Anketa o življenjskih pogojih (EU-SILC): European Union survey on income and living conditions (EU-SILC)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EUSILC
Glavni avtor(ji):
  • EUROSTAT
Izdelal datoteko podatkov:
EUROSTAT - EUROSTAT, Luxembourg (Luxembourg; 2008)

Finančna podpora:

Ni podatka.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

dohodek, revščina, stanovanjski pogoji, stanovanjski stroški, fizično in družbeno okolje, življenjski pogoji, socialna izključenost, socialna povezanost, socialna vključenost, pokojnina, zaposlitev, delovna aktivnost, uporaba interneta, izobraževalni tečaji, zdravje, Evropska Unija, Laeken indikatorji, ocena demografije

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
DELO IN ZAPOSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJE
ZDRAVSTVO
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - bivalne razmere
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI


Povzetek:

Statistika dohodka in življenjskih pogojev (Statistics on Income and Living Conditions) je projekt, v okviru katerega je leta 2003 z zbiranjem podatkov začela večina držav članic EU-ja. Projekt je s svojimi rezultati postal referenčni vir za mednarodne primerjave o dohodkih in s tem povezano socialno izključenostjo v posameznih EU državah. Statistično raziskovanje o dohodkih in življenjskih pogojih bo zagotovilo mednarodno primerljive rezultate na osnovi anket, administrativnih virov in statističnih podatkov. Raziskava bo harmonizirana med vsemi članicami EU, poleg tega pa jo bodo izvajali tudi v nekaterih drugih srednje in vzhodno evropskih državah. Ker so podatki zbrani na standardiziran način s pomočjo harmoniziranih vprašalnikov, so rezultati med državami v celoti primerljivi. Zaradi narave proučevanja (spremljanje dohodka, življenjskih razmer ...) so podatki zbrani na dva načina, da se zagotovita presečna in vzdolžna raven podatkov. Pri presečnih podatkih gre za informacije o respondentu za določen trenutek ali časovno obdobje. Ti podatki bodo pridobljeni z anketo in jih bo mogoče povezovati z registrskimi podatki (npr. podatki o osebah, gospodinjstvih, stanovanjih in hišah). Na drugi strani pa bomo dobili vzdolžne podatke z anketami, ki bodo sledile individualnim spremembam v času. Te panelne ankete bodo periodične (v enoletnem razmiku). Posamezno gospodinjstvo oz. oseba bo vključeno v raziskovanje za obdobje najmanj štirih let (štiri letne ankete) po določenih pravilih sledenja anketirancev zaradi spremljanja sprememb.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: od leta 2003 naprej - podatki se zbirajo vsako leto
Čas izdelave: 2008
Država: Avstrija (od 2003), Belgija (od 2003), Danska (od 2003), Grčija (od 2003), Irska (od 2003), Luksemburg (od 2003), Norveška (od 2003), Ciper (od 2004), Češka (od 2004), Finska (od 2004), Francija (od 2004), Madžarska (od 2004), Islandija (od 2004), Italija (od 2004), Latvija (od 2004), Litva (od 2004), Malta (od 2004), Poljska (od 2004), Portugalska (od 2004), Slovaška (od 2004), Slovenija (od 2004), Španija (od 2004), Švedska (od 2004), Estonija (od 2005), Nemčija (od 2005), Nizozemska (od 2005), Velika Britanija (od 2005), Bolgarija (od 2006), Romunija (od 2006), Švica (od 2006), Turčija (od 2006)
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav

Enota za analizo:

posameznik in gospodinjstvo

Populacija:

Ciljna populacija v vsaki državi so posamezniki, ki živijo v privatnih gospodinjstvih.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Podatke zbira vsaka posamezna država zase.

Podatke za Slovenijo je zbral Statistični urad RS.

Tip vzorca:

Vzorčenje se razlikuje glede na posamezne države.

Način zbiranja podatkov:

Odvisno od države. V Sloveniji anketiranje izvajamo tako iz telefonskega studija (CATI) kot tudi neposredno na terenu – z računalniško podprtim anketiranjem (CAPI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi.

Omejitve dostopa

Zaradi zaupne narave mikropodatkov EU-SILC je neposreden dostop do anomiziranih podatkov mogoče le preko raziskovalnih pogodb. Dostop je načeloma omejen na univerze, raziskovalne inštitute, državne statistične urade, centralne banke znotraj EU ter Evropsko centralno banko. Posameznikom ne more biti omogočen neposreden dostop!

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EUSILC - Anketa o življenjskih pogojih

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
EU-SILC

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
EU-SILC

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

EUROSTAT. (2008). Anketa o življenjskih pogojih (EU-SILC): European Union survey on income and living conditions (EU-SILC) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: EUSILC. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/eusilc/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2008
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si