UKREPOV ZA IZHOD IZ KRIZE. ALI SE VI SEZNANJATE O KONKRETNIH UKREPIH ZIS-A? NA KAKŠEN NAČIN IN KAKO POGOSTO SE SEZNANJATE?

V19 preko radia

Value 15134 Frequency
1 redno 1518
2 od časa do časa 2131
3 ne seznanja se 565
0 17
4 1

Valid range from 1 to 4

V20 ZVEZNI IZVRŠNI SVET (ZVEZNA VLADA) JE PONUDIL PROGRAM UKREPOV ZA IZHOD IZ KRIZE. ALI SE VI SEZNANJATE O KONKRETNIH UKREPIH ZIS-A? NA KAKŠEN NAČIN IN KAKO POGOSTO SE SEZNANJATE?

V20 preko televizije

Value 16133 Frequency
1 redno 2474
2 od časa do časa 1541
3 ne seznanja se 208
0 8
4 1

Valid range from 1 to 3

V21 ZVEZNI IZVRŠNI SVET (ZVEZNA VLADA) JE PONUDIL PROGRAM UKREPOV ZA IZHOD IZ KRIZE. ALI SE VI SEZNANJATE O KONKRETNIH UKREPIH ZIS-A? NA KAKŠEN NAČIN IN KAKO POGOSTO SE SEZNANJATE?

V21 preko dnevnikov

Value 17132 Frequency
1 redno 1583
2 od časa do časa 1738
3 ne seznanja se 893
0 18

Valid range from 1 to 3

V22 ZVEZNI IZVRŠNI SVET (ZVEZNA VLADA) JE PONUDIL PROGRAM UKREPOV ZA IZHOD IZ KRIZE. ALI SE VI SEZNANJATE O KONKRETNIH UKREPIH ZIS-A? NA KAKŠEN NAČIN IN KAKO POGOSTO SE SEZNANJATE?

V22 preko tednikov

Value 18131 Frequency
1 redno 767
2 od časa do časa 1868
3 ne seznanja se 1560
0 36
8 1

Valid range from 1 to 3

V23 ZVEZNI IZVRŠNI SVET (ZVEZNA VLADA) JE PONUDIL PROGRAM UKREPOV ZA IZHOD IZ KRIZE. ALI SE VI SEZNANJATE O KONKRETNIH UKREPIH ZIS-A? NA KAKŠEN NAČIN IN KAKO POGOSTO SE SEZNANJATE?

V23 v razgovorih s sorodniki, prijatelji in znanci

Value 19130 Frequency
1 redno 980
2 od časa do časa 2166
3 ne seznanja se 1054
0 31
" " 1

Valid range from 1 to 3

V24 ZVEZNI IZVRŠNI SVET (ZVEZNA VLADA) JE PONUDIL PROGRAM UKREPOV ZA IZHOD IZ KRIZE. ALI SE VI SEZNANJATE O KONKRETNIH UKREPIH ZIS-A? NA KAKŠEN NAČIN IN KAKO POGOSTO SE SEZNANJATE?

V24 preko tujih medijev

Value 20129 Frequency
1 redno 79
2 od časa do časa 376
3 ne seznanja se 3741
0 36

Valid range from 1 to 3

V25 ZVEZNI IZVRŠNI SVET (ZVEZNA VLADA) JE PONUDIL PROGRAM UKREPOV ZA IZHOD IZ KRIZE. ALI SE VI SEZNANJATE O KONKRETNIH UKREPIH ZIS-A? NA KAKŠEN NAČIN IN KAKO POGOSTO SE SEZNANJATE?

V25 drugače

Value 21128 Frequency
1 redno 27
2 od časa do časa 108
3 ne seznanja se 3997
0 100

Valid range from 1 to 3

V26A ALI IMATE KAKE PRIPOMBE ALI OČITKE V ZVEZI Z NAČINOM, KAKO SREDSTVA OBVEŠČANJA (TISK, RADIO IN TELEVIZIJA) SEZNANJAJO JAVNOST O DELU IN UKREPIH ZIS-a? (Največ dva odgovora)

V26 prvi odgovor

Value 22127 Frequency
1 nepopolno obveščajo 932
2 ne obveščajo ob pravem času 330
3 nestrokovno in nekompetentno obveščajo 174
4 pretiran strokovnost 212
5 ni komentarjev in stališč 235
6 ne-dobronemernost in neobjektivnost v odnosu do ZIS-a 245
7 pristranost do ZIS-a 110
8 drugo 144
9 nimam pripomb, očitkov 1816
0 34

Valid range from 1 to 9

V26B ALI IMATE KAKE PRIPOMBE ALI OČITKE V ZVEZI Z NAČINOM, KAKO SREDSTVA OBVEŠČANJA (TISK, RADIO IN TELEVIZIJA) SEZNANJAJO JAVNOST O DELU IN UKREPIH ZIS-a? (Največ dva odgovora)

V27 drugi odgovor

Value 23126 Frequency
1 nepopolno obveščajo 30
2 ne obveščajo ob pravem času 184
3 nestrokovno in nekompetentno obveščajo 94
4 pretiran strokovnost 92
5 ni komentarjev in stališč 222
6 ne-dobronemernost in neobjektivnost v odnosu do ZIS-a 230
7 pristranost do ZIS-a 136
8 drugo 50
9 nimam pripomb, očitkov 1559
0 1635

Valid range from 1 to 9

V28

V28 KOLIKO STE OBVEŠČENI O PROGRAMU IN O UKREPIH ZIS-a?

Value 24125 Frequency
1 dobro sem obveščen 1101
2 delno sem obveščen 2682
3 nisem obveščen 433
0 13
" " 3

Valid range from 1 to 3

V29

V29 KATEREMU ČASOPISU, RADIJSKI POSTAJI ALI TELEVIZIJSKI POSTAJI NAJBOLJ ZAUPATE? (Le en odgovor)

Value 25124 Frequency
1 Borba 58
2 Oslobodjenje 107
3 Večernje novine 42
46 tuji televizijski centri 10
47 drugo 40
48 nima zaupanja v medije 344
66 2
85 2
99 5
" " 10

Valid range from 1 to 48

V31

V31 ALI VESTE, KDO JE PREDSEDNIK ZIS-a? (PREDSEDNIK ZVEZNE, JUGOSLOVANSKE VLADE)

Value 26123 Frequency
1 navede pravilen odgovor 3897
2 ne ve pravilnega odgovora 333
0 1
3 1

Valid range from 1 to 2

V32

V32 ALI VESTE, KDO JE PREDSEDNIK IZVRŠNEGA SVETA NAŠE REPUBLIKE? (PREDSEDNIK REPUBLIŠKE VLADE)?

Value 27122 Frequency
1 navede pravilen odgovor 2177
2 ne ve pravilnega odgovora 2053
0 1
3 1

Valid range from 1 to 2

V33

V33 ALI LAHKO POVESTE KAKO IME (IMENA) KATEREGA OD ČLANOV ZIS-a?

Value 28121 Frequency
1 navede pravilen odgovor 1556
2 ne ve pravilnega odgovora 2673
0 2
3 1

Valid range from 1 to 2

V34

V34 ALI VI OSEBNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE S STALIŠČI, KI JIH ZASTOPA PREDSEDNIK ZIS-a ANTE MARKOVIĆ? ČE SOGLAŠATE, V KAKŠNI MERI SOGLAŠATE?

Value 29120 Frequency
1 popolnoma soglašam 2081
2 deloma soglašam 1508
3 ne soglašam 131
4 ne morem oceniti 492
0 19
5 1

Valid range from 1 to 4

V35

V35 ALI STE VI OSEBNO KAJ SPREMENILI SVOJE MNENJE O ANTEJU MARKOVIĆU OD TAKRAT, KO JE BIL IZBRAN ZA PREDSEDNIKA ZIS-a, DO DANES?

Value 30119 Frequency
1 da, sedaj imam o njem boljše mnenje 1619
2 da, sedaj imam o njem slabše mnenje 364
3 nisem spremenil svojega mnenja 1645
4 nimam določenega mnenja o Anteju Markoviću 578
0 26

Valid range from 1 to 4

V36A KATERE OD NAVEDENIH VRLIN ALI NAPAK BI LAHKO PO VAŠEM OSEBNEM MNENJU PRIPISALI ANTEJU MARKOVIĆU?

V36 Vrline - 1. odgovor

Value 31118 Frequency
1 strokovnost, avtoriteta 2131
2 priljubljenost, popularnost, očarljivost 422
3 ugled v tujini 412
4 energičnost, samozavestnost 473
5 optimizem 256
6 nekaj drugega 70
7 nič pozitivnega 56
8 ne vem 385
0 26
9 1

Valid range from 1 to 7

V36B KATERE OD NAVEDENIH VRLIN ALI NAPAK BI LAHKO PO VAŠEM OSEBNEM MNENJU PRIPISALI ANTEJU MARKOVIĆU?

V37 Vrline - 2. odgovor

Value 32117 Frequency
1 strokovnost, avtoriteta 78
2 priljubljenost, popularnost, očarljivost 348
3 ugled v tujini 549
4 energičnost, samozavestnost 804
5 optimizem 926
6 nekaj drugega 55
7 nič pozitivnega 39
8 ne vem 11
0 1422

Valid range from 1 to 7

V38A KATERE OD NAVEDENIH VRLIN ALI NAPAK BI LAHKO PO VAŠEM OSEBNEM MNENJU PRIPISALI ANTEJU MARKOVIĆU?

V38 Napake - 1. odgovor

Value 33116 Frequency
1 nestrokovnost 24
2 nepopularnost, odbojnost 41
3 nezaupanje v tujini 57
4 domišljavost, arogantnost 256
5 nezanesljivost, nedoslednost 148
6 nekaj drugega 184
7 nič negativnega 2634
8 ne vem 811
0 75
9 1
" " 1

Valid range from 1 to 7

V38B KATERE OD NAVEDENIH VRLIN ALI NAPAK BI LAHKO PO VAŠEM OSEBNEM MNENJU PRIPISALI ANTEJU MARKOVIĆU?

V39 Napake - 2. odgovor

Value 34115 Frequency
1 nestrokovnost 4
2 nepopularnost, odbojnost 3
3 nezaupanje v tujini 4
4 domišljavost, arogantnost 29
5 nezanesljivost, nedoslednost 65
6 nekaj drugega 43
7 nič negativnega 1472
8 ne vem 7
0 2603
" " 2

Valid range from 1 to 7

V40

V40 ČE BI VI OSEBNO DANES GLASOVALI O ZAUPNICI ALI NEZAUPNICI ZIS-u IN ANTEJU MARKOVIĆU, KAKO BI GLASOVALI?

