Anketa o življenjskih pogojih (EU-SILC): European Union survey on income and living conditions (EU-SILC)

Basic Study Information

ADP - IDNo: EUSILC
Main author(s):
  • EUROSTAT
Data file producer:
EUROSTAT - EUROSTAT, Luxembourg (Luxembourg; 2008)

Funding agency:

Ni podatka.

Study Content

Keywords:

dohodek, revščina, stanovanjski pogoji, stanovanjski stroški, fizično in družbeno okolje, življenjski pogoji, socialna izključenost, socialna povezanost, socialna vključenost, pokojnina, zaposlitev, delovna aktivnost, uporaba interneta, izobraževalni tečaji, zdravje, Evropska Unija, Laeken indikatorji, ocena demografije

Keywords ELSST:
DOHODEK, REVŠČINA, EVROPSKA UNIJA, DRUŽBENA IZKLJUČENOST, SOCIALNO IZKLJUČENI, ZAPOSLITEV

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
DELO IN ZAPOSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJE
ZDRAVSTVO
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - bivalne razmere
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI


Abstract:

Statistika dohodka in življenjskih pogojev (Statistics on Income and Living Conditions) je projekt, v okviru katerega je leta 2003 z zbiranjem podatkov začela večina držav članic EU-ja. Projekt je s svojimi rezultati postal referenčni vir za mednarodne primerjave o dohodkih in s tem povezano socialno izključenostjo v posameznih EU državah. Statistično raziskovanje o dohodkih in življenjskih pogojih bo zagotovilo mednarodno primerljive rezultate na osnovi anket, administrativnih virov in statističnih podatkov. Raziskava bo harmonizirana med vsemi članicami EU, poleg tega pa jo bodo izvajali tudi v nekaterih drugih srednje in vzhodno evropskih državah. Ker so podatki zbrani na standardiziran način s pomočjo harmoniziranih vprašalnikov, so rezultati med državami v celoti primerljivi. Zaradi narave proučevanja (spremljanje dohodka, življenjskih razmer ...) so podatki zbrani na dva načina, da se zagotovita presečna in vzdolžna raven podatkov. Pri presečnih podatkih gre za informacije o respondentu za določen trenutek ali časovno obdobje. Ti podatki bodo pridobljeni z anketo in jih bo mogoče povezovati z registrskimi podatki (npr. podatki o osebah, gospodinjstvih, stanovanjih in hišah). Na drugi strani pa bomo dobili vzdolžne podatke z anketami, ki bodo sledile individualnim spremembam v času. Te panelne ankete bodo periodične (v enoletnem razmiku). Posamezno gospodinjstvo oz. oseba bo vključeno v raziskovanje za obdobje najmanj štirih let (štiri letne ankete) po določenih pravilih sledenja anketirancev zaradi spremljanja sprememb.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: od leta 2003 naprej - podatki se zbirajo vsako leto
Date of production: 2008
Country: Avstrija (od 2003), Belgija (od 2003), Danska (od 2003), Grčija (od 2003), Irska (od 2003), Luksemburg (od 2003), Norveška (od 2003), Ciper (od 2004), Češka (od 2004), Finska (od 2004), Francija (od 2004), Madžarska (od 2004), Islandija (od 2004), Italija (od 2004), Latvija (od 2004), Litva (od 2004), Malta (od 2004), Poljska (od 2004), Portugalska (od 2004), Slovaška (od 2004), Slovenija (od 2004), Španija (od 2004), Švedska (od 2004), Estonija (od 2005), Nemčija (od 2005), Nizozemska (od 2005), Velika Britanija (od 2005), Bolgarija (od 2006), Romunija (od 2006), Švica (od 2006), Turčija (od 2006)
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav

Unit of analysis:

posameznik in gospodinjstvo

Universe:

Ciljna populacija v vsaki državi so posamezniki, ki živijo v privatnih gospodinjstvih.

Excluded: no information
Data collected by:

Podatke zbira vsaka posamezna država zase.

Podatke za Slovenijo je zbral Statistični urad RS.

Sampling procedure:

Vzorčenje se razlikuje glede na posamezne države.

Mode of data collection:

Odvisno od države. V Sloveniji anketiranje izvajamo tako iz telefonskega studija (CATI) kot tudi neposredno na terenu – z računalniško podprtim anketiranjem (CAPI).

Weighting:

Podatki so uteženi.

Access restrictions

Zaradi zaupne narave mikropodatkov EU-SILC je neposreden dostop do anomiziranih podatkov mogoče le preko raziskovalnih pogodb. Dostop je načeloma omejen na univerze, raziskovalne inštitute, državne statistične urade, centralne banke znotraj EU ter Evropsko centralno banko. Posameznikom ne more biti omogočen neposreden dostop!

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

Basic Data File Description

Naslov podatkovne datoteke: EUSILC - Anketa o življenjskih pogojih

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
EU-SILC

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
EU-SILC

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

EUROSTAT. (2008). Anketa o življenjskih pogojih (EU-SILC): European Union survey on income and living conditions (EU-SILC) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: EUSILC. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/eusilc/

COBISS.SI
Publication date: 2008
 ADP ACTIVITIES
14. November 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. April 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 CONFERENCES AND EVENTS
20. January 2020 | Bruselj, Belgija

Zimska šola: Four dimensions of the future of work

17. February 2020 | Dublin, Ireland

15th International Digital Curation Conference (IDCC)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si