Value 35114 Frequency
1 glasoval bi za zaupnico 3335
2 glasoval bi za nezaupnico 192
3 neodločen 673
0 23
6 1
9 1
" " 7

Valid range from 1 to 3

V41

V41 PROSIMO VAS, DA PRIMERJATE PREJŠNJE JUGOSLOVANSKE VLADE S SEDANJO. ČE BI NAJSLABŠI PREJŠNJI ZIS DOBIL OCENO ENA, NAJBOLJŠI PREJŠNJI ZIS PA OCENO OSEM, KATERO OCENO BI DALI SEDANJEMU ZIS-u?

Value 36113 Frequency
1 1-najslabša ocena 64
2 2 286
3 3 426
4 4 802
5 5 1477
6 6 110
7 7 72
8 8-najboljša ocena 421
9 ne morem oceniti 565
0 8
" " 1

Valid range from 1 to 8

V42

V42 ALI SODITE, DA SO REFORME, KI JIH PREDLAGA IN IZVAJA ZIS PRAVE REŠITVE ZA IZHOD JUGOSLAVIJE IZ KRIZE?

Value 37112 Frequency
1 da 2804
2 ne 292
3 ne morem oceniti 1128
0 7
7 1

Valid range from 1 to 3

V43

V43 NEKATERI SODIJO, DA REFORME, KI JIH PREDLAGA IN IZVAJA ZIS, NE BODO REŠILE JUGOSLAVIJE IZ KRIZE. KATERA OD NAŠTETIH STVARI PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ OGROŽA USPEH REFORM? (Samo en odgovor)

Value 38111 Frequency
1 sam program ZIS-a, ker ni dober 85
2 mednacionalni in medrepubliški spori 2905
3 socialni spori v Jugoslaviji 379
4 mednarodna situacija 83
5 nekaj drugega 102
6 nič ne bo ogrozilo uspeh reforme 262
7 ne vem 415
0 1

Valid range from 1 to 6

V44

V44 VZPOSTAVITEV POPOLNIH TRŽNIH ODNOSOV NA PODROČJU KAPITALA, BLAGA IN DELOVNE SILE JE SESTAVNI DEL GOSPODARSKE REFORME. ALI SPREJEMATE TAKO TRŽNO ORIENTACIJO?

Value 39110 Frequency
1 popolnoma 2370
2 deloma, ker ne sprejemam tržišča delovne sile 466
3 deloma, ker ne sprejemam tržišča kapitala 127
4 deloma, ker ne sprejemam niti tržišča delovne sile niti tržišča kapitala 152
5 sploh ne sprejemam tržne orientacije 96
6 nekaj drugega 18
7 ne vem 1001
0 2

Valid range from 1 to 6

V45

V45 GOSPODARSKA REFORMA VKLJUČUJE TUDI UVEDBO RAZNIH TIPOV LASTNINE (PRIVATNA, ZADRUŽNA, DELNIŠKA ITD.). KAKŠEN NAJ BI BIL NJIHOV POLOŽAJ?

Value 40109 Frequency
1 vsi tipi lastnine naj bi bili v enakem položaju 2365
2 družbeno lastnino bi bilo treba posebej vzpodbujati in ščititi 609
3 posebej bi bilo treba spodbujati in ščititi privatno lastnino in druge nove tipe lastnine 772
4 nekaj drugega 21
5 ne vem 456
0 5
7 1
" " 3

Valid range from 1 to 4

V46

V46 KAJ PRIČAKUJETE V ZVEZI Z INFLACIJO?

Value 41108 Frequency
1 prepričan sem, da bo ZIS popolnoma zrušil inflacijo 1189
2 prepričan sem, da bo ZIS zrušil inflacijo, čeprav bo nekoliko večja od napovedane (13% v letu 1990) 1359
3 prepričan sem, da bo ZIS zmanjšal inflacijo samo do 30. junija 90 271
4 nisem prepričan, da bo ZIS za trajno zrušil inflacijo 761
5 ne morem oceniti 646
0 5
" " 1

Valid range from 1 to 5

V47

V47 ALI SODITE, DA BO DINAR OSTAL KONVERTIBILEN TUDI PO 30. JUNIJU 1990?

Value 42107 Frequency
1 prepričan sem, da bo 2728
2 prepričan sem, da ne bo 448
3 ne vem, nisem razmišljal o tem 1044
0 9
" " 3

Valid range from 1 to 2

V48

V48 ALI SODITE, DA BO ZIS-u V NASLEDNJIH LETIH USPELO ZMANJŠATI ZUNANJI DOLG NAŠE DRŽAVE?

Value 43106 Frequency
1 uspelo mu ga bo močno zmanjšati 1912
2 samo malo ga bo zmanjšal 1264
3 dolg bo v glavnem ostal enak 409
4 dolg se bo celo povečal 154
5 drugo 33
6 ne vem 450
0 9
" " 1

Valid range from 1 to 5

V49

V49 ALI SODITE, DA BI ZIS LAHKO HITREJE IN USPEŠNEJE IZVAJAL GOSPODARSKO REFORMO, ČE BI DOBIL VEČJA ZAKONSKA POOBLASTILA ZA VODENJE EKONOMSKE POLITIKE, KI JIH JE ZAHTEVAL V AMANDMANIH K USTAVI?

Value 44105 Frequency
1 ne, ZIS ima že sedaj čisto dovolj zakonskih pooblastil za uspešno izvajanje reforme 884
2 da, večja zakonska pooblastila bi omogočila ZIS-u hitrejše in uspešnejše izvajanje reforme 2462
3 nekaj drugega 33
4 ne vem, neodločen 843
0 9
" " 1

Valid range from 1 to 3

V50

V50 KAJ MISLITE O IDEJI ANTEJA MARKOVIĆA, DA BI ZIS USTANOVIL LASTNO POLITIČNO STRANKO, DA BI LAHKO USPEŠNEJE REALIZIRAL REFORME?

Value 45104 Frequency
1 ideja je dobra in jo podpiram 1707
2 ideja ni dobra in sem proti 1198
3 nekaj drugega 104
4 nimam določenega mnenja o tem 1207
0 15
" " 1

Valid range from 1 to 4

V51 ALI JE ZIS PO VAŠI OCENI DOVOLJ ALI PREMALO AKTIVEN PRI REŠEVANJU EKONOMSKE IN POLITIČNE KRIZE V ZVEZI Z NASLEDNJIM:

V51 iskanje novih oblik organiziranja gospodarstva

Value 46103 Frequency
1 dovolj aktiven 2054
2 ni dovolj aktiven 1255
3 ne vem 898
0 23
" " 2

Valid range from 1 to 2

V52 ALI JE ZIS PO VAŠI OCENI DOVOLJ ALI PREMALO AKTIVEN PRI REŠEVANJU EKONOMSKE IN POLITIČNE KRIZE V ZVEZI Z NASLEDNJIM:

V52 iskanje novih oblik političnega organiziranja

Value 47102 Frequency
1 dovolj aktiven 1372
2 ni dovolj aktiven 1627
3 ne vem 1200
0 33

Valid range from 1 to 2

V53 ALI JE ZIS PO VAŠI OCENI DOVOLJ ALI PREMALO AKTIVEN PRI REŠEVANJU EKONOMSKE IN POLITIČNE KRIZE V ZVEZI Z NASLEDNJIM:

V53 ohranjanje enotnosti Jugoslavije

Value 48101 Frequency
1 dovolj aktiven 1672
2 ni dovolj aktiven 1930
3 ne vem 597
0 33

Valid range from 1 to 2

V54 ALI JE ZIS PO VAŠI OCENI DOVOLJ ALI PREMALO AKTIVEN PRI REŠEVANJU EKONOMSKE IN POLITIČNE KRIZE V ZVEZI Z NASLEDNJIM:

V54 uveljavljanje Jugoslavije v tujini

Value 49100 Frequency
1 dovolj aktiven 2617
2 ni dovolj aktiven 880
3 ne vem 699
0 36

Valid range from 1 to 2

V55 ALI JE ZIS PO VAŠI OCENI DOVOLJ ALI PREMALO AKTIVEN PRI REŠEVANJU EKONOMSKE IN POLITIČNE KRIZE V ZVEZI Z NASLEDNJIM:

V55 predlaganje in izbiranje najbolj strokovnih ljudi

Value 5099 Frequency
1 dovolj aktiven 1951
2 ni dovolj aktiven 1183
3 ne vem 1064
0 34

Valid range from 1 to 2

V56

V56 KAJ NAJ BI PO VAŠEM MNENJU NAREDIL ZIS, ČE BI PRIŠLO DO TEŽJIH POLITIČNIH IN EKONOMSKIH SPOROV MED REPUBLIKAMI (BOJKOTI, IZSILJEVANJA, OBTOŽBE IN PODOBNO)?

Value 5198 Frequency
1 ZIS naj se ne vmešava v to 327
2 ZIS naj bi zahteval, da obe sprti strani rešita spor 803
3 z vsemi sredstvi naj bi preprečeval take spore 1196
4 moral bi si pridobiti vlogo razsodnika 164
5 moral bi imeti tako politiko, da bi ti spori postali nesmiselni 645
6 moral bi predlagati zakone, s katerimi bi jasno določili "pravila igre" 794
7 nekaj drugega 30
8 ne vem 259
0 14

Valid range from 1 to 7

V57

V57 KDO BO PO VAŠI OCENI IMEL NAJVEČJO KORIST OD GOSPODARSKE REFORME?

Value 5297 Frequency
1 nerazviti deli države 418
2 razviti deli države 1034
3 razviti in nerazviti deli države 2009
4 niti eni, niti drugi, še slabše bo kot doslej 211
5 ne vem 550
0 7
" " 3

Valid range from 1 to 4

V58A KAKO NAJ BI PO VAŠI OCENI PREMAGALI SEDANJO EKONOMSKO KRIZO V NAŠI DRUŽBI? PROSIMO VAS, DA MED NAPISANIMI MOŽNIMI NAČINI IZBERETE TRI, KI SO ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V58 prvi odgovor

Value 5396 Frequency
1 spodbujati osebno in privatno iniciativo in razvijati malo gospodarstvo ter privatni sektor 2136
2 spodbujati tuji kapital, da bi čim več investiral v naše gospodarstvo 668
3 okrepiti državno kontrolo gospodarstva (investicije, ne, plače) 541
4 omejiti vse oblike družbene porabe 109
5 angažirati "pamet" - inteligenco, managerje in strokovnjake, ter omogočiti, da neposredno odločajo 366
6 omogočiti svobodno delovanje tržišča 101
7 zagotoviti pogoje za delovanje večstrankarskega političnega sistema 60
8 izvršiti moralni preporod in spremeniti odnos do dela 149
9 nekaj drugega 29
0 73

Valid range from 1 to 9

V58B KAKO NAJ BI PO VAŠI OCENI PREMAGALI SEDANJO EKONOMSKO KRIZO V NAŠI DRUŽBI? PROSIMO VAS, DA MED NAPISANIMI MOŽNIMI NAČINI IZBERETE TRI, KI SO ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V59 drugi odgovor

Value 5495 Frequency
1 spodbujati osebno in privatno iniciativo in razvijati malo gospodarstvo ter privatni sektor 103
2 spodbujati tuji kapital, da bi čim več investiral v naše gospodarstvo 986
3 okrepiti državno kontrolo gospodarstva (investicije, ne, plače) 574
4 omejiti vse oblike družbene porabe 272
5 angažirati "pamet" - inteligenco, managerje in strokovnjake, ter omogočiti, da neposredno odločajo 919
6 omogočiti svobodno delovanje tržišča 513
7 zagotoviti pogoje za delovanje večstrankarskega političnega sistema 180
8 izvršiti moralni preporod in spremeniti odnos do dela 140
9 nekaj drugega 6
0 539

Valid range from 1 to 9

V58C KAKO NAJ BI PO VAŠI OCENI PREMAGALI SEDANJO EKONOMSKO KRIZO V NAŠI DRUŽBI? PROSIMO VAS, DA MED NAPISANIMI MOŽNIMI NAČINI IZBERETE TRI, KI SO ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNI.

V60 tretji odgovor

Value 5594 Frequency
1 spodbujati osebno in privatno iniciativo in razvijati malo gospodarstvo ter privatni sektor 81
2 spodbujati tuji kapital, da bi čim več investiral v naše gospodarstvo 84
3 okrepiti državno kontrolo gospodarstva (investicije, ne, plače) 228
4 omejiti vse oblike družbene porabe 144
5 angažirati "pamet" - inteligenco, managerje in strokovnjake, ter omogočiti, da neposredno odločajo 568
6 omogočiti svobodno delovanje tržišča 645
7 zagotoviti pogoje za delovanje večstrankarskega političnega sistema 460
8 izvršiti moralni preporod in spremeniti odnos do dela 1198
9 nekaj drugega 42
0 782

Valid range from 1 to 9

V61 STABILIZACIJA JUGOSLOVANSKEGA GOSPODARSTVA ZAHTEVA DOLOČENE ŽRTVE IN ODREKANJA. ALI SODITE, DA BI NASLEDNJE ŽRTVE IN ODREKANJA MORALI SPREJETI, ALI NE?

V61 Upadanje življenjskega standarda za nekaj časa

Value 5693 Frequency
1 morali bi sprejeti 1924
2 ni treba sprejeti 1899
3 ne vem 386
0 23

Valid range from 1 to 2

V62 STABILIZACIJA JUGOSLOVANSKEGA GOSPODARSTVA ZAHTEVA DOLOČENE ŽRTVE IN ODREKANJA. ALI SODITE, DA BI NASLEDNJE ŽRTVE IN ODREKANJA MORALI SPREJETI, ALI NE?

V62 Več prizadevanja pri delu in boljša kvaliteta dela zaposlenih

Value 5792 Frequency
1 morali bi sprejeti 3907
2 ni treba sprejeti 169
3 ne vem 139
0 17

Valid range from 1 to 2

V63 STABILIZACIJA JUGOSLOVANSKEGA GOSPODARSTVA ZAHTEVA DOLOČENE ŽRTVE IN ODREKANJA. ALI SODITE, DA BI NASLEDNJE ŽRTVE IN ODREKANJA MORALI SPREJETI, ALI NE?

V63 Manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo in znanost

Value 5891 Frequency
1 morali bi sprejeti 676
2 ni treba sprejeti 3051
3 ne vem 476
0 28
" " 1

Valid range from 1 to 2

V64 STABILIZACIJA JUGOSLOVANSKEGA GOSPODARSTVA ZAHTEVA DOLOČENE ŽRTVE IN ODREKANJA. ALI SODITE, DA BI NASLEDNJE ŽRTVE IN ODREKANJA MORALI SPREJETI, ALI NE?

V64 Počasnejše zaposlovanje in odpuščanje tistih, ki so tehnološki in ekonomski višek

Value 5990 Frequency
1 morali bi sprejeti 1666
2 ni treba sprejeti 1836
3 ne vem 703
0 27

Valid range from 1 to 2

V65 STABILIZACIJA JUGOSLOVANSKEGA GOSPODARSTVA ZAHTEVA DOLOČENE ŽRTVE IN ODREKANJA. ALI SODITE, DA BI NASLEDNJE ŽRTVE IN ODREKANJA MORALI SPREJETI, ALI NE?

V65 Zapiranje firm - izgubarjev

Value 6089 Frequency
1 morali bi sprejeti 2908
2 ni treba sprejeti 724
3 ne vem 573
0 27

Valid range from 1 to 2

V66 STABILIZACIJA JUGOSLOVANSKEGA GOSPODARSTVA ZAHTEVA DOLOČENE ŽRTVE IN ODREKANJA. ALI SODITE, DA BI NASLEDNJE ŽRTVE IN ODREKANJA MORALI SPREJETI, ALI NE?

V66 Uvedba realnih, ekonomskih stanarin in cen vseh komunalnih storitev (elektrika, prevoz, voda, ogrevanje)

Value 6188 Frequency
1 morali bi sprejeti 2476
2 ni treba sprejeti 1089
3 ne vem 633
0 33
" " 1

Valid range from 1 to 2

V67 STABILIZACIJA JUGOSLOVANSKEGA GOSPODARSTVA ZAHTEVA DOLOČENE ŽRTVE IN ODREKANJA. ALI SODITE, DA BI NASLEDNJE ŽRTVE IN ODREKANJA MORALI SPREJETI, ALI NE?

V67 Uvedba delnega plačevanja za zdravstvene in izobraževalne usluge

Value 6287 Frequency
1 morali bi sprejeti 1593
2 ni treba sprejeti 1950
3 ne vem 662
0 26
" " 1

Valid range from 1 to 3

V68

V68 KAKŠNA OBLIKA POMOČI NERAZVITIM REPUBLIKAM IN KOSOVU JE ZA VAS NAJPRIMERNEJŠA?

Value 6386 Frequency
1 najprimernejši je sedanji sistem pomoči (materialno vlaganje razvitih v fond federacije) 453
2 najbolj primeren način bi bil, da bi razviti neposredno investirali v nove razvojne programe v nerazvitih republikah in na Kosovu 1601
3 najbolj primerna bi bila izključno strokovna, kulturna in znanstvena pomoč in sodelovanje, brez denarnih dotacij nerazvitim 1209
4 najbolje bi bilo ukiniti vsako obliko pomoči nerazvitim 635
5 ne vem, nimam mnenja o tem 327
0 6
" " 1

Valid range from 1 to 4

V69

V69 KAKO OCENJUJETE SKRB ZVEZNE VLADE (ZIS-a) ZA NAJBOLJ SIROMAŠNE LJUDI?

Value 6485 Frequency
1 ZIS sploh ne skrbi za najbolj siromašne ljudi 776
2 ZIS naredi zanje manj, kot bi lahko naredil 1308
3 ZIS skrbi zanje v okvirih svojih možnosti in pristojnosti 1700
4 nekaj drugega 23
5 ne vem 411
0 13
" " 1

Valid range from 1 to 4

V70

V70 CELOTNI DELEŽ SKUPNIH DEJAVNOSTI (ZNANOSTI, IZOBRAŽEVANJA, KULTURE, ZDRAVSTVA IN SOCIALNE ZAŠČITE) JE LETA 1978 V NACIONALNEM DOHODKU JUGOSLAVIJE ZNAŠAL OKOLI 18%, SEDAJ PA SE JE ZMANJŠAL NA OKOLI 12% (1988). ALI BI BILO PO VAŠEM MNENJU TREBA ŠE NAPREJ ZMANJŠEVATI DELEŽ ZA TE DEJAVNOSTI, ČE GLEDAMO V CELOTI?

Value 6584 Frequency
1 nasprotno, treba bi bilo povečati ta delež, če želimo boljše usluge 1731
2 treba bi bilo vsaj ohraniti sedanji delež skupne potrošnje v nacionalnem dohodku 1485
3 treba bi bilo še zmanjšati delež skupne potrošnje, čeprav bi to pomenilo, da bi se zmanjšala kvaliteta in obseg uslug, da bi se zmanjšalo število zaposlenih v teh dejavnostih, da bi morali ljudje sami plačevati za zdravstvo, šolanje otrok ipd. 417
4 nekaj drugega 28
5 ne vem 554
0 11
6 1
9 3
" " 2

Valid range from 1 to 4

V71

V71 ALI SODITE, DA BI BILO GLEDE NA CELOTNO SITUACIJO PRI NAS IN V SVETU POTREBNO, DA BI V PRIHODNOSTI ZA FINANCIRANJE JLA PRISPEVALI:

Value 6683 Frequency
1 manj kot doslej 1495
2 enako kot doslej 1657
3 več kot doslej 675
4 ne vem 379
0 23
" " 3

Valid range from 1 to 3

V72A V VSAKI DRUŽBI OBSTOJAJO RAZLIČNE OBLIKE NEENAKOSTI MED LJUDMI. KJE VI OSEBNO DANES NAJBOLJ ČUTITE TO NEENAKOST V JUGOSLAVIJI? (Največ dva odgovora)

V72 prvi odgovor

Value 6782 Frequency
1 v odnosih med moškimi in ženskami 181
2 v odnosih med mladimi in starejšimi 285
3 v odnosih med zaposlenimi in nezaposlenimi 867
4 v odnosih med proizvodnimi in neproizvodnimi poklici 374
5 v odnosih med vernimi in ateisti 89
6 v odnosih med posameznimi republikami 1057
7 v odnosih med političnimi mogotci in "navadnimi" državljani 703
8 v odnosih med bogatimi in revnimi 382
9 v odnosih med ljudmi različnih narodnosti 271
0 23

Valid range from 1 to 9

V72B V VSAKI DRUŽBI OBSTOJAJO RAZLIČNE OBLIKE NEENAKOSTI MED LJUDMI. KJE VI OSEBNO DANES NAJBOLJ ČUTITE TO NEENAKOST V JUGOSLAVIJI? (Največ dva odgovora)

V73 drugi odgovor

Value 6881 Frequency
1 v odnosih med moškimi in ženskami 23
2 v odnosih med mladimi in starejšimi 53
3 v odnosih med zaposlenimi in nezaposlenimi 148
4 v odnosih med proizvodnimi in neproizvodnimi poklici 153
5 v odnosih med vernimi in ateisti 28
6 v odnosih med posameznimi republikami 417
7 v odnosih med političnimi mogotci in "navadnimi" državljani 772
8 v odnosih med bogatimi in revnimi 780
9 v odnosih med ljudmi različnih narodnosti 897
0 961

Valid range from 1 to 9

V74 KAJ MISLITE O VAŠI SEDNAJI MATERIALNI SITUACIJI? ALI LAHKO POKRIJETE SVOJE OSNOVNE ŽIVLJENJSKE STROŠKE?

V74 stroški za stanovanje (stanarina, elektrika, voda, ogrevanje itd.)

Value 6980 Frequency
1 DA 3148
2 NE 1058
0 25
3 1

Valid range from 1 to 2

V75 KAJ MISLITE O VAŠI SEDNAJI MATERIALNI SITUACIJI? ALI LAHKO POKRIJETE SVOJE OSNOVNE ŽIVLJENJSKE STROŠKE?

V75 stroški za prehrano

Value 7079 Frequency
1 DA 3303
2 NE 904
0 25

Valid range from 1 to 2

V76 KAJ MISLITE O VAŠI SEDNAJI MATERIALNI SITUACIJI? ALI LAHKO POKRIJETE SVOJE OSNOVNE ŽIVLJENJSKE STROŠKE?

V76 stroški za oblačenje (obleka, obutev)

Value 7178 Frequency
1 DA 1884
2 NE 2315
0 33

Valid range from 1 to 2

V77 KAJ MISLITE O VAŠI SEDNAJI MATERIALNI SITUACIJI? ALI LAHKO POKRIJETE SVOJE OSNOVNE ŽIVLJENJSKE STROŠKE?

V77 stroški za prosti čas in razvedrilo (kultura, zabava)

Value 7277 Frequency
1 DA 783
2 NE 3417
0 30
3 1
" " 1

Valid range from 1 to 2

V78

V78 OBSTOJAJO RAZLIČNA MNENJA O NAČINU ODLOČANJA V SKUPŠČINI SFRJ. NEKATERI SE ZAVZEMAJO ZA KONSENZ (SOGLASJE) O TEM, KAKO NAJ BI ZAGOTOVILI ENAKOPRAVNOST, DRUGI PA SODIJO, DA BI BILO TREBA VSE ODLOČITVE SPREJEMATI Z VEČINO GLASOV, DA BI BIL SISTEM ČIM BOLJ UČINKOVIT. ZA KATERO OD OBEH MOŽNOSTI BI SE VI OPREDELILI?

Value 7376 Frequency
1 za soglasje 1426
2 v Zboru republik in pokrajin za soglasje, v Zveznem zboru pa za večinsko odločanje 634
3 za večinsko odločanje 1278
4 nekaj drugega 50
5 ne vem 830
0 8
9 1
" " 5

Valid range from 1 to 4

V79

V79 KAKO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU OBLIKOVALI ZVEZNI ZBOR (ALI ZBOR S PODOBNIM IMENOM) V BODOČI VEČSTRANKARSKI SKUPšČINI, KI BI DELOVAL POLEG ZBORA NARODOV?

Value 7475 Frequency
1 po proporcionalnem načelu (izpeljano iz zahteve "en človek - en glas") 1294
2 po paritetnem načelu (enako število predstavnikov iz vseh republik) 1809
3 nekaj drugega 67
4 ne vem 1049
0 13

Valid range from 1 to 3

V80

V80 V USTAVI JE ZAPISANA PRAVICA NARODA DO SAMOODLOČBE, VKLJUČNO S PRAVICO DO ODCEPITVE. KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV JE NAJBLIŽJE TISTEMU, KAR VI OSEBNO MISLITE?

Value 7574 Frequency
1 pravica do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve, je neodtujljiva pravica, ki še vedno velja 1140
2 pravica do odcepitve je izčrpana, je bila realizirana, ko so se jugoslovanski narodi z odločitvami Avnoja združili v novo Jugoslavijo 1279
3 pravica do odcepitev obstoja samo formalno in nikoli ni bila resno mišljena 1022
4 nekaj drugega 50
5 ne vem, neodločen 725
0 16

Valid range from 1 to 4

V81 V ZVEZI Z MOŽNIMI SPREMEMBAMI USTAVE SFRJ OBSTOJAJO RAZLIČNA MNENJA. POVEJTE NAM, ALI Z NAVEDENIMI MNENJI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

V81 za sprejem pomembnih zakonov v Skupščini SFRJ ni potrebno soglasje vseh republik in pokrajih

Value 7673 Frequency
1 soglašam 1918
2 ne soglašam 1636
3 neodločen, ne vem 667
0 11

Valid range from 1 to 2

V82 V ZVEZI Z MOŽNIMI SPREMEMBAMI USTAVE SFRJ OBSTOJAJO RAZLIČNA MNENJA. POVEJTE NAM, ALI Z NAVEDENIMI MNENJI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

V82 velja naj načelo "en človek en glas"

Value 7772 Frequency
1 soglašam 1966
2 ne soglašam 1369
3 neodločen, ne vem 885
0 11
8 1

Valid range from 1 to 2

V83 V ZVEZI Z MOŽNIMI SPREMEMBAMI USTAVE SFRJ OBSTOJAJO RAZLIČNA MNENJA. POVEJTE NAM, ALI Z NAVEDENIMI MNENJI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

V83 avtonomne pokrajine je možno formirati tudi izven Srbije

Value 7871 Frequency
1 soglašam 1560
2 ne soglašam 1660
3 neodločen, ne vem 999
0 13

Valid range from 1 to 2

V84 V ZVEZI Z MOŽNIMI SPREMEMBAMI USTAVE SFRJ OBSTOJAJO RAZLIČNA MNENJA. POVEJTE NAM, ALI Z NAVEDENIMI MNENJI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

V84 člani predsedstva SFRJ naj bodo izbrani na področju cele Jugoslavije, ne pa samo vsak v svoji republiki/pokrajini

Value 7970 Frequency
1 soglašam 2532
2 ne soglašam 925
3 neodločen, ne vem 756
0 19

Valid range from 1 to 2

V85 V ZVEZI Z MOŽNIMI SPREMEMBAMI USTAVE SFRJ OBSTOJAJO RAZLIČNA MNENJA. POVEJTE NAM, ALI Z NAVEDENIMI MNENJI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

V85 republiške ustave naj bodo pod- rejene zvezni ustavi

Value 8069 Frequency
1 soglašam 2671
2 ne soglašam 863
3 neodločen, ne vem 682
0 16

Valid range from 1 to 2

V86 V ZVEZI Z MOŽNIMI SPREMEMBAMI USTAVE SFRJ OBSTOJAJO RAZLIČNA MNENJA. POVEJTE NAM, ALI Z NAVEDENIMI MNENJI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

V86 vse spremembe republiških ustav naj bodo neveljavne do sprejema nove jugoslovanske Ustave

Value 8168 Frequency
1 soglašam 2322
2 ne soglašam 1038
3 neodločen, ne vem 857
0 15

Valid range from 1 to 2

V87 V ZVEZI Z MOŽNIMI SPREMEMBAMI USTAVE SFRJ OBSTOJAJO RAZLIČNA MNENJA. POVEJTE NAM, ALI Z NAVEDENIMI MNENJI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

V87 davčni sistem naj bo enoten za celo Jugoslavijo

Value 8267 Frequency
1 soglašam 3208
2 ne soglašam 486
3 neodločen, ne vem 520
0 18

Valid range from 1 to 2

V88 V ZVEZI Z MOŽNIMI SPREMEMBAMI USTAVE SFRJ OBSTOJAJO RAZLIČNA MNENJA. POVEJTE NAM, ALI Z NAVEDENIMI MNENJI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

V88 če bi predlagane spremembe Ustave SFRJ ena od republik zavrnila, bi bilo treba izvesti referendum na celem področju Jugoslavije

Value 8366 Frequency
1 soglašam 2188
2 ne soglašam 985
3 neodločen, ne vem 1044
0 15

Valid range from 1 to 2

V89

V89 V JUGOSLOVANSKEM POLITIČNEM ŽIVLJENJU JE DANES NEKAJ ZNANIH IN VPLIVNIH OSEBNOSTI. KATERE OD TEH OSEBNOSTI IZRAŽAJO TAKA POLITIČNA STALIŠČA, KI SO NAJBLIŽJA TEMU, KAR VI OSEBNO MISLITE?

Value 8465 Frequency
1 Ante Marković 1062
2 Bogić Bogićević 6
3 Mićo Carević 0
94 Nedeljko Šipovac 1
98 druge osebnosti 133
99 nobeden, ne ve, brez odgovora 1225
" " 1

Valid range from 1 to 99

V91A ALI VAS MORDA KAKŠNA STVAR POSEBEJ SKRBI V ZVEZI Z NASTAJANJEM VEČSTRANKARSKEGA SISTEMA V JUGOSLAVIJI? (največ dva odgovora)

V91 prvi odgovor

Value 8564 Frequency
1 možnost poglobitve mednacionalnih napetosti in spopadov 1841
2 zaostrovanje političnih razprav, neenotnost 418
3 bolj kompliciran način sprejemanja važnih odločitev 187
4 strah,da bo vodstvo stranke sprejelo neke pogodbe ali koalicijo, ne da bi vprašalo za mnenje volilce in da se bo vodstvo stranke izneverilo interesom volilcev 239
5 stranke bodo nujno obljubljale več kot lahko izpolnijo, tudi če bi prišle na oblast 374
6 navaden državkljan lahko le težko, če sploh lahko razume bistvo programov tako številnih strank 282
7 demokracija je mlada in bo še dolgo v senci prejšnjih odnosov in v senci ljudi, ki jih je na važne položaje postavila Zveza komunistov 172
8 drugo 44
9 nič me posebno ne skrbi 615
0 59
" " 1

Valid range from 1 to 9

V91B ALI VAS MORDA KAKŠNA STVAR POSEBEJ SKRBI V ZVEZI Z NASTAJANJEM VEČSTRANKARSKEGA SISTEMA V JUGOSLAVIJI? (največ dva odgovora)

V92 drugi odgovor

Value 8663 Frequency
1 možnost poglobitve mednacionalnih napetosti in spopadov 60
2 zaostrovanje političnih razprav, neenotnost 447
3 bolj kompliciran način sprejemanja važnih odločitev 166
4 strah,da bo vodstvo stranke sprejelo neke pogodbe ali koalicijo, ne da bi vprašalo za mnenje volilce in da se bo vodstvo stranke izneverilo interesom volilcev 228
5 stranke bodo nujno obljubljale več kot lahko izpolnijo, tudi če bi prišle na oblast 508
6 navaden državkljan lahko le težko, če sploh lahko razume bistvo programov tako številnih strank 613
7 demokracija je mlada in bo še dolgo v senci prejšnjih odnosov in v senci ljudi, ki jih je na važne položaje postavila Zveza komunistov 475
8 drugo 32
9 nič me posebno ne skrbi 401
0 1301
" " 1

Valid range from 1 to 9

V93

V93 ČE BI BILE JUTRI (PONOVNO) VOLITVE, ZA KATERO POLITIČNO STRANKO BI BI VI OSEBNO NAJBOLJ VERJETNO GLASOVALI?

Value 8762 Frequency
1 Muslimanski forum 1
2 ZK Bosne in Hercegovine 151
3 Socialno - demokratska stranka 18
96 druga stranka 44
97 ne bi šel na volitve 513
98 neznana modaliteta 1
99 se še ni odločil 1689

Valid range from 1 to 99

V95

V95 NE GLEDE NA TO, ALI BI VI GLASOVALI IN KAKO BI GLASOVALI, KAJ MISLITE, KATERA STRANKA IMA NAJVEČ MOŽNOSTI, DA BO ZMAGALA NA (NASLEDNJIH) VOLITVAH V NAŠI REPUBLIKI- POKRAJINI?

Value 8861 Frequency
2 ZK Bosne in Hercegovine 130
3 Socialno - demokratska stranka 19
5 SSRN Bosne in Hercegovine 3
96 druga stranka 31
97 ne bi šel na volitve 4
98 neznana modaliteta 1
99 se še ni odločil 2374
" " 1

Valid range from 2 to 99

V97

V97 KAKŠNA BO PO VAŠI OCENI JUGOSLAVIJA V BLIŽNJI BODOČNOSTI?

Value 8960 Frequency
1 unitarna država (brez republik) 65
2 federalna država, podobna sedanji 1032
3 federalna država, toda z manjšo pristojnostjo zveznih organov 536
4 konferedarcija 866
5 možna je izločitev nekih delov in obstoj "okrnjene" Jugoslavije 502
6 oblikovalo se bo več neodvisnih držav 281
7 nekaj drugega 47
8 ne morem oceniti 893
0 7
9 1
" " 2

Valid range from 1 to 9

V98

V98 KATERI NARODI, NARODNOSTI SO PO VAŠEM MNENJU DANES NA KOSOVEM POLITIČNO ZAPOSTAVLJENI?

Value 9059 Frequency
1 nobeden,vsi so enakopravni 495
2 Srbi, Črnogorci 1441
3 Albanci 1054
4 drugi 54
5 vsi narodi in narodnosti, ki žive na Kosovem 597
6 ne vem 577
0 11
7 2
" " 1

Valid range from 1 to 5

V99A KAJ NAJ BI PO VAŠI OCENI PREDVSEM NAREDIL ZIS, DA BI SE STANJE NA KOSOVEM IZBOLJŠALO? (največ dva odgovora)

V99 prvi odgovor

Value 9158 Frequency
1 bori naj se za krepitev ustavnosti in zakonitosti 1624
2 prizadeva naj si za demokratizacijo 747
3 prizadeva naj si za dialog z alternativo 285
4 omogoči naj večja domača in tuja vlaganja v kosovsko gospodarstvo 194
5 omogoči naj bolj svobodno gibanje prebivalstva (naseljevanje na Kosovem, odhod Albancev v druge dele države) 222
6 prizadeva naj si za program zmanjšanja natalitete 444
7 vztraja naj pri povečevanju produktivnosti in izboljšanju organizacije dela; sprejme naj program ukrepov proti ne-delu itd. 448
8 sprejme naj nujne ukrepe za zmanjšanje nezaposlenosti 116
9 drugo 77
0 75

Valid range from 1 to 9

V99B KAJ NAJ BI PO VAŠI OCENI PREDVSEM NAREDIL ZIS, DA BI SE STANJE NA KOSOVEM IZBOLJŠALO? (največ dva odgovora)

V100 drugi odgovor

Value 9257 Frequency
1 bori naj se za krepitev ustavnosti in zakonitosti 89
2 prizadeva naj si za demokratizacijo 233
3 prizadeva naj si za dialog z alternativo 266
4 omogoči naj večja domača in tuja vlaganja v kosovsko gospodarstvo 220
5 omogoči naj bolj svobodno gibanje prebivalstva (naseljevanje na Kosovem, odhod Albancev v druge dele države) 187
6 prizadeva naj si za program zmanjšanja natalitete 544
7 vztraja naj pri povečevanju produktivnosti in izboljšanju organizacije dela; sprejme naj program ukrepov proti ne-delu itd. 966
8 sprejme naj nujne ukrepe za zmanjšanje nezaposlenosti 369
9 drugo 53
0 1304
" " 1

Valid range from 1 to 9

V101

V101 NEKATERI LJUDJE MISLIJO, DA SO VELIKE RAZLIKE V JUGOSLAVIJI VELIKO KULTURNO BOGASTVO IN PREDNOST TE DRŽAVE, DRUGI PA SODIJO, DA JE TAKO VELIKA RAZLIČNOST RESNA OVIRA ZA ENOTNOST IN DA JE VZROK SPOPADOV. KATERO MIŠLJENJE JE VAM BLIŽE?

Value 9356 Frequency
1 razlike so naše bogastvo 1124
2 razlike so naša nesreča 1933
3 drugo 99
4 ne morem oceniti 1052
0 11
6 1
8 1
" " 11

Valid range from 1 to 4

V102 KAKŠNI SO PO VAŠI OCENI MEDNACIONALNI ODNOSI...

V102 v vaši delovni organizaciji

Value 9455 Frequency
1 dobri 1534
2 zadovoljivi 703
3 slabi 178
4 zelo slabi 90
5 ne vem 78
6 ni zaposlen 1626
0 23

Valid range from 1 to 4

V103 KAKŠNI SO PO VAŠI OCENI MEDNACIONALNI ODNOSI...

V103 v kraju, kjer živite

Value 9554 Frequency
1 dobri 2397
2 zadovoljivi 1174
3 slabi 338
4 zelo slabi 157
5 ne vem 130
6 ni zaposlen 4
0 32

Valid range from 1 to 4

V104 KAKŠNI SO PO VAŠI OCENI MEDNACIONALNI ODNOSI...

V104 v vaši republiki, pokrajini

Value 9653 Frequency
1 dobri 873
2 zadovoljivi 1496
3 slabi 1159
4 zelo slabi 465
5 ne vem 205
6 ni zaposlen 4
0 30

Valid range from 1 to 4

V105 KAKŠNI SO PO VAŠI OCENI MEDNACIONALNI ODNOSI...

V105 v Jugoslaviji

Value 9752 Frequency
1 dobri 105
2 zadovoljivi 284
3 slabi 1916
4 zelo slabi 1712
5 ne vem 181
6 ni zaposlen 3
0 30
" " 1

Valid range from 1 to 4

V106 GLEDE NA TO, DA ŽIVIJO V JUGOSLAVIJI PRIPADNIKI RAZNIH NARODOV IN NARODNOSTI, NAS ZANIMA, KOLIKO BI BILI VI PRIPRAVLJENI POVEZATI SE S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI. PREDPOSTAVIMO, DA SE SEDAJ ŽELITE POROČITI (ČE STE ŽE POROČENI, SI PRED-STAVLJAJTE, DA ŠE NISTE). PROSIMO VAS,DA NAM POVESTE, ALI BI SPREJELI PRIPADNIKA VSAKEGA OD NAŠTETIH NARODOV IN NARODNOSTI ZA SVOJEGA MOŽNEGA ZAKONSKEGA TOVARIŠA?

V106 Albanec, Albanka

Value 9851 Frequency
1 sprejel bi 1711
2 ne bi sprejel 1879
3 neodločen 623
0 17
8 2

Valid range from 1 to 3

V107 GLEDE NA TO, DA ŽIVIJO V JUGOSLAVIJI PRIPADNIKI RAZNIH NARODOV IN NARODNOSTI, NAS ZANIMA, KOLIKO BI BILI VI PRIPRAVLJENI POVEZATI SE S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI. PREDPOSTAVIMO, DA SE SEDAJ ŽELITE POROČITI (ČE STE ŽE POROČENI, SI PRED-STAVLJAJTE, DA ŠE NISTE). PROSIMO VAS,DA NAM POVESTE, ALI BI SPREJELI PRIPADNIKA VSAKEGA OD NAŠTETIH NARODOV IN NARODNOSTI ZA SVOJEGA MOŽNEGA ZAKONSKEGA TOVARIŠA?

V107 Črnogorec, Črnogorka

Value 9950 Frequency
1 sprejel bi 2557
2 ne bi sprejel 1113
3 neodločen 515
0 46
" " 1

Valid range from 1 to 3

V108 GLEDE NA TO, DA ŽIVIJO V JUGOSLAVIJI PRIPADNIKI RAZNIH NARODOV IN NARODNOSTI, NAS ZANIMA, KOLIKO BI BILI VI PRIPRAVLJENI POVEZATI SE S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI. PREDPOSTAVIMO, DA SE SEDAJ ŽELITE POROČITI (ČE STE ŽE POROČENI, SI PRED-STAVLJAJTE, DA ŠE NISTE). PROSIMO VAS,DA NAM POVESTE, ALI BI SPREJELI PRIPADNIKA VSAKEGA OD NAŠTETIH NARODOV IN NARODNOSTI ZA SVOJEGA MOŽNEGA ZAKONSKEGA TOVARIŠA?

V108 Hrvat, Hrvatica

Value 10049 Frequency
1 sprejel bi 2517
2 ne bi sprejel 1090
3 neodločen 578
0 46
" " 1

Valid range from 1 to 3

V109 GLEDE NA TO, DA ŽIVIJO V JUGOSLAVIJI PRIPADNIKI RAZNIH NARODOV IN NARODNOSTI, NAS ZANIMA, KOLIKO BI BILI VI PRIPRAVLJENI POVEZATI SE S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI. PREDPOSTAVIMO, DA SE SEDAJ ŽELITE POROČITI (ČE STE ŽE POROČENI, SI PRED-STAVLJAJTE, DA ŠE NISTE). PROSIMO VAS,DA NAM POVESTE, ALI BI SPREJELI PRIPADNIKA VSAKEGA OD NAŠTETIH NARODOV IN NARODNOSTI ZA SVOJEGA MOŽNEGA ZAKONSKEGA TOVARIŠA?

V109 Jugoslovan, Jugoslovanka

Value 10148 Frequency
1 sprejel bi 2735
2 ne bi sprejel 878
3 neodločen 571
0 46
4 1
" " 1

Valid range from 1 to 4

V110 GLEDE NA TO, DA ŽIVIJO V JUGOSLAVIJI PRIPADNIKI RAZNIH NARODOV IN NARODNOSTI, NAS ZANIMA, KOLIKO BI BILI VI PRIPRAVLJENI POVEZATI SE S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI. PREDPOSTAVIMO, DA SE SEDAJ ŽELITE POROČITI (ČE STE ŽE POROČENI, SI PRED-STAVLJAJTE, DA ŠE NISTE). PROSIMO VAS,DA NAM POVESTE, ALI BI SPREJELI PRIPADNIKA VSAKEGA OD NAŠTETIH NARODOV IN NARODNOSTI ZA SVOJEGA MOŽNEGA ZAKONSKEGA TOVARIŠA?

V110 Madžar, Madžarka

Value 10247 Frequency
1 sprejel bi 2162
2 ne bi sprejel 1347
3 neodločen 674
0 47
" " 2

Valid range from 1 to 3

V111 GLEDE NA TO, DA ŽIVIJO V JUGOSLAVIJI PRIPADNIKI RAZNIH NARODOV IN NARODNOSTI, NAS ZANIMA, KOLIKO BI BILI VI PRIPRAVLJENI POVEZATI SE S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI. PREDPOSTAVIMO, DA SE SEDAJ ŽELITE POROČITI (ČE STE ŽE POROČENI, SI PRED-STAVLJAJTE, DA ŠE NISTE). PROSIMO VAS,DA NAM POVESTE, ALI BI SPREJELI PRIPADNIKA VSAKEGA OD NAŠTETIH NARODOV IN NARODNOSTI ZA SVOJEGA MOŽNEGA ZAKONSKEGA TOVARIŠA?

V111 Makedonec, Makedonka

Value 10346 Frequency
1 sprejel bi 2335
2 ne bi sprejel 1196
3 neodločen 645
0 55
" " 1

Valid range from 1 to 3

V112 GLEDE NA TO, DA ŽIVIJO V JUGOSLAVIJI PRIPADNIKI RAZNIH NARODOV IN NARODNOSTI, NAS ZANIMA, KOLIKO BI BILI VI PRIPRAVLJENI POVEZATI SE S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI. PREDPOSTAVIMO, DA SE SEDAJ ŽELITE POROČITI (ČE STE ŽE POROČENI, SI PRED-STAVLJAJTE, DA ŠE NISTE). PROSIMO VAS,DA NAM POVESTE, ALI BI SPREJELI PRIPADNIKA VSAKEGA OD NAŠTETIH NARODOV IN NARODNOSTI ZA SVOJEGA MOŽNEGA ZAKONSKEGA TOVARIŠA?

V112 Musliman, Muslimanka

Value 10445 Frequency
1 sprejel bi 1890
2 ne bi sprejel 1657
3 neodločen 625
0 58
" " 2

Valid range from 1 to 3

V113 GLEDE NA TO, DA ŽIVIJO V JUGOSLAVIJI PRIPADNIKI RAZNIH NARODOV IN NARODNOSTI, NAS ZANIMA, KOLIKO BI BILI VI PRIPRAVLJENI POVEZATI SE S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI. PREDPOSTAVIMO, DA SE SEDAJ ŽELITE POROČITI (ČE STE ŽE POROČENI, SI PRED-STAVLJAJTE, DA ŠE NISTE). PROSIMO VAS,DA NAM POVESTE, ALI BI SPREJELI PRIPADNIKA VSAKEGA OD NAŠTETIH NARODOV IN NARODNOSTI ZA SVOJEGA MOŽNEGA ZAKONSKEGA TOVARIŠA?

V113 Slovenec, Slovenka

Value 10544 Frequency
1 sprejel bi 2407
2 ne bi sprejel 1133
3 neodločen 640
0 52

Valid range from 1 to 3

V114 GLEDE NA TO, DA ŽIVIJO V JUGOSLAVIJI PRIPADNIKI RAZNIH NARODOV IN NARODNOSTI, NAS ZANIMA, KOLIKO BI BILI VI PRIPRAVLJENI POVEZATI SE S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI. PREDPOSTAVIMO, DA SE SEDAJ ŽELITE POROČITI (ČE STE ŽE POROČENI, SI PRED-STAVLJAJTE, DA ŠE NISTE). PROSIMO VAS,DA NAM POVESTE, ALI BI SPREJELI PRIPADNIKA VSAKEGA OD NAŠTETIH NARODOV IN NARODNOSTI ZA SVOJEGA MOŽNEGA ZAKONSKEGA TOVARIŠA?

V114 Srb, Srbkinja

Value 10643 Frequency
1 sprejel bi 2821
2 ne bi sprejel 923
3 neodločen 433
0 52
9 1
" " 2

Valid range from 1 to 3

V115

V115 KAJ ZA VAS DANES POMENI POJEM JUGOSLOVANSTVO? (en odgovor)

Value 10742 Frequency
1 samo državljanstvo, pripadnost SFRJ 1699
2 rojevanje novega naroda 222
3 nad-narod (višja oblika narodne pripadnosti) 127
4 protest proti nacionalnim delitvam 422
5 način, da lahko pokažeš občutje enake bližine do vseh naših narodov in narodnosi 778
6 izražanje patriotizma, privrženosti sistemu 226
7 nekaj drugega 43
8 danes mi nič več ne pomeni 321
9 ne vem 381
0 13

Valid range from 1 to 8

V116A KATERI OD NAŠTETIH NAČINOV BORBE PROTI NACIONALIZMU JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ UČINKOVIT (največ dva odgovora)

V116 prvi odgovor

Value 10841 Frequency
1 dvig kulturnega nivoja prebivalstva 1070
2 ostrejše kazni za tiste, ki sejejo sovraštvo, rušijo enakopravnost, kvarijo mednacionalne odnose 1311
3 reševanje ekonomskih problemov, hitrejši gospodarski razvoj 802
4 boljše vzgojno delo v šolah, izboljševanje medsebojnega obveščanja 242
5 prizadevanje verskih organizacij za tolerantnost in bratstvo 62
6 angažiranje političnih strank za enakopravnost narodov in narodnosti 199
7 odpiranje države v Evropo in svet, potovanja in spoznavanje ljudi 104
8 nekaj drugega 31
9 nacionalizma v Jugoslaviji ni možno izkoreniniti 357
0 54

Valid range from 1 to 9

V116B KATERI OD NAŠTETIH NAČINOV BORBE PROTI NACIONALIZMU JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ UČINKOVIT (največ dva odgovora)

V117 drugi odgovor

Value 10940 Frequency
1 dvig kulturnega nivoja prebivalstva 71
2 ostrejše kazni za tiste, ki sejejo sovraštvo, rušijo enakopravnost, kvarijo mednacionalne odnose 261
3 reševanje ekonomskih problemov, hitrejši gospodarski razvoj 732
4 boljše vzgojno delo v šolah, izboljševanje medsebojnega obveščanja 549
5 prizadevanje verskih organizacij za tolerantnost in bratstvo 174
6 angažiranje političnih strank za enakopravnost narodov in narodnosti 464
7 odpiranje države v Evropo in svet, potovanja in spoznavanje ljudi 585
8 nekaj drugega 17
9 nacionalizma v Jugoslaviji ni možno izkoreniniti 475
0 904

Valid range from 1 to 9

V118 ALI V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU OBSTOJAJO NASLED- NJI POJAVI IN ALI SO NEVARNI? V KAKŠNI MERI SO NEVARNI?

V118 Onesnaževanje zraka

Value 11039 Frequency
1 zelo 1264
2 srednje 1165
3 malo 788
4 ni teh pojavov 877
5 ne vem 124
0 13
" " 1

Valid range from 1 to 4

V119 ALI V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU OBSTOJAJO NASLED- NJI POJAVI IN ALI SO NEVARNI? V KAKŠNI MERI SO NEVARNI?

V119 Oneanaževanje vode, industrijski odpadki, kemikalije

Value 11138 Frequency
1 zelo 1187
2 srednje 1141
3 malo 755
4 ni teh pojavov 960
5 ne vem 174
0 15

Valid range from 1 to 4

V120 ALI V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU OBSTOJAJO NASLED- NJI POJAVI IN ALI SO NEVARNI? V KAKŠNI MERI SO NEVARNI?

V120 Uporaba kemikalij v prehrambeni proizvodnji

Value 11237 Frequency
1 zelo 1119
2 srednje 1084
3 malo 750
4 ni teh pojavov 813
5 ne vem 452
0 14

Valid range from 1 to 4

V121 ALI V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU OBSTOJAJO NASLED- NJI POJAVI IN ALI SO NEVARNI? V KAKŠNI MERI SO NEVARNI?

V121 Ogroženost zaradi nukleaenih elektrarn, radioaktivnih materij in odpadkov

Value 11336 Frequency
1 zelo 569
2 srednje 446
3 malo 466
4 ni teh pojavov 1985
5 ne vem 741
0 24
" " 1

Valid range from 1 to 4

V122 ALI V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU OBSTOJAJO NASLED- NJI POJAVI IN ALI SO NEVARNI? V KAKŠNI MERI SO NEVARNI?

V122 Propadanje gozdov

Value 11435 Frequency
1 zelo 1361
2 srednje 1016
3 malo 782
4 ni teh pojavov 705
5 ne vem 352
0 15
9 1

Valid range from 1 to 4

V123 PREBRAL VAM BOM NAKAJ TRDITEV V ZVEZI Z ZAŠČITO ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA. PROSIMO VAS,DA NAM POVESTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE. V KAKŠNI MERI SOGLAŠATE?

V123 Treba je zapreti tovarne, ki nimajo opreme za prečiščevanje in onesnažujejo okolje

Value 11534 Frequency
1 popolnoma soglaša 2180
2 v glavnem soglaša 1071
3 neodločen, ne ve 495
4 v glavnem ne soglaša 363
5 sploh ne soglaša 113
0 10

Valid range from 1 to 5

V124 PREBRAL VAM BOM NAKAJ TRDITEV V ZVEZI Z ZAŠČITO ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA. PROSIMO VAS,DA NAM POVESTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE. V KAKŠNI MERI SOGLAŠATE?

V124 Bodoči razvoj ni možen brez izgradnje novih nukleark

Value 11633 Frequency
1 popolnoma soglaša 257
2 v glavnem soglaša 257
3 neodločen, ne ve 916
4 v glavnem ne soglaša 789
5 sploh ne soglaša 1993
0 19
" " 1

Valid range from 1 to 5

V125 PREBRAL VAM BOM NAKAJ TRDITEV V ZVEZI Z ZAŠČITO ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA. PROSIMO VAS,DA NAM POVESTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE. V KAKŠNI MERI SOGLAŠATE?

V125 Gibanje za zaščito okolja je le skupina nezadovoljnih ljudi, ki nasprotujejo vsakemu napredku

Value 11732 Frequency
1 popolnoma soglaša 271
2 v glavnem soglaša 279
3 neodločen, ne ve 860
4 v glavnem ne soglaša 732
5 sploh ne soglaša 2064
0 24
" " 2

Valid range from 1 to 5

V126 SEDAJ VAM BOMO POSTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z NAŠO ZUNANJO POLITIKO.

V126 KAKŠNA NAJ BI BILA V PRIHODNJE ZUNANJA POLITIKA JUGOSLAVIJE, DA BI ČIM BOLJ USTREZALA INETERESOM JUGOSLAVIJE? ALI SODITE, DA BI BILO POTREBNO...

Value 11831 Frequency
1 voditi strogo nevtralno politiko (kot Švica) 1306
2 nadaljevati s politiko neuvrščenosti 1012
3 bolj se opreti na Sovjetsko zvezo in druge vzhodnoevropske države 86
4 bolj se opreti na države Evropske skupnosti 971
5 bolj se opreti na Združene države Amerike 287
6 nekaj drugega 69
7 ne vem 484
0 17

Valid range from 1 to 6

V127 ČE UPOŠTEVATE SPREMEMBE V DRŽAVAH VZHODNE EVROPE, ALI SODITE, DA JUGOSLAVIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI PREDNJAČI PRED TEMI DRŽAVAMI, DA GRE Z ENAKIM TEMPOM, ALI DA ZAOSTAJA ZA NJIMI ?

V127 V zvezi z razvojem demokracije

Value 11930 Frequency
1 prednjači 1309
2 enak tempo 1045
3 zaostaja 1216
4 ne vem 643
0 18
7 1

Valid range from 1 to 3

V128 ČE UPOŠTEVATE SPREMEMBE V DRŽAVAH VZHODNE EVROPE, ALI SODITE, DA JUGOSLAVIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI PREDNJAČI PRED TEMI DRŽAVAMI, DA GRE Z ENAKIM TEMPOM, ALI DA ZAOSTAJA ZA NJIMI ?

V128 V zvezi z gospodarskimi reformami

Value 12029 Frequency
1 prednjači 1489
2 enak tempo 1083
3 zaostaja 979
4 ne vem 657
0 24

Valid range from 1 to 3

V129 ČE UPOŠTEVATE SPREMEMBE V DRŽAVAH VZHODNE EVROPE, ALI SODITE, DA JUGOSLAVIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI PREDNJAČI PRED TEMI DRŽAVAMI, DA GRE Z ENAKIM TEMPOM, ALI DA ZAOSTAJA ZA NJIMI ?

V129 V zvezi z integracijskimi procesi v Evropi

Value 12128 Frequency
1 prednjači 847
2 enak tempo 957
3 zaostaja 1476
4 ne vem 927
0 24
" " 1

Valid range from 1 to 3

V130 ČE UPOŠTEVATE SPREMEMBE V DRŽAVAH VZHODNE EVROPE, ALI SODITE, DA JUGOSLAVIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI PREDNJAČI PRED TEMI DRŽAVAMI, DA GRE Z ENAKIM TEMPOM, ALI DA ZAOSTAJA ZA NJIMI ?

V130 V zvezi z notranjo stabilnostjo, posebno na področju mednacionalnih odnosov

Value 12227 Frequency
1 prednjači 389
2 enak tempo 720
3 zaostaja 2385
4 ne vem 708
0 28
9 1
" " 1

Valid range from 1 to 3

V131

V131 KATERA OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU TRENUTNO NAJVEČJA OVIRA, DA BI SE JUGOSLAVIJA VKLJUČILA V EVROPSKO SKUPNOST? (samo en odgovor)

Value 12326 Frequency
1 neuspešno gospodarstvo 1103
2 ne dovolj razvita demokracija 282
3 nespoštovanje človekovih pravic 404
4 politične delitve, nesloga, razcepljenost, birokracija 1650
5 prenizek kulturni nivo prebivalstva 122
6 izoliranost države, strah pred tujci,zaprtost vase itd. 40
7 nejasni lastninski odnosi (družbena lstnina brez titularja, mešanica upravljanja in samoupravljanja, nezadostna varnost privatnega sektorja, itd.) 244
8 drugo 68
9 ni stvarnih ovir (je samo vprašanje,kdaj nas bo Evropska skupnost sprejela) 224
0 95

Valid range from 1 to 9

V132

V132 KATEREGA TUJEGA DRŽAVNIKA OD NAŠTETIH VI OSEBNO NAJBOLJ CENITE?

Value 12425 Frequency
1 Bush 549
2 Gorbačov 1534
3 Kohl 145
4 Mitterand 205
5 Thatcher 201
6 De Cuellar 302
7 Papež Janez Pavel II 213
8 nekdo drug 77
9 nikogar posebej, ne vem 1001
0 5

Valid range from 1 to 8

V133

V133 ALI SODITE, DA JUGOSLAVIJA DOVOLJ ŠČITI PRAVICE NAŠIH MANJŠIN V SOSEDNJIH DRŽAVAH?

Value 12524 Frequency
1 da 1325
2 ne 1764
3 nekaj drugega 64
4 ne morem oceniti 1063
0 15
9 1

Valid range from 1 to 4

V134 NA KONCU VAM BOMO POSTAVILI ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠEM RAZPOLOŽENJU, O TEM, KAKO VIDITE PROBLEME V DRŽAVI, O BODOČNOSTI ITD.

V134 STANJE V GOSPODARSTVU, POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA SPLOŠNO RAZPOLOŽENJE LJUDI. KAKŠNO RAZPOLOŽENJE DANES PO VAŠEM MNENJU PREVLADUJE?

Value 12623 Frequency
1 zaskrbljenost in strah 1786
2 ravnodušnost in pasivnost 168
3 upanje in strah obenem 1193
4 optimizem, prepričanje, da bomo kmalu premagali vse težave 596
5 pripravljenost na akcijo, na angažiranje, da bi premagali težave 283
6 nekaj drugega 28
7 ne morem oceniti 166
0 12

Valid range from 1 to 7

V135

V135 KAJ JE PO VAŠI OCENI NAJRESNEJŠI, NAJVAŽNEJŠI PROBLEM DANES V NAŠI DRŽAVI, TISTI PROBLEM, KI GA JE TREBA NAJPREJ REŠITI?

Value 12722 Frequency
1 ekonomska stabilizacija 666
2 mednacionalni in medrepubliški odnosi 2197
3 prehod na tržno gospodarstvo 238
4 nezaposlenost 260
5 socialni problemi 127
6 razvoj demokracije in političnega sistema 319
7 integracija Jugoslavije v Evropo 5
8 moralni preporod 67
9 drugo 94
0 259

Valid range from 1 to 9

V136

V136 ČEZ KOLIKO ČASA BODO PO VAŠI OCENI PREMAGANE SEDANJE DRUŽBENE IN EKONOMSKE TEŽAVE V JUGOSLAVIJI?

Value 12821 Frequency
1 nismo več v krizi, smo se že rešili iz krize 22
2 čez leto ali dve 629
3 nekako do 1995 leta 1318
4 do konca tega stoletja (do leta 2000) 821
5 kriza se bo podaljšala v 21. stoletje 449
6 ne vem, neodločen 965
0 28

Valid range from 1 to 5

V137

V137 TUKAJ JE SLIKA LESTVICE. PREDPOSTAVIMO, DA NJENO DNO (številka 1) PREDSTAVLJA NAJSLABŠE, NJEN VRH (števiLka 10) PA NAJBOLJŠE ŽIVLJENJE ZA VAS. KJE SE VI SEDAJ NAHAJATE NA TEJ LESTVICI?

Value 12920 Frequency
1 01-najnižja ocena 175
2 02 326
3 03 614
4 04 751
5 05 1334
6 06 508
7 07 250
8 08 126
9 09 56
10 10-najvišja ocena 0
0 92

Valid range from 1 to 10

V138

V138 KJE PA STE SE NA NJEJ NAHAJALI PRED PETIMI LETI?

Value 13019 Frequency
1 01-najnižja ocena 133
2 02 243
3 03 488
4 04 561
5 05 953
6 06 605
7 07 583
8 08 382
9 09 176
10 10-najvišja ocena 0
0 108

Valid range from 1 to 10

V139

V139 KAJ MISLITE, KJE SE BOSTE NA NJEJ NAHAJALI ČEZ PET LET?

Value 13118 Frequency
1 01-najnižja ocena 189
2 02 154
3 03 315
4 04 312
5 05 718
6 06 616
7 07 568
8 08 572
9 09 453
10 10-najvišja ocena 0
0 334
" " 1

Valid range from 1 to 10

V140

V140 ČE RAZMIŠLJATE O SVOJEM DELU, ALI IMATE POGOSTO OBČUTEK, DA STE IZKORIŠČANI (DA VAS NEKDO IZKORIŠČA), ALI NIMATE TEGA OBČUTKA?

Value 13217 Frequency
1 pogosto se počutim izkoriščanega - kot običajna delovna sila 766
2 samo včasih imam tak občutek 861
3 nikoli se tako ne počutim (počutim se kot svobodni proizvajalec in ustvarjalec) 876
4 nimam (stalnega) dela, sprejel bi vsako delo, pa čeprav bi me izkoriščali 111
5 nimam (stalnega) dela, toda ne bi sprejel dela, če bi to pomenilo, da bom izkoriščan 300
6 ne vem 313
0 26
7 977
" " 2

Valid range from 1 to 5

V141

V141 ČE BI SE MORALI ODLOČITI MED ZANESLJIVIM DELOM, KI VAM ZAGOTAVLJA TAKO ALI DRUGAČNO EKSISTENCO, IN DELOM, KI JE POVEZANO S TVEGANJEM, DA GA BOSTE IZGUBILI, PA TUDI Z MOŽNOSTMI ZA VEČJI ZASLUŽEK IN USPEH, KAJ BI VI IZBRALI?

Value 13316 Frequency
1 bolje je imeti zanesljivo delo in zagotovljeno eksistenco 2421
2 bolje je imeti delo, pri katerem ima človek možnost, da bo nekaj dosegel, pa čeprav tvega, da mu ne bo uspelo 1372
3 ne morem se odločiti 420
0 11
8 1
" " 7

Valid range from 1 to 3

V142

V142 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU BOLJE V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM ŽENSK?

Value 13415 Frequency
1 da ženska, če je možno, ostane doma 1666
2 da je ženska zaposlena 2355
3 ne vem, nisem razmišljal o tem 190
0 20
" " 1

Valid range from 1 to 2

V143 NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE VRSTE PRIPADNOSTI, KI SO LAHKO POMEMBNE ZA POSAMEZNIKA. PROSIMO VAS, DA OCENITE, V KAKŠNI MERI JE VSAKA OD TEH PRIPADNOSTI POMEMBNA ZA VAS OSEBNO?

V143 regionalna, lokalna

Value 13514 Frequency
1 zelo pomembna 834
2 precej pomembna 801
3 srednje pomembna 903
4 malo pomembna 751
5 nepomembna 887
0 55
" " 1

Valid range from 1 to 5

V144 NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE VRSTE PRIPADNOSTI, KI SO LAHKO POMEMBNE ZA POSAMEZNIKA. PROSIMO VAS, DA OCENITE, V KAKŠNI MERI JE VSAKA OD TEH PRIPADNOSTI POMEMBNA ZA VAS OSEBNO?

V144 republiška, pokrajinska

Value 13613 Frequency
1 zelo pomembna 1054
2 precej pomembna 1129
3 srednje pomembna 866
4 malo pomembna 510
5 nepomembna 621
0 52

Valid range from 1 to 5

V145 NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE VRSTE PRIPADNOSTI, KI SO LAHKO POMEMBNE ZA POSAMEZNIKA. PROSIMO VAS, DA OCENITE, V KAKŠNI MERI JE VSAKA OD TEH PRIPADNOSTI POMEMBNA ZA VAS OSEBNO?

V145 jugoslovanska

Value 13712 Frequency
1 zelo pomembna 1651
2 precej pomembna 923
3 srednje pomembna 737
4 malo pomembna 420
5 nepomembna 448
0 53

Valid range from 1 to 5

V146 NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE VRSTE PRIPADNOSTI, KI SO LAHKO POMEMBNE ZA POSAMEZNIKA. PROSIMO VAS, DA OCENITE, V KAKŠNI MERI JE VSAKA OD TEH PRIPADNOSTI POMEMBNA ZA VAS OSEBNO?

V146 evropska

Value 13811 Frequency
1 zelo pomembna 1219
2 precej pomembna 995
3 srednje pomembna 829
4 malo pomembna 494
5 nepomembna 630
0 65

Valid range from 1 to 5

V147 NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE VRSTE PRIPADNOSTI, KI SO LAHKO POMEMBNE ZA POSAMEZNIKA. PROSIMO VAS, DA OCENITE, V KAKŠNI MERI JE VSAKA OD TEH PRIPADNOSTI POMEMBNA ZA VAS OSEBNO?

V147 svetovna

Value 13910 Frequency
1 zelo pomembna 1043
2 precej pomembna 789
3 srednje pomembna 860
4 malo pomembna 593
5 nepomembna 876
0 71

Valid range from 1 to 5

V148R1 ALI JE V NAŠI DRŽAVI KAJ TAKEGA, NA KAR STE POSEBNO PONOSNI? S ČIM BI SE, NA PRIMER, NAJPREJ POHVALILI PRED NEKIM TUJCEM? (največ dva odgovora, rang)

V148 prvi odgovor

Value 1409 Frequency
1 položaj Jugoslavije v svetu. mednarodni ugled ipd. 483
2 ekonomski sistem, gospodarstvo 39
3 samoupravljanje 57
4 socialna varnost 72
5 lastnosti naših ljudi, njihova morala 518
6 zgodovina narodov na teh tleh 841
7 znanost, kultura in umetnost 175
8 naravne lepote, turizem 1260
9 športni dosežki jugoslovanov 155
10 raznolIkost družb in običajev 111
11 naša mladina 111
12 nekaj drugega 67
13 na nobeno stvar nisem ponosen 319
0 23
38 1

Valid range from 1 to 13

V148R2 ALI JE V NAŠI DRŽAVI KAJ TAKEGA, NA KAR STE POSEBNO PONOSNI? S ČIM BI SE, NA PRIMER, NAJPREJ POHVALILI PRED NEKIM TUJCEM? (največ dva odgovora, rang)

V149 drugi odgovor

Value 1418 Frequency
1 položaj Jugoslavije v svetu. mednarodni ugled ipd. 124
2 ekonomski sistem, gospodarstvo 37
3 samoupravljanje 54
4 socialna varnost 47
5 lastnosti naših ljudi, njihova morala 257
6 zgodovina narodov na teh tleh 434
7 znanost, kultura in umetnost 135
8 naravne lepote, turizem 1037
9 športni dosežki jugoslovanov 406
10 raznolIkost družb in običajev 353
11 naša mladina 206
12 nekaj drugega 30
13 na nobeno stvar nisem ponosen 248
0 864

Valid range from 1 to 13

V152

V152 ALI STE V SVOJEM ŽIVLJENJU KDAJ SPREMENILI SVOJA NAJVAŽNEJŠA PREPRIČANJA, SVOJ POGLED NA SVET? ZAKAJ?

Value 1427 Frequency
1 da, ker sem prišel do novih spoznanj in sem sam tako želel 683
2 da, ker so se spremenile okoliščine, pa je to bilo nujno, da bi človek lahko obstal 784
3 spremenil sem samo nekatera stališča in mišljenja, ne pa celega pogleda na svet 1244
4 ne,toda mislim,da bom to kmalu naredil 168
5 ne, ostajam dosleden, ne gledena spremenjene okoliščine in pritiske 821
6 nekaj drugega 5
7 ne vem 516
0 11

Valid range from 1 to 6

V153R1 PRI NAS SE SEDAJ VELIKO GOVORI O CILJIH, KI JIH JE TREBA DOSEČI V NASLEDNJIH DESETIH LETIH. KATERI OD NAVEDENIH ŠTIRIH CILJEV JE ZA VAS OSEBNO NAJVAŽNEJŠI? kATERI MU SLEDI? (dva odgovora, rang)

V153 prvi odgovor

Value 1436 Frequency
1 zagotoviti visoko rast gospodarstva 2118
2 zagotoviti močno državo (obrambo,red,zakonitipd) 967
3 bolj spoštovati voljo naroda, javnega mnenja, posebno pri reševanju problemov v občinah in krajih, na delovnih mestih 755
4 prizadevati si,da bi bili naši kraji lepši, čistejši in bolj urejeni kot doslej 208
5 ne morem se odločiti 179
0 5

Valid range from 1 to 5

V153R2 PRI NAS SE SEDAJ VELIKO GOVORI O CILJIH, KI JIH JE TREBA DOSEČI V NASLEDNJIH DESETIH LETIH. KATERI OD NAVEDENIH ŠTIRIH CILJEV JE ZA VAS OSEBNO NAJVAŽNEJŠI? kATERI MU SLEDI? (dva odgovora, rang)

V154 drugi odgovor

Value 1445 Frequency
1 zagotoviti visoko rast gospodarstva 479
2 zagotoviti močno državo (obrambo,red,zakonitipd) 848
3 bolj spoštovati voljo naroda, javnega mnenja, posebno pri reševanju problemov v občinah in krajih, na delovnih mestih 1372
4 prizadevati si,da bi bili naši kraji lepši, čistejši in bolj urejeni kot doslej 1070
5 ne morem se odločiti 151
0 312

Valid range from 1 to 5

V155R1 SEDAJ POSKUŠAJTE NA ISTI NAČIN DOLOČITI POMEBNOST NASLEDNJIH ŠTIRIH CILJEV. (dva odgovora, rang)

V155 prvi odgovor

Value 1454 Frequency
1 ohraniti red v družbi 1745
2 omogočiti ljudem,da povedo svoja mnenja o državnih stvareh 909
3 preprečevati naraščanje cen 966
4 vsakomur zagotoviti svobodo govora 404
5 ne morem se odločiti 194
0 14

Valid range from 1 to 5

V155R2 SEDAJ POSKUŠAJTE NA ISTI NAČIN DOLOČITI POMEBNOST NASLEDNJIH ŠTIRIH CILJEV. (dva odgovora, rang)

V156 drugi odgovor

Value 1463 Frequency
1 ohraniti red v družbi 537
2 omogočiti ljudem,da povedo svoja mnenja o državnih stvareh 785
3 preprečevati naraščanje cen 1289
4 vsakomur zagotoviti svobodo govora 1202
5 ne morem se odločiti 147
0 272

Valid range from 1 to 5

V157R1 NA KONCU VAS PROSIMO, DA NA ISTI NAČIN DOLOČITE POMEMBNOST ŠE NASLEDNJIH ŠTIRIH CILJEV. (dva odgovora, rang)

V157 prvi odgovor

Value 1472 Frequency
1 prizadevati si za stabilno in močno gospodarstvo 2607
2 prizadevati si za bolj humano družbo, za manj odtujeno družbo, za družbo "po človečki podobi" 797
3 prizadevati si za družbo, v kateri bodo ideje bolj pomembne kot denar 213
4 boriti se proti kriminalu 400
5 ne morem se odločiti 199
0 16

Valid range from 1 to 5

V157R2 NA KONCU VAS PROSIMO, DA NA ISTI NAČIN DOLOČITE POMEMBNOST ŠE NASLEDNJIH ŠTIRIH CILJEV. (dva odgovora, rang)

V158 drugi odgovor

Value 1481 Frequency
1 prizadevati si za stabilno in močno gospodarstvo 622
2 prizadevati si za bolj humano družbo, za manj odtujeno družbo, za družbo "po človečki podobi" 1499
3 prizadevati si za družbo, v kateri bodo ideje bolj pomembne kot denar 472
4 boriti se proti kriminalu 1224
5 ne morem se odločiti 162
0 250
9 1
" " 2

Valid range from 1 to 5

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (1990). JJM90 - Jugoslovansko javno mnenje 1990 [Vprašalnik].
 2. Baćević, Ljiljana (1990). Jugoslovansko javno mnenje 1990, pokazne kartice [ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Baćević, Ljiljana (1991). Jugoslavija na kriznoj prekretnici.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Baćević, L. (2001). Jugoslovansko javno mnenje 1990: Jugoslavija na prelomu krize [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: JJM90. https://doi.org/10.17898/ADP_JJM90_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